Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutosalueen luontoselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutosalueen luontoselvitys"

Transkriptio

1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VIROLAHDEN KUNTA Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutosalueen luontoselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767

2 Raportti 1 (1) Mäkelä Tiina Sisällysluettelo 1 Johdanto Selvitysalue Tutkimusmenetelmät Lähtöaineisto Maastotyöt Luontokohteiden arvottaminen ja arvottamiskriteerit Uhanalaisuusluokitus Luontotyyppien uhanalaisuus Maankäyttösuositusluokitus ja maankäyttösuositukset Epävarmuudet Luonnonympäristö Maa- ja kallioperä Maisema Vesiolot Pintavedet Pohjavedet Kasvillisuus ja eläimistö Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit Huomionarvoiset eläin- ja kasvilajit Uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajit Lintudirektiivin liitteen I lajit Arvokkaat luontokohteet Natura 2000-alueet ja luonnonsuojelualueet Muut arvokkaat kohteet Johtopäätökset Lähteet Pohjakartat ja paikkatietoaineistot: Maanmittauslaitos 2014 Valokuvat: / Tiina Mäkelä

3 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (14) Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutosalueen luontoselvitys 1 Johdanto 2 Selvitysalue Virojoen kunnassa sijaitsevalle Vaalimaan alueelle ollaan laatimassa osayleiskaavan muutosta ja laajennusta. Yleiskaava-alueelle on laadittu luontoselvitys vuonna 2008 (Sipari 2009). Muutos- ja laajennusalueelle on laadittu uusi luontoselvitys kesällä Tässä raportissa on esitetty luontoselvityksen tulokset. Luontoselvitys on selvitys suunnittelualueen luonnon ja maiseman nykytilasta. Siinä selvitetään suunnittelualueen olennaiset maiseman ja luonnon piirteet, jotta maankäyttösuunnittelussa voidaan huomioida arvokkaat maisema-alueet tai -kohteet, luonnonsuojelun kannalta arvokkaiden luontotyyppien, eläimistöltään ja kasvillisuudeltaan merkittävien alueiden sekä luonnonvaraiselle eläimistölle ja kasvistolle tärkeiden ominaispiirteiden säilyminen. Luonto- ja maisemaselvitys on laadittu siten, että se on päättäjille, maaomistajille, asukkaille ja muille osalliselle havainnollinen ja ymmärrettävä. Selvityksen on laatinut FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:n biologi, FM Tiina Mäkelä. Vaalimaan alue sijaitsee noin seitsemän kilometriä itään Virolahden kuntakeskuksesta ja noin 60 kilometriä etelään Lappeenrannan kaupungista. Selvitysalueen koko on 225 hehtaaria. Selvitysalueen sijainti on esitetty kuvassa 1. Kuva 1. Selvitysalueen sijainti (musta katkoviiva)

4 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 2 (14) 3 Tutkimusmenetelmät 3.1 Lähtöaineisto 3.2 Maastotyöt Tärkeimpiä selvityksessä käytettyjä lähteitä ovat: Ympäristöhallinnon OIVA -ympäristö- ja paikkatietopalvelu, 2014 (www.ymparisto.fi/oiva) Luontoselvitys Vaalimaan yleiskaava-alueelle, 2009 (Jouko Sipari) Ympäristövaikutusten arviointiin perustuva luontoselvitys (Valtatien parantaminen moottoritieksi välillä Hamina-Vaalima), täydennysselvitys, 2009 (Ramboll Oy) Vt7 hankkeen kesäaikainen lepakkoselvitys, 2009 (Bathouse Oy) Lepakoiden talvi-inventointi Vt7 moottoritiehankkeeseen liittyen välillä Hamina- Vaalimaa, 2009 (Bathouse Oy) VT7 parantaminen moottoritieksi välillä Hamina-Vaalimaa - yleissuunnitelmaan liittyvät liito-oravainventointi, 2009 (Ramboll 2009) Vaalimaan rajanylityspaikan odotusalueen luontoselvitys, 2007 (Enviro Oy) Täydellinen lähdeluettelo on esitetty raportin lopussa. Luontoselvityksen maastotyöt suoritettiin , jolloin koko selvitysalue kuljettiin kauttaaltaan läpi. Selvitys perustuu arvokkaiden luontokohteiden inventointiin. Maastossa kiinnitettiin huomiota alueen kasvillisuuteen, liito-oravien elinympäristöihin, vesistöjen laatuun, maisemarakenteeseen sekä maaperän ja kallioperän ominaisuuksiin. Tiedot muusta lajistosta perustuvat olemassa olevaan aineistoon sekä maastossa tehtyihin havaintoihin. 3.3 Luontokohteiden arvottaminen ja arvottamiskriteerit Arvoluokitus pohjautuu seuraavaan jaotukseen (Söderman 2003): a) kansainvälisesti arvokkaat kohteet, b) kansallisesti arvokkaat kohteet, c) maakunnallisesti ja seudullisesti arvokkaat kohteet, d) paikallisesti arvokkaat kohteet sekä e) muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet. Vesilain luontotyypit arvotetaan tapauskohtaisesti. Metsien luonnontilaisuutta arvioitaessa huomioidaan metsän metsähoidollinen tila, lahopuujatkuvuus ja lahopuun määrä sekä elävän puuston rakenne ja puulajisuhteet. Kansainvälisesti arvokkaat kohteet. Tähän ryhmään kuuluvat Natura 2000 verkoston alueet, Ramsar -alueet ja kansainvälisesti merkittävät kosteikot ja lintualueet (IBA alueet). Kansallisesti arvokkaat kohteet. Kansallisesti arvokkaisiin kohteisiin kuuluvat kansallispuistot, luonnonpuistot, suojeluohjelmien kohteet, erämaa-alueet, koskiensuojelulain mukaiset vesistöt, valtakunnallisten suojeluohjelmien kriteerit täyttävät kohteet, kansallisesti tärkeät lintuvesialueet (FINIBA -alueet), kohteet, joilla on luonnonsuojelulain luontotyyppejä (LSL 29 ), äärimmäisen ja erittäin uhanalaisten sekä vaarantuneiden lajien esiintymispaikat, erityisesti suojeltavien lajien esiintymispaikat ja muut arvokkaat luonnonsuojelualueet. Lisäksi kansallisesti arvokkaisiin kohteisiin kuuluvat valtakunnallisesti arvokkaat perinnemaisemat ja kulttuurimaisemat.

5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 3 (14) Maakunnallisesti ja seudullisesti arvokkaat kohteet. Tähän ryhmään kuuluvat valtakunnallisissa suojeluohjelmissa maakunnallisesti arvokkaiksi luokitellut kohteet, seutu- ja maakuntakaavan suojelualuevaraukset, alueellisesti uhanalaisten lajien esiintymispaikat ja maakunnallisesti/seudullisesti merkittävät muut luontokohteet. Paikallisesti arvokkaat kohteet. Paikallisesti arvokkaisiin kohteisiin kuuluvat kohteet, joilla on metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä (MeL 10 ), yleis- ja asemakaavojen suojeluvaraukset, paikallisesti uhanalaisten ja harvinaisten lajien esiintymispaikat sekä muut paikallisesti harvinaiset ja edustavat luontokohteet. Muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet. Kohteet, jotka eivät ole edellä mainituissa luokissa mutta, jotka ovat luonnon monimuotoisuuden säilymisen kannalta tärkeitä, esimerkiksi suuret yhtenäiset tavanomaisen luonnon alueet ja ekologiset käytävät. Lisäksi tähän luokkaan kuuluvat luonnonmuistomerkit. 3.4 Uhanalaisuusluokitus Tiedot alueen uhanalaisista eliölajeista on saatu Suomen ympäristökeskuksen uhanalaisrekisteristä. Lisäksi tietoja on saatu Natura -alueiden tietokantalomakkeista ja kirjallisuudesta. Maastoinventoinnin yhteydessä tehtiin myös havaintoja uhanalaisista lajeista. Uhanalaisuusluokitus pohjautuu Punaisen kirjan 2010 esitykseen (Rassi, ym. 2010). Uhanalaisia lajeja ovat äärimmäisen uhanalaiset (CR), erittäin uhanalaiset (EN) ja vaarantuneet (VU) lajit. Silmälläpidettävät (NT) lajit eivät ole uhanalaisia lajeja. 3.5 Luontotyyppien uhanalaisuus Luontotyyppien uhanalaisuusluokitus pohjautuu Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarviointiin (Raunio ym. 2008a ja 2008b). Arviointi auttaa kohdentamaan suojelua, hoitoa, ennallistamista, tutkimusta ja seurantaa tarkoituksenmukaisesti. Uhanalaisuuden arvioinnissa Suomi on jaettu kahteen osa-alueeseen. Pohjois-Suomi vastaa pohjoisboreaalista metsäkasvillisuusvyöhykettä ja Etelä-Suomi hemi-, etelä- ja keskiboreaalista vyöhykettä. Kohdekuvauksissa esitetty uhanalaisuusluokka on koko maan osalta esitetty arvio luontotyypin uhanalaisuudesta. Luontotyyppien uhanalaisuuden arvioinnissa käytetyt uhanalaisuusluokat vastaavat pääpiirteissään lajien uhanalaisuustarkastelussa käytettyjä luokkia. Uhanalaisen luontotyypin esiintymiin tai sen keskeisimpiin laadullisiin piirteisiin kohdistuu äärimmäisen suuri välitön uhka, erittäin suuri uhka lähitulevaisuudessa tai suuri uhka keskipitkällä aikavälillä hävitä tarkastelualueelta. Uhanalaisten luontotyyppien esiintymiä voi uhata pelkästään laadullinen heikkeneminen. Uhanalaisia ovat äärimmäisen uhanalaiset (CR), erittäin uhanalaiset (EN) ja vaarantuneet (VU) luontotyypit. Luontotyyppi on silmälläpidettävä (NT), jos sen esiintymät ovat taantuneet tai se on harvinainen. Säilyvän (LC) luontotyypin esiintymiin ei kohdistu merkittävää häviämisen uhkaa keskipitkällä aikavälillä. Luontotyyppi kuuluu luokkaan hävinnyt (RE), jos sen kaikki esiintymät ovat hävinneet tarkastelualueelta. 3.6 Maankäyttösuositusluokitus ja maankäyttösuositukset Kullekin luontokohteelle on esitetty maankäyttösuositus. Tässä työssä on käytetty seuraavaa maankäyttösuositusmerkintää:

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 4 (14) 3.7 Epävarmuudet luo = Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue. Näiden kohteiden hoito- ja käyttötoimenpiteet tulisi tehdä siten, että elinympäristöjen ominaispiirteet säilyvät. Selvitystyön epävarmuustekijät liittyvät luonnon vuotuiseen vaihteluun sekä maastoinventointien rajalliseen kestoon. Inventointitulokset ilmentävät aina hetkellistä luonnon tilaa, joka voi jossain määrin vaihdella vuosittain. Luontotyyppikartoitukseen ei kuitenkaan katsota liittyvän erityisiä epävarmuustekijöitä, sillä alueen luontotyypeistä ja kasvillisuudesta saatiin maastoinventoinneissa kattava käsitys. Liito-oravan ja linnuston kannalta selvityksen ajankohta oli hieman myöhäinen. Alueella pystyttiin kuitenkin havainnoimaan liito-oravalle ja linnustolle arvokkaita elinympäristöjä, joiden perusteella voitiin arvioida selvitysalueen merkitystä näille lajiryhmille. 4 Luonnonympäristö 4.1 Maa- ja kallioperä 4.2 Maisema Suunnittelualue on rapakivikallioaluetta. Alue on topografialtaan kumpareista ja maasto kohoaa etelästä pohjoiseen ja koilliseen mentäessä. Suunnittelualueen korkeuserot alueen eri osissa ovat melko pienet. Alueen korkeimmat kohdat sijoittuvat Merivuoren ja Suurivuoren alueille. Merivuoren laki kohoaa ylimmillään hieman yli 50 metriä merenpinnan yläpuolelle (mpy). Alavimmilla kohdilla Putamaan peltoalueilla maaperä on alle 20 metriä mpy (MML 2014). Selvitysalueen maaperä on melko vaihtelevaa. Eteläosan peltoalueet Putamaan alueella ovat pääosin liejusavea. Eteläosiin sijoittuu myös hienon hiedan ja hiekkamoreenin alueita. Selvitysalueen itäosia hallitsevat kalliomaan alueet. Kallioalueiden välissä esiintyy karkeaa hietaa. Selvitysalueen länsiosat ovat puolestaan pääosin hiekkamoreenia. Aivan läntisimmissä osissa sijaitsee aikoinaan pelloksi raivattu maaalue, joka on saraturvetta (GTK 2014). Selvitysalue sijoittuu valtakunnallisessa maisemamaakuntajaossa Eteläisen rantamaan Kaakkoisen viljelyseudun alueelle. Alueen maisema on eteläosiltaan hyvin kulttuurivaikutteista. Valtatie 7:n tuntumassa maisemaa hallitsevat Vaalimaan raja-aseman kookkaat teollisuushallit, huoltoasema, kaupat ja muut kookkaat rakennukset sekä rakennettujen alueiden ympäristöön sijoittuvat pienet peltoalueet ja niiden väliset metsiköt. Valtatie 7:n pohjoispuolelle sijoittuvan Pirunpesävuoren laelta maisema avautuu esteettömänä lähes joka suuntaan suunnittelualueen ympäristöön. Pohjoiseen mentäessä maisema muuttuu melko tavanomaiseksi luonnonmaisemaksi. Alue on talouskäytössä olevaa havupuuvaltaista metsämaata ja maisemassa erottuvat useat avohakkuualueet. Alueen pohjoisosassa puusto on tiheämpää ja maisema sen vuoksi melko sulkeutunutta.

7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 5 (14) Selvitysalueen länsipuolelle sijoittuu valtakunnallisesti arvokas Vaalimaanjokilaakson maisema-alue (kuva 2). Kuva 2. Valtakunnallisesti arvokas Vaalimaanjokilaakson maisema-alue. Kuva 3. Maisema selvitysalueen ympäristöön avautuu Pirunpesävuoren laelta.

8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 6 (14) 4.3 Vesiolot Pintavedet Selvitysalue sijoittuu Vaalimaanjoen päävesistöalueelle (10) ja siinä tarkemmin vaalimaanjoen alaosan valuma-alueelle (10.001). Aivan itäisin osa alueesta sijoittuu Urpalanjoen vesistöalueelle (9) ja siinä tarkemmin Urpalanjoen alaosan valuma-alue (9.001). Selvitysalueella ei ole järviä, jokia tai muita pienvesiä. Alueen itäreunalla, Ojamaan peltoalueen läheisyydessä on lähde, jonka luonnontilaisuutta on muutettu kaivamalla ja asentamalla lähteeseen renkaat. Lähteestä pois virtaava purouoma on aikoinaan kaivettu ojaksi. Kuva 4. Selvitysalueen itäosaan sijoittuva lähde Pohjavedet Selvitysalueella ei sijaitse pohjavesialueita. Lähin pohjavesialue on Vaalimaan rajaaseman III-luokan pohjavesialue ( ), joka sijoittuu noin 600 metriä selvitysalueen kaakkoispuolelle.

9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 7 (14) 4.4 Kasvillisuus ja eläimistö Selvitysalue sijoittuu Eteläboreaalisen vyöhykkeen vuokkovyöhykkeelle ja Etelä- Karjalan eliömaantieteelliselle alueelle. Selvitysalue on pääosin voimakkaasti käsiteltyä talousmetsäaluetta; avohakkuita, eri-ikäisiä taimikoita ja nuoria kasvatusmetsiä. Vanhaa metsää alueella ei esiinny. Alueelle sijoittuu myös rakennettua aluetta sekä kalliolouhos. Selvitysalueen eteläosaan, valtatie 7:n eteläpuolelle sijoittuu pieniä, viljelykäytössä olevia peltoja ja niiden välisiä metsiköitä, jotka ovat nuoria sekametsiä tai taimikoita. Paikoin on pieniä avohakkuualueita. Aivan eteläosan länsireunalla kasvaa keski-ikäistä, mustikkatyypin (MT, myrtillus-tyyppi) kuusikangasmetsää. Kuva 5. Selvitysalueen eteläosan viljelykäytössä olevia peltoalueita ja kuusikangasmetsää. Valtatie 7:n lähiympäristö on pääosin rakennettua aluetta ja alueen kasvillisuus on hyvin kulttuurivaikutteista. Hieman pohjoisempana, Pirunpesänvuoren alueella sijaitsee kalliolouhos. Louhoksen ja Lappeenrannantien väliin jää pieni, puustoinen kallioalue, jolla sijaitsee masto. Läheinen louhos sekä alueen muu käyttö ovat aiheuttaneet kalliokasvillisuuden kulumista, eikä alueen kalliometsä ole luonnontilainen tai erityisen edustava. Lappeenrannantien itäpuolelle ja Pirunpesänvuoren pohjoispuolelle sijoittuva laajennusalue on pääosin avohakattua kangasmetsämaata. Merivuoren kallioalueelle sijoittuu pienehkö kalliometsäalue, joka on säästynyt hakkuilta. Kohteella kasvaa harvaa mäntypuustoa sekä mm. katajaa ja hieskoivua. Muuta kasvillisuutta hallitsevat poronjäkälät (katso kohta 4.7.2).

10 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 8 (14) Kuva 6. Selvitysalueen keskiosan hakkuualuetta lähellä Pirunvuoren kalliolouhosta. Kuva 7. Merivuoren alueella hakkuilta säästynyt kalliometsäkohde. Hakkuiden ja taimikoiden hallitseman laajennusalueen pohjoisosiin sijoittuu lähde, jonka luonnontilaa on melko voimakkaasti muutettu. Lähteen ympäristössä esiintyvä

11 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 9 (14) kasvillisuus on muuta ympäristöä rehevämpää lehtomaista kangasta (OMT, Oxalismyrtillus-tyyppi). Lähdeympäristön metsä on aikoinaan hakattu ja nykyisellään alueella kasvaa varttuvaa sekapuutaimikkoa. Muuta kasvillisuutta edustavat mm. korpiorvokki, metsäkorte, kielo ja käenkaali. Kosteissa painanteissa esiintyy mesiangervoa ja nokkosta. Lappeenrannantien länsipuolisella alueella on laajoja avohakkualueita ja puusto on pääosin varttuvaa taimikkoa tai nuorta, ensiharvennettua kasvatusmetsää. Alueen yleisin metsätyyppi on tuore kangas, jolla pääpuulaji on vaihtelevasti mänty tai kuusi. Kumpareiden lakialueilla esiintyy paikoin myös kuivahkoa puolukkatyypin (VT, Vaccinium-tyyppi) kangasta. Kenttäkerrosta hallitsevat varvut; mustikka ja puolukka. Paikoin esiintyy korpimaisia notkelmia, jotka on järjestelmällisesti ojitettu. Näillä kosteammilla painanteilla esiintyy varpukasvillisuuden ohella mm. soreahiirenporrasta, metsäkortetta ja sananjalkaa. Selvitysalueen lounaispuolelle jää Uistesuon suoalue, joka on arvioitu arvokkaaksi luontokohteeksi vuonna 2009 laaditussa Valtatie 7:n ympäristövaikutusten arviointiin liittyvässä luontoselvityksessä (Ramboll 2009). Uistesuo on ojittamaton suo, josta on aikoinaan nostettu kuiviketurvetta. Suo on edustava ja varsin luonnontilaisena säilynyt suo, jolla on merkitystä linnuista teerille ja luontodirektiivin I-liitteen lajille kurjelle. Suo on rimpineen hyvä lisääntymispaikka sudenkorennoille (Ramboll 2007). Arvokas suoalue rajautuu kokonaan selvitysalueen ulkopuolelle. Kuva 8. Selvitysalueella vallitsevat avohakkuualueet ja varttuneet taimikot.

12 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 10 (14) Kuva 9. Selvitysalueen pohjois- ja luoteisosan havupuuvaltaisia kangasmetsäalueita, joilla valtapuu on vaihtelevasti kuusi tai mänty. Selvitysalueen eläimistön voidaan olettaa edustavan tavanomaista talousmetsien ja kulttuuriympäristöjen lajistoa. Nisäkkäistä alueella esiintyvät näkö- ja jälkihavaintojen perusteella ainakin rusakko, orava, hirvi ja metsäkauris. Liito-oravaa ei alueella ole aiemmissa selvityksissä todettu eikä lajia (jätöksiä tai muita merkkejä lajista) havaittu myöskään tämän luontoselvityksen maastotöiden yhteydessä. Maastokäynnin yhteydessä selvitysalueen metsäalueilla havaittiin tavanomaista kuusija sekametsien linnustoa kuten hippiäinen, hömötiainen, käpylintu, vihervarpunen, närhi, pajulintu, peippo, punatulkku, talitiainen, lehto- ja pensaskerttu, punarinta, räkättirastas ja sepelkyyhky. Puoliavoimissa pelto- ja kulttuuriympäristöissä yleisiä ovat mm. haara- ja räystäspääsky, hemppo, västäräkki, varis, harakka, pikkuvarpunen, viherpeippo ja keltasirkku. Myös uuttukyyhky havaittiin selvitysalueen eteläosassa. Raja-aseman läheisyydessä sekä pirunpesänvuoren alueella havaittiin uhanalainen kivitasku (VU, vaarantunut). Maastokartoitusten yhteydessä Pirunpesänvuoren luoteispuoleiselta kallioalueelta lähti lentoon hiirihaukka (VU, vaarantunut). Selvitysalueen itäosassa, Ojamaan peltoalueella havaittiin ruisrääkän reviiri. Suojelullisesti arvokkaiden lajien havaintopaikat on esitetty liitekartalla Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit Selvitysalueella ei havaittu uhanalaisia tai silmälläpidettäviä luontotyyppejä. 4.6 Huomionarvoiset eläin- ja kasvilajit Uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit Selvitysalueella havaittiin seuraavat uhanalaiset eläinlajit: Hiirihaukka (Buteo buteo) Vaarantunut (VU). Hiirihaukka viihtyy valoisissa havu- ja sekametsissä, joiden välissä on peltoja, hakkuualueita ja soita. Pesäpaikka löytyykin usein tällaisen aukion tuntumasta. Suomen pesimäkannaksi arvioidaan tällä hetkellä paria (Valkama ym. 2011).

13 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 11 (14) Selvitysalueen keskiosissa havaittiin paikallinen hiirihaukka Pirunpesänvuoren pohjoisosassa. Selvitysalueelta ei löydetty lajin pesäpaikkaa, vaan alue sisältyy todennäköisesti jossain selvitysalueen lähiympäristössä pesivän parin saalistusalueisiin. Kivitasku (Oenanthe oenanthe) Vaarantunut (VU). Kivitasku on avomaiden lintu, joka on sopeutunut monenlaisiin kuiviin avoympäristöihin. Sille kelpaavat niin tunturien kivikkopaikat, pelto jossa on sopivia kivikasoja, meren avoluodot, teiden penkat, hakkuaukeat, rakennustyömaat, joutomaat jne. Nykykannan kooksi on arvioitu paria (Valkama ym. 2011). Kivitasku havaittiin selvitysalueen eteläosassa, Putamaan alueella sekä Pirunpesänvuoren kalliolouhosalueen läheisyydessä. Kivitasku havaittiin myös selvitysalueen läheisyyteen sijoittuvan huoltoaseman pihalla Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajit Maastokäyntien aikana ei havaittu luontodirektiivin liitteen IV(a) eläinlajeja tai niille erityisen soveliaita elinympäristöjä. Valtatie 7 ympäristövaikutusten arviointiin liittyvissä selvityksissä (Ramboll 2009a ja b) tiealueen ympäristöstä on laadittu liito-oravaselvitys. Selvitysalueelta ei ole todettu liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Vuoden 2009 selvitysalueen länsiosasta, Uistesuon luoteispuoliselta metsäalueelta rajattiin liito-oravalle soveltuva elinalue. Vuoden 2009 selvityksessä alueelta ei kuitenkaan löydetty merkkejä liito-oravasta. Myöskään kesän 2014 kartoituksessa alueelta ei löydetty liito-oravan papanoita. Valtatie 7 ympäristövaikutusten arviointiin liittyvissä selvityksissä uuden tiealueen ympäristöstä on laadittu lepakkoselvitys (Bathouse 2009). Selvityksessä ei havaittu lepakoiden kannalta arvokkaita alueita selvitysalueelta tai sen läheisyydestä Lintudirektiivin liitteen I lajit Ruisrääkkä (Crex crex) Ruisrääkkä on viljelysalueiden lintu. Viime vuosikymmeninä Suomen ruisrääkkäkanta on runsastunut ja nykyiseksi kannaksi arvioitu paria (Valkama ym. 2011). Soidinääntelevä ruisrääkkäkoiras havaittiin selvitysalueen itäosassa, Ojamaan peltoalueen laidalla. 4.7 Arvokkaat luontokohteet Natura 2000-alueet ja luonnonsuojelualueet Selvitysalueelle ei sijoitu Natura alueita tai luonnonsuojelualueita tai suojeluohjelmien kohteita Muut arvokkaat kohteet 1. Merivuoren kalliometsä Pinta-ala: 1,2 ha Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit: - Uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit: -

14 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 12 (14) Arvoluokka: Paikallisesti arvokas Maankäyttösuositus: luo Merivuoren kallioalue sijoittuu selvitysalueen keskiosiin. Alue on kalliometsää, joka korkein kohta kohoaa hieman yli 50 metriä merenpinnan yläpuolelle. Puusto on harvaa ja männyn ohella esiintyy mm. katajaa ja hieskoivua sekä pensaskerroksessa pajuja ja pihlajaa. Kallioiden reunustoilla esiintyy yleisesti haapaa. Valtapuusto on melko pientä ja kitukasvuista, mutta ylispuina esiintyy kookkaampia mäntyjä. Kallioalueiden kasvillisuutta edustavat poron- ja hirvenjäkälät, metsälauha, kallioimarre, kangasmaite, puolukka, mustikka, kanerva, variksenmarja, metsäkastikka ja ahosuolaheinä. Kohteella on mahdollinen Metsälain 10 :n erityisen tärkeä elinympäristö: Metsälain 10 :n kohta 7) karukkokankaita puuntuotannollisesti vähätuottoisemmat hietikot, kalliot, kivikot ja louhikot, joiden ominaispiirre on harvahko puusto Kuva 10. Merivuoren laella kasvaa varttunutta mäntypuustoa. 2. Ojamaan lähde Pinta-ala: 0,1 ha Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit: - Uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit: - Arvoluokka: muu arvokas kohde Maankäyttösuositus: -

15 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 13 (14) Ojamaan peltoalueen länsipuolelle sijoittuu lähde, jonka luonnontilaisuutta on melko voimakkaasti muutettu. Nykytilassa lähde ei ole vesilain 11 mukainen kohde, mutta sen ennallistamista voitaisiin tutkia. 5 Johtopäätökset Tarkasteltu alue soveltuu pääosin hyvin rakentamiseen. Selvitysalueella vaihtelevat kuivahkot, tuoreet ja lehtomaiset kangasmetsät, peltomaat sekä kulttuurivaikutteiset, rakennetut alueet. Alueelle sijoittuu yksi luonnon monimuotoisuuden kannalta paikallisesti arvokas kohde, Merivuori. Selvitysalue rajautuu lounaisosaltaan Vaalimaanjokilaakson valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen. Maankäytön suunnittelussa suositellaan huomioitavaksi arvokkaan luotokohteen ominaispiirteiden säilyminen. Myös maisemallisiin tekijöihin tulee kiinnittää erityishuomiota. Rakentamispaikat on sovitettava viljely- ja kylämaisemaan. Arvokkaat luonto- ja maisemakohteet ja suojelullisesti arvokkaiden lintulajien havaintopaikat on esitetty liitekartassa 1. Hyväksynyt: Kuisma Reinikainen DI YKS-503, projektipäällikkö Laatinut: Tiina Mäkelä FM, biologi Lähteet Geologinen tutkimuskeskus (2013): Maaperä- ja kallioperätiedot. WFSrajapintapalvelut. <http://geodata.gtk.fi/arcgis/services/gtkwms/mapserver/wmsserver> (viitattu ) Enviro Oy (2007): Vaalimaan rajanylityspaikan odotusalueen luontoselvitys, raportti. 6 s. Bathouse (2009a): Lepakoiden talvi-inventointi Vt7 moottoritiehankeeseen liittyen välillä Hamina-Vaalimaa. Raportti. 14s. Bathouse (2009b): Valtatien 7 parantaminen välillä Hamina-Vaalimaa, lepakkoselvitys Raportti. 23s. Leivo, M., Asanti, T., Koskimies, P., Lammi, E., Lampolahti, J., Lehtiniemi, T., Mikkola- Roos, M. & Virolainen, E Suomen tärkeät lintualueet FINIBA. [wwwdokumentti]. < >. (viitattu )

16 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 14 (14) Maanmittauslaitos 2014: Paikkatietoikkuna <www.paikkatietoikkuna.fi> (viitattu ) OIVA 2013: Ympäristö- ja paikkatietopalvelut.< (viitattu ) Ramboll Finland Oy (2007): Vt7 parantaminen moottoritieksi välillä Hamina-Vaalimaa, ympäristövaikutusten arviointiin liittyvä luontoselvitys Luontoselvitys Kotkansiipi. Raportti. 69s. Ramboll Finland Oy (2009a): VT 7 parantamiseen liittyvät maastotarkistukset ja (luontoselvityksen 2007 täydennykset). Luontoselvitys Kotkansiipi. Raportti. 8s. Ramboll Finland Oy (2009b): Vt7 parantaminen moottoritieksi välillä Hamina-Vaalimaa, yleissuunnitelmaan liittyvät liito-oravainventoinnit Luontoselvitys Kotkansiipi. Raportti. 20s. Rassi, P., Hyvärinen E., Juslén A. ja Mannerkoski I. (toim.) (2010): Suomen lajien uhanalaisuus Punainen kirja Ympäristöministeriö ja Suomen Ympäristökeskus. Helsinki, 685 s. Raunio, A., Schulman, A. & Kontula, T. (toim.) (2008a): Suomen luontotyyppien uhanalaisuus Osa 1: Tulokset ja arvioinnin perusteet. Suomen ympäristö 8/2008. Suomen ympäristökeskus. Raunio, A., Schulman, A. & Kontula, T. (toim.) (2008b): Suomen luontotyyppien uhanalaisuus Osa 2: Luontotyyppien kuvaukset. Suomen ympäristö 8/2008. Suomen ympäristökeskus. Sipari, J. (2009): Luontoselvitys Vaalimaan yleiskaava-alueelle, raportti. 9 s. Söderman, T. (2003): Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi kaavoituksessa, YVA-menettelyssä ja Natura-arvioinnissa. Ympäristöopas 109.

PORONSALMEN YLEIS- JA ASEMAKAAVA

PORONSALMEN YLEIS- JA ASEMAKAAVA FCG Finnish Consulting Group Oy Rantasalmen kunta PORONSALMEN YLEIS- JA ASEMAKAAVA Luonto- ja maisemaselvitys 0591-D3320 16.12.2009 FCG Finnish Consulting Group Oy Luonto- ja maisemaselvitys I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Puranpojantien asemakaavan muutos

Puranpojantien asemakaavan muutos LIITE 1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PAIMION KAUPUNKI Puranpojantien asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.9.2014 P23877 Osallistumis- ja

Lisätiedot

KEHÄ IV OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 674-C7740

KEHÄ IV OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 674-C7740 Tuusulan kunta KEHÄ IV OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 674-C7740 5.1.2007 SUUNNITTELUKESKUS OY Tuusulan kunta 1 5.1.2007 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 1 2.1

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAN MUUTOSPAINEALUEELLE NASTOLASSA

LUONTOSELVITYS PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAN MUUTOSPAINEALUEELLE NASTOLASSA LUONTOSELVITYS PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAN MUUTOSPAINEALUEELLE NASTOLASSA Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 7.2.2013 1 JOHDANTO Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto päätti kesäkuussa 2010 käynnistää

Lisätiedot

Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä

Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA FINGRID OYJ Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21569P001 Raportti FCG Suunnittelu ja

Lisätiedot

Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara

Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA FINGRID OYJ Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20904P001 Raportti FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK. BILAGA 5. Naturutredningar

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK. BILAGA 5. Naturutredningar SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK BILAGA 5. Naturutredningar S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VINDIN AB OY Korsnäsin Norra Poikelin tuulivoimapuisto Ympäristöselvitys

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNKI KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSALUEEN KUVAUS... 5 3. TAUSTA-AINEISTO JA MENETELMÄT...

VAASAN KAUPUNKI KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSALUEEN KUVAUS... 5 3. TAUSTA-AINEISTO JA MENETELMÄT... VÄHÄNKYRÖN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSALUEEN KUVAUS... 5 2.1SIJAINTI... 5 2.3OSA-ALUEET... 10 2.4MAISEMARAKENNE... 11 2.5MAAPERÄ... 13 2.6VALUMA-ALUEET...

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TM VOIMA OY YLIVIESKAN TUOMIPERÄN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21192 2 (30) Tuomiperän tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS Keskustan osayleiskaava 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 2.1 Suunnittelualue... 3 2.2 Aineisto ja menetelmät...

Lisätiedot

NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS

NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 14.1.2014, lisäykset 1.6.2014 1 JOHDANTO Arkkitehtityö Oy laatii ranta-asemakaavaa Nastolan

Lisätiedot

SIIKAJOKI. Isonevan tuulipuiston osayleiskaava 03 /2014 SELOSTUS

SIIKAJOKI. Isonevan tuulipuiston osayleiskaava 03 /2014 SELOSTUS SIIKAJOKI Isonevan tuulipuiston osayleiskaava SELOSTUS 03 /2014 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 241 4600 Telefax 010 241 4601 Kaavoituksen vireilletulo 15.10.2012 302 Hyväksytty

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TM VOIMA OY ALAVIESKAN KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20159 2 (31) Kytölän tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan luonto- ja maisemaselvitys sekä Naturaarvioinnin. Tutkimusraportti 131/2014

Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan luonto- ja maisemaselvitys sekä Naturaarvioinnin. Tutkimusraportti 131/2014 Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan luonto- ja maisemaselvitys sekä Naturaarvioinnin tarveharkinta Nab Labs Oy Ambiotica Tutkimusraportti 131/2014 Tuomas Talvitie, Henna Toivanen, Janne Ruuth Sisällys

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA TM VOIMA OY NIVALAN KUKONAHON TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 2 (31) Kukonahon tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

YLIVIESKAN HIRVINEVAN TUULIVOIMAPUISTO

YLIVIESKAN HIRVINEVAN TUULIVOIMAPUISTO SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TM VOIMA OY YLIVIESKAN HIRVINEVAN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23614 2 (33) Ylivieskan Hirvinevan tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

67080217.BOY 3.9.2008. Ruijanesikko. Fennovoima Oy. SIMO Ydinvoimalaitoksen YVA Luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi

67080217.BOY 3.9.2008. Ruijanesikko. Fennovoima Oy. SIMO Ydinvoimalaitoksen YVA Luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi 67080217.BOY 3.9.2008 Ruijanesikko Fennovoima Oy SIMO Ydinvoimalaitoksen YVA Luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi 3 Sisältö 1 JOHDANTO... 5 1.1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 6 2 SELVITYSALUE... 8 3 MENETELMÄT

Lisätiedot

Siikaisten kunta Jäneskeitaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Siikaisten kunta Jäneskeitaan tuulivoimapuiston osayleiskaava SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TUULIWATTI OY Siikaisten kunta Jäneskeitaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 171487-P18812 Selostus 1 (69) Närhi Johanna Selostus 2 (69)

Lisätiedot

Iin kunta IIJOEN RAASAKAN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYS

Iin kunta IIJOEN RAASAKAN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYS Iin kunta IIJOEN RAASAKAN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYS Ekotoni Ky KimmoKaava 10.10.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA 2. TAVOITTEET JA TUTKIMUSMENETELMÄT 3. LUONTOSELVITYS 3.1 TOPOGRAFIA JA GEOMORFOLOGIA

Lisätiedot

Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava

Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava SASTAMALAN KAUPUNKI Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24042 Kaavaselostus 1 (85) Seppänen Pekka Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Suunnittelun

Lisätiedot

Manner-Naantalin osayleiskaava

Manner-Naantalin osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NAANTALIN KAUPUNKI Manner-Naantalin osayleiskaava Kaupunginvaltuusto: XX.XX.XXX Kaupunginhallitus: XX.XX.XXX Ehdotus nähtävillä: XX.XX.XXX Luonnos nähtävillä: 28.05.2015-29.06.2015

Lisätiedot

Salon Märynummen tuulipuiston lisärakennuspaikan T4 luonto- ja pesimälinnustoselvitys 2015

Salon Märynummen tuulipuiston lisärakennuspaikan T4 luonto- ja pesimälinnustoselvitys 2015 Salon Märynummen tuulipuiston lisärakennuspaikan T4 luonto- ja pesimälinnustoselvitys 2015 1 Sisällys Tekijät... 3 Johdanto... 4 Menetelmät... 5 Luonnon kuvaus... 6 Pesimälinnusto 2015... 8 Tulokset...

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI KAAVASELOSTUS 28.5.2013. FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy KOPSAN TUULIVOIMAPUISTON II VAIHEEN OSAYLEISKAAVA

RAAHEN KAUPUNKI KAAVASELOSTUS 28.5.2013. FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy KOPSAN TUULIVOIMAPUISTON II VAIHEEN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy SISÄLLYSLUETTELO Kopsan tuulivoimapuiston II vaiheen osayleiskaava... 1 Sisällysluettelo... 2 Johdanto... 6 Suunnittelualueen yleiskuvaus... 7 Suunnittelu-

Lisätiedot

Jääsjärven rantayleiskaavan muutos ja osittainen kumoaminen sekä Murakan kyläkaava

Jääsjärven rantayleiskaavan muutos ja osittainen kumoaminen sekä Murakan kyläkaava HARTOLAN KUNTA muutos ja osittainen sekä Murakan kyläkaava Kaavaselostus, luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 30.1.2015 P21427 Kaavaselostus, luonnos 1 (50) 30.1.2015 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

Isokankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Isokankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava IIN KUNTA Isokankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava KAAVASELOSTUS / Luonnosvaihe FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 8.4.2015 P24712 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY KAAVASELOSTUS / Luonnosvaihe ii (3) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Seinäjoen Hangasnevan luontoselvitys Luonto-osuuskunta Aapa tutkimusraportti 51 2009

Seinäjoen Hangasnevan luontoselvitys Luonto-osuuskunta Aapa tutkimusraportti 51 2009 Seinäjoen Hangasnevan luontoselvitys Luonto-osuuskunta Aapa tutkimusraportti 51 2009 Juha Kiiski, Antje Neumann ja Olli-Pekka Siira Seinäjoen Hangasnevan luontoselvitys Sisällys 1. Johdanto...3 2. Alueen

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava Ehdotus 20.11.2013

SALON KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava Ehdotus 20.11.2013 SALON KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava Ehdotus Pöyry Finland Oy Salon kaupunki 1 2 Sisältö 1 TIIVISTELMÄ 4 2 JOHDANTO 5 2.1 Osayleiskaavatyön tausta, tarkoitus ja oikeusvaikutus 6

Lisätiedot

PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS EHDOTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY KAAVASELOSTUS 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA TM VOIMA OY YLIVIESKAN PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 2 (37) Pajukosken tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava 21.5.2014

PAIMION KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava 21.5.2014 PAIMION KAUPUNKI Pöyry Finland Oy Paimion kaupunki 1 2 Sisältö 1 TIIVISTELMÄ 5 2 JOHDANTO 6 2.1 Osayleiskaavatyön tausta, tarkoitus ja oikeusvaikutus 7 2.2 Osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestäminen

Lisätiedot