KIRKKONUMMEN JÄRVITUTKIMUS TALVELLA 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIRKKONUMMEN JÄRVITUTKIMUS TALVELLA 2012"

Transkriptio

1 LUVY/ Erkki Selin Kirkkonummi/ympäristönsuojelu KIRKKONUMMEN JÄRVITUTKIMUS TALVELLA 2012 Kirkkonummen järvitutkimus perustuu kunnan ympäristönsuojeluyksikön toimeksiannosta tehtävään, joka toinen vuosi toistettavaan vesistöseurantaan. Yhteensä 20 järven vesinäytteet otettiin Näytteenotosta vastasi sertifioitu ympäristönäytteenottaja Arto Muttilainen (erikoistumispätevyyden ala vesi- ja vesistönäytteet). Vesien analysoinnista vastasi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n laboratorio, joka on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T147, akkreditointivaatimus SFS- EN ISO/IEC 17025: Näytteet otettiin pääsääntöisesti järvien syvimmiltä alueilta pintavedestä ja lisäksi myös metrin päästä pohjasta. Särkijärvestä, Tampajasta ja Petäjärvestä otettiin jonkin verran lisänäytteitä paikallisten suojeluyhdistysten toimeksiannosta. Näytteenotto-olosuhteet olivat talviset: ilman lämpötila vaihteli välillä o C ja tuuli heikosti tai kohtalaisesti. Osa näytteenottopäivistä oli aurinkoisia. Kuva: LUVY/Arto Muttilainen

2 2 Jään paksuus järvillä oli myöhäisen jäätymisen ja jäätymistä nopeasti seuranneen lumipeitteen vuoksi normaalia pienempi, vaihtelu oli 2-21 cm. Vähiten jäätä oli Djupströmillä ja eniten Stora Lonoks- järvellä. Jäillä oli cm lunta, paksuin lumipeite mitattiin Storträskillä. Molnträskin (Pilvijärven) tilanne poikkesi muista: jäällä oli 25 cm vettä ja sen päällä 10 cm lunta, jään paksuus oli 13 cm. Djupstömin näyte jouduttiin heikon jäätilanteen vuoksi ottamaan uimarannan pitkän laiturin päästä. Kuva: LUVY/Arto Muttilainen Tutkittujen järvien kokonaissyvyys vaihteli välillä 1 21 m, matalin oli Stora Lonoks ja syvin Vitträsk. Veden näkösyvyyden vaihteluväli oli 0,4 3,8 m. Heikoin näkösyvyys mitattiin Djupströmillä, Molnträskillä ja Perälänjärvellä. Kirkkainta vesi oli Vitträskillä. Tulokset yleisesti Näytteenottoajankohta edustaa lopputalven lämpötilakerrostuneisuuskautta, jolloin kerrostuvissa järvissä alusvesi ja päällysvesi eivät sekoitu keskenään ja happitilanne erityisesti syvänteiden pohjalla on usein heikko. Tämä saattaa heikentää koko vesistön tilaa esimerkiksi sisäisen kuormituksen kautta. Tutkittujen järvien happitilanne oli kokonaisuutena parempi kuin talvella 2010 lukuun ottamatta Hauklampea, Juusjärveä, Petäjärveä, Lamminjärveä ja Molnträskiä, joissa tilanne oli vähän huonompi (kuva 1). Kokonaistilanne johtunee myöhäisestä jäätymisajankohdasta. Järvien pintaveden happipitoisuus (mitattu metrin syvyydestä) oli pääsääntöisesti hyvä, ainoastaan Djupströmissä ja Petäjärvessä pitoisuus oli alle 5 mg/l. Pohjan lähellä happipitoisuus (mitattu metrin päästä pohjasta) oli selvästi heikko ainoastaan Petäjärvessä (0,4 mg/l).

3 3 Happipitoisuus metrin päässä pohjasta Happi mg/l Djupström Finnträsk Haapajärvi Hauklampi Hepari Juusjärvi Kurkisto Lamminjärvi Lappböleträsket Lemetti Stora Lonoks Loojärvi Meikojärvi Perälänjärvi Petäjärvi Pilvijärvi Storträsk Särkijärvi Tampaja Vitträsk Kuva 1. Kirkkonummen järvien pohjan läheisen veden happipitoisuus talvella 2008, 2010 ja Veden rehevyystasoa kuvastava pintaveden kokonaisfosforipitoisuus oli suurin Petäjärvessä, Stora Lonoksissa ja Heparissa. Pienimmät fosforipitoisuudet mitattiin vuosien 2008 ja 2010 tapaan Meikojärvessä. Myös Hauklammessa, Lemetissä, Särkijärvessä, Tampajassa ja Vitträskissä pintaveden kokonaisfosforipitoisuus oli alle 20 µg/l (kuva 2). Kokonaisuutena pintaveden fosforipitoisuus oli vähentynyt verrattuna edelliseen tutkimusvuoteen Suurin muutos oli tapahtunut Perälänjärvessä, jossa fosforipitoisuus oli peräti 55 µg/l pienempi kuin talvella Myös Haapajärvessä, Heparissa ja Stora Lonoksissa vähenemä oli merkittävä. Sen sijaan Finnträskissä pintaveden kokonaisfosforipitoisuus (47 µg/l) oli kasvanut huomattavasti ollen nyt 29 µg/l suurempi kuin talvella 2010 (kuva 2). Finnträskistä ei ole ilmeisesti aikaisemmin mitattu yhtä korkeaa kokonaisfosforipitoisuutta pintavedestä. Vuoteen 2010 verrattuna järvien veden sameuslukemat olivat kokonaisuutena jonkin verran nousseet. Tämä johtunee lämpimästä sateisesta syksystä.

4 4 Kokonaisfosforipitoisuus metrin syvyydessä Kok. P µg/l Djupström Finnträsk Haapajärvi Hauklampi Hepari Juusjärvi Kurkisto Lamminjärvi Lappböleträsket Lemetti Stora Lonoks Loojärvi Meikojärvi Perälänjärvi Petäjärvi Pilvijärvi Storträsk Särkijärvi Tampaja Vitträsk Kuva 2. Kirkkonummen järvien pintaveden kokonaisfosforipitoisuus talvella 2008, 2010 ja Tulokset lyhyesti järvikohtaisesti Mittaustulokset on esitetty tämän raportin liitetaulukossa. Myös kartta havaintopaikoista on esitetty liitteenä. Djupström Kirkkonummen eteläosassa olevan pitkänomaisen Djupströmin veden näkösyvyys oli 40 cm. Matalan järven happipitoisuus oli pinnasta pohjaan runsaat 4 mg/l. Vesi oli melko hapanta, sameaa ja väriltään erittäin ruskeaa. Kokonaisravinnepitoisuudet olivat suuret ilmentäen rehevyyttä. Vedessä ei ollut merkittävää määrää ulosteperäisiä kolibakteereita. Finnträsk Kunnan kaakkoisosassa olevan Finnträskin näkösyvyys oli 70 cm. Veden happipitoisuus oli moitteeton. Vesi oli erittäin ruskeaa ja sameuslukema oli lähes kymmenkertainen verrattuna vuoteen Ravinnepitoisuuksista erityisesti fosforipitoisuus oli kasvanut ollen nyt suurempi kuin kertaakaan aikaisemmin. Pitoisuudet ilmensivät fosforin osalta selvää, typen osalta keskinkertaista rehevyyttä. Myös pohjan läheisen veden rautapitoisuus oli kaksinkertainen talven 2010 tilanteeseen verrattuna. Vedessä ei ollut ulosteperäisiä kolibakteereita.

5 5 Haapajärvi Hauklampi Kirkkonummen pohjoisosan järviryhmään kuuluvan matalan Haapajärven näkösyvyys oli 70 cm. Vesi oli erittäin ruskeaa ja sameuslukema oli kaksinkertainen talveen 2010 verrattuna. Happipitoisuus oli hyvä, ravinnepitoisuudet ilmensivät voimakkaan rehevää vettä. Vedessä ei ollut merkittävää määrää ulosteperäisiä kolibakteereita. Kirkkonummen koilliskulmassa olevan Hauklammen näkösyvyys oli metrin. Happipitoisuus oli hyvä. Vesi oli hapanta ja väriltään erittäin ruskeaa, humuspitoisuutta mittaava kemiallinen hapenkulutus oli korkea. Ravinnepitoisuudet ilmensivät lievää tai korkeintaan keskinkertaista rehevyyttä. Vedessä ei ollut ulosteperäisiä kolibakteereita. Hepari Juusjärvi Kirkkonummen pohjoisosan järviryhmään kuuluvan matalan Heparin näyte otettiin järven itäosasta, jossa näkösyvyys oli 90 cm. Veden happipitoisuus oli tyydyttävä. Vesi oli melko ruskeaa ja ravinnepitoisuudet olivat suuret ilmentäen rehevyyttä. Pintaveden kokonaistyppipitoisuus oli tutkituista järvistä suurin. Vedessä ei ollut ulosteperäisiä kolibakteereita. Kunnan keskivaiheilla olevan Juusjärven näkösyvyys oli metrin. Kymmenen metrin syvänteen koko vesimassan happipitoisuus oli hyvä. Pintaveden ravinnepitoisuudet ilmensivät lievää rehevyyttä. Vedessä ei ollut ulosteperäisiä kolibakteereita. Klemetti (Lemetti) Kirkkonummen pohjoisosassa sijaitsevan pienen, matalan Klemetin näkösyvyys oli 90 cm. Vesi oli ruskeaa ja vaikka veden sameuslukema oli pieni, oli se lähes kolminkertainen talveen 2010 verrattuna. Happipitoisuus oli hyvä. Ravinnepitoisuuksista typpi ilmensi keskinkertaista ja fosfori lievää rehevyyttä. Vedessä ei ollut ulosteperäisiä kolibakteereita. Kurkisto Kirkkonummen pohjoisosan järviryhmään kuuluvan Kurkiston näkösyvyys oli 1,3 m. Happipitoisuus oli pintavedessä hyvä, pohjan lähellä heikentynyt. Pintaveden ravinnepitoisuudet kuvasivat lievää tai keskinkertaista rehevyyttä. Vedessä ei ollut ulosteperäisiä kolibakteereita. Lamminjärvi Kirkkonummen pohjoisosan järviryhmään kuuluvan matalan Lamminjärven näkösyvyys oli 70 cm. Veden väriluku oli tutkituista järvistä suurin, myös humuspitoisuudesta kertova kemiallinen hapenkulutus oli suuri. Happitilanne oli pintavedessä hyvä ja pohjankin tuntumassa tyydyttävä. Ravinnepitoisuudet kuvasivat rehevää ravinnetasoa. Vedessä ei ollut ulosteperäisiä kolibakteereita. Lapinkylnjärvi Kunnan keskivaiheilla olevan maksimisyvyydeltään parimetrisen Lapinkylänjärven näkösyvyys oli 90 cm. Happipitoisuus oli hyvä. Ravinnepitoisuudet, erityisesti fosfori, ilmensivät rehevyyttä. Vedessä ei ollut merkittävää määrää ulosteperäisiä kolibakteereita.

6 6 Loojärvi Kirkkonummen ja Espoon rajalla sijaitsevan Loojärven näkösyvyys oli 50 cm. Vesi oli erittäin ruskeaa. Happipitoisuus oli hyvä. Ravinnepitoisuudet ilmensivät rehevyyttä. Hyvästä happipitoisuudesta huolimatta ravinteita näytti liukenevan pohjasedimentistä takaisin veteen. Loojärven pohjan läheisen veden rautapitoisuuskin oli tutkituista järvistä suurin. Vedessä ei ollut merkittävää määrää ulosteperäisiä kolibakteereita. Meikojärvi Kirkkonummen lounaisosassa olevan karun kirkasvetisen Meikojärven näkösyvyys oli 2,6 m. Happipitoisuus oli hyvä. PH:n muutoksiin vaikuttava puskurikyky oli heikko ja ph melko alhainen. Ravinteista erityisesti fosforipitoisuus oli erittäin pieni, pienin tutkituista järvistä. Samoin myös rautapitoisuus oli pieni. Vedessä ei ollut ulosteperäisiä kolibakteereita. Molnträsk (Pilvijärvi) Kirkkonummen eteläosassa olevan pienen Molnträskin näkösyvyys oli 40 cm, vesi oli hapanta ja voimakkaan ruskeaa. Syvänteen happipitoisuus oli pinnassa melko hyvä, pohjan tuntumassa heikentynyt. Veden ravinnepitoisuudet ilmensivät rehevyyttä. Vedessä ei ollut ulosteperäisiä kolibakteereita. Perälänjärvi Aivan Kirkkonummen pohjoisosassa sijaitsevan matalan Perälänjärven näkösyvyys oli 40 cm. Veden happipitoisuus oli hyvä. Vesi oli hapanta ja poikkeuksellisen ruskeaa, väriluku 200 oli tutkituista järvistä suurin. Ravinnepitoisuudet ilmensivät rehevyyttä. Vedessä ei ollut ulosteperäisiä kolibakteereita. Petäjärvi Kirkkonummen pohjoisosassa sijaitsevan Petäjärven näkösyvyys oli järven itäosassa 40 cm. Vesi oli erittäin ruskeaa. Happipitoisuus oli heikko pohjan tuntumassa eikä hyvä pintavedessäkään. Ravinnepitoisuudet ilmensivät sekä itäosassa että Alhonsuon altaiden edustalla voimakasta rehevyyttä; fosforipitoisuudet olivat tutkituista järvistä suurimmat. Ravinteita näytti liukenevan myös pohjasedimentistä takaisin veteen. Näytteessä ei ollut merkittävää määrää ulosteperäisiä kolibakteereita. Stora Lonnoks Kirkkonummen ja Siuntion rajan tuntumassa olevan matalan Strora Lonoks-järven näkösyvyys oli 0,5 m. Vesi oli voimakkaan ruskeaa. Happipitoisuus oli hyvä. Ravinnepitoisuudet ilmensivät selvää rehevyyttä. Näytteessä ei ollut merkittävää määrää ulosteperäisiä kolibakteereita. Storträsk Kirkkonummen länsiosassa olevan Storträskin näkösyvyys oli 60 cm. Vesi oli melko ruskeaa ja sameuslukema oli lähes kolminkertainen vuoden 2010 talveen verrattuna. Happipitoisuus oli hyvä. Ravinnepitoisuudet ilmensivät keskinkertaista rehevyyttä. Hyvästä happitilanteesta huolimatta näytti siltä, että pohjasta liukeni ravinteita veteen. Myös pohjan läheisen veden rautapitoisuus oli suuri, lähes kolminkertainen talveen 2010 verrattuna. Vedessä ei ollut ulosteperäisiä kolibakteereita.

7 7 Särkijärvi Tampaja Vitträsk Kirkkonummen pohjoisosassa sijaitsevan Särkijärven näkösyvyys oli 1,8 m. Veden sameuslukema oli pieni, mutta kuitenkin jonkin verran suurempi kuin talvella Happipitoisuus oli hyvä. Pohjasedimentistä liukenevien aineiden määrä ei ollut merkittävä. Pintaveden ravinnepitoisuudet ilmensivät niukahkoa ravinnetasoa. Vedessä ei ollut ulosteperäisiä kolibakteereita. Kirkkonummen pohjoisosassa sijaitsevan Tampajan näkösyvyys oli 2 m. Happipitoisuus oli hyvä 10 metriin saakka ja tyydyttävä vielä 13,5 metrin syvyydessäkin. Ravinnepitoisuudet ilmensivät vähäravinteisuutta. Vedessä ei ollut ulosteperäisiä kolibakteereita. Kunnan keskiosassa sijaitsevan suuren maksimisyvyydeltään 21-metrisen Vitträskin vesi oli kirkasta ja lähes väritöntä, näkösyvyys oli mitatuista järvistä suurin, 3,8 m. Happipitoisuus oli pintavedessä hyvä ja pysyi tyydyttävänä alimpaan 20 metrin mittaussyvyyteen saakka. Pintaveden ravinnepitoisuudet olivat pienet. Pohjasta näytti kuitenkin liukenevan ravinteita veteen. Vitträskin vedessä ei ollut ulosteperäisiä kolibakteereita. Eeva Ranta Vesistötutkija p Liitteet: Kartta Analyysituloskaavakkeet (4 kpl) Tiedoksi: Uudenmaan ELY-keskus (s-posti) Erkki Santala/Tampajan-Särkijärven vsy (s-posti) Antti Sarkio, Sjökullan kalastuskunta (s-posti) Jussi Lagerblom, Loojärvi (s-posti)

8

9 Kirkkonummen järvet ja virtavedet (KIJA) Pvm. Hav.paikka Lämpötila Ulkonäkö Haju O2 Happi% *Sameus *Sähkönj. *Alkalit. *ph Väriluku *CODMn *Kok.N *KOK.P *Lämp.koli *Fe Näytepaikka oc mg/l Kyll % FNU ms/m mmol/l mg O2/l µg/l µg/l pmy/100ml µg/l KIJA / DJUPSTRÖ Djupström, luoteisosa 1 Kok.syv. 2,0 m; Näk.syv. 0,4 m; Lumi 10 cm; Jää 2 cm; Klo 12:45; Näytt.ottaja amu; Ilman T 1 oc; Pilv. 4 /8; Tuulnop. 6 m/s; Tuulsuunt. 5,0; 1.0 1,0 4, ,9 0,43 6, ,0 4, KIJA / FINNTRÄS Finnträsk, pohjoisosa 1 Kok.syv. 4,0 m; Näk.syv. 0,7 m; Lumi 50 cm; Jää 17 cm; Klo 09:40; Näytt.ottaja amu; Ilman T 1 oc; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 6 m/s; Tuulsuunt. 23; 1.0 1,3 11, ,2 0,21 6, ,2 7, KIJA / HAAPAJÄR Haapajärvi, keskiosa 2 Kok.syv. 2,0 m; Näk.syv. 0,7 m; Lumi 45 cm; Jää 16 cm; Klo 11:50; Näytt.ottaja amu; Ilman T -1 oc; Pilv. 7 /8; Tuulnop. 1 m/s; Tuulsuunt. 9,0; 1.0 1,4 7, ,6 0,40 6, KIJA / HAUKLAM Hauklampi, keskiosa 1 Kok.syv. 5,0 m; Näk.syv. 1,0 m; Lumi 35 cm; Jää 16 cm; Klo 13:45; Näytt.ottaja amu; Ilman T 1 oc; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 1 m/s; Tuulsuunt. 9,0; 1.0 1,3 9,7 69 3,6 9,9 0,16 6, ,2 4, KIJA / HEPARI Hepari, itäosa 1 Kok.syv. 2,0 m; Näk.syv. 0,9 m; Lumi 50 cm; Jää 18 cm; Klo 10:00; Näytt.ottaja amu; Ilman T 1 oc; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 0 m/s; 1.0 1,0 6, ,5 0,45 6, KIJA / JUUSJÄRV Juusjärvi, itäosa 2 Kok.syv. 10,0 m; Näk.syv. 1,0 m; Lumi 35 cm; Jää 16 cm; Klo 12:05; Näytt.ottaja amu; Ilman T 1 oc; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 6 m/s; Tuulsuunt. 23; 1.0 0,7 12,9 90 9,2 7,1 0,23 7,0 30 4, ,9 9, * = Akkreditoitu menetelmä

10 Kirkkonummen järvet ja virtavedet (KIJA) Pvm. Hav.paikka Lämpötila Ulkonäkö Haju O2 Happi% *Sameus *Sähkönj. *Alkalit. *ph Väriluku *CODMn *Kok.N *KOK.P *Lämp.koli *Fe Näytepaikka oc mg/l Kyll % FNU ms/m mmol/l mg O2/l µg/l µg/l pmy/100ml µg/l KIJA / KLEMETTI Klemetti, keskiosa 1 Näk.syv. 0,9 m; Lumi 35 cm; Jää 20 cm; Klo 12:30; Näytt.ottaja amu; Ilman T 1 oc; Pilv. 7 /8; Tuulnop. 1 m/s; Tuulsuunt. 9,0; 1.0 1,6 8,6 62 2,7 7,5 0,16 6, KIJA / KURKISTO Kurkist, keskiosa 1 Kok.syv. 7,0 m; Näk.syv. 1,3 m; Lumi 51 cm; Jää 16 cm; Klo 11:10; Näytt.ottaja amu; Ilman T -2 oc; Pilv. 7 /8; Tuulnop. 1 m/s; Tuulsuunt. 9,0; 1.0 1,3 11,3 80 2,3 6,0 0,24 6,9 20 4, ,6 2, KIJA / LAMMINJÄ Lamminjärvi, keskiosa 1 Kok.syv. 4,0 m; Näk.syv. 0,7 m; Lumi 50 cm; Jää 18 cm; Klo 14:00; Näytt.ottaja amu; Ilman T 1 oc; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 6 m/s; Tuulsuunt. 5,0; 1.0 0,9 8,6 60 8,4 10,8 0,29 6, ,4 4, KIJA / LAPINKYL Lapinkylänjärvi, Lappböleträsket 1 Kok.syv. 2,0 m; Näk.syv. 0,9 m; Lumi 49 cm; Jää 20 cm; Klo 11:55; Näytt.ottaja amu; Ilman T 1 oc; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 0 m/s; 1.0 1,5 9, ,6 0,26 6,5 80 7, KIJA / LOOJÄRVI Loojärvi, keskiosa 1 Kok.syv. 4,0 m; Näk.syv. 0,5 m; Lumi 51 cm; Jää 19 cm; Klo 13:05; Näytt.ottaja amu; Ilman T 1 oc; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. 5,0; 1.0 0,7 12, ,9 0,33 6, ,5 7, KIJA / MEIKO Meikojärvi, keskiosa 1 Kok.syv. 9,5 m; Näk.syv. 2,6 m; Lumi 45 cm; Jää 17 cm; Klo 12:20; Näytt.ottaja amu; Ilman T -1 oc; Pilv. 0 /8; Tuulnop. 6 m/s; Tuulsuunt. 36; 1.0 1,3 12,4 88 0,25 2,8 0,047 6,4 20 5, ,6 6, * = Akkreditoitu menetelmä

11 Kirkkonummen järvet ja virtavedet (KIJA) Pvm. Hav.paikka Lämpötila Ulkonäkö Haju O2 Happi% *Sameus *Sähkönj. *Alkalit. *ph Väriluku *CODMn *Kok.N *KOK.P *Lämp.koli *Fe Näytepaikka oc mg/l Kyll % FNU ms/m mmol/l mg O2/l µg/l µg/l pmy/100ml µg/l KIJA / MOLNTRÄS Molnträsk (Pilvijärv), keskiosa 1 Kok.syv. 4,0 m; Näk.syv. 0,4 m; Lumi 35 cm; Jää 13 cm; Klo 11:55; Näytt.ottaja amu; Ilman T 1 oc; Pilv. 4 /8; Tuulnop. 4 m/s; Tuulsuunt. 5,0; 1.0 1,7 9, ,7 0,15 6, ,6 3, KIJA / PERÄLÄNJ Perälänjärvi, keskiosa 1 Kok.syv. 1,5 m; Näk.syv. 0,4 m; Lumi 30 cm; Jää 15 cm; Klo 12:21; Näytt.ottaja amu,jv; Ilman T -4 oc; Pilv. 0 /8; Tuulnop. 4 m/s; Tuulsuunt. 18; 1.0 1,0 6,7 47 7,5 9,2 0,32 6, KIJA / PETÄ3 Petäjärvi, Alhonsuon altaiden edusta Klo 11:10; Näytt.ottaja amu; KIJA / PETÄ4 Petäjärvi, itäosa 4 Kok.syv. 3,0 m; Näk.syv. 0,7 m; Lumi 52 cm; Jää 16 cm; Klo 10:55; Näytt.ottaja amu; Ilman T 1 oc; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 0 m/s; 1.0 1,6 4, ,7 0,37 6, ,3 0, KIJA / STLONOKS Stora Lonoks, keskiosa 1 Kok.syv. 1,0 m; Näk.syv. 0,5 m; Lumi 35 cm; Jää 21 cm; Klo 13:20; Näytt.ottaja amu; Ilman T 1 oc; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 6 m/s; Tuulsuunt. 23; 1.0 0,5 6, ,6 0,44 6, KIJA / STORTRÄ Storträsk, keskiosa 1 Kok.syv. 16,0 m; Näk.syv. 0,6 m; Lumi 56 cm; Jää 15 cm; Klo 14:00; Näytt.ottaja amu; Ilman T 1 oc; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 6 m/s; Tuulsuunt. 5,0; 1.0 1,7 11, ,1 0,25 7, ,8 8, * = Akkreditoitu menetelmä

12 Kirkkonummen järvet ja virtavedet (KIJA) Pvm. Hav.paikka Lämpötila Ulkonäkö Haju O2 Happi% *Sameus *Sähkönj. *Alkalit. *ph Väriluku *CODMn *Kok.N *KOK.P *Lämp.koli *Fe Näytepaikka oc mg/l Kyll % FNU ms/m mmol/l mg O2/l µg/l µg/l pmy/100ml µg/l KIJA / SÄRKIJÄR Särkijärvi, itäosa 1 Kok.syv. 9,0 m; Näk.syv. 1,8 m; Lumi 30 cm; Jää 18 cm; Klo 10:10; Näytt.ottaja amu; Ilman T -4 oc; Pilv. 0 /8; Tuulnop. 1 m/s; Tuulsuunt. 9,0; 1.0 1,5 10,6 76 1,5 4,4 0,17 6,7 30 5, ,8 8, , ,9 7, KIJA / TAMPAJA Tampaja, Hemstrand 2 Kok.syv. 14,5 m; Näk.syv. 2,0 m; Lumi 30 cm; Jää 17 cm; Klo 09:30; Näytt.ottaja amu; Ilman T -5 oc; Pilv. 0 /8; Tuulnop. 1 m/s; Tuulsuunt. 9,0; 1.0 1,0 12,4 87 0,47 6,0 0,19 7,0 30 5, , ,3 11, ,6 10, ,7 10, ,8 8, ,1 4, KIJA / VITTRÄSK Vitträsk, keskiosa 1 Kok.syv. 21,0 m; Näk.syv. 3,8 m; Lumi 51 cm; Jää 16 cm; Klo 10:50; Näytt.ottaja amu; Ilman T 1 oc; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 8 m/s; Tuulsuunt. 23; 1.0 1,0 12,8 90 0,66 6,3 0,22 7,1 5 2, ,0 5, * = Akkreditoitu menetelmä

ISO HEILAMMEN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu aikaisempiin vuosiin

ISO HEILAMMEN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu aikaisempiin vuosiin LUVY/121 18.8.215 Lohjan kaupunki Ympäristönsuojelu ISO HEILAMMEN VEDEN LAATU Kesän 215 tutkimus ja vertailu aikaisempiin vuosiin Sammatin Iso Heilammen länsiosan 6 metrin syvänteeltä otettiin vesinäytteet

Lisätiedot

KARKKILAN ALUEEN JÄRVIEN VEDENLAATUSEURANTA 2013

KARKKILAN ALUEEN JÄRVIEN VEDENLAATUSEURANTA 2013 LUVY/142 10.9.2013 Minna Sulander Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu KARKKILAN ALUEEN JÄRVIEN VEDENLAATUSEURANTA 2013 Työ liittyy Karkkilan kaupungin ympäristönsuojelun toimialan toimeksiannosta tehtävään

Lisätiedot

Kaitalammin vedenlaatututkimus 2016

Kaitalammin vedenlaatututkimus 2016 31.8.2016 Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu Kaitalammin vedenlaatututkimus 2016 Vesinäytteet Karkkilan pohjoisosassa Ali-Paastonjärven itäpuolella sijaitsevalta Kaitalammilta otettiin Karkkilan kaupungin

Lisätiedot

ISO RUOKJÄRVEN VEDEN LAATU Vuoden 2016 mittaukset ja vertailu vuosiin

ISO RUOKJÄRVEN VEDEN LAATU Vuoden 2016 mittaukset ja vertailu vuosiin 29.8.2016 Iso Ruokjärven suojeluyhdistys ry Tarja Peromaa ISO RUOKJÄRVEN VEDEN LAATU Vuoden 2016 mittaukset ja vertailu vuosiin 2009-2015 Sammatin Iso Ruokjärvestä otettiin uusimmat vesinäytteet 15.8.2016

Lisätiedot

Outamonjärven veden laatu Helmikuu 2016

Outamonjärven veden laatu Helmikuu 2016 .3.16 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Outamonjärven veden laatu Helmikuu 16 Outamonjärven näytteet otettiin 4..16 Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluosaston toimeksiannosta. Tarkoituksena oli selvittää

Lisätiedot

Valkialammen (Saukkola) veden laatu Elokuu 2016

Valkialammen (Saukkola) veden laatu Elokuu 2016 24.8.2016 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Valkialammen (Saukkola) veden laatu Elokuu 2016 Lohjan Saukkolassa sijaitsevan pienen Valkialammen vesinäytteet otettiin 2.8.2016 kaupungin ympäristönsuojeluosaston

Lisätiedot

ISO-KAIRIN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu vuosiin 1978, 1980 ja 1992

ISO-KAIRIN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu vuosiin 1978, 1980 ja 1992 LUVY/149 4.8.215 Minna Sulander Ympäristönsuojelu, Vihti ISO-KAIRIN VEDEN LAATU Kesän 215 tutkimus ja vertailu vuosiin 1978, 198 ja 1992 Vihdin pohjoisosassa sijaitsevasta Iso-Kairista otettiin vesinäytteet

Lisätiedot

Kakarin vedenlaatututkimus 2016

Kakarin vedenlaatututkimus 2016 31.8.2016 Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu Kakarin vedenlaatututkimus 2016 Vesinäytteet Karkkilan kaupunkitaajaman länsipuolella olevalla ylänköalueella sijaitsevalta Kakarilta otettiin Karkkilan

Lisätiedot

HIIDENVEDEN ALUEEN YHTEISTARKKAILU 2014 Tammi-maaliskuun tulokset

HIIDENVEDEN ALUEEN YHTEISTARKKAILU 2014 Tammi-maaliskuun tulokset LUVY/002 18.3.2014 HIIDENVEDEN ALUEEN YHTEISTARKKAILU 2014 Tammi-maaliskuun tulokset Hiidenveden yhteistarkkailu perustuu seuraaviin lupapäätöksiin: Pistekuormittaja Oikeuden tai vesiviranomaisen lupapäätös

Lisätiedot

Sammatin Enäjärven ja siihen laskevan Suomusjärvenjoen vedenlaatututkimus

Sammatin Enäjärven ja siihen laskevan Suomusjärvenjoen vedenlaatututkimus 24.8.2016 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Sammatin Enäjärven ja siihen laskevan Suomusjärvenjoen vedenlaatututkimus 2016 Vesinäytteet Enäjärven Elämännokan syvänteeltä otettiin 17.2.2016 ja 2.8.2016.

Lisätiedot

LOHJAN JÄRVIEN VEDENLAATUSEURANTA 2012 Kaitalampi

LOHJAN JÄRVIEN VEDENLAATUSEURANTA 2012 Kaitalampi LUVY/109 27.7.2012 Risto Murto Lohjan kaupunki ympäristönsuojelu LOHJAN JÄRVIEN VEDENLAATUSEURANTA 2012 Kaitalampi Näytteenotto liittyy Lohjan kaupungin lakisääteiseen velvoitteeseen seurata ympäristön

Lisätiedot

VALKJÄRVEN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu kesiin 2010-2014

VALKJÄRVEN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu kesiin 2010-2014 LUVY/121 6.7.215 Anne Linnonmaa Valkjärven suojeluyhdistys ry anne.linnonmaa@anne.fi VALKJÄRVEN VEDEN LAATU Kesän 215 tutkimus ja vertailu kesiin 21-214 Sammatin Valkjärvestä otettiin vesinäytteet 25.6.215

Lisätiedot

Sammatin Enäjärven veden laatu Helmikuu 2016

Sammatin Enäjärven veden laatu Helmikuu 2016 29.2.2016 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Sammatin Enäjärven veden laatu Helmikuu 2016 Vesinäytteet Enäjärven Elämännokan syvänteeltä otettiin 17.2.2016 Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluosaston toimeksiannosta.

Lisätiedot

RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014

RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014 Vesistöosasto/MM 25.9.2013 Kirjenumero 766/13 Renkajärven suojeluyhdistys ry RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014 1. YLEISTÄ Renkajärvi on Tammelan ylänköalueella, Hattulan ja Hämeenlinnan kunnissa sijaitseva,

Lisätiedot

Vihdin Komin vedenlaatututkimus, heinä- ja lokakuu 2016

Vihdin Komin vedenlaatututkimus, heinä- ja lokakuu 2016 28.10.2016 Vihdin kunta, ympäristönsuojelu Vihdin Komin vedenlaatututkimus, heinä- ja lokakuu 2016 Vesinäytteet Vihdin Komista otettiin 20.7. ja 10.10.2016 Vihdin kunnan ympäristönsuojeluosaston toimeksiannosta.

Lisätiedot

Lahnajärven, Suomusjärven ja Myllylammen vedenlaatututkimus 2016

Lahnajärven, Suomusjärven ja Myllylammen vedenlaatututkimus 2016 8.9.2016 Lahna- ja Suomusjärven hoitoyhdistys Mauri Mäntylä Lahnajärven, Suomusjärven ja Myllylammen vedenlaatututkimus 2016 Vesinäytteet otettiin Lahna- ja Suomusjärven suojeluyhdistyksen toimesta 28.8.2016

Lisätiedot

Sammatin Lihavajärven veden laatu Vuodet 2009-2013

Sammatin Lihavajärven veden laatu Vuodet 2009-2013 25.7.213 Lihavajärven Suojeluyhdistys Senja Eskman, Antero Krekola Sammatin Lihavajärven veden laatu Vuodet 29-213 Lihavajärven tuoreimmat näytteet otettiin heinäkuussa 213 järven suojeluyhdistyksen ja

Lisätiedot

Sammatin Lohilammen veden laatu Elokuu 2014

Sammatin Lohilammen veden laatu Elokuu 2014 7..1 Lohilammen kyläyhdistys Tiina Raukko Sammatin Lohilammen veden laatu Elokuu 1 Lohilammen näytteet otettiin 7..1 kyläyhdistyksen ja Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluosaston toimeksiannosta. Näytteet

Lisätiedot

Vihdin Haukilammen (Huhmari) vedenlaatututkimus, heinä- ja lokakuu

Vihdin Haukilammen (Huhmari) vedenlaatututkimus, heinä- ja lokakuu 27.10.2016 Vihdin kunta, ympäristönsuojelu Vihdin Haukilammen (Huhmari) vedenlaatututkimus, heinä- ja lokakuu 2016 Vesinäytteet Vihdin Huhmarissa sijaitsevasta Haukilammesta otettiin 20.7. ja 10.10.2016

