HANGON SATAMA HANGÖ HAMN TASEKIRJA BALANSBOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HANGON SATAMA HANGÖ HAMN TASEKIRJA BALANSBOK"

Transkriptio

1 HANGON SATAMA HANGÖ HAMN TASEKIRJA BALANSBOK

2 SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING TASEKIRJA BALANSBOK Sivu TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE - Toteutumisvertailut - Förverkligandet - Toimintakertomus - Verksamhetsberättelse Liikevaihto kuukausittain Omsättning per månad 3 - Investointiosan toteutumisvertailu - Förverkligandet av investeringsdelen Talousarvion tuloslaskelman toteutumisvertailu -Förverkligandet av budgetens resultaträkning 6 - Rahoituslaskelman toteutumisvertailu - Förverkligandet av finansieringskalkyl 7 - Tuloslaskelma - Resultaträkning 8 - Tase ja sen tunnusluvut - Balans och dess nyckeltal Rahoituslaskelma - Finansieringsanalys 11 LIITETIEDOT NOTER - Tuloslaskelman liitetiedot - Noter till resultaträkningen - Toimintatuotot - Intäkter från verksamheten 12 - Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista - Redogörelse för grunderna för avskrivningar enligt plan - Taseen liitetiedot - Noter till balansräkningen - Käyttöomaisuus - Anläggningstillgångar 13 - Oma pääoma Eget kapital - Viiden vuoden tai sitä pitemmän ajan kuluttua erääntyvät velat - Skulder som förfaller efter fem år eller senare - Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot - Noter till säkerheter och ansvarsförbindelser - Leasingvastuut Leasingansvar 14 - Henkilöstöä koskevat liitetiedot - Noter angående personal 15 - Liitetietojen erittely Specification av noter 15 ALLEKIRJOITUKSET UNDERSKRIFTER

3 Hangon kaupunki - Hangö stad TASEYKSIKKÖ - BALANSENHET Tilinpäätös-Bokslut 2012 Lautakunta - Nämnd Tulosalue - Resultatområde Vastuuhenkilö - Ansvarsperson Sataman johtokunta - Hamnens direktion Satama - Hamnen Satamajohtaja - Hamndirektör Toiminta - Verksamhet : Linjaliikenteen paino on puunjalostusteollisuuden tuotteiden, autojen ja koneiden, perävaunu- ja rekkaliikenteen sekä konttien kuljetuksessa. Kaasuputkiprojektin päätyttyä satama on selvityttänyt tulevaisuuden mahdollisuuksia ELY-keskuksen tukemilla konsulttiselvityksillä. Syksyllä 2011 on käynnistetty uutena liiketoimintana Hangon ja Paldiskin välinen ropax-liikenne. Linjetrafikens vikt ligger i transporten av träförädlingsindustrins produkter, bilar och maskiner, trailers- och långtradartrafik samt containers. Då gasrörsprojektet upphörde lät hamnen med hjälp av konsultutredningarna som understöddes av ELY-centralen utreda hamnens framtida möjligheter. Som ny affärsverksamhet inleddes på hösten 2011 ropax-trafiken mellan Hangö och Paldiski. Tavoitteet - Målsättningar : Taantuman hellittäessä sataman tavaramäärät ovat olleet kasvussa, mutta eivät ole yltäneet taantumaa edeltävälle tasolle. Tästä johtuen liikevaihto-odotukset ovat maltilliset. Em. selvitysten antamien suuntaviivojen mukaisesti satama etsii aktiivisesti uutta liikennettä taloudellisesti haasteellisessa toimintaympäristössä. Investoinnit pidetään maltillisina ylläpitoinvestointeina. Då recessionen lättade började hamnens varumängder öka, men de har inte uppnått den nivå som varumängderna hade före recessionen. På grund av detta är omsättnings-förväntningarna behärskade. Enligt givna riktlinjer i tidigare nämnda utredningar, söker hamnen aktivt efter ny trafik i en ekonomiskt utmanande verksamhetsmiljö. Investeringarna hålls som måttliga underhållsinvesteringar. Tavoitteiden toteutuminen / Målens förverkligande (täytetään tilinpäätöksen yhteydessä / ifylles i samband med bokslutet) Sataman budjettitavoitteet saavutettiin tulopuolella vuonna Kustannukset ylittyivät. Tavaramäärät ja liikevaihto toteutuivat budjetoitua paremmin. Suuryksikköliikenne (trailerit ja kontit) jatkoivat myönteistä kehitystään. Vienti (51%) ja tuonti (49%) olivat tasapainossa. Kustannuksien kasvu painottui todellista alhaisemmaksi budjetoituihin henkilöstökuluihin ja palvelujen ostoihin. Suurin syy ostopalvelukulujen nousuun oli arvioitua lumisempi ja jäisempi talvi. Lisäksi nosturin hajoaminen lisäsi kuluja. Sähkönkulutus oli myös budjetoitua suurempi. Turvallisuus-, ympäristö- ja jäteasioissa satama on noudattanut direktiivejä. Hamnens budgeterade målsättningar på inkomstsidan uppnåddes för år Kostnaderna överskreds. Varumängderna och omsättningen blev bättre än budgeterat. Storenhetstrafiken (trailers och containers) fortsatte sin positiva utveckling. Exporten (51%) och importen (49%) var i balans. Ökningen av kostnaderna berodde på att personalkostnaderna budgeterats för lågt i jämförelse med de egentliga kostnaderna och köp av tjänster. Största orsaken till höjningen i kostnaderna för köptjänster var en mer snö- och isrik vinter än beräknat. Dessutom ökade reparationerna av kranen kostnaderna. Elförbrukningen var även större än beräknat. I säkerhets-, miljö- och avfallsärenden har hamnen följt direktiven. Sivu - Sida 1

4 TP-BS TA-BU TP-BS Henkilökunta - Personal Suoritteet - Prestationer Liikevaihto Omsättning Tuhatta tonnia - Tusen ton Aluskäynnit - Fartygsanlöp Mittarit - Mätare Tuottavuus - Produktivitet Liikevaihto Omsättning Talous - Ekonomi TP-BS TA-BU TA-muutos TA-yht TP-BS Poikkeama BU-ändring BU-sml 2012 Avvikelse TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Myyntituotot - Försäljningsintäkter , , ,50 Maksutuotot - Avgiftsintäkter 0 0,00 Tuet ja avustukset - Understöd 73820,16-366,11 366,11 Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsint , , ,73 TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER , , ,12 Valm. omaan käyttöön - Tillverkn. för eget bruk TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER Henkilöstökulut - Personalkostnader , , ,13 Palvelujen ostot - Köp av tjänster , , ,64 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material , , ,44 Vuokrat - Hyror , , ,83 Avustukset - Understöd -2530, , ,00 Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostn , , ,46 TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER , , ,50 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG , , ,38 Rahoitustuotot ja -kulut - Finansieringsint. o. kost , , ,30 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG , , ,08 Suunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar , , ,54 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , ,62 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT Netto / asukas / invånare 41,42 Sivu - Sida 2

5 SATAMAN LIIKEVAIHTO KUUKAUSITTAIN HAMNENS OMSÄTTNING PER MÅNAD tammi , , ,29 helmi , , ,92 maalis , , ,43 huhti , , ,13 touko , , ,61 kesä , , ,83 heinä , , ,41 elo , , ,72 syys , , ,62 loka , , ,62 marras , , ,62 joulu , , ,92 Yhteensä , , ,12 SATAMAN LIIKEVAIHTO HAMNENS OMSÄTTNING , , , , , , ,00 0, KUUKAUSITTAIN MÅNADSVIS Sivu - Sida 3

6 HANGON SATAMA - HANGÖ HAMN INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMISVERTAILU FÖRVERKLIGANDET AV INVESTERINGSDELEN INVESTOINTIHANKE Kust.arv Käyttö Alkup/Ursp Muutos-Ändr TA - BU Toteutuma Tal.arv.poikk. TA - BU INVESTERINGSOBJEKT Kost.ber 2011 Ta-Bu Utfall budget avvik. käyttö-anv. % Sataman turvallisuus - Hamnens säkerhet , ,00 0, , , ,00 75,46 - uudet kamerat - nya kameror , , ,00 - Kulunvalvonta/trafikövervakning ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 - Öljyntorjuntakalusto 30000,00 0,00 0,00 0,00 - Ulkosataman portti ja aidat 0, ,00 0, , ,00 Infrastruktuurin parannuksia , , , , , ,25 101,15 Förbättring av infrastrukturen - Asvaltointi ja viemärit - Asvaltering , ,00 0, , ,25 - Raidekorjaus - Banreparationer 0, , , , ,00 - Hylyn kartoitus , ,00 0,00 Laituri/Tihtaalikorjauksia/kartoituksia , , , , , ,58 84,01 - Ruoppaus 69314,93 0,00 0,00 0,00 - Katodijätjestelmä ,25 - Ro-Ro 5 tihtaali , , , ,42 - Korjauksia/Kartoitus 4983,07 0,00 0,00 0,00 Kiinteistöt , , , , , ,20 101,81 Fastigheter Korjauksia/Kartoituksia/muutoksia 0 - Voimakasiini , , , , ,00 - Hiekkavarasto 0, , , , ,20 Ajoneuvot - Fordon 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TULOT - IMKOMSTER Myyty ajoneuvo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MENOT YHTEENSÄ-UTGIFTER TOTALT , ,00 0, , , ,13 94,54 TULOT YHTEENSÄ- INKOMSTER TOTALT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivoidut menot/aktiverade utgifter ,87 Keskeneräinen , ,87 Sivu - Sida 4

7 HANGON SATAMA HANGÖ HAMN INVESTOINTIEN TOTEUTUMA-ANALYYSI / ANALYS ÖVER INVESTERINGARNAS FÖRVERKLIGANDE Tilikauden aikana suurin osa sataman investoinneista on voitu toteuttaa aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti hyvän valmistelun johdosta. Vuoden aikana toteutuneista suuremmista projekteista mainittakoon infrastruktuurin parannuksia ja siihen liittyvä Ro-Ro-1 laituri-alueen kiskojen purkutyöt sekä siihen liittyvät parannustyöt. Ro-Ro-1-alueen parannustöissä lisättiin laiturialueen kantavuutta, jolla varmistetaan turvallinen lastinkäsittely laiturialueella. Lisäksi satamaalueella korjattiin junaraiteita ja uusittiin yksi raidevaihe. Satama-alueen turvallisuutta parannettiin uusimalla satamaalueen aitaa Korsmaninkatua vasten. Vastaavasti laivaliikenteen turvallisuutta parannettiin rakentamalla uusi kauan kaivattu tihtaali (kumipuskuri) Ro-Ro-5 rampin viereen. Satama-alueelle rakennettiin uusi varikkoalue hiekkavarastoineen, jolla korvattiin vanha hiekkavarasto. Vain yhtä investointikohdetta hylyn kartoitus ei ole voitu toteuttaa suunnitelmien mukaisesti. Kyseinen investointi tulee tehdä vasta kun sataman uusi asemakaava on saanut lainvoimaa ja siinä on varmistettu mahdollisuus laajentua etelään. Under räkenskapsperioden har största delen av hamnens investeringar kunnat förverkligas enligt tidtabell och kostnadsberäkning till följd av bra förarbete. Av de större förverkligade projekten bör nämnas förbättringar i infrastrukturen och därtill hörande rivningsarbete av skenorna på Ro-Ro-1 kajområdet och därtill hörande förbättringsarbeten. Under förbättringsarbetena på Ro-Ro-1 området ökades kajområdets bärförmåga, varmed man garanterar en säker behandling av lasten på nämnda kajområde. Dessutom reparerades järnvägsspår på hamnområdet och en järnvägsväxel förnyades. Hamnområdets säkerhet förbättrades genom att förnya stängslet mot Korsmansgatan. Även fartygstrafikens säkerhet förbättrades då en länge efterlängtad dykdalb (gummifender) installerades bredvid Ro-Ro-5 rampen. På hamnområdet byggdes ett nytt depåområde med sandförråd, vilket ersatte det gamla sandförrådet. Endast ett investeringsmoment - kartläggning av vrak - har inte kunnat förverkligas enligt planerna. Nämnda investering ska göras först då hamnens nya stadsplan har vunnit laga kraft och det i stadsplanen bekräftas att det finns en möjlighet att utvidga hamnen söderut. 5

8 HANGON SATAMA - HANGÖ HAMN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU FÖRVERKLIGANDET AV RESULTATRÄKNINGEN (sisäiset+ulkoiset)(interna+externa) Talousarvio Ta-muutos Talousarvio Tilinpäätös Poikkeama Budget Bu-ändring Budget Bokslut Avvikelse Toimintatuotot - Verksamhetens intäkter ,00 0, , , ,12 * Myyntituotot - Försäljningsintäkter ,00 0, , , ,50 * Maksutuotot - Avgiftsintäkter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Vuokratuotot - Hyresintäkter ,00 0, , , ,62 * Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Muut tuotot - Övriga intäkter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Toimintakulut - Verksamhetens kostnader ,00 0, , , ,50 * Henkilöstökulut - Personalutgifter ,00 0, , , ,13 Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden ,00 0, , , ,61 Henkilösivukulut - Lönebikostnader ,00 0, , , ,52 Eläkekulut - Pensionskostnader ,00 0, , , ,50 Muut henkilösivukulut - Övriga lönebikostnader 55140,00 0, , , ,02 * Asiakaspalvelujen ostot - Köp av kundtjänster 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Muiden palvelujen ostot - Köp av övriga tjänster ,00 0, , , ,64 * Aineet, tarvikkeet - Material, förnödenheter ,00 0, , , ,44 * Vuokrat - Hyror ,00 0, , , ,83 * Avustukset - Understöd 0,00 0,00 0, , ,00 * Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader 0,00 0,00 0, , ,46 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,00 0, , , ,38 Rahoitustuotot ja kulut - Finansiella intäkter och kostnader ,00 0, , , ,30 * Korkotuotot - Ränteintäkter 0,00 0,00 0, , ,38 * Muut rahoitustuotot - Övriga finansiella intäkter 0,00 0,00 0, , ,44 * Korkokulut - Räntekostnader ,00 0, ,00 0, ,00 * Muut rahoituskulut - Övriga finansiella kostnader ,00 0, , ,52-481,52 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG ,00 0, , , ,08 0,00 Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar ,00 0, , , ,54 Suunnitelmanmukaiset poistot-avskrivningar enligt plan ,00 0, , , ,54 Arvonalentumiset - Nedskrivningar 0,00 0,00 0,00 0,00 Satunnaiset erät - Extraordinära poster 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Satunnaiset tuotot - Extraordinära intäkter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Satunnaiset kulut - Extraordinära kostnader 0,00 0,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN TULOS - RÄKENSKAPSPERIODENS 93462,00 0, , , ,62 RESULTAT 0,00 Poistoeron lis/väh - Förändr. i avskrivn.diff ökn/min 0,00 Varausten lis/väh - Förändring i reservering ökn/min 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rahastojen lis/väh-förändringar i fonder ökn/min 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 93462,00 0, , , ,62 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT Sivu - Sida 6

9 HANGON SATAMA - HANGÖ HAMN 2012 RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU FÖRVERKLIGANDET AV FINANSIERINGSANALYSEN Talousarvio Ta-muutos Talousarvio Toteutuma Poikkeama Budget Bu-ändring Budget Förverkligat Avvikelse Tulorahoitus - Internt tillförda medel ,00 0, , , ,08 Vuosikate - Årsbidrag ,00 0, , , ,08 Saunnaiset erät 0,00 0,00 0,00 0,00 Tulorahoituksen korjauserät 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investoinnit - Investeringar ,00 0, , , ,13 Investoinnit - Investeringar ,00 0, , , ,13 Rahoitusosuudet investointeihin - Finansieringsand. f inv.utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta ,00 0, , , ,95 Lainakannan muutokset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oman pääoman muutokset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peruspääoman muutos - Förändring av eget kapital 0,00 0,00 0,00 Ylijäämän muutos - Förändring av överskott 0,00 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuiden muutokset 0,00 0,00 0, , ,16 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vaihto-omaisuuden muutos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pitkäaikaisten saamisten muutos 0,00 0,00 0, , ,78 Lyhytaikaiset saamisten muutos 0,00 0,00 0, , ,68 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos 0, , ,94 Rahoituksen rahavirta - Finansieringens kassaflöde 0,00 0,00 0, , ,16 Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel ,00 0, , , ,11 RAHAVARAT - LIKVIDA MEDEL , , ,28 RAHAVARAT - LIKVIDA MEDEL 1.1 0, , ,39 Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel 0, , ,11 Sivu - Sida 7

10 HANGON SATAMA - HANGÖ HAMN TULOSLASKELMA RESULTATRÄKNING Tilinpäätös Tilinpäätös Bokslut Bokslut (sisäiset+ulkoiset)(interna+externa) LIIKEVAIHTO - OMSÄTTNING , ,41 Valm.ja keskener.tuotteiden varastojen lis(+)/väh(-) -Ökning(+)/minskn.(-)av lager för färdiga o halvf.produkter 0,00 0,00 Valmistus omaan käyttöön-tillverkning för eget bruk 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot-övriga intäkter av affärsverk , ,86 Tuet ja avustukset kunnalta-bidrag o understöd av staden 0,00 0,00 Materiaalit ja palvelut-material och tjänster , ,42 * Aineet,tarvikkeet ja tavarat-material,förnödenheter , ,39 * Palvelujen ostot - Köp av tjänster , ,03 Henkilöstökulut - Personalutgifter , ,87 * Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden , ,52 * Henkilösivukulut - Lönebikostnader , ,35 Eläkekulut - Pensionskostnader , ,13 Muut henkilösivukulut - Övriga lönebikostnader 59981, ,22 Poistot ja arvonalentumiset-avskrivningar o nedskr , ,19 * Suunnitelmanmukaiset poistot-avskrivningar enligt plan , ,19 * Arvonalentumiset - Nedskrivningar Liiketoiminnan muut kulut-övriga rörelsekostnader , ,12 LIIKEYLIJÄÄMÄ(-ALIJÄÄMÄ) , ,67 RÖRELSEÖVERSKOTT(UNDERSKOTT) Rahoitustuotot ja -kulut- Finansiella intäkter o kostnader , ,20 * Korkotuotot - Ränteintäkter 39790, ,45 * Rahoitusavustus kunnalta -Finansieringsbidrag av staden * Muut rahoitustuotot - Övriga finansiella intäkter 1576,44 0,00 * Kunnalle maksetut korkokulut-till staden erlagda räntekostnader * Muille maksetut korkokulut-till övriga erlagda räntekostnader 0, ,42 * Korvaus peruspääomasta-ersättning för grundkapitalet , ,49 * Muut rahoituskulut - Övriga finansiella kostnader -236,03-77,74 YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,47 ÖVERSKOTT(UNDERSK.) FÖRE EXTRAORD.POSTER Satunnaiset tuotot ja -kulut-extraord.intäkter o kostnader * Satunnaiset tuotot - Extraordinära intäkter * Satunnaiset kulut - Extraordinära kostnader YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA , ,47 ÖVERSKOTT(UNDERSKOTT) FÖRE RESERVERINGAR Poistoeron lis/väh - Förändr.i avskrivn.diff ökn/minskn Vapaaehtoisten varausten lis/väh-förändr.av friv.reserveringar TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMÄ) , ,47 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERKOTT(UNDERSKOTT) TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT - RESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL Sijoitetun pääoman tuotto %- Avkastning på placerat kapital, % 99,98 100,00 Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %-Avkastning på kommunens plac kap % 867,67-454,79 Voitto, %- Vinst, % -2,85 3,61 Sivu - Sida 8

11 HANGON SATAMA - HANGÖ HAMN TASE JA SEN TUNNUSLUVUT BALANS OCH DESS NYCKELTAL VASTAAVAA - AKTIVA Tase/Balans Tase/Balans Muutos/Förändring % PYSYVÄT VASTAAVAT - BESTÅENDE AKTIVA Aineettomat hyödykkeet - Immateriella tillgångar Muut pitkävaikutteiset menot - övr utg med lång verk.tid. 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet - Materiella tillgångar Maa-alueet - Jordområden 0,00 0,00 0,00 Vesialueet - Vattenområden 0,00 0,00 0,00 Rakennukset - Byggnader , ,38-7,49 Kiinteät rakenteet ja laitt.-fasta konstruktioner o anord , ,21-7,60 Koneet ja kalusto - Maskiner och inventarier , ,74-4,66 Luonnonvarat - Naturtillgångar 0,00 0,00 Enn.maks. ja kesk.eräiset hank.-försk.bet o halv.färd.arb , ,68 20,61 Aineelliset hyödykkeet yht.- Materiella tillg. smlgt , ,01-7,22 Sijoitukset - Placeringar Osuudet - Andelar 0,00 0,00 0,00 Osakkeet - Aktier 32000, ,00 0,00 Lainasaamiset - Lånefordringar 0,00 0,00 0,00 Muut saamiset - Övriga fordringar Sijoitukset yhteensä - Placeringar sammanlagt 32000, ,00 0,00 PYSYVÄT VASTAAVAT YHT-BESTÅENDE AKTIVA S:LAGT , ,01-7,21 VAIHTUVAT VASTAAVAT - RÖRLIGA AKTIVA Vaihto-omaisuus - Omsättningstillgångar Aineet- ja tarvikkeet - Material och förnödenheter 0,00 0,00 0,00 Saamiset - Fordringar Pitkäaikaiset saamiset - Långfristiga fordringar Myyntisaamiset - Kundfordringar Lainasaamiset - Lånefordringar , ,32 102,36 Muut saamiset - Övriga fordringar 5211, ,79 0,98 Siirtosaamiset - Resultatregleringar Lyhytaikaiset saamiset - Kortfristiga fordringar Myyntisaamiset - Kundfordringar , ,99-8,91 Lainasaamiset - Lånefordringar 0,00 0,00 #JAKO/0! Muut saamiset-övriga fordringar 0,00 0 0,00 Siirtosaamiset - Resultatregleringar ,60 765, ,33 Arvonlisäverosaamiset - Mervärdesskattefordringar , ,32 61,17 Valtionosuussaamiset - Statssbidrag 0, ,25 0,00 Saamiset yhteensä - Fordringar sammanlagt , ,33 60,93 Rahoitusarvopaperit - Finansiella värdepapper Rahat ja pankkisaamiset-kassa och bank - käteisvarat - kassa 0,00 0,00 0,00 - shekkitilit - sheckkonto 69536, ,36 0,00 - postisiirtotilit - postgiro 5739, ,03-95,80 - sisäiset yhdystilit - interna poster 0,00 0,00 0,00 Rahat ja pankkisaam. yht.-kassa- o banktillg.hav. smlgt 75276, ,39-95,80 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT-RÖRLIGA AKTIVA S:LAGT , ,72 54,46 VASTAAVAA YHTEENSÄ - AKTIVA SMLGT , ,73 0,23 Sivu - Sida 9

12 VASTATTAVAA - PASSIVA Tase/Balans Tase/Balans Muutos/Förändring % OMA PÄÄOMA - EGET KAPITAL Peruspääoma - Grundkapital , ,94 0,00 Arvonkorotusrahasto - Uppskrivningsfond Edellisten tilik. yli/aliijäämä - Över/underskott från tid. år ,47 0,00 #JAKO/0! Tilikauden ali/ylijäämä - Räkenskapensperiodens under/överskott , ,47-172,26 Oma pääoma yhteensä - Eget kapital sammanlagt , ,41-1,28 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER Poistoero - Avskrivningsdifferens 0,00 0,00 0,00 Vapaaehtoiset varaukset - Reserver 0,00 0,00 0,00 Varaukset yhteensä - Reserveringar sammanlagt 0,00 0,00 0,00 PAKOLLISET VARAUKSET - AVSÄTTNINGAR Eläkevaraukset - Avsättningar för pensioner Muut pakolliset varaukset - Övriga avsttningar Pakolliset varaukset yht. - Avsättningar s:lagt 0,00 0,00 VIERAS PÄÄOMA - FRÄMMANDE KAPITAL Pitkäaikainen - Långfristigt Lainat rah.- ja vak.laitoksilta-lån från peng.inrätt. o försäk 0,00 0,00 #JAKO/0! Lainat kunnalta - Lån från kommunen Lainat julkisyhteisöiltä - Lån från offentliga samfund 0,00 0,00 0,00 Lainat muilta luotonantajilta - Lån från övriga kreditgivare 0,00 0,00 0,00 Saadut ennakot - Erhållna förskott Muut velat - Övriga skulder Siirtovelat - Resultatregleringar Pitkäaikainen yhteensä - Långfristigt smlgt 0,00 0,00 #JAKO/0! Lyhytaikainen - Kortfristigt Lainat rah.- ja vak.laitoksilta-lån från peng.inrätt. o försäk 0,00 0,00 #JAKO/0! Lainat kunnalta - Lån från kommunen Lainat julkisyhteisöiltä - Lån från offentliga samfund 0,00 0,00 0,00 Lainat muilta luotonantajilta - Lån från övriga kreditgivare 0,00 0,00 0,00 Saadut ennakot - Erhållna förskott 0,00 0,00 0,00 Ostovelat - Skulder till leverantörer , ,83 97,68 Muut velat - Övriga skulder 43078, ,73 2,88 Siirtovelat - Resultatregleringar , ,76 20,26 - lomapalkkajaksotus - semesterperiodisering , ,31 16,01 - korkojaksotus - ränteperiodisering 0,00 0,00 #JAKO/0! - luottamushenkilöeläke - förtroendemannapension 0,00 0,00 0,00 - valtionosuusennakot - stadsbidrag 0,00 0,00 0,00 - muut tilivelat - övriga kontoskulder 22684, ,45 0,00 Lyhytaikainen yhteensä - Kortfristigt smlgt , ,32 65,48 VIERAS PÄÄOMA YHT.- FRÄM. KAPITAL SMLGT , ,32 65,48 VASTATTAVAA YHTEENSÄ - PASSIVA SMLGT , ,73 0,23 TASEEN TUNNUSLUVUT - BALANSENS MÄTETAL Omavaraisuus %- Soliditetsgrad % 96,27 97,74 Suhteellinen velkaantuneisuus %- Relativ skuldsättningsgrad % 8,18 4,46 Kertynyt yli-/alijäämä - ackumulerat över-/underskott Kertynyt yli-/alijäämä - ackumulerat över-/underskott /asukas-inv 11,68 41,42 Lainakanta ,00 0,00 Lainat /asukas- Lån /invånare 0,00 0,00 Lainasaamiset Lånefordringar ,00 0,00 Asukasmäärä - Invånarantal Sivu - Sida 10

13 HANGON SATAMA - HANGÖ HAMN RAHOITUSLASKELMA 2012 FINANSIERINGSANALYS Liikelaitoksen varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Affärsverkets egentliga verksamhets och investeringars kassaflöde Tilinpäätös Tilinpäätös Bokslut Bokslut Tulorahoitus - Internt tillförda medel , ,66 Liikeylijäämä (-alijäämä)- Rörelseöverskott (-underskott) , ,67 Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar , ,19 Rahoitustuotot ja -kulut- Finansiella intäkter och kostnader , ,20 Satunnaiset erät - Extraordinära poster 0,00 0,00 Muut tulorahoituksen korjauserät - Övriga korrektivpost. till int.tillförda medel 0,00 0,00 Investoinnit - Investeringar , ,49 Investoinnit - Investeringar , ,49 Rahoitusosuudet investointeihin - Finansieringsand. f inv.utgifter 0,00 0,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0,00 0,00 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta , ,17 Nettokassaflöde för den egentliga verksamheten och investeringarna Rahoitustoiminnn kassavirta - Finansieringens kassaflöde Lainakannan muutokset - Förändringar av lånebeståndet 0, ,57 Kunnalta saatujen pitkäaik. lainojen lis.- Ökn. av långfrist. lån av kommun 0,00 0,00 Muilta saatujen pikäaik. lain. lis - Ökn. av långfristiga lån från övriga 0,00 0,00 Kunnalta saatujen pitkäaik. lainojen väh.- Minskn. av långfrist. lån av kommun 0,00 0,00 Muilta saatujen pikäaik. lain. väh - Minskn. av långfristiga lån från övriga 0, ,57 Kunnalta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos - Föränd. av kortfrist. lån från kommunen Muilta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos - Föränd. av kortfrist. lån från övriga Oman pääoman muutokset - Förändringar av eget kapital 0, ,13 Peruspääoman muutos - Förändringar av eget kapital 0, ,50 Ylijäämän muutos - Förändring av överskott 0, ,63 Muut maksuvalmiuden muutokset - Övriga förändringar av likviditeten , ,51 Vaihto-omaisuuden muutos - Förändring av omsättningstillgångar 0,00 0,00 Pitkäaikaisten saamisten muutokset kunnalta - Förändr. av långfr.fordr. på kommunen 0,00 0,00 Pitkäaikaisten saamisten muutokset muilta - Förändr. av långfr.fordr. på övriga , ,44 Lyhytaikaisten saamisten muutokset kunnalta - Förändr. av kortfr.fordr. på komm 0, ,13 Lyhytaikaisten saamisten muutokset muilta - Förändr. av kortfr.fordr. på övriga 8683, ,55 Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos - Förädr. av räntefria kort o långfr skulder , ,37 Rahoitustoiminnan nettokassavirta - Finansieringens nettokassaflöde , ,19 Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel , ,98 Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel , ,98 Rahavarat Likvida medel , ,39 Rahavarat Likvida medel , ,41 Ero-Skillnad 0,00 0,00 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT - FINANSIERINGSKALKYLENS NYCKELTAL Investointien tulorahoitus %- Intern finansiering av investeringar, % -234,85-296,16 Pääomamenojen tulorahoitus %- Intern finansiering av kapitalutgifter, % -234,85-235,83 Lainanhoitokate - Låneskötselbidrag 0,00 11,45 Kassan riittävyys, pv - Likviditet, kassadagar 2,99 5,84 Quick ratio 4,75 5,34 Current ratio 4,75 5,34 Sivu - Sida 11

14 HANGON SATAMA HANGÖ HAMN LIITETIEDOT NOTER

15 Liite/Not HANGON SATAMA - HANGÖ HAMN Tuloslaskelman liitetiedot - Noter till resultaträkningen 8 TOIMINTATUOTOT 2012 VERKSAMHETSINTÄKTER 2012 (ulkoiset - externa) Toimielin - Verksamhetsorgan Tuotot/Intäkter Tuotot/Intäkter Satama - Hamnen , ,27 YHTEENSÄ - SAMMANLAGT , ,27 12 SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA REDOGÖRELSE FÖR GRUNDERNA FÖR AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN Kuluvan käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. Som grund för nuvarande avskrivning av anläggningstillgångar har använts en på förhand uppgjord avskrivningsplan. Som grund för planenliga avskrivningar har använts anläggningstillgångarnas anskaffningspris med beaktande av dess ekonomiska livslängd. Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat: Uppskattade avskrivningstider och jämförbara årliga avskrivningsprocenter samt avskrivningsmetoder är: Tilikauden aikana käynnissä olevat investoinnit poistetaan menojäännöspoisto menetelmän mukaisesti 1.6 lukien. Under räkenskapsperioden pågående investeringar avskrivs från 1.6 enligt restvärdesavskrivningsmetoden. Aineettomat hyödykkeet 5 vuotta/år Tasapoisto - Lineär20 % Immateriella tillgångar Rakennukset - Byggnader vuotta/år Tasapoisto - Lineär2,5 %- 10,0% Kadut, tiet, torit ja puistot Menojäännös - Utgiftsrest 17,50 % Muut kiinteät rakenteet ja laitteet Menojäännös - Utgiftsrest Satama/hamnen 10 % Övriga fasta konstruktioner och anordningar Koneet ja kalusto - Maskiner och inventarier4-12 vuotta/år Tasapoisto - Lineär8,33 %- 25 % 13 ERITTELY SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN JA POISTONALAISTEN INVESTOINTIEN VASTAAVUUDESTA SPECIFIKATION AV PLANAVSKRIVNINGAR OCH MOTSVARIGHETER HOS DE INVESTERINGAR SOM AVSKRIVS ENLIGT PLAN Vuosina Åren Suunnitelman mukaiset poistot-avskrivningar enligt plan Poistonalaisten investointien omahankintameno Självfinansieringsandelen för investeringar som avskrivs enl plan Ero - Avvikelse Poikkeama -%- Avvikelse % -5 Sivu - Sida 12

16 Taseen liitetiedot - Noter till balansen Aineettomat hyödykkeet - Immateriella tillgångar Muut pitkä- aik. menot Övr. utg med lång verk.tid Aineettomat oikeudet Immateriella rättigheter Poistamaton hankintameno 1.1 0,00 0,00 Lisäykset tilikauden aikana 0,00 Rahoitusosuudet tilikaudella Vähennykset tilikauden aikana Siirrot erien välillä Tilikauden poisto 0,00 0,00 Arvonalennukset ja niiden palautukset Poistamaton hankintahinta ,00 0,00 Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo ,00 0,00 Olennaiset lisäpoistot Erittely olennaisista lisäpoistoista Aineelliset hyödykkeet - Materiella tillgångar Maa-alueet Rakennukset Kiinteät raken- Koneet ja Kesken- Mark-områd Byggnader teet ja laitteet kalusto eräiset Fasta konstr. Maskiner o Halvfärdiga Yhteensä o anläggn inventatrier Sammanlagt Poistamaton hankintameno , , , , ,01 Lisäykset tilikauden aikana 71267, , , , ,87 Rahoitusosuudet tilikaudella 0,00 0,00 0,00 0,00 Vähennykset tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 0,00 Siirrot erien välillä 0, , ,68 0,00 Tilikauden poisto , , ,62 0, ,54 Arvonalennukset ja niiden palautukset Poistamaton hankintahinta , , , , ,34 Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo , , , , , ,34 Olennaiset lisäpoistot Erittely olennaisista lisäpoistoista 0, , , , , ,34 Pysyvien vastaavien sijoitukset - Placeringar i bestående aktiva Osakkeet ja osuudet - Aktier och andelar Hankintameno ,00 Lisäykset 0,00 Vähennykset Hankintameno ,00 Tilikauden poisto Arvonalennukset ja niiden palautukset Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo ,00 Sivu - Sida 13

17 28 OMAN PÄÄOMAN ERITTELY - SPECIFIKATION AV DET EGNA KAPITALET Peruspääoma - Grundkapital , ,44 Lisäykset tilikaudella - Ökning under räkenskapsperioden 0, ,50 Vähennykset tilikaudella - Minskning under räkenskapsperioden Peruspääoma - Grundkapital , ,94 Arvonkorotusrahasto - Uppskrivningsfond 1.1 Arvonkorotusten lisäykset tilikaudella 0,00 0,00 Ökning av uppskrivningsfond under räkenskapsperioden Arvonkorotusten vähennykset tilikaudella Minskning av uppskrivningsfond under räkenskapsperioden Arvonkorotusrahasto - Uppskrivningsfond ,00 0,00 Muut omat rahastot - Övriga egna fonder 1.1 0,00 0,00 Siirrot rahastoon tilikaudella - Siirrot rahastosta tilikaudella Muut omat rahastot - Övriga egna fonder ,00 0,00 Edellisten tilikausien ylijäämä - Överskott från tidigare år , ,63 Vähennykset tilikaudella-minskning under räkenskapsperioden 0, ,63 Edellisten tilikausien ylijäämä - Överskott från tidigare år ,47 0,00 Tilikauden ylijäämä/alijäämä - Räkenskapsperiodens över/underskott , ,47 Oma pääoma yhteensä - Eget kapital sammanlagt , ,41 30 PITKÄAIKAISET VELAT- LÅNGFRISTIGA SKULDER Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lån från kreditinstitut och försäkringsanstalter 0,00 0,00 Yhteensä - Sammanlagt 0,00 0,00 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Noter angående säkerheter och ansvarsförbindelser 44 LEASINGVASTUIDEN YHTEISMÄÄRÄ (arvonlisävoineen) DET SAMMANLAGDA BELOPPET AV LEASINGANSVAR (inkl. moms) Seuraavalla tilikaudella maksettavat - Förfaller under följande räkenskapsperiod 7029, ,84 Myöhemmin maksettavat - Förfaller senare 13381, ,10 Yhteensä - Sammanlagt 20410, ,94 Leasingsopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuita. Leasingavtalen innehåller inga ansvar på grund av väsentliga uppsägnings- och inlösningsvillkor Sivu - Sida 14

18 Henkilöstöä koskevat liitetiedot - Noter angående personalen 48 HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ - ANTALET ANSTÄLLDA Satamalaitos - Hamnverket HENKILÖSTÖKULUT- PERSONALKOSTNADER Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan-personalkostnader enligt resultaträkningen , ,87 Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin - 0,00 0,00 Personalkostnader som aktiverats bland immateriella och materiella tillgångar Henkilöstökulut yhteensä - Personalkostnader sammanlagt , ,87 Liitetietojen erittely - Specifikation av noter ERITTELY SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN JA POISTONALAISTEN INVESTOINTIEN VASTAAVUUDESTA SPECIFIKATION AV PLANAVSKRIVNINGAR OCH MOTSVARIGHETER HOS DE INVESTERINGAR SOM AVSKRIVS ENLIGT PLAN TP/BS TP/BS Taloussuunnitelma - Ekonomiplan Poistonalaiset investoinnit-investeringar som avskrivs enligt plan Rahoitusosuudet - Finansieringsandelar Investointien omahankintameno - Investeringarnas självfinan.andel Suunnitelman mukaiset poistot-avskrivningar enligt plan Viiden vuoden keskiarvo- Medeltal för fem år Suunnitelman mukaiset poistot-avskrivningar enligt plan Poistonalaisten investointien omahankintameno Självfinansieringsandelen för investeringar som avskrivs enl plan Ero - Avvikelse Poikkeama -%- Avvikelse % -5 Jos eroa verrataan suunnitelman mukaisiin poistoihin:avvikelse i jämf med planavskr -5,23 Jos eroa verrataan investointeihin: Avvikelse i jämf. med inv. -4,97 Eli sumupoistot ovat investoinneista: -Planavskrivn i förh. till inv 95,03 Sivu - Sida 15

19

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN TIEDOTE 24.3.2014 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 10:00 TIEDOTE: SIUNTION KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2013 Yleistä Siuntion kunnan tilikauden tulos vuodelta 2013 on 504 708,35 euroa ylijäämäinen. Tulos on

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0,00 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 661 352,05 9 211

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 21.09.2017 Puhtaan veden tekijät Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1-8 / 2017... 1 Rahoituslaskelma 1-8 / 2017... 2 Tavoitteet 2017... 3 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO  TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Veroprosentit

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta 1.1 Tulos ja tase KUMULATIIVINEN MYYNTI Current Ratio koko yritys 12 1 8 6 4 2 215 KUM TOT. 115 KUM TOT. 415 KUM TOT. 315 KUM TOT. 715 KUM TOT. 615 KUM TOT. 515 KUM TOT. 915 KUM TOT. 815 KUM TOT. 1,77

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 Veroprosentit

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot