Hossan retkeilyalueen kävijätutkimus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hossan retkeilyalueen kävijätutkimus 2011 2012"

Transkriptio

1 Sirke Seppänen Hossan retkeilyalueen kävijätutkimus Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 173

2 Översättning: Firma Pimma Åhman Kansikuva: Keihäslampi. Kuva: Metsähallitus / Sirke Seppänen Metsähallitus 2012 ISSN-L ISSN (verkkojulkaisu) ISBN (pdf)

3 Sirke Seppänen Hossan retkeilyalueen kävijätutkimus

4 KUVAILULEHTI JULKAISIJA Metsähallitus JULKAISUAIKA TOIMEKSIANTAJA Metsähallitus HYVÄKSYMISPÄIVÄMÄÄRÄ LUOTTAMUKSELLISUUS Julkinen DIAARINUMERO 4808/52/2012 SUOJELUALUETYYPPI/ SUOJELUOHJELMA ALUEEN NIMI NATURA ALUEEN NIMI JA KOODI ALUEYKSIKKÖ retkeilyalue, Natura alue Hossan retkeilyalue Hossa FI Pohjanmaan luontopalvelut TEKIJÄ(T ) Sirke Seppänen JULKAISUN NIMI Hossan retkeilyalueen kävijätutkimus TIIVISTELMÄ Vuonna 1979 perustettu Hossan retkeilyalue sijaitsee Kainuussa, Suomussalmen kunnan pohjoisosassa. Retkeilyalueen pinta-ala on ha, josta ha kuuluu Natura suojelualueverkostoon. Hossassa vierailee vuosittain noin kävijää, joista suurin osa on suomalaisia. Hossan retkeilyalueen kävijätutkimuksen aineisto kerättiin vuosina 2011 ja 2012, kahdessa eri osassa. Kesä- ja syyskävijöitä tavoiteltiin , talvikävijöiden mielipiteitä kartoitettiin Kävijätutkimuksella saatiin selville kävijöiden kokemuksia ja mielipiteitä retkeilyalueen hoidosta ja kehittämistarpeista. Tutkimuksessa selvisi myös kävijärakenne ja käytön alueellinen ja ajallinen jakautuminen. Lisäksi selvitettiin kävijöiden rahankäyttöä ja sen paikallistaloudellisia vaikutuksia sekä mielipiteitä Hossan retkeilyalueen kalastusjärjestelyistä. Kävijöistä 84 % yöpyi alueella. Suosituimmat käyntikohteet olivat luontokeskus, Huosilampi ja Värikallion kalliomaalaukset. Päiväkävijät viipyivät alueella keskimäärin 4,7 tuntia, yöpyjät noin kolme vuorokautta. Suurin kävijäryhmä oli vuotiaat. Useimmiten retkeilyalueelle saavuttiin 2 5 hengen ryhmässä, joka koostui oman perheen jäsenistä. Tärkeimpiä syitä saapua Hossan retkeilyalueelle olivat maisemat, luonnon kokeminen, rentoutuminen, yhdessäolo oman seurueen kanssa, poissaolo melusta ja saasteista ja henkinen hyvinvointi. Suosituimmat harrastukset retkeilyalueella olivat retkeily, kalastus, luonnon tarkkailu ja eväsretkeily. Kävijöiden odotukset täyttyivät retkeilyalueella hyvin. Käytettyjen palveluiden laatuun ja määrään oltiin tyytyväisiä. Kiitosta keräsivät erityisesti leirintäalueen palvelut, retkeilyalueen polttopuuhuolto, pysäköintipaikat, tulentekopaikat ja laavut sekä maiseman vaihtelevuus. Eniten kehitettävää olisi jätehuollon toteuttamisessa ja ohjauksessa, erityistarpeiden huomioonottamisessa ja reittien opasteissa ja viitoituksissa. Kalastajat pitivät tärkeinä saalisvarmuutta, omaa rauhaa ja kaunista ympäristöä. Tyytyväisimpiä oltiin kalastuslupien saatavuuteen ja tyytymättömimpiä saalisvarmuuteen. Hossan retkeilyalueen kävijöiden rahankäytön paikallistaloudelliset kokonaisvaikutukset olivat noin 2,3 miljoonaa euroa ja 31 henkilötyövuotta vuoden 2011 käyntimäärällä laskien. AVAINSANAT MUUT TIEDOT Hossan retkeilyalue, kävijätutkimus SARJAN NIMI JA NUMERO Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 173 ISSN-L ISBN (PDF) ISSN (VERKKOJULKAISU) SIVUMÄÄRÄ 64 s. KIELI suomi KUSTANTAJA Metsähallitus PAINOPAIKKA JAKAJA Metsähallitus, luontopalvelut HINTA

5 PRESENTATIONSBLAD UTGIVARE Forststyrelsen UTGIVNINGSDATUM UPPDRAGSGIVARE Forststyrelsen DATUM FÖR GODKÄNNANDE SEKRETESSGRAD Offentlig DIARIENUMMER 4808/52/2012 TYP AV SKYDDSOMRÅDE/ SKYDDSPROGRAM OMRÅDETS NAMN NATURA 2000-OMRÅDETS NAMN OCH KOD statens strövområde, Natura 2000-område Hossa strövområde Hossa FI REGIONENHET Österbottens naturtjänster FÖRFATTARE Sirke Seppänen PUBLIKATION Besökarundersökning i Hossa strövområde SAMMANDRAG NYCKELORD ÖVRIGA UPPGIFTER SERIENS NAMN OCH NUMMER ISSN-L ISSN (ONLINE) Hossa strövområde grundades år 1979 och ligger i norra delen av Suomussalmi kommun i Kajanaland. Strövområdets areal är ha, av vilken ha ingår i Natura 2000-nätverket av skyddade områden. Hossa har årligen ca besökare, av vilka största delen är finländare. Materialet till besökarundersökningen i Hossa strövområde insamlades åren 2011 och 2012, i två etapper. Sommar- och höstbesökarnas åsikter utreddes och vinterbesökarnas Med besökarundersökningen fick man information om besökarnas upplevelser av och åsikter om nationalparkens skötsel och utvecklingsbehov. Även besökarstrukturen och besökens områdesvisa och tidsmässiga fördelning utreddes. Därtill undersöktes besökarnas penninganvändning och dess effekt på den lokala ekonomin samt besökarnas åsikter om fiskearrangemangen i Hossa strövområde. Hela 84 % av besökarna övernattade i området. De populäraste besöksmålen var naturumet, Huosilampi och hällmålningarna vid Värikallio. Dagsbesökarna vistades i genomsnitt 4,7 timmar i området, övernattarna ca tre dygn. Den största besökargruppen bestod av åringar. Merparten av besökarna kom till strövområdet i sällskap på 2 5 personer, som bestod av familjemedlemmar. De viktigaste orsakerna till besöken i Hossa strövområde var att beundra landskapen, att få uppleva naturen, att koppla av, att vara tillsammans med det egna sällskapet och att komma bort från buller och föroreningar och få uppleva psykiskt välmående. De populäraste aktiviteterna bland besökarna i strövområdet var att idka friluftsliv, att fiska och att göra naturobservationer och picknickar. Besökarnas förväntningar på strövområdet uppfylldes väl. Besökarna var nöjda med kvaliteten på och mängden av tjänster. Mest beröm fick tjänsterna i campingområdet, vedhanteringen i strövområdet, parkeringsplatserna, eldplatserna och skärmskydden samt det varierande landskapet. Mest förbättringar önskade sig besökarna i de tjänster som har att göra med styrning och genomförande av avfallshanteringen, beaktande av specialbehov och ledernas infotavlor och skyltar. De som fiskade i området ansåg att faktorer som fångstsäkerhet, egen frid och ro samt vacker miljö är viktiga. Nöjdast var de med den goda tillgången på fisketillstånd och missnöjdast med fångstsäkerheten. Strövområdets besökares totala inkomsteffekt på området var 2,3 miljoner euro per år och sysselsättningseffekten 31 årsverken utgående från besökarantalat år Hossa, stövområde, besökarundersökning Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B ISBN (PDF) SIDANTAL 64 s. SPRÅK finska FÖRLAG Forststyrelsen TRYCKERI DISTRIBUTION Forststyrelsen, naturtjänster PRIS