Lisätiedot

Syvälammen (Saukkola) veden laatu Heinäkuu 2017

Syvälammen (Saukkola) veden laatu Heinäkuu 2017 11.8.2017 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Syvälammen (Saukkola) veden laatu Heinäkuu 2017 Lohjan Saukkolassa sijaitsevan Syvälammen vesinäytteet otettiin 19.7.2017 Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluosaston

Lisätiedot

Haukiveden vesistötarkkailun tulokset talvelta 2015

Haukiveden vesistötarkkailun tulokset talvelta 2015 1 / 3 Stora Enso Oyj LAUSUNTO A 1741.6 Varkauden tehdas 14.10.2013 Varkauden kaupunki Tekninen virasto Carelian Caviar Oy Tiedoksi: Pohjois-Savon ely-keskus Keski-Savon ympäristölautakunta Rantasalmen

Lisätiedot

LOHJANJÄRVEN ALUEEN YHTEISTARKKAILU VUONNA 2014 Väliraportti tammi-maaliskuun tuloksista

LOHJANJÄRVEN ALUEEN YHTEISTARKKAILU VUONNA 2014 Väliraportti tammi-maaliskuun tuloksista LUVY/004 19.3.2014 LOHJANJÄRVEN ALUEEN YHTEISTARKKAILU VUONNA 2014 Väliraportti tammi-maaliskuun tuloksista Lohjanjärven pistekuormittajien osalta tarkkailu perustuu oheisessa taulukossa esitettyihin lupavelvoitteisiin:

Lisätiedot

PIIKKILANJARVEN VEDEN LAATU 05.10.2007

PIIKKILANJARVEN VEDEN LAATU 05.10.2007 Chhl ~ESIENSUO~IELUYHDISTYS ry ihhr Harri Perälä 05.10.2005 Kirje nro 643 KAUNIAISTEN KALASTUSKUNTA Seppo Heinonen Valimaenkatu 13 B 25 37 100 NOKIA PIIKKILANJARVEN VEDEN LAATU 05.10.2007 Piikkilanjärvi

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA Väliraportti nro

UUDENKAUPUNGIN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA Väliraportti nro UUDENKAUPUNGIN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA 2016 Väliraportti nro 117-16-5754 Oheisena lähetetään tulokset Uudenkaupungin merialueen tarkkailututkimuksesta, jonka Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus

Lisätiedot

PAIMIONJOEN, TARVASJOEN JA VÄHÄJOEN TARKKAILUTUTKIMUKSET HELMIKUUSSA Väliraportti nro

PAIMIONJOEN, TARVASJOEN JA VÄHÄJOEN TARKKAILUTUTKIMUKSET HELMIKUUSSA Väliraportti nro PAIMIONJOEN, TARVASJOEN JA VÄHÄJOEN TARKKAILUTUTKIMUKSET HELMIKUUSSA 2016 Väliraportti nro 21-16-1591 Oheisena lähetetään Paimionjoesta, Tarvasjoesta ja Paimion Vähäjoesta 22.2.2016 otettujen vesinäytteiden

Lisätiedot

Alajärven ja Takajärven vedenlaatu

Alajärven ja Takajärven vedenlaatu Alajärven ja Takajärven vedenlaatu 1966-16 Alajärvi Alajärven vedenlaatua voidaan kokonaisuudessaan pitää hyvänä. Veden ph on keskimäärin 7,3 (Jutila 1). Yleisellä tasolla alusvesi on lievästi rehevää

Lisätiedot

KETTULAN JÄRVIEN TILA VUOSINA 2006-2010 TEHTYJEN TUTKI- MUSTEN PERUSTEELLA

KETTULAN JÄRVIEN TILA VUOSINA 2006-2010 TEHTYJEN TUTKI- MUSTEN PERUSTEELLA KETTULAN JÄRVIEN TILA VUOSINA 2006-2010 TEHTYJEN TUTKI- MUSTEN PERUSTEELLA Näytteenotto ja näytteiden analysointi Vesinäytteet on otettu lopputalvella 2006 ja 2007 sekä loppukesällä 2006, 2007 ja 2010

Lisätiedot

Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailutuloksia

Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailutuloksia 1 / 3 Endomines Oy (email) LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 19.3.2014 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen

Lisätiedot

KATSAUS RÄYSKÄLÄN JÄRVIEN TALVITULOKSIIN 2014

KATSAUS RÄYSKÄLÄN JÄRVIEN TALVITULOKSIIN 2014 Vesistöosasto/RO 13.5.214 Kirjenumero 417/14 Luoteis-Lopen Loma-Asukkaat ry c/o Leila Rajakangas Vanha Valtatie 1 B 4 425 KERAVA KATSAUS RÄYSKÄLÄN JÄRVIEN TALVITULOKSIIN 214 1. JOHDANTO Kokemäenjoen vesistön

Lisätiedot

PITKÄJÄRVEN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu aikaisempiin vuosiin

PITKÄJÄRVEN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu aikaisempiin vuosiin LUVY/121 6.8.215 Lohjan kaupunki Ympäristönsuojelu PITKÄJÄRVEN VEDEN LAATU Kesän 215 tutkimus ja vertailu aikaisempiin vuosiin Nummen Pitkäjärven pohjoisosan runsaan 8 metrin syvänteeltä otettiin vesinäytteet

Lisätiedot

VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 2014

VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 2014 VUOSIYHTEENVETO..1 VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 1 1 YLEISTÄ Asikkalan kunnan Vääksyn taajaman puhdistetut jätevedet johdetaan Päijänteen Asikkalanselän kaakkoisosaan

Lisätiedot

Haukiveden yhteistarkkailu talvi 2016

Haukiveden yhteistarkkailu talvi 2016 1 / 4 Stora Enso Oyj LAUSUNTO A 1741.6 Varkauden tehdas 10.4.2016 Keski-Savon Vesi Oy Carelian Caviar Oy Tiedoksi: Pohjois-Savon ely-keskus Keski-Savon ympäristölautakunta Rantasalmen ympäristönsuojelultk

Lisätiedot

LAAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS

LAAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS LAAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 2015 Anne Lehmijoki Sari Koivunen 7.11.2016 Nro 31-16-7242 2 (6) LAAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (2015) Sisällys 1. TUTKIMUKSEN TARKOITUS... 3 2. AINEISTO JA MENETELMÄT...

Lisätiedot

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2014. Väliraportti nro 116-14-7630

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2014. Väliraportti nro 116-14-7630 RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2014 Väliraportti nro 116-14-7630 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy lähettää oheisena tulokset 13. 14.10.2014 tehdystä Rauman merialueen tarkkailututkimuksesta

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Endomines Oy E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU (email) 13.9.2011 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme

Lisätiedot

PERTUNMAAN JA HEINOLAN JÄRVITUTKIMUKSET VUONNA 2007

PERTUNMAAN JA HEINOLAN JÄRVITUTKIMUKSET VUONNA 2007 PERTUNMAAN JA HEINOLAN JÄRVITUTKIMUKSET VUONNA 27 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 91/27 Anne Åkerberg SISÄLLYS sivu 1 Johdanto 1 2 Näytteenotto ja sääolot 1 3 Tulokset 2 3.1 Lämpötila

Lisätiedot

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto 3.12.2014 Johdanto Heinijärven ja siihen laskevien ojien vedenlaatua selvitettiin vuonna 2014 Helsingin yliopiston

Lisätiedot

SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY IMATRAN IMMALANJÄRVEN TARKKAILU SYKSYLLÄ 2016

SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY IMATRAN IMMALANJÄRVEN TARKKAILU SYKSYLLÄ 2016 Hietakallionkatu 2, 53850 LAPPEENRANTA PL 17, 53851 LAPPEENRANTA No 3135/16 23.11.2016 IMATRAN IMMALANJÄRVEN TARKKAILU SYKSYLLÄ 2016 Imatran Immalanjärven tarkkailu perustuu Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia kesä elokuulta

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia kesä elokuulta 1 / 3 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 16.10.2015 Tiedoksi: Ilomatsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia kesä elokuulta 2015 Toiminnanharjoittajan

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu helmikuu 2015

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu helmikuu 2015 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 25.3.2015 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu helmikuu 2015 Kaivoksesta pumpattava

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Endomines Oy E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU (email) 16.9.2013 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme

Lisätiedot

Hollolan pienjärvien tila ja seuranta. Vesiensuojelusuunnittelija Matti Kotakorpi, Lahden ympäristöpalvelut

Hollolan pienjärvien tila ja seuranta. Vesiensuojelusuunnittelija Matti Kotakorpi, Lahden ympäristöpalvelut Hollolan pienjärvien tila ja seuranta Vesiensuojelusuunnittelija Matti Kotakorpi, Lahden ympäristöpalvelut 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Pienjärvien seuranta Pienjärvien vedenlaadun seuranta Hollolassa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 56. Ympäristölautakunta 14.06.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 56. Ympäristölautakunta 14.06.2012 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 14.06.2012 Sivu 1 / 1 2412/11.01.03/2012 56 Espoon järvien tila talvella 2012 Valmistelijat / lisätiedot: Kajaste Ilppo, puh. (09) 816 24834 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS KESÄKUUSSA Väliraportti nro

