Click Sisältö to edit Master title style

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Click Sisältö to edit Master title style"

Transkriptio

1 VTT 2014

2 Click Sisältö to edit Master title style VTT:n yleisesittely Lisämateriaalia VTT:stä 3. VTT - Teknologiasta tulosta 4. Pohjois-Euroopan suurin soveltavan tutkimuksen organisaatio 5. VTT Second suhteessa level muihin t&k-toimijoihin 6. VTT:n missio 7. VTT:n palvelut Third level 8. VTT:n hankkeet 9. VTT kartalla 10. Tutkimusympäristöt 11. VTT:n liikevaihdon jakautuminen 12. VTT:n maksullisen toiminnan tuotot kotimaan yksityiseltä sektorilta 13. VTT:n strateginen tutkimusportfolio 14. VTT:n kärki- ja innovaatio-ohjelmat 15. Kansainvälistyminen strategian kärkenä 16. VTT-hankkeiden vaikutukset 17. VTT:n vaikutukset 18. Luottamus tieteeseen ja tutkimukseen 19. Tutkimustulosesimerkkejä 22. Tutkimustoiminnan tärkeimmät päätöksentekijät, rahoittajat ja suorittajat julkisella sektorilla 23. Suomen t&k-menojen osuus bkt:sta (%) 24. Suomen t&k-menojen jakautuminen 25. VTT:n strategian yhteenveto 26. VTT:n arvot ja eettiset normit 27. Visio Tutkimus ja innovaatiot visio Tutkimustoiminnan liiketoiminnallistaminen 30. Tiedonsiirto VTT:n ja asiakkaiden välillä 31. Ratkaisut 32. VTT:n vaikutusulottuvuudet 33. IPR ja tiedolliset vaikutukset 34. Asiamiestoiminta 35. VTT-hankkeista tehoa pk-sektorin t&k-toimintaan 36. Toimintaperiaatteet ja laadunhallinta 37. VTT Expert Services Oy 38. VTT Memsfab Oy 39. VTT Ventures Oy 40. VTT Groupin henkilöstön määrä ja rakenne 41. VTT Groupin henkilöstön määrä toimipisteittäin Suomessa 42. VTT ja nuoret tutkijat 43. VTT on tekniikan alan opiskelijoiden kiinnostavin työnantaja 44. VTT:n henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus 45. VTT:n EU- ja ERA-hankkeiden rahoitus 46. EU:n 7. puiteohjelman rahoitus suomalaisille organisaatioille

3 Click VTT - to Teknologiasta edit Master title tulosta style Lisäämme yritysten kilpailukykyä luomalla Click uutta to teknologiaa edit Master ja text innovaatioita. styles Uudistamme teollisuutta ja luomme uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Tuotamme uutta tietoa yhteiskunnan tarpeisiin ja poliittisen päätöksenteon tueksi. Kehitämme Suomesta globaalisti arvostettua innovaatiokeskittymää. VTT vaikuttaa! SUOMALAISISTA INNOVAATIOISTA sisältää VTT:n osaamista. Lähde: Roles, effectiveness, and impact of VTT, VTT & Technopolis Group,

4 Click to edit Master Pohjois-Euroopan title style suurin soveltavan tutkimuksen organisaatio Click KAIKKEIN to edit Master text styles VAATIVIMMISTA INNOVAATIOISTA Suomessa sisältää VTT:n osaamista. (* Resurssit Liikevaihto 308 M (2013 VTT Group), henkilöstö 2900 ( VTT Group) Ainutlaatuiset tutkimusja testauslaitteet Laaja kotimainen ja kansainvälinen yhteistyöverkosto. Palvelut ja tapa toimia Monialaiset teknologia-, tutkimus- ja testauspalvelut Voittoa tavoittelematon, puolueeton Asiakkaat Kotimaiset ja kansainväliset yritykset ja julkinen sektori Liiketoiminta-alueet ja yhtiöt Tietointensiiviset tuotteet ja palvelut Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät Luonnonvara- ja ympäristöratkaisut VTT Expert Services Oy (ml. Labtium Oy) VTT Ventures Oy VTT International Ltd (ml. VTT Brasil LTDA) VTT Memsfab Oy *) Lähde: Roles, effectiveness, and impact of VTT, VTT & Technopolis Group,

5 Click VTT suhteessa to edit Master muihin title t&k-toimijoihin style

6 Click VTT:n to missio edit Master title style VTT tuottaa kansainvälistä kilpailukykyä lisääviä tutkimus- ja innovaatiopalveluita yrityksille, yhteiskunnalle ja muille asiakkaille. VTT Second luo edellytyksiä level yhteiskunnan kestävälle kehitykselle, työllisyydelle ja hyvinvoinnille

7 Click VTT:n to palvelut edit Master title style

8 Click VTT:n to hankkeet edit Master title style 1 Maksulliset 2 Yhteis- 3 Second toimeksiannot level hankkeet Maksulliset toimeksiannot Yhteishankkeet yhdessä asiakkaan tilauksesta ja VTT:n, yritysten, tutkimusrahoittajien (esim. EU ja tarpeiden mukaisesti. Tekes) ja/tai muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Omarahoitteinen toiminta Teknologiapohjaisia strategisia tutkimusprojekteja. Vaikutus: Lisää kilpailukykyä asiakkaille kehittämällä tulevaisuuden tuotteita, prosesseja ja liiketoimintaa Vaikutus: Tehoa teknologiansiirtoon Pohjaa uusille innovaatioille ja yhteiskunnalliselle päätöksenteolle Vaikutus: Kehittävät VTT:n osaamista vastaamaan asiakkaiden tulevia tarpeita

9 VTT Group kartalla Click to edit Master title style

10 Click Tutkimusympäristöt to edit Master title style Mahdollisuus hyödyntää VTT:n ainutlaatuisia koelaitteistoja tutkimustoiminnassa. Esimerkkejä VTT:n tutkimustiloista: Tutkimushalli vaativiin kokeellisiin tutkimuksiin Micronovan puhdastilat Laboratoriotilat lääkekehitykseen Elintarvikepilothalli PrintoCent - Painettavan elektroniikan ja optisen mittaustekniikan innovaatio-keskus ROViR - Etäohjauksen ja virtuaalitekniikoiden keskus Ainutlaatuisia testaustiloja ja -laitteita Koetuotantolaitteet Laitteet kenttämittauksiin

11 Click VTT:n to liikevaihdon edit Master jakautuminen title style Perusrahoitus 32 % Liikevaihto 279 M vuonna 2013 Tuotot julkiselta sektorilta kotimaasta 30 % Tuotot yksityiseltä sektorilta kotimaasta 19 % Tuotot ulkomailta 19 %

12 Click VTT:n to maksullisen edit Master toiminnan title style tuotot kotimaan yksityiseltä sektorilta

13 VTT:n Click strateginen to edit Master tutkimusportfolio title style Siirtyminen biotalouteen Bioraaka-aineiden kestävä käyttö ja jalostus Teollinen biotekniikka ja vihreä kemia Biotalouden prosessija valmistustekniikat Biotalouden liiketoimintaekosysteemit Vähähiilinen talous Teollisuuden, rakennetun ympäristön ja liikenteen energiatehokkaat ratkaisut Uusiutuvat energianlähteet Ydinenergian turvallisuus ja jätteen loppusijoitus Energiajärjestelmät ja mallinnus Puhdas ympäristö Puhdas vesi ja vesitehokkuus Teollinen ekologia ja elinkaarisuunnittelu Jätejalostamot, materiaalien talteenotto ja kierrätys Korvaavat materiaaliratkaisut Läpileikkaava tutkimus: Liiketoiminta ja palvelut Innovaatiotoiminta Turvallisuus Käyttäjälähtöisyys Digitaalinen maailma Suorituskykyiset mikrosysteemit ja mittausratkaisut Painettu älykkyys Skaalautuva digitaalinen palvelutalous Esineiden ja asioiden internet (IoT) Resurssitehokkaat tuotantojärjestelmät Ekotehokkaat koneet Resurssitehokkaat prosessit Simulointipohjainen suunnittelu Globaali tuotanto ja palvelut palvelut Terveys- ja hyvinvointiratkaisut Diagnostiikka Elintarvikkeet ja terveys Terveyden tietotekniikka Käyttäjälähtöiset tilat ja ympäristöt

14 Click VTT:n to kärki- edit Master ja innovaatio-ohjelmat title style 2014 Vaikutamme kokonaisvaltaisilla teknologiaratkaisuilla Puhdas elinympäristö Öljyriippuvuuden vähentäminen Vahva ja monipuolinen vienti Materiaalien tehokas ja ympäristöystävällinen käyttö Kärkiohjelmat Tie biotalouteen Tuottavuusharppaus esineiden ja asioiden internetillä (IoT) Älykäs ja vähähiilistä energiaa käyttävä liikenne Innovaatio-ohjelmat Älykkäät energiaverkot Monitekninen ja moniskaalamallinnus suunnittelussa Arktisen ja kylmän ilmaston ratkaisut Kriittisiä teknologioita matkalla 5G:hen Yksilölliset ratkaisut terveyteen ja hyvinvointiin Ihmislähtöinen suunnittelu Turvallinen ja kestävä ydinenergia Mineraalitalous

15 Kansainvälistyminen strategian kärkenä Click to edit Master title style

16 Click VTT:n to hankkeiden edit Master vaikutukset title style VTT:n asiakastutkimukseen vastanneista asiakkaista, jotka tavoittelivat kyseistä vaikutusta: 95 % Click koki to tietopohjansa edit Master text ja osaamisensa styles parantuneen VTT-hankkeen ansiosta. 95 % kertoi hankkeen edistäneen verkostoitumista. 89 % kertoi, että VTT-hanke nopeutti tai muuten tehosti tutkimus- ja kehitystoimintaa. 78 % kertoi, että hankkeen tuloksena syntyi uusia tai parannettuja tuotteita, palveluja tai prosesseja. 76 % koki, että hanke vaikutti positiivisesti uusien liiketoimintamahdollisuuksien avaamisessa. 75 % kertoi VTT-hankkeen edistäneen heidän markkinointiaan. 73 % ilmoitti kilpailukyvyn parantuneen VTT-hankkeen tuloksena. 68 % ilmoitti, että hankkeen tuloksena syntyi uusi liiketoimintakonsepti tai ansaintamalli. 57 % otti hankkeen tuloksena käyttöön kokonaan uuden teknologian Taloustutkimus Oy, VTT:n asiakastutkimus, 2013

17 VTT:n Click vaikutukset to edit Master title style VTT on teettänyt kansainvälisen tutkimuksen toimintansa tuloksista ja vaikuttavuudesta. Tutkimuksen mukaan VTT:llä on keskeinen rooli suomalaisten yritysten kilpailukyvyn edistäjänä ja hyvinvoinnin luojana. Tutkimuksen toteuttivat VTT:n innovaatiotutkijat yhteistyössä brittiläisen tutkimusyhtiö Technopolis Groupin kanssa. SUOMALAISISTA INNOVAATIOISTA sisältää VTT:n osaamista. Joka viidennessä innovaatiossa VTT:n osuus on ollut merkittävä. VTT on julkisista tutkimusorganisaatioista tärkein t&k-kumppani suomalaisille yrityksille. KORKEA TIETEELLINEN TASO. VTT:n tieteellisten julkaisujen vaikuttavuutta mittaava viittausindeksi vuosilta oli VTT:n kohdalla 1,17, joka sijoittuu keskiarvon yläpuolelle myös kansainvälisesti arvioituna. VTT:n edelle ylsi vain kolme suomalaista tutkimuslaitosta tai yliopistoa. YRITYKSET KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE. Tutkimuksen mukaan VTT:n osaamista sisältävät innovaatiot ovat päätyneet kansainvälisille markkinoille hieman muita innovaatioita useammin. EU:N PUITEOHJELMISSA VTT on suurin suomalainen toimija ja yksi merkittävimmistä tutkimusrahoituksen hankkijoista koko Euroopan tasolla. Vuonna 2011 VTT sijoittui kuudenneksi mitattaessa eurooppalaisten tutkimusorganisaatioiden mainetta sekä aktiivisuutta verkostoitujina. KAIKKEIN VAATIVIMMISTA INNOVAATIOISTA sisältää VTT:n osaamista. YRITYSTEN YDINTEKNOLOGIOIHIN perustuvista innovaatioista sisältää VTT:n osaamista. VTT:N VAIKUTTAVUUSTUTKIMUKSEN keskeisenä tietolähteenä oli SFINNO-tietokanta. SFINNO-tietokantaan on kerätty tietoa suomalaisten yritysten innovaatioista. Tällä hetkellä tietokannasta löytyy kaikkiaan innovaatiota, jotka on kaupallistettu vuosina

18 Click Luottamus to edit tieteeseen Master title ja style tutkimukseen VTT

19 Click Tutkimustulosesimerkkejä to edit Master title style InTouch esineet ja Fourth Metsätähteistä level tehokkaasti korut tulevaisuuden Fifth biopolttonesteitä level käyttöliittymiksi pyrolyysiteknologialla Biotalous uudistaa elintarviketeollisuuden tuotantoprosesseja Tulevaisuuden materiaalitekniikkaa: grafeeni taipuu moneksi Turvallisuutta liikenteeseen älykkäillä palveluilla VTT:n spin-off kaupallistaa turvatarkastusteknologiaa Uusi geenienseulontatekniikka vauhdittamaan syöpätutkimusta Energiatehokkuutta älykkäillä ledvalaisimilla Lisää tutkimustulosesimerkkejä: 19

20 Click to edit Master title style TEKNOLOGIASTA TULOSTA

innovaatioiden kehitys

innovaatioiden kehitys Julkisen organisaation innovaatioiden kehitys Innovaatioputkesta yritystoimintaa hankkeen päätösseminaari, 14.6.2011 Petri Kalliokoski 2 Esityksen sisältö 1. Innovaatiot uuden liiketoiminnan lähteenä 2.

Lisätiedot

ESPOO 2015. VTT:n tilinpäätös vuodelta 2014

ESPOO 2015. VTT:n tilinpäätös vuodelta 2014 ESPOO 2015 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Johdon katsaus... 1 1.2 Vaikuttavuus... 2 1.2.1. VTT:n kansainvälinen ja kansallinen vaikuttavuus... 4 1.2.2 Strategisen

Lisätiedot

13.3.2012 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2011

13.3.2012 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2011 ESPOO 2012 13.3.2012 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2011 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Johdon katsaus... 1 1.2 Vaikuttavuus... 2 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus kokonaisuutena... 3 1.2.2 Strategisen

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2018

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2018 ESPOO 2013 11.9.2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2018 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET... 2 3. TOIMINTALINJAUKSET... 2 3.1. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus...

Lisätiedot

Etu- ja takakansi eri tiedostossa. VTT-katsaus

Etu- ja takakansi eri tiedostossa. VTT-katsaus Etu- ja takakansi eri tiedostossa VTT-katsaus 2012 Sisältö 2 Toiminta-ajatus ja VTT:n perusarvot 3 Pääjohtajan katsaus 4 Teknologiasta liiketoimintaa 5 VTT Group -organisaatio 6 Esimerkkejä tutkimustuloksista

Lisätiedot

Suomen tutkimus- ja innovaatiopolitiikka on haasteiden edessä.

Suomen tutkimus- ja innovaatiopolitiikka on haasteiden edessä. VTT-katsaus 2013 Sisältö 3 Pääjohtajan katsaus 4 Teknologiasta tulosta 5 Esimerkkejä tutkimustuloksista 6 ICT, elektroniikka 11 Metsä, energia, kemia, ympäristö 16 Hyvinvointi, lääkkeet, elintarvikkeet

Lisätiedot

Etukansi erillisessä tiedostossa

Etukansi erillisessä tiedostossa VTT luo teknologiasta liiketoimintaa VTT-katsaus 2009 Etukansi erillisessä tiedostossa VTT-katsaus 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Toiminta-ajatus VTT tuottaa kansainvälistä kilpailukykyä lisääviä tutkimus-

Lisätiedot

Toimintakokonaisuuksien kehittäminen ja Tekesin rooli siinä

Toimintakokonaisuuksien kehittäminen ja Tekesin rooli siinä Toimintakokonaisuuksien kehittäminen ja Tekesin rooli siinä Martti Äijälä Ydinenergia-alan toimittajat, toimialaryhmän hallitus Helsinki 28.5.2013 Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia Kuvat: s. 4 Shutterstock s. 10 Aarno Torvinen/ YHA kuvapankki s. 13 Pekka Rötkönen/VTT s. 15 Puuinfon kuvapankki s. 22 Pekka Väisänen/MMM Graafinen

Lisätiedot

VTT:n vuosikertomus VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS 33

VTT:n vuosikertomus VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS 33 VTT:n vuosikertomus 1997 VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS 33 VTT:n toiminta-ajatus ja arvot...3 Pääjohtajan katsaus...4 Hallituksen kertomus...5 Tulosyksiköt VTT Elektroniikka...12 VTT Tietotekniikka...

Lisätiedot

Älykäs ja erottuva. Etelä-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategia

Älykäs ja erottuva. Etelä-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategia Älykäs ja erottuva Etelä-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategia Älykäs ja erottuva Etelä-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategia Hyväksytty maakuntahallituksessa 16.6.2014 Julkaisu B:64 ISBN

Lisätiedot

Tekesin strategian sisältölinjaukset. DM 368338 03-2008 Copyright Tekes

Tekesin strategian sisältölinjaukset. DM 368338 03-2008 Copyright Tekes Tekesin strategian sisältölinjaukset Vuorovaikutus ja kokonaisuus Yhteiskunta Terve hyvinvoiva maailma Ihminen Talous ja teknologia Digitaalinen maailma Kestävä maailma Ympäristö Yhteenveto Tekesin strategian

Lisätiedot

METROPOLIALUEEN OSAAMISJULISTUS

METROPOLIALUEEN OSAAMISJULISTUS METROPOLIALUEEN OSAAMISJULISTUS METROPOLIALUEEN OSAAMISJULISTUS Metropolialueen osaaminen pitää huolta Suomen kansainvälisestä kilpailukyvystä korkeakoulujen, tutkimuskeskusten, yritysten ja kaupunkien

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

Selvitys digitalisaation mahdollisuuksista Kainuussa

Selvitys digitalisaation mahdollisuuksista Kainuussa KUVA TÄHÄN Selvitys digitalisaation mahdollisuuksista Kainuussa Kainuun ennakointihanke Heli Paavola, Ramboll Management Consulting 1 B:9 Selvitys digitalisaation mahdollisuuksista Kainuussa 2015 B:9 2

Lisätiedot

Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus

Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 2 2011 Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus Marja-Leena Kosola YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 2

Lisätiedot

Tekes. Timo Ollila 27.9.2013

Tekes. Timo Ollila 27.9.2013 Tekes Timo Ollila 27.9.2013 Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen Yritysten kehitysprojektit

Lisätiedot

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Oulun yliopiston EU-hankkeet Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Painetun elektroniikan ja biomateriaalien tutkimusympäristö HAKIJA: Oulun yliopisto, sähkö- ja tietotekniikan

Lisätiedot

Kemian osaamisen kartoitus

Kemian osaamisen kartoitus Tekesin katsaus 266/2010 Kemian osaamisen kartoitus Uusia tuotteita Hilkka Knuuttila koneenrakennusalalle Hilkka Knuuttila Kemian osaamisen kartoitus Tekesin katsaus 266/2010 Helsinki 2010 3 Tekes rahoitusta

Lisätiedot

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvosto

Lisätiedot

suomalaisen innovaatiojärjestelmän mosaiikki

suomalaisen innovaatiojärjestelmän mosaiikki suomalaisen innovaatiojärjestelmän mosaiikki Markkinoilta ennakoidut alueelliset teemavalinnat Vesa Harmaakorpi Raine Hermans Tuomo Uotila Julkaisija: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos (ETLA) Kustantaja:

Lisätiedot

Innovatiiviset kaupungit Helmikuu 2013. Fiksu Tampereen kaupunkiseutu 2020

Innovatiiviset kaupungit Helmikuu 2013. Fiksu Tampereen kaupunkiseutu 2020 Innovatiiviset kaupungit Helmikuu 2013 Fiksu Tampereen kaupunkiseutu 2020 FIKSU TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU 2020 Uusia ratkaisuja terveyteen, kestävään tuotantoon ja liikkumiseen Vuonna 2020 Tampereen seutu

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

MTT on Suomen johtava ruokajärjestelmän vastuullisuutta, kilpailukykyä ja luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä kehittävä tutkimuskeskus.

MTT on Suomen johtava ruokajärjestelmän vastuullisuutta, kilpailukykyä ja luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä kehittävä tutkimuskeskus. Vuosikertomus 2011 MTT on Suomen johtava ruokajärjestelmän vastuullisuutta, kilpailukykyä ja luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä kehittävä tutkimuskeskus. Missio Laadukas ruoka, puhdas ympäristö hyvinvoiva

Lisätiedot

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvoston 5.11.2014 hyväksymä asiakirja Esipuhe Tiivistelmä 1. Globaalin toimintaympäristön

Lisätiedot

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS... 3 Johdanto... 5 Oulun INKA-ohjelman tavoitteet lyhyesti... 6 A.1.Hyvinvointi

Lisätiedot

HAKEMUS. Porin kaupunkiseutu innovatiiviset kaupungit (INKA) -ohjelmassa 2014-2020

HAKEMUS. Porin kaupunkiseutu innovatiiviset kaupungit (INKA) -ohjelmassa 2014-2020 HAKEMUS Porin kaupunkiseutu innovatiiviset kaupungit (INKA) -ohjelmassa 2014-2020 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä... 3 2. Taustaa... 4 3. Alueen ominaispiirteet... 5 3.1 Alueellinen innovaatiojärjestelmä...

Lisätiedot

Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta

Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta Tekesin katsaus 292/2012 Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta Mari Hjelt, Päivi Luoma, Aki Pesola, Mari Saario, Vesa Kämäräinen, Anna Maksimainen ja Jarkko Vesa 10 Mari

Lisätiedot

2015-2020. Kokkolan elinkeino-ohjelma

2015-2020. Kokkolan elinkeino-ohjelma 2015-2020 Kokkolan elinkeino-ohjelma Versio 2.1 Kokkolan kaupunki 2015-2020 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 25.05.2015 Sisältö 1. KAUPUNGIN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ... 3 1.1. TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot