JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI. Reservikomppanian alue

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI. Reservikomppanian alue"

Transkriptio

1 H. Haverinen (7) JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Reservikomppanian alue NUMMENKYLÄ, JÄRVENPÄÄ RAKENNETTAVUUS- JA PERUSTAMISTAPASELVITYS

2 H. Haverinen (7) RAKENNETTAVUUS- JA PERUSTAMISTAPASELVITYS 1. YLEISTÄ TEHDYT TUTKIMUKSET YMPÄRISTÖ POHJASUHTEET Kallionpinta Pohjavesi Pilaantuneet maat RAKENNETTAVUUS Rakennusten perustaminen Routasuojaus Pohjavesi Täytöt ja pengerrykset Kunnallistekniikka Katualueet Vesihuolto RADON JATKOTOIMENPITEET... 7

3 H. Haverinen (7) Järvenpään kaupunki Reservikomppanian alue NUMMENKYLÄ, JÄRVENPÄÄ RAKENNETTAVUUS- JA PERUSTAMISTAPASELVITYS 1. YLEISTÄ Järvenpään kaupungin toimeksiannosta olemme laatineet tämän rakennettavuus- ja perustamistapaselvityksen Järvenpäässä sijaitsevalle Reservikomppanian alueelle asemakaavoituksen ja kunnallisteknisten suunnitelmien pohjaksi. 2. TEHDYT TUTKIMUKSET Reservikomppanian alueella on tehty 4 heijarikairausta ja 5 porakonekairausta sekä otettu häiriintyneitä maanäytteitä kahdesta tutkimuspisteestä. Häiriintyneistä maanäytteistä määriteltiin laboratoriossa rakeisuus, maalaji sekä vesipitoisuus. Lisäksi alueelle on asennettu 2 pohjaveden havaintoputkea. 3. YMPÄRISTÖ Reservikomppanian alue sijaitsee Järvenpään Nummenkylässä. Alue rajautuu Vanhan Valtatien, Hahlakadun ja Sorapolun rajaamalle alueelle. Ympäröivä alue on pientaloasutusta. Reservikomppanian alue on toiminut puolustusvoimien koulutusalueena sotien aikana, joiden jälkeen alueella toimi naisvankila. Nykyisin naisvankilan rakennukset toimivat asuntoina ja rakennukset ovat myös suojelukohde. Naisvankilan alueen itäpuolella sijaitsevan Sorapuiston pohjoisosa muodostuu sorakuopasta, joka rajoittuu Vanhan Valtatien pysäköintialueeseen. Sorakuopan pohjoisreuna on hyvin jyrkkärinteinen. Loivempirinteinen eteläosa rajoittuu täysikasvuiseen kuusisekametsään. Olemassa oleva maanpinta nousee Järvenpään kaupungilta saatujen pintavaaitustietojen perusteella länsireunan ja lounaiskulman tasolta noin +66 itäreunan ja kaakkoiskulman tasoon noin +72. Tarkk ampujankadun ja sitä reunustavien tonttien kohdilla maanpinta vaihtelee välillä noin +66,5 +70,0. Maanpinta laskee alimmillaan noin tasoon +63,0 kaavoitettujen tonttien pohjoispuolella olevassa Sorapuistossa.

