Eduskunnan puhemiehelle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eduskunnan puhemiehelle"

Transkriptio

1 KIRJALLINEN KYSYMYS 790/2013 vp Reumaa sairastavien hoidon taso ja hoitoonpääsyn sujuvoittaminen Eduskunnan puhemiehelle Aiemmin reumaa sairastava on voinut päästä suoraan reumalääkärille, mutta nykyisin nopeaa hoitoa tarvitsevat kierrätetään yleislääkärin kautta. Jatkuvasti ruuhkautuvilla terveysasemilla, esimerkiksi Espoossa, tämä johtaa tilanteisiin, joissa lähetettä hakevat pääsevät hoitoon hyvin hitaasti. Etelä-Suomessa tilanne on paikoin huono myös kaupungin työntekijöiden työterveyshuollossa. Reumaa sairastavat ovat joutuneet jopa kahden viikon sairauslomalle, koska työkyky on menetetty eikä hoitoon pääse. Vaihtoehtona on mennä yksityiselle vastaanotolle, jossa esimerkiksi kertakäynti ja siihen kuuluva piikitys molempiin ranteisiin voi maksaa 300 euroa. Asiallisella hoidon järjestämisellä reumapotilas pääsisi takaisin työhön 1 2 päivässä kohtuullisilla kustannuksilla, mutta reumahoidon takkuamisen vuoksi osa ammattitaitoisesta työvoimasta joutuu olemaan poissa työstä pitkiä aikoja. Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 :ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen: Mikä on hallituksen näkemys reumaa sairastavien hoidon tasosta Suomessa ja kuinka se aikoo sujuvoittaa reumapotilaiden hoitoonpääsyä? Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2013 Arja Juvonen /ps Versio 2.0

2 Ministerin vastaus Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan työjärjestyksen 27 :ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Arja Juvosen /ps näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 790/2013 vp: Mikä on hallituksen näkemys reumaa sairastavien hoidon tasosta Suomessa ja kuinka se aikoo sujuvoittaa reumapotilaiden hoitoonpääsyä? Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa: Reumasairaudet ovat pitkäaikaissairauksia, joiden syy on vielä epäselvä. Nivelreumaan sairastuu Suomessa vuosittain noin henkeä. Hoidon tavoitteena on parantaa tulehdusreaktio, joka tavallisesti esiintyy nivelissä. Hoito on usein monimuotoista ja suun kautta annettavien lääkkeiden lisäksi voidaan tarvita niveliin annettavia pistoksia. Hoito tavallisesti aloitetaan erikoissairaanhoidon toimesta. Kun sairauden rauhoittuminen tai hyvä hoitovaste on saavutettu lääkityksellä eikä haittavaikutuksia ole ilmennyt, jatkohoito siirtyy perusterveydenhuoltoon. Tämä tapahtuu yleensä 1 2 vuoden kuluttua taudin toteamisesta ja hoidon aloittamisesta. Tällöin potilaan kuntoutusarvio ja riittävä potilasohjaus tulee olla tehty. Jatkossakin hyvä hoito edellyttää kiinteää yhteistyötä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä. Nivelreuman hoito merkitsee usein läpi elämän kestävää lääkehoitojen sarjaa, mahdollisia ortopedisia toimenpiteitä sekä lääkinnällistä ja ammatillista kuntoutusta. Lääkäriseura Duodecim on laatinut nivelreuman Käypä hoito- suosituksen. Lisäksi ministeriö on julkaissut yhtenäiset perusteet erikoissairaanhoidon pitkäaikaisseurantaa edellyttävistä tulehduksellisista reumasairauksista. Sairaanhoitopiirit ovat kehittäneet reuman hoitoa alueellisesti ja muun muassa rakentaneet reumasairauksien hoitoketjuja. Näiden avulla on pystytty parantamaan reumasairauksien kokonaisuuden hoitoketjua. Terveydenhuoltolain mukaan terveydenhuollon toiminnan on perustuttava näyttöön ja hyviin hoito- ja toimintakäytäntöihin. Sen on oltava laadukasta, turvallista ja asianmukaisesti toteutettua. Lain mukaan kunnan perusterveydenhuollon on vastattava potilaan hoidon kokonaisuuden yhteensovittamisesta, jollei siitä muutoin erikseen sovita. Reumasairaudet ovat yleisiä ja niiden hoito jatkuu monesti vuosia tai vuosikymmeniä. Tämän takia hoitoketjuja rakennettaessa pyritään siihen, että vaativat tapaukset hoidetaan erikoissairaanhoidossa. Perusterveydenhuolto vastaa pitkäaikaisseurannasta. Näin toimitaan myös muissa pitkäaikaisissa kansansairauksissa. Terveydenhuoltolaki edellyttää sitä, että kunta ja sairaanhoitopiiri tarjoavat kansalaisen tarvitsemat terveydenhuollon palvelut. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) seuraavat hoidon saatavuutta. Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksella pyritään edelleen kehittämään hoitojärjestelmää vastaamaan myös reumapotilaiden tarpeisiin. 2

3 Ministerin vastaus KK 790/2013 vp Arja Juvonen /ps Helsingissä 4 päivänä lokakuuta 2013 Peruspalveluministeri Susanna Huovinen 3

4 Ministerns svar Till riksdagens talman I det syfte som anges i 27 i riksdagens arbetsordning har Ni, Herr talman, till den minister som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 790/2013 rd undertecknat av riksdagsledamot Arja Juvonen /saf: Vilken är regeringens åsikt om nivån hos vården för patienter med reumatism i Finland och vad ämnar den göra för att underlätta för reumapatienter att få vård? Som svar på detta spörsmål anför jag följande: Reumasjukdomar är kroniska sjukdomar vars orsak fortfarande är oklar. Årligen insjuknar ungefär personer i ledgångsreumatism i Finland. Målet med vården är att lindra den inflammatoriska reaktion som vanligen förekommer i lederna. Behandlingen är ofta mångformig och utöver medicinering med läkemedel som ges via munnen kan även injektioner i lederna vara nödvändiga. Vården inleds vanligen inom den specialiserade sjukvården. Då man uppnått en lindring av sjukdomen eller ett gott behandlingssvar med hjälp av läkemedel och inga biverkningar har tillstött, överförs den fortsatta vården till primärvården. Detta inträffar i allmänhet 1 2 år efter det att sjukdomen har diagnosticerats och behandlingen har inletts. I detta skede ska en rehabiliteringsbedömning och en tillräcklig patienthandledning ha blivit utförda. En fortsatt god vård förutsätter ett intensivt samarbete mellan primärvården och den specialiserade sjukvården. Ledgångsreumatism kräver ofta livslång behandling med läkemedel, eventuellt ortopediska ingrepp samt medicinsk och yrkesinriktad rehabilitering. Läkarföreningen Duodecim har utarbetat en God medicinsk praxis- rekommendation för ledgångsreumatism. Dessutom har ministeriet gett ut enhetliga grunder för den specialiserade sjukvården om inflammatoriska reumatiska sjukdomar som kräver långtidsuppföljning. Sjukvårdsdistrikten har utvecklat reumavården lokalt och bland annat byggt upp vårdkedjor för reumasjukdomar. Med hjälp av dessa har man lyckats förbättra den totala vårdkedjan för reumasjukdomarna. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska verksamheten inom hälso- och sjukvården baseras på evidens, god vårdpraxis och goda rutiner. Den ska vara högkvalitativ och säker och bedrivas på behörigt sätt. Enligt lagen ska den kommunala primärvården ansvara för samordningen av den samlade vården av en patient, om inte något annat särskilt avtalas. Reumasjukdomar är allmänt förekommande och behandlingen av dem sträcker sig ofta över flera år eller årtionden. Därför strävar man vid planeringen av vårdkedjor till att de krävande fallen behandlas inom den specialiserade sjukvården. Primärvården svarar för den långsiktiga uppföljningen. Detta är fallet även för andra kroniska folksjukdomar. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska kommuner och sjukvårdsdistrikt erbjuda de hälso- och sjukvårdstjänster invånarna behöver. Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) följer upp tillgången till vård. Med social- och hälsovårdsreformen strävar man efter att ytterligare utveckla vårdsystemet så att det motsvarar även reumapatienternas behov. 4

5 Ministerns svar KK 790/2013 vp Arja Juvonen /ps Helsingfors den 4 oktober 2013 Omsorgsminister Susanna Huovinen 5

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 816/2013 vp Päihdeäitien tahdonvastaiseen hoitoon ohjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Yhä useampi lapsi vammautuu tai sairastuu vakavasti äidin päihteiden käytön vuoksi jo ennen syntymää

Lisätiedot

Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset

Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset Etelä-Suomen alueen sairaanhoitopiirit Anne Lindfors-Niilola, Kirsti Riihelä, Raija Kaskinen Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 26/2013

Lisätiedot

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Lastensuojelu

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Lastensuojelu Tuloksellisuustarkastuskertomus Lastensuojelu Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 6/2012 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 6/2012 Tuloksellisuustarkastuskertomus Lastensuojelu

Lisätiedot

HOSPITAALI. Huomio kivunhoitoon. Teemana menestyjät Teemasivuilla esittelemme kuusi Vuoden menestyjä 2007 -kannustepalkinnon saanutta työryhmää.

HOSPITAALI. Huomio kivunhoitoon. Teemana menestyjät Teemasivuilla esittelemme kuusi Vuoden menestyjä 2007 -kannustepalkinnon saanutta työryhmää. HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts 5 2008 HENKILÖSTÖLEHTI PERSONALTIDSKRIFT Huomio kivunhoitoon Teemana menestyjät Teemasivuilla esittelemme kuusi Vuoden

Lisätiedot

Pitkäaikaistyöttömien työllistyminen ja syrjäytymisen ehkäisy. Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset

Pitkäaikaistyöttömien työllistyminen ja syrjäytymisen ehkäisy. Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset Tuloksellisuustarkastuskertomus 229/2011 Pitkäaikaistyöttömien työllistyminen ja syrjäytymisen ehkäisy Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus

Lisätiedot

PALVELUHAKEMISTO SERVICEKATALOG SIUNTIO/ SJUNDEÅ 2015

PALVELUHAKEMISTO SERVICEKATALOG SIUNTIO/ SJUNDEÅ 2015 PALVELUHAKEMISTO SERVICEKATALOG SIUNTIO/ SJUNDEÅ 2015 KESKEISET YHTEYSTIEDOT CENTRALA KONTAKTUPPGIFTER Yleinen hätänumero (palokunta, pelastuspalvelu, sairaankuljetus ja poliisi) - Allmänt nödnummer (brandkår,

Lisätiedot

Sisätautien vuodeosasto A-sairaalaan

Sisätautien vuodeosasto A-sairaalaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift Yt-neuvottelut puhuttavat työterveysvastaanotoilla Sisätautien vuodeosasto Raisiosta A-sairaalaan

Lisätiedot

KANSALLINEN TERVEYSEROJEN KAVENTAMISEN TOIMINTAOHJELMA

KANSALLINEN TERVEYSEROJEN KAVENTAMISEN TOIMINTAOHJELMA Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2008:16 KANSALLINEN TERVEYSEROJEN KAVENTAMISEN TOIMINTAOHJELMA 2008 2011 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ ISSN 1236-2050 ISBN 978-952-00-2609-7 (nid.) ISBN 978-952-00-2616-3

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Amoxin comp 500 mg kalvopäällysteinen tabletti Amoxin comp 50 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten Amoksisilliini/klavulaanihappo

PAKKAUSSELOSTE. Amoxin comp 500 mg kalvopäällysteinen tabletti Amoxin comp 50 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten Amoksisilliini/klavulaanihappo PAKKAUSSELOSTE Amoxin comp 500 mg kalvopäällysteinen tabletti Amoxin comp 50 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten Amoksisilliini/klavulaanihappo Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Gasterix 15 mg enterokapselit, kovat Gasterix 30 mg enterokapselit, kovat lansopratsoli

PAKKAUSSELOSTE. Gasterix 15 mg enterokapselit, kovat Gasterix 30 mg enterokapselit, kovat lansopratsoli PAKKAUSSELOSTE Gasterix 15 mg enterokapselit, kovat Gasterix 30 mg enterokapselit, kovat lansopratsoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

KASTE 2008 2011. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

KASTE 2008 2011. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2008:6 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ ISSN 1236-2050 ISBN 978-952-00-2533-5 (nid.) ISBN 978-952-00-2534-2

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Galantamine Actavis 8 mg kovat depotkapselit Galantamine Actavis 16 mg kovat depotkapselit Galantamine Actavis 24 mg kovat depotkapselit galantamiini Lue tämä pakkausseloste

Lisätiedot

KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA

KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA Fontana är Klubbhus Fontanas egen medlemstidning. Klubbhuset ligger i Karis. Klubbhus Fontana är avsett för personer som har eller har haft psykisk ohälsa. Syftet med

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Losartan Krka 12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit Losartan Krka 50 mg kalvopäällysteiset tabletit Losartan Krka 100 mg kalvopäällysteiset tabletit losartaanikalium Lue

Lisätiedot

Ole edelläkävijä, ole mukana epsos-kokeilussa. Var en föregångare, delta i epsosförsöket

Ole edelläkävijä, ole mukana epsos-kokeilussa. Var en föregångare, delta i epsosförsöket Ole edelläkävijä, ole mukana epsos-kokeilussa Var en föregångare, delta i epsosförsöket Inom det europeiska epsos-projektet utvecklas internationella tjänster för hälsovården, bland annat överföring av

Lisätiedot

Kelan terminologinen sanasto. FPA-termer. Etuuksiin liittyvät käsitteet, 3. laitos. Förmånsrelaterade begrepp, 3 upplagan.

Kelan terminologinen sanasto. FPA-termer. Etuuksiin liittyvät käsitteet, 3. laitos. Förmånsrelaterade begrepp, 3 upplagan. Kelan terminologinen sanasto Etuuksiin liittyvät käsitteet, 3. laitos FPA-termer Förmånsrelaterade begrepp, 3 upplagan TSK 46 Kela FPA SANASTOKESKUS TSK TERMINOLOGICENTRALEN TSK Helsinki 2014 Toimitus/Redigering:

Lisätiedot

Tavoitteena turvallinen, toimiva ja tehokas T3-sairaala

Tavoitteena turvallinen, toimiva ja tehokas T3-sairaala Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift Tuloksekasta hukkajahtia VSSHP:ssä LUE LISÄÄ SIVULTA»4 6 Tavoitteena turvallinen, toimiva ja

Lisätiedot

Rakennusten kosteus- ja homeongelmat. eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2012

Rakennusten kosteus- ja homeongelmat. eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2012 Rakennusten kosteus- ja homeongelmat eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2012 Rakennusten kosteus- ja homeongelmat Kari Reijula, Guy Ahonen, Harri Alenius, Rauno Holopainen, Sanna Lappalainen, Eero

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aclovir 200 mg tabletit asikloviiri

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aclovir 200 mg tabletit asikloviiri Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Aclovir 200 mg tabletit asikloviiri Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Siqualone Decanoat 25 mg/ml injektioneste, liuos. flufenatsiinidekanoaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Siqualone Decanoat 25 mg/ml injektioneste, liuos. flufenatsiinidekanoaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Siqualone Decanoat 25 mg/ml injektioneste, liuos flufenatsiinidekanoaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

Merenkulku on Suomelle elintärkeää Sjöfarten är livsviktig för Finland. Positiivisuutta peliin! Positivitet i spelet! 2 3/2011

Merenkulku on Suomelle elintärkeää Sjöfarten är livsviktig för Finland. Positiivisuutta peliin! Positivitet i spelet! 2 3/2011 2 3/2011 MERIMIESELÄKEKASSAN ASIAKASLEHTI I SJÖMANSPENSIONSKASSANS KUNDTIDNING Merenkulku on Suomelle elintärkeää Sjöfarten är livsviktig för Finland Positiivisuutta peliin! Positivitet i spelet! 1 2 3/2011

Lisätiedot

Ge ditt barn en gåva Anna lapsellesi lahja

Ge ditt barn en gåva Anna lapsellesi lahja Ge ditt barn en gåva Anna lapsellesi lahja folktinget www.folktinget.fi folktinget@folktinget.fi 09-6844 250 Grafisk form: Christian Aarnio Foto: Charlotta Boucht Tryck: juni 2013 / DMP, Helsingfors 2

Lisätiedot

Terveydenhuollon rahoituksen optimaalinen väestön koko

Terveydenhuollon rahoituksen optimaalinen väestön koko Ilkka Vohlonen, Jan Klavus, Veli Koistinen, Tuula Talvinko ja Martti Virtanen Terveydenhuollon rahoitukn optimaalinen väestön koko Acta nro 225 Ilkka Vohlonen, Jan Klavus, Veli Koistinen, Tuula Talvinko

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ipratropiumbromidi

PAKKAUSSELOSTE. ipratropiumbromidi 1 PAKKAUSSELOSTE ATROVENT ECO 20 mikrog/annos inhalaatiosumute,liuos ipratropiumbromidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit

Lisätiedot

Sitä saa mitä tilaa. Tilaaja tuottaja-toiminta tavan kehittyminen sosiaalija terveyspalveluissa RAPORTTI

Sitä saa mitä tilaa. Tilaaja tuottaja-toiminta tavan kehittyminen sosiaalija terveyspalveluissa RAPORTTI Maijaliisa Junnila Tuomas Aho Sami Fredriksson Ilmo Keskimäki Juhani Lehto Miika Linna Sari Miettinen Liina-Kaisa Tynkkynen Tilaaja tuottaja-toiminta tavan kehittyminen sosiaalija terveyspalveluissa RAPORTTI

Lisätiedot

Krist Alli Nro. Naiset toistensa tukena kotona ja maailmalla 27.9.2012. KD Naisten kuntavaalitavoitteet

Krist Alli Nro. Naiset toistensa tukena kotona ja maailmalla 27.9.2012. KD Naisten kuntavaalitavoitteet Krist Alli Nro 27.9.2012 2 KD Naiset / KD Kvinnorna Naiset toistensa tukena kotona ja maailmalla KD Naisten kuntavaalitavoitteet 2013-2016 Sivu 4 Lastensuojelun toimijoiden kustanuksia vertailtava Sivu

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen strategia 2020 Nationell strategi för gång och cykling 2020 National Strategy for Walking and Cycling 2020

Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen strategia 2020 Nationell strategi för gång och cykling 2020 National Strategy for Walking and Cycling 2020 Kommunikationsministeriet Ministry of Transport and Communications Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen strategia 2020 Nationell strategi för gång och cykling 2020 National Strategy for Walking and Cycling

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. sulfasalatsiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. sulfasalatsiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Salazopyrin EN 500 mg enterotabletit sulfasalatsiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Allonol 100 mg ja 300 mg tabletti Allopurinoli

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Allonol 100 mg ja 300 mg tabletti Allopurinoli Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Allonol 100 mg ja 300 mg tabletti Allopurinoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot