Ympäristöministeriön tutkimus- ja kehittämistoiminta; OHJEITA PROJEKTIEN TOTEUTTAJILLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristöministeriön tutkimus- ja kehittämistoiminta; OHJEITA PROJEKTIEN TOTEUTTAJILLE"

Transkriptio

1 Ympäristöministeriön tutkimus- ja kehittämistoiminta; OHJEITA PROJEKTIEN TOTEUTTAJILLE YM:n tutkimus- ja kehittämistoiminta

2 2 SISÄLTÖ Yleisiä linjauksia 1 Ostopalvelut 1.1 Projektin käynnistäminen ja toteuttaminen 1.2 Vastuullisen johtajan/vetäjän asema ja velvollisuudet 1.3 Kustannukset ja laskutus 1.4 Projektin valvonta ja raportointi 1.5. Tulosten immateriaalioikeudet 2 Yhteisrahoitteinen toiminta 2.1 Projektin käynnistäminen ja toteuttaminen 2.2 Vastuullisen johtajan/vetäjän asema ja velvollisuudet 2.3 Kustannukset Hyväksyttävät kustannukset Laskutus 2.4 Projektin valvonta ja raportointi 2.5. Tulosten julkisuus ja immateriaalioikeudet Julkistaminen ja julkisuus Immateriaalioikeudet 2.6. Rahoituksen käytön valvonta ja ehtojen noudattamatta jättämisen seuraamukset Rahoituksen saajan tiedonantovelvollisuus Rahoituksen keskeyttäminen ja takaisinperintä

3 3 Yleisiä linjauksia Ympäristöministeriön tutkimus- ja kehittämistoiminnan tulee vahvistaa ympäristöhallinnon perustoimintojen ja strategisesti tärkeiden ydintoimintojen tietopohjaa ja tuottaa hallintoa palvelevaa tietoa toiminnan ennakointia, päätöksentekoa ja kansallisen sekä kansainvälisen ympäristöpolitiikan ja -lainsäädännön kehittämistä ja toimeenpanoa varten. Lisätietoa: YM:n T&K-strategia vuoteen > Ympäristöministeriö > Julkaisut > Ympäristöministeriön raportteja-sarja > Ympäristöministeriön raportteja 2011 > YMra22/2011 Ympäristöministeriön T&Kstrategia 2020: T&K ministeriön tukijalkana. T&K-määrärahojen budjettivalmistelusta ja jakoesityksen valmistelusta vastaa tutkimusjohtaja ja tutkimusyhdyshenkilöiden tutkimustiimi. Esitykset käsitellään ministeriön virkamiesjohtoryhmässä ja määrärahojen jakoesityksen hyväksyy kansliapäällikkö. Projektien valvonta kuuluu substanssivirkamiehille ja mahdollisesti erikseen asetetulle ohjausryhmälle T&K-määrärahoilla ostetaan tutkimuspalveluita tai muuta vastaavaa T&K tyyppistä palvelua (ostopalvelu), osallistutaan yhteisrahoitteisiin tutkimushankkeisiin (yhteisrahoitteinen toiminta) tai tehdään hallinnonalan tulosohjausprosessiin liittyviä sisäisiä rahoituspäätöksiä. Ministeriö hankkii tutkimuspalveluita sekä oman hallinnonalan että muilta tutkimuslaitoksilta, korkeakouluilta, yrityksiltä ja järjestöiltä. Momentilta ei makseta apurahoja. Osastot päättävät omien määrärahojensa haettavaksi julistamisesta ja kilpailuttamisesta. Kukin osasto määrittelee jo määrärahojen jakopäätöstä varten oman alansa seuraavan vuoden tutkimustarpeet. Mahdolliset avoimet haut ovat näkyvillä ministeriön T&K-sivuilla: > Ympäristöministeriö > Rahoitus ja avustukset > Tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitus Ministeriön määrärahojen käytössä on noudatettava valtion taloutta koskevia lakeja sekä niiden nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä sekä hyvää hallintotapaa ja taloudenhoitoa. 1. Ostopalvelut Ostopalvelujen ollessa kyseessä ministeriö määrittelee T&K projektin sisällön itse omien tarpeidensa mukaan ja varaa tarvittavan rahoituksen kokonaan omasta budjetistaan. Hankinnat kilpailutetaan hankintalain (Laki julkisista hankinnoista /348) sekä ministeriön oman ohjeistuksen mukaan. 1.1 Projektin käynnistäminen ja toteuttaminen Projekti käynnistyy ministeriön tarjouspyynnöllä ja palveluntoimittajan tarjouksella. On toivottavaa, että palveluntoimittaja lisäksi täyttää ministeriön rahoitusesityslomakkeen (lukuun ottamatta rahoituksen erittelyä), sillä ministeriö siirtää projektin perustiedot (kohdat 1-3) sähköiseen projektinhallintajärjestelmäänsä. Tutkimus ja kehittäminen - rahoitusesitys (TKR1) lomake löytyy ministeriön www-sivuilta: > Ympäristöministeriö > Rahoitus ja avustukset > Tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitus

4 4 Lomakkeen kohtaan 3. täytetään lyhyt kuvaus toimenpiteistä, joita haettavalla määrärahalla on tarkoitus tehdä. Projektin konkreettiset, välittömät tavoitteet kuvataan samoin lyhyesti. Käytännön sovellutuskelpoisuus -kohtaan taas merkitään pitkän aikavälin tavoitteet ja vaikutukset. Sopimukset laaditaan ympäristöministeriön sopimuspohjaa käyttäen. Sopimuksen I osassa määritellään sopimusasiakirjat ja niiden soveltamisjärjestys, sopijaosapuolten yhteistyö ja mahdollisen ohjausryhmän kokoonpano, nimetään projektin vastuullinen johtaja, kuvataan sopimuksen kohteena oleva työ, sovitaan työn aikataulusta, määritetään ja rajataan budjetti sekä sovitaan laskutuksesta, maksujen suorittamisesta ja raportoinnista. Sopimuksen I osassa määritellään myös immateriaalioikeudet. Sopimuksen II osan muodostavat Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2009 PALVELUT). Näissä yleisissä ehdoissa määritellään muun muassa menettelyt erimielisyystilanteissa. Yksittäisistä sopimusehdoista on mahdollista sopia JYSE 2009 ehdoista poikkeavalla tavalla. Projekti on toteutettava sopimuksessa määriteltyjen ehtojen ja hyväksytyn tutkimus- /työsuunnitelman mukaisesti. Tutkimus-/työsuunnitelmasta poikkeamiseen on pyydettävä ministeriöltä/projektin valvojalta lupa kirjallisesti. 1.2 Vastuullisen johtajan/vetäjän asema ja velvollisuudet Vastuullinen johtaja johtaa ja valvoo projektin toteuttamista sopimuksen mukaisesti: 1) Vastaa siitä, että projektin raportointi on järjestetty ministeriön edellyttämällä tavalla ja että projektin kustannuksia seurataan ja että ne laskutetaan asianmukaisesti. 2) Vastaa siitä, että projektin rahoitusta ja sisältöä koskeville muutoksille haetaan ympäristöministeriön lupa Kustannukset ja laskutus Tarjoukset toimitetaan ministeriölle tarjouspyynnössä esitetyssä muodossa. Niiden tulee sisältää kustannusten erittely henkilökustannuksiin ja muihin projektin toteuttamisesta aiheutuviin välttämättömiin kustannuksiin. Matkakustannukset arvioidaan valtion matkustussäännön mukaisina. Tarjoukset tulee laatia siten, että arvonlisäveroton hinta on selkeästi ilmaistu. Arvonlisäveron suuruus tulee eritellä laskussa. Se maksetaan eri momentilta kuin varsinainen ostopalvelu. Palveluntoimittaja laskuttaa sopimushinnan mukaiset maksuerät toimitettuja työsuorituksia vastaan. Välilaskutuksen yhteydessä ministeriölle toimitetaan väliraportti tai annetaan muu selvitys projektin etenemisestä. Viimeisen erän maksamisen yhteydessä pyydetään toimittamaan valvojalle sähköisesti täytetty Tutkimus- ja kehittämishankkeen tulokset lomake. Lomakkeen kohtaa 2. (Projektin toteutuneiden kokonaiskustannusten erittely) ei tarvitse täyttää.

