Dokumentointikäytännöt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Dokumentointikäytännöt"

Transkriptio

1 Teknillinen korkeakoulu T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Dokumentointikäytännöt Jouni Karppinen Versio Päivämäärä Tekijä Muutokset Jouni Karppinen Ensimmäinen alustava versio Jouni Karppinen Pieniä lisäyksiä ja muutoksia tekstiin Jouni Karppinen Lisäyksiä tekstiin. Dokumenttipohja otettu käyttöön Jouni Karppinen Lisätty PP-vaiheen arviointi Jouni Karppinen Tekstiä viilattu henkilökohtaisen harjoituksen esittämistä varten Jouni Karppinen Dokumentti hiottu kuntoon ensimmäistä palautusta varten Jouni Karppinen Lisätty I1-vaiheen arviointi Jouni Karppinen Lisätty I2-vaiheen arviointi Jouni Karppinen Lisätty I3-vaiheen arviointi Jouni Karppinen Lisätty loppuarviointi.

2 Sisällysluettelo 1 Johdanto Suunnitellut käytännöt Tarkastukset ennen palautuksia Yhtenäinen ulkoasu Ymmärrettävyys Toteutus ja arviointi vaiheittain Suunnitteluvaihe (PP) Käytetyt työkalut Dokumenttien tarkastus Ensimmäinen toteutusvaihe (I1) Käytetyt työkalut Dokumenttien tarkastus Toinen toteutusvaihe (I2) Dia-työkalu Dokumenttien tarkastus Kolmas toteutusvaihe (I3) Loppuarvio ja pohdintaa... 8

3 1 Johdanto Dokumentaatio on tärkeä osa jokaista ohjelmistoprojektia. Ensinnäkin sen avulla kaikki sidosryhmät voidaan pitää ajan tasalla projektin etenemisestä. Näin mm. asiakas näkee heti, etenevätkö asiat suunnitellulla tavalla ja pääsee vaikuttamaan päätöksiin ajoissa. Tämän takia dokumentaatiota täytyy tuottaa jatkuvasti heti projektin alusta lähtien. Toiseksi projektiin osallistumattomat henkilöt, kuten loppukäyttäjät ja mahdolliset jatkokehittäjät, saavat helposti kattavan kuvan tuotteesta dokumentaation avulla. Asiakirjat ovat myös sopimuksiin verrattavaa materiaalia, jonka avulla pystytään jälkeenpäin määrittämään (esim. riitatilanteissa), ovatko osapuolet täyttäneet velvollisuutensa. Koska dokumentaatiota kertyy suuri määrä, on sen sisältö ja jaottelu pystyttävä pitämään loogisena ja yhdenmukaisena. Kolmantena seikkana tämä kurssi on oppimistapahtuma, jossa dokumentein osoitetaan opittuja asioita kurssin henkilökunnalle. Ne ovat myös tärkeä pohja arvostelulle sekä mentorille että asiakkaalle. Kaiken yllämainitun vuoksi dokumentointiin kiinnitetään erityistä huomiota tässäkin projektissa. Dokumentoinnin hallinnasta vastaa tässä projektissa Jouni Karppinen, joka valvoo asiakirjojen tuottamista tässä tekstissä esitettyjen periaatteiden pohjalta. Ensin esitellään käytännöt, joita projektiryhmä sitoutuu noudattamaan mahdollisuuksien mukaan. Sen jälkeen pohditaan vaiheittain käytäntöjen toteutumista. Projektin lopuksi suoritetaan kokonaiskatsaus dokumentointikäytäntöjen onnistumiseen. 1

4 2 Suunnitellut käytännöt Dokumentoinnin hallintaan pyritään käyttämään tässä luvussa esitettyjä käytäntöjä. Osa niistä saattaa tuntua itsestäänselvyyksiltä, mutta niiden kirjaaminen tähän osoittaa, että ne on varmasti otettu huomioon. Käytännöistä ja työkaluista järjestetään tarvittaessa koulutusta ryhmän jäsenille. 2.1 Tarkastukset ennen palautuksia Kun ryhmä katsoo kunkin vaiheen lopussa dokumenttien olevan ensimmäisen kerran sisällöltään valmiita palautukseen, niille suoritetaan tarkastus. Palautettavien asiakirjojen pitää olla valmiita vähintään yhtä vuorokautta ennen palautuksen takarajaa, jotta tarkastajille ja korjauksiin jää riittävästi aikaa. Vähintään kaksi henkilöä kokoontuu yhteen ja lukee kaikki dokumentit yhdessä huolellisesti läpi etsien niistä: kirjoitus-, kielioppi- yms. virheet asiavirheet ja sisäiset ristiriidat toiston asiakirjojen välillä puuttuvat asiat Ensimmäiseen kohtaan käytetään mahdollisuuksien mukaan myös automaattisia oikolukutyökaluja. On välttämätöntä, että vähintään kaksi henkilöä suorittaa tämän oikoluvun, sillä ihmiset ovat sokeita omille virheilleen, ja jokaisen ryhmän jäsenen voidaan olettaa kirjoittavan ainakin pienen osan kunkin kierroksen dokumentaatiosta. Näin jokainen teksti tulee tarkastettua vähintään kerran tehokkaasti ja suurin osa kahteen kertaan. Lisäksi oikolukijoiden pitäisi olla samat yhden kierroksen jokaiselle dokumentille, jotta toisto eri asiakirjojen välillä huomattaisiin. Toiston karsimiseksi päätetään yhdessä, mihin toistuva osio kannattaa sijoittaa, ja viitataan toisista dokumenteista sinne. Tässä käytetään apuna tarvittaessa jonkinlaista koodausta. Esim. vaatimusmäärittelyn vaatimuksille annetaan numerokoodit jokaiselle viittausta helpottamaan. 2.2 Yhtenäinen ulkoasu Yhtenäinen ulkoasu ja rakenne helpottaa dokumenttien lukemista ja antaa niistä laadukkaan vaikutelman. Siksi käytämme valmista dokumenttipohjaa, joka määrittelee asiakirjojen tyylin. Mahdollisimman pitkälle viety asiakirjapohja vähentää myös käsin tehtävää dokumenttien muotoilua, kun tyylit, sijoittelu yms. on määritelty jo valmiiksi. Uusia tyylejä ja muita muutoksia voidaan tehdä projektin aikana asiakirjapohjaan joustavasti ja tarpeen mukaan. Ne heijastuvat välittömästi kaikkiin työn alla oleviin ja tuleviin dokumentteihin. Aikaisemmin palautettuja dokumentteja ei muokata enää ulkoasun takia, ellei niitä jouduta päivittämään muutenkin. Dokumentit kirjoitetaan OpenOffice.org-tekstinkäsittelyohjelmalla. UML- ja mahdollisuuksien mukaan muutkin kaaviot piirretään Dialla. Näitä valintoja on perusteltu tarkemmin projektisuunnitelmassa. Valmiit dokumentit muutetaan palautettaessa PDFmuotoon. 2

5 2.3 Ymmärrettävyys Tekstistä pyritään muokkaamaan mahdollisimman helppolukuista ja ymmärrettävää. Näin varmistetaan, että eri sidosryhmät voivat käyttää dokumentteja tehokkaasti hyväkseen taustatiedoista riippumatta. Tämä on tärkeää myös mahdollista jatkokehitystä ajatellen, sillä ei voida tietää varmasti, millaiset henkilöt dokumentteja lukevat joskus tulevaisuudessa. Ymmärrettävyyden tärkeyttä korostaa myös projektin luonne, sillä monien asioiden pohjana on tavalliselle ihmiselle vaikeaselkoisia muodollisia määrittelyjä. Ymmärrettävyydestä huolehtii ensisijaisesti Jouni Karppinen. Tarvittaessa epäselvän, liian teknisen tai huolimatonta slangia sisältävän tekstin kirjoittajalta kysytään selvennystä. Erityistä huomiota kiinnitetään englannista väännettyihin sanoihin, jotka eivät ole hyvää suomea. Tarpeellisia teknisiä termejä voidaan myös selittää erillisissä sanastoissa dokumenttien yhteydessä. 3

6 3 Toteutus ja arviointi vaiheittain Tässä luvussa arvioidaan käytäntöjen toimeenpanon onnistumista sekä niiden vaikutusta projektiin. Arviointia tehtäessä olisi mahdollista käyttää kvantitatiivisia mittareita, joista näkisi helposti käytäntöjen onnistumisen. Tällaisten tulosten analysointi olisi kuitenkin vaikeampaa, kuin miltä saattaa näyttää. Voisi luoda kategorioita ja laskea vaiheittain virheiden ja korjauksien määrän, mutta mitään vertailutietoa ei saisi siitä, millainen tulos olisi ollut ilman käytäntöjä. Sitäkään ei kenties saa tietää, paljonko puutteita dokumentteihin lopulta jää. Siksi tällä kertaa päädyttiin arvioimaan tuloksia vapaamuotoisesti sanallisesti. Vaiheiden PP, I1, I2 ja I3 lopussa suoritetaan lyhyt arviointi toteutuneiden seikkojen pohjalta sekä pohditaan kehittämismahdollisuuksia. Näitä parannuksia pyritään ottamaan käyttöön jo kesken projektin. Lisäksi projektin lopussa tehdään yhteenveto käytäntöjen onnistumisesta. 3.1 Suunnitteluvaihe (PP) Ensimmäisen vaiheen jälkeen voidaan todeta, että suunnitellut käytännöt otettiin onnistuneesti käyttöön, mutta vastaan tuli lukuisia ongelmia, jotka on pyrittävä jatkossa korjaamaan Käytetyt työkalut Alkuperäinen dokumenttipohja sisälsi vain kaikkein välttämättömimmät määrittelyt, joiden avulla asiakirjoja päästiin kirjoittamaan. Seuraavaan vaiheeseen pohjaa on tehtävä monipuolisemmaksi tässä vaiheessa ilmenneiden puutteiden pohjalta. Mm. kuvatekstien tyyliä ei ollut vielä määritelty. OpenOffice.org-ohjelmassa on ilmennyt pieniä eroja toisaalta versioiden 1.0 ja 1.1 välillä ja toisaalta Windows ja Linux -ympäristöissä. Erot versioiden välillä ovat marginaalisia eivätkä vaadi mitään toimenpiteitä. Varsinaisesti käytämme versiota 1.1, mutta koulun koneilla on vielä vanha versio. Ympäristöjen välillä ongelmaksi muodostui se, ettei niissä ole valmiina samoja fontteja. Siksi dokumenteissa tuli Linux-ympäristössä joitakin kauneusvirheitä, kuten taulukoissa rivin viimeinen kirjain saattoi pudota seuraavalle riville. Puuttuvien fonttien lisäämistä tutkitaan seuraavassa vaiheessa. Myös Diassa ilmeni ongelmia, ja ne olivat jo vakavia. Käytössä on useita eri versioita, ja niiden yhteensopivuus näyttää heikolta. Seuraavassa vaiheessa selvitetään, onko mahdollista, että kaikki käyttävät jotain tiettyä versiota, jos kunnolla eri ympäristöissä toimiva versio löydetään Dokumenttien tarkastus Valmiiden dokumenttien tarkastus vaiheen lopussa onnistui kohtalaisesti. Varsinkin kirjoitus- ja kielioppivirheitä löytyi runsaasti. Kumpikin tarkastajista löysi myös muutaman korjattavan kohdan, jota toinen ei nähnyt. Tämä osoittaa hyväksi ideaksi sen, että kaksi ihmistä tarkastaa dokumentit. Henkilöt pystyivät myös neuvottelemaan keskenään korjauksista, jolloin uusia virheitä ei pääse syntymään niin helposti vanhojen tilalle. Tarkastuksessa ilmeni myös joitakin ongelmakohtia. Pienin näistä on se, että on vaikeaa kiinnittää lukiessa huomiota kaikkeen samalla kertaa. Helposti huomio kiinnittyy vain kirjoitusvirheisiin, ja sisältö kokonaisuutena jää vähemmälle huomiolle. Tähän on vaikea 4

7 keksiä muuta korjausta, kuin useampi läpikäynti keskittyen yhteen asiaan kerrallaan. Tähän ei kuitenkaan ole resursseja, eikä hyötykään olisi luultavasti riittävän suuri perustelemaan tätä. Resursseja kului nytkin jo enemmän kuin oli arvioitu. Suunnitellun neljän tunnin sijaan tarkastukseen meni aikaa yhteensä kuusi tuntia. Tämä näkyi pienenä väsymyksenä viimeisen asiakirjan kohdalla. Jos seuraavassa vaiheessa tarkastettavien dokumenttien määrä antaa siihen aihetta, asiaa pyritään helpottamaan jakamalla tarkastus kahteen osaan ja vaihtamalla toista tarkastajaa osien välillä. Toisen henkilön on kuitenkin pysyttävä samana, jotta eri asiakirjojen väliset ongelmat löydetään. Kolmas huomautus koskee aikataulua, jota ei pystytty aivan pitämään. Osa dokumenteista valmistui vasta samalla, kun tarkastus oli jo käynnissä. Onneksi tarkastusta ei tarvinnut missään kohdassa keskeyttää, vaan asiakirjat saatiin juuri ajoissa valmiiksi. Myös asiakas huomautti viivytyksestä, sillä hän olisi halunnut tutustua valmiisiin dokumentteihin ja kommentoida niitä ajoissa. Seuraavassa vaiheessa aikataulussa pysymiseen kiinnitetään tarkemmin huomiota. 3.2 Ensimmäinen toteutusvaihe (I1) Tässä vaiheessa suurimmat ongelmat koskivat aikataulussa pysymistä. Myös muuta pientä ilmeni runsaasti, mutta kaikesta suoriuduttiin kunnialla ja ilman pahoja takaiskuja Käytetyt työkalut Dokumenttipohjaan saatiin nyt kaikki tarpeellinen lisättyä, ja sitä voitaneen pitää lopullisena. OpenOfficen kanssa havaittiin kuitenkin pieniä ongelmia muotoseikoissa. Ohjelma haluaa nähtävästi varata kokonaisen uuden aukeaman yhden sivun sijaan, jos sisällysluettelo ei mahdu yhdelle sivulle. Siksi projektisuunnitelmassa on ylimääräinen tyhjä sivu, jonka poistamiseen ei ainakaan vielä löytynyt suoraa keinoa. Dokumenttipohjasta on kadonnut määrityksiä joillakin henkilöillä. Tyylimääritykset oli helppo korjata ennalleen. Teknisestä määrittelystä oli kuitenkin poissa myös sivujen ala- ja yläreunojen poikkiviivat, jotka eivät tuntemattomasta syystä suostuneet korjaantumaan. Myöhemmin palautuksen jälkeen tämä tuntui korjaantuneen itsestään. Dialle oli varmasti eniten käyttöä tässä vaiheessa, kun tekniseen määrittelyyn tehtiin kaikki UML-kaaviot. Olimme onnistuneet karsimaan käyttämämme versiot kolmeen, jotka olivat jossakin määrin keskenään taaksepäin yhteensopivia. Näin saimme kaiken tarpeellisen piirrettyä suuremmitta ongelmitta kolmen henkilön voimin. Päivityksiä kaavioihin varmasti vielä tarvitaan, ja näihin meillä on jäänyt jäljelle yksi tai kaksi versiota, joilla niitä voidaan tehdä piirtämättä diagrammeja kokonaan uusiksi Dokumenttien tarkastus Tällä kertaa ensimmäiset versiot saatiin asiakkaan tutkittaviksi hyvissä ajoin. Kenties juuri tämän ansiosta vaatimusmäärittely saatiin nyt asiakastakin tyydyttävään kuntoon. Asiakkaan toivomuksesta ja muutenkin asiakirjoihin tuli vielä reilusti muutoksia, ja valitettavasti näitä ei taaskaan onnistuttu toteuttamaan aivan ajoissa tarkastusta varten. Tarkastus jouduttiin nimittäin jakamaan kolmeen palaseen, kun viimeiset muutokset valmistuivat vasta palautuspäivää edeltävänä iltana. Onneksi toinen tarkastaja saatiin mukaan joka kerralla, mutta toista jouduttiin vaihtamaan. Yksi dokumentti piti katsoa läpi 5

8 aivan yksin. Kaiken kaikkiaan aikaa kului vähän enemmän kuin ensimmäisessä vaiheessa, ja samalla myös vähän ennakoitua enemmän. Jatkossakin vastaavaa saattaa sattua, sillä ajankäyttötiedot edistymisraporttiin saadaan vasta aivan viime hetkellä. Tämä johtuu siitä, että mm. juuri tarkastukseen kuluva aika pitäisi myös saada kohtalaisen tarkasti otettua huomioon. Parantamisen varaa tämän vaiheen toimintaan kuitenkin jäi. Kaikessa kiireessä sattui vielä sellainen kömmähdys, että etenemisraportista palautettiin korjaamaton versio. Onneksi siinä ei ollut pahoja virheitä. Huomasimme silti, että palautusta ei kannata jättää viime hetkeen, jolloin turha hermoilu voi aiheuttaa jotain tällaista. Yhä selvemmin kävi ilmi, että tarkastuksissa ei pystytä kunnolla arvioimaan tekstejä suurina kokonaisuuksina. Ihminen ei vain pysty käsittelemään asioita monella tavalla samanaikaisesti. Siksi sisällöllisten seikkojen huomiointi joutuu pikkuisen kärsimään mm. kieliopillisen virheettömyyden takia. Toisaalta tiedämme asiakkaan keskittyvän juuri sisältöön omissa kommenteissaan, joten niistäkin saadaan palautetta. 3.3 Toinen toteutusvaihe (I2) Tässä vaiheessa asiat sujuivat selvästi paremmin kuin aikaisemmissa ja ilman merkittäviä ongelmia. Tarkastusmenetelmää saatiin parannettua vähän, kun mm. huomattiin, ettei kaikkeen kannata käyttää kahden ihmisen aikaa Dia-työkalu Dian käytöstä tehty ratkaisu saatiin lopulta tehtyä ja kirjattua myös projektisuunnitelmaan. Uudet diagrammit tehtäisiin ATK-keskuksen koneilla, ja vanhoja päivitettäisiin Joonaksella käytössä olevalla versiolla. Kaiken kaikkiaan Dia on osoittautunut huonoksi valinnaksi, mutta olemme sentään saaneet kaiken tarpeellisen tehtyä sen avulla Dokumenttien tarkastus Dokumentit valmistuivat tällä kertaa hyvin aikataulussa. Koska muutoksia oli tehty hyvin vähän iteraation aikana, ei myöskään tarkastamiseen tarvittu enää niin paljon aikaa. Minulta itseltäni kului silti useita tunteja kaikenlaiseen pieneen, kuten dokumenttien muuttamiseen oikeaan formaattiin ja palautuksen tekemiseen. Toinen syy tähän ajan kulumiseen oli se, että katsoimme mielekkäämmäksi käydä joitakin dokumentteja vain yksin läpi. Näitä olivat reviewkalvot, joiden merkitys dokumenttina on muita vähäisempi, ja testiraportti, joka oli lyhyt ja muodoltaan määrätty. Kun varsinaisia muutoksia ja sitä kautta virheitä oli vähän, huomasimme, että teknisessä määrittelyssä pystyimme keskittymään vähän paremmin sisällönkin arviointiin. Sieltä havaittiin joitakin kohtia, jotka esim. tekivät dokumentista tarkastajien mielestä vaikeaselkoisen. Ongelmakohdat kirjattiin ylös, mutta niitä ei alettu muuttamaan, sillä tarkastajien olisi ollut huomattavasti vaikeampaa tehdä se kuin asiakirjasta vastaavan henkilön. 3.4 Kolmas toteutusvaihe (I3) Tässä vaiheessa dokumentteihin tehtiin hyvin vähän muutoksia. Siksi parina tehtävästä tarkastuksesta päätettiin tämän vaiheen kohdalla luopua kokonaan, ja tarkastus tehtiin 6

9 yksin ja vain muuttuneisiin kohtiin. Muutenkin aikaa kului tällä kertaa vähän. Osa vähemmän tärkeistä asiakirjoista jätettiin kokonaan tarkastamatta. Näitä olivat lähinnä vertaistestaukseen liittyvät suunnitelmat ja raportit. Perusteina olivat resurssien säästäminen, dokumenttien vähäinen merkitys ja se, että emme olleet itse edes luoneet kaikkia dokumentteja. 7

10 4 Loppuarvio ja pohdintaa Tässä luvussa arvioidaan dokumentoinnin ja sen käytäntöjen onnistumista koko projektin tasolla projektin päättyessä. Ensin käsitellään kukin kolmesta käytännöstä yksitellen. Viimeiseksi esitetään vielä lyhyt yleisarvio dokumentointikäytäntöjen hyödyllisyydestä kokonaisuutena. Tähän lukuun on liitetty myös muille ryhmän jäsenille tehdyn kyselyn tuloksia. Kysymykset olivat: Kannattiko näitä dokumentointikäytäntöjä mielestäsi käyttää tässä projektissa? Kuinka paljon huonompaa jälkeä olisi tullut ilman niitä (voit esim. verrata muihin kokemuksiisi)? Asteikolla 1-5 (5=paras), kuinka laadukkaina pidät tähän mennessä tekemiämme dokumentteja? Vastaa, jos olit mukana pareittain tehtävissä tarkastuksissa: Koitko ne hyödyllisiksi? Entä suhteessa käytettyyn aikaan? Oliko niissä mielestäsi jotain parannettavaa? Vastaa, jos käytit jossain vaiheessa hyväksesi dokumenttipohjaa (myös dokumenttipohjaa käyttävien dokumenttien päivittäminen lasketaan): Oliko se mielestäsi hyvä ja tarpeeksi kattava? Jos ei, niin mitä puutteita siinä oli? Kuinka monta tuntia käytit tällä kurssilla OpenOfficen opetteluun? Ovatko tekemämme dokumentit (erityisesti tekninen määrittely) riittävän ymmärrettäviä ja helppolukuisia, ottaen huomioon aiheemme teoreettisen vaativuuden? Näetkö jonkin helpon keinon, jolla niitä olisi voinut parantaa tässä suhteessa? 4.1 Tarkastukset ennen palautuksia Tarkastuksia hankaloitti dokumenttien viivästeleminen useassa iteraatiossa. Niitä jouduttiin siirtämään aiotuista ajoista, mutta loppujen lopuksi aikaa aina löydettiin ja kaikki tarkastukset saatiin tehtyä. Itse tarkastuksissa esiin tulivat ennen kaikkea kirjoitus- ym. pienet virheet. Kokonaisuuteen ei sen sijaan pystynyt kiinnittämään samalla riittävästi huomiota. Vasta aivan projektin lopussa tämä parani hieman, kun asiakirjojen muutokset ja sitä kautta virheet olivat vähentyneet huomattavasti. On kuitenkin todettava, että tällaiset katselmukset näyttävät olevan hyödyllisiä lähinnä kieliasun korjaamiseen. Sen tärkeyttä ei silti sovi väheksyä. Tarkastaminen kahdestaan vaikuttaa edelleen hyvältä ajatukselta, ainakin projektin alkupuolella, sillä virheitä tuntui löytyvän jonkin verran enemmän kuin yksin. Korjauksista saattoi myös keskustella toisen kanssa, jolloin niitä oli helpompi tehdä saman tien. Toisaalta aikaa kului melko paljon, ja ajankäyttöä olisi voinut ehkä tehostaa siten, että tarkastajat olisivat tutustuneet dokumentteihin etukäteen yksinään. Ensimmäisissä iteraatioissa tarkastajia oli kaksi, mutta loppua kohti tarkastamisen tarve väheni. Ensin osa tarkastettiin vain yksin ja I3-iteraatiossa jo kaikki. Tätä valintaa tukee myös kaavio 1, joka esittää tarkastuksiin tarvittua aikaa tunteina kussakin vaiheessa. Siinä on eroteltu itseni sekä toisen tarkastajan käyttämät tunnit. 8

11 Muiden tunnit Omat tunnit PP I1 I2 I3 Kaavio 1: Tarkastuksiin käytetty aika iteraatioittain. 4.2 Yhtenäinen ulkoasu OpenOffice osoittautui hyväksi työkaluksi, jota kaikki ryhmän jäsenet käyttivät. Osalle ryhmän jäsenistä se oli tuttu ennestään, mutta melkein jokaiselta meni tunti pari sen kanssa orientoitumiseen. OpenOfficen käytön opetteluun käytettiin nimittäin yhteensä 25 tuntia, josta itseltäni kului puolet. Minun suuri osuuteni johtuu tietysti siitä, että jouduin opettelemaan ohjelman toimintoja melko tarkasti, jotta pystyin tekemään dokumenttipohjan. Dian kanssa tuli versioiden yhteensopivuusongelmia, mutta niistä selvittiin lopulta joten kuten. Ongelmia oli myös Dian kaavioiden siirtämisessä OpenOfficeen. Tämä työkalu oli huono valinta, mutta se oli ainoa UML-kaavioiden piirtämiseen soveltuva ohjelma, joka on sekä ilmainen että toimii sekä Windowsissa että Linuxissa. Dokumenttien yhtenäinen ulkoasu koettiin ryhmän sisällä hyvin positiivisena asiana. Eräiden kommenttien mukaan yrityksissä laatu jää varsinkin projektien alkuvaiheessa helposti huonolle tasolle. Tämä puolestaan antaa asiakkaalle kehnon vaikutelman, jota on myöhemmin vaikea korjata. Joidenkin mielestä dokumenttipohjassamme oli pieniä puutteita, mm. valmiiden määritysten kattavuuden suhteen. Keskimäärin se koettiin kuitenkin riittävän hyväksi sekä kattavuudeltaan että ulkoasultaan. 4.3 Ymmärrettävyys Tämä käytäntö oli oikeastaan kokonaan vain minun harteillani. Se ilmeni vaikeaksi arvioida ja toteuttaa. Kun samojen tekstien kanssa on jatkuvasti tekemisissä, niihin menettää auttamattomasti sellaisen kosketuksen, joka ensi kertaa lukevalla on. Suurin haasteemme oli tekninen määrittely. Se on jatkokehitystä ajatellen tärkein dokumenttimme, ja aiheemme teoreettisen vaativuuden vuoksi vaikein saada helposti ymmärrettävään muotoon. Niinpä sen kohdalla ryhmämmekin mielipiteet jakautuivat. Joidenkin mielestä dokumentti oli riittävän hyvä ja lukijalta voidaan odottaakin pohjatietoja aiheesta. Muiden mielestä sen sijaan parantamisen varaa jäi mm. laajuuden, ymmärrettävyyden ja esittelytavan suhteen. Teknisen määrittelyn parantamista nykyisestä ei kuitenkaan pidetty helppona tehdä, joten voinemme olla tyytyväisiä tulokseen. Kieliasu saatiin joka tapauksessa hyvään kuntoon kaikissa dokumenteissa, mihin olen itse hyvin tyytyväinen. 9

12 4.4 Yleisarvio hyödyllisyydestä Kaikkien ryhmämme jäsenten mielestä käytännöt olivat hyödyllisiä ja niitä kannatti ehdottomasti käyttää tässä projektissa. Ilman niitä dokumenttien laatu olisi ollut huonompi, erityisesti alussa. Kysyttäessä yleisarvosanaa dokumenttiemme laadulle asteikolla 1-5, saatiin keskiarvoksi 3,7, eikä yksikään yksittäinen arvio jäänyt alle kolmen. Myöskään asiakas tai mentor ei ole joutunut huomauttamaan dokumenteistamme muuten kuin sisällön (ja teknisen määrittelyn kohdalla ehkä sisällön selkeyden) vuoksi. Lisäksi olen itse oppinut näiden käytäntöjen kautta uusia asioita, kuten uusia työkaluja ja kohtaamaan käytännön ongelmia. Näillä perusteilla voin päättää sanomalla, että dokumentointikäytäntömme olivat pitkälti onnistuneita ja kaikin puolin hyödyllisiä tässä projektissa. 10

SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE

SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE Arviointilomake on tarkoitettu Sovellusprojektin vastaavan ohjaajan arvioinnin tueksi, eikä sillä siten tule korvata erillistä projektilausuntoa. Useaa arviointikohtaa

Lisätiedot

Projektiryhmä Tete Work-time Attendance Software. Henkilökohtainen SE harjoitus: loppuraportti

Projektiryhmä Tete Work-time Attendance Software. Henkilökohtainen SE harjoitus: loppuraportti Projektiryhmä Tete Work-time Attendance Software Henkilökohtainen SE harjoitus: loppuraportti Projektin etenemisen seuranta ja kontrollointi Niilo Fredrikson T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö 2(8)

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Tekstinkäsittelystä II. Tekstinkäsittelyohjelmien edistyneempiä piirteitä Tuki ryhmätyölle

Tekstinkäsittelystä II. Tekstinkäsittelyohjelmien edistyneempiä piirteitä Tuki ryhmätyölle Tekstinkäsittelystä II Tekstinkäsittelyohjelmien edistyneempiä piirteitä Tuki ryhmätyölle Edistyneempiä piirteitä Harjoituksen 5 avulla käsitellään o Kieleen liittyvät apuvälineet tekstin tavutus tekstin

Lisätiedot

Menetelmäraportti Ohjelmakoodin tarkastaminen

Menetelmäraportti Ohjelmakoodin tarkastaminen Menetelmäraportti Ohjelmakoodin tarkastaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Menetelmän kuvaus...4 2.1. Tarkastusprosessi...4 2.1.1. Suunnittelu...4 2.1.2. Esittely...5 2.1.3. Valmistautuminen...5

Lisätiedot

TIE Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

TIE Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori TIE-21204 Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2 Antti Jääskeläinen Matti Vuori Työn yleiset järjestelyt 14.9.2015 2 Valmistautuminen Ilmoittaudu kurssille Lue harjoitustyön nettisivut

Lisätiedot

LISÄOHJEITA DIPLOMITYÖN TEKEMISEEN

LISÄOHJEITA DIPLOMITYÖN TEKEMISEEN LISÄOHJEITA DIPLOMITYÖN TEKEMISEEN TÄYDENTÄMÄÄN OSASTON DIPLOMITYÖOHJETTA http://www.ee.oulu.fi/opiskelu/lomakkeet/diplomity%f6/diplomity%f6n.teko-ohjeet.pdf Prof. Mika Ylianttila Informaationkäsittelyn

Lisätiedot

Kurssitusten tarve kipuaa

Kurssitusten tarve kipuaa Kurssitusten tarve kipuaa 9.11.2000 08:02 Muinoin tietotekniikkakurssilla opeteltiin ohjelmat läpikotaisin. Nyt niistä opetellaan vain työssä tarvittavat toiminnot. Niissäkin on työntekijälle tekemistä,

Lisätiedot

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisusta Johanna Rämö, Helsingin yliopisto 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisu on koulusta tuttua, mutta usein sitä tehdään mekaanisesti sen kummempia ajattelematta. Jotta pystytään ratkaisemaan

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Yhteenvetodokumentti. Boa Open Access. Helsinki 5.5.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Yhteenvetodokumentti. Boa Open Access. Helsinki 5.5.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Yhteenvetodokumentti Boa Open Access Helsinki 5.5.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Ilmari

Lisätiedot

dokumentin aihe Dokumentti: Testausraportti_I1.doc Päiväys: Projekti : AgileElephant

dokumentin aihe Dokumentti: Testausraportti_I1.doc Päiväys: Projekti : AgileElephant AgilElephant Testausraportti I1 Tekijä: Petri Kalsi Omistaja: ElectricSeven Aihe: Testausraportti Sivu 1 / 5 Dokumentti Historia Muutoshistoria Revision Numero Revision Päiväys Yhteenveto muutoksista Revision

Lisätiedot

Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä

Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä Fingrid toteutti tammikuussa 2015 kyselyn APERAK-kuittaussanomien käytöstä ja kuittaussanomiin liittyvien ohjeiden kehitystarpeista. Samassa kyselyssä selvitettiin

Lisätiedot

Loppuraportti. Virtuaali-Frami, CAVE-ohjelmisto. Harri Mähönen projektiassistentti Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Versio

Loppuraportti. Virtuaali-Frami, CAVE-ohjelmisto. Harri Mähönen projektiassistentti Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Versio 1 Loppuraportti Virtuaali-Frami, CAVE-ohjelmisto Harri Mähönen projektiassistentti Seinäjoen ammattikorkeakoulu Versio 1.0 15.1.2006 2 Sisällys Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4 1.1 Dokumentin tarkoitus...

Lisätiedot

T Testiraportti - järjestelmätestaus

T Testiraportti - järjestelmätestaus T-76.115 Testiraportti - järjestelmätestaus 18. huhtikuuta 2002 Confuse 1 Tila Versio: 1.0 Tila: Päivitetty Jakelu: Julkinen Luotu: 18.04.2002 Jani Myyry Muutettu viimeksi: 18.04.2002 Jani Myyry Versiohistoria

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

SEPA diary. Dokumentti: SEPA_diary_PK_HS.doc Päiväys: Projekti: AgileElephant Versio: V0.3

SEPA diary. Dokumentti: SEPA_diary_PK_HS.doc Päiväys: Projekti: AgileElephant Versio: V0.3 AgilElephant SEPA Diary Petri Kalsi 55347A Heikki Salminen 51137K Tekijä: Petri Kalsi Omistaja: ElectricSeven Aihe: PK&HS Sivu 1 / 7 Dokumenttihistoria Revisiohistoria Revision päiväys: 29.11.2004 Seuraavan

Lisätiedot

Ikivihreä kirjasto loppuraportti määrittelyprojektille

Ikivihreä kirjasto loppuraportti määrittelyprojektille loppuraportti määrittelyprojektille Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Sähkö ja informaatiotekniikan laitos Versiomuutokset 29.1.2014 viimeisin tilanne tietokantakonversiosta Mirja Loponen 7.2.2014 tarkennettu

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015

Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015 Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015 1 Yleensä kyselystä Kyselyssä selvitettiin vastaajien mielipiteitä hankerekisterin käytöstä sekä siihen liitetyistä visualisoinneista Se oli auki 3.12.-18.12.2015 Vastaajia

Lisätiedot

L models. Käyttöohje. Ryhmä Rajoitteiset

L models. Käyttöohje. Ryhmä Rajoitteiset Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Käyttöohje Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä Muutokset 0.1

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Viulu

Projektisuunnitelma Viulu Projektisuunnitelma Viulu Kuusela Johannes Sjöblom Teemu Suominen Osma Ohjelmistotuotantoprojekti Helsinki 23.9.2004 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Versiohistoria Päivämäärä Versio

Lisätiedot

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015 MUOTOSEIKKOJA Mitä asetuksia käytän? Tyypillisimpiä fontteja ovat Times New Roman (fonttikoko 12) tai Arial (fonttikoko 11). Käytä riviväliä 1,5, jotta asettelu on selkeä ja teksti on myös tältä osin helppolukuista.

Lisätiedot

VERSIONHALLINTA. PARIOHJELMOINTI Lari Ahti, 62634M Antti Kauppinen, 58390D

VERSIONHALLINTA. PARIOHJELMOINTI Lari Ahti, 62634M Antti Kauppinen, 58390D VERSIONHALLINTA PARIOHJELMOINTI Lari Ahti, 62634M Antti Kauppinen, 58390D Versio Päivä Tekijä Kuvaus 0.1 26.10.2005 Kaarlo Lahtela Ensimmäinen versio 0.2 10.12.2006 Lauri Kiiski Suomennettu 3 (8 ) SISÄLLYS

Lisätiedot

Automaattinen yksikkötestaus

Automaattinen yksikkötestaus Teknillinen Korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Automaattinen yksikkötestaus Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä

Lisätiedot

Pisteytysohje loppuraporttien vertaisarviointiin

Pisteytysohje loppuraporttien vertaisarviointiin Pisteytysohje loppuraporttien vertaisarviointiin Pisteytys olettaa kaikkien kuvattujen vaatimusten täyttymistä pistemäärän saavuttamiseksi. Esimerkiksi: Raportti täyttää rakenteen ja kieliasun osalta kaikki

Lisätiedot

Kuva liikennemerkistä 1. Aleksanteri Numminen. aleksanteri.numminen@gmail.com ITKP101

Kuva liikennemerkistä 1. Aleksanteri Numminen. aleksanteri.numminen@gmail.com ITKP101 Kuva liikennemerkistä 1 Aleksanteri Numminen aleksanteri.numminen@gmail.com ITKP101 31.1.2016 1. Asiakirjan kieleen liittyvät työkalut... 1 1.1. Tyylien kielen valinta... 1 1.2. Oikeinkirjoituksen tarkastaminen...

Lisätiedot

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Määrittelydokumentti NJC2 Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti ( ov) Projektiryhmä Eero Anttila Olli

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

PROJEKTIN SUDENKUOPAT. f JOUNI HUOTARI PÄIVITETTY

PROJEKTIN SUDENKUOPAT. f JOUNI HUOTARI PÄIVITETTY PROJEKTIN SUDENKUOPAT f JOUNI HUOTARI PÄIVITETTY 18.1.2011 TEHTÄVÄ Mitä sudenkuoppia esiintyy projektin eri prosesseissa (vaiheissa)? Miten ne voitaisiin välttää? Jouni Huotari 19.3.2012 2 Sudenkuoppia

Lisätiedot

Numeeriset arviot. Opintojaksolla vallinnut ilmapiiri loi hyvät puitteet oppimiselle. Saavutin opintojaksolle määritellyt osaamistavoitteet

Numeeriset arviot. Opintojaksolla vallinnut ilmapiiri loi hyvät puitteet oppimiselle. Saavutin opintojaksolle määritellyt osaamistavoitteet Tämä asiakirja sisältää opiskelijoiden antaman palautteen opettajan Metropoliassa vuoteen 2014 mennessä opettamista kursseista. Palautteet on kerätty Metropolian anonyymin sähköisen palautejärjestelmän

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

tsoft Tarkastusmenettelyt ja katselmukset Johdanto Vesa Tenhunen 4.2.2004

tsoft Tarkastusmenettelyt ja katselmukset Johdanto Vesa Tenhunen 4.2.2004 Tarkastusmenettelyt ja katselmukset tsoft Vesa Tenhunen 4.2.2004 http://cs.joensuu.fi/tsoft/ Johdanto Yksi tärkeimmistä tekijöistä laadukkaiden ohjelmistojen tuottamisessa on puutteiden aikainen havaitseminen

Lisätiedot

EDISTYMISRAPORTTI - T1 Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (luonnos 1)

EDISTYMISRAPORTTI - T1 Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (luonnos 1) EDISTYMISRAPORTTI - T1 Edited by Checked by Approved by Antti Tuomaala i Sisällysluettelo DOKUMENTIN VERSIOT 1 1. PROJEKTIN TILA 2 2. SUORITETUT TEHTÄVÄT 4 Projektisuunnitelma Vaatimusmäärittely Virhe.

Lisätiedot

Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe

Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe 120 Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe 107 114 100 87 93 Oppilasmäärä 80 60 40 20 0 3 5 7 14 20 30 20 30 36 33 56 39 67 48 69 77 76 56 65 35 25 10 9,75 9,5 9,25 9 8,75 8,5 8,25 8 7,75 7,5 7,25 7

Lisätiedot

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen STUL Ry. Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen Tutkimuksen toteutus Tämän tutkimuksen on tehnyt STUL Ry:n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Aineisto kerättiin

Lisätiedot

L models. Loppuraportti. Ryhmä Rajoitteiset

L models. Loppuraportti. Ryhmä Rajoitteiset Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Loppuraportti Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä Muutokset 0.1

Lisätiedot

Heikosta vastauksesta puuttuvat konkreettiset faktat, mikä näkyy esimerkiksi

Heikosta vastauksesta puuttuvat konkreettiset faktat, mikä näkyy esimerkiksi Heikosta vastauksesta puuttuvat konkreettiset faktat, mikä näkyy esimerkiksi asioiden esittämisenä ympäripyöreästi esimerkkien puuttumisena siten, ettei tehtävässä annettuja tai vastauksen kannalta olennaisia

Lisätiedot

T Software Project: FASTAXON

T Software Project: FASTAXON T-76.115 Software Project: FASTAXON Personal Assignment: Documentation Practices Group: Muuntaja 0 Version History Owner of the document: Esko Simpanen Version Date Author(s) Description 0.1 28.11.2003

Lisätiedot

HOPS-työkalun lisäksi SoleOPSiin on kytketty vuotuisia kehityskeskusteluja varten kyselypohjat.

HOPS-työkalun lisäksi SoleOPSiin on kytketty vuotuisia kehityskeskusteluja varten kyselypohjat. SoleHops:n ohjeita opiskelijalle Miten muokkaan omaa HOPS:ani? 1 Yleistä 1.8.2014 ja sen jälkeen opintonsa aloittaneet opiskelijat suunnittelevat opiskelunsa SoleOPSissa olevan HOPS-työkalun avulla. Opiskelijan

Lisätiedot

ISBD-konversio PIKI-tietokantaan

ISBD-konversio PIKI-tietokantaan ISBD-konversio PIKI-tietokantaan Konversion pohjana oli Kansalliskirjaston ISBD-konversio. Metiva-wikin sivulla on nähtävillä myös Konversiosuunnitelma ja konversio-ohjelma, jonka avulla pystyy tarkastamaan

Lisätiedot

C++ Ohjelmoijan käsikirja. Johdanto

C++ Ohjelmoijan käsikirja. Johdanto Johdanto C++ Ohjelmoijan käsikirja Johdanto Tervetuloa Inside C++-kirjan pariin. Tämä on opaskirja standardi C++:n käyttöön. Käsittelemme kirjassa kaikki syntaksin, kieliopin, olio-ohjelmoinnin ja standardikirjastojen

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Ohjelmiston testaus ja laatu Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Vesiputousmalli - 1 Esitutkimus Määrittely mikä on ongelma, onko valmista ratkaisua, kustannukset, reunaehdot millainen järjestelmä täyttää

Lisätiedot

Testaussuunnitelma. Koskelo. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Testaussuunnitelma. Koskelo. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Testaussuunnitelma Koskelo Helsinki 16.12.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Tom Bertell Johan

Lisätiedot

Rakenteellinen turvallisuus miten teoria ja käytäntö kohtaavat?

Rakenteellinen turvallisuus miten teoria ja käytäntö kohtaavat? RIL, Rakennus- ja rakennetekniikkaryhmä 30.10.2013 Rakennusten sortumat miten estetään? Rakenteellinen turvallisuus miten teoria ja käytäntö kohtaavat? Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto 1.

Lisätiedot

58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö

58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö 58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö Testaus 30.3.2009 Tuntiop. Sami Nikander sami.nikander@helsinki.fi 58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö, Sami Nikander 30.3.2009 1 Testaus Ohjelman systemaattista tutkimista

Lisätiedot

Mittariston laatiminen laatutyöhön

Mittariston laatiminen laatutyöhön Mittariston laatiminen laatutyöhön Perusopetuksen laatukriteerityö Vaasa 18.9.2012 Tommi Karjalainen Opetus- ja kulttuuriministeriö Millainen on hyvä mittaristo? Kyselylomaketutkimuksen vaiheet: Aiheen

Lisätiedot

Opiskelijoiden HOPSit

Opiskelijoiden HOPSit Opiskelijoiden HOPSit Ohje kommentoijalle ja hyväksyjälle/19.3.2014 Täydennetty ohjetta/2.1.2014: Lisätty tietoa opiskelijoiden lisäämisestä Omiin opiskelijoihin, mikä helpottaa HOPSien käsittelyä. Tarvittavat

Lisätiedot

RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti

RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti Saila Oldén 1. JOHDANTO Tässä raportissa kuvataan perjantaina 25.2.2011 Luuppi-projektin tiimoilta suoritettujen käytettävyystestien

Lisätiedot

Määrittelyvaihe. Projektinhallinta

Määrittelyvaihe. Projektinhallinta Määrittelyvaihe Projektinhallinta testaus määrittely suunnittelu ohjelmointi käyttöönotto, testaus tuotteenhallinta laadunvarmistus dokumentointi vaatimustenhallinta Määrittely Määrittely, eli kansanomaisesti

Lisätiedot

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd 18 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 19 Putkiremontti voidaan nykyisin TOTEUTTAA useilla eri tavoilla. Yleisimmät näistä ovat perinteinen putkiremontti, sukitus ja pinnoitus tai edellisten yhdistelmä.

Lisätiedot

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu?

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Oppimispäiväkirjablogi Hannu Hämäläinen oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Parhaimmillaan oppimispäiväkirja toimii oppilaan oppimisen arvioinnin työkaluna. Pahimmillaan se tekee

Lisätiedot

Tavutusohjelman toimintapa...3. Tavutussääntöjä...3. Keinoja...3. Vihjetavu...3. Katkeamaton väli...4. Katkeamaton tavuviiva...4

Tavutusohjelman toimintapa...3. Tavutussääntöjä...3. Keinoja...3. Vihjetavu...3. Katkeamaton väli...4. Katkeamaton tavuviiva...4 1 Sisältö Tavutusohjelman toimintapa...3 Tavutussääntöjä...3 Keinoja...3 Vihjetavu...3 Katkeamaton väli...4 Katkeamaton tavuviiva...4 Pehmeä rivinvaihto...4 2 Mikään tavutusohjelma ei ole täydellinen.

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto )

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ) Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 27.10.2015) 1. Ikäsi Yhteensä 31 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Tämän lisäksi listataan ranskalaisin viivoin järjestelmän tarjoama toiminnallisuus:

Tämän lisäksi listataan ranskalaisin viivoin järjestelmän tarjoama toiminnallisuus: Dokumentaatio, osa 1 Tehtävämäärittely Kirjoitetaan lyhyt kuvaus toteutettavasta ohjelmasta. Kuvaus tarkentuu myöhemmin, aluksi dokumentoidaan vain ideat, joiden pohjalta työtä lähdetään tekemään. Kuvaus

Lisätiedot

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin?

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? OPPILAS 1 Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio. Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle, toivomme, että

Lisätiedot

PENNO Selvitä rahatilanteesi

PENNO Selvitä rahatilanteesi PENNO Selvitä rahatilanteesi TIEDÄTKÖ, KUINKA PALJON SINULLA ON RAHAA KÄYTÖSSÄSI? Kuuluuko arkeesi taiteilu laskujen ja välttämättömien menojen kanssa? Tiedätkö, mihin rahasi kuluvat? Tämän Penno-työkirjan

Lisätiedot

Vapaapäivien optimointi

Vapaapäivien optimointi Mat-2.4177 Operaatiotutkimuksen projektityöseminaari Vapaapäivien optimointi Väliraportti, 4.4.2014 Asiakas: Computational Intelligence Oy Projektiryhmä: Teemu Kinnunen (projektipäällikkö) Ilari Vähä-Pietilä

Lisätiedot

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Infosheet 38 Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Ymmärrettävä tieto Antamalla ihmisille tilaisuuden esittää kysymyksensä voit räätälöidä heidän tarpeisiinsa sopivaa tietoa. Jokaiseen keskusteluun

Lisätiedot

HumakPro-uudistuksia ja -parannuksia / kevät 2013:

HumakPro-uudistuksia ja -parannuksia / kevät 2013: HumakPro-uudistuksia ja -parannuksia / kevät 2013: Pikavalikon hallinnointi koskien HALLINTO-osion toimintoja: Henkilöstöllä on mahdollisuus luoda itselleen valikko josta pääsee navigoimaan suoraan tiettyyn

Lisätiedot

10 teesiä verkko-opetuksen suunnittelusta. Leena Hiltunen Tutkijatohtori Tietotekniikan Aineenopettajankoulutus

10 teesiä verkko-opetuksen suunnittelusta. Leena Hiltunen Tutkijatohtori Tietotekniikan Aineenopettajankoulutus 10 teesiä verkko-opetuksen suunnittelusta Leena Hiltunen Tutkijatohtori Tietotekniikan Aineenopettajankoulutus Leena.r.k.Hiltunen@jyu.fi Teesi 1: Suunnittele! Aloita pienillä parannuksilla Mieti mikä on

Lisätiedot

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla)

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) T A M P E R E E N Y L I O P I S T O Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) Kasvatustieteiden yksikkö Kasvatustieteiden pro gradu -tutkielma NIMI NIMINEN

Lisätiedot

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012 Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 11-12 Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä 4 lasta, joista palautui 25. Vastausprosentti muodostui siten 62,5%. Lasten kysely muodostui

Lisätiedot

Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus

Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus Kuopio, testausraportti, 25.3.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 11.2.2002 Matti Peltomäki Ensimmäinen versio 0.9 11.2.2002 Matti Peltomäki

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

BlueJ ohjelman pitäisi löytyä Development valikon alta mikroluokkien koneista. Muissa koneissa BlueJ voi löytyä esim. omana ikonina työpöydältä

BlueJ ohjelman pitäisi löytyä Development valikon alta mikroluokkien koneista. Muissa koneissa BlueJ voi löytyä esim. omana ikonina työpöydältä Pekka Ryhänen & Erkki Pesonen 2002 BlueJ:n käyttö Nämä ohjeet on tarkoitettu tkt-laitoksen mikroluokan koneilla tapahtuvaa käyttöä varten. Samat asiat pätevät myös muissa luokissa ja kotikäytössä, joskin

Lisätiedot

Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä

Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä Tutkielman arvostelussa on käytössä viisiportainen asteikko (1-5): o Ykkönen (1) merkitsee, että työ on hyväksyttävissä, mutta siinä on huomattavia puutteita.

Lisätiedot

PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS

PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS Johtamisharjoituksen tavoitteet Johtamisharjoituksen eli ns. välitehtävän tarkoitus on antaa sinulle onnistunut kokemus johtamisesta partiossa. Harjoituksen

Lisätiedot

Taitajaa taitavammin. Taitaja-päällikkö Pekka Matikainen Skills Finland ry

Taitajaa taitavammin. Taitaja-päällikkö Pekka Matikainen Skills Finland ry Taitajaa taitavammin Taitaja-päällikkö Pekka Matikainen Skills Finland ry 6. Miten hyvin kilpailulajisi järjestelyt mielestäsi sujuivat? 1=erittäin huonosti 2=huonosti 3=kohtalaisesti 4=hyvin 5=erittäin

Lisätiedot

Yhteistyötä kokoelmien kehittämiseksi Pohjois-Savossa. Päivi Savinainen

Yhteistyötä kokoelmien kehittämiseksi Pohjois-Savossa. Päivi Savinainen Yhteistyötä kokoelmien kehittämiseksi Pohjois-Savossa Päivi Savinainen 4.2.2015 Miksi yhteistyötä? Aineistorahat ovat kaikkialla laskussa ja aineisto kallistuu. Uudet aineistolajit tuovat uusia haasteita.

Lisätiedot

T Testiraportti - integraatiotestaus

T Testiraportti - integraatiotestaus T-76.115 Testiraportti - integraatiotestaus 22. maaliskuuta 2002 Confuse 1 Tila Versio: 1.0 Tila: Päivitetty Jakelu: Julkinen Luotu: 19.03.2002 Jani Myyry Muutettu viimeksi: 22.03.2002 Jani Myyry Versiohistoria

Lisätiedot

Gradu-seminaari (2016/17)

Gradu-seminaari (2016/17) Gradu-seminaari (2016/17) Tavoitteet Syventää ja laajentaa opiskelijan tutkimusvalmiuksia niin, että hän pystyy itsenäisesti kirjoittamaan pro gradu -tutkielman sekä käymään tutkielmaa koskevaa tieteellistä

Lisätiedot

IPT-työpaja # Kysely kehitys- ja toteutusvaiheissa oleville hankkeille

IPT-työpaja # Kysely kehitys- ja toteutusvaiheissa oleville hankkeille IPT-työpaja #7 15-16.3 Kysely kehitys- ja toteutusvaiheissa oleville hankkeille Kyselytutkimus Tilaajan / käyttäjien edustajat 5 vastaajaa, joista: 5 APR:n jäsentä 2 projektipäällikköä 7 vastaajaa, joista:

Lisätiedot

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Jatkuvan parantamisen työkalut - Laatu- ja toiminnanohjausjärjestelmät 13.10.2016 Marika Kilpivuori Jatkuva parantaminen ISO 22000:2006, kappale 8.5.1 Jatkuva parantaminen:

Lisätiedot

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Miksi tuutoriksi hakeuduttiin?... 4 3. Tuutorin tehtävien arvioiminen... 5 4. Väittämien toteutuminen... 7 5. Miten

Lisätiedot

FORMATIIVINEN ARVIOINTI

FORMATIIVINEN ARVIOINTI FORMATIIVINEN ARVIOINTI (OHJEISTUKSESSA KÄYTETTY VISMAN YLEISIÄ OHJEITA FORMATIIVISEN ARVIOINNIN TEKEMISESTÄ. LISÄTIETOJA VISMA.FI) 1 OPETTAJAN ARVIOINTINÄKYMÄ Opettaja pääsee tekemään formatiivista arviointia

Lisätiedot

A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti. Projektisuunnitelma. Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.

A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti. Projektisuunnitelma. Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0. A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti Projektisuunnitelma Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.3200 Syksy 2013 Arto Mikola Aku Kyyhkynen 25.9.2013 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...

Lisätiedot

Tutkielman kirjoittaminen. Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi

Tutkielman kirjoittaminen. Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi Tutkielman kirjoittaminen Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi Jaana Ristimäki YH7 Global Citizenship Espoon yhteislyseon lukio 2014 Sisällysluettelo 1 Tutkielman aloittaminen ja disposition laatiminen

Lisätiedot

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista 1. Osallistuin MUUTOS 16! - Viesti ymmärrettävästi! Selkokieli oman työn apuvälineenä - koulutukseen: Vastaajien määrä: 24 Kyllä

Lisätiedot

H Prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurityökalu palveluna Liite 17 Käytettävyyden arviointi

H Prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurityökalu palveluna Liite 17 Käytettävyyden arviointi H087-12 Prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurityökalu palveluna Liite 17 Käytettävyyden arviointi Tämän dokumentin tarkoituksena on määrittää kilpailutukseen H087-12 liittyvää käytettävyyden arviointia Tässä

Lisätiedot

ATK tähtitieteessä. Osa 3 - IDL proseduurit ja rakenteet. 18. syyskuuta 2014

ATK tähtitieteessä. Osa 3 - IDL proseduurit ja rakenteet. 18. syyskuuta 2014 18. syyskuuta 2014 IDL - proseduurit Viimeksi käsiteltiin IDL:n interaktiivista käyttöä, mutta tämä on hyvin kömpelöä monimutkaisempia asioita tehtäessä. IDL:llä on mahdollista tehdä ns. proseduuri-tiedostoja,

Lisätiedot

5. OSITTAISINTEGROINTI

5. OSITTAISINTEGROINTI 5 OSITTAISINTEGROINTI Kahden funktion f ja g tulo derivoidaan kuten muistetaan seuraavasti: D (fg) f g + f Kun tämä yhtälö integroidaan puolittain, niin saadaan fg f ()g()d + f ()()d Yhtälö saattaa erota

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄTYÖKALUT SEKÄ SOVELLUSTEN POISTAMINEN

JÄRJESTELMÄTYÖKALUT SEKÄ SOVELLUSTEN POISTAMINEN JÄRJESTELMÄTYÖKALUT SEKÄ SOVELLUSTEN POISTAMINEN Tämänkertaisen tehtävän aiheena ovat sovellusten lisäys/poisto sekä Windowsin mukana tulevat järjestelmätyökalut, jotka löytyvät valinnan Käynnistä Apuohjelmat

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

Erilaisia tapoja tuottaa sukukirjoja

Erilaisia tapoja tuottaa sukukirjoja Erilaisia tapoja tuottaa sukukirjoja monisteina pieniä määriä muutamasta muutamaan kymmeneen kirjapainossa suuria määriä kymmenistä satoihin valokuvakirjaohjelmalla muutamasta muutamaan kymmeneen Monisteina

Lisätiedot

Kandityön kirjoittaminen. Opinnäyteseminaari

Kandityön kirjoittaminen. Opinnäyteseminaari Kandityön kirjoittaminen Opinnäyteseminaari Lue ja kirjoita Ajatukset eivät kasva tyhjästä. Ruoki niitä lukemalla ja kirjoittamalla lukemastasi. Älä luota muistiisi Merkitse alusta asti muistiinpanoihin

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE Ohje hyväksytty osastoneuvostossa 17.8.2005 1 Sisällys 1. Kandidaatintyö ja sen tarkoitus...2 2. Kandidaatintyön aihe ja tarkastaja...3 3. Kandidaatintyön

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka työkalu toimii ja miten sen voi ottaa käyttöön työpaikalla.

Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka työkalu toimii ja miten sen voi ottaa käyttöön työpaikalla. TYTTI Työturvallisuuden kehittämiskohteiden jäsennystyökalu TYTTI on apuväline työpaikan työturvallisuuden edistämiseen. Välineen tarkoituksena on auttaa jäsentämään työpaikan työturvallisuuden kehittämiskohteita.

Lisätiedot

Omat rajat kuinka sanoa EI. Aineenopettajien kokemukset turvataitokasvatusmateriaalien testauksesta

Omat rajat kuinka sanoa EI. Aineenopettajien kokemukset turvataitokasvatusmateriaalien testauksesta Omat rajat kuinka sanoa EI Aineenopettajien kokemukset turvataitokasvatusmateriaalien testauksesta Sisällys Alkutilanne Mitä materiaaleja käytettiin Millainen tuntisuunnitelma/työsuunnitelma oli käytössä

Lisätiedot

Seuraavassa on lista asioista, jotka pyrittiin ottamaan huomioon seminaaritöiden arvosanoja mietittäessä.

Seuraavassa on lista asioista, jotka pyrittiin ottamaan huomioon seminaaritöiden arvosanoja mietittäessä. SMG-4050 Energian varastointi ja uudet energialähteet Seminaaritöiden arvostelu Seuraavassa on lista asioista, jotka pyrittiin ottamaan huomioon seminaaritöiden arvosanoja mietittäessä. Kirjallinen osuus:

Lisätiedot

Työn osat 5-9 muodostavat varsinaisen sisällön.

Työn osat 5-9 muodostavat varsinaisen sisällön. 5 Projektityö onkin hyvä suunnitella siten, että työ on mielekkäästi jaettavissa osiin kandidaatintöiden kirjoittamista ajatellen. Projektityön yhteydessä tehtävien kandidaatintöiden arvostelua ja muotoseikkoja

Lisätiedot

Tik Harjoitustyö

Tik Harjoitustyö Tik-76.612 Harjoitustyö Harjoitustyön uusi aikataulu Ti 12.3 Kurssin aloitus Harjoitustyön läpikäynti To 14.3 Ti 19.3 Projektin synty Projektisuunnitelma Ryhmien muodostuminen To 21.3 Ti 26.3 To 4.4 Ti

Lisätiedot

15 askelta kohti. Parempia kyselyitä ja tutkimuksia

15 askelta kohti. Parempia kyselyitä ja tutkimuksia 15 askelta kohti Parempia kyselyitä ja tutkimuksia Onnittelut! Lataamalla Webropol-tutkimusoppaan olet ottanut ensimmäisen askeleen kohti entistä parempien kyselyiden ja tutkimusten tekoa. Tämä opas tarjoaa

Lisätiedot

WINDOWSIN ASENTAMINEN

WINDOWSIN ASENTAMINEN WINDOWSIN ASENTAMINEN Tässä dokumentissa kuvataan Windows 7:n asentaminen. Kuvaruutukaappaukset on tehty virtuaalikoneella ja asennusversiona käytetään Windows 7 Professional -versiota. Asennuksen jälkeen

Lisätiedot

Mitä voin itse tehdä? Muutostyöpaja Anne Rantala

Mitä voin itse tehdä? Muutostyöpaja Anne Rantala Mitä voin itse tehdä? Muutostyöpaja 13.6. Anne Rantala 13.6.2016 1 1. Jäsennä itseäsi ja suhdetta työhösi Miten työ asettuu suhteessa muuhun elämään ja arvoihisi? Millaisia tavoitteita sinulla on työn

Lisätiedot