HANGON SATAMA HANGÖ HAMN TASEKIRJA BALANSBOK

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HANGON SATAMA HANGÖ HAMN TASEKIRJA BALANSBOK"

Transkriptio

1 HANGON SATAMA HANGÖ HAMN TASEKIRJA BALANSBOK

2 SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING TASEKIRJA BALANSBOK Sivu TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE - Toteutumisvertailut - Förverkligandet - Toimintakertomus - Verksamhetsberättelse Liikevaihto kuukausittain Omsättning per månad 3 - Investointiosan toteutumisvertailu - Förverkligandet av investeringsdelen Talousarvion tuloslaskelman toteutumisvertailu -Förverkligandet av budgetens resultaträkning 6 - Rahoituslaskelman toteutumisvertailu - Förverkligandet av finansieringskalkyl 7 - Tuloslaskelma - Resultaträkning 8 - Tase ja sen tunnusluvut - Balans och dess nyckeltal Rahoituslaskelma - Finansieringsanalys 11 LIITETIEDOT NOTER - Tuloslaskelman liitetiedot - Noter till resultaträkningen - Toimintatuotot - Intäkter från verksamheten 12 - Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista - Redogörelse för grunderna för avskrivningar enligt plan - Taseen liitetiedot - Noter till balansräkningen - Käyttöomaisuus - Anläggningstillgångar 13 - Oma pääoma Eget kapital - Viiden vuoden tai sitä pitemmän ajan kuluttua erääntyvät velat - Skulder som förfaller efter fem år eller senare - Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot - Noter till säkerheter och ansvarsförbindelser - Leasingvastuut Leasingansvar 14 - Henkilöstöä koskevat liitetiedot - Noter angående personal 15 - Liitetietojen erittely Specification av noter 15 ALLEKIRJOITUKSET UNDERSKRIFTER

3 Hangon kaupunki - Hangö stad TASEYKSIKKÖ - BALANSENHET Tilinpäätös-Bokslut 2012 Lautakunta - Nämnd Tulosalue - Resultatområde Vastuuhenkilö - Ansvarsperson Sataman johtokunta - Hamnens direktion Satama - Hamnen Satamajohtaja - Hamndirektör Toiminta - Verksamhet : Linjaliikenteen paino on puunjalostusteollisuuden tuotteiden, autojen ja koneiden, perävaunu- ja rekkaliikenteen sekä konttien kuljetuksessa. Kaasuputkiprojektin päätyttyä satama on selvityttänyt tulevaisuuden mahdollisuuksia ELY-keskuksen tukemilla konsulttiselvityksillä. Syksyllä 2011 on käynnistetty uutena liiketoimintana Hangon ja Paldiskin välinen ropax-liikenne. Linjetrafikens vikt ligger i transporten av träförädlingsindustrins produkter, bilar och maskiner, trailers- och långtradartrafik samt containers. Då gasrörsprojektet upphörde lät hamnen med hjälp av konsultutredningarna som understöddes av ELY-centralen utreda hamnens framtida möjligheter. Som ny affärsverksamhet inleddes på hösten 2011 ropax-trafiken mellan Hangö och Paldiski. Tavoitteet - Målsättningar : Taantuman hellittäessä sataman tavaramäärät ovat olleet kasvussa, mutta eivät ole yltäneet taantumaa edeltävälle tasolle. Tästä johtuen liikevaihto-odotukset ovat maltilliset. Em. selvitysten antamien suuntaviivojen mukaisesti satama etsii aktiivisesti uutta liikennettä taloudellisesti haasteellisessa toimintaympäristössä. Investoinnit pidetään maltillisina ylläpitoinvestointeina. Då recessionen lättade började hamnens varumängder öka, men de har inte uppnått den nivå som varumängderna hade före recessionen. På grund av detta är omsättnings-förväntningarna behärskade. Enligt givna riktlinjer i tidigare nämnda utredningar, söker hamnen aktivt efter ny trafik i en ekonomiskt utmanande verksamhetsmiljö. Investeringarna hålls som måttliga underhållsinvesteringar. Tavoitteiden toteutuminen / Målens förverkligande (täytetään tilinpäätöksen yhteydessä / ifylles i samband med bokslutet) Sataman budjettitavoitteet saavutettiin tulopuolella vuonna Kustannukset ylittyivät. Tavaramäärät ja liikevaihto toteutuivat budjetoitua paremmin. Suuryksikköliikenne (trailerit ja kontit) jatkoivat myönteistä kehitystään. Vienti (51%) ja tuonti (49%) olivat tasapainossa. Kustannuksien kasvu painottui todellista alhaisemmaksi budjetoituihin henkilöstökuluihin ja palvelujen ostoihin. Suurin syy ostopalvelukulujen nousuun oli arvioitua lumisempi ja jäisempi talvi. Lisäksi nosturin hajoaminen lisäsi kuluja. Sähkönkulutus oli myös budjetoitua suurempi. Turvallisuus-, ympäristö- ja jäteasioissa satama on noudattanut direktiivejä. Hamnens budgeterade målsättningar på inkomstsidan uppnåddes för år Kostnaderna överskreds. Varumängderna och omsättningen blev bättre än budgeterat. Storenhetstrafiken (trailers och containers) fortsatte sin positiva utveckling. Exporten (51%) och importen (49%) var i balans. Ökningen av kostnaderna berodde på att personalkostnaderna budgeterats för lågt i jämförelse med de egentliga kostnaderna och köp av tjänster. Största orsaken till höjningen i kostnaderna för köptjänster var en mer snö- och isrik vinter än beräknat. Dessutom ökade reparationerna av kranen kostnaderna. Elförbrukningen var även större än beräknat. I säkerhets-, miljö- och avfallsärenden har hamnen följt direktiven. Sivu - Sida 1

4 TP-BS TA-BU TP-BS Henkilökunta - Personal Suoritteet - Prestationer Liikevaihto Omsättning Tuhatta tonnia - Tusen ton Aluskäynnit - Fartygsanlöp Mittarit - Mätare Tuottavuus - Produktivitet Liikevaihto Omsättning Talous - Ekonomi TP-BS TA-BU TA-muutos TA-yht TP-BS Poikkeama BU-ändring BU-sml 2012 Avvikelse TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Myyntituotot - Försäljningsintäkter , , ,50 Maksutuotot - Avgiftsintäkter 0 0,00 Tuet ja avustukset - Understöd 73820,16-366,11 366,11 Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsint , , ,73 TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER , , ,12 Valm. omaan käyttöön - Tillverkn. för eget bruk TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER Henkilöstökulut - Personalkostnader , , ,13 Palvelujen ostot - Köp av tjänster , , ,64 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material , , ,44 Vuokrat - Hyror , , ,83 Avustukset - Understöd -2530, , ,00 Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostn , , ,46 TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER , , ,50 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG , , ,38 Rahoitustuotot ja -kulut - Finansieringsint. o. kost , , ,30 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG , , ,08 Suunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar , , ,54 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , ,62 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT Netto / asukas / invånare 41,42 Sivu - Sida 2

5 SATAMAN LIIKEVAIHTO KUUKAUSITTAIN HAMNENS OMSÄTTNING PER MÅNAD tammi , , ,29 helmi , , ,92 maalis , , ,43 huhti , , ,13 touko , , ,61 kesä , , ,83 heinä , , ,41 elo , , ,72 syys , , ,62 loka , , ,62 marras , , ,62 joulu , , ,92 Yhteensä , , ,12 SATAMAN LIIKEVAIHTO HAMNENS OMSÄTTNING , , , , , , ,00 0, KUUKAUSITTAIN MÅNADSVIS Sivu - Sida 3

6 HANGON SATAMA - HANGÖ HAMN INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMISVERTAILU FÖRVERKLIGANDET AV INVESTERINGSDELEN INVESTOINTIHANKE Kust.arv Käyttö Alkup/Ursp Muutos-Ändr TA - BU Toteutuma Tal.arv.poikk. TA - BU INVESTERINGSOBJEKT Kost.ber 2011 Ta-Bu Utfall budget avvik. käyttö-anv. % Sataman turvallisuus - Hamnens säkerhet , ,00 0, , , ,00 75,46 - uudet kamerat - nya kameror , , ,00 - Kulunvalvonta/trafikövervakning ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 - Öljyntorjuntakalusto 30000,00 0,00 0,00 0,00 - Ulkosataman portti ja aidat 0, ,00 0, , ,00 Infrastruktuurin parannuksia , , , , , ,25 101,15 Förbättring av infrastrukturen - Asvaltointi ja viemärit - Asvaltering , ,00 0, , ,25 - Raidekorjaus - Banreparationer 0, , , , ,00 - Hylyn kartoitus , ,00 0,00 Laituri/Tihtaalikorjauksia/kartoituksia , , , , , ,58 84,01 - Ruoppaus 69314,93 0,00 0,00 0,00 - Katodijätjestelmä ,25 - Ro-Ro 5 tihtaali , , , ,42 - Korjauksia/Kartoitus 4983,07 0,00 0,00 0,00 Kiinteistöt , , , , , ,20 101,81 Fastigheter Korjauksia/Kartoituksia/muutoksia 0 - Voimakasiini , , , , ,00 - Hiekkavarasto 0, , , , ,20 Ajoneuvot - Fordon 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TULOT - IMKOMSTER Myyty ajoneuvo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MENOT YHTEENSÄ-UTGIFTER TOTALT , ,00 0, , , ,13 94,54 TULOT YHTEENSÄ- INKOMSTER TOTALT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivoidut menot/aktiverade utgifter ,87 Keskeneräinen , ,87 Sivu - Sida 4

7 HANGON SATAMA HANGÖ HAMN INVESTOINTIEN TOTEUTUMA-ANALYYSI / ANALYS ÖVER INVESTERINGARNAS FÖRVERKLIGANDE Tilikauden aikana suurin osa sataman investoinneista on voitu toteuttaa aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti hyvän valmistelun johdosta. Vuoden aikana toteutuneista suuremmista projekteista mainittakoon infrastruktuurin parannuksia ja siihen liittyvä Ro-Ro-1 laituri-alueen kiskojen purkutyöt sekä siihen liittyvät parannustyöt. Ro-Ro-1-alueen parannustöissä lisättiin laiturialueen kantavuutta, jolla varmistetaan turvallinen lastinkäsittely laiturialueella. Lisäksi satamaalueella korjattiin junaraiteita ja uusittiin yksi raidevaihe. Satama-alueen turvallisuutta parannettiin uusimalla satamaalueen aitaa Korsmaninkatua vasten. Vastaavasti laivaliikenteen turvallisuutta parannettiin rakentamalla uusi kauan kaivattu tihtaali (kumipuskuri) Ro-Ro-5 rampin viereen. Satama-alueelle rakennettiin uusi varikkoalue hiekkavarastoineen, jolla korvattiin vanha hiekkavarasto. Vain yhtä investointikohdetta hylyn kartoitus ei ole voitu toteuttaa suunnitelmien mukaisesti. Kyseinen investointi tulee tehdä vasta kun sataman uusi asemakaava on saanut lainvoimaa ja siinä on varmistettu mahdollisuus laajentua etelään. Under räkenskapsperioden har största delen av hamnens investeringar kunnat förverkligas enligt tidtabell och kostnadsberäkning till följd av bra förarbete. Av de större förverkligade projekten bör nämnas förbättringar i infrastrukturen och därtill hörande rivningsarbete av skenorna på Ro-Ro-1 kajområdet och därtill hörande förbättringsarbeten. Under förbättringsarbetena på Ro-Ro-1 området ökades kajområdets bärförmåga, varmed man garanterar en säker behandling av lasten på nämnda kajområde. Dessutom reparerades järnvägsspår på hamnområdet och en järnvägsväxel förnyades. Hamnområdets säkerhet förbättrades genom att förnya stängslet mot Korsmansgatan. Även fartygstrafikens säkerhet förbättrades då en länge efterlängtad dykdalb (gummifender) installerades bredvid Ro-Ro-5 rampen. På hamnområdet byggdes ett nytt depåområde med sandförråd, vilket ersatte det gamla sandförrådet. Endast ett investeringsmoment - kartläggning av vrak - har inte kunnat förverkligas enligt planerna. Nämnda investering ska göras först då hamnens nya stadsplan har vunnit laga kraft och det i stadsplanen bekräftas att det finns en möjlighet att utvidga hamnen söderut. 5

8 HANGON SATAMA - HANGÖ HAMN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU FÖRVERKLIGANDET AV RESULTATRÄKNINGEN (sisäiset+ulkoiset)(interna+externa) Talousarvio Ta-muutos Talousarvio Tilinpäätös Poikkeama Budget Bu-ändring Budget Bokslut Avvikelse Toimintatuotot - Verksamhetens intäkter ,00 0, , , ,12 * Myyntituotot - Försäljningsintäkter ,00 0, , , ,50 * Maksutuotot - Avgiftsintäkter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Vuokratuotot - Hyresintäkter ,00 0, , , ,62 * Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Muut tuotot - Övriga intäkter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Toimintakulut - Verksamhetens kostnader ,00 0, , , ,50 * Henkilöstökulut - Personalutgifter ,00 0, , , ,13 Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden ,00 0, , , ,61 Henkilösivukulut - Lönebikostnader ,00 0, , , ,52 Eläkekulut - Pensionskostnader ,00 0, , , ,50 Muut henkilösivukulut - Övriga lönebikostnader 55140,00 0, , , ,02 * Asiakaspalvelujen ostot - Köp av kundtjänster 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Muiden palvelujen ostot - Köp av övriga tjänster ,00 0, , , ,64 * Aineet, tarvikkeet - Material, förnödenheter ,00 0, , , ,44 * Vuokrat - Hyror ,00 0, , , ,83 * Avustukset - Understöd 0,00 0,00 0, , ,00 * Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader 0,00 0,00 0, , ,46 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,00 0, , , ,38 Rahoitustuotot ja kulut - Finansiella intäkter och kostnader ,00 0, , , ,30 * Korkotuotot - Ränteintäkter 0,00 0,00 0, , ,38 * Muut rahoitustuotot - Övriga finansiella intäkter 0,00 0,00 0, , ,44 * Korkokulut - Räntekostnader ,00 0, ,00 0, ,00 * Muut rahoituskulut - Övriga finansiella kostnader ,00 0, , ,52-481,52 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG ,00 0, , , ,08 0,00 Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar ,00 0, , , ,54 Suunnitelmanmukaiset poistot-avskrivningar enligt plan ,00 0, , , ,54 Arvonalentumiset - Nedskrivningar 0,00 0,00 0,00 0,00 Satunnaiset erät - Extraordinära poster 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Satunnaiset tuotot - Extraordinära intäkter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Satunnaiset kulut - Extraordinära kostnader 0,00 0,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN TULOS - RÄKENSKAPSPERIODENS 93462,00 0, , , ,62 RESULTAT 0,00 Poistoeron lis/väh - Förändr. i avskrivn.diff ökn/min 0,00 Varausten lis/väh - Förändring i reservering ökn/min 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rahastojen lis/väh-förändringar i fonder ökn/min 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 93462,00 0, , , ,62 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT Sivu - Sida 6

9 HANGON SATAMA - HANGÖ HAMN 2012 RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU FÖRVERKLIGANDET AV FINANSIERINGSANALYSEN Talousarvio Ta-muutos Talousarvio Toteutuma Poikkeama Budget Bu-ändring Budget Förverkligat Avvikelse Tulorahoitus - Internt tillförda medel ,00 0, , , ,08 Vuosikate - Årsbidrag ,00 0, , , ,08 Saunnaiset erät 0,00 0,00 0,00 0,00 Tulorahoituksen korjauserät 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investoinnit - Investeringar ,00 0, , , ,13 Investoinnit - Investeringar ,00 0, , , ,13 Rahoitusosuudet investointeihin - Finansieringsand. f inv.utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta ,00 0, , , ,95 Lainakannan muutokset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oman pääoman muutokset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peruspääoman muutos - Förändring av eget kapital 0,00 0,00 0,00 Ylijäämän muutos - Förändring av överskott 0,00 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuiden muutokset 0,00 0,00 0, , ,16 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vaihto-omaisuuden muutos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pitkäaikaisten saamisten muutos 0,00 0,00 0, , ,78 Lyhytaikaiset saamisten muutos 0,00 0,00 0, , ,68 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos 0, , ,94 Rahoituksen rahavirta - Finansieringens kassaflöde 0,00 0,00 0, , ,16 Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel ,00 0, , , ,11 RAHAVARAT - LIKVIDA MEDEL , , ,28 RAHAVARAT - LIKVIDA MEDEL 1.1 0, , ,39 Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel 0, , ,11 Sivu - Sida 7

10 HANGON SATAMA - HANGÖ HAMN TULOSLASKELMA RESULTATRÄKNING Tilinpäätös Tilinpäätös Bokslut Bokslut (sisäiset+ulkoiset)(interna+externa) LIIKEVAIHTO - OMSÄTTNING , ,41 Valm.ja keskener.tuotteiden varastojen lis(+)/väh(-) -Ökning(+)/minskn.(-)av lager för färdiga o halvf.produkter 0,00 0,00 Valmistus omaan käyttöön-tillverkning för eget bruk 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot-övriga intäkter av affärsverk , ,86 Tuet ja avustukset kunnalta-bidrag o understöd av staden 0,00 0,00 Materiaalit ja palvelut-material och tjänster , ,42 * Aineet,tarvikkeet ja tavarat-material,förnödenheter , ,39 * Palvelujen ostot - Köp av tjänster , ,03 Henkilöstökulut - Personalutgifter , ,87 * Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden , ,52 * Henkilösivukulut - Lönebikostnader , ,35 Eläkekulut - Pensionskostnader , ,13 Muut henkilösivukulut - Övriga lönebikostnader 59981, ,22 Poistot ja arvonalentumiset-avskrivningar o nedskr , ,19 * Suunnitelmanmukaiset poistot-avskrivningar enligt plan , ,19 * Arvonalentumiset - Nedskrivningar Liiketoiminnan muut kulut-övriga rörelsekostnader , ,12 LIIKEYLIJÄÄMÄ(-ALIJÄÄMÄ) , ,67 RÖRELSEÖVERSKOTT(UNDERSKOTT) Rahoitustuotot ja -kulut- Finansiella intäkter o kostnader , ,20 * Korkotuotot - Ränteintäkter 39790, ,45 * Rahoitusavustus kunnalta -Finansieringsbidrag av staden * Muut rahoitustuotot - Övriga finansiella intäkter 1576,44 0,00 * Kunnalle maksetut korkokulut-till staden erlagda räntekostnader * Muille maksetut korkokulut-till övriga erlagda räntekostnader 0, ,42 * Korvaus peruspääomasta-ersättning för grundkapitalet , ,49 * Muut rahoituskulut - Övriga finansiella kostnader -236,03-77,74 YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,47 ÖVERSKOTT(UNDERSK.) FÖRE EXTRAORD.POSTER Satunnaiset tuotot ja -kulut-extraord.intäkter o kostnader * Satunnaiset tuotot - Extraordinära intäkter * Satunnaiset kulut - Extraordinära kostnader YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA , ,47 ÖVERSKOTT(UNDERSKOTT) FÖRE RESERVERINGAR Poistoeron lis/väh - Förändr.i avskrivn.diff ökn/minskn Vapaaehtoisten varausten lis/väh-förändr.av friv.reserveringar TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMÄ) , ,47 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERKOTT(UNDERSKOTT) TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT - RESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL Sijoitetun pääoman tuotto %- Avkastning på placerat kapital, % 99,98 100,00 Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %-Avkastning på kommunens plac kap % 867,67-454,79 Voitto, %- Vinst, % -2,85 3,61 Sivu - Sida 8