4 H. Haverinen (7) 4. POHJASUHTEET Maaperä Reservikomppanian tutkitulla alueella on kitkamaita, pohjatutkimusten perusteella hiekkaa ja moreenia. Kitkamaakerros on pohjatutkimusten perusteella löyhää noin metrin syvyydelle maanpinnasta, josta alin noin 5 7 metriä paksu osuus on hyvin löyhää. Löyhien kitkamaakerrosten kerrosten alapuolella kallionpintaa peittää keskimäärin noin 2 5 metriä paksu keskitiivis tai tiivis moreenikerros. Tiiviimpi moreenikerros on paksuimmillaan tutkimuspisteiden nro 1005 ja 1010 kohdilla noin metriä paksu. Alueen pohjatutkimukset ja pohjasuhteet on esitetty laajemmin erillisessä pohjatutkimuslausunnossa ja sen liitteissä (WSP Finland Oy, ). 4.1 Kallionpinta 4.2 Pohjavesi 4.3 Pilaantuneet maat Porakonekairauksin varmistetun kallionpinnan etäisyys maanpinnasta vaihtelee tutkituissa pisteissä pääosin noin metrin syvyydellä maanpinnasta. Matalimmillaan kallionpinta on noin metrin syvyydellä maanpinnasta. Reservikomppanian alueelle on asennettu 2 pohjavesiputkea, joista havaittu pohjavedenkorkeus on vaihdellut välillä +54,82 +54,91 ( ), eli pohjavesi on ollut tutkimuspisteissä noin 15,1 15,3 metrin syvyydellä maanpinnasta. Reservikomppanian alueella sijaitsevalla Sorapuiston metsäalueella on pintamaassa jätettä (lasia, rautaa, betonia, muovia, lääkepulloja jne.). Jätteet on kasattu satunnaisiin kohtiin ja ne ulottuvat tehtyjen selvitysten perusteella noin 0,5 metrin syvyyteen maanpinnasta. Jätteiden päällä kasvaa paikoitellen sammalta ja pensaskasvillisuutta. Pilaantuneista maista on laadittu erillinen raportti, ks. Reservikomppania, Sorapuisto Järvenpää Tutkimusraportti (WSP Finland Oy, ). 5. RAKENNETTAVUUS Reservikomppanian alue on suunniteltu kaavoitettavaksi asuinrakennusten rakentamiseen. Kaavoitettavaksi on suunniteltu asuinrakennusten korttelialueita, asuinpientalojen korttelialueita, erillispientalojen korttelialueita sekä lähivirkistysalue. 5.1 Rakennusten perustaminen Tutkittu kaava-alue soveltuu pohjaolosuhteiden osalta hyvin alueen kaavaluonnoksen ( ) mukaiseen rakentamiseen. Suunniteltavat rakennukset voidaan perustaa maanvaraisesti joko suoraan häiriintymättömän ja tiiviin pohjamaan varaan tai siihen ulotetun sora- /mursketäytön varaisesti. Maanvaraiset perustukset voidaan mitoittaa käyttäen alustavasti 150 kn/m 2 pohjapainetta.

5 H. Haverinen (7) Humusmaakerrokset on poistettava rakenteiden alta häiriintymättömään kitkamaakerrokseen asti ja korvattava huolellisesti tiivistetyllä kitkamaatäytöllä. Varsinaista rakennussuunnittelua varten rakennuspaikoilla tulee suorittaa lisäpohjatutkimuksia, joiden tulosten perusteella on mahdollista tarkentaa mitoittavaa pohjapainetta sekä tarkastaa kokonaispainumat ja kulmakiertymät tontti ja rakennuskohtaisesti. Kokonaispainumien ja vierekkäisten perustusten epätasaisista painumista tai laattaperustuksen taipumisesta aiheutuvien kulmakiertymien raja-arvoja eri rakennetyypeille on esitetty seuraavassa taulukossa (Suomen rakentamismääräyskokoelma B3 pohjarakenteet, taulukko 4.2). Rakennetyyppi Kokonais naispainuman raja-arvo (mm) Kulmakiertymien raja-arvojen vaihteluväli Moreeni tai karkearakeinen maapohja Hienorakeinen maapohja Massiiviset jäykät rakenteet 100 1/250-1/200 1/250-1/200 Staattisesti määrätyt rakenteet 100 1/400-1/300 1/300-1/200 Staattisesti määräämättömät rakenteet puurakenteet 100 1/400-1/300 1/300-1/200 teräsrakenteet 80 1/500-1/200 1/500-1/200 muuratut rakenteet teräsbetonirakenteet teräsbetonielementtirakenteet teräsbetonikehärakenteet 40 1/1000-1/600 1/800-1/ /1000-1/500 1/700-1/ /1200-1/700 1/1000-1/ /2000-1/1000 1/1500-1/ Routasuojaus Perusmaa Reservikomppanian alueella on otetuista maanäytteistä määriteltyjen rakeisuuksien perusteella routivaa, mikä on huomioitava rakennusten suunnittelussa. Kaikki pakkasen vaikutuksen alaisiksi joutuvat perustusrakenteet on ulotettava vähintään Pohjarakennusohjeissa RIL 121 esitettyyn routimattomaan syvyyteen maanpinnasta tai ne on routasuojattava.

6 H. Haverinen (7) 5.3 Pohjavesi Reservikomppanian alue sijaitsee Nummenkylän pohjavesialueella, joka on luokiteltu käyttökelpoisuutensa ja suojelutarpeensa perusteella luokkaan I, vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue. 5.4 Täytöt ja pengerrykset 5.5 Kunnallistekniikka Pohjavesialueen kokonaispinta-alaksi on arvioitu 3,58 km 2 ja se ulottuu Tuusulan kunnan puolelle. Pohjaveden muodostumispinta-ala on noin 1,11 km 2 ja muodostuvan pohjaveden kokonaismääräksi on arvioitu noin 2200 m 3 /d. Nummenkylän pohjavesialueella on kolme vedenottamoa: Sairaalan-, Kaunisnummen- ja Vähänummen vedenottamot. Rakentaminen alueella on tehtävä siten, ettei siitä aiheudu pohjaveden laatumuutoksia tai pysyviä muutoksia pohjavedenpinnan korkeuteen. Kellaritilojen rakentaminen alueella on mahdollista. Tehtyjen tutkimusten perusteella pohjavesi ei ole paineellista. Täyttöjen ja pengerrysten toteutus on mahdollista Reservikomppanian alueen rakentamisen yhteydessä. Sorapuiston alueella olevat pilaantuneet maa-ainekset on poistettava ennen mahdollisia täyttötöitä. Alueen täyttötyöt on tehtävä huolellisesti tiivistäen kelvollisista materiaaleista, esim. hiekka, sora tai murske Katualueet Alueen kadut voidaan rakentaa ilman pohjanvahvistustoimenpiteitä pohjamaan varaan. Alueella tehtyjen pohjatutkimusten ja otettujen maanäytteiden perusteella pohjamaan kantavuusluokkana voidaan käyttää luokkaa E. Alustavat InfraRYL2010 mukaiset E-luokan päällysrakennekerrokset on esitetty seuraavassa taulukossa: Kulutuskerros 0,04 0,04 0,04 0,04 Sidekerros 0,12 0,05 0,05 - Kantava kerros 0,15 0,15 0,15 0,15 Tukikerros 0,50 0,55 0,40 0,60 Kokonaispaksuus 0,81 0,79 0,64 0,79

7 H. Haverinen (7) Vesihuolto Reservikomppanian alueen vesihuoltolinjat suositellaan perustettavaksi routimattomaan syvyyteen siten, että vesijohtolinjojen peitesyvyys on >2,2 m ja sade- ja jätevesilinjojen >1,6 m. Mikäli putket perustetaan tätä ylemmäs, tulee putkilinjat eristää. Vesihuoltolinjat voidaan perustaa maanvaraisesti 150 mm paksun tasauskerroksen varaan. Pohjamaata vasten asetetaan N3-luokan suodatinkangas. Luiskakaltevuuksina kaivannoissa voidaan käyttää InfraRYL2010 taulukossa 16200:T1 esitettyjä kaltevuuksia. Yli 2 metriä syvistä kaivannoista on laadittava kaivantosuunnitelmat. Pohjaveden korkeudesta tehtyjen havaintojen perusteella pohjaveden pinta sijaitsee tutkituissa pisteissä noin 15,1 15,3 metrin syvyydellä maanpinnasta (+54,82 +54,91) eikä näin ollen vaikuta tavanomaiseen kunnallistekniseen rakentamiseen. Mahdolliset pintavedet poistetaan kaivannoista pumppaamalla. 6. RADON Reservikomppanian alue sijaitsee viimeisimmän jääkauden loppuvaiheilla jäätikköjokien kuljettamasta aineksesta muodostuneessa reunamuodostumassa, joissa radonpitoisuudet ovat tavallisesti keskimääräistä suurempia. 7. JATKOTOIMENPITEET Radonin poisto tulee ottaa huomioon alueelle suunniteltavissa rakennuksissa. Reservikomppanian alueelle tehtyjä alustavia pohjatutkimuksia on täydennettävä suunnittelun edetessä. Alueella suositellaan tehtäväksi radonmittauksia rakennusten suunnittelun tueksi. WSP Finland Oy Henri Haverinen

HYVINKÄÄN KAUPUNKI RAKENNETTAVUUSSELVITYS KRAVUNARKUNMÄKI KRAVUNHARJUN ASUNTOMESSUALUE

HYVINKÄÄN KAUPUNKI RAKENNETTAVUUSSELVITYS KRAVUNARKUNMÄKI KRAVUNHARJUN ASUNTOMESSUALUE Päivämäärä 12.4.2011 HYVINKÄÄN KAUPUNKI RAKENNETTAVUUSSELVITYS KRAVUNARKUNMÄKI KRAVUNHARJUN ASUNTOMESSUALUE HYVINKÄÄN KAUPUNKI RAKENNETTAVUUSSELVITYS KRAVUNARKUNMÄKI KRAVUNHARJUN ASUNTOMESSUALUE Päivämäärä

Lisätiedot

RIIHIMÄKI, KYNTTILÄTIE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS

RIIHIMÄKI, KYNTTILÄTIE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Eteläinen asemakatu 2 11130 RIIHIMÄKI Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 1.2.2011 Viite 82125243 09 RIIHIMÄKI, KYNTTILÄTIE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS RIIHIMÄKI,

Lisätiedot

Turun Kaupunki 11691 Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Skanssin kaava alue

Turun Kaupunki 11691 Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Skanssin kaava alue Turun Kaupunki 11691 Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Skanssin kaava alue Rakennettavuusselvitys 1. Tilaaja: Turun kaupunki 2. Kohde: Suunniteltu uusi kaava-alue asuinrakentamista varten 3. Lähtötiedot:

Lisätiedot

POHJARAKENNESUUNNITELMA

POHJARAKENNESUUNNITELMA GEOPALVELU OY TYÖ N:O 14063 SKOL jäsen SUOMUSSALMEN HOITOKOTI Välskärinkuja 4 89600 SUOMUSSALMI 30.06.2014 - liitteenä 5 kpl pohjatutkimuspiirustuksia - 001 pintavaaitus ja pohjatutkimusasemapiirros 1:200-002

Lisätiedot

B3 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Pohjarakenteet Määräykset ja ohjeet 2004. Ympäristöministeriön asetus pohjarakenteista

B3 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Pohjarakenteet Määräykset ja ohjeet 2004. Ympäristöministeriön asetus pohjarakenteista B3 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Pohjarakenteet Määräykset ja ohjeet 2004 1 Ympäristöministeriön asetus pohjarakenteista Annettu Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2003 Ympäristöministeriön päätöksen

Lisätiedot

LAHELANPELTO II ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS LAHELAN VEDENOTTAMON VEDENOTON VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

LAHELANPELTO II ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS LAHELAN VEDENOTTAMON VEDENOTON VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Tilaaja Tuusulan kunta Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 21.3.2014 Viite 1510011399 LAHELANPELTO II ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS LAHELAN VEDENOTTAMON VEDENOTON VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LAHELANPELTO

Lisätiedot

Helminharjun alue Otalampi POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4003/12

Helminharjun alue Otalampi POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4003/12 VIHDIN KUNTA Helminharjun alue Otalampi POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 4003/12 Sisällys Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 4003/12/1 1:2000 Leikkaus A-A 4003/12/2 1:1000/1:100

Lisätiedot

SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEIS- KAAVAN TEKNISET SELVITYKSET JA SUUNNITTELU

SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEIS- KAAVAN TEKNISET SELVITYKSET JA SUUNNITTELU Vastaanottaja Sipoon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11/2013 SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEIS- KAAVAN TEKNISET SELVITYKSET JA SUUNNITTELU Päivämäärä 15.11.2013 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Jari Mannila,

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki

Hämeenlinnan kaupunki RAPORTTI 16X147682.BA721 15.8.2013 Ilmakuva vuodelta 1956, tutkimusalue rajattu punaisella. Hämeenlinnan kaupunki Engelinrannan maaperä- ja pohjavesitutkimus sekä riskinarvio 1 Esipuhe Hämeenlinnan kaupungin

Lisätiedot

ALUEELLINEN POHJATUTKIMUS

ALUEELLINEN POHJATUTKIMUS UUDENMAAN POHJATUTKIMUS OY GEO 00 Ristipellontie 7, 0090 HESINKI AUEEINEN POHJATUTKIMUS Purolaakso 060 KERAVA . YEISTÄ Toimeksiannon saaneena on Uudenmaan Pohjatutkimus Oy tehnyt pohjatutkimuksen (geo

Lisätiedot

Vanhan varikkoalueen asemakaavamuutos

Vanhan varikkoalueen asemakaavamuutos PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Vanhan varikkoalueen asemakaavamuutos Pieksämäen kaupunki Vireilletulo: 13.4.2011 Kaavaluonnokset nähtävillä: 9.7.2012-17.8.2012 Kaavaehdotus nähtävillä: 22.10.-20.11.2012 Hyväksytty

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA HYRYLÄN POHJAVESIALUE MUODOSTUVAN POHJAVEDEN LAADUN JA MÄÄRÄN TURVAAMINEN RYKMENTINPUISTON JA SULAN KAAVOITUKSEN TOTEUTUKSESSA

TUUSULAN KUNTA HYRYLÄN POHJAVESIALUE MUODOSTUVAN POHJAVEDEN LAADUN JA MÄÄRÄN TURVAAMINEN RYKMENTINPUISTON JA SULAN KAAVOITUKSEN TOTEUTUKSESSA 1 16X155867 11.10.2013 TUUSULAN KUNTA HYRYLÄN POHJAVESIALUE MUODOSTUVAN POHJAVEDEN LAADUN JA MÄÄRÄN TURVAAMINEN RYKMENTINPUISTON JA SULAN KAAVOITUKSEN TOTEUTUKSESSA 2 Sisältö 1 TAUSTA... 3 2 KOHDE... 3

Lisätiedot

NAVETTA HAMK, MUSTIALA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO

NAVETTA HAMK, MUSTIALA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO NAVETTA HAMK, MUSTIALA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO Tilaaja: HAMK, Tuomas Salonen Tekijä: Tähtiranta Infra Oy projektinumero 4013 12.2.2014 Tähtiranta Infra Oy Vanajantie 10 13110 HÄMEENLINNA Hämeen Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Nummen taajaman liikenneturvallisuustoimenpiteet, tiesuunnitelma 1.2 T. Tiesuunnitelmaselostus

Nummen taajaman liikenneturvallisuustoimenpiteet, tiesuunnitelma 1.2 T. Tiesuunnitelmaselostus Tiesuunnitelmaselostus 1 Nummen taajaman liikenneturvallisuustoimenpiteet, tiesuunnitelma 1.2 T Tiesuunnitelmaselostus luonnos 12.3.2015 Tiesuunnitelmaselostus 2 Sisällysluettelo 1. Hankkeen tausta, lähtökohdat

Lisätiedot

Kaava Ot 19 Otalammen taajaman Eerolan ryhmäpuutarhan asemakaava

Kaava Ot 19 Otalammen taajaman Eerolan ryhmäpuutarhan asemakaava Kaava Ot 19 Otalammen taajaman Eerolan ryhmäpuutarhan asemakaava Kaavaehdotuksen selostus Kh 3.12.2012 247 Ympa 20.11.2012 94 Kh 24.10.2011 213 liite 4 Ympa 11.10.2011 8 Ympa om Ympa 23.8.2011 65 Ympa

Lisätiedot

HAKUNILAN KAUPPAKESKUS SUUNNITELMASELOSTUS

HAKUNILAN KAUPPAKESKUS SUUNNITELMASELOSTUS HAKUNILAN KAUPPAKESKUS SUUNNITELMASELOSTUS 28.6.2006 2 HAKUNILAN KAUPPAKESKUS LIIKENNEVERKKO JA TEKNISEN HUOLLON ESISUUNNITELMA Esipuhe Hakunilan kauppakeskuksen liikenneverkon ja teknisen huollon esisuunnitelman

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS KIRKKOLAHDEN ETELÄOSAN ASUINALUE, 3. KAUPUNGINOSA (KAAVOITUSOHJELMA, KOHDE 69), SYVÄSATAMA

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS KIRKKOLAHDEN ETELÄOSAN ASUINALUE, 3. KAUPUNGINOSA (KAAVOITUSOHJELMA, KOHDE 69), SYVÄSATAMA SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS KIRKKOLAHDEN ETELÄOSAN ASUINALUE, 3. KAUPUNGINOSA (KAAVOITUSOHJELMA, KOHDE 69), SYVÄSATAMA Sijaintikartta 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot ASEMAKAAVA/ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

& Rakennusohje. suunnittelu-

& Rakennusohje. suunnittelu- & Rakennusohje suunnittelu- n Sisältö FOAMIT-VAAHTOLASI LABORATORIOKOKEET 1. Johdanto 3 2. Foamit -vaahtolasimurske kevennysrakenteissa 4 2.1 Yleistä 4 2.2 Penger- ja siirtymärakenteet 4 2.3 Rakenteiden

Lisätiedot

POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro 20859 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA VUOSTIMO KOSTAMONPALO LAUTASALMI KIRPPAKANGAS KEMIJÄRVEN KAUPUNKI POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA Copyright

Lisätiedot

Paalulaattojen ja paaluhatturakenteiden suunnitteluohje

Paalulaattojen ja paaluhatturakenteiden suunnitteluohje Paalulaattojen ja paaluhatturakenteiden suunnitteluohje Paalulaattojen ja paaluhatturakenteiden suunnitteluohje Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2001 ISBN 951-726-817-3 TIEH 2100007-01 Edita

Lisätiedot

MYRSKYLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

MYRSKYLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA Tilaaja Myrskylän kunta Loviisanseudun Vesi Oy Uudenmaan ELY-keskus Asiakirjatyyppi Suunnitelma Päivämäärä 15.5.2015 Viite 1510014439 MYRSKYLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA TIIVISTELMÄ Myrskylän

Lisätiedot

SIEVARIN HIENOKUONAN SIJOITUSALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIEVARIN HIENOKUONAN SIJOITUSALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVASELOSTUS SIEVARIN HIENOKUONAN SIJOITUSALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Harjavallan kaupungin 205 Sievarin kaupunginosan korttelin 13 osaa, korttelin 16 osaa sekä suojaviherja katualuetta

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 13. ALAPÄÄN KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVA POUTUNLEHTO