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS KESÄKUUSSA Väliraportti nro RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS KESÄKUUSSA 215 Väliraportti nro 116-15-5277 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy lähettää oheisena tulokset 8. 9.6.215 tehdystä n merialueen tarkkailusta (kuva

Lisätiedot

Näytteenottokerran tulokset

Näytteenottokerran tulokset Ensiäiset vedenlaaturekisteristäe löytyvät tulokset ovat taikuulta 1984. Näytteenottopaikan kokonaissyvyydeksi on tuolloin itattu 7,9, ja näytteet on otettu 1, 3 ja 7 etrin syvyyksiltä. Jäätä on ollut

Lisätiedot

Lyhyt yhteenveto Nummi-Pusulan Pitkäjärven tilasta

Lyhyt yhteenveto Nummi-Pusulan Pitkäjärven tilasta Jenni Tikka 8.8.212 Lyhyt yhteenveto Nummi-Pusulan Pitkäjärven tilasta Yleiskuvaus Nummen taajaman läheisyydessä sijaitseva Pitkäjärvi on Nummi-Pusulan toiseksi suurin järvi (237 ha). Järven syvin kohta

Lisätiedot

Vihdin pintavesiseurantaohjelma vuosille 2016-2025

Vihdin pintavesiseurantaohjelma vuosille 2016-2025 9.12.2015 Vihdin pintavesiseurantaohjelma vuosille 2016-2025 Pintavesiseurantaohjelma on tehty Vihdin ympäristönsuojelu- ja valvontayksikön toimeksiannosta. Kunnan toimeksiannosta tehtävä vesistöjen vedenlaatututkimus

Lisätiedot

LOHJAN SÄRKILAMMEN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu aikaisempiin tutkimusvuosiin

LOHJAN SÄRKILAMMEN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu aikaisempiin tutkimusvuosiin LUVY/19 21.8.215 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu LOHJAN SÄRKILAMMEN VEDEN LAATU Kesän 215 tutkimus ja vertailu aikaisempiin tutkimusvuosiin Lohjan Varolassa sijaitsevasta Särkilammesta otettiin vesinäytteet

Lisätiedot

TURPAANKOSKEN JA SAARAMAANJÄRVEN POHJAPATOJEN RAKENTAMISEN AIKAINEN VESISTÖTARKKAILU

TURPAANKOSKEN JA SAARAMAANJÄRVEN POHJAPATOJEN RAKENTAMISEN AIKAINEN VESISTÖTARKKAILU TURPAANKOSKEN JA SAARAMAANJÄRVEN POHJAPATOJEN RAKENTAMISEN AIKAINEN VESISTÖTARKKAILU Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 14/211 Anne Åkerberg SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 JOHDANTO 1 2 TARKKAILU

Lisätiedot

VUONNA 2008 TUTKITTUJEN TAMPEREEN JÄRVIEN VEDENLAATU

VUONNA 2008 TUTKITTUJEN TAMPEREEN JÄRVIEN VEDENLAATU KOKEMÄENJOEN VESISTÖN 1 VESIENSUOJELUYHDISTYS RY Marika Paakkinen 02.03.2009 Kirje nro 145 Tampereen kaupunki/ Ympäristövalvonta PL 487 33101 Tampere VUONNA 2008 TUTKITTUJEN TAMPEREEN JÄRVIEN VEDENLAATU

Lisätiedot

HARTOLAN JÄRVITUTKIMUKSET VUONNA 2006

HARTOLAN JÄRVITUTKIMUKSET VUONNA 2006 HARTOLAN JÄRVITUTKIMUKSET VUONNA 26 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 81/27 Anne Åkerberg SISÄLLYS sivu 1 Johdanto 1 2 Näytteenotto ja sääolot 1 3 Tulokset 2 3.1 Lämpötila ja happi 2

Lisätiedot

PUUJÄRVEN VEDEN LAATU Vuoden 2014 loppukesän tulokset

PUUJÄRVEN VEDEN LAATU Vuoden 2014 loppukesän tulokset LUVY/119.9.1 Puujärven VSY Olli Kilpinen PUUJÄRVEN VEDEN LAATU Vuoden 1 loppukesän tulokset Näytteet Puujärven kahdelta syvännehavaintopaikalta ja Tesvärin keskiosasta otettiin Puujärven VSY:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia joulukuu helmikuu 2016

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia joulukuu helmikuu 2016 1 / 3 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 17.3.2016 Tiedoksi: Ilomatsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia joulukuu 2015 - helmikuu

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu elokuu - syyskuu 2015

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu elokuu - syyskuu 2015 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 14.10.2015 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu elokuu - syyskuu 2015 Kaivoksesta

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu elokuu 2014

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu elokuu 2014 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 15.9.2014 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu elokuu 2014 Kaivoksesta pumpattava

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu joulukuu helmikuu 2016

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu joulukuu helmikuu 2016 1 / 3 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 17.3.2016 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu joulukuu 2015 - helmikuu 2016

Lisätiedot

Lyhyt yhteenveto Nummi-Pusulan Valkerpyyn tilasta

Lyhyt yhteenveto Nummi-Pusulan Valkerpyyn tilasta Jenni Tikka 8.8.212 Lyhyt yhteenveto Nummi-Pusulan Valkerpyyn tilasta Yleiskuvaus Valkerpyy on lähes 4 ha suuruinen, melko kirkasvetinen järvi Nummi-Pusulan eteläosassa. Järveen laskee vain pieniä puroja

Lisätiedot

Kan gaslam m in jäteved en puh d istam on vesistötarkkailun vuosiyh teen veto

Kan gaslam m in jäteved en puh d istam on vesistötarkkailun vuosiyh teen veto 1 / 1 LÄHETE 3.3.2016 Varkauden kaupunki Vesi- ja viemärilaitos Käsityökatu 42-44 78210 VARKAUS Tiedoksi: A1407 Pohjois-Savon ELY-keskus Varkauden kaupunki, sosiaali- ja terv. ltk ympäristönsuojelu Kan

Lisätiedot

SYSMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Majutvesi) TARKKAILU 2014

SYSMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Majutvesi) TARKKAILU 2014 VUOSIYHTEENVETO 2.4.2015 SYSMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Majutvesi) TARKKAILU 2014 1 YLEISTÄ Sysmän kunnan viemäröinnin toiminta-alueen puhdistetut jätevedet johdetaan avo-ojaa pitkin Majutveden

Lisätiedot

JAALAN KIMOLANLAHDEN RAVINNEKUORMITUS- TUTKIMUS VUONNA 2007

JAALAN KIMOLANLAHDEN RAVINNEKUORMITUS- TUTKIMUS VUONNA 2007 JAALAN KIMOLANLAHDEN RAVINNEKUORMITUS- TUTKIMUS VUONNA 2007 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 93/2007 Johanna Ritari & Anne Åkerberg SISÄLLYS sivu Sisällys 1 Johdanto 1 2 Sääolosuhteet

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Endomines Oy E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU (email) 11.3.2011 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme

Lisätiedot

Olli-Matti Kärnä: UPI-projektin alustavia tuloksia kesä 2013 Sisällys

Olli-Matti Kärnä: UPI-projektin alustavia tuloksia kesä 2013 Sisällys Olli-Matti Kärnä: UPI-projektin alustavia tuloksia kesä 213 Sisällys 1. Vedenlaatu... 2 1.1. Happipitoisuus ja hapen kyllästysaste... 3 1.2. Ravinteet ja klorofylli-a... 4 1.3. Alkaliniteetti ja ph...

Lisätiedot

KOKEMÄENJOEN VESISTÖN VESIENSU KVVY OJELUYHDISTYS

KOKEMÄENJOEN VESISTÖN VESIENSU KVVY OJELUYHDISTYS KOKEMÄENJOEN VESISTÖN VESIENSUOJELUYHDISTYS ry KVVY Pantone 3 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 1 2. JÄTEVESIKUORMITUS... 2 3. NÄYTTEIDEN OTTO JA ANALYSOINTI... 2 4. SÄÄOLOT VUOSINA 212-214... 3 5. LASKENNALLISET

Lisätiedot

Liite 1. Saimaa. Immalanjärvi. Vuoksi. Mellonlahti. Joutseno. Venäjä

Liite 1. Saimaa. Immalanjärvi. Vuoksi. Mellonlahti. Joutseno. Venäjä Liite 1 Saimaa Immalanjärvi Vuoksi Mellonlahti Joutseno Venäjä Liite 2 1 5 4 3 2 Liite 3 puron patorakennelma Onnelan lehto Onnelan lehto Mellonlahden ranta Liite 4 1/7 MELLONLAHDEN TILAN KEHITYS VUOSINA

Lisätiedot

Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011

Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011 Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto Johdanto Tämä raportti on selvitys Luoteis-Tammelan Heinijärven ja siihen laskevien ojien

Lisätiedot

Vesijärven vedenlaadun alueellinen kartoitus 21.5.2013

Vesijärven vedenlaadun alueellinen kartoitus 21.5.2013 Vesijärven vedenlaadun alueellinen kartoitus 21.5.2013 Antti Lindfors ja Ari Laukkanen Luode Consulting Oy 13.6.2013 LUODE CONSULTING OY, SANDFALLINTIE 85, 21600 PARAINEN 2 Johdanto Tässä raportissa käsitellään

Lisätiedot

Lyhyt yhteenveto Nummi-Pusulan Kovelanjärven eli Myllyjärven tilasta

Lyhyt yhteenveto Nummi-Pusulan Kovelanjärven eli Myllyjärven tilasta Jenni Tikka 8.8.212 Lyhyt yhteenveto Nummi-Pusulan Kovelanjärven eli Myllyjärven tilasta Yleiskuvaus Kovelanjärvi sijaitsee melko lähellä Nummen taajamaa Pitkäjärven länsipuolella. Sen pinta-ala on noin

Lisätiedot

Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014

Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014 Lausunto 8.5.2014 Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014 Tausta: Kalastajat olivat 6.4.2014 tehneet havainnon, että jäällä oli tummaa lietettä lähellä Viitasaaren

Lisätiedot

Osa B ARIMAAN HAPPITALOUDEN TUTKIMUKSET JA VEDENLAADUN YHTEENVETO

Osa B ARIMAAN HAPPITALOUDEN TUTKIMUKSET JA VEDENLAADUN YHTEENVETO Osa B ARIMAAN HAPPITALOUDEN TUTKIMUKSET JA VEDENLAADUN YHTEENVETO Varsinais-Suomen kalavesienhoito Oy (2005) Sanna Tikander (2005) Turun ammattikorkeakoulu, Kestävän kehityksen ko. Arimaan happitalouden

Lisätiedot

SISÄLTÖ. LIITTEET: Liite 1. Järvien tarkkailutulokset Liite 2. Ojien tarkkailutulokset Liite 3. Havaintopaikkakartta

SISÄLTÖ. LIITTEET: Liite 1. Järvien tarkkailutulokset Liite 2. Ojien tarkkailutulokset Liite 3. Havaintopaikkakartta SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 1 2. HAVAINTOPAIKAT JA MENETELMÄT... 1 3. KESÄN 2014 SÄÄOLOISTA... 2 4. TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU... 2 4.1 Kalajärvi... 2 4.2 Bodominjärvi... 3 4.3 Espoon Pitkäjärvi... 5 4.4

Lisätiedot

VUONNA 2007 TUTKITTUJEN TAMPEREEN JÄRVIEN VEDENLAATU

VUONNA 2007 TUTKITTUJEN TAMPEREEN JÄRVIEN VEDENLAATU KOKEMÄENJOEN VESISTÖN VESIENSUOJELUYHDISTYS RY Marika Paakkinen 02.10.2007 Kirje nro 651 1 Tampereen kaupunki/ Ympäristövalvonta PL 487 33101 Tampere VUONNA 2007 TUTKITTUJEN TAMPEREEN JÄRVIEN VEDENLAATU

Lisätiedot

Vedenlaatutilanne Imatran seutukunnassa loppukesällä 2014 Saimaan ammattiopisto, auditorio Esitelmöitsijä Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n

Vedenlaatutilanne Imatran seutukunnassa loppukesällä 2014 Saimaan ammattiopisto, auditorio Esitelmöitsijä Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n Vedenlaatutilanne Imatran seutukunnassa loppukesällä 2014 Saimaan ammattiopisto, auditorio Esitelmöitsijä Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n toimitusjohtaja ja limnologi Pena Saukkonen Ympäristön,

Lisätiedot

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA Väliraportti nro

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA Väliraportti nro RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2016 Väliraportti nro 116-16-7570 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy lähettää oheisena tulokset 17. 18.10.2016 tehdystä Rauman merialueen tarkkailututkimuksesta

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Endomines Oy E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU (email) 5.4.2012 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme

Lisätiedot

Talviaikainen järven hapetus Coolox menetelmällä

Talviaikainen järven hapetus Coolox menetelmällä 13.6.2017 Limnologi Reijo Oravainen Talviaikainen järven hapetus Coolox menetelmällä Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry COOLOX - tuotekehitys Havaittiin, että pienissä lammissa, joissa oli

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen tarkkailu heinäelokuu

Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen tarkkailu heinäelokuu 1(3) 12.10.2016 :n Rämepuron kaivoksen tarkkailu heinäelokuu 2016 Rämepuron kaivoksen louhinta on lopetettu 9.2.2016. Samoin louhoksen tyhjennyspumppaus on lopetettu eikä selkeytysaltaalle pumpata enää

Lisätiedot

LAPINJOEN JA NARVIJÄRVEN TARKKAILUTUTKIMUS

LAPINJOEN JA NARVIJÄRVEN TARKKAILUTUTKIMUS LAPINJOEN JA NARVIJÄRVEN TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 214 Sari Koivunen 3.12.215 Nro 32-15-8348 2 (14) LAPINJOEN JA NARVIJÄRVEN TARKKAILUTUTKIMUS (214) Sisällys 1. TUTKIMUKSEN TARKOITUS... 3 2. AINEISTO

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu 2015

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu 2015 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 23.6.2015 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu 2015 Kaivoksesta pumpattava

Lisätiedot

AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS

AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 213 Sari Koivunen 18.11.214 Nro 15-14-7614 2 (24) AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (213) AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (213) 3 (24) Sisällys 1. TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA

Lisätiedot

Kangaslammin jätevedenpuhdistamon vesistötarkkailu

Kangaslammin jätevedenpuhdistamon vesistötarkkailu 1 / 1 Varkauden kaupunki Vesi- ja viemärilaitos Käsityökatu 42-44 7821 VARKAUS LÄHETE 29.1.214 Tiedoksi: A147 Pohjois-Savon ELY-keskus (email) Varkauden kaupunki, sosiaali- ja terv. ltk ympäristönsuojelu

Lisätiedot

PURUVEDEN VEDENLAATUTIEDOT PITKÄNAJAN SEURANNAN TULOKSISSA SEURANTAPAIKKASSA 39

PURUVEDEN VEDENLAATUTIEDOT PITKÄNAJAN SEURANNAN TULOKSISSA SEURANTAPAIKKASSA 39 PURUVEDEN VEDENLAATUTIEDOT PITKÄNAJAN SEURANNAN TULOKSISSA SEURANTAPAIKKASSA 39 Vedenlaatutiedot ja grafiikka: Hertta- ympäristötietojärjestelmä, pintavedet/ Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Riitta Niinioja

Lisätiedot

KARJALOHJAN LÄNTISTEN JÄRVIEN PERUSTILAN SELVITYS Haapjärvi, Kurkjärvi, Nummijärvi, Pentjärvi, Vähäjärvi. Rahikkalan-Pipolan-Nummijärven vsy

KARJALOHJAN LÄNTISTEN JÄRVIEN PERUSTILAN SELVITYS Haapjärvi, Kurkjärvi, Nummijärvi, Pentjärvi, Vähäjärvi. Rahikkalan-Pipolan-Nummijärven vsy KARJALOHJAN LÄNTISTEN JÄRVIEN PERUSTILAN SELVITYS Haapjärvi, Kurkjärvi, Nummijärvi, Pentjärvi, Vähäjärvi Rahikkalan-Pipolan-Nummijärven vsy EEVA RANTA LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY 2010 Tutkimusraportti

Lisätiedot

Inkoon järvitutkimukset. Tulosvertailu vuosien 2013-2014 ja 1980- ja 1990-lukujen välillä

Inkoon järvitutkimukset. Tulosvertailu vuosien 2013-2014 ja 1980- ja 1990-lukujen välillä Inkoon järvitutkimukset. Tulosvertailu vuosien 2013-2014 ja 1980- ja 1990-lukujen välillä Inkoon kunta, ympäristönsuojelu Eeva Ranta Mari-Anna Närhi Tutkimusraportti 511/2015 Laatija: Eeva Ranta, Mari-Anna

Lisätiedot

LITTOISTENJÄRVEN POHJOISPUOLISELTA JÄRVELÄN KOSTEIKOLTA LÄH- TEVÄN VEDEN SEKÄ LITTOISTENJÄRVEEN LASKEVIEN KAHDEN OJAN VE- DENLAATUTUTKIMUS 11.6.

LITTOISTENJÄRVEN POHJOISPUOLISELTA JÄRVELÄN KOSTEIKOLTA LÄH- TEVÄN VEDEN SEKÄ LITTOISTENJÄRVEEN LASKEVIEN KAHDEN OJAN VE- DENLAATUTUTKIMUS 11.6. 1(2) 30.6.2015 LITTOISTENJÄRVEN POHJOISPUOLISELTA JÄRVELÄN KOSTEIKOLTA LÄH- TEVÄN VEDEN SEKÄ LITTOISTENJÄRVEEN LASKEVIEN KAHDEN OJAN VE- DENLAATUTUTKIMUS 11.6.2015 1 Yleistä Littoistenjärven pohjoispuolella

Lisätiedot

TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS MAALISKUUSSA 2014

TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS MAALISKUUSSA 2014 TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS MAALISKUUSSA 2014 Väliraportti nro 153-14-1463 1. YLEISTÄ Turun ympäristön merialueen vuoden 2014 velvoitetarkkailu alkoi maaliskuun alussa, jolloin Lounais-Suomen

Lisätiedot

Pien-Saimaan poikkeuksellinen sinilevien massaesiintymä

Pien-Saimaan poikkeuksellinen sinilevien massaesiintymä Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy Pien-Saimaan poikkeuksellinen sinilevien massaesiintymä Suurjärviseminaari Lahti, 8.-10.3.2010 Limnologi Marja Kauppi Kaakkois-Suomen ELY-keskus Limnologi Pena Saukkonen

Lisätiedot

VUONNA 2009 TUTKITTUJEN TAMPEREEN JÄRVIEN VEDENLAATU

VUONNA 2009 TUTKITTUJEN TAMPEREEN JÄRVIEN VEDENLAATU KOKEMÄENJOEN VESISTÖN Marika Paakkinen 16.11.2009 Kirje nro 746 1 Tampereen kaupunki/ Ympäristövalvonta PL 487 33101 Tampere VUONNA 2009 TUTKITTUJEN TAMPEREEN JÄRVIEN VEDENLAATU 1. JOHDANTO Tampereen järvien

Lisätiedot

PYHÄNIEMEN EU-UIMARANTA

PYHÄNIEMEN EU-UIMARANTA PYHÄNIEMEN EU-UIMARANTA 1 YHTEYSTIEDOT Pyhäniemen uimarannan omistaja on Kihniön kunta, osoite: 39820 KIHNIÖ Päävastuullinen hoitaja on Kiinteistö Oy Pyhäniemi, osoite: 1 c/o Holiday Club Isännöinti, PL

Lisätiedot

UIMARANTAPROFIILI. PYHÄNIEMEN EU-UIMARANTA Päivitetty 22.5.2013

UIMARANTAPROFIILI. PYHÄNIEMEN EU-UIMARANTA Päivitetty 22.5.2013 UIMARANTAPROFIILI PYHÄNIEMEN EU-UIMARANTA Päivitetty 22.5.2013 1 YHTEYSTIEDOT Pyhäniemen uimarannan omistaja on Kihniön kunta, osoite: Pyhäniemi, 39820 KIHNIÖ Päävastuullinen hoitaja on Kiinteistö Oy Pyhäniemi,

Lisätiedot

PUTKI FCG 1. Kairaus Putki Maa- Syvyysväli Maalaji Muuta näyte 0.0-3.0 m Sr Kiviä Maanpinta 0.0 0.0 3.0-6.0 m Sr. Näytteenottotapa Vesi Maa

PUTKI FCG 1. Kairaus Putki Maa- Syvyysväli Maalaji Muuta näyte 0.0-3.0 m Sr Kiviä Maanpinta 0.0 0.0 3.0-6.0 m Sr. Näytteenottotapa Vesi Maa LIITE 1 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Liite PUTKIKORTTI JA KAIRAUSPÖYTÄKIRJA Havaintoputken asennus pvm 7.4.2015 Putkikortin päivitys pvm 10.4.2015 Tutkimuspaikka Kerimäki, Hälvän alueen pohjavesiselvitys

Lisätiedot

KESKISENKULMAN PIKKUJÄRVIEN VEDENLAATU VUONNA 2010

KESKISENKULMAN PIKKUJÄRVIEN VEDENLAATU VUONNA 2010 Vesistöosasto/RO 7.3.214 Kirjenumero 229/14 PIRKKALAN KUNTA Vesa Vanninen Suupantie 11 3396 PIRKKALA KESKISENKULMAN PIKKUJÄRVIEN VEDENLAATU VUONNA 21 1. JOHDANTO Keskisenkulman järvet ovat ketjussa olevia

Lisätiedot

LUUKINJÄRVEN ILMASTUKSEN TEHOKKUUDEN JA TULOKSELLISUUDEN ARVIOINTI SEKÄ SUOSITUK- SET JATKOSTA/VUOSI 2013

LUUKINJÄRVEN ILMASTUKSEN TEHOKKUUDEN JA TULOKSELLISUUDEN ARVIOINTI SEKÄ SUOSITUK- SET JATKOSTA/VUOSI 2013 Vesistöosasto/RO.. Kirjenumero 97/ Espoon kaupungin ympäristökeskus PL 44 7 Espoon kaupunki LUUKINJÄRVEN ILMASTUKSEN TEHOKKUUDEN JA TULOKSELLISUUDEN ARVIOINTI SEKÄ SUOSITUK- SET JATKOSTA/VUOSI. JOHDANTO

Lisätiedot

UIMARANTAPROFIILI. PYHÄNIEMEN EU-UIMARANTA Päivitetty 17.4.2014

UIMARANTAPROFIILI. PYHÄNIEMEN EU-UIMARANTA Päivitetty 17.4.2014 UIMARANTAPROFIILI PYHÄNIEMEN EU-UIMARANTA Päivitetty 17.4.2014 1 YHTEYSTIEDOT Pyhäniemen uimarannan omistaja on Kihniön kunta, osoite: Pyhäniemi, 39820 KIHNIÖ Päävastuullinen hoitaja on Kiinteistö Oy Pyhäniemi,

Lisätiedot

HUNTTIJÄRVEN VEDENLAADUNSEURANTA Eteläinen laskuoja

HUNTTIJÄRVEN VEDENLAADUNSEURANTA Eteläinen laskuoja 1 LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Hyvinkää HUNTTIJÄRVEN VEDENLAADUNSEURANTA Eteläinen laskuoja Heidi Rantala Syyskuu 2008 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 SÄHKÖNJOHTOKYKY... 3 3 VEDEN HAPPAMUUS... 4 4 VÄRILUKU...

Lisätiedot

Kuva 1 Lähdössä näytteenottoon. Kuvassa Ville Jalonen ja Pekka Lunnikivi

Kuva 1 Lähdössä näytteenottoon. Kuvassa Ville Jalonen ja Pekka Lunnikivi Katumajärvi (35.236.1.001; A= 377,7 ha, max. syvyys 18,9 m, keskisyvyys 7,1 m, V=26 700 000 m 3, valuma-alueen A=51 km 2, peltoisuus 20 %, järvisyys 13,2 %, viipymä 630 vrk, ravinnesuhde 26,95, rantaviiva

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen tarkkailu Toukokesäkuu

Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen tarkkailu Toukokesäkuu 1(3) Endomines Oy 14.7.2016 Pampalontie 11 82967 HATTU Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen tarkkailu Toukokesäkuu 2016 Rämepuron kaivoksen louhinta on lopetettu 9.2.2016. Samoin louhoksen tyhjennyspumppaus

Lisätiedot

Saarijärven reitin järvien sinileväkartoitus. Iso Suojärvi Pyhäjärvi Kyyjärvi

Saarijärven reitin järvien sinileväkartoitus. Iso Suojärvi Pyhäjärvi Kyyjärvi Saarijärven reitin järvien sinileväkartoitus Iso Suojärvi yhäjärvi Kyyjärvi Sinilevämittari Mittaussyvyys 30 cm Mittausvene Uusi mittarisuojus Kyyjärvellä Mittausmenetelmä äyte 1,5 sekunnin välein GS-Koordinaatit

Lisätiedot

ALAJÄRVEN - VIRALANJÄRVEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2008

ALAJÄRVEN - VIRALANJÄRVEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2008 1 Elina Meriluoto 24.9. Kirje no 692 HÄMEENLINNAN SEUDUN VESI OY Jätevesilaitos Paroistentie 7 136 HÄMEENLINNA ALAJÄRVEN - VIRALANJÄRVEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 1. JOHDANTO Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy

Lisätiedot

Tammelan järvitutkimukset vuosina 2013-2014

Tammelan järvitutkimukset vuosina 2013-2014 Tammelan järvitutkimukset vuosina 13-1 Nab Labs Oy - Ympäristöntutkimuskeskus Ambiotica Tutkimusraportti / 1 Arja Palomäki 1 1 JOHDANTO Tammelan kunnan alueella sijaitsevien 3 järven veden laatua tutkittiin

Lisätiedot

TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOPPUKESÄLLÄ 2013

TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOPPUKESÄLLÄ 2013 TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOPPUKESÄLLÄ 2013 1. YLEISTÄ Väliraportti nro 153-13-5680 Turun ympäristön merialueen vuoden 2013 velvoitetarkkailun kesäkauden tutkimukset jatkuivat heinä-

Lisätiedot