11 HANGON SATAMA - HANGÖ HAMN TASE JA SEN TUNNUSLUVUT BALANS OCH DESS NYCKELTAL VASTAAVAA - AKTIVA Tase/Balans Tase/Balans Muutos/Förändring % PYSYVÄT VASTAAVAT - BESTÅENDE AKTIVA Aineettomat hyödykkeet - Immateriella tillgångar Muut pitkävaikutteiset menot - övr utg med lång verk.tid. 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet - Materiella tillgångar Maa-alueet - Jordområden 0,00 0,00 0,00 Vesialueet - Vattenområden 0,00 0,00 0,00 Rakennukset - Byggnader , ,38-7,49 Kiinteät rakenteet ja laitt.-fasta konstruktioner o anord , ,21-7,60 Koneet ja kalusto - Maskiner och inventarier , ,74-4,66 Luonnonvarat - Naturtillgångar 0,00 0,00 Enn.maks. ja kesk.eräiset hank.-försk.bet o halv.färd.arb , ,68 20,61 Aineelliset hyödykkeet yht.- Materiella tillg. smlgt , ,01-7,22 Sijoitukset - Placeringar Osuudet - Andelar 0,00 0,00 0,00 Osakkeet - Aktier 32000, ,00 0,00 Lainasaamiset - Lånefordringar 0,00 0,00 0,00 Muut saamiset - Övriga fordringar Sijoitukset yhteensä - Placeringar sammanlagt 32000, ,00 0,00 PYSYVÄT VASTAAVAT YHT-BESTÅENDE AKTIVA S:LAGT , ,01-7,21 VAIHTUVAT VASTAAVAT - RÖRLIGA AKTIVA Vaihto-omaisuus - Omsättningstillgångar Aineet- ja tarvikkeet - Material och förnödenheter 0,00 0,00 0,00 Saamiset - Fordringar Pitkäaikaiset saamiset - Långfristiga fordringar Myyntisaamiset - Kundfordringar Lainasaamiset - Lånefordringar , ,32 102,36 Muut saamiset - Övriga fordringar 5211, ,79 0,98 Siirtosaamiset - Resultatregleringar Lyhytaikaiset saamiset - Kortfristiga fordringar Myyntisaamiset - Kundfordringar , ,99-8,91 Lainasaamiset - Lånefordringar 0,00 0,00 #JAKO/0! Muut saamiset-övriga fordringar 0,00 0 0,00 Siirtosaamiset - Resultatregleringar ,60 765, ,33 Arvonlisäverosaamiset - Mervärdesskattefordringar , ,32 61,17 Valtionosuussaamiset - Statssbidrag 0, ,25 0,00 Saamiset yhteensä - Fordringar sammanlagt , ,33 60,93 Rahoitusarvopaperit - Finansiella värdepapper Rahat ja pankkisaamiset-kassa och bank - käteisvarat - kassa 0,00 0,00 0,00 - shekkitilit - sheckkonto 69536, ,36 0,00 - postisiirtotilit - postgiro 5739, ,03-95,80 - sisäiset yhdystilit - interna poster 0,00 0,00 0,00 Rahat ja pankkisaam. yht.-kassa- o banktillg.hav. smlgt 75276, ,39-95,80 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT-RÖRLIGA AKTIVA S:LAGT , ,72 54,46 VASTAAVAA YHTEENSÄ - AKTIVA SMLGT , ,73 0,23 Sivu - Sida 9

12 VASTATTAVAA - PASSIVA Tase/Balans Tase/Balans Muutos/Förändring % OMA PÄÄOMA - EGET KAPITAL Peruspääoma - Grundkapital , ,94 0,00 Arvonkorotusrahasto - Uppskrivningsfond Edellisten tilik. yli/aliijäämä - Över/underskott från tid. år ,47 0,00 #JAKO/0! Tilikauden ali/ylijäämä - Räkenskapensperiodens under/överskott , ,47-172,26 Oma pääoma yhteensä - Eget kapital sammanlagt , ,41-1,28 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER Poistoero - Avskrivningsdifferens 0,00 0,00 0,00 Vapaaehtoiset varaukset - Reserver 0,00 0,00 0,00 Varaukset yhteensä - Reserveringar sammanlagt 0,00 0,00 0,00 PAKOLLISET VARAUKSET - AVSÄTTNINGAR Eläkevaraukset - Avsättningar för pensioner Muut pakolliset varaukset - Övriga avsttningar Pakolliset varaukset yht. - Avsättningar s:lagt 0,00 0,00 VIERAS PÄÄOMA - FRÄMMANDE KAPITAL Pitkäaikainen - Långfristigt Lainat rah.- ja vak.laitoksilta-lån från peng.inrätt. o försäk 0,00 0,00 #JAKO/0! Lainat kunnalta - Lån från kommunen Lainat julkisyhteisöiltä - Lån från offentliga samfund 0,00 0,00 0,00 Lainat muilta luotonantajilta - Lån från övriga kreditgivare 0,00 0,00 0,00 Saadut ennakot - Erhållna förskott Muut velat - Övriga skulder Siirtovelat - Resultatregleringar Pitkäaikainen yhteensä - Långfristigt smlgt 0,00 0,00 #JAKO/0! Lyhytaikainen - Kortfristigt Lainat rah.- ja vak.laitoksilta-lån från peng.inrätt. o försäk 0,00 0,00 #JAKO/0! Lainat kunnalta - Lån från kommunen Lainat julkisyhteisöiltä - Lån från offentliga samfund 0,00 0,00 0,00 Lainat muilta luotonantajilta - Lån från övriga kreditgivare 0,00 0,00 0,00 Saadut ennakot - Erhållna förskott 0,00 0,00 0,00 Ostovelat - Skulder till leverantörer , ,83 97,68 Muut velat - Övriga skulder 43078, ,73 2,88 Siirtovelat - Resultatregleringar , ,76 20,26 - lomapalkkajaksotus - semesterperiodisering , ,31 16,01 - korkojaksotus - ränteperiodisering 0,00 0,00 #JAKO/0! - luottamushenkilöeläke - förtroendemannapension 0,00 0,00 0,00 - valtionosuusennakot - stadsbidrag 0,00 0,00 0,00 - muut tilivelat - övriga kontoskulder 22684, ,45 0,00 Lyhytaikainen yhteensä - Kortfristigt smlgt , ,32 65,48 VIERAS PÄÄOMA YHT.- FRÄM. KAPITAL SMLGT , ,32 65,48 VASTATTAVAA YHTEENSÄ - PASSIVA SMLGT , ,73 0,23 TASEEN TUNNUSLUVUT - BALANSENS MÄTETAL Omavaraisuus %- Soliditetsgrad % 96,27 97,74 Suhteellinen velkaantuneisuus %- Relativ skuldsättningsgrad % 8,18 4,46 Kertynyt yli-/alijäämä - ackumulerat över-/underskott Kertynyt yli-/alijäämä - ackumulerat över-/underskott /asukas-inv 11,68 41,42 Lainakanta ,00 0,00 Lainat /asukas- Lån /invånare 0,00 0,00 Lainasaamiset Lånefordringar ,00 0,00 Asukasmäärä - Invånarantal Sivu - Sida 10

13 HANGON SATAMA - HANGÖ HAMN RAHOITUSLASKELMA 2012 FINANSIERINGSANALYS Liikelaitoksen varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Affärsverkets egentliga verksamhets och investeringars kassaflöde Tilinpäätös Tilinpäätös Bokslut Bokslut Tulorahoitus - Internt tillförda medel , ,66 Liikeylijäämä (-alijäämä)- Rörelseöverskott (-underskott) , ,67 Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar , ,19 Rahoitustuotot ja -kulut- Finansiella intäkter och kostnader , ,20 Satunnaiset erät - Extraordinära poster 0,00 0,00 Muut tulorahoituksen korjauserät - Övriga korrektivpost. till int.tillförda medel 0,00 0,00 Investoinnit - Investeringar , ,49 Investoinnit - Investeringar , ,49 Rahoitusosuudet investointeihin - Finansieringsand. f inv.utgifter 0,00 0,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0,00 0,00 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta , ,17 Nettokassaflöde för den egentliga verksamheten och investeringarna Rahoitustoiminnn kassavirta - Finansieringens kassaflöde Lainakannan muutokset - Förändringar av lånebeståndet 0, ,57 Kunnalta saatujen pitkäaik. lainojen lis.- Ökn. av långfrist. lån av kommun 0,00 0,00 Muilta saatujen pikäaik. lain. lis - Ökn. av långfristiga lån från övriga 0,00 0,00 Kunnalta saatujen pitkäaik. lainojen väh.- Minskn. av långfrist. lån av kommun 0,00 0,00 Muilta saatujen pikäaik. lain. väh - Minskn. av långfristiga lån från övriga 0, ,57 Kunnalta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos - Föränd. av kortfrist. lån från kommunen Muilta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos - Föränd. av kortfrist. lån från övriga Oman pääoman muutokset - Förändringar av eget kapital 0, ,13 Peruspääoman muutos - Förändringar av eget kapital 0, ,50 Ylijäämän muutos - Förändring av överskott 0, ,63 Muut maksuvalmiuden muutokset - Övriga förändringar av likviditeten , ,51 Vaihto-omaisuuden muutos - Förändring av omsättningstillgångar 0,00 0,00 Pitkäaikaisten saamisten muutokset kunnalta - Förändr. av långfr.fordr. på kommunen 0,00 0,00 Pitkäaikaisten saamisten muutokset muilta - Förändr. av långfr.fordr. på övriga , ,44 Lyhytaikaisten saamisten muutokset kunnalta - Förändr. av kortfr.fordr. på komm 0, ,13 Lyhytaikaisten saamisten muutokset muilta - Förändr. av kortfr.fordr. på övriga 8683, ,55 Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos - Förädr. av räntefria kort o långfr skulder , ,37 Rahoitustoiminnan nettokassavirta - Finansieringens nettokassaflöde , ,19 Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel , ,98 Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel , ,98 Rahavarat Likvida medel , ,39 Rahavarat Likvida medel , ,41 Ero-Skillnad 0,00 0,00 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT - FINANSIERINGSKALKYLENS NYCKELTAL Investointien tulorahoitus %- Intern finansiering av investeringar, % -234,85-296,16 Pääomamenojen tulorahoitus %- Intern finansiering av kapitalutgifter, % -234,85-235,83 Lainanhoitokate - Låneskötselbidrag 0,00 11,45 Kassan riittävyys, pv - Likviditet, kassadagar 2,99 5,84 Quick ratio 4,75 5,34 Current ratio 4,75 5,34 Sivu - Sida 11

14 HANGON SATAMA HANGÖ HAMN LIITETIEDOT NOTER

15 Liite/Not HANGON SATAMA - HANGÖ HAMN Tuloslaskelman liitetiedot - Noter till resultaträkningen 8 TOIMINTATUOTOT 2012 VERKSAMHETSINTÄKTER 2012 (ulkoiset - externa) Toimielin - Verksamhetsorgan Tuotot/Intäkter Tuotot/Intäkter Satama - Hamnen , ,27 YHTEENSÄ - SAMMANLAGT , ,27 12 SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA REDOGÖRELSE FÖR GRUNDERNA FÖR AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN Kuluvan käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. Som grund för nuvarande avskrivning av anläggningstillgångar har använts en på förhand uppgjord avskrivningsplan. Som grund för planenliga avskrivningar har använts anläggningstillgångarnas anskaffningspris med beaktande av dess ekonomiska livslängd. Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat: Uppskattade avskrivningstider och jämförbara årliga avskrivningsprocenter samt avskrivningsmetoder är: Tilikauden aikana käynnissä olevat investoinnit poistetaan menojäännöspoisto menetelmän mukaisesti 1.6 lukien. Under räkenskapsperioden pågående investeringar avskrivs från 1.6 enligt restvärdesavskrivningsmetoden. Aineettomat hyödykkeet 5 vuotta/år Tasapoisto - Lineär20 % Immateriella tillgångar Rakennukset - Byggnader vuotta/år Tasapoisto - Lineär2,5 %- 10,0% Kadut, tiet, torit ja puistot Menojäännös - Utgiftsrest 17,50 % Muut kiinteät rakenteet ja laitteet Menojäännös - Utgiftsrest Satama/hamnen 10 % Övriga fasta konstruktioner och anordningar Koneet ja kalusto - Maskiner och inventarier4-12 vuotta/år Tasapoisto - Lineär8,33 %- 25 % 13 ERITTELY SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN JA POISTONALAISTEN INVESTOINTIEN VASTAAVUUDESTA SPECIFIKATION AV PLANAVSKRIVNINGAR OCH MOTSVARIGHETER HOS DE INVESTERINGAR SOM AVSKRIVS ENLIGT PLAN Vuosina Åren Suunnitelman mukaiset poistot-avskrivningar enligt plan Poistonalaisten investointien omahankintameno Självfinansieringsandelen för investeringar som avskrivs enl plan Ero - Avvikelse Poikkeama -%- Avvikelse % -5 Sivu - Sida 12

16 Taseen liitetiedot - Noter till balansen Aineettomat hyödykkeet - Immateriella tillgångar Muut pitkä- aik. menot Övr. utg med lång verk.tid Aineettomat oikeudet Immateriella rättigheter Poistamaton hankintameno 1.1 0,00 0,00 Lisäykset tilikauden aikana 0,00 Rahoitusosuudet tilikaudella Vähennykset tilikauden aikana Siirrot erien välillä Tilikauden poisto 0,00 0,00 Arvonalennukset ja niiden palautukset Poistamaton hankintahinta ,00 0,00 Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo ,00 0,00 Olennaiset lisäpoistot Erittely olennaisista lisäpoistoista Aineelliset hyödykkeet - Materiella tillgångar Maa-alueet Rakennukset Kiinteät raken- Koneet ja Kesken- Mark-områd Byggnader teet ja laitteet kalusto eräiset Fasta konstr. Maskiner o Halvfärdiga Yhteensä o anläggn inventatrier Sammanlagt Poistamaton hankintameno , , , , ,01 Lisäykset tilikauden aikana 71267, , , , ,87 Rahoitusosuudet tilikaudella 0,00 0,00 0,00 0,00 Vähennykset tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 0,00 Siirrot erien välillä 0, , ,68 0,00 Tilikauden poisto , , ,62 0, ,54 Arvonalennukset ja niiden palautukset Poistamaton hankintahinta , , , , ,34 Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo , , , , , ,34 Olennaiset lisäpoistot Erittely olennaisista lisäpoistoista 0, , , , , ,34 Pysyvien vastaavien sijoitukset - Placeringar i bestående aktiva Osakkeet ja osuudet - Aktier och andelar Hankintameno ,00 Lisäykset 0,00 Vähennykset Hankintameno ,00 Tilikauden poisto Arvonalennukset ja niiden palautukset Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo ,00 Sivu - Sida 13

