Hailuodon kiinteän yhteyden yleissuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hailuodon kiinteän yhteyden yleissuunnitelma"

Transkriptio

1 Hailuodon kiinteän yhteyden yleissuunnitelma Suunnitteluperusteet Yleissuunnitelma LUONNOS Havainnekuva, WSP Group

2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

3 Hailuodon kiinteän yhteyden yleissuunnitelma Yleissuunnitelma Suunnitteluperusteet Aikaisemmissa suunnitteluvaiheissa ei ole laadittu suunnitteluperusteita. Yleissuunnitelman suunnitteluperusteet on laadittu: Laatija: Destia Oy Hyväksytty Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Liikennevirasto XX.XX.2014

4 Sisältö 1. Nykytila ja ongelmat Tavoitteet Suunnitteluperusteet Liikenteen toimivuuden palvelutaso Liikenneturvallisuus Liikenteelliset ja tekniset perusratkaisut Ajoneuvoliikenteen järjestelyt Jalankulku- ja pyörätiejärjestelyt Joukkoliikenne Levähdys- ja pysäköimisalueet Sillat Liikenteen hallinta Valaistus Luonnonolosuhteet Tieympäristön käsittely Melusuojaus Ympäristön käsittelyn periaatteet Maisemointi ja istutukset Kuivatus Alustava kustannusarvio Koordinaatti- ja korkeustasojärjestelmät Suunnittelijan testamentti... 7

5

6 1. Nykytila ja ongelmat Suunnittelualue sijaitsee Oulun Riutunkarin ja Hailuodon välisellä merialueella. Hailuoto on Perämeren suurin saari, joka sijaitsee seitsemän kilometrin päässä mantereelta ja 50 kilometrin päässä Oulusta. Oulun Riutunkarin ja Hailuodon Huikun välillä oleva lauttayhteys yhdistää saaren mantereeseen. Hailuoto on itsenäinen kunta. Hailuotoon johtaa Oulunsalon kautta kulkeva seudullinen tie (maantie 816), joka lähtee Kempeleestä, kulkee Oulunsalon alueen ja Hailuodon kuntakeskustan läpi ja päättyy Marjaniemeen Hailuodon saaren länsiosaan. Tiellä on vuodesta 1968 lähtien ollut valtion ylläpitämä 6,9 kilometriä pitkä ja noin puoli tuntia kestävä lauttayhteys. Jäätilanteen salliessa tienpitäjä pitää rinnakkaisyhteytenä auki jäätietä. Hailuodon saarelta lähtevistä matkoista noin 60 % suuntautuu Ouluun. Hailuodontien / Luovontien keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä (KVL 2013) välillä Hailuoto Oulunsalo maanteiden 815 / 816 liittymä vaihtelee 960 ja ajoneuvon välillä. Raskaan liikenteen osuus on noin 5 %. Liikenneviraston vuonna 2014 tehdyn valtakunnallisen tieliikenne-ennusteen 2030 mukaan Hailuotoon johtavan seututieluokan tien liikennemäärän arvioidaan kasvavan vuosina ,4-kertaiseksi. Hailuodon liikenteellinen palvelutaso on lauttaliikenteen ylitysaikojen ja yöliikenteen puuttumisen vuoksi huonompi kuin muualla seudulla. Liikkumismahdollisuudet eivät näiltä osin vastaa ELY-keskuksen lauttaliikenteelle asettamia palvelutasotavoitteita. Lauttaliikenne toimii ympäri vuoden pääosin tavoitteiden mukaisesti, mutta aikataulun mukaisen harvan vuorotarjonnan liikennöinnissä palvelutaso kärsii jokaisesta häiriöstä. Huonon liikenteellisen palvelutason lisäksi lauttayhteyden taloudellisuus ei täytä sille asetettuja tavoitteita. Lauttayhteyden palvelusopimuksen arvo vuonna 2014 on noin 4,8 miljoonaa euroa. Lauttayhteyden jatkaminen edellyttää lähivuosina ratkaisuja muun muassa lauttakaluston uusimisesta ja tarjonnan lisäämisestä. Yhteydellä on tärkeä merkitys Hailuodon kunnan elinvoimaisuuteen, kunnan yritysten toimintaan ja kilpailukykyyn sekä matkailuliikenteelle. Aikaisempien yleissuunnitelmien yhteydessä ei ole laadittu suunnitteluperusteita. 2

7 2. Tavoitteet Hankkeen yleistavoitteet on ryhmitelty seudullisiin sekä valtakunnallisiin alueiden käyttötavoitteisiin. Seudulliset tavoitteet Oulun Riutunkarin ja Hailuodon Santosen välisen kulkuyhteyden kehittämisen tavoitteet on johdettu vuoden 1993 tarveselvityksen pohjalta Liikenneympäristön seudullisia ja paikallisia tavoitteita on esitetty taulukossa 1. Taulukko 1. Liikenneympäristön seudullisia ja paikallisia tavoitteita. Kohde Tavoite Priorisointi Hailuodon liikenneyhteyksien palvelutaso on Hailuodon ja Oulun seudun kannalta hyväksyttävä. Liikkuminen on mahdollista ympärivuorokautisesti. Liikenneyhteys on toimiva osa Oulun seudun liikennejärjestelmää. Joukkoliikenteen toimintaedellytykset paranevat. Ensisijainen Liikennöinti on taloudellisesti mielekästä. Liikenneturvallisuuden taso paranee. Kuljetuksiin, työssäkäyntiin ja asiointiin liikenteessä kuluva aika on vertailukelpoinen muuhun seutuun verrattuna. Ensisijainen Tienkäyttäjän kustannukset ovat vertailukelpoiset muuhun seutuun verrattuna. Liikenneyhteys tukee Hailuodon kunnan kehittämistä. Tienpito hoidetaan kustannustehokkaasti. Palvelujen saatavuus paranee. Elinkeinojen toimintaedellytykset paranevat. Ensisijainen Ensisijainen Maankäytön kehittämisedellytykset paranevat. Luonto- ja kulttuuriarvot säilyvät. Ympäristövaikutukset ovat paikallisesti ja yleisesti hyväksyttäviä. Kuntatalouden hoitoedellytykset kehittyvät. Sosiaaliset arvot ja asuinympäristön laatu säilyvät. Maisema- ja kulttuuriarvot säilyvät. Ensisijainen Ensisijainen Vapaa-ajan harrastusten ja virkistystoiminnan mahdollisuudet lisääntyvät. Merialueen tila säilyy. Päästöt vähenevät. Luonnonarvot säilyvät. Luonnonvarojen käyttö on kestävää. 3

8 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on: varmistaa valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa; auttaa saavuttamaan maankäyttö- ja rakennuslain ja alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet, joista tärkeimmät ovat hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys; toimia kaavoituksen ennakko-ohjauksen välineenä valtakunnallisesti merkittävissä alueidenkäytön kysymyksissä ja edistää ennakko-ohjauksen johdonmukaisuutta ja yhtenäisyyttä; edistää kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa Suomessa sekä luoda alueidenkäytöllisiä edellytyksiä valtakunnallisten hankkeiden toteuttamiselle. Valtion viranomaisten on omassa toiminnassa otettava tavoitteet huomioon ja edistettävä niiden toteutumista. Hailuodon liikenneyhteyden ympäristövaikutusten arvioinnissa ja suunnittelussa huomioon otettavia valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteissa esitettyjä näkökohtia ovat: Toimiva aluerakenne Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet 4

9 3. Suunnitteluperusteet 3.1. Liikenteen toimivuuden palvelutaso Suunnitteluperusteena on hyvä palvelutaso käyttäjille. Käyttäjien palvelutaso on määritelty Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 4/2013 mukaisesti Liikenneturvallisuus Suunnitteluperusteena on, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Onnettomuusvähenemäkehitys noudattaa tieosuuksilla valtakunnallisia onnettomuusvähenemätavoitteita Liikenteelliset ja tekniset perