Suomen t&k-menojen osuus bkt:sta (%)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen t&k-menojen osuus bkt:sta (%)"

Transkriptio

1 VTT 2010

2 Suomen t&k-menojen osuus bkt:sta (%) % 3 3,43 3,45 3,48 3,45 3,47 3,72 3,92 2, Lähde: Tilastokeskus. Bkt 2009 valtiovarainministeriön ennuste.

3 Suomen t&k-menojen jakautuminen Yritykset Julkinen sektori VTT 3,4 3,5 3,7 3,9 4,1 4,5 5,1 5,0 mrd. 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0, Lähde: Tilastokeskus. Vuosi 2009 valtiovarainministeriön ennuste.

4 Tutkimustoiminnan tärkeimmät päätöksentekijät, rahoittajat ja suorittajat julkisella sektorilla Eduskunta Tutkimus- ja ja innovaationeuvosto Opetusministeriö Valtioneuvosto Työ- Työ- ja ja elinkeinoministeriö Muut Muut ministeriöt ja ja tutkimuslaitokset Suomen Akatemia Yliopistot Yliopistot Tekes VTT SITRA Finnvera Oyj Finpro Suomen Teollisuussijoitus Oy ELY-keskukset

5 VTT suhteessa muihin t&k-toimijoihin Perustutkimus Soveltava tutkimus YLIOPISTOT VTT YRITYKSET Kehitystyö

6 VTT - teknologian edelläkävijä VTT on kansainvälisesti verkottunut ja Pohjoismaiden suurin moniteknologinen, soveltavaa tutkimusta tekevä tutkimus- ja kehitysorganisaatio. Pääosa tutkimustyöstä toimeksiantotutkimuksia tai yhteishankkeita parempaa kilpailukykyä: uusia tai parannettuja tuotteita, laitteita, tuotantomenetelmiä ja -prosesseja. Julkisesti rahoitettua teknologiansiirtoa edistävää tutkimustietoa pohjaa uusille innovaatioille ja yhteiskunnalliselle päätöksenteolle Aktiivinen osallistuminen kotimaisiin ja kansainvälisiin tutkimusohjelmiin sekä yhteistyöverkostoihin tehoa teknologiansiirtoon ja yhteistyökumppaneita VTT visioi tulevaa teknologista kehitystä ja suuntaa oma-aloitteisesti voimavarojaan uusiin lupaaviin ja teknistieteellisesti haastaviin teknologioihin.

7 Tiedonsiirto VTT:n ja asiakkaiden välillä VTT Toimeksiantosopimukset Esikilpailullinen T&K Tutkijavaihto Spin-offit Patentit, lisenssit, julkaisut Asiakasyritys

8 Toiminnan perusta VTT:n strategian yhteenveto Tavoitetila Keinovalinnat Toiminta-ajatus VTT tuottaa kansainvälistä kilpailukykyä lisääviä tutkimus- ja innovaatiopalveluita yrityksille, yhteiskunnalle ja muille asiakkaille ja luo sitä kautta edellytyksiä yhteiskunnan kestävälle kehitykselle, työllisyydelle ja hyvinvoinnille. Arvot Intohimona innovointi Tukea ja arvostusta läpi kaiken Yhdessä asiakkaan hyväksi Askeleen edellä VTT kasvattaa asiakkaiden liiketoiminnan kilpailukykyä, edistää uuden liiketoiminnan syntymistä sekä parantaa ja nopeuttaa T&K-toiminnan tuottavuutta. VTT hyödyntää osaamistaan lisensoimalla teknologioita ja synnyttämällä menestyviä teknologiayrityksiä. VTT vahvistaa huippututkimusta teknologiakeskittymissä ja synnyttää globaalin innovaatioverkoston solmukohtia. VTT edistää toimialojen ja julkisten palvelujen kehittymistä, edistää yhteiskunnan hyvinvointia, ympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä parantaa yhteiskunnallisen päätöksenteon tietopohjaa. Visio Luomme teknologiasta liiketoimintaa - näin menestymme Strategiset kehitysalueet Ennakointi ja vaikuttavuus Tutkimustulosten liiketoiminnallistaminen Kansainvälisen toiminnan vahvistaminen Osaamisten kehittäminen ja yhdistäminen Tehokas projektitoiminta Asiakkuudet ja palvelut Panostetaan avainasiakkuuksiin Kasvatetaan kansainvälisten asiakkaiden määrää VTT:n palvelut kattavat asiakkaan innovaatioprosessin tärkeimmät vaiheet Järeät kärkiohjelmat Teolliset biomateriaalit eengineering Digitaalinen maailma Painettu älykkyys

9 VTT:n missio VTT tuottaa kansainvälistä kilpailukykyä lisääviä tutkimus- ja innovaatiopalveluita yrityksille, yhteiskunnalle ja muille asiakkaille. luo edellytyksiä yhteiskunnan kestävälle kehitykselle, työllisyydelle ja hyvinvoinnille.

10 Visio 2014 Luomme teknologiasta liiketoimintaa näin menestymme Kansainvälisesti haluttu, synerginen ja joustava kumppani Teknologiakehityksen veturi Suomessa Paras sijoituskohde innovaatioympäristössä Tavoitelluin monialainen työyhteisö, joka innostaa osaamisen kehittämiseen ja huippusuorituksiin Asiakkaat Omistaja ja rahoittajat Omistaja ja rahoittajat Henkilöstö

11 VTT:n arvot ja eettiset normit Kaiken perustana on korkeatasoinen osaaminen, jota kehitämme jatkuvasti. Luova kulttuuri tuottaa ennakkoluulottomia osaamisyhdistelmiä. Yhteisömme hyvinvointi rakentuu luottamuksen ja arvostuksen varaan. Opimme myös epäonnistumisista. Teemme yksilöinä ja yhteisönä tärkeitä asioita, vaikuttavuus näkyy asiakkaidemme menestyksenä ja yhteiskunnan kehittymisenä. Toimintamme on tuloksellista ja kannattavaa. Edelläkävijyys vaatii herkkyyttä havaita ympäristön muutoksia, ketteryyttä reagoida niihin ja uskallusta fokusoida. Kuljemme hallitulla riskillä uusille alueille. Eettiset normit: puolueettomuus luotettavuus rehellisyys vastuullisuus

12 VTT Group lyhyesti Henkilöstö ( ) Liikevaihto 276 M (budj. 2010) Asiakastoimialat Bio-, lääke- ja elintarviketeollisuus Elektroniikka Energia ICT Kiinteistöt ja rakentaminen Koneet ja kuljetusvälineet Palvelut ja logistiikka Metsäteollisuus Prosessiteollisuus ja ympäristö Teknologiapainoalueet Sovellettu materiaalitekniikka Bio- ja kemianprosessit Energia Tieto- ja viestintäteknologiat Teolliset järjestelmät Mikroteknologiat ja elektroniikka Palvelut ja rakennettu ympäristö Liiketoimintatutkimus VTT:n toiminnot: Tutkimus ja kehitys Strateginen tutkimus Asiakasratkaisut IP Business Konsernipalvelut VTT:n yhtiöt: VTT Expert Services Oy VTT Ventures Oy VTT International Oy

13 VTT:n toimintatapa Päätehtävät: tutkimus ja kehitys, teknologian siirto ja testaus. VTT suuntaa ja kehittää toimintaansa vuorovaikutuksessa teollisuuden, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen sekä teknologiapolitiikkaa koordinoivien ja tutkimusta rahoittavien viranomaisten kanssa. VTT noudattaa toiminnassaan maan teknologia-, teollisuusja energiapolitiikkaa ja on aktiivinen niiden luomisessa. VTT on kokonaisuutena voittoatavoittelematon organisaatio. Maksullisessa toiminnassa noudatetaan liiketaloudellista hinnoittelua.

14 Toimintaperiaatteet ja laadunhallinta Laatunäkökulma Teemme työmme sovittujen sopimusten ja aikataulujen mukaisesti. Tutkimustuloksemme ovat oikeita ja luotettavia, ja ne on raportoitu selkeästi. Keskeiset testaus-, tarkastus- ja kalibrointimenetelmät on akkreditoitu. Meillä on osaava ja motivoitunut henkilökunta sekä tarkoituksenmukaiset tilat ja laitteet. Arvioimme ja kehitämme jatkuvasti toimintaprosessejamme tehokkaan ja tuloksellisen toimintatavan takaamiseksi. Toimintajärjestelmä koostuu prosesseista. Laadunhallinta tapahtuu prosessien avulla. VTT:lle on myönnetty ISO9001:2008 sertifikaatti. Ympäristönäkökulma Otamme kestävän kehityksen periaatteet huomioon sekä palvelutoiminnassamme että sisäisessä toiminnassamme ympäristöpolitiikkamme ja ympäristöpäämääriemme mukaisesti.

15 Johtamisen prosessit Strategia, seuranta, arviointi Osaamisen johtaminen VTT:n prosessikartta Asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeet Teknologiasta liiketoimintaa VTT:n innovaatioprosessi Tutkimus Tavoitteena uusien ideoiden, teknologioiden ja innovaatiopotentiaalin luominen sovellusten kehittäminen ja osaamisen kasvattaminen elinkeinoelämää ja yhteiskuntaa hyödyttävillä tutkimusalueilla Palvelut Tavoitteena kokonaisvaltaisten asiakasratkaisujen tuottaminen ja asiakkuuksien hallinta VTT:n teknologiaomaisuuden kaupallistaminen ja hallinta VTT Expert Services Oy: Asiakkuuksien hallinta ja kehittäminen Palveluiden tuottaminen asiakkaille Asiantuntijaselvitykset ja -arviot Sertifiointi- ja hyväksyntäpalvelut Testaus, tarkastus ja kalibrointi Tehokas projektijohtaminen ja projektien toteutus Lisäarvo asiakkaille ja sidosryhmille Tietohallinto Tutkimusympäristöjen hallinta Talous ja hankinnat Henkilöstöpalvelut Viestintä Toimintaa tukevat prosessit

16 VTT Group -rakenne 2010 V T T (TEMin hallinnonalan tutkimuskeskus) Tutkimus ja kehitys Tutkimushenkilöstö Tutkimusresurssit Projektien toteutus Osaamisen johtaminen Konsernipalvelut Tukitoiminnot Strateginen tutkimus Omarahoitteinen tutkimus Yhteisrahoitteinen tutkimus IP Business IPR:n myynti ja lisensointi IPR-salkun hoito Asiakasratkaisut Asiakkuuksien hallinta Maksullinen toimeksiantotutkimus Teknologialisensointi osana toimeksiantomyyntiä Maksullisen toiminnan talous eriytetty VTT Expert Services Oy Asiantuntijaselvitykset ja -arviot Sertifiointi- ja hyväksyntäpalvelut Testaus, tarkastus ja kalibrointi VTT Ventures Oy Spin off -yritysten omistukset ja kehittäminen VTT International Oy Kansainvälisten toimipisteiden hallinnointi ja kehitys

17 Ratkaisut Ratkaisut Yksilölliset ratkaisut syntyvät yhteistyössä asiakkaan kanssa Palvelut VTT palvelee asiakasta innovaatioprosessin kaikissa vaiheissa tulevaisuuden ennakoinnista markkinoillepääsyn varmentamiseen Tutkimusympäristöt Mahdollisuus hyödyntää uniikkeja koelaitteistoja tutkimustoiminnan käyttöön Teknologiat ja osaaminen Monialainen ja syvällinen tieteellinen sekä liiketoiminnallinen osaaminen asiakkaan käytössä Kumppanuusverkostot Kattavat ja monialaiset tieteelliset ja asiakasverkostot

18 Yhdessä asiakkaan kanssa

19 Tutkimusympäristöt Mahdollisuus hyödyntää VTT:n uniikkeja koelaitteistoja tutkimustoiminnassa, esimerkiksi: Tutkimushalli vaativiin kokeellisiin tutkimuksiin Laboratoriotilat lääkekehitykseen Micronovan puhdastilat Fermentorihalli Ainutlaatuisia testaustiloja ja -laitteita Koetuotantolaitteet Laitteet kenttämittauksiin

20 Kumppanuusverkostot VTT vaikuttaa innovaatioekosysteemin ytimessä. Esimerkkejä kumppanuusverkostoista: Vakiintuneet suhteet eri tasoilla Euroopan merkittävimpiin tutkimuslaitoksiin (EARTO, EU, Heterogeneous Technology Alliance) Mittavat strategisen tason asiakasverkostot sekä kotimaassa että kansainvälisesti Kumppanuussopimuksia lukuisten yliopistojen ja tutkimusorganisaatioiden kanssa Pitkäjännitteistä yhteistyötä rahoittajien ja julkisen sektorin toimijoiden kanssa

21 VTT:n palvelut

22 Tutkimus ja kehitys Osaamisklusterit Bio- ja prosessitekniikka Energia ja metsäteollisuus ICT Materiaalit ja rakennettu ympäristö Mikroteknologiat ja anturit Teolliset järjestelmät

23 VTT Expert Services Oy nopeuttaa yritysten tuotteiden ja palvelujen markkinoille pääsyä ja ongelmien ratkaisua VTT Expert Services Oy parantaa asiakkaiden tuotannon, tuotteiden ja palvelujen kilpailukykyä varmistamalla niiden sopivuuden markkinoille, käyttäjille ja viranomaisille. VTT Expert Services Oy auttaa asiakkaitaan silloin, kun tarvitaan nopeasti ratkaisu teknisiin ongelmiin. Yhtiö tarjoaa monipuolisia asiantuntijaselvityksiä sertifiointi- ja tuotehyväksyntäpalveluja tarkastuspalveluja testaus- ja analyysipalveluja kalibrointipalveluja

24 IP Business vastaa VTT:n IPR-omaisuuden kaupallistamisesta Päämäärät Nostaa VTT:n teknologiaomaisuuden arvoa (Intellectual Property Rights, IPR) ja siirtää teknologiaa elinkeinoelämän hyödynnettäväksi Tehtävät Hallita ja kehittää VTT:n IPR-omaisuutta Lisensioida ja myydä VTT:n kehittämää teknologiaa

25 Henkilöstön rakenne ja koulutus Henkilöstön rakenne tutkijat 62 % tutkimuksen tekninen tuki 21 % hallintohenkilöstö 14 % johto 3 % Henkilöstön koulutus tohtorit 18 % lisensiaatit 6 % muu korkeakoulututkinto 53 % alin korkea-aste ja keskiaste 19,5 % perusaste 3,5 % Henkilöstö: ( )

26 VTT:n henkilöstön määrä ja toimipaikkojen sijainti ( ) Espoo Oulu 397 Tampere 304 Jyväskylä 127 Turku 32 Lappeenranta 13 Muut toimipaikat 31 Yhteensä 2 935

27 Kansainvälinen VTT Kansainvälinen liikkuvuus Ulkomaalaiset VTT:llä - työsuhteiset - externaalit Ulkomailla työskennelleet VTT:läiset *) Vuonna 2009 ulkomailla työskennelleiden VTT:läisten tärkein kohdemaa oli Yhdysvallat. Seuraavaksi suosituimmat kohdemaat olivat Japani ja Saksa. Yht *) VTT:llä työskentelyaikaa on externaalien osalta vähennetty 6 kuukaudesta 1 kuukauteen Henkilöstö kansalaisuuden mukaan VTT:läisistä 4,2 % oli kv-taustaisia ja externaaleista 15 %. VTT-läiset edustavat Suomen lisäksi 36 eri kansalaisuutta: EU 68 USA 5 Japani 4 Muu maat 38 Externaalit 25 eri kansalaisuutta

28 VTT kartalla Pietari, Venäjä Kalifornian Piilaakso, USA Oulu Raahe Kajaani Bryssel, Belgia Soul, Etelä-Korea Shanghai, Kiina Tokio, Japani Kuopio Jyväskylä Tampere Rajamäki Espoo Turku Lappeenranta Valmistelussa: VTT:n Chilen toimipiste ja US-toiminnan vahvistaminen

29 Asiamiestoiminta Asiamiesten tavoitteena on muodostaa tutkimus- ja kehittämishankkeita alueen teollisuuden tueksi madaltaa yritysten kynnystä käyttää VTT:n palveluja lisätä VTT:n alueellista näkyvyyttä ja saada positiivista julkisuutta yhdessä yhteistyökumppanin kanssa. ROVANIEMI TORNIO NIVALA KAJAANI VAASA VARKAUS Asiamies etsii hankeaihioita, joiden ratkaiseminen auttaa yritystä teknologiahyppyihin. Asiamies toimii luottamuksellisena linkkinä VTT:n ja yritysten välillä molempiin suuntiin sekä työskentelee VTT:n eduksi seutukunnalla. SEINÄJOKI VALKEAKOSKI TURKU LAHTI JOENSUU JYVÄSKYLÄ LAPPEENRANTA KOTKA

30 VTT:n tavoitteena on nostaa teknologiaosaaminen elinkeinoelämää palvelevaksi voimavaraksi Teknologiapohjaisten innovaatioiden edistäminen ja hallinta VTT:n asiakkaat Asiakkaan asiakkaat VTT Industrial Innovation Management T&K-toiminnan rahoittajat Liiketalous- ja käyttäytymistieteellinen osaaminen Osaamisen integrointi Globaalin toimintaympäristön tulkinta Teknologiaosaaminen T&K-osaamisten integrointi ja kokonaisuuksien hallinta

31 VTT innovaatiokumppanina Asiakkaan innovaatioprosessi Tulevaisuuden ennakointi Konseptointi Kehitys Kaupallistaminen Yhteistyön tavoitteet Tulevaisuuden mahdollisuuksien ennakointi Liiketoimintamahdollisuuksien luonti Tuotteiden ja palveluiden kehitys Kaupalliset palvelut VTT:n innovaatioprosessi Tulevaisuuden ennakointi Konseptikehitys Tuote- ja palvelukehitys Testaus ja asiantuntijapalvelut VTT:n tarjoama Markkina-, teknologia- ja liiketoimintaennakointi Tutkimuspalvelut Liiketoimintamallit Teknologiakonseptit Ratkaisut Foorumit ja verkostot Tutkimuspalvelut Tuotteet ja palvelut T&K:n ulkoistaminen Konsultointipalvelut Testaus Sertifioinnit Teollisoikeudet Uudet yritykset

32 VTT:n hankkeet 1 Maksulliset toimeksiannot 2 Yhteishankkeet 3 Omarahoitteinen toiminta Maksulliset toimeksiannot toteutetaan asiakkaan tilauksesta ja tarpeiden mukaisesti. Yhteishankkeet toteutetaan ja rahoitetaan yhdessä VTT:n, yritysten, tutkimusrahoittajien (esim. EU ja Tekes) ja/tai muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Omarahoitteiset hankkeet ovat teknologiapohjaisia strategisia tutkimusprojekteja, joiden tavoitteena on parantaa kilpailukykyä ja osaamista siten, että se vastaa asiakkaiden tulevia tarpeita.

33 Tutkimustoiminnan liiketoiminnallistaminen VTT:n innovaatioprosessi yhdistää tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan Asiakkaiden ja muiden sidosryhmien tarpeet Uutta luova tutkimus Uusien ideoiden, teknologioiden ja innovaatiopotentiaalin luominen, sovellusten kehittäminen ja osaamisen kasvattaminen Strateginen tutkimusportfolio Ennakointi ja visiot Frontier-tutkimus Suuret ohjelmat Painoalueiden projektit Kiihdytetty hyödyntämisprosessi Lisensiointi Spin-off it Kumppanuudet Toimeksiantotutkimus Asiantuntijapalvelut Liiketoimintavaikutukset Lisäarvo asiakkaille ja muille sidosryhmille

34 Uudet materiaalit biomassapohjaiset tuotteet teolliset biomateriaalit funktionaaliset materiaalit uudistuva paperi Kestävä energia hyppäykselliset ratkaisut ilmastomuutokseen energian säästö ja tehokas käyttö uusiutuvat energialähteet Kestävä kehitys VTT:n tutkimusvision sisältö Innovaatioprosessit, teknologia- ja palveluliiketoiminta Elektroniikan erikoistuotteet suorituskykyiset mikrosysteemit painettu älykkyys optiset instrumentit Green ICT Ekotehokas rakennettu ympäristö ekotehokas liikenne ja yhdyskuntarakenne ICT:n hyödyntäminen Hyvinvointia edistävät teknologiat terveyttä edistävät elintarvikeratkaisut lääkekehitys ja diagnostiikka terveyden ICT-ratkaisut Älykkäät tuotteet ja tuotanto digitaalinen tuoteprosessi globaali hajautettu tuotanto älykkäät koneet ja materiaalit Älykäs ympäristö digitaaliset palvelut verkotetut laitteet ja ympäristöt ihminen-teknologia vuorovaikutus Digitaalinen maailma ICT- teknologiat kognitiiviset viestintäjärjestelmät uuden sukupolven Internet tietoturva

35 VTT:n teknologiapainoalueet Teolliset järjestelmät Energia Palvelut ja rakennettu ympäristö Bio- ja kemianprosessit Tieto- ja viestintäteknologiat Liiketoimintatutkimus Mikroteknologiat ja elektroniikka Sovellettu materiaalitekniikka

36 Järeät kärkiohjelmat Teolliset biomateriaalit Kehitetään biomateriaalipohjaisia korkean suorituskyvyn pakkaus- ja rakennusmateriaaleja sekä kuluttaja/kappaletavaratuotteita. Luodaan uusiutuvista, non-food-raaka-aineista lähteviä tuotannollisia arvoketjuja ja liiketoimintaympäristöjä. Keskeisiä raaka-aineita ovat puunjalostusteollisuuden sivuvirrat ja maatalouden non-food-raaka-aineet. Hyödyntäjiä ovat metsä-, pakkaus-, kemian-, rakennus-, elintarvike- ja ympäristöteknologiateollisuuden yritykset. eengineering Digitaalinen tuoteprosessi teknologiateollisuuden menestystekijäksi Suunnittelun tietomallit, prosessit ja laskenta Lisätään suunnittelun laatua, joustavuutta ja tehokkuutta ideoista teollisuuden palveluihin. Kehitetään mallinnusta ja simulointia, suunnittelutietämyksen hallintaa, moniteknisyyttä, projektinhallintaa, työkaluja ja niiden yhteensopivuuksia, liiketoimintakonsepteja sekä ihminen-tekniikka-vuorovaikutusta. Hyödyntäjiä ovat prosessiteollisuus, koneteollisuus, energiateollisuus, elektroniikkateollisuus, rakennusteollisuus, kappaletavaratuotanto; lisäksi näitä aloja palvelevat järjestelmätoimittajat, ohjelmistotalot ja insinööritoimistot. Open Smart Spaces - Digitaalinen maailma ja sulautettu tietotekniikka Kehitetään yhdessä muiden toimijoiden kanssa ubilaitteiden ja -palveluiden yhteentoimivuuden perustalle rakentuva liiketoiminta-ekosysteemi, joka mahdollistaa seuraavan ICT-murroksen. Hyödyntäjiä ovat ICT- ja elektroniikkateollisuuden yritykset, laite- ja anturivalmistajat sekä sulautettuja ohjelmistoja tekevät yritykset. Painettu älykkyys Mahdollistetaan uusien älytuotteiden edullinen tuotanto Edistetään uuden teollisuuden syntymistä, jossa yhdistetään ICT-, elektroniikka- ja painoteknologiaa Avainalueet liiketoiminnan kehitykselle ovat kuluttajapakatut tuotteet, media- ja ICT-palvelut, diagnostiikka, bioaktiivinen paperi sekä geneeriset painetut älymateriaalit, teknologiat ja prosessit

37 Suuret innovaatio-ohjelmat Ekotehokas älykäs rakennettu ympäristö Liikenteen energiansäästö ja vaihtoehtoiset polttoaineet Polttokennot Toiminnalliset materiaaliratkaisut Reinventing paper Nutritech Hyvinvointiteknologiat Finnish Global Factory Suorituskykyiset mikrosysteemit Tietoturva

38 VTT:n osallistuminen kansainvälisiin julkisiin tutkimushankkeisiin Kaikki hankkeet VTT:n kokonaisvolyymi (M EU-hankkeet Projektien lukumäärä Muut kuin EU-hankkeet: ESA, Eureka, ERA-NET, RFCS, pohjoismainen yhteistyö, Art 169, Art 172, kahdenkeskinen yhteistyö jne

39 Liikevaihdon jakautuminen Liikevaihto 269 M vuonna 2009 Tuotot yksityiseltä sektorilta kotimaasta 28 % Tuotot julkiselta sektorilta kotimaasta 27 % Tuotot ulkomailta 14 % Perusrahoitus 31 %

40 Maksullisen toiminnan tuotot kotimaan yksityiseltä sektorilta Tuotot 65 M vuonna 2009 (* Energia 21 % Kiinteistöt ja rakentaminen 16 % Metsäteollisuus 15 % ICT 12 % Koneet ja kuljetusvälineet 11 % Bio-, lääke- &elintarviketeollisuus 9 % Elektroniikkateollisuus 7 % Kemia ja ympäristö 5 % Metallin jalostus 3 % Palvelut ja logistiikka 2 % *) Luokitus VTT:n asiakastoimialojen mukaisesti

41 VTT-hankkeista tehoa pk-sektorin t&k-toimintaan VTT selvitti reilun 1000 PK-sektorin asiakkaansa joukossa tutkimusyhteistyön tuloksia ja vaikutuksia yrityksille. Tutkimustulosten perusteella joka viides PK-yrityksen ja VTT:n välinen hanke johtaa innovaatioon. Innovatiivisempia ovat pitkäaikaisesti VTT:n kanssa yhteistyötä tekevät yritykset. Selvityksen perusteella yritykset ovat ensisijaisesti hakeutuneet yhteistyöhön VTT:n kanssa kehittääkseen teknisiä ratkaisujaan. PK-yritykset näkevät VTT:n vaikutukset tuoteominaisuuksien laajentumisessa, T&K-toiminnan tehostumisessa ja yrityksen imagon paranemisessa.

42 VTT-hankkeiden vaikutukset 92 % VTT:n asiakastutkimukseen vastanneista asiakkaista koki tietopohjansa ja osaamisensa parantuneen VTT-hankkeen ansiosta. 67 % vastanneista oli jo hyödyntänyt VTT-hankkeensa tuloksia kaupallisesti tai arvioi hyödyntävänsä niitä seuraavan kolmen vuoden aikana - ulkomaisista asiakkaista peräti 86 %. 60 %:lla VTT-hanke nopeutti tai muuten tehosti tutkimus- ja kehitystoimintaa. 57 %:lla vastanneista hanke edisti verkostoitumista. 57 %:lla syntyi hankkeen tuloksena uusia tuotteita, palveluja tai prosesseja. 54 %:lla vastaajista kilpailukyky oli parantunut VTT-hankkeen tuloksena. 49 % koki, että hanke vaikutti positiivisesti uusien liiketoimintamahdollisuuksien avaamisessa. 46 % kertoi VTT-hankkeen edistäneen heidän markkinointiaan. 30 % vastaajista otti hankkeen tuloksena käyttöön kokonaan uuden teknologian. Taloustutkimus Oy, VTT:n asiakastutkimus, 2009

43 IPR ja tiedolliset vaikutukset VTT:ssä tehtiin vuonna 2009 keksintöilmoituksia 364 ja ohjelmistoilmoituksia 25. VTT:n patenttisalkussa on yli 1100 patenttia ja patenttihakemusta. VTT Ventures Oy on osakkaana 18 VTT:n teknologiaan perustuvassa yrityksessä. VTT:läiset laativat vuosittain noin julkaisua, joista huomattava osa on tieteellisten lehtien artikkeleita ja konferenssiesitelmiä. VTT:n omissa sarjoissa on vuodesta 1943 lähtien ilmestynyt yli julkaisua. Näistä yli on saatavissa myös verkkoversiona. VTT:n omissa julkaisusarjoissa ilmestyi vuonna julkaisua.

44 Tutkimustulosesimerkkejä Teknologiaa sosiaalisen median sovelluksiin Uutta teollista käyttöä biomassalle ja kilpailukykyä metsäteollisuudelle Energia- ja päästöskenaarioita päätöksenteon pohjaksi Uusia lääkekehitystä edistäviä menetelmiä syövän tutkimukseen Kuvat: VTT, Tekes Langattomalla tiedonsiirtoteknologialla toimintavarmuutta koneisiin Mobiiliteknologian avulla tehoa rakennusalan toimintaan Uusiutuvaa energiaa ja tehokkuutta tieliikenteen energiankäyttöön Tukea pk-yrityksille patentti- ja markkinatiedon hyödyntämiseen Lisää tutkimustulosesimerkkejä:

45 VTT luo teknologiasta liiketoimintaa

innovaatioiden kehitys

innovaatioiden kehitys Julkisen organisaation innovaatioiden kehitys Innovaatioputkesta yritystoimintaa hankkeen päätösseminaari, 14.6.2011 Petri Kalliokoski 2 Esityksen sisältö 1. Innovaatiot uuden liiketoiminnan lähteenä 2.

Lisätiedot

Click Sisältö to edit Master title style

Click Sisältö to edit Master title style VTT 2014 Click Sisältö to edit Master title style VTT:n yleisesittely Lisämateriaalia VTT:stä 3. VTT - Teknologiasta tulosta 4. Pohjois-Euroopan suurin soveltavan tutkimuksen organisaatio 5. VTT Second

Lisätiedot

13.3.2012 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2011

13.3.2012 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2011 ESPOO 2012 13.3.2012 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2011 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Johdon katsaus... 1 1.2 Vaikuttavuus... 2 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus kokonaisuutena... 3 1.2.2 Strategisen

Lisätiedot

VTT-katsaus 2014 ETUKANSI

VTT-katsaus 2014 ETUKANSI VTT-katsaus 2014 VTT-katsaus 2014 ETUKANSI Sisältö 3 Pääjohtajan katsaus 4 Teknologiasta tulosta 5 Esimerkkejä tutkimustuloksista 6 Tietointensiiviset tuotteet ja palvelut 10 Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2018

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2018 ESPOO 2013 11.9.2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2018 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET... 2 3. TOIMINTALINJAUKSET... 2 3.1. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus...

Lisätiedot

ESPOO 2015. VTT:n tilinpäätös vuodelta 2014

ESPOO 2015. VTT:n tilinpäätös vuodelta 2014 ESPOO 2015 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Johdon katsaus... 1 1.2 Vaikuttavuus... 2 1.2.1. VTT:n kansainvälinen ja kansallinen vaikuttavuus... 4 1.2.2 Strategisen

Lisätiedot

Etukansi erillisessä tiedostossa

Etukansi erillisessä tiedostossa VTT luo teknologiasta liiketoimintaa VTT-katsaus 2009 Etukansi erillisessä tiedostossa VTT-katsaus 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Toiminta-ajatus VTT tuottaa kansainvälistä kilpailukykyä lisääviä tutkimus-

Lisätiedot

VARMISTA KILPAILUETU Uudet tuotteet vauhdilla markkinoille. Puista Bisnestä Matti Lanu VTT Expert Services Oy Matti.Lanu@vtt.fi

VARMISTA KILPAILUETU Uudet tuotteet vauhdilla markkinoille. Puista Bisnestä Matti Lanu VTT Expert Services Oy Matti.Lanu@vtt.fi VARMISTA KILPAILUETU Uudet tuotteet vauhdilla markkinoille Puista Bisnestä Matti Lanu VTT Expert Services Oy Matti.Lanu@vtt.fi 3.2.2010 2 VTT Group VTT on Pohjois-Euroopan suurin soveltavaa tutkimusta

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi 12.8.2010 Aino Siippainen 1 Sisällysluettelo 1. Tausta, tavoite ja menetelmät...3 1.1 Tausta ja tavoite...3 1.2 Menetelmät...3

Lisätiedot

Etu- ja takakansi eri tiedostossa. VTT-katsaus

Etu- ja takakansi eri tiedostossa. VTT-katsaus Etu- ja takakansi eri tiedostossa VTT-katsaus 2012 Sisältö 2 Toiminta-ajatus ja VTT:n perusarvot 3 Pääjohtajan katsaus 4 Teknologiasta liiketoimintaa 5 VTT Group -organisaatio 6 Esimerkkejä tutkimustuloksista

Lisätiedot

Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011 2015

Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011 2015 Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011 2015 Tutkimus- ja innovaationeuvosto 2 Linjaus 2011 2015 Esipuhe Tutkimus- ja innovaationeuvosto laatii kerran toimikaudellaan koulutus-, tutkimus- ja innovaatiopoliittisen

Lisätiedot

Metsäteollisuus ja innovaatiot. Innovaatio

Metsäteollisuus ja innovaatiot. Innovaatio Metsäteollisuus ja innovaatiot Innovaatio Sisällysluettelo Metsäteollisuus biotalouden suunnannäyttäjänä 5 Suomesta biotalouden edelläkävijä metsäteollisuuden johdolla 5 Metsäteollisuus rakentaa vähähiilistä

Lisätiedot

Tekesin hallituksen kertomus toimintavuodesta 2001: Tutkimus- ja kehitysrahoitus luo Suomen kilpailukykyä 6

Tekesin hallituksen kertomus toimintavuodesta 2001: Tutkimus- ja kehitysrahoitus luo Suomen kilpailukykyä 6 T E K E S V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 1 Sisällys Toiminta-ajatus ja visio 2 Pääjohtajan katsaus 3 Strategia viitoittaa tien tulevaisuuteen 4 Tekesin hallituksen kertomus toimintavuodesta 2001: Tutkimus-

Lisätiedot

Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus

Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 2 2011 Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus Marja-Leena Kosola YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 2

Lisätiedot

H A L S T A R I LOHJAN ROTARYKLUBI LOJO ROTARYKLUBB. SELOSTE N:o 3 2009-2010 ISSN 0781-4151

H A L S T A R I LOHJAN ROTARYKLUBI LOJO ROTARYKLUBB. SELOSTE N:o 3 2009-2010 ISSN 0781-4151 H A L S T A R I LOHJAN ROTARYKLUBI LOJO ROTARYKLUBB SELOSTE N:o 3 2009-2010 ISSN 0781-4151 Tulevan rotarivuoden teema: Rakennamme yhteisöjä, rakennamme siltoja maanosien välille Seloste 2009-2010 N:o 3

Lisätiedot

VTT:n vuosikertomus VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS 33

VTT:n vuosikertomus VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS 33 VTT:n vuosikertomus 1997 VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS 33 VTT:n toiminta-ajatus ja arvot...3 Pääjohtajan katsaus...4 Hallituksen kertomus...5 Tulosyksiköt VTT Elektroniikka...12 VTT Tietotekniikka...

Lisätiedot

INNOVAATIOJOHTAMINEN OSANA VIESTINTÄALAN STRATEGISIA LINJAUKSIA

INNOVAATIOJOHTAMINEN OSANA VIESTINTÄALAN STRATEGISIA LINJAUKSIA INNOVAATIOJOHTAMINEN OSANA VIESTINTÄALAN STRATEGISIA LINJAUKSIA Työryhmä: Markku Antikainen, Oy Swot Consulting Finland Ltd Jouni Juuti, Oy Swot Consulting Finland Ltd SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 2 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Jyväskylä AIEHAKEMUS INKA INNOVATIIVISET KAUPUNGIT 2014 2020 -OHJELMAAN

Jyväskylä AIEHAKEMUS INKA INNOVATIIVISET KAUPUNGIT 2014 2020 -OHJELMAAN AIEHAKEMUS INKA INNOVATIIVISET KAUPUNGIT 2014 2020 -OHJELMAAN Esipuhe n kaupungin hakemus INKA Innovatiiviset kaupungit 2014 2020 -ohjelmaan syntyi avoimessa, noin vuoden mittaisessa kehittämisprosessissa

Lisätiedot

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2 0 0 7-2 013 Hyvinvoinnin klusteriohjelma Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2007 2013 Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 Ohjelma-asiakirja Toimitus: Minna Hendolin, Ilkka Vartiainen, Pasi Sorvisto, Marianne Dannbom,

Lisätiedot

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 3 Sisältö Esipuhe...5

Lisätiedot

WP2.1 a SELVITYS JULKISISTA INNOVAATIOPALVELUISTA YRITYSTOIMINNAN TUKEMISEKSI KESKI SUOMESSA D2.1.2.

WP2.1 a SELVITYS JULKISISTA INNOVAATIOPALVELUISTA YRITYSTOIMINNAN TUKEMISEKSI KESKI SUOMESSA D2.1.2. Regions in the field of Sustainable Use of Biomass Resources Keski Suomi Projekti 245438 WP2.1 a SELVITYS JULKISISTA INNOVAATIOPALVELUISTA YRITYSTOIMINNAN TUKEMISEKSI KESKI SUOMESSA D2.1.2. Tytti Laitinen,

Lisätiedot

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS... 3 Johdanto... 5 Oulun INKA-ohjelman tavoitteet lyhyesti... 6 A.1.Hyvinvointi

Lisätiedot

www.vtt.fi/vtt2011 Etu- ja takakansi eri tiedostossa VTT-katsaus

www.vtt.fi/vtt2011 Etu- ja takakansi eri tiedostossa VTT-katsaus www.vtt.fi/vtt2011 Etu- ja takakansi eri tiedostossa VTT-katsaus 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sisältö 3 Pääjohtajan katsaus 3 Toiminta-ajatus ja VTT:n perusarvot 4 VTT Group organisaatio 5 Teknologiasta

Lisätiedot

Mittaus- ja sensoritekniikka

Mittaus- ja sensoritekniikka Mittaus- ja sensoritekniikka Pohjois-Savon teemaohjelma 2007 2010 TIIVISTELMÄ Pohjois-Savon mittaus- ja sensoritekniikan teemaohjelma on kirjoitettu helpottamaan julkisrahoitteisten tutkimuksen painopistealueiden

Lisätiedot

Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030. Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia

Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030. Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030 Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia Suomen metsäklusteri ja sen asiakastoimialat, lokakuu 2006 Esipuhe Suomen metsäklusteri asiakastoimialoineen kohtaa

Lisätiedot

ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA

ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA Maija Pohjakallio, Katme Consulting Oy Opetushallitus 2012 Tiivistelmä Selvityksessä tarkastellaan kemianteollisuuden

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille University of Oulu Department of Information Processing Science Master s Thesis Kati Haverinen 11.11.2011 2 Tiivistelmä Tarve uusille datakeskuksille on koko

Lisätiedot

FinChi-innovaatiokeskus

FinChi-innovaatiokeskus Ville Valovirta Torsti Loikkanen Jani Saarinen FinChi-innovaatiokeskus Toiminnan arviointi ja suositukset KTM Julkaisuja 23/2007 Teknologiaosasto Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Oulun yliopiston EU-hankkeet Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Painetun elektroniikan ja biomateriaalien tutkimusympäristö HAKIJA: Oulun yliopisto, sähkö- ja tietotekniikan

Lisätiedot