Tuulivoima ja kulttuuriympäristö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuulivoima ja kulttuuriympäristö"

Transkriptio

1 Tuulivoima ja kulttuuriympäristö SEMINAARI, MUSEOVIRASTO, VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ - KOMMENTTIPUHEENVUORO Elina Kataja, maisema-arkkitehti MARK, YKS/445 Maankäytön ja maisemasuunnittelun johtaja, Tengbom Eriksson Arkkitehdit Oy Kuva: Ruoveden Pöytäniemen Kytövuoressa sijaitseva tuulivoimala. Elina Kataja TENGBOM ERIKSSON ARCHITECTS

2 TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT - Suomi sitoutunut tuulivoimarakentamiseen, tavoitteena vuoteen 2020 mennessä 2000 MW tuulivoimaa - Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (tarkistus ) edellyttämänä maakuntakaavoituksessa on osoitettava tuulivoimarakentamiselle parhaiten soveltuvat alueet - Teollisen mittakaavan tuuulivoimrakentamisella voi olla merkittäviä maisemavaikutuksia - Vaikutuksia voi kohdistua joko maisemarakenteeseen tai maisemakuvaan - Maisemakuvaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvat visuaaliset vaikutukset yleensä korostuvat tuulivoimahankkeissa

3 TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT - Tuulivoimahankkeissa on huolella selvitettävä vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön joko YVA-menettelyssä tai yleispiirteisessä kaavoituksessa - Jotta vaikutukset voidaan arvioida, tulee ensin laatia selvitys alueen maiseman ja kulttuuriympäristön luonteesta, erityispiirteistä ja arvoista - Mittakaava, herkkyys, muutosten sietokyky - Laajat aluekokonaisuudet, joissa useat arvot kohtaavat - Oletus: jos maisemassa on jo paljon ihmistoiminnan merkkejä tai rakennelmia, sen sietokyky on suurempi kuin luonnonmaiseman - Ristiriita kulttuuriympäristön suhteen! Kulttuuriympäristö on lähtökohtaisesti ihmisen muokkaamaa. - Tuulivoiman ei kuitenkaan yleisesti katsota soveltuvan arvokkaiden kulttuuriympäristöjen läheisyyteen - -> Arvojen määrittely

4 TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT - Maiseman ja kulttuuriympäristön arvoihin liittyen on olemassa ja käytettävissä runsaasti erilaisia selvityksiä ja inventointeja - Arviointityössä tulee kuitenkin tarkistaa, ovatko selvitykset ajan tasalla, mitä tarkoitusta varten selvitykset on laadittu, ja mitkä ovat niissä arvottamisen perusteet Kuva: Pirkanmaan liitto / Pöyry Finland Oyt: 2012.

5 LÄHTÖTIETOJA MAISEMAAN JA KULTTUURIYMPÄRISTÖIHIN LIITTYEN Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (Valtioneuvoston periaatepäätös 1995; maisema-aluetyöryhmän mietinnöt 1992) päivitysinventointi käynnissä Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009) Kansallismaisemat (Ympäristöministeriö) Maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja kulttuuriympäristöt (osoitettu maakuntakaavoissa) Muut maakuntakaavojen maiseman ja kulttuuriympäristön arvokohteet, esim. maisemanähtävyydet Muinaisjäännökset (Museoviraston rekisteri, kaavat, selvitykset) Kuntien ja yksittäisten toimijoiden teettämät maisema-ja kulttuuriympäristöselvitykset Perinnemaisemat eli perinnebiotoopit Maanmittauslaitoksen paikkatieto-, kartta- ja ilmakuva-aineistot Maastokäynnit Kuva: Pirkanmaan liitto. Pirkanmaan maisema-alueet ja kulttuuriympäristöt 2006.

6 SELVITYSTEN JA ARVIOINNIN PAINOPISTEET - Selvityksissä ja arvioinneissa tulisi keskittyä erityisesti merkittäviin vaikutuksiin - Jotta merkittävyys voidaan määritellä, tulee arvioinnissa muun muassa tarkastella, miten visuaaliset vaikutukset muuttuvat eri etäisyyksillä - Muutamien kilometrien etäisyydellä tuulivoimalat voivat dominoida maisemakuvaa. Vaikutusten merkittävyys vähenee etäisyyden kasvaessa. Merkittävimmät vaikutukset saadaan yleensä selville ulottamalla tarkempi tarkastelu noin 10(-12-15) km etäisyydelle tuulivoimaalueesta. - Arvioinnin tueksi tulee laatia visualisointeja eri keinoin Kuva: SABA Wind Oy, Santalan tuulipuiston laajennus, Hanko. Pöyry Finland Oy 2010.

7 SELVITYSTEN JA ARVIOINNIN PAINOPISTEET - Tärkein osa-alue on riittävän kokeneen asiantuntijan / asiantuntijoiden tekemä selvitys (tai selvityksen tulkinta) ja vaikutusten arviointi - Asiantuntijan tulee voida määritellä laadittujen selvitysten perusteella, mitkä vaikutukset ovat merkittäviä, ja heikentääkö tuulivoimarakentaminen jonkin kohteen arvoa merkittävästi - Arvioinnin tavoite: Viranomaisten ja osallisten sekä mahdollisen hankekehittäjän tulee vaikutusten arvioinnin tulosten perusteella saada riittävät tiedot hankkeesta päätöksentekoa varten

8 KULTTUURIYMPÄRISTÖÖN KOHDISTUVISTA VAIKUTUKSISTA YLEENSÄ - Kulttuuriympäristöjen luonne ja rakentamisen mittakaava voi olla pienipiirteistä - Tuulivoiman nykyaikaa edustava tekninen luonne voi heikentää kulttuuriympäristön ja historiallisen maiseman visuaalisia ominaisuuksia* - Vaikutusten myötä esimerkiksi ennen maisemassa tärkeänä maamerkkinä sijainnut kirkko tai muu alueen luonteen kannalta tärkeä elementti voi kutistua ja menettää merkitystään - Melun ja vilkunnan vaikutukset yhdessä visuaalisten vaikutusten kanssa voivat lisätä häiriintyvyyttä - Vaikutukset voivat kohdistua joko yksittäisiin arvokohteisiin tai laajempiin kokonaisuuksiin, joissa monet eri tekijät ja arvot kohtaavat -> muinaisjäännökset osana kulttuuriympäristöä *Tuulivoimalat ja maisema. Suomen ympäristö 5/2006 (Weckman, Emilia).

9 KULTTUURIYMPÄRISTÖÖN KOHDISTUVAT VAIKUTUKSET, KYSYMYKSIÄ - Miten lähelle kulttuuriympäristöjä voidaan tuoda merkittävää teollista toimintaa? Riippuuko sopiva etäisyys kulttuuriympäristön luonteesta ja erityispiirteistä? - Voisiko tuulivoima muodostaa uuden historiallisen kerrostuman esim. arvokkaissa teollisuuden ja energiatuotannon ympäristöissä, osana ajallista jatkumoa? - Voidaanko sopivaa etäisyyttä määritellä, vai onko arviointi aina tapauskohtaista suhteessa kyseiseen kulttuuriympäristöön ja maisemaan sekä alueen erityispiirteisiin ja arvoihin?

10 KULTTUURIYMPÄRISTÖÖN KOHDISTUVAT VAIKUTUKSET, KYSYMYKSIÄ - Tuulivoimarakentamisen maisemakuvallisten vaikutusten arvioinnin tulee olla mahdollisimman objektiivista kuitenkin arviointi ja selvitysten voivat sisältää myös arvovalintoja - Sosiaaliset vaikutukset miten ihmiset kokevat maiseman muutoksen on oma vaikutusten arvioinnin osa-alueensa ja tuo tietoa osallisten näkemyksistä ja arvostuksista -> tiedon kulku kulttuuriympäristövaikutusten arviointiin - Ovatko vaikutukset kulttuuriympäristöön aina samalla sosiaalisia vaikutuksia / vaikutuksia ihmisiin? - näkymien tarkastelu vapaa-ajan asutuksen suunnalta eroaa maakunnallisiin ja valtakunnallisiin kulttuuriympäristöihin kohdistuvista vaikutuksista

11 KULTTUURIYMPÄRISTÖÖN KOHDISTUVAT VAIKUTUKSET, VÄITTÄMIÄ - Vaikutukset kulttuuriympäristöön ovat lähes aina visuaalisia vaikutuksia - Heikentääkö tuulivoimalan näkyminen esimerkiksi harvinaisen salvosrakenteen arvoa? -> vaikutukset kulttuuriypäristöalueisiin ja kulttuurimaisemaan merkittävämmässä roolissa kuin vaikutukset yksittäisiin pienialaisiin kohteisiin - Kaikki kulttuuriympäristöt eivät välttämättä ole herkkiä - Tuulivoima voi luoda myös uutta kulttuuriympäristöä tai maisemakuvaa - Se, mihin tuulivoimarakentaminen sopii, on myös arvovalinta ja edellyttää laajaa keskustelua. Kulttuuriympäristö muuttuu koko ajan.

12 KULTTUURIYMPÄRISTÖÖN KOHDISTUVAT VAIKUTUKSET, VÄITTÄMIÄ - Tuulivoimatilannetta selvitetään ja voimaloita rakennetaan juuri nyt, mutta vuoden kuluttua energiantuotannon tilanne voi olla hyvin erilainen - Tekninen kehitys tuo mukanaan uudenlaisia, entistä tehokkaampia voimaloita - (Kulttuuriympäristön ajallisen ulottuvuuden kannalta lähi-)tulevaisuudessa voimaloita ei kenties enää tarvita. Voimaloiden vaikutus on siten väliaikainen. - Arvokas ja omaleimainen kulttuuriympäristö voi kestää myös muutoksia! - (Suojellaanko joskus tulevaisuudessa ensimmäisiä teollisia tuulivoimaloita samaan tapaan kuin nyt keskustellaan ja 1980-lukujen rakennusperinnön suojelemisestä?)

13 TUULIVOIMALOITA TULISI VOIDA MYÖS SUUNNITELLA OLENNAISENA OSANA YMPÄRISTÖÄÄN - Visualisoinnit monin eri menetelmin (aikataulun ja kustannusten rajoitteet), myös luonnosmaiset leikkaukset ja kaaviot ei vain staattisia näkymäkuvia - Virtuaalimallin edut korostuvat tutkittaessa hanketta, jossa asutusta monella suunnalla. Mallista voidaan saada helposti lukuisia eri tarkastelukulmia yleispiirteiseen arviointiin - Kerättyjen näkemysten vaikutus tarkempaan suunnitteluun - Voimaloiden tyyppi ja tarkka sijainti voi muuttua hankkeiden edetessä -> arviointi riittävän yleispiirteisellä tasolla, perusteellisesti tehty pohjatyö ja soveltuvan alueen valinta riittävän aikaisin Kuva: Itä-Uudenmaan ja Kymenlaakson tuulivoimaselviitys Pöyry.

14 TUULIVOIMALOITA TULISI VOIDA MYÖS SUUNNITELLA OLENNAISENA OSANA YMPÄRISTÖÄÄN - Sijoitussuunnittelun keinoin haitallisia vaikutuksia voidaan jonkin verran lieventää - Tuulivoimaloiden suunnitelmallinen sommittelu, esimerkiksi maastonmuodon, tietyn suunnan, infrastruktuurin tai muun rakenteen korostaminen - Metsänhoitotoimenpiteiden rajoitukset tietyillä näkymäsektoreilla, teiden ja perustusten sekä muiden rakenteiden huolellinen sijoittaminen ja maisemointi Tanskalainen arkkitehti H.F.Mathiasenin kriittiset tarkastelut tuulivoimaloiden muodostamista kuvioista (alkup.lähde Arkitekten 11/1998, sit. Weckman, E. 2006)

15 VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ Havainnekuva: Pirkanmaan liitto. / Pöyry Finland Oy Näkymä Haralanharjun näkötornista maakunnallisessa selvityksessä tunnistetulle tuulivoiman selvitysalueelle.

16 Näkymä Porin Pengertieltä Reposaareen

17 Antti Nurmesniemen suunnittelema voimajohtopylväs, Helsinki 2010.

18 KIITOS! p Näkymä Kemin sisäsatamasta Ajoksen tuulivoimaloita kohti, Esityksen valokuvat Elina Kataja, ellei toisin mainittu. TENGBOM ERIKSSON ARCHITECTS

Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa

Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa SUOMEN YMPÄRISTÖ 14 2013 Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 14 2013 Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa Helsinki 2013 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUVAIHEESSA ANNETUT LAUSUNNOT JA HUOMAUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VASTINE

ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUVAIHEESSA ANNETUT LAUSUNNOT JA HUOMAUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VASTINE mkhall 22.05.2013 1(84) ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUVAIHEESSA ANNETUT LAUSUNNOT JA HUOMAUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VASTINE Sisältö Yleistä tästä asiakirjasta... 2 Yleisvastine koskien

Lisätiedot

YHTEYSTIEDOT HANKKEESTA VASTAAVA. YVA-KONSULTTI Sito Oy YHTEYSVIRANOMAINEN. Egentliga Finlands Energi Ab. Yhteyshenkilö:

YHTEYSTIEDOT HANKKEESTA VASTAAVA. YVA-KONSULTTI Sito Oy YHTEYSVIRANOMAINEN. Egentliga Finlands Energi Ab. Yhteyshenkilö: YHTEYSTIEDOT HANKKEESTA VASTAAVA Egentliga Finlands Energi Ab Yhteyshenkilö: Ansgar Hahn Puh. +358 400 354 253 Sähköposti ansgar@epo-energy.com Hämeenkatu 28 E 3. krs. 20700 Turku YVA-KONSULTTI Sito Oy

Lisätiedot

Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava

Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava LOIMAAN KAUPUNKI EOLUS VIND AB PO Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24868 Kaavaselostus 1 (65) Pekka Sepppänen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 1.1

Lisätiedot

Muonion kunta. Mielmukkavaaran asemakaava Tuulipuiston alue. Asemakaavan selostus, luonnos (valmisteluvaihe)

Muonion kunta. Mielmukkavaaran asemakaava Tuulipuiston alue. Asemakaavan selostus, luonnos (valmisteluvaihe) 9M709004.BOR 7.10.2010 Muonion kunta Mielmukkavaaran asemakaava Tuulipuiston alue Asemakaavan selostus, luonnos (valmisteluvaihe) Vireilletulo 20.8.2009 9M706011 Mielmukkavaaran asemakaava, tuulipuiston

Lisätiedot

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen

Lisätiedot

PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos)

PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos) PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos) 1. JOHDANTO 2. VARSINAIS-SUOMEN TUULIVOIMASELVITYS 2010 2011 3. TUULIVOIMASELVITYKSEEN SISÄLTYVÄT ALUEET KEMIÖNSAARELLA 4. KEMIÖNSAAREN KUNNAN PERIAATEPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi 25..11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet

Vaikutusten arviointi 25..11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet 1 SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet Vaikutusten arviointi 25..11.2013 KAAVASELOSTUKSEN ERILLISLIITE A SATAKUNTALIITTO ALUEIDEN KÄYTTÖ 2 SATAKUNNAN

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN IV VAIHEMAAKUNTAKAAVAN TUULIVOIMA-ALUEIDEN MAISEMAVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

KESKI-POHJANMAAN IV VAIHEMAAKUNTAKAAVAN TUULIVOIMA-ALUEIDEN MAISEMAVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vastaanottaja eski-pohjanmaan liitto Asiakirjatyyppi Arviointiraportti, kaavaselostuksen liite Päivämäärä 12.1.2015 Viite Työnumero 1510016432 ESI-POHJANMAAN IV VAIHEMAAUNTAAAVAN TUULIVOIMA-ALUEIDEN MAISEMAVAIUTUSTEN

Lisätiedot

INVENTOINTIOHJE VALTAKUNNALLISESTI ARVOKKAIDEN MAISEMA-ALUEIDEN PÄIVITYSINVENTOINNIT MAASEUDUN KULTTUURIMAISEMAT JA MAISEMANÄHTÄVYYDET

INVENTOINTIOHJE VALTAKUNNALLISESTI ARVOKKAIDEN MAISEMA-ALUEIDEN PÄIVITYSINVENTOINNIT MAASEUDUN KULTTUURIMAISEMAT JA MAISEMANÄHTÄVYYDET INVENTOINTIOHJE VALTAKUNNALLISESTI ARVOKKAIDEN MAISEMA-ALUEIDEN PÄIVITYSINVENTOINNIT MAASEUDUN KULTTUURIMAISEMAT JA MAISEMANÄHTÄVYYDET Ympäristöministeriö MAPIO-työryhmä 10/2010 Valtakunnallisesti arvokkaiden

Lisätiedot

Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi

Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi TM VOIMA OY Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi Pajukosken, Kytölän, Saarenkylä-Vieskanjärven, Tuomiperän sekä Kukonahon tuulivoimapuistot FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU JA

Lisätiedot

Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi

Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi TM VOIMA OY Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi Pajukosken, Kytölän, Saarenkylä-Vieskanjärven, Tuomiperän sekä Kukonahon tuulivoimapuistot FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU JA

Lisätiedot

Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti

Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava Osayleiskaavaehdotus nähtävillä oloajankohta 10.11-10.12.2014 VASTINERAPORTTI 29.4.2015

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS SIIKAJOEN VARTINOJAN JA ISONEVAN TUULIVOIMAPUISTOJEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS Oulu, 27.2.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi

Lisätiedot

OSA II YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

OSA II YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET OSA II YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 47 48 7. Ympäristövaikutusten arvioinnin lähtökohdat Ympäristövaikutusten arviointi on lakiin (268/1999) perustuva menettely. Sen tarkoituksena on arvioida merkittävien hankkeiden

Lisätiedot

Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava

Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava HUITTISTEN KAUPUNKI EOLUS OY Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24870 Kaavaselostus 1 (70) Pekka Sepppänen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

LIITE 1 HANKEKUVAUS JA ALUSTAVA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

LIITE 1 HANKEKUVAUS JA ALUSTAVA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI LIITE 1 HANKEKUVAUS JA ALUSTAVA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 1 HANKKEEN KUVAUS JA SIJAINTI... 2 2 HANKEALUEEN YMPÄRISTÖ... 4 2.1 ALUEEN TIESTÖ... 4 2.2 ASUTUS JA ALUEEN MUUT TOIMINNOT... 4 2.3 KAAVATILANNE

Lisätiedot

Uudenmaan tuulivoimaselvitys, osa 1: NYKYTILA-ANALYYSI

Uudenmaan tuulivoimaselvitys, osa 1: NYKYTILA-ANALYYSI Uudenmaan tuulivoimaselvitys, osa 1: NYKYTILA-ANALYYSI Uudenmaan liiton julkaisuja E127-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja E127-2013 ISSN 2341-8885 ISBN 978-952-448-372-8 Ulkoasu: Anni Levonen Valokuvat:

Lisätiedot

SUHANGON KAIVOSALUEEN LAAJENNUS MAISEMASELVITYS

SUHANGON KAIVOSALUEEN LAAJENNUS MAISEMASELVITYS Liite 26 Gold Fields Arctic Platinum SUHANGON KAIVOSALUEEN LAAJENNUS MAISEMASELVITYS 28.9.2012 Yhteystiedot PL 50 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa Y-tunnus 0625905-6 Puh. +358 10

Lisätiedot

Kaavan ehdotusvaiheen kuulemisesta saadut lausunnot ja muistutukset

Kaavan ehdotusvaiheen kuulemisesta saadut lausunnot ja muistutukset Salon kaupunki Näsen kartanon tuulipuiston osayleiskaava 82129132-03 Kaavan ehdotusvaiheen kuulemisesta saadut lausunnot ja muistutukset Näsen kartanon tuulipuiston osayleiskaavan ehdotusvaiheen kuulemisen

Lisätiedot

Lausunnonantaja Lausunnon pääsisältö Toimenpide-ehdotus

Lausunnonantaja Lausunnon pääsisältö Toimenpide-ehdotus SALON KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava, koonti luonnosvaiheen lausunnoista 20.11.2013 Lausunnonantaja Lausunnon pääsisältö Toimenpide-ehdotus Varsinais-Suomen ELY-keskus Kaavaselostus:

Lisätiedot

PUHURI OY JA TUULIWATTI OY Raahen eteläiset tuulipuistot YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS. Ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus)

PUHURI OY JA TUULIWATTI OY Raahen eteläiset tuulipuistot YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS. Ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus) 52K30045.49 Marraskuu 2012 PUHURI OY JA TUULIWATTI OY Raahen eteläiset tuulipuistot Ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus) COPYRIGHT PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING OY Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

R A P O RT T I 2012 UUSIUTUVAT ENERGIAVAR UUSIUTUVAT ENERGIAVAR AT

R A P O RT T I 2012 UUSIUTUVAT ENERGIAVAR UUSIUTUVAT ENERGIAVAR AT RAPORTTI 2012 UUSIUTUVAT ENERGIAVARAT JA JA NIIDEN SIJOITTUMINEN POHJANMAALLA RAPORTTI 2012 Layout: Mainostoimisto Henrix, Kokkola 2013 2 - Uusiutuvat energiavarat ja niiden sijoittuminen Pohjanmaalla

Lisätiedot

LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013. ELY keskuksen kannanotto

LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013. ELY keskuksen kannanotto 15.10.2014 - Vastineraportti 1 / 24 LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013 ELY keskuksen kannanotto Maisema ja kulttuuriympäristö Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteiden

Lisätiedot

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaava

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaava Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaava ESIPUHE Etelä-Savon maakuntaliiton virasto on saanut valmiiksi ensimmäisen vaihemaakuntakaavansa, tuulivoimamaakuntakaavan. Vuonna 2009 valmistunutta kokonaismaakuntakaavaa

Lisätiedot

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAHANKKEEN YVA-OHJELMA

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAHANKKEEN YVA-OHJELMA Vastaanottaja A. Ahlström Osakeyhtiö Satawind Oy Asiakirjatyyppi YVA-Ohjelma Päivämäärä 16.9.2013 1510006584 A. AHLSTRÖM OSAKEYHTIÖ SATAWIND OY AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAHANKKEEN YVA-OHJELMA A. AHLSTRÖM

Lisätiedot

WPD FINLAND OY AILANGANTUNTURIN. tuulipuisto

WPD FINLAND OY AILANGANTUNTURIN. tuulipuisto WPD FINLAND OY AILANGANTUNTURIN tuulipuisto Ympäristövaikutusten arviointiselostus Maaliskuu 2013 ESIPUHE JA HANKKEEN TAHOT Esipuhe Tämän ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettelyn) tarkoituksena

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa Helsinki 2006 Y

Lisätiedot

POHJANMAAN LIITTO UUSIUTUVAT ENERGIAVARAT JA NIIDEN SIJOITTUMINEN POHJANMAALLA POHJANMAAN LIITTO RAPORTTI 23.11.2010

POHJANMAAN LIITTO UUSIUTUVAT ENERGIAVARAT JA NIIDEN SIJOITTUMINEN POHJANMAALLA POHJANMAAN LIITTO RAPORTTI 23.11.2010 POHJANMAAN LIITTO UUSIUTUVAT ENERGIAVARAT JA NIIDEN SIJOITTUMINEN POHJANMAALLA RAPORTTI 23.11.2010 POHJANMAAN LIITTO RAPORTTI 23.11.2010 RAPORTTI 23.11.2010 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 1 2. POHJANMAAN MAAKUNTA

Lisätiedot

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland. Varsinais-Suomen tuulivoimaselvitys 2010-2011

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland. Varsinais-Suomen tuulivoimaselvitys 2010-2011 Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland Varsinais-Suomen tuulivoimaselvitys 2010-2011 Varsinais-Suomen tuulivoimaselvitys 2010-2011 Tekijät: Aleksis Klap,

Lisätiedot