17 28 OMAN PÄÄOMAN ERITTELY - SPECIFIKATION AV DET EGNA KAPITALET Peruspääoma - Grundkapital , ,44 Lisäykset tilikaudella - Ökning under räkenskapsperioden 0, ,50 Vähennykset tilikaudella - Minskning under räkenskapsperioden Peruspääoma - Grundkapital , ,94 Arvonkorotusrahasto - Uppskrivningsfond 1.1 Arvonkorotusten lisäykset tilikaudella 0,00 0,00 Ökning av uppskrivningsfond under räkenskapsperioden Arvonkorotusten vähennykset tilikaudella Minskning av uppskrivningsfond under räkenskapsperioden Arvonkorotusrahasto - Uppskrivningsfond ,00 0,00 Muut omat rahastot - Övriga egna fonder 1.1 0,00 0,00 Siirrot rahastoon tilikaudella - Siirrot rahastosta tilikaudella Muut omat rahastot - Övriga egna fonder ,00 0,00 Edellisten tilikausien ylijäämä - Överskott från tidigare år , ,63 Vähennykset tilikaudella-minskning under räkenskapsperioden 0, ,63 Edellisten tilikausien ylijäämä - Överskott från tidigare år ,47 0,00 Tilikauden ylijäämä/alijäämä - Räkenskapsperiodens över/underskott , ,47 Oma pääoma yhteensä - Eget kapital sammanlagt , ,41 30 PITKÄAIKAISET VELAT- LÅNGFRISTIGA SKULDER Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lån från kreditinstitut och försäkringsanstalter 0,00 0,00 Yhteensä - Sammanlagt 0,00 0,00 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Noter angående säkerheter och ansvarsförbindelser 44 LEASINGVASTUIDEN YHTEISMÄÄRÄ (arvonlisävoineen) DET SAMMANLAGDA BELOPPET AV LEASINGANSVAR (inkl. moms) Seuraavalla tilikaudella maksettavat - Förfaller under följande räkenskapsperiod 7029, ,84 Myöhemmin maksettavat - Förfaller senare 13381, ,10 Yhteensä - Sammanlagt 20410, ,94 Leasingsopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuita. Leasingavtalen innehåller inga ansvar på grund av väsentliga uppsägnings- och inlösningsvillkor Sivu - Sida 14

18 Henkilöstöä koskevat liitetiedot - Noter angående personalen 48 HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ - ANTALET ANSTÄLLDA Satamalaitos - Hamnverket HENKILÖSTÖKULUT- PERSONALKOSTNADER Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan-personalkostnader enligt resultaträkningen , ,87 Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin - 0,00 0,00 Personalkostnader som aktiverats bland immateriella och materiella tillgångar Henkilöstökulut yhteensä - Personalkostnader sammanlagt , ,87 Liitetietojen erittely - Specifikation av noter ERITTELY SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN JA POISTONALAISTEN INVESTOINTIEN VASTAAVUUDESTA SPECIFIKATION AV PLANAVSKRIVNINGAR OCH MOTSVARIGHETER HOS DE INVESTERINGAR SOM AVSKRIVS ENLIGT PLAN TP/BS TP/BS Taloussuunnitelma - Ekonomiplan Poistonalaiset investoinnit-investeringar som avskrivs enligt plan Rahoitusosuudet - Finansieringsandelar Investointien omahankintameno - Investeringarnas självfinan.andel Suunnitelman mukaiset poistot-avskrivningar enligt plan Viiden vuoden keskiarvo- Medeltal för fem år Suunnitelman mukaiset poistot-avskrivningar enligt plan Poistonalaisten investointien omahankintameno Självfinansieringsandelen för investeringar som avskrivs enl plan Ero - Avvikelse Poikkeama -%- Avvikelse % -5 Jos eroa verrataan suunnitelman mukaisiin poistoihin:avvikelse i jämf med planavskr -5,23 Jos eroa verrataan investointeihin: Avvikelse i jämf. med inv. -4,97 Eli sumupoistot ovat investoinneista: -Planavskrivn i förh. till inv 95,03 Sivu - Sida 15

19

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot