Hossan retkeilyalueen kävijätutkimus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hossan retkeilyalueen kävijätutkimus 2011 2012"

Transkriptio

1 Sirke Seppänen Hossan retkeilyalueen kävijätutkimus Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 173

2 Översättning: Firma Pimma Åhman Kansikuva: Keihäslampi. Kuva: Metsähallitus / Sirke Seppänen Metsähallitus 2012 ISSN-L ISSN (verkkojulkaisu) ISBN (pdf)

3 Sirke Seppänen Hossan retkeilyalueen kävijätutkimus

4 KUVAILULEHTI JULKAISIJA Metsähallitus JULKAISUAIKA TOIMEKSIANTAJA Metsähallitus HYVÄKSYMISPÄIVÄMÄÄRÄ LUOTTAMUKSELLISUUS Julkinen DIAARINUMERO 4808/52/2012 SUOJELUALUETYYPPI/ SUOJELUOHJELMA ALUEEN NIMI NATURA ALUEEN NIMI JA KOODI ALUEYKSIKKÖ retkeilyalue, Natura alue Hossan retkeilyalue Hossa FI Pohjanmaan luontopalvelut TEKIJÄ(T ) Sirke Seppänen JULKAISUN NIMI Hossan retkeilyalueen kävijätutkimus TIIVISTELMÄ Vuonna 1979 perustettu Hossan retkeilyalue sijaitsee Kainuussa, Suomussalmen kunnan pohjoisosassa. Retkeilyalueen pinta-ala on ha, josta ha kuuluu Natura suojelualueverkostoon. Hossassa vierailee vuosittain noin kävijää, joista suurin osa on suomalaisia. Hossan retkeilyalueen kävijätutkimuksen aineisto kerättiin vuosina 2011 ja 2012, kahdessa eri osassa. Kesä- ja syyskävijöitä tavoiteltiin , talvikävijöiden mielipiteitä kartoitettiin Kävijätutkimuksella saatiin selville kävijöiden kokemuksia ja mielipiteitä retkeilyalueen hoidosta ja kehittämistarpeista. Tutkimuksessa selvisi myös kävijärakenne ja käytön alueellinen ja ajallinen jakautuminen. Lisäksi selvitettiin kävijöiden rahankäyttöä ja sen paikallistaloudellisia vaikutuksia sekä mielipiteitä Hossan retkeilyalueen kalastusjärjestelyistä. Kävijöistä 84 % yöpyi alueella. Suosituimmat käyntikohteet olivat luontokeskus, Huosilampi ja Värikallion kalliomaalaukset. Päiväkävijät viipyivät alueella keskimäärin 4,7 tuntia, yöpyjät noin kolme vuorokautta. Suurin kävijäryhmä oli vuotiaat. Useimmiten retkeilyalueelle saavuttiin 2 5 hengen ryhmässä, joka koostui oman perheen jäsenistä. Tärkeimpiä syitä saapua Hossan retkeilyalueelle olivat maisemat, luonnon kokeminen, rentoutuminen, yhdessäolo oman seurueen kanssa, poissaolo melusta ja saasteista ja henkinen hyvinvointi. Suosituimmat harrastukset retkeilyalueella olivat retkeily, kalastus, luonnon tarkkailu ja eväsretkeily. Kävijöiden odotukset täyttyivät retkeilyalueella hyvin. Käytettyjen palveluiden laatuun ja määrään oltiin tyytyväisiä. Kiitosta keräsivät erityisesti leirintäalueen palvelut, retkeilyalueen polttopuuhuolto, pysäköintipaikat, tulentekopaikat ja laavut sekä maiseman vaihtelevuus. Eniten kehitettävää olisi jätehuollon toteuttamisessa ja ohjauksessa, erityistarpeiden huomioonottamisessa ja reittien opasteissa ja viitoituksissa. Kalastajat pitivät tärkeinä saalisvarmuutta, omaa rauhaa ja kaunista ympäristöä. Tyytyväisimpiä oltiin kalastuslupien saatavuuteen ja tyytymättömimpiä saalisvarmuuteen. Hossan retkeilyalueen kävijöiden rahankäytön paikallistaloudelliset kokonaisvaikutukset olivat noin 2,3 miljoonaa euroa ja 31 henkilötyövuotta vuoden 2011 käyntimäärällä laskien. AVAINSANAT MUUT TIEDOT Hossan retkeilyalue, kävijätutkimus SARJAN NIMI JA NUMERO Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 173 ISSN-L ISBN (PDF) ISSN (VERKKOJULKAISU) SIVUMÄÄRÄ 64 s. KIELI suomi KUSTANTAJA Metsähallitus PAINOPAIKKA JAKAJA Metsähallitus, luontopalvelut HINTA

5 PRESENTATIONSBLAD UTGIVARE Forststyrelsen UTGIVNINGSDATUM UPPDRAGSGIVARE Forststyrelsen DATUM FÖR GODKÄNNANDE SEKRETESSGRAD Offentlig DIARIENUMMER 4808/52/2012 TYP AV SKYDDSOMRÅDE/ SKYDDSPROGRAM OMRÅDETS NAMN NATURA 2000-OMRÅDETS NAMN OCH KOD statens strövområde, Natura 2000-område Hossa strövområde Hossa FI REGIONENHET Österbottens naturtjänster FÖRFATTARE Sirke Seppänen PUBLIKATION Besökarundersökning i Hossa strövområde SAMMANDRAG NYCKELORD ÖVRIGA UPPGIFTER SERIENS NAMN OCH NUMMER ISSN-L ISSN (ONLINE) Hossa strövområde grundades år 1979 och ligger i norra delen av Suomussalmi kommun i Kajanaland. Strövområdets areal är ha, av vilken ha ingår i Natura 2000-nätverket av skyddade områden. Hossa har årligen ca besökare, av vilka största delen är finländare. Materialet till besökarundersökningen i Hossa strövområde insamlades åren 2011 och 2012, i två etapper. Sommar- och höstbesökarnas åsikter utreddes och vinterbesökarnas Med besökarundersökningen fick man information om besökarnas upplevelser av och åsikter om nationalparkens skötsel och utvecklingsbehov. Även besökarstrukturen och besökens områdesvisa och tidsmässiga fördelning utreddes. Därtill undersöktes besökarnas penninganvändning och dess effekt på den lokala ekonomin samt besökarnas åsikter om fiskearrangemangen i Hossa strövområde. Hela 84 % av besökarna övernattade i området. De populäraste besöksmålen var naturumet, Huosilampi och hällmålningarna vid Värikallio. Dagsbesökarna vistades i genomsnitt 4,7 timmar i området, övernattarna ca tre dygn. Den största besökargruppen bestod av åringar. Merparten av besökarna kom till strövområdet i sällskap på 2 5 personer, som bestod av familjemedlemmar. De viktigaste orsakerna till besöken i Hossa strövområde var att beundra landskapen, att få uppleva naturen, att koppla av, att vara tillsammans med det egna sällskapet och att komma bort från buller och föroreningar och få uppleva psykiskt välmående. De populäraste aktiviteterna bland besökarna i strövområdet var att idka friluftsliv, att fiska och att göra naturobservationer och picknickar. Besökarnas förväntningar på strövområdet uppfylldes väl. Besökarna var nöjda med kvaliteten på och mängden av tjänster. Mest beröm fick tjänsterna i campingområdet, vedhanteringen i strövområdet, parkeringsplatserna, eldplatserna och skärmskydden samt det varierande landskapet. Mest förbättringar önskade sig besökarna i de tjänster som har att göra med styrning och genomförande av avfallshanteringen, beaktande av specialbehov och ledernas infotavlor och skyltar. De som fiskade i området ansåg att faktorer som fångstsäkerhet, egen frid och ro samt vacker miljö är viktiga. Nöjdast var de med den goda tillgången på fisketillstånd och missnöjdast med fångstsäkerheten. Strövområdets besökares totala inkomsteffekt på området var 2,3 miljoner euro per år och sysselsättningseffekten 31 årsverken utgående från besökarantalat år Hossa, stövområde, besökarundersökning Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B ISBN (PDF) SIDANTAL 64 s. SPRÅK finska FÖRLAG Forststyrelsen TRYCKERI DISTRIBUTION Forststyrelsen, naturtjänster PRIS

6 Sisällys 1 JOHDANTO KÄVIJÄTUTKIMUKSEN TOTEUTUS Alueen kuvaus Aineisto ja menetelmät TULOKSET Kävijärakenne Kävijöiden perustiedot Kävijöiden seuruetiedot Käynti Hossan retkeilyalueella Kohteen tärkeys Kävijöiden ulkoilu- ja luontoharrastukset Käyntien alueellinen jakautuminen Käynnin kesto ja toistuvuus Saapuminen alueelle Kävijöiden rahankäyttö ja sen paikallistaloudelliset vaikutukset Tietolähde Kävijätyytyväisyys Käynnin tarkoitus Kävijöiden mielipiteet alueesta, palveluista ja ympäristön laadusta Kävijöiden odotusten toteutuminen Vastanneiden käyntiä häirinneet tekijät Kävijätyytyväisyysindeksi Valinnaiset ja aluekohtaiset kysymykset Mielipiteet Hossan retkeilyalueen kalastuspaikoista ja -palveluista Eri tekijöiden merkitys kalastuksessa Aiemmat kalastuskerrat Hossan retkeilyalueella Vapaamuotoiset ajatukset TULOSTEN TARKASTELU Yhteenveto Vertailu aiempiin tutkimuksiin LÄHTEET LIITTEET Liite 1 Hossan retkeilyalueen kävijätutkimuksen otantakehikko Liite 2 Aineiston keruuaikataulu ja sen toteutuminen Hossan retkeilyalueella Liite 3 Vastanneiden asuinkunnat Liite 4 Vastaajien ilmoittamat matkan muut kohteet Liite 5 Muut käyntikohteet Hossan retkeilyalueella Liite 6 Vapaamuotoinen palaute aihepiireittäin Liite 7 Suomenkielinen kyselylomake... 60

7 1 Johdanto Hossan retkeilyalue on perustettu valtioneuvoston päätöksellä vuonna Hossa ja naapurikunnassa Taivalkoskella sijaitseva Kylmäluoma ovat Suomen ensimmäiset valtion retkeilyalueet. Retkeilyalueiden tehtävänä on tarjota monipuolisia, luonnonmukaisesti ja helposti saavutettavia virkistysympäristöjä sekä mahdollisuuksia oppia uusia asioita luonnosta ja luonnonvarojen käytöstä. Hossan vaihtelevat metsät ja vesistöt tarjoavat alueella vieraileville monipuolisia harrastusmahdollisuuksia. Siellä on myös paljon kulttuurihistoriallisia nähtävyyksiä, kuten Värikallion kalliomaalaukset. Hossa on Suomussalmen kunnan suosituimpia käyntikohteita. Metsähallitus vastaa retkeilyalueen hoidosta ja ylläpitää alueen rakenteita. Alueelle on laadittu hoito- ja käyttösuunnitelmia vuosina 1977, 1992 (Metsähallitus 1992) ja 2004 (Metsähallitus 2006). Seuraavan hoito- ja kävijäsuunnitelman laadinta aloitetaan syksyllä Retkeilyalueella on tehty aiemmin kaksi kävijätutkimusta. Vuoden 2001 kävijätutkimus (Metsähallitus 2002) tehtiin hoito- ja käyttösuunnitelman laadintaa varten. Toinen kävijätutkimus tehtiin vuonna 2007 (Seppänen 2008), ja sillä haluttiin selvittää kävijöiden harrastuksia ja toiveita alueen kehittämiseksi. Nyt tehdyssä kävijätutkimuksessa haluttiin selvittää kävijöiden rahankäyttöä ja sen paikallistaloudellisia vaikutuksia sekä kävijöiden kokemuksia ja mielipiteitä retkeilyalueen hoidosta ja kehittämistarpeista. Kalastavilta kävijöiltä haluttiin kuulla mielipide nykyisistä kalastusjärjestelyistä. Vuoden 2007 tutkimuksessa oli myös Villin Pohjolan palveluihin sekä Hossan retkeilyalueella tehtäviin metsätaloustoimiin liittyviä kysymyksiä. Nämä jätettiin nyt pois, koska Villi Pohjola hoitaa asiakaskontaktinsa, ja maisemanäkökulma saatiin selville mukana olevilla muilla kysymyksillä. Näin myös kysymyslomake saatiin pysymään kohtuullisen lyhyenä. 7

8 2 Kävijätutkimuksen toteutus 2.1 Alueen kuvaus Hossa sijaitsee Kainuussa Suomussalmen kunnan koillisosassa, lähellä Kuusamoa ja Venäjän rajaa (kuva 1). Suomussalmen keskustasta ja Kuusamosta on Hossaan matkaa noin 100 kilometriä ja molemmista pääsee retkeilyalueelle julkisilla kulkuneuvoilla. Kuva 1. Hossan retkeilyalueen sijainti. Metsähallitus 2012, Maanmittauslaitos 1/MLL/2012. Hossan retkeilyalue on mäntyvaltaista, kuivaa kangasta, jota halkovat kolmen vesireitin virtavedet. Alueen lukuisat järvet ja lammet ovat kirkasvetisiä, ja niissä on runsas luontainen taimen-, harjus- ja siikakanta. Suoalueita on paljon, mutta ne ovat pieniä. Jääkauden sulamisvedet muovasivat alueelle laajan, jyrkkärinteisen harjumuodostelman. Harjujen vieressä on syviä, usein veden peittämiä suppakuoppia. Retkeilyalueella tavattu lajisto on Kainuulle tyypillistä. Alueella on havaittu kaikkia neljää suurpetoa. Hossan retkeilyalue kuuluu Hossa Irni-paliskuntaan, jossa on noin eloporoa. Retkeilyalueella on nähtävissä myös vanhoja poronhoitoon liittyviä rakennelmia, kuten esimerkiksi Honkavaaran poroaita ja porotallit. Retkeilyalueelta on löydetty paljon kulttuurihistoriallisia jäänteitä. Tunnetuin ja arvokkain nähtävyys ovat Värikallion kalliomaalaukset, jotka ovat vuoden takaa. Kalliomaalauksille pääsee kesäisin merkittyä polkua pitkin ja talvella hiihtouraa myöten. Muita kulttuurihistoriallisia nähtävyyksiä ovat mm. Papinpetäjä sekä vanhat pyyntikuopat ja uiton aikaiset rakenteet. Retkeilyalueella on lähes 100 kilometriä merkittyä polkureitistöä. Polut kulkevat harjujen päällä ja myötäilevät alueen vesistöjä. Kosteikot on pitkostettu ja vesistöjen ylityksiin on rakennettu siltoja. Koneellisesti ylläpidettävää hiihtolatureitistöä on 60 kilometriä. Kesä- ja talvireittien varsilla on paljon tulentekopaikkoja ja muuta taukovarustusta (taulukko 1 ja kuva 2). Luontokeskuksen läheltä lähtee 3 kilometriä pitkä luontopolku, jonka varrella on alueesta kertovia opastetauluja. Osa luontopolusta soveltuu pyörätuolilla kuljettavaksi. 8

9 Virtavedet muodostavat helpohkon reitistön vesiretkeilyyn. Melontareittejä Hossassa on yhteensä 60 kilometriä, ja vesiä pitkin pääsee vaikka Oulujärvelle tai Ouluun saakka. Alueen kirkkaat vedet ovat myös suosittuja sukelluskohteita. Hossan retkeilyalue on suosittu kalastuskohde. Luontaisen kalakannan lisäksi joihinkin järviin ja lampiin istutetaan kirjolohta ja taimenta. Retkeilyalueella voi harrastaa myös metsästystä. Sienestää ja marjastaa voi jokamiehenoikeudella. Metsähallitus harjoittaa retkeilyalueella harkittua ja virkistyskäytön huomioon ottavaa metsänhoitoa. Majoituspalveluita tarjoavalla Villillä Pohjolalla on retkeilyalueella tai sen välittömässä läheisyydessä yhteensä 17 vuokrakämppää ja Karhunkainalon leirintäalue. Hossan kylällä on lisäksi yksityisten yrittäjien matkailu- ja majoituspalveluita kuten hotelli, leirintäalue, vuokramökkejä, minimarket ja poropuisto. Hossan retkeilyalue valittiin Vuoden Retkikohteeksi Retkikohdevalinnan teemana oli silloin vesiretkeily. Taulukko 1. Hossan retkeilyaluetta kuvaavat tärkeimmät tiedot vuosina HOSSAN RETKEILYALUE Perustamisajankohta Sijainti Retkeilyalueen pinta-ala Kävijämäärä (arvioitu) Vuonna Retkeilyaluetta hallinnoi Metsähallitus Kainuu, Suomussalmen kunnan koillisosa 89,55 km² Noin käyntikertaa/vuosi otantajaksolla ( ) retkeilyalueella noin käyntikertaa Palvelut Hossan luontokeskus, valmistunut 1991 Polkuverkostoa noin 100 km Huosilammen luontopolku, noin 3 km Latuverkostoa noin 60 km Vesiretkeilyverkostoa noin 60 km + yhteys Juntusrantaan, 30 km Leirikeskus Seipiniemessä Telttailualue Jatkonjärvellä Metsähallituksen autiotuvat, 5 kpl Laavuja 11 kpl, tulentekopaikkoja noin 40 kpl Villin Pohjolan/Laatumaan vuokrakämpät, 17 kpl Villin Pohjolan/Laatumaan leirintäalue Virkistyskalastuslampia ja -järviä Ravintola- ja kahvilapalveluita, ohjelmapalveluita, välinevuokrausta Läheisessä Hossan kylässä majoituspalveluita, ohjelmapalveluita, kahvila- ja ravintolapalveluita sekä välinevuokrausta Käyttömuodot Erityistä Hoito- ja käyttösuunnitelma Luontomatkailu, luonnon virkistyskäyttö, metsästys, kalastus, poronhoito Retkeilyalueella harjoitetaan metsien hoitoa ja käsittelyä Laadittu vuonna 2004 (Metsähallitus 2006), uuden laadinta aloitetaan vuonna

10 Kuva 2. Hossan retkeilyalueen palvelut sekä kävijätutkimuksessa mainitut käyntikohteet (ympyröity punaisella). Metsähallitus 2012, Maanmittauslaitos 1/MML/ Aineisto ja menetelmät Kävijätutkimuksen aineistoa kerättiin kahdella eri ajanjaksolla. Kesä- ja syyskävijöitä tavoiteltiin Vastauksia kerättiin Hossan luontokeskuksella, Värikalliolla, Karhunkainalon leirintäalueella, Huosilammella, Hossanjoella, Laukkujärven autiotuvalla sekä Julma-Ölkyllä. Lisäksi Kukkurin ja Laukkujärven autiotuvilla, Karhunkainalon leirintäalueella ja Leveänkosken taukopaikalla oli miehittämätön keräyspiste, jossa oli palautuslaatikko ja lomakkeita kävijöiden täytettäväksi. Talvikävijöiltä kerättiin tietoa luontokeskuksella ja Värikalliolla. Lisäksi Laukkujärven autiotuvalla oli miehittämätön keräyspiste. Kesäkaudella aineistoa keräsi Päivi Honkakoski ja talvikaudella Sirke Seppänen. Tutkimuksessa käytettiin Metsähallituksen vakioimaa kävijätutkimuslomaketta, jota muokattiin Hossan retkeilyalueelle sopivaksi (liite 7). Kävijätutkimuksen aineisto kerättiin vakioidulla menetelmällä niin, että tutkimuksen tulokset ovat vertailukelpoisia myös muiden vastaavien alueiden kanssa. Tarvittavien otantapäivien määrä ja jakautuminen eri kuukausille arvioitiin kävijämäärien perusteella. Keruupäivät arvottiin ja sen jälkeen määritettiin keruupaikat. Havaintojen keräämiseen käytettiin keruupäivinä 4 5 tuntia. Kesällä aineistoa kerättiin aamu- ja iltapäivisin, muulloin keskipäivällä. Otantataulukko on liitteenä 1. 10

11 Etukäteen sovittiin, että suunniteltuja keruuaikoja ja -paikkoja voidaan tarvittaessa muuttaa. Näin tehtiinkin mm. huonon sään, kulkuvälineen puuttumisen tai huonon keräyspaikan vuoksi. Kesän 2011 osalta havaittiin, että keruutavoite 645 kpl (josta 545 kpl kesällä) oli liian optimistinen. Talven 2012 tavoite suhteutettiinkin kesän 2011 tuloksiin, jotta otos ei vinoutuisi. Toteutunut aineiston keruuaikataulu on liitteenä 2. Keruupäiviltä pidettiin keruupäiväkirjaa, johon merkittiin keruupaikka ja -aika, keruun kesto, kerättyjen lomakkeiden lukumäärä, sääolot sekä muita huomioitavia asioita. Otokseen poimittiin kaikki keruupisteellä vierailevat 15 vuotta täyttäneet henkilöt saapumisjärjestyksessä, sitä mukaa kun aineistonkerääjä vapautui edellisestä kävijästä. Useat vastaajat ottivat vastauslomakkeen palautuskuorineen mukaansa myöhemmin täytettäväksi. Lomakkeita kerättiin yhteensä 373 kpl, joista 314 saatiin vuonna 2011 ja 59 vuonna 2012 (liite 2). Kaikista kerätyistä lomakkeista 19 oli englanninkielisiä ja yksi ranskankielinen. Neljä lomaketta jouduttiin hylkäämään liian puutteellisena. Eniten lomakkeita täytettiin luontokeskuksella (taulukko 2). Kesäaikana luontokeskus ei ollut paras keruupaikka. Moni oli juuri saapunut alueelle, eikä lomakkeen täyttäminen ollut vielä mielekästä. Päiväkävijöistä osa kieltäytyi täyttämästä lomaketta, samoin ohikulkijat. Talviaikana luontokeskus oli puolestaan luontevin keruupaikka. Talvikävijöissä oli vähemmän ohikulkijoita, joten tutkimukseen osallistuminen koettiin mielekkäämmäksi. Kyselyyn osallistuneet vastasivat enimmäkseen itsenäisesti, 19 henkilöä haasteltiin (taulukko 3). Kesällä lomakkeita annettiin kävijöille palautuskuorien kera mukaan 157 kpl, ja niistä palautui 92 kpl (59 %). Talvella lomakkeita annettiin mukaan täytettäväksi 43 kpl, ja näistä palautui 33 kpl (77 %). Mukaan annettujen lomakkeitten kokonaispalautusprosentti on 62,5. Maastossa kävijöitä tavoitettiin vaihtelevasti. Keräyssuunnitelmassa ei alun perin ollut miehittämättömiä keräyspisteitä, mutta aikaisempien kävijätutkimuksien perusteella todettiin sen olevan erittäin käyttökelpoinen tapa saavuttaa alueen kävijöitä. Kesällä autiotuvilla, Karhunkainalon leirintäalueella ja Leveänkoskella oleviin laatikkoihin palautui yhteensä 83 lomaketta. Lomakkeet palautettiin laatikoihin seuraavasti: Kukkuri 14 kpl, Laukkujärvi 18 kpl, Leveänkoski 19 kpl ja leirintäalue 32 kpl. Talvella palautetta kerättiin laatikolla Laukkujärven autiotuvalta, ja siihen kertyi 9 lomaketta. Kävijöitä haastateltaessa käytettiin apuna kahta karttaa. Kartassa 1 (kuva 2 edellisellä sivulla) oli Hossan retkeilyalue palveluineen ja paikannimineen ja kartassa 2 (kuva 3, sivulla 13) Hossan retkeilyalueen lähialue (Suomussalmi, Kuusamo, Taivalkoski). Asiakkaille annettuihin, postitse palautettaviin lomakkeisiin ei karttoja tullut aina oheistettua. Taulukko 2. Vastausten jakautuminen haastattelupaikoittain Hossan retkeilyalueella Haastattelupaikka kpl % Luontokeskus Karhunkainalon leirintäalue Värikallio Julma-Ölkky 8 2 Autiotuvat, Leveänkoski Huosilampi 15 4 Hossanjoki 24 6 Yhteensä

12 Taulukko3. Vastaustapa Hossan retkeilyalueella Vastaustapa kpl % Paperilomake haastattelupaikalla asiakkaan täyttämänä Paperilomake haastattelupaikalla haastattelijan täyttämänä Paperilomake postitse Paperilomake kyselypisteessä, jossa ei haastattelijaa (esim. Postilaatikko tai autiotupa) Yhteensä Kyselylomakkeen (liite 7) täytössä ilmeni joitain ongelmia: Retkeilyalueen ja lähialueen rajaukset olivat useille hankalia (kysymykset 2 ja 3). Hossan alue mielletään yhdeksi kokonaisuudeksi. Kysymykset 7 ja 8 (seuruetiedot ja mikä oli tärkeää Hossan retkeilyalueella käytäessä) jäivät muutamalta kokonaan vastaamatta. Syynä oli mahdollisesti kysymyksien sijainti lomakkeella. Kohta 9b (kaikkein tärkein harrastus tällä käynnillä) jäi monilta merkitsemättä. Kysymys 10 (palveluiden laatu ja määrä) kaksine asteikkoineen oli monille haasteellinen vastattava. Myös kysymyksien sisältö (esim. autiotuvat ja vuokrakämpät arvostellaan yhtenä kokonaisuutena) tuotti omat hankaluutensa. Kalastusosion kysymys 21( Mitä mieltä olet käyttämistäsi kalastuspaikoista ja -palveluista Hossan retkeilyalueella? ) olisi tarvinnut en osaa sanoa -sarakkeen. Kyselylomakkeiden tiedot tallennettiin Metsähallituksen asiakasseurantatietojen hallintaan käytettävään ASTA-tietojärjestelmään. Aineiston analysoinnin tilastollisina menetelminä käytettiin suorien jakaumien tarkastelua ja kuvailevia tunnuslukuja (keskiarvo, keskihajonta, moodi, mediaani ja prosenttipisteet): Moodi on tyyppiarvo, joka kuvaa aineiston yleisintä arvoa. Mediaani ilmaisee muuttujan keskimmäisen arvon jakaen havaintoaineiston kahteen yhtä suureen osaan. 25 %:n prosenttipiste ilmaisee sen muuttujan arvon, jonka alle sijoittuu neljäsosa havaintoaineistosta, ja 75 %:n prosenttipiste sen muuttujan arvon, jonka alle sijoittuu kolme neljäsosaa havainnoista. Hossan retkeilyalueen kävijöiden rahankäytön paikallistaloudellisten vaikutusten laskemiseen käytettiin Metsäntutkimuslaitoksen ja Metsähallituksen vuonna 2009 kehittämää laskentamallia (Metsähallitus & Metsäntutkimuslaitos 2009), joka on osa Metsähallituksen ASTAtietojärjestelmää. Paikallistaloudellisten vaikutusten laskemisessa käytetään ASTAan tallennettuja tietoja kävijöistä ja heidän rahankäytöstään sekä alueen vuotuista käyntimäärää. Laskentaa varten suojelu- ja retkeilyalueet on jaettu neljään luokkaan lähialueen asukastiheyden perusteella. Hossa kuuluu tässä tarkastelussa luokkaan maaseutu. Kullekin luokalle on laskettu keskimääräiset välittömien vaikutusten kertautumista kuvaavat kertoimet sekä työllisyyssuhdeluvut. Apuna on käytetty Tilastokeskuksen maakunnallisista panos-tuotostaulukoista johdettuja paikallisia panostuotostaulukoita. 12

13 Kuva 3. Hossan retkeilyalue ja sen lähialue (Suomussalmen ja Taivalkosken kunnat sekä Kuusamon kaupunki). Metsähallitus 2011, Karttakeskus, Lupa L

14 3 Tulokset 3.1 Kävijärakenne Kävijöiden perustiedot Kävijätutkimukseen vastanneista 53 % oli miehiä ja 47 % naisia. Miesten ja naisten ikäjakauma oli hyvin samankaltainen, molempien keski-ikä oli 49 vuotta (taulukko 4). Nuorimmat vastaajat olivat niin miehissä kuin naisissakin 15-vuotiaita. Miehistä iäkkäin oli 73-vuotias, naisista 74- vuotias. Suurin kävijäryhmä oli vuotiaat (kuva 4). Lähes kolmanneksella (32 %) vastanneista oli opistotasoinen tutkinto (taulukko 5). Ammattikoulun käyneitä oli 24 % ja alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita oli 32 % vastanneista. Vastaajista 12 %:lla ei ollut ammatillista tutkintoa. Vastaajista 95 % oli kotimaisia kävijöitä. Yleisimmät ilmoitetut asuinkunnat olivat Oulu (9 % vastaajista), Suomussalmi (8 %) ja Helsinki (7 %) (liite 3). Ulkomaisia kävijöitä tuli eniten Saksasta (2 %) ja Alankomaista (1 %) (taulukko 6). Kaukaisimmat vastaajat tulivat Uudesta-Seelannista. Taulukko 4. Vastanneiden ikää kuvaavia tunnuslukuja. Vastanneiden lukumäärä (n) oli 356. Ikä Mies Nainen Kaikki Keski-ikä 48,67 49,26 48,95 Iän keskihajonta 13,85 12,55 13,23 Minimi-ikä Maksimi-ikä Moodi Mediaani Kuva 4. Vastanneiden ikäjakauma sukupuolen mukaan. 14

15 Taulukko 5. Vastanneiden ammatillinen koulutus. Ammatillinen koulutus Mies Nainen Kaikki kpl % kpl % kpl % Ammattikoulu Opistotasoinen tutkinto Alempi yliopisto- tai korkeakoulututkinto Ylempi yliopisto- tai korkeakoulututkinto Ei ammatillista tutkintoa Yhteensä Taulukko 6. Vastanneiden kotimaa. Kotimaa kpl % Suomi Saksa 7 2 Alankomaat 5 1 Ranskan tasavalta 3 1 Uusi-Seelanti 2 1 Espanja 1 0 Yhdistynyt kuningaskunta 1 0 Tanska 1 0 Yhteensä

16 3.1.2 Kävijöiden seuruetiedot Hossan retkeilyalueella vierailevat saapuivat alueelle yleisimmin pienissä, 2 5 hengen seurueissa (83 %) (taulukko 7). Yksin liikkuvia oli 8 % vastanneista. Loput 9 % olivat saapuneet yli viiden hengen seurueessa. Alle 15-vuotiaita oli mukana yhteensä 62 seurueessa (taulukko 8). Lapsia oli keskimäärin kaksi seurueessaan ja heidän ikänsä oli keskimäärin kahdeksan vuotta. Liikuntaesteisiä oli neljässä seurueessa, yhteensä neljä henkilöä. Valtaosa (72 %) kyselyyn vastanneista Hossan retkeilyalueen kävijöistä saapui alueelle oman perheensä seurassa (taulukko 9). Loput ilmoittivat tulleensa ystävien (19 %), muiden sukulaisten (3 %), työtovereiden (2 %) tai yhdistyksen kanssa (2 %). Taulukko 7. Vastanneiden seuruetiedot. Seurueen koko kpl % Yksin hengen seurue tai useamman hengen seurue 34 9 Yhteensä Taulukko 8. Usean hengen seurueita kuvaavia tunnuslukuja Hossan retkeilyalueella. n Keskiarvo Keskihaj. Prosenttipisteet Min 25 % Med 75 % Max Seurueen koko yhteensä 338 3,6 4, Alle 15-vuotiaita 62 2,0 1, Liikuntaesteisiä 4 1,0 0, Alle 15-vuotiaiden syntymävuodet ,0 3, Taulukko 9. Seurueen koostumus. Seurue kpl % Oman perheen jäsenet Muut sukulaiset 10 3 Ystävät Työtoverit 6 2 Opiskeluryhmä 1 0 Ohjelmapalveluyrityksen asiakkaat 3 1 Kerho, yhdistys tms. 7 2 Matkatoimiston tai muun matkanjärjestäjän ryhmä 1 0 Muu: erärippikouluryhmä 1 0 Yhteensä

17 3.2 Käynti Hossan retkeilyalueella Kohteen tärkeys Suurin osa, 64 %, vastaajista ilmoitti Hossan retkeilyalueen olevan heidän matkansa ainoa tai tärkein kohde (kuva 5). Vastanneista 35 % ilmoitti Hossan olevan yksi ennalta suunnitelluista kohteista. Muiksi kohteiksi ilmoitettiin tällöin useimmiten Kuusamo, Suomussalmi, Oulanka, Lappi, Martinselkonen ja Raatteen tien nähtävyydet. Kaikki muut käyntikohteet on lueteltu liitteessä 4. Vain viisi kävijää (1 %) ilmoitti poikenneensa retkeilyalueelle ennalta suunnittelematta. Matkansa pääkohteen ilmoitti heistä kaksi, molemmat olivat menossa Rukalle (liite 4). Kuva 5. Hossan retkeilyalueen tärkeys matkan kohteena (n = 359) Kävijöiden ulkoilu- ja luontoharrastukset Useimmin kävijät ilmoittivat harrastavansa tällä käynnillään kävelyä (55 % vastanneista) retkeilyä (53 %) ja luonnon tarkkailua (47 %) (kuva 6). Luontokeskuksessa kävi 41 % vastanneista, kalastusta harrasti 37 % ja eväsretkeilyä 35 %. Joka viides (21 %) harrasti luontovalokuvausta ja saman verran vieraili kahvilassa tai kioskilla. Annettujen vaihtoehtojen lisäksi vastaajat kertoivat harrastavansa mm. uimista, sukuloimista, saunomista ja tuttavan luona vierailua. Miehillä kävely oli suosituin harrastus, sitä harrasti 48 % vastaajista (kuva 6). Muita kiinnostavia harrastuksia olivat kalastus (46 %), retkeily (42 %) ja luonnon tarkkailu (38 %). Naiset harrastivat retkeilyä (64 %), kävelyä (64 %), luonnon tarkkailua 57 % ja eväsretkeilyä (44 %). Naisista joka toinen (51 %) ilmoitti käyvänsä luontokeskuksessa. 17

18 Useimmat vastaajat ilmoittivat harrastavansa joko 1 3 eri toimintoa (40 % vastaajista) tai 4 6 toimintoa (40 %) (taulukko 10). Vastaajista 17 % ilmoitti harrastavansa yli kuutta toimintoa. Naiset ilmoittivat yleisesti ottaen enemmän eri harrastustoimintoja kuin miehet. Kyselyssä tiedusteltiin kävijöiden tärkeintä harrastusta tällä käynnillä. Kaikkein tärkeimmäksi ilmoitettiin retkeily (27 % vastaajista) ja kalastus (23 %) (kuva 7). Miehet ilmoittivat useimmin tärkeimmäksi harrastukseksi kalastuksen (33 %) ja retkeilyn (22 %). Naisille tärkeitä harrastuksia olivat retkeily (32 %), luonnon tarkkailu (13 %) ja kalastus (11 %). Kuva 6. Erilaisten harrastusten suosio kyseisellä käynnillä Hossan retkeilyalueella. Kysymyksessä oli mahdollista valita useampi vaihtoehto. 18

19 Taulukko 10. Harrastusten lukumäärä kyseisellä käynnillä Hossan retkeilyalueella. Harrastusten lukumäärä Miehet Naiset Kaikki kpl % kpl % kpl % tai enemmän Yhteensä Kuva 7. Vastanneiden tärkein harrastus kyseisellä käynnillä Hossan retkeilyalueella. 19

20 3.2.3 Käyntien alueellinen jakautuminen Kävijöiltä kysyttiin, missä retkeilyalueen osissa he tällä käynnillään olivat vierailleet tai aikoivat vierailla. Suurin osa vastaajista (87 %) ilmoitti käyntikohteeksi luontokeskuksen (taulukko 11). Muita suosittuja kohteita olivat Huosilampi (43 % vastaajista) ja Värikallio (40 %). Julma-Ölkyllä vieraili tai aikoi vierailla 30 % vastaajista. Tarjottujen vaihtoehtojen ulkopuolelta (taulukko 11) nimettiin useimmiten Pitkä-Hoilua, Iikoski, Kirkasvetinen, Laukkujärvi, eri reitit ja Kokalmus. Nämä muut käyntikohteet on lueteltu liitteessä 5. Taulukko 11. Käyntien alueellinen jakautuminen Hossan retkeilyalueella. Kysymyksessä pystyi valitsemaan usean vaihtoehdon. Käyntikohde kpl % Luontokeskus Värikallio Lounatkoski Hossanjoki Julma-ölkky Huosilampi Muualla, missä? Vastanneita yhteensä Käynnin kesto ja toistuvuus Yö- ja päiväkävijöiden osuutta tarkasteltaessa korostuu Hossan retkeilyalueen etäinen sijainti. Tutkimukseen osallistuneista 84 % yöpyi alueella (taulukko 12). Alueella yöpyneiden vierailu kesti tyypillisimmin 3 vuorokautta, pisin viipymä oli 27 vrk. Päiväkäynti kesti keskimäärin 4,7 tuntia. Miesten ja naisten välillä ei juuri ole eroja alueella viipymisessä. Päiväseltään käyvät naiset ilmoittivat viipyvänsä keskimäärin 4,8 tuntia, miehet puolisen tuntia vähemmän, 4,4 tuntia. Kävijöiltä tiedusteltiin myös, miten pitkään he oleskelivat yhteensä Hossan retkeilyalueella ja sen lähialueilla. Tässä kysymyksessä oli tarjolla vastausvaihtoehto asun lähialueella. Lähialuetta ei ollut kysymyslomakkeella määritelty, mutta erillisellä kartalla lähialueeseen kuuluivat Suomussalmen ja Taivalkosken kunnat sekä Kuusamon kaupunki (kuva 3 sivulla 13). Käynnin kokonaiskestossa Hossan retkeilyalueella ja sen lähialueilla on huomioitu ainoastaan lähialueen ulkopuolella asuvat vastaajat. Näin tulos kuvaa matkailijoiksi luokiteltavien henkilöiden viipymää. Tällaisia kävijöitä oli 75 % tutkimukseen osallistuneista. Heistä 95 % yöpyi retkeilyalueella tai sen lähialueella (taulukko 13). Matkailijoiden keskimääräinen päiväkäynti retkeilyalueella lähialueineen oli 4,9 tunnin mittainen, eli hieman pitempi kuin kaikkien päiväkävijöiden viipymä retkeilyalueella (4,7 h, kts. taulukko 12). Pisin päiväkäynti oli kestoltaan kymmenen tuntia. Ne matkailijat, jotka yöpyivät matkallaan retkeilyalueella tai sen lähialueella, viipyivät keskimäärin 4,6 vuorokautta, yli puoli vuorokautta pidempään kuin pelkästään retkeilyalueella yöpyneet (3,9 vrk, taulukko 12). Tyypillisin vierailu molemmat sukupuolet huomioon ottaen oli neljän vuorokauden mittainen. Pisimmällään retkeilyalueella ja sen lähialueella vietettiin yhteensä 27 vuorokautta. 20

Markkinakatsaus. Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA HOLLANTILAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN HOLLANTILAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014 Toimeksiantaja Kivijärven kunta KÄYTETTY MENETELMÄ Menomenetelmä Tulomenetelmä Asukaskyselyt (keskiarvot) Kuntatilastot Mökkikyselyt

Lisätiedot

Seitsemisen kansallispuiston kävijätutkimus 2012

Seitsemisen kansallispuiston kävijätutkimus 2012 Minna Kyrönviita Seitsemisen kansallispuiston kävijätutkimus 2012 Kansiossa 2 vaihtoehtoa Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 196 Översättning: Cajsa Rudbacka-Lax. Kansikuva: Koululaisryhmä

Lisätiedot

Tulokset syksyllä 2012 toteutetusta Sipoonkorven kansallispuiston kehittämiseen liittyvästä pehmogis-kyselystä

Tulokset syksyllä 2012 toteutetusta Sipoonkorven kansallispuiston kehittämiseen liittyvästä pehmogis-kyselystä Tulokset syksyllä 2012 toteutetusta Sipoonkorven kansallispuiston kehittämiseen liittyvästä pehmogis-kyselystä 1 Kyselyn y sisältö 1. Etusivu, jolla tietoa alueen suunnittelusta ja kyselystä 2. Taustatiedot

Lisätiedot

Biathlon World Championships Kontiolahti TAPAHTUMATUTKIMUS

Biathlon World Championships Kontiolahti TAPAHTUMATUTKIMUS Biathlon World Championships Kontiolahti 4.-15.3.2015 TAPAHTUMATUTKIMUS Aineisto ja tulokset Tulokset sisältävät vastaukset tapahtuman jälkeen verkkokyselynä kerätystä aineistosta Yhteensä vastauksia 178

Lisätiedot

Etelä-Konneveden kansallispuiston kävijätutkimus

Etelä-Konneveden kansallispuiston kävijätutkimus Inka Keränen ja Maija Mikkola Etelä-Konneveden kansallispuiston kävijätutkimus 2015 2016 Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 222 Inka Keränen Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut inka.keranen(at)metsa.fi

Lisätiedot

Isojärven kansallispuiston kävijätutkimus 2011

Isojärven kansallispuiston kävijätutkimus 2011 Meri-Hilkka Mäkelä Isojärven kansallispuiston kävijätutkimus 2011 Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 162 Meri-Hilkka Mäkelä meri-hilkka.makela@metsa.fi Översättning: Firma Pimma Åhman Kansikuva:

Lisätiedot

JÄÄSKELÄN ALUEEN KÄYTTÖ. -kävijäkyselyn analyysi. Johdanto

JÄÄSKELÄN ALUEEN KÄYTTÖ. -kävijäkyselyn analyysi. Johdanto JÄÄSKELÄN ALUEEN KÄYTTÖ -kävijäkyselyn analyysi Johdanto Jyväskylän maalaiskunnan liikuntapalvelut toteutti syksyllä 24 kyselyn Touruvuoren, Savonmäen ja Jääskelän alueiden käytöstä. Kyselyssä sovellettiin

Lisätiedot

Pyhä-Häkin kansallispuiston kävijätutkimus 2007

Pyhä-Häkin kansallispuiston kävijätutkimus 2007 Maija Mikkola ja Reijo Kuosmanen Pyhä-Häkin kansallispuiston kävijätutkimus 2007 Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 93 Maija Mikkola maija.mikkola@metsa.fi Reijo Kuosmanen reijo.kuosmanen@metsa.fi

Lisätiedot

Patvinsuon kansallispuiston kävijätutkimus 2013

Patvinsuon kansallispuiston kävijätutkimus 2013 Juho Lampinen Patvinsuon kansallispuiston kävijätutkimus 2013 Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 224 Juho Lampinen puh. 050 5440407 Översättning: Pimma Åhman. Kansikuva: Retkeilijöitä Patvinsuolla.

Lisätiedot

Tutkimuksesta Tiivistelmä Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa Osallistumisen motiivit...

Tutkimuksesta Tiivistelmä Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa Osallistumisen motiivit... SISÄLLYS Tutkimuksesta... 2 Tiivistelmä... 3 Kotkassa vierailu motiivit... 7 Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa... 8 Osallistumisen motiivit... 9 Tiedonsaanti... 10 Ohjelma... 11 Palvelut ja

Lisätiedot

Metsähallitus, Lapin luontopalvelut Pirjo Rautiainen

Metsähallitus, Lapin luontopalvelut Pirjo Rautiainen 1 Metsähallitus, Lapin luontopalvelut Pirjo Rautiainen Kulttuuriperintökohteiden inventointi 2012 Kivimaan lehtojen, Tornivaaran lehtojen, Vinsanmaan lettojen, Kirvesaavan ja Vaaranjänkkä-Rovajänkkän Natura-alueet

Lisätiedot

Torronsuon kansallispuiston kävijätutkimus 2010

Torronsuon kansallispuiston kävijätutkimus 2010 Outi Mäenpää Torronsuon kansallispuiston kävijätutkimus 2010 Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 154 Outi Mäenpää Metsähallitus outi.maenpaa@metsa.fi Översättning: Firma Pimma Åhman Kansikuva:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

Majoitusliikekysely 2009

Majoitusliikekysely 2009 Lappeenranta ja Imatra Valtakatu 49 :: FIN 53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Hotellivierailijoiden matkustaminen...

Lisätiedot

Selkämeren kansallispuiston kuulumisia: Ajankohtaista 2013 Kävijätutkimus 2012

Selkämeren kansallispuiston kuulumisia: Ajankohtaista 2013 Kävijätutkimus 2012 Selkämeren kansallispuiston kuulumisia: Ajankohtaista 2013 Kävijätutkimus 2012 Selkämeren vesistöalueryhmä 21.3.2013 Merikarvia Minna Uusiniitty-Kivimäki Yleisölle 2 Tapahtumia ym Matkamessut tammikuussa,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 05 Taloustutkimus Oy Marraskuu 05 Tuomo Turja 09..05 SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO.... Tutkimuksen

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista Markkinakatsaus Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 26.5.2013 , 131 000 yöpymistä Matkustaminen pähkinänkuoressa Pohjoismaiden osuudet italialaisten yöpymisistä

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Taloustutkimus Oy Marraskuu 0 Tuomo Turja 9..0 Pauliina Aho SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Itäisen Suomenlahden kansallispuiston kävijätutkimus 2007

Itäisen Suomenlahden kansallispuiston kävijätutkimus 2007 Timo Hemmilä Itäisen Suomenlahden kansallispuiston kävijätutkimus 2007 Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 104 Timo Hemmilä timo.hemmila@pp.inet.fi Översättning: Pimma Åhman Kansikuva: Veneilynautintoja

Lisätiedot

RUKA NORDIC TAPAHTUMAN AIKAANSAAMA MATKAILUKULUTUS KUUSAMOSSA A k t i v i t e e t t i m a t k a i l u 1

RUKA NORDIC TAPAHTUMAN AIKAANSAAMA MATKAILUKULUTUS KUUSAMOSSA A k t i v i t e e t t i m a t k a i l u 1 RUKA NORDIC 2016 -TAPAHTUMAN AIKAANSAAMA MATKAILUKULUTUS KUUSAMOSSA 24.1.2017 A k t i v i t e e t t i m a t k a i l u 1 Yleisökysely Ruka Nordic 2016 -tapahtuman yleisölle tehtiin haastattelututkimus,

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia

Suomen arktinen strategia Suomen arktinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2010 Suomen arktinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2010 Julkaisija VALTIONEUVOSTON KANSLIA Julkaisun laji Julkaisu

Lisätiedot

TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1

TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1 TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1 MAANANTAI 2 TIISTAI 3 KESKIVIIKKO 4 TORSTAI 5 PERJANTAI 6 Loppiainen LAUANTAI 7 SUNNUNTAI 8 1 TAMMIKUU 2017 VIIKKO 2 MAANANTAI 9 TIISTAI 10 KESKIVIIKKO 11 TORSTAI 12 PERJANTAI 13

Lisätiedot

Kysely Iso-Lehmisuon ja Matkalamminkurun turvetuotantohankkeen vaikutuksista

Kysely Iso-Lehmisuon ja Matkalamminkurun turvetuotantohankkeen vaikutuksista 1(6) Kysely Iso-Lehmisuon ja Matkalamminkurun turvetuotantohankkeen vaikutuksista Vesistövaikutukset 1. Kalastatteko te tai perhekuntanne jäsen jollakin seuraavista vesistöistä? Vanhajoki Kaihlanen Aittojoki

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

Metsänomistajien näkemys luonnontuotteisiin perustuvista liiketoimintamahdollisuuksista

Metsänomistajien näkemys luonnontuotteisiin perustuvista liiketoimintamahdollisuuksista Metsänomistajien näkemys luonnontuotteisiin perustuvista liiketoimintamahdollisuuksista Veera Tahvanainen ja Mikko Kurttila Luonnontuotealan tutkimusseminaari, Ruka, Kuusamo 11.11.2015 Taustaa Luonnontuotteisiin

Lisätiedot

Kansallispuistoissa on vetovoimaa!

Kansallispuistoissa on vetovoimaa! Kansallispuistoissa on vetovoimaa! Kansallispuistot - Alkuperäisen luonnon suojelua ja virkistyskäyttöä - Säilyttävät kulttuuriarvoja - Ovat tärkein työkalu luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi Suomessa

Lisätiedot

Perämeren kansallispuiston kävijätutkimus 2012

Perämeren kansallispuiston kävijätutkimus 2012 Anni Karlin Perämeren kansallispuiston kävijätutkimus 2012 Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 177 Anni Karlin annikarl@paju.oulu.fi Översättning: Translatinki Oy Kansikuva: Sarvipäivillä

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

2015 IIHF Inline Hockey World Championships 5.-11.7.2015 TAPAHTUMATUTKIMUS

2015 IIHF Inline Hockey World Championships 5.-11.7.2015 TAPAHTUMATUTKIMUS 2015 IIHF Inline Hockey World Championships 5.-11.7.2015 TAPAHTUMATUTKIMUS Aineisto ja tulokset Tulokset sisältävät vastaukset tapahtuman jälkeen verkkokyselynä kerätystä aineistosta Yhteensä vastauksia

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kuopio..0 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

TAMMIKUU 2016 VIIKKO 1

TAMMIKUU 2016 VIIKKO 1 TAMMIKUU 2016 VIIKKO 1 MAANANTAI 4 TIISTAI 5 KESKIVIIKKO 6 Loppiainen TORSTAI 7 PERJANTAI 8 LAUANTAI 9 SUNNUNTAI 10 Jussi Kiiskilä Valteri-koulu, Onerva 1 TAMMIKUU 2016 VIIKKO 2 MAANANTAI 11 TIISTAI 12

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2015

TAK Rajatutkimus 2015 Valtakatu 51 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto ja tiivistelmä... 3 Matkojen määrä, viipymä ja kohteet... 6 Matkan tarkoitus ja matkustustiheys...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

Määrällisen aineiston esittämistapoja. Aki Taanila

Määrällisen aineiston esittämistapoja. Aki Taanila Määrällisen aineiston esittämistapoja Aki Taanila 7.11.2011 1 Muuttujat Aineiston esittämisen kannalta muuttujat voidaan jaotella kolmeen tyyppiin: Kategoriset (esimerkiksi sukupuoli, koulutus) Asteikolla

Lisätiedot

Puulan kalastustiedustelu 2015

Puulan kalastustiedustelu 2015 26.2.2016 Puulan kalastustiedustelu 2015 Hyvä kalastaja! Puulan kalastusalue tekee Puulan viehekalastusta koskevan kalastustiedustelun. Kysely on lähetty kaikille niille Puulan vieheluvan ostaneille kalastajille,

Lisätiedot

Karhunkierroksen luontokeskuksen asiakastutkimus 2013

Karhunkierroksen luontokeskuksen asiakastutkimus 2013 Kaisa Torppa Karhunkierroksen luontokeskuksen asiakastutkimus 2013 Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 219 Översättning: Pimma Åhman Kansikuva: Pieniä asiakkaita näyttelyn iltaruskoa ihmettelemässä.

Lisätiedot

Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Savonlinnan seudulla vuonna 2010

Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Savonlinnan seudulla vuonna 2010 Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Savonlinnan seudulla vuonna 2010 Osa I. Matkailijoiden päivittäinen rahankäyttö Noora Tahvanainen Raija Komppula Eero Vatanen Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2.

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Visit Finland matkailijatutkimus

Visit Finland matkailijatutkimus 2 Visit Finland matkailijatutkimus Kesä 2016 (touko-lokakuu) Visit Finland tutkimuksia 7 Finpro, Visit Finland Helsinki 2016 3 Sisällysluettelo Johdanto... 5 Matkat Suomeen ulkomailta... 6 Matkan kesto

Lisätiedot

Matkailun kehitys

Matkailun kehitys Matkailun kehitys 2015 3.3.2015 Lähde: Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Venäjä romahti Kiinasta kasvua yli 40 prosenttia Suomessa kirjattiin 5 504 000 ulkomaista yöpymistä vuonna 2015.

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

EI MIKÄÄN NÄISTÄ. KUVITETTU MINI-MENTAL STATE EXAMINATION Ohjeet viimeisellä sivulla. 1. Mikä vuosi nyt on? 2. Mikä vuodenaika nyt on?

EI MIKÄÄN NÄISTÄ. KUVITETTU MINI-MENTAL STATE EXAMINATION Ohjeet viimeisellä sivulla. 1. Mikä vuosi nyt on? 2. Mikä vuodenaika nyt on? POTILAS: SYNTYMÄAIKA: TUTKIJA: PÄIVÄMÄÄRÄ: 1. Mikä vuosi nyt on? 2000 2017 2020 1917 EI MIKÄÄN NÄISTÄ 2. Mikä vuodenaika nyt on? KEVÄT KESÄ SYKSY TALVI 3. Monesko päivä tänään on? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lisätiedot

Luontoliikunta ja reitistöt kustannustehokasta liikuntaa

Luontoliikunta ja reitistöt kustannustehokasta liikuntaa Luontoliikunta ja reitistöt kustannustehokasta liikuntaa Sanna-Kaisa Rautio, Metsähallitus luontopalvelut 6.10.2016 Luontoliikunta kustannukset Luontoliikunta Liikkumista joko aidossa tai osittain rakennetussa

Lisätiedot

Kokoelmien tärkeyden keskiarvot toimipisteittäin

Kokoelmien tärkeyden keskiarvot toimipisteittäin Palvelunlaatukysely: Kokoelmapalvelut Kokoelmapalvelujen tärkeys Palvelunlaatukyselyssä toimintojen tärkeyttä mitattiin arvoasteikolla, jossa erittäin tärkeä sai arvon, jokseenkin tärkeä arvon ja ei ollenkaan

Lisätiedot

01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ. Juha Rantala ja Marja Riihelä. Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013

01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ. Juha Rantala ja Marja Riihelä. Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013 01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ Juha Rantala ja Marja Riihelä Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013 Sukupuolten välinen tasa-arvo on keskeinen arvo suomalaisessa

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Yleistä selvityksestä Tässä esityksessä kuvataan hankkeen

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

Tule mukaan kehittämään Kauppatoria!

Tule mukaan kehittämään Kauppatoria! Tule mukaan kehittämään Kauppatoria! Turun Kauppatoria ja lähiympäristön katuja koskeva kysely Tulokset Kyselyn ja tulokset ovat laatineet: Jimi Antikainen, Paula Keskikastari ja Jaana Mäkinen 16.4.2015

Lisätiedot

KESKI-SUOMI Matkailun alueelliset tietovarannot

KESKI-SUOMI Matkailun alueelliset tietovarannot KESKI-SUOMI Matkailun alueelliset tietovarannot Aineistonkeruuraportti 213 Itä-Suomen Yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos 2 Sisällysluettelo KESKI-SUOMI... 3 1. Perustiedot... 3 2. Matkailuliiketoiminnan

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI

KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI Haukivuori, Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Puumala, Rantasalmi, Ristiina, Suomenniemi

Lisätiedot

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET 2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Taustatiedot... 3 Sukupuoli... 3 Ikä... 3 Asuinkunta... 4 Aikuissosiaalityön tai toimeentulotuen asiakkuus... 4 Oma tilanne

Lisätiedot

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta A. Vastaajan taustatiedot Mikä on asemasi organisaatiossa? 1. Ylempi toimihenkilö 2. Työnjohtaja 3. Toimihenkilö 4. Työntekijä Minkä

Lisätiedot

LUONTOON PERUSTUVIEN ELINKEINOJEN JA KAIVOSTOIMINNAN

LUONTOON PERUSTUVIEN ELINKEINOJEN JA KAIVOSTOIMINNAN LUONTOON PERUSTUVIEN ELINKEINOJEN JA KAIVOSTOIMINNAN YHTEENSOVITTAMINEN YLLÄS JAZZ-BLUES SEMINAARI 1.2.2013, ÄKÄSLOMPOLO Mikko Jokinen Metsäntutkimuslaitos, Kolari TUTKIMUKSEN TARKOITUS Selvittää paikallisten

Lisätiedot

Napapiirin retkeilyalueen kävijätutkimus 2007

Napapiirin retkeilyalueen kävijätutkimus 2007 Olli Vainio Napapiirin retkeilyalueen kävijätutkimus 2007 Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 120 Olli Vainio Napapiirin retkeilyalueen kävijätutkimus 2007 Olli Vainio Metsähallitus Lapin

Lisätiedot

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely 1 Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely Vakkamedian uutistoimintaa vajaan kymmenen vuoden ajan hoitanut Matti Jalava suunnittelee toiminnan lopettamista tämän vuoden aikana. Lauantaina 26.2.2005 Vakkamedian

Lisätiedot

Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää

Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää KUVA KUVA KUVA Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää 19.5.216 Ekonomisti Jouni Vihmo KUVA Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Yritykset odottavat hyvää kesää majoitusyritykset

Lisätiedot

Joulukauppa Jaana Kurjenoja

Joulukauppa Jaana Kurjenoja Joulukauppa 2016 Taustaa Joulukauppaa yleisesti kuvaavien laskelmien taustatilastot ovat Tilastokeskuksesta. Kantar TNS toteutti otokseen perustuvan kuluttajakyselyn marraskuussa 2016. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011 Alueelliset tulostukset: Ulkomaiset matkustajat pääkaupunkiseudulla Tulostuksen alueellinen rajaus: Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit Rajaustiedot ja niiden käyttäminen: Matkan pääkohde

Lisätiedot

SISÄLLYS... 1 TIIVISTELMÄ JOHDANTO YRITTÄJIEN LOMAT KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9

SISÄLLYS... 1 TIIVISTELMÄ JOHDANTO YRITTÄJIEN LOMAT KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 TIIVISTELMÄ... 2 1 JOHDANTO... 4 2 YRITTÄJIEN LOMAT... 6 3 KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9 Tämän raportin on koonnut ekonomisti Petri Malinen Suomen

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2015

TAK Rajatutkimus 2015 Vuosiraportin liite: Ulkomaalaiset matkailijat Porvoon-Loviisan seudulla Valtakatu 51 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Yöpymiset ja matkat...

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 16:2016

TILASTOKATSAUS 16:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 16:2016 1 26.8.2016 PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT VANTAALLA Pitkäaikaistyöttömiä oli Vantaalla vuoden 2015 lopussa 4 850. Heistä useampi kuin kaksi viidestä oli ollut työttömänä

Lisätiedot

Kyselytutkimus suomalaisten näkemyksistä uhanalaisiin kaloihin, särkikaloihin ja kalan ympäristösertifiointiin

Kyselytutkimus suomalaisten näkemyksistä uhanalaisiin kaloihin, särkikaloihin ja kalan ympäristösertifiointiin Olli Toivonen / WWF Kyselytutkimus suomalaisten näkemyksistä uhanalaisiin kaloihin, särkikaloihin ja kalan ympäristösertifiointiin Think If Laboratories / WWF Suomi Kestävällä kalalla -hanke 1 Kohderyhmä

Lisätiedot

Kävijäprofiili 2012. Nettivaraosa.com

Kävijäprofiili 2012. Nettivaraosa.com Kävijäprofiili 20 Tutkimuksen tausta ja tutkittu sivu Tiedot kerätty TNS Atlas tutkimuksessa heinä - joulukuussa 20. Pääryhminä tutkimuksen perusjoukko eli kaikki 69-vuotiaat (est. 3.629.000 henkeä, 6.948

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015

Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015 Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset 2015 Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015 30.12.2015 2 Kalvosarjan sisältö Tutkimuksen taustatietoja Liikkumisen erityispiirteitä maakunnat ja Itä-Suomi seudut

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

Porvoon matkailijakysely kesällä Porvoon kaupungin matkailu- ja markkinointiyksikkö

Porvoon matkailijakysely kesällä Porvoon kaupungin matkailu- ja markkinointiyksikkö Porvoon matkailijakysely kesällä 2016 Porvoon kaupungin matkailu- ja markkinointiyksikkö 3 Kesämatkailijat Porvoossa 2016 36 miljoonaa euroa Yhteensä kesämatkailijat (354 000 hlöä) jättivät Porvooseen

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu TAK Rajatutkimus 2014 tuloksia Kouvolan seutu 2 Suomessa / Ruotsissa vierailleet ulkomaalaiset matkailijat vuonna 2012 Venäjä Viro Ruotsi/Suomi Saksa Iso-Britannia Norja USA Japani Ranska Kiina Tanska

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla 2015 Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Tutkimus ja Analysointikeskus TAK Oy 2 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 2015

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Pietarin alueen kuluttajakysely Kesä-syyskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Venäläisten matkailu Suomessa Yleistä

Lisätiedot

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija Kotunet - julkaisuja 1 Sisältö Kehitysvammaliiton monipuolisella toiminnalla jäsenten kannatus 2 Kyselyn toteutus 2 Vastausten edustavuus 3 Vastanneiden henkilöiden kuvailu 4 Tulokset 4 Leena Matikka Kehitysvammaliiton

Lisätiedot

JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET

JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET Kuva: Juha-Pekka Vartiainen JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET Lisätietoja: Hanna Herkkola, hanna.herkkola@ramboll.fi, 5 51 55 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 1. Sukupuolenne?. Ikäryhmänne

Lisätiedot

asiakastyytyväisyystutkimus

asiakastyytyväisyystutkimus OVOn harrasteryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 2010 Tutkimuksen toteutus Tutkimus tehtiin keväällä 2010 (sama tutkimus toteutettu myös keväällä 2007, 2008 ja 2009) Tutkimus toteutettiin ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

Kuntalaiskysely Eno. Pasi Saukkonen

Kuntalaiskysely Eno. Pasi Saukkonen Kuntalaiskysely Pasi Saukkonen 27.10.2015 (131 vastausta) % Koko aineisto (n. 500 vastausta) 0 20 40 60 80 100 4% Kaupunkilainen vai maalainen? Oletko mielestäsi kaupunkilainen maalainen 67 % a) kaupunkilainen

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Selvitys perustuu Eurostatin ja Tilastokeskuksen tilastoihin sekä otospohjaiseen kuluttajakyselyyn: TAK Oy: Rajahaastattelut eli henkilökohtaiset

Lisätiedot

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Asukastutkimus Pirkkalan kunta 3.6. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

SPOT- profiilitutkimusraportti. Naurunappula Syyskuu 2015

SPOT- profiilitutkimusraportti. Naurunappula Syyskuu 2015 SPOT- profiilitutkimusraportti Naurunappula Syyskuu 2015 Yleistä tutkimuksesta Naurunappula.com- sivuston kävijäprofiilitutkimus on toteutettu 16.- 30. syyskuuta 2015 välisenä aikana. Vastauksia tutkimukseen

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä Psykologia 7 KAMA Tutkimus toteutettiin: 4.10.2016-18.11.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1 Mitä ovat ulkonäköpaineet?

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä mieltä olet

Lisätiedot

Saaristomeren kansallispuiston kävijätutkimus 2014

Saaristomeren kansallispuiston kävijätutkimus 2014 Matias Heinonen Saaristomeren kansallispuiston kävijätutkimus 2014 Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 223 Översättning: Pimma Åhman Kansikuva: Kävijöiden haastattelua Jungfruskärissä. Kuva:

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut 9.2.2015 Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Palveluiden käyttäjien profiili Palveluiden käyttö

Lisätiedot

2 Kuinka montaa suoritusmittaria toimipaikassa seurattiin vuosina 2011 ja 2016?

2 Kuinka montaa suoritusmittaria toimipaikassa seurattiin vuosina 2011 ja 2016? Osa A Johtaminen 1 Mikä seuraavista kuvaa parhaiten toimipaikassa tehtyjä toimenpiteitä, kun tuotannossa havaittiin ongelma vuosina 2011 ja 2016? Esimerkki: laadullisen vian löytäminen tuotteesta tai koneiston

Lisätiedot

Kesän luontomatkailutuotteiden kysynnän kasvupotentiaali ja ostomotivaatio Lapissa

Kesän luontomatkailutuotteiden kysynnän kasvupotentiaali ja ostomotivaatio Lapissa Kesän luontomatkailutuotteiden kysynnän kasvupotentiaali ja ostomotivaatio Lapissa Kirsi Nikkola Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Lapin yliopisto Tutkimusprojekti ja menetelmät Tutkin Lapin

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat TERRA

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat TERRA Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat syyskuu 2015 TERRA FI1179(2) Tavoitteet ja toteutus Sodexon asiakastyytyväisyystutkimuksen päätavoitteina on: - seurata asiakkaidemme tyytyväisyyttä - tunnistaa

Lisätiedot