LAPUAN KAUPUNKI 13. ALAPÄÄN KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVA POUTUNLEHTO LAPUAN KAUPUNKI 13. ALAPÄÄN KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVA POUTUNLEHTO Asemakaava koskee tiloja RN:o 1:122, 9:31, 9:150 ja 18:46 sekä osia tiloista 1:198 ja 18:40 Asemakaavalla muodostuu korttelit 1311-1313

Lisätiedot

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma HEINOLAN KAUPUNKI Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma Jonna Markkanen 30.12.2013 Versio 1.1, 20.1.2014 / HS 2 SISÄLTÖ Käsitteet... 5 1 JOHDANTO... 7 2 POHJAVEDEN SUOJELUA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA OHJEISTUS...

Lisätiedot

Parainen, Runeberginkatu 20, kiinteistö 445-20-4

Parainen, Runeberginkatu 20, kiinteistö 445-20-4 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PARAISTEN KAUPUNKI Parainen, Runeberginkatu 20, kiinteistö 445-20-4 Pilaantuneen maaperän kunnostuksen yleissuunnitelma 7.4.2014 P23470P002 Maaperän kunnostuksen yleissuunnitelma

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI JUNATÄRINÄSELVITYS. Villelän alue ja entinen sahan alue

ÄHTÄRIN KAUPUNKI JUNATÄRINÄSELVITYS. Villelän alue ja entinen sahan alue JUNATÄRINÄSELVITYS 16WWE1552 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 24.8.2011 Päivitetty JUNATÄRINÄSELVITYS Villelän alue ja entinen sahan alue Mittalinja 1 (sahan alue yllä) ja mittalinja 2 (Villelän alue alla). i Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Pohjatutkimusten ohjelmointi sekä tulosten käsittely ja tulkinta Rak-50.3133 Pohjarakentaminen ja pohjanvahvistaminen Luento 1

Pohjatutkimusten ohjelmointi sekä tulosten käsittely ja tulkinta Rak-50.3133 Pohjarakentaminen ja pohjanvahvistaminen Luento 1 Pohjatutkimusten ohjelmointi sekä tulosten käsittely ja tulkinta Rak-50.3133 Pohjarakentaminen ja pohjanvahvistaminen Luento 1 Petteri Ukonjärvi 12.1.2015 Sisällysluettelo Pohjatutkimukset Mielikuvat vs

Lisätiedot

Kaupunkibulevardien rakenneteknisiä tarkasteluja Esimerkkejä väyläalueiden kattamisesta

Kaupunkibulevardien rakenneteknisiä tarkasteluja Esimerkkejä väyläalueiden kattamisesta HELSINGIN YLEISKAAVA Kaupunkibulevardien rakenneteknisiä tarkasteluja Esimerkkejä väyläalueiden kattamisesta Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston

Lisätiedot

Kaavaselostus Högberginmäen asemakaava (3555)

Kaavaselostus Högberginmäen asemakaava (3555) Kaavaselostus Högberginmäen asemakaava (3555) Maantiekylä 20.5.2015 (nähtävilläoloajat lisätty selostukseen 8.6.2015) Tämä selostus koskee 20.5.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. nro 3555 KKL hallitus

Lisätiedot

MIKKELIN VESILAITOS KOIRALAHDEN POHJAVESI- ALUEEN SUOJELUSUUNNI- TELMA

MIKKELIN VESILAITOS KOIRALAHDEN POHJAVESI- ALUEEN SUOJELUSUUNNI- TELMA Tilaaja Mikkelin Vesilaitos Päivämäärä 25.2.2014 Viite 1510007700 MIKKELIN VESILAITOS KOIRALAHDEN POHJAVESI- ALUEEN SUOJELUSUUNNI- TELMA MIKKELIN VESILAITOS KOIRALAHDEN POHJAVESIALUEEN SUOJELUSUUNNITELMA

Lisätiedot