HANGON SATAMA HANGÖ HAMN TASEKIRJA BALANSBOK

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HANGON SATAMA HANGÖ HAMN TASEKIRJA BALANSBOK"

Transkriptio

1 HANGON SATAMA HANGÖ HAMN TASEKIRJA BALANSBOK

2 SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING TASEKIRJA BALANSBOK Sivu TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE - Toteutumisvertailut - Förverkligandet - Toimintakertomus - Verksamhetsberättelse Liikevaihto kuukausittain Omsättning per månad 3 - Investointiosan toteutumisvertailu - Förverkligandet av investeringsdelen Talousarvion tuloslaskelman toteutumisvertailu -Förverkligandet av budgetens resultaträkning 6 - Rahoituslaskelman toteutumisvertailu - Förverkligandet av finansieringskalkyl 7 - Tuloslaskelma - Resultaträkning 8 - Tase ja sen tunnusluvut - Balans och dess nyckeltal Rahoituslaskelma - Finansieringsanalys 11 LIITETIEDOT NOTER - Tuloslaskelman liitetiedot - Noter till resultaträkningen - Toimintatuotot - Intäkter från verksamheten 12 - Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista - Redogörelse för grunderna för avskrivningar enligt plan - Taseen liitetiedot - Noter till balansräkningen - Käyttöomaisuus - Anläggningstillgångar 13 - Oma pääoma Eget kapital - Viiden vuoden tai sitä pitemmän ajan kuluttua erääntyvät velat - Skulder som förfaller efter fem år eller senare - Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot - Noter till säkerheter och ansvarsförbindelser - Leasingvastuut Leasingansvar 14 - Henkilöstöä koskevat liitetiedot - Noter angående personal 15 - Liitetietojen erittely Specification av noter 15 ALLEKIRJOITUKSET UNDERSKRIFTER

3 Hangon kaupunki - Hangö stad TASEYKSIKKÖ - BALANSENHET Tilinpäätös-Bokslut 2012 Lautakunta - Nämnd Tulosalue - Resultatområde Vastuuhenkilö - Ansvarsperson Sataman johtokunta - Hamnens direktion Satama - Hamnen Satamajohtaja - Hamndirektör Toiminta - Verksamhet : Linjaliikenteen paino on puunjalostusteollisuuden tuotteiden, autojen ja koneiden, perävaunu- ja rekkaliikenteen sekä konttien kuljetuksessa. Kaasuputkiprojektin päätyttyä satama on selvityttänyt tulevaisuuden mahdollisuuksia ELY-keskuksen tukemilla konsulttiselvityksillä. Syksyllä 2011 on käynnistetty uutena liiketoimintana Hangon ja Paldiskin välinen ropax-liikenne. Linjetrafikens vikt ligger i transporten av träförädlingsindustrins produkter, bilar och maskiner, trailers- och långtradartrafik samt containers. Då gasrörsprojektet upphörde lät hamnen med hjälp av konsultutredningarna som understöddes av ELY-centralen utreda hamnens framtida möjligheter. Som ny affärsverksamhet inleddes på hösten 2011 ropax-trafiken mellan Hangö och Paldiski. Tavoitteet - Målsättningar : Taantuman hellittäessä sataman tavaramäärät ovat olleet kasvussa, mutta eivät ole yltäneet taantumaa edeltävälle tasolle. Tästä johtuen liikevaihto-odotukset ovat maltilliset. Em. selvitysten antamien suuntaviivojen mukaisesti satama etsii aktiivisesti uutta liikennettä taloudellisesti haasteellisessa toimintaympäristössä. Investoinnit pidetään maltillisina ylläpitoinvestointeina. Då recessionen lättade började hamnens varumängder öka, men de har inte uppnått den nivå som varumängderna hade före recessionen. På grund av detta är omsättnings-förväntningarna behärskade. Enligt givna riktlinjer i tidigare nämnda utredningar, söker hamnen aktivt efter ny trafik i en ekonomiskt utmanande verksamhetsmiljö. Investeringarna hålls som måttliga underhållsinvesteringar. Tavoitteiden toteutuminen / Målens förverkligande (täytetään tilinpäätöksen yhteydessä / ifylles i samband med bokslutet) Sataman budjettitavoitteet saavutettiin tulopuolella vuonna Kustannukset ylittyivät. Tavaramäärät ja liikevaihto toteutuivat budjetoitua paremmin. Suuryksikköliikenne (trailerit ja kontit) jatkoivat myönteistä kehitystään. Vienti (51%) ja tuonti (49%) olivat tasapainossa. Kustannuksien kasvu painottui todellista alhaisemmaksi budjetoituihin henkilöstökuluihin ja palvelujen ostoihin. Suurin syy ostopalvelukulujen nousuun oli arvioitua lumisempi ja jäisempi talvi. Lisäksi nosturin hajoaminen lisäsi kuluja. Sähkönkulutus oli myös budjetoitua suurempi. Turvallisuus-, ympäristö- ja jäteasioissa satama on noudattanut direktiivejä. Hamnens budgeterade målsättningar på inkomstsidan uppnåddes för år Kostnaderna överskreds. Varumängderna och omsättningen blev bättre än budgeterat. Storenhetstrafiken (trailers och containers) fortsatte sin positiva utveckling. Exporten (51%) och importen (49%) var i balans. Ökningen av kostnaderna berodde på att personalkostnaderna budgeterats för lågt i jämförelse med de egentliga kostnaderna och köp av tjänster. Största orsaken till höjningen i kostnaderna för köptjänster var en mer snö- och isrik vinter än beräknat. Dessutom ökade reparationerna av kranen kostnaderna. Elförbrukningen var även större än beräknat. I säkerhets-, miljö- och avfallsärenden har hamnen följt direktiven. Sivu - Sida 1

4 TP-BS TA-BU TP-BS Henkilökunta - Personal Suoritteet - Prestationer Liikevaihto Omsättning Tuhatta tonnia - Tusen ton Aluskäynnit - Fartygsanlöp Mittarit - Mätare Tuottavuus - Produktivitet Liikevaihto Omsättning Talous - Ekonomi TP-BS TA-BU TA-muutos TA-yht TP-BS Poikkeama BU-ändring BU-sml 2012 Avvikelse TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Myyntituotot - Försäljningsintäkter , , ,50 Maksutuotot - Avgiftsintäkter 0 0,00 Tuet ja avustukset - Understöd 73820,16-366,11 366,11 Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsint , , ,73 TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER , , ,12 Valm. omaan käyttöön - Tillverkn. för eget bruk TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER Henkilöstökulut - Personalkostnader , , ,13 Palvelujen ostot - Köp av tjänster , , ,64 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material , , ,44 Vuokrat - Hyror , , ,83 Avustukset - Understöd -2530, , ,00 Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostn , , ,46 TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER , , ,50 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG , , ,38 Rahoitustuotot ja -kulut - Finansieringsint. o. kost , , ,30 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG , , ,08 Suunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar , , ,54 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , ,62 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT Netto / asukas / invånare 41,42 Sivu - Sida 2

5 SATAMAN LIIKEVAIHTO KUUKAUSITTAIN HAMNENS OMSÄTTNING PER MÅNAD tammi , , ,29 helmi , , ,92 maalis , , ,43 huhti , , ,13 touko , , ,61 kesä , , ,83 heinä , , ,41 elo , , ,72 syys , , ,62 loka , , ,62 marras , , ,62 joulu , , ,92 Yhteensä , , ,12 SATAMAN LIIKEVAIHTO HAMNENS OMSÄTTNING , , , , , , ,00 0, KUUKAUSITTAIN MÅNADSVIS Sivu - Sida 3

6 HANGON SATAMA - HANGÖ HAMN INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMISVERTAILU FÖRVERKLIGANDET AV INVESTERINGSDELEN INVESTOINTIHANKE Kust.arv Käyttö Alkup/Ursp Muutos-Ändr TA - BU Toteutuma Tal.arv.poikk. TA - BU INVESTERINGSOBJEKT Kost.ber 2011 Ta-Bu Utfall budget avvik. käyttö-anv. % Sataman turvallisuus - Hamnens säkerhet , ,00 0, , , ,00 75,46 - uudet kamerat - nya kameror , , ,00 - Kulunvalvonta/trafikövervakning ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 - Öljyntorjuntakalusto 30000,00 0,00 0,00 0,00 - Ulkosataman portti ja aidat 0, ,00 0, , ,00 Infrastruktuurin parannuksia , , , , , ,25 101,15 Förbättring av infrastrukturen - Asvaltointi ja viemärit - Asvaltering , ,00 0, , ,25 - Raidekorjaus - Banreparationer 0, , , , ,00 - Hylyn kartoitus , ,00 0,00 Laituri/Tihtaalikorjauksia/kartoituksia , , , , , ,58 84,01 - Ruoppaus 69314,93 0,00 0,00 0,00 - Katodijätjestelmä ,25 - Ro-Ro 5 tihtaali , , , ,42 - Korjauksia/Kartoitus 4983,07 0,00 0,00 0,00 Kiinteistöt , , , , , ,20 101,81 Fastigheter Korjauksia/Kartoituksia/muutoksia 0 - Voimakasiini , , , , ,00 - Hiekkavarasto 0, , , , ,20 Ajoneuvot - Fordon 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TULOT - IMKOMSTER Myyty ajoneuvo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MENOT YHTEENSÄ-UTGIFTER TOTALT , ,00 0, , , ,13 94,54 TULOT YHTEENSÄ- INKOMSTER TOTALT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivoidut menot/aktiverade utgifter ,87 Keskeneräinen , ,87 Sivu - Sida 4

7 HANGON SATAMA HANGÖ HAMN INVESTOINTIEN TOTEUTUMA-ANALYYSI / ANALYS ÖVER INVESTERINGARNAS FÖRVERKLIGANDE Tilikauden aikana suurin osa sataman investoinneista on voitu toteuttaa aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti hyvän valmistelun johdosta. Vuoden aikana toteutuneista suuremmista projekteista mainittakoon infrastruktuurin parannuksia ja siihen liittyvä Ro-Ro-1 laituri-alueen kiskojen purkutyöt sekä siihen liittyvät parannustyöt. Ro-Ro-1-alueen parannustöissä lisättiin laiturialueen kantavuutta, jolla varmistetaan turvallinen lastinkäsittely laiturialueella. Lisäksi satamaalueella korjattiin junaraiteita ja uusittiin yksi raidevaihe. Satama-alueen turvallisuutta parannettiin uusimalla satamaalueen aitaa Korsmaninkatua vasten. Vastaavasti laivaliikenteen turvallisuutta parannettiin rakentamalla uusi kauan kaivattu tihtaali (kumipuskuri) Ro-Ro-5 rampin viereen. Satama-alueelle rakennettiin uusi varikkoalue hiekkavarastoineen, jolla korvattiin vanha hiekkavarasto. Vain yhtä investointikohdetta hylyn kartoitus ei ole voitu toteuttaa suunnitelmien mukaisesti. Kyseinen investointi tulee tehdä vasta kun sataman uusi asemakaava on saanut lainvoimaa ja siinä on varmistettu mahdollisuus laajentua etelään. Under räkenskapsperioden har största delen av hamnens investeringar kunnat förverkligas enligt tidtabell och kostnadsberäkning till följd av bra förarbete. Av de större förverkligade projekten bör nämnas förbättringar i infrastrukturen och därtill hörande rivningsarbete av skenorna på Ro-Ro-1 kajområdet och därtill hörande förbättringsarbeten. Under förbättringsarbetena på Ro-Ro-1 området ökades kajområdets bärförmåga, varmed man garanterar en säker behandling av lasten på nämnda kajområde. Dessutom reparerades järnvägsspår på hamnområdet och en järnvägsväxel förnyades. Hamnområdets säkerhet förbättrades genom att förnya stängslet mot Korsmansgatan. Även fartygstrafikens säkerhet förbättrades då en länge efterlängtad dykdalb (gummifender) installerades bredvid Ro-Ro-5 rampen. På hamnområdet byggdes ett nytt depåområde med sandförråd, vilket ersatte det gamla sandförrådet. Endast ett investeringsmoment - kartläggning av vrak - har inte kunnat förverkligas enligt planerna. Nämnda investering ska göras först då hamnens nya stadsplan har vunnit laga kraft och det i stadsplanen bekräftas att det finns en möjlighet att utvidga hamnen söderut. 5

8 HANGON SATAMA - HANGÖ HAMN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU FÖRVERKLIGANDET AV RESULTATRÄKNINGEN (sisäiset+ulkoiset)(interna+externa) Talousarvio Ta-muutos Talousarvio Tilinpäätös Poikkeama Budget Bu-ändring Budget Bokslut Avvikelse Toimintatuotot - Verksamhetens intäkter ,00 0, , , ,12 * Myyntituotot - Försäljningsintäkter ,00 0, , , ,50 * Maksutuotot - Avgiftsintäkter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Vuokratuotot - Hyresintäkter ,00 0, , , ,62 * Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Muut tuotot - Övriga intäkter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Toimintakulut - Verksamhetens kostnader ,00 0, , , ,50 * Henkilöstökulut - Personalutgifter ,00 0, , , ,13 Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden ,00 0, , , ,61 Henkilösivukulut - Lönebikostnader ,00 0, , , ,52 Eläkekulut - Pensionskostnader ,00 0, , , ,50 Muut henkilösivukulut - Övriga lönebikostnader 55140,00 0, , , ,02 * Asiakaspalvelujen ostot - Köp av kundtjänster 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Muiden palvelujen ostot - Köp av övriga tjänster ,00 0, , , ,64 * Aineet, tarvikkeet - Material, förnödenheter ,00 0, , , ,44 * Vuokrat - Hyror ,00 0, , , ,83 * Avustukset - Understöd 0,00 0,00 0, , ,00 * Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader 0,00 0,00 0, , ,46 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,00 0, , , ,38 Rahoitustuotot ja kulut - Finansiella intäkter och kostnader ,00 0, , , ,30 * Korkotuotot - Ränteintäkter 0,00 0,00 0, , ,38 * Muut rahoitustuotot - Övriga finansiella intäkter 0,00 0,00 0, , ,44 * Korkokulut - Räntekostnader ,00 0, ,00 0, ,00 * Muut rahoituskulut - Övriga finansiella kostnader ,00 0, , ,52-481,52 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG ,00 0, , , ,08 0,00 Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar ,00 0, , , ,54 Suunnitelmanmukaiset poistot-avskrivningar enligt plan ,00 0, , , ,54 Arvonalentumiset - Nedskrivningar 0,00 0,00 0,00 0,00 Satunnaiset erät - Extraordinära poster 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Satunnaiset tuotot - Extraordinära intäkter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Satunnaiset kulut - Extraordinära kostnader 0,00 0,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN TULOS - RÄKENSKAPSPERIODENS 93462,00 0, , , ,62 RESULTAT 0,00 Poistoeron lis/väh - Förändr. i avskrivn.diff ökn/min 0,00 Varausten lis/väh - Förändring i reservering ökn/min 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rahastojen lis/väh-förändringar i fonder ökn/min 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 93462,00 0, , , ,62 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT Sivu - Sida 6

9 HANGON SATAMA - HANGÖ HAMN 2012 RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU FÖRVERKLIGANDET AV FINANSIERINGSANALYSEN Talousarvio Ta-muutos Talousarvio Toteutuma Poikkeama Budget Bu-ändring Budget Förverkligat Avvikelse Tulorahoitus - Internt tillförda medel ,00 0, , , ,08 Vuosikate - Årsbidrag ,00 0, , , ,08 Saunnaiset erät 0,00 0,00 0,00 0,00 Tulorahoituksen korjauserät 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investoinnit - Investeringar ,00 0, , , ,13 Investoinnit - Investeringar ,00 0, , , ,13 Rahoitusosuudet investointeihin - Finansieringsand. f inv.utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta ,00 0, , , ,95 Lainakannan muutokset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oman pääoman muutokset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peruspääoman muutos - Förändring av eget kapital 0,00 0,00 0,00 Ylijäämän muutos - Förändring av överskott 0,00 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuiden muutokset 0,00 0,00 0, , ,16 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vaihto-omaisuuden muutos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pitkäaikaisten saamisten muutos 0,00 0,00 0, , ,78 Lyhytaikaiset saamisten muutos 0,00 0,00 0, , ,68 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos 0, , ,94 Rahoituksen rahavirta - Finansieringens kassaflöde 0,00 0,00 0, , ,16 Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel ,00 0, , , ,11 RAHAVARAT - LIKVIDA MEDEL , , ,28 RAHAVARAT - LIKVIDA MEDEL 1.1 0, , ,39 Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel 0, , ,11 Sivu - Sida 7

10 HANGON SATAMA - HANGÖ HAMN TULOSLASKELMA RESULTATRÄKNING Tilinpäätös Tilinpäätös Bokslut Bokslut (sisäiset+ulkoiset)(interna+externa) LIIKEVAIHTO - OMSÄTTNING , ,41 Valm.ja keskener.tuotteiden varastojen lis(+)/väh(-) -Ökning(+)/minskn.(-)av lager för färdiga o halvf.produkter 0,00 0,00 Valmistus omaan käyttöön-tillverkning för eget bruk 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot-övriga intäkter av affärsverk , ,86 Tuet ja avustukset kunnalta-bidrag o understöd av staden 0,00 0,00 Materiaalit ja palvelut-material och tjänster , ,42 * Aineet,tarvikkeet ja tavarat-material,förnödenheter , ,39 * Palvelujen ostot - Köp av tjänster , ,03 Henkilöstökulut - Personalutgifter , ,87 * Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden , ,52 * Henkilösivukulut - Lönebikostnader , ,35 Eläkekulut - Pensionskostnader , ,13 Muut henkilösivukulut - Övriga lönebikostnader 59981, ,22 Poistot ja arvonalentumiset-avskrivningar o nedskr , ,19 * Suunnitelmanmukaiset poistot-avskrivningar enligt plan , ,19 * Arvonalentumiset - Nedskrivningar Liiketoiminnan muut kulut-övriga rörelsekostnader , ,12 LIIKEYLIJÄÄMÄ(-ALIJÄÄMÄ) , ,67 RÖRELSEÖVERSKOTT(UNDERSKOTT) Rahoitustuotot ja -kulut- Finansiella intäkter o kostnader , ,20 * Korkotuotot - Ränteintäkter 39790, ,45 * Rahoitusavustus kunnalta -Finansieringsbidrag av staden * Muut rahoitustuotot - Övriga finansiella intäkter 1576,44 0,00 * Kunnalle maksetut korkokulut-till staden erlagda räntekostnader * Muille maksetut korkokulut-till övriga erlagda räntekostnader 0, ,42 * Korvaus peruspääomasta-ersättning för grundkapitalet , ,49 * Muut rahoituskulut - Övriga finansiella kostnader -236,03-77,74 YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,47 ÖVERSKOTT(UNDERSK.) FÖRE EXTRAORD.POSTER Satunnaiset tuotot ja -kulut-extraord.intäkter o kostnader * Satunnaiset tuotot - Extraordinära intäkter * Satunnaiset kulut - Extraordinära kostnader YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA , ,47 ÖVERSKOTT(UNDERSKOTT) FÖRE RESERVERINGAR Poistoeron lis/väh - Förändr.i avskrivn.diff ökn/minskn Vapaaehtoisten varausten lis/väh-förändr.av friv.reserveringar TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMÄ) , ,47 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERKOTT(UNDERSKOTT) TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT - RESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL Sijoitetun pääoman tuotto %- Avkastning på placerat kapital, % 99,98 100,00 Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %-Avkastning på kommunens plac kap % 867,67-454,79 Voitto, %- Vinst, % -2,85 3,61 Sivu - Sida 8

11 HANGON SATAMA - HANGÖ HAMN TASE JA SEN TUNNUSLUVUT BALANS OCH DESS NYCKELTAL VASTAAVAA - AKTIVA Tase/Balans Tase/Balans Muutos/Förändring % PYSYVÄT VASTAAVAT - BESTÅENDE AKTIVA Aineettomat hyödykkeet - Immateriella tillgångar Muut pitkävaikutteiset menot - övr utg med lång verk.tid. 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet - Materiella tillgångar Maa-alueet - Jordområden 0,00 0,00 0,00 Vesialueet - Vattenområden 0,00 0,00 0,00 Rakennukset - Byggnader , ,38-7,49 Kiinteät rakenteet ja laitt.-fasta konstruktioner o anord , ,21-7,60 Koneet ja kalusto - Maskiner och inventarier , ,74-4,66 Luonnonvarat - Naturtillgångar 0,00 0,00 Enn.maks. ja kesk.eräiset hank.-försk.bet o halv.färd.arb , ,68 20,61 Aineelliset hyödykkeet yht.- Materiella tillg. smlgt , ,01-7,22 Sijoitukset - Placeringar Osuudet - Andelar 0,00 0,00 0,00 Osakkeet - Aktier 32000, ,00 0,00 Lainasaamiset - Lånefordringar 0,00 0,00 0,00 Muut saamiset - Övriga fordringar Sijoitukset yhteensä - Placeringar sammanlagt 32000, ,00 0,00 PYSYVÄT VASTAAVAT YHT-BESTÅENDE AKTIVA S:LAGT , ,01-7,21 VAIHTUVAT VASTAAVAT - RÖRLIGA AKTIVA Vaihto-omaisuus - Omsättningstillgångar Aineet- ja tarvikkeet - Material och förnödenheter 0,00 0,00 0,00 Saamiset - Fordringar Pitkäaikaiset saamiset - Långfristiga fordringar Myyntisaamiset - Kundfordringar Lainasaamiset - Lånefordringar , ,32 102,36 Muut saamiset - Övriga fordringar 5211, ,79 0,98 Siirtosaamiset - Resultatregleringar Lyhytaikaiset saamiset - Kortfristiga fordringar Myyntisaamiset - Kundfordringar , ,99-8,91 Lainasaamiset - Lånefordringar 0,00 0,00 #JAKO/0! Muut saamiset-övriga fordringar 0,00 0 0,00 Siirtosaamiset - Resultatregleringar ,60 765, ,33 Arvonlisäverosaamiset - Mervärdesskattefordringar , ,32 61,17 Valtionosuussaamiset - Statssbidrag 0, ,25 0,00 Saamiset yhteensä - Fordringar sammanlagt , ,33 60,93 Rahoitusarvopaperit - Finansiella värdepapper Rahat ja pankkisaamiset-kassa och bank - käteisvarat - kassa 0,00 0,00 0,00 - shekkitilit - sheckkonto 69536, ,36 0,00 - postisiirtotilit - postgiro 5739, ,03-95,80 - sisäiset yhdystilit - interna poster 0,00 0,00 0,00 Rahat ja pankkisaam. yht.-kassa- o banktillg.hav. smlgt 75276, ,39-95,80 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT-RÖRLIGA AKTIVA S:LAGT , ,72 54,46 VASTAAVAA YHTEENSÄ - AKTIVA SMLGT , ,73 0,23 Sivu - Sida 9

12 VASTATTAVAA - PASSIVA Tase/Balans Tase/Balans Muutos/Förändring % OMA PÄÄOMA - EGET KAPITAL Peruspääoma - Grundkapital , ,94 0,00 Arvonkorotusrahasto - Uppskrivningsfond Edellisten tilik. yli/aliijäämä - Över/underskott från tid. år ,47 0,00 #JAKO/0! Tilikauden ali/ylijäämä - Räkenskapensperiodens under/överskott , ,47-172,26 Oma pääoma yhteensä - Eget kapital sammanlagt , ,41-1,28 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER Poistoero - Avskrivningsdifferens 0,00 0,00 0,00 Vapaaehtoiset varaukset - Reserver 0,00 0,00 0,00 Varaukset yhteensä - Reserveringar sammanlagt 0,00 0,00 0,00 PAKOLLISET VARAUKSET - AVSÄTTNINGAR Eläkevaraukset - Avsättningar för pensioner Muut pakolliset varaukset - Övriga avsttningar Pakolliset varaukset yht. - Avsättningar s:lagt 0,00 0,00 VIERAS PÄÄOMA - FRÄMMANDE KAPITAL Pitkäaikainen - Långfristigt Lainat rah.- ja vak.laitoksilta-lån från peng.inrätt. o försäk 0,00 0,00 #JAKO/0! Lainat kunnalta - Lån från kommunen Lainat julkisyhteisöiltä - Lån från offentliga samfund 0,00 0,00 0,00 Lainat muilta luotonantajilta - Lån från övriga kreditgivare 0,00 0,00 0,00 Saadut ennakot - Erhållna förskott Muut velat - Övriga skulder Siirtovelat - Resultatregleringar Pitkäaikainen yhteensä - Långfristigt smlgt 0,00 0,00 #JAKO/0! Lyhytaikainen - Kortfristigt Lainat rah.- ja vak.laitoksilta-lån från peng.inrätt. o försäk 0,00 0,00 #JAKO/0! Lainat kunnalta - Lån från kommunen Lainat julkisyhteisöiltä - Lån från offentliga samfund 0,00 0,00 0,00 Lainat muilta luotonantajilta - Lån från övriga kreditgivare 0,00 0,00 0,00 Saadut ennakot - Erhållna förskott 0,00 0,00 0,00 Ostovelat - Skulder till leverantörer , ,83 97,68 Muut velat - Övriga skulder 43078, ,73 2,88 Siirtovelat - Resultatregleringar , ,76 20,26 - lomapalkkajaksotus - semesterperiodisering , ,31 16,01 - korkojaksotus - ränteperiodisering 0,00 0,00 #JAKO/0! - luottamushenkilöeläke - förtroendemannapension 0,00 0,00 0,00 - valtionosuusennakot - stadsbidrag 0,00 0,00 0,00 - muut tilivelat - övriga kontoskulder 22684, ,45 0,00 Lyhytaikainen yhteensä - Kortfristigt smlgt , ,32 65,48 VIERAS PÄÄOMA YHT.- FRÄM. KAPITAL SMLGT , ,32 65,48 VASTATTAVAA YHTEENSÄ - PASSIVA SMLGT , ,73 0,23 TASEEN TUNNUSLUVUT - BALANSENS MÄTETAL Omavaraisuus %- Soliditetsgrad % 96,27 97,74 Suhteellinen velkaantuneisuus %- Relativ skuldsättningsgrad % 8,18 4,46 Kertynyt yli-/alijäämä - ackumulerat över-/underskott Kertynyt yli-/alijäämä - ackumulerat över-/underskott /asukas-inv 11,68 41,42 Lainakanta ,00 0,00 Lainat /asukas- Lån /invånare 0,00 0,00 Lainasaamiset Lånefordringar ,00 0,00 Asukasmäärä - Invånarantal Sivu - Sida 10

13 HANGON SATAMA - HANGÖ HAMN RAHOITUSLASKELMA 2012 FINANSIERINGSANALYS Liikelaitoksen varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Affärsverkets egentliga verksamhets och investeringars kassaflöde Tilinpäätös Tilinpäätös Bokslut Bokslut Tulorahoitus - Internt tillförda medel , ,66 Liikeylijäämä (-alijäämä)- Rörelseöverskott (-underskott) , ,67 Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar , ,19 Rahoitustuotot ja -kulut- Finansiella intäkter och kostnader , ,20 Satunnaiset erät - Extraordinära poster 0,00 0,00 Muut tulorahoituksen korjauserät - Övriga korrektivpost. till int.tillförda medel 0,00 0,00 Investoinnit - Investeringar , ,49 Investoinnit - Investeringar , ,49 Rahoitusosuudet investointeihin - Finansieringsand. f inv.utgifter 0,00 0,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0,00 0,00 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta , ,17 Nettokassaflöde för den egentliga verksamheten och investeringarna Rahoitustoiminnn kassavirta - Finansieringens kassaflöde Lainakannan muutokset - Förändringar av lånebeståndet 0, ,57 Kunnalta saatujen pitkäaik. lainojen lis.- Ökn. av långfrist. lån av kommun 0,00 0,00 Muilta saatujen pikäaik. lain. lis - Ökn. av långfristiga lån från övriga 0,00 0,00 Kunnalta saatujen pitkäaik. lainojen väh.- Minskn. av långfrist. lån av kommun 0,00 0,00 Muilta saatujen pikäaik. lain. väh - Minskn. av långfristiga lån från övriga 0, ,57 Kunnalta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos - Föränd. av kortfrist. lån från kommunen Muilta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos - Föränd. av kortfrist. lån från övriga Oman pääoman muutokset - Förändringar av eget kapital 0, ,13 Peruspääoman muutos - Förändringar av eget kapital 0, ,50 Ylijäämän muutos - Förändring av överskott 0, ,63 Muut maksuvalmiuden muutokset - Övriga förändringar av likviditeten , ,51 Vaihto-omaisuuden muutos - Förändring av omsättningstillgångar 0,00 0,00 Pitkäaikaisten saamisten muutokset kunnalta - Förändr. av långfr.fordr. på kommunen 0,00 0,00 Pitkäaikaisten saamisten muutokset muilta - Förändr. av långfr.fordr. på övriga , ,44 Lyhytaikaisten saamisten muutokset kunnalta - Förändr. av kortfr.fordr. på komm 0, ,13 Lyhytaikaisten saamisten muutokset muilta - Förändr. av kortfr.fordr. på övriga 8683, ,55 Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos - Förädr. av räntefria kort o långfr skulder , ,37 Rahoitustoiminnan nettokassavirta - Finansieringens nettokassaflöde , ,19 Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel , ,98 Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel , ,98 Rahavarat Likvida medel , ,39 Rahavarat Likvida medel , ,41 Ero-Skillnad 0,00 0,00 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT - FINANSIERINGSKALKYLENS NYCKELTAL Investointien tulorahoitus %- Intern finansiering av investeringar, % -234,85-296,16 Pääomamenojen tulorahoitus %- Intern finansiering av kapitalutgifter, % -234,85-235,83 Lainanhoitokate - Låneskötselbidrag 0,00 11,45 Kassan riittävyys, pv - Likviditet, kassadagar 2,99 5,84 Quick ratio 4,75 5,34 Current ratio 4,75 5,34 Sivu - Sida 11

14 HANGON SATAMA HANGÖ HAMN LIITETIEDOT NOTER

15 Liite/Not HANGON SATAMA - HANGÖ HAMN Tuloslaskelman liitetiedot - Noter till resultaträkningen 8 TOIMINTATUOTOT 2012 VERKSAMHETSINTÄKTER 2012 (ulkoiset - externa) Toimielin - Verksamhetsorgan Tuotot/Intäkter Tuotot/Intäkter Satama - Hamnen , ,27 YHTEENSÄ - SAMMANLAGT , ,27 12 SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA REDOGÖRELSE FÖR GRUNDERNA FÖR AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN Kuluvan käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. Som grund för nuvarande avskrivning av anläggningstillgångar har använts en på förhand uppgjord avskrivningsplan. Som grund för planenliga avskrivningar har använts anläggningstillgångarnas anskaffningspris med beaktande av dess ekonomiska livslängd. Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat: Uppskattade avskrivningstider och jämförbara årliga avskrivningsprocenter samt avskrivningsmetoder är: Tilikauden aikana käynnissä olevat investoinnit poistetaan menojäännöspoisto menetelmän mukaisesti 1.6 lukien. Under räkenskapsperioden pågående investeringar avskrivs från 1.6 enligt restvärdesavskrivningsmetoden. Aineettomat hyödykkeet 5 vuotta/år Tasapoisto - Lineär20 % Immateriella tillgångar Rakennukset - Byggnader vuotta/år Tasapoisto - Lineär2,5 %- 10,0% Kadut, tiet, torit ja puistot Menojäännös - Utgiftsrest 17,50 % Muut kiinteät rakenteet ja laitteet Menojäännös - Utgiftsrest Satama/hamnen 10 % Övriga fasta konstruktioner och anordningar Koneet ja kalusto - Maskiner och inventarier4-12 vuotta/år Tasapoisto - Lineär8,33 %- 25 % 13 ERITTELY SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN JA POISTONALAISTEN INVESTOINTIEN VASTAAVUUDESTA SPECIFIKATION AV PLANAVSKRIVNINGAR OCH MOTSVARIGHETER HOS DE INVESTERINGAR SOM AVSKRIVS ENLIGT PLAN Vuosina Åren Suunnitelman mukaiset poistot-avskrivningar enligt plan Poistonalaisten investointien omahankintameno Självfinansieringsandelen för investeringar som avskrivs enl plan Ero - Avvikelse Poikkeama -%- Avvikelse % -5 Sivu - Sida 12

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK. Kaupunginvaltuusto 10.6.2014 36 Stadsfullmäktige 10.6.2014 36

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK. Kaupunginvaltuusto 10.6.2014 36 Stadsfullmäktige 10.6.2014 36 HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK 2013 Kaupunginvaltuusto 10.6.2014 36 Stadsfullmäktige 10.6.2014 36 TASEKIRJA BALANSBOK SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sivu - Sida 1. Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Kunnan / kuntayhtymän taloustilasto 2005 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi Osa I Del I

Kunnan / kuntayhtymän taloustilasto 2005 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi Osa I Del I Aluetaloustilastot Statistik över regional ekonomi PL 6C PB 6C 00022 TILASTOKESKUS STATISTIKCENTRALEN Puh. Tfn (09) 17 341 Telefax 09-1734 3662 Kunnan / kuntayhtymän taloustilasto 2005 Statistik över kommunens

Lisätiedot

Kunnan / kuntayhtymän taloustilasto 2011 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi Osa I Del I

Kunnan / kuntayhtymän taloustilasto 2011 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi Osa I Del I Taloudelliset olot Ekonomistatistik PL 6C PB 6C 00022 TILASTOKESKUS STATISTIKCENTRALEN Puh. Tfn (09) 17 341 Faksi Fax (09) 1734 3662 Kunnan / kuntayhtymän taloustilasto 2011 Statistik över kommunens /

Lisätiedot

HANGON VESI- JA VIEMÄRILAITOS HANGÖ VATTEN- OCH AVLOPPSVERK

HANGON VESI- JA VIEMÄRILAITOS HANGÖ VATTEN- OCH AVLOPPSVERK HANGON VESI- JA VIEMÄRILAITOS HANGÖ VATTEN- OCH AVLOPPSVERK TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Vuosi 2014 pähkinänkuoressa/ År 2014 i ett nötskal...

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN TIEDOTE 24.3.2014 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 10:00 TIEDOTE: SIUNTION KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2013 Yleistä Siuntion kunnan tilikauden tulos vuodelta 2013 on 504 708,35 euroa ylijäämäinen. Tulos on

Lisätiedot

INGÅ KOMMUN. Balansbok 2014 INKOON KUNTA

INGÅ KOMMUN. Balansbok 2014 INKOON KUNTA INGÅ KOMMUN Balansbok 2014 INKOON KUNTA Tasekirja 2014 Innehållsförteckning Sisällysluettelo VERKSAMHETSBERÄTTELSE TOIMINTAKERTOMUS... 1 VIKTIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN OLENNAISET TAPAHTUMAT

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2013

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2013 TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2013 KV - STF 09.06.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 BOKSLUT 2013 SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida 1 TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 1 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014 TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014 KV hyväksynyt 08.06.2015 34 STF godkänt 08.06.2015 34 TILINPÄÄTÖS 2014 BOKSLUT 2014 SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida 1 TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 1 1.1 OLENNAISET

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -4 969 133,08-4 535 465,53 Arvonalentumiset -4 969 133,08-4 535 465,53

Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -4 969 133,08-4 535 465,53 Arvonalentumiset -4 969 133,08-4 535 465,53 1. TULOSLASKELMA Euroa 1.1. - 31.12.2008 1.1. - 31.12.2007 Toimintatuotot Myyntituotot 2 906 776 2 546 860,49 Maksutuotot 5 008 898 4 671 492,19 Tuet ja avustukset 776 761 848 728,52 Vuokratuotot 1 237

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO OMSÄTTNING milj.euro - 01-02 - 03-04 - 05-06 19,2 20,4 22,4 26,1 28,1 32,4. 0,4 muut tuotot övriga

LIIKEVAIHTO OMSÄTTNING milj.euro - 01-02 - 03-04 - 05-06 19,2 20,4 22,4 26,1 28,1 32,4. 0,4 muut tuotot övriga TOIMINTA VERKSAMHET J O H T A J A N K A T S A U S Kertomusvuosi oli Kokkolan Energian 101. toimintavuosi. Kokkolan Energia toimii kunnallisena liikelaitoksena, jota johtaa kymmenjäseninen energiajohtokunta.

Lisätiedot

1 HELEN-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014

1 HELEN-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 HELEN-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014 Taloutta kuvaavia tunnuslukuja 2 Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 10 Liitetiedot 11 Muut sähköliiketoiminnot, tuloslaskelma

Lisätiedot

Tilike-kuntatilitoimisto

Tilike-kuntatilitoimisto TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01. 31.12.2012 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01. 31.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tilinpäätös Toimintakertomus 1 Toteutumisvertailut 2-3 Tuloslaskelma 4 Rahoituslaskelma 5 Tase

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 21.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2010

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2010 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2010 Vakka-Suomen Veden johtokunta 17.2.2011 Kaupunginhallitus 28.3.2011 Kaupunginvaltuusto 14.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 Vakka-Suomen Veden johtokunta 17.2.2010 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA TASE KONSERNITASE TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA TASE KONSERNITASE TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 91 TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA TASE KONSERNITASE TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 92 10 TULOSLASKELMA 93 1.1. - 31.12.2002 1.1. - 31.12.2001 Toimintatuotot Myyntituotot 211 176 402,89 209 268 070,49 Maksutuotot

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2012

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2012 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 25.2.2013 SISÄLLYSLUETTELO 0B0BI TOIMINTAKERTOMUS... 1 7B7B1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 8B8B2. UUDENKAUPUNGIN

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Joensuu-Kontiolahti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen taseyksikön erillistilinpäätös 2013

Joensuu-Kontiolahti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen taseyksikön erillistilinpäätös 2013 Joensuu-Kontiolahti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen taseyksikön erillistilinpäätös 2013 Joensuu-Kontiolahti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Joensuu ja Kontiolahti

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 2010

NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 2010 Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama ulkoisten ja sisäisten menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2011 Sivu

TASEKIRJA 31.12.2011 Sivu HAMINAN VESI SISÄLLYSLUETTELO TASEKIRJA 31.12.2011 Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 VESILIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA 1 HAMINAN VESI LIIKELAITOS 1 Tilivelvollinen viranhaltija 1 Tulosyksiköt 1 Toiminta-ajatus 1

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010. (2. nide) Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot

VIRTAIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010. (2. nide) Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot VIRTAIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 (2. nide) Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot Kaupunginhallitus 28.3.2011 81 5. Tilinpäätöslaskelmat VIRTAIN KAUPUNKI TULOSLASKELMA ALAKONSERNI (KAUP+VESIH+MARTT) 2010

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

talousarvio muutokset

talousarvio muutokset 204 11.1 TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN 11.1.1 Kaupunki ja taseyksiköt (pl. Liikelaitokset) Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälkeen Toimintatulot

Lisätiedot

Liikelaitos Porvoon vesi Affärsverket Borgå vatten. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017

Liikelaitos Porvoon vesi Affärsverket Borgå vatten. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Liikelaitos Porvoon vesi Affärsverket Borgå vatten Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Sisällysluettelo Innehållsförteckning: TALOUSARVIO BUDGET 2015 Toiminnan

Lisätiedot