MIELIPIDE/MUISTUTUS VIREILLÄ OLEVASTA ROVANIEMEN JA ITÄ-LAPIN MAAKUNTAKAAVA(LUONNOKSE)STA JA SEN VALMISTELUAINEISTOSTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MIELIPIDE/MUISTUTUS VIREILLÄ OLEVASTA ROVANIEMEN JA ITÄ-LAPIN MAAKUNTAKAAVA(LUONNOKSE)STA JA SEN VALMISTELUAINEISTOSTA"

Transkriptio

1 Lapin liitto Hallituskatu 20 B PL ROVANIEMI MIELIPIDE/MUISTUTUS VIREILLÄ OLEVASTA ROVANIEMEN JA ITÄ-LAPIN MAAKUNTAKAAVA(LUONNOKSE)STA JA SEN VALMISTELUAINEISTOSTA Maakuntakaavoitus on hyvin tärkeä asia ja ratkaisut vaikuttavat pitkäksi ajaksi eteenpäin moniin tahoihin ja ihmisryhmiin määräten alemman tason kaavoitusta. Siksi Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaava on syytä laatia huolella, luoden edellytyksiä alueiden kokonaisvaltaiseen kehittymiseen. Silmiin pistävää nyt luonnostellussa esityksessä on tuulivoima-alueiden sijoittaminen ottamatta huomioon alueiden muita (lainsäädännönkin) suojaamia arvoja kuten esimerkiksi maisema- ja luontoarvoja, ihmisten elinympäristön turvaamista terveellisenä ja viihtyisänä ja paikallisten elinkeinojen ja niiden kehittymisen edellytysten turvaamista. Emme käsittele nyt tässä ilmasto-, energia- ja tuulivoimapolitiikkaa sen syvällisemmin, mutta todettakoon, että ilmastoasioihin (hiilidioksidipäästöjen vähentäminen) vetoaminen tuulivoiman edistämiseksi ei kestä kriittistä tarkastelua. Luonnontieteellisiä ja laskettavissa olevia tosiasioita ei mikään (ilmasto)poliittinen kieputus voi muuttaa muuksi, kuin mitä ne oikeasti ovat. Todettakoon kuitenkin se, että tieto tuulivoiman kustannustehottomuudesta jo sinänsä kyseenalaisen ihmisvetoisen ilmastonmuutoksen torjunnassa alkaa saada yleistäkin huomiota, jopa Suomen valtakunnallisessa politiikassa. Maakuntakaavoituksessa pitäisi katse suunnata ennen kaikkea tulevaisuuteen, ottaen opiksi menneisyydessä ja nykyisyydessä tehdyistä virheistä ja virhepäätelmistä, joiden taustalla toki voi olla ollut vilpitön usko maailmanparantamiseen ja nykyisen tiedon valossa maailmanparantamisen kyseenalaisiksi osoittautuneisiin keinoihin. Uutisiakin seuraamalla on ilmeistä, että tuulivoiman tukipolitiikka on muutoksen kourissa tai siihen menossa: koska tuen hiipuminen todennäköisesti tulee myös jäähdyttämään intoa tuulivoimaan sijoittamiseen ja sen rakentamiseen, ehdotamme koko vireillä olevan maakuntakaavoituksen pysäyttämistä siksi ajaksi, että uudet valtakunnalliset tavoitteet ja politiikka selkiää. Käytännössä tämä tarkoittaa ainakin yhtä vuotta. Tuulivoima-alueiden sijoittaminen pohjautuu käytännössä katsoen nyt vain ja ainoastaan teknistaloudellisiin seikkoihin (ja tuulivoimabisneksen intresseihin) - niin kuin sijoittamisen pohjana käytetty, konsulttityönä teetetty Lapin eteläisten osien tuulivoimaselvityskin. Kuitenkin valmisteluaineistossa muuten on varsin hyvin selvitetty mm. luonto-, kulttuuriympäristö- ja maisema-arvoja ja kansalaisten mielipiteitä - miksei em. seikkoja ole tosiasiallisesti otettu huomioon tuulivoima-alueiden sijoittelussa?

2 Muun muassa Kemijärven kaupunki, Kemijärven yrittäjät ry., Kemijärven tuulivoima-kansalaisraati niin kuin Pro Kemijärvi -yhdistyskin ovat ottaneet voimakkaasti kantaa Kemijärven järvi- ja vaaramaiseman säilyttämiseen tuulivoimaloista vapaana alueena eli ei-tuulivoima-alueena - olkoonkin, että Pro Kemijärvi -yhdistyksen aktiivit ajavat ennen kaikkea kotikontujensa Kemijärven Joutsijärven ympäristön etuja. Esimerkiksi Kemijärvellä pidetyn Kansalaisraadin julkilausumassa todettiin, että tuulivoimaloita ei tule rakentaa matkailullisesti tärkeään järvimaisemaan. Kuva 1. Kemjärven järvi- ja vaaramaisemaa Ailangan suuntaan. Allekirjoittaneiden aloittama adressi "Kemijärvellä järki käteen tuulivoimaloiden sijoittamisessa" (Liite 1.) painottaa niin ikään järvimaiseman, ml. Ailankatunturin ja Ailangan vaarojen säilyttämistä tuulivoimavapaina. Adressin laatimisen aikoina ei ollut tietoa esim. Saarivaaran, Vierustunturin eikä Peniöntunturin mahdollisesta uhraamisesta tuulivoiman alttarille - on kuitenkin ilmeistä, että adressin allekirjoittajat paitsi haluavat pitää adressissa luetellut vaarat ja Ailankatunturin eituulivoima-alueina, eivät adressiin osallistuneet myöskään halua tuulivoimaloiden näkyvän muilta tuulivoima-alueilta esim. virkistyskäyttäjien suosimalle Ailankatunturille, eikä myöskään muille alueen vaaroille eikä järvelle.

3 Valmisteluaineistossa "kummittelee" kuitenkin edelleen Kemijärven Ailankatunturin (Ailangantunturi) hankealue ja Kuusivaara-Mömmövaaran hankealue, vaikka Kemijärven kaupunki on nämä hankkeet hylännyt ja sen sijaan korostaa järvimaiseman suojelua näiltä ja vastaavilta hankkeilta. Miksi maisemallisesti arvokkaat lakialueet, jotka on esitelty tähän asti voimassa olevassa maakuntakaavassa, ovatkin nyt luonnostellusta suurelta osin menettäneet merkitystään tai hävinneet? Esimerkkinä Ailankatunturi ja sitä ympäröivä vaara-alue tuntureineen. Vaikka em. maisemallisesti arvokkaat alueet ovat myös kansalaisten arvostamia maisemia ja virkistyskäyttöalueita, ja myös (mm. luonnonsuojelulainsäädäntöön sisältyvä) lainsäädäntö suojaa maisemia. Olisiko syynä se, että vaikka tunturi, vaara- ja vesistömaisemat eivät ole mihinkään muuttuneet, tuulivoimabuumin tieltä on ollut kiusaus raivata arvomaisemamerkintöjä? Kuva 2. Ailangalta näkyy kauas ja Ailangalle näkyy kaukaa. Monessakin kohdassa ja monin perustein tuodaan esiin, että tuulivoima-alueet on parempi kaavoittaa laajemmiksi alueiksi suhteellisen pienehköjen alueiden sinne tänne "ripottelun" sijaan, mikä olisikin järkevää, jos tuulivoima-alueita ylipäänsä halutaan kaavoittaa. Kun katsoo nyt esitettyä karttaluonnosta, vaikuttaa kuitenkin siltä että varmuuden vuoksi kaikki mahdolliset teknistaloudellisesti ehkä hiemankin sopivat alueet on merkitty tuulivoima-alueiksi eikä tuulivoimaalueita ole edes yritetty keskittää harvoiksi laajemmiksi alueiksi.

4 Kaiken kaikkiaan nyt esitetyssä maakuntakaavan luonnoksessa vaikuttaa lähdetyn liikkeelle väärin päin: aivan ensin olisi pitänyt selvittää huolellisemmin ei-tuulivoima-alueet - eli alueet mihin tuulivoimaa ei missään tapauksessa voi sijoittaa - ottaen huomioon myös suojavyöhykkeet. Eituulivoima-alueita voivat olla myös muut kuin varsinaiset luonnonsuojelualueet tms. - esimerkiksi maisemien kannalta arvokkaat alueet ja myös ne alueet, joilta tuulivoimalat näkyisivät maisemallisesti merkittäville ja arvokkaille alueille ja/tai merkittäviin kulttuuriympristöihin. Suojavyöhykkeiden laajuus etenkin arvokkaiden ja merkittävien maisemien ja kulttuuriympäristöjen sekä luonnonsuojelualueiden osalta on Itä-Lapin oloissa varsin laaja, joten jo yksistään suojavyöhykkeiden määrittäminen asianmukaisesti olisi oma teemansa. Nyt eivät edes valtakunnallisesti merkittävät maisema-alueet ja kulttuuriympäristöt eivätkä Natura-alueet ole saaneet mitään suojavyöhykkeitä - ainakaan missään ei perustella, kuinka leveä suojavyöhyke olisi ja millä perusteilla se olisi määritelty tai miten suojavyöhykkeiden määrittäminen juuri Itä-Lapin (topografian) oloissa vertautuisi suhteessa muiden maakuntien maakuntakaavoituksessa käytettyihin suojavyöhykkeisiin ja niiden perusteisiin ja perusteluihin. Näkyvyysanalyysejä ja kuvasovitteita ei ole tehty eikä esitetty - vaikka näkyvyysanalyysejä on tehty normaalina osana prosessia useiden muiden - topografialtaan Itä-Lappia huomattavasti tasaisempien - maakuntien maakuntakaavojen valmistelussa. Ei myöskään arvioita meluvyöhykkeistä ole esitetty. Koko luonnoksesta paistaa läpi, että on jäänyt kesken sen oivaltaminen, että tuulivoima-alueita kaavoitettaessa tulee tuoda esiin ja näkyviin myös kartalla vaikutus- ja haitta-alueet - esimerkiksi tuulivoima-alueiden naapurissa oleville kiinteistöjen omistajille kävisi melusäädösten takia mahdottomaksi rakentaa omalle kiinteistölleen asuinrakennuksia. Etenkin vapaa-ajan asunnoissa on yleensä ohuet seinärakenteet, jolloin melu ml. infraäänet kantautuisivat melunormit ylittäen sisätiloihin. Kuinka moni tuulivoima-alueiksi kaavailtujen alueiden naapurikiinteistöjen omistajista on edes tietoinen näistä asioista? Huomautamme, että tuulivoima-alueiden tuulivoimaloista koituvien haittojen laajuus - mukaan lukien melu, visuaaliset haitat (esim. lentoestevalojen vilkkuminen ja varjojen välkkyminen) ei rajoitu ollenkaan niin lyhyelle säteelle, kuin mitä luonnoksessa nyt annetaan ymmärtää.

5 AINUTLAATUISET MAISEMA-ARVOT OVAT KEMIJÄRVEN VOIMAVARANA MYÖS TULEVAISUUDESSA Kuva 3. Näkymä pohjoiselta napapiiriltä Kemijärven Antinniemen rannalta. Emilia Weckmanin vuodelta 2006 olevan julkaisun "Tuulivoimalat ja maisema" käyttö tuulivoimaloiden visuaalisia vaikutuksia ja haittoja arvioitaessa ei ole enää relevanttia, sillä vuoden 2006 aikoihin noin kymmenen vuotta sitten nykyisiä teollisen kokoluokan tuulivoimaloita ei käytännössä katsoen ollut edes olemassa, puhumattakaan nykyisistä teollisen kokoluokan tuulivoimaloiden tuulivoima-alueista. Weckmanin julkaisussa käsitellään huomattavasti pienempiä voimaloita. Nykyisten teollisen kokoluokan voimaloiden osalta visuaalisesti merkittävät haitat maisemassa ulottuisivat Itä-Lapin topografiassa vähintäänkin km:n päähän. Esimerkiksi lentoestevalojen aiheuttama visuaalinen häiriö Itä-Lapin tunturien ja vaarojen päällä sijaitsevista tuulivoimaloista ulottuisi monien kymmenien kilometrien säteelle tuhoten erämaisen, toistaiseksi levollisen maiseman. Erämaisessa suurten korkeuserojen maisemassa, jossa ei ole muuten juurikaan vastaavan kokoluokan "ihmisen käden jälkiä" haitat olisivat erittäin merkittäviä ja muutos nykyisiin tuulivoimavapaisiin maisemiin erittäin jyrkkä.

6 Haittojen merkittävyyden huolellinen punnitseminen ja yhteisvaikutusten arviointi loistaa nyt esitetyssä luonnoksessa poissaolollaan, vaikka kyse on nimenomaan maakunnallisesta suunnittelusta. Varjojen välkkyminen korkeilla vaaroilla sijaitsevista tuulivoimaloista ulottuisi hyvin laajalle, mukaan lukien luonnonsuojelualueille, mikäli tuulivoima-alue sijaitsisi luonnonsuojelualueen vieressä tai lähituntumassa, kuten mm. Saarivaaran (tv 2310) ja Lautatunturin-Sammalvaaran (tv1 2290) tuulivoima-alueiden osalta olisi asian laita. Juuri erämainen, rauhaisa luonnonläheinen ympäristö ilman teollisen kokoluokan tuulivoimaloita huutomerkkeinä maisemassa on matkailuelinkeinon tärkein edellytys - tutkimuksetkin osoittavat (mm. Metsäntutkimuslaitoksen tutkimukset), että eivät turistit tule Lappiin katsomaan tuulivoimaloita, joita muualla on kyllästymiseen asti, vaan matkailijat hakevat rauhaisaa ja kaunista ympäristöä, jossa voi "ladata akkujaan". Ympäristöpsykologisia seikkoja ei nyt esitetyssä luonnoksessa ole huomioitu tuulivoima-alueiden sijoittamisessa riittävällä tavalla, vaan tuulivoimaalueita on sijoiteltu sinnekin, missä alueet voimaloineen häiritsisivät pahimmalla mahdollisella tavalla ihmisten luonto- ja maisemaelämyksiä. Myös asutukseen ja loma-asutukseen sijoittuminen suhteessa tuulivoima-alueisiin olisi tullut huomioida huolellisemmin, ottaen huomioon melun leviämisvyöhykearviot myös karttaesityksinä, esimerkkeinä Lautatunturin-Sammalvaaran (tv1 2290) ja Murtotunturin-Vitikkotunturin (tv 2304) tulivoima-alueet, jotka yksistään melunormien takia mitä ilmeisimmin sijoittuisi liian lähelle vapaa-ajan asutusta ja luonnonsuojelualueita. Puutteena nyt esitetyssä maakuntakaavan luonnoksessa on se, että voimaloiden haittavaikutusten ulottumista hyvin laajalle varsinaiselta tuulivoima-alueelta ei ole tiedostettu eikä huomioitu. Vaikka tuulivoima-alue ei sinänsä fyysisesti sijoittuisikaan esimerkiksi maisemallisesti merkittävän ja arvokkaan alueen rajauksen sisäpuolelle, etenkin visuaaliset haitat pilaisivat maisemallisesti merkittävän alueen -statuksen saaneita alueita hyvinkin laajan säteen sisällä varsinaisista tuulivoima-alueista. ASUTUKSEN JA MAISEMIEN OHELLA MYÖS LUONNONSUOJELUALUEITA ON SUOJATTAVA TUULIVOIMA-ALUEIDEN JA TUULIVOIMALOIDEN HAITOILTA SUOJAVYÖHYKKEILLÄ Sekä tv- että tv1-tuulivoima-alueiden osalta pitäisi maakuntakaavassa olla määritetty suojavyöhykkeet luonnonsuojelualueisiin eli kuinka lähelle luonnonsuojelualueita tuulivoimaalueita saisi sijoittaa. Vähimmäisvaatimuksena suojavyöhykkeen laajuuden tulisi Itä-Lapin maakuntakaavoitusalueella olla kaksi kilometriä, mikäli kyseessä on SCI-Natura-alue (Sites of Community Importance) tai muu luonnonsuojelualue. Mikäli kyseessä on lintujen suojelupainotteinen SPA-Natura-alue (Special Protection Area), suojavyöhykkeen laajuuden Itä- Lapin olosuhteissa tulisi olla vähintään viisi kilometriä, mm. uhanalaisten petolintujen takia. Luonnollisesti on pidettävä vähintään 2 km:n etäisyys tuulivoima-alueilta kotkien pesiin ja reviireihin - miksi asiaa ei painoteta määräyksissä? Melu ml. infraäänet häiritsisi myös suojelualueiden eläimiä, lintuja ml. lintudirektiivin lintuja sekä vaikuttaisi nelosdirektiivilajien elinoloihin ja elinympäristöihin niitä heikentäen. Esimerkiksi pikkujyrsijät ovat erityisen herkkiä infraäänille, jotka niiden keskinäisessä viestinnässä ovat olennaisia. Jos ja kun pikkujyrsijät kaikkoavat tuulivoima-alueita ympäröiviltäkin melualueilta, on

7 sillä myös vaikutusta ravintoverkkoihin ja sitä kautta isompiinkin eläimiin (ml. tietyt linnut, riistaeläimet, nelosdirektiivilajien eläimet) ja niiden elinoloihin, elinympäristöön ja pärjäämiseen. Porot ja todennäköisesti porojen lähisukulaislajien eläimetkin ovat pakoeläiminä erityisen häiriö- ja stressiherkkiä, ja tuulivoima-alueiden myötä niiden elinympäristöt kävisivät entistä niukemmaksi. Yhtenäisten ekologisesti ja virkistyskäytönkin kannalta tärkeiden luontoalueiden pirstoutumisen ekologiset vaikutukset ja monien tuulivoima-alueiden yhteis- ja kerrannaisvaikutukset haittojen osalta ovat hämärän peitossa, mikä luonnoksessakin nyt annetaan ymmärtää - todennäköisesti vaikutusten merkittävyys tulisi olemaan ennalta arvailtua pahempi. Siksikin on parempi, että koko Itä-Lappiin, jollei sitä saateta pitää kokonaan tuulivoimavapaana, kaavoitettaisiin maakuntakaavassa vain ja ainoastaan 1-3 laajaa tuulivoima-aluetta nyt luonnoksessa esiin tuotujen lukuisten suhteellisen pienten tuulivoimaalueiden sijaan. Kuva 4. Arvokkaita luontokohteita on etenkin Ailangalla myös suojelualueiden ulkopuolella. Summa summarum, tuulivoimatuotantoon soveltumattomat alueet suojavyöhykkeineen olisi pitänyt rajata ensin pois suurempaa huolellisuutta ja harkintaa käyttäen ja ei-tuulivoima-alueet suojavyöhykkeineen pitäisi esittää myös karttaesityksenä.

8 Ei myöskään puolustusvoimien harjoitusalueiden eikä tutkavaikutusten aiheuttamia rajoitteita ole nyt huomioitu edes alustavasti, vaan tuulivoima-alueita on piirretty mm. samalle alueelle, jossa on jo tutka! TUULIVOIMA-ALUEITA EI TULE SIJOITTAA NIIN, ETTÄ VOIMALAT NÄKYISIVÄT KEMIJÄRVELLE JA/TAI KEMIJOKILAAKSOON - JÄRVIMAISEMAN JA KEMIJOKILAAKSON VAALIMINEN ON TÄRKEÄMPÄÄ KUIN TUULIVOIMABISNEKSEN EDUT Kaikkein parhain ratkaisu olisi, että tuulivoima-alueita ei sijoitettaisi mihinkään Itä-Lappiin. Jo topografian perusteella on selvää, että voimaloiden visuaaliset haitat pilaisivat tyystin Lapin erämaisen luonteen suurine korkeuseroineen, näyttävine vaaroineen, tuntureineen ja vesistönäkymineen, jotka mm. matkailulle ovat elinehto. Luontoarvojenkin kannalta tuulivoima-alueet voimaloineen aiheuttaisivat suurta tuhoa, ja porojen elintila laidunalueiden vähenemisineen kävisi vielä nykyistäkin niukemmaksi. Metsästyksen edellytykset heikentyisivät jättimäisten tuulivoima-alueiden myötä. Ihmisten terveellisestä ja viihtyisästä elinympäristöstä, elinkeinoista kuten matkailun edellytyksistä ja ympäristöpsykologisista seikoista puhumattakaan. Teollisuusalueita vastaavien tuulivoima-alueiden sijoittaminen Lappiin on jyrkässä ristiriidassa Lapin omaleimaisen ympäristön kanssa, ja paikalliset ihmiset tulisivat kärsimään lyhytnäköisestä tuulivoimabuumista seuraaviin sukupolviinkin asti. Kemijoen vesivoimarakentaminen jätti syvät haavat paikallisidentiteettiin, nyt aiotaan lyhytnäköisesti valtavia tuulivoima-alueita harkitsemattomasti sijoittamalla viedä vielä vaarat ja tunturitkin. Ainakaan tuulivoima-alueita ei saisi kaavoittaa eikä sijoittaa ollenkaan Kemijärven kaupungin alueelle eikä naapurikuntiin, joiden tuulivoima-alueilta voimalat pilaisivat ainutlaatuisen järvi- ja/tai jokimaiseman myös Kemijärvellä ja/tai Kemijoella. Kemijärven kaupungin alueen osalta järkevän ja asukkaiden kannalta oikeudemukaisenkin ratkaisun lähtökohta olisi, että mikäli tuulivoima-alueita ilman ei poliittisista syistä voida olla, tuulivoimaalueita voimaloineen ei sijoitettaisi mihinkään 30 km:ä lähemmäs pohjoista napapiiriä, poikkeuksena Varsatunturin-Karvakkoselän-Tarsavaaran tuulivoima-alue (tv 2311), jota tietääksemme ei vieroksuta tuulivoima-alueena. Toisin sanoen vyöhyke pohjoisesta napapiiristä 30 km päähän sekä etelään että pohjoiseen jäisi tuulivoimavapaaksi vyöhykkeeksi em. poikkeusta lukuun ottamatta. Tarkasteltuna tuulivoima-alueiden sijoittamista yksityiskohtaisemmin, on syytä edetä Jouni Nyqvistin laatiman kartan avulla, jonka mukaan tuulivoima-alueita ei tule sijoittaa ko. kolmion kärkien kautta piirretyn ympyrän sisäpuolelle (tummansininen ympyrä) eikä myöskään lähelle tummansinistä ympyrää sen ulkopuolelle vaaleansinisen ympyrän sisäpuolelle.

9 Tulee myös rajata se alue, jolle tuulivoimalat eivät saa näkyä kolmiota ympäröivän vaaleansinisen ympyrän ulkopuoleltakaan sijaitsevilta tuulivoima-alueilta siten, että punaisella piirretyn kolmion sisäpuolelle eli järvimaiseman ytimeen ei saa näkyä yhden yhtäkään tuulivoimalaa, vaikka havaitsija sijaitsisi missä tahansa punaisella piirretyn kolmion sisäpuolella. Kuva 5. Tuulivoimaloiden ei tule näkyä kolmion sisäpuolelle eikä tuulivoima-alueita tule sijoittaa vaaleansinisen ympyrän sisäpuolelle. Näin ollen nyt maakuntakaavaluonnoksessa esille tuoduista tuulivoima-alueista tulee poistaa ainakin Murtotunturin-Vitikkotunturin (tv 2304), Suuaksen (tv 2305), Saarivaaran (tv 2310), Peniöntunturin (tv1 2292), Vierustunturin (tv1 2293) ja Lautatunturin-Sammalvaaran (tv1 2290) tuulivoima-alueet.

10 PENIÖNTUNTURIN (tv1 2292), LAUTATUNTURIN-SAMMALVAARAN (tv1 2290) JA VIERUSTUNTURIN (tv1 2293) TUULIVOIMA-ALUEET ON POISTETTAVA JÄRVIMAISEMAN VAALIMISEN VUOKSI Vastoin Kemijärven kaupungin kantaa uusina tuulivoima-alueina on tullut kartalle Peniöntunturi (tv1 2292), Lautatunturi-Sammalvaara (tv1 2290) ja Vierustunturi (tv1 2293), jotka kaikki sijoittuisivat etenkin järvimaiseman kannalta katastrofaalisesti. Näitä tuulivoima-alueita ei ole esitetty edes tuulivoima-alueiden sijoittamiseen varsin kritiikittömästi suhtatuvassa ja tuulivoimabisneksen etuja käytännössä ajavassa Lapin eteläisten osien tuulivoimaselvityksessä! Tietojemme mukaan Kemijärven kaupungingeodetti Pöyliöllä ei ole ollut valtuuksia laittaa tuulivoima-alueita maakuntakaavan omin päin ilman Kemijärven kaupungin valtuutusta/valtuutuksia. Yksistään lainsäädännön mukaisen menettelyn vuoksi nämä edellä mainitut tuulivoima-alueet on poistettava maakuntakaavasta. On myös ilmeistä, että tutkahäiriöiden takia edellä mainitut tuulivoima-alueet olisivat toteuttamiskelvottomia. Lautatunturin-Sammalvaaran tuulivoima-alue (tv1 2290) sijoittuisi myös liian lähelle Rovajärveä ja se sijaitsisi Lapin lennoston harjoittelualueella. Luontoarvojen kannalta Matkajärven soidensuojelualue (SL 4288) menettäisi merkityksenä jättimäisten tuulivoimaloiden katveessa, raivatun maan ympäröimänä. Olemassa olevan asutuksenkin kannalta Lautatunturin-Sammalvaaran tuulivoima-alue (tv1 2290) olisi toteuttamiskelvoton: esimerkkeinä Raajärvelle ja Palojärven rannoilla sijaitsevalle asutukselle ml. vapaa-ajan asutukselle ja majoitustilojen käytölle aiheutuvat haitat.

11 Kuva 6. Maaston korkeuserot ovat hyvin jyrkät myös Ailangan itäpuolella. SAARIVAARAN TUULIVOIMA-ALUE (tv 2310) ON POISTETTAVA ARVOKKAIDEN MAISEMIEN, LUONTOARVOJEN VAALIMISEN JA VIRKISTYSKÄYTÖN JA EKOLOGISESTI TÄRKEÄN YHTENÄISEN LUONTOALUEEN SÄILYTTÄMISEN TAKIA Saarivaaran (sisältäen Iso Petäjävaaran) tuulivoima-alue (tv 2310) voimaloineen olisi etenkin järvimaiseman kannalta katastrofaalinen - sijoittuuhan Saarivaaran tuulivoima-alue (tv 2310) samaan länsi <-> itä -linjaan Peniöntunturin kanssa. Saarivaara lähialueineen on suhteessa ympäristöönsä hyvin korkea paikka eikä mitään voimaloiden näkymistä peittäviä esteitä jäisi voimaloiden ja järven väliin. Sitä paitsi kyseessä ovat supra-akvaattiset alueet, joilla on muinaisrantoja ym. jääkauden sulamisen ja sen jälkeisten vaiheiden merkkejä maastossa.

12 Saarivaaran tuulivoima-alue (tv 2310) olisi myös aivan liian lähellä Luusuan (ml. Itärannan) (ma- 5922, at 423, mk 8007) sekä Juujärven (mk 8007, SM 3504, mav-8145) kyliä sekä Neitilää (SM 3503), joista Luusuan kylän alue (ma 5922) on maakunnallisesti arvokas ja merkittävä kulttuuriympäristö järvi- ja vaaramaisemineen - olkoonkin, että Luusuan kylä ympäristöineen ml. näkymät itään ja kaakkoon Ailangalle päin oikeuttaisivat myös valtakunnallisesti arvokkaan ja merkittävän kulttuuriympäristön (esim. Luusuan Tuulanniemi) ja maisema-alueen merkintään. Itse asiassa valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen merkintä olisi syytä antaa koko Kemijärven järvialueelle sekä Kemijoelle ja Kemijärvelle näkyvälle Ailangan vaara-alueelle Posion kunnan puoleiset alueet mukaan lukien. Ihmettelemme myös sitä, miksi Lehtolan kylä ympäristöineen ei ole saanut ma- tai mav -merkintää: Lehtola sijaitsee erityisen kauniissa järvi- ja vaaramaisemassa pohjoisella napapiirillä. Itse asiassa Lehtolan kylän alueella ympäristöineen ja Ailangantunturilla lähivaaroineen (ml. Iso Soinanvaara, Huhtavaara, Paikanselkä, Saarivaara, Kuusivaara, Mömmövaara ym.) aina Juujärvelle ja Luusuaan Tuulaniemeen asti Tuulanniemi mukaan lukien pitäisi olla valtakunnallisesti merkittävän maisemaalueen status! Ma -merkintään liittyvän suunnittelumääräyksen mukaan: Alueen suunnittelussa on otettava huomioon kulttuuriympäristön ja maiseman ominaispiirteiden vaaliminen ja turvattava maisema- ja kulttuurihistoriallisten arvojen säilyminen. Niin ikään kaavoituksella pitäisi turvata keskuskylien kehíttymisen edellytyksiä ja tukea kylien ja maaseutualueiden rakennetun ympäristön ja maisemallisten arvojen säilyttämistä. Juujärvi (mav8145, SM 3504) on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö maisemineen, jonka luonteen Saarivaaran (tv 2310) ja Murtotunturin tuulivoima-alueiden voimalat tuhoaisivat totaalisesti. Kulttuuriperinnöltään arvokas Neitilä (SM 3503), sijaitsee Saarivaaran tuulivoima-alueen (tv-2310) läheisyydessä vain noin seitsemän km:n päässä. Valtakunnallisesti merkittävistä alueista Pirttikoski (mav-4600) jäisi niin ikään Saarivaaran tuulivoimaloiden (tv 2310) visuaalisten haittojen vyöhykeelle. Toisin sanoen Saarivaaran tuulivoima-alueen (tv 2310) teollisen kokoluokan voimalat paitsi raiskaisivat järvi- ja vaaramaiseman pohjoisessa (ja luoteessa ja koillisessa), tärvelisivät ne myös Luusuan eteläpuolisen Kemijokilaakson maisemat arvokkaine kyläalueympäristöineen. mav -merkintään liittyvän suunnittelumääräyksen mukaan: Alueen suunnittelussa on otettava huomioon kulttuuriympäristön ja maiseman ominaispiirteiden vaaliminen ja turvattava merkittävien maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen. Ongelmana maakuntakaavan luonnoksessa on nyt se, että voimaloiden haittavaikutusten ulottumista hyvin laajalle varsinaiselta tuulivoima-alueelta ei ole tiedostettu eikä huomioitu. Tuulivoima-alueet jatkossa konkretisoituvine teollisen kokoluokan tuulivoimaloineen olisivat jyrkässä ristiriidassa mm. Luusuan (ma 5922) ja Juujärven (mav8145) maisema- ja kulttuuriympäristön arvojen vaalimisen kanssa. Juujärvellä Kemijoen itäpuolella on myös MY 3912-alue (ml. Juuvaara). Voimalat jyräisivät totaalisesti maisemat ja kulttuuriympäristön, ja voimalat infrastruktuureineen pilaisivat erämaisten alueiden virkistyskäyttömahdollisuudet tuhoten

13 myös (luonto)matkailun edellytykset. Tuulivoima-alueet pirstoisivat myös ekologisesti ja virkistyskäytön kannalta toistaiseksi yhtenäisinä säilyneet luontoalueet. Maisemallisesti herkimpiä alueita ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaat alueet [mm. Luusua, Neitilä ja Juujärvi]. Sietokyvyltään huonoja saattavat olla myös erämaaluonteiset alueet, joilla on virkistyksellistä merkitystä [koko Ailanka (myös eteläpuolella sijaitsevine) alueineen eli koko Perä-Posion tien ja Luusuan eteläpuolisen Kemijoen väliin jäävä alue Ailanganniemestä aina Korouomalle asti]. Saarivaaran tuulivoima-alue (tv 2310) on hylättävä ja poistettava eikä se missään tapauksessa voi jäädä maakuntakaavaan tv-alueeksi, jolloin sitä ei koskisi edes tuulivoimapotentiaalisten tv1- alueiden suunnittelumääräys, jonka mukaan Alueen toteutettavuus tulee selvittää yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa." Saarivaaran tuulivoima-alue (tv 2310) sijoittuisi tosiasiallisesti luonnon ydinalueille - aineiston karttoja tarkastelemalla saa ikävää kyllä sellaisen käsityksen, että luonnon ydinalueita on sovitettu ja rajattu kartalle sitä silmällä pitäen, että luonnon ydinalueet eivät haittaisi Saarivaaran (tv 2310) ja Murtotunturin-Vitikkotunturin (tv 2304) tuulivoima-alueiden kartalle laittamista. Luontoarvoja tarkasteltaessa ei olekaan mikään ihme, että Saarivaaran tuulivoima-alue (tv 2310) ympäristöineen on muun muassa ahman ja karhun elinympäristöä. Koska nelosdirektiivilajien elinympäristöjä ei saa heikentää eikä hävittää, Saarivaaran tuulivoima-alue (tv 2310) on yksistään sen vuoksi mahdoton. Myös luonnonsuojelulainsäädännön mukaiset lintujen suojelunäkökohdat (esim. maa- ja merikotkat) ovat Saarivaaran tuulivoima-alueen (tv 2310) este. Kasveista esim. kalkkimaariankämmekkä ja lapinleinikki kuuluvat käytetyn luontoselvityksenkin mukaan Saarivaaran alueen ympäristön flooraan. Ihmetystämme herättää, että miksi Metsähallituksen dialogialueita ei ole huomioitu arvokkaina luontokohteina, vaan Saarivaaran tuulivoima-alue (tv 2310) on piirretty dialogialueiden päälle, eikä kyseisistä luontoarvoiltaan merkittävien dialogialueiden olemassaolosta ole nyt luonnoksessa halaistua sanaa, vaikka annetaan ymmärtää, että tiedot dialogialueista on saatu Metsähallitukselta. Luonto- ja maisemaselvityksen Kuvasta puuttuvat Kemijärven kaupungin alueella, Saarivaaran tuulivoima-alueen (tv-2310) alla sijaitsevat kolme dialogialuetta, jotka on esitetty julkaisussa Pohjois-Suomen vanhojen metsien suojelun täydentäminen Metsähallituksen ja luontojärjestöjen ns. dialogiratkaisun jatkotoimenpiteet. Työryhmämuistio mmm 2007: s. Mustarinnantunturin ja Kiekkikairan hoito- ja käyttösuunnitelma , Kuva 1., esittää aivan selvästi, että Saarivaaran tuulivoima-alueen alle jäisi suojelutarkoituksiin varattua valtion maata. Saarivaaran tuulivoima-alue (tv 2310) todellakin jyräisi arvokkaita luontoalueita. Senkin vuoksi Saarivaaran tuulivoima-alue on hylättävä. Jos taas alettaisiin "hiuksia halkomaan" ja pienennettäisiin Saarivaaran tuulivoima-aluetta siten, että sen alle ei jäisi suojeluun varattuja alueita eikä dialogialueita luonnon arvokohteina, tuloksena olisi - edelleen visuaalisten haittojen takia toteuttamiskelvottomalla paikalla - niin pienen pieni ja pirstaleinen tuulivoima-alue, että sillä ei olisi koonkaan puolesta mitään mieltä.

14 Tuulivoima-alueet toisivat mukanaan myös valtaisat maanrakennustyöt ja maankaivuut, jolloin koko Ailangan alue luontoarvoineen olisi maa-ainesten oton takia vain muisto nykyisestä erämaisesta ja myös ekologisesti yhtenäisestä luontoalueesta. Kuva 7. Rinnesuota Saarivaaran (tv 2310) tuulivoima-alueella. MURTOTUNTURIN-VITIKKOTUNTURIN TUULIVOIMA-ALUE (tv 2304) ON POISTETTAVA EKOLOGISESTI JA VIRKISTYSKÄYTÖN KANNALTA YHTENÄISTEN LUONTOALUEIDEN SÄILYTTÄMISEKSI SEKÄ AINUTLAATUISTEN LUONTO- JA MAISEMA-ARVOJEN TAKIA Murtotunturin-Vitikkotunturin tuulivoima-alueeksi (tv 2304) piirretty alue Posiolla on paitsi valtakunnallisesti merkittävän Juujärven (mav8145) läheisyyden, myös valtakunnallisesti arvokkaan Auttikönkään (mav 4616) ja Korouoman rotkolaakson (ma 5905, V 843) sekä Mustarinnantunturin Natura-alueen (SL 4247) ja muidenkin lähistön luonnonsuojelualueiden (mm. Auttikönkään Natura-alueen (SL 4148), Korouoman-Jäniskairan Natura-alueen sekä Pyytöuoman ja Pölkkykankaanniemen suojelualueiden) liian läheisyyden takia poistettava maakuntakaavasta.

15 Murtotunturin-Vitikkotunturin tuulivoimahankealue - vaikka alue yleiskaavoituksessa pienenikin noin puoleen tutkavaikutusten takia - on edelleen yleiskaavoituksessa laajempi kuin Lapin eteläisten osien tuulivoimaselvityksessä ja nyt esitetyssä maakuntakaavaluonnoksessa esitetty alue. Murtotunturin-Vitikkotunturin tuulivoima-alueen (tv 2304) voimalat näkyisivät hankkeessa laadittujen maisemaselvitysten mukaan myös Kemijärvelle etenkin järvialueelle pilaten järvimaiseman hyvin laajalti mm, Ailangan ja Luusuan eteläpuolisen Kemijokilaakson suunnassa, puhumattakaan Luusuan eteläpuolisen Kemijokilaakon maisemien (ml. Pirttikoski (mav 4600), Juujärvi (mav8145) ja Luusua (ma 5922) tärväytymisestä. Kemijärven kaupungin kannanotoissahan korostetaan järvimaiseman vaalimista. Ikävä kyllä kaupungin päätöksenteossa ei toistaiseksi olla oltu tilanteen tasalla siltä osin, että olisi tiedostettu Murtotunturin-Vitikkotunturin (tv 2304) hankkeen visuaalisesti erittäin merkittävät haittavaikutukset Kemijärven puolelle. Yksistään luontoselvitysten perusteella Murtotunturin-Vitikkotunturin tuulivoima-alue (tv 2304) on toteuttamiskelvoton - sijoittuuhan alue luonnon ydinalueelle Mustarinnantunturin (sekä SCI että SPA) Natura-alueen (SL 4247) viereen. Mustarinnantunturin ja Kiekkikairan hoito- ja käyttösuunnitelma korostaa luontoarvojen ohella alueen erämaisuutta sekä upeita lähi- ja kaukomaisemia, jotka myös virkistysalueena ovat vertaansa vailla. Murtotunturin-Vitikkotunturin tuulivoima-alue (tv 2304) ja/tai sen lähiympäristöt ovat mm. ilvesten ja karhujen elinympäristöjä. Ailangalla Murtotunturin-Vitikkotunturin tuulivoima-alueeksi (tv 2304) piirrettyn alueen tuntumassa on ahmahavaintokin ja Murtotunturin-Vitikkotunturin tuulivoima-alue (tv 2304) on myös suden elinpiiriä. Huomautamme, että nelosdirektiivilajien elinympäristöjä ei lainsäädännön mukaan saa hävittää eikä heikentää: Murtotunturin- Vitikkotunturin tuulivoima-alue (tv 2304) jyräisi totaalisesti nelosdirektiivilajien elinympäristöjä laajalti niin haittavaikutustensa kuin välillisten vaikutustensa takia (mm. maa-ainesten otto), ei pelkästään varsinaisen tuulivoima-alueen kohdalla. Kartoista saa ikävä kyllä vaikutelman, että luonnon ydinalueita on sovitettu ja piirretty sitä silmällä pitäen, että ne eivät haittaisi Murtotunturin-Vitikkotunturin tuulivoima-alueen (tv 2304) karttaesitystä. Huomautamme, että tosiasiassa on ekologinen yhteystarve Murtotunturin-Vitikkotunturin tuulivoima-alueen (tv 2304) läpi, niin valitettavaa kuin se hanketta ajavien kannalta onkin. Seitakorvan siltaa ja Kemijärven Luusuan siltaa käyttävät myös monet eläimet: meillä on mm. susihavainto Seitakorvan sillan luota. Porot tunnetusti käyttävät siltoja kulkemiseensa. Esimerkiksi Luusuassa on ihan arkipäiväistä nähdä Kemijoen itäpuolelta Luusuaan tulleita poroja - porojen korvamerkkilukutaitoisethan pystyvät helposti näkemään, mistä kukin poro on peräisin. Ihmisten elinympäristön kannalta Murtotunturin tuulivoima-alue (tv 2304) on niin ikään mahdoton - etenkin paikalliset vapaa-ajan asukkaat menettäisivät nyt virkistäytymiseen käyttämänsä alueet, ja aluetta tultaisiin vieroksumaan mm. siten, että retkeily ja luontomatkailu mukaan lukien kehittymässä oleva luontomatkailu Luusuan suunnalta Murtotunturille ja Pirttikoskelle ja Auttiin päin tyrehtyisi (esimerkkinä Kemijoen penkkojen päälliset tiet tarjoavat mainiot edellytykset sulan maan aikana pyöräilyyn ja talviaikana poroajeluihin).

