Jalankulku- ja pyöräväylien talvikunnossapito. - haasteita, kehittämistarpeita ja hyviä käytäntöjä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jalankulku- ja pyöräväylien talvikunnossapito. - haasteita, kehittämistarpeita ja hyviä käytäntöjä 23.9.2014"

Transkriptio

1 Jalankulku- ja pyöräväylien talvikunnossapito - haasteita, kehittämistarpeita ja hyviä käytäntöjä

2 Sisällys 1. Toimintaympäristö 2. Kunnossapidon toimintamalli 3. Kunnossapidon haasteita 4. Kehittämistarpeita 5. Esimerkkejä kaupunkien hyvistä käytännöistä Kalvoaineiston ovat laatineet Liikenneviraston toimeksiannosta Minna Raatikka ja Riikka Kallio WSP Finland Oy:stä. Harmaalla fontilla merkityt diat sisältävät yksityiskohtaisempaa taustatietoa, ja ne on oletuksena merkitty piilotetuksi esitysaineistosta 1

3 Lähdeaineistot Liikennevirasto: Jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnitteluohjeet (2014) HSL: HLJ 2015, Pyöräväylien kunnossapitoselvitys (2014) Hinttala: Kevyen liikenteen väylien talvihoidon yhtenäisyys keskeisimmillä reiteillä (Opinnäytetyö 2014) VERNE: PYKÄLÄ II- vaihdetta isommalle, pyöräilyn potentiaalin hyödyntäminen (talvihoito-osuus) (2014) Helsingin kaupunki: Pyöräväylien talvihoidon kehittäminen Helsingin kantakaupungissa (2013) Keskinen: Lumilogistiikan tehostaminen kaupungeissa (Diplomityö 2012) 2

4 1. Toimintaympäristö 3

5 Taustalla valtakunnallinen tavoite lisätä kävelyä ja pyöräilyä 20 % enemmän kävely- ja pyöräilymatkoja Pyöräilykuntien verkosto Ympärivuotisen pyöräilyn lisääminen Talvikunnossapidon laadun kehittäminen Laadukas kunnossapito on jäätön ja lumeton asfalttipinta tai kova lumipinta Pyöräilykuntien verkosto 4

6 Taustaa Valtakunnallisena kävelyn ja pyöräilyn tavoitteena on, että vuonna 2020 tehdään kävely- ja pyörämatkoja vähintään 20 % enemmän kuin vuonna Tämä tarkoittaa noin 300 miljoonaa uutta kävelyja pyörämatkaa vuodessa. Ympärivuotisen pyöräilyn lisääminen on tärkeää. Tällä hetkellä talvipyöräilijöiden osuus on alle puolet kesällä pyöräilevistä* Talvikunnossapidon laadun kehittäminen pyöräliikenteen kannalta on tärkeää. Ympärivuotisen pyöräilyn lisääntyminen edellyttää parempaa väylien talvikunnossapitoa. Jopa neljännes pääasiassa kesällä pyöräilevistä olisi valmis kokeilemaan talvipyöräilyä, jos talvihoito olisi parempi** *HLT **Talvipyöräilyn laajuus, sen esteet ja motiivit sekä terveysvaikutukset

7 Terminologia Kadunpitoon ja talvihoitoon liittyy useita käsitteitä, jotka vaihtelevat käyttäjän mukaan Talvikunnossapito on yleisesti puhekielessä ja liikennemerkeissä käytetty termi, jota käytetään myös lainsäädännössä 6

8 Lainsäädäntö Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) Kadunpito käsittää kadun suunnittelemisen, rakentamisen ja sen kunnossa- ja puhtaanapidon sekä muut toimenpiteet, jotka ovat tarpeen katualueen ja sen yläpuolisten ja alapuolisten johtojen, laitteiden ja rakenteiden yhteen sovittamiseksi. [MRL 84 ] Kadunpidon järjestäminen kuuluu kunnalle. Kiinteistöille kuuluvista kadunpitoon liittyvistä velvollisuuksista säädetään kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetussa laissa (1978/669). Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (ns. kunnossapito- ja puhtaanapitolaki, 1978/669) Koskee asemakaava-alueella olevia katuja, toreja, katuaukioita, puistoja, istutuksia ja muita näihin verrattavia yleisiä alueita. Määrittelee kunnan ja tontinomistajan tehtävienjaon, kunnossapidon ja puhtaanapidon sisällön ja laatutason. Sisältää säännökset kadulla ja yleisellä alueella tehtävien töiden ohjauksesta, maksuista, hallinnollisista menettelyistä, valvontaviranomaisista, valvonnasta ja sanktioista. Maantielaki Kunnossapito: maantie on pidettävä yleistä liikennettä tyydyttävässä kunnossa. Kunnossapidon tason määräytymisessä otetaan huomioon liikenteen määrä ja laatu, tien liikenteellinen merkitys sekä säätila ja sen ennakoitavissa olevat muutokset, vuorokaudenaika ja muut olosuhteet. Kunnossapidossa on liikenteen toimivuuden ja liikenneturvallisuuden lisäksi otettava huomioon ympäristönäkökohdat. [Maantielaki 3 luku 33 ] Kunta voi antaa sille kuuluvan kadunpidon kokonaan tai osittain muiden tehtäväksi. [MRL 84 ] Kunnossapitolaki ei koske yksityisteitä eikä maanteitä eikä niiden jalankulku- ja pyöräteitä. Kadunpitovelvollisuuden alkaminen ja kadunpitopäätös. [MRL 86 ] 7

9 Toimijat ja vastuut katualueilla Kunnossapitolain (1978/669) mukaan katujen ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapito kuuluu kunnille Tonttiin rajautuvan jalkakäytävän talvihoito ja puhtaanapito kuuluu kiinteistönomistajalle (kadun keskiviivaan saakka) Kunnalla on mahdollisuus ottaa tontinomistajalle kuuluvat jalkakäytävät hoitaakseen Kunta vastaa ajoratojen, pyöräteiden ja yhdistettyjen jalankulku- ja pyöräteiden talvikunnossapidosta Kunta voi halutessaan antaa kadunpidon kokonaan tai osittain esimerkiksi kaupungin oman tuottajan/liikelaitoksen tai yksityisen urakoitsijan hoidettavaksi Ympäristöministeriö

10 Toimijat ja vastuut tiealueilla Maantie on tie, joka on tarkoitettu yleiseen liikenteeseen, ja sen ylläpidosta huolehtii valtio Valtio vastaa tienpidosta eli maantien suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja liikenteen hallinnasta ja niiden kustannuksista ja käyttää tienpitoa varten saatuja oikeuksia Erityisestä syystä voi muukin taho osallistua sopimuksen mukaisesti tienpidon kustannuksiin Maantiet tulee pitää yleistä liikennettä tyydyttävässä kunnossa ja tarjota koko maassa turvalliset ja toimivat liikkumis- ja kuljetusmahdollisuudet kohtuullisin kustannuksin ottamalla huomioon eri väestöryhmien ja elinkeinoalojen liikkumistarpeet Tienpitoviranomainen voi myös päättää, että osa maantiehen kuuluvasta jalkakäytävästä tai pyörätiestä tai niiden yhdistelmästä pidetään kunnossa ilman liukkauden torjuntaa Maantiehen kuuluu: WSP Ajorata pientareineen ja muut liikenteen käyttöön tarkoitetut alueet, kuten jalkakäytävä, pyörätie, joukkoliikennettä ja sen käyttöä palveleva alue, pysäköintipaikka- ja alue sekä liikenteen ohjauslaitteet ja vastaavat tienkäyttäjien opastukseen tarvittavat rakenteet, rakennelmat ja laitteet. 9

11 Kunnossapitolaki tiivistetysti Laki sisältää ohjeistuksen ja määräykset kunnossa- ja puhtaanapitotehtäviin määrittelee vastuunjaon kunnan ja tontinomistajan kesken määrittelee laadussa huomioitavat olosuhteet ja vahingonkorvaus- sekä rikosoikeudelliset vastuut Lisäksi laissa määrätään kunnan oikeudesta ottaa kunnossa- ja puhtaanapitotehtäviä tontinomistajilta, yleisten töiden ohjauksesta ja lain valvonnasta. Laki astui voimaan ja sitä on päivitetty useita kertoja. Vuonna 2005 lakiin tehtiin uudistus. Uudistuksen tavoitteina olivat saavuttaa talvikunnossapidon yhtenäinen laatutaso. jalankulku- ja pyöräliikenteen näkökulmien huomioon ottaminen. kunnan ja tontinomistajien vastuunjakojen täsmentäminen. Lain mukaan kunnan on mahdollista asettaa kunnossapidettävät kadut kiireellisyysjärjestykseen, jolloin väylien priorisointi on mahdollista. Lain mukaan tiet tulee pitää liikenteellisesti tyydyttävässä kunnossa. Laki ei kuitenkaan määrittele kunnossapidon laatutasoa vaan sen määrittäminen on kunnan vastuulla. 10

12 Toimijat ja vastuut Kunta vastaa ajoratojen, pyöräteiden ja yhdistettyjen jalankulku- ja pyöräteiden talvikunnossapidosta. Kadun rakenteiden ja istutusten kunnossapito kuuluu kunnalle koko katualueella. Tontinomistajan velvollisuutena on poistaa lumi ja jää tontin kohdalla olevalta jalkakäytävältä. Jalkakäytävälle tai sen viereen aurattujen lumivallien poiskuljetus kuuluu tarvittaessa tontinomistajalle. Myös jalkakäytävän viereinen katuoja ja sadevesikouru tulee pitää lumettomana ja jäättömänä. Tontinomistajan tulee tarvittaessa hiekoittaa jalkakäytävä liukastumisen estämiseksi. Keväinen hiekanpoisto jalkakäytävältä kuuluu myös tontinomistajalle. Kunnalla on mahdollisuus ottaa tontinomistajalle kuuluvat jalkakäytävät hoitaakseen. 11

13 2. Kunnossapidon toimintamalli 12

14 Hoitoluokat Jalankulku- ja pyöräväylien hoitoluokkia on yleensä kaksi tai kolme. Hoitoluokat perustuvat yleisimmin rinnakkaisen ajoradan hoitoluokkaan. Kunnissa ja kaupungeissa hoitoluokitukset ja laatutasovaatimukset pohjautuvat yleensä Kuntaliiton alueurakointiohjeeseen (2003). Ohjeita on sovellettu kunta- ja kaupunkikohtaisesti. ELY-keskukset noudattavat Liikenneviraston hoitoluokituksia ja laatutasovaatimuksia, jotka on koottu julkaisuun Tiehallinto, talvihoidon toimintalinjat (2009). Esimerkki Oulun kaupungin ja ELY-keskuksen hoitoluokkien I ja II laatuvaatimuksista HSL

15 Hoitoluokat Kävelyn ja pyöräilyn kannalta voi olla joskus haitallista, että kulkumuotojen hoitoluokat rinnastetaan ajoradan hoitoluokkaan. Jos pääpyöräreitin vieressä oleva ajorata kuuluu alempaan hoitoluokkaan, se hoidetaan ajoradan hoitoluokan perusteella Pyöräilyn ja jalankulun yhteiset talvikunnossapidon laatuvaatimukset eivät huomioi kulkumuotojen erilaisia rooleja, esimerkiksi liukkaudentorjunnassa niiden tarpeet voivat olla erilaiset Hoitoluokituksiin ja laatutason vaatimuksiin voi olla kuntakohtaisten ohjeiden lisäksi työkohtaisia tarkennuksia (esim. ELY ja Espoo) Esimerkki ELY:n tarkennuksista Kuivaa lunta sallitaan jättää auraamatta enintään 1,5 cm. Haittaavaa märkää lunta ja sohjoa ei saa jättää auraamatta. Pehmenevä polanne pidetään enintään 2 cm paksuna. Voimassaoloajan ulkopuolella lunta ei saa olla yli 8 cm. Päätien vieressä olevat väylät aurataan heti päätien jälkeen. Yli 2 cm syviä jyrkkiä tai muuten haittaavia epätasaisuuksia ei saa olla. Riittävä kitka turvalliseen kävelyyn ja pyöräilyyn. Pysäkkiyhteydet hoidetaan kuten muu kevyen liikenteen väylä. Suojatie hoidetaan niin, että pinta on turvallinen käyttää. Uudessa vuonna 2014 ilmestyneessä jalankulku- ja pyöräväyliä koskevassa suunnitteluohjeessa on annettu yleisiä ohjeita ja suosituksia talvikunnossapitoon 14

16 Esimerkkejä hoitoluokituksista HSL

17 Kunnossapidon organisointi Perinteisesti käytössä on ollut tuotantolähtöinen toimintatapa eli kadunja tienpitäjä on tuottanut (lakisääteiset) palvelut itse. Nykyisin yleisiä toimintamalleja ovat: tilaaja-tuottaja -malli: yksityiset palveluntuottajat/ urakoitsijat konsernin sisäinen tilaus: oma liikelaitos tai nettobudjetoitu virasto kaupungin oma tuotanto: oma tuotantoyksikkö Hoitoalueet kilpailutetaan yksityisillä yleisimmin alueurakoina, jotka ovat tyypillisesti kokonaishoitourakoita. Hankintatavoissa on toisistaan poikkeavia sovelluksia, variaatioita ja sekamalleja. 17

18 Esimerkkejä toimintamalleista HSL

19 Esimerkkejä tuotantoalueista HSL

20 Esimerkki pyöräilyn laatureitistä ja sen talvikunnossapidosta Esimerkkireitti on seudullinen laatukäytävä: Pääradan varsi Helsinki Vantaa Kerava. Reitti kulkee kolmen kaupungin läpi ja sen pituus on 32 km. Reitille sijoittuu 10 eri urakka-aluetta ja hoitovastuu on viidellä eri toimijalla, joilla kaikilla on erilaiset laatutasovaatimukset. Erilaiset hankintatavat ja -mallit johtavat siihen, että yksittäisellä reitillä voi olla montakin eri toimijaa ja laatutavoitetta. seudullinen laatukäytävä HSL

21 3. Kunnossapidon haasteita 21

22 Eri tasoilla ilmeneviä haasteita - yhteenveto Talvihoidon kehittämisen merkittävimmät haasteet eivät liity ensisijaisesti rahoitukseen tai työmenetelmiin. Yleisempiä haasteita käyttäjän ja tuottajan näkökulmasta ovat Ylläpidon heikko arvostus verrattuna uuden rakentamiseen Priorisoinnin puute ja suunnitelmallisuus Vaihtelevat organisaatiot, vastuiden epäselvyys ja heikko vuorovaikutus Lumitilojen niukkuus ja siihen liittyvä selkeä ohjeistus Laatuvaatimusten heikko vastaavuus pyöräilyn tarpeisiin Kunnossapitokaluston vastaavuus pyöräilyn laatutavoitteisiin ja menetelmien hidas kehittyminen 22

23 Haasteet käyttäjän näkökulmasta TALVIKUNNOSSAPIDON HEIKKO LAATU HALLINNOLLISET TEKIJÄT Epäselvät urakka-alueet Useat urakka- ja hoitoalueet yhdellä reitillä laatutason vaihtelu LAATUVAATIMUKSET EIVÄT VASTAA TAVOITETASOA Laatuvaatimukset pätevät vain klo 17 saakka, jolloin iltapäivästä satanut lumi poistetaan aikaisintaan aamulla Kävelyn ja pyöräilyn talvikunnossapidon rinnastaminen ajoradan hoitoluokkiin KÄVELYN JA PYÖRÄILYN TARPEET OVAT ERILAISET Yhdistettyjä väyliä ei voida hoitaa vain toisen kulkumuodon tarpeiden perusteella, vaan joudutaan tekemään kompromisseja Kävelijöiden ja pyöräilijöiden tarpeet voivat olla erilaiset (esim. liukkaudentorjunnassa), laatuvaatimukset eivät huomio erilaisia tarpeita TIEDON PUUTE Ajankohtaista tai kartalla esitettyä tietoa talvihoidetuista väylistä ei välttämättä ole saatavilla 23

24 Otso Kivekäs Pyöräteiden käyttö lumitilana ja kapeiden kohteiden auraamatta jättäminen aiheuttaa estevaikutuksia ja vaarallisia tilanteita pyöräilijöille ja kävelijöille 24

25 Jarmo Nieminen Aurausjärjestys, jossa ajoradan lumet jäävät pitkäksi aikaa kevyen liikenteen väylälle, aiheuttaa ongelmia pyöräilijöille ja kävelijöille 25

26 Mika Hinttala Mika Hinttala Huolimattomasta aurauksesta johtuva pinnan epätasaisuus hankaloittaa kävelijöiden ja pyöräilijöiden kulkua. Pahimmassa tapauksessa se muodostaa esteen kulkemiselle. 26

27 Mika Hinttala Mika Hinttala Jäätynyt sohjo ja polanteet vaikeuttavat pyöräilyä. Sohjoa syntyy, kun lunta ei ole aurattu tarpeeksi syvältä. 27

28 Haasteena on hiekoituksen puute ja kuivatuksen huono suunnittelu ja toteutus. Heikko kuivausjärjestelmä jättää sulamisvedet tien pinnalle, ja jäätyessään ne muodostavat vaarallisen esteen kävelijöille ja pyöräilijöille. 28 Mika Hinttala

29 Mika Hinttala Mika Hinttala Alikuluissa huono kuivatus ja liukkaus muodostavat esteen ja luovat vaarallisia tilanteita 29

30 Haasteet tuottajan näkökulmasta SUUNNITTELUPERIAATTEET JA -LINJAUKSET Kokonaisvaltainen ja priorisoitu pääpyöräreittien talvihoitosuunnitelma puuttuu Pääpyöräreittejä ei ole välttämättä suunniteltu talvihoidon näkökulma huomioiden Väylien kapeus ja risteyskohdat ovat haasteellisia nykyiselle kalustolle Päätöksenteossa painotetaan mieluummin uusinvestointeja kuin ylläpitoa LUMITILAN PUUTE HALLINNOLLISET JA LAADULLISET TEKIJÄT Poikkeustilanteille ei ole omia laatuvaatimuksia Vastuualueiden epäselvyys: esim. kiinteistön vastuulla olevat lumet saattavat jäädä hoitamatta. Lisäksi kiinteistöille suunnattu selkeä ohjeistus puuttuu. Ei ole resursseja valvoa laatua edes pistokoemaisesti Laatutason toteutumisessa ja laadun valvonnassa on puutteita Laatuvaatimusten saavuttaminen ristiriidassa toimintatapoja rajoittavien ohjeiden kanssa, esim. aurauksen aiheuttama häirintä aikaisin aamusta / yöllä 30

31 Haasteet tuottajan näkökulmasta (jatkoa) SUUNNITTELUPERIAATTEET JA -LINJAUKSET Suunnittelijoilla ei välttämättä aina tarpeeksi tietoa suunnitteluratkaisujen vaikutuksesta ylläpidon kustannuksiin. Kadun suunnittelulla kaavoituksen sallimissa rajoissa voidaan vaikuttaa merkittävästi ylläpidon kustannuksiin. Suunnitteluratkaisut voivat vaikuttaa laadukkaaseen talvikunnossapitoon. Jos esimerkiksi väylää suunniteltaessa ei ole huomioitu auraukseen ja lumen säilytykseen tarvittavaa tilaa, se voi vaikeuttaa kunnossapitoa. Lisäksi erityiskaluston hankinta voidaan kokea haasteena, jos tarvittavia resursseja ei ole saatavilla. Kirjallisuuden perusteella yhdeksi haasteeksi on noussut uudisrakentamisen vahvempi arvostus verrattuna ylläpitoon. Tämä heijastuu osittain suunnitteluperiaatteisiin ja linjauksiin. 31

32 Lumitila ja lumilogistiikka Kustannusvertailut osoittavat, että lumen lähisiirto tulee selvästi halvemmaksi kuin lumen kuljettaminen Esimerkiksi lähisiirtämällä 30 %:a lumesta saadaan 19 %:n kustannussäästöt. Samalla vähenevät myös hiilidioksidipäästöt. Pelkän lähisiirron kustannukset ovat 64 % pelkkään kuljetukseen verrattuna. Anna Keskinen Anna Keskinen Enemmän lähisiirtoa Vähemmän kuljetusta 32

33 Lumilogistiikka Lumien siirtely ja kuormaaminen voivat olla merkittävä osa talvihoitotoimia ja sen kokonaiskustannuksia. Tämä on johtanut siihen, että lumen kuljetustarvetta on pyritty vähentämään. Lumen kuormaus ja siirtotyöt ovat usein alueurakoissa yksikköhintaisia tehtäviä. Lumen siirtotehtävät kuuluvat kiinteähintaisiin urakoihin. Keskinen

34 5. Kehittämistarpeita 34

35 Kehitysehdotukset - yhteenveto Reittikohtaiseen auraukseen siirtyminen Tärkeimpien pyöräreittien priorisoiminen ja niiden laatuvaatimusten päivittäminen Laatuvaatimusten määrittäminen erikseen pyöräteille, jalkakäytäville ja ajokaistoille Menetelmien ja uusien ratkaisujen kehittäminen Ohjeiden, yhteistyön ja laadunvalvonnan kehittäminen Tiedottamisen tehostaminen 35

36 Kunnossapidonkehittämismahdollisuuksia ongelmatyypeittäin HSL

37 Reittikohtainen auraus Helsingin tutkimuksen (2013) mukaan reittikohtaisen urakoinnin kustannukset ovat 20 % suuremmat kuin nykyisen mukaisessa urakoinnissa. Reittikohtaisella urakoinnilla voidaan kuitenkin huomattavasti parantaa pyöräliikenteen olosuhteita talvella. Selvityksen mukaan parhaaseen urakointitapaan päästään yhdistämällä reittiurakointi ja alueurakointi, siten että alueen sisällä oleva urakoitsija hoitaa reittiurakoinnin. 37

38 Reittikohtainen auraus vaiheittainen siirtyminen Kokeilu: yhden priorisoidun pääreitin talvihoito reittikohtaisesti ja yhden koneen kustannusten arviointia Pitkäaikaisena tavoitteena tulisi olla pääreittien talvihoito reittikohtaisina urakoina Pääreittien saumakohtien korostaminen korkeammalla prioriteetilla alueurakoissa Yleisesti reittikohtaisessa aurauksessa sopimusajan pituuden tulisi olla yli 3 vuotta, ja jos pitää investoida uusiin koneisiin, sopimusajan tulisi olla ainakin 7 vuotta 38

39 Reittikohtainen auraus Reittikohtaiseen auraukseen voitaisiin siirtyä kokeilemalla yhden pääreitin talvihoitoa yhdellä koneella, jotta reitille saadaan hyvä laatutaso. Samalla päästäisiin kokeilemaan muitakin välineitä kuin auraa. Samoin kustannusten arvioinnissa voitaisiin keskittyä aluksi yhteen tärkeimpään reittiin: kustannukset vain yhdelle koneelle, joka hoitaisi yhden tietyn reitin. Toinen vaihtoehtoinen tapa siirtyä kohti reittiaurausta olisi pääreittien saumakohtien (urakkarajat ja ajorataylitykset) korostaminen korkeammalla prioriteetilla alueurakoissa (työkohtaisten tarkennusten käyttöönotto). Pitkäaikaisena tavoitteena tulisi olla pääreittien talvihoito reittikohtaisina urakoina (tuotantotapamuutos). 39

40 Case: Helsingin reittikohtainen auraus Selvitettiin kahden skenaarion avulla reittikohtaisen aurauksen mahdollisuuksia ja vaikutuksia Skenaarioiden 1 ja 2 talvihoitomenetelmät eroavat toisistaan oleellisesti. Nykytilanteen mukainen urakointi perustuu leveän ajoratakaluston ja joiltakin osin pienemmän kaluston käyttöön, talvihoitomenetelminä auraus ja hiekoitus. Reittikohtainen urakointi perustuu pyöräreiteille sopivaan talvihoitokalustoon ja menetelmiin, joita ovat mm. auraus, suolaus syystalvella, ei pyörätien hiekoitusta sekä linkous ja lumen harjaus siellä missä se on mahdollista. Reittikohtaisen talvihoidon ehdotettu testireitti, 8km Meilahti Töölö Kluuvi Pasila (rautatieasema). KSV

41 Case: Helsingin reittikohtainen auraus - Tulokset KSV

42 Tärkeimpien reittien priorisointi Priorisointi ja talvipyöräilyn pääreittien määrittely tulisi tehdä vuorovaikutteisesti yhdessä pyöräilijöiden, urakoitsijoiden ja kunnossapidon suunnittelijoiden kanssa Priorisoinnissa tulee huomioida seuraavia näkökulmia: laatukäytävät keskustan pyöräilyolosuhteiden kehittäminen liikkumisesteisten tarpeiden huomioiminen pyöräilyn edistäminen kunnossapitoluokituksen keinoin WSP 42

43 Tärkeimpien reittien priorisointi Case: Kuopio Kuopion kunnossapidon luokitusten tarkistaminen lähti liikkeelle kunnossapidon säästötavoitteista. Tavoitteena oli reittien priorisointi ja tärkeiden alueiden ja reittien tunnistaminen käyttäjän (erityisesti jalankulkijan ja pyöräilijän) ja kunnossapidon näkökulmasta Jos paremmalla kunnossapidolla voidaan estää edes 10 % Kuopiossa vuosittain tapahtuvista kaatumistapaturmista eli noin 130 tapaturmaa vuodessa saadaan sairaanhoidon kustannuksia ja työpanoksen ja hyvinvoinnin menetyksiä säästettyä noin euroa. Selvityksessä ehdotetuilla kunnossapitoluokituksen toimenpiteillä on yhteensä noin euron vuosittainen kunnossapidon kustannuksia lisäävä vaikutus. Yksittäisen kaatumistapaturman hinta on keskimäärin euroa. Perälä

44 Laatuvaatimusten kehittäminen Kevyen liikenteen väyliä koskevat vaatimukset voisi jakaa koskemaan erikseen pyöräteitä ja jalkakäytäviä Ylläpitoluokkien kehittäminen siten, että tietyn pyörätien ylläpitoluokkaa on mahdollisuus nostaa luokkaa ylöspäin, jos kyseessä on tärkeä pääpyöräreitti. Tämä voisi tapahtua luomalla ns. superreittejä, joiden talvihoitoon lisätään halutut laatuvaatimukset Superluokan laatuvaatimusten määrittelyssä tulisi harkita ainakin seuraavia seikkoja: Pyöräteiden (kevyen liikenteen väylien) auraus ennen ajokaistojen aurausta Aurauksen lähtökynnys 2 cm Pyörätietä ei hiekoiteta Sohjo pyritään poistamaan pyörätieltä heti, ennen kuin se jäätyy 44

45 Menetelmien ja uusien ratkaisujen kehittäminen PINNAN TASAISUUDEN PARANTAMINEN Aurauskertojen lisääminen Polanteen ohentamisen ennakointi ennen suojasäätä ja näin toimenpideaikojen laajentaminen Auran terien osalta ehdotetaan pyöräteillä kokeiltavaksi tasaterää, joka tuottaa kovan ja sileän pinnan, sekä kumireikäterää, joka ei jätä irtolunta väylälle Marie Forsvinge 45

46 HIEKOITUSMENETELMIEN KEHITTÄMINEN Pääreiteillä liukkaudentorjunnassa vain rengasystävällisen sepelin käyttäminen Erotellun pyörätien hiekoittamatta jättäminen: jalkakäytävältä kulkeutuu hiekkaa pyörätielle, mutta se on pienempi paha kuin että pyörätiellä olisi täysi hiekoitus Suolausta voidaan kokeilla pyöräteillä hiekoituksen sijaan syyskaudella Menetelmien ja uusien ratkaisujen kehittäminen Levityskynnyksen tulisi olla korkeahko ja pyöräilijöille tulisi suositella nastarenkaiden käyttöä Kalle Vaismaa 46

47 Menetelmien ja uusien ratkaisujen kehittäminen LINKOUS Linkousta voidaan käyttää Lumien lähisiirtoon (tiiviin lumivallin tekeminen välikaistalle tai pientareelle) Lumen poisheittämiseen väylältä (jos väylän vieressä on vapaata tilaa, jonne lumi on mahdollista heittää, esimerkiksi ranta-alue tai muu luonnontilainen alue) Lumen kuormaukseen kuorma-auton lavalle Umeå kommun Menetelmällä on suuria mahdollisuuksia, ja sitä tulisikin kokeilla jollakin pääpyöräreitillä, joka täyttää linkoukselle asetetut ehdot (Ks. tarkemmat ehdot Pyöräväylien talvihoidon kehittäminen Helsingin kantakaupungissa -julkaisusta s.46-47) 47

48 Menetelmien ja uusien ratkaisujen kehittäminen KATUJÄRJESTELYT Katujärjestelyissä ajoradan ja pyörätien väliin jätetään tilaa aurattavalle lumelle. Tila mahdollistaa lumen säilytyksen ja samalla lumikarhe suojaa pyörätietä ajoradalta tulevilta roiskeilta. * Uumajassa on periaatteena rakentaa pyörä- ja kävelyväylän sekä ajoradan väliin viherkaista (3m), joka toimii lumen säilytystilana * Kööpenhaminassa pyörätien ja ajoradan väliin on suunniteltu 0,5 m levyinen lumitila, jonka ansiosta lumia ei aina tarvitse kuljettaa lainkaan 48

49 Menetelmien ja uusien ratkaisujen kehittäminen SUOLAUS Toimii parhaiten, kun lämpötila vaihtelee nollan tienoilla ja pyörätie sulaa ja jäätyy usein Hyviä kohteita ovat jyrkät mäet, tiukat kaarteet tai muut kohdat, joissa väylän kaltevuus on pituus- tai leveyssuuntaan suurempi Paras ajankohta on alkusyksy (lokakuu) aina lumien tuloon saakka. Tällöin estettäisiin tilanne, jossa pyörätie on hiekoitettu, mutta lunta ei välttämättä ole väylällä pitkään aikaan Suolaukselle tulee esittää omat laatuvaatimukset Kalle Vaismaa 49

50 Menetelmien ja uusien ratkaisujen kehittäminen HARJAUS Suositeltavaa pienillä lumen määrillä Lisäksi on huomioitava, että * Pyörätie ja jalkakäytävä on erotettu rakenteellisesti toisistaan, jolloin hiekka ei kulkeudu pyörätielle * Pyörätien vieressä ei ole ajoneuvopysäköintiä tai laitteita/rakenteita, joita harjakoneesta lentävä hiekka voisi vahingoittaa Irina Skogvold 50

51 Ohjeiden, yhteistyön ja laadunvalvonnan kehittäminen Laatuvaatimusten lisäksi urakoitsijoita tulee ohjeistaa työn tekemiseen Ohjeissa tai urakkasopimuksissa tulisi velvoittaa yhteistyöhön ja raja-alueiden hoidon koordinoimiseen Laadunvalvontaan olisi osoitettava resursseja sekä kehitettävä hankintamalleja ja kannustimia sellaisiksi, että ne kannustavat hyvän laadun tuottamiseen. Hyvää lopputulosta ei saavuteta tukeutumalla vain tuottajan tekemään laadunvalvontaan, vaan myös tilaajalla tulee olla resursseja valvoa laatua edes pistokoemaisesti. 50

52 Tiedottamisen tehostaminen Tavoitteena tulisi olla reaaliaikaisen talvihoitotiedon jakaminen käyttäjille latutilannemallilla. Tämä vaatisi rajapintojen avaamisen ja avoimeen dataan pohjautuvaa sovelluskehitystä. Keinoja esimerkiksi talvipyöräilykartta tai kaupunkien talvihoitoluokitusten sisällyttäminen kaupunkien reittioppaaseen tms. sovellukseen Esimerkiksi Oulun kaupungin reittioppaaseen on syötetty talvikunnossapidettävät reitit ja niiden luokitus osaksi reitin tietoja 51

53 Tiedottamisen tehostaminen Palautejärjestelmien kehittäminen, joka lisää vuoropuhelua asukkaiden suuntaan Uumajan kaupungin kotisivuilla on reaaliaikainen tiedotus talvikunnossapidosta 52

54 6. Esimerkkejä kaupunkien hyvistä käytännöistä 53

55 Esimerkkikaupungit 54

56 Tilastoja tarkasteltavista kaupungeista talven ja talvihoidon perustiedot Linköping Uumaja Kööpenhamina Oulu Talven pituus/ Kylmäkausi lunta maassa Lumen syvyys ,8 50 Pyörätiet, km/ jalankulku- ja pyörätiet, km jk (90km priorisoitu) 238 (67km priorisoitu) 358+jk 619 (yhdistetty jk+pp) Pyörä/ pyörä ja kävelytiet per 4 3,8 2,0 0,7 3, asukasta Talvikunnossapidon 5 2,4 0,8 (4,7) 1,3 budjetti Keskivertotalvena lunta Poiskuljetetun lumen määrä talvella (m3) 6 ka ei tarvitse kuljettaa lainkaan pois Lumen aurauskerrat Talvella (I luokka/ II luokka) Liukkauden torjuntakerrat Talvella (I luokka/ II luokka) 100/ 25 30/15 29 pyörä- ja 9 kävelytiet / pyörä- ja 9 kävelytiet 16 Verne

57 Tilastoja tarkasteltavista kaupungeista Linköping Uumaja Kööpenhamina Oulu 1.Talven pituus/ lunta maassa 1.lumipeitepäivien lkm 20 v ajalla, keskiarvo, v lumipeitepäivien lkm 20 v ajalla, keskiarvo, v Kylmäkausi lumipeitepäivien lkm 30 v ajalla, keskiarvo, v Lumen syvyys 1.keskiarvo 15,2 vuosina keskiarvo 15,2 vuosina keskim. syvin arvo keskiarvo 15,3 vuosina Pyörätiet, km/ jalankulku- ja pyörätiet, km 560+jk (90km priorisoitu) 238 (67km priorisoitu) 358+jk 619 (yhdistetty jk+pp) 4. Pyörä/ pyörä ja kävelytiet per 1000 asukasta Asukasluku (2011) Asukasluku (2012) Asukasluku (2012) Asukasluku (2013) 5. Talvikunnossapidon budjetti kävely ja pyöräily pyöräväylät (koko budjetti 4,1M ) koko budjetti (pyöräväyliä ei ole eroteltu) I- ja II-luokan jk+pp väylät (ainoastaan kaupungin oma tuotanto) 6. Poiskuljetetun lumen määrä talvella (m3) m3 (keskimäärin) (2011/12) Keskivertotalvena lunta ei tarvitse kuljettaa lainkaan pois (sis. myös keskustan jalankulkuväylät) Verne

58 Tilastoja tarkasteltavista kaupungeista talvihoidon organisointi Linköping Uumaja Kööpenhamina Oulu Urakoitsijoiden lkm 6 1 +kaupunki huolehtii itse keskustan alueesta Oulun tekninen liikelaitos (TEKLI) Sopimuskausi Urakka-alueita Urakkatyyppi Aluekohtainen, 90 km reittikohtainen priorisoitu väylästö Aluekohtainen Reittikohtainen Aluekohtainen Kaluston määrä 3 suolaus+ harjauskonetta, 55 traktoria koko väylästön hoitoon (pyörä- ja autotiet) 19 traktoria, joista 2 ainoastaan hiekoitukseen muut auraus+ hiekoitus. Yhteensä urakoitsijan kanssa 45 traktoria 28 traktoria pyöräteiden hoitoon (suolaus+harjaus) 36 traktoria kävelyväylien hoitoon (suolaus+harjaus) TEKLI: 20 auraustraktoria + 4 aliurakoitsijan traktoria 19 traktoria hiekoitukseen (lisäksi muilla urakoitsijoilla oma kalusto) Verne

59 LINKÖPING - Priorisoitu verkko Linköpings kommun 58

60 Linköping Kaupunki on priorisoinut 90 kilometriä pyörä- ja kävelyverkostoa talvikunnossapidon ensimmäiseen luokkaan. Priorisoidun verkon hoitovaatimukset Lumiraja 1 cm Työn tulee olla tehty 4 h lumirajan täyttymisestä Menetelminä harjaus ja suolaus. Jos lämpötila laskee alle -10 asteen ei suolausta voida käyttää. Kovalla lumisateella harja korvataan auralla. Priorisoidun reitin kunnossapito kuuluu yhdelle urakoitsijalle, vaikka väylät kulkevat usean eri urakka-alueen läpi Verkosto pyrkii takaamaan saavutettavuuden tärkeimpiin työpaikkakeskittymiin, yliopistoon, kouluihin ja keskustaan Priorisoidun verkoston avulla asukkaat tietävät, mitkä reitit ovat varmasti käytettävissä ympäri vuoden kävellen ja pyörällä 59

61 Linköping Urakoitsijoiden lisäksi kaupunki on talvella yhteydessä muihin sidosryhmiin. Esimerkiksi joukkoliikenneoperaattoria tiedotetaan ennakkoon talvihoidon ongelmista. Verne

62 Linköping Priorisoitu verkko (90 km) Muu verkosto Matkakeskus ja keskusta Jalkakäytävät Lumiraja 1 cm Lumiraja 3 cm Keskustan tulee olla puhdistettuna lumesta 6 h lumisateen loppumisen jälkeen Kuuluu kiinteistön omistajan vastuulle (kuten Suomessakin). Työn tulee olla tehty 4 h lumirajan täyttymisestä Työn tulee olla tehty 8 h lumirajan täyttymisestä Matkakeskuksen tulee olla puhdistettuna lumesta 3 h lumisateen loppumisen jälkeen Kokeilu yhdellä katuosuudella talvella , jossa kiinteistön omistajilla oli mahdollisuus ostaa alueen hoito ulkopuoliselta urakoitsijalta. Kokeilun tulokset olivat lupaavia. Menetelminä harjaus ja suolaus. Jos lämpötila laskee alle -10 asteen ei suolausta voida käyttää. Kovalla lumisateella harja korvataan auralla. Menetelminä lumen auraus ja hiekoitus Kävelyalueita pidetään sulina mm. lämmitysjärjestelmän avulla. Verne

63 UUMAJA - Laatu edellä 62

64 Uumaja Kaupunki on antanut laatujulistuksen: lumen määrään, aurauksen ajankohtaan, jatkuvaan kehittymiseen ja kommunikointiin liittyviä sitoumuksia Kaupunki tiedottaa ajantasaisesti kunnossapidon etenemisestä kotisivuillansa. Tämä vähentää asiakaspalvelun kuormitusta. Lisäksi sivuilta löytyy priorisoidun verkon kartta ja sähköinen palautekartta, johon voi antaa avoimesti palautetta. 63

65 Uumaja kunnossapidon menetelmiä Tärkeimpiä kävelylle ja pyöräilylle tarkoitettuja alikulkuja ja siltoja on lämmitetty. Lämmityksessä hyödynnetään kiertovettä. Sulatusjärjestelmän maksavat 2,5-3 kertaa enemmän kuin perinteiset kunnossapitomenetelmät, mutta niiden hyötyjen katsotaan olevan vielä suuremmat. Verne 64

66 Uumaja kunnossapidon menetelmiä Yksi talvikunnossapidon innovatiivinen menetelmä on warm wetted sand Menetelmässä hiekka sekoitetaan kuumaan veteen ennen tien pinnalle levittämistä, jolloin hiekka pysyy tehokkaammin kiinni ja kitkan määrä on korkeampi kuin tavallisessa hiekassa. Menetelmä soveltuu erityisesti olosuhteisiin, jolloin lämpötila on alle -1 astetta. Menetelmän huomattiin olevan tavallista hiekkaa tehokkaampaa, joskin kalliimpaa. Tehokkuuden vuoksi hiekkaa tarvitsee levittää kaduille harvemmin, minkä takia kokonaiskustannukset eivät Uumajassa ole hiekan käyttöönoton jälkeen juurikaan nousseet. Niska Niska, VTI

Parikkalan kunta Tekninen toimi Harjukuja Parikkala puh KATUJEN KUNNOSSAPITO LUOKITUS Talvihoito

Parikkalan kunta Tekninen toimi Harjukuja Parikkala puh KATUJEN KUNNOSSAPITO LUOKITUS Talvihoito Talvihoito 1 Katujen ja kevyenliikenteen väylien kunnossapitoluokitus Talvikunnossapito 1.0 Yleistä Parikkalan kunnan kadut on jaettu kolmeen eri kunnossapitoluokkaan. Kunnossapitoluokituksen avulla määritetään

Lisätiedot

Maanteiden talvihoitoluokat Lapin alueella 2013-

Maanteiden talvihoitoluokat Lapin alueella 2013- Maanteiden talvihoitoluokat Lapin alueella 2013-11.10.2013 1 Talvihoitoluokka I Tie pääosan ajasta paljas Voi esiintyä kapeita, matalia polannekaistoja ajokaistojen ja ajourien välissä Sään muutostilanteissa

Lisätiedot

Pyöräväylien talvihoito

Pyöräväylien talvihoito Pyöräväylien talvihoito WCC-jälkiseminaari 30.9.2016 Minna Raatikka Kaisa Karhula Miksi pyöräilyväylien talvihoitoon tulisi panostaa? Karhula muokattu: Mikael Colville-Andersen Miksi pyöräväylien talvihoitoon

Lisätiedot

KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET

KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Auraus: ajoradat... 3 Auraus: jalkakäytävät, kevyen liikenteen väylät, laatukäytävät... 4 Sohjon poisto: ajoradat, kevyen liikenteen väylät...

Lisätiedot

Pyöräteiden talvihoidon kokeilu

Pyöräteiden talvihoidon kokeilu Pyöräteiden talvihoidon kokeilu 2015-2016 GoExpo-messut 4.3.2016 Aiju Heinonen Ylläpitoinsinööri Helsingin kaupungin rakennusvirasto Talvihoidon nykyisiä laatuvaatimuksia Jalankulun ja pyöräilyn väylät

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNGIN KUNNOSSAPITOLUOKITUS

NOKIAN KAUPUNGIN KUNNOSSAPITOLUOKITUS NOKAN KAUPUNGN KUNNOSSAPTOLUOKTUS Sisällysohje 1. KATUJEN KUNNOSSAPTOLUOKTUS Yleistä Ajoradat Kevyenliikenteenväylät Pinnan tasaus ja polanteiden poisto ajoradoilla ja kevyenliikenteenväylillä Liite 1

Lisätiedot

Levin ydinkeskustan katu-, kävelykatu- ja torialueiden kunnossapitovelvollisuuden jakautuminen

Levin ydinkeskustan katu-, kävelykatu- ja torialueiden kunnossapitovelvollisuuden jakautuminen Levin ydinkeskustan katu-, kävelykatu- ja torialueiden kunnossapitovelvollisuuden jakautuminen Teknlk 80 Asemakaava-alueiden katujen, torien, toriaukioiden, puistojen, istutusten sekä muita näihin verrattavien

Lisätiedot

Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua , erityispiirteet

Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua , erityispiirteet Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua 2016-2021, erityispiirteet Ranuan kunta Hoidettava tiestö pääasiassa Ranuan kirkonkylää. Lisäksi Ristijärvi- Penämö ja Simontaipaleentie yht. 27,5 km 1.03 Tiestön

Lisätiedot

PIHA-ALUEIDEN TALVIHOIDON TEHTÄVÄKORTIT

PIHA-ALUEIDEN TALVIHOIDON TEHTÄVÄKORTIT LIITE 9/1 PIHA-ALUEIDEN TALVIHOIDON TEHTÄVÄKORTIT Talvihoito Pvm. Suorite Auraus piha-alueilla Sohjon poisto piha-alueilla Lumen lähisiirto ja läjitys Lumen kuormaus ja kuljetus Liukkaudentorjunta piha-alueilla

Lisätiedot

Opas katualueiden hoidosta ja vastuurajoista Pyhäjärven kaupungissa Hiukkasen parempi

Opas katualueiden hoidosta ja vastuurajoista Pyhäjärven kaupungissa Hiukkasen parempi Opas katualueiden hoidosta ja vastuurajoista Pyhäjärven kaupungissa 24.6.2015 Hiukkasen parempi 1. Katualueiden kunnossa- ja puhtaanapidon vastuunjako Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa-

Lisätiedot

Kiinteistöjen talvikunnossapito

Kiinteistöjen talvikunnossapito Työkohtainen työselostus, Kiinteistöjen talvikunnossapito 2016 2017 1000 TALVIHOITO, KADUT, KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT, KIINTEISTÖT Talvihoidon tavoitteena on turvata liikenteen häiriötön sujuminen sekä

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ja yhteistyöryhmien palautteet toimintatapaan. Ismo Kohonen

Sisäisen tarkastuksen ja yhteistyöryhmien palautteet toimintatapaan. Ismo Kohonen Sisäisen tarkastuksen ja yhteistyöryhmien palautteet toimintatapaan Ismo Kohonen 17.8.2016 Sisäisen tarkastuksen kohde, laajuus ja rajaukset Tarkastuksen kohde oli Väylänpidon alueurakkasopimusten hallinnan

Lisätiedot

TAPIOLAN ALUEURAKKA /19 KATUYLLÄPIDON TEHTÄVÄLUETTELO JA TEHTÄVÄKOHTAISET TÄYDENNYKSET. Alueurakointi Yleinen tehtäväluettelo 2003

TAPIOLAN ALUEURAKKA /19 KATUYLLÄPIDON TEHTÄVÄLUETTELO JA TEHTÄVÄKOHTAISET TÄYDENNYKSET. Alueurakointi Yleinen tehtäväluettelo 2003 Tapiolan alueurakka 2012-2017/19 1 (6) TAPIOLAN ALUEURAKKA 2012 2017/19 KATUYLLÄPIDON TEHTÄVÄLUETTELO JA TEHTÄVÄKOHTAISET TÄYDENNYKSET Alueurakointi Yleinen tehtäväluettelo 2003 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

Rakennemuutosselvitys, katujen ja puistojen hoito

Rakennemuutosselvitys, katujen ja puistojen hoito Selvitys Sivu 1/5 Rakennemuutosselvitys, katujen ja puistojen hoito Tässä raportissa on esitetty, kuinka kaupunginvaltuuston 25.11.2013 191 talousarvion hyväksymisen yhteydessä päättämässä rakennemuutosohjelmassa

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TALVIKUNNOSSAPITOTÖISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TALVIKUNNOSSAPITOTÖISTÄ Kiuruveden kaupunki Tekninen palvelukeskus 9.10.2013 TARJOUSPYYNTÖ TALVIKUNNOSSAPITOTÖISTÄ Tekninen palvelukeskus pyytää tarjouksia koneellisista talvikunnossapitotöistä seuraavasti: 1. KATUJEN JA VÄYLIEN

Lisätiedot

Katu ja viheralueiden ylläpidon kustannusvertailu 2016

Katu ja viheralueiden ylläpidon kustannusvertailu 2016 Katu ja viheralueiden ylläpidon kustannusvertailu 2016 Executive raportti Lappeenranta LUONNOS 18.5.2016 2 1 Johdanto Katu ja viheralueiden ylläpidon kustannusvertailun luvut perustuvat kuntien Rapal Oy:lle

Lisätiedot

Liikennesuunnitteluperiaatteet pyöräilyverkolle

Liikennesuunnitteluperiaatteet pyöräilyverkolle Liikennesuunnitteluperiaatteet pyöräilyverkolle Pyöräilyverkko ja toiminnallinen luokitus Pyöräilyväylätyyppien vaihtoehdot Jalankulun ja pyöräilyn erottelutavat Pyöräilyväylien mitoitus Pyöräilyverkon

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus koskien teknisen lautakunnan päätöstä liittyen Kaukaankatu 11:ssa sijaitsevan kiinteistön kulkutien kunnossapitoon

Oikaisuvaatimus koskien teknisen lautakunnan päätöstä liittyen Kaukaankatu 11:ssa sijaitsevan kiinteistön kulkutien kunnossapitoon Tekninen lautakunta 27 04.02.2015 Oikaisuvaatimus koskien teknisen lautakunnan päätöstä 26.11.2014 416 liittyen Kaukaankatu 11:ssa sijaitsevan kiinteistön kulkutien kunnossapitoon 1355/10.03.01.03/2014

Lisätiedot

Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen

Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen Sari Lajunen, lakimies, Liikennevirasto Tiealueen ja sen osan lakkauttaminen Sari Lajunen 2 Maantielaki 88 : maantien lakkaaminen Maantielaki 89 : maantien lakkauttaminen

Lisätiedot

23.2.2016 Matti Antikainen. Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021

23.2.2016 Matti Antikainen. Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021 Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021 1 Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021 Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021 Pääasiallinen alue: Kuopio Leppävirta Varkaus Siilinjärvi

Lisätiedot

Pyöräliikenteen olosuhteiden rakentaminen Helsingissä Maarakennuspäivät

Pyöräliikenteen olosuhteiden rakentaminen Helsingissä Maarakennuspäivät Reetta Keisanen Pyöräilykoordinaattori @keisasenreetta Puh 09 310 37017 pyöräliikenne.fi Pyöräliikenteen olosuhteiden rakentaminen Helsingissä Maarakennuspäivät 29.9.2016 Miksi pyöräliikenteen olosuhteita

Lisätiedot

Jalankulku ja pyöräilyteiden suunnitteluohje 29.5.2013

Jalankulku ja pyöräilyteiden suunnitteluohje 29.5.2013 Jalankulku ja pyöräilyteiden suunnitteluohje 29.5.2013 Nykyinen ohje Ohje vuodelta 1998 Ohjetta täydennetty vuonna 2004 (Tietoa tiensuunnitteluun nro 78: Kevyen liikenteen väylät liikunnassa) 29.5.2013

Lisätiedot

Tieliikennelain kokonaisuudistus. Pyöräliiton ehdotukset lakimuutoksiksi

Tieliikennelain kokonaisuudistus. Pyöräliiton ehdotukset lakimuutoksiksi Tieliikennelain kokonaisuudistus Pyöräliiton ehdotukset lakimuutoksiksi 4.3.2016 16.9.2015 HELSINKI Uudistusten perusongelma ja vastavoimat Koko lainsäädäntö uudistetaan, tämä on hieno mahdollisuus. Ongelmia

Lisätiedot

TARJOUSHINTA (alv 0 %) TARJOUSHINTA (alv 23 %) URAKKAHINTA YHTEENSÄ (sis. alv 23%) JYVÄSKYLÄN ETELÄINEN ALUEURAKKA HINTATARJOUSLOMAKE, YHTEENVETO

TARJOUSHINTA (alv 0 %) TARJOUSHINTA (alv 23 %) URAKKAHINTA YHTEENSÄ (sis. alv 23%) JYVÄSKYLÄN ETELÄINEN ALUEURAKKA HINTATARJOUSLOMAKE, YHTEENVETO JYVÄSKYLÄN ETELÄINEN ALUEURAKKA HINTATARJOUSLOMAKE, YHTEENVETO LIIKENNEVÄYLIEN JA -ALUEIDEN SEKÄ VIHERALUEIDEN HOITO JA KUNNOSSAPITO Urakkatarjouspyyntöönne 22.03.2012 viitaten tarjoudumme suorittamaan

Lisätiedot

Aluevastaava Sakari Häyhä. Imatran alueurakka

Aluevastaava Sakari Häyhä. Imatran alueurakka Imatran alueurakka 2016-2021 Hoidon ja ylläpidon alueurakka Imatra 2016-2021 Pääasiallinen alue: Imatra Ruokolahti Rautjärvi Parikkala Sekä osia: Savonlinna Lappeenranta Taipalsaari Yleistä urakka-alueesta:

Lisätiedot

AURAUS AJORADOILLA III. Taulukko 2. Töiden ajoittaminen III

AURAUS AJORADOILLA III. Taulukko 2. Töiden ajoittaminen III AURAUS AJORADOLLA Milloin työ on suoritettava Työhön ryhdytään kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on taulukon 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti. Taulukko 1. Kadulla tai tiellä

Lisätiedot

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA /20

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA /20 1(5) POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA 2013-2018/20 KIINTEISTÖJEN PIHA-ALUEET 1. YLEISTÄ 2. TALVIHOITO Asianumero 834/02.08.00/2013 Tässä asiakirjassa esitetyt suoritusvelvollisuuteen liittyvät asiat koskevat

Lisätiedot

Vaalan kunta. Vaalantie 14 91700 VAALA

Vaalan kunta. Vaalantie 14 91700 VAALA Vaalan kunta Tekniset palvelut Vaalantie 14 91700 VAALA Tarjouspyyntö Vaalan Palvelutalosäätiön, Vaalan Vanhustentaloyhdistys ry:n, Kiinteistö Oy Vaalahakan, As Oy Vaalan Uitonkartanon ja Kiinteistö Oy

Lisätiedot

LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN

LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN KONFERENSSI 8.5.2015 TAUSTAA: Työn rahoittajat: Kangasalan

Lisätiedot

RAKENNAMME KUNNALLISTEKNIIKKAA

RAKENNAMME KUNNALLISTEKNIIKKAA RAKENNAMME KUNNALLISTEKNIIKKAA SISÄLLYSLUETTELO Rakennamme kunnallistekniikkaa...3 Kadun rakentaminen... 4 Milloin katualue siirtyy kaupungille?...4 Milloin katualueeksi siirtyvästä maapohjasta voi saada

Lisätiedot

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä MUISTIO Projekti Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET Päivämäärä 06/06/2013 1. Lähtökohdat Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

TK2 AURAUS AJORADOILLA

TK2 AURAUS AJORADOILLA TK2 AURAUS AJORADOLLA MLLON TYÖ ON SUORTETTAVA Työhön ryhdytään kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on taulukon 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti. Taulukko 1. Kadun tai tien

Lisätiedot

allianssiurakka Mitä allianssilla tavoitellaan? Maanrakennuspäivä Anna Keskinen

allianssiurakka Mitä allianssilla tavoitellaan? Maanrakennuspäivä Anna Keskinen Mitä allianssilla tavoitellaan? Pakilan allianssiurakka Maanrakennuspäivä 18.9.2014 Parempaa yhteistyötä tilaajan ja urakoitsijan välillä Anna Keskinen Joustavuutta ylläpitotöihin Asukasyhteistyön parantaminen

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti

OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti OPUS hanke = Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta 23-24.10.2014 Seinäjoki KEHTO 1 Turun rinnakkaishanke Luoda käytännössä kuntien infraomaisuuden

Lisätiedot

Yhteispohjoismaiset markkinat tulevat vai tulevatko?

Yhteispohjoismaiset markkinat tulevat vai tulevatko? Yhteispohjoismaiset markkinat tulevat vai tulevatko? Hoidon toimivuusvaatimukset Pekka Liisanantti Sisältö YIT:n yleisiä kokemuksia hoitourakoista ja asiakirjojen toimivuudesta Toimivuusvaatimukset Palvelulupaus:

Lisätiedot

Pyöräliikenteen pääverkon kehittäminen Hämeenlinnan seudulla

Pyöräliikenteen pääverkon kehittäminen Hämeenlinnan seudulla Pyöräliikenteen pääverkon kehittäminen Hämeenlinnan seudulla Tiivistelmä 13.11.2015 Tämän yhteenvedon lisäksi työstä on laadittu laajempi taustaraportti Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelmassa (Hämeen

Lisätiedot

Tiesääpalvelutiedon rooli liikenneturvallisuuden parantamisessa ja talvikunnossapidossa

Tiesääpalvelutiedon rooli liikenneturvallisuuden parantamisessa ja talvikunnossapidossa Tiesääpalvelutiedon rooli liikenneturvallisuuden parantamisessa ja talvikunnossapidossa ELY-centre, Yrjö Pilli-Sihvola 6.2.2013 1 Yleistä Suomen tiesääjärjestelmästä Liikenneviraston tiesääjärjestelmän

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (7) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (7) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (7) 144 Yleisten töiden lautakunnan lausunto Matti Enrothin toivomusponnesta vaihtelevien lumimäärien auraamistarpeen huomioimiseksi talvikunnossapidon budjetissa

Lisätiedot

pyöräilyn y ja kävelyn edistämisessä Kalle Vaismaa tutkija, projektipäällikkö TTY

pyöräilyn y ja kävelyn edistämisessä Kalle Vaismaa tutkija, projektipäällikkö TTY Euroopan parhaat käytännöt pyöräilyn y ja kävelyn edistämisessä Kalle Vaismaa tutkija, projektipäällikkö TTY 1. Palapeli Khti Kohti kk kokonaiskuvaa ik Paras pyöräilysuunnitelma on autoilusuunnitelma.

Lisätiedot

Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma

Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KONTIOLAHDEN KUNTA Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 433-P26804 Suunnitelmaselostus Mönkkönen Eino Sisällysluettelo

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA /20

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA /20 Asianumero 834/02.08.00/2013 1 (8) POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA 2013-2018/20 KATUYLLÄPIDON TEHTÄVÄLUETTELO JA TEHTÄVÄKOHTAISET TÄYDENNYKSET Asianumero 834/02.08.00/2013 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2.

Lisätiedot

Sopimusaika on talvikaudet 2014 2015, 2015 2016ja 2016 2017

Sopimusaika on talvikaudet 2014 2015, 2015 2016ja 2016 2017 Vaalan kunta Tekniset palvelut Vaalantie 14 91700 VAALA Tarjouspyyntö Kaavateiden, yksityisteiden ja kunnan omistamien kiinteistöjen piha-alueiden talvikunnossapito sekä sivukylien latujen ja luistelualueiden

Lisätiedot

OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ /

OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ / Laatusuunnitelmamalli 1(5) 17.3.2015 OUKA/1581/02.08.02/2015 OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI 17.03.2015 Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, katu ja viherpalvelut Postiosoite: PL 32, 90015 Oulun

Lisätiedot

Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma

Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma Kitee, ja Tohmajärvi KÄVELY JA PYÖRÄILY Yleistä Kuntien keskustaajamissa on verrattain kattava jalankulun ja pyöräilyn verkko. Jalankulku- ja pyöräilyväylät

Lisätiedot

1000 TALVIHOITO: KADUT, TORIT, AUKIOT, KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT, LINJA- AUTOPYSÄKIT, PYSÄKÖINTIALUEET Valmistelevat työt

1000 TALVIHOITO: KADUT, TORIT, AUKIOT, KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT, LINJA- AUTOPYSÄKIT, PYSÄKÖINTIALUEET Valmistelevat työt Sivu 1 JOKELAN ALUEURAKKA 2O13 2O17 Tuusulan Jokelan alueurakkaa 2013 2017 koskevaan urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan urakassa esiin tulevia kokonaishintaan kuuluvia tehtäviä hinnoin

Lisätiedot

Katujen ja yleisten alueiden hoitotyöt, sopimuskausi, loppuvuosi 2014 2017

Katujen ja yleisten alueiden hoitotyöt, sopimuskausi, loppuvuosi 2014 2017 KUORTANEEN KUNTA Arto Ojala arto.ojala@kuortane.fi 044 550 2545 9.10.2014 Tarjouspyyntö Katujen ja yleisten alueiden hoitotyöt, sopimuskausi, loppuvuosi 2014 2017 Kuortaneen kunnan vastuulla on kaavateiden

Lisätiedot

2 Sijoituspaikan valinta LIIKENNEVIRASTO 2 (6) Dnro 917/1046/2011

2 Sijoituspaikan valinta LIIKENNEVIRASTO 2 (6) Dnro 917/1046/2011 LIIKENNEVIRASTO 2 (6) 1 Yleistä Vaaleja koskevalla ulkomainoksella on tärkeä merkitys vaalityössä. Tienvarsimainonnassa on sille lainsäädännöllä annettu erityisasema. Maantielain mukaan vaaleja koskevat

Lisätiedot

AURAUS KEVYENLIIKENTEENVÄYLILLÄ

AURAUS KEVYENLIIKENTEENVÄYLILLÄ AURAUS KEVYENLKENTEENVÄYLLLÄ Yli-i 2015-17 Työhön ryhdytään kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on taulukon 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti. Milloin työ on suoritettava Taulukko

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 SISÄLTÖ 1 ' Toiminta-ajatus... 3 2 ' Päävastuualueen toimielimet, tulosalueet ja jäsenmäärä... 3 3 ' Toimielimen ratkaisuvalta...

Lisätiedot

SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY Yhteenveto

SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY Yhteenveto SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY 5. - 23.10.2015 Yhteenveto 2.11.2015 Turvallisuuskyselyn tarkoituksena oli saada kaupungin asukkaiden kokemuksia ja näkemyksiä asuinalueensa turvallisuudesta ja kehittämistarpeista.

Lisätiedot

HARAVA kyselyn tulokset. Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille!

HARAVA kyselyn tulokset. Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! HARAVA kyselyn tulokset Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! Vastaajat Vastaajat Yhteensä 252 vastausta Vastaajista 68 % naisia, 32 % miehiä Suurin osa vastaajista oli 18 64 vuotiaita, työikäisiä

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn tyytyväisyyskysely 2016

Kävelyn ja pyöräilyn tyytyväisyyskysely 2016 Kävelyn ja pyöräilyn tyytyväisyyskysely 2016 Lomakkeen palautus sähköpostilla osoitteeseen: asiakaspalvelu.palaute@tampere.fi Asuinkunta A. Asuinkunta 1. Missä kunnassa asut? - 1. Kangasala - 2. Lempäälä

Lisätiedot

Aluevastaava Raija Kreutzer. Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kangasala

Aluevastaava Raija Kreutzer. Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kangasala Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kangasala 2016 2021 Yleistä urakka-alueesta: 5-vuotinen perusurakka Sijaitsee Pirkanmaan maakunnassa Sijoittuu Kangasalan, Pälkäneen ja osin Valkeakosken kuntien alueelle

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/ (7) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/ (7) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2016 1 (7) 167 Esitys tontinomistajille kuuluvan katujen talvikunnossa- ja puhtaanapidon ottamisesta kaupungin tehtäväksi alueella Laakso Meilahti Ruskeasuo Taka-Töölö

Lisätiedot

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA 14.02.2017 TAAVETIN JA LAPPEENRANNAN VÄLI ON VILKKAASTI LIIKENNÖITY JA RUUHKAINEN Valtatie 6:n osuudella Taavetti Lappeenranta liikennöi päivittäin noin 9 000 autoa Tästä poikkeuksellisen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2016 1 (5) 224 Länsimäentie välillä Niittipolku-Nastapolku, Sinkilätie, Sinkiläpolku, Naulakalliontie välillä Mellunmäentie-Huhtakivenkuja, Untamalantie välillä Viitankruununtie-Länsimäentie,

Lisätiedot

Poikkileikkauksia Niko Palo KSV/LOS. 1 Kuva: Niko Palo /KSV

Poikkileikkauksia Niko Palo KSV/LOS. 1 Kuva: Niko Palo /KSV Poikkileikkauksia 8.11.2010 Niko Palo KSV/LOS 1 Helsingin kantakaupungin pyöräilyolosuhteet Palvelutaso vähintään kohtalainen: 30 km/h & alle 6 000 ajon/vrk 40 km/h & alle 3 000 ajon/vrk Palvelutaso heikko:

Lisätiedot

MAINOSLAITTEIDEN SIJOITTAMINEN KADUILLE JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE. Turun kaupungin yleinen ohjeistus

MAINOSLAITTEIDEN SIJOITTAMINEN KADUILLE JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE. Turun kaupungin yleinen ohjeistus MAINOSLAITTEIDEN SIJOITTAMINEN KADUILLE JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE Turun kaupungin yleinen ohjeistus KIINTEISTÖLIIKELAITOS Puutarhakatu 1 Puh. (02) 330 000 Postiosoite www.turku.fi Puolalankatu 5 (asiakaspalvelu)

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 3404/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 3404/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (1) 93 Asianro 3404/10.03.01.02/2015 Läntisen ja pohjoisen kunnossapidon alueurakan vertailua Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut

Lisätiedot

KUNTATEKNIIKAN TOIMIALAN KEHITYSNÄKYMÄT -SEMINAARI. 17.02.2012, Oulu

KUNTATEKNIIKAN TOIMIALAN KEHITYSNÄKYMÄT -SEMINAARI. 17.02.2012, Oulu KUNTATEKNIIKAN TOIMIALAN KEHITYSNÄKYMÄT -SEMINAARI 17.02.2012, Oulu SEMINAARIOHJELMA klo 08:30 09:00 Aamukahvi klo 09:00 09:30 Tilaisuuden avaus Teknisen toimialan kehittämisen keskeiset haasteet, kokemuksia

Lisätiedot

Puistonimen (eli puiston_nimi-kentän) yksilöivä numeerinen tunniste. Viheraluetta lähimmän kadun nimi.

Puistonimen (eli puiston_nimi-kentän) yksilöivä numeerinen tunniste. Viheraluetta lähimmän kadun nimi. 13.10.2015 Helsingin kaupungin rakennusvirasto Sivu 1 / 5 Yleisten alueiden rekisteri, katualueet -WFS-tason kenttien kuvaus KATUALUE_ID _ID KAUPUNGINOSA OSA_ALUE SUURPIIRI KAYTTOTARKOITUS KAYTTOTARKOITUS_ID

Lisätiedot

Rakennuskustannukset hallintaan Fore-laskennan käyttö suunnittelussa

Rakennuskustannukset hallintaan Fore-laskennan käyttö suunnittelussa Rakennuskustannukset hallintaan Fore-laskennan käyttö suunnittelussa Hankesuunnittelupäivä 25.10.2016, Ari Huomo Kustannusohjauksen tavoitteet Tavoitteellinen, kuhunkin hankkeen vaiheeseen sopiva kustannusarvio

Lisätiedot

Tieliikennelain uudistus Tampereen näkökulmasta Liikenneinsinööri Timo Seimelä Timo Seimelä

Tieliikennelain uudistus Tampereen näkökulmasta Liikenneinsinööri Timo Seimelä Timo Seimelä Tieliikennelain uudistus Tampereen näkökulmasta Liikenneinsinööri Timo Seimelä 1 15.9.2016 Timo Seimelä 2 Kehittämistoiveita tieliikennelakiin Pysäköinti Kameravalvonta Pyöräilyn edistäminen Raitiotie

Lisätiedot

Selvitys joukkoliikenteen valtionrahoituksesta (JOVARA)

Selvitys joukkoliikenteen valtionrahoituksesta (JOVARA) Selvitys joukkoliikenteen valtionrahoituksesta (JOVARA) Esittely joukkoliikenteen toimivaltaisten viranomaisten tapaamisessa 16.4.2015 Henriika Weiste, WayStep Consulting Oy Esityksen sisältö 1. Johdanto,

Lisätiedot

Saavutettavuustarkastelut

Saavutettavuustarkastelut HLJ 2011 Saavutettavuustarkastelut SAVU Saavutettavuustarkastelut SAVU Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman HLJ 2011 jatkotyönä tehdyissä saavutettavuustarkasteluissa (SAVU) on kehitetty analyysityökalu,

Lisätiedot

Kuljetuselinkeino ja kunnallinen päätöksenteko

Kuljetuselinkeino ja kunnallinen päätöksenteko Kuljetuselinkeino ja kunnallinen päätöksenteko Elokuu 2012 * Puolue, jota edustan: Kansallinen Kokoomus Suomen Sosialidemokraattinen Perussuomalaiset Suomen Keskusta Vasemmistoliitto Vihreä liitto Suomen

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä 7.5.2015, Helsinki Mikko Karhunen, Liikenne- ja viestintäministeriö Määritelmiä TLL 2 Määritelmiä Tieliikennelainsäädännössä tarkoitetaan: 5) suojatiellä jalankulkijoiden

Lisätiedot

Rantaväylän tulevaisuus puntarissa. Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin

Rantaväylän tulevaisuus puntarissa. Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin Rantaväylän tulevaisuus puntarissa Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin Valtakunnan päätieverkkoon kuuluva valtatie 4 kulkee Vaajakoskelta Tikkakoskelle. Jyväskylässä

Lisätiedot

Lyhyesti valtionavustuksesta

Lyhyesti valtionavustuksesta Lyhyesti valtionavustuksesta Valtio avustaa tiekuntia yksityisteiden parantamishankkeissa ja erityiskohteissa Valtionavustukseen oikeutettuja teitä noin 53 000 km (v. 2010) Yksityistien tienpito on tieosakkaiden

Lisätiedot

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi TIEDOTE 1 () Valtatie :n parantaminen Ylöjärven ja Hämeenkyrön välillä Alustava yleissuunnittelu valtatie :n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin liikennealueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä muista erikseen sovittavista töistä

Kouvolan kaupungin liikennealueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä muista erikseen sovittavista töistä Dno 92/.6./213 1(4) PAVUSPIUS / Palveluosa Kouvolan kaupungin liikennealueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä muista eikseen sovittavista tistä 1. Palveluosan voimassaoloaika: 1.1.215-31.12.215 2. Hankinnan

Lisätiedot

Kuljetuselinkeino ja kunnallinen päätöksenteko

Kuljetuselinkeino ja kunnallinen päätöksenteko Kuljetuselinkeino ja kunnallinen päätöksenteko Elokuu 2012 * Puolue, jota edustan: Kansallinen Kokoomus Suomen Sosialidemokraattinen Perussuomalaiset Suomen Keskusta Vasemmistoliitto Vihreä liitto Suomen

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Lahden pyöräilykatsaus 2016 tuoretta tietoa pyöräilystä

Lahden pyöräilykatsaus 2016 tuoretta tietoa pyöräilystä Lahden pyöräilykatsaus 2016 tuoretta tietoa pyöräilystä Lahden pyöräilykatsaus 2016 on ensimmäinen pyöräliikenteen kehitystä, olosuhteita ja kehittämistä käsittelevä julkaisu Lahdessa. Lahden keskustan

Lisätiedot

Lähiliikunta kaavoituksessa Timo Saarinen, ympäristöministeriö

Lähiliikunta kaavoituksessa Timo Saarinen, ympäristöministeriö Lähiliikunta kaavoituksessa 28.5.2015 Timo Saarinen, ympäristöministeriö Taustaa: lähiliikuntaa on monenlaista Lähiliikuntaa kävely- ja pyöräteillä kuntopoluilla, ulkoilupaikoilla pelikentillä, puistoissa,

Lisätiedot

Suunnitteluprosessin uudistaminen

Suunnitteluprosessin uudistaminen Suunnitteluprosessin uudistaminen Liikennejärjestelmäpäivä 20.4.2016 Matti Levomäki Suunnitteluprosessin uudistaminen TAVOITE Suunnittelun toimintatapojen kehittäminen siten, että ne tuottavat vaikuttavimmat

Lisätiedot

Tietyömaiden merkitseminen. Autoliitto Pekka Petäjäniemi

Tietyömaiden merkitseminen. Autoliitto Pekka Petäjäniemi Tietyömaiden merkitseminen Autoliitto 31.5.2016 Pekka Petäjäniemi Tietyömaiden liikennejärjestelyiden periaatteet ja tavoitteet 30.1.2016 2 Tiepidon tekniset ohjeet - sivuilta 20.1.2015 3 Tilaajan asettamat

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 3521/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 3521/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) 87 Asianro 3521/10.03.07/2013 Taksa Kuopion kaupungin katujen ja muiden yleisten alueiden vuokrauksesta perittävistä maksuista, muutokset tapahtumilta perittäviin

Lisätiedot

Pihakatuhanke keskustassa

Pihakatuhanke keskustassa Pihakatuhanke keskustassa Kuva: Jyväskylän kaupunki Keski-Suomen liikennefoorumi 26.1.2016 Saara Aavajoki, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 26.1.2016 Saara Aavajoki 1 Tausta ja tavoitteet Jyväskylän keskustan

Lisätiedot

Fiksut väylät ja älykäs liikenne sinua varten Liikennevirasto 2

Fiksut väylät ja älykäs liikenne sinua varten Liikennevirasto 2 Liikenneviraston digitalisaatiohanke, tulevaisuuden liikenne, mitä se tuo tullessaan motoristien ja tienkäyttäjien näkökulmasta SMOTO kerhokonferenssi Jan Juslén, Tieto-osaston johtaja, Liikennevirasto

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

Katualueiden talvihoidon alueurakointi

Katualueiden talvihoidon alueurakointi Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 33 3.3.2015 121 Katualueiden talvihoidon alueurakointi Asianro 264/10.03.01.00/2015 Päätöshistoria Tekninen lautakunta 3.3.2015 33 Rakennuttajainsinööri

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUS HELSINGIN KATU- JA VIHERALUEIDEN KÄYTTÄJILLE. Kirjekysely ja verkkokysely 2011

KYSELYTUTKIMUS HELSINGIN KATU- JA VIHERALUEIDEN KÄYTTÄJILLE. Kirjekysely ja verkkokysely 2011 KYSELYTUTKIMUS HELSINGIN KATU- JA VIHERALUEIDEN KÄYTTÄJILLE Kirjekysely ja verkkokysely 2011 Kesä 2011 JOHDANTO Tässä raportissa on tulokset helsinkiläisille kohdistetusta kyselytutkimuksesta, jonka katu-

Lisätiedot

Liikenteen toimet pohjavesien suojelussa Ympäristöpäällikkö Tuula Säämänen, Liikennevirasto

Liikenteen toimet pohjavesien suojelussa Ympäristöpäällikkö Tuula Säämänen, Liikennevirasto Liikenteen toimet pohjavesien suojelussa Ympäristöpäällikkö Tuula Säämänen, Liikennevirasto Väylänpidon ja liikenteen pohjavesiriskit 20.11.2014 Maanteiden liukkaudentorjunta Vaihtelevat säät ovat haaste

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO 27221 17.11.2015 Suunnittelukohde Meritie sijaitsee Vihdin Nummelan taajamassa. Se on yksi pääsisääntuloväylä keskustaan. Meritiellä on kaksi

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS / Palveluosa Kouvolan kaupungin katujen ja liikennealueiden hoidosta, kunnossa- ja puhtaanapidosta

PALVELUSOPIMUS / Palveluosa Kouvolan kaupungin katujen ja liikennealueiden hoidosta, kunnossa- ja puhtaanapidosta Dnro 1(7) PALVELUSOPIMUS / Palveluosa Kouvolan kaupungin katujen ja liikennealueiden hoidosta, kunnossa- ja puhtaanapidosta 1. Palveluosan voimassaoloaika: 1.1.2016 31.12.2016 2. Hankinnan kohde Kouvolan

Lisätiedot

Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa

Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa 17.2.2017 Timo Mäkikyrö Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue Toimialue

Lisätiedot

Pyöräliikenteen seuranta ja avoimet aineistot

Pyöräliikenteen seuranta ja avoimet aineistot Reetta Keisanen Pyöräilykoordinaattori @keisasenreetta Puh 09 310 37017 pyöräliikenne.fi Pyöräliikenteen seuranta ja avoimet aineistot 26.5.2016 Kaupungin strategia Edistää kävelyn, pyöräliikenteen ja

Lisätiedot

Digitalisaation kehityksen suuntaviivat ja hyödyntäminen infra-alalla. Päällystealan digitalisoinnin työpaja

Digitalisaation kehityksen suuntaviivat ja hyödyntäminen infra-alalla. Päällystealan digitalisoinnin työpaja Digitalisaation kehityksen suuntaviivat ja hyödyntäminen infra-alalla Päällystealan digitalisoinnin työpaja 11.11.2015/ Mirja Noukka Digitalisaatiolle on tällä hallituskaudella vahva tilaus 17.11.2015

Lisätiedot

Liikennepoliittinen selonteko ja esteettömyys

Liikennepoliittinen selonteko ja esteettömyys Liikennepoliittinen selonteko ja esteettömyys Ylijohtaja Anne Herneoja 21.3.2013 Liikenteen VISIO 2030+ Kilpailukykyä ja hyvinvointia vastuullisella liikenteellä Valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko

Lisätiedot

Tiestötarkastukset ja vahingonkorvauskäsittely

Tiestötarkastukset ja vahingonkorvauskäsittely Tiestötarkastukset ja vahingonkorvauskäsittely Urakoitsijaseminaari 17.8.2016 17.8.2016 Taustaa Lapin ELY-keskuksen vahingonkorvauskäsittelyssä on noussut esille 1.10.2015 alkaneiden sopimusten myötä tilanteita,

Lisätiedot

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEKSAN KAUPUNKI Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi Selostus LUONNOS, joka päivitetään kaavan edistyessä

Lisätiedot

Ajankohtaista liikenne- ja viestintäministeriöstä

Ajankohtaista liikenne- ja viestintäministeriöstä Ajankohtaista liikenne- ja viestintäministeriöstä Pank ry:n tiemerkintäpäivät 7.-8.2.2012 Gustavelund Tuusula Yli-insinööri Mikko Karhunen Liikennepoliittinen selonteko Liikennepolitiikan linjaukset ja

Lisätiedot

Pyörätieverkko tiivistyvän maankäytön tukena

Pyörätieverkko tiivistyvän maankäytön tukena Pyörätieverkko tiivistyvän maankäytön tukena Liikenne ja maankäyttö Helsinki 8.11.2015 Niko Palo, Helsingin kaupunki Haaste: Myös uusien helsinkiläisten myötä liikkuminen kehittyy tavoitteen mukaiseen

Lisätiedot

Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. Liite IV Päättäjätyöpajan tulokset

Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. Liite IV Päättäjätyöpajan tulokset Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma Liite IV Päättäjätyöpajan tulokset Työpaja Työpaja järjestettiin 17.8. klo 17-19 Paikalla oli 11 poliittista päättäjää ja neljä viranhaltijaa Tärkeää saada

Lisätiedot