Jalankulku- ja pyöräväylien talvikunnossapito. - haasteita, kehittämistarpeita ja hyviä käytäntöjä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jalankulku- ja pyöräväylien talvikunnossapito. - haasteita, kehittämistarpeita ja hyviä käytäntöjä 23.9.2014"

Transkriptio

1 Jalankulku- ja pyöräväylien talvikunnossapito - haasteita, kehittämistarpeita ja hyviä käytäntöjä

2 Sisällys 1. Toimintaympäristö 2. Kunnossapidon toimintamalli 3. Kunnossapidon haasteita 4. Kehittämistarpeita 5. Esimerkkejä kaupunkien hyvistä käytännöistä Kalvoaineiston ovat laatineet Liikenneviraston toimeksiannosta Minna Raatikka ja Riikka Kallio WSP Finland Oy:stä. Harmaalla fontilla merkityt diat sisältävät yksityiskohtaisempaa taustatietoa, ja ne on oletuksena merkitty piilotetuksi esitysaineistosta 1

3 Lähdeaineistot Liikennevirasto: Jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnitteluohjeet (2014) HSL: HLJ 2015, Pyöräväylien kunnossapitoselvitys (2014) Hinttala: Kevyen liikenteen väylien talvihoidon yhtenäisyys keskeisimmillä reiteillä (Opinnäytetyö 2014) VERNE: PYKÄLÄ II- vaihdetta isommalle, pyöräilyn potentiaalin hyödyntäminen (talvihoito-osuus) (2014) Helsingin kaupunki: Pyöräväylien talvihoidon kehittäminen Helsingin kantakaupungissa (2013) Keskinen: Lumilogistiikan tehostaminen kaupungeissa (Diplomityö 2012) 2

4 1. Toimintaympäristö 3

5 Taustalla valtakunnallinen tavoite lisätä kävelyä ja pyöräilyä 20 % enemmän kävely- ja pyöräilymatkoja Pyöräilykuntien verkosto Ympärivuotisen pyöräilyn lisääminen Talvikunnossapidon laadun kehittäminen Laadukas kunnossapito on jäätön ja lumeton asfalttipinta tai kova lumipinta Pyöräilykuntien verkosto 4

6 Taustaa Valtakunnallisena kävelyn ja pyöräilyn tavoitteena on, että vuonna 2020 tehdään kävely- ja pyörämatkoja vähintään 20 % enemmän kuin vuonna Tämä tarkoittaa noin 300 miljoonaa uutta kävelyja pyörämatkaa vuodessa. Ympärivuotisen pyöräilyn lisääminen on tärkeää. Tällä hetkellä talvipyöräilijöiden osuus on alle puolet kesällä pyöräilevistä* Talvikunnossapidon laadun kehittäminen pyöräliikenteen kannalta on tärkeää. Ympärivuotisen pyöräilyn lisääntyminen edellyttää parempaa väylien talvikunnossapitoa. Jopa neljännes pääasiassa kesällä pyöräilevistä olisi valmis kokeilemaan talvipyöräilyä, jos talvihoito olisi parempi** *HLT **Talvipyöräilyn laajuus, sen esteet ja motiivit sekä terveysvaikutukset

7 Terminologia Kadunpitoon ja talvihoitoon liittyy useita käsitteitä, jotka vaihtelevat käyttäjän mukaan Talvikunnossapito on yleisesti puhekielessä ja liikennemerkeissä käytetty termi, jota käytetään myös lainsäädännössä 6

8 Lainsäädäntö Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) Kadunpito käsittää kadun suunnittelemisen, rakentamisen ja sen kunnossa- ja puhtaanapidon sekä muut toimenpiteet, jotka ovat tarpeen katualueen ja sen yläpuolisten ja alapuolisten johtojen, laitteiden ja rakenteiden yhteen sovittamiseksi. [MRL 84 ] Kadunpidon järjestäminen kuuluu kunnalle. Kiinteistöille kuuluvista kadunpitoon liittyvistä velvollisuuksista säädetään kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetussa laissa (1978/669). Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (ns. kunnossapito- ja puhtaanapitolaki, 1978/669) Koskee asemakaava-alueella olevia katuja, toreja, katuaukioita, puistoja, istutuksia ja muita näihin verrattavia yleisiä alueita. Määrittelee kunnan ja tontinomistajan tehtävienjaon, kunnossapidon ja puhtaanapidon sisällön ja laatutason. Sisältää säännökset kadulla ja yleisellä alueella tehtävien töiden ohjauksesta, maksuista, hallinnollisista menettelyistä, valvontaviranomaisista, valvonnasta ja sanktioista. Maantielaki Kunnossapito: maantie on pidettävä yleistä liikennettä tyydyttävässä kunnossa. Kunnossapidon tason määräytymisessä otetaan huomioon liikenteen määrä ja laatu, tien liikenteellinen merkitys sekä säätila ja sen ennakoitavissa olevat muutokset, vuorokaudenaika ja muut olosuhteet. Kunnossapidossa on liikenteen toimivuuden ja liikenneturvallisuuden lisäksi otettava huomioon ympäristönäkökohdat. [Maantielaki 3 luku 33 ] Kunta voi antaa sille kuuluvan kadunpidon kokonaan tai osittain muiden tehtäväksi. [MRL 84 ] Kunnossapitolaki ei koske yksityisteitä eikä maanteitä eikä niiden jalankulku- ja pyöräteitä. Kadunpitovelvollisuuden alkaminen ja kadunpitopäätös. [MRL 86 ] 7

9 Toimijat ja vastuut katualueilla Kunnossapitolain (1978/669) mukaan katujen ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapito kuuluu kunnille Tonttiin rajautuvan jalkakäytävän talvihoito ja puhtaanapito kuuluu kiinteistönomistajalle (kadun keskiviivaan saakka) Kunnalla on mahdollisuus ottaa tontinomistajalle kuuluvat jalkakäytävät hoitaakseen Kunta vastaa ajoratojen, pyöräteiden ja yhdistettyjen jalankulku- ja pyöräteiden talvikunnossapidosta Kunta voi halutessaan antaa kadunpidon kokonaan tai osittain esimerkiksi kaupungin oman tuottajan/liikelaitoksen tai yksityisen urakoitsijan hoidettavaksi Ympäristöministeriö

10 Toimijat ja vastuut tiealueilla Maantie on tie, joka on tarkoitettu yleiseen liikenteeseen, ja sen ylläpidosta huolehtii valtio Valtio vastaa tienpidosta eli maantien suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja liikenteen hallinnasta ja niiden kustannuksista ja käyttää tienpitoa varten saatuja oikeuksia Erityisestä syystä voi muukin taho osallistua sopimuksen mukaisesti tienpidon kustannuksiin Maantiet tulee pitää yleistä liikennettä tyydyttävässä kunnossa ja tarjota koko maassa turvalliset ja toimivat liikkumis- ja kuljetusmahdollisuudet kohtuullisin kustannuksin ottamalla huomioon eri väestöryhmien ja elinkeinoalojen liikkumistarpeet Tienpitoviranomainen voi myös päättää, että osa maantiehen kuuluvasta jalkakäytävästä tai pyörätiestä tai niiden yhdistelmästä pidetään kunnossa ilman liukkauden torjuntaa Maantiehen kuuluu: WSP Ajorata pientareineen ja muut liikenteen käyttöön tarkoitetut alueet, kuten jalkakäytävä, pyörätie, joukkoliikennettä ja sen käyttöä palveleva alue, pysäköintipaikka- ja alue sekä liikenteen ohjauslaitteet ja vastaavat tienkäyttäjien opastukseen tarvittavat rakenteet, rakennelmat ja laitteet. 9

11 Kunnossapitolaki tiivistetysti Laki sisältää ohjeistuksen ja määräykset kunnossa- ja puhtaanapitotehtäviin määrittelee vastuunjaon kunnan ja tontinomistajan kesken määrittelee laadussa huomioitavat olosuhteet ja vahingonkorvaus- sekä rikosoikeudelliset vastuut Lisäksi laissa määrätään kunnan oikeudesta ottaa kunnossa- ja puhtaanapitotehtäviä tontinomistajilta, yleisten töiden ohjauksesta ja lain valvonnasta. Laki astui voimaan ja sitä on päivitetty useita kertoja. Vuonna 2005 lakiin tehtiin uudistus. Uudistuksen tavoitteina olivat saavuttaa talvikunnossapidon yhtenäinen laatutaso. jalankulku- ja pyöräliikenteen näkökulmien huomioon ottaminen. kunnan ja tontinomistajien vastuunjakojen täsmentäminen. Lain mukaan kunnan on mahdollista asettaa kunnossapidettävät kadut kiireellisyysjärjestykseen, jolloin väylien priorisointi on mahdollista. Lain mukaan tiet tulee pitää liikenteellisesti tyydyttävässä kunnossa. Laki ei kuitenkaan määrittele kunnossapidon laatutasoa vaan sen määrittäminen on kunnan vastuulla. 10

12 Toimijat ja vastuut Kunta vastaa ajoratojen, pyöräteiden ja yhdistettyjen jalankulku- ja pyöräteiden talvikunnossapidosta. Kadun rakenteiden ja istutusten kunnossapito kuuluu kunnalle koko katualueella. Tontinomistajan velvollisuutena on poistaa lumi ja jää tontin kohdalla olevalta jalkakäytävältä. Jalkakäytävälle tai sen viereen aurattujen lumivallien poiskuljetus kuuluu tarvittaessa tontinomistajalle. Myös jalkakäytävän viereinen katuoja ja sadevesikouru tulee pitää lumettomana ja jäättömänä. Tontinomistajan tulee tarvittaessa hiekoittaa jalkakäytävä liukastumisen estämiseksi. Keväinen hiekanpoisto jalkakäytävältä kuuluu myös tontinomistajalle. Kunnalla on mahdollisuus ottaa tontinomistajalle kuuluvat jalkakäytävät hoitaakseen. 11

13 2. Kunnossapidon toimintamalli 12

14 Hoitoluokat Jalankulku- ja pyöräväylien hoitoluokkia on yleensä kaksi tai kolme. Hoitoluokat perustuvat yleisimmin rinnakkaisen ajoradan hoitoluokkaan. Kunnissa ja kaupungeissa hoitoluokitukset ja laatutasovaatimukset pohjautuvat yleensä Kuntaliiton alueurakointiohjeeseen (2003). Ohjeita on sovellettu kunta- ja kaupunkikohtaisesti. ELY-keskukset noudattavat Liikenneviraston hoitoluokituksia ja laatutasovaatimuksia, jotka on koottu julkaisuun Tiehallinto, talvihoidon toimintalinjat (2009). Esimerkki Oulun kaupungin ja ELY-keskuksen hoitoluokkien I ja II laatuvaatimuksista HSL

15 Hoitoluokat Kävelyn ja pyöräilyn kannalta voi olla joskus haitallista, että kulkumuotojen hoitoluokat rinnastetaan ajoradan hoitoluokkaan. Jos pääpyöräreitin vieressä oleva ajorata kuuluu alempaan hoitoluokkaan, se hoidetaan ajoradan hoitoluokan perusteella Pyöräilyn ja jalankulun yhteiset talvikunnossapidon laatuvaatimukset eivät huomioi kulkumuotojen erilaisia rooleja, esimerkiksi liukkaudentorjunnassa niiden tarpeet voivat olla erilaiset Hoitoluokituksiin ja laatutason vaatimuksiin voi olla kuntakohtaisten ohjeiden lisäksi työkohtaisia tarkennuksia (esim. ELY ja Espoo) Esimerkki ELY:n tarkennuksista Kuivaa lunta sallitaan jättää auraamatta enintään 1,5 cm. Haittaavaa märkää lunta ja sohjoa ei saa jättää auraamatta. Pehmenevä polanne pidetään enintään 2 cm paksuna. Voimassaoloajan ulkopuolella lunta ei saa olla yli 8 cm. Päätien vieressä olevat väylät aurataan heti päätien jälkeen. Yli 2 cm syviä jyrkkiä tai muuten haittaavia epätasaisuuksia ei saa olla. Riittävä kitka turvalliseen kävelyyn ja pyöräilyyn. Pysäkkiyhteydet hoidetaan kuten muu kevyen liikenteen väylä. Suojatie hoidetaan niin, että pinta on turvallinen käyttää. Uudessa vuonna 2014 ilmestyneessä jalankulku- ja pyöräväyliä koskevassa suunnitteluohjeessa on annettu yleisiä ohjeita ja suosituksia talvikunnossapitoon 14

16 Esimerkkejä hoitoluokituksista HSL

17 Kunnossapidon organisointi Perinteisesti käytössä on ollut tuotantolähtöinen toimintatapa eli kadunja tienpitäjä on tuottanut (lakisääteiset) palvelut itse. Nykyisin yleisiä toimintamalleja ovat: tilaaja-tuottaja -malli: yksityiset palveluntuottajat/ urakoitsijat konsernin sisäinen tilaus: oma liikelaitos tai nettobudjetoitu virasto kaupungin oma tuotanto: oma tuotantoyksikkö Hoitoalueet kilpailutetaan yksityisillä yleisimmin alueurakoina, jotka ovat tyypillisesti kokonaishoitourakoita. Hankintatavoissa on toisistaan poikkeavia sovelluksia, variaatioita ja sekamalleja. 17

18 Esimerkkejä toimintamalleista HSL

19 Esimerkkejä tuotantoalueista HSL

20 Esimerkki pyöräilyn laatureitistä ja sen talvikunnossapidosta Esimerkkireitti on seudullinen laatukäytävä: Pääradan varsi Helsinki Vantaa Kerava. Reitti kulkee kolmen kaupungin läpi ja sen pituus on 32 km. Reitille sijoittuu 10 eri urakka-aluetta ja hoitovastuu on viidellä eri toimijalla, joilla kaikilla on erilaiset laatutasovaatimukset. Erilaiset hankintatavat ja -mallit johtavat siihen, että yksittäisellä reitillä voi olla montakin eri toimijaa ja laatutavoitetta. seudullinen laatukäytävä HSL

21 3. Kunnossapidon haasteita 21

22 Eri tasoilla ilmeneviä haasteita - yhteenveto Talvihoidon kehittämisen merkittävimmät haasteet eivät liity ensisijaisesti rahoitukseen tai työmenetelmiin. Yleisempiä haasteita käyttäjän ja tuottajan näkökulmasta ovat Ylläpidon heikko arvostus verrattuna uuden rakentamiseen Priorisoinnin puute ja suunnitelmallisuus Vaihtelevat organisaatiot, vastuiden epäselvyys ja heikko vuorovaikutus Lumitilojen niukkuus ja siihen liittyvä selkeä ohjeistus Laatuvaatimusten heikko vastaavuus pyöräilyn tarpeisiin Kunnossapitokaluston vastaavuus pyöräilyn laatutavoitteisiin ja menetelmien hidas kehittyminen 22

23 Haasteet käyttäjän näkökulmasta TALVIKUNNOSSAPIDON HEIKKO LAATU HALLINNOLLISET TEKIJÄT Epäselvät urakka-alueet Useat urakka- ja hoitoalueet yhdellä reitillä laatutason vaihtelu LAATUVAATIMUKSET EIVÄT VASTAA TAVOITETASOA Laatuvaatimukset pätevät vain klo 17 saakka, jolloin iltapäivästä satanut lumi poistetaan aikaisintaan aamulla Kävelyn ja pyöräilyn talvikunnossapidon rinnastaminen ajoradan hoitoluokkiin KÄVELYN JA PYÖRÄILYN TARPEET OVAT ERILAISET Yhdistettyjä väyliä ei voida hoitaa vain toisen kulkumuodon tarpeiden perusteella, vaan joudutaan tekemään kompromisseja Kävelijöiden ja pyöräilijöiden tarpeet voivat olla erilaiset (esim. liukkaudentorjunnassa), laatuvaatimukset eivät huomio erilaisia tarpeita TIEDON PUUTE Ajankohtaista tai kartalla esitettyä tietoa talvihoidetuista väylistä ei välttämättä ole saatavilla 23

24 Otso Kivekäs Pyöräteiden käyttö lumitilana ja kapeiden kohteiden auraamatta jättäminen aiheuttaa estevaikutuksia ja vaarallisia tilanteita pyöräilijöille ja kävelijöille 24

25 Jarmo Nieminen Aurausjärjestys, jossa ajoradan lumet jäävät pitkäksi aikaa kevyen liikenteen väylälle, aiheuttaa ongelmia pyöräilijöille ja kävelijöille 25

26 Mika Hinttala Mika Hinttala Huolimattomasta aurauksesta johtuva pinnan epätasaisuus hankaloittaa kävelijöiden ja pyöräilijöiden kulkua. Pahimmassa tapauksessa se muodostaa esteen kulkemiselle. 26

27 Mika Hinttala Mika Hinttala Jäätynyt sohjo ja polanteet vaikeuttavat pyöräilyä. Sohjoa syntyy, kun lunta ei ole aurattu tarpeeksi syvältä. 27

28 Haasteena on hiekoituksen puute ja kuivatuksen huono suunnittelu ja toteutus. Heikko kuivausjärjestelmä jättää sulamisvedet tien pinnalle, ja jäätyessään ne muodostavat vaarallisen esteen kävelijöille ja pyöräilijöille. 28 Mika Hinttala

29 Mika Hinttala Mika Hinttala Alikuluissa huono kuivatus ja liukkaus muodostavat esteen ja luovat vaarallisia tilanteita 29

30 Haasteet tuottajan näkökulmasta SUUNNITTELUPERIAATTEET JA -LINJAUKSET Kokonaisvaltainen ja priorisoitu pääpyöräreittien talvihoitosuunnitelma puuttuu Pääpyöräreittejä ei ole välttämättä suunniteltu talvihoidon näkökulma huomioiden Väylien kapeus ja risteyskohdat ovat haasteellisia nykyiselle kalustolle Päätöksenteossa painotetaan mieluummin uusinvestointeja kuin ylläpitoa LUMITILAN PUUTE HALLINNOLLISET JA LAADULLISET TEKIJÄT Poikkeustilanteille ei ole omia laatuvaatimuksia Vastuualueiden epäselvyys: esim. kiinteistön vastuulla olevat lumet saattavat jäädä hoitamatta. Lisäksi kiinteistöille suunnattu selkeä ohjeistus puuttuu. Ei ole resursseja valvoa laatua edes pistokoemaisesti Laatutason toteutumisessa ja laadun valvonnassa on puutteita Laatuvaatimusten saavuttaminen ristiriidassa toimintatapoja rajoittavien ohjeiden kanssa, esim. aurauksen aiheuttama häirintä aikaisin aamusta / yöllä 30

31 Haasteet tuottajan näkökulmasta (jatkoa) SUUNNITTELUPERIAATTEET JA -LINJAUKSET Suunnittelijoilla ei välttämättä aina tarpeeksi tietoa suunnitteluratkaisujen vaikutuksesta ylläpidon kustannuksiin. Kadun suunnittelulla kaavoituksen sallimissa rajoissa voidaan vaikuttaa merkittävästi ylläpidon kustannuksiin. Suunnitteluratkaisut voivat vaikuttaa laadukkaaseen talvikunnossapitoon. Jos esimerkiksi väylää suunniteltaessa ei ole huomioitu auraukseen ja lumen säilytykseen tarvittavaa tilaa, se voi vaikeuttaa kunnossapitoa. Lisäksi erityiskaluston hankinta voidaan kokea haasteena, jos tarvittavia resursseja ei ole saatavilla. Kirjallisuuden perusteella yhdeksi haasteeksi on noussut uudisrakentamisen vahvempi arvostus verrattuna ylläpitoon. Tämä heijastuu osittain suunnitteluperiaatteisiin ja linjauksiin. 31

32 Lumitila ja lumilogistiikka Kustannusvertailut osoittavat, että lumen lähisiirto tulee selvästi halvemmaksi kuin lumen kuljettaminen Esimerkiksi lähisiirtämällä 30 %:a lumesta saadaan 19 %:n kustannussäästöt. Samalla vähenevät myös hiilidioksidipäästöt. Pelkän lähisiirron kustannukset ovat 64 % pelkkään kuljetukseen verrattuna. Anna Keskinen Anna Keskinen Enemmän lähisiirtoa Vähemmän kuljetusta 32

33 Lumilogistiikka Lumien siirtely ja kuormaaminen voivat olla merkittävä osa talvihoitotoimia ja sen kokonaiskustannuksia. Tämä on johtanut siihen, että lumen kuljetustarvetta on pyritty vähentämään. Lumen kuormaus ja siirtotyöt ovat usein alueurakoissa yksikköhintaisia tehtäviä. Lumen siirtotehtävät kuuluvat kiinteähintaisiin urakoihin. Keskinen

34 5. Kehittämistarpeita 34

35 Kehitysehdotukset - yhteenveto Reittikohtaiseen auraukseen siirtyminen Tärkeimpien pyöräreittien priorisoiminen ja niiden laatuvaatimusten päivittäminen Laatuvaatimusten määrittäminen erikseen pyöräteille, jalkakäytäville ja ajokaistoille Menetelmien ja uusien ratkaisujen kehittäminen Ohjeiden, yhteistyön ja laadunvalvonnan kehittäminen Tiedottamisen tehostaminen 35

36 Kunnossapidonkehittämismahdollisuuksia ongelmatyypeittäin HSL

37 Reittikohtainen auraus Helsingin tutkimuksen (2013) mukaan reittikohtaisen urakoinnin kustannukset ovat 20 % suuremmat kuin nykyisen mukaisessa urakoinnissa. Reittikohtaisella urakoinnilla voidaan kuitenkin huomattavasti parantaa pyöräliikenteen olosuhteita talvella. Selvityksen mukaan parhaaseen urakointitapaan päästään yhdistämällä reittiurakointi ja alueurakointi, siten että alueen sisällä oleva urakoitsija hoitaa reittiurakoinnin. 37

