Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen"

Transkriptio

1 Koulutuslautakunta Kunnanhallitus Koulutuslautakunta Määräaikaisen luokanopettajan palkkaaminen 41/31/311/2012 KOULTK 25 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Koulutuslautakunta on päättänyt, että kunta on yksi oppilaaksiottoalue, ja että lautakunta määrittelee kullekin oppilaalle perusopetuslain mukaisen lähikoulun. Näin kunnalla on mahdollisuus tasata oppilaita eri koulujen välillä oppilaaksi otettaessa. Valtuusto on päättänyt vuoden 2012 talousarviossa, että koulutuslautakunnan esittämää määräaikaista luokanopettajan palkkaamista syksystä 2012 alkaen ei hyväksytä. Tämä asettaa omat hankaluutensa, kun otetaan oppilaita perusopetukseen lukuvuonna , ja johtaa väistämättä siihen, että kouluun ilmoittautumisten toiveita ei voida kaikilta osin noudattaa. Perusopetuslain 6 mukaan kunta osoittaa oppivelvolliselle lähikoulun tai muun soveltuvan paikan, jossa annetaan opetusta sellaisella oppilaan omalla kielellä, jolla kunta on velvollinen opetusta järjestämään, ja siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Oppilaan lähikoulu ei välttämättä ole oppilaan kotia lähinnä oleva koulu. Kunta voi myös perustellusta opetuksen järjestämiseen liittyvästä syystä opetuskieltä muuttamatta vaihtaa opetuksen järjestämispaikkaa. Perusteltuna syynä tulee kysymykseen esimerkiksi kunnan koulutoimen uudelleenorganisointi. Perusopetuslain mukaan on myös mahdollista, että oppilaalle osoitetaan ennakoitujen olosuhteiden muutosten vuoksi tietty lähikoulu määräajaksi. Tällöin oppilaan koulupaikka voidaan muuttaa määräajan kuluttua umpeen, jos mainittu olosuhteiden muutos toteutuu. Nousiaisten kunnassa kunnan omien alakoulujen 1. vuosiluokalle on tämänhetkisen tiedon mukaan tulossa syksyllä 2012 yhteensä 76 oppilasta. Heistä kolme on pidennetyssä oppivelvollisuudessa. Perusopetukseen oppilaaksi ottamista sekä lukuvuoden alkuopetuksen opetusryhmien muodostamista valmisteltaessa on oppilasmäärässä huomioitava myös nykyiset Paijulan ja Valpperin koulujen 1. luokan oppilaat (3 + 7), jotka ovat ensi lukuvuonna 1-2 lk yhdysluokkien oppilaita. Erityisen tuen ja pidennetyn oppivelvollisuuden päätösten tulee aina perustua tapauskohtaiseen harkintaan. Opetuksen järjestäjä ei voi kategorisesti päättää, että jonkin diagnoosin saaneiden oppilaiden,

2 opetus järjestetään aina yksilöidyssä koulussa, luokassa tai tietyssä esiopetusryhmässä vaan päätös opetuspaikasta harkitaan yksilökohtaisesti erityisen tuen päätöksen yhteydessä. Tästä syystä pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien oppilaiden osalta ei voida esim. tehdä päätöstä, että heitä opetetaan koko ajan vain pienryhmässä, vaan koulutuksen järjestäjällä tulee olla mahdollisuus opettaa heitä myös tarpeen mukaan integroituna yleisopetuksen opetusryhmään. Perusopetusasetuksen 2 :ssa on säädetty pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita koskevat ryhmäkoot. Niistä ei voida poiketa edes tilapäisesti. Jos esimerkiksi pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleva oppilas integroidaan yleisopetuksen ryhmään, 20 oppilaan enimmäisryhmäkokoa noudatetaan kaikilla oppitunneilla. Tästä syystä johtuen lukuvuonna on vähintään yksi 1. luokan yleisopetuksen opetusryhmä oltava niin pieni, että pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevat oppilaat voidaan tarvittaessa integroida siihen oppilaiden etu huomioiden. Koska pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevia oppilaita on toivottu sijoitettavaksi kahteen eri alakouluun, joudutaan nyt tekemään päätös kaikkien pidennetyssä oppivelvollisuudessa olevien oppilaiden sijoittamisesta samaan alakouluun, vaikka oppilaiden kannalta toivottavampi ratkaisu saattaisi olla sijoittaa oppilaat toiveiden mukaisiin alakouluihin sekä Nummelle että Kirkonpiirille, joissa he ovat olleet myös esiopetuksessa. Koska pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevat oppilaat tarvitsevat myös pienryhmäopetusta, tulee enintään 20 oppilaan joukko todennäköisimmin sijoitettavaksi Nummen kouluun. Koulutuslautakunta on päättänyt ( ), että 1-2 luokkien ryhmäkokosuosituksina enimmäiskoko voi olla 25 oppilasta. Yhdysluokkien osalta ei ole määritelty tästä poikkeavaa pienempää opetusryhmän enimmäiskokoa. Yhdysluokkaopetuksen luonteesta johtuen on kuitenkin opetuksen laadun kannalta vähintäänkin kohtuullista, että yhdysluokkien koko olisi edes hieman pienempi verrattuna sellaisiin opetusryhmiin, joissa on vain yhden vuosiluokan oppilaita. Lukuvuonna on Nummen koulussa ja Kirkonpiirin koulussa kummassakin yksi 6. luokka, joten syksyllä 2012 on näissä kouluissa ilman henkilöstölisäyksiä käytettävissä kaksi luokanopettajaa 1. vuosiluokille. Vaihtoehtoina oppilaan sijoittamiseen eri opetusryhmiin on huomioitava valtuuston hyväksymä talousarvio, jossa todetaan että luokanopettajan määräaikaisen toimen perustamista syksystä 2012 alkaen ei hyväksytä. Tätä koulutuslautakunta esitti sillä perusteella, että 1. vuosiluokat olisi voitu jakaa siten, että oppilaat olisi voitu sijoittaa pääsääntöisesti heitä lähimpiin kouluihin ja mahdollistaa koulun aloittaminen samassa koulussa, jossa he ovat olleet esiopetuksessa, tai huomioiden huoltajien toiveet 1. luokan koulupaikaksi, kun joitakin oppilaita otettiin jo esiopetukseen lukuvuodeksi toiseen kouluun kuin mihin huoltajat olivat

3 toivoneet. (Koulutuslautakunnan päätös ) Oppilasmäärä voidaan sijoittaa suuriin enintään 25 oppilaan opetusryhmiin kunnan aiempien periaatteiden mukaisesti, joten kunta ei ole tehnyt päätöstä ryhmäkokojen kasvattamisesta. Kunta on anonut valtionavustusta opetusryhmäkokojen pienentämiseksi, jotta lautakunnan esittämä 1. luokkien ryhmäkoon pienentäminen voitaisiin toteuttaa. Avustuksen mahdollisesta saamisesta tullee päätös kevään 2012 aikana. Ilman mahdollista valtionavustusta oppilaat on syksyllä 2012 sijoitettava Nummen koulussa yhteen yleisopetuksen luokkaan sekä erityisopetuksen pienryhmään, Kirkonpiirin koulussa yhteen yleisopetuksen luokkaan sekä Valpperin ja Paijulan yhdysluokkiin. Mikäli pienryhmäopetusta järjestetään aiempaan tapaan vain Nummen koulussa, voidaan sinne ottaa yleisopetukseen yhteensä vain 20 oppilasta 1. luokalle. Loput 56 oppilasta on sijoitettava muihin alakouluihin (sekä heidän lisäkseen yhteensä 10 oppilasta Paijulan ja Valpperin yhdysluokille). Ensisijaisena toiveena olisi Valpperin kouluun menossa 11 oppilasta, jotka olisivat vanhojenkin oppilaaksiottorajojen mukaan Valpperin koulun alueella. Paijulan koulua toivotaan lähikouluksi 17 oppilaalle. Yhdelle oppilaalle 8-tien länsipuolelta toivotaan lähikouluksi Nummea. Hänet voidaan sijoittaa myös Paijulaan, kunhan järjestetään tarvittava koulukuljetus sille osuudelle, joka Koululiitu-ohjelman mukaan katsotaan sellaiseksi, että se saattaa olla vaarallinen 1. luokan oppilaille. Tällöin Paijulaan osoitettaisiin 18 oppilasta. Näin Valpperin ja Paijulan yhdysluokat 1-2 olisivat oppilasmäärältään Valpperi ja Paijula oppilasta. Tällöin Kirkonpiirin kouluun jäisi sijoitettavaksi 27 oppilasta, joka ylittää lautakunnan suosituksen enimmäiskoosta. Tilanne voidaan ratkaista valtuuston talousarviopäätöksen mukaisesti ilman ylimääräisen luokanopettajan palkkaamista ainakin seuraavin tavoin: - Ensisijaisena toiveena Nummen kouluun halunneista oppilaista osa sijoitetaan muihin kouluihin. Käytännössä tämä tarkoittaisi, että arviolta 8 Nummen kouluun toivonutta oppilasta sijoitetaan Kirkonpiirin kouluun ja 2 oppilasta sijoitetaan Valpperin kouluun. Kirkonpiirin kouluun sijoitetaan maksimimäärä eli 25 oppilasta. Loput oppilaat sijoitetaan Paijulaan ja Valpperiin, joihin on pakko sijoittaa myös jatkossa kaikki mahdolliset kuntaan muuttavat uudet oppilaat, mikäli Nummen tai Kirkonpiirin oppilasmäärässä ei tässä ikäluokassa tapahdu muutoksia. - Paijulan kouluun muodostetaankin yhdysluokka 2-4 (oppilasmäärä 21), jolloin 1. luokalle voidaan ottaa enemmän oppilaita entiseltä Nummen koulun oppilaaksiottoalueelta. Käytännössä tällöin voidaan kuitenkin kyseenalaistaa opetuksen laatu verrattuna kunnan muihin kouluihin ja opetusryhmiin, jos yhdessä yleisopetuksen

4 yhdysluokassa olisi kolmen eri vuosiluokan oppilaita. Lisäksi yksi "ylisuuri" ikäluokka vaikuttaisi koko alakouluajan muiden opetusryhmien muodostamiseen Paijulan koulussa. - Nummen kouluun toivoineita oppilaita sijoitetaan Kirkonpiirin kouluun ja muutama Kirkonpiirin kouluun toivonut oppilas sijoitetaan Valpperin kouluun. Oppilaiden lähikoulun määräämisessä on huomioitava kuljetusreitit. Aamuisin kulkee vuorobussi Nummelta Koljolan kautta Valpperiin, jolloin Valpperiin sijoitettavat oppilaat pääsisivät ilman uutta erillistä koulukuljetusreitin järjestämistä vuorobussikuljetuksella aamuisin kouluun. Nummen tai Kirkonpiirin kouluun toivoneet mutta Valpperiin sijoitettavat oppilaat valittaisiin tästä syystä käytännössä Santamalan alueelta, josta on lyhin kävelymatka vuorobussin reitin varteen aamuisin ja myös ajallisesti koulumatka jäisi lyhyimmäksi. Tällä ratkaisulla ryhmäkoot saataisiin muodostettua siten, että Paijulassa oppilaita olisi 21 (yhdyslk 1-2), Nummella 20, Kirkonpiirillä 25 ja Valpperissa 20 (yhdyslk 1-2) oppilasta. Tässä vaihtoehdossa kunnassa ei ole mahdollisuutta sijoittaa enää yhtään mahdollista uutta kuntaan muuttavaa oppilasta enää Kirkonpiirin eikä Nummen kouluihin 1. luokalle ilman, että toimitaan vastoin perusopetusasetusta tai lautakunnan päättämiä enimmäisoppilasmääriä. Lisäksi mahdolliset tulevat myöhemmät pienryhmäsijoitukset Nummen kouluun saattavat tarkoittaa yleisopetuksessa olevien oppilaiden siirtoa toiseen kouluun, jotta Nummella 20 oppilaan kokonaismäärä ei ylity. Ratkaisu johtaisi käytännössä Santamalan alueelta ensi syksynä koulunsa aloittavien oppilaiden (tällä tietoa 13 oppilasta) perusopetuksen järjestämiseen kolmessa eri alakoulussa: osa Nummella, osa Kirkonpiirillä ja muutama oppilas Valpperissa. Se, millä perusteella oppilaat sitten Santamalan alueelta kolmeen eri kouluun sijoitetaan, täytyy lautakunnan myös ratkaista. Asiasta on lyhyesti keskusteltu rehtorikokouksessa jolloin on todettu, että näin isot alkuopetuksen ryhmäkoot eivät missään nimessä ole toivottavia eikä oppilaiden edun mukaisia Kirkonpiirin koulussa eikä yhdysluokkaopetuksessa. Oppilaaksi ottamisen ja lähikoulun määräytymisen järjestelyt voidaan tehdä myös määräajaksi, koska tällä hetkellä näyttää siltä, että lukuvuoden jälkeen Nummen koulusta on siirtymässä 7. luokalle kaksi rinnakkaisluokkaa. Tällöin koulussa "vapautuu" yksi luokanopettaja ja opetusluokkatila enemmän kuin mitä mahdollisesti tarvitaan syksyllä 2014 ensimmäisen luokan opettajiksi. (Tähän perustui lautakunnan alkuperäinen talousarvioesitys viime syksynä yhden luokanopettajan määräaikaisesta palkkaamisesta.) Syksyllä 2014 Nummen kouluun voisi siis olla mahdollista esimerkiksi muodostaa uusi rinnakkaisluokka 3. luokalle, ja tässä vaiheessa tasata oppilasmääriä koulujen välillä, kun syksyllä 2012 koulunsa aloittava vuonna 2005 syntyvien ikäluokka on siirtymässä 3. vuosiluokalle.

5 Ehdotus Koulutuslautakunta päättää merkitä sivistysjohtajan selvityksen tiedoksi. Lautakunta käy asian jatkovalmistelua varten lähetekeskustelun siitä, millä periaatteilla perusopetukseen otettavien oppilaiden lähikoulujen määräytymisen valmistelua jatketaan. Lisätietoja päätösehdotuksesta antaa: Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Keskustelun jälkeen lautakunta päätti lisäksi yksimielisesti esittää valtuustolle, että lautakunta saa palkata määräaikaisen luokanopettajan Nummen kouluun. Lisätietoja päätöksestä antaa: KHALL 75 Asian valmistelija: hallintojohtaja Juha Rinta-Jouppi Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Nousiaisten kunnalle euron valtion erityisavustuksen ryhmäkokojen pienentämiseen. Avustus on käytettävissä vuosina Sivistysjohtajan laatima lisäselvitys jaettiin kokouksessa. Oheismateriaali: sivistysjohtajan lisäselvitys Muutettu ehdotus: Päätös: Kunnanhallitus myöntää koulutuslautakunnalle luvan myönnetyn erityisavustuksen rahoituksella yhden määräaikaisen luokanopettajan palkkaamiseen lukuvuodeksi sekä sijoittamiseen lautakunnan tarkoituksenmukaiseksi katsomalla tavalla. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti. Lisätietoja päätöksestä antaa: kunnanjohtaja Juhani Kylämäkilä, p KOULTK 42 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumi ainen Saatu valtion erityisavustus ryhmäkokojen pienentämiseen on käytettävissä vuosina Raha tarkoituksenmukaista käyttää ensisijaisesti yhden luokanopettajan määräaikaiseen palkkaamiseen, jotta syksyllä 2012 koulunsa aloittavien 1. luokan oppilaiden opetusryhmäkoko voidaan pitää pienenä. Ilman avustusta oppilaat voitaisiin sijoittaa suurempiin opetusluokkiin kunnassa määriteltyjen opetusryhmien enimmäiskokorajojen mukaisesti. Sivistysjohtaja on valmistellut määräaikaisen luokanopettajan palk-

6 kaamisasiaa sekä keskustellut kyseisen lisäluokan sijoittamisesta yhdessä Nummen ja Kirkonpiirin koulujen rehtoreiden kanssa. Keskustelussa on todettu, että nyt kouluun tulevien 1. luokan oppi laiden asuinpaikkojen perusteella olisi mahdollista sijoittaa kaksi rinnakkaista 1. luokkaa joko Nummen tai Kirkonpiirin kouluun, joissa molemmissa on vielä otettavissa yksi luokkatila pienin muutostöin ja varustamisin opetuskäyttöön. Sen jälkeen kummassakin koulussa ei ole enää vapaita luokkatiloja opetusryhmien määrän lisäämiseksi. Keskustelun tu lok se na esi te tään, et tä yksi uu si 1. luo kan rin nak kaisluok ka si joi tet tai siin syk systä 2012 al kaen Nummen kou luun. Sekä Num men et tä Kir kon piirin koului hin on ny kyi siin ope tus luokkiin mahdol lista si joit taa vielä yksi ope tusryh mä li sää. Tällä hetkel lä on näköpii ris sä se, että vuon na 2006 synty neiden ikä luokka on sa man kokoi nen kuin nyt syksyllä 2012 koulun sa aloit tava v syn tyneiden ikäluokka, jo ten to dennä köistä on, että yksi rin nakkais luokka on syytä pe rustaa lisää myös syksyllä Yhden uuden opetusluokan sijoittaminen Nummen kouluun edellyttää joitakin muutos- ja kalustustöitä, jotta koulussa vielä vailla pysyvää opetuskäyttöä ollut viimeinenkin tila saadaan varus tettua perusopetusluokan vakitukseksi opetusluokaksi. Muutostöihin ei ole erikseen varattu määrärahaa. Ehdotus Koulutuslautakunta päättää hyväksyä esityksen määräaikaisen luokanopettajan palkkaamisesta päätoimisen tuntiopettajan tehtävään ajalle , ensisijaisena sijoituspaikkana Nummen koulu. Mää rä ai kai suu den pe rus tee na on se, että py syvää tarvetta luo kan opetta jalle ei ole, koska op pilas määrä voi tai siin si joit taa suu rempiin opetusluokkiin ja luokan opetta jan määräai kai seen teh tävään tar vit ta vat palk ka us mää rä ra hat tu le vat val tion eri tyis avus tuksesta ope tus ryh mäko ko jen pie nen tämi sek si. Hallintosäännön 29 :n ja 31 4 momen tin mu kaisesti sivistysjohtaja julistaa mää rä aikaisen luokanopettajan päätoimisen tuntiopettajan tehtä vän haettavaksi ja päättää henkilön valinnasta Nummen kou lun rehtorin esittelystä. Lisätietoja päätösehdotuksesta antaa: Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen. Minna Lempiäinen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana kello 18:20. Lisätietoja päätöksestä antaa:

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

Syyslukukaudesta 2007 koulutuksen järjestäjä on osoittanut op pi velvol li sil le koulupaikan. Forssan kaupunki on yksi oppilaaksiottoalue.

Syyslukukaudesta 2007 koulutuksen järjestäjä on osoittanut op pi velvol li sil le koulupaikan. Forssan kaupunki on yksi oppilaaksiottoalue. Sivistyslautakunta 122 16.12.2013 Oppilaaksi ottaminen perusopetukseen lv. 2014-2015 685/12.01.01/2013 SILA 122 Syyslukukaudesta 2007 koulutuksen järjestäjä on osoittanut op pi velvol li sil le koulupaikan.

Lisätiedot

Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 6.5.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa

Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 6.5.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 Sivistyslautakunta Aika 29.04.2015 klo 15:00-18:30 Paikka Kelhänkadun virastotalo, 3.kerros Läsnäolleet Kataja Pekka puheenjohtaja Mäntylä Erkki varapuheenjohtaja Leppänen

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:10 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 17 SIVLTK 18 SIVLTK 19 SIVLTK 20 SIVLTK 21 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Perusopetuksen oppilaan lähikoulun osoittamista koskevan

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kunnanvaltuusto. Aika 02.03.2015 klo 18:00-19:25. Kunnantalo, valtuustosali. Käsitellyt asiat

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kunnanvaltuusto. Aika 02.03.2015 klo 18:00-19:25. Kunnantalo, valtuustosali. Käsitellyt asiat LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanvaltuusto Aika 02.03.2015 klo 18:00-19:25 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kasvun- ja oppimisen palvelut perusopetuspalvelut JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSSÄÄNTÖ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kasvun- ja oppimisen palvelut perusopetuspalvelut JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSSÄÄNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kasvun- ja oppimisen palvelut perusopetuspalvelut JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSSÄÄNTÖ Versio 4.6.2014 Jyväskylän kaupunki Kasvun- ja oppimisen palvelut / perusopetuspalvelut Sivistyslautakunnassa

Lisätiedot

SELITYKSEN ANTAMINEN KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE ULLA-MAIJA NORMANIN VALITUKSEN JOHDOSTA

SELITYKSEN ANTAMINEN KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE ULLA-MAIJA NORMANIN VALITUKSEN JOHDOSTA Palvelujohtokunta 5 15.02.2011 SELITYKSEN ANTAMINEN KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE ULLA-MAIJA NORMANIN VALITUKSEN JOHDOSTA 90/111/2009 Palvjtk 5 20.08.2009 38 Valmistelijat: hallinto- ja taloussihteeri

Lisätiedot

Tuusniemen kunta KOULUKULJETUSOPAS. Hyväksytty Klk 21.09.2009 47

Tuusniemen kunta KOULUKULJETUSOPAS. Hyväksytty Klk 21.09.2009 47 Tuusniemen kunta KOULUKULJETUSOPAS Hyväksytty Klk 21.09.2009 47 TUUSNIEMEN KUNNAN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET Esi- ja perusopetus Perusopetuslain 32 :ssä määritellään ehdot, joiden täyttyessä kunta on

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 Kunnanhallitus 13.04.2015 AIKA 13.04.2015 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 130 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LAUKAAN KOULUVERKKOSELVITYS LAUKAAN KOULUTUSLAUTAKUNTA

LAUKAAN KOULUVERKKOSELVITYS LAUKAAN KOULUTUSLAUTAKUNTA LAUKAAN KOULUVERKKOSELVITYS LAUKAAN KOULUTUSLAUTAKUNTA LOKAKUU 2005 2 SISÄLTÖ 1. KOULUVERKON SELVITYSTYÖN TAUSTAA 3 2. NYKYINEN KOULUVERKKO 3 3. OPPILASENNUSTEET V. 2006 2012 12 4. ERITYISOPETUS 15 5.

Lisätiedot

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 16.02.2015 klo 15:30-18:43 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TUKIKANSIO. Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari

TUKIKANSIO. Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari 2012 TUKIKANSIO Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari 2 Sisältö JOHDANTO... 5 Kolmiportainen tuki... 7 Lakiteksti... 8 VARHAISKASVATUS... 12 Pidennetty oppivelvollisuus... 14 Varhennettu esiopetus...

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetusvirasto

Kasvatus- ja opetusvirasto Kasvatus- ja opetusvirasto Versio 7.0, 21.3.2014 EK Sivu 1 Sisältö TAUSTAA... 5 Asian aikaisempi käsittely... 6 Opetustoimen palveluverkon kehittämisen peruslinjaukset... 7 Oppilasmäärät... 7 Nykytila...

Lisätiedot

Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta

Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta Kunnanhallitus 213 01.06.2015 Valtuusto 27 11.06.2015 Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta 190/10.03.02/2015 KHALL 213 Sivistysjohtaja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 13.01.2014 klo 17:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246 Kunnanhallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 Kunnanhallitus 02.02.2015 AIKA 02.02.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI

SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI Pöytyän kunta SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI Suunnitelma nähtäväksi kuntalaisten ja muiden itsensä osallisiksi katsovien vaikuttamismahdollisuuksia sekä lausuntojen antamista varten

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 9 06.02.2014. Erityisopetuksen resurssien kohdentaminen perusopetuksessa 84/12.01.03/2013

Sivistyslautakunta 9 06.02.2014. Erityisopetuksen resurssien kohdentaminen perusopetuksessa 84/12.01.03/2013 Sivistyslautakunta 9 06.02.2014 Erityisopetuksen resurssien kohdentaminen perusopetuksessa 84/12.01.03/2013 Sivla 9 Valmistelu opetusjohtaja puh. 040 751 4731 Jämsän sivistystoimenjohtaja perusti erityisopetuksen

Lisätiedot

Loviisan kaupungin esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksia koskevat periaatteet

Loviisan kaupungin esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksia koskevat periaatteet Loviisan kaupungin esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksia koskevat periaatteet Suunnitelma hyväksytty sivistyslautakunnassa 27.1.2011, 8 Kappale 5.1 päivitetty 3.10.2012, 57 Päivitetty sivistyslautakunnassa

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki. Hyväksytty: Sivistyslautakunnan kokouksessa 14.6.2011. Kauhavan kaupungin esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksen periaatteet

Kauhavan kaupunki. Hyväksytty: Sivistyslautakunnan kokouksessa 14.6.2011. Kauhavan kaupungin esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksen periaatteet Hyväksytty: Sivistyslautakunnan kokouksessa 14.6.2011 Kauhavan kaupungin esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksen periaatteet 1. Yleiset periaatteet Perusopetuslaissa määritellään ehdot, joiden täyttyessä

Lisätiedot

LIITTEENÄ sivistyslautakunta 65 /29.4.2014 KOULUKULJETUSSÄÄNTÖ. Riihimäen kaupunki Sivistyspalvelukeskus

LIITTEENÄ sivistyslautakunta 65 /29.4.2014 KOULUKULJETUSSÄÄNTÖ. Riihimäen kaupunki Sivistyspalvelukeskus LIITTEENÄ sivistyslautakunta 65 /29.4.2014 KOULUKULJETUSSÄÄNTÖ Riihimäen kaupunki Sivistyspalvelukeskus SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 3 2 Koulukuljetukset Riihimäen kaupungilla... 4 3 Koulukuljetuksen

Lisätiedot

Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle

Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle Kunnanhallitus 267 08.09.2014 Kunnanhallitus 359 01.12.2014 Kunnanhallitus 28 19.01.2015 Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle 477/02.00/2014 Kunnanhallitus 08.09.2014

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 Kunnanhallitus 19.12.2011 AIKA 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 312 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 313 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015 Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yh 08.04.2015 48 Kuntalain 1.9.2013 (626 / 2013) voimaan tulleen kil pai lu neut ra li teet

Lisätiedot

Kuru-neuvoston, Kuru-seura ry:n ja Keihäslahden koulun rehtorin esitys "Ylöjärven kaupungin Keihäslahden koulun nimen muut ta mi nen

Kuru-neuvoston, Kuru-seura ry:n ja Keihäslahden koulun rehtorin esitys Ylöjärven kaupungin Keihäslahden koulun nimen muut ta mi nen Koulutuslautakunta 60 11.06.2013 Koulutuslautakunta 87 05.11.2013 Keihäslahden koulun nimen muuttaminen 366/40.400/2013 KOULTK 60 Kuru-neuvoston, Kuru-seura ry:n ja Keihäslahden koulun rehtorin esitys

Lisätiedot

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Luonnos KUNLA 23.4.2013 Ehdotus KUNLA 1.10.2013 KH 21.10.2013 KUNLA 21.11.2013 KH 2.12.2013 www.nurmijarvi.fi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Palveluverkkosuunnitelman

Lisätiedot