Jalankulku- ja pyöräväylien talvikunnossapito. - haasteita, kehittämistarpeita ja hyviä käytäntöjä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jalankulku- ja pyöräväylien talvikunnossapito. - haasteita, kehittämistarpeita ja hyviä käytäntöjä 23.9.2014"

Transkriptio

1 Jalankulku- ja pyöräväylien talvikunnossapito - haasteita, kehittämistarpeita ja hyviä käytäntöjä

2 Sisällys 1. Toimintaympäristö 2. Kunnossapidon toimintamalli 3. Kunnossapidon haasteita 4. Kehittämistarpeita 5. Esimerkkejä kaupunkien hyvistä käytännöistä Kalvoaineiston ovat laatineet Liikenneviraston toimeksiannosta Minna Raatikka ja Riikka Kallio WSP Finland Oy:stä. Harmaalla fontilla merkityt diat sisältävät yksityiskohtaisempaa taustatietoa, ja ne on oletuksena merkitty piilotetuksi esitysaineistosta 1

3 Lähdeaineistot Liikennevirasto: Jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnitteluohjeet (2014) HSL: HLJ 2015, Pyöräväylien kunnossapitoselvitys (2014) Hinttala: Kevyen liikenteen väylien talvihoidon yhtenäisyys keskeisimmillä reiteillä (Opinnäytetyö 2014) VERNE: PYKÄLÄ II- vaihdetta isommalle, pyöräilyn potentiaalin hyödyntäminen (talvihoito-osuus) (2014) Helsingin kaupunki: Pyöräväylien talvihoidon kehittäminen Helsingin kantakaupungissa (2013) Keskinen: Lumilogistiikan tehostaminen kaupungeissa (Diplomityö 2012) 2

4 1. Toimintaympäristö 3

5 Taustalla valtakunnallinen tavoite lisätä kävelyä ja pyöräilyä 20 % enemmän kävely- ja pyöräilymatkoja Pyöräilykuntien verkosto Ympärivuotisen pyöräilyn lisääminen Talvikunnossapidon laadun kehittäminen Laadukas kunnossapito on jäätön ja lumeton asfalttipinta tai kova lumipinta Pyöräilykuntien verkosto 4

6 Taustaa Valtakunnallisena kävelyn ja pyöräilyn tavoitteena on, että vuonna 2020 tehdään kävely- ja pyörämatkoja vähintään 20 % enemmän kuin vuonna Tämä tarkoittaa noin 300 miljoonaa uutta kävelyja pyörämatkaa vuodessa. Ympärivuotisen pyöräilyn lisääminen on tärkeää. Tällä hetkellä talvipyöräilijöiden osuus on alle puolet kesällä pyöräilevistä* Talvikunnossapidon laadun kehittäminen pyöräliikenteen kannalta on tärkeää. Ympärivuotisen pyöräilyn lisääntyminen edellyttää parempaa väylien talvikunnossapitoa. Jopa neljännes pääasiassa kesällä pyöräilevistä olisi valmis kokeilemaan talvipyöräilyä, jos talvihoito olisi parempi** *HLT **Talvipyöräilyn laajuus, sen esteet ja motiivit sekä terveysvaikutukset

7 Terminologia Kadunpitoon ja talvihoitoon liittyy useita käsitteitä, jotka vaihtelevat käyttäjän mukaan Talvikunnossapito on yleisesti puhekielessä ja liikennemerkeissä käytetty termi, jota käytetään myös lainsäädännössä 6

8 Lainsäädäntö Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) Kadunpito käsittää kadun suunnittelemisen, rakentamisen ja sen kunnossa- ja puhtaanapidon sekä muut toimenpiteet, jotka ovat tarpeen katualueen ja sen yläpuolisten ja alapuolisten johtojen, laitteiden ja rakenteiden yhteen sovittamiseksi. [MRL 84 ] Kadunpidon järjestäminen kuuluu kunnalle. Kiinteistöille kuuluvista kadunpitoon liittyvistä velvollisuuksista säädetään kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetussa laissa (1978/669). Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (ns. kunnossapito- ja puhtaanapitolaki, 1978/669) Koskee asemakaava-alueella olevia katuja, toreja, katuaukioita, puistoja, istutuksia ja muita näihin verrattavia yleisiä alueita. Määrittelee kunnan ja tontinomistajan tehtävienjaon, kunnossapidon ja puhtaanapidon sisällön ja laatutason. Sisältää säännökset kadulla ja yleisellä alueella tehtävien töiden ohjauksesta, maksuista, hallinnollisista menettelyistä, valvontaviranomaisista, valvonnasta ja sanktioista. Maantielaki Kunnossapito: maantie on pidettävä yleistä liikennettä tyydyttävässä kunnossa. Kunnossapidon tason määräytymisessä otetaan huomioon liikenteen määrä ja laatu, tien liikenteellinen merkitys sekä säätila ja sen ennakoitavissa olevat muutokset, vuorokaudenaika ja muut olosuhteet. Kunnossapidossa on liikenteen toimivuuden ja liikenneturvallisuuden lisäksi otettava huomioon ympäristönäkökohdat. [Maantielaki 3 luku 33 ] Kunta voi antaa sille kuuluvan kadunpidon kokonaan tai osittain muiden tehtäväksi. [MRL 84 ] Kunnossapitolaki ei koske yksityisteitä eikä maanteitä eikä niiden jalankulku- ja pyöräteitä. Kadunpitovelvollisuuden alkaminen ja kadunpitopäätös. [MRL 86 ] 7

9 Toimijat ja vastuut katualueilla Kunnossapitolain (1978/669) mukaan katujen ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapito kuuluu kunnille Tonttiin rajautuvan jalkakäytävän talvihoito ja puhtaanapito kuuluu kiinteistönomistajalle (kadun keskiviivaan saakka) Kunnalla on mahdollisuus ottaa tontinomistajalle kuuluvat jalkakäytävät hoitaakseen Kunta vastaa ajoratojen, pyöräteiden ja yhdistettyjen jalankulku- ja pyöräteiden talvikunnossapidosta Kunta voi halutessaan antaa kadunpidon kokonaan tai osittain esimerkiksi kaupungin oman tuottajan/liikelaitoksen tai yksityisen urakoitsijan hoidettavaksi Ympäristöministeriö

10 Toimijat ja vastuut tiealueilla Maantie on tie, joka on tarkoitettu yleiseen liikenteeseen, ja sen ylläpidosta huolehtii valtio Valtio vastaa tienpidosta eli maantien suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja liikenteen hallinnasta ja niiden kustannuksista ja käyttää tienpitoa varten saatuja oikeuksia Erityisestä syystä voi muukin taho osallistua sopimuksen mukaisesti tienpidon kustannuksiin Maantiet tulee pitää yleistä liikennettä tyydyttävässä kunnossa ja tarjota koko maassa turvalliset ja toimivat liikkumis- ja kuljetusmahdollisuudet kohtuullisin kustannuksin ottamalla huomioon eri väestöryhmien ja elinkeinoalojen liikkumistarpeet Tienpitoviranomainen voi myös päättää, että osa maantiehen kuuluvasta jalkakäytävästä tai pyörätiestä tai niiden yhdistelmästä pidetään kunnossa ilman liukkauden torjuntaa Maantiehen kuuluu: WSP Ajorata pientareineen ja muut liikenteen käyttöön tarkoitetut alueet, kuten jalkakäytävä, pyörätie, joukkoliikennettä ja sen käyttöä palveleva alue, pysäköintipaikka- ja alue sekä liikenteen ohjauslaitteet ja vastaavat tienkäyttäjien opastukseen tarvittavat rakenteet, rakennelmat ja laitteet. 9

11 Kunnossapitolaki tiivistetysti Laki sisältää ohjeistuksen ja määräykset kunnossa- ja puhtaanapitotehtäviin määrittelee vastuunjaon kunnan ja tontinomistajan kesken määrittelee laadussa huomioitavat olosuhteet ja vahingonkorvaus- sekä rikosoikeudelliset vastuut Lisäksi laissa määrätään kunnan oikeudesta ottaa kunnossa- ja puhtaanapitotehtäviä tontinomistajilta, yleisten töiden ohjauksesta ja lain valvonnasta. Laki astui voimaan ja sitä on päivitetty useita kertoja. Vuonna 2005 lakiin tehtiin uudistus. Uudistuksen tavoitteina olivat saavuttaa talvikunnossapidon yhtenäinen laatutaso. jalankulku- ja pyöräliikenteen näkökulmien huomioon ottaminen. kunnan ja tontinomistajien vastuunjakojen täsmentäminen. Lain mukaan kunnan on mahdollista asettaa kunnossapidettävät kadut kiireellisyysjärjestykseen, jolloin väylien priorisointi on mahdollista. Lain mukaan tiet tulee pitää liikenteellisesti tyydyttävässä kunnossa. Laki ei kuitenkaan määrittele kunnossapidon laatutasoa vaan sen määrittäminen on kunnan vastuulla. 10

12 Toimijat ja vastuut Kunta vastaa ajoratojen, pyöräteiden ja yhdistettyjen jalankulku- ja pyöräteiden talvikunnossapidosta. Kadun rakenteiden ja istutusten kunnossapito kuuluu kunnalle koko katualueella. Tontinomistajan velvollisuutena on poistaa lumi ja jää tontin kohdalla olevalta jalkakäytävältä. Jalkakäytävälle tai sen viereen aurattujen lumivallien poiskuljetus kuuluu tarvittaessa tontinomistajalle. Myös jalkakäytävän viereinen katuoja ja sadevesikouru tulee pitää lumettomana ja jäättömänä. Tontinomistajan tulee tarvittaessa hiekoittaa jalkakäytävä liukastumisen estämiseksi. Keväinen hiekanpoisto jalkakäytävältä kuuluu myös tontinomistajalle. Kunnalla on mahdollisuus ottaa tontinomistajalle kuuluvat jalkakäytävät hoitaakseen. 11

13 2. Kunnossapidon toimintamalli 12

14 Hoitoluokat Jalankulku- ja pyöräväylien hoitoluokkia on yleensä kaksi tai kolme. Hoitoluokat perustuvat yleisimmin rinnakkaisen ajoradan hoitoluokkaan. Kunnissa ja kaupungeissa hoitoluokitukset ja laatutasovaatimukset pohjautuvat yleensä Kuntaliiton alueurakointiohjeeseen (2003). Ohjeita on sovellettu kunta- ja kaupunkikohtaisesti. ELY-keskukset noudattavat Liikenneviraston hoitoluokituksia ja laatutasovaatimuksia, jotka on koottu julkaisuun Tiehallinto, talvihoidon toimintalinjat (2009). Esimerkki Oulun kaupungin ja ELY-keskuksen hoitoluokkien I ja II laatuvaatimuksista HSL

15 Hoitoluokat Kävelyn ja pyöräilyn kannalta voi olla joskus haitallista, että kulkumuotojen hoitoluokat rinnastetaan ajoradan hoitoluokkaan. Jos pääpyöräreitin vieressä oleva ajorata kuuluu alempaan hoitoluokkaan, se hoidetaan ajoradan hoitoluokan perusteella Pyöräilyn ja jalankulun yhteiset talvikunnossapidon laatuvaatimukset eivät huomioi kulkumuotojen erilaisia rooleja, esimerkiksi liukkaudentorjunnassa niiden tarpeet voivat olla erilaiset Hoitoluokituksiin ja laatutason vaatimuksiin voi olla kuntakohtaisten ohjeiden lisäksi työkohtaisia tarkennuksia (esim. ELY ja Espoo) Esimerkki ELY:n tarkennuksista Kuivaa lunta sallitaan jättää auraamatta enintään 1,5 cm. Haittaavaa märkää lunta ja sohjoa ei saa jättää auraamatta. Pehmenevä polanne pidetään enintään 2 cm paksuna. Voimassaoloajan ulkopuolella lunta ei saa olla yli 8 cm. Päätien vieressä olevat väylät aurataan heti päätien jälkeen. Yli 2 cm syviä jyrkkiä tai muuten haittaavia epätasaisuuksia ei saa olla. Riittävä kitka turvalliseen kävelyyn ja pyöräilyyn. Pysäkkiyhteydet hoidetaan kuten muu kevyen liikenteen väylä. Suojatie hoidetaan niin, että pinta on turvallinen käyttää. Uudessa vuonna 2014 ilmestyneessä jalankulku- ja pyöräväyliä koskevassa suunnitteluohjeessa on annettu yleisiä ohjeita ja suosituksia talvikunnossapitoon 14

16 Esimerkkejä hoitoluokituksista HSL

17 Kunnossapidon organisointi Perinteisesti käytössä on ollut tuotantolähtöinen toimintatapa eli kadunja tienpitäjä on tuottanut (lakisääteiset) palvelut itse. Nykyisin yleisiä toimintamalleja ovat: tilaaja-tuottaja -malli: yksityiset palveluntuottajat/ urakoitsijat konsernin sisäinen tilaus: oma liikelaitos tai nettobudjetoitu virasto kaupungin oma tuotanto: oma tuotantoyksikkö Hoitoalueet kilpailutetaan yksityisillä yleisimmin alueurakoina, jotka ovat tyypillisesti kokonaishoitourakoita. Hankintatavoissa on toisistaan poikkeavia sovelluksia, variaatioita ja sekamalleja. 17

18 Esimerkkejä toimintamalleista HSL

19 Esimerkkejä tuotantoalueista HSL

20 Esimerkki pyöräilyn laatureitistä ja sen talvikunnossapidosta Esimerkkireitti on seudullinen laatukäytävä: Pääradan varsi Helsinki Vantaa Kerava. Reitti kulkee kolmen kaupungin läpi ja sen pituus on 32 km. Reitille sijoittuu 10 eri urakka-aluetta ja hoitovastuu on viidellä eri toimijalla, joilla kaikilla on erilaiset laatutasovaatimukset. Erilaiset hankintatavat ja -mallit johtavat siihen, että yksittäisellä reitillä voi olla montakin eri toimijaa ja laatutavoitetta. seudullinen laatukäytävä HSL

21 3. Kunnossapidon haasteita 21

22 Eri tasoilla ilmeneviä haasteita - yhteenveto Talvihoidon kehittämisen merkittävimmät haasteet eivät liity ensisijaisesti rahoitukseen tai työmenetelmiin. Yleisempiä haasteita käyttäjän ja tuottajan näkökulmasta ovat Ylläpidon heikko arvostus verrattuna uuden rakentamiseen Priorisoinnin puute ja suunnitelmallisuus Vaihtelevat organisaatiot, vastuiden epäselvyys ja heikko vuorovaikutus Lumitilojen niukkuus ja siihen liittyvä selkeä ohjeistus Laatuvaatimusten heikko vastaavuus pyöräilyn tarpeisiin Kunnossapitokaluston vastaavuus pyöräilyn laatutavoitteisiin ja menetelmien hidas kehittyminen 22

23 Haasteet käyttäjän näkökulmasta TALVIKUNNOSSAPIDON HEIKKO LAATU HALLINNOLLISET TEKIJÄT Epäselvät urakka-alueet Useat urakka- ja hoitoalueet yhdellä reitillä laatutason vaihtelu LAATUVAATIMUKSET EIVÄT VASTAA TAVOITETASOA Laatuvaatimukset pätevät vain klo 17 saakka, jolloin iltapäivästä satanut lumi poistetaan aikaisintaan aamulla Kävelyn ja pyöräilyn talvikunnossapidon rinnastaminen ajoradan hoitoluokkiin KÄVELYN JA PYÖRÄILYN TARPEET OVAT ERILAISET Yhdistettyjä väyliä ei voida hoitaa vain toisen kulkumuodon tarpeiden perusteella, vaan joudutaan tekemään kompromisseja Kävelijöiden ja pyöräilijöiden tarpeet voivat olla erilaiset (esim. liukkaudentorjunnassa), laatuvaatimukset eivät huomio erilaisia tarpeita TIEDON PUUTE Ajankohtaista tai kartalla esitettyä tietoa talvihoidetuista väylistä ei välttämättä ole saatavilla 23

24 Otso Kivekäs Pyöräteiden käyttö lumitilana ja kapeiden kohteiden auraamatta jättäminen aiheuttaa estevaikutuksia ja vaarallisia tilanteita pyöräilijöille ja kävelijöille 24

25 Jarmo Nieminen Aurausjärjestys, jossa ajoradan lumet jäävät pitkäksi aikaa kevyen liikenteen väylälle, aiheuttaa ongelmia pyöräilijöille ja kävelijöille 25

26 Mika Hinttala Mika Hinttala Huolimattomasta aurauksesta johtuva pinnan epätasaisuus hankaloittaa kävelijöiden ja pyöräilijöiden kulkua. Pahimmassa tapauksessa se muodostaa esteen kulkemiselle. 26

27 Mika Hinttala Mika Hinttala Jäätynyt sohjo ja polanteet vaikeuttavat pyöräilyä. Sohjoa syntyy, kun lunta ei ole aurattu tarpeeksi syvältä. 27

28 Haasteena on hiekoituksen puute ja kuivatuksen huono suunnittelu ja toteutus. Heikko kuivausjärjestelmä jättää sulamisvedet tien pinnalle, ja jäätyessään ne muodostavat vaarallisen esteen kävelijöille ja pyöräilijöille. 28 Mika Hinttala

29 Mika Hinttala Mika Hinttala Alikuluissa huono kuivatus ja liukkaus muodostavat esteen ja luovat vaarallisia tilanteita 29

30 Haasteet tuottajan näkökulmasta SUUNNITTELUPERIAATTEET JA -LINJAUKSET Kokonaisvaltainen ja priorisoitu pääpyöräreittien talvihoitosuunnitelma puuttuu Pääpyöräreittejä ei ole välttämättä suunniteltu talvihoidon näkökulma huomioiden Väylien kapeus ja risteyskohdat ovat haasteellisia nykyiselle kalustolle Päätöksenteossa painotetaan mieluummin uusinvestointeja kuin ylläpitoa LUMITILAN PUUTE HALLINNOLLISET JA LAADULLISET TEKIJÄT Poikkeustilanteille ei ole omia laatuvaatimuksia Vastuualueiden epäselvyys: esim. kiinteistön vastuulla olevat lumet saattavat jäädä hoitamatta. Lisäksi kiinteistöille suunnattu selkeä ohjeistus puuttuu. Ei ole resursseja valvoa laatua edes pistokoemaisesti Laatutason toteutumisessa ja laadun valvonnassa on puutteita Laatuvaatimusten saavuttaminen ristiriidassa toimintatapoja rajoittavien ohjeiden kanssa, esim. aurauksen aiheuttama häirintä aikaisin aamusta / yöllä 30

31 Haasteet tuottajan näkökulmasta (jatkoa) SUUNNITTELUPERIAATTEET JA -LINJAUKSET Suunnittelijoilla ei välttämättä aina tarpeeksi tietoa suunnitteluratkaisujen vaikutuksesta ylläpidon kustannuksiin. Kadun suunnittelulla kaavoituksen sallimissa rajoissa voidaan vaikuttaa merkittävästi ylläpidon kustannuksiin. Suunnitteluratkaisut voivat vaikuttaa laadukkaaseen talvikunnossapitoon. Jos esimerkiksi väylää suunniteltaessa ei ole huomioitu auraukseen ja lumen säilytykseen tarvittavaa tilaa, se voi vaikeuttaa kunnossapitoa. Lisäksi erityiskaluston hankinta voidaan kokea haasteena, jos tarvittavia resursseja ei ole saatavilla. Kirjallisuuden perusteella yhdeksi haasteeksi on noussut uudisrakentamisen vahvempi arvostus verrattuna ylläpitoon. Tämä heijastuu osittain suunnitteluperiaatteisiin ja linjauksiin. 31

32 Lumitila ja lumilogistiikka Kustannusvertailut osoittavat, että lumen lähisiirto tulee selvästi halvemmaksi kuin lumen kuljettaminen Esimerkiksi lähisiirtämällä 30 %:a lumesta saadaan 19 %:n kustannussäästöt. Samalla vähenevät myös hiilidioksidipäästöt. Pelkän lähisiirron kustannukset ovat 64 % pelkkään kuljetukseen verrattuna. Anna Keskinen Anna Keskinen Enemmän lähisiirtoa Vähemmän kuljetusta 32

33 Lumilogistiikka Lumien siirtely ja kuormaaminen voivat olla merkittävä osa talvihoitotoimia ja sen kokonaiskustannuksia. Tämä on johtanut siihen, että lumen kuljetustarvetta on pyritty vähentämään. Lumen kuormaus ja siirtotyöt ovat usein alueurakoissa yksikköhintaisia tehtäviä. Lumen siirtotehtävät kuuluvat kiinteähintaisiin urakoihin. Keskinen

34 5. Kehittämistarpeita 34

35 Kehitysehdotukset - yhteenveto Reittikohtaiseen auraukseen siirtyminen Tärkeimpien pyöräreittien priorisoiminen ja niiden laatuvaatimusten päivittäminen Laatuvaatimusten määrittäminen erikseen pyöräteille, jalkakäytäville ja ajokaistoille Menetelmien ja uusien ratkaisujen kehittäminen Ohjeiden, yhteistyön ja laadunvalvonnan kehittäminen Tiedottamisen tehostaminen 35

36 Kunnossapidonkehittämismahdollisuuksia ongelmatyypeittäin HSL

37 Reittikohtainen auraus Helsingin tutkimuksen (2013) mukaan reittikohtaisen urakoinnin kustannukset ovat 20 % suuremmat kuin nykyisen mukaisessa urakoinnissa. Reittikohtaisella urakoinnilla voidaan kuitenkin huomattavasti parantaa pyöräliikenteen olosuhteita talvella. Selvityksen mukaan parhaaseen urakointitapaan päästään yhdistämällä reittiurakointi ja alueurakointi, siten että alueen sisällä oleva urakoitsija hoitaa reittiurakoinnin. 37

38 Reittikohtainen auraus vaiheittainen siirtyminen Kokeilu: yhden priorisoidun pääreitin talvihoito reittikohtaisesti ja yhden koneen kustannusten arviointia Pitkäaikaisena tavoitteena tulisi olla pääreittien talvihoito reittikohtaisina urakoina Pääreittien saumakohtien korostaminen korkeammalla prioriteetilla alueurakoissa Yleisesti reittikohtaisessa aurauksessa sopimusajan pituuden tulisi olla yli 3 vuotta, ja jos pitää investoida uusiin koneisiin, sopimusajan tulisi olla ainakin 7 vuotta 38

39 Reittikohtainen auraus Reittikohtaiseen auraukseen voitaisiin siirtyä kokeilemalla yhden pääreitin talvihoitoa yhdellä koneella, jotta reitille saadaan hyvä laatutaso. Samalla päästäisiin kokeilemaan muitakin välineitä kuin auraa. Samoin kustannusten arvioinnissa voitaisiin keskittyä aluksi yhteen tärkeimpään reittiin: kustannukset vain yhdelle koneelle, joka hoitaisi yhden tietyn reitin. Toinen vaihtoehtoinen tapa siirtyä kohti reittiaurausta olisi pääreittien saumakohtien (urakkarajat ja ajorataylitykset) korostaminen korkeammalla prioriteetilla alueurakoissa (työkohtaisten tarkennusten käyttöönotto). Pitkäaikaisena tavoitteena tulisi olla pääreittien talvihoito reittikohtaisina urakoina (tuotantotapamuutos). 39

40 Case: Helsingin reittikohtainen auraus Selvitettiin kahden skenaarion avulla reittikohtaisen aurauksen mahdollisuuksia ja vaikutuksia Skenaarioiden 1 ja 2 talvihoitomenetelmät eroavat toisistaan oleellisesti. Nykytilanteen mukainen urakointi perustuu leveän ajoratakaluston ja joiltakin osin pienemmän kaluston käyttöön, talvihoitomenetelminä auraus ja hiekoitus. Reittikohtainen urakointi perustuu pyöräreiteille sopivaan talvihoitokalustoon ja menetelmiin, joita ovat mm. auraus, suolaus syystalvella, ei pyörätien hiekoitusta sekä linkous ja lumen harjaus siellä missä se on mahdollista. Reittikohtaisen talvihoidon ehdotettu testireitti, 8km Meilahti Töölö Kluuvi Pasila (rautatieasema). KSV

41 Case: Helsingin reittikohtainen auraus - Tulokset KSV

42 Tärkeimpien reittien priorisointi Priorisointi ja talvipyöräilyn pääreittien määrittely tulisi tehdä vuorovaikutteisesti yhdessä pyöräilijöiden, urakoitsijoiden ja kunnossapidon suunnittelijoiden kanssa Priorisoinnissa tulee huomioida seuraavia näkökulmia: laatukäytävät keskustan pyöräilyolosuhteiden kehittäminen liikkumisesteisten tarpeiden huomioiminen pyöräilyn edistäminen kunnossapitoluokituksen keinoin WSP 42

43 Tärkeimpien reittien priorisointi Case: Kuopio Kuopion kunnossapidon luokitusten tarkistaminen lähti liikkeelle kunnossapidon säästötavoitteista. Tavoitteena oli reittien priorisointi ja tärkeiden alueiden ja reittien tunnistaminen käyttäjän (erityisesti jalankulkijan ja pyöräilijän) ja kunnossapidon näkökulmasta Jos paremmalla kunnossapidolla voidaan estää edes 10 % Kuopiossa vuosittain tapahtuvista kaatumistapaturmista eli noin 130 tapaturmaa vuodessa saadaan sairaanhoidon kustannuksia ja työpanoksen ja hyvinvoinnin menetyksiä säästettyä noin euroa. Selvityksessä ehdotetuilla kunnossapitoluokituksen toimenpiteillä on yhteensä noin euron vuosittainen kunnossapidon kustannuksia lisäävä vaikutus. Yksittäisen kaatumistapaturman hinta on keskimäärin euroa. Perälä

44 Laatuvaatimusten kehittäminen Kevyen liikenteen väyliä koskevat vaatimukset voisi jakaa koskemaan erikseen pyöräteitä ja jalkakäytäviä Ylläpitoluokkien kehittäminen siten, että tietyn pyörätien ylläpitoluokkaa on mahdollisuus nostaa luokkaa ylöspäin, jos kyseessä on tärkeä pääpyöräreitti. Tämä voisi tapahtua luomalla ns. superreittejä, joiden talvihoitoon lisätään halutut laatuvaatimukset Superluokan laatuvaatimusten määrittelyssä tulisi harkita ainakin seuraavia seikkoja: Pyöräteiden (kevyen liikenteen väylien) auraus ennen ajokaistojen aurausta Aurauksen lähtökynnys 2 cm Pyörätietä ei hiekoiteta Sohjo pyritään poistamaan pyörätieltä heti, ennen kuin se jäätyy 44

45 Menetelmien ja uusien ratkaisujen kehittäminen PINNAN TASAISUUDEN PARANTAMINEN Aurauskertojen lisääminen Polanteen ohentamisen ennakointi ennen suojasäätä ja näin toimenpideaikojen laajentaminen Auran terien osalta ehdotetaan pyöräteillä kokeiltavaksi tasaterää, joka tuottaa kovan ja sileän pinnan, sekä kumireikäterää, joka ei jätä irtolunta väylälle Marie Forsvinge 45

46 HIEKOITUSMENETELMIEN KEHITTÄMINEN Pääreiteillä liukkaudentorjunnassa vain rengasystävällisen sepelin käyttäminen Erotellun pyörätien hiekoittamatta jättäminen: jalkakäytävältä kulkeutuu hiekkaa pyörätielle, mutta se on pienempi paha kuin että pyörätiellä olisi täysi hiekoitus Suolausta voidaan kokeilla pyöräteillä hiekoituksen sijaan syyskaudella Menetelmien ja uusien ratkaisujen kehittäminen Levityskynnyksen tulisi olla korkeahko ja pyöräilijöille tulisi suositella nastarenkaiden käyttöä Kalle Vaismaa 46

47 Menetelmien ja uusien ratkaisujen kehittäminen LINKOUS Linkousta voidaan käyttää Lumien lähisiirtoon (tiiviin lumivallin tekeminen välikaistalle tai pientareelle) Lumen poisheittämiseen väylältä (jos väylän vieressä on vapaata tilaa, jonne lumi on mahdollista heittää, esimerkiksi ranta-alue tai muu luonnontilainen alue) Lumen kuormaukseen kuorma-auton lavalle Umeå kommun Menetelmällä on suuria mahdollisuuksia, ja sitä tulisikin kokeilla jollakin pääpyöräreitillä, joka täyttää linkoukselle asetetut ehdot (Ks. tarkemmat ehdot Pyöräväylien talvihoidon kehittäminen Helsingin kantakaupungissa -julkaisusta s.46-47) 47

48 Menetelmien ja uusien ratkaisujen kehittäminen KATUJÄRJESTELYT Katujärjestelyissä ajoradan ja pyörätien väliin jätetään tilaa aurattavalle lumelle. Tila mahdollistaa lumen säilytyksen ja samalla lumikarhe suojaa pyörätietä ajoradalta tulevilta roiskeilta. * Uumajassa on periaatteena rakentaa pyörä- ja kävelyväylän sekä ajoradan väliin viherkaista (3m), joka toimii lumen säilytystilana * Kööpenhaminassa pyörätien ja ajoradan väliin on suunniteltu 0,5 m levyinen lumitila, jonka ansiosta lumia ei aina tarvitse kuljettaa lainkaan 48

49 Menetelmien ja uusien ratkaisujen kehittäminen SUOLAUS Toimii parhaiten, kun lämpötila vaihtelee nollan tienoilla ja pyörätie sulaa ja jäätyy usein Hyviä kohteita ovat jyrkät mäet, tiukat kaarteet tai muut kohdat, joissa väylän kaltevuus on pituus- tai leveyssuuntaan suurempi Paras ajankohta on alkusyksy (lokakuu) aina lumien tuloon saakka. Tällöin estettäisiin tilanne, jossa pyörätie on hiekoitettu, mutta lunta ei välttämättä ole väylällä pitkään aikaan Suolaukselle tulee esittää omat laatuvaatimukset Kalle Vaismaa 49

50 Menetelmien ja uusien ratkaisujen kehittäminen HARJAUS Suositeltavaa pienillä lumen määrillä Lisäksi on huomioitava, että * Pyörätie ja jalkakäytävä on erotettu rakenteellisesti toisistaan, jolloin hiekka ei kulkeudu pyörätielle * Pyörätien vieressä ei ole ajoneuvopysäköintiä tai laitteita/rakenteita, joita harjakoneesta lentävä hiekka voisi vahingoittaa Irina Skogvold 50

51 Ohjeiden, yhteistyön ja laadunvalvonnan kehittäminen Laatuvaatimusten lisäksi urakoitsijoita tulee ohjeistaa työn tekemiseen Ohjeissa tai urakkasopimuksissa tulisi velvoittaa yhteistyöhön ja raja-alueiden hoidon koordinoimiseen Laadunvalvontaan olisi osoitettava resursseja sekä kehitettävä hankintamalleja ja kannustimia sellaisiksi, että ne kannustavat hyvän laadun tuottamiseen. Hyvää lopputulosta ei saavuteta tukeutumalla vain tuottajan tekemään laadunvalvontaan, vaan myös tilaajalla tulee olla resursseja valvoa laatua edes pistokoemaisesti. 50

52 Tiedottamisen tehostaminen Tavoitteena tulisi olla reaaliaikaisen talvihoitotiedon jakaminen käyttäjille latutilannemallilla. Tämä vaatisi rajapintojen avaamisen ja avoimeen dataan pohjautuvaa sovelluskehitystä. Keinoja esimerkiksi talvipyöräilykartta tai kaupunkien talvihoitoluokitusten sisällyttäminen kaupunkien reittioppaaseen tms. sovellukseen Esimerkiksi Oulun kaupungin reittioppaaseen on syötetty talvikunnossapidettävät reitit ja niiden luokitus osaksi reitin tietoja 51

53 Tiedottamisen tehostaminen Palautejärjestelmien kehittäminen, joka lisää vuoropuhelua asukkaiden suuntaan Uumajan kaupungin kotisivuilla on reaaliaikainen tiedotus talvikunnossapidosta 52

54 6. Esimerkkejä kaupunkien hyvistä käytännöistä 53

55 Esimerkkikaupungit 54

56 Tilastoja tarkasteltavista kaupungeista talven ja talvihoidon perustiedot Linköping Uumaja Kööpenhamina Oulu Talven pituus/ Kylmäkausi lunta maassa Lumen syvyys ,8 50 Pyörätiet, km/ jalankulku- ja pyörätiet, km jk (90km priorisoitu) 238 (67km priorisoitu) 358+jk 619 (yhdistetty jk+pp) Pyörä/ pyörä ja kävelytiet per 4 3,8 2,0 0,7 3, asukasta Talvikunnossapidon 5 2,4 0,8 (4,7) 1,3 budjetti Keskivertotalvena lunta Poiskuljetetun lumen määrä talvella (m3) 6 ka ei tarvitse kuljettaa lainkaan pois Lumen aurauskerrat Talvella (I luokka/ II luokka) Liukkauden torjuntakerrat Talvella (I luokka/ II luokka) 100/ 25 30/15 29 pyörä- ja 9 kävelytiet / pyörä- ja 9 kävelytiet 16 Verne

57 Tilastoja tarkasteltavista kaupungeista Linköping Uumaja Kööpenhamina Oulu 1.Talven pituus/ lunta maassa 1.lumipeitepäivien lkm 20 v ajalla, keskiarvo, v lumipeitepäivien lkm 20 v ajalla, keskiarvo, v Kylmäkausi lumipeitepäivien lkm 30 v ajalla, keskiarvo, v Lumen syvyys 1.keskiarvo 15,2 vuosina keskiarvo 15,2 vuosina keskim. syvin arvo keskiarvo 15,3 vuosina Pyörätiet, km/ jalankulku- ja pyörätiet, km 560+jk (90km priorisoitu) 238 (67km priorisoitu) 358+jk 619 (yhdistetty jk+pp) 4. Pyörä/ pyörä ja kävelytiet per 1000 asukasta Asukasluku (2011) Asukasluku (2012) Asukasluku (2012) Asukasluku (2013) 5. Talvikunnossapidon budjetti kävely ja pyöräily pyöräväylät (koko budjetti 4,1M ) koko budjetti (pyöräväyliä ei ole eroteltu) I- ja II-luokan jk+pp väylät (ainoastaan kaupungin oma tuotanto) 6. Poiskuljetetun lumen määrä talvella (m3) m3 (keskimäärin) (2011/12) Keskivertotalvena lunta ei tarvitse kuljettaa lainkaan pois (sis. myös keskustan jalankulkuväylät) Verne

58 Tilastoja tarkasteltavista kaupungeista talvihoidon organisointi Linköping Uumaja Kööpenhamina Oulu Urakoitsijoiden lkm 6 1 +kaupunki huolehtii itse keskustan alueesta Oulun tekninen liikelaitos (TEKLI) Sopimuskausi Urakka-alueita Urakkatyyppi Aluekohtainen, 90 km reittikohtainen priorisoitu väylästö Aluekohtainen Reittikohtainen Aluekohtainen Kaluston määrä 3 suolaus+ harjauskonetta, 55 traktoria koko väylästön hoitoon (pyörä- ja autotiet) 19 traktoria, joista 2 ainoastaan hiekoitukseen muut auraus+ hiekoitus. Yhteensä urakoitsijan kanssa 45 traktoria 28 traktoria pyöräteiden hoitoon (suolaus+harjaus) 36 traktoria kävelyväylien hoitoon (suolaus+harjaus) TEKLI: 20 auraustraktoria + 4 aliurakoitsijan traktoria 19 traktoria hiekoitukseen (lisäksi muilla urakoitsijoilla oma kalusto) Verne

59 LINKÖPING - Priorisoitu verkko Linköpings kommun 58

60 Linköping Kaupunki on priorisoinut 90 kilometriä pyörä- ja kävelyverkostoa talvikunnossapidon ensimmäiseen luokkaan. Priorisoidun verkon hoitovaatimukset Lumiraja 1 cm Työn tulee olla tehty 4 h lumirajan täyttymisestä Menetelminä harjaus ja suolaus. Jos lämpötila laskee alle -10 asteen ei suolausta voida käyttää. Kovalla lumisateella harja korvataan auralla. Priorisoidun reitin kunnossapito kuuluu yhdelle urakoitsijalle, vaikka väylät kulkevat usean eri urakka-alueen läpi Verkosto pyrkii takaamaan saavutettavuuden tärkeimpiin työpaikkakeskittymiin, yliopistoon, kouluihin ja keskustaan Priorisoidun verkoston avulla asukkaat tietävät, mitkä reitit ovat varmasti käytettävissä ympäri vuoden kävellen ja pyörällä 59

61 Linköping Urakoitsijoiden lisäksi kaupunki on talvella yhteydessä muihin sidosryhmiin. Esimerkiksi joukkoliikenneoperaattoria tiedotetaan ennakkoon talvihoidon ongelmista. Verne

62 Linköping Priorisoitu verkko (90 km) Muu verkosto Matkakeskus ja keskusta Jalkakäytävät Lumiraja 1 cm Lumiraja 3 cm Keskustan tulee olla puhdistettuna lumesta 6 h lumisateen loppumisen jälkeen Kuuluu kiinteistön omistajan vastuulle (kuten Suomessakin). Työn tulee olla tehty 4 h lumirajan täyttymisestä Työn tulee olla tehty 8 h lumirajan täyttymisestä Matkakeskuksen tulee olla puhdistettuna lumesta 3 h lumisateen loppumisen jälkeen Kokeilu yhdellä katuosuudella talvella , jossa kiinteistön omistajilla oli mahdollisuus ostaa alueen hoito ulkopuoliselta urakoitsijalta. Kokeilun tulokset olivat lupaavia. Menetelminä harjaus ja suolaus. Jos lämpötila laskee alle -10 asteen ei suolausta voida käyttää. Kovalla lumisateella harja korvataan auralla. Menetelminä lumen auraus ja hiekoitus Kävelyalueita pidetään sulina mm. lämmitysjärjestelmän avulla. Verne

63 UUMAJA - Laatu edellä 62

64 Uumaja Kaupunki on antanut laatujulistuksen: lumen määrään, aurauksen ajankohtaan, jatkuvaan kehittymiseen ja kommunikointiin liittyviä sitoumuksia Kaupunki tiedottaa ajantasaisesti kunnossapidon etenemisestä kotisivuillansa. Tämä vähentää asiakaspalvelun kuormitusta. Lisäksi sivuilta löytyy priorisoidun verkon kartta ja sähköinen palautekartta, johon voi antaa avoimesti palautetta. 63

65 Uumaja kunnossapidon menetelmiä Tärkeimpiä kävelylle ja pyöräilylle tarkoitettuja alikulkuja ja siltoja on lämmitetty. Lämmityksessä hyödynnetään kiertovettä. Sulatusjärjestelmän maksavat 2,5-3 kertaa enemmän kuin perinteiset kunnossapitomenetelmät, mutta niiden hyötyjen katsotaan olevan vielä suuremmat. Verne 64

66 Uumaja kunnossapidon menetelmiä Yksi talvikunnossapidon innovatiivinen menetelmä on warm wetted sand Menetelmässä hiekka sekoitetaan kuumaan veteen ennen tien pinnalle levittämistä, jolloin hiekka pysyy tehokkaammin kiinni ja kitkan määrä on korkeampi kuin tavallisessa hiekassa. Menetelmä soveltuu erityisesti olosuhteisiin, jolloin lämpötila on alle -1 astetta. Menetelmän huomattiin olevan tavallista hiekkaa tehokkaampaa, joskin kalliimpaa. Tehokkuuden vuoksi hiekkaa tarvitsee levittää kaduille harvemmin, minkä takia kokonaiskustannukset eivät Uumajassa ole hiekan käyttöönoton jälkeen juurikaan nousseet. Niska Niska, VTI

MESTARIA TAPAAMASSA TALVIKUNNOSSAPIDON PARHAAT OPIT AUSTRALIAN KYPÄRÄLAKI. Poljin 1/2015

MESTARIA TAPAAMASSA TALVIKUNNOSSAPIDON PARHAAT OPIT AUSTRALIAN KYPÄRÄLAKI. Poljin 1/2015 1 2015 MESTARIA TAPAAMASSA TALVIKUNNOSSAPIDON PARHAAT OPIT AUSTRALIAN KYPÄRÄLAKI 1 pääkirjoitus Ensisijainen kulkutapa Tuore henkilöliikenteen määrää ja laatua mittaava Eurobarometri osoittaa, että pyöräily

Lisätiedot

Opas liukastumisvahinkojen korvaamisesta

Opas liukastumisvahinkojen korvaamisesta Opas liukastumisvahinkojen korvaamisesta Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 16.12.2014 FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Opas liukastumisvahinkojen

Lisätiedot

Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen

Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen Julkaisulupa:03042 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus PL 233 40101 JYVÄSKYLÄ Puhelinvaihde (014) 624 211 Jyväskylän kevyen

Lisätiedot

JUSSI YLI-SEPPÄLÄ KATUVERKON HALLINNAN KEHITTÄMINEN

JUSSI YLI-SEPPÄLÄ KATUVERKON HALLINNAN KEHITTÄMINEN JUSSI YLI-SEPPÄLÄ KATUVERKON HALLINNAN KEHITTÄMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Jorma Mäntynen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston kokouksessa 3. syyskuuta

Lisätiedot

Kadunpitoon kohdistuvat korvausvaatimukset ja kaupunkien korvauskäytännöt

Kadunpitoon kohdistuvat korvausvaatimukset ja kaupunkien korvauskäytännöt Kadunpitoon kohdistuvat korvausvaatimukset ja kaupunkien korvauskäytännöt 27.1.2009 TIIVISTELMÄ Kadulla liikkujan on pääsääntöisesti voitava luottaa siihen, että kadulla liikkuminen voi tapahtua turvallisesti

Lisätiedot

Yksityisten teiden kunnossapito

Yksityisten teiden kunnossapito 1 Yksityisten teiden kunnossapito TIEHALLINTO Tie- ja liikenneolojen suunnittelu Helsinki 1999 2 1. painos ISBN 951-726-508-5 TIEL 2230053 Kalevan kirjapaino Oulu 1999 Julkaisun kustannus ja myynti: Tiehallinto,

Lisätiedot

Pyöräilyn ja kävelyn olosuhteet Suomen kaupungeissa

Pyöräilyn ja kävelyn olosuhteet Suomen kaupungeissa Saara Aavajoki Pyöräilyn ja kävelyn olosuhteet Suomen kaupungeissa Tutkimusraportti 79 [tyhjä sivu blank page] [tyhjä sivu blank page] Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne.

Lisätiedot

Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2013 2016

Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2013 2016 elinvoimaa alueelle 2 2012 Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2013 2016 Uudenmaan elinkeino- ja liikenne- ja ympäristökeskus MERVI VARIS MIRJA NOUKKA OLLI HAVERI 1 Esipuhe Uudenmaan Elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Kevyen liikenteen väylät liikuntapaikkoina

Kevyen liikenteen väylät liikuntapaikkoina Kevyen liikenteen väylät liikuntapaikkoina Suunnittelu ja vuorovaikutus Tiehallinnon selvityksiä 16/2005 Julkaisun nimi 1 Kevyen liikenteen väylät liikuntapaikkoina Suunnittelu ja vuorovaikutus Tiehallinnon

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 Liikennejärjestelmätyöryhmä 23.5.2012 Kuntajohtajakokous 8.6.2012 Seutuhallitus 27.6.2012 Maanmittauslaitos, lupa nro 293/MML/12 Pohjakartta

Lisätiedot

Talvihoidon toimintalinjat

Talvihoidon toimintalinjat Talvihoidon toimintalinjat Talvihoidon toimintalinjat Toiminta- ja suunnitelma-asiakirjat Tiehallinto Helsinki 2008 Kannen kuvat: Olli Penttinen ISBN ISBN 978-952-221-097-5 TIEH 1000199-08 Verkkojulkaisu

Lisätiedot

Teiden talvihoito Laatuvaatimukset, moniste 19.1.2009

Teiden talvihoito Laatuvaatimukset, moniste 19.1.2009 Teiden talvihoito Teiden talvihoito Tiehallinto Helsinki 2009 Tiehallinto Asiantuntijapalvelut Opastinsilta 12 A PL 33 00521 HELSINKI Puhelinvaihde 0204 2211 ALKUSANAT Teiden talvihoidon toimintalinjat

Lisätiedot

KADULLA TEHTÄVÄT TYÖT - LUPAMENETTELYN KEHITTÄMINEN RAPORTTI 24.10.2002

KADULLA TEHTÄVÄT TYÖT - LUPAMENETTELYN KEHITTÄMINEN RAPORTTI 24.10.2002 KADULLA TEHTÄVÄT TYÖT - LUPAMENETTELYN KEHITTÄMINEN RAPORTTI 24.10.2002 ESIPUHE Kadulla tehtävät työt lupamenettelyn kehittäminen on yksi liikenne- ja viestintäministeriön Jaloin-hankkeen projekteista.

Lisätiedot

KAJAANIN KUNNALLISTEKNIIKAN LIIKELAITOSSELVITYS

KAJAANIN KUNNALLISTEKNIIKAN LIIKELAITOSSELVITYS KAJAANIN KUNNALLISTEKNIIKAN LIIKELAITOSSELVITYS Loppuraportti 28.8.2012 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1 SELVITYSTYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 6 1.1 Selvitystyön lähtökohdat... 6 1.2 Selvitystyön tavoitteet...

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 3 1. JOHDANTO... 5 1.1. Työn taustat... 5 1.2. Työn tavoitteet ja sisältö... 5 2. KÄVELYN JA PYÖRÄILYN TAVOITETILA...

Lisätiedot

Teiden talvihoito. Laatuvaatimukset 2001

Teiden talvihoito. Laatuvaatimukset 2001 Teiden talvihoito Laatuvaatimukset 2001 Teiden talvihoito Laatuvaatimukset 2001 Toteuttamisvaiheen ohjaus TIEHALLINTO Helsinki 2001 ISBN 951-726-763-0 TIEH 2230018-01 Edita Oyj Helsinki 2001 Julkaisua

Lisätiedot

Jyrki Paavilainen. Talvihoitoystävällinen pysäkkikatos

Jyrki Paavilainen. Talvihoitoystävällinen pysäkkikatos Jyrki Paavilainen Talvihoitoystävällinen pysäkkikatos Jyrki Paavilainen Talvihoitoystävällinen pysäkkikatos Tiehallinnon selvityksiä 58/2001 Tiehallinto Helsinki 2001 ISSN 1457-9871 ISBN 951-726-807-6

Lisätiedot

Kevyen liikenteen suunnittelu

Kevyen liikenteen suunnittelu Tielaitos Kevyen liikenteen suunnittelu Liikennetekniikka Helsinki 1998 TIEHALLINTO Tie- ja liikennetekniikka Kevyen liikenteen suunnittelu Tielaitos TIEHALLINTO Helsinki 1998 ISBN 951-726-431-3 TIEL 2130016

Lisätiedot

Jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnittelu

Jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnittelu 11 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnittelu Liikenneviraston ohjeita 11/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014 Kannen kuva: Juha Hällikkä ISSN-L 1798-663X ISSN 1798-663X ISBN

Lisätiedot

Siikalatvan liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 115 2014

Siikalatvan liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 115 2014 Siikalatvan liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 115 2014 Siikalatvan liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 CHRISTEL KAUTIALA MIKA RÄSÄNEN EIJA YLI-HALKOLA HANNA PUOLIMATKA EILA KÖNGÄS 3 RAPORTTEJA

Lisätiedot

4 2006 6. vuosikerta. Kotitalousvähennys taloyhtiössä s. 12-13. Testaa Kiinteistöyhdistyksen jäsenyys s. 4-5

4 2006 6. vuosikerta. Kotitalousvähennys taloyhtiössä s. 12-13. Testaa Kiinteistöyhdistyksen jäsenyys s. 4-5 4 2006 6. vuosikerta Kotitalousvähennys taloyhtiössä s. 12-13 Testaa Kiinteistöyhdistyksen jäsenyys s. 4-5 Konsultoinnit rakennusten kuntoarviot arkkitehtisuunnittelu kuntotutkimukset, RLVIS hankesuunnitelmat

Lisätiedot

Hyvä väyläomaisuuden hallinta kevyen liikenteen väylillä

Hyvä väyläomaisuuden hallinta kevyen liikenteen väylillä Hyvä väyläomaisuuden hallinta kevyen VOH 2.16 Tiehallinnon selvityksiä 39/2006 Hyvä väyläomaisuuden hallinta kevyen VOH 2.16 Tiehallinnon selvityksiä 39/2006 Tiehallinto Helsinki 2006 Kannen kuva: Yleiset

Lisätiedot

Haapaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 118 2014

Haapaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 118 2014 Haapaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 118 2014 Haapaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 CHRISTEL KAUTIALA MIKA RÄSÄNEN EIJA YLI-HALKOLA HANNA PUOLIMATKA EILA KÖNGÄS 3 RAPORTTEJA

Lisätiedot

15 Kaupunkiseudut ja liikenne

15 Kaupunkiseudut ja liikenne 15 Kaupunkiseudut ja liikenne Kokemuksia eurooppalaisista katuraitiotiehankkeista Kai Rintala, KPMG Oy Ab Ei kirjallista esitystä. Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet suunnittelumenetelmänä Mika Ristimäki,

Lisätiedot

Kunnossapitovahingot maanteillä

Kunnossapitovahingot maanteillä Anna Myllylä, Maria Martiskainen Kunnossapitovahingot maanteillä Tienpitäjän vastuu ja korvausperiaatteet - Korvaushakemusten käsittely Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 22/2007 Anna Myllylä, Maria Martiskainen

Lisätiedot

ESTEETTÖMIEN REITTIEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS UUSILLA ASUINALUEILLA Case Vuores

ESTEETTÖMIEN REITTIEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS UUSILLA ASUINALUEILLA Case Vuores ESTEETTÖMIEN REITTIEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS UUSILLA ASUINALUEILLA Case Vuores TIIVISTELMÄ Työssä tarkastellaan pilottikohteen avulla esteettömien reittien suunnittelua kahdesta näkökulmasta: - miten

Lisätiedot

KÄVELYN JA PYÖRÄILYN TERVEYSVAIKUTUSTEN TALOUDELLINEN ARVIOINTI JOENSUUSSA

KÄVELYN JA PYÖRÄILYN TERVEYSVAIKUTUSTEN TALOUDELLINEN ARVIOINTI JOENSUUSSA KÄVELYN JA PYÖRÄILYN TERVEYSVAIKUTUSTEN TALOUDELLINEN ARVIOINTI JOENSUUSSA KÄVELYN JA PYÖRÄILYN TERVEYSVAIKUTUSTEN TALOUDELLINEN ARVIOINTI JOENSUUSSA Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 280 ISBN (nid.)

Lisätiedot

Yleisten ja yksityisten teiden rajapinnan tarkastelu taustaraportti. Tiehallinnon selvityksiä 52/2005

Yleisten ja yksityisten teiden rajapinnan tarkastelu taustaraportti. Tiehallinnon selvityksiä 52/2005 Yleisten ja yksityisten teiden rajapinnan tarkastelu Tiehallinnon selvityksiä 52/2005 Yleisten ja yksityisten teiden rajapinnan tarkastelu Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 52/2005 Tiehallinto Helsinki

Lisätiedot

Oulun kaupungin kevyen liikenteen verkon kehittämissuunnitelma

Oulun kaupungin kevyen liikenteen verkon kehittämissuunnitelma Oulun kaupungin kevyen liikenteen verkon kehittämissuunnitelma 2011 Oulun kaupungin kevyen liikenteen verkon kehittämissuunnitelma 3 ALKUSANAT Kevyt liikenne on jo pitkään ollut osa Oulun imagoa. Oulun

Lisätiedot

Pyhännän liikenneturvallisuussuunnitelma LUONNOS 13.1.2014

Pyhännän liikenneturvallisuussuunnitelma LUONNOS 13.1.2014 Pyhännän liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 LUONNOS 13.1.2014 RAPORTTEJA X 2015 HAAPAVEDEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2014 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Mervi

Lisätiedot