16 JOITAIN MUUTOSEHDOTUKSIA Selostusosassa sivulla 102 sanotaan, että maisemallisesti herkille alueille saisi kuitenkin sijoittaa tuulivoimaloita. Vaarojen lakialueet ovat maisemallisesti herkkiä alueita, mutta sinne tulee kuitenkin voida sijoittaa harkitusti esimerkiksi tietoliikennemastoja, tuulivoimaloita ja luontaiselinkeinojen tukikohtarakenteita. Vertailun vuoksi: selostusosan sivulla 110 sanotaan: Matkailualueita tulee kehittää maisematekijät huomioiden. Mm. matkailuautojen pysäköintialueiden ilmettä ja sijoitusta tulee tarkastella ottaen huomioon ympäristö ja näkymät. Pyydämme muutosta siten, että "tuulivoimalat" otetaan pois em. kohdasta seuraavasti: Vaarojen lakialueet ovat maisemallisesti herkkiä alueita, mutta sinne tulee kuitenkin voida sijoittaa harkitusti esimerkiksi tietoliikennemastoja, ja luontaiselinkeinojen tukikohtarakenteita. Selostusosan sivulla 141 sanotaan, että vesistöreittejä ei ollenkaan merkitä maakuntakaavaan. Mielestämme tämä on puute, ja pyydämme merkitsemään myös vesistöreitit maakuntakaavaan. Etenkin vesistörunsaalla Kemijärvellä vesistöreitit ovat aivan olennaisia. Pyydämme merkitsemään ulkoilureiteiksi myös Luusuan rantoja kiertävät ja Luusuan kanavaa reunustavat pengertiet sekä Luusuan ja Juujärven välillä olevien Kemijoen pengerrysten päällä olevat tiet - kyseisiä teitä käytetään paljon ulkoiluun, mm. pyöräilyyn, hölkkäämiseen ym. Esimerkiksi pienten lasten kotiäideille pengerteillä ulkoilu on tärkeä "henkireikä ja akkujen lataamisen" mahdollisuus upeista maisemista nauttien. Kuva 8. Luusuan Tuulanniemeä.

17 Kuva 9. Näkymä etelään Luusuan penkan päältä olevalta tieltä. EHDOTUS AILANGAN VIRKISTYSALUEEKSI Koko varsin laaja Ailangan alue Kemijärven rannoilta Posion Korouomalle (ma 5905, V 843) asti on erityisiä ympäristöarvoja sisältävä maa- ja metsätalousvaltainen alue, jonka käytetään paljon virkistysalueena. Alueeseen sisältyy mm. Mustarinnantunturin (SL 4247) Natura-alue ja useita muita suojelualueita, esimerkiksi Ottavaaran Natura-alue (SL 4289). Luonto- ja maisema-arvot ovat erityisen merkittäviä nykyisten suojelualueiden ulkopuolellakin. Kemijokilaakso Luusuasta (ma 5922) etelään Pirttikosken (mav-4600) tienoille asti, ml. Juujärvi (ma V8145, MY 3912-alue) ehdotetun V-alueen tuntumassa lisää Ailangan V-alueen arvoa ja merkittävyyttä. Aluetta käytetään monenlaiseen virkistäytymiseen, kuten retkeilyyn, metsästykseen, marjastukseen ym. ja alueella harjoitetaan myös kaupallista luontomatkailua. Kemijärven rantojen, Luusuan eteläpuolisen Kemijoen, Korouoman ja Lehtola-Peräposio - tien rajoittamalle alueelle tulisi antaa virkistysalueen V status. Mikäli V merkintää ei voida myöntää koko edellä mainitulle alueelle, ainakin erityisiä ympäristöarvoja sisältävän maa- ja metsätalousvaltaisen alueen MY merkintä tulisi antaa Nyqvistin kolmiota ympäröivän ulomman vaaleansinisen ympyrän etäläpuolisille alueille ja V-merkintä Nyqvistin kolmiota ympäröivän vaaleansinisen ympyrän pohjoispuolisille alueille.

18 Kuva 10. Ailangan virkistysalue. Ehdotamme myös, että mv alueen rajausta muutettaisiin niin, että Ailangan virkistysalueen itäpuolella vihreä viiva kulkisi Suomun etelä- tai kaakkoispuolelta Vierustunturin itäpuolelta kutakuinkin mk alueen rajaa pitkin Korouoman suuntaan. Ailangan virkistysalueen länsipuolella mv alueen raja menisi Raajärveä sivuten Kuvan 10. karttaesityksen mukaan. Näin myös esimerkiksi Ailankatunturi ja muut merkittävät matkailuun ja virkistykseen tosiasiallisesti käytettävät kohteet kyseisellä alueella pääsisivät mv alueen piiriin.

19 Kunnioittaen Rosa Maritta Venäläinen Kemijärven Luusuassa sijaitsevan asunnon omistaja Pekka Pernu Kemijärven Luusuassa sijaitsevan kiinteistön omistaja Osoite: Rantakartanontie 7 H Helsinki.

Rosa Venäläinen Rantakartanontie 7 H Helsinki MURTOTUULEN TUULIVOIMAPUISTOHANKKEEN YVA-OHJELMAN MUISTUTUKSEN TÄYDENNYS

Rosa Venäläinen Rantakartanontie 7 H Helsinki MURTOTUULEN TUULIVOIMAPUISTOHANKKEEN YVA-OHJELMAN MUISTUTUKSEN TÄYDENNYS 1 Rosa Venäläinen 18.08.2012 Rantakartanontie 7 H 206 Helsinki 00910 Helsinki rosa.venalainen@helsinki.fi Lapin Ely-keskus PL 8060 96101 Rovaniemi MURTOTUULEN TUULIVOIMAPUISTOHANKKEEN YVA-OHJELMAN MUISTUTUKSEN

Lisätiedot

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Kaavaselostus ALUSTAVA LUONNOS Kaava-alueen sijainti Tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaavan suunnittelualue on koko kunta. Vaiheyleiskaavassa osoitetaan tuulivoima-alueet

Lisätiedot

3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT

3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT 1 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT Sisältö JOHDANTO... 2 HÄÄHINMÄKI, HANKASALMI/KONNEVESI... 3 KÄRKISTENSALMI, JYVÄSKYLÄ... 5 JÄMSÄNNIEMI, JÄMSÄ... 8 VEKKULA, JÄMSÄ...

Lisätiedot

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset Ehdotus MH 25.8.2015 Maakuntakaavaehdotus MH 25.8.2015 2 Julkaisija: Kauppakatu 1 87100 KAJAANI Puh. (08) 615 541 Faksi (08) 6155 4260

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE NISKANSELÄN RANTA-ASEMAKAAVA KUHMON KAUPUNKI PYKÄLIKÖN 290-408-79-12 TILA, om. UPM-Kymmene Oyj SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY

Lisätiedot

KAINUUN TUULIVOIMAMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN TUULIVOIMAMAA- KUNTAKAAVA KAINUUN TUULIVOIMAMAA- KUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja - määräykset, luonnos 30.6.2014 Julkaisija: Kainuun Liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 6155 41 / vaihde Faksi: 08 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi

Lisätiedot

LAUSUNTO 29.6.2015 1. Lestijärven kunta Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI. Viite: Lausuntopyyntö 11.5.2015

LAUSUNTO 29.6.2015 1. Lestijärven kunta Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI. Viite: Lausuntopyyntö 11.5.2015 LAUSUNTO 29.6.2015 1 Lestijärven kunta Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI Viite: Lausuntopyyntö 11.5.2015 Lestijärven tuulivoimapuiston Kosolankankaan (osa-alue 2) osayleiskaava Lestijärven kunta on pyytänyt

Lisätiedot

Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet SATAKUNTALIITTO

Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013 SATAKUNTALIITTO ALUEIDEN KÄYTTÖ 2 SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti

Lisätiedot

Tarkemmat tiedot ovat luettavissa Pirkanmaan liiton maakuntakaavoituksen internetsivuilta osoitteessa:

Tarkemmat tiedot ovat luettavissa Pirkanmaan liiton maakuntakaavoituksen internetsivuilta osoitteessa: LIITE Ruoveden kunnan kaavoituskatsaus 2016 MAAKUNTAKAAVOJEN TARKASTELU Pirkanmaalla on valmisteilla uusi kokonaismaakuntakaava, joka voimaan tullessaan korvaa nykyisen Pirkanmaan 1. maakuntakaava n sekä

Lisätiedot

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Katsaus maakuntakaavoituksen maailmaan Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Iltapäivän sisältö Mikä on Uudenmaan liitto? Entä maakuntakaava? Maakunta-arkkitehti Kristiina Rinkinen Maisema-arkkitehdin

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta

Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Ympäristölautakunta 20 05.03.2015 Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Ympäristölautakunta 05.03.2015 20 Esittelijä: vs. tekninen johtaja Nicole Ahtokivi Valmistelija

Lisätiedot

Ilosjoen ja Ulppaamäen tuulivoimahankkeet, Pihtipudas & Viitasaari

Ilosjoen ja Ulppaamäen tuulivoimahankkeet, Pihtipudas & Viitasaari S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Ilosjoen ja Ulppaamäen tuulivoimahankkeet, Pihtipudas & Viitasaari Maisemalliset yhteisvaikutukset Ilosjoki V1 x 8 x HH17 ja Ulppaanmäki N11 x x HH144 FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon huomioon ottaminen YVAselostuksessa.

Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon huomioon ottaminen YVAselostuksessa. Liite 2 Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon huomioon ottaminen YVAselostuksessa. YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO LAUSUNNON HUOMIOIMINEN Hankkeen vaihtoehdot Mikäli arvioinnin edetessä

Lisätiedot

MAISEMA MUUTTUU LOPULLISESTI

MAISEMA MUUTTUU LOPULLISESTI MAISEMA MUUTTUU LOPULLISESTI Makeanveden altaan rauhallinen virkistys-, asunto- ja loma-asutusalue ollaan muuttamassa teollisuusalueeksi. NÄIN EI SAA TAPAHTUA, ON TOIMITTAVA NOPEASTI EI TUULIVOIMA A IHMISTEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA 272-430- 15-47 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola

Lisätiedot

TUULIVOIMALAT JA MAISEMA. Lieto 8.12.2011 Emilia Weckman (Heidi Saaristo-Levin)

TUULIVOIMALAT JA MAISEMA. Lieto 8.12.2011 Emilia Weckman (Heidi Saaristo-Levin) TUULIVOIMALAT JA MAISEMA Lieto 8.12.2011 Emilia Weckman (Heidi Saaristo-Levin) 1 Tuulivoimarakentamisen maisemavaikutukset ovat sidoksissa: 1) Voimaloiden ja niihin liittyvien rakenteiden: ulkonäköön,

Lisätiedot

SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1. Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet

SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1. Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet Ehdotusvaihe 2012 Kaavamerkinnät ja määräykset 10092012 MAAKUNTAKAAVATOIMIKUNTA 10.9.2012 Satakunnan vaihemaakuntakaava

Lisätiedot

MEKA-hanke. Alustavia huomioita hankkeesta Harry Berg

MEKA-hanke. Alustavia huomioita hankkeesta Harry Berg MEKA-hanke Alustavia huomioita hankkeesta 4.1.2016 Harry Berg Hankkeen lähtökohdat Metsämaa kaavoituksessa (MEKA) hankkeen tarkoituksena on kehittää kaavoitusta ja sen ohjausta metsämaahan kohdistuvan

Lisätiedot

Voimaa tuulesta Pirkanmaalla -tuulivoimaselvitys

Voimaa tuulesta Pirkanmaalla -tuulivoimaselvitys Voimaa tuulesta Pirkanmaalla -tuulivoimaselvitys Tuulivoimaseminaari 3.10.2012 Tampereen komediateatteri Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys Suunnitteluinsinööri Anne Mäkynen Mitä ollaan

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta

Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Ympäristölautakunta 20 05.03.2015 Kaupunginhallitus 65 23.03.2015 Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta 14/10.02.00/2014 Ympäristölautakunta 05.03.2015 20 Esittelijä:

Lisätiedot

Tuulivoima ja maisema

Tuulivoima ja maisema Tuulivoima ja maisema Tuulivoima vasta tai myötätuulessa Marie Nyman Kemiönsaari 19.3.2013 Tuulivoimaloiden maisemavaikutukset Tuulivoimarakentamisen laajimmalle ulottuvat vaikutukset kohdistuvat yleensä

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA Tiituspohja Ympäristöselvitykset KESKI-SUOMEN LIITTO Sepänkatu, 000 Jyväskylä www.keskisuomi.fi Liikennevarausten ympäristöselvitykset..006 TIITUSPOHJA Sisältö PERUSTEET Selvitystyön

Lisätiedot

UUSI VALTAKUNNALLINEN TUULIVOIMAN NEUVONTAPALVELU

UUSI VALTAKUNNALLINEN TUULIVOIMAN NEUVONTAPALVELU UUSI VALTAKUNNALLINEN TUULIVOIMAN NEUVONTAPALVELU Tarjoaa asiantuntija-apua ja neuvontaa tuulivoimaloiden suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvissä menettely- ja sisältökysymyksissä. Valtakunnallinen

Lisätiedot

Sikamäen ja Oinaskylän tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutus

Sikamäen ja Oinaskylän tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MEGATUULI OY Sikamäen ja Oinaskylän tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutus Havainnekuvat ja näkymäaluenanalyysi N x (8+) x HH FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

Uusiutuvan energia hanke Kuusiselän kaatopaikalle ja välittömään ympäristöön. Narkauksen paliskunnan kanta?

Uusiutuvan energia hanke Kuusiselän kaatopaikalle ja välittömään ympäristöön. Narkauksen paliskunnan kanta? Tuulialfa Oy Knuutintie 3 as.2 00370 Helsinki www.tuulialfa.fi Y-2683287-6 Uusiutuvan energia hanke Kuusiselän kaatopaikalle ja välittömään ympäristöön. Narkauksen paliskunnan kanta? Viite: Napapiirin

Lisätiedot

LAPIN ETELÄISTEN OSIEN TUULIVOIMASELVITYS Liite 9 Paikkatietoanalyysit ja kriteerit. Lapin eteläosien tuulivoimaselvitys 2.2.2012 Pöyry Finland Oy

LAPIN ETELÄISTEN OSIEN TUULIVOIMASELVITYS Liite 9 Paikkatietoanalyysit ja kriteerit. Lapin eteläosien tuulivoimaselvitys 2.2.2012 Pöyry Finland Oy LAPIN ETELÄISTEN OSIEN TUULIVOIMASELVITYS Liite 9 Paikkatietoanalyysit ja kriteerit Lapin eteläosien tuulivoimaselvitys 2.2.2012 Pöyry Finland Oy Paikkatietoanalyysit Analyysit tehty rasterimuodossa 50

Lisätiedot

Tykköön kylän ympäristökatselmus. Jämijärvi

Tykköön kylän ympäristökatselmus. Jämijärvi Tykköön kylän ympäristökatselmus Jämijärvi 6.2.2014 Kankaanpään kaupunki Ympäristökeskus Tykköön kylän ympäristökatselmus Katselmus suoritettiin 6.2.2014. Kartasta yksi nähdään tuulivoimapuiston sijoittuminen

Lisätiedot

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TÄYDENNYS

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TÄYDENNYS Vastaanottaja Satawind Oy A. Ahlström Kiinteistöt Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 21.3.2016 Viite 1510006584 AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN

Lisätiedot

Kaavamerkinnät ja -määräykset

Kaavamerkinnät ja -määräykset SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet Kaavamerkinnät ja -määräykset Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 kaavamerkinnät ja määräykset ovat

Lisätiedot

2

2 1 2 3 4 Liitetaulukko 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 LIITETAULUKKO Tuulivoima-alueittaiset arviot voimalarakentamisen vaikutuksista linnustoon ja luonnonympäristöön Pohjois-Savossa Vaikutukset kohdistuvat

Lisätiedot

Tuulikolmio Oy Palkisvaara Kannusvaaran tuulipuistohanke, YVA-ohjelma Yleiskaava

Tuulikolmio Oy Palkisvaara Kannusvaaran tuulipuistohanke, YVA-ohjelma Yleiskaava 6.2.3 Yleiskaava 31 Tuulivoimapuisto sijoittuu kokonaan Sodankylän kunnan Kelujärvi-Rajala osayleiskaavan alueelle. Sodankylän kunnanhallitus on 22.5.2012 162 päättänyt käynnistää Kelujärvi-Rajala osayleiskaavan

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen näkökulmasta Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö 30.8.2013 ELY:n tehtäviä (kytkös metsiin) Alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

LIITE LIITE 11. Kuusankoski-Koria. Kouvolan keskustaajaman. viherosayleiskaava. viherosayleiskaava

LIITE LIITE 11. Kuusankoski-Koria. Kouvolan keskustaajaman. viherosayleiskaava. viherosayleiskaava LIITE LIITE 11 Kuusankosken-Korian viherosayleiskaava Kouvolan keskustaajaman viherosayleiskaava Kuusankoski-Koria viherosayleiskaava Suunnittelualueen Suunnittelualueen sijainti sijainti Yleiskaavoitus

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Perkiön tuulivoimahanke

Projektisuunnitelma Perkiön tuulivoimahanke n tuulivoimahanke Taustaa O2 on vuonna 1991 Ruotsissa perustettu tuulivoima-alan yritys, joka kehittää, rakentaa, rahoittaa, hallinnoi, omistaa sekä myy tuulivoimapuistoja. O2 on toteuttanut Ruotsissa

Lisätiedot

Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. Kuninkaankatu 39 7.4.2013 33200 Tampere pirkanmaa@sll.fi p.

Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. Kuninkaankatu 39 7.4.2013 33200 Tampere pirkanmaa@sll.fi p. Suomen luonnonsuojeluliiton KOMMENTTEJA Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. Kuninkaankatu 39 7.4.2013 33200 Tampere pirkanmaa@sll.fi p. 040 515 4557 Pirkanmaan liitto Kommentteja POSKI-hankkeen alustavista

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/2409/2015 VP 16/12.5.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HYVELÄNVIIKIN 54. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1676 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma,

Lisätiedot

Kuva 28. Untamovaaran muistomerkit, tuulivoimalat VE1 musta- ja VE2 punainen ympyrä, sekä uudet tielinjaukset. 77 (241)

Kuva 28. Untamovaaran muistomerkit, tuulivoimalat VE1 musta- ja VE2 punainen ympyrä, sekä uudet tielinjaukset. 77 (241) Kuva 28. Untamovaaran muistomerkit, tuulivoimalat VE1 musta- ja VE2 punainen ympyrä, sekä uudet tielinjaukset. 77 (241) Kuva 29. Untamovaaran lakialueen ikimetsä. Alkuperäinen kuva Jaakko Ojaniemi. Kuvassa

Lisätiedot

Tuppuranevan suunnittelutarveratkaisu

Tuppuranevan suunnittelutarveratkaisu SIEVIN KUNTA Tuppuranevan suunnittelutarveratkaisu Tuppurannevan tuulipuiston suunnittelutarveratkaisun MRL 137 mukainen vaikutustarkastelu Liite 22 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24972 1 (10) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tuulivoimahankkeiden vaikutusten arviointi. ja muita kokemuksia vaikutusten arvioinnista kuntakaavoituksessa

Tuulivoimahankkeiden vaikutusten arviointi. ja muita kokemuksia vaikutusten arvioinnista kuntakaavoituksessa Tuulivoimahankkeiden vaikutusten arviointi ja muita kokemuksia vaikutusten arvioinnista kuntakaavoituksessa Kaavojen vaikutusten arviointi miniseminaari 3.11.2016 Maisema-arkkitehti Marketta Nummijärvi

Lisätiedot

Tuulivoima ja maanomistaja

Tuulivoima ja maanomistaja Tuulivoima ja maanomistaja Ympäristöasiamiespäivät Marraskuu 2012 Markus Nissinen Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi Miksi tuulivoimaa? Tarve uusiutuvalle energialle, esim. EU:n tavoite 20-20-20 Tuulivoima

Lisätiedot

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta - Tiedotus kaavan etenemisestä Fingrid Oyj / Mika Penttilä. Trafi - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Ilmatieteen

Lisätiedot

Kuinka valita tuulivoima-alue? Anni Mikkonen, Suomen Tuulivoimayhdistys Pori, 3.11.2010

Kuinka valita tuulivoima-alue? Anni Mikkonen, Suomen Tuulivoimayhdistys Pori, 3.11.2010 Kuinka valita tuulivoima-alue? Anni Mikkonen, Suomen Tuulivoimayhdistys Pori, 3.11.2010 Perustettu 1988 Suomen Tuulivoimayhdistys ry Jäsenistö: 100 yritystä Lähes 200 yksityishenkilöä Foorumi tuulivoimayrityksille

Lisätiedot

Tuulivoima ja maankäytön suunnittelu. Maakuntasuunnittelija Janne Nulpponen Etelä-Savon maakuntaliitto

Tuulivoima ja maankäytön suunnittelu. Maakuntasuunnittelija Janne Nulpponen Etelä-Savon maakuntaliitto Tuulivoima ja maankäytön suunnittelu Maakuntasuunnittelija Janne Nulpponen Etelä-Savon maakuntaliitto Maankäytön suunnittelu Maakuntakaavoituksessa on osoitettava tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Sarvvikinportin (ent. Kurkiranta) asemakaava (hanke 34500), osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen ja hyväksyminen MRL 62 :n ja 63 :n mukaisesti

Lisätiedot

Tuulivoiman ajankohtaisia asioita Suomen tuulivoimayhdistyksen puheenvuoro. Anni Mikkonen Keski-Suomi ja tuulivoima, Saarijärvi 25.1.

Tuulivoiman ajankohtaisia asioita Suomen tuulivoimayhdistyksen puheenvuoro. Anni Mikkonen Keski-Suomi ja tuulivoima, Saarijärvi 25.1. Tuulivoiman ajankohtaisia asioita Suomen tuulivoimayhdistyksen puheenvuoro Anni Mikkonen Keski-Suomi ja tuulivoima, Saarijärvi 25.1.2011 Suomen tuulivoimalaitokset 130 197 12/2010 Julkaistut tuulivoimahankkeet

Lisätiedot

Tuulipuistot kulttuurimaiseman reunalla

Tuulipuistot kulttuurimaiseman reunalla Tuulivoimala ja kulttuuriympäristö seminaari 7.5.2013, Helsinki Tuulipuistot kulttuurimaiseman reunalla Antti Saartenoja Etelä-Pohjanmaan liitto Eteläpohjalaista maisemaa Etelä-Pohjanmaa jakautuu maisemamaantieteellisesti

Lisätiedot

Savukoski Pykäläinen-Kuttusoja rantaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Savukoski Pykäläinen-Kuttusoja rantaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Savukoski Pykäläinen-Kuttusoja rantaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.05.2011 Seitap Oy 2011 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Ulppaanmäki tuulivoimhankkeen osayleiskaava, kaavaluonnos

Ulppaanmäki tuulivoimhankkeen osayleiskaava, kaavaluonnos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A GREENWATT ULPPAANMÄKI OyAb Ulppaanmäki tuulivoimhankkeen osayleiskaava, kaavaluonnos Havainnekuvat ja näkymäaluenanalyysi FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 FCG

Lisätiedot

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö Lausunto 1 (3) 29.12.2016 Dnro 511/05.01/2016 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Kirkkonummen kunta PL 20 02401 KIRKKONUMMI Lausuntopyyntö 11.11.2016 Lausunto Rastirannan ranta-asemakaavan luonnoksesta Kirkkonummen

Lisätiedot

LIITE 1: KOOSTE KAAVAN VALMISTELUAINEISTOSTA SAADUSTA PALAUTTEESTA SEKÄ PALAUTTEESEEN LAADITUT VASTINEET

LIITE 1: KOOSTE KAAVAN VALMISTELUAINEISTOSTA SAADUSTA PALAUTTEESTA SEKÄ PALAUTTEESEEN LAADITUT VASTINEET Ylitornion kunta Reväsvaaran tuulivoima-alueen osayleiskaava LIITE 1: KOOSTE KAAVAN VALMISTELUAINEISTOSTA SAADUSTA PALAUTTEESTA SEKÄ PALAUTTEESEEN LAADITUT VASTINEET LAUSUNNOT 1.Fingrid Vastine Lausunto

Lisätiedot

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SIMON KUNTA

Lisätiedot

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 3.11.2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VT 4:N JA KOTAKENNÄÄNTIEN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kuva 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu

Lisätiedot

Kattiharjun tuulivoimapuisto

Kattiharjun tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Kattiharjun tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 10102013 P21463 FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/5 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 18.3.2010

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/5 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/5 1 b 5 EHDOTUS KAUPUNGINHALLITUKSELLE KAHDEN UUDEN SIIRTOLAPUUTARHA-ALUEEN PERUSTAMISESTA Kslk 2008-1354 EHDOTUS Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee ehdottaa kaupunginhallitukselle,

Lisätiedot

KUUSAMON LUONNONVAROJEN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA. Toimialakohtaiset tavoitteet

KUUSAMON LUONNONVAROJEN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA. Toimialakohtaiset tavoitteet KUUSAMON LUONNONVAROJEN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA Toimialakohtaiset tavoitteet Kehittämistavoitteiden muodostaminen Toimialakatsaukset historia nykytilanne kehitystrendit ja ennusteet sekä tulevaisuutta

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee tilalla 3:14 E18 -tien Lelun eritasoliittymän

Lisätiedot

Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari. 30.10.2013, Oulu

Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari. 30.10.2013, Oulu Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari 30.10.2013, Oulu Esityksen sisältö Yleistä tuulivoimasta ja tuulivoimarakentamisesta Maakunnalliset selvitykset Tuulivoiman hankekehitys Metsähallituksen rooli

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE KELLOJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA SUOMUSSALMEN KUNTA SAUKKOVAARAN TILA 777-408-29-4, om. UPM-Kymmene Oyj SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY

Lisätiedot

Valittaminen suunnittelutarveratkaisusta

Valittaminen suunnittelutarveratkaisusta TV-KY 30.6.2016 Valittaminen suunnittelutarveratkaisusta Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 193 :n mukaan kunnan viranomaisen suunnittelutarveasiassa tekemästä 137 :n mukaisesta päätöksestä valitusoikeus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMINEN. Oxford Intercon Finland Oy

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMINEN. Oxford Intercon Finland Oy PÄÄTÖS LAPELY/57/07.04/2010 Lappi 22.6.2010 07.04.02.00 ASIA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMINEN HANKKEESTA VASTAAVA Oxford Intercon Finland Oy Iltatie 11 A 1 02210 ESPOO HAKEMUS HANKE

Lisätiedot

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS Neulaniemen rakennemallien kuvaus VE1 Vuoristotie Malli pohjautuu kahteen tieyhteyteen muuhun kaupunkirakenteeseen. Savilahdesta tieyhteys

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.07.2010 Seitap Oy 2010 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE FCG Suunnittelu ja tekniikka Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) KONNEVEDEN KUNTA KIVISALMEN LAITURIALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE Konneveden kunnalla on tarkoitus

Lisätiedot

Valtion luonnonsuojelu Östersundomissa. Östersundomin yleiskaava ja kaupunkiekologia, Helsinki Laituri, , Antti Below

Valtion luonnonsuojelu Östersundomissa. Östersundomin yleiskaava ja kaupunkiekologia, Helsinki Laituri, , Antti Below Valtion luonnonsuojelu Östersundomissa Östersundomin yleiskaava ja kaupunkiekologia, Helsinki Laituri, 31.5.2011, Antti Below Taustaa Matti Vanhasen II hallituksen ohjelma (19.4.2007): Selvitetään mahdollisuudet

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE KUOREJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA RISTIJÄRVEN KUNTA RINNE 697-401-226-6, om. UPM-Kymmene Oyj MÄKÄRÄISEN YHTEISMETSÄ 697-874-1-4, om.

Lisätiedot

Syrjävaara-Karjaoja I-luokka Kohdenumero (kartalla) 2. Koko ja sijainti

Syrjävaara-Karjaoja I-luokka Kohdenumero (kartalla) 2. Koko ja sijainti Syrjävaara-Karjaoja Kohdenumero (kartalla) 2. 350 ha tuulivoimarakentamista puoltavat ja rajoittavat tekijät Vaiheyleiskaavan luontoselvityksissä huomioitavaa Sijaitsee Nuojuan pohjoispuolella, molemmin

Lisätiedot

Haapalamminkankaan tuulivoimahanke, Saarijärvi

Haapalamminkankaan tuulivoimahanke, Saarijärvi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MEGATUULI OY Haapalamminkankaan tuulivoimahanke, Saarijärvi Havainnekuvat ja näkymäalueanalyysi V6 x 6 x HH37 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P0 FCG SUUNNITTELU JA

Lisätiedot

Portin tuulivoimapuisto

Portin tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PUHURI OY Portin tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24112015 2 9) PaulinaKaivo-oja@fcgfi 24112015 Portin tuulivoimapuisto 1 Maisema ja havainnekuvat

Lisätiedot

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄÄRADAN KAKSOISRAITEET KAUSTARI Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.10.2014

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.10.2014 1(7) VESANNON KUNTA OINASKYLÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.10.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 :n mukaan

Lisätiedot

Lieksan kaupunki, Koli Kolin Cultura asemakaava (6) LIEKSAN KAUPUNKI KOLI KOLIN CULTURA ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lieksan kaupunki, Koli Kolin Cultura asemakaava (6) LIEKSAN KAUPUNKI KOLI KOLIN CULTURA ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.10.2015 1 (6) LIEKSAN KAUPUNKI KOLI KOLIN CULTURA ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaava koskee Purnulammen ja Ylä-Kolintien välistä aluetta. Alueen sijainti ilmenee

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014, tark.8.5.14, tark. 8.8.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kymenlaakson Liitto. Tuulivoimaselvitys 2010

Kymenlaakson Liitto. Tuulivoimaselvitys 2010 Kymenlaakson Liitto Tuulivoimaselvitys 2010 Tuulivoimaselvitys 2010 Tavoitteena löytää riittävän laajoja, tuulisuudeltaan ja maankäytöltään tuulivoimatuotantoon parhaiten soveltuvia alueita 2005 laadittu

Lisätiedot

Maisemat maakuntakaavoituksessa

Maisemat maakuntakaavoituksessa Maisemat maakuntakaavoituksessa Maankäyttö- ja rakennuslain arviointiin liittyvä työpaja 26.11.2012 Ympäristöministeriö Marja Mäntynen Oikeudellinen perusta Maakunnan suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten

Lisätiedot

Viranomaisneuvottelun muistio

Viranomaisneuvottelun muistio 1 (5) Pasi Ronkainen UPM-Kymmene Oyj Jänisjoen ranta-asemakaava, Tohmajärvi UPM-Kymmene Oyj, Kyyrönlammen ja Mäntylammen ympäristöjen ranta-asemakaava, Joensuu Tornator Oyj, Palojärven, Tekojärven ja Ala-Koitajoen

Lisätiedot

INARIJÄRVEN ETELÄOSAN MAANKÄYTÖN OHJAUS

INARIJÄRVEN ETELÄOSAN MAANKÄYTÖN OHJAUS INARIJÄRVEN ETELÄOSAN MAANKÄYTÖN OHJAUS Rantojensuojeluohjelma Valtioneuvoston periaatepäätös 20.12.1990 Ohjelman tarkoituksena on säilyttää valtakunnallisesti arvokkaat ranta-alueet luonnonmukaisina ja

Lisätiedot

POSION KUNTA Toimintaympäristölautakunta KAAVOITUSKATSAUS VUODELTA 2015

POSION KUNTA Toimintaympäristölautakunta KAAVOITUSKATSAUS VUODELTA 2015 POSION KUNTA Toimintaympäristölautakunta KAAVOITUSKATSAUS VUODELTA 2015 YLEISTÄ KAAVAJÄRJESTELMÄSTÄ Kaavat jaetaan yleispiirteisiin ja yksityiskohtaisiin kaavoihin. Yleispiirteisiä kaavoja ovat maakunta-

Lisätiedot

LIITE 4 Alustavan näkymäalueanalyysin tulokset ja havainnekuvat

LIITE 4 Alustavan näkymäalueanalyysin tulokset ja havainnekuvat LIITE 4 Alustavan näkymäalueanalyysin tulokset ja havainnekuvat LIITE 4 (25 s.) SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Halsuan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet VE1: 85 x SWT 3.3-130 x HH135 VE2:

Lisätiedot

KYSELY LÄHIYMPÄRISTÖN ASUKKAILLE JA LOMA-ASUKKAILLE

KYSELY LÄHIYMPÄRISTÖN ASUKKAILLE JA LOMA-ASUKKAILLE Mikonkeitaan tuulivoimapuiston YVA-menettely KYSELY LÄHIYMPÄRISTÖN ASUKKAILLE JA LOMA-ASUKKAILLE UPM-Kymmene Oyj (Otsotuuli Oy) suunnittelee Mikonkeitaan tuulivoimapuistoa Pohjanmaalle Kristiinankaupungin

Lisätiedot

Rakennemallin laatijan vastineet Laukaan kunnan maankäytön rakennemalliehdotukseen

Rakennemallin laatijan vastineet Laukaan kunnan maankäytön rakennemalliehdotukseen Laukaan kunta 3.11.2015 Laukaan kunnan maankäytön rakennemalli Rakennemallin laatijan vastineet Laukaan kunnan maankäytön rakennemalliehdotukseen Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 18.5.2015 126 asettaa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMINEN

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMINEN PÄÄTÖS LAPELY/1/07.04./2011 07.04.02.00 Lappi 24.2.2011 ASIA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMINEN HANKKEESTA VASTAAVA wpd Finland Oy Keilaranta 13 02150 ESPOO HAKEMUS HANKE wpd Finland

Lisätiedot

Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava

Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava Luonnonvarat ja liikenne Merkinnät, määräykset ja suositukset 19.1.2015 Kaavaehdotus Hyväksytty maakuntahallituksessa 3.11.2014 1 Rakentamisrajoitus Maakuntakaavan MRL

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi maakuntakaavoituksessa

Ympäristövaikutusten arviointi maakuntakaavoituksessa Ympäristövaikutusten arviointi maakuntakaavoituksessa Kaavoituksen ajankohtaispäivä, Turku Anne Savola Ympäristöasiantuntija Satakuntaliitto 5.6.2014 Maakuntakaava & vaikutusten arviointi MRL 1 MRL 9 MRA

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Louen tuulivoimapuisto

Louen tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI OY Louen tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 2 (11) Paulina.Kaivo-oja@fcg.fi Louen tuulivoimapuisto 1 Maisema ja havainnekuvat Havainnekuvat

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 10.12.2014 7.11.20114 21.10.2014

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 10.12.2014 7.11.20114 21.10.2014 1(7) VESANNON KUNTA OINASKYLÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 10.12.2014 7.11.20114 21.10.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Liite X. Humppilan ja Urjalan tuulivoima-alueiden yleiskaavat

Liite X. Humppilan ja Urjalan tuulivoima-alueiden yleiskaavat Liite X Kuvat 1-8, 11-14 ja 29-35 on tehty kaavasuunnitelmien mukaisilla tuulivoimaloiden sijoittelusuunnitelmilla. Kuvat 9-10 ja 15-28 ovat yva-selostuksen kuva-aineistoa ja näissä kuvissa esiintyy Urjalan

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 3. vaihe. Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset

Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 3. vaihe. Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 3. vaihe Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset 2014 Luonnonvarat ja luontoarvot KALLIOKIVIAINESTEN OTTOALUE (EO3, eo3) Aluemerkinnällä osoitetaan vähintään seudullista

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE VIIKSIMON RANTA-ASEMAKAAVA KUHMON KAUPUNKI TULIKANKAAN kiinteistö 290-416-10-0, om. UPM-Kymmene Oyj SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy LIITE 4. Loimaan kaupunki KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA. Tuulivoimaselvityksen maisematarkastelu 137-P14421

FCG Finnish Consulting Group Oy LIITE 4. Loimaan kaupunki KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA. Tuulivoimaselvityksen maisematarkastelu 137-P14421 FCG Finnish Consulting Group Oy LIITE 4 Loimaan kaupunki KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Tuulivoimaselvityksen maisematarkastelu 137-P14421 1.12.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Tuulivoimaselvityksen maisemavaikutukset

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava Maakuntakaavaluonnos Energia ja luonnonvarat

Pirkanmaan maakuntakaava Maakuntakaavaluonnos Energia ja luonnonvarat Pirkanmaan maakuntakaava Maakuntakaavaluonnos Energia ja luonnonvarat Maakuntakaavafoorumi Vanha kirjastotalo, Tampere, 19.3.2015 MAAKUNTAKAAVA Maakuntakaavaluonnos Valmisteluvaiheen kuuleminen Nähtävilläoloaika

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu 545 Joutsenon Kähärilän kylän tilasta Mäkiniemi RN:o 3:28 erotettavalle määräalalle, Antti Maijala ja Kati Lamberg-Maijala

Suunnittelutarveratkaisu 545 Joutsenon Kähärilän kylän tilasta Mäkiniemi RN:o 3:28 erotettavalle määräalalle, Antti Maijala ja Kati Lamberg-Maijala Tekninen lautakunta 9 11.01.2017 Suunnittelutarveratkaisu 545 Joutsenon Kähärilän kylän tilasta Mäkiniemi RN:o 3:28 erotettavalle määräalalle, Antti Maijala ja Kati Lamberg-Maijala 1189/10.03.00.03/2016

Lisätiedot