6 Sisällys 1 JOHDANTO KÄVIJÄTUTKIMUKSEN TOTEUTUS Alueen kuvaus Aineisto ja menetelmät TULOKSET Kävijärakenne Kävijöiden perustiedot Kävijöiden seuruetiedot Käynti Hossan retkeilyalueella Kohteen tärkeys Kävijöiden ulkoilu- ja luontoharrastukset Käyntien alueellinen jakautuminen Käynnin kesto ja toistuvuus Saapuminen alueelle Kävijöiden rahankäyttö ja sen paikallistaloudelliset vaikutukset Tietolähde Kävijätyytyväisyys Käynnin tarkoitus Kävijöiden mielipiteet alueesta, palveluista ja ympäristön laadusta Kävijöiden odotusten toteutuminen Vastanneiden käyntiä häirinneet tekijät Kävijätyytyväisyysindeksi Valinnaiset ja aluekohtaiset kysymykset Mielipiteet Hossan retkeilyalueen kalastuspaikoista ja -palveluista Eri tekijöiden merkitys kalastuksessa Aiemmat kalastuskerrat Hossan retkeilyalueella Vapaamuotoiset ajatukset TULOSTEN TARKASTELU Yhteenveto Vertailu aiempiin tutkimuksiin LÄHTEET LIITTEET Liite 1 Hossan retkeilyalueen kävijätutkimuksen otantakehikko Liite 2 Aineiston keruuaikataulu ja sen toteutuminen Hossan retkeilyalueella Liite 3 Vastanneiden asuinkunnat Liite 4 Vastaajien ilmoittamat matkan muut kohteet Liite 5 Muut käyntikohteet Hossan retkeilyalueella Liite 6 Vapaamuotoinen palaute aihepiireittäin Liite 7 Suomenkielinen kyselylomake... 60

7 1 Johdanto Hossan retkeilyalue on perustettu valtioneuvoston päätöksellä vuonna Hossa ja naapurikunnassa Taivalkoskella sijaitseva Kylmäluoma ovat Suomen ensimmäiset valtion retkeilyalueet. Retkeilyalueiden tehtävänä on tarjota monipuolisia, luonnonmukaisesti ja helposti saavutettavia virkistysympäristöjä sekä mahdollisuuksia oppia uusia asioita luonnosta ja luonnonvarojen käytöstä. Hossan vaihtelevat metsät ja vesistöt tarjoavat alueella vieraileville monipuolisia harrastusmahdollisuuksia. Siellä on myös paljon kulttuurihistoriallisia nähtävyyksiä, kuten Värikallion kalliomaalaukset. Hossa on Suomussalmen kunnan suosituimpia käyntikohteita. Metsähallitus vastaa retkeilyalueen hoidosta ja ylläpitää alueen rakenteita. Alueelle on laadittu hoito- ja käyttösuunnitelmia vuosina 1977, 1992 (Metsähallitus 1992) ja 2004 (Metsähallitus 2006). Seuraavan hoito- ja kävijäsuunnitelman laadinta aloitetaan syksyllä Retkeilyalueella on tehty aiemmin kaksi kävijätutkimusta. Vuoden 2001 kävijätutkimus (Metsähallitus 2002) tehtiin hoito- ja käyttösuunnitelman laadintaa varten. Toinen kävijätutkimus tehtiin vuonna 2007 (Seppänen 2008), ja sillä haluttiin selvittää kävijöiden harrastuksia ja toiveita alueen kehittämiseksi. Nyt tehdyssä kävijätutkimuksessa haluttiin selvittää kävijöiden rahankäyttöä ja sen paikallistaloudellisia vaikutuksia sekä kävijöiden kokemuksia ja mielipiteitä retkeilyalueen hoidosta ja kehittämistarpeista. Kalastavilta kävijöiltä haluttiin kuulla mielipide nykyisistä kalastusjärjestelyistä. Vuoden 2007 tutkimuksessa oli myös Villin Pohjolan palveluihin sekä Hossan retkeilyalueella tehtäviin metsätaloustoimiin liittyviä kysymyksiä. Nämä jätettiin nyt pois, koska Villi Pohjola hoitaa asiakaskontaktinsa, ja maisemanäkökulma saatiin selville mukana olevilla muilla kysymyksillä. Näin myös kysymyslomake saatiin pysymään kohtuullisen lyhyenä. 7

8 2 Kävijätutkimuksen toteutus 2.1 Alueen kuvaus Hossa sijaitsee Kainuussa Suomussalmen kunnan koillisosassa, lähellä Kuusamoa ja Venäjän rajaa (kuva 1). Suomussalmen keskustasta ja Kuusamosta on Hossaan matkaa noin 100 kilometriä ja molemmista pääsee retkeilyalueelle julkisilla kulkuneuvoilla. Kuva 1. Hossan retkeilyalueen sijainti. Metsähallitus 2012, Maanmittauslaitos 1/MLL/2012. Hossan retkeilyalue on mäntyvaltaista, kuivaa kangasta, jota halkovat kolmen vesireitin virtavedet. Alueen lukuisat järvet ja lammet ovat kirkasvetisiä, ja niissä on runsas luontainen taimen-, harjus- ja siikakanta. Suoalueita on paljon, mutta ne ovat pieniä. Jääkauden sulamisvedet muovasivat alueelle laajan, jyrkkärinteisen harjumuodostelman. Harjujen vieressä on syviä, usein veden peittämiä suppakuoppia. Retkeilyalueella tavattu lajisto on Kainuulle tyypillistä. Alueella on havaittu kaikkia neljää suurpetoa. Hossan retkeilyalue kuuluu Hossa Irni-paliskuntaan, jossa on noin eloporoa. Retkeilyalueella on nähtävissä myös vanhoja poronhoitoon liittyviä rakennelmia, kuten esimerkiksi Honkavaaran poroaita ja porotallit. Retkeilyalueelta on löydetty paljon kulttuurihistoriallisia jäänteitä. Tunnetuin ja arvokkain nähtävyys ovat Värikallion kalliomaalaukset, jotka ovat vuoden takaa. Kalliomaalauksille pääsee kesäisin merkittyä polkua pitkin ja talvella hiihtouraa myöten. Muita kulttuurihistoriallisia nähtävyyksiä ovat mm. Papinpetäjä sekä vanhat pyyntikuopat ja uiton aikaiset rakenteet. Retkeilyalueella on lähes 100 kilometriä merkittyä polkureitistöä. Polut kulkevat harjujen päällä ja myötäilevät alueen vesistöjä. Kosteikot on pitkostettu ja vesistöjen ylityksiin on rakennettu siltoja. Koneellisesti ylläpidettävää hiihtolatureitistöä on 60 kilometriä. Kesä- ja talvireittien varsilla on paljon tulentekopaikkoja ja muuta taukovarustusta (taulukko 1 ja kuva 2). Luontokeskuksen läheltä lähtee 3 kilometriä pitkä luontopolku, jonka varrella on alueesta kertovia opastetauluja. Osa luontopolusta soveltuu pyörätuolilla kuljettavaksi. 8

9 Virtavedet muodostavat helpohkon reitistön vesiretkeilyyn. Melontareittejä Hossassa on yhteensä 60 kilometriä, ja vesiä pitkin pääsee vaikka Oulujärvelle tai Ouluun saakka. Alueen kirkkaat vedet ovat myös suosittuja sukelluskohteita. Hossan retkeilyalue on suosittu kalastuskohde. Luontaisen kalakannan lisäksi joihinkin järviin ja lampiin istutetaan kirjolohta ja taimenta. Retkeilyalueella voi harrastaa myös metsästystä. Sienestää ja marjastaa voi jokamiehenoikeudella. Metsähallitus harjoittaa retkeilyalueella harkittua ja virkistyskäytön huomioon ottavaa metsänhoitoa. Majoituspalveluita tarjoavalla Villillä Pohjolalla on retkeilyalueella tai sen välittömässä läheisyydessä yhteensä 17 vuokrakämppää ja Karhunkainalon leirintäalue. Hossan kylällä on lisäksi yksityisten yrittäjien matkailu- ja majoituspalveluita kuten hotelli, leirintäalue, vuokramökkejä, minimarket ja poropuisto. Hossan retkeilyalue valittiin Vuoden Retkikohteeksi Retkikohdevalinnan teemana oli silloin vesiretkeily. Taulukko 1. Hossan retkeilyaluetta kuvaavat tärkeimmät tiedot vuosina HOSSAN RETKEILYALUE Perustamisajankohta Sijainti Retkeilyalueen pinta-ala Kävijämäärä (arvioitu) Vuonna Retkeilyaluetta hallinnoi Metsähallitus Kainuu, Suomussalmen kunnan koillisosa 89,55 km² Noin käyntikertaa/vuosi otantajaksolla ( ) retkeilyalueella noin käyntikertaa Palvelut Hossan luontokeskus, valmistunut 1991 Polkuverkostoa noin 100 km Huosilammen luontopolku, noin 3 km Latuverkostoa noin 60 km Vesiretkeilyverkostoa noin 60 km + yhteys Juntusrantaan, 30 km Leirikeskus Seipiniemessä Telttailualue Jatkonjärvellä Metsähallituksen autiotuvat, 5 kpl Laavuja 11 kpl, tulentekopaikkoja noin 40 kpl Villin Pohjolan/Laatumaan vuokrakämpät, 17 kpl Villin Pohjolan/Laatumaan leirintäalue Virkistyskalastuslampia ja -järviä Ravintola- ja kahvilapalveluita, ohjelmapalveluita, välinevuokrausta Läheisessä Hossan kylässä majoituspalveluita, ohjelmapalveluita, kahvila- ja ravintolapalveluita sekä välinevuokrausta Käyttömuodot Erityistä Hoito- ja käyttösuunnitelma Luontomatkailu, luonnon virkistyskäyttö, metsästys, kalastus, poronhoito Retkeilyalueella harjoitetaan metsien hoitoa ja käsittelyä Laadittu vuonna 2004 (Metsähallitus 2006), uuden laadinta aloitetaan vuonna

10 Kuva 2. Hossan retkeilyalueen palvelut sekä kävijätutkimuksessa mainitut käyntikohteet (ympyröity punaisella). Metsähallitus 2012, Maanmittauslaitos 1/MML/ Aineisto ja menetelmät Kävijätutkimuksen aineistoa kerättiin kahdella eri ajanjaksolla. Kesä- ja syyskävijöitä tavoiteltiin Vastauksia kerättiin Hossan luontokeskuksella, Värikalliolla, Karhunkainalon leirintäalueella, Huosilammella, Hossanjoella, Laukkujärven autiotuvalla sekä Julma-Ölkyllä. Lisäksi Kukkurin ja Laukkujärven autiotuvilla, Karhunkainalon leirintäalueella ja Leveänkosken taukopaikalla oli miehittämätön keräyspiste, jossa oli palautuslaatikko ja lomakkeita kävijöiden täytettäväksi. Talvikävijöiltä kerättiin tietoa luontokeskuksella ja Värikalliolla. Lisäksi Laukkujärven autiotuvalla oli miehittämätön keräyspiste. Kesäkaudella aineistoa keräsi Päivi Honkakoski ja talvikaudella Sirke Seppänen. Tutkimuksessa käytettiin Metsähallituksen vakioimaa kävijätutkimuslomaketta, jota muokattiin Hossan retkeilyalueelle sopivaksi (liite 7). Kävijätutkimuksen aineisto kerättiin vakioidulla menetelmällä niin, että tutkimuksen tulokset ovat vertailukelpoisia myös muiden vastaavien alueiden kanssa. Tarvittavien otantapäivien määrä ja jakautuminen eri kuukausille arvioitiin kävijämäärien perusteella. Keruupäivät arvottiin ja sen jälkeen määritettiin keruupaikat. Havaintojen keräämiseen käytettiin keruupäivinä 4 5 tuntia. Kesällä aineistoa kerättiin aamu- ja iltapäivisin, muulloin keskipäivällä. Otantataulukko on liitteenä 1. 10

11 Etukäteen sovittiin, että suunniteltuja keruuaikoja ja -paikkoja voidaan tarvittaessa muuttaa. Näin tehtiinkin mm. huonon sään, kulkuvälineen puuttumisen tai huonon keräyspaikan vuoksi. Kesän 2011 osalta havaittiin, että keruutavoite 645 kpl (josta 545 kpl kesällä) oli liian optimistinen. Talven 2012 tavoite suhteutettiinkin kesän 2011 tuloksiin, jotta otos ei vinoutuisi. Toteutunut aineiston keruuaikataulu on liitteenä 2. Keruupäiviltä pidettiin keruupäiväkirjaa, johon merkittiin keruupaikka ja -aika, keruun kesto, kerättyjen lomakkeiden lukumäärä, sääolot sekä muita huomioitavia asioita. Otokseen poimittiin kaikki keruupisteellä vierailevat 15 vuotta täyttäneet henkilöt saapumisjärjestyksessä, sitä mukaa kun aineistonkerääjä vapautui edellisestä kävijästä. Useat vastaajat ottivat vastauslomakkeen palautuskuorineen mukaansa myöhemmin täytettäväksi. Lomakkeita kerättiin yhteensä 373 kpl, joista 314 saatiin vuonna 2011 ja 59 vuonna 2012 (liite 2). Kaikista kerätyistä lomakkeista 19 oli englanninkielisiä ja yksi ranskankielinen. Neljä lomaketta jouduttiin hylkäämään liian puutteellisena. Eniten lomakkeita täytettiin luontokeskuksella (taulukko 2). Kesäaikana luontokeskus ei ollut paras keruupaikka. Moni oli juuri saapunut alueelle, eikä lomakkeen täyttäminen ollut vielä mielekästä. Päiväkävijöistä osa kieltäytyi täyttämästä lomaketta, samoin ohikulkijat. Talviaikana luontokeskus oli puolestaan luontevin keruupaikka. Talvikävijöissä oli vähemmän ohikulkijoita, joten tutkimukseen osallistuminen koettiin mielekkäämmäksi. Kyselyyn osallistuneet vastasivat enimmäkseen itsenäisesti, 19 henkilöä haasteltiin (taulukko 3). Kesällä lomakkeita annettiin kävijöille palautuskuorien kera mukaan 157 kpl, ja niistä palautui 92 kpl (59 %). Talvella lomakkeita annettiin mukaan täytettäväksi 43 kpl, ja näistä palautui 33 kpl (77 %). Mukaan annettujen lomakkeitten kokonaispalautusprosentti on 62,5. Maastossa kävijöitä tavoitettiin vaihtelevasti. Keräyssuunnitelmassa ei alun perin ollut miehittämättömiä keräyspisteitä, mutta aikaisempien kävijätutkimuksien perusteella todettiin sen olevan erittäin käyttökelpoinen tapa saavuttaa alueen kävijöitä. Kesällä autiotuvilla, Karhunkainalon leirintäalueella ja Leveänkoskella oleviin laatikkoihin palautui yhteensä 83 lomaketta. Lomakkeet palautettiin laatikoihin seuraavasti: Kukkuri 14 kpl, Laukkujärvi 18 kpl, Leveänkoski 19 kpl ja leirintäalue 32 kpl. Talvella palautetta kerättiin laatikolla Laukkujärven autiotuvalta, ja siihen kertyi 9 lomaketta. Kävijöitä haastateltaessa käytettiin apuna kahta karttaa. Kartassa 1 (kuva 2 edellisellä sivulla) oli Hossan retkeilyalue palveluineen ja paikannimineen ja kartassa 2 (kuva 3, sivulla 13) Hossan retkeilyalueen lähialue (Suomussalmi, Kuusamo, Taivalkoski). Asiakkaille annettuihin, postitse palautettaviin lomakkeisiin ei karttoja tullut aina oheistettua. Taulukko 2. Vastausten jakautuminen haastattelupaikoittain Hossan retkeilyalueella Haastattelupaikka kpl % Luontokeskus Karhunkainalon leirintäalue Värikallio Julma-Ölkky 8 2 Autiotuvat, Leveänkoski Huosilampi 15 4 Hossanjoki 24 6 Yhteensä

12 Taulukko3. Vastaustapa Hossan retkeilyalueella Vastaustapa kpl % Paperilomake haastattelupaikalla asiakkaan täyttämänä Paperilomake haastattelupaikalla haastattelijan täyttämänä Paperilomake postitse Paperilomake kyselypisteessä, jossa ei haastattelijaa (esim. Postilaatikko tai autiotupa) Yhteensä Kyselylomakkeen (liite 7) täytössä ilmeni joitain ongelmia: Retkeilyalueen ja lähialueen rajaukset olivat useille hankalia (kysymykset 2 ja 3). Hossan alue mielletään yhdeksi kokonaisuudeksi. Kysymykset 7 ja 8 (seuruetiedot ja mikä oli tärkeää Hossan retkeilyalueella käytäessä) jäivät muutamalta kokonaan vastaamatta. Syynä oli mahdollisesti kysymyksien sijainti lomakkeella. Kohta 9b (kaikkein tärkein harrastus tällä käynnillä) jäi monilta merkitsemättä. Kysymys 10 (palveluiden laatu ja määrä) kaksine asteikkoineen oli monille haasteellinen vastattava. Myös kysymyksien sisältö (esim. autiotuvat ja vuokrakämpät arvostellaan yhtenä kokonaisuutena) tuotti omat hankaluutensa. Kalastusosion kysymys 21( Mitä mieltä olet käyttämistäsi kalastuspaikoista ja -palveluista Hossan retkeilyalueella? ) olisi tarvinnut en osaa sanoa -sarakkeen. Kyselylomakkeiden tiedot tallennettiin Metsähallituksen asiakasseurantatietojen hallintaan käytettävään ASTA-tietojärjestelmään. Aineiston analysoinnin tilastollisina menetelminä käytettiin suorien jakaumien tarkastelua ja kuvailevia tunnuslukuja (keskiarvo, keskihajonta, moodi, mediaani ja prosenttipisteet): Moodi on tyyppiarvo, joka kuvaa aineiston yleisintä arvoa. Mediaani ilmaisee muuttujan keskimmäisen arvon jakaen havaintoaineiston kahteen yhtä suureen osaan. 25 %:n prosenttipiste ilmaisee sen muuttujan arvon, jonka alle sijoittuu neljäsosa havaintoaineistosta, ja 75 %:n prosenttipiste sen muuttujan arvon, jonka alle sijoittuu kolme neljäsosaa havainnoista. Hossan retkeilyalueen kävijöiden rahankäytön paikallistaloudellisten vaikutusten laskemiseen käytettiin Metsäntutkimuslaitoksen ja Metsähallituksen vuonna 2009 kehittämää laskentamallia (Metsähallitus & Metsäntutkimuslaitos 2009), joka on osa Metsähallituksen ASTAtietojärjestelmää. Paikallistaloudellisten vaikutusten laskemisessa käytetään ASTAan tallennettuja tietoja kävijöistä ja heidän rahankäytöstään sekä alueen vuotuista käyntimäärää. Laskentaa varten suojelu- ja retkeilyalueet on jaettu neljään luokkaan lähialueen asukastiheyden perusteella. Hossa kuuluu tässä tarkastelussa luokkaan maaseutu. Kullekin luokalle on laskettu keskimääräiset välittömien vaikutusten kertautumista kuvaavat kertoimet sekä työllisyyssuhdeluvut. Apuna on käytetty Tilastokeskuksen maakunnallisista panos-tuotostaulukoista johdettuja paikallisia panostuotostaulukoita. 12

13 Kuva 3. Hossan retkeilyalue ja sen lähialue (Suomussalmen ja Taivalkosken kunnat sekä Kuusamon kaupunki). Metsähallitus 2011, Karttakeskus, Lupa L

14 3 Tulokset 3.1 Kävijärakenne Kävijöiden perustiedot Kävijätutkimukseen vastanneista 53 % oli miehiä ja 47 % naisia. Miesten ja naisten ikäjakauma oli hyvin samankaltainen, molempien keski-ikä oli 49 vuotta (taulukko 4). Nuorimmat vastaajat olivat niin miehissä kuin naisissakin 15-vuotiaita. Miehistä iäkkäin oli 73-vuotias, naisista 74- vuotias. Suurin kävijäryhmä oli vuotiaat (kuva 4). Lähes kolmanneksella (32 %) vastanneista oli opistotasoinen tutkinto (taulukko 5). Ammattikoulun käyneitä oli 24 % ja alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita oli 32 % vastanneista. Vastaajista 12 %:lla ei ollut ammatillista tutkintoa. Vastaajista 95 % oli kotimaisia kävijöitä. Yleisimmät ilmoitetut asuinkunnat olivat Oulu (9 % vastaajista), Suomussalmi (8 %) ja Helsinki (7 %) (liite 3). Ulkomaisia kävijöitä tuli eniten Saksasta (2 %) ja Alankomaista (1 %) (taulukko 6). Kaukaisimmat vastaajat tulivat Uudesta-Seelannista. Taulukko 4. Vastanneiden ikää kuvaavia tunnuslukuja. Vastanneiden lukumäärä (n) oli 356. Ikä Mies Nainen Kaikki Keski-ikä 48,67 49,26 48,95 Iän keskihajonta 13,85 12,55 13,23 Minimi-ikä Maksimi-ikä Moodi Mediaani Kuva 4. Vastanneiden ikäjakauma sukupuolen mukaan. 14

15 Taulukko 5. Vastanneiden ammatillinen koulutus. Ammatillinen koulutus Mies Nainen Kaikki kpl % kpl % kpl % Ammattikoulu Opistotasoinen tutkinto Alempi yliopisto- tai korkeakoulututkinto Ylempi yliopisto- tai korkeakoulututkinto Ei ammatillista tutkintoa Yhteensä Taulukko 6. Vastanneiden kotimaa. Kotimaa kpl % Suomi Saksa 7 2 Alankomaat 5 1 Ranskan tasavalta 3 1 Uusi-Seelanti 2 1 Espanja 1 0 Yhdistynyt kuningaskunta 1 0 Tanska 1 0 Yhteensä

16 3.1.2 Kävijöiden seuruetiedot Hossan retkeilyalueella vierailevat saapuivat alueelle yleisimmin pienissä, 2 5 hengen seurueissa (83 %) (taulukko 7). Yksin liikkuvia oli 8 % vastanneista. Loput 9 % olivat saapuneet yli viiden hengen seurueessa. Alle 15-vuotiaita oli mukana yhteensä 62 seurueessa (taulukko 8). Lapsia oli keskimäärin kaksi seurueessaan ja heidän ikänsä oli keskimäärin kahdeksan vuotta. Liikuntaesteisiä oli neljässä seurueessa, yhteensä neljä henkilöä. Valtaosa (72 %) kyselyyn vastanneista Hossan retkeilyalueen kävijöistä saapui alueelle oman perheensä seurassa (taulukko 9). Loput ilmoittivat tulleensa ystävien (19 %), muiden sukulaisten (3 %), työtovereiden (2 %) tai yhdistyksen kanssa (2 %). Taulukko 7. Vastanneiden seuruetiedot. Seurueen koko kpl % Yksin hengen seurue tai useamman hengen seurue 34 9 Yhteensä Taulukko 8. Usean hengen seurueita kuvaavia tunnuslukuja Hossan retkeilyalueella. n Keskiarvo Keskihaj. Prosenttipisteet Min 25 % Med 75 % Max Seurueen koko yhteensä 338 3,6 4, Alle 15-vuotiaita 62 2,0 1, Liikuntaesteisiä 4 1,0 0, Alle 15-vuotiaiden syntymävuodet ,0 3, Taulukko 9. Seurueen koostumus. Seurue kpl % Oman perheen jäsenet Muut sukulaiset 10 3 Ystävät Työtoverit 6 2 Opiskeluryhmä 1 0 Ohjelmapalveluyrityksen asiakkaat 3 1 Kerho, yhdistys tms. 7 2 Matkatoimiston tai muun matkanjärjestäjän ryhmä 1 0 Muu: erärippikouluryhmä 1 0 Yhteensä

17 3.2 Käynti Hossan retkeilyalueella Kohteen tärkeys Suurin osa, 64 %, vastaajista ilmoitti Hossan retkeilyalueen olevan heidän matkansa ainoa tai tärkein kohde (kuva 5). Vastanneista 35 % ilmoitti Hossan olevan yksi ennalta suunnitelluista kohteista. Muiksi kohteiksi ilmoitettiin tällöin useimmiten Kuusamo, Suomussalmi, Oulanka, Lappi, Martinselkonen ja Raatteen tien nähtävyydet. Kaikki muut käyntikohteet on lueteltu liitteessä 4. Vain viisi kävijää (1 %) ilmoitti poikenneensa retkeilyalueelle ennalta suunnittelematta. Matkansa pääkohteen ilmoitti heistä kaksi, molemmat olivat menossa Rukalle (liite 4). Kuva 5. Hossan retkeilyalueen tärkeys matkan kohteena (n = 359) Kävijöiden ulkoilu- ja luontoharrastukset Useimmin kävijät ilmoittivat harrastavansa tällä käynnillään kävelyä (55 % vastanneista) retkeilyä (53 %) ja luonnon tarkkailua (47 %) (kuva 6). Luontokeskuksessa kävi 41 % vastanneista, kalastusta harrasti 37 % ja eväsretkeilyä 35 %. Joka viides (21 %) harrasti luontovalokuvausta ja saman verran vieraili kahvilassa tai kioskilla. Annettujen vaihtoehtojen lisäksi vastaajat kertoivat harrastavansa mm. uimista, sukuloimista, saunomista ja tuttavan luona vierailua. Miehillä kävely oli suosituin harrastus, sitä harrasti 48 % vastaajista (kuva 6). Muita kiinnostavia harrastuksia olivat kalastus (46 %), retkeily (42 %) ja luonnon tarkkailu (38 %). Naiset harrastivat retkeilyä (64 %), kävelyä (64 %), luonnon tarkkailua 57 % ja eväsretkeilyä (44 %). Naisista joka toinen (51 %) ilmoitti käyvänsä luontokeskuksessa. 17

18 Useimmat vastaajat ilmoittivat harrastavansa joko 1 3 eri toimintoa (40 % vastaajista) tai 4 6 toimintoa (40 %) (taulukko 10). Vastaajista 17 % ilmoitti harrastavansa yli kuutta toimintoa. Naiset ilmoittivat yleisesti ottaen enemmän eri harrastustoimintoja kuin miehet. Kyselyssä tiedusteltiin kävijöiden tärkeintä harrastusta tällä käynnillä. Kaikkein tärkeimmäksi ilmoitettiin retkeily (27 % vastaajista) ja kalastus (23 %) (kuva 7). Miehet ilmoittivat useimmin tärkeimmäksi harrastukseksi kalastuksen (33 %) ja retkeilyn (22 %). Naisille tärkeitä harrastuksia olivat retkeily (32 %), luonnon tarkkailu (13 %) ja kalastus (11 %). Kuva 6. Erilaisten harrastusten suosio kyseisellä käynnillä Hossan retkeilyalueella. Kysymyksessä oli mahdollista valita useampi vaihtoehto. 18

19 Taulukko 10. Harrastusten lukumäärä kyseisellä käynnillä Hossan retkeilyalueella. Harrastusten lukumäärä Miehet Naiset Kaikki kpl % kpl % kpl % tai enemmän Yhteensä Kuva 7. Vastanneiden tärkein harrastus kyseisellä käynnillä Hossan retkeilyalueella. 19

20 3.2.3 Käyntien alueellinen jakautuminen Kävijöiltä kysyttiin, missä retkeilyalueen osissa he tällä käynnillään olivat vierailleet tai aikoivat vierailla. Suurin osa vastaajista (87 %) ilmoitti käyntikohteeksi luontokeskuksen (taulukko 11). Muita suosittuja kohteita olivat Huosilampi (43 % vastaajista) ja Värikallio (40 %). Julma-Ölkyllä vieraili tai aikoi vierailla 30 % vastaajista. Tarjottujen vaihtoehtojen ulkopuolelta (taulukko 11) nimettiin useimmiten Pitkä-Hoilua, Iikoski, Kirkasvetinen, Laukkujärvi, eri reitit ja Kokalmus. Nämä muut käyntikohteet on lueteltu liitteessä 5. Taulukko 11. Käyntien alueellinen jakautuminen Hossan retkeilyalueella. Kysymyksessä pystyi valitsemaan usean vaihtoehdon. Käyntikohde kpl % Luontokeskus Värikallio Lounatkoski Hossanjoki Julma-ölkky Huosilampi Muualla, missä? Vastanneita yhteensä Käynnin kesto ja toistuvuus Yö- ja päiväkävijöiden osuutta tarkasteltaessa korostuu Hossan retkeilyalueen etäinen sijainti. Tutkimukseen osallistuneista 84 % yöpyi alueella (taulukko 12). Alueella yöpyneiden vierailu kesti tyypillisimmin 3 vuorokautta, pisin viipymä oli 27 vrk. Päiväkäynti kesti keskimäärin 4,7 tuntia. Miesten ja naisten välillä ei juuri ole eroja alueella viipymisessä. Päiväseltään käyvät naiset ilmoittivat viipyvänsä keskimäärin 4,8 tuntia, miehet puolisen tuntia vähemmän, 4,4 tuntia. Kävijöiltä tiedusteltiin myös, miten pitkään he oleskelivat yhteensä Hossan retkeilyalueella ja sen lähialueilla. Tässä kysymyksessä oli tarjolla vastausvaihtoehto asun lähialueella. Lähialuetta ei ollut kysymyslomakkeella määritelty, mutta erillisellä kartalla lähialueeseen kuuluivat Suomussalmen ja Taivalkosken kunnat sekä Kuusamon kaupunki (kuva 3 sivulla 13). Käynnin kokonaiskestossa Hossan retkeilyalueella ja sen lähialueilla on huomioitu ainoastaan lähialueen ulkopuolella asuvat vastaajat. Näin tulos kuvaa matkailijoiksi luokiteltavien henkilöiden viipymää. Tällaisia kävijöitä oli 75 % tutkimukseen osallistuneista. Heistä 95 % yöpyi retkeilyalueella tai sen lähialueella (taulukko 13). Matkailijoiden keskimääräinen päiväkäynti retkeilyalueella lähialueineen oli 4,9 tunnin mittainen, eli hieman pitempi kuin kaikkien päiväkävijöiden viipymä retkeilyalueella (4,7 h, kts. taulukko 12). Pisin päiväkäynti oli kestoltaan kymmenen tuntia. Ne matkailijat, jotka yöpyivät matkallaan retkeilyalueella tai sen lähialueella, viipyivät keskimäärin 4,6 vuorokautta, yli puoli vuorokautta pidempään kuin pelkästään retkeilyalueella yöpyneet (3,9 vrk, taulukko 12). Tyypillisin vierailu molemmat sukupuolet huomioon ottaen oli neljän vuorokauden mittainen. Pisimmällään retkeilyalueella ja sen lähialueella vietettiin yhteensä 27 vuorokautta. 20

Tiilikkajärven kansallispuiston kävijätutkimus 2012

Tiilikkajärven kansallispuiston kävijätutkimus 2012 Heikki Korkalainen Tiilikkajärven kansallispuiston kävijätutkimus 2012 Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 176 Heikki Korkalainen puh. 040 824 3185 Översättning: Firma Pimma Åhman Kansikuva:

Lisätiedot

Syötteen kävijätutkimus 2010

Syötteen kävijätutkimus 2010 Karoliina Sarajärvi Syötteen kävijätutkimus 2010 Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 151 Översättning: Firma Pimma Åhman Kansikuva: Syötteen laduilla suksi luistaa! Kuva: Metsähallitus /

Lisätiedot

Puurijärven ja Isonsuon kansallispuiston kävijätutkimus 2011

Puurijärven ja Isonsuon kansallispuiston kävijätutkimus 2011 Antti-Matti Ellä Puurijärven ja Isonsuon kansallispuiston kävijätutkimus 2011 Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 164 Antti-Matti Ellä antti-matti.ella@helsinki.fi Översättning: Firma Pimma

Lisätiedot

Salamajärven kansallispuiston kävijätutkimus 2011

Salamajärven kansallispuiston kävijätutkimus 2011 Riikka Mansikkaviita Salamajärven kansallispuiston kävijätutkimus 2011 Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 163 Riikka Mansikkaviita riikka.mansikkaviita@jyu.fi Översättning: Firma Pimma

Lisätiedot

Linnansaaren kansallispuiston kävijätutkimus 2012

Linnansaaren kansallispuiston kävijätutkimus 2012 Heli Rekiranta Linnansaaren kansallispuiston kävijätutkimus 2012 Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 182 Heli Rekiranta heli.rekiranta@gmail.com Översättning: Firma Pimma Åhman Kansikuva:

Lisätiedot

Kilpisjärven luontotalon asiakastutkimus 2009

Kilpisjärven luontotalon asiakastutkimus 2009 Jaana Laakso Kilpisjärven luontotalon asiakastutkimus 2009 Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 141 Jaana Laakso jaana.laakso@metsa.fi 0205 64 7955, 0400 429 900 Översättning: Tmi Pimma Åhman

Lisätiedot

Luontokeskus Ukon asiakastutkimus 2010 2011

Luontokeskus Ukon asiakastutkimus 2010 2011 Sari Siekkinen ja Eevi Nieminen Luontokeskus Ukon asiakastutkimus 2010 2011 Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 186 Sari Siekkinen sari.siekkinen@netti.fi Eevi Nieminen eevi.nieminen@metsa.fi

Lisätiedot

Liminganlahden luontokeskuksen asiakastutkimus 2013

Liminganlahden luontokeskuksen asiakastutkimus 2013 Jemina Isoviita Liminganlahden luontokeskuksen asiakastutkimus 2013 Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 197 Översättning: Firma Pimma Åhman. Kansikuva: Opastusta Lintujen kahdeksan vuodenaikaa

Lisätiedot

Selkämeren kansallispuiston yritystutkimus 2013

Selkämeren kansallispuiston yritystutkimus 2013 Jenni Itäluoma Selkämeren kansallispuiston yritystutkimus 2013 Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 208 Jenni Itäluoma jenni.italuoma@gmail.com puh 040 771 5921 Översättning: Pimma Åhman.

Lisätiedot

Raaseporin, Kuusiston ja Kajaanin rauniolinnojen, Svartholman merilinnoituksen ja Langinkosken luonnonsuojelualueen kävijätutkimus 2014

Raaseporin, Kuusiston ja Kajaanin rauniolinnojen, Svartholman merilinnoituksen ja Langinkosken luonnonsuojelualueen kävijätutkimus 2014 Aino von Boehm ja Liisa Kajala Raaseporin, Kuusiston ja Kajaanin rauniolinnojen, Svartholman merilinnoituksen ja Langinkosken luonnonsuojelualueen kävijätutkimus 2014 Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja.

Lisätiedot

Kolin Ruunaan alueen luontomatkailusuunnitelma

Kolin Ruunaan alueen luontomatkailusuunnitelma Mari Laukkanen Kolin Ruunaan alueen luontomatkailusuunnitelma Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 87 Översättning: Pimma Åhman. Kansikuva: Koskenlaskijoita Ruunaan retkeilyalueella. Heikki

Lisätiedot

Saimaan suojelualueiden luontomatkailusuunnitelma

Saimaan suojelualueiden luontomatkailusuunnitelma Mari Laukkanen Saimaan suojelualueiden luontomatkailusuunnitelma Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 64 Mari Laukkanen Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut Akselinkatu 8, 57130 Savonlinna

Lisätiedot

MATKAILUTULO JA -TYÖLLISYYS TAMPEREEN SEUTUKUNNASSA VUONNA 2012

MATKAILUTULO JA -TYÖLLISYYS TAMPEREEN SEUTUKUNNASSA VUONNA 2012 MIKKO MANKA & MAARIT WALLENIUS MATKAILUTULO JA -TYÖLLISYYS TAMPEREEN SEUTUKUNNASSA VUONNA 2012 TUTKIMUS- JA KOULUTUSKESKUS SYNERGOS TAMPEREEN YLIOPISTON JOHTAMISKORKEAKOULU 2014 ISBN: 978-951-44-9458-1

Lisätiedot

Selkämeren kansallispuiston sidosryhmätutkimus 2013

Selkämeren kansallispuiston sidosryhmätutkimus 2013 Roosa Nääppä Selkämeren kansallispuiston sidosryhmätutkimus 2013 Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 209 Översättning: Pimma Åhman. Kansikuva: Veneitä tulossa ja lähdössä Säpin satamasta

Lisätiedot

PIMEÄÄ KESKIAIKAA KESKELLÄ KESÄÄ Turun keskiaikaisten markkinoiden kävijätutkimus

PIMEÄÄ KESKIAIKAA KESKELLÄ KESÄÄ Turun keskiaikaisten markkinoiden kävijätutkimus Timo Toivonen Hanna Ylätalo PIMEÄÄ KESKIAIKAA KESKELLÄ KESÄÄ Turun keskiaikaisten markkinoiden kävijätutkimus Sarja Keskustelua ja raportteja/ Series Discussion and Working Papers 12:2004 ISBN: 951-564-226-4

Lisätiedot

Idän Taigan luontomatkailusuunnitelma

Idän Taigan luontomatkailusuunnitelma Eeva Pulkkinen Idän Taigan luontomatkailusuunnitelma Hossa, Kalevalapuisto ja Ystävyyden puisto Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 90 Eeva Pulkkinen Metsähallitus, Luontokeskus Petola Lentiirantie

Lisätiedot

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Maa- ja metsätalouden yksikkö, Ilmajoki. MATKO2 Matkailun koordinointi Etelä-Pohjanmaalla Hanke nro 2351

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Maa- ja metsätalouden yksikkö, Ilmajoki. MATKO2 Matkailun koordinointi Etelä-Pohjanmaalla Hanke nro 2351 Hannu Tuurii,, Arjja Korteslluoma,, Jaana Riintalla ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILIJATUTKIMUS V. 2010 Seinäjoen ammattikorkeakoulu Maa- ja metsätalouden yksikkö, Ilmajoki MATKO2 Matkailun koordinointi Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

VIRKISTYSKALASTUS JA SEN KEHITTÄMINEN METSÄHALLITUKSEN KALASTUSKOHTEISSA VUONNA 2007

VIRKISTYSKALASTUS JA SEN KEHITTÄMINEN METSÄHALLITUKSEN KALASTUSKOHTEISSA VUONNA 2007 Opinnäytetyö VIRKISTYSKALASTUS JA SEN KEHITTÄMINEN METSÄHALLITUKSEN KALASTUSKOHTEISSA VUONNA 2007 Ari Sirkka Kala- ja ympäristötalouden koulutusohjelma 2008 TURUN TIIVISTELMÄ AMMATTIKORKEAKOULU Kala- ja

Lisätiedot

MATKAILU- JA RAVITSEMISALA MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYS- SELVITYS POHJOIS-SAVOSSA 2013 RAPORTTI

MATKAILU- JA RAVITSEMISALA MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYS- SELVITYS POHJOIS-SAVOSSA 2013 RAPORTTI MATKAILU- JA RAVITSEMISALA MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYS- SELVITYS POHJOIS-SAVOSSA 2013 RAPORTTI KIRJOITTAJA Hilkka Lassila Matkailun tulo- ja työllisyysselvitys Pohjois-Savossa 2013 Raportti Hilkka Lassila

Lisätiedot

Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla

Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla Tutkimusraportti Keski-Suomen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueilta Kaisa Merilahti Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta

Lisätiedot

Executive Summary. Venäläismatkailijoiden odotukset ja ostokäyttäytyminen

Executive Summary. Venäläismatkailijoiden odotukset ja ostokäyttäytyminen Executive Summary Venäläismatkailijoiden odotukset ja ostokäyttäytyminen Venäläismatkailijat tuovat merkittävästi matkailutuloja Helsinkiin sekä muualle Suomeen. Viime vuonna he tekivät pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Jarmo Ritalahti Eva Holmberg (toim.) ITÄ-UUDENMAAN MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYSTUTKIMUS 2009

Jarmo Ritalahti Eva Holmberg (toim.) ITÄ-UUDENMAAN MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYSTUTKIMUS 2009 Jarmo Ritalahti Eva Holmberg (toim.) ITÄ-UUDENMAAN MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYSTUTKIMUS 2009 Haaga-Helia tutkimuksia 3/2010 Julkaisujen myynti HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu http://shop.haaga-helia.com

Lisätiedot

Vieraskirjamerkintöjä Nuuksion ja Linnansaaren kansallispuistoissa sekä Käsivarren erämaassa

Vieraskirjamerkintöjä Nuuksion ja Linnansaaren kansallispuistoissa sekä Käsivarren erämaassa Katariina Sokka Vieraskirjamerkintöjä Nuuksion ja Linnansaaren kansallispuistoissa sekä Käsivarren erämaassa Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 159 Katariina Sokka katariina.sokka@luukku.com

Lisätiedot

HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025

HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025 Luonnostaan monipuolinen Hossa HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025 Selvitys Anna-Riitta Sulander projektipäällikkö Hossan matkailualueen master plan -hanke Suomussalmen kunta Huhtikuu 2015 Tiivistelmä

Lisätiedot

Melonta-, pyöräily- ja vaellustarjontamme ja sen kysyntä ulkomailla

Melonta-, pyöräily- ja vaellustarjontamme ja sen kysyntä ulkomailla Melonta-, pyöräily- ja vaellustarjontamme ja sen kysyntä ulkomailla Tilannekartoitus Ellare Oy Pirjo Räsänen Heli Saari MEK A:134 2004 Matkailun edistämiskeskus 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 1.1 Tutkimuksen

Lisätiedot

HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025

HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025 Luonnostaan monipuolinen Hossa HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025 Kehittämissuunnitelma Tiivistelmä Hossan matkailualueen master plan -hankkeen tavoitteena oli etsiä ratkaisuja 1) yrittäjyyden

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014

KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014 KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014 Tampereen kaupunki Tilaajaryhmä Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen yksikkö 8. elokuuta 2014 SISÄLLYS JOHDANTO 1. KOTIHOITO IKÄIHMISTEN PALVELUNA... 1 1.1 Mitä on

Lisätiedot

Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ JA MATKAILUA. Vapaa-ajan asukkaiden matkailupalvelujen ja rahan käyttö Etelä-Pohjanmaalla

Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ JA MATKAILUA. Vapaa-ajan asukkaiden matkailupalvelujen ja rahan käyttö Etelä-Pohjanmaalla Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ JA MATKAILUA Vapaa-ajan asukkaiden matkailupalvelujen ja rahan käyttö Etelä-Pohjanmaalla 3 Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ

Lisätiedot

Iijärven ja Irnijärven välisen alueen kunnostettujen jokien kalataloudellinen seuranta 1987 2006

Iijärven ja Irnijärven välisen alueen kunnostettujen jokien kalataloudellinen seuranta 1987 2006 Eero Moilanen ja Pirkko-Liisa Luhta Iijärven ja Irnijärven välisen alueen kunnostettujen jokien kalataloudellinen seuranta 1987 2006 Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 119 Eero Moilanen

Lisätiedot

Värriön luonnonpuiston, Tuntsan erämaan ja Peurahaaran hoito- ja käyttösuunnitelma 2010 2025

Värriön luonnonpuiston, Tuntsan erämaan ja Peurahaaran hoito- ja käyttösuunnitelma 2010 2025 Värriön luonnonpuiston, Tuntsan erämaan ja Peurahaaran hoito- ja käyttösuunnitelma 2010 2025 Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 116 Käännös: Cajsa Rudbacka-Lax Kansikuva: Värriö Kynsivaaralta

Lisätiedot