5 5 Laskut lähetetään ministeriön verkkolaskuosoitteeseen Ympäristöministeriö Y-tunnus OVT-tunnus Itellan välittäjätunnus Verkkolaskutuksen puuttuessa palveluntuottaja voi käyttää valtion toistaiseksi maksutonta verkkolaskutuspalvelua Konsulttina toimivan yksityishenkilön tulee lähettää palkkiolaskunsa paperisena valvojalle. Ennakonpidätyksen alaisen konsultin tulee liittää mukaan verokortti alkuperäisenä, jos on kyse päätulosta, muuten kopio. 1.4 Projektin valvonta ja raportointi Kaikilla ministeriön rahoittamilla projekteilla on valvojana alan asiantuntija ministeriöstä. Valvoja seuraa, että projekti etenee sisällöllisesti ja rahoituksen osalta sopimuksen mukaisesti. Sopimustekstissä määritellään raportointikäytäntö, esim. aloitus-, väli- ja loppuraportin toimittaminen. Myös mahdollisten julkaisujen painattamiseen ja sähköiseen toimittamiseen liittyvistä asioista sovitaan sopimuksessa. 1.5 Tulosten immateriaalioikeudet Tekijänoikeuslain mukaan tekijällä on lähtökohtaisesti tekijänoikeus tuottamaansa aineistoon. Ostopalvelun tuloksena syntyvän aineiston omistus- ja siten myös käyttöoikeus siirtyy tilaajalle. Ympäristöministeriöllä tulee olla myös oikeus muuttaa tai muokata tulosaineistoa ja luovuttaa sitä koskevia oikeuksia kolmansille kokonaan tai osittain. Tieteellisestä tai muusta julkaisuoikeudesta sovitaan tarvittaessa tapauskohtaisesti. Sopimustekstissä on tarpeen erottaa ja määritellä tutkimuksessa käytettävän tausta-aineiston ja syntyvän tulosaineiston omistus-, käyttö- ja hyödyntämisoikeuksiin liittyvät kysymykset.

6 6 2 Yhteisrahoitteinen toiminta Osallistuminen yhteistyöhön muiden valtion laitosten tai talousarviotalouden ulkopuolisten organisaatioiden kanssa on yhteisrahoitteista toimintaa. Siinä YM kattaa projektin kustannuksista tietyn prosenttiosuuden ennalta tehdyn suunnitelman mukaan. YM edellyttää myös toteuttavalta taholta omarahoitusosuutta. Projektin tulokset jäävät kaikkien rahoittajien käyttöön tai ne julkistetaan. Yhteiset tietotarpeet ohjaavat yhteisrahoitteiseen toimintaan Projektin käynnistäminen ja toteuttaminen Yhteisrahoitteiseen projektiin rahoitusta haetaan ympäristöministeriön lomakkeella "Tutkimus ja kehittäminen - rahoitusesitys" (TKR1). Lomake löytyy ministeriön www-sivuilta: > Ympäristöministeriö > Rahoitus ja avustukset > Tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitus Lomakkeen kohtaan 3. täytetään lyhyt kuvaus toimenpiteistä, joita haettavalla määrärahalla on tarkoitus tehdä. Projektin konkreettiset, välittömät tavoitteet kuvataan samoin lyhyesti. Käytännön sovellutuskelpoisuus -kohtaan taas merkitään pitkän aikavälin tavoitteet ja vaikutukset. Projekti on toteutettava rahoituspäätöksessä määriteltyjen ehtojen ja hyväksytyn tutkimus- /työsuunnitelman mukaisesti. Tutkimussuunnitelmasta poikkeamiseen on pyydettävä ministeriöltä/projektin valvojalta lupa kirjallisesti. Projektin siirrosta tutkimuslaitoksesta toiseen on sovittava kirjallisesti tutkimuspaikan ja ministeriön kesken. Jos projektille ei myönnetä haettua summaa kokonaan, projektin tulee toimittaa ministeriölle tarkennettu tutkimussuunnitelma ja kustannusarvio. Tarkennettu tutkimussuunnitelma ja kustannusarvio tarvitaan myös, jos projektin käynnistyminen on huomattavasti viivästynyt. On suositeltavaa, että toteuttaja tutustuu TEKESin hankegalleriaan ( ja mikäli gallerian kriteerit täyttyvät, lisää projektinsa sinne. Gallerian tavoitteena on nostaa yhteen näkymään Tekesin ja muiden julkisten rahoittajien rahoittamia hankkeita. 2.2 Vastuullisen johtajan/vetäjän asema ja velvollisuudet Tutkimuksen vastuullisella johtajalla tulee olla valtuutus toimia rahoituksen saajaa / rahoituksen saajia sitovalla tavalla projektia koskevissa asioissa. Vastuullinen johtaja johtaa ja valvoo projektin toteuttamista sekä huolehtii siitä, että projektia johdetaan asianmukaisesti ja että projektin osapuolille, muille rahoittajille ja ohjausryhmän jäsenille tiedotetaan määrärahapäätöksestä ehtoineen sekä projektin etenemisestä. Vastuullinen johtaja: 1) Vastaa siitä, että projektin raportointi on järjestetty ministeriön edellyttämällä tavalla ja että projektin kustannuksia seurataan ja että ne laskutetaan asianmukaisesti. 2) Huolehtii, että rahoituksen jaosta mahdollisten muiden osapuolten kesken sovitaan 3) Vastaa siitä, että projektin tuloksista tiedotetaan ja ne julkaistaan asianmukaisesti. 4) Vastaa siitä, että hankkeen rahoitusta ja sisältöä koskeville muutoksille hankitaan ympäristöministeriön lupa.

7 Kustannukset. Yhteisrahoitteisessa projektissa kustannukset jaetaan projektin osapuolille sopimusperusteisesti rahoittajien määrittelemien periaatteiden mukaisesti. Yhteisrahoitteisessa projektissa on huomioitava seuraavaa: Yhteisrahoitteisessa projektissa rahoituksen hakija osallistuu projektin toteutukseen myös omalla rahoitusosuudella. Omarahoitusosuuden tulee olla välillä % kokonaiskustannuksista. HUOM: Mitä enemmän hakijalla on osoittaa omaa rahoitusta tai ulkopuolista rahoitusta katsotaan se eduksi YM:n rahoitusta harkittaessa. Yhteisrahoitteisille projekteille on luonteenomaista myös, että hakijan käyttämien yleiskustannuskertoimien tulisi olla kohtuullisia (1,15 1,30). SYKEn kanssa toteutettavissa yhteisrahoitusprojekteissa sovelletaan SYKEn kustannuslaskentaohjetta Rahoitusesityslomakkeessa tai projektisuunnitelmassa tulee eritellä rahoitussuunnitelma rahoituslähteittäin ml. oma rahoitus. Myös kustannukset on eriteltävä lomakkeen erittelyllä, ml. yleiskustannukset. Projektin valmistuttua yhteisrahoitteisen projektin toteutuneet menot eritellään vastaavalla erittelyllä projektin tulokset -lomakkeessa. Tutkimuskonsortioista sovitaan yhteistyösopimuksella. Konsortioprojekteissa ministeriö laatii rahoituspäätöksen ainoastaan konsortiota koordinoivan tahon kanssa. Koordinoiva tahon tulee tehdä konsulttisopimukset varsinaisten palveluiden toimittajien kanssa. Koordinoiva taho voi laskuttaa muita rahoittajia vain toteutuneita menoja vastaan ("tulo menon kohdalle -periaate"). Poikkeustapauksessa YM voi maksaa osuutensa päävastuussa olevalle organisaatiolle jo projektin alkuvaiheessa Hyväksyttävät kustannukset Henkilöstökustannukset Projektin välittömänä palkkakustannuksena hyväksytään henkilön projektille tekemää tehollista työaikaa vastaava osuus henkilön ennakonpidätyksen alaisesta palkasta. Henkilösivukustannukset muodostuvat välillisistä työvoimakustannuksista (sotu-, eläke- ja tapaturmamaksut sekä lomarahat, vuosilomakorvaukset ja poissaolojen palkat). Henkilösivukulut ilmoitetaan organisaatiossa käytössä olevan periaatteen mukaisesti. Yleiskustannukset Yleiskustannukset ovat laskennallisia kustannuksia, jotka kattavat hallinto- ja pääomakustannukset. Yleiskustannukset lasketaan prosentteina tai kertoimilla hankkeen palkkakustannuksista (= välittömät palkat + henkilösivukulut). Yleiskustannuksiksi hyväksytään vain tutkimustyöstä aiheutuneet ja rahoituksen saajan hankkeelle osoitettavissa oleva osuus hallintomenoista (esimerkiksi puhelin-, posti-, sihteeri- ja vastaavat toimisto- ja tekniset palvelut sekä johtotehtävät), osuus toimitilakustannuksista (vuokra, energia jne.), osuus omien koneiden ja laitteiden sekä rakennusten arvon vähenemisestä eli poistoista.

8 8 Muita hyväksyttäviä kustannuksia: Matkakustannukset valtion matkustussäännön mukaisina Ostopalvelut, jotka oleellisia projektin toteuttamisen kannalta Aineet ja tarvikkeet (tehtäessä aine-, tarvike- ja laitehankintoja sekä palveluhankintoja on noudatettava lakia julkisista hankinnoista ja sen nojalla annettuja asetuksia. Pyydettäessä hankinnoista tulee toimittaa selvitys valintatavasta, laskuerittely sekä laskutusperusteet.) Tutkimustulosten julkaisemisesta, julkistamisesta ja tiedottamisesta aiheutuvat kustannukset Muut mahdolliset kustannukset (erityisen perustelluista, etukäteen hyväksytyistä syistä). Ei kustannuseriä, jotka käsitellään yleiskustannuksina. Arvonlisävero Valtion virastot eivät peri toisiltaan arvonlisäveroa. Viraston tulee kuitenkin laskussa esittää kustannukset siten, että mahdolliset projektin hankintoihin sisältyvät arvonlisäverot on eritelty verokannoittain. Valtion liikelaitokset ovat arvonlisäveron suhteen samassa asemassa kuin yritykset ja yhteisöt Laskutus Rahoituksen saaja laskuttaa toteutuneet menot todennettua työsuoritusta vastaan rahoituspäätöksessä esitetyn aikataulun mukaisesti. Työsuoritus todennetaan vastaanotettaessa työ, esimerkiksi raportti. Välilaskutuksen yhteydessä ministeriölle toimitetaan väliraportti tai annetaan muu selvitys projektin etenemisestä. Menot tulee lisäksi eritellä ja liittää mukaan selvitys muiden osallistujien rahoituksen toteutumisesta. Ympäristöministeriön toimintamenoraha on 2-vuotista siirtomäärärahaa. Laskutuksen ajoituksessa tulee huomioida mahdollinen määrärahan käyttöajan umpeutuminen. Viimeisen erän maksaminen edellyttää, että työ on hyväksytty. Lisäksi tulee toimittaa valvojalle sähköisesti täytetty Tutkimus- ja kehittämishankkeen tulokset lomake (kts kohta 2.4). Laskut lähetetään ministeriön verkkolaskuosoitteeseen Ympäristöministeriö Y-tunnus OVT-tunnus Itellan välittäjätunnus Projektin valvonta ja raportointi Kaikilla ministeriön rahoittamilla projekteilla on valvojana alan asiantuntija ministeriöstä. Valvoja seuraa, että projekti etenee sisällöllisesti ja rahoituksen osalta sopimuksen mukaisesti. Isommille

9 9 projekteille voidaan tarvittaessa valvojan lisäksi nimetä seuranta/ohjausryhmä. Ministeriössä on käytössä oma ohjeistus ohjausryhmän työskentelyä varten. Rahoitettavalla projektilla tulee olla selkeä hyödyntämistavoite ministeriön tai hallinnonalan työn kannalta. Projektin päätyttyä tulee arvioida tutkimuksen tai selvityksen hyödyllisyyttä ministeriön kannalta. Tällainen analyysi on tärkeää kun arvioidaan T&K-toiminnan vaikuttavuutta ministeriön työn kannalta ja yleensä ministeriön tukeman tutkimuksen yhteiskunnallista merkittävyyttä. Viimeisen erän laskutuksen yhteydessä tulee ministeriöön toimittaa loppuraportti YM:n tulokset lomakkeella (TKR2), joka löytyy ministeriön internetsivuilta osoitteesta: >Ympäristöministeriö> Rahoitus ja avustukset> Tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitus. Tekninen loppuraportti on eri asia kuin projektin muu julkaisutoiminta. Jos projektissa on tuotettu laajempia julkaisuja, olisi niitä hyvä jakaa harkinnan mukaan mm. tiedekirjastoihin, ELY-keskuksiin yms. Projektissa tuotettujen julkaisujen toimittamisesta ministeriöön sovitaan erikseen. Jos laajempi loppuraportti on myös sähköisessä muodossa, olisi hyvä jos linkkiosoite lähetettäisiin myös ministeriöön mahdollisesti linkitettäväksi ministeriön www-sivuille tarpeen mukaan. Tarvittaessa ministeriö voi seurata rahoituksen vaikuttavuutta myös projektien päättymisen jälkeen. Jälkiseurantaraportointi on osa projektin raportointia, josta sovitaan erikseen. Mikäli rahoitettava projekti on suunniteltu useampivuotiseksi ja rahoitus myönnetään vain vuodeksi kerrallaan, tulee hankkeen vastuullisen johtajan toimittaa selvitys (väliraportti) hankkeen edistymisestä hyväksyttyyn suunnitelmaan verrattuna seuraavan vuoden hakemuksen yhteydessä Tulosten julkisuus ja immateriaalioikeudet Julkistaminen ja julkisuus Ministeriön T&K-toiminnan tavoitteena on tulosten tehokas ja laaja-alainen hyödyntäminen. Rahoitettavaa projektia koskevat perustiedot ovat julkisia päätöksen antamisen jälkeen. Tarvittaessa yhteistyösopimuksen teon yhteydessä määritellään erikseen projektin mahdollinen luottamuksellinen aineisto. Projektin tulokset on julkaistava tarkoituksenmukaisella tavalla ja siten, että ne ovat kaikkien käytettävissä samoin ehdoin. Rahoituksen saajan tulee huolehtia siitä, että tutkimuksesta tiedotetaan riittävän laajasti ja näkyvästi esim. kotimaisissa ammattilehdissä. Jos loppuraportti on sähköinen julkaisu, sen jakelu voidaan toteuttaa myös jakamalla tiedote, jossa ilmoitetaan raportin internetosoite Immateriaalioikeudet Tekijänoikeuslain mukaan tekijällä on lähtökohtaisesti tekijänoikeus tuottamaansa aineistoon. Tulosten omistus-, hyödyntämis- ja julkaisuoikeuksista sovitaan yhteisrahoitteisissa tutkimusprojekteissa tapauskohtaisesti.

10 Rahoituksen käytön valvonta ja ehtojen noudattamatta jättämisen seuraamukset Rahoituksen saajan tiedonantovelvollisuus Rahoituksen saaja on velvollinen korvauksetta esittämään kaikki tarvittavat tili- ja muut asiakirjat rahoituksen käytön selvittämiseksi. Rahoituksen saajan tulee pyydettäessä antaa ministeriölle kaikki projektia ja sen hyödyntämistä koskevat tiedot Rahoituksen keskeyttäminen ja takaisinperintä Ympäristöministeriö voi keskeyttää projektin rahoittamisen, mikäli sen tavoitteissa, edistymisessä, olosuhteissa tai rahoituksen saajan henkilöstössä on tapahtunut sellaisia muutoksia, ettei projektin rahoittamista voida enää pitää tarkoituksenmukaisena. Keskeyttäessään projektin em. perusteella, ministeriö maksaa päätöksen mukaisen osuuden projektin toteutuneista kustannuksista projektin keskeyttämishetkeen saakka. Ympäristöministeriö lakkauttaa rahoituksen välittömästi, jos rahoituksen saaja rikkoo olennaisesti rahoituspäätöksen ehtoja (esimerkiksi ei toimita pyydettyjä raportteja), tai jos rahoituksen saamiseksi on esitetty virheellisiä seikkoja, tai salattu seikkoja, jotka olisivat voineet vaikuttaa rahoituksen myöntämiseen tai sen ehtoihin. Jos ministeriö lakkauttaa rahoituksen, rahoituksen saaja on velvollinen ministeriön vaatimuksesta palauttamaan päätöksen perusteella saamansa määrärahan osittain tai kokonaan. Jos rahoitus on myönnetty yhteisesti useammalle, vastaavat kaikki rahoituksen saajat yhteisvastuullisesti määrärahan palauttamisesta valtiolle. Lisätietoja Yleiset T&K-asiat: Tutkimusjohtaja Laura Höijer, puh , T&K/hallinnolliset asiat: Suunnittelija Pirjo Santasalo, puh , Sopimusasiat: Ylitarkastaja Lena Hurmalainen, puh ,

RAVINTEIDEN KIERRÄTYKSEN EDISTÄMISTÄ JA SAARISTO- MEREN TILAN PARANTAMISTA KOSKEVAT HANKKEET

RAVINTEIDEN KIERRÄTYKSEN EDISTÄMISTÄ JA SAARISTO- MEREN TILAN PARANTAMISTA KOSKEVAT HANKKEET RAVINTEIDEN KIERRÄTYKSEN EDISTÄMISTÄ JA SAARISTO- MEREN TILAN PARANTAMISTA KOSKEVAT HANKKEET Ohjeita rahoituksen hakijoille 18.1.2013 Sisällysluettelo 1 Yleiset kelpoisuusehdot... 3 2 Rahoituksen hakeminen...

Lisätiedot

RAVINTEIDEN KIERRÄTYKSEN EDISTÄMISTÄ JA SAARISTO- MEREN TILAN PARANTAMISTA KOSKEVAT HANKKEET

RAVINTEIDEN KIERRÄTYKSEN EDISTÄMISTÄ JA SAARISTO- MEREN TILAN PARANTAMISTA KOSKEVAT HANKKEET RAVINTEIDEN KIERRÄTYKSEN EDISTÄMISTÄ JA SAARISTO- MEREN TILAN PARANTAMISTA KOSKEVAT HANKKEET Ohjeita rahoituksen hakijoille 16.02.2015 Sisällysluettelo 1 Yleiset kelpoisuusehdot... 3 2 Rahoituksen hakeminen...

Lisätiedot

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava.

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava. 30.1.2007 SUOMEN AKATEMIAN RAHOITUSPÄÄTÖSTEN YLEISET EHDOT Tuki tutkijakouluille ja valtakunnallisille tutkijankoulutuskursseille, tutkimusyhteistyön edistäminen, tuki tiedeakatemioille ja tiedepoliittisille

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off , Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off , Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off 12.5.2014, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä perusteista

Lisätiedot

FiDiPro-ohjelma Projektin hyväksyttävät kustannukset

FiDiPro-ohjelma Projektin hyväksyttävät kustannukset FiDiPro-ohjelma Projektin hyväksyttävät kustannukset FiDiPro-kustannukset puhututtavat Paljonkohan voi tarjota palkkaa? Onko puhelinetu ok? Paljonko muuttokuluja saa syntyä? Perhe mukaan? Maksaako Tekes

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta Valtionavustushankkeiden talouden hallinta 7.11.2016 Hankeryhmät: Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Marja Savilepo taloustarkastaja

Lisätiedot

RAVINTEIDEN KIERRÄTYKSEN EDISTÄMISTÄ JA SAARISTO- MEREN TILAN PARANTAMISTA KOSKEVAT HANKKEET

RAVINTEIDEN KIERRÄTYKSEN EDISTÄMISTÄ JA SAARISTO- MEREN TILAN PARANTAMISTA KOSKEVAT HANKKEET RAVINTEIDEN KIERRÄTYKSEN EDISTÄMISTÄ JA SAARISTO- MEREN TILAN PARANTAMISTA KOSKEVAT HANKKEET Ohjeita hanketoimijoille 3.3. 2016 Sisällysluettelo 1 Yleiset kelpoisuusehdot...3 2 Yhteisesti rahoitettavaksi

Lisätiedot

Rahoituksen käytössä on noudatettava valtion taloutta koskevia lakeja, asetuksia, määräyksiä ja ohjeita sekä hyvää hallintotapaa ja taloudenhoitoa.

Rahoituksen käytössä on noudatettava valtion taloutta koskevia lakeja, asetuksia, määräyksiä ja ohjeita sekä hyvää hallintotapaa ja taloudenhoitoa. Tutkimusrahoituksen yleiset ehdot valtion virastoille ja laitoksille 1. Soveltamisala Yleiset ehdot koskevat valtion talousarvion momentilta 32.20.27 (Teknologinen tutkimustoiminta) myönnettävää rahoitusta.

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli - EAKR 14.6.2016 Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli Toteutetaan kokonaan investointina tai

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen projektit Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta

Julkisen tutkimuksen projektit Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta Julkisen tutkimuksen projektit Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta Rahoitusehdot: Julkisen tutkimuksen rahoitus 5.5.2017 DM 1821297 v.1 Copyright Tekes Mitä asioita otettava huomioon heti projektin

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN RAHOITTAMAN YHTEISTUTKIMUKSEN YLEISET EHDOT 2014. 1. Käyttöehdot 2

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN RAHOITTAMAN YHTEISTUTKIMUKSEN YLEISET EHDOT 2014. 1. Käyttöehdot 2 1 21.1.2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN RAHOITTAMAN YHTEISTUTKIMUKSEN YLEISET EHDOT 2014 SISÄLTÖ I YLEISTÄ 2 1. Käyttöehdot 2 2. Tutkimuksen vastuullisen johtajan asema ja velvollisuudet 2 3. Tutkimushankkeen

Lisätiedot

Tempo! De minimis -rahoitus

Tempo! De minimis -rahoitus Tempo! De minimis -rahoitus Kustannusseurannan keventämisen pilotti 1.6.2017 31.5.2018 Miten projektin tavoitteita seurataan ja miten eteneminen raportoidaan Tekesille? Aluksi Lue rahoituspäätös sekä rahoitusehdot

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Toni Bärman 22.3.2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset, taustaa 18.3.2016 2 Taustaa, laki & asetus Valtionavustuslaki 688/2001 Hakemus-, myöntö-, maksatusprosessi

Lisätiedot

Hyvä hankehallinto. Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off Eeva-Kaisa Linna

Hyvä hankehallinto. Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off Eeva-Kaisa Linna Hyvä hankehallinto Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off 20.9.2016 Eeva-Kaisa Linna Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä perusteista ja menettelyistä,

Lisätiedot

Huippuyksiköiden kustannusraportointi

Huippuyksiköiden kustannusraportointi Huippuyksiköiden kustannusraportointi 12.11.2013 Sirpa Nummila 1 Suomen Akatemia soveltaa kokonaiskustannusmallia hakemusten laatimisessa, rahoituspäätösten valmistelussa, rahoituspäätöksissä ja niiden

Lisätiedot

PEJ/TTa 6.1.2015 STANDARDISOINTIA EDISTÄVÄN PROJEKTITOIMINNAN RAHOITUS YLEISET EHDOT VUONNA 2015

PEJ/TTa 6.1.2015 STANDARDISOINTIA EDISTÄVÄN PROJEKTITOIMINNAN RAHOITUS YLEISET EHDOT VUONNA 2015 1(5) STANDARDISOINTIA EDISTÄVÄN PROJEKTITOIMINNAN RAHOITUS YLEISET EHDOT VUONNA 2015 Näitä ehtoja sovelletaan projektirahoitukseen, jota SFS on myöntänyt standardisointia edistävän projektitoiminnan rahoitusta

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Jaana Airaksinen, asiantuntija Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2014 tiedotustilaisuus 1.11.2013, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki

Lisätiedot

Tutkimusrahoituspäätösten yleiset ehdot ja ohjeet Tilanne Tutkimusrahoituspäätösten perusteet mukaan, asiakirja hyväksytty 6.4.

Tutkimusrahoituspäätösten yleiset ehdot ja ohjeet Tilanne Tutkimusrahoituspäätösten perusteet mukaan, asiakirja hyväksytty 6.4. Tutkimusrahoituspäätösten yleiset ehdot ja ohjeet Tilanne Tutkimusrahoituspäätösten perusteet 2010-2011 mukaan, asiakirja hyväksytty 6.4. 2010 Jaana Aalto Tutkijapalvelut/Ohjeistus-tiimi 14.4.2011 11.4.2011

Lisätiedot

https://valtionavustukset.oph.fi/paatos/avustushaku/68/hakemus/6cfb301a9d c5d...

https://valtionavustukset.oph.fi/paatos/avustushaku/68/hakemus/6cfb301a9d c5d... Sivu 1/5 PÄÄTÖS 6.3.2017 35/588/2016 Helsingin kaupunki, Opetusvirasto ASIA VALTIONAVUSTUSHAKEMUSTA KOSKEVA PÄÄTÖS Valtionavustukset kielten opiskelun varhentamiseen, kehittämiseen ja lisäämiseen perusopetuksessa

Lisätiedot

KUUMA seutu liikelaitos (y tunnus 0127485-5) Kauppakaari 1-3 C 04200 Kerava

KUUMA seutu liikelaitos (y tunnus 0127485-5) Kauppakaari 1-3 C 04200 Kerava 1 SOPIMUS KUUMA -seutu liikelaitos tilaajana ja Oy toimittajana ovat tehneet seuraavan sopimuksen koskien Paikallisen kehittämisen ja lähidemokratian toimintamalli projektia. 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Tilaaja:

Lisätiedot

TeamFinland Explorer-rahoitus Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta

TeamFinland Explorer-rahoitus Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta TeamFinland Explorer-rahoitus Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta Rahoitusehdot: Yritysten de minimis -avustus 30.8.2017 DM 1817112 v.2 Copyright Tekes Projektin vastuullinen johtaja: Lue rahoituspäätös

Lisätiedot

Hyvä hankehallinto Kieltenopetuksen varhentaminen, kehittäminen ja lisääminen Aloitustapaaminen

Hyvä hankehallinto Kieltenopetuksen varhentaminen, kehittäminen ja lisääminen Aloitustapaaminen Hyvä hankehallinto Kieltenopetuksen varhentaminen, kehittäminen ja lisääminen Aloitustapaaminen 15.5.2017 Eeva-Kaisa Linna Opetushallitus valtionapuviranomaisena Prosessivastuu Päätöksenteko Valvontavastuu

Lisätiedot

Hakuinfotilaisuus: Menettelytavat tutkimus- ja innovaatiotoiminnan strategisille valinnoille

Hakuinfotilaisuus: Menettelytavat tutkimus- ja innovaatiotoiminnan strategisille valinnoille Hakuinfotilaisuus: Menettelytavat tutkimus- ja innovaatiotoiminnan strategisille valinnoille 21.9.2017 Ohjelma Projektipäällikkö Sari Löytökorpi, VNK esittelee lyhyesti TEAS-järjestelmän Opetusneuvos Matti

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Flat rate 15% - EAKR 24.8.2016 Yksinkertaistettu kustannusmalli Flat rate 15% Käytössä perustelluissa rahoittajan hyväksymissä poikkeustapauksissa, joissa hankkeen sisällöstä

Lisätiedot

Audiovisuaalisen alan tuotantokannustimen hakuohje

Audiovisuaalisen alan tuotantokannustimen hakuohje Hakuohje 1 (5) Audiovisuaalisen alan tuotantokannustimen hakuohje 1. Kenelle? Audiovisuaalisen alan tuotantokannustinta voivat saada suomalaiset ja ulkomaiset tuotantoyhtiöt, tuotantopalveluyhtiöt tai

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola 21.5.2014 Avustuksen tausta: lainsäädäntö Avustuksen taustaa Avustuksella on tarkoitus tukea kestävien liikkumisen muotojen edistämiseen tähtääviä hankkeita

Lisätiedot

Valtionavustusten käyttö ja käytön valvonta. Oppimisympäristöjen kehittämishankkeiden seminaari 6.11.2014

Valtionavustusten käyttö ja käytön valvonta. Oppimisympäristöjen kehittämishankkeiden seminaari 6.11.2014 Valtionavustusten käyttö ja käytön valvonta Oppimisympäristöjen kehittämishankkeiden seminaari 6.11.2014 Opetushallituksen vastuut valtionapuviranomaisena Päätöksenteko Prosessivastuu Valvontavastuu Vaikuttavuuden

Lisätiedot

Mitä kustannuksia julkisen tutkimuksen projektille voidaan hyväksyä? Miten projektiseuranta on järjestettävä?

Mitä kustannuksia julkisen tutkimuksen projektille voidaan hyväksyä? Miten projektiseuranta on järjestettävä? Mitä kustannuksia julkisen tutkimuksen projektille voidaan hyväksyä? Miten projektiseuranta on järjestettävä? 7-2016 1/22 Copyright Tekes Tilitysohjeen sisältö Mitä asioita otettava huomioon heti projektin

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17%

PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17% PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17% YLEISTÄ Joensuun KAKE hankkeen budjetti 1 274 914 Pikku KAKE Palkkakustannukset Ostopalvelut Muut kustannukset Joensuun kaupungin rahoitus Kaupunki

Lisätiedot

Maksatus Lump sum -hankkeissa. Aila Jumppanen

Maksatus Lump sum -hankkeissa. Aila Jumppanen Maksatus Lump sum -hankkeissa Aila Jumppanen Maksatushakemus 1 Maksatushakemukset ja seurantaraportit tehdään EURA:ssa hankepäätöksen mukaisessa aikataulussa. Maksatuskaudet 1-2 ja palautuspäivät on mainittu

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola 27.3.2015 Avustuksen tausta: lainsäädäntö ja valvonta Avustuksen taustaa Avustuksella on tarkoitus tukea kestävien liikkumisen muotojen edistämiseen

Lisätiedot

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala 1 LUONNOS 13.11.2017 TY TEM Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001)

Lisätiedot

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA EURA 2007 järjestelmän rahoituspäätösmallit 2010 ESR:ssa käytössä seuraavat

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

T y ö s u o j e l u r a h a s t o n y l e i s e t s o p i m u s e h d o t. Työsuojelurahaston YLEISET SOPIMUSEHDOT

T y ö s u o j e l u r a h a s t o n y l e i s e t s o p i m u s e h d o t. Työsuojelurahaston YLEISET SOPIMUSEHDOT Työsuojelurahaston YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 1 MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖ Määräraha on tarkoitettu sellaiseen hankkeeseen, joka liittyy työsuojelurahastolain tarkoittamaan työolojen, työterveyden, työturvallisuuden,

Lisätiedot

ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA)

ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA) VM056:00/2016 3.10.2016 ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA) 1. AUTA-hankkeen valtionavustusohje Tässä ohjeessa kuvataan AUTA-hankkeen kokeilulle

Lisätiedot

Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi.

Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi. 19.1.2010 HANKEHAKU Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi. Rahoitushakemukset on jätettävä viimeistään 5.2.2010

Lisätiedot

Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä

Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä Periaatteet ja käytännöt Elinkeinoelämän kanssa verkottunut julkinen tutkimus Sisältö Tekesin rahoittaman tutkimusprojektin roolit ja tehtävät

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Elinkeinojohtaja Jose Valanta, s-posti:

Yhteyshenkilö: Elinkeinojohtaja Jose Valanta, s-posti: Yhteyshenkilö: Elinkeinojohtaja Jose Valanta, s-posti: jose.valanta@vantaa.fi yhdessä Sopijapuolet ja erikseen Sopijapuoli. Yhteyshenkilöiden tehtävänä on seurata ja valvoa Sopimuksen toteutumista ja tiedottaa

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

Suomen Akatemian rahoituspäätösten yleiset ehdot (Suomen Akatemian hallintoviraston päätös 18.12.2008)

Suomen Akatemian rahoituspäätösten yleiset ehdot (Suomen Akatemian hallintoviraston päätös 18.12.2008) Suomen Akatemian rahoituspäätösten yleiset ehdot (Suomen Akatemian hallintoviraston päätös 18.12.2008) Varttuneen tutkijan palkkaus Tutkijatohtorin projektin määräraha Suomen Akatemian tutkimusrahoituspäätösten

Lisätiedot

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1.2.2012 1 VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA... 1 Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita...

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus

Lisätiedot

1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2

1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2 Työsuojelurahasto Ohje 1 Työsuojelurahaston rahoittamien hankkeiden PAINETUT JA VERKOSSA JULKAISTAVAT LOPPURAPORTIT Sisältö sivu 1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2 1.1. Yleiset periaatteet. 2 1.2.

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Flat rate 24% - EAKR 24.8.2016 Yksinkertaistettu kustannusmalli Flat rate 24% Hankkeen välilliset kustannukset korvataan prosenttimääräisenä hyväksyttävistä välittömistä

Lisätiedot

Valtionavustuspäätös, avustuksen käyttö ja raportointi. Ohjeistus on suuntaa-antava. Tarkista tulkinta ollessasi epävarma valtiovarainministeriöstä.

Valtionavustuspäätös, avustuksen käyttö ja raportointi. Ohjeistus on suuntaa-antava. Tarkista tulkinta ollessasi epävarma valtiovarainministeriöstä. Valtionavustuspäätös, avustuksen käyttö ja raportointi Ohjeistus on suuntaa-antava. Tarkista tulkinta ollessasi epävarma valtiovarainministeriöstä. Valtionavustuspäätös Valtiovarainministeriö tekee kirjallisen

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille

OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille 17.1.2012 2 Sisällysluettelo 1. Valtionavustuksen hakeminen.3 2. Valtionavustuksen asianmukaiseen käyttöön liittyviä ohjeita. 3 3.

Lisätiedot

Luonnontieteellinen tiedekunta julistaa haettavaksi APURAHOJA

Luonnontieteellinen tiedekunta julistaa haettavaksi APURAHOJA Luonnontieteellinen tiedekunta julistaa haettavaksi APURAHOJA 1. TYÖSKENTELYAPURAHAT vuodelle 2011 = APURAHAT TOHTORINTUTKINTOON TÄHTÄÄVIIN OPINTOIHIN 1. ERÄ 2. JATKO-OPISKELIJOIDEN MATKA-APURAHAT 3. TUTKIJOIDEN

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Hakuinfotilaisuus: Kansalaisten ja turvapaikan-hakijoiden oikeusapupalvelujen saatavuus ja laatu

Hakuinfotilaisuus: Kansalaisten ja turvapaikan-hakijoiden oikeusapupalvelujen saatavuus ja laatu Hakuinfotilaisuus: Kansalaisten ja turvapaikan-hakijoiden oikeusapupalvelujen saatavuus ja laatu 12.10.2017 Ohjelma Projektipäällikkö Sari Löytökorpi (VNK) esittelee lyhyesti Valtioneuvoston selvitys-

Lisätiedot

Tämän sopimuksen kohteena on projekti Kulttuuripalvelujen talouden ja toiminnan vertailutiedosto IV.

Tämän sopimuksen kohteena on projekti Kulttuuripalvelujen talouden ja toiminnan vertailutiedosto IV. SOPIMUS 1(4) 15.3.2017 KULTTUURIPALVELUJEN TALOUDEN JA TOIMINNAN VERTAILUTIEDOSTO IV PROJEKTI 1 Sopimuksen kohde ja tarkoitus Tämän sopimuksen kohteena on projekti Kulttuuripalvelujen talouden ja toiminnan

Lisätiedot

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Aluestrategiaryhmä Hallitusneuvos Tuula Manelius Työkokoukset kevät 2011 Säädöspohja rr-toiminnassa EU-säädökset

Lisätiedot

Strategisen huippuosaamisen keskittymät

Strategisen huippuosaamisen keskittymät Strategisen huippuosaamisen keskittymät Tutkimusohjelmat, Tekesin rahoituksen hakeminen, raportointi ja kustannustilitykset Copyright Tekes Sisältö 1. Tekesin rahoituksen hakeminen tutkimusohjelman alku

Lisätiedot

Tekesin rahoitus julkisille tutkimusorganisaatioille EU:n Horisontti 2020 ohjelman hankkeiden valmisteluun muuttuu

Tekesin rahoitus julkisille tutkimusorganisaatioille EU:n Horisontti 2020 ohjelman hankkeiden valmisteluun muuttuu OHJE 1 (7) Tekesin rahoitus julkisille tutkimusorganisaatioille EU:n Horisontti 2020 ohjelman hankkeiden valmisteluun muuttuu 1.10.2015 1 Hakuaika 2 Haettavan rahoituksen käyttötarkoitus 3 Rahoituksen

Lisätiedot

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen)

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Rahoituspäätökset EURA 2007 -järjestelmässä

Lisätiedot

Avustushakemus Kaupungin avustus seuralle/yhdistykselle. Vuosi. Yleishallinto. Seura/Yhdistys/Ryhmä. Osoite. Pankki ja tilin n:o.

Avustushakemus Kaupungin avustus seuralle/yhdistykselle. Vuosi. Yleishallinto. Seura/Yhdistys/Ryhmä. Osoite. Pankki ja tilin n:o. Avustushakemus Kaupungin avustus seuralle/yhdistykselle Vuosi Yleishallinto Hakija Seura/Yhdistys/Ryhmä Osoite Pankki ja tilin n:o Y-tunnus Kotipaikka Rekisteröitymisvuosi Toimihenkilöt Puheenjohtaja Puh.nro

Lisätiedot

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2)

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2) UUSI HAKEMUS Tuen hakemiseksi JATKOHAKEMUS RAHOITUSHAKEMUS MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHASTA ETELÄ-KARJALAN KEHITTÄMISRAHASTOSTA KORJAUS/TÄYDENNYS EDELLISEEN HAKEMUKSEEN Viranomainen, jolle rahoitushakemus osoitetaan

Lisätiedot

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2)

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2) Tuen hakemiseksi RAHOITUSHAKEMUS UUSI HAKEMUS JATKOHAKEMUS ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) -RAHASTA: Ennakoitu rakennemuutos Lappeenranta - Imatra -kasvusopimus ETELÄ-KARJALAN KEHITTÄMISRAHASTOSTA

Lisätiedot

Ohje hissin rakentamisavustuksen ja muun liikkumisesteen poistamista koskevan avustuksen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2012

Ohje hissin rakentamisavustuksen ja muun liikkumisesteen poistamista koskevan avustuksen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2012 Ohje hissin rakentamisavustuksen ja muun liikkumisesteen poistamista koskevan avustuksen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2012 6.2.2012 Sisällys 1 UUDEN HISSIN RAKENTAMINEN 3 1.1 Avustuksen kohde,

Lisätiedot

Tulot rakennerahastohankkeissa Yleisasetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan vai kansallisen tukilainsäädännön soveltaminen?

Tulot rakennerahastohankkeissa Yleisasetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan vai kansallisen tukilainsäädännön soveltaminen? Tulot rakennerahastohankkeissa Yleisasetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan vai kansallisen tukilainsäädännön soveltaminen? Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Rakennerahastojen hallinnointiryhmä

Lisätiedot

MAASEUDUN KEHITTÄMISEN MÄÄRÄRAHASTA MAKSETTAVAN TUEN KÄYTTÖÄ KOSKEVAT EHDOT (päivitetty )

MAASEUDUN KEHITTÄMISEN MÄÄRÄRAHASTA MAKSETTAVAN TUEN KÄYTTÖÄ KOSKEVAT EHDOT (päivitetty ) Liite 1 1 (6) MAASEUDUN KEHITTÄMISEN MÄÄRÄRAHASTA MAKSETTAVAN TUEN KÄYTTÖÄ KOSKEVAT EHDOT (päivitetty 30.3.2017) Noudatettava lainsäädäntö Maaseudun kehittämisen määrärahan käyttämisessä, maksamisessa

Lisätiedot

Valtionavustushankkeen taloushallinto - ohjaus ja seuranta

Valtionavustushankkeen taloushallinto - ohjaus ja seuranta Valtionavustushankkeen taloushallinto - ohjaus ja seuranta Yleistä avustusten myönnöstä Valtionavustuspäätös Avustuksen käyttötarkoitus/hyväksyttävät kokonaismenot/ valtionavustus Avustuksen maksu, käyttöaika

Lisätiedot

Mitä kustannuksia voidaan hyväksyä? Miten projektiseuranta on järjestettävä?

Mitä kustannuksia voidaan hyväksyä? Miten projektiseuranta on järjestettävä? Mitä kustannuksia voidaan hyväksyä? Miten projektiseuranta on järjestettävä? Hankevalmistelukoulutus 26.3.2013 1/16 Copyright Tekes Esityksen sisältö Mitä huomioita hakemusvaiheessa Rahoituspäätös ja rahoituksen

Lisätiedot

Strategisen huippuosaamisen keskittymät

Strategisen huippuosaamisen keskittymät Strategisen huippuosaamisen keskittymät Tutkimusohjelmat, Tekesin rahoituksen hakeminen, raportointi ja kustannustilitykset Sisältö 1. Tekesin rahoituksen hakeminen tutkimusohjelman alku jaksohakemus ohjelman

Lisätiedot

Muutokset yritysten rahoituksen kustannusmallissa ja tarkastusraporttipohjassa ja DM

Muutokset yritysten rahoituksen kustannusmallissa ja tarkastusraporttipohjassa ja DM Muutokset yritysten rahoituksen kustannusmallissa ja tarkastusraporttipohjassa 9.9. ja 16.9.2014 DM 1321497 Yksinkertaisen kustannusarvion (flat rate) kokeilu Tekesin rahoittamissa hankkeissa Kokeiluun

Lisätiedot

Tekes kustannusten tilittäminen: Henkilöstö- ja yleiskulut Anne-Maj Virvelä

Tekes kustannusten tilittäminen: Henkilöstö- ja yleiskulut Anne-Maj Virvelä Tekes kustannusten tilittäminen: Henkilöstö- ja yleiskulut 7.11.2017 --- Anne-Maj Virvelä Ennen koulutusta 1. Mitä tiedän aiheesta etukäteen? 2. Mitä haluan oppia koulutuksessa? Pohdi vähintään 2 kysymystä

Lisätiedot

Taloudelliset edellytykset Tekes-projektille. Kirsi Leino

Taloudelliset edellytykset Tekes-projektille. Kirsi Leino Taloudelliset edellytykset Tekes-projektille Kirsi Leino 6.10.2016 Perusasioiden tulee olla kunnossa Yritys on rekisteröity Luottotiedot Verovelat Ennakkoperintärekisteri ja työnantajarekisteri (alv-rekisteri)

Lisätiedot

Tiina ja Antti Herlinin säätiö myöntää sekä vapaamääräisiä että kokovuotiseen tieteelliseen työhön tarkoitettuja tutkimusavustuksia.!

Tiina ja Antti Herlinin säätiö myöntää sekä vapaamääräisiä että kokovuotiseen tieteelliseen työhön tarkoitettuja tutkimusavustuksia.! HAKUOHJEET 2014 Tiina ja Antti Herlinin säätiön ensimmäinen hakuaika järjestetään 1.-30.11.2014. Säätiö vastaanottaa avustushakemuksia sekä yhteisöiltä että yksityishenkilöiltä. Avustuksia myönnetään säätiön

Lisätiedot

Maaseudun kehittämismahdollisuudet Hämeessä ohjelmakaudella 2014-2020. Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 18.3.2015 Hämeenlinna 19.3.

Maaseudun kehittämismahdollisuudet Hämeessä ohjelmakaudella 2014-2020. Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 18.3.2015 Hämeenlinna 19.3. Maaseudun kehittämismahdollisuudet Hämeessä ohjelmakaudella 2014-2020 Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 18.3.2015 Hämeenlinna 19.3.2015 Lahti Esityksen sisältö Kehittämishanketuen hyväksyttävät kustannukset

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS Hakemuslomake. HUOM! Avustuksenhakijan on täytettävä vähintään *-merkityt kohdat hakemuksesta.

ERITYISAVUSTUS Hakemuslomake. HUOM! Avustuksenhakijan on täytettävä vähintään *-merkityt kohdat hakemuksesta. 1 HUOM! Avustuksenhakijan on täytettävä vähintään *-merkityt kohdat hakemuksesta. Saapumismerkinnät Saapumisleima Diaarinumero 1 Tiedot hakijasta* a) Hakijan yhteystiedot: Nimi* Jakeluosoite* Postinumero*

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Hanke on Alueellinen kehittämishanke EU-rahoitteisen hankkeen valmisteluhanke Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA

RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA 1(6) RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Uusi hakemus 1. Viranomainen, jolle hanke-esitys osoitetaan

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA VALTIONEUVOS C.F. JA MARIA VON WAHLBERGIN RAHASTON TAITEILIJA-APURAHAN MYÖNTÄMISPERUSTEET

KIRKKONUMMEN KUNTA VALTIONEUVOS C.F. JA MARIA VON WAHLBERGIN RAHASTON TAITEILIJA-APURAHAN MYÖNTÄMISPERUSTEET KIRKKONUMMEN KUNTA VALTIONEUVOS C.F. JA MARIA VON WAHLBERGIN RAHASTON TAITEILIJA-APURAHAN MYÖNTÄMISPERUSTEET Sisällysluettelo 1. Taiteilija apurahojen tarkoitus...2 2. Apurahamuodot...2 2.1.Työskentelyapurahat...2

Lisätiedot

Lakikoulutuspäivä Tuula Manelius

Lakikoulutuspäivä Tuula Manelius Lakikoulutuspäivä Rahoituslaki, rahoitusasetus, tukikelpoisuusasetus, valtionavustuslaki Rahoituslain soveltamisala rakennerahastoasioissa jakautuu kahteen eri malliin. 1) Osa rakennerahastotoimijoista

Lisätiedot

Lump sum pähkinänkuoressa

Lump sum pähkinänkuoressa Lump sum pähkinänkuoressa Kertakorvausmallin käyttöönoton tarkoituksena on: pienten hankkeiden ja tuensaajien hallinnon keventäminen kansalaisjärjestöjen ja pienten toimijoiden osallistumisen lisääminen

Lisätiedot

HISSIAVUSTUKSET Hissillä mukavuutta ja arvoa asukkaille

HISSIAVUSTUKSET Hissillä mukavuutta ja arvoa asukkaille HISSIAVUSTUKSET Hissillä mukavuutta ja arvoa asukkaille Hanna Koskela/ARA johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Asumisen rahoitus-

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020

Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit 12/2014 Noora Hakolan esityksen pohjalta Pekka Selkälä Yksinkertaistetut kustannusmallit (KehL 28/2014 13 ) Prosenttiperusteinen

Lisätiedot

Yritystuen maksaminen

Yritystuen maksaminen Yritystuen maksaminen Leadertyön ajankohtaispäivät 28.10.2015 Maaseutuvirasto Tukien maksatusyksikkö Per-Ola Staffans Yritystuen maksamiseen liittyviä säännöksiä Ns. maaseuturahastoasetus (EU) N:o 1305/2013

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Kymenlaakson liitto täyttää Saapumispvm Hakemusnumero Valmistelija Diaari-/muu tunnus 1. HANKE Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys

Lisätiedot

FiDiPro -hankkeen projektinhallintahyvät. Hanna Rantala FiDiPro info 17.12. 2014

FiDiPro -hankkeen projektinhallintahyvät. Hanna Rantala FiDiPro info 17.12. 2014 FiDiPro -hankkeen projektinhallintahyvät käytännöt Hanna Rantala FiDiPro info 17.12. 2014 FiDiPro hankkeen käynnistäminen FiDiPro hankkeissa noudatetaan kaikilta osin Tekesin normaaleita julkisen tutkimuksen

Lisätiedot

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

1. HAKIJA 1.1 Hakijan nimi 1.2 Y- tunnus tai yhdistyksen rekisterinumero

1. HAKIJA 1.1 Hakijan nimi 1.2 Y- tunnus tai yhdistyksen rekisterinumero MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

SOLID-rahastojen vuosiohjelma 2012 haku

SOLID-rahastojen vuosiohjelma 2012 haku SOLID-rahastojen vuosiohjelma 2012 haku Budjetin laatiminen SOLID-RAHASTOT Budjetin tarkoitus Budjetti on hakijan näkemys tietyn ajanjakson taloudellisista tarpeista ja resursseista Auttaa hankkeen suunnittelussa

Lisätiedot

Tekesin FiDiPro Professor -rahoituksen hakuohjeet

Tekesin FiDiPro Professor -rahoituksen hakuohjeet OHJE 1 (5) 4.8.2009 Tekesin FiDiPro Professor -rahoituksen hakuohjeet Suomen Akatemia ja Tekes avaavat omia FiDiPro-hakuja säännöllisin väliajoin ja noudattavat omia hakukäytäntöjään. Hakuprosessi on kaksivaiheinen.

Lisätiedot

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Medbit Oy 1 SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT-12-2014 1 SOPIJAPUOLET Tilaaja: Raision sosiaali- ja terveyskeskus Y- tunnus: 0204428-5 Osoite: PL 100, 20201 RAISIO Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä

Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Muutoksia EURA -järjestelmässä Rahoituspäätösten

Lisätiedot

Tietoisku maksatushakemuksista

Tietoisku maksatushakemuksista Tietoisku maksatushakemuksista Sisäasioiden rahastot Sonja Lyytikäinen 8.6.2017 Miksi raportoidaan? Hankkeen seuranta niin rahoittajan kuin tuen saajankin näkökulmasta Rahoituksen käyttäminen tukipäätöksen

Lisätiedot

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta.

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta. 1(5) LOMAKKEEN 3317 TOIMINTARYHMÄN TOIMINTARAHAN MAKSUHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Lnro 3316A EUROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Yritys Kehittäminen kohdistuu pääosin Tutkimukseen, tuotteen, palvelun, osaamisen ja/tai menetelmän kehittämiseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus 1234567-8 Yrityksen

Lisätiedot

Www-osoitteen saa julkaista kaupungin www-sivuilla Kyllä Ei Yhdistyksen liikuntalajit

Www-osoitteen saa julkaista kaupungin www-sivuilla Kyllä Ei Yhdistyksen liikuntalajit Liikuntaseurojen toiminta-avustus 1 (5) Yhdistyksen perustiedot Yhdistyksen nimi Yhdistyksen osoite Pankkitili (IBAN) Rekisteröimisvuosi Y-tunnus Keskusjärjestö/-liitto Www-osoite Www-osoitteen saa julkaista

Lisätiedot

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (TA-tili ) Eduskunnan sivistys- ja tiedejaosto Projektipäällikkö Sari Löytökorpi, VNK

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (TA-tili ) Eduskunnan sivistys- ja tiedejaosto Projektipäällikkö Sari Löytökorpi, VNK Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (TA-tili 23.01.22) Eduskunnan sivistys- ja tiedejaosto 7.10.2015 Projektipäällikkö Sari Löytökorpi, VNK Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (TA-tili

Lisätiedot

OHJE 1/7 19.1.2011. Antopäivä Dnr 19.1.2011 FI.PLM 2011-249 93/70.02.02/2011. Voimassaoloaika 19.1.2011 - toistaiseksi. Säädösperusta Johtovalta

OHJE 1/7 19.1.2011. Antopäivä Dnr 19.1.2011 FI.PLM 2011-249 93/70.02.02/2011. Voimassaoloaika 19.1.2011 - toistaiseksi. Säädösperusta Johtovalta OHJE 1/7 19.1.2011 Antopäivä Dnr 19.1.2011 FI.PLM 2011-249 93/70.02.02/2011 Voimassaoloaika 19.1.2011 - toistaiseksi Säädösperusta Johtovalta Kumoaa MATINEn ohjeet 309/Hm/09 18.12.2009 310/Hm/09 18.12.2009

Lisätiedot