Ympäristökonsultointi Jynx Oy, 2013 Hakkuuaukeat ja eri-ikäiset taimikot ovat yleinen näky kohteella. Kuva: Arto Kalpa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristökonsultointi Jynx Oy, 2013 Hakkuuaukeat ja eri-ikäiset taimikot ovat yleinen näky kohteella. Kuva: Arto Kalpa"

Transkriptio

1 PONSIVUOREN LUONTOSELVITYS Ympäristökonsultointi Jynx Oy, 2013 Hakkuuaukeat ja eri-ikäiset taimikot ovat yleinen näky kohteella. Kuva: Arto Kalpa

2 Sisällys Tekijät. 3 Johdanto. 4 Menetelmät 5 Liito-orava (Pteromys volans).. 6 Lepakot... 6 Luontotyypit ja kasvillisuus. 10 Yhteenveto. 13 Lähteet ja viitteet

3 Tekijät Arto Kalpa, FM (s. 1957) kasviekologi. Kalpa on toiminut Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa noin 10 vuotta viimeisten 15 vuoden aikana. Hän on tehnyt ELY:n luonnonsuojeluyksikössä erilaisia kasvillisuus- ja luontotyyppi-inventointitöitä, hän on työskennellyt myös ympäristöalan konsulttiyrityksissä, ympäristöjärjestöissä ja osuuskunnassa tehden mm. kaava-alueiden luontoselvityksiä. Hannu Klemola, VTM (s.1965) on kaarinalainen ympäristöalan ammattilainen, jolla on työkokemusta ympäristöhallinnosta, kansalaisjärjestöstä ja kehitysmaiden ympäristöasioista. Ympäristökonsultointia hän on tehnyt vuodesta Klemola on kirjoittanut lukuisia artikkeleita linnuista ja on yksi Varsinais-Suomen linnut -kirjan kirjoittajista. Ari Kuusela (s.1963) on turkulainen palkittu luontokuvaaja ja pitkän linjan lintuharrastaja ja lintukartoittaja, joka tuntee myös sudenkorennot, suurperhoset, liito-oravan ja sammakkoeläimet. Thomas Lilley, FT (s. 1977), biologi, erikoistutkija Turun yliopistolla. Väitellyt 2012 ympäristömyrkkyjen vaikutuksista vesisiippoihin. Työskentelee yliopistolla Ympäristöministeriön rahoittamassa PUTTE-projektissa, jossa tutkitaan metsätalouden vaikutuksia metsien lepakkolajistoon ja niiden hyvinvointiin. Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen hallituksen jäsen. Lepakkokartoituksia vuodesta Jenni Prokkola, FM (s. 1987), biologi, tohtorikoulutettavana Turun yliopistolla. Lepakkoharrastusta ja lepakkoekologisia opintoja yliopistolla vuodesta Lepakkokartoituksia vuodesta Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen jäsen. Pirjo Toivio (s. 1976), medianomi, on turkulainen luontoa harrastava graafinen suunnittelija, joka työskentelee päätoimisesti mainostoimistossa. Hän myös toimii Turun luonnonsuojeluyhdistyksen vastavana lehdentaittajana. 3

4 JOHDANTO O2 tilasi Kurikan ja Kauhajoen rajalle suunnittelun Ponsivuoren luontoselvityksen Ympäristökonsultointi Jynx Oy:ltä Kohteen koko on noin 20 km 2. Selvitysalueen rajaus tehtiin tilaajan toimittaman karttaliitteen mukaisesti. Toimeksiantoon kuului selvittää alueen mahdolliset liito-oravat (Pteromys volans), lepakot sekä kasvillisuus ja luontotyypit. Linnut eivät kuuluneet toimeksiantoon. Maastotyöt tehtiin keväällä ja kesällä Kartta 1: Ponsivuoren selvitysalue 4

5 Menetelmät Tuulivoimahankealueelta selvitettiin ensisijaisesti: - Luonnonsuojelulain 29 mukaiset suojellut luontotyypit - Metsälain 10 nimeämät erityisen tärkeät elinympäristöt - Vesilain 2 luvun 11 :n mukaiset luontotyypit ja 3 luvun 2 :n luvanvaraiset purot - Uhanalaisten ja erityisesti suojeltavien kasvilajien (LSL 46 ja 47 ) esiintymät - Lepakot - Mahdolliset liito-oravat Tämän lisäksi kohteella tarkasteltiin mahdollisia uhanalaisia luontotyyppejä (Suomen ympäristökeskuksen kaksiosainen raportti, Raunio ym. 2008). Esityönä alueelta tarkistettiin aiemmin tiedossa olevien uhanalaisten ja erityisesti suojeltavien kasvilajien esiintymät Suomen ympäristökeskuksen Hertta-järjestelmän tietokannasta. Uhanalaisten lajien määrittelyyn sovellettiin julkaisua: Rassi ym. 2010: Suomen lajien uhanalaisuus Punainen kirja Suunnittelija Toni Etholén Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Ympäristö ja luonnonvarat -yksiköstä toimitti heidän viranomaisrekistereissään olevia tietoja alueen lajistosta, erityisesti uhanalaisista lajeista, joista ainoa tieto oli sijaintitiedoiltaan epätarkka muurainhopeatäplä (Boloria freija), Kauhajoki 4, tarkkuus 10 km (693,26). Laji elää Etelä-Suomessa rämesoilla ja se on harvinainen ja taantunut laji. Ennen maastoon menoa suoritettiin myös kohteen ilmakuva- ja karttatarkastelu, jolloin saatiin tietoa mm. alueen hakkuista, ojitustilanteesta, suoalueista, pienvesistä (mm. lammet ja lähteet), kallioalueista sekä kohteen muusta topografiasta. Koska kohteelle pystytettävät tuulivoimalat sijoitetaan enimmäkseen nykyisten metsäteiden varsille, maastotarkastelu kohdistettiin ensisijassa näille tielinjoille. Maastossa tarkistettiin myös rakennettavat uudet, melko lyhyet tieyhteydet. Lisäksi alueella kuljettiin polkuja pitkin. Teiltä ja poluilta poikettiin tarkistamaan aiemmin ilmoitetut uhanalaiset kasvilajipaikat ja liito-oravahavainnot sekä ilmakuvilta havaitut mahdolliset luontotyyppikohteet. Lepakoiden osalta luontoselvitysalueella selvitettiin mahdollisia lepakoille merkittäviä levähdys- tai lisääntymispaikkoja, ruokailu- tai siirtymäreittejä tai muita lepakoiden käyttämiä alueita. Alueen arviointi on tehty karttoja tarkastelemalla sekä vierailemalla alueella kaksi kertaa havainnoimassa lepakoille sopivia elinympäristöjä ja tallentamassa lepakoiden kaikuluotausääniä tarkentavia analyysejä varten. Lepakkokartoituksen menetelmiä on kuvattu tarkemmin myöhemmin lepakoita käsittelevässä luvussa. Selvitysalue on Kauhajoen lentokentän koillispuolella (Kartta 1). Liito-oravaselvityksestä vastasivat Ari Kuusela ja FM Arto Kalpa, lepakkoselvityksestä FT Thomas Lilley ja FM Jenni Prokkola sekä kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksestä Arto Kalpa. Työtä ohjasi ja raportin kokosi VTM Hannu Klemola. Taiton laati Pirjo Toivio. Maastotyöntekijät vastasivat myös omien selvitystensä osaraportoinnista. Ponsivuoren tuulivoimakohteen maastotyöt tehtiin seuraavasti: liito-oravakartoitus 3.5., kasvillisuusja luontotyyppi- sekä liito-oravakartoitusta heinäkuussa ja lepakkokartoitus ja

6 Liito-orava (Pteromys volans) Kohteella käytiin 3.5. ja heinäkuussa luontotyyppikartoituksen yhteydessä, mutta lajille sopivia elinympäristöjä ei löytynyt. Kohteelta ei ole myöskään ole tiedossa aiemmin ilmoitettuja liito-oravahavaintoja. Alueen itäosassa eri-ikäisiä mäntytaimikoita, hakkuita, hiekkakuoppia ja rämesoita. Keskija länsiosissa lisäksi kuusikoita, jotka kuitenkin puustoltaan nuoria ja alueet eristyneitä. Johtopäätös: suunnittelualueelta ei ole liito-oravahavaintoja. Lepakot Lepakoiden suojelu Kaikki Suomessa tavattavat lepakkolajit ovat rauhoitettuja. Kaikki lepakkolajimme kuuluvat EU:n Luontodirektiivin liitteen IV (a) lajilistaan ja Luonnonsuojelulain 49 :n mukaan lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä. Näitä ovat lisääntymispaikat, muut kesä-, kevät- ja syysaikaiset päiväpiilot sekä talvehtimispaikat. Ripsisiippa (Myotis nattereri) on Suomessa arvioitu erittäin uhanalaiseksi (EN) lajiksi ja pikkulepakko (Pipistrellus nathusii) vaarantuneeksi (VU) uusimman, vuonna 2010 valmistuneen uhanalaisuusarvioinnin mukaan 1. Tämän lisäksi Suomi on osapuolena Euroopan lepakoidensuojelusopimuksessa (EUROBATS 1999). Sopimus velvoittaa osapuolimaita huolehtimaan lepakoiden suojelusta lainsäädännön kautta sekä tutkimusta ja kartoituksia lisäämällä. EUROBATS-sopimuksen mukaan osapuolimaiden tulee pyrkiä säästämään lepakoille tärkeitä ruokailualueita sekä siirtymä- ja muuttoreittejä 2. Lepakoiden ekologiaa lyhyesti Maassamme on havaittu tähän mennessä 13 lepakkolajia. Kaikki meillä tavattavat lepakot kuuluvat pienlepakkojen (Microchiroptera) aitolepakkojen (Vespertilionidae) heimoon. Kaikki Suomessa tavattavat lepakkolajit käyttävät ravinnokseen hyönteisiä, lähinnä pieniä surviaissääskiä, vesiperhosia, yöllä lentäviä mittareita ja pieniä kovakuoriasia. Lajeillamme on voimakasta sukupuolten välistä jakautumista etenkin kesän aikana: naaraslepakot muodostavat lisääntymisyhdyskuntia, joissa ne synnyttävät ja huolehtivat poikasistaan. Joillain lajeilla, kuten vesisiipalla (Myotis daubentonii) yhdyskunnat eivät ole sidottuna yhteen päiväpiiloon koko pesintäkauden ajaksi, vaan vaihtavat paikkaa säännöllisesti, 3 4 vuorokauden välein, luultavasti loistaakan kasvaessa päiväpiilossa liian suureksi. Yksilöillä saattaa olla tiedossa tusinan verran sopivia piilopaikkoja kotireviirillään. Erityisesti kantaville ja imettäville naaraille hyvät saalistusalueet päiväpiilon lähellä ovat tärkeitä. Monilla lajeilla naaraat valtaavat parhaimmat ruokailureviirit ja päiväpiilot niiden läheisyydessä 3. Yhdyskunnat hajaantuvat loppukesällä poikasten itsenäistyessä. Urokset liikkuvat kesäisin useimmiten yksittäin tai pieninä ryhminä. Sopivia päiväpiiloja löytyy rakennuksista, puiden koloista tai muista suojaisista ja lämpimistä paikoista. Loppukesällä lepakot yleensä levittäytyvät tasaisemmin erilaisiin ympäristöihin. Jotkin lajit tarvitsevat myös suojaisia kulkureittejä päiväpiilojen ja saalistusalueiden välillä. Kaikki Suomessa tavattavat lajit siirtyvät syksyisin horrostamaan talven yli, osa jää Suomeen ja osa muuttaa Keski-Eurooppaan. 6

7 Aineisto ja menetelmät Kartoitus- ja arviointialue on esitetty kartalla 2. Alue tarkasteltiin etukäteen maastokartan ja ilmakuvien perusteella. Etukäteisarvioinnin perusteella Ponsivuoren alueella ei vaikuttanut olevan lepakoille kovinkaan suotuisia elinalueita, joihin olisi kiinnitetty erityishuomiota kartoitusöinä. Kartoitusyöt olivat sekä Sääolosuhteet olivat kartoitusöinä lepakoiden saalistukselle otollisia (lämpötila yli 6 C, tuuli heikkoa, ei sadetta). Aluetta kartoittaessa otettiin huomioon lepakoille mahdollisesti tärkeät saalistusalueet ja levähtämispaikat, kuten asuinrakennukset, vanhat metsiköt ja yksittäiset vanhat haavat/männyt/koivut. Saalistusalueina saattavat toimia pienet vesistöt, pienaukot (esim. talojen pihat) sekä sopivan sulkeutuneet, holvimaisen rakenteen omaavat metsätiet. Ponsivuoren kartoitusalueella huomioitiin erityisesti Kirkkosalontien läheisyydessä sijaitsevat vedellä täyttyneet hiekkakuopat sekä korkeapuustoiset metsäalueet, jotka on merkitty karttaan 2. Kartoitus alueella suoritettiin jalan käyttäen apuna kiikareita, GPS:ää ja ultraäänitallenninta (Wildlife Acoustics EM-3). Tallennetut kaikuluotausäänet analysoitiin siihen tarkoitetulla ohjelmistolla (Wildlife Acoustics Songscope). Kartoituksen ja arvioinnin perusteena on käytetty julkaistua tieteellistä materiaalia Suomessa esiintyvien lepakoiden elinympäristövalinnasta 4 8 ja ohjeina Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen laatimia kartoitusohjeita 9. Kartoitusreitistö sekä alueella tehdyt lepakkohavainnot on merkitty karttaan 3. Kartta 2. Kartoitusalue (vaaleanpunaisella rajattu), hiekkakuopat (tummansiniset ympyrät) sekä viiksisiippalajeille mahdollisesti soveltuvat metsät (läpikuultavan oranssit alueet). 7

8 Tulokset ja arviointi Kahden kartoitusyön ja maaston tarkastelun perusteella Ponsivuoren kartoitusalueella ei ole lepakoille merkittäviä ruokailu- ja levähdyspaikkoja. Kartoitusalueella tehtiin yhteensä kuusi lepakkohavaintoa. Havaituista lepakoista viisi kuului Suomessa yleiseen pohjanlepakoiden lajiin (Eptesicus nilssonii), joita havaitaan yksittäin lähes aina kartoitusten yhteydessä. Yksi lepakko kuului joko viiksi- tai isoviiksisiippoihin (Myotis mystacinus ja M. brandtii), joita ei voi äänen perusteella erottaa toisistaan. Vedellä täyttyneillä hiekkakuopilla, jotka ovat alueen ainoita vesistöjä, ei havaittu vesisiippoja. Lepakoille tärkeät alueet Alueiden arvo lepakoille luokitellaan Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen antaman ohjeistuksen mukaan 9 : Luokka I: Lisääntymis- tai levähdyspaikka. Hävittäminen tai heikentäminen luonnonsuojelulaissa kielletty. Luokka II: Tärkeä ruokailualue tai siirtymäreitti. Maankäytössä huomioitava alueen arvo lepakoille (EUROBATS sopimus). Luokka III: Muu lepakoiden käyttämä alue. Maankäytössä mahdollisuuksien mukaan huomioitava alueen arvo lepakoille. Kartta 3. Ponsivuoren kartoitusreitistö (oranssi viiva) sekä lepakkohavainnot. Ympyrät viittaavat pohjanlepakko- ja tähti viiksisiippalajihavaintoon. Keltainen väri viittaa heinäkuussa, punainen elokuussa tehtyyn havaintoon. 8

9 Taulukko 1. Ponsivuoren kartoitusalueella tehdyt lepakkohavainnot. Pvm Klo N/lon/WGS84 E/lat/WGS84 Havainto : Pohjanlepakko : Pohjanlepakko : Viiksisiippalaji : Pohjanlepakko : Pohjanlepakko : Pohjanlepakko Luokka I: Lisääntymis- ja levähdyspaikat Lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikat voivat sijaita muun muassa talojen vinteillä ja välikatoissa. Luonnossa piilopaikat voivat sijaita esimerkiksi puunkoloissa, kaarnan alla ja halkeamissa. Kartoitusalueella ei yhden hiekkakuopan rannalla sijaitsevaa kahvilarakennusta lukuun ottamatta ole lepakoiden päiväpiiloiksi soveltuvia rakennuksia. Alueella on kaksi verrattain korkeapuustoista metsää, joissa voisi olla lepakoiden piilopaikoiksi sopivia tikankoloja. Metsien pieni koko, vähäiset lepakkohavainnot sekä elokuussa emojen perässä lentävien poikasten havaintojen puute kuitenkin viittaavat siihen, että alueella ei ole merkittäviä lepakoiden lisääntymis- tai levähdyspaikkoja. Luokka II: Tärkeät ruokailualueet ja siirtymäreitit Kartoitusalueella ei ole tärkeitä lepakoiden ruokailualueita, joihin kerääntyisi useita yksilöitä ruokailemaan samanaikaisesti. Yksittäisiä pohjanlepakoita havaittiin ruokailemassa aluetta halkovan tien yläpuolella (kartta 3, taulukko 1). Pohjanlepakolle on tyypillistä hakeutua rajatuille aukeille alueille ruokailemaan, ja sopivien piha- ja metsäaukeiden puuttuessa teiden muodostamat aukot ovat usein niiden käytössä. Karttaan 2 oranssilla merkityllä alueella on korkeapuustoista metsää, jota siippalajit voivat käyttää ruokailualueenaan, ja jossa havaittiin yksi viiksisiippalajiin kuuluva yksilö, mutta erityisesti siirtymäreiteiksi soveltuvia metsäteitä ei havaittu. Luokka III: Muut lepakoiden käyttämät alueet Ei havaittu. 9

10 Luontotyypit ja kasvillisuus Kohteen yleiskuvaus Kohde sijaitsee käytännössä kokonaan metsäisellä alueella, vain pari pientä peltolaikkua on kohteen rajalla. Suunnittelualue on pääosin melko tasaista, kuitenkin niin, että maasto loivasti kohoaa kohti Rautapäänkallion ja Matalakallion aluetta. Rautapäänkallio sijaitsee aivan suunnittelualueen pohjoiskoillisrajalla. Muita kohteen mainittavia kallioalueita ovat Susivuori ja Ponsivuori. Susivuoresta, joka sijaitsee kohteen länsirajalla, ei ole suunnittelualueella mukana kuin sen itäreunaa. Ponsivuori sijaitsee puolestaan kohteen kaakkoisrajalla. Kohteen turvemaat ovat järjestään ojitettuja, vain Polvennevalla on ojittamatonta keskiosaa. Kohteen muita turvemaita ovat mm. Susineva, Ponsineva (länsiosaa), Höytölänneva (eteläosaa), Uusineva (eteläosaa), Välineva, Luomanperänneva ja Kärhyskurkku. Näillä ojitetuilla suoalueilla on pääasiassa vain rämemuuttumia ja turvekankaita. Polvennevan ojittamattomalla keskiosalla on ombrotrofista lyhytkorsinevaa (rahkanevaa). Susivuoren suunnittelukohteen metsäalueet ovat tehokkaassa metsätalouskäytössä ja hakkuualat, eri ikäiset taimikko- ja kasvatusmetsävaiheet ovat hallitseva näky alueella. Vanhaa metsää ei alueella tavattu. Hiekkapohjaiset mäntykankaat ovat kohteella hyvin hallitsevassa asemassa. Alueella on suuret alat puhdasta männikköä, paikoin on mänty kuusi koivusekametsiköitä. Rautapäänkallion ja Matalakallion alueilla on tehty laajoja hakkuita. Alueella on runsaasti mäntytaimikota ja hakkuuaukeita. Muut metsiköt ovat hiekkapohjaisia käsiteltyjä mäntykankaita (kuva 1). Kuva 1. Matalakallion hiekkapohjaista, käsiteltyä mäntykangasta Kirkkosalontien ja Housujärventien risteyksen lähellä. 10

11 Kuva 2. Pitkämönkankaan eteläpään eräs laaja, maitohosmaa kasvava hakkuualue metsätien varrella. Alueella on myös hiekkakuoppia. Ponsinevan suuntaan, Housujärventien varrella on vastaavaa lähes puhdasta, hiekkapohjaista mäntykangasta. Hakkuualueet, taimikot ja käsitellyt kasvatusmetsikkökuviot vuorottelevat. Täälläkin on pieniä hiekanottokuoppia. Myös Susivuoren rinteitä ja Susivuoren metsätien ja Kukkokallion metsätien seutuja on runsaasti hakattu. Muut metsiköt ovat taimikkoina tai voimakkaasti käsiteltyjä mäntymetsiköitä tai paikoin on sekapuustoisempaa harvennettuja metsiköitä. Samantapaista mäntyvaltaista kangasta on myös Kokkokankaaalla ja Kokkokankaan metsätien varrella. Paikoin on hieman rehevämpää sekapuustoista mänty kuusi koivusekametsää. Hakkuualat ja taimikot ovat yleisiä. Kaikki metsiköt ovat käsiteltyjä, eikä puusto ei ole kovin järeää eikä vanhaa. Kauhajoen puolella, kohteen lounaisosassa, Luomanperännevan metsätien varrella on edelleen hiekkapohjalla jokseenkin puhdasta, kuivaa männikköä. Täälläkin hakkuuaukeat, eri ikäiset taimikot ja kasvatusmetsiköt vuorottelevat. Pitkämönkankaan eteläpäässä, metsätien lähellä on laavu ja retkeilypolkuja. Laavun alueella on tasamaalla, hiekkapohjalla nuorehkoa männikköä. Kohteella ei ole järviä tai lampia. Maastokartoissa näkyvät siniset lampareet Polvenmäen itäpuolella, Kirkkosalontien varrella ovat hiekkakuoppia, jotka ovat täyttyneet vedellä. 11

12 Lakikohteet ja muut arvokkaat luontokohteet Luonnonsuojelulain suojellut luontotyypit Kohteella ei ole luonnonsuojelulain 29 :n mukaisia suojeltuja luontotyyppejä. Metsälain kohteet Suunnittelualueella on metsälain kohteena Polvennevan ojittamaton suo-osuus. Kohde on obrotrofista lyhytkorsinevaa ja metsälain erityisen tärkeänä elinympäristönä vähäpuustoiset suot. Muita metsälain soita ei alueella ole, sillä kaikki muut turvemaat ovat ojitettuja. Pitkämönluoma kohteen länsireunassa on arvokas pienvesi ja se voidaan lukea metsälain erityisen tärkeäksi elinympäristöksi purojen ja pysyvän vedenjuoksu-uoman muodostavien norojen välittömäksi lähiympäristöksi. Luonnontilaista tai luonnontilaisen kaltaista pääuomaa on aivan suunnittelualueen länsireunassa noin 1,5 km matkalla. Luoma mutkittelee ja meanderoi eli hakee uomaansa luontaisesti. Sivuhaaroja on yläjuoksun osalta myös ojitettu. Myös kohteen itä- ja pohjoisosan poikki virtaavaa Ponsiluomaa voi pitää vastaavana metsälain kohteena. Susivuori, joka sijaitsee kohteen länsirajalla, voidaan lukea korkeimmilla ja karuimmilla kohdilla metsälain erityisen tärkeäksi elinympäristöksi karukkokankaita puuntuotannollisesti vähätuottoisemmat kalliot. Myös Rautapäänkallion vähätuottoiset kohdat ja pieni ala Ponsivuorestakin voidaan lukea metsälain kohteiksi. Vesilain kohteet Pitkämönluoma ja Ponsiluoma ovat myös vesilain kohteita. Ne ovat vesilain 3 luvun luvanvaraisia puroja, joiden uoman luonnontilan säilymistä ei saa vaarantaa. Uhanalaiset ja erityisesti suojeltavat kasvilajit Kohteelta ei ole Hertta-tietokannassa aiemmin ilmoitettu uhanalaisia tai erityisesti suojeltavia kasvilajeja. Myöskään maastossa ei tavattu mitään erityistä lajistoa. Uhanalaiset luontotyypit ja muut luonnonarvot Pitkämönluoma ja Ponsiluoma voidaan luokitella uhanalaiseksi, koko maassa vaarantuneeksi (VU) havumetsävyöhykkeen turvemaiden puroksi. Näin siksi, koska niiden valuma-alueesta yli 25 % näyttää olevan turvemaita. Kohteella ei sen sijaan tavattu uhanalaisia suoluontotyyppejä. Polvennevan ojittamattomalla keskiosalla on obrotrofista lyhytkorsinevaa, joka on Etelä-Suomessa luokiteltu silmälläpidettäväksi (NT). Koko maan osalta se on säilyvä. 12

13 YHTEENVETO Ponsivuoren tuulivoimakohteen metsäiset kivennäismaat ja ojitetut turvemaat ovat järjestään voimakkaassa metsätalouskäytössä. Metsäalueilla on suoritettu runsaasti hakkuita ja hakkuuaukeat ja eri-ikäiset taimikot ovat yleinen näky kohteella. Muut metsiköt ovat käsiteltyjä ja harvennettuja, valtaosin mäntyvaltaisia ja hiekkapohjaisia kasvatusmetsiköitä tai hakkuita odottavia metsiköitä, joiden luontoarvot ovat kaikin puolin vähäiset. Vanhaa metsää ei tavattu missään. Metsälain kohteena suunnittelualueelta tavattiin Polvennevan ojittamattoman osan vähäpuustoinen suo. Pitkämönluoma ja Ponsiluoma ovat puolestaan luettavissa metsälain kohteiksi purojen ja pysyvän vedenjuoksu-uoman muodostavien norojen välittömäksi lähiympäristöksi. Pitkämönluoma ja Ponsiluoma ovat myös vesilain kohteita. Lisäksi kohteella havaittiin metsälain tarkoittamia vähätuottoisia kallioita Susivuorella, Rautapäänkalliolla ja Ponsivuorella. Pitkämönluoma ja Ponsiluoma voidaan luokitella myös uhanalaiseksi luontotyypiksi, koko maassa vaarantuneeksi (VU) havumetsävyöhykkeen turvemaiden puroiksi. Ponsivuoren selvitysalue ei ole merkittävä ruokailu-, lisääntymis- tai levähdysalue lepakoille. Alueen metsätyypit eivät suurimmaksi osaksi ole suotuisia lepakoille, eikä alueella ole päiväpiiloja tarjoavia rakennuksia tai saalistusmahdollisuuksia tarjoavia vesistöjä. Kartoitusalueelta puuttuvat metsissä eläville lepakkolajeille tärkeät laajat vanhat sekametsät ja suojaisat, pienet metsätiet. Suurin osa kartoitusalueesta lukeutuu kuivaan, harventamattomaan tai harvennettuun talousmetsään, joka ei ylläpidä monimuotoista hyönteis- tai lepakkopopulaatiota. Uhanalaista liito-oravaa ei kohteelta tavattu eikä alueen metsissä ollut lajille sopivia elinympäristöjäkään johtuen metsien rakenteesta. 13

14 Viitteet lepakoiden osalta 1. Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslén, A. & Mannerkoski, I. Suomen lajien uhanalaisuus Punainen kirja Erillisjulkaisu, (Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus, 2010). 2. Kyheröinen, E.-M., Osara, M. & Stjernberg, T. Agreement on Conservation of Bats in Europe. Update to the national implementation report of Finland,. Inf.EUROBATS.MoP5.19. (2009). 3. Senior, P., Butlin, R. & Altringham, J. Sex and segregation in temperate bats. Proc. R. Soc. B-Biol. Sci. 272, (2005). 4. Dejong, J. Habitat Use, Home-Range and Activity Pattern of the Northern Bat, Eptesicus-Nilssoni, in a Hemiboreal Coniferous Forest. Mammalia 58, (1994). 5. Johansson, M. & DeJong, J. Bat species diversity in a lake archipelago in central Sweden. Biodivers. Conserv. 5, (1996). 6. Wermundsen, T. & Siivonen, Y. Foraging habitats of bats in southern Finland. Acta Theriol. (Warsz.) 53, (2008). 7. Wermundsen, T. & Siivonen, Y. Seasonal variation in use of winter roosts by five bat species in south-east Finland. Cent. Eur. J. Biol. 5, (2010). 8. Dietz, C., Nill, D. & Helversen, O. V. Handbook of the Bats of Europe and Northwest Africa. (A & C Black Publishers Ltd, 2009). 9. SLTY. Suomen lepakkotieteellinen yhdistys ry:n suositus lepakkokartoituksista luontokartoittajille, tilaajille ja viranomaisille (http://www.lepakko.fi/docs/slty_lepakkokartoitusohjeet.pdf). (2011). at <http://www.lepakko.fi/docs/slty_lepakkokartoitusohjeet.pdf> Muut lähteet Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T. ja Uotila, P. (toim.) 1998: Retkeilykasvio. Luonnontieteellinen keskusmuseo, Kasvimuseo. Helsinki. Laine, J., Vasander, H., Hotanen, J.-P., Nousiainen, H., Saarinen, M. ja Penttilä, T.: Suotyypit ja turvekankaat, opas kasvupaikkojen tunnistamiseen. Metla, Helsingin yliopisto, Metsäkustannus. Meriluoto, M. ja Soininen, T. 1998: Metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt. Tapio. Pääkkönen, P. ja Alanen, A. 2000: Luonnonsuojelulain luontotyyppien inventointiohje. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslén, A. ja Mannerkoski, I. (toim.) 2010: Suomen lajien uhanalaisuus Punainen kirja Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus, Helsinki Raunio, A., Schulman, A. ja Kontula, T. (toim.). 2008: Suomen luontotyyppien uhanalaisuus. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. Suomen ympäristö 8/2008. Osat 1 ja 2. 14

Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä

Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä HONGISTON ASEMAKAAVA- ALUEEN MAISEMA- JA LUONTOSELVITYS 2007 Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä SISÄLLYSLUETTELO 1. MAISEMASELVITYS...3 1.1. Tutkimusmenetelmä...3

Lisätiedot

KELIBER OY KESKI-POHJANMAAN LITIUMPROVINSSIN LEPAKKOSELVITYS

KELIBER OY KESKI-POHJANMAAN LITIUMPROVINSSIN LEPAKKOSELVITYS Vastaanottaja Keliber Oy Asiakirjatyyppi Lepakkoselvitys Päivämäärä 30.10.2014 KELIBER OY KESKI-POHJANMAAN LITIUMPROVINSSIN LEPAKKOSELVITYS KELIBER OY KESKI-POHJANMAAN LITIUMPROVINSSIN LEPAKKOSELVITYS

Lisätiedot

LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIVOIMAPUISTON LEPAKKOSELVITYS

LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIVOIMAPUISTON LEPAKKOSELVITYS LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIVOIMAPUISTON LEPAKKOSELVITYS Päivämäärä 23.1.2015 LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIVOIMAHANKKEEN LEPAKKOSELVITYS Päivämäärä 23.1.2015 Laatija Tarkastaja Kuvaus Petri Hertteli Marja Heikkinen

Lisätiedot

Hangon Casinon ympäristön, Puistovuoren lähivirkistys- ja Plagenin alueen lepakkoselvitys 2011

Hangon Casinon ympäristön, Puistovuoren lähivirkistys- ja Plagenin alueen lepakkoselvitys 2011 2011 Hangon Casinon ympäristön, Puistovuoren lähivirkistys- ja Plagenin alueen lepakkoselvitys 2011 Nina Hagner-Wahlsten BatHouse 25.10.2011 Hangon Casinon ympäristön, Puistovuoren lähivirkistys- ja Plagenin

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK. BILAGA 5. Naturutredningar

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK. BILAGA 5. Naturutredningar SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK BILAGA 5. Naturutredningar S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VINDIN AB OY Korsnäsin Norra Poikelin tuulivoimapuisto Ympäristöselvitys

Lisätiedot

LUVIAN OOSINSELÄN TUULIVOIMAPUISTON LEPAKOIDEN KEVÄTMUUTTO- JA PESIMÄSELVITYS 2012 AHLMAN

LUVIAN OOSINSELÄN TUULIVOIMAPUISTON LEPAKOIDEN KEVÄTMUUTTO- JA PESIMÄSELVITYS 2012 AHLMAN LUVIAN OOSINSELÄN TUULIVOIMAPUISTON LEPAKOIDEN KEVÄTMUUTTO- JA PESIMÄSELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Johdanto... 3 Suomen lepakot ja niiden ekologiaa... 4 Lepakoiden suojelu...

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TM VOIMA OY ALAVIESKAN KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20159 2 (31) Kytölän tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA TM VOIMA OY NIVALAN KUKONAHON TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 2 (31) Kukonahon tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

YLIVIESKAN HIRVINEVAN TUULIVOIMAPUISTO

YLIVIESKAN HIRVINEVAN TUULIVOIMAPUISTO SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TM VOIMA OY YLIVIESKAN HIRVINEVAN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23614 2 (33) Ylivieskan Hirvinevan tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNKI KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSALUEEN KUVAUS... 5 3. TAUSTA-AINEISTO JA MENETELMÄT...

VAASAN KAUPUNKI KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSALUEEN KUVAUS... 5 3. TAUSTA-AINEISTO JA MENETELMÄT... VÄHÄNKYRÖN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSALUEEN KUVAUS... 5 2.1SIJAINTI... 5 2.3OSA-ALUEET... 10 2.4MAISEMARAKENNE... 11 2.5MAAPERÄ... 13 2.6VALUMA-ALUEET...

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS 16UEC0146 21.11.2014. METSÄHALLITUS LAATUMAA Piiparinmäen-Murtomäen tuulipuistohanke Murtomäen kaava-alueen luontoselvitys

LUONTOSELVITYS 16UEC0146 21.11.2014. METSÄHALLITUS LAATUMAA Piiparinmäen-Murtomäen tuulipuistohanke Murtomäen kaava-alueen luontoselvitys LUONTOSELVITYS 16UEC0146 21.11.2014 METSÄHALLITUS LAATUMAA Piiparinmäen-Murtomäen tuulipuistohanke Murtomäen kaava-alueen luontoselvitys 1 Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei

Lisätiedot

Savonrannan tuulipuistoalueen lepakkokartoitus 2011

Savonrannan tuulipuistoalueen lepakkokartoitus 2011 Savonrannan tuulipuistoalueen lepakkokartoitus 2011 Teemu Virtanen Biologitoimisto Vihervaara Oy Biologitoimisto Vihervaara Oy PL 140 70101 Kuopio info@biologitoimisto.fi 1. JOHDANTO... 3 2. KARTOITUSALUE

Lisätiedot

Kemiönsaaren lepakoiden muuttoselvitys 2013

Kemiönsaaren lepakoiden muuttoselvitys 2013 Kemiönsaaren lepakoiden muuttoselvitys 213 ALUSTAVA RAPORTTI PÄÄTULOKSISTA Anna Blomberg 18/11/213 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Lepakoiden suojelu... 2 3. Lepakoiden elinkierrot ja muuton ekologiaa...

Lisätiedot

67080217.BOY 3.9.2008. Ruijanesikko. Fennovoima Oy. SIMO Ydinvoimalaitoksen YVA Luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi

67080217.BOY 3.9.2008. Ruijanesikko. Fennovoima Oy. SIMO Ydinvoimalaitoksen YVA Luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi 67080217.BOY 3.9.2008 Ruijanesikko Fennovoima Oy SIMO Ydinvoimalaitoksen YVA Luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi 3 Sisältö 1 JOHDANTO... 5 1.1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 6 2 SELVITYSALUE... 8 3 MENETELMÄT

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA TM VOIMA OY YLIVIESKAN PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 2 (37) Pajukosken tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 577 Paimio Täyttämispvm 11.05.2015 Kaavan nimi Oinila, Kiirulanpuiston asemakaava ja asemakaavan muutos Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAN MUUTOSPAINEALUEELLE NASTOLASSA

LUONTOSELVITYS PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAN MUUTOSPAINEALUEELLE NASTOLASSA LUONTOSELVITYS PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAN MUUTOSPAINEALUEELLE NASTOLASSA Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 7.2.2013 1 JOHDANTO Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto päätti kesäkuussa 2010 käynnistää

Lisätiedot

Seinäjoen Hangasnevan luontoselvitys Luonto-osuuskunta Aapa tutkimusraportti 51 2009

Seinäjoen Hangasnevan luontoselvitys Luonto-osuuskunta Aapa tutkimusraportti 51 2009 Seinäjoen Hangasnevan luontoselvitys Luonto-osuuskunta Aapa tutkimusraportti 51 2009 Juha Kiiski, Antje Neumann ja Olli-Pekka Siira Seinäjoen Hangasnevan luontoselvitys Sisällys 1. Johdanto...3 2. Alueen

Lisätiedot

Seppo Lamppu t:mi. Savonlinnan Oravin rantaasemakaavoitukseen. luontoselvitys 2012

Seppo Lamppu t:mi. Savonlinnan Oravin rantaasemakaavoitukseen. luontoselvitys 2012 Seppo Lamppu t:mi Savonlinnan Oravin rantaasemakaavoitukseen liittyvä luontoselvitys 2012 Petri Parkko 2.10.2012 1. Taustoja DI Seppo Lamppu tilasi luontoselvityksen Oravin ranta-asemakaavan laadintaa

Lisätiedot

ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA Päivämäärä 18.12.2014 ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Tarkastus Päivämäärä Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

Tutkimus- ja suunnittelutoimisto Habitaatti. JYVÄSKYLÄN VARASSAAREN LEPAKKOKARTOITUS 2013 SEKÄ PIILOTUTKIMUSTEN TULOKSET Mikko Erkinaro 17122013

Tutkimus- ja suunnittelutoimisto Habitaatti. JYVÄSKYLÄN VARASSAAREN LEPAKKOKARTOITUS 2013 SEKÄ PIILOTUTKIMUSTEN TULOKSET Mikko Erkinaro 17122013 Tutkimus- ja suunnittelutoimisto Habitaatti JYVÄSKYLÄN VARASSAAREN LEPAKKOKARTOITUS 2013 SEKÄ PIILOTUTKIMUSTEN TULOKSET Mikko Erkinaro 17122013 1 Tutkimus- ja suunnittelutoimisto Habitaatti Vapaudenkatu

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI LIITO-ORAVAKARTOITUS, JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI LIITO-ORAVAKARTOITUS, JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Vastaanottaja Pieksämäen kaupunki Asiakirjatyyppi Liito-oravakartoitus Päivämäärä 11.11.2014 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI LIITO-ORAVAKARTOITUS, JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS LIITO-ORAVAKARTOITUS, JOROISTENTIEN

Lisätiedot

Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara

Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA FINGRID OYJ Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20904P001 Raportti FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä

Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA FINGRID OYJ Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21569P001 Raportti FCG Suunnittelu ja

Lisätiedot

Turku, Hepokulta. Luontoselvitys. Tmi Hannu Klemola, 2008

Turku, Hepokulta. Luontoselvitys. Tmi Hannu Klemola, 2008 Turku, Hepokulta Luontoselvitys Tmi Hannu Klemola, 2008 Kuvat Tmi Hannu Klemola, 2009 Palokärki Ari Kuusela Tmi Hannu Klemola luovuttaa tilaajalle oikeuden monistaa ja jakaa tätä raporttia muuttamattomana

Lisätiedot

Sivulla on ELY-keskusten vuoden 2014 uusimmat tiedotteet. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto ja Tiedotteet 2013.

Sivulla on ELY-keskusten vuoden 2014 uusimmat tiedotteet. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto ja Tiedotteet 2013. Tiedotteet 2014 Sivulla on ELY-keskusten vuoden 2014 uusimmat tiedotteet. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto ja Tiedotteet 2013. Tiedotteet 2014 Iitin Löllänvuori luonnonsuojelualueeksi

Lisätiedot

Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava

Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava SASTAMALAN KAUPUNKI Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24042 Kaavaselostus 1 (85) Seppänen Pekka Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Suunnittelun

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava Ehdotus 20.11.2013

SALON KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava Ehdotus 20.11.2013 SALON KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava Ehdotus Pöyry Finland Oy Salon kaupunki 1 2 Sisältö 1 TIIVISTELMÄ 4 2 JOHDANTO 5 2.1 Osayleiskaavatyön tausta, tarkoitus ja oikeusvaikutus 6

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava 21.5.2014

PAIMION KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava 21.5.2014 PAIMION KAUPUNKI Pöyry Finland Oy Paimion kaupunki 1 2 Sisältö 1 TIIVISTELMÄ 5 2 JOHDANTO 6 2.1 Osayleiskaavatyön tausta, tarkoitus ja oikeusvaikutus 7 2.2 Osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestäminen

Lisätiedot