Dokumentointikäytännöt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Dokumentointikäytännöt"

Transkriptio

1 Teknillinen korkeakoulu T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Dokumentointikäytännöt Jouni Karppinen Versio Päivämäärä Tekijä Muutokset Jouni Karppinen Ensimmäinen alustava versio Jouni Karppinen Pieniä lisäyksiä ja muutoksia tekstiin Jouni Karppinen Lisäyksiä tekstiin. Dokumenttipohja otettu käyttöön Jouni Karppinen Lisätty PP-vaiheen arviointi Jouni Karppinen Tekstiä viilattu henkilökohtaisen harjoituksen esittämistä varten Jouni Karppinen Dokumentti hiottu kuntoon ensimmäistä palautusta varten Jouni Karppinen Lisätty I1-vaiheen arviointi Jouni Karppinen Lisätty I2-vaiheen arviointi Jouni Karppinen Lisätty I3-vaiheen arviointi Jouni Karppinen Lisätty loppuarviointi.

2 Sisällysluettelo 1 Johdanto Suunnitellut käytännöt Tarkastukset ennen palautuksia Yhtenäinen ulkoasu Ymmärrettävyys Toteutus ja arviointi vaiheittain Suunnitteluvaihe (PP) Käytetyt työkalut Dokumenttien tarkastus Ensimmäinen toteutusvaihe (I1) Käytetyt työkalut Dokumenttien tarkastus Toinen toteutusvaihe (I2) Dia-työkalu Dokumenttien tarkastus Kolmas toteutusvaihe (I3) Loppuarvio ja pohdintaa... 8

3 1 Johdanto Dokumentaatio on tärkeä osa jokaista ohjelmistoprojektia. Ensinnäkin sen avulla kaikki sidosryhmät voidaan pitää ajan tasalla projektin etenemisestä. Näin mm. asiakas näkee heti, etenevätkö asiat suunnitellulla tavalla ja pääsee vaikuttamaan päätöksiin ajoissa. Tämän takia dokumentaatiota täytyy tuottaa jatkuvasti heti projektin alusta lähtien. Toiseksi projektiin osallistumattomat henkilöt, kuten loppukäyttäjät ja mahdolliset jatkokehittäjät, saavat helposti kattavan kuvan tuotteesta dokumentaation avulla. Asiakirjat ovat myös sopimuksiin verrattavaa materiaalia, jonka avulla pystytään jälkeenpäin määrittämään (esim. riitatilanteissa), ovatko osapuolet täyttäneet velvollisuutensa. Koska dokumentaatiota kertyy suuri määrä, on sen sisältö ja jaottelu pystyttävä pitämään loogisena ja yhdenmukaisena. Kolmantena seikkana tämä kurssi on oppimistapahtuma, jossa dokumentein osoitetaan opittuja asioita kurssin henkilökunnalle. Ne ovat myös tärkeä pohja arvostelulle sekä mentorille että asiakkaalle. Kaiken yllämainitun vuoksi dokumentointiin kiinnitetään erityistä huomiota tässäkin projektissa. Dokumentoinnin hallinnasta vastaa tässä projektissa Jouni Karppinen, joka valvoo asiakirjojen tuottamista tässä tekstissä esitettyjen periaatteiden pohjalta. Ensin esitellään käytännöt, joita projektiryhmä sitoutuu noudattamaan mahdollisuuksien mukaan. Sen jälkeen pohditaan vaiheittain käytäntöjen toteutumista. Projektin lopuksi suoritetaan kokonaiskatsaus dokumentointikäytäntöjen onnistumiseen. 1

4 2 Suunnitellut käytännöt Dokumentoinnin hallintaan pyritään käyttämään tässä luvussa esitettyjä käytäntöjä. Osa niistä saattaa tuntua itsestäänselvyyksiltä, mutta niiden kirjaaminen tähän osoittaa, että ne on varmasti otettu huomioon. Käytännöistä ja työkaluista järjestetään tarvittaessa koulutusta ryhmän jäsenille. 2.1 Tarkastukset ennen palautuksia Kun ryhmä katsoo kunkin vaiheen lopussa dokumenttien olevan ensimmäisen kerran sisällöltään valmiita palautukseen, niille suoritetaan tarkastus. Palautettavien asiakirjojen pitää olla valmiita vähintään yhtä vuorokautta ennen palautuksen takarajaa, jotta tarkastajille ja korjauksiin jää riittävästi aikaa. Vähintään kaksi henkilöä kokoontuu yhteen ja lukee kaikki dokumentit yhdessä huolellisesti läpi etsien niistä: kirjoitus-, kielioppi- yms. virheet asiavirheet ja sisäiset ristiriidat toiston asiakirjojen välillä puuttuvat asiat Ensimmäiseen kohtaan käytetään mahdollisuuksien mukaan myös automaattisia oikolukutyökaluja. On välttämätöntä, että vähintään kaksi henkilöä suorittaa tämän oikoluvun, sillä ihmiset ovat sokeita omille virheilleen, ja jokaisen ryhmän jäsenen voidaan olettaa kirjoittavan ainakin pienen osan kunkin kierroksen dokumentaatiosta. Näin jokainen teksti tulee tarkastettua vähintään kerran tehokkaasti ja suurin osa kahteen kertaan. Lisäksi oikolukijoiden pitäisi olla samat yhden kierroksen jokaiselle dokumentille, jotta toisto eri asiakirjojen välillä huomattaisiin. Toiston karsimiseksi päätetään yhdessä, mihin toistuva osio kannattaa sijoittaa, ja viitataan toisista dokumenteista sinne. Tässä käytetään apuna tarvittaessa jonkinlaista koodausta. Esim. vaatimusmäärittelyn vaatimuksille annetaan numerokoodit jokaiselle viittausta helpottamaan. 2.2 Yhtenäinen ulkoasu Yhtenäinen ulkoasu ja rakenne helpottaa dokumenttien lukemista ja antaa niistä laadukkaan vaikutelman. Siksi käytämme valmista dokumenttipohjaa, joka määrittelee asiakirjojen tyylin. Mahdollisimman pitkälle viety asiakirjapohja vähentää myös käsin tehtävää dokumenttien muotoilua, kun tyylit, sijoittelu yms. on määritelty jo valmiiksi. Uusia tyylejä ja muita muutoksia voidaan tehdä projektin aikana asiakirjapohjaan joustavasti ja tarpeen mukaan. Ne heijastuvat välittömästi kaikkiin työn alla oleviin ja tuleviin dokumentteihin. Aikaisemmin palautettuja dokumentteja ei muokata enää ulkoasun takia, ellei niitä jouduta päivittämään muutenkin. Dokumentit kirjoitetaan OpenOffice.org-tekstinkäsittelyohjelmalla. UML- ja mahdollisuuksien mukaan muutkin kaaviot piirretään Dialla. Näitä valintoja on perusteltu tarkemmin projektisuunnitelmassa. Valmiit dokumentit muutetaan palautettaessa PDFmuotoon. 2

5 2.3 Ymmärrettävyys Tekstistä pyritään muokkaamaan mahdollisimman helppolukuista ja ymmärrettävää. Näin varmistetaan, että eri sidosryhmät voivat käyttää dokumentteja tehokkaasti hyväkseen taustatiedoista riippumatta. Tämä on tärkeää myös mahdollista jatkokehitystä ajatellen, sillä ei voida tietää varmasti, millaiset henkilöt dokumentteja lukevat joskus tulevaisuudessa. Ymmärrettävyyden tärkeyttä korostaa myös projektin luonne, sillä monien asioiden pohjana on tavalliselle ihmiselle vaikeaselkoisia muodollisia määrittelyjä. Ymmärrettävyydestä huolehtii ensisijaisesti Jouni Karppinen. Tarvittaessa epäselvän, liian teknisen tai huolimatonta slangia sisältävän tekstin kirjoittajalta kysytään selvennystä. Erityistä huomiota kiinnitetään englannista väännettyihin sanoihin, jotka eivät ole hyvää suomea. Tarpeellisia teknisiä termejä voidaan myös selittää erillisissä sanastoissa dokumenttien yhteydessä. 3

6 3 Toteutus ja arviointi vaiheittain Tässä luvussa arvioidaan käytäntöjen toimeenpanon onnistumista sekä niiden vaikutusta projektiin. Arviointia tehtäessä olisi mahdollista käyttää kvantitatiivisia mittareita, joista näkisi helposti käytäntöjen onnistumisen. Tällaisten tulosten analysointi olisi kuitenkin vaikeampaa, kuin miltä saattaa näyttää. Voisi luoda kategorioita ja laskea vaiheittain virheiden ja korjauksien määrän, mutta mitään vertailutietoa ei saisi siitä, millainen tulos olisi ollut ilman käytäntöjä. Sitäkään ei kenties saa tietää, paljonko puutteita dokumentteihin lopulta jää. Siksi tällä kertaa päädyttiin arvioimaan tuloksia vapaamuotoisesti sanallisesti. Vaiheiden PP, I1, I2 ja I3 lopussa suoritetaan lyhyt arviointi toteutuneiden seikkojen pohjalta sekä pohditaan kehittämismahdollisuuksia. Näitä parannuksia pyritään ottamaan käyttöön jo kesken projektin. Lisäksi projektin lopussa tehdään yhteenveto käytäntöjen onnistumisesta. 3.1 Suunnitteluvaihe (PP) Ensimmäisen vaiheen jälkeen voidaan todeta, että suunnitellut käytännöt otettiin onnistuneesti käyttöön, mutta vastaan tuli lukuisia ongelmia, jotka on pyrittävä jatkossa korjaamaan Käytetyt työkalut Alkuperäinen dokumenttipohja sisälsi vain kaikkein välttämättömimmät määrittelyt, joiden avulla asiakirjoja päästiin kirjoittamaan. Seuraavaan vaiheeseen pohjaa on tehtävä monipuolisemmaksi tässä vaiheessa ilmenneiden puutteiden pohjalta. Mm. kuvatekstien tyyliä ei ollut vielä määritelty. OpenOffice.org-ohjelmassa on ilmennyt pieniä eroja toisaalta versioiden 1.0 ja 1.1 välillä ja toisaalta Windows ja Linux -ympäristöissä. Erot versioiden välillä ovat marginaalisia eivätkä vaadi mitään toimenpiteitä. Varsinaisesti käytämme versiota 1.1, mutta koulun koneilla on vielä vanha versio. Ympäristöjen välillä ongelmaksi muodostui se, ettei niissä ole valmiina samoja fontteja. Siksi dokumenteissa tuli Linux-ympäristössä joitakin kauneusvirheitä, kuten taulukoissa rivin viimeinen kirjain saattoi pudota seuraavalle riville. Puuttuvien fonttien lisäämistä tutkitaan seuraavassa vaiheessa. Myös Diassa ilmeni ongelmia, ja ne olivat jo vakavia. Käytössä on useita eri versioita, ja niiden yhteensopivuus näyttää heikolta. Seuraavassa vaiheessa selvitetään, onko mahdollista, että kaikki käyttävät jotain tiettyä versiota, jos kunnolla eri ympäristöissä toimiva versio löydetään Dokumenttien tarkastus Valmiiden dokumenttien tarkastus vaiheen lopussa onnistui kohtalaisesti. Varsinkin kirjoitus- ja kielioppivirheitä löytyi runsaasti. Kumpikin tarkastajista löysi myös muutaman korjattavan kohdan, jota toinen ei nähnyt. Tämä osoittaa hyväksi ideaksi sen, että kaksi ihmistä tarkastaa dokumentit. Henkilöt pystyivät myös neuvottelemaan keskenään korjauksista, jolloin uusia virheitä ei pääse syntymään niin helposti vanhojen tilalle. Tarkastuksessa ilmeni myös joitakin ongelmakohtia. Pienin näistä on se, että on vaikeaa kiinnittää lukiessa huomiota kaikkeen samalla kertaa. Helposti huomio kiinnittyy vain kirjoitusvirheisiin, ja sisältö kokonaisuutena jää vähemmälle huomiolle. Tähän on vaikea 4

7 keksiä muuta korjausta, kuin useampi läpikäynti keskittyen yhteen asiaan kerrallaan. Tähän ei kuitenkaan ole resursseja, eikä hyötykään olisi luultavasti riittävän suuri perustelemaan tätä. Resursseja kului nytkin jo enemmän kuin oli arvioitu. Suunnitellun neljän tunnin sijaan tarkastukseen meni aikaa yhteensä kuusi tuntia. Tämä näkyi pienenä väsymyksenä viimeisen asiakirjan kohdalla. Jos seuraavassa vaiheessa tarkastettavien dokumenttien määrä antaa siihen aihetta, asiaa pyritään helpottamaan jakamalla tarkastus kahteen osaan ja vaihtamalla toista tarkastajaa osien välillä. Toisen henkilön on kuitenkin pysyttävä samana, jotta eri asiakirjojen väliset ongelmat löydetään. Kolmas huomautus koskee aikataulua, jota ei pystytty aivan pitämään. Osa dokumenteista valmistui vasta samalla, kun tarkastus oli jo käynnissä. Onneksi tarkastusta ei tarvinnut missään kohdassa keskeyttää, vaan asiakirjat saatiin juuri ajoissa valmiiksi. Myös asiakas huomautti viivytyksestä, sillä hän olisi halunnut tutustua valmiisiin dokumentteihin ja kommentoida niitä ajoissa. Seuraavassa vaiheessa aikataulussa pysymiseen kiinnitetään tarkemmin huomiota. 3.2 Ensimmäinen toteutusvaihe (I1) Tässä vaiheessa suurimmat ongelmat koskivat aikataulussa pysymistä. Myös muuta pientä ilmeni runsaasti, mutta kaikesta suoriuduttiin kunnialla ja ilman pahoja takaiskuja Käytetyt työkalut Dokumenttipohjaan saatiin nyt kaikki tarpeellinen lisättyä, ja sitä voitaneen pitää lopullisena. OpenOfficen kanssa havaittiin kuitenkin pieniä ongelmia muotoseikoissa. Ohjelma haluaa nähtävästi varata kokonaisen uuden aukeaman yhden sivun sijaan, jos sisällysluettelo ei mahdu yhdelle sivulle. Siksi projektisuunnitelmassa on ylimääräinen tyhjä sivu, jonka poistamiseen ei ainakaan vielä löytynyt suoraa keinoa. Dokumenttipohjasta on kadonnut määrityksiä joillakin henkilöillä. Tyylimääritykset oli helppo korjata ennalleen. Teknisestä määrittelystä oli kuitenkin poissa myös sivujen ala- ja yläreunojen poikkiviivat, jotka eivät tuntemattomasta syystä suostuneet korjaantumaan. Myöhemmin palautuksen jälkeen tämä tuntui korjaantuneen itsestään. Dialle oli varmasti eniten käyttöä tässä vaiheessa, kun tekniseen määrittelyyn tehtiin kaikki UML-kaaviot. Olimme onnistuneet karsimaan käyttämämme versiot kolmeen, jotka olivat jossakin määrin keskenään taaksepäin yhteensopivia. Näin saimme kaiken tarpeellisen piirrettyä suuremmitta ongelmitta kolmen henkilön voimin. Päivityksiä kaavioihin varmasti vielä tarvitaan, ja näihin meillä on jäänyt jäljelle yksi tai kaksi versiota, joilla niitä voidaan tehdä piirtämättä diagrammeja kokonaan uusiksi Dokumenttien tarkastus Tällä kertaa ensimmäiset versiot saatiin asiakkaan tutkittaviksi hyvissä ajoin. Kenties juuri tämän ansiosta vaatimusmäärittely saatiin nyt asiakastakin tyydyttävään kuntoon. Asiakkaan toivomuksesta ja muutenkin asiakirjoihin tuli vielä reilusti muutoksia, ja valitettavasti näitä ei taaskaan onnistuttu toteuttamaan aivan ajoissa tarkastusta varten. Tarkastus jouduttiin nimittäin jakamaan kolmeen palaseen, kun viimeiset muutokset valmistuivat vasta palautuspäivää edeltävänä iltana. Onneksi toinen tarkastaja saatiin mukaan joka kerralla, mutta toista jouduttiin vaihtamaan. Yksi dokumentti piti katsoa läpi 5

8 aivan yksin. Kaiken kaikkiaan aikaa kului vähän enemmän kuin ensimmäisessä vaiheessa, ja samalla myös vähän ennakoitua enemmän. Jatkossakin vastaavaa saattaa sattua, sillä ajankäyttötiedot edistymisraporttiin saadaan vasta aivan viime hetkellä. Tämä johtuu siitä, että mm. juuri tarkastukseen kuluva aika pitäisi myös saada kohtalaisen tarkasti otettua huomioon. Parantamisen varaa tämän vaiheen toimintaan kuitenkin jäi. Kaikessa kiireessä sattui vielä sellainen kömmähdys, että etenemisraportista palautettiin korjaamaton versio. Onneksi siinä ei ollut pahoja virheitä. Huomasimme silti, että palautusta ei kannata jättää viime hetkeen, jolloin turha hermoilu voi aiheuttaa jotain tällaista. Yhä selvemmin kävi ilmi, että tarkastuksissa ei pystytä kunnolla arvioimaan tekstejä suurina kokonaisuuksina. Ihminen ei vain pysty käsittelemään asioita monella tavalla samanaikaisesti. Siksi sisällöllisten seikkojen huomiointi joutuu pikkuisen kärsimään mm. kieliopillisen virheettömyyden takia. Toisaalta tiedämme asiakkaan keskittyvän juuri sisältöön omissa kommenteissaan, joten niistäkin saadaan palautetta. 3.3 Toinen toteutusvaihe (I2) Tässä vaiheessa asiat sujuivat selvästi paremmin kuin aikaisemmissa ja ilman merkittäviä ongelmia. Tarkastusmenetelmää saatiin parannettua vähän, kun mm. huomattiin, ettei kaikkeen kannata käyttää kahden ihmisen aikaa Dia-työkalu Dian käytöstä tehty ratkaisu saatiin lopulta tehtyä ja kirjattua myös projektisuunnitelmaan. Uudet diagrammit tehtäisiin ATK-keskuksen koneilla, ja vanhoja päivitettäisiin Joonaksella käytössä olevalla versiolla. Kaiken kaikkiaan Dia on osoittautunut huonoksi valinnaksi, mutta olemme sentään saaneet kaiken tarpeellisen tehtyä sen avulla Dokumenttien tarkastus Dokumentit valmistuivat tällä kertaa hyvin aikataulussa. Koska muutoksia oli tehty hyvin vähän iteraation aikana, ei myöskään tarkastamiseen tarvittu enää niin paljon aikaa. Minulta itseltäni kului silti useita tunteja kaikenlaiseen pieneen, kuten dokumenttien muuttamiseen oikeaan formaattiin ja palautuksen tekemiseen. Toinen syy tähän ajan kulumiseen oli se, että katsoimme mielekkäämmäksi käydä joitakin dokumentteja vain yksin läpi. Näitä olivat reviewkalvot, joiden merkitys dokumenttina on muita vähäisempi, ja testiraportti, joka oli lyhyt ja muodoltaan määrätty. Kun varsinaisia muutoksia ja sitä kautta virheitä oli vähän, huomasimme, että teknisessä määrittelyssä pystyimme keskittymään vähän paremmin sisällönkin arviointiin. Sieltä havaittiin joitakin kohtia, jotka esim. tekivät dokumentista tarkastajien mielestä vaikeaselkoisen. Ongelmakohdat kirjattiin ylös, mutta niitä ei alettu muuttamaan, sillä tarkastajien olisi ollut huomattavasti vaikeampaa tehdä se kuin asiakirjasta vastaavan henkilön. 3.4 Kolmas toteutusvaihe (I3) Tässä vaiheessa dokumentteihin tehtiin hyvin vähän muutoksia. Siksi parina tehtävästä tarkastuksesta päätettiin tämän vaiheen kohdalla luopua kokonaan, ja tarkastus tehtiin 6

9 yksin ja vain muuttuneisiin kohtiin. Muutenkin aikaa kului tällä kertaa vähän. Osa vähemmän tärkeistä asiakirjoista jätettiin kokonaan tarkastamatta. Näitä olivat lähinnä vertaistestaukseen liittyvät suunnitelmat ja raportit. Perusteina olivat resurssien säästäminen, dokumenttien vähäinen merkitys ja se, että emme olleet itse edes luoneet kaikkia dokumentteja. 7

10 4 Loppuarvio ja pohdintaa Tässä luvussa arvioidaan dokumentoinnin ja sen käytäntöjen onnistumista koko projektin tasolla projektin päättyessä. Ensin käsitellään kukin kolmesta käytännöstä yksitellen. Viimeiseksi esitetään vielä lyhyt yleisarvio dokumentointikäytäntöjen hyödyllisyydestä kokonaisuutena. Tähän lukuun on liitetty myös muille ryhmän jäsenille tehdyn kyselyn tuloksia. Kysymykset olivat: Kannattiko näitä dokumentointikäytäntöjä mielestäsi käyttää tässä projektissa? Kuinka paljon huonompaa jälkeä olisi tullut ilman niitä (voit esim. verrata muihin kokemuksiisi)? Asteikolla 1-5 (5=paras), kuinka laadukkaina pidät tähän mennessä tekemiämme dokumentteja? Vastaa, jos olit mukana pareittain tehtävissä tarkastuksissa: Koitko ne hyödyllisiksi? Entä suhteessa käytettyyn aikaan? Oliko niissä mielestäsi jotain parannettavaa? Vastaa, jos käytit jossain vaiheessa hyväksesi dokumenttipohjaa (myös dokumenttipohjaa käyttävien dokumenttien päivittäminen lasketaan): Oliko se mielestäsi hyvä ja tarpeeksi kattava? Jos ei, niin mitä puutteita siinä oli? Kuinka monta tuntia käytit tällä kurssilla OpenOfficen opetteluun? Ovatko tekemämme dokumentit (erityisesti tekninen määrittely) riittävän ymmärrettäviä ja helppolukuisia, ottaen huomioon aiheemme teoreettisen vaativuuden? Näetkö jonkin helpon keinon, jolla niitä olisi voinut parantaa tässä suhteessa? 4.1 Tarkastukset ennen palautuksia Tarkastuksia hankaloitti dokumenttien viivästeleminen useassa iteraatiossa. Niitä jouduttiin siirtämään aiotuista ajoista, mutta loppujen lopuksi aikaa aina löydettiin ja kaikki tarkastukset saatiin tehtyä. Itse tarkastuksissa esiin tulivat ennen kaikkea kirjoitus- ym. pienet virheet. Kokonaisuuteen ei sen sijaan pystynyt kiinnittämään samalla riittävästi huomiota. Vasta aivan projektin lopussa tämä parani hieman, kun asiakirjojen muutokset ja sitä kautta virheet olivat vähentyneet huomattavasti. On kuitenkin todettava, että tällaiset katselmukset näyttävät olevan hyödyllisiä lähinnä kieliasun korjaamiseen. Sen tärkeyttä ei silti sovi väheksyä. Tarkastaminen kahdestaan vaikuttaa edelleen hyvältä ajatukselta, ainakin projektin alkupuolella, sillä virheitä tuntui löytyvän jonkin verran enemmän kuin yksin. Korjauksista saattoi myös keskustella toisen kanssa, jolloin niitä oli helpompi tehdä saman tien. Toisaalta aikaa kului melko paljon, ja ajankäyttöä olisi voinut ehkä tehostaa siten, että tarkastajat olisivat tutustuneet dokumentteihin etukäteen yksinään. Ensimmäisissä iteraatioissa tarkastajia oli kaksi, mutta loppua kohti tarkastamisen tarve väheni. Ensin osa tarkastettiin vain yksin ja I3-iteraatiossa jo kaikki. Tätä valintaa tukee myös kaavio 1, joka esittää tarkastuksiin tarvittua aikaa tunteina kussakin vaiheessa. Siinä on eroteltu itseni sekä toisen tarkastajan käyttämät tunnit. 8

11 Muiden tunnit Omat tunnit PP I1 I2 I3 Kaavio 1: Tarkastuksiin käytetty aika iteraatioittain. 4.2 Yhtenäinen ulkoasu OpenOffice osoittautui hyväksi työkaluksi, jota kaikki ryhmän jäsenet käyttivät. Osalle ryhmän jäsenistä se oli tuttu ennestään, mutta melkein jokaiselta meni tunti pari sen kanssa orientoitumiseen. OpenOfficen käytön opetteluun käytettiin nimittäin yhteensä 25 tuntia, josta itseltäni kului puolet. Minun suuri osuuteni johtuu tietysti siitä, että jouduin opettelemaan ohjelman toimintoja melko tarkasti, jotta pystyin tekemään dokumenttipohjan. Dian kanssa tuli versioiden yhteensopivuusongelmia, mutta niistä selvittiin lopulta joten kuten. Ongelmia oli myös Dian kaavioiden siirtämisessä OpenOfficeen. Tämä työkalu oli huono valinta, mutta se oli ainoa UML-kaavioiden piirtämiseen soveltuva ohjelma, joka on sekä ilmainen että toimii sekä Windowsissa että Linuxissa. Dokumenttien yhtenäinen ulkoasu koettiin ryhmän sisällä hyvin positiivisena asiana. Eräiden kommenttien mukaan yrityksissä laatu jää varsinkin projektien alkuvaiheessa helposti huonolle tasolle. Tämä puolestaan antaa asiakkaalle kehnon vaikutelman, jota on myöhemmin vaikea korjata. Joidenkin mielestä dokumenttipohjassamme oli pieniä puutteita, mm. valmiiden määritysten kattavuuden suhteen. Keskimäärin se koettiin kuitenkin riittävän hyväksi sekä kattavuudeltaan että ulkoasultaan. 4.3 Ymmärrettävyys Tämä käytäntö oli oikeastaan kokonaan vain minun harteillani. Se ilmeni vaikeaksi arvioida ja toteuttaa. Kun samojen tekstien kanssa on jatkuvasti tekemisissä, niihin menettää auttamattomasti sellaisen kosketuksen, joka ensi kertaa lukevalla on. Suurin haasteemme oli tekninen määrittely. Se on jatkokehitystä ajatellen tärkein dokumenttimme, ja aiheemme teoreettisen vaativuuden vuoksi vaikein saada helposti ymmärrettävään muotoon. Niinpä sen kohdalla ryhmämmekin mielipiteet jakautuivat. Joidenkin mielestä dokumentti oli riittävän hyvä ja lukijalta voidaan odottaakin pohjatietoja aiheesta. Muiden mielestä sen sijaan parantamisen varaa jäi mm. laajuuden, ymmärrettävyyden ja esittelytavan suhteen. Teknisen määrittelyn parantamista nykyisestä ei kuitenkaan pidetty helppona tehdä, joten voinemme olla tyytyväisiä tulokseen. Kieliasu saatiin joka tapauksessa hyvään kuntoon kaikissa dokumenteissa, mihin olen itse hyvin tyytyväinen. 9

12 4.4 Yleisarvio hyödyllisyydestä Kaikkien ryhmämme jäsenten mielestä käytännöt olivat hyödyllisiä ja niitä kannatti ehdottomasti käyttää tässä projektissa. Ilman niitä dokumenttien laatu olisi ollut huonompi, erityisesti alussa. Kysyttäessä yleisarvosanaa dokumenttiemme laadulle asteikolla 1-5, saatiin keskiarvoksi 3,7, eikä yksikään yksittäinen arvio jäänyt alle kolmen. Myöskään asiakas tai mentor ei ole joutunut huomauttamaan dokumenteistamme muuten kuin sisällön (ja teknisen määrittelyn kohdalla ehkä sisällön selkeyden) vuoksi. Lisäksi olen itse oppinut näiden käytäntöjen kautta uusia asioita, kuten uusia työkaluja ja kohtaamaan käytännön ongelmia. Näillä perusteilla voin päättää sanomalla, että dokumentointikäytäntömme olivat pitkälti onnistuneita ja kaikin puolin hyödyllisiä tässä projektissa. 10

EDISTYMISRAPORTTI - PS Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0

EDISTYMISRAPORTTI - PS Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 EDISTYMISRAPORTTI - PS Edited by Checked by Approved by Antti Tuomaala Harri Kauhanen i Sisällysluettelo DOKUMENTIN VERSIOT 1 1. PROJEKTIN TILA 2 2. SUORITETUT TEHTÄVÄT 3 Projektisuunnitelma 3 Vaatimusmäärittely

Lisätiedot

Tietokannan luominen:

Tietokannan luominen: Moodle 2 Tietokanta: Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia, linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat,

Lisätiedot

Good Minton Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä SEPA: Heuristinen arviointi

Good Minton Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä SEPA: Heuristinen arviointi Good Minton Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä SEPA: Heuristinen arviointi Versiohistoria: Versio: Pvm: Laatijat: Muutokset: 0.1 2006-11-25 Janne Mäkelä Alustava 1.0 2006-12-10 Janne Mäkelä Valmis 1.

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014. Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu. Järjestelmän nimi. versio 1.0

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014. Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu. Järjestelmän nimi. versio 1.0 KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014 Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu Järjestelmän nimi versio 1.0 Jakelu: Tulostettu: 201543 Samuli Hirvonen samuli.hirvonen@student.tut.fi

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Turvallisuus. Ymmärrys. Lämpö. Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY

Turvallisuus. Ymmärrys. Lämpö. Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY Turvallisuus Lämpö & Ymmärrys Terveystalossa tunnen olevani parhaissa käsissä. Asiakkaalle välittyy lämmin tunnelma. Minusta

Lisätiedot

Tekstinkäsittelystä II. Tekstinkäsittelyohjelmien edistyneempiä piirteitä Tuki ryhmätyölle

Tekstinkäsittelystä II. Tekstinkäsittelyohjelmien edistyneempiä piirteitä Tuki ryhmätyölle Tekstinkäsittelystä II Tekstinkäsittelyohjelmien edistyneempiä piirteitä Tuki ryhmätyölle Edistyneempiä piirteitä Harjoituksen 5 avulla käsitellään o Kieleen liittyvät apuvälineet tekstin tavutus tekstin

Lisätiedot

TARKASTUSMENETTELYT JA NIIDEN APUVÄLINETUKI

TARKASTUSMENETTELYT JA NIIDEN APUVÄLINETUKI TARKASTUSMENETTELYT JA NIIDEN APUVÄLINETUKI Vesa Tenhunen Tarkastusmenettelyt Keino etsiä puutteita ohjelmakoodeista, dokumenteista ym. ohjelmistoprosessissa syntyvästä materiaalista Voidaan käyttää kaikissa

Lisätiedot

TT00AA12-2016 - Ohjelmoinnin jatko (TT10S1ECD)

TT00AA12-2016 - Ohjelmoinnin jatko (TT10S1ECD) TT00AA12-2016 - Ohjelmoinnin jatko (TT10S1ECD) Ohjelmointikäytännöt 21/3/11 Mikko Vuorinen Metropolia Ammattikorkeakoulu 1 Sisältö 1) Mitä on hyvä koodi? 2) Ohjelmointikäytäntöjen merkitys? 3) Koodin asettelu

Lisätiedot

T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi Vaatimustenhallinta

T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi Vaatimustenhallinta T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Sisältö Tämä on dokumentti esittelee tietokonegrafiikkaalgoritmien visualisointijärjestelmän kehitysprojektissa käytettävän vaatimustenhallintamenetelmän. Päivämäärä

Lisätiedot

Hops-ohjaajan ohje Opiskelijan hopsit.

Hops-ohjaajan ohje Opiskelijan hopsit. Hops-ohjaajan ohje Tässä ohjeessa kuvataan kaksi erilaista tapaa hakea tietyn opiskelijan lähettämä hops. Ensin ohjeistetaan miten toimitaan, jos hopsin ryhmätyökalu on käytössä, eli ohjaajalle on luotu

Lisätiedot

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen Alkusanat Tämä tieto- ja viestintätekniikan oppikirja on päivitetty versio vuonna 2007 julkaisemastani Tieto- ja viestintätekniikka -oppikirjasta. Päivityksessä kirjan sisällöt on ajantasaistettu ja samalla

Lisätiedot

Matopeli C#:lla. Aram Abdulla Hassan. Ammattiopisto Tavastia. Opinnäytetyö

Matopeli C#:lla. Aram Abdulla Hassan. Ammattiopisto Tavastia. Opinnäytetyö Matopeli C#:lla Aram Abdulla Hassan Ammattiopisto Tavastia Opinnäytetyö Syksy 2014 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Projektin aihe: Matopeli C#:lla... 3 3. Projektissa käytetyt menetelmät ja työkalut

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

CABAS. Release Notes 5.4. Uusi kuvien ja dokumenttien käsittely

CABAS. Release Notes 5.4. Uusi kuvien ja dokumenttien käsittely Release Notes 5.4 CABAS Uusi kuvien ja dokumenttien käsittely Olemme päivittäneet ja nykyaikaistaneet CABASin kuvien ja dokumenttien käsittelyn. Nyt kuvia voi vetää hiiren osoittimella ja pudottaa ne kuvaluetteloon.

Lisätiedot

0.47 27.11.2005 Santeri Saarinen Korjattu testaustasoja ja tehty tarkennuksia I1-testaukseen

0.47 27.11.2005 Santeri Saarinen Korjattu testaustasoja ja tehty tarkennuksia I1-testaukseen Muutoshistoria Versio Pvm Tekijä Kuvaus 0.1 24.10.2005 Elina Kontro Laatuasiat siirretty omaan dokumenttiin jatkotyöstetty 0.2 27.10.2005 Santeri Saarinen Bugien elinkaari yms. asioita jatkettu 0.3 28.10.2005

Lisätiedot

Kurssitusten tarve kipuaa

Kurssitusten tarve kipuaa Kurssitusten tarve kipuaa 9.11.2000 08:02 Muinoin tietotekniikkakurssilla opeteltiin ohjelmat läpikotaisin. Nyt niistä opetellaan vain työssä tarvittavat toiminnot. Niissäkin on työntekijälle tekemistä,

Lisätiedot

portfolion ohjeet ja arviointi

portfolion ohjeet ja arviointi 2015 portfolion ohjeet ja arviointi EIJA ARVOLA (5.10.2015) 2 Sisällysluettelo 1. TYÖPORTFOLIO (ei palauteta opettajalle)... 3 2. NÄYTEPORTFOLIO (palautetaan opettajalle)... 3 3. NÄYTEPORTFOLION SISÄLLÖN

Lisätiedot

4.12.2005. SEPA REFAKTOROINTI Antti Ahvenlampi, 57408L Erik Hakala, 57509T

4.12.2005. SEPA REFAKTOROINTI Antti Ahvenlampi, 57408L Erik Hakala, 57509T SEPA REFAKTOROINTI Antti Ahvenlampi, 57408L Erik Hakala, 57509T SEPA: REFAKTOROINTI 2 (9) SEPA: REFAKTOROINTI 3 (9) VERSIOHISTORIA Version Date Author Description 0.1 2.12.2005 Erik Hakala Ensimmäinen

Lisätiedot

LISÄOHJEITA DIPLOMITYÖN TEKEMISEEN

LISÄOHJEITA DIPLOMITYÖN TEKEMISEEN LISÄOHJEITA DIPLOMITYÖN TEKEMISEEN TÄYDENTÄMÄÄN OSASTON DIPLOMITYÖOHJETTA http://www.ee.oulu.fi/opiskelu/lomakkeet/diplomity%f6/diplomity%f6n.teko-ohjeet.pdf Prof. Mika Ylianttila Informaationkäsittelyn

Lisätiedot

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Blogit kunniaan 2008 -kysely Yhteenvetoraportti N=1049 Julkaistu: 28.4.2008 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Kuinka usein luet blogeja? 1. En koskaan 57 5,43% 2. Harvemmin kuin kerran viikossa 135 12,87%

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu TESTIRAPORTTI LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001 Tekijä:

Lisätiedot

Tehtävän lisääminen ja tärkeimmät asetukset

Tehtävän lisääminen ja tärkeimmät asetukset Tehtävä Moodlen Tehtävä-aktiviteetti on tarkoitettu erilaisten tehtävien antamiseen verkossa. Tehtävä-aktiviteettia ei ole tarkoitettu ainoastaan tehtävien palautukseen, kuten moni sen sellaiseksi mieltää,

Lisätiedot

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus Asiakas ja tavoite Heikieli on vuonna 2015 perustettu yhden hengen asiantuntijayritys, joka tarjoaa käännös- ja oikolukupalveluita englannista ja saksasta suomeksi. Freelance-kääntäjiä on Suomessa paljon,

Lisätiedot

Pauliina Munter / Suvi Junes Tampereen yliopisto/tietohallinto 2013

Pauliina Munter / Suvi Junes Tampereen yliopisto/tietohallinto 2013 Tehtävä 2.2. Tehtävä-työkalun avulla opiskelijat voivat palauttaa tehtäviä Moodleen opettajan arvioitaviksi. Palautettu tehtävä näkyy ainoastaan opettajalle, ei toisille opiskelijoille. Tehtävä-työkalun

Lisätiedot

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen Alkusanat Tämän tieto- ja viestintätekniikan oppikirjan ensimmäinen versio (1. painos) syntyi vuonna 2006 Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitokselle tekemäni pro gradu -tutkielmani yhteydessä. Tutkimuksessani

Lisätiedot

L models. Käyttöohje. Ryhmä Rajoitteiset

L models. Käyttöohje. Ryhmä Rajoitteiset Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Käyttöohje Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä Muutokset 0.1

Lisätiedot

Ikivihreä kirjasto loppuraportti määrittelyprojektille

Ikivihreä kirjasto loppuraportti määrittelyprojektille loppuraportti määrittelyprojektille Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Sähkö ja informaatiotekniikan laitos Versiomuutokset 29.1.2014 viimeisin tilanne tietokantakonversiosta Mirja Loponen 7.2.2014 tarkennettu

Lisätiedot

PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI 28.9.2009

PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI 28.9.2009 PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI 28.9.2009 POHDINTAA Mitä asioita projektissa seurataan? Kuka vastaa ohjauksesta? Millä tavoin projektia seurataan ja ohjataan? Mitä asioita ohjaukseen kuuluu?

Lisätiedot

Yhteenvetodokumentti. Boa Open Access. Helsinki 5.5.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Yhteenvetodokumentti. Boa Open Access. Helsinki 5.5.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Yhteenvetodokumentti Boa Open Access Helsinki 5.5.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Ilmari

Lisätiedot

SALAKIRJOITUKSEN VAIKUTUS SUORITUSKYKYYN UBUNTU 11.10 käyttöjärjestelmässä -projekti

SALAKIRJOITUKSEN VAIKUTUS SUORITUSKYKYYN UBUNTU 11.10 käyttöjärjestelmässä -projekti Järjestelmäprojekti 1 projektisuunnitelma ICT4TN007-2 SALAKIRJOITUKSEN VAIKUTUS SUORITUSKYKYYN UBUNTU 11.10 käyttöjärjestelmässä -projekti Versio 0.1 Tekijät Keijo Nykänen Tarkastanut Hyväksynyt HAAGA-HELIA

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0

LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0 Loppuraportti LITA/TIKO/PAPERIKONEKILTA 1 (14) 18.5.2009 LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0 Tekijät: Jaakko Karhunen Jani Hyvönen TIKO, IT-Dynamo 5.kerros Osoite: Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Lisätiedot

Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä

Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä Fingrid toteutti tammikuussa 2015 kyselyn APERAK-kuittaussanomien käytöstä ja kuittaussanomiin liittyvien ohjeiden kehitystarpeista. Samassa kyselyssä selvitettiin

Lisätiedot

Pikaopas. Valintanauhan näyttäminen tai piilottaminen Avaa valintanauha napsauttamalla välilehteä, tai kiinnitä se pysyvästi näkyviin.

Pikaopas. Valintanauhan näyttäminen tai piilottaminen Avaa valintanauha napsauttamalla välilehteä, tai kiinnitä se pysyvästi näkyviin. Pikaopas Microsoft Visio 2013 näyttää erilaiselta kuin aiemmat versiot. Tämän oppaan avulla pääset alkuun nopeasti ja saat yleiskuvan uusista ominaisuuksista. Päivitetyt mallit Mallien avulla voit nopeasti

Lisätiedot

SOVELLUSALUEEN KUVAUS

SOVELLUSALUEEN KUVAUS Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu SOVELLUSALUEEN KUVAUS LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 2.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 12.12.2000

Lisätiedot

LAATU, LAADUNVARMISTUS JA f RISKIEN HALLINTA JOUNI HUOTARI ESA SALMIKANGAS PÄIVITETTY 18.1.2011

LAATU, LAADUNVARMISTUS JA f RISKIEN HALLINTA JOUNI HUOTARI ESA SALMIKANGAS PÄIVITETTY 18.1.2011 LAATU, LAADUNVARMISTUS JA f RISKIEN HALLINTA JOUNI HUOTARI ESA SALMIKANGAS PÄIVITETTY 18.1.2011 TEHTÄVÄ Määrittele laatu Mitä riskien hallintaan kuuluu? Jouni Huotari & Esa Salmikangas 2 LAATU JA LAADUNVARMISTUS

Lisätiedot

GroupDesk Toiminnallinen määrittely

GroupDesk Toiminnallinen määrittely GroupDesk Toiminnallinen määrittely Tilanne: Paikallinen oppilaitos, kuvitteellinen WAMK, tarvitsee ryhmätyöhön soveltuvan sähköisen asioiden hallintajärjestelmän ja ryhmätyöohjelmiston, jonka ajatuksena

Lisätiedot

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Lisätieto 15.2.2011 Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Vastaukset täydentävät vaatimusmäärittelyämme lisätietona ja ne tulee ottaa

Lisätiedot

Internet-pohjainen ryhmätyöympäristö

Internet-pohjainen ryhmätyöympäristö Menetelmäohje Internet-pohjainen ryhmätyöympäristö Riku Hurmalainen, 24.3.2002 Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Termit...4 3. Toteutus...5 3.1. Yleiskuvaus...5 3.2. Tekninen ratkaisu...5 3.3. Tietoturva...6

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN 2012 TULOKSET

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN 2012 TULOKSET ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN 2012 TULOKSET Yrityksemme yksi tärkeimmistä mittareista on asiakastyytyväisyys, jota selvitetään vuosittaisella asiakastyytyväisyyskyselyllä. Asiakastyytyväisyyskyselyn kysymykset

Lisätiedot

Moodle-oppimisympäristö

Moodle-oppimisympäristö k5kcaptivate Moodle-oppimisympäristö Opiskelijan opas Sisältö 1. Mikä on Moodle? 2. Mistä löydän Moodlen? 3. Kuinka muokkaan käyttäjätietojani? 4. Kuinka ilmoittaudun kurssille? 5. Kuinka käytän Moodlen

Lisätiedot

T Software Project: FASTAXON

T Software Project: FASTAXON T-76.115 Software Project: FASTAXON Personal Assignment: Documentation Practices Group: Muuntaja 0 Version History Owner of the document: Esko Simpanen Version Date Author(s) Description 0.1 28.11.2003

Lisätiedot

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistävalikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 KÄYTTÖOHJEEN HYVÄKSYTTÄMINEN... 4 4 KÄYTTÖOHJEEN JAKELU... 4 5 KÄYTTÖOHJEEN ARKISTOIMINEN... 5

1 YLEISTÄ... 3 3 KÄYTTÖOHJEEN HYVÄKSYTTÄMINEN... 4 4 KÄYTTÖOHJEEN JAKELU... 4 5 KÄYTTÖOHJEEN ARKISTOIMINEN... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 UUDEN KÄYTTÖOHJEEN LUOMINEN TAI VANHAN PÄIVITTÄMINEN... 3 2.1 Vaikutus muihin käyttöohjeisiin... 3 2.1.1 Vanhojen dokumenttien poistaminen...

Lisätiedot

Good Minton QA Raportti Iteraatio 1 Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä

Good Minton QA Raportti Iteraatio 1 Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä Good Minton QA Raportti Iteraatio 1 Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä Versiohistoria: Versio: Pvm: Laatijat: Muutokset: 0.1 2006 12 09 Jani Eränen Alustava DOKUMENTIN TILA: Alustava Valmis Tarkastettu

Lisätiedot

EDISTYMISRAPORTTI - T4 Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0

EDISTYMISRAPORTTI - T4 Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 EDISTYMISRAPORTTI - T4 Edited by Checked by Approved by Antti Tuomaala Harri Kauhanen i Sisällysluettelo DOKUMENTIN VERSIOT 2 1. PROJEKTIN TILA 3 2. SUORITETUT TEHTÄVÄT 5 Projektisuunnitelma 5 Testaussuunnitelma

Lisätiedot

Ammattijärjestäjä Aulasvuori Www-projektin kuvaus

Ammattijärjestäjä Aulasvuori Www-projektin kuvaus Ammattijärjestäjä Aulasvuori Www-projektin kuvaus Minne Seppälä Avat 2014 Dokumentaatio 1 PROJEKTIN KUVAUS... 3 1.1 Projektin aloitus... 3 1.2 Aikataulu... 4 1.3 Kustannusarvio... 4 2 ULKOASU... 5 2.1

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001

Lisätiedot

EDISTYMISRAPORTTI - T1 Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (luonnos 1)

EDISTYMISRAPORTTI - T1 Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (luonnos 1) EDISTYMISRAPORTTI - T1 Edited by Checked by Approved by Antti Tuomaala i Sisällysluettelo DOKUMENTIN VERSIOT 1 1. PROJEKTIN TILA 2 2. SUORITETUT TEHTÄVÄT 4 Projektisuunnitelma Vaatimusmäärittely Virhe.

Lisätiedot

Ohjelmointitekniikka lyhyesti Survival Kit 1 Evtek KA ELINKAARIMALLEISTA

Ohjelmointitekniikka lyhyesti Survival Kit 1 Evtek KA ELINKAARIMALLEISTA Ohjelmointitekniikka lyhyesti Survival Kit. Vesiputousmalli ELINKAARIMALLEISTA. Ohjelmiston elinkaari Ohjelmiston elinkaarella (life cycle) tarkoitetaan aikaa, joka kuluu ohjelmiston kehittämisen aloittamisesta

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikka kevät 2003 Laatujärjestelmät

Ohjelmistotekniikka kevät 2003 Laatujärjestelmät Laatujärjestelmät Ohjelmistotekniikka kevät 2003 Prosessiajattelu Sisään Prosessi Ulos ohjaus mittaus Laatujärjestelmät Laatujärjestelmät määrittelevät sen, mitkä prosessit täytyy olla määritelty ei sitä,

Lisätiedot

PROJEKTIN EDISTYMISRAPORTTI Seurantajakso

PROJEKTIN EDISTYMISRAPORTTI Seurantajakso <jaksonumero, alkupäivä - päättymispäivä> PROJEKTIN EDISTYMISRAPORTTI Seurantajakso -projekti PROJEKTIN EDISTYMISRAPORTIN

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA Liiketalous ja tietojenkäsittely Huittinen Liiketalous Taloushallinto 2005 1

Lisätiedot

TEHTÄVIEN PALAUTTAMINEN MOODLEEN

TEHTÄVIEN PALAUTTAMINEN MOODLEEN TEHTÄVIEN PALAUTTAMINEN MOODLEEN Moodlessa opettaja voi valita tehtävälleen jonkun neljästä erilaisesta tehtävämuodosta: Lähetä yksi tiedosto opiskelija palauttaa yhden tiedoston. Tiedostojen lähetys opiskelija

Lisätiedot

Kuva liikennemerkistä 1. Aleksanteri Numminen. aleksanteri.numminen@gmail.com ITKP101

Kuva liikennemerkistä 1. Aleksanteri Numminen. aleksanteri.numminen@gmail.com ITKP101 Kuva liikennemerkistä 1 Aleksanteri Numminen aleksanteri.numminen@gmail.com ITKP101 31.1.2016 1. Asiakirjan kieleen liittyvät työkalut... 1 1.1. Tyylien kielen valinta... 1 1.2. Oikeinkirjoituksen tarkastaminen...

Lisätiedot

Apteekkitarkastukset. Yliproviisori Sami Paaskoski Lääkelaitos

Apteekkitarkastukset. Yliproviisori Sami Paaskoski Lääkelaitos Apteekkitarkastukset Yliproviisori Sami Paaskoski Lääkelaitos Apteekkien henkilökunnan lääkekaapit tehosyyniin Lääkelaitos syynää apteekkien henkilökunnan lääkekaappeja apteekkitarkastusten yhteydessä

Lisätiedot

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Määrittelydokumentti NJC2 Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti ( ov) Projektiryhmä Eero Anttila Olli

Lisätiedot

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21)

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21) Oppilaan opas Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy Versio 0.2 (2008-01-21) Versio Päivämäärä Kuvaus 0.1 2005-01-16 Ensimmäinen versio. 0.2 2008-01-21 Korjattu kuvatiedostojen maksimiresoluutio ja muutamia

Lisätiedot

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015 MUOTOSEIKKOJA Mitä asetuksia käytän? Tyypillisimpiä fontteja ovat Times New Roman (fonttikoko 12) tai Arial (fonttikoko 11). Käytä riviväliä 1,5, jotta asettelu on selkeä ja teksti on myös tältä osin helppolukuista.

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla

Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla Viimeksi muokattu 5. toukokuuta 2012 Maastotietokannan torrent-jakeluun sisältyy yli 5000 zip-arkistoa,

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

L models. Kokouskäytännöt. Ryhmä Rajoitteiset

L models. Kokouskäytännöt. Ryhmä Rajoitteiset Teknillinen Korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Kokouskäytännöt Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä Muutokset

Lisätiedot

Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015

Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015 Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015 1 Yleensä kyselystä Kyselyssä selvitettiin vastaajien mielipiteitä hankerekisterin käytöstä sekä siihen liitetyistä visualisoinneista Se oli auki 3.12.-18.12.2015 Vastaajia

Lisätiedot

tsoft Tarkastusmenettelyt ja katselmukset Johdanto Vesa Tenhunen 4.2.2004

tsoft Tarkastusmenettelyt ja katselmukset Johdanto Vesa Tenhunen 4.2.2004 Tarkastusmenettelyt ja katselmukset tsoft Vesa Tenhunen 4.2.2004 http://cs.joensuu.fi/tsoft/ Johdanto Yksi tärkeimmistä tekijöistä laadukkaiden ohjelmistojen tuottamisessa on puutteiden aikainen havaitseminen

Lisätiedot

Nimi: Opnro: Harjoitustyön suoritus: ( ) syksy 2006 ( ) syksy 2005 ( ) muu, mikä. 1. Selitä seuraavat termit muutamalla virkkeellä ja/tai kaaviolla:

Nimi: Opnro: Harjoitustyön suoritus: ( ) syksy 2006 ( ) syksy 2005 ( ) muu, mikä. 1. Selitä seuraavat termit muutamalla virkkeellä ja/tai kaaviolla: Harjoitustyön suoritus: ( ) syksy 2006 ( ) syksy 2005 ( ) muu, mikä 1. Selitä seuraavat termit muutamalla virkkeellä ja/tai kaaviolla: a) käytettävyys b) käyttäjäkeskeinen suunnittelu c) luonnollinen kieli

Lisätiedot

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI?

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? Aalto University Executive Education Teemu Malmi Professori, AUSB WORKSHOP Alustus: Budjetti ohjaa, kaikki hyvin? Keskustelu pöydissä Yhteenveto Alustus: Miten varmistan,

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014 Wiki Wiki-työkalu mahdollistaa dokumenttien työstämisen kurssilla yhteisesti siten, että opettaja ja opiskelija/opiskelijat voivat muokata samaa dokumenttia. Opettaja voi luoda Jokaiselle opiskelijalle

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

LAITTEISTOKOKOONPANON SELVITTÄMINEN JA AJURIEN ASENTAMINEN

LAITTEISTOKOKOONPANON SELVITTÄMINEN JA AJURIEN ASENTAMINEN LAITTEISTOKOKOONPANON SELVITTÄMINEN JA AJURIEN ASENTAMINEN Oma tietokone -valintaa klikkaamalla hiiren oikeanpuoleisella näppäimellä, saadaan näkyviin laitteistokokoonpano Ominaisuudet laitteisto -valinnalla:

Lisätiedot

Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta

Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta 1 Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta Blogi on yhden tai useamman kirjoittajan verkkosivu tai -sivusto, jonka kautta voidaan julkaista omia kirjoituksia perinteisten julkaisukanavien

Lisätiedot

Pisteytysohje loppuraporttien vertaisarviointiin

Pisteytysohje loppuraporttien vertaisarviointiin Pisteytysohje loppuraporttien vertaisarviointiin Pisteytys olettaa kaikkien kuvattujen vaatimusten täyttymistä pistemäärän saavuttamiseksi. Esimerkiksi: Raportti täyttää rakenteen ja kieliasun osalta kaikki

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Viulu

Projektisuunnitelma Viulu Projektisuunnitelma Viulu Kuusela Johannes Sjöblom Teemu Suominen Osma Ohjelmistotuotantoprojekti Helsinki 23.9.2004 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Versiohistoria Päivämäärä Versio

Lisätiedot

T 76.5158 SEPA päiväkirja

T 76.5158 SEPA päiväkirja T 76.5158 SEPA päiväkirja Pariohjelmointi Timo Hassinen, 60255H & Petri Palmila 60111S Versio Pvm Tekijä Kuvaus 1.0 2.12.2006 Hassinen Ensimmäinen versio 1.1 9.12.2006 Palmila Toinen versio 1.2 10.12.2006

Lisätiedot

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Sivu 1(16) Sisällysluettelo 1 Joomla! sivuston sisällöntuotanto... 2 2 Artikkeleiden julkaisu sivustolla... 4 3 Artikkelin julkaisemista

Lisätiedot

Office 2007 -siirtymä

Office 2007 -siirtymä Office 2007 -siirtymä JY Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi Siirtymän olennaiset askeleet siirtymä vaiheittain laitoksittain/ tiedekunnittain pilottina: avoin yo sekä liikunta- ja terveystieteiden

Lisätiedot

Ohjeita peda.net palvelun Luo uusi osioon

Ohjeita peda.net palvelun Luo uusi osioon Ohjeita peda.net palvelun Luo uusi osioon - Elikkä tuo kyseinen kohta löytyy omalta sivultasi oikeasta ylä-laidasta, kuten alla näkyvästä kuvasta näkyy. Sekä tuo kyseinen kohta näkyy luokkien sivuilla

Lisätiedot

Lasten arviointikyselyn tuloksia APIP-toiminnasta 4/2014 (lv. 13-14)

Lasten arviointikyselyn tuloksia APIP-toiminnasta 4/2014 (lv. 13-14) Lasten arviointikyselyn tuloksia APIP-toiminnasta 4/14 (lv. 13-14) Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä lasta, joista palautui 16. Vastausprosentti oli 4,7 %. Lasten kysely muodostui 12

Lisätiedot

L models. Loppuraportti. Ryhmä Rajoitteiset

L models. Loppuraportti. Ryhmä Rajoitteiset Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Loppuraportti Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä Muutokset 0.1

Lisätiedot

Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe

Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe 120 Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe 107 114 100 87 93 Oppilasmäärä 80 60 40 20 0 3 5 7 14 20 30 20 30 36 33 56 39 67 48 69 77 76 56 65 35 25 10 9,75 9,5 9,25 9 8,75 8,5 8,25 8 7,75 7,5 7,25 7

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.3.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.3.2011 1 / 39 Kertausta: tiedoston avaaminen Kun ohjelma haluaa lukea tai kirjoittaa tekstitiedostoon, on ohjelmalle

Lisätiedot

Ei raportteja roskiin

Ei raportteja roskiin Ei raportteja roskiin Wikit ja blogit opetuksessa Sosiaalinen media koulutuksessa Tietotekniikan liitto - Helia 2006-11-16 Ei raportteja roskiin Vanha ja uusi tapa Käytännön kokemuksia Lisenssit Tekniikka

Lisätiedot

OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet, kesä 2012

OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet, kesä 2012 OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perust eet, kesäkurssi 2012 Ajankoht aist a kurssilla - Harjoitustyöryhmien muodostaminen tänään - Taustatarinat ja tieto parituksesta ryhmille sähköpostitse perjantain 1.6.2012

Lisätiedot

L models. Testisuunnitelma. Ryhmä Rajoitteiset

L models. Testisuunnitelma. Ryhmä Rajoitteiset Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Testisuunnitelma Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä Muutokset

Lisätiedot

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiiriin kuuluvien asioiden osalta

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiiriin kuuluvien asioiden osalta Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiiriin kuuluvien asioiden osalta Tehtävät 1. Asiakaspalvelun ja asiakkaiden vaatimukset jakelulle => haastateltavat organisaatiot/henkilöt => lukijaraatien

Lisätiedot

Saksan sanastopainotteinen kurssi. Helsingin yliopiston kielikeskus, syksy 2007, Seppo Sainio

Saksan sanastopainotteinen kurssi. Helsingin yliopiston kielikeskus, syksy 2007, Seppo Sainio Oppimispäiväkirja. Nimi: Saksan sanastopainotteinen kurssi. Helsingin yliopiston kielikeskus, syksy 2007, Seppo Sainio Huomaa että oppimispäiväkirjan tekeminen on huomioitu kurssin mitoituksessa osaksi

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Yrityskaupan muistilista

Yrityskaupan muistilista Yrityskaupan muistilista Aloita ajoissa * Yleisemmin yrityksen myyntiprosessi kestää noin 10 kuukautta, mutta hyvin usein se venyy yli vuoden mittaiseksi. Valitettavasti kaikkein yleisintä on, että yrityskauppa

Lisätiedot

3s-ge venttiilien koneistus

3s-ge venttiilien koneistus 3s-ge venttiilien koneistus Tässä olisi tarkoitus selventää hieman perusteita niille, ketkä eivät ole ikinä tehneet kannen venttiilien koneistusta. Venttiilien pintojen hiontaanhan on myös paljon helpompi

Lisätiedot

Tik-76.612 Harjoitustyö

Tik-76.612 Harjoitustyö Tik-76.612 Harjoitustyö Harjoitustyö Tehdään 2-3 hengen ryhmissä Koostuu etapeista joiden aikana simuloidaan ohjelmistoprojektin läpivientiä On nivottu osaksi kurssin luentoja On pakollinen 2 Harjoitustyön

Lisätiedot

METROPOLIAN PILVIPALVELUT OPETUKSESSA Google Apps for Education (GAFE)

METROPOLIAN PILVIPALVELUT OPETUKSESSA Google Apps for Education (GAFE) 1 Pepe Vilpas pertti.vilpas@metropolia.fi METROPOLIAN PILVIPALVELUT OPETUKSESSA Google Apps for Education (GAFE) Google Apps for Education (GAFE) on Google-yhtiön sovelluspaketti, joka on suunnattu erityisesti

Lisätiedot

Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu

Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu Johdanto Tarkoituksenamme on parantaa Konebox.fi-verkkokaupan nettisivuja. Ensivaikutelman perusteella sivusto tuntuu todella kömpelöltä ja ahdistavalta. Sivu on

Lisätiedot

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen STUL Ry. Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen Tutkimuksen toteutus Tämän tutkimuksen on tehnyt STUL Ry:n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Aineisto kerättiin

Lisätiedot

Oikeushallinnon Henkilökunta OHK ry:n jäsenkysely

Oikeushallinnon Henkilökunta OHK ry:n jäsenkysely Oikeushallinnon Henkilökunta OHK ry:n jäsenkysely Tämä kysely on tarkoitettu OHK ry:n jäsenille. Kyselyllä selvitetään eräiden uuteen palkkausjärjestelmään liittyvien ongelmien määrää ja laatua edunvalvonnan

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti

Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti Teknillinen korkeakoulu 51 Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 21.11.01 Oskari Pirttikoski Ensimmäinen versio 0.2 27.11.01 Oskari Pirttikoski Lisätty termit

Lisätiedot

GREDDY PROFEC B SPEC II säätäminen

GREDDY PROFEC B SPEC II säätäminen GREDDY PROFEC B SPEC II säätäminen Päätin tehdä tällaisen ohjeen, koska jotkut ovat sitä kyselleet suomeksi. Tämä on vapaa käännös eräästä ohjeesta, joka on suunnattu Evoille (joka on koettu toimivaksi

Lisätiedot

C++ Ohjelmoijan käsikirja. Johdanto

C++ Ohjelmoijan käsikirja. Johdanto Johdanto C++ Ohjelmoijan käsikirja Johdanto Tervetuloa Inside C++-kirjan pariin. Tämä on opaskirja standardi C++:n käyttöön. Käsittelemme kirjassa kaikki syntaksin, kieliopin, olio-ohjelmoinnin ja standardikirjastojen

Lisätiedot

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu?

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Oppimispäiväkirjablogi Hannu Hämäläinen oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Parhaimmillaan oppimispäiväkirja toimii oppilaan oppimisen arvioinnin työkaluna. Pahimmillaan se tekee

Lisätiedot