38 Reittikohtainen auraus vaiheittainen siirtyminen Kokeilu: yhden priorisoidun pääreitin talvihoito reittikohtaisesti ja yhden koneen kustannusten arviointia Pitkäaikaisena tavoitteena tulisi olla pääreittien talvihoito reittikohtaisina urakoina Pääreittien saumakohtien korostaminen korkeammalla prioriteetilla alueurakoissa Yleisesti reittikohtaisessa aurauksessa sopimusajan pituuden tulisi olla yli 3 vuotta, ja jos pitää investoida uusiin koneisiin, sopimusajan tulisi olla ainakin 7 vuotta 38

39 Reittikohtainen auraus Reittikohtaiseen auraukseen voitaisiin siirtyä kokeilemalla yhden pääreitin talvihoitoa yhdellä koneella, jotta reitille saadaan hyvä laatutaso. Samalla päästäisiin kokeilemaan muitakin välineitä kuin auraa. Samoin kustannusten arvioinnissa voitaisiin keskittyä aluksi yhteen tärkeimpään reittiin: kustannukset vain yhdelle koneelle, joka hoitaisi yhden tietyn reitin. Toinen vaihtoehtoinen tapa siirtyä kohti reittiaurausta olisi pääreittien saumakohtien (urakkarajat ja ajorataylitykset) korostaminen korkeammalla prioriteetilla alueurakoissa (työkohtaisten tarkennusten käyttöönotto). Pitkäaikaisena tavoitteena tulisi olla pääreittien talvihoito reittikohtaisina urakoina (tuotantotapamuutos). 39

40 Case: Helsingin reittikohtainen auraus Selvitettiin kahden skenaarion avulla reittikohtaisen aurauksen mahdollisuuksia ja vaikutuksia Skenaarioiden 1 ja 2 talvihoitomenetelmät eroavat toisistaan oleellisesti. Nykytilanteen mukainen urakointi perustuu leveän ajoratakaluston ja joiltakin osin pienemmän kaluston käyttöön, talvihoitomenetelminä auraus ja hiekoitus. Reittikohtainen urakointi perustuu pyöräreiteille sopivaan talvihoitokalustoon ja menetelmiin, joita ovat mm. auraus, suolaus syystalvella, ei pyörätien hiekoitusta sekä linkous ja lumen harjaus siellä missä se on mahdollista. Reittikohtaisen talvihoidon ehdotettu testireitti, 8km Meilahti Töölö Kluuvi Pasila (rautatieasema). KSV

41 Case: Helsingin reittikohtainen auraus - Tulokset KSV

42 Tärkeimpien reittien priorisointi Priorisointi ja talvipyöräilyn pääreittien määrittely tulisi tehdä vuorovaikutteisesti yhdessä pyöräilijöiden, urakoitsijoiden ja kunnossapidon suunnittelijoiden kanssa Priorisoinnissa tulee huomioida seuraavia näkökulmia: laatukäytävät keskustan pyöräilyolosuhteiden kehittäminen liikkumisesteisten tarpeiden huomioiminen pyöräilyn edistäminen kunnossapitoluokituksen keinoin WSP 42

43 Tärkeimpien reittien priorisointi Case: Kuopio Kuopion kunnossapidon luokitusten tarkistaminen lähti liikkeelle kunnossapidon säästötavoitteista. Tavoitteena oli reittien priorisointi ja tärkeiden alueiden ja reittien tunnistaminen käyttäjän (erityisesti jalankulkijan ja pyöräilijän) ja kunnossapidon näkökulmasta Jos paremmalla kunnossapidolla voidaan estää edes 10 % Kuopiossa vuosittain tapahtuvista kaatumistapaturmista eli noin 130 tapaturmaa vuodessa saadaan sairaanhoidon kustannuksia ja työpanoksen ja hyvinvoinnin menetyksiä säästettyä noin euroa. Selvityksessä ehdotetuilla kunnossapitoluokituksen toimenpiteillä on yhteensä noin euron vuosittainen kunnossapidon kustannuksia lisäävä vaikutus. Yksittäisen kaatumistapaturman hinta on keskimäärin euroa. Perälä

44 Laatuvaatimusten kehittäminen Kevyen liikenteen väyliä koskevat vaatimukset voisi jakaa koskemaan erikseen pyöräteitä ja jalkakäytäviä Ylläpitoluokkien kehittäminen siten, että tietyn pyörätien ylläpitoluokkaa on mahdollisuus nostaa luokkaa ylöspäin, jos kyseessä on tärkeä pääpyöräreitti. Tämä voisi tapahtua luomalla ns. superreittejä, joiden talvihoitoon lisätään halutut laatuvaatimukset Superluokan laatuvaatimusten määrittelyssä tulisi harkita ainakin seuraavia seikkoja: Pyöräteiden (kevyen liikenteen väylien) auraus ennen ajokaistojen aurausta Aurauksen lähtökynnys 2 cm Pyörätietä ei hiekoiteta Sohjo pyritään poistamaan pyörätieltä heti, ennen kuin se jäätyy 44

45 Menetelmien ja uusien ratkaisujen kehittäminen PINNAN TASAISUUDEN PARANTAMINEN Aurauskertojen lisääminen Polanteen ohentamisen ennakointi ennen suojasäätä ja näin toimenpideaikojen laajentaminen Auran terien osalta ehdotetaan pyöräteillä kokeiltavaksi tasaterää, joka tuottaa kovan ja sileän pinnan, sekä kumireikäterää, joka ei jätä irtolunta väylälle Marie Forsvinge 45

46 HIEKOITUSMENETELMIEN KEHITTÄMINEN Pääreiteillä liukkaudentorjunnassa vain rengasystävällisen sepelin käyttäminen Erotellun pyörätien hiekoittamatta jättäminen: jalkakäytävältä kulkeutuu hiekkaa pyörätielle, mutta se on pienempi paha kuin että pyörätiellä olisi täysi hiekoitus Suolausta voidaan kokeilla pyöräteillä hiekoituksen sijaan syyskaudella Menetelmien ja uusien ratkaisujen kehittäminen Levityskynnyksen tulisi olla korkeahko ja pyöräilijöille tulisi suositella nastarenkaiden käyttöä Kalle Vaismaa 46

47 Menetelmien ja uusien ratkaisujen kehittäminen LINKOUS Linkousta voidaan käyttää Lumien lähisiirtoon (tiiviin lumivallin tekeminen välikaistalle tai pientareelle) Lumen poisheittämiseen väylältä (jos väylän vieressä on vapaata tilaa, jonne lumi on mahdollista heittää, esimerkiksi ranta-alue tai muu luonnontilainen alue) Lumen kuormaukseen kuorma-auton lavalle Umeå kommun Menetelmällä on suuria mahdollisuuksia, ja sitä tulisikin kokeilla jollakin pääpyöräreitillä, joka täyttää linkoukselle asetetut ehdot (Ks. tarkemmat ehdot Pyöräväylien talvihoidon kehittäminen Helsingin kantakaupungissa -julkaisusta s.46-47) 47

48 Menetelmien ja uusien ratkaisujen kehittäminen KATUJÄRJESTELYT Katujärjestelyissä ajoradan ja pyörätien väliin jätetään tilaa aurattavalle lumelle. Tila mahdollistaa lumen säilytyksen ja samalla lumikarhe suojaa pyörätietä ajoradalta tulevilta roiskeilta. * Uumajassa on periaatteena rakentaa pyörä- ja kävelyväylän sekä ajoradan väliin viherkaista (3m), joka toimii lumen säilytystilana * Kööpenhaminassa pyörätien ja ajoradan väliin on suunniteltu 0,5 m levyinen lumitila, jonka ansiosta lumia ei aina tarvitse kuljettaa lainkaan 48

49 Menetelmien ja uusien ratkaisujen kehittäminen SUOLAUS Toimii parhaiten, kun lämpötila vaihtelee nollan tienoilla ja pyörätie sulaa ja jäätyy usein Hyviä kohteita ovat jyrkät mäet, tiukat kaarteet tai muut kohdat, joissa väylän kaltevuus on pituus- tai leveyssuuntaan suurempi Paras ajankohta on alkusyksy (lokakuu) aina lumien tuloon saakka. Tällöin estettäisiin tilanne, jossa pyörätie on hiekoitettu, mutta lunta ei välttämättä ole väylällä pitkään aikaan Suolaukselle tulee esittää omat laatuvaatimukset Kalle Vaismaa 49

50 Menetelmien ja uusien ratkaisujen kehittäminen HARJAUS Suositeltavaa pienillä lumen määrillä Lisäksi on huomioitava, että * Pyörätie ja jalkakäytävä on erotettu rakenteellisesti toisistaan, jolloin hiekka ei kulkeudu pyörätielle * Pyörätien vieressä ei ole ajoneuvopysäköintiä tai laitteita/rakenteita, joita harjakoneesta lentävä hiekka voisi vahingoittaa Irina Skogvold 50

51 Ohjeiden, yhteistyön ja laadunvalvonnan kehittäminen Laatuvaatimusten lisäksi urakoitsijoita tulee ohjeistaa työn tekemiseen Ohjeissa tai urakkasopimuksissa tulisi velvoittaa yhteistyöhön ja raja-alueiden hoidon koordinoimiseen Laadunvalvontaan olisi osoitettava resursseja sekä kehitettävä hankintamalleja ja kannustimia sellaisiksi, että ne kannustavat hyvän laadun tuottamiseen. Hyvää lopputulosta ei saavuteta tukeutumalla vain tuottajan tekemään laadunvalvontaan, vaan myös tilaajalla tulee olla resursseja valvoa laatua edes pistokoemaisesti. 50

52 Tiedottamisen tehostaminen Tavoitteena tulisi olla reaaliaikaisen talvihoitotiedon jakaminen käyttäjille latutilannemallilla. Tämä vaatisi rajapintojen avaamisen ja avoimeen dataan pohjautuvaa sovelluskehitystä. Keinoja esimerkiksi talvipyöräilykartta tai kaupunkien talvihoitoluokitusten sisällyttäminen kaupunkien reittioppaaseen tms. sovellukseen Esimerkiksi Oulun kaupungin reittioppaaseen on syötetty talvikunnossapidettävät reitit ja niiden luokitus osaksi reitin tietoja 51

53 Tiedottamisen tehostaminen Palautejärjestelmien kehittäminen, joka lisää vuoropuhelua asukkaiden suuntaan Uumajan kaupungin kotisivuilla on reaaliaikainen tiedotus talvikunnossapidosta 52

54 6. Esimerkkejä kaupunkien hyvistä käytännöistä 53

55 Esimerkkikaupungit 54

56 Tilastoja tarkasteltavista kaupungeista talven ja talvihoidon perustiedot Linköping Uumaja Kööpenhamina Oulu Talven pituus/ Kylmäkausi lunta maassa Lumen syvyys ,8 50 Pyörätiet, km/ jalankulku- ja pyörätiet, km jk (90km priorisoitu) 238 (67km priorisoitu) 358+jk 619 (yhdistetty jk+pp) Pyörä/ pyörä ja kävelytiet per 4 3,8 2,0 0,7 3, asukasta Talvikunnossapidon 5 2,4 0,8 (4,7) 1,3 budjetti Keskivertotalvena lunta Poiskuljetetun lumen määrä talvella (m3) 6 ka ei tarvitse kuljettaa lainkaan pois Lumen aurauskerrat Talvella (I luokka/ II luokka) Liukkauden torjuntakerrat Talvella (I luokka/ II luokka) 100/ 25 30/15 29 pyörä- ja 9 kävelytiet / pyörä- ja 9 kävelytiet 16 Verne

57 Tilastoja tarkasteltavista kaupungeista Linköping Uumaja Kööpenhamina Oulu 1.Talven pituus/ lunta maassa 1.lumipeitepäivien lkm 20 v ajalla, keskiarvo, v lumipeitepäivien lkm 20 v ajalla, keskiarvo, v Kylmäkausi lumipeitepäivien lkm 30 v ajalla, keskiarvo, v Lumen syvyys 1.keskiarvo 15,2 vuosina keskiarvo 15,2 vuosina keskim. syvin arvo keskiarvo 15,3 vuosina Pyörätiet, km/ jalankulku- ja pyörätiet, km 560+jk (90km priorisoitu) 238 (67km priorisoitu) 358+jk 619 (yhdistetty jk+pp) 4. Pyörä/ pyörä ja kävelytiet per 1000 asukasta Asukasluku (2011) Asukasluku (2012) Asukasluku (2012) Asukasluku (2013) 5. Talvikunnossapidon budjetti kävely ja pyöräily pyöräväylät (koko budjetti 4,1M ) koko budjetti (pyöräväyliä ei ole eroteltu) I- ja II-luokan jk+pp väylät (ainoastaan kaupungin oma tuotanto) 6. Poiskuljetetun lumen määrä talvella (m3) m3 (keskimäärin) (2011/12) Keskivertotalvena lunta ei tarvitse kuljettaa lainkaan pois (sis. myös keskustan jalankulkuväylät) Verne

58 Tilastoja tarkasteltavista kaupungeista talvihoidon organisointi Linköping Uumaja Kööpenhamina Oulu Urakoitsijoiden lkm 6 1 +kaupunki huolehtii itse keskustan alueesta Oulun tekninen liikelaitos (TEKLI) Sopimuskausi Urakka-alueita Urakkatyyppi Aluekohtainen, 90 km reittikohtainen priorisoitu väylästö Aluekohtainen Reittikohtainen Aluekohtainen Kaluston määrä 3 suolaus+ harjauskonetta, 55 traktoria koko väylästön hoitoon (pyörä- ja autotiet) 19 traktoria, joista 2 ainoastaan hiekoitukseen muut auraus+ hiekoitus. Yhteensä urakoitsijan kanssa 45 traktoria 28 traktoria pyöräteiden hoitoon (suolaus+harjaus) 36 traktoria kävelyväylien hoitoon (suolaus+harjaus) TEKLI: 20 auraustraktoria + 4 aliurakoitsijan traktoria 19 traktoria hiekoitukseen (lisäksi muilla urakoitsijoilla oma kalusto) Verne

59 LINKÖPING - Priorisoitu verkko Linköpings kommun 58

60 Linköping Kaupunki on priorisoinut 90 kilometriä pyörä- ja kävelyverkostoa talvikunnossapidon ensimmäiseen luokkaan. Priorisoidun verkon hoitovaatimukset Lumiraja 1 cm Työn tulee olla tehty 4 h lumirajan täyttymisestä Menetelminä harjaus ja suolaus. Jos lämpötila laskee alle -10 asteen ei suolausta voida käyttää. Kovalla lumisateella harja korvataan auralla. Priorisoidun reitin kunnossapito kuuluu yhdelle urakoitsijalle, vaikka väylät kulkevat usean eri urakka-alueen läpi Verkosto pyrkii takaamaan saavutettavuuden tärkeimpiin työpaikkakeskittymiin, yliopistoon, kouluihin ja keskustaan Priorisoidun verkoston avulla asukkaat tietävät, mitkä reitit ovat varmasti käytettävissä ympäri vuoden kävellen ja pyörällä 59

61 Linköping Urakoitsijoiden lisäksi kaupunki on talvella yhteydessä muihin sidosryhmiin. Esimerkiksi joukkoliikenneoperaattoria tiedotetaan ennakkoon talvihoidon ongelmista. Verne

62 Linköping Priorisoitu verkko (90 km) Muu verkosto Matkakeskus ja keskusta Jalkakäytävät Lumiraja 1 cm Lumiraja 3 cm Keskustan tulee olla puhdistettuna lumesta 6 h lumisateen loppumisen jälkeen Kuuluu kiinteistön omistajan vastuulle (kuten Suomessakin). Työn tulee olla tehty 4 h lumirajan täyttymisestä Työn tulee olla tehty 8 h lumirajan täyttymisestä Matkakeskuksen tulee olla puhdistettuna lumesta 3 h lumisateen loppumisen jälkeen Kokeilu yhdellä katuosuudella talvella , jossa kiinteistön omistajilla oli mahdollisuus ostaa alueen hoito ulkopuoliselta urakoitsijalta. Kokeilun tulokset olivat lupaavia. Menetelminä harjaus ja suolaus. Jos lämpötila laskee alle -10 asteen ei suolausta voida käyttää. Kovalla lumisateella harja korvataan auralla. Menetelminä lumen auraus ja hiekoitus Kävelyalueita pidetään sulina mm. lämmitysjärjestelmän avulla. Verne

63 UUMAJA - Laatu edellä 62

64 Uumaja Kaupunki on antanut laatujulistuksen: lumen määrään, aurauksen ajankohtaan, jatkuvaan kehittymiseen ja kommunikointiin liittyviä sitoumuksia Kaupunki tiedottaa ajantasaisesti kunnossapidon etenemisestä kotisivuillansa. Tämä vähentää asiakaspalvelun kuormitusta. Lisäksi sivuilta löytyy priorisoidun verkon kartta ja sähköinen palautekartta, johon voi antaa avoimesti palautetta. 63

65 Uumaja kunnossapidon menetelmiä Tärkeimpiä kävelylle ja pyöräilylle tarkoitettuja alikulkuja ja siltoja on lämmitetty. Lämmityksessä hyödynnetään kiertovettä. Sulatusjärjestelmän maksavat 2,5-3 kertaa enemmän kuin perinteiset kunnossapitomenetelmät, mutta niiden hyötyjen katsotaan olevan vielä suuremmat. Verne 64

66 Uumaja kunnossapidon menetelmiä Yksi talvikunnossapidon innovatiivinen menetelmä on warm wetted sand Menetelmässä hiekka sekoitetaan kuumaan veteen ennen tien pinnalle levittämistä, jolloin hiekka pysyy tehokkaammin kiinni ja kitkan määrä on korkeampi kuin tavallisessa hiekassa. Menetelmä soveltuu erityisesti olosuhteisiin, jolloin lämpötila on alle -1 astetta. Menetelmän huomattiin olevan tavallista hiekkaa tehokkaampaa, joskin kalliimpaa. Tehokkuuden vuoksi hiekkaa tarvitsee levittää kaduille harvemmin, minkä takia kokonaiskustannukset eivät Uumajassa ole hiekan käyttöönoton jälkeen juurikaan nousseet. Niska Niska, VTI

TALVITIEPÄIVÄT 2014 Jyväskylä. Kunnossapito ja talous

TALVITIEPÄIVÄT 2014 Jyväskylä. Kunnossapito ja talous TALVITIEPÄIVÄT 2014 Jyväskylä Kunnossapito ja talous Kuntasektorin kalustovaatimukset Katujen kunnossapito Asemakaava-alueella kadun kunnossapito kuuluu kunnalle (Laki katujen ja eräiden yleisten alueiden

Lisätiedot

Tekninen palvelualue Kunnallistekniset palvelut 21.3.2011 TALVIKUNNOSSAPITO KEVYTLIIKENNEVÄYLILLÄ

Tekninen palvelualue Kunnallistekniset palvelut 21.3.2011 TALVIKUNNOSSAPITO KEVYTLIIKENNEVÄYLILLÄ Savonlinnan kaupunki TYÖOHJEITA Tekninen palvelualue Kunnallistekniset palvelut 21.3.2011 TALVIKUNNOSSAPITO KEVYTLIIKENNEVÄYLILLÄ YLEISTÄ Laki kadun ja eräiden alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (547/2005)

Lisätiedot

Parikkalan kunta Tekninen toimi Harjukuja Parikkala puh KATUJEN KUNNOSSAPITO LUOKITUS Talvihoito

Parikkalan kunta Tekninen toimi Harjukuja Parikkala puh KATUJEN KUNNOSSAPITO LUOKITUS Talvihoito Talvihoito 1 Katujen ja kevyenliikenteen väylien kunnossapitoluokitus Talvikunnossapito 1.0 Yleistä Parikkalan kunnan kadut on jaettu kolmeen eri kunnossapitoluokkaan. Kunnossapitoluokituksen avulla määritetään

Lisätiedot

Katujen kunnossapitoluokitus ja -tehtävät

Katujen kunnossapitoluokitus ja -tehtävät Katujen kunnossapitoluokitus ja -tehtävät Katujen kunnossapitoluokitus ja -tehtävät Raision yleisten alueiden kunnossapidosta vastaa Raision kaupungin Teknisen keskuksen Kunnallistekniset palvelut yksikkö.

Lisätiedot

Kadut kuntoon VASTUUT KADUN KUNNOSSA- JA PUHTAANAPIDOSTA MUUTTUIVAT 1.11.2005

Kadut kuntoon VASTUUT KADUN KUNNOSSA- JA PUHTAANAPIDOSTA MUUTTUIVAT 1.11.2005 Kadut kuntoon VASTUUT KADUN KUNNOSSA- JA PUHTAANAPIDOSTA MUUTTUIVAT..2005 Kunnossapidon laatuvaatimukset Kadun kunnossapidon tarkoituksena on pitää katu ajoneuvoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn tarpeiden

Lisätiedot

Maanteiden talvihoitoluokat Lapin alueella 2013-

Maanteiden talvihoitoluokat Lapin alueella 2013- Maanteiden talvihoitoluokat Lapin alueella 2013-11.10.2013 1 Talvihoitoluokka I Tie pääosan ajasta paljas Voi esiintyä kapeita, matalia polannekaistoja ajokaistojen ja ajourien välissä Sään muutostilanteissa

Lisätiedot

"Esteettömyyden hallinta tiestön hoitopalveluiden hankintaketjussa" Esteetön liikkumisympäristö - koulutus, Oulu 23.2.2006

Esteettömyyden hallinta tiestön hoitopalveluiden hankintaketjussa Esteetön liikkumisympäristö - koulutus, Oulu 23.2.2006 1 Esteetön liikkumisympäristö - koulutus, Oulu 23.2.2006 "Esteettömyyden hallinta tiestön hoitopalveluiden hankintaketjussa" Martti Oulun tiepiiri 2 Tiestön hoidon hankinta Tiehallinnossa Hoitourakoitsijan

Lisätiedot

Pyöräväylien talvihoito

Pyöräväylien talvihoito Pyöräväylien talvihoito WCC-jälkiseminaari 30.9.2016 Minna Raatikka Kaisa Karhula Miksi pyöräilyväylien talvihoitoon tulisi panostaa? Karhula muokattu: Mikael Colville-Andersen Miksi pyöräväylien talvihoitoon

Lisätiedot

Väylät aurataan muiden väylien tultua auratuiksi. Ainoastaan arkipäivisin klo 7 ja 16 välillä, lukuun ottamatta erityisen vaikeita olosuhteita.

Väylät aurataan muiden väylien tultua auratuiksi. Ainoastaan arkipäivisin klo 7 ja 16 välillä, lukuun ottamatta erityisen vaikeita olosuhteita. 12.3.2015 HOITOTASON MÄÄRITTELY 2015 1/5 Lumen poisto Aloitetaan, kun lunta on Aloitetaan, kun lunta on kertynyt enintään 3 cm. kertynyt enintään 5 cm. Aurataan ennen asuntokatuja. Polanteen poisto Polanteet

Lisätiedot

KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET

KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Auraus: ajoradat... 3 Auraus: jalkakäytävät, kevyen liikenteen väylät, laatukäytävät... 4 Sohjon poisto: ajoradat, kevyen liikenteen väylät...

Lisätiedot

Talvihoitoluokka Is. Laatuvaatimukset Lumi 4 cm / toimenpideaika 2,5 h Sohjo 2 cm / toimenpideaika 2 h Pinnan tasaisuus 0 cm / ei toimenpideaikaa

Talvihoitoluokka Is. Laatuvaatimukset Lumi 4 cm / toimenpideaika 2,5 h Sohjo 2 cm / toimenpideaika 2 h Pinnan tasaisuus 0 cm / ei toimenpideaikaa Talvihoitoluokka Is Tie pääosan ajasta paljas Kylminä kausina voi esiintyä kapeita, matalia polanne-kaistoja ajokaistojen ja ajourien välissä Pakkaskausina voi olla osittain jäinen Liukkauden ongelmatilanteet

Lisätiedot

Pyöräteiden talvihoidon kokeilu

Pyöräteiden talvihoidon kokeilu Pyöräteiden talvihoidon kokeilu 2015-2016 GoExpo-messut 4.3.2016 Aiju Heinonen Ylläpitoinsinööri Helsingin kaupungin rakennusvirasto Talvihoidon nykyisiä laatuvaatimuksia Jalankulun ja pyöräilyn väylät

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN LIIKENNEALUEIDEN TALVIHOITO

ORIVEDEN KAUPUNGIN LIIKENNEALUEIDEN TALVIHOITO Talvihoidon tuotekortit ORIVEDEN KAUPUNGIN LIIKENNEALUEIDEN TALVIHOITO TALVIHOIDON TUOTEKORTIT Talvihoidon tuotekortit 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO LIIKENNEALUEIDEN TALVIHOITO... 2 1. YLEISTÄ... 2 2. LUMEN

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNGIN KUNNOSSAPITOLUOKITUS

NOKIAN KAUPUNGIN KUNNOSSAPITOLUOKITUS NOKAN KAUPUNGN KUNNOSSAPTOLUOKTUS Sisällysohje 1. KATUJEN KUNNOSSAPTOLUOKTUS Yleistä Ajoradat Kevyenliikenteenväylät Pinnan tasaus ja polanteiden poisto ajoradoilla ja kevyenliikenteenväylillä Liite 1

Lisätiedot

Talvihoidon kehittäminen asukaslähtöisesti. Riikka Kallio

Talvihoidon kehittäminen asukaslähtöisesti. Riikka Kallio Talvihoidon kehittäminen asukaslähtöisesti Riikka Kallio Asukkaita varten Asukkaiden tarpeet huomioon ottaen Nykytila Autoliikenteen mukaan Hoidon toimenpiteiden mukaan Tavoite Asukaslähtöisyys: Jokaiselle

Lisätiedot

OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti OPUS hanke = Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta

OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti OPUS hanke = Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti OPUS hanke = Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta 9.5. kehto, tampere 1 Turun rinnakkaishanke Luoda käytännössä kuntien infraomaisuuden ylläpitoon

Lisätiedot

Opas katualueiden hoidosta ja vastuurajoista Reisjärven kunnassa

Opas katualueiden hoidosta ja vastuurajoista Reisjärven kunnassa Opas katualueiden hoidosta ja vastuurajoista Reisjärven kunnassa päivitetty 12.11.2017 Katualueiden kunnossa- ja puhtaanapidon vastuunjako Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta

Lisätiedot

PYÖRÄVÄYLIEN TALVIHOIDON KEHITTÄMINEN HELSINGIN KANTAKAUPUNGISSA

PYÖRÄVÄYLIEN TALVIHOIDON KEHITTÄMINEN HELSINGIN KANTAKAUPUNGISSA PYÖRÄVÄYLIEN TALVIHOIDON KEHITTÄMINEN HELSINGIN KANTAKAUPUNGISSA Tarkastus xx.xx.2012 Päivämäärä 09.11.2012 Laatija Valokuvat Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Kalervo Mattila, Juha Äijö, Kaisa Kauhanen Marek

Lisätiedot

Levin ydinkeskustan katu-, kävelykatu- ja torialueiden kunnossapitovelvollisuuden jakautuminen

Levin ydinkeskustan katu-, kävelykatu- ja torialueiden kunnossapitovelvollisuuden jakautuminen Levin ydinkeskustan katu-, kävelykatu- ja torialueiden kunnossapitovelvollisuuden jakautuminen Teknlk 80 Asemakaava-alueiden katujen, torien, toriaukioiden, puistojen, istutusten sekä muita näihin verrattavien

Lisätiedot

LIITE 2 TEHTÄVÄKORTTI LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019

LIITE 2 TEHTÄVÄKORTTI LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 LIITE 2 TEHTÄVÄKORTTI LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 8.6.2015 Sisällysluettelo 1 Auraus........................................... 3 1.1 Milloin työ on suoritettava...............................................

Lisätiedot

HLJ 2015 Pyöräväylien kunnossapitoselvitys

HLJ 2015 Pyöräväylien kunnossapitoselvitys HLJ 2015 Pyöräväylien kunnossapitoselvitys 18.3.2014 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sisältö Esipuhe 3 Yhteenveto ja päätelmät 4 1. Selvityksen tausta ja tavoitteet 6 Työn lähtökohdat 7 Selvityksen

Lisätiedot

Tiestön kunnossapito Sysmän kunnan alueella

Tiestön kunnossapito Sysmän kunnan alueella Tiestön kunnossapito Sysmän kunnan alueella Sysmän kansankäräjät 2013, Uudenmaan ELY-keskus 25.8.2013 Hoito ylläpito - investoinnit Hoito: Heinolan alueurakka 2012 17 Talvihoito Sorateiden hoito (sis.

Lisätiedot

Talvikunnossapito KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI. Tehtäväkortti. Viimeksi päivitetty 10.8.2015

Talvikunnossapito KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI. Tehtäväkortti. Viimeksi päivitetty 10.8.2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI Talvikunnossapito Tehtäväkortti Viimeksi päivitetty 10.8.2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO Tehtäväkortti Sisällysluettelo 1 Auraus... 1 1.1 Milloin

Lisätiedot

PARHAAT KÄYTÄNNÖT PYÖRÄILYN JA KÄVELYN EDISTÄMISESSÄ

PARHAAT KÄYTÄNNÖT PYÖRÄILYN JA KÄVELYN EDISTÄMISESSÄ D PARHAAT KÄYTÄNNÖT PYÖRÄILYN JA KÄVELYN EDISTÄMISESSÄ PYKÄLÄ-projektin tulokset Liikenteen tutkimuskeskus Vernen PYKÄLÄ-projektin tuloksista julkaistiin kaksi kirjaa: Parhaat eurooppalaiset käytännöt

Lisätiedot

Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen talvella Helsingissä. Kuntatekniikan päivät Tarja Myller & Tuomas Lautaniemi

Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen talvella Helsingissä. Kuntatekniikan päivät Tarja Myller & Tuomas Lautaniemi Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen talvella Helsingissä Kuntatekniikan päivät 12.5.2017 Tarja Myller & Tuomas Lautaniemi Helsingin kaupungin strategia Edistetään kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen

Lisätiedot

Jalankulun turvallisuuden parantaminen Kunnossapidon kehittämisohjelma 2006-2010

Jalankulun turvallisuuden parantaminen Kunnossapidon kehittämisohjelma 2006-2010 1 Jalankulun turvallisuuden parantaminen Kunnossapidon kehittämisohjelma 2006-2010 Sisältö 1. Tausta 2. Tavoitteet 3. Työn sisältö 4. Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuustilanne 5. Kunnossapidon kehittämisen

Lisätiedot

Miten kadunpidon asiakkaita muistetaan laatuvaatimukset käyttäjäkontaktin työkaluna. Ville Alatyppö Rakennusvirasto, ylläpitotoimisto

Miten kadunpidon asiakkaita muistetaan laatuvaatimukset käyttäjäkontaktin työkaluna. Ville Alatyppö Rakennusvirasto, ylläpitotoimisto Miten kadunpidon asiakkaita muistetaan laatuvaatimukset käyttäjäkontaktin työkaluna Ville Alatyppö Rakennusvirasto, ylläpitotoimisto Kadunpidon asiakkaat Väylillä kulkijat Työpaikka, vapaa-aika, tavaraliikenne,

Lisätiedot

Kiinteistöjen talvikunnossapito

Kiinteistöjen talvikunnossapito Työkohtainen työselostus, Kiinteistöjen talvikunnossapito 2016 2017 1000 TALVIHOITO, KADUT, KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT, KIINTEISTÖT Talvihoidon tavoitteena on turvata liikenteen häiriötön sujuminen sekä

Lisätiedot

Aurauksen käynnistysrajat:

Aurauksen käynnistysrajat: TYÖOHJEET AURAUS- JA HIEKOITUSURAKOITSIJALLE Urakoitsija vastaa alueellaan niistä velvoitteista, joita Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (22.12.2009/1575) asettaa talvikunnossapidon

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Tekninen lautakunta 22.9.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAAVATEIDEN TALVIKUNNOSSAPITO 2016 2017

TARJOUSPYYNTÖ Tekninen lautakunta 22.9.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAAVATEIDEN TALVIKUNNOSSAPITO 2016 2017 TARJOUSPYYNTÖ Tekninen lautakunta 22.9.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAAVATEIDEN TALVIKUNNOSSAPITO 2016 2017 Kärkölän kunta pyytää tarjouksia kaavateiden aurauksesta ja hiekoituksesta. Sopimuskausi on kaksi (2) talvikautta.

Lisätiedot

Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua , erityispiirteet

Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua , erityispiirteet Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua 2016-2021, erityispiirteet Ranuan kunta Hoidettava tiestö pääasiassa Ranuan kirkonkylää. Lisäksi Ristijärvi- Penämö ja Simontaipaleentie yht. 27,5 km 1.03 Tiestön

Lisätiedot

PIHA-ALUEIDEN TALVIHOIDON TEHTÄVÄKORTIT

PIHA-ALUEIDEN TALVIHOIDON TEHTÄVÄKORTIT LIITE 9/1 PIHA-ALUEIDEN TALVIHOIDON TEHTÄVÄKORTIT Talvihoito Pvm. Suorite Auraus piha-alueilla Sohjon poisto piha-alueilla Lumen lähisiirto ja läjitys Lumen kuormaus ja kuljetus Liukkaudentorjunta piha-alueilla

Lisätiedot

Pyöräväylien talvihoidon kehittäminen Talvikausilla & Katupölyseminaari Tuomas Lautaniemi

Pyöräväylien talvihoidon kehittäminen Talvikausilla & Katupölyseminaari Tuomas Lautaniemi Pyöräväylien talvihoidon kehittäminen Talvikausilla 2015-2016 & 2016-2017 Katupölyseminaari 7.3.2017 Tuomas Lautaniemi Nykyisen talvihoidon ongelmat Pyöräilijöiltä tulleen palautteen perusteella nykyisten

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1 (5) Yleisten töiden lautakunta Ko

Helsingin kaupunki Esityslista 1 (5) Yleisten töiden lautakunta Ko Helsingin kaupunki Esityslista 1 (5) Esitys tontinomistajille kuuluvan katujen talvikunnossa- ja puhtaanapidon ottamisesta kaupungin tehtäväksi alueella Laakso Meilahti Ruskeasuo Taka-Töölö HEL 2016-002543

Lisätiedot

Opas katualueiden hoidosta ja vastuurajoista Pyhäjärven kaupungissa Hiukkasen parempi

Opas katualueiden hoidosta ja vastuurajoista Pyhäjärven kaupungissa Hiukkasen parempi Opas katualueiden hoidosta ja vastuurajoista Pyhäjärven kaupungissa 24.6.2015 Hiukkasen parempi 1. Katualueiden kunnossa- ja puhtaanapidon vastuunjako Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa-

Lisätiedot

2012 Selvitys. Jalkakäytävien talvihoidon järjestäminen ja hoitokustannusten periminen

2012 Selvitys. Jalkakäytävien talvihoidon järjestäminen ja hoitokustannusten periminen 2012 Selvitys Jalkakäytävien talvihoidon järjestäminen ja hoitokustannusten periminen Pieksämäen kaupunki Pieksämäen kaupunki Kunnallistekniikka Kirsti Valkonen 5.4.2012 1 Sisällys 1. Tiivistelmä... 2

Lisätiedot

Selvitys jalankulun ja pyöräilyn liikennejärjestelyistä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Pilvi Lesch Kuntatekniikan päivät, Jyväskylä

Selvitys jalankulun ja pyöräilyn liikennejärjestelyistä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Pilvi Lesch Kuntatekniikan päivät, Jyväskylä Selvitys jalankulun ja pyöräilyn liikennejärjestelyistä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa Kuntatekniikan päivät, Jyväskylä TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET TYÖN SISÄLTÖ 2 Työn lähtökohdat Työn tavoitteena

Lisätiedot

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa MUISTIO 1 (3) MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa Valta-, kanta- ja seututeitä sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeena olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiassa

Lisätiedot

Talvihoidon verkostotarkastelu Itä-Helsingin jalankulkureiteillä. Maiju Lintusaari, Sito Oy

Talvihoidon verkostotarkastelu Itä-Helsingin jalankulkureiteillä. Maiju Lintusaari, Sito Oy Talvihoidon verkostotarkastelu Itä-Helsingin jalankulkureiteillä Maiju Lintusaari, Sito Oy Esityksen sisältö 1. Tarkastelun tausta ja tavoitteet 2. Merkittävimmät jalankulkukohteet 3. Verkostotarkastelu

Lisätiedot

KATUJEN TALVIKUNNOSSAPIDON STANDARDIT

KATUJEN TALVIKUNNOSSAPIDON STANDARDIT KATUJEN TALVKUNNOSSAPDON STANDARDT AURAUS KAAVAKADULTA Työhön ryhdytään kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on taulukon 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti. Taulukko 1. Kadulla

Lisätiedot

Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. Liite III Päättäjäkyselyn tulokset

Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. Liite III Päättäjäkyselyn tulokset Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma Liite III Päättäjäkyselyn tulokset Vastaajien jakautuminen 33 vastaajaa 23 kaupunginvaltuutettua 10 muuta luottamushenkilöä Eri lautakuntien edustus Lasten

Lisätiedot

29.1.2008 / Anne Leppänen/Asko Pöyhönen. Toiminta- ja laatusuunnitelman sisältövaatimuksista

29.1.2008 / Anne Leppänen/Asko Pöyhönen. Toiminta- ja laatusuunnitelman sisältövaatimuksista 2 Hyvä tarjousvaiheen toiminta- ja laatusuunnitelma Kaikki mitä on luvattu tarjousvaiheen laatusuunnitelmassa on löydyttävä myös sopimuskatselmuksessa (on urakoitsijaa sitova)!!! Asiat oikeassa järjestyksessä

Lisätiedot

RYYTIPOLUN KATUSUUNNITELMA SEKÄ KATUSUUNNITELMAN MUUTOS SULKULANTIELLÄ RYYTIPOLUN JA RUULAHDENTIEN VÄLILLÄ

RYYTIPOLUN KATUSUUNNITELMA SEKÄ KATUSUUNNITELMAN MUUTOS SULKULANTIELLÄ RYYTIPOLUN JA RUULAHDENTIEN VÄLILLÄ MUISTUTUS 4.2.2014 Kaupunkirakennelautakunta Jyväskylän kaupunki RYYTIPOLUN KATUSUUNNITELMA SEKÄ KATUSUUNNITELMAN MUUTOS SULKULANTIELLÄ RYYTIPOLUN JA RUULAHDENTIEN VÄLILLÄ Jyväskylän kaupunki suunnittelee

Lisätiedot

OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti OPUS hanke = Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta

OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti OPUS hanke = Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti OPUS hanke = Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta 8.6.2014 1 Turun rinnakkaishanke Luoda käytännössä kuntien infraomaisuuden ylläpitoon Yhtenäinen

Lisätiedot

TAPIOLAN ALUEURAKKA /19 KATUYLLÄPIDON TEHTÄVÄLUETTELO JA TEHTÄVÄKOHTAISET TÄYDENNYKSET. Alueurakointi Yleinen tehtäväluettelo 2003

TAPIOLAN ALUEURAKKA /19 KATUYLLÄPIDON TEHTÄVÄLUETTELO JA TEHTÄVÄKOHTAISET TÄYDENNYKSET. Alueurakointi Yleinen tehtäväluettelo 2003 Tapiolan alueurakka 2012-2017/19 1 (6) TAPIOLAN ALUEURAKKA 2012 2017/19 KATUYLLÄPIDON TEHTÄVÄLUETTELO JA TEHTÄVÄKOHTAISET TÄYDENNYKSET Alueurakointi Yleinen tehtäväluettelo 2003 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

JOENSUUN PYÖRÄILYN JA JALANKULUN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2030 JOENSUUN PYÖRÄILYN JA JALANKULUN KEHITTÄMISSUUNNITELMA /02/01

JOENSUUN PYÖRÄILYN JA JALANKULUN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2030 JOENSUUN PYÖRÄILYN JA JALANKULUN KEHITTÄMISSUUNNITELMA /02/01 JOENSUUN PYÖRÄILYN JA JALANKULUN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2030 NYKYISET YHDISTETYT PYÖRÄTIET JA JALKAKÄYTÄVÄT KANTAKAUPUNGISSA NYKYTILA TAUSTAA Valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen HLT 2010-11 mukaan

Lisätiedot

2. Talvikunnossapito kevyen liikenteen väylillä. 3. Talvikunnossapito jalkakäytävillä. 4. Ei talvikunnossapidettävät kohteet

2. Talvikunnossapito kevyen liikenteen väylillä. 3. Talvikunnossapito jalkakäytävillä. 4. Ei talvikunnossapidettävät kohteet LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Tekninen toimi Kadut ja Ympäristö 13.11.2013 KATUJEN KUNNOSSAPITOLUOKITUS, TALVIKUNNOSSAPITO Sisältö 1. Talvikunnossapito ajoradoilla 2. Talvikunnossapito kevyen liikenteen väylillä

Lisätiedot

Strategiasta reunakiviin pyöräilyn edistämien Helsingissä

Strategiasta reunakiviin pyöräilyn edistämien Helsingissä Strategiasta reunakiviin pyöräilyn edistämien Helsingissä Reetta Keisanen 6.3.2015 Helsingin strategisina tavoitteina Edistää kestävää liikkumista lisäämällä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta

Lisätiedot

YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITO JA HIUKAN PERUSPARANTAMSESTA

YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITO JA HIUKAN PERUSPARANTAMSESTA YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITO JA HIUKAN PERUSPARANTAMSESTA Auraus ja linkous Asutuilla teillä sallitaan lunta yleensä max 8-10 cm Sohjoa max 4-5 cm Tie aurattu yleensä klo 6-7 Kuorma-auto- tai traktoriaura

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33. Tekninen lautakunta 05.03.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33. Tekninen lautakunta 05.03.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 05.03.2012 Sivu 1 / 1 1168/10.03.01/2012 33 Katujen talvikunnossapito Espoossa Valmistelijat / lisätiedot: Esa Rauhala, puh. (09) 816 25174 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupungininsinööri

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (6) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (6) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 (6) 129 Esitys tontinomistajille kuuluvan katujen talvikunnossa- ja puhtaanapidon ottamisesta kaupungin tehtäväksi alueella Pasila - Kumpula - Toukola - Vanhakaupunki

Lisätiedot

Image size: 7,94 cm x 25,4 cm. Talvikunnossapito 2013 Talven vaikeusaste ja saavutettu laatutaso

Image size: 7,94 cm x 25,4 cm. Talvikunnossapito 2013 Talven vaikeusaste ja saavutettu laatutaso Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Talvikunnossapito 2013 Talven vaikeusaste ja saavutettu laatutaso TALVEN VAIKEUSASTE SÄÄOLOSUHTEIDEN PERUSTEELLA LUMEN AURAUS Kokonaislumimäärä 128 cm Lumisadepäiviä 44 kpl

Lisätiedot

Ylläpito. Talvihoito. Viheralueiden hoito. Liikennealueiden hoito. Perusomaisuus. Puhtaanapito. Kalusteiden ja varusteiden hoito.

Ylläpito. Talvihoito. Viheralueiden hoito. Liikennealueiden hoito. Perusomaisuus. Puhtaanapito. Kalusteiden ja varusteiden hoito. Talvihoito Viheralueiden hoito Liikennealueiden hoito Perusomaisuus Puhtaanapito Kalusteiden ja varusteiden hoito Rakenteiden hoito Kunnossapito Talvihoidon erillistuote Ylläpito Erillistuotteet Kunnossa-

Lisätiedot

Urakoitsijaseminaarin avaus

Urakoitsijaseminaarin avaus Urakoitsijaseminaarin avaus LVM:n hallinnonalan virastouudistus ja maakuntauudistus 22.8.2017 LVM:n hallinnonalan virastouudistus 31.5.2017 2 3 Maakuntauudistus ja maantielain uudistus (luonnos 5.7.2017)

Lisätiedot

Liitteet: Valokuvat kulkuväylästä vuosilta 2009 ja 2011.

Liitteet: Valokuvat kulkuväylästä vuosilta 2009 ja 2011. 2 Vuonna 1990 vahvistetussa asemakaavassa Pekosenpuiston alue on merkitty puistoksi, Pekosen polku on poistettu ja muilta osin katuverkosto on säilynyt entisellään (asemakaavan muutoksen selostus). Vanhaa

Lisätiedot

KOHTI PAREMPAA INFRASTRUKTUURIA - KÄVELYN JA PYÖRÄILYN SUUNNITTELUOHJE 2014 PYÖRÄILYKUNTIEN VERKOSTON SEMINAARI 9.5.2014

KOHTI PAREMPAA INFRASTRUKTUURIA - KÄVELYN JA PYÖRÄILYN SUUNNITTELUOHJE 2014 PYÖRÄILYKUNTIEN VERKOSTON SEMINAARI 9.5.2014 KOHTI PAREMPAA INFRASTRUKTUURIA - KÄVELYN JA PYÖRÄILYN SUUNNITTELUOHJE 2014 PYÖRÄILYKUNTIEN VERKOSTON SEMINAARI 9.5.2014 TAUSTALLA VALTAKUNNALLISET TAVOITTEET JA AJATTELUTAVAN MUUTOS 2011 Kävelyn ja pyöräilyn

Lisätiedot

A LIIKENNEVÄYLÄT JA -ALUEET

A LIIKENNEVÄYLÄT JA -ALUEET 1 ( 65 ) JYVÄSKYLÄN ETELÄINEN ALUEURAKKA LIIKENNEVÄYLIEN SEKÄ PUISTOJEN HOIDON JA KUN- NOSSAPIDON TEHTÄVÄKORTIT SISÄLLYSLUETTELO A LIIKENNEVÄYLÄT JA -ALUEET MÄÄRITELMIÄ 3 AURAUS: KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT

Lisätiedot

Katu- ja viheralueiden ylläpidon kustannusvertailu 2015. Executive-raportti LAPPEENRANTA

Katu- ja viheralueiden ylläpidon kustannusvertailu 2015. Executive-raportti LAPPEENRANTA Katu- ja viheralueiden ylläpidon kustannusvertailu 2015 Executive-raportti LAPPEENRANTA 16.6.2015 2 1 Johdanto Katu- ja viheralueiden ylläpidon kustannusvertailun luvut perustuvat kuntien Rapal Oy:lle

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TALVIKUNNOSSAPITOTÖISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TALVIKUNNOSSAPITOTÖISTÄ Kiuruveden kaupunki Tekninen palvelukeskus 9.10.2013 TARJOUSPYYNTÖ TALVIKUNNOSSAPITOTÖISTÄ Tekninen palvelukeskus pyytää tarjouksia koneellisista talvikunnossapitotöistä seuraavasti: 1. KATUJEN JA VÄYLIEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ho/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ho/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2017 1 (5) 134 Oikaisuvaatimus palveluosaston lakimiehen päätökseen 21.02.2017 43 vahingonkorvausasiassa HEL 2017-001452 T 03 01 00 Päätös Perustelut päätti hylätä palveluosaston

Lisätiedot

Tekn.ltk 21.1.2014 ASIA NRO 7

Tekn.ltk 21.1.2014 ASIA NRO 7 LIIKENNEALUEIDEN YLLÄPIDON TUOTANTOSOPIMUS Sopimuksen kohde Tilaaja Tuottaja Asikkalan kunnan ylläpitämien liikennealueiden kunnossapito Asikkalan kunta, tekninen lautakunta Noudatettavat asiakirjat Sopimuskausi

Lisätiedot

Opas katualueiden hoidosta ja vastuurajoista Pirkkalan kunnassa

Opas katualueiden hoidosta ja vastuurajoista Pirkkalan kunnassa Opas katualueiden hoidosta ja vastuurajoista Pirkkalan kunnassa päivitetty 10.3.2015 Katualueiden kunnossa- ja puhtaanapidon vastuunjako Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta

Lisätiedot

LIIKENTEEN VÄYLIEN AURAUS 2013-2016 YKSITYISTEIDEN AURAUS 2013-2016 ROKUAN ASEMAKAAVATEIDEN

LIIKENTEEN VÄYLIEN AURAUS 2013-2016 YKSITYISTEIDEN AURAUS 2013-2016 ROKUAN ASEMAKAAVATEIDEN UTAJÄRVEN KUNTA Tekniset palvelut PL 18 91601 UTAJÄRVI 23.09.2013 ASEMAKAAVATEIDEN ja KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLIEN AURAUS 2013-2016 YKSITYISTEIDEN AURAUS 2013-2016 ROKUAN ASEMAKAAVATEIDEN sekä STADIONIN JA

Lisätiedot

YHDISTETYN JALKAKÄYTÄVÄN JA PYÖRÄTIEN RAKENTAMINEN LAAJAVUORENTIELLE RANTASIPIN LUOTA MUTKAPOHJAAN

YHDISTETYN JALKAKÄYTÄVÄN JA PYÖRÄTIEN RAKENTAMINEN LAAJAVUORENTIELLE RANTASIPIN LUOTA MUTKAPOHJAAN MUISTUTUS 15.10.2013 Kaupunkirakennelautakunta Jyväskylän kaupunki YHDISTETYN JALKAKÄYTÄVÄN JA PYÖRÄTIEN RAKENTAMINEN LAAJAVUORENTIELLE RANTASIPIN LUOTA MUTKAPOHJAAN Jyväskylän kaupunki ja Keski-Suomen

Lisätiedot

JOKELAN ALUEURAKKA 2013 2017

JOKELAN ALUEURAKKA 2013 2017 Sivu 1 JOKELAN ALUEURAKKA 2013 2017 TEHTÄVÄLUETTELO JA TEHTÄVÄKOHTAISET TÄYDENNYKSET Sivu 2 Alueurakointi Yleinen tehtäväluettelo 2003 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. TEHTÄVÄLUETTELO 2.1 KOKONAISHINTAAN

Lisätiedot

Pyöräliikenteen olosuhteiden rakentaminen Helsingissä Maarakennuspäivät

Pyöräliikenteen olosuhteiden rakentaminen Helsingissä Maarakennuspäivät Reetta Keisanen Pyöräilykoordinaattori @keisasenreetta Puh 09 310 37017 pyöräliikenne.fi Pyöräliikenteen olosuhteiden rakentaminen Helsingissä Maarakennuspäivät 29.9.2016 Miksi pyöräliikenteen olosuhteita

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus koskien teknisen lautakunnan päätöstä liittyen Kaukaankatu 11:ssa sijaitsevan kiinteistön kulkutien kunnossapitoon

Oikaisuvaatimus koskien teknisen lautakunnan päätöstä liittyen Kaukaankatu 11:ssa sijaitsevan kiinteistön kulkutien kunnossapitoon Tekninen lautakunta 27 04.02.2015 Oikaisuvaatimus koskien teknisen lautakunnan päätöstä 26.11.2014 416 liittyen Kaukaankatu 11:ssa sijaitsevan kiinteistön kulkutien kunnossapitoon 1355/10.03.01.03/2014

Lisätiedot

URAKKA-ALUEIDEN TALVIHOIDON TEHTÄVÄKORTIT

URAKKA-ALUEIDEN TALVIHOIDON TEHTÄVÄKORTIT LIITE 10/1 URAKKA-ALUEIDEN TALVIHOIDON TEHTÄVÄKORTIT Pvm. Suorite 16.6.2015 Auraus urakka-alueilla 16.6.2015 Sohjon poisto urakka-alueilla 16.6.2015 Polanteen poisto konetyönä urakka-alueilla 16.6.2015

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNNANHALLITUS Kermanrannantie HEINÄVESI AURAUSURAKKATARJOUSPYYNTÖ ALUEET. Kiinteistöt kartan 2 mukaisesti

HEINÄVEDEN KUNNANHALLITUS Kermanrannantie HEINÄVESI AURAUSURAKKATARJOUSPYYNTÖ ALUEET. Kiinteistöt kartan 2 mukaisesti HEINÄVEDEN KUNNANHALLITUS Kermanrannantie 7 79700 HEINÄVESI AURAUSURAKKATARJOUSPYYNTÖ 2017-2020 1. ALUEET Kaavatiet kartan 1 mukaisesti Kiinteistöt kartan 2 mukaisesti Lumen poisto ajettavaan kuntoon ennen

Lisätiedot

Kaupunkien lumilogistiikan tehostaminen. Anna Keskinen

Kaupunkien lumilogistiikan tehostaminen. Anna Keskinen Kaupunkien lumilogistiikan tehostaminen 16.- Lumilogistiikan tehostaminen Kustannusja CO2 - laskelmat Lumitaselaskelmat Lähisiirtopaikat Lumitaselaskelmat Lumitaselaskelmat tausta ja idea Onko lumitilat

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TEIDEN JA ALUEIDEN TALVIKUNNOSSAPIDOSTA

TARJOUSPYYNTÖ TEIDEN JA ALUEIDEN TALVIKUNNOSSAPIDOSTA 1 (5) Tekninen osasto 06.08.2015 TARJOUSPYYNTÖ TEIDEN JA ALUEIDEN TALVIKUNNOSSAPIDOSTA pyytää tarjoustanne kunnan kaavateiden, kevyenliikenteen väylien, yleisten alueiden ja liikenteellisesti merkittävien

Lisätiedot

Pakilan alueurakka. IPT-työpaja IPT-työpaja / Anna Tienvieri

Pakilan alueurakka. IPT-työpaja IPT-työpaja / Anna Tienvieri Pakilan alueurakka IPT-työpaja 15.11.2016 Pakilan alueurakan perustietoja (2014-19) Toteutetaan 5-vuotisena palveluallianssisopimuksena Kehitysvaihe ennen toteutusta noin 4 kk Toteutusvaihe 5 vuotta Kumppanit:

Lisätiedot

Liikennesuunnitteluperiaatteet pyöräilyverkolle

Liikennesuunnitteluperiaatteet pyöräilyverkolle Liikennesuunnitteluperiaatteet pyöräilyverkolle Pyöräilyverkko ja toiminnallinen luokitus Pyöräilyväylätyyppien vaihtoehdot Jalankulun ja pyöräilyn erottelutavat Pyöräilyväylien mitoitus Pyöräilyverkon

Lisätiedot

AURAUS KEVYENLIIKENTEENVÄYLILLÄ

AURAUS KEVYENLIIKENTEENVÄYLILLÄ AURAUS KEVYENLKENTEENVÄYLLLÄ Yli-i 2014-15 Työhön ryhdytään kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on taulukon 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti. Milloin työ on suoritettava Taulukko

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNNAN TIEPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2019

KEMPELEEN KUNNAN TIEPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2019 KEMPELEEN KUNNAN TIEPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2019 Sisältö TIEPOLIITTISEN OHJELMAN TAVOITTEET... 3 TAUSTATIETOA... 3 Maantiet... 3 Kadut... 3 Yksityistiet... 4 TIENPIDON PERIAATTEET KEMPELEESSÄ... 5 Tienpito...

Lisätiedot

AURAUS AJORADOILLA III. Taulukko 2. Töiden ajoittaminen III

AURAUS AJORADOILLA III. Taulukko 2. Töiden ajoittaminen III AURAUS AJORADOLLA Milloin työ on suoritettava Työhön ryhdytään kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on taulukon 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti. Taulukko 1. Kadulla tai tiellä

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

Rakennemuutosselvitys, katujen ja puistojen hoito

Rakennemuutosselvitys, katujen ja puistojen hoito Selvitys Sivu 1/5 Rakennemuutosselvitys, katujen ja puistojen hoito Tässä raportissa on esitetty, kuinka kaupunginvaltuuston 25.11.2013 191 talousarvion hyväksymisen yhteydessä päättämässä rakennemuutosohjelmassa

Lisätiedot

Katu ja viheralueiden ylläpidon kustannusvertailu 2016

Katu ja viheralueiden ylläpidon kustannusvertailu 2016 Katu ja viheralueiden ylläpidon kustannusvertailu 2016 Executive raportti Lappeenranta LUONNOS 18.5.2016 2 1 Johdanto Katu ja viheralueiden ylläpidon kustannusvertailun luvut perustuvat kuntien Rapal Oy:lle

Lisätiedot

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA /20

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA /20 1(5) POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA 2013-2018/20 KIINTEISTÖJEN PIHA-ALUEET 1. YLEISTÄ 2. TALVIHOITO Asianumero 834/02.08.00/2013 Tässä asiakirjassa esitetyt suoritusvelvollisuuteen liittyvät asiat koskevat

Lisätiedot

LIIKENTEEN OHJAUS. Pihakatuohje (Hyväksytty osastokokouksessa 9.9.2011) PIHAKATU, Yleistä

LIIKENTEEN OHJAUS. Pihakatuohje (Hyväksytty osastokokouksessa 9.9.2011) PIHAKATU, Yleistä PIHAKATU, Yleistä Pihakadulla tarkoitetaan jalankululle ja ajoneuvoliikenteelle yhteisesti tarkoitettua katua. Pihakadun yleisvaikutelman tulee olla sellainen, että autoilija tai muu ajoneuvon kuljettaja

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ja yhteistyöryhmien palautteet toimintatapaan. Ismo Kohonen

Sisäisen tarkastuksen ja yhteistyöryhmien palautteet toimintatapaan. Ismo Kohonen Sisäisen tarkastuksen ja yhteistyöryhmien palautteet toimintatapaan Ismo Kohonen 17.8.2016 Sisäisen tarkastuksen kohde, laajuus ja rajaukset Tarkastuksen kohde oli Väylänpidon alueurakkasopimusten hallinnan

Lisätiedot

Metsäteiden talvikunnossapito

Metsäteiden talvikunnossapito Metsäteiden talvikunnossapito Kalvosarja pohjautuu Tuomas Villmanin Mikkelin ammattikorkeakoulussa keväällä 2007 tekemään opinnäytetyöhön. Yhteyshenkilö: Antti Korpilahti Valokuvat: Tuomas Villman Piirrokset:

Lisätiedot

23.2.2016 Matti Antikainen. Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021

23.2.2016 Matti Antikainen. Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021 Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021 1 Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021 Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021 Pääasiallinen alue: Kuopio Leppävirta Varkaus Siilinjärvi

Lisätiedot

Teiden talvihoidon ja kunnossapidon näkymät ja tarpeet. VTT Namis-Car Työpaja Otto Kärki / Liikennevirasto

Teiden talvihoidon ja kunnossapidon näkymät ja tarpeet. VTT Namis-Car Työpaja Otto Kärki / Liikennevirasto Teiden talvihoidon ja kunnossapidon näkymät ja tarpeet VTT Namis-Car Työpaja 1.9.2016 Otto Kärki / Liikennevirasto Kunnossapidon pääongelmat ja haasteet Maanteillä päällysteiden, tierakenteiden ja siltojen

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) Oulun kiinteistöjen talvikunnossapidon LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman laatiminen...

Lisätiedot

TARJOUSHINTA (alv 0 %) TARJOUSHINTA (alv 23 %) URAKKAHINTA YHTEENSÄ (sis. alv 23%) JYVÄSKYLÄN ETELÄINEN ALUEURAKKA HINTATARJOUSLOMAKE, YHTEENVETO

TARJOUSHINTA (alv 0 %) TARJOUSHINTA (alv 23 %) URAKKAHINTA YHTEENSÄ (sis. alv 23%) JYVÄSKYLÄN ETELÄINEN ALUEURAKKA HINTATARJOUSLOMAKE, YHTEENVETO JYVÄSKYLÄN ETELÄINEN ALUEURAKKA HINTATARJOUSLOMAKE, YHTEENVETO LIIKENNEVÄYLIEN JA -ALUEIDEN SEKÄ VIHERALUEIDEN HOITO JA KUNNOSSAPITO Urakkatarjouspyyntöönne 22.03.2012 viitaten tarjoudumme suorittamaan

Lisätiedot

TK2 AURAUS AJORADOILLA

TK2 AURAUS AJORADOILLA TK2 AURAUS AJORADOLLA MLLON TYÖ ON SUORTETTAVA Työhön ryhdytään kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on taulukon 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti. Taulukko 1. Kadun tai tien

Lisätiedot

OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti

OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti OPUS hanke = Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta 22.5.2015 Kuntatekniikkapäivät 1 Turun rinnakkaishanke Luoda käytännössä kuntien infraomaisuuden

Lisätiedot

Kunnossapidon ammattilaisen talvinen työpäivä. Aluemestari Timo Tillgren Jyväskylän kaupunki Altek aluetekniikka liikelaitos

Kunnossapidon ammattilaisen talvinen työpäivä. Aluemestari Timo Tillgren Jyväskylän kaupunki Altek aluetekniikka liikelaitos Kunnossapidon ammattilaisen talvinen työpäivä Aluemestari Timo Tillgren Jyväskylän kaupunki Altek aluetekniikka liikelaitos Taustatietoa työpäivään Päivystysviikko käynnissä (pe 14.15- pe 07.00) 6krt/talvikausi

Lisätiedot

Jalankulku ja pyöräilyteiden suunnitteluohje 29.5.2013

Jalankulku ja pyöräilyteiden suunnitteluohje 29.5.2013 Jalankulku ja pyöräilyteiden suunnitteluohje 29.5.2013 Nykyinen ohje Ohje vuodelta 1998 Ohjetta täydennetty vuonna 2004 (Tietoa tiensuunnitteluun nro 78: Kevyen liikenteen väylät liikunnassa) 29.5.2013

Lisätiedot

AURAUS KEVYENLIIKENTEENVÄYLILLÄ

AURAUS KEVYENLIIKENTEENVÄYLILLÄ AURAUS KEVYENLKENTEENVÄYLLLÄ Milloin työ on suoritettava (1/2) Työhön ryhdytään kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on taulukon 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti. Taulukko 1.

Lisätiedot

Sopimusaika on talvikaudet 2014 2015, 2015 2016ja 2016 2017

Sopimusaika on talvikaudet 2014 2015, 2015 2016ja 2016 2017 Vaalan kunta Tekniset palvelut Vaalantie 14 91700 VAALA Tarjouspyyntö Kaavateiden, yksityisteiden ja kunnan omistamien kiinteistöjen piha-alueiden talvikunnossapito sekä sivukylien latujen ja luistelualueiden

Lisätiedot

Vaalan kunta. Vaalantie 14 91700 VAALA

Vaalan kunta. Vaalantie 14 91700 VAALA Vaalan kunta Tekniset palvelut Vaalantie 14 91700 VAALA Tarjouspyyntö Vaalan Palvelutalosäätiön, Vaalan Vanhustentaloyhdistys ry:n, Kiinteistö Oy Vaalahakan, As Oy Vaalan Uitonkartanon ja Kiinteistö Oy

Lisätiedot

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA /20

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA /20 Asianumero 834/02.08.00/2013 1 (8) POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA 2013-2018/20 KATUYLLÄPIDON TEHTÄVÄLUETTELO JA TEHTÄVÄKOHTAISET TÄYDENNYKSET Asianumero 834/02.08.00/2013 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2.

Lisätiedot

Yksityistielain keskeinen sisältö

Yksityistielain keskeinen sisältö Yksityistielain keskeinen sisältö 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1-7a 2 LUKU Tieoikeus sekä muut tienpitoa ja tien käyttöä varten tarvittavat oikeudet 8-21 Yksityistielain soveltamisala Ei julkisen vallan ylläpitämät

Lisätiedot

Aluevastaava Sakari Häyhä. Imatran alueurakka

Aluevastaava Sakari Häyhä. Imatran alueurakka Imatran alueurakka 2016-2021 Hoidon ja ylläpidon alueurakka Imatra 2016-2021 Pääasiallinen alue: Imatra Ruokolahti Rautjärvi Parikkala Sekä osia: Savonlinna Lappeenranta Taipalsaari Yleistä urakka-alueesta:

Lisätiedot

Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. LIITE V Liikenneympäristön kehittämiskohteet

Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. LIITE V Liikenneympäristön kehittämiskohteet Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma LIITE V Liikenneympäristön kehittämiskohteet Koonti Liitteeseen on koottu asukaskyselyn karttavastauksista eniten vastauksia saaneet kasaumakohteet (vähintään

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 15/ (6) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Esityslista 15/ (6) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Esityslista 15/2016 1 (6) 1 Esitys tontinomistajille kuuluvan katujen talvikunnossa- ja puhtaanapidon ottamisesta kaupungin tehtäväksi alueella Laakso Meilahti Ruskeasuo Taka-Töölö HEL

Lisätiedot

KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KORPILAHDELLA SYKSYLLÄ 2011

KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KORPILAHDELLA SYKSYLLÄ 2011 KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KORPILAHDELLA SYKSYLLÄ 2011 Kaupungin eri osien asukkaiden mielipiteitä ja kokemuksia katu-, puisto-, veneily- ja jätehuoltopalveluista sekä asukasyhteistyöstä on

Lisätiedot