Hoidokki - Hoitotieteellinen asiasanasto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hoidokki - Hoitotieteellinen asiasanasto"

Transkriptio

1 Hoidokki - Hoitotieteellinen asiasanasto Kaija Saranto, Kristiina Junttila, Eila Pekkala ja Marianne Tallberg (toim.) Hoidokki SHKS

2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2. ASIASANASTON TAUSTAA 3. ASIASANASTON SISÄLTÖ JA KÄYTTÖ 3.1. TERMIEN MUOTO 3.2. ASIASANASTON RAKENNE 3.3. KÄYTTÖ INDEKSOINNOISSA LÄHTEET Hoidokki SHKS

3 1 JOHDANTO Sairaanhoitajien koulutussäätiö (SHKS) käynnisti vuonna 1999 sanastohankkeen Suomalainen hoitotyön asiasanasto tietovarantojen hallintaan, sisällön kuvailuun ja tiedonhakuun. Sen tarkoituksena on ollut tuottaa suomalainen hoitotieteellinen asiasanasto sähköisten tietovarantojen (esim. opinnäytteiden ja tutkimusartikkelien) hallintaan. Sanastosta on hyötyä erityisesti hoitotieteellisen tiedon systemaattiseen hakuun, jonka seurauksena myös tiedon välittyminen tietoverkkoihin helpottuu. Tieteellisen tiedon käyttö mahdollistuu hoitotyön käytännössä, hallinnossa, koulutuksessa ja tutkimuksessa yhdenmukaisen terminologian eli asiasanojen avulla. Hoitotieteellinen asiasanasto Hoidokki on Medical Subject Headings -asiasanastoon (MeSH) perustuva hoitotieteellisen tiedon indeksoinnin erikoissanasto. Hoidokin laadinnassa on noudatettu Yleisen Suomalaisen Asiasanaston (YSA) periaatteita, Suomen Standardoimisliiton ja tekniikan Sanastokeskuksen ohjeita. Pääosa termeistä kuuluu MeSHiin ja kansainvälisen sairaanhoitajaliiton (ICN) laatimaan Hoitotyön käytännön kansainväliseen luokitukseen (ICNP International Classification for Nursing Practice). Lisäksi asiasanastoon sisältyy asiantuntijaryhmän Delphi- menetelmällä valikoimia termejä. Apuna työssä on ollut myös MeSHin suomennos FinMeSH, jota Kustannus Oy Duodecim käyttää indeksoinnissa. Sanasto on tarkoitettu hoitotieteellisen tutkimuksen tiedonhakuun ja julkaisujen indeksointiin. Sanasto perustuu 10 teemaan, jotka on nimetty hoitotyön tietoperustasta käsin: 1) Terveys 2) Hoitamisen filosofiset perusteet, 3) Hoitotoiminnot, 4) Hoitotyön vaikutukset, 5) Hoitotyön toimintaympäristö, 6) Hoitotyön koulutus, 7) Hoitotyön johtaminen, 8) Hoitotyön tutkimus 9) Terveydenhuollon tietotekniikka ja 10) Toimijat. Nämä teemat sisältyvät MeSHin 15 pääluokkaan (taudit, organismit, biologiset tieteet, terveydenhuolto, antropologia, koulutus, sosiologia, humanistiset tieteet, menetelmät, välineet, teollisuus, maantiede, informatiikka, nimetyt ryhmät). Hoidokissa on käyttöohje sekä kirjaimittain aakkostettu ja teemoitettu osa. Molemmat jälkimmäiset osat ovat rakenteeltaan tesaurustyyppisiä eli niissä näkyvät asiasanojen yleisimmät semanttiset suhteet, yleensä hierarkkisesti lähimmät suppeammat ja laajemmat termit. Lisäksi sanastosta on aakkostettu termit taulukkoon suomen, englannin ja ruotsinkielisinä. Sanaston vastaavana toimittajana on ollut Professori Kaija Saranto. Sanaston käsillä olevan version toimitustyöhön ovat osallistuneet: TtT Anneli Ensio ( ), TtT Kristiina Junttila, TtL Eila Pekkala ja dosentti Marianne Tallberg, joka on myös kääntänyt termit ruotsiksi. TtM Ulla-Mari Kinnunen on osallistunut MI Tietorakenteet Oy:n kehittämän Hoidokki- ylläpitosovelluksen käyttöönottoon. Asiantuntijaryhmä on kuullut asiantuntijoinaan Päivi Pekkarista Terveystieteiden keskuskirjastosta, Virpi Kallio-Kuusta Tekniikan Sanastokeskuksesta, Riitta Grahnia Stakesista ja Liisa Salmea Kuopion yliopistollisen sairaalan tieteellisestä kirjastosta. TtMopiskelijat Paula Harju, Pia Laitio ja Sirpa Tiensuu ovat tehneet työryhmän toimeksiannosta erillisiä selvityksiä. Hankkeen työvaiheiden aikana on myös konsultoitu kansainvälisiä hoitotieteen sanastojen asiantuntijoita, joita ovat professori Suzanne Bakken Columbian yliopistosta New Yorkista, professori Susan Grobe Texasin yliopistosta, Hoidokki SHKS

4 Austinista ja professori Virginia Saba Georgetownin yliopistosta Washingtonista. Kirjastonjohtaja Jarmo Saarti Itä-Suomen yliopiston kirjastosta työryhmineen on testannut sanastoa hoitotieteellisten väitöskirjojen indeksoinnissa. Jarmo Saarti on osallistunut sanaston käytön ohjeistuksen laadintaan (luku 3.3). Asiantuntijaryhmä on työskennellyt aktiivisesti Sairaanhoitajien koulutussäätiön tuella. Sanastoa päivitetään kansainvälisen ja kansallisen kehityksen sekä käyttäjäpalautteiden perusteella. Asiantuntijaryhmä on analysoinut hoitotieteellisten julkaisujen asiasanojen käyttöä ja arvioinnin perusteella uusia termejä on lisätty uuteen versioon. Termiehdotuslomakkeella voi tehdä asiasanastoon lisäys- ja muutosesityksiä. Sanaston saama palaute on ollut erittäin positiivista. Hoitotiede- ja Tutkiva hoitotyö -lehtien toimituskunnat ovat päättäneet käyttää Hoidokin termejä asiasanoina. Hoidokki -asiasanasto on myös liitetty osaksi Metatesaurus Rexhakuohjelmaa, joka on Kustannus Oy Duodecimin kehittämä ja ylläpitämä terveystieteellinen sanastojärjestelmä (http://www.terveysportti.fi). 2. ASIASANASTON TAUSTAA USA:ssa toimiva National Library of Medicine (NLM) on ylläpitänyt lääketieteellistä asiasanastoa, Medlars Indexiä, luvulta lähtien. Tietojenkäsittelyn kehityksen myötä syntyi luvulla tesaurus, Medical Subject Headings (MeSH), jonka asiasanoja vuonna 2004 on noin Vuosikymmen sitten useissa maissa heräsi kiinnostus asiasanaston kääntämiseen omalle kielelle. Myös terveystieteiden keskuskirjaston (Terkko) informaatikot tutustuivat tekeillä oleviin MeSHin käännöksiin mm. puolan, saksan, tsekin ja unkarin kielille vuonna Tuohon aikaan Karolinska biblioteket oli juuri aloittamassa käännöstyötä ruotsiksi ja samana vuonna Terkkon asiantuntijat totesivat MeSHin suomentamisen tärkeäksi. Tätä aikaisemmin vuonna 1989 Lääkäriseura Duodecim oli aloittanut MeSHin yleisimpien lääketieteellisten termien kääntämisen tavoitteenaan koko MeSHin suomentaminen. Perustettiin työryhmä nimeltään Sanastorinki, jonka yhteistyöhön tulivat Terkko, Duodecim, Turun ja Kuopion yliopistojen lääketieteelliset kirjastot, Stakes, STM:n, Työterveyslaitoksen ja Kansanterveyslaitoksen kirjastot sekä vuonna 1996 Sairaanhoitajien koulutussäätiö (SHKS). Vuonna 1996 Sanastoringillä oli vireillä Suomalainen lääketieteellinen sanastoprojekti, jota Terkko lupautui koordinoimaan. Sanastorinki haki sitä varten apurahaa kansalliskirjaston projektista Suomalainen asiasanasto kotimaisten kirjasto- arkisto- ja museoluettelojen sisällönkuvailuun ja tiedonhakuun, mutta apurahaa ei kuitenkaan myönnetty. Sanastorinki kokoontui edelleen ja oli myös yhteydessä Karolinska biblioteketin asiantuntijoihin. Vuosina 1997 ja 1998 Suomen sairaanhoitajaliitto vastasi hoitotyön osuudesta sanastoringissä. Sanastoringin kesken jäänyt työ jatkui, kun Sairaanhoitajien Koulutussäätiö käynnisti syksyllä 1999 hankkeen, jonka tarkoituksena on ollut kehittää asiasanasto hoitotieteellisen tutkimuksen sisällön kuvailuun ja tiedonhakuun. Medical Subject Headings (MeSH) on Medline- tietokannan asiasanasto (tesaurus, joka on osa Unified Medical Language Systemiä. National Library of Medicine (NLM) käynnisti Hoidokki SHKS

5 1980- luvulla kehittämistyön, jolla pyritään harmonisoimaan globaalisella tasolla terveydenhuollon luokituksia ja sanastoja. UMLS sisältää satakunta erikoissanastoa ja luokitusta. MeSH muodostuu kolmesta tiedostosta: perustiedostosta (ns. tree), synonyymija määritelmätiedostosta. Hoidokin alkuperäisenä aineistona oli MeSH, josta ensin valittiin hoitotyön käytäntöä, koulutusta, hallintoa ja tutkimusta koskevat termit (hakusanoina nursing ja health care). Näistä valittiin relevantit termit asiantuntijoiden yksimielisyydellä Delphi- menetelmällä. Tavoiteltu yksimielisyysaste on ollut vähintään 75 %. Termit testattiin indeksoimalla Hoitotiede- lehden artikkeleita. Tuloksen perusteella sanastoa päätettiin täydentää kliinistä hoitotyötä kuvaavilla termeillä, jotka poimittiin International Classification for Nursing Practice (ICNP) luokituksesta. Nämä termit poimittiin systemaattisesti luokituksen 1- ja 2- tasoilta. Terminologiatyön asiantuntijoiden kehotuksesta termit ryhmiteltiin teemoittain MeSHin pääluokkia noudatellen, jotka nimettiin hoitotyön tietoperustasta käsin. Teemojen kattavuuden varmistamiseksi asiantuntijaryhmä täydensi MeSHin mukaisia aihealueita. Lisäksi sanastoon lisättiin hoitotyön johtamista, koulutusta ja tutkimusta kuvaavia termejä. Sanaston laatiminen on edellyttänyt käännöstyötä englannista suomeksi ja ruotsiksi, koska termit haluttiin molemmilla kotimaisilla kielillä. Englannin- ja ruotsinkielisissä käännöksissä lähtökohtana on ollut suomenkielinen, Suomen terveydenhuoltoon soveltuva, termi. Tämä seikka korostuu erityisesti terveydenhuollon hallinnon, koulutuksen ja henkilöstön termeissä. Käännöstyö ei ole helppo eikä yksinkertainen tehtävä. Jo kielten erilaiset rakenteet rajoittavat käännöksiä. MeSHissä käytetään yleensä termien monikkoa. Kuitenkin esimerkiksi termistä lapset, joka on luonteva suomeksikin, englanninkielisessä versiossa on yksikkömuoto "child". Myös terveydenhuollon palvelujärjestelmässä, henkilöstön tehtävissä ja työnjaossa eri ammattiryhmien välillä on eroja, jotka ovat edellyttäneet kulttuurista validointia. Suomen ja Ruotsin välillä on paitsi eroja terveydenhuoltojärjestelmissä, myös eräitä kielellisiä eroavaisuuksia ruotsin-ruotsin ja suomen-ruotsin välillä. Ruotsin-ruotsissa ei mm. ole termiä terveydenhoitaja/hälsovårdare, vaan distriktsköterska, joka on kotisairaanhoitajan ja terveydenhoitajan "välimuoto". Ruotsiksi käännettäessä on pyritty suomenruotsalaiseen muotoon/ termiin, mutta on myös mainittu Karolinska Institutenin kirjaston ruotsinkielinen käännös. Hoidokki SHKS

6 3. ASIASANASTON SISÄLTÖ JA KÄYTTÖ TERMIEN MUOTO Asiasanat ovat aina substantiiveja. Yksittäistermit, sanaliitot, yhdyssanat Asiasanat ovat joko yksittäistermejä tai sanaliittoja tai sanaliittoja vastaavia yhdyssanoja. yksittäistermit näkö potilaat sanaliitot, yhdyssanat näkövammaisuus potilaan osallistuminen Yksittäistermit ovat sanaston vallitsevana termimuotona. Vaikka sanaliittoja ja niitä vastaavia yhdyssanoja on pyritty välttämään, on niitä sisällytetty sanastoon erikoisalasta johtuen. Periaatteena on, että sanaliittoja ja yhdyssanoja käytetään, jos ne muodostavat yleisesti käytetyn käsitteen tai jos niiden hajottaminen osiinsa voisi muuttaa käsitteen merkityksen. Yksikkö, monikko Asiasanat ovat joko yksikkö- tai monikkomuodoissa. Yksikkömuodossa ovat esim. ainesanat, abstrakteja käsitteitä ja toimintaa kuvailevat sanat. Monikkomuodossa ovat yleensä konkreettisia, laskettavissa olevia käsitteitä kuvailevat sanat. Sanaston yksikkö- ja monikkomuodoissa noudatetaan MeSHin linjaa. yksikkö muisti hoitotyön kirjaaminen ammattitaito monikko muistihäiriöt hoitomerkinnät koulutusammatit 3.2. ASIASANASTON RAKENNE Sanastossa on kolme osaa: aiheenmukainen, temaattinen ja aakkosellinen osa sekä aiheenmukainen taulukko. Hoidokki SHKS

7 A. Aiheenmukainen osa Aiheenmukainen osa muodostaa sanaston pääosan. Se sisältää kaikki sanastoon kuuluvat varsinaiset asiasanat ja ohjaustermit. Lisäksi temaattiseen osaan sisältyy asiasanojen välisiä suhteita eli viittauksia laajempiin, suppeampiin ja rinnakkaisiin sekä korvattuihin termeihin. Temaattinen osa on jaettu kymmeneen aihepiiriin. Ne ovat: terveydentilaa ja terveysongelmia kuvailevat asiasanat hoitamisen filosofisia perusteita kuvailevat asiasanat hoitotyön toimintoja kuvailevat asiasanat hoitotyön vaikutuksia kuvailevat asiasanat hoitotyön toimintaympäristöä kuvailevat asiasanat hoitotyön koulutusta kuvailevat asiasanat hoitotyön hallintoa kuvailevat asiasanat hoitotyön tutkimusta, teorioita ja malleja kuvailevat asiasanat terveydenhuollon tietotekniikkaa ja terveysteknologiaa kuvailevat asiasanat toimijoita kuvailevat asiasanat. Asiasanojen väliset suhteet osoitetaan seuraavilla lyhenteillä: KÄYTÄ KT LT ST RT = viittaus ohjaustermistä asiasanaan = korvattu termi = laajempi termi = suppeampi termi = rinnakkaistermi, vierustermi liikehoito... asiasana KT liikuttaminen... korvattu termi LT hoitotoimien suorittaminen...laajempi termi ST vuodelepo... suppeampi termi RT mobilisointi... rinnakkaistermi liikuttaminen... KÄYTÄ liikehoito... ohjaustermi asiasana Ekvivalenssisuhde (KÄYTÄ-KT) Ekvivalenssisuhde osoitetaan lyhenteillä KÄYTÄ ja KT (korvattu termi). KÄYTÄlyhenne ohjaa käyttämään hyväksytyksi valittua asiasanaa eikä ohjaustermiä saa käyttää asiasanana. KÄYTÄ-viittaus karsii synonyymejä sekä yhdistää merkitykseltään läheisiä termejä Hoidokki SHKS

8 liikuttaminen KÄYTÄ liikehoito liikehoito KT liikuttaminen Hierarkkinen suhde (LT-ST) Hierarkkinen suhde osoitetaan lyhenteillä LT (laajempi termi) ja ST (suppeampi termi). Samaan hierarkiaan voi kuulua eri näkökohtien mukaan valittuja asiasanoja. Yleensä kunkin asiasanan kohdalla näkyy vain yksi hierarkiataso ylös- ja yksi alaspäin, joskin joissain tapauksissa on sanaston käytön helpottamiseksi ilmoitettu samassa hierarkiassa eri hierarkiatasoille kuuluvia termejä. hoitomenetelmät LT huolehtiminen ST kivunhoito kuntoutus lievittäminen lääkehoito saattohoito terminaalihoito Assosiaatiosuhde (RT) Assosiaatiosuhde osoitetaan lyhenteellä RT (rinnakkaistermi, vierustermi). RT-suhde ohjaa sanaston käyttäjää huomaamaan tiettyyn asiaan liittyvät muut asiasanat. Assosiaatiosuhde tarkoittaa käsitteiden välistä asiasuhdetta, joka on hierarkiasuhdetta löyhempi. Hoidokkiin on assosiaatiosuhteita sisällytetty vähän. hoitoketjut LT potilashallinto RT hoitopolku palveluketjut B. Aakkosellinen osa Aakkosellinen osa sisältää sanaston termit ja sitä käytetään hakemistona. Termien jäljessä olevat numerot viittaavat termien paikkaan sanaston temaattisessa osassa. Kustakin termistä ilmoitetaan sen hierarkkiset suhteet. Hoidokki SHKS

9 C. Aiheenmukainen taulukko Aiheenmukainen taulukko -osa sisältää termit rinnakkain englanninkielisen ja ruotsinkielisen vastineen kera. Tämän osan avulla on mahdollista verrata kielellisiä eroja ja helpottaa kulttuuristen käsitteiden indeksointia eri kielialueilla. Taulukossa näkyvät myös termien ekvivalenssi-, hierarkia- ja assosiaatiosuhteet. Ruotsinkielisten asiasanojen väliset suhteet osoitetaan seuraavilla lyhenteillä: ANVÄND = Använd följande term (KÄYTÄ) ET = Ersatt term - korvattu termi (KT) VT = Vidare term - laajempi termi (LT) ST = Snävare term - suppeampi termi (ST) RT = Relaterad term rinnakkaistermi (RT) 3.3. KÄYTTÖ INDEKSOINNISSA Hoidokin avulla indeksoitaessa käytetään vain siihen ja Yleiseen suomalaiseen asiasanastoon (YSA) sisältyviä asiasanoja sekä sellaisia asiasanoja, joiden käytöstä sanastoissa on annettu ohjeet (ns. vapaan indeksoinnin sanaryhmät). Yleisen suomalaisen asiasanaston sisältämät asiasanat löytyvät sanaston verkkoversiosta, VESAsta osoitteesta Asiasanaa voi käyttää tarpeen vaatiessa myös muissa kuin alanmukaisen osan osoittamissa yhteyksissä. Indeksoinnin tarkoitus on teoksen sisällönanalyysin avulla löytää sen ydinsisältö ja kääntää se asiasanoitukseksi tiedon tallennusta ja hakua varten. Teoksen sisällön analyysissä tukena voi käyttää Hoidokin temaattisia osa-alueita ja pyrkiä löytämään niitä parhaiten kuvaavat asiasanat: terveydentilaa ja terveysongelmia kuvailevat asiasanat hoitamisen filosofisia perusteita kuvailevat asiasanat hoitotyön toimintoja kuvailevat asiasanat hoitotyön vaikutuksia kuvailevat asiasanat hoitotyön toimintaympäristöä kuvailevat asiasanat hoitotyön koulutusta kuvailevat asiasanat hoitotyön johtamista kuvailevat asiasanat hoitotyön tutkimusta, teorioita ja malleja kuvailevat asiasanat terveydenhuollon tietotekniikkaa ja terveysteknologiaa kuvailevat asiasanat toimijoita kuvailevat asiasanat. Hoidokki SHKS

10 Indeksoitava käsite pyritään kuvailemaan tarkimmalla mahdollisella asiasanalla, mutta tiedonhaun helpottamiseksi on usein syytä käyttää myös aihetta yleisemmin kuvailevaa termiä. Korkean tason yleisiä termejä (esim. hoitotiede) tulee käyttää harkitusti. Asiasanoja voidaan antaa joko erillisinä tai niitä voidaan yhdistää asiasanaketjuiksi. Tarkemmat ohjeet asiasanoituksesta löytyy esim. YSAn verkkoversiosta. Lisäksi indeksoijan tulee tuntea käyttämänsä tietojärjestelmän logiikka ja tiedonhakijoiden tapa etsiä tietoa. Sanastoon sisältymättömien termien käyttö indeksoinnissa eli ns. vapaa indeksointi Hoidokin avulla indeksoitaessa voidaan käyttää seuraavanlaisia sanastoihin sisältymättömiä termejä asiasanoina: termejä, joiden muodostamisesta sanastossa on 1. annettu erillinen ohje, 2. kaikkia erisnimiä, 3. numeerisia ajanmääreitä. 1. Asiasanat, joiden muodostamisesta on annettu ohje Sanastoissa on joitakin sellaisia sanaryhmiä (esim. taudit, kansat), jotka ovat niin laajoja, ettei kaikki ko. ryhmiin kuuluvia sanoja ole voitu luetella sanastossa. Näihin ryhmiin sisältyviä sanoja voi kuitenkin käyttää indeksoitaessa. Niiden muodosta ja käytöstä on annettu ohje sanastoon sisältyvän laajemman termin yhteydessä. Sanastoon kuulumattomien termien muodot on yleensä tarkistettava hakuteoksista. Kattava luettelo ko. sanaryhmistä löytyy YSAn verkkoversiosta. 2. Erisnimet Mitä tahansa erisnimiä, kuten henkilönnimiä, paikannimiä, laitosten ja järjestöjen nimiä ja tuotenimiä voi käyttää asiasanoina. Erisnimien ohjeellisia muotoja löytyy Helsingin yliopiston Fennica-tietokannasta. Erisnimen lisäksi ko. asia on tarvittaessa indeksoitava myös sanastoon liittyvillä yleistermeillä. Henkilönnimet Asiasanana käytettävän henkilönnimen muodoksi valitaan se nimi, jolla henkilö yleisesti tunnetaan. Tämä nimi voi olla todellinen nimi, salanimi, nimimerkki tai muu nimitys. Nimimuodot valitaan Suomalaisten luettelointisääntöjen periaatteiden mukaisesti (Suomalaiset luettelointisäännöt. Hakutiedot. 22). Hoidokki SHKS

11 Mannerheim, Sophie Nightingale, Florence Snellman, Venny Myös kuvitteellisten henkilöiden nimiä voi käyttää asiasanoina. Jos kuvitteellinen henkilö on satuolento, nimitys viedään sellaisenaan suorassa järjestyksessä. Kipusisko Mato Alli Sisar Hento Valkoinen Yhteisönnimet Yhteisönnimistä suositellaan käytettäväksi yhteisön virallista nimimuotoa. Lyhenteiden käyttämistä ei suositella. Nimimuodot valitaan Suomalaisten luettelointisääntöjen periaatteiden mukaisesti (Suomalaiset luettelointisäännöt. Hakutiedot. 24). Kansainvälisten yhteisöjen nimimuodon valinnassa noudatetaan luettelointisääntöjen vaihtoehtoista sääntöä eli jos yhteisöllä on vakiintunut suomenkielinen nimi, käytetään sitä. Tehy Stakes Vakiintuneita nimiksi muotoutuneita lyhennesanoja voi käyttää: Ssl ICN STM Maantieteelliset nimet Maantieteellisiä nimiä voivat olla esim.: maanosat maat, valtiot alueiden yhteisnimet, esim. Lähi-itä, Pohjoiskalotti vesistöt, meret, järvet, joet vuoristot, tunturit, vaarat läänit, maakunnat, kunnat jne. historialliset paikannimet, esim. Itävalta-Unkari, Böömi kuvitteellisten paikkojen nimet, esim. Keski-maa, Tuonela. Suomen paikkakunnista käytetään kielisuhteista riippumatta suomenkielistä muotoa, mikäli paikkakunnalla sellainen on. Hoidokki SHKS

12 Maarianhamina (El Mariehamn) Ulkomaisista paikkakunnista käytetään Suomessa vakiintunutta nimimuotoa: Lontoo (El London) Tukholma (El Stockholm) 3. Ajanmääreet Yleiseen suomalaiseen asiasanastoon sisältyy joitakin ajanjaksoja kuvailevia sanoja kuten antiikki, keskiaika, valistuksen aika. Näitä käytetään muiden asiasanojen tapaan joko itsenäisinä asiasanoina tai ajanjaksoja kuvailevina termeinä. kivunhoito : keskiaika Myös numeerisia ajanmääreitä voi käyttää asiasanoina. Ne tulee kuitenkin aina liittää varsinaisen asiasanan yhteyteen lisämääreiksi. Aikaa ilmaisevista määreistä voi käyttää seuraavia muotoja: Ajanjakso Indeksointi luku hoitotyö : luku 1600-luku tapakulttuuri : 1600-luku sairaanhoitajat : ja 1970-luku maaseutu : 1950-luku : 1970-luku 1992 saattohoito : 1992 Vapaan indeksoinnin sanaryhmät Yleisen suomalaisen asiasanaston ns. vapaan indeksoinnin sanaryhmiin kuuluvia asiasanoja voi käyttää tarvittaessa annettujen ohjeiden mukaan. Sanastoihin kuulumattomien termien muodot on pyrittävä tarkistamaan hakuteoksista. Sanastoissa olevien termien suosiminen takaa varmimmin löytyvyyden. Kansallisbibliografian käyttämiä ns. vapaan indeksoinnin termejä löytyy ohjeellistettuina Fennica-tietokannasta sekä YSAn verkkoversiosta VESAsta. Lisäksi kaikkia erisnimiä voi käyttää asiasanoina. Hoidokki SHKS

13 LÄHTEET Brazier H & Begley CM Selecting a database for literature searches in nursing: MEDLINE or CINAHL? Journal of Advanced Nursing 24, Flor P, Jakobsson A, Mogset I, Taylor S & Espelien Aasen S A Controlled Vocabulary for nursing and allied health in Norway. Health Information and Libraries Journal 18, Haarala R & Wilskman K Ammattikielen kehittelystä ja tutkimuksesta. Teoksessa Sonninen, A-L., Grönlund, E., Haarala, R., Holopainen, A., Kiikkala, I. & Wilskman, K. (toim.) Hoitotyön ulottuvuuksia. Näkökulmia ammattikieleen. Suomen sairaanhoitajaliitto. Tummavuoren kirjapaino, Vantaa. s Halttunen A Hoitotyön perussanastoa 1991 hoitotyön dokumentointiin. Suomen sairaanhoitajaliiton julkaisuja 1/1992. ICN International Classification for Nursing Practice: A Unifying Framework. The Alpha version. Geneva. ICN International Classification for Nursing Practice: A Unifying Framework. The Beta version. Geneva. Leminen A Käsitteistä ja niiden määrittelemisestä. Sairaanhoidon vuosikirja XII. SHKS, Helsinki, Lääkärin CD-ROM Duodecim Oy, Helsinki. MeSH Mölsä A., Krogerus-Therman I., Raatikainen R. & Tolvanen S Hoitotyön (nursing) ammattisanasto. Vårdterminologi. Sairaanhoitajien koulutussäätiö. Arvi A. Karisto Oy:n kirjapaino, Hämeenlinna. Saranto, K., Pekkala, E., Tallberg, M Hoitotiedelehden asiasanojen määrä ja laatu vuosina Hoitotiede 2: Sonninen A-L., Grönlund E., Haarala R., Holopainen A., Kiikkala I. & Wilskman K. (toim.) Hoitotyön ulottuvuuksia. Näkökulmia ammattikieleen. Suomen sairaanhoitajaliitto. Tummavuoren kirjapaino, Vantaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon sanastot Stakes. Ohjeita ja luokituksia 1997:2. Stakes, Helsinki. Hoidokki SHKS

14 Suomen Standardoimisliitto Suomenkielisen tesauruksen laatimis- ja ylläpito-ohjeet. Standardi SFS Suomen Standardoimisliitto, Helsinki. Tekniikan Sanastokeskus Sanastotyön käsikirja. Soveltavan terminologian periaatteet ja työmenetelmät. Suomen Standardoimisliitto, Helsinki. Tuovinen, K., Turunen, T., Saranto, K. & Saarti, J Hoitotieteen asiasanasto käyttöön Kuopion yliopiston kirjastossa. Signum 1, Wilskman K Hoitotyön ammattikielen tutkimuksesta ja kehittämisestä. Suomen sairaanhoitajaliitto ry, Helsinki. von Ungern-Sternberg S Löytyykö verkossa yhteinen kieli? Indeksoinnin ja monikielisten indeksien tarpeesta. Signum 36, Yleinen Suomalainen Asiasanasto (YSA) Hoidokki SHKS

HOIDOKKI hoitotieteellinen asiasanasto. Kristiina Junttila sanastotyöryhmän jäsen / SHKS kehittämispäällikkö / HUS

HOIDOKKI hoitotieteellinen asiasanasto. Kristiina Junttila sanastotyöryhmän jäsen / SHKS kehittämispäällikkö / HUS HOIDOKKI hoitotieteellinen asiasanasto Kristiina Junttila sanastotyöryhmän jäsen / SHKS kehittämispäällikkö / HUS Hoidokin tarkoitus ja tavoitteet Näyttöön perustuva toiminta vaatii järjestelmällistä tiedon

Lisätiedot

Sisällönkuvailun tulevaisuus: YSA vai YSO?

Sisällönkuvailun tulevaisuus: YSA vai YSO? Sisällönkuvailun tulevaisuus: YSA vai YSO? Eeva Kärki Kansalliskirjasto 22.1.2009 YSA YSO YSA YSO: eroja Selvitettävää Osoitteita Agenda 1 Tesaurukset ja ontologiat molemmat ovat käsitejärjestelmän kuvauksia

Lisätiedot

Medical Subject Headings

Medical Subject Headings Medical Subject Headings Ulla Neuvonen Terveystieteiden keskuskirjasto MeSH 2006 / National Library of Medicine 22,997 MeSH asiasanaa (Main Headings) järjestetty hierarkkisesti (Tree structures) 151,000

Lisätiedot

YSA ja lääke- ja hoitotieteen termit. Eeva Kärki Kansalliskirjasto 18.5.2011

YSA ja lääke- ja hoitotieteen termit. Eeva Kärki Kansalliskirjasto 18.5.2011 YSA ja lääke- ja hoitotieteen termit Eeva Kärki Kansalliskirjasto 18.5.2011 Lääketieteen ja hoitotieteen termit YSAssa 48 Lääketiede. Anatomia. Fysiologia. Patologia. Tautioppi. Psykiatria. Hammaslääketiede.

Lisätiedot

Stakesin selvitys: Strukturoidun tiedon tarve hoitotyössä, terveydenhuollon tarkastaja Ansa Sonninen, Itä-Suomen lääninhallitus

Stakesin selvitys: Strukturoidun tiedon tarve hoitotyössä, terveydenhuollon tarkastaja Ansa Sonninen, Itä-Suomen lääninhallitus SUOMEN KUNTALIITTO Sosiaali - ja terveysyksikkö Stakesin selvitys: Strukturoidun tiedon tarve hoitotyössä, terveydenhuollon tarkastaja Ansa Sonninen, Itä-Suomen lääninhallitus Stakesin selvitys: Strukturoidun

Lisätiedot

MeSH-asiasanoitus ja NLM-luokitus

MeSH-asiasanoitus ja NLM-luokitus MeSH-asiasanoitus ja NLM-luokitus Lääke- ja hoitotieteen sisällönkuvailukoulutus 18.5.2011 Terhi Sandgren Helsingin yliopiston kirjasto, Meilahden kampuskirjasto Terkko Teoksen sisällön analyysi Säännöt

Lisätiedot

Finto-projektin tilannekatsaus

Finto-projektin tilannekatsaus Finto-projektin tilannekatsaus Matias Frosterus Missä Mennään -webinaari 26.9.2017 YSO-paikat YSAssa ja Allärsissa paikkoja n. 6000 Suomalaisia ja ulkomaisia paikkoja Nykyisiä ja historiallisia paikkoja

Lisätiedot

Yleisen suomalaisen ontologian kehitystyö

Yleisen suomalaisen ontologian kehitystyö Yleisen suomalaisen ontologian kehitystyö Tuomas Palonen ja Katri Seppälä Semanttisen laskennan tutkimusryhmä (SeCo) Teknillinen korkeakoulu, mediatekniikan laitos http://www.seco.tkk.fi/ 1 Mihin ontologioita

Lisätiedot

Taloustieteet ja YSA. Eeva Kärki Kansalliskirjasto 23.5.2012

Taloustieteet ja YSA. Eeva Kärki Kansalliskirjasto 23.5.2012 Taloustieteet ja YSA Eeva Kärki Kansalliskirjasto 23.5.2012 Taloustieteen termit YSAssa (1) 75 Taloustieteet. Kansantalous. Liiketalous. Kauppa n. 1800 termiä (YSAn toiseksi suurin ryhmä, YSAssa yhteensä

Lisätiedot

ARTIKKELITIETOKANNAT JA OMANELLI PIRJO POHJOLAINEN

ARTIKKELITIETOKANNAT JA OMANELLI PIRJO POHJOLAINEN ARTIKKELITIETOKANNAT JA OMANELLI PIRJO POHJOLAINEN 1 Etäkäyttö Käyttöoikeudet ja -rajoitukset PSK ITU-T IEEE Tali Helsingin Sanomien tekstiarkisto TALENTUM Suomen laki INTERNET hakukoneet aihehakemistot

Lisätiedot

Kohti Yleistä suomalaista ontologiaa (YSO)

Kohti Yleistä suomalaista ontologiaa (YSO) Kohti Yleistä suomalaista ontologiaa (YSO) Katri Seppälä, TKK Viestintätekniikan laboratorio Helsingin yliopisto, tietojenkäsittelytieteen laitos Sanastokeskus TSK 1 Sisältö Yleinen suomalainen asiasanasto

Lisätiedot

Asteri-auktoriteettitietokannan esittely. Minttu Hurme / KVP, tietojärjestelmät Kuvailun tiedotuspäivät 20. - 21.3.2013

Asteri-auktoriteettitietokannan esittely. Minttu Hurme / KVP, tietojärjestelmät Kuvailun tiedotuspäivät 20. - 21.3.2013 Asteri-auktoriteettitietokannan esittely Minttu Hurme / KVP, tietojärjestelmät Kuvailun tiedotuspäivät 20. - 21.3.2013 Yleistä auktoriteeteista Asterin vaiheet: nyt, kohta ja tulevaisuudessa Asteri käytännössä

Lisätiedot

YSAn auktorisointi - Helka-tietokanta. Ville Huhtala, Helsingin yliopiston kirjasto Sisällönkuvailupäivä 18.11.2015

YSAn auktorisointi - Helka-tietokanta. Ville Huhtala, Helsingin yliopiston kirjasto Sisällönkuvailupäivä 18.11.2015 YSAn auktorisointi - Helka-tietokanta Ville Huhtala, Helsingin yliopiston kirjasto Sisällönkuvailupäivä 18.11.2015 Kontrolloitua sisällönkuvailua? Monia sanastoja - mitä haittaa? Jokaista sanastoa pitäisi

Lisätiedot

Miten ja miksi asiasanastoista kehitetään ontologioita

Miten ja miksi asiasanastoista kehitetään ontologioita Miten ja miksi asiasanastoista kehitetään ontologioita Katri Seppälä Semanttisen laskennan tutkimusryhmä (SeCo) Teknillinen korkeakoulu, mediatekniikan laitos; Helsingin yliopisto, tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

Tieto matkaa maailmalle

Tieto matkaa maailmalle Tieto matkaa maailmalle Avoimen julkaisemisen parhaat käytänteet Helsinki 31.1.2017 Ulla Ikäheimo & Tarja Mäkinen Sisältö Mitä on metatieto Kuvailusäännöt ja formaatit Sanastot ja Finto Henkilöt Tunnisteet

Lisätiedot

Tiedonhaku korkeakouluopinnoissa

Tiedonhaku korkeakouluopinnoissa Kun Google ei riitä Tiedonhaku korkeakouluopinnoissa Googlesta tiedon ja julkaisujen saatavuus parantunut hyvä paikantamaan jo tiedettyä lähdettä tulosten relevanssilajittelu tiedon laatu ja taso vaihtelevat

Lisätiedot

Hakuohjeet Haku Tiedonhaun tulokset

Hakuohjeet  Haku Tiedonhaun tulokset 06/2010 Hakuohjeet 1. Haku 1.1. Hakutermien yhdistely Boolen operaattorit 1.2. Haun rajaus 1.3. Haun kohdistaminen tiettyyn kenttään 1.4 Hakuhistoria 1.5. Asiasanat -toiminto 1.6 Lehdet -toiminto 2. Tiedonhaun

Lisätiedot

CINAHL(EBSCO) käyttöohjeita (10/2010)

CINAHL(EBSCO) käyttöohjeita (10/2010) CINAHL(EBSCO) käyttöohjeita (10/2010) Sisältö 1. Katkaisumerkki, sanojen yhdistely, fraasihaku... - 1-2. Advanced Search haku vapailla hakusanoilla... - 1-3. Haku asiasanoilla (CINAHL Headings)... - 2-4.

Lisätiedot

Nimiauktoriteetit Nimien tunnisteet. Kuvailun tiedotuspäivä Maarit Huttunen

Nimiauktoriteetit Nimien tunnisteet. Kuvailun tiedotuspäivä Maarit Huttunen Nimiauktoriteetit Nimien tunnisteet Kuvailun tiedotuspäivä 26.3.2014 Maarit Huttunen 1 Nimiauktoriteetit Auktoriteettivalvonnan avulla luodaan yhdenmukaiset ohjeelliset muodot tietokantaan ja käytetään

Lisätiedot

Suositus asiasanastojen, luokitusjärjestelmien ja ontologioiden käytöstä luetteloinnissa Suomen museoissa

Suositus asiasanastojen, luokitusjärjestelmien ja ontologioiden käytöstä luetteloinnissa Suomen museoissa Suositus asiasanastojen, luokitusjärjestelmien ja ontologioiden käytöstä luetteloinnissa Suomen museoissa Sisältö Johdanto... 3 Suosituksen keskeiset käsitteet... 4 Asiasanastot... 4 Kansallisen digitaalisen

Lisätiedot

Tietokanta löytyy kirjaston sähköisistä aineistoista ja NELLI-portaalin kautta.

Tietokanta löytyy kirjaston sähköisistä aineistoista ja NELLI-portaalin kautta. CINAHL (OVID) hoitotieteen ja hoitotyön kansainvälinen viitetietokanta Cinahl sisältää hoitotyön ja sen lähialojen, esimerkiksi terveydenhuollon hallinnon ja koulutuksen aineistoviitteitä. Joidenkin lehtien

Lisätiedot

Ontologioiden huomioiminen uuden kirjastojärjestelmän suunnittelussa. Tommi Jauhiainen Helsinki

Ontologioiden huomioiminen uuden kirjastojärjestelmän suunnittelussa. Tommi Jauhiainen Helsinki Ontologioiden huomioiminen uuden kirjastojärjestelmän suunnittelussa Tommi Jauhiainen 25.11.2011 Helsinki Uusi kirjastojärjestelmä? Kaikkien kirjastosektorien yhteinen hanke, jota tekee Uuden kirjastojärjestelmän

Lisätiedot

YSAsta YSOon. Mikko Lappalainen Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän kokous,

YSAsta YSOon. Mikko Lappalainen Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän kokous, YSAsta YSOon Mikko Lappalainen mikko.lappalainen@helsinki.fi Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän kokous, 1.12.2016 1 Sisällys 1. Miksi 2. Miten 3. Milloin 2 YSAsta YSOon eli Asiasanastosta ontologiaan?

Lisätiedot

RDA liitteet A, B, C, F, G ja H

RDA liitteet A, B, C, F, G ja H RDA liitteet A, B, C, F, G ja H RDA-koulutus 2015 Martin Engberg Kansalliskirjasto Käsiteltävät liitteet A isot alkukirjaimet B lyhenteet ja symbolit C artikkelit F lisäohjeita henkilönnimien merkitsemisestä

Lisätiedot

Tiedonhaku: miten löytää näyttöön perustuva tieto massasta. 3.12.2009 Leena Lodenius

Tiedonhaku: miten löytää näyttöön perustuva tieto massasta. 3.12.2009 Leena Lodenius Tiedonhaku: miten löytää näyttöön perustuva tieto massasta 3.12.2009 Leena Lodenius 1 Tutkimusnäytön hierarkia Näytön taso Korkein Systemaattinen katsaus ja Meta-analyysi Satunnaistettu kontrolloitu kliininen

Lisätiedot

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Yhteistyökeskuksen julkistamistilaisuus Hoitotyön Tutkimussäätiö Marjaana Pelkonen, hallituksen pj Sisällys Tausta Organisoituminen Miten

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitos, PSSHP:n Koulutuspalvelut ja VeTe hanke

Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitos, PSSHP:n Koulutuspalvelut ja VeTe hanke 1(5) Kohti parasta mahdollista ja vaikuttavaa toiminnan johtamista! Aika torstaina 16.9.2010 klo 8.40-16.00 Järjestäjä Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitos, PSSHP:n Koulutuspalvelut ja VeTe Puheenjohtaja:

Lisätiedot

Akustiikan sanasto Yleiskäsitteet Koneet ja laitteet Rakentaminen Työympäristö ja ympäristö

Akustiikan sanasto Yleiskäsitteet Koneet ja laitteet Rakentaminen Työympäristö ja ympäristö Akustiikan sanasto Yleiskäsitteet Koneet ja laitteet Rakentaminen Työympäristö ja ympäristö suomi englanti ruotsi Vocabulary for Acoustics Finnish English Swedish Ordlista för akustik finska engelska svenska

Lisätiedot

Ilmiöprojektin tiedonhankinta

Ilmiöprojektin tiedonhankinta Ilmiöprojektin tiedonhankinta Aiheena Euroopan unioni Urheilupuiston 9b 10.5.2017 Mikkelin kaupunginkirjasto s. 1 Tervetuloa kirjastotunnille! Avaa sivu https://oppilaidenkirjastopolku.wordpress.com/ Viimeisimmät

Lisätiedot

Näin sisällönkuvailen. Sisällönkuvailupäivä 20.11.2014 Liisa Virtanen Kansalliskirjasto liisa.virtanen@helsinki.fi

Näin sisällönkuvailen. Sisällönkuvailupäivä 20.11.2014 Liisa Virtanen Kansalliskirjasto liisa.virtanen@helsinki.fi Näin sisällönkuvailen Sisällönkuvailupäivä 20.11.2014 Liisa Virtanen Kansalliskirjasto liisa.virtanen@helsinki.fi Ennakointia kansien pohjalta - lastenkirja - keittokirjojen luokka - muototermi keittokirjat

Lisätiedot

Sairaanhoitajan työ ja osaaminen tietoyhteiskunnan kehityksessä Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalvelujen strategia vuosille

Sairaanhoitajan työ ja osaaminen tietoyhteiskunnan kehityksessä Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalvelujen strategia vuosille Sairaanhoitajan työ ja osaaminen tietoyhteiskunnan kehityksessä Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalvelujen strategia vuosille 2015 2020 Kirjoittajaryhmä Sairaanhoitajaliiton ehealth -asiantuntijatyöryhmä

Lisätiedot

Lataa Suomen lintujen nimet - Jukka Hintikka. Lataa

Lataa Suomen lintujen nimet - Jukka Hintikka. Lataa Lataa Suomen lintujen nimet - Jukka Hintikka Lataa Kirjailija: Jukka Hintikka ISBN: 9789525688092 Sivumäärä: 244 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 31.48 Mb Suomen lintujen nimet - merkitys ja alkuperä on

Lisätiedot

Hoitoisuuden ja rakenteisen kirjaamisen kumppanuus. Pia Liljamo, erikoissuunnittelija, TtM Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 16.5.

Hoitoisuuden ja rakenteisen kirjaamisen kumppanuus. Pia Liljamo, erikoissuunnittelija, TtM Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 16.5. Hoitoisuuden ja rakenteisen kirjaamisen kumppanuus Pia Liljamo, erikoissuunnittelija, TtM Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 16.5.2012 Sähköisen potilaskertomustiedon hyödyntäminen johtamisessa Sähköisen

Lisätiedot

Päällekkäisyys ja AFO-ontologia Tulevaisuus? YSO + AFO KOKO?

Päällekkäisyys ja AFO-ontologia Tulevaisuus? YSO + AFO KOKO? Päällekkäisyys ja AFO-ontologia Tulevaisuus? YSO + AFO KOKO? Jarmo Saarikko, Luke Päivi Lipsanen, HULib https://wiki.metla.fi/display/afo/ 1 Jarmo Saarikko (Luke) ja Päivi Lipsanen (HULib) 22.9.2016 Ongelmia

Lisätiedot

Suomi.fi palvelutietovaranto

Suomi.fi palvelutietovaranto Suomi.fi palvelutietovaranto Metatiedot: luokitus ja ontologiakäsitteet (asiasanat) 13.12.2016 Metatiedot Metatieto on tietoa tiedosta eli kuvailevaa ja määrittävää tietoa jostain sisällöstä. Metatietojen

Lisätiedot

SELVITYS ERIKOISKIRJASTOJEN KÄYTTÄMISTÄ ASIASANASTOISTA JA LUOKITUKSISTA. Anne Holappa, STKS:n Erikoiskirjastojen työryhmä 14.5. 2014 Tieteiden talo

SELVITYS ERIKOISKIRJASTOJEN KÄYTTÄMISTÄ ASIASANASTOISTA JA LUOKITUKSISTA. Anne Holappa, STKS:n Erikoiskirjastojen työryhmä 14.5. 2014 Tieteiden talo SELVITYS ERIKOISKIRJASTOJEN KÄYTTÄMISTÄ ASIASANASTOISTA JA LUOKITUKSISTA Anne Holappa, STKS:n Erikoiskirjastojen työryhmä 14.5. 2014 Tieteiden talo Kysely Tarpeet: tämän koulutuspäivän suunnittelu Samalla

Lisätiedot

Sisällönkuvailun asiantuntijaverkoston kokous

Sisällönkuvailun asiantuntijaverkoston kokous Sisällönkuvailun asiantuntijaverkoston kokous MUISTIO 2/2009 Aika perjantai 18.9.2009, klo 10:30-14:40 Paikka Tampereen yliopiston kirjasto, Linna, kokoushuone 4029 Läsnä Green, Irma (TKK) Hedman, Arne

Lisätiedot

Asiasanastosta ontologiaksi

Asiasanastosta ontologiaksi Asiasanastosta ontologiaksi Katri Seppälä Semanttisen laskennan tutkimusryhmä (SeCo), http://www.seco.tkk.fi/ Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, mediatekniikan laitos Sanastokeskus TSK, http://www.tsk.fi/

Lisätiedot

(Kirjoittajatiedot lisätään hyväksyttyyn artikkeliin, ei arvioitavaksi lähetettävään käsikirjoitukseen)

(Kirjoittajatiedot lisätään hyväksyttyyn artikkeliin, ei arvioitavaksi lähetettävään käsikirjoitukseen) HOITOTIEDE-LEHTI Artikkelin mallipohja ja kirjoitusohjeet (Päivitetty 6.1.2016) Yleiset artikkelin asetukset ja ohjeet: Käsikirjoituksen pituus: korkeintaan 4000 sanaa sisältäen tiivistelmän, tekstisivut,

Lisätiedot

Vaikuttava terveydenhuolto

Vaikuttava terveydenhuolto Yhteistyöllä näyttöä ja vaikuttavuutta terveydenhuoltoon 14.4.2011 Arja Holopainen, TtT, johtaja Suomen JBI yhteistyökeskus Hoitotyön Tutkimussäätiö Vaikuttava terveydenhuolto Potilaan hoidon päätösten

Lisätiedot

Ontologioiden yhdistäminen YSO:oon

Ontologioiden yhdistäminen YSO:oon Ontologioiden yhdistäminen YSO:oon Katri Seppälä, Päivi Lipsanen ja Reetta Sinkkilä Semanttisen laskennan tutkimusryhmä (SeCo) Teknillinen korkeakoulu, mediatekniikan laitos; Helsingin yliopisto, tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

Mitä on sisällönkuvailu

Mitä on sisällönkuvailu Mitä on sisällönkuvailu Esko Siirala Helsingin yliopiston kirjasto HELKA-kirjastojen sisällönkuvailuiltapäivä 09.09.201 Helsingin yliopiston kirjasto / Esko Siirala / Mitä sisällönkuvailu on. 1 Sisällönkuvailu

Lisätiedot

Ilmiöprojektin tiedonhankinta

Ilmiöprojektin tiedonhankinta Ilmiöprojektin tiedonhankinta Kaunokirjallisuuden genret ja kirjailijat Lyseon 8C 23.3.2017 Mikkelin kaupunginkirjasto s. 1 Tervetuloa kirjastotunnille! Avaa sivu https://oppilaidenkirjastopolku.wordpress.com/

Lisätiedot

Liikkujan polku tiedonlähteille. Tutkimustietoa liikunnasta kun Google ei riitä Informaatikko Birgitta Järvinen, UKK-instituutti

Liikkujan polku tiedonlähteille. Tutkimustietoa liikunnasta kun Google ei riitä Informaatikko Birgitta Järvinen, UKK-instituutti Liikkujan polku tiedonlähteille Tutkimustietoa liikunnasta kun Google ei riitä Informaatikko Birgitta Järvinen, UKK-instituutti Liikkujan polku tiedonlähteille Miten haen artikkeleita, raportteja, kirjallisuutta

Lisätiedot

Näyttöön perustuva hoitotyö eläväksi KYSissä -koulutuksen

Näyttöön perustuva hoitotyö eläväksi KYSissä -koulutuksen Kirjasto sairaalassa terapiaa, tietoa, tutkimusta Sairaalakirjastopäivät Porissa 15.-16.4.2010 Näyttöön perustuva hoitotyö eläväksi KYSissä -koulutuksen tiedonhaun opetuksen toteutus Tavoitteet Näyttöön

Lisätiedot

Ovid Medline käyttöohjeita (10/2010)

Ovid Medline käyttöohjeita (10/2010) Ovid Medline käyttöohjeita (10/2010) Sisältö 1. Pikahaku - Basic Search:... - 1-2. Tarkennettu haku asiasanoilla - Advanced Ovid Search... - 1-3. Tulosjoukkojen yhdistely... - 5-4. Vapaasanahaku yksittäisellä

Lisätiedot

Lataa Hoitotyön vuosikirja Lataa

Lataa Hoitotyön vuosikirja Lataa Lataa Hoitotyön vuosikirja 2006 Lataa ISBN: 9789518944235 Sivumäärä: 247 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 19.77 Mb Inhimillisten voimavarojen johtamisesta on tullut todellinen haaste. Hoitotyön vuosikirjaan

Lisätiedot

-tesaurus. Nide 2. Aihekohtainen esittely. Versio 4.2 / suomen kieli. Euroopan unionin virallisen lehden taulukkojen liite

-tesaurus. Nide 2. Aihekohtainen esittely. Versio 4.2 / suomen kieli. Euroopan unionin virallisen lehden taulukkojen liite OA-AJ-07-003-FI-S Eurovoc-tesaurus Nide 2 Aihekohtainen esittely -tesaurus Nide 2 Aihekohtainen esittely Hinta Luxemburgissa (ei sis. alv:a): EUR 50 FI Versio 4.2 / suomen kieli Euroopan unionin virallisen

Lisätiedot

Suomen yliopistokirjastojen kokoelmakartta Terveystieteiden keskuskirjaston Terkon - kokoelmakarttaprojekti

Suomen yliopistokirjastojen kokoelmakartta Terveystieteiden keskuskirjaston Terkon - kokoelmakarttaprojekti Suomen yliopistokirjastojen kokoelmakartta Terveystieteiden keskuskirjaston Terkon - kokoelmakarttaprojekti Päivi Pekkarinen 29.11.2005 International Seminar on Collection Mapping Yliopistokirjastojen

Lisätiedot

Porin tiedekirjasto ja TTY:n verkkoaineistot

Porin tiedekirjasto ja TTY:n verkkoaineistot Porin tiedekirjasto ja TTY:n verkkoaineistot www.tut.fi/kirjasto/pori kirjasto-pori@tut.fi 040 826 2780 Sisältö: Porin tiedekirjaston kotisivu Porin tiedekirjaston aineiston haku Tutcattietokannasta (ja

Lisätiedot

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSissä

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSissä NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSissä I koulutuskokonaisuus lokakuu 2009 joulukuu 2010 II koulutuskokonaisuus syyskuu 2011 toukokuu 2012 NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSISSÄ VeTe Kurssiohjelma

Lisätiedot

Tutkijan informaatiolukutaito

Tutkijan informaatiolukutaito Tutkijan informaatiolukutaito Maria Forsman VTT, kirjastonjohtaja Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjasto Infolit-hankkeen koulutuspalaveri 17.2.2006 Kirjastoammattilaisesta tutkijaksi Taustalla Kirjasto-

Lisätiedot

Aineistoentiteettien ensisijaiset suhteet. RDA-koulutus Marja-Liisa Seppälä marja-liisa.seppala[ät]helsinki.fi

Aineistoentiteettien ensisijaiset suhteet. RDA-koulutus Marja-Liisa Seppälä marja-liisa.seppala[ät]helsinki.fi Aineistoentiteettien ensisijaiset suhteet RDA-koulutus 27.10.2015 Marja-Liisa Seppälä marja-liisa.seppala[ät]helsinki.fi Aineiston kuvailu aineiston attribuuttien ja suhteiden merkitseminen Teokset Ekspressiot

Lisätiedot

Sisällönkuvailu Fennicassa. Mirja Anttila Sisällönkuvailupäivä

Sisällönkuvailu Fennicassa. Mirja Anttila Sisällönkuvailupäivä Sisällönkuvailu Fennicassa Mirja Anttila Sisällönkuvailupäivä 20.11.2014 Kestävyysvaje BTJ n. 2 htv + KK 3,5 2,5 htv painetut kirjat n. 12000/vuosi kaupalliset e-kirjat 1000/7000 (takautuvasti 2013-2014)

Lisätiedot

Hoitotietojen systemaattinen kirjaaminen

Hoitotietojen systemaattinen kirjaaminen Hoitotietojen systemaattinen kirjaaminen Kaija Saranto, professori Kuopion yliopisto Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon koulutusohjelma ainoa laatuaan Suomessa, vuodesta 2000 monitieteinen, sosiaali-

Lisätiedot

Yleinen suomalainen ontologia YSO

Yleinen suomalainen ontologia YSO Yleinen suomalainen ontologia YSO Katri Seppälä Semanttisen laskennan tutkimusryhmä (SeCo) Teknillinen korkeakoulu, mediatekniikan laitos; Helsingin yliopisto, tietojenkäsittelytieteen laitos; Sanastokeskus

Lisätiedot

Lataa Lääketieteen termit 1-2. Lataa

Lataa Lääketieteen termit 1-2. Lataa Lataa Lääketieteen termit 1-2 Lataa ISBN: 9789516562950 Sivumäärä: 1684 sivua Formaatti: PDF Tiedoston koko: 39.39 Mb Lääketieteen termit on lääketieteen suomen kielen korvaamaton perusteos, selittävä

Lisätiedot

PubMed lääketieteellinen kokoteksti- ja viitetietokanta

PubMed lääketieteellinen kokoteksti- ja viitetietokanta PubMed lääketieteellinen kokoteksti- ja viitetietokanta Linkki: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez PubMed-tietokanta on internetissä vapaasti käytettävissä. Tietokanta sisältää yli 16 miljoonaa viitettä

Lisätiedot

FinCC luokituskokonaisuuden päivitys FinCC seminaari THL, Helsinki

FinCC luokituskokonaisuuden päivitys FinCC seminaari THL, Helsinki Anneli Ensio FinCC luokituskokonaisuuden päivitys FinCC seminaari 28.2.2012 THL, Helsinki Kansallinen hoitotyön kirjaamismalli 1. Päätöksenteon prosessimalli (WHOn hoitotyön malli, Suomeen 1970 luvulla)

Lisätiedot

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Kansalaisen käsikirjasta Suomi.fi:hin Kansalaisen käsikirja kirjana v. 1992 Kansalaisen käsikirja verkkopalveluna v. 1997 Julkishallinnon

Lisätiedot

Kilda-projektin tilannekatsaus: tulokset ja tavoitteet 2015. Kilda-projektin ohjausryhmän kokous 8.9.2015 Marja-Liisa Seppälä

Kilda-projektin tilannekatsaus: tulokset ja tavoitteet 2015. Kilda-projektin ohjausryhmän kokous 8.9.2015 Marja-Liisa Seppälä Kilda-projektin tilannekatsaus: tulokset ja tavoitteet 2015 Kilda-projektin ohjausryhmän kokous 8.9.2015 Marja-Liisa Seppälä RDA-käyttöönotto Käännös kopioitu RDA toolkitin julkaisualustalle -> julkaiseminen

Lisätiedot

KOKEMUKSIA KOKOELMAKARTASTA. International Seminar on Collection Mapping 29.11.2005 Harri Ahonen Kansalliskirjasto/Kokoelmapalvelut

KOKEMUKSIA KOKOELMAKARTASTA. International Seminar on Collection Mapping 29.11.2005 Harri Ahonen Kansalliskirjasto/Kokoelmapalvelut KOKEMUKSIA KOKOELMAKARTASTA International Seminar on Collection Mapping 29.11.2005 Harri Ahonen Kansalliskirjasto/Kokoelmapalvelut Aikataulu ja tilannekatsaus Kokoelmien kartoitus ja kuvailu aloitettu

Lisätiedot

Hoitotyön toiminnan mallintaminen - käytännön tieto tietojärjestelmiin

Hoitotyön toiminnan mallintaminen - käytännön tieto tietojärjestelmiin Hoitotyön toiminnan mallintaminen - käytännön tieto tietojärjestelmiin Terveydenhuollon atk-päivät 27.-28.5.2002 Anneli Ensio Projektipäällikkö Kuopion yliopistollinen sairaala Käytännön tieto tietojärjestelmiin

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen metatietovaranto -hanke Yleisten kirjastojen projekti

Kirjastojen kansallinen metatietovaranto -hanke Yleisten kirjastojen projekti Kokkolan kaupunginkirjasto maakuntakirjasto aloittaa pilotoinnin keväällä ja kesällä 2012 Pilotoinnin 1. vaihe Kokkolassa asennetaan Auroraan Linda poiminnan kohdetietokannaksi Kokkolassa asennetaan Aleph-luettelointiklientti

Lisätiedot

Hilkka Alila & Riitta Juutistenaho

Hilkka Alila & Riitta Juutistenaho Samanlaisia vai erilaisia? kokoelmat kartoitettiin Oulun yliopiston ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun kirjastoissa Hilkka Alila & Riitta Juutistenaho Oulun yliopiston ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Hoitotyön Tutkimussäätiö ja Suomen JBI-keskus näyttöön perustuvan toiminnan kehittäjänä. Hannele Siltanen Sh, TtM, tutkija Hoitotyön Tutkimussäätiö

Hoitotyön Tutkimussäätiö ja Suomen JBI-keskus näyttöön perustuvan toiminnan kehittäjänä. Hannele Siltanen Sh, TtM, tutkija Hoitotyön Tutkimussäätiö Hoitotyön Tutkimussäätiö ja Suomen JBI-keskus näyttöön perustuvan toiminnan kehittäjänä Hannele Siltanen Sh, TtM, tutkija Hoitotyön Tutkimussäätiö Näyttöön perustuva toiminta (NPT) = parhaan saatavilla

Lisätiedot

RDA:n ydinelementit Mitä ne ovat?

RDA:n ydinelementit Mitä ne ovat? RDA:n ydinelementit Mitä ne ovat? RDA-koulutus 2015 Martin Engberg Kansalliskirjasto Manifestaatio Teos Henkilö Ekspressio Ydinelementit Attribuutit ja suhteet jotka tukevat käyttäjän tarpeita: tunnistaa

Lisätiedot

Porin tiedekirjasto ja TTY:n verkkoaineistot

Porin tiedekirjasto ja TTY:n verkkoaineistot Porin tiedekirjasto ja TTY:n verkkoaineistot www.tut.fi/kirjasto/pori kirjasto-pori@tut.fi 040 826 2780 Sisältö: Porin tiedekirjaston kotisivu Porin tiedekirjaston aineiston haku Tutcattietokannasta (ja

Lisätiedot

YSA- AUKTORITEETTITIE- TUEET HELKASSA VILLE HUHTALA HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO, SAATAVUUSPALVELUT

YSA- AUKTORITEETTITIE- TUEET HELKASSA VILLE HUHTALA HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO, SAATAVUUSPALVELUT YSA- AUKTORITEETTITIE- TUEET HELKASSA VILLE HUHTALA HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO, SAATAVUUSPALVELUT 9.9.2015 AUKTORISOITUJEN YSA- TERMIEN SAAMINEN HELKAAN ALKUTILANNE HELKASSA MONIA SANASTOJA - MITÄ HAITTAA?

Lisätiedot

PubMed-opas. Itä-Suomen yliopiston kirjasto KYSin tieteellinen kirjasto helmikuu 2011. tuulevi.ovaska@uef.fi

PubMed-opas. Itä-Suomen yliopiston kirjasto KYSin tieteellinen kirjasto helmikuu 2011. tuulevi.ovaska@uef.fi PubMed-opas Itä-Suomen yliopiston kirjasto KYSin tieteellinen kirjasto helmikuu 2011 Aloitus Osoitteesta http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?otool=ifikuplib Nelli-portaalista (Tietokannat) UEF:n kirjaston

Lisätiedot

Lataa Kulttuurinen hoitotiede ja tutkimus. Lataa

Lataa Kulttuurinen hoitotiede ja tutkimus. Lataa Lataa Kulttuurinen hoitotiede ja tutkimus Lataa ISBN: 9789526102962 Sivumäärä: 231 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 21.20 Mb Kulttuurin, terveyden ja hoitotyön yhteyttä on tutkittu etenevässä määrin viime

Lisätiedot

Suomi.fi-palvelutietovaranto

Suomi.fi-palvelutietovaranto Suomi.fi-palvelutietovaranto Kaikki oleellinen julkishallinnon palveluista yhdessä paikassa PTV-metatietokoulutus Luokitukset ja asiasanat (ontologiakäsitteet) 30.5.2017 Metatiedot Metatieto on tietoa

Lisätiedot

Hoitotyön dokumentointi atk:n avulla

Hoitotyön dokumentointi atk:n avulla Suomen Kuntaliitto Sairaalapalvelut Hoitotyön dokumentointi atk:n avulla yliopettaja Kaija Saranto, Espoon - Vantaan ammatti korkeakoulu, Porvoo Instituutti Pori 29.05.2000 Kaija Saranto, TtT, Yliopettaja

Lisätiedot

aloita kirjautumalla Nelliin Diakin verkkotunnuksilla Diak kirjasto MF/2010 DIAKIN NELLI-PORTAALIN KÄYTTÖOHJE

aloita kirjautumalla Nelliin Diakin verkkotunnuksilla Diak kirjasto MF/2010 DIAKIN NELLI-PORTAALIN KÄYTTÖOHJE 1 Diak kirjasto MF/2010 DIAKIN NELLI-PORTAALIN KÄYTTÖOHJE Nelli-portaali on Suomessa käytössä oleva sähköisten aineistojen hallintaväline, yhteinen tietokantojen käyttöliittymä, jota käyttävät erityisesti

Lisätiedot

Miksi asiasanastot eivät riitä vaan tarvitaan ontologioita?

Miksi asiasanastot eivät riitä vaan tarvitaan ontologioita? Miksi asiasanastot eivät riitä vaan tarvitaan ontologioita? Prof. Eero Hyvönen TKK Viestintätekniikka ja Helsingin yliopisto Semantic Computing Research Group (SeCo) Lähde: E. Hyvönen: Miksi asiasanastot

Lisätiedot

SISÄLLÖNKUVAILUOHJE MARC 21-FORMAATTIA VARTEN

SISÄLLÖNKUVAILUOHJE MARC 21-FORMAATTIA VARTEN kommentit Sisällönkuvailun asiantuntijaverkostolle http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/neuvosto/verkostot/sisallonkuvailuverkostot.html laadittu 22.11.2012, päivitetty 16.1.2013 SISÄLLÖNKUVAILUOHJE

Lisätiedot

FinCC; luokituskokonaisuus. Anneli Ensio Kuopion yliopisto Shiftec tutkimusyksikkö

FinCC; luokituskokonaisuus. Anneli Ensio Kuopion yliopisto Shiftec tutkimusyksikkö FinCC; luokituskokonaisuus Anneli Ensio Kuopion yliopisto Shiftec tutkimusyksikkö anneli.ensio@uku.fi FinCC: Suomalainen hoidon tarveluokitus (SHTaL) v. 2.0 -- 2.01 Suomalainen hoitotyön toimintoluokitus

Lisätiedot

Ohje: Miten haen artikkeleita Ratu Net verkkopalvelusta

Ohje: Miten haen artikkeleita Ratu Net verkkopalvelusta Ohje: Miten haen artikkeleita Ratu Net verkkopalvelusta a) Verkkopalvelun ulkoasu...1 b) Ratu-korttien hakeminen...3 c) Ratu-korttien lukeminen...5 Siirry Ratu Net verkkopalveluun klikkaamalla linkkiä

Lisätiedot

Johanna Eerola KÄSITTEIDEN ILMAISUJEN VÄLISET SEMANTTISET SUHTEET SYDÄN- JA VERISUONITAUTEJA KOSKEVISSA VERKKOKLINIKAN KYSYMYKSISSÄ JA VASTAUKSISSA

Johanna Eerola KÄSITTEIDEN ILMAISUJEN VÄLISET SEMANTTISET SUHTEET SYDÄN- JA VERISUONITAUTEJA KOSKEVISSA VERKKOKLINIKAN KYSYMYKSISSÄ JA VASTAUKSISSA Johanna Eerola KÄSITTEIDEN ILMAISUJEN VÄLISET SEMANTTISET SUHTEET SYDÄN- JA VERISUONITAUTEJA KOSKEVISSA VERKKOKLINIKAN KYSYMYKSISSÄ JA VASTAUKSISSA Tampereen yliopisto Informaatiotutkimuksen laitos Pro

Lisätiedot

Taustamuistio 1 (6) Yhteinen tiedon hallinta -hanke. Taustatietoa Sanaston metatietomallin määrittely -työpajan keskusteluun

Taustamuistio 1 (6) Yhteinen tiedon hallinta -hanke. Taustatietoa Sanaston metatietomallin määrittely -työpajan keskusteluun Taustamuistio 1 (6) 2.11.2016 Yhteinen tiedon hallinta -hanke Taustatietoa Sanaston metatietomallin määrittely -työpajan keskusteluun Sanastotyötä tehdään paljon. Tuotettavan sanaston käyttötarve ja -kohde

Lisätiedot

KIELITIETEEN ELEKTRONINEN SANAST0: Hankkeen esittelyä. Sirpa Leppänen Jyväskylän yliopisto Kielten laitos/ englanti

KIELITIETEEN ELEKTRONINEN SANAST0: Hankkeen esittelyä. Sirpa Leppänen Jyväskylän yliopisto Kielten laitos/ englanti KIELITIETEEN ELEKTRONINEN SANAST0: Hankkeen esittelyä Sirpa Leppänen Jyväskylän yliopisto Kielten laitos/ englanti sleppane@cc.jyu.fi Sanastohankkeen taustavoimat Kielten laitos Soveltavan kielentutkimuksen

Lisätiedot

Finton jatko vuosina

Finton jatko vuosina Finton jatko vuosina 2016-2018 Finto-projektin laajennettu projektiryhmä 31.5.2016 Uusi hanke Yhteiset tiedon hallinnan sanastopalvelut -tutkimus- ja kehittämishanke Osana YTI-kokonaisuutta Yhteinen tiedon

Lisätiedot

Historialliset paikat ja kartat

Historialliset paikat ja kartat Historialliset paikat ja kartat Esko Ikkala 27.11.2015 Sisällys 1. Motivaatio ja tavoitteet 2. Sotasammon paikkaontologian kokoaminen 3. Historiallisten karttojen käyttöönotto 4. Sotasammon paikkanäkymän

Lisätiedot

HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA

HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA TAUSTAA JA VALMISTELUTYÖTÄ KOULUTUKSEN ALOITTAMISEKSI Kansainvälinen yhteistyö Ulkomailta

Lisätiedot

Valtakunnalliset rekisterit hoito- ja terveystieteellisessä tutkimuksessa 8.12.2010 Katriina Laaksonen

Valtakunnalliset rekisterit hoito- ja terveystieteellisessä tutkimuksessa 8.12.2010 Katriina Laaksonen Valtakunnalliset rekisterit hoito- ja terveystieteellisessä tutkimuksessa 8.12.2010 Katriina Laaksonen Esityksen sisältö ja lähteet Esitys Johdantoa aiheeseen Sairaanhoitajaliitosta lyhyesti, miksi olemme

Lisätiedot

Finto-palvelu ja ontologioiden käyttöönotto sisällönkuvailussa

Finto-palvelu ja ontologioiden käyttöönotto sisällönkuvailussa Finto-palvelu ja ontologioiden käyttöönotto sisällönkuvailussa Mikko Lappalainen mikko.lappalainen@helsinki.fi Helka-kirjastojen sisällönkuvailun iltapäivä, 09.09.2015 1 Finto-projektin kuulumisia Henkilöstömuutoksia:

Lisätiedot

Fennica Melindassa. Melinda-tietoisku 27.4. 2015 Kiti Vilkki-Eriksson Kansalliskirjasto

Fennica Melindassa. Melinda-tietoisku 27.4. 2015 Kiti Vilkki-Eriksson Kansalliskirjasto Fennica Melindassa Melinda-tietoisku 27.4. 2015 Kiti Vilkki-Eriksson Kansalliskirjasto Sisältö Mikä on Fennica Fennica-tietokanta ja Fennica-kokoelma Fennican lakisääteiset ja kansainväliset velvoitteet

Lisätiedot

TIEDONHANKINNAN PERUSTEET (1 op) harjoitus 1 (TaY Pori syksy 2014)

TIEDONHANKINNAN PERUSTEET (1 op) harjoitus 1 (TaY Pori syksy 2014) TIEDONHANKINNAN PERUSTEET (1 op) harjoitus 1 (TaY Pori syksy 2014) Tärkeimmät kotimaiset hakupalvelut Porin tiedekirjaston kotisivut (kerrataan pikaisesti) Porin tiedekirjaston painettu aineisto Tutcatista:

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Risto Kaaja. Lääketieteellinen tiedekunta. Sisätautioppi

PROFESSORILUENTO. Professori Risto Kaaja. Lääketieteellinen tiedekunta. Sisätautioppi PROFESSORILUENTO Professori Risto Kaaja Sisätautioppi Lääketieteellinen tiedekunta 18.11.2015 Professori Risto Kaaja pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 18. marraskuuta 2015

Lisätiedot

SKOS. Osma Suominen ONKI-hankkeen laajennettu projektiryhmä

SKOS. Osma Suominen ONKI-hankkeen laajennettu projektiryhmä SKOS Osma Suominen 10.9.2013 ONKI-hankkeen laajennettu projektiryhmä Sisällys 1. Mikä SKOS? 2. Miksi SKOS eikä OWL? 3. Haasteita SKOSin käytössä Mikä SKOS? Simple Knowledge Organization System W3C:n standardi

Lisätiedot

Kieli sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kieli sosiaali- ja terveydenhuollossa Kieli sosiaali- ja terveydenhuollossa Kielelliset oikeudet kuuluvat yksilön perusoikeuksiin. Omakielinen sosiaali- ja terveydenhuolto on tärkeä osa ihmisen perusturvallisuutta kaikissa elämän vaiheissa.

Lisätiedot

Suomen Laki I,II ja III -teoksia (Talentum).

Suomen Laki I,II ja III -teoksia (Talentum). 1 Lakikirjan käyttö Lakikirjatentti Tentti, johon saat ottaa lakikirjan mukaan. Kirjanpito, kauppaoikeus, esineoikeus, perhe- ja jäämistöoikeus, työoikeus, ympäristöoikeus, kv. yksityisoikeus, rikosoikeus,

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 21.4.2011 Jani Ruotsalainen. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 21.4.2011 Jani Ruotsalainen. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Cochrane Suomessa suomalaisille COSH-ryhmän avajaiset, Helsinki 15.4.2011 Jani Ruotsalainen Miten hyödynnän cochrane-katsauksia? Miten pääsen tekemään cochrane katsauksia? Mitä hyötyä

Lisätiedot

Opiskelijoiden kokemuksia moniammatillisesta terveysalan simulaatio-opetuksesta Kuopiossa

Opiskelijoiden kokemuksia moniammatillisesta terveysalan simulaatio-opetuksesta Kuopiossa Opiskelijoiden kokemuksia moniammatillisesta terveysalan simulaatio-opetuksesta Kuopiossa Terhi Saaranen, dosentti, yliopistonlehtori, TtT, Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos Kirsimarja Metsävainio,

Lisätiedot

YSAsta YSOon kirjastoissa: miksi ja miten

YSAsta YSOon kirjastoissa: miksi ja miten YSAsta YSOon kirjastoissa: miksi ja miten YSAsta YSOon kirjastoissa: miksi ja miten YSAsta YSOon kirjastoissa: miksi ja miten Johdanto YSOon siirtymisen hyödyt Monikielisyys ja rikastettu termistö Pysyvät

Lisätiedot