Tampereen yliopiston KAUPPAKORKEAKOULU Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYSVAIKUTUKSET ETELÄ-POHJANMAALLA VUONNA 2004

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampereen yliopiston KAUPPAKORKEAKOULU Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYSVAIKUTUKSET ETELÄ-POHJANMAALLA VUONNA 2004"

Transkriptio

1 Tampereen yliopiston KAUPPAKORKEAKOULU MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYSVAIKUTUKSET ETELÄ-POHJANMAALLA VUONNA 2004

2 2 ESIPUHE Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutusten arvioinnin avulla saadaan suuri määrä tutkittua tietoa matkailun taloudellisista vaikutuksista ja kohdealueen matkailun ominaispiirteistä, jota voidaan käyttää alueen matkailun kehittämistyössä ja matkailua koskevassa elinkeinopoliittisessa päätöksenteossa. Matkailun aikaansaamien taloudellisten vaikutusten arviointi on aina haasteellinen tehtävä, sillä matkailun aikaansaamat tulo- ja työllisyysvaikutukset jakautuvat lukuisille eri hyödynsaajatoimialoille. Siten näiden vaikutusten selvittäminen edellyttää omaa erillistutkimusta. Etelä-Pohjanmaan maakunnan matkailutulotutkimus 2004 on toteutettu soveltaen ns. pohjoismaisen mallin mukaista tulomenetelmää. Tällöin matkailun ns. hyödynsaajakyselyn avulla määritellään matkailijoiden osuus eri toimialojen yritysten liikevaihdosta. Tulokset on yleistetty koskemaan koko Etelä-Pohjanmaan maakuntaa hyödyntämällä Tilastokeskuksen toimipaikkatilastoja. Tutkimuksen osana arvioitin myös matkailun määrää ja rakennetta Etelä-Pohjanmaalla. Tämän jatkona arvioitiin ns. menomenetelmän avulla eri matkailijaryhmien rahankäyttöä ja taloudellista merkitystä. Tutkimusaineistona käytettiin suurehkoa määrää erilaista tilastotietoa, aikaisemmin tehtyjen tutkimusten tuloksia eri matkailijaryhmien rahankäytöstä sekä asiantuntijakeskusteluja. Kokonaisuudessaan tämä arviointitutkimus on pyritty toteuttamaan siten, että sitä voitaisiin jatkossa päivittää kustannustehokkaasti. Tutkimuksen toimeksiantajana oli Etelä-Pohjanmaan maaseutumatkailu- ja koordinaatiohanke, jota hallinnoi Seinäjoen Ammattikorkeakoulun Maa- ja metsätalouden yksikkö Ilmajoelta. Hanketta on rahoittanut Etelä-Pohjanmaan TE-keskuksen Maaseutuosasto EMOTR-rahalla. Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos haluaa lämpimästi kiittää tutkimushankkeen ohjausryhmää, joka puheenjohtajansa Arja Kortesluoman johdolla on aktiivisesti tukenut tutkimuksen toteuttamista sen kaikissa vaiheissa. Suuret kiitokset ovat myös paikallaan Etelä-Pohjanmaan matkailuyrityksille ja muille toimijoille, jotka ovat omalla panoksellaan mahdollistaneet tämän tutkimuksen toteuttamisen. Samalla tutkimuksen tekijät haluavat toivottaa menetystä kaikille Etelä-Pohjanmaan matkailun kehittämistyössä mukana oleville yrityksille ja eri kehittäjätahoille. Tampereella helmikuussa 2006 Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulu

3 3 TIIVISTELMÄ Matkailun aikaansaama välitön ja arvonlisäveroton matkailutulo Etelä-Pohjanmaalla vuonna 2004 oli noin 174,5 miljoonaa euroa. Vuoden 1998 matkailutuloksi maakunnassa arvioitiin noin 126 miljoonaa euroa ja vuoden 2000 matkailutuloksi noin 127 miljoonaa euroa. Vertailua eri vuosien välillä voidaan pitää suuntaa-antavana tutkimusten eriävistä toteutustavoista johtuen. Vuoden 2004 matkailutuloarviossa maakunnan megakohdetta, Veljekset Keskinen Oy:ä, on käsitelty erillään vertailtavuussyistä ja kohteen poikkeuksellisesta luonteesta johtuen. Veljekset Keskinen Oy:n aikaansaama matkailutulo vuonna 2004 oli noin 90 miljoonaa euroa ja työllisyysvaikutukset noin 250 henkilötyövuotta. Kokonaisuudessaan Etelä-Pohjanmaan maakunnan välitön ja arvonlisäveroton matkailutulo vuonna 2004 oli siis noin 264,5 miljoonaa euroa. Matkailun osuus maakunnan yritystoimipaikkojen kokonaisliikevaihdosta oli noin 2,6 % ja asukasta kohden matkailutuloa kertyi noin 900 euroa (ilman Veljekset Keskinen Oy:ä). Matkailun merkitystä maakunnassa valaisee mm. se, että vuonna 2004 huonekalujen valmistus aikaansai Etelä- Pohjanmaalla alan yrityksissä noin 136 miljoonan euron arvonlisäverottoman liikevaihdon ja puutalojen valmistus noin 94 miljoonan arvonlisäverottoman liikevaihdon. Matkailun aikaansaamat välittömät työllisyysvaikutukset olivat henkilötyövuotta, mikä vastaa noin 3,1 % maakunnassa tehdyistä henkilötyövuosista kokonaisuudessaan. Lisäksi Veljekset Keskinen Oy:n osalta välitön työllisyysvaikutus oli noin 250 henkilötyövuotta. Kokonaisuudessaan matkailun aikaansaama työllisyysvaikutus oli maakunnassa siis henkilötyövuotta vuonna Valtaosa matkailutulon 174,5 miljoonasta eurosta kohdistui vähittäiskauppaan (31 % ja 54,2 milj. ), henkilöliikennepalveluihin ja näiden tukitoimintaan (23 % ja 40 milj. ) sekä majoitus- ja ravitsemistoimintaan (22 % ja 38 milj. ). Huoltamo- ja korjaustoiminnan sekä polttoainemyynnin osuus oli 10 % (18,3 milj. ), virkistys-, kulttuuri- ja urheilupalveluiden 7 % (13 milj. ) sekä matkatoimistojen ja muun matkailua palvelevan toiminnan 6 % (10 milj. ). Yksi prosentti matkailutulosta kohdistui matkailua palvelevaan vuokraustoimintaan ja muihin palveluihin (1 milj. ). Seutukunnittain tarkasteltuna suurimman osan matkailutulon 174,5 miljoonasta eurosta sai Seinänaapurit (53 % ja 92 milj. ). Kuusiokunnat (15 % ja 26,5 milj. ilman Veljekset Keskinen Oy:tä) ja Härmänmaa (14 % ja 25 milj. ) sijoittuivat keskenään samaan suuruusluokkaan samoin kuin Suupohja (9 % ja 16 milj. ) ja Järviseutu (9 % ja 15 milj. ). Mikäli Veljekset Keskinen Oy:n matkailutulo sisällytetään Kuusiokuntien lukuihin, nousee seutukunnan matkailutulo 116,5 miljoonaan euroon. Eri matkailijaryhmistä eniten matkailumenoa synnyttivät päiväkävijät (46 % ja 122,5 milj. ). Maksullisessa majoituksessa yöpyneiden osuus matkailumenosta oli 28 % (73,2 milj. ) ja maksuttomassa majoituksessa yöpyneiden 27 % (72,4 milj. ). Vuonna 2004 Etelä-Pohjanmaalla kertyi yhteensä noin matkailijoiden yöpymisvuorokautta. Valtaosa majoitusvuorokausista (80 %) vietettiin maksuttomassa majoituksessa kuten kotitalouksissa sukulaisten ja tuttavien luona tai omalla vapaa-ajanasunnolla. Maksullisen majoituksen osuus matkailijoiden yöpymisvuorokausista oli vastaavasti viidennes (20 %). Etelä-Pohjanmaalle suuntautuneiden matkailijoiden päiväkäyntien määräksi arvioitiin noin kappaletta vuonna Tutkimuksen päämenetelmänä sovellettiin ns. pohjoismaisen mallin mukaista tulomenetelmää, joka perustuu yrityskyselyssä (302 vastausta) saatujen matkailun merkitystä koskevien tietojen soveltamiseen Tilastokeskuksen laatimiin maakunta- ja seutukuntakohtaisiin toimipaikkatilastoihin. Tulomenetelmän rinnalla tutkimuksessa käytettiin myös ns. menomenetelmää eri matkailijaryhmien aikaansaamien taloudellisten vaikutusten arvioimiseksi. Näiden lisäksi matkailutuloarvion perustaksi

4 4 kerättiin suuri määrä tilasto- ja muuta fakta-aineistoa sekä asiantuntija-arvioita. Matkailijaksi tutkimuksessa määriteltiin UNWTO:n matkailijakäsitteen mukaisesti henkilö, joka siirtyy tavanomaisen elinpiirinsä ulkopuolelle vapaa-ajanvietto-, liikematka- tai muussa tarkoituksessa alle vuoden ajaksi. Tutkimuksen toteutti Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulun yhteydessä toimiva Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos ja sen toimeksiantaja oli Etelä-Pohjanmaan maaseutumatkailu- ja koordinaatiohanke, jota hallinnoi Seinäjoen Ammattikorkeakoulun Maa- ja metsätalouden yksikkö Ilmajoelta ja jonka on rahoittanut Etelä-Pohjanmaan TE-keskuksen Maaseutuosasto EMOTR-rahalla.

5 5 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 2 Tiivistelmä Johdanto Tutkimuksen toteutus Matkailun volyymin ja rakenteen määrittely sekä matkailumenon arviointi Matkailutulon ja matkailun työllisyysvaikutuksen määrittely Tutkimusmenetelmän arviointia Matkailutuloarvion päivittäminen Matkailun taloudelliset vaikutukset Etelä-Pohjanmaalla vuonna Matkailun kokonaismäärä Etelä-Pohjanmaalla vuonna Matkailun osuus toimialojen liiketoiminnasta Etelä-Pohjanmaalla vuonna Etelä-Pohjanmaan matkailun taloudelliset ja työllisyysvaikutukset vuonna Matkailuyritysten kyselyn tulokset...21 LIITELUETTELO Liite 1. Matkailutuloarvioon sisällytetyt toimialat Liite 2. Matkailuyritysten hyödynsaajakyselyn avoimet vastaukset

6 6 1 JOHDANTO Koska matkailun taloudelliset ja työllistävät vaikutukset jakautuvat lukuisille eri toimialoille, vaatii niiden selvittäminen perusteellista ja johdonmukaista tutkimus- ja arviointityötä. Tämän tutkimushankkeen päätavoite olikin juuri matkailun välittömien ja välillisten taloudellisten ja työllisyysvaikutusten selvittäminen Etelä-Pohjanmaan maakunnassa ja sen seutukunnissa. Tutkimukselle asetettiin lisäksi kaksi osatavoitetta. Tutkimuksen ensimmäinen osatavoite oli arvioida matkailun taloudellisten ja työllisyysvaikutusten kehitystä maakunnassa vuodesta 1998, jolloin aihetta on edellisen kerran tutkittu Etelä-Pohjanmaalle kohdistetulla tutkimuksella, sekä verrata mahdollisuuksien mukaan Etelä- Pohjanmaan matkailun merkitystä muihin maakuntiin ja koko Suomeen. Tutkimuksen toiseksi osatavoitteeksi asetettiin matkailun taloudellisia ja työllisyysvaikutuksia koskevan seurantamallin tuottaminen Etelä-Pohjanmaan maakunnalle, jonka avulla matkailun taloudellisia ja työllisyysvaikutuksia voidaan arvioida uudelleen suhteellisen pienillä panostuksilla esim. vuositasolla. Tutkimuksen toimeksiantajana oli Etelä-Pohjanmaan maaseutumatkailu- ja koordinaatiohanke, jota hallinnoi Seinäjoen Ammattikorkeakoulun Maa- ja metsätalouden yksikkö Ilmajoelta ja jonka on rahoittanut Etelä-Pohjanmaan TE-keskuksen Maaseutuosasto EMOTR-rahalla. Tutkimuksen toteutti Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulun yhteydessä toimiva elokuun 2005 ja helmikuun 2006 välisenä aikana. Tutkimushankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta vastasivat hankkeen projektipäällikkönä tutkimuspäällikkö Marko Laiho, tutkija Elina Vulli ja tutkimusapulainen Milla Alanärä. Raportin on kirjoittanut tutkija Elina Vulli. Hankkeen vastuullisena johtajana toimi johtaja Harri Talonen. Hankkeen työskentelyä tukemaan koottiin ohjausryhmä, joka kokoontui yhteensä neljä kertaa. Ohjausryhmään kuuluivat seuraavat henkilöt: Henkilö Arja Kortesluoma (puheenjohtaja) Jaana Rintala (sihteeri) Jukka Pajunen Ilppo Karesola Sanna Puumala Tapani Kotanen Mervi Mikkola Tapani Tuohiniemi Juhani Ketola Jarmo Kallio Ulla Jussila Kirsi Ollikkala Monica Johnson Marko Laiho Elina Vulli Organisaatio/taho Etelä-Pohjanmaan maaseutumatkailu- ja koordinaatiohanke Etelä-Pohjanmaan maaseutumatkailu- ja koordinaatiohanke Seinänaapurit Suupohja Kuusiokunnat Järviseutu Härmänmaa Jalasjärvi Töysä Etelä-Pohjanmaan TE-keskus Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy Etelä-Pohjanmaan liitto Pohjanmaan Matkailu ry Ohjausryhmässä käsiteltyjä ja työstettyjä asiakokonaisuuksia olivat mm. matkailun määrä ja rakenne Etelä-Pohjanmaalla, matkailun merkitys alueen yritystoiminnassa sekä matkailun taloudellisten ja työllistävien vaikutusten arviointi.

7 7 2 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Matkailijaksi tutkimuksessa määriteltiin UNWTO:n matkailijakäsitteen mukaisesti henkilö, joka siirtyy tavanomaisen elinpiirinsä ulkopuolelle vapaa-ajanvietto-, liikematka- tai muussa tarkoituksessa alle vuoden ajaksi. Maantieteellisesti rajattuna tavanomaisen elinpiirin katsottiin tässä tutkimuksessa sisältävän vähintään henkilön oma kotikunta, mahdollisesti myös laajempi alue. Näin ollen myös maakunnan sisäinen matkailu sisältyy tutkimukseen, sikäli kun muut matkailijamäärittelyn kriteerit täyttyvät. Em. rajausten vuoksi esim. säännöllisesti naapurikunnassa ostoksilla käyvää henkilöä ei laskettu matkailijaksi. Sen sijaan omalla vapaa-ajanasunnolla kävijät laskettiin matkailijoiksi, mikäli mökin sijaintikunta Etelä-Pohjanmaalla oli eri kuin omistajan/kävijän kotikunta. Matkailutuloarvio laadittiin sekä maakunta- että seutukuntatasolla. Seutukuntatason tarkastelussa maakunta jaettiin viiteen seutukuntaan seuraavasti: Seinänaapurit: Seinäjoki, Jalasjärvi, Ilmajoki, Kurikka, Nurmo, Ylistaro, Peräseinäjoki Suupohja: Isojoki, Jurva, Karijoki, Kauhajoki, Teuva Kuusiokunnat: Alavus, Kuortane, Lehtimäki, Soini, Töysä, Ähtäri Järviseutu: Alajärvi, Evijärvi, Lappajärvi, Kortesjärvi, Vimpeli Härmänmaa: Alahärmä, Kauhava, Lapua, Ylihärmä Päämenetelmänä arviossa sovellettiin ns. pohjoismaisen mallin mukaista tulomenetelmää. Tulomenetelmän tueksi arvioitiin menomenetelmän avulla myös matkailumeno, joka edellyttää matkailun määrän ja rakenteen selvittämistä kohdealueella. Arviointityössä käytetyt menetelmät on esitetty tarkemmin seuraavassa. 2.1 Matkailun volyymin ja rakenteen määrittely sekä matkailumenon arviointi Etelä-Pohjanmaalle suuntautuvan matkailun määrää ja rakennetta haarukoitiin tilastotietojen, asiantuntija-arvioiden ja aikaisemmin tehtyjen tutkimusten perusteella. Tilastotietoja kerättiin seuraavista aiheista: väkiluku kotitalouksien määrä yritysten toimipaikkojen määrä (kpl, liikevaihto, henkilöstö) rekisteröidyt majoitusvuorokaudet majoituskapasiteetti vapaa-ajanasuntojen määrä tapahtumien ja käyntikohteiden kävijämäärät liikennemäärät (tie-, rautatie- ja lentoliikenne) Asiantuntija-arviot painottuivat rekisteröimättömien majoitusvuorokausien ja päiväkävijöiden määrän arviointiin. Aikaisemmin tehdyistä tutkimuksista hyödynnettiin mm. Tilastokeskuksen matkailuaiheisia tutkimuksia ja muihin maakuntiin tehtyjä matkailutulotutkimuksia sekä Etelä-Pohjanmaan vuoden 1998 matkailutuloarviota. Edellä mainittujen tietolähteiden lisäksi Veljekset Keskinen Oy:n osuutta arvioitaessa hyödynnettiin Kyläkaupan asiakaskunnasta laadittua erillisselvitystä, joka perustuu asiakkaan haastatteluun vuonna Haastatteluissa selvitettiin mm. asiakkaiden asuinaluetta, ostosmatkan pituutta ja käyntiuseutta. Selvityksen on laatinut KTM Timo Rintamäki Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulusta.

8 8 2.2 Matkailutulon ja matkailun työllisyysvaikutuksen määrittely Tulomenetelmän kaksi tärkeintä tietolähdettä olivat matkailun hyödynsaajatahoille suunnattu kysely ja Tilastokeskuksen toimipaikkatilastot maakunta- ja seutukuntatasolla vuodelta Matkailun hyödynsaajatahoille suunnatun kyselyn päätavoite oli kerätä tietoa yritysten/toimipaikkojen liikevaihdosta, henkilöstöstä sekä matkailun osuudesta niiden liiketoiminnassa. Kysely kohdistettiin matkailusta hyötyä saaville toimialoille, jotka on listattu tarkemmin liitteessä 1 (vrt. Laakkonen 2002). Yritysten yhteystiedot saatiin seutukuntien edustajilta ja niitä täydennettiin lisäksi mm. esitteiden ja Internet-sivujen perusteella. Kyselyä varten yritykset jaettiin toimialansa mukaan kahteen luokkaan seuraavasti: Matkailuyritykset Majoitus Ohjelmapalvelut Muut hyödynsaajat Vähittäiskauppa Henkilöliikennepalvelut Ravitsemispalvelut Virkistys-, kulttuuri- ja urheilupalvelut Huoltamotoiminta ja polttoaineiden myynti Moottoriajoneuvojen korjaus ja huolto Matkailua palveleva vuokraustoiminta Muut palvelut Kaikille yrityksille yhteisiä teemoja kyselyssä olivat seuraavat: yrityksen/toimipaikan sijaintikunta yrityksen/toimipaikan päätoimiala kokoaikaisten työpaikkojen määrä vuonna 2004 yrityksen liikevaihto vuonna 2004 arvio matkailijoiden osuudesta yrityksen liikevaihdosta vuonna 2004 Matkailuyritysten kysely sisälsi lisäksi seuraavat teemat: majoituskapasiteetti ja sen kysyntä vuonna 2004 liikevaihdon ennakoitu kehitys vuonna 2006 asiakasryhmät, joiden ennakoidaan lisäävän yrityksen liikevaihtoa vuonna 2006 liiketoiminnan kannattavuus vuonna 2005 oman kunnan/seutukunnan suhtautuminen matkailuun matkailun kehittämiskohteet omalla toiminta-alueella lähivuosina Kyselyitä lähetettiin yhteensä kappaletta lokakuussa Postitse saatujen vastausten lisäksi otosta täydennettiin puhelinhaastatteluilla siten, että vastauksia saatiin yhteensä 302 kappaletta. Seutukunnittain ja toimialoittain vastaukset jakaantuivat seuraavasti (taulukot 1 ja 2):

9 9 Taulukko 1. Hyödynsaajakyselyn vastausten jakautuminen seutukunnittain Seutukunta Matkailuyritykset (kpl) Muut hyödynsaajat (kpl) Yhteensä (kpl) Yhteensä (%-osuus) Seinänaapurit % Suupohja % Kuusiokunnat % Järviseutu % Härmänmaa % Puuttuva sijaintitieto % YHTEENSÄ % Taulukko 2. Hyödynsaajakyselyn vastausten jakautuminen toimialoittain Toimiala Kpl %-osuus Majoitus % Ohjelmapalvelut 6 2 % Vähittäiskauppa % Henkilöliikennepalvelut % Ravitsemistoiminta % Virkistys-, kulttuuri- ja urheilupalvelut 22 7 % Huoltamotoiminta ja polttoaineiden myynti 21 7 % Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus 13 4 % Matkailua palveleva vuokraustoiminta 5 2 % Muut palvelut 13 4 % YHTEENSÄ % Saatujen vastausten määrää voidaan pitää melko hyvänä. Vaikka muutamalta toimialalta saatujen vastausten määrä saattaa vaikuttaa melko vähäiseltä, on se kuitenkin riittävän kattava suhteessa ko. toimialojen toimipaikkojen määrään maakunnassa. Hyödynsaajakyselystä saadut tiedot yleistettiin koskemaan matkailusta hyötyviä toimialoja kokonaisuudessaan Tilastokeskuksen toimipaikkatilastojen avulla, jotka olivat käytössä maakunta- ja seutukuntatasolla vuodelta Toimipaikkatilaston tietoja täydennettiin omilla tiedusteluilla niiltä toimialoilta, joilta tietojen saaminen tilastosta oli esim. salassapitosyistä johtuen rajallista. Toimialajako perustuu Tilastokeskuksen Toimialaluokitus 2002:een, jossa jokaiselle yritykselle/toimipaikalle määritetään päätoimiala, vaikka toimintaa voidaan harjoittaa myös muilla toimialoilla. Näin ollen esim. yritys, joka harjoittaa päätoimialanaan majoitustoimintaa ja sen ohella tarjoaa ravitsemis- ja ohjelmapalveluita, tilastoituu ainoastaan majoitustoiminnan alle. Tilastointikriteereistä johtuen tässä tutkimuksessa käytetyt Toimialaluokitus 2002:een pohjautuvat toimialaryhmittelyt eivät ole ns. puhtaita, vaan voivat sisältää jossain määrin myös muille toimialoille kuuluvaa toimintaa. Koska tutkimuksen yksi keskeinen lähtökohta oli ohjausryhmän päätöksen mukaisesti vuoden 2004 matkailutuloarvion vertaaminen vuosien 1998 ja 2000 matkailutuloarvioihin, raportoidaan tuloksia sekä Veljekset Keskinen Oy mukaan luettuna että ilman sitä vertailun mahdollistamiseksi. Syynä tähän on se, että vuosien 1998 ja 2000 matkailutuloarvioissa Veljekset Keskinen Oy:n vaikutusta ei ole huomioitu täydessä laajuudessaan, jolloin vertailukelpoisuuden säilyttämiseksi on tuloksia syytä tarkastella myös ilman ko. kohdetta, jonka volyymi on harvinaislaatuisen suuri muihin Etelä-Pohjanmaan ja muiden maakuntien suuriin matkailukohteisiin verrattuna.

10 Tutkimusmenetelmän arviointia Perinteisesti matkailun taloudellisia vaikutuksia on arvioitu ns. pohjoismaisen mallin mukaisesti sekä tulo- että menomenetelmällä. Menomenetelmän suurin haaste on matkailijahaastattelujen kohdentaminen oikein, jolloin eri matkailijaryhmiä haastatellaan heille tyypillisissä matkailukohteissa ja erityyppiset matkailukohteet tulevat edustetuksi oikeassa suhteessa. Luonnollisesti haastattelujen toteuttaminen useassa kymmenessä haastattelupisteessä on myös kustannuskysymys. Menomenetelmän eduksi voidaan kuitenkin laskea se, että siinä matkailijamäärittelyä voidaan noudattaa johdonmukaisemmin kuin tulomenetelmässä, ts. tietoja kerätään vain niiltä henkilöiltä, jotka täyttävät tutkimuksessa asetetun matkailijamäärittelyn. Tulomenetelmässä hankaluuden muodostaa se, että matkailun hyödynsaajayritysten on usein hankalaa määritellä matkailijoiden osuutta liikevaihdostaan, koska asiakkaiden lähtöalueesta ei ole olemassa tarkkoja tietoja. Tulomenetelmän puolesta puhuu kuitenkin sen kustannustehokkuus ylipäätään ja se, että siinä voidaan huomioida hyvin suuri määrä matkailusta hyötyä saavia toimialoja suhteellisen pienillä panostuksilla. Lisäksi toimialajaottelua kyetään noudattamaan johdonmukaisemmin kuin menomenetelmässä. Arvioitaessa matkailun taloudellisia vaikutuksia sekä menomenetelmän että tulomenetelmän kautta tulokset yleensä eroavat tai niiden ainakin tulisi erota jonkin verran toisistaan. Yksi syy tähän on se, että menomenetelmän perusteella saadut kulutusmäärät sisältävät myös ostettuihin palveluihin ja tuotteisiin kuuluvan arvonlisäveron, kun taas tulomenetelmässä käytettyyn Tilastokeskuksen toimipaikkatilastoon sisältyvät liikevaihdot ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa. 1 Toinen syy tulosten eroavaisuuteen ja ylipäätään menetelmän tarkkuuteen liittyen on se, että osa matkailutulosta sirpaloituu sellaisille toimialoille, joita ei voida toimialaluokituksen valossa pitää matkailun ensi- tai toissijaisina hyödynsaajina. Esimerkiksi monet maaseutumajoituskohteet harjoittavat majoitustoimintaa sivuelinkeinonaan, jolloin yritykset sijoittuvat toimialaluokituksessa päätoimialansa (esim. maatalous) alle, vaikka matkailijat ilmoittavat käyttäneensä rahaa majoituksen. Koska tässä tutkimuksessa pääpaino oli tulomenetelmän soveltamisessa eikä matkailijahaastatteluja suoritettu, on vastaavantyyppisten lähinnä tilastointikriteerien soveltamisesta johtuvien epätarkkuuksien määrä vähäisempi kuin kahta menetelmää täysimittaisesti käytettäessä. Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutusten selvittäminen perustuu aina jossain määrin arvioihin, mikä on syytä huomioida tutkimustuloksia tarkasteltaessa. Tämän matkailutuloarvion luotettavuuden puolesta puhuvat kuitenkin arvion pohjaksi kerätty laaja fakta- ja tilastoaineisto sekä asiantuntija-arviot, aikaisempien tutkimusten hyödyntäminen, matkailun hyödynsaajatahoille toteutetun kyselyn laajuus (1 640 lähetettyä kyselyä ja 302 vastausta) sekä aktiivisesta ohjausryhmätyöskentelystä saavutettu hyöty. 2.4 Matkailutuloarvion päivittäminen Matkailun taloudellisen merkityksen seuraamiseksi on matkailutuloarviota syytä päivittää esim. muutaman vuoden välein. Tarpeesta riippuen päivitystä voidaan tehdä jopa vuositasolla. Tässä arviointityössä käytettyä mallia on pyritty kehittämään siten, että matkailun taloudellisista ja työllistävistä vaikutuksista saataisiin mahdollisimman laaja kokonaiskuva sekä toimialoittain että matkailijaryhmittäin ja että matkailun taloudellisten vaikutusten arviointi voidaan suorittaa halutuin väliajoin kustannustehokkaasti tutkimuksen luotettavuutta kuitenkaan heikentämättä. Suositeltava arviointimalli on pääpiirteissään esitetty kuvassa 1 ja kuvattu tarkemmin kappaleissa Kauppila (2001): Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset: pohjoismaisen mallin mukaiset matkailijatutkimukset. Naturpolis Kuusamo koulutus- ja kehittämispalvelut. Tutkimuksia 3/2001.

11 11 ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUN TALOUDELLISTEN JA TYÖLLISYYSVAIKUTUSTEN SEURANTAMALLI Päämenetelmä: TULOMENETELMÄ HYODYNSAAJAKYSELY: kohdistetaan erikseen valituille toimialoille (kts. liite 1) tavoite: kerätä tietoa yritysten/toimipaikkojen liikevaihdosta, henkilöstöstä ja matkailun osuudesta liikevaihdosta vastausten määrä väh kpl riippuen mittaamisen aluetasosta TILASTOKESKUKSEN TOIMIPAIKKATILASTOT: kohteena vastaavat toimialat kuin kyselyssä käytetään maakunta-/seutukunta- /kuntatasolla täydennetään omilla tiedusteluilla, mikäli tietojen saanti rajallista MATKAILUN TALOUDELLISET JA TYÖLLISTÄVÄT VAIKUTUKSET välitön matkailutulo ja työllisyys välillinen matkailutulo verotulovaikutukset toimialoittain matkailijaryhmittäin Tukimenetelmä: MENOMENETELMÄ MATKAILUN VOLYYMIN JA RAKENTEEN MÄÄRITTELY majoitusvuorokaudet matkailijaryhmittäin o maksullinen majoitus (rekisteröity ja ei-rekisteröity) o kotitalouksissa yöpyvät o omalla vapaa-ajanasunnolla yöpyvät päiväkävijät muu tilasto- ja fakta-aineisto ja asiantuntija-arviot MATKAILUMENON ARVIOINTI matkailun volyymi ja rakenne kulutuskertoimien soveltaminen aikaisemmista tutkimuksista matkailumenon arviointi matkailijaryhmittäin Kuva 1. Ehdotus seurantamalliksi koskien Etelä-Pohjanmaan matkailun taloudellisia vaikutuksia

12 12 3 MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET ETELÄ-POHJANMAALLA VUONNA Matkailun kokonaismäärä Etelä-Pohjanmaalla vuonna 2004 Etelä-Pohjanmaalla kertyi yhteensä noin matkailijoiden yöpymisvuorokautta vuonna 2004 (taulukko 3). Valtaosa majoitusvuorokausista (80 %) vietettiin maksuttomassa majoituksessa kuten kotitalouksissa sukulaisten ja tuttavien luona tai omalla vapaa-ajanasunnolla. Maksullisen majoituksen osuus matkailijoiden yöpymisvuorokausista oli vastaavasti viidennes (20 %). Päiväkäyntien määräksi arvioitiin noin kappaletta, joista suuri osa kohdistuu Veljekset Keskinen Oy:öön. Arvio perustuu vuoden 1998 matkailutulotutkimukseen 2 ja Etelä-Pohjanmaalle suuntautuvan valtatieliikenteen määrien kehitykseen 3, sillä matkailijahaastatteluja ei tässä tutkimuksessa suoritettu. Taulukko 3. Matkailun määrä Etelä-Pohjanmaalla matkailijaryhmittäin vuonna 2004 Matkailijaryhmä Määrä %-osuus Rekisteröidyt majoitusvuorokaudet noin maj. vrk 19 % Muu maksullinen majoitus noin maj. vrk 1 % Kotitalouksissa majoittuvat noin maj. vrk 44 % Omalla vapaa-ajanasunnolla majoittuvat noin maj. vrk 36 % Majoittuvat matkailijat yhteensä noin maj. vrk 100 % Päiväkäynnit noin kpl - Vuoteen 1998 verrattuna matkailun määrä on lisääntynyt kaikissa matkailijaryhmissä (maksullisessa majoituksessa yöpyvät, kotitalouksissa yöpyvät, omalla vapaa-ajanasunnolla yöpyvät, päiväkävijät) 4. Rekisteröidyt majoitusvuorokaudet ovat lisääntyneet 6,1 %:lla, kun koko maassa kasvua kertyi samanaikaisesti 5,4 % (taulukko 4). Rekisteröidyillä majoitusvuorokausilla mitattuna Etelä-Pohjanmaan asema koko maahan suhteutettuna on palannut vuonna 2004 muutaman lievästi heikomman vuoden jälkeen samalle tasolle kuin vuonna 1998, jolloin maakunnan osuus koko maan rekisteröidyistä majoitusvuorokausista oli 3,4 %. Naapurimaakuntiin verrattuna rekisteröityjen majoitusvuorokausien kehitys osoittaa Etelä-Pohjanmaan matkailun kehittyneen suotuisammin kuin Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla. Muissa naapurimaakunnissa kehitys on vastaavasti ollut Etelä-Pohjanmaata myönteisempää. Kuten edellä esitetty yhteenveto matkailun volyymista ja rakenteesta Etelä- Pohjanmaalla osoittaa, muodostavat rekisteröidyt majoitusvuorokaudet kuitenkin vain osan maakuntaan suuntautuvan matkailun koko volyymista, mikä on syytä pitää mielessä arvioitaessa matkailun merkitystä sen volyymin perusteella. Vertailukelpoisuutensa vuoksi se on kuitenkin paljon käytetty mittari. 2 Länsi-Suomen Matkailun Kehitys (1999): Etelä-Pohjanmaan matkailun tulo- ja työllisyysselvitys Tiehallinnon tilastot 4 Vrt. Etelä-Pohjanmaan matkailun tulo- ja työllisyysselvitys 1998.

13 13 Taulukko 4. Rekisteröidyt majoitusvuorokaudet valikoiduissa maakunnissa Maakunta Rekisteröidyt majoitusvuorokaudet 2004 (tuhansia) Muutos-% %-osuus koko maan rekisteröidyistä majoitusvuorokausista 2004 Etelä-Pohjanmaa ,1 % 3,4 % Uusimaa ,8 % 22,6 % Satakunta ,2 % 2,2 % Pirkanmaa ,3 % 7,8 % Keski-Suomi ,1 % 5,9 % Keski-Pohjanmaa ,2 % 0,9 % Pohjanmaa 408-8,1 % 2,5 % Koko maa ,4 % 100,0 % Lähde: Tilastokeskus, Matkailutilasto 2005 Tilastokeskuksen Suomalaisten matkailu tutkimuksessa on selvitetty maksullisessa majoituksessa vietettyjen matkojen määrän lisäksi myös ilmaismajoituksessa vietettyjen matkojen määrää. Tutkimus ei sisällä päiväkäyntejä. Kyseisen tutkimuksen mukaan Etelä-Pohjanmaalle tehtiin vuonna 2004 yhteensä yöpymisen sisältänyttä matkaa omalle mökille, mikä vastaa 3,0 % koko maassa tehdyistä mökkimatkoista (taulukko 5). Näin ollen Etelä-Pohjanmaan osuus on suurempi kuin Keski-Pohjanmaalle ja Pohjanmaalle kohdistuneiden mökkimatkojen, mutta taas pienempi kuin muiden naapurimaakuntien. Etelä-Pohjanmaalle sukulaisten ja tuttavien luo suuntautuneiden yöpymisen sisältäneiden vierailumatkojen osuus oli puolestaan 4,1 % koko maassa tehdyistä vierailumatkoista. Myös näiden matkojen määrää verrattaessa Etelä-Pohjanmaan osuus on suurempi kuin Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla. Satakuntaan suuntautuvien vierailumatkojen osuus on suurin piirtein sama kuin Etelä- Pohjanmaalle tehtyjen matkojen, mutta muiden naapurimaakuntien osuus on sen sijaan selvästi korkeampi. Taulukko 5. Matkat omalle mökille ja sukulaisten/tuttavien luo valikoituihin maakuntiin vuonna 2004 Maakunta Matkat omalle mökille (tuhansia) %-osuus Vierailumatkat sukulaisten ja tuttavien luo (tuhansia) %-osuus Etelä-Pohjanmaa 141 3,0 % 676 4,1 % Uusimaa 287 6,2 % ,6 % Satakunta 176 3,8 % 756 4,6 % Pirkanmaa ,6 % ,5 % Keski-Suomi 395 8,5 % ,7 % Keski-Pohjanmaa 26 0,6 % 239 1,4 % Pohjanmaa 63 1,4 % 348 2,1 % Koko maa ,0 % ,0 % Lähde: Tilastokeskus, Suomalaisten matkailu 2004

14 Matkailun osuus toimialojen liiketoiminnasta Etelä-Pohjanmaalla vuonna 2004 Toimialakohtaiset ja maakuntakohtaiset matkailunosuusprosentit liikevaihdosta määriteltiin hyödynsaajakyselyn perusteella ja osin tukeutuen KTM:n julkaisuun Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset. Seurantaindikaattorit ja vuoden 2000 tulokset 5. Matkailunosuusprosentti ilmaisee, kuinka suuri osuus toimialan yhteenlasketusta liikevaihdosta syntyy matkailijoiden kulutuksesta. Toimialoittaiset matkailunosuusprosentit Etelä-Pohjanmaalla vuonna 2004 sekä koko maata koskevat keskimääräiset matkailuosuusprosentit vuodelta 1999 on esitetty taulukossa 6: Taulukko 6. Toimialoittaiset matkailunosuusprosentit Etelä-Pohjanmaalla vuonna 2004 Toimiala Matkailunosuus-% Etelä-Pohjanmaalla 2004 Matkailunosuus-% koko maassa keskimäärin 1999 Majoitustoiminta 57 % 65 % Ravitsemistoiminta 17 % 16 % Vähittäiskauppa 6 % 4,5 % Henkilöliikennepalvelut ja näiden tukitoiminta % % (alatoimialasta riippuen) Polttoaineiden vähittäiskauppa ja huoltamotoiminta 17 % 14 % Moottoriajoneuvojen korjaus 3 % 4,5 % Virkistys-, kulttuuri- ja urheilupalvelut 50 % 39 % Matkatoimistot ja muu matkailua palveleva toiminta 100 % 100 % Matkailua palveleva vuokraustoiminta 29 % 26 % Muut palvelut 4 % 4,5 % Etelä-Pohjanmaalle tässä tutkimuksessa määritellyt matkailunosuusprosentit ovat pitkälti samansuuntaisia kuin koko maan keskimääräiset luvut vuodelta Vähittäiskaupassa matkailun osuudeksi saatiin Etelä-Pohjanmaalla 6 % ko. alan toimipaikkojen liikevaihdosta, kun sen koko maassa on arvioitu olevan keskimäärin 4,5 %. Vähittäiskaupan koko maan lukua korkeampaa matkailunosuusprosenttia tukee kuitenkin vähittäiskaupan liikevaihto per asukas, joka Etelä- Pohjanmaalla oli vuonna 2004 maan kolmanneksi korkein Ahvenanmaan ja Uudenmaan jälkeen 7. Myös virkistys-, kulttuuri- ja urheilupalvelujen matkailunosuusprosentti kohosi korkeammaksi kuin koko maassa keskimäärin (39 %). Tämä puolestaan johtuu pääosin muutaman erittäin suuren eteläpohjanmaalaisen matkailukohteen ja tapahtuman vaikutuksesta (esim. Powerpark, Ähtärin Eläinpuisto, Kuortaneen urheiluopisto, Tangomarkkinat, Provinssirock). 3.3 Etelä-Pohjanmaan matkailun taloudelliset ja työllisyysvaikutukset vuonna 2004 Seuraavassa tarkastelussa esitetään Etelä-Pohjanmaan matkailun taloudellisia ja työllisyysvaikutuksia maakuntatasolla, seutukuntatasolla ja toimialoittain. Tulokset käydään läpi seuraavasti: Ensin esitetään tulokset ilman Veljekset Keskinen Oy:n osuutta, jonka jälkeen esitetään Veljekset Keskinen Oy:n osuus ja lopuksi vielä tulokset kokonaisuudessaan ko. kohde mukaan luettuna. Tarkastelun suorittaminen 5 Laakkonen (2002): Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset. Seurantaindikaattorit ja vuoden 2000 tulokset. Kauppa- ja teollisuusministeriön selvityksiä 4/ Kts. ed. 7 Tilastokeskus, KunTo-palvelu ja Altika-palvelu

LOPPURAPORTTI 27.10.2008 MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYSVAIKUTUKSET

LOPPURAPORTTI 27.10.2008 MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYSVAIKUTUKSET LOPPURAPORTTI 27.10.2008 MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYSVAIKUTUKSET SALON SEUDULLA VUONNA 2007 2 ESIPUHE Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutusten arvioinnin avulla saadaan tutkittua tietoa matkailun taloudellisista

Lisätiedot

Jarmo Ritalahti Eva Holmberg (toim.) ITÄ-UUDENMAAN MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYSTUTKIMUS 2009

Jarmo Ritalahti Eva Holmberg (toim.) ITÄ-UUDENMAAN MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYSTUTKIMUS 2009 Jarmo Ritalahti Eva Holmberg (toim.) ITÄ-UUDENMAAN MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYSTUTKIMUS 2009 Haaga-Helia tutkimuksia 3/2010 Julkaisujen myynti HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu http://shop.haaga-helia.com

Lisätiedot

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Maa- ja metsätalouden yksikkö, Ilmajoki. MATKO2 Matkailun koordinointi Etelä-Pohjanmaalla Hanke nro 2351

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Maa- ja metsätalouden yksikkö, Ilmajoki. MATKO2 Matkailun koordinointi Etelä-Pohjanmaalla Hanke nro 2351 Hannu Tuurii,, Arjja Korteslluoma,, Jaana Riintalla ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILIJATUTKIMUS V. 2010 Seinäjoen ammattikorkeakoulu Maa- ja metsätalouden yksikkö, Ilmajoki MATKO2 Matkailun koordinointi Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

Pyhä-Luoston alueen matkailun talousvaikutukset vuonna 2011

Pyhä-Luoston alueen matkailun talousvaikutukset vuonna 2011 Pyhä-Luoston alueen matkailun talousvaikutukset vuonna 2011 FM Juho Isola Lapin yliopisto Kesäkuu 2013 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Käsitteet... 5 Tutkimusmenetelmä ja -aineisto... 6 Matkailun tulovaikutukset...

Lisätiedot

Matkailun taloudelliset vaikutukset Etelä-Pohjanmaalla vuonna 2008

Matkailun taloudelliset vaikutukset Etelä-Pohjanmaalla vuonna 2008 Matkailun taloudelliset vaikutukset lla vuonna 2008 Välitön matkailutulo Milj. vuonna 2008 Seinäjoki 79 Muu Seinäjoen seutu 45 Järviseutu 23 Suupohja 18 Kuusiokunnat 129 Kauhava 37 330 Matkailun taloudelliset

Lisätiedot

MATKAILU- JA RAVITSEMISALA MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYS- SELVITYS POHJOIS-SAVOSSA 2013 RAPORTTI

MATKAILU- JA RAVITSEMISALA MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYS- SELVITYS POHJOIS-SAVOSSA 2013 RAPORTTI MATKAILU- JA RAVITSEMISALA MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYS- SELVITYS POHJOIS-SAVOSSA 2013 RAPORTTI KIRJOITTAJA Hilkka Lassila Matkailun tulo- ja työllisyysselvitys Pohjois-Savossa 2013 Raportti Hilkka Lassila

Lisätiedot

Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ JA MATKAILUA. Vapaa-ajan asukkaiden matkailupalvelujen ja rahan käyttö Etelä-Pohjanmaalla

Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ JA MATKAILUA. Vapaa-ajan asukkaiden matkailupalvelujen ja rahan käyttö Etelä-Pohjanmaalla Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ JA MATKAILUA Vapaa-ajan asukkaiden matkailupalvelujen ja rahan käyttö Etelä-Pohjanmaalla 3 Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ

Lisätiedot

MATKAILUTULO JA -TYÖLLISYYS TAMPEREEN SEUTUKUNNASSA VUONNA 2012

MATKAILUTULO JA -TYÖLLISYYS TAMPEREEN SEUTUKUNNASSA VUONNA 2012 MIKKO MANKA & MAARIT WALLENIUS MATKAILUTULO JA -TYÖLLISYYS TAMPEREEN SEUTUKUNNASSA VUONNA 2012 TUTKIMUS- JA KOULUTUSKESKUS SYNERGOS TAMPEREEN YLIOPISTON JOHTAMISKORKEAKOULU 2014 ISBN: 978-951-44-9458-1

Lisätiedot

Matkailun taloudelliset vaikutukset Oulunkaaren seudulla 2006 ja matkailutulon kehitys 2001 2006

Matkailun taloudelliset vaikutukset Oulunkaaren seudulla 2006 ja matkailutulon kehitys 2001 2006 Matkailun taloudelliset vaikutukset Oulunkaaren seudulla 2006 ja matkailutulon kehitys 2001 2006 Matkailun taloudelliset vaikutukset Oulunkaaren seudulla 2006 ja matkailutulon kehitys 2001 2006 Haaga-Perho

Lisätiedot

www.toimialaraportit.fi

www.toimialaraportit.fi Matkailun yleisosa www.toimialaraportit.fi Matkailun yleisosa Toimialaraportti 10/2007 Anneli Harju-Autti Jaakko Ryymin Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu

Lisätiedot

MATKAILU PÄÄKAUPUNKI-SEUDULLA EUROT, YRITYKSET, MATKAILIJAT Toimialaraportti 2002-2007

MATKAILU PÄÄKAUPUNKI-SEUDULLA EUROT, YRITYKSET, MATKAILIJAT Toimialaraportti 2002-2007 MATKAILU PÄÄKAUPUNKI-SEUDULLA EUROT, YRITYKSET, MATKAILIJAT Toimialaraportti 2002-2007 3.12.2008 Culminatum Innovation ja Haaga-Perho tutkimuspalvelut Helsinki 2008 Matkailun kehitys pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Matkailun taloudelliset vaikutukset Savonlinnan seutukunnassa vuonna 2010

Matkailun taloudelliset vaikutukset Savonlinnan seutukunnassa vuonna 2010 Matkailun taloudelliset vaikutukset Savonlinnan seutukunnassa vuonna 2010 Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kansantaloustieteen pro gradu tutkielma Noora Tahvanainen

Lisätiedot

Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset

Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Sami Laakkonen Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Seurantaindikaattorit ja vuoden 2000 tulokset Kauppa- ja teollisuusministeriön kertomuksia ja selvityksiä 4/2002 Markkinaosasto Julkaisusarjan nimi

Lisätiedot

Kuusamon aluetalousraportti

Kuusamon aluetalousraportti Tutkimuksia 1 / 2012 (toim.) - 2 - Kuusamon aluetalousraportti Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 1 / 2012 Kuusamon aluetalousraportti (toim.) Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy 2012 Koillis-Suomen

Lisätiedot

www.toimialaraportit.fi

www.toimialaraportit.fi Matkailun yleisosa www.toimialaraportit.fi Matkailun yleisosa Toimialaraportti 13/2006 Anneli Harju-Autti Jaakko Ryymin Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu

Lisätiedot

Toimialaraporttisarja. Maaseutumatkailu. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia

Toimialaraporttisarja. Maaseutumatkailu. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Toimialaraporttisarja Maaseutumatkailu Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Maaseutumatkailu Toimialaraportti 15/2005 Jaakko Ryymin Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

HANNU PIEKKOLA OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO. Museoiden taloudellinen vaikuttavuus

HANNU PIEKKOLA OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO. Museoiden taloudellinen vaikuttavuus HANNU PIEKKOLA OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO Museoiden taloudellinen vaikuttavuus 1 Hannu Piekkola Otto Suojanen Arttu Vainio Museoiden taloudellinen vaikuttavuus Vaasan yliopisto Levón-instituutti Vaasa

Lisätiedot

Tiehallinto ja matkailu

Tiehallinto ja matkailu Tiehallinto ja matkailu 3 Tero Wallin, Juhani Liminka Tiehallinto ja matkailu Esiselvitys Tiehallinto Rovaniemi 2003 4 Tiehallinto ja matkailu Kansikuva: Eeva-Kaarina Yrjänheikki ISBN 951-803-078-2 TIEH

Lisätiedot

Matkailun taloudelliset vaikutukset Pirkanmaalla

Matkailun taloudelliset vaikutukset Pirkanmaalla Matkailun taloudelliset vaikutukset Pirkanmaalla vuonna 2008 Välitön matkailutulo Milj. vuonna 2008 Tampereen seutu 551 Ylä-Pirkanmaa 32 Kaakkois-Pirkanmaa 14 Etelä-Pirkanmaa 34 Lounais-Pirkanmaa 22 Luoteis-Pirkanmaa

Lisätiedot

Matkailu elinkeinona Kuusamossa: päättäjien näkökulma

Matkailu elinkeinona Kuusamossa: päättäjien näkökulma Matkailu elinkeinona Kuusamossa: päättäjien näkökulma Tutkimuksia 2 / 2014 Tutkimuksia 2 / 2014 Naturpolis Kuusamo - 2 - Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 2 / 2014 Matkailu elinkeinona Kuusamossa: päättäjien

Lisätiedot

Rukan ulkopuolisten yritysten näkökulmia Kuusamon matkailu- ja aluekehitykseen

Rukan ulkopuolisten yritysten näkökulmia Kuusamon matkailu- ja aluekehitykseen Rukan ulkopuolisten yritysten näkökulmia Kuusamon matkailu- ja aluekehitykseen Tutkimuksia 3 / 2013 - 2 - Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 3 / 2013 Rukan ulkopuolisten yritysten näkökulmia Kuusamon matkailu-

Lisätiedot

Y M P Ä R I S T Ö M I N I S T E R I Ö

Y M P Ä R I S T Ö M I N I S T E R I Ö S u o m e n y m p ä r i s t ö 641 Suomen leirintämatkailun nykytila ja kehittämisnäkymät HELSINKI 2003........................... Y M P Ä R I S T Ö M I N I S T E R I Ö Suomen ympäristö 641 Alueidenkäytön

Lisätiedot

Etelä-Savon matkailun ja vapaa-ajan tulo- ja työllisyysselvitys

Etelä-Savon matkailun ja vapaa-ajan tulo- ja työllisyysselvitys Etelä-Savon matkailun ja vapaa-ajan tulo- ja työllisyysselvitys Tulosten julkistamisseminaari 5.2.2015 Savonlinna / Mikkeli 3.2.2015 Page 1 Sisältö FCG Finnish Consulting Group Oy Etelä-Savon matkailun

Lisätiedot

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Tutkimuksia 2 / 2012-1 - - 2 - Rukan matkailuyritysten yhteistyö Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 2 / 2012 Rukan matkailuyritysten

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUSTARVE ETELÄ-POHJANMAALLA

MATKAILUALAN KOULUTUSTARVE ETELÄ-POHJANMAALLA MATKAILUALAN KOULUTUSTARVE ETELÄ-POHJANMAALLA Toukokuu 2007 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Maa- ja metsätalouden yksikkö, Ilmajoki Liiketalouden yksikkö, Markkinatutkimuspalvelut SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2

Lisätiedot

Tiivistelmä tutkimustuloksista

Tiivistelmä tutkimustuloksista Tiivistelmä tutkimustuloksista 10.4.2014 1. Tutkimuksen tausta ja tavoitteet Tämän Lappeenrannan lentoliikenteen taloudellisia vaikutuksia selvittävänä tutkimuksen on toteuttanut Wirma Lappeenranta Oy:n

Lisätiedot

Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla

Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla Tutkimusraportti Keski-Suomen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueilta Kaisa Merilahti Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta

Lisätiedot

TAPAHTUU KAUPUNGISSA. Tapahtumaklusteri ja tapahtumien vaikutukset HELSINGISSÄ

TAPAHTUU KAUPUNGISSA. Tapahtumaklusteri ja tapahtumien vaikutukset HELSINGISSÄ KAUPUNGISSA TAPAHTUU Tapahtumaklusteri ja tapahtumien vaikutukset HELSINGISSÄ 2012 Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen Eeva Kostiainen Seppo Laakso Sisältö 1 Johdanto... 4 1.1 Tapahtumat Helsingin

Lisätiedot

SARJA B 2012:11. Helsingin sataman vaikuttavuustutkimus HELSINGIN SATAMAN JULKAISU

SARJA B 2012:11. Helsingin sataman vaikuttavuustutkimus HELSINGIN SATAMAN JULKAISU SARJA B 2012:11 Helsingin sataman vaikuttavuustutkimus HELSINGIN SATAMAN JULKAISU 13.11.2012 1(14) Helsingin sataman vaikuttavuustutkimus 1. Johdanto Tutkimuksen tavoitteena on mitata Helsingin sataman

Lisätiedot

SÄHKÖISEN MARKKINOINTI- VIESTINNÄN SEURANTA MAASEUTUMATKAILU- YRITYKSISSÄ ETELÄ-POHJANMAALLA

SÄHKÖISEN MARKKINOINTI- VIESTINNÄN SEURANTA MAASEUTUMATKAILU- YRITYKSISSÄ ETELÄ-POHJANMAALLA Opinnäytetyö SÄHKÖISEN MARKKINOINTI- VIESTINNÄN SEURANTA MAASEUTUMATKAILU- YRITYKSISSÄ ETELÄ-POHJANMAALLA Marlena Tuomela Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 2008 TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittelyn

Lisätiedot