Jyväskylän kaupungin alueella olevan liikennevalojärjestelmän ylläpitotyöt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jyväskylän kaupungin alueella olevan liikennevalojärjestelmän ylläpitotyöt 2014 2016"

Transkriptio

1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro Jyväskylän kaupungin alueella olevan liikennevalojärjestelmän ylläpitotyöt Tarjouspyynnön kohde Jyväskylän kaupungin kaupunkirakennepalveluiden liikenne- ja viheralueet pyytää Teiltä kirjallista tarjousta Jyväskylän kaupungin alueella olevan liikennevalojärjestelmän ylläpitotöistä oheisten tarjouspyyntöasiakirjojen perusteella. Sopimus tehdään kolmevuotisena ajalle , jonka jatkona on mahdollisuus kahteen optiovuoteen (sopimus 3 vuotta + optiovuodet 1+1). Ennen sopimuskauden päättymistä tehdään ratkaisu optiovuosien käytöstä. Ennakkoilmoitus hankinnasta on julkaistu osoitteessa Hankinnasta on tehty julkisia hankintoja koskeva hankintailmoitus Hilmassa. Tarjouspyyntöasiakirjat Tarjouksen tekeminen ja muoto Urakkatarjous tulee tehdä tähän tarjouspyyntökirjeeseen ja liitteenä olevassa asiakirjaluettelossa mainittuihin asiakirjoihin perustuen Tarjouspyyntöasiakirjat ovat ladattavissa internet-osoitteesta kohdassa Liikennevalojärjestelmän ylläpitotyöt Urakkaohjelman kohtien 13ja 14 mukaisesti. Lisäksi on huomioitava seuraavat määräykset: - tarjous tulee tehdä suomen kielellä - vieraskieliset todistukset ja selvitykset tulee toimittaa sekä alkuperäiskielisinä, että suomenkielelle käännettyinä. Myöhemmin tarjousvaiheessa käännösten tulee olla virallisen kielenkääntäjän laatimia ja ulkomaisten viranomaisten antamien todistusten asianmukaisesti legalisoituja - jos tarjouksen tekee työyhteenliittymä, tulee työyhteenliittymän olla perustettu ennen tarjouksen antamista. Tarjoukseen on liitettävä selvitys työyhteenliittymän perustamisasiakirjoista, joista tulee ilmetä mm. vastuun jakautuminen työyhteenliittymän perustajien kesken. Kaikki tarjo- Hannikaisenkatu 17 PL 233, Jyväskylä Laskutusosoite: PL 184, Basware Verkkolaskun OVT-tunnus: Puhelinvaihde:

2 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Tarjouspyyntö 2 Tarjoajan soveltuvuutta koskevat selvitykset ajalta edellytetyt todistukset ja selvitykset on tarjouksen yhteydessä toimitettava kaikista työyhteenliittymän osakasyrityksistä - tarjouksen kaikki liitteet on numeroitava. Jokainen tarjoukseen liittyvä asiakirja on tarjoajan erikseen päivättävä ja allekirjoitettava. - tarjous muodostuu kahdesta osasta; laatuosasta ja hintaosasta. Kummankin osan asiakirjat on suljettava omaan kuoreensa ja kuoren päälle on merkittävä Laatukuori ja Hintakuori. Koko tarjousaineisto on suljettava yhteen kuoreen. Kuoren päälle on merkittävä lähettäjän tiedot. - Jyväskylän kaupunki on arvonlisäverolain 8c :n (686/2010) 1 momentissa tarkoitettu rakentamispalveluja harjoittava elinkeinonharjoittaja. Jyväskylän kaupungilla sovelletaan tässä urakassa käännettyä arvolisäverovelvollisuutta. Tarjoukseen on liitettävä erillisenä tilaajavastuulain mukaiset selvitykset: - todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty - todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva sopimus on tehty - selvitys siitä onko yritys merkitty ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvolisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin - kaupparekisteriote - selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista - todistus yrityksen tapaturmavakuutuksen voimassaolosta Todistus verojen maksamisesta ei saa olla kahta kuukautta vanhempi eikä eläkemaksujen suorittamista koskeva todistus kuukautta vanhempi. Tarjousten käsittely Rakentamisen laatu (Rala) ry:n myöntämä pätevyystodistus tai Tilaajavastuu. fi:n myöntämä selvitys korvaa yrityksen osoitusvelvollisuuden edellä olevien selvitysten osalta. Tarjoajan tässä urakassa käyttämät aliurakoitsijat / alihankkijat tulee nimetä ja toimittaa nimetyistä urakoitsijoista kaikki edellä esitetyt selvitykset ja todistukset. Tarjousten käsittelyn ensimmäisenä vaiheena tarkistetaan, että tarjoajan kohdalla täyttyvät tilaajavastuulain edellytykset ja, että tarjoaja täyttää tarjouspyynnössä tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vähimmäisvaatimukset. Mikäli tilaajavastuulain mukaiset edellytykset tai tarjouksen arviointiperusteissa asetetut vähimmäisvaatimukset eivät täyty, tarjous hylätään tarjouksen muuta sisältöä tutkimatta ja palautetaan tarjouksen antajalle, kun hankintapäätös on lainvoimainen.

3 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Tarjouspyyntö 3 Tarjousten arviointiperusteet Vähimmäisvaatimukset A) henkilöstön ammattitaito: Urakoitsijan on täytettävä urakkaohjelman kohdan 9.2 vaatimukset sähkötöiden johtajan, vastaavan työnjohtajan ja ainakin yhden asentajan osalta B) kalusto Urakoitsijan kaluston on täytettävä urakkaohjelman kohdassa huoltoautolle esitetyt vähimmäisvaatimukset C) Yrityksen referenssit: Yrityksellä on oltava esittää luotettava selvitys siitä, että se on viimeisen viiden vuoden aikana hoitanut kaukokäyttö- ja valvontajärjestelmän käsittäneen ja vähintään 30 liikennevaloristeyksen sisältäneen liikennevalojärjestelmän ylläpitotöitä. Käsittelyvaihe 1. Käsittelyvaihe 2. Tätä varten on urakoitsijan yksilöitävä kohteen sisältö, toteutusaika, tilaaja ja kesto. Esitettyjen referenssien on oltava tilaajan pyynnöstä tarkistettavissa. Käsittelyvaiheessa 1 arvioidaan ja pisteytetään tarjoajan laatima Toimintahenkilöstö- ja laatuselvitys asiakirja. Mikäli tarjoajan pisteet ylittävät laatupisteytyksen minimimäärän, otetaan tarjous mukaan käsittelyvaiheeseen 2 Käsittelyvaiheessa 2 avataan hintakuoret. Tarjouksen hintaosa on tehtävä käyttäen tarjouspyynnön liitteenä olevia hintatarjouskaavakkeita. Tarjoajan on tarjouksessaan esitettävä kokonaishintaperusteinen osa sekä täytettävä jokainen pyydetty yksikköhintarivi ja laskettava hinta yhteensä riveittäin kertomalla tilaajan antama yksikkömäärä yksikköhinnalla (alv 0%) (harmaita kohtia ei täytetä). Em. kertolaskusta muodostuu vertailuhinta riveittäin. Yksikköhintalomakkeissa esitetyt määrät ovat tarjousvertailua varten laadittuja eivätkä ne ole tilaajaa sitovia. Tilaaja ei ole velvollinen tilaamaa ko. töitä tai määriä Tarjouksen vertailuhinta muodostuu kolmen vuoden kokonaishintaperusteisten osien ja yksikköhintaperusteisten osien yhteenlasketusta summasta sekä urakkaohjelman kohdan Työajan ulkopuolinen varallaolo ja vikapäivystys optiosta, mikäli optio päätetään ottaa käyttöön. Päätös option käytöstä ja sen sisällyttämisestä vertailuhintaan tehdään hankintapäätöksen yhteydessä

4 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Tarjouspyyntö 4 Hankintapäätöksen valintaperusteet Hankintapäätös tehdään kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneen urakoitsijan kanssa, ellei kaikkia tarjouksia hylätä. Kokonaistaloudellisuutta arvioitaessa otetaan vertailuhinnan lisäksi huomioon toiminta-, henkilöstö- ja laatuselvityksestä ilmenevä tarjoajan kyky huolehtia tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisista tehtävistä suoritusaika- ja laatuvaatimuskriteerien mukaisesti sekä tilaajan näkökulmasta taloudellisesti. Käytettävät arviointikriteerit ja niiden painoarvot ovat seuraavat: 1. Vertailuhintapisteytys 0 40 pistettä 2. Laatupisteytys 0 60 pistettä Laatupisteytys jakautuu seuraavasti Vähimmäisvaatimukset 10 pist. Toiminta-, henkilöstö- ja laatuselvitys 0 50 pist Toiminta-, henkilöstö- ja laatuselvityksen pisteytys jakautuu: 1. töiden organisointi ja toiminnan suunnittelu 0-10 p 2. henkilöstön kokemus ja osaaminen 0-27 p. 3 kalusto ja varaosakorjaus 0-10 p 4 laadun varmistus ja työturvallisuus 0-3 p. Lisäselvitykset KOKONAISPISTEYTYS pistettä Tarjoajan on saatava laatupisteytyksessä vähintään 25 pistettä (vähimmäisvaatimukset 10 pistettä + toiminta- henkilöstö- ja laatuselvityksestä 15 pistettä). muussa tapauksessa tarjoaja hylätään. Laatupisteytys tehdään täysin pistein. Tarjouspyynnön liitteenä olevassa Toiminta-, henkilöstö- ja laatuselvitys asiakirjassa on esitetty kyseisen asiakirjan vaadittu sisältö ja sen pisteytys. Vertailuhintapisteytys suoritetaan seuraavasti: halvin vertailuhinta saa 40 pistettä. Muiden pisteet määräytyvät tarjouspyyntöasiakirjoissa olevan Vertailuhintojen suhteellinen pisteytys -käyrän mukaisesti. Käyrässä esitettyjen numeeristen arvojen välit interpoloidaan suoraviivaisesti ja pyöristetään täyteen pisteeseen. Jos tarjous on annettu tarjouspyynnön vastaisesti, se hylätään Tarjouksen antaja voi pyytää ja tilaaja voi muutenkin antaa tarjouspyyntöasiakirjoja koskevia muutoksia, lisäselvityksiä ja tulkintoja. Tarjouksen antajan on esitettävä pyyntönsä / kysymyksensä sähköpostilla ja sen on saavuttava tilaajalle viimeistään klo

5 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Tarjouspyyntö 5 Tarjouksen jättäminen Tarjouksen voimassaoloaika Vaihtoehtoiset tarjoukset Tarjouspyyntöjä koskevat kysymykset tulee lähettää sähköpostilla osoitteisiin ja Tilaaja antaa tarvittaessa vastauksensa internetsivulla kohdassa Liikennevalojärjestelmän ylläpitotyöt kaikille tarjouksen antajille yhteisesti viimeistään klo mennessä Tarjoajan tulee huomioida tarjouksessaan nämä kysymykset ja niihin annetut vastaukset ja niiden huomioimisesta on urakoitsijan tehtävä merkintä tarjouslomakkeeseen. Mahdollisten muutosten ja lisätietojen saamiseksi urakoitsijan on seurattava kyseistä sivua tarjouslaskennan ajan. Ennen tarjouksen jättämistä suullisesti annetut selvitykset ja ilmoitukset eivät sido tilaajaa eivätkä tarjouksen antajaa Tarjous tulee toimittaa klo mennessä osoitteella: Jyväskylän kaupunki Kirjaamo PL JYVÄSKYLÄ Kirjaamon käyntiosoite on Vapaudenkatu 32 Kuoreen merkintä Tarjous, Jyväskylän liikennevalojärjestelmän ylläpitotyöt Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa kuusi (6) kuukautta tarjouksen sisäänjättöajasta lukien. Tarjouksen peruutus voidaan hyväksyä, kun peruutusta koskeva kirje on saapunut tilaajalle ennen avaustilaisuutta Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä Asiakirjojen palauttaminen Myöhästyneet tarjoukset, joita ei voida ottaa käsittelyyn, säilytetään avaamattomina ja palautetaan, kun valitusaika on umpeutunut

6

7 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TOIMINTA-, HENKILÖSTÖ- JA LAATUSELVITYS Tässä asiakirjassa on esitetty tarjouksen Toiminta-, henkilöstö- ja laatuselvityksen sisältövaatimus ja sen pisteytys. Tarjoajan on esitettävä tämän asiakirjan jaottelun mukaisesti siinä pyydetyt tiedot ja kuvaukset siten, että tilaaja voi arvioida tarjoajan kyvyn suoriutua urakkaan liittyvistä velvoitteista. Tarjouksen mukana toimitettava selvitys on tarjouksen tekijää sitova. 1. TÖIDEN ORGANISOINTI JA TOIMINNAN SUUNNITTELU Edellytetään kuvausta: - urakoitsijan tähän työhön liittyvä organisaatio 0-1 p - henkilöiden toimenkuvat, vastuut ja valtuudet 0-1 p - millä henkilöresursseilla tähän urakkaan sisältyvät tehtävät on tarkoitus hoitaa 0-3 p - miten työt suunnitellaan, jotta asetetut laatu- ja aikakriteerit täyttyvät 0-3 p - sijaisjärjestelyjen kuvaus (loma-ajat, koulutukset, sairaustapaukset yms.) 0-2 p 2. HENKILÖSTÖN KOKEMUS JA OSAAMINEN 2.1 Vastaava työnjohtajan työkokemus, osaaminen ja sen kehittäminen 0 10 pistettä Vastaavan työnjohtajan nimi Edellytetään yksityiskohtaista kuvausta mistä mahdollisimman hyvin ilmenee vastaavan työjohtajan - työkokemus liikennevalojärjestelmän ylläpitotöiden työnjohdosta 0-3 p - käytännön kokemus Jyväskylässä käytössä olevista ohjauskojetyypeistä ja niiden vikakorjauksesta 0-4 p - käytännön kokemus EC-Trak kaukokäyttö- ja valvontajärjestelmän LNET-tiedonsiirtoverkosta ja sen vikakorjauksesta 0-3 p - kokemus CenTrafik- kaukokäyttö- ja valvontajärjestelmästä 0-1 p - kokemus liikennevalojen rakentamisesta ja saneerauksesta 0-2 p - miten osaamista on pidetty yllä ja kehitetty 0-2 p 0 15 pistettä 2.2 Työsuorituksesta pääasiassa vastaavan yhden asentajan työkokemus, osaaminen ja sen kehittäminen Asentajan nimi Edellytetään yksityiskohtaista kuvausta mistä mahdollisimman hyvin ilmenee yhden ylläpitotöistä pääasiassa vastaavan asentajan Hannikaisenkatu 17 PL 233, Jyväskylä Laskutusosoite: PL 184, Basware Verkkolaskun OVT-tunnus: Puhelinvaihde:

8 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 2 - työkokemus liikennevalojärjestelmän ylläpitotöistä 0-2 p - käytännön kokemus Jyväskylässä käytössä olevista ohjauskojetyypeistä ja niiden vikakorjauksesta 0-3 p - käytännön kokemus EC-Trak kaukokäyttö- ja valvontajärjestelmän LNET-tiedonsiirtoverkosta ja sen vikakorjauksesta 0-2 p - käytännön kokemus silmukkailmaisimien rakentamisesta ja kunnossapidosta 0-2 p - käytännön kokemus liikennevalojen rakentamisesta ja saneerauksesta 0-2 p - miten osaamista on pidetty yllä ja kehitetty 0-1 p 3. KALUSTO JA VARAOSAKORJAUS 3.1 Kalusto 0 12 pistettä Huoltoauto ja sen soveltuvuus liikennevalojen huolto- ja kunnossapitotöiden suorittamiseen on kalustolle asetettavista vaatimuksista tärkein. Urakkaohjelman kohdassa esitetyt huoltoauton minivaatimukset tulee täyttyä. Huoltoauton kuvauksesta tulee ilmetä auton tiedot ja minimivaatimusten täyttyminen. Minimivaatimukset ylittävistä huoltotyön suorittamista ja työturvallisuutta parantavista ominaisuuksista voi saada pisteitä seuraavasti: - voimansiirto 0-2 p - turvavarustus ja soveltuvuus huoltotyöhön 0-2 p - säilytyspaikka talvella (lämmin / kylmä) 1 tai 0 p Tästä osakohdasta saatavat pisteet 3.2 Varaosakorjaustoiminta 0 5 pistettä Luonnonilmiöistä, ilkivallasta, auraus- ja muista kunnossapitotöistä yms. johtuen särkyy vuoden aikana huomattava määrä ohjauskojeiden kortteja, virtalähteitä, painonappeja, ääniopasteita jne. Mikäli urakoitsija pystyy korjaamaan näitä laitteita, niin siitä on tilaajalle selvää etua ja voi tuoda myös merkittävää säästöä varaosakustannuksissa. Edellytetään kuvausta miten rikkoontuneiden korttien yms. osien korjaus on järjestetty, kuka korjaustyön tekee ja minkä tyyppisiä vikoja urakoitsija pystyy korjaamaan. Varaosakorjaustoiminnasta voi saada pisteitä seuraavasti: - eri ohjauskojeiden kortit kuten esim. prosessorikortti, valokytkinkortti, virtalähde tiedonsiirtolaitteet yms. 0 3 p - muut kuin ohjauskojeiden kortit kuten painonapit, ääniopasteet, mikroaaltoilmaisimet yms. 0 2 p - urakoitsija ei suorita varaosakorjausta 0 p 4. LAADUN VARMISTUS JA TYÖTURVALLISUUS 0 5 pistettä Edellytetään kuvausta miten - miten ylläpitotöiden laadunvarmistus on suunniteltu tehtäväksi 0-1 p - poikkeamaraportointimenettely 0-1 p - miten ylläpitotöiden työturvallisuusriskit arvioidaan 0-1 p 0 3 pistettä

9 Pistemäärä LIITE Tarjoushintojen suhteellinen pisteytys Tarjoushinnan pistearvio (halvin hyväksytty tarjous = 40 pistettä) ,05 1,1 1,15 1,2 1,25 1,3 1,35 1,4 1,45 1,5 1,55 1,6 1,65 1,7 Suhteellinen tarjoushinta

Ulkovalaistuksen itäisen alueen hoito- ja kunnossapitotyöt 2013 2017

Ulkovalaistuksen itäisen alueen hoito- ja kunnossapitotyöt 2013 2017 Yhdyskuntatekniikka TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Ulkovalaistuksen itäisen alueen hoito- ja kunnossapitotyöt 2013 2017 Jyväskylä VALAISTUKSENHUOLTOURAKAN TARJOUSPYYNTÖ Tarjouspyynnön kohde Jyväskylän kaupunki, Yhdyskuntatekniikka,

Lisätiedot

Tarjouksen tulee perustua tähän tarjouspyyntökirjeeseen. Tarjouksen perusteena ovat seuraavat asiakirjat: (www.valtimo.fi) Tarjouspyynnön asiakirjat:

Tarjouksen tulee perustua tähän tarjouspyyntökirjeeseen. Tarjouksen perusteena ovat seuraavat asiakirjat: (www.valtimo.fi) Tarjouspyynnön asiakirjat: Valtimon kunta Tekninen lautakunta Kunnantie 1 75700 Valtimo 02.05.2014 Hankintailmoitus HILMA- järjestelmässä URAKKATARJOUSPYYNTÖ Valtimon kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjoustanne Hiekkalahti Ylä-Valtimo

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

KESKUSTAN TALVIHOIDON URAKKA-ALUEET 1 JA 2

KESKUSTAN TALVIHOIDON URAKKA-ALUEET 1 JA 2 1(8) Arvoisa vastaanottaja KESKUSTAN TALVIHOIDON URAKKA-ALUEET 1 JA 2 Tarjouspyynnön kohde Kuopion kaupungin kuntatekniikkaliikelaitos, kunnossapito pyytää teiltä tarjousta keskustan talvihoidon urakka-alueista

Lisätiedot

Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus

Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus Järvenpään kaupungin Kaupunkikehitys, Kunnallistekniikan suunnittelu pyytää kokonaishintatarjoustanne tämän

Lisätiedot

Maantien 69 Rannankyläntien ja Hitonlahdentien kiertoliittymä (KU), Äänekoski

Maantien 69 Rannankyläntien ja Hitonlahdentien kiertoliittymä (KU), Äänekoski TARJOUSPYYNTÖ 1 (8) Hankintailmoitus Hilmassa 7.8.2012 Maantien 69 Rannankyläntien ja Hitonlahdentien kiertoliittymä (KU), Äänekoski Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää urakkatarjoustanne

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ 30.6.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Asuntola Kivelän saneeraus KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ (tilaaja) pyytää tarjoustanne Evon asuntola Kivelän saneerauksen rakentamisesta.

Lisätiedot

Hämeenkyrön kunta/tekninen lautakunta Hollitie 7 39100 HÄMEENKYRÖ Maanrakennusmestari Antti Myllymaa, puh. 040-1331281

Hämeenkyrön kunta/tekninen lautakunta Hollitie 7 39100 HÄMEENKYRÖ Maanrakennusmestari Antti Myllymaa, puh. 040-1331281 Sivu 1 / 6 HÄMEENKYRÖN KUNTA/Tekninen lautakunta 16.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ ASEMAKAAVAKATUJEN, YKSITYISTEIDEN JA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA 1.10.2015 30.4.2018 TARJOUSPYYNTÖ Tilaaja Hankinnan

Lisätiedot

Kiimingin yrityspuiston ja Honkimaan teollisuusalueen kehittäminen, rakennusurakka

Kiimingin yrityspuiston ja Honkimaan teollisuusalueen kehittäminen, rakennusurakka VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANAVALLA 3.3.2011 Kiimingin yrityspuiston ja Honkimaan teollisuusalueen kehittäminen, rakennusurakka Kiimingin kunta, Yhdyskuntapalvelut

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010

Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010 Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010 PYHÄN FIS-RINNE Pelkosenniemen kunta pyytää tarjoustanne Pyhän FIS-rinne -urakasta kaikkine

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 2(6) Satamapaviljongin vuokraus sekä vierassatamapalveluiden järjestäminen Lutakossa 2012-2014 Tarjouspyynnön kohde vuokraa Lutakon satamassa olevan

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE TARJOUSPYYNTÖ 1 / 8 LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE Hankinnan kohteena on konsulttityö Laajasalon raitiotien kysyntäennusteen laatimiseksi Työn sisältö ja aikataulu Hankintamenettely Työn sisältö

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ TOIMITILOJEN KORJAUS. JA KUNNOSSAPITOTYÖT, SÄHKÖTYÖT PUITESOPIMUS 2015-2016 putkitöiden urakkatarjouspyyntö Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen

Lisätiedot

Tilaajat. Taustaa. Hankinnasta. Ranuan Kuituverkot Oy. Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9

Tilaajat. Taustaa. Hankinnasta. Ranuan Kuituverkot Oy. Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9 TARJOUSPYYNTÖ 1 (13) Tilaajat Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9 Tähtikuitu Oy Sodankylä PL 60 (Jäämerentie 1) 99601 SODANKYLÄ info@tahtikuitu.fi Y: 42547673-4 Taustaa (jäljempänä

Lisätiedot

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ 32790 / 2015 Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Tapani Mähönen PL 125 76101 Pieksämäki Suomi puh. +358

Lisätiedot

METROJUNAYKSIKÖT M300 HANKINTA 23H/09

METROJUNAYKSIKÖT M300 HANKINTA 23H/09 HELSINGIN KAUPUNKI METROJUNAYKSIKÖT M300 HANKINTA 23H/09 TARJOUSPYYNTÖ 23H/09 HELSINGIN KAUPUNKI 1 1. TARJOUSPYYNTÖ Helsingin kaupungin HKL-liikelaitos (jäljempänä HKL-liikelaitos tai HKL) tarvitsee uusia

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

Raahen kaupunki. Tarjouspyyntö 32676 Päiväys 02.06.2015

Raahen kaupunki. Tarjouspyyntö 32676 Päiväys 02.06.2015 1/11 TARJOUSPYYNTÖ 32676 Merikadun yläasteen laajennus 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Maire Ylisirniö Suomi puh. +358 444394306 maire.ylisirnio@raahe.fi Tarjoukset lähetettävä: Tarjous

Lisätiedot

Sopimuksessa noudatetaan Kone- ja kuljetuspalveluiden hankinnan yleisiä ehtoja 2008 (KE2008)

Sopimuksessa noudatetaan Kone- ja kuljetuspalveluiden hankinnan yleisiä ehtoja 2008 (KE2008) TARJOUSPYYNTÖ HIIHTOLATUJEN KUNNOSSAPIDOSTA TYÖN YKSILÖINTI Latujen kunnossapito tehdään tarjoajan omalla kalustolla. Työ suoritetaan latujen kunnossapitoohjeen ja laatukriteeristön (LIITE 1) mukaisesti.

Lisätiedot

Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne pitkän kantaman rfid -etäluentatekniikkaan perustuvasta tiedonkeruu ja kulunvalvontajärjestelmästä.

Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne pitkän kantaman rfid -etäluentatekniikkaan perustuvasta tiedonkeruu ja kulunvalvontajärjestelmästä. TARJOUSPYYNTÖ Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne pitkän kantaman rfid -etäluentatekniikkaan perustuvasta tiedonkeruu ja kulunvalvontajärjestelmästä. 1. HANKINNAN KUVAUS Hankittavan automaattisen tiedonkeruu-

Lisätiedot

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (10) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 28.8.2015 25/45.453/2013

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (10) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 28.8.2015 25/45.453/2013 Urakkatarjouspyyntö 1 (10) ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen Sisällysluettelo Tarjouspyynnön kohde... 1 Hankintamenettely... 2 Urakan aikataulu... 2 Tarjouspyyntöasiakirjat... 3

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PESULAPALVELUISTA JA TEKSTIILIEN VUOKRAUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ PESULAPALVELUISTA JA TEKSTIILIEN VUOKRAUKSESTA OULAISTEN KAUPUNKI 22.11.2012 TARJOUSPYYNTÖ PESULAPALVELUISTA JA TEKSTIILIEN VUOKRAUKSESTA Oulaisten kaupungin perusturvalautakunta pyytää tarjousta pesulapalveluista ja tekstiilien vuokrauksesta ajalle

Lisätiedot

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä 1 / 11 Hankinnan kohde Pvm. Työkonepalvelut 1.8.2013 30.11.2014 + optio ajalle 1.12.2014 30.11.2015 17.5.2013 Tilaaja Y-tunnus: Tilaajan yhteyshenkilö ja -tiedot Turun Seudun Kuntatekniikka Oy 2434427-0

Lisätiedot

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (11) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 14.7.2015 23/45.453/2013

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (11) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 14.7.2015 23/45.453/2013 Urakkatarjouspyyntö 1 (11) ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen Sisällysluettelo Tarjouspyynnön kohde... 1 Hankintamenettely... 2 Urakan aikataulu... 2 Tarjouspyyntöasiakirjat... 3

Lisätiedot

Julkinen tarjouspyyntö Hankeneuvontapalvelu ESIRin hyödyntäminen Suomessa -hankkeesta

Julkinen tarjouspyyntö Hankeneuvontapalvelu ESIRin hyödyntäminen Suomessa -hankkeesta TARJOUSPYYNTÖ 9.7.2015 TEM/1354/02.03.01/2015 Julkinen tarjouspyyntö Hankeneuvontapalvelu ESIRin hyödyntäminen Suomessa -hankkeesta TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET MINISTRY OF

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI Kuntatekniikan yksikkö 26.5.2015

YLIVIESKAN KAUPUNKI Kuntatekniikan yksikkö 26.5.2015 TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA MUIDEN YLEISTEN ALUEIDEN SEKÄ SOPIMUSYKSITYISTEIDEN TALVIKUNNOSSAPIDOSTA JA YLI 50 M PITKIEN TALOTEIDEN LUMENAURAUKSESTA TYÖN JA KALUSTON YKSILÖINTI Talvikunnossapitoon kuuluu

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUSULAN KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA

TARJOUSPYYNTÖ PUSULAN KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA 1/1 TARJOUSPYYNTÖ PUSULAN KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA 1. Hankinnan kuvaus Lohjan kaupungin tekninen toimi pyytää tarjoustanne Pusulan kaupungin osan liikennealueiden

Lisätiedot

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015 Vieskan liikelaitoskuntayhtymä Tarjouspyyntö 24.2.2015 Kirkkotie 4 84100 YLIVIESKA,050 5182839 Fax 08 4293 364 Työkeskus Kipinä 1.1 Kohde Purku- urakka Työkeskus Kipinä Suopellontie 6 84100 YLIVIESKA Kerrosala

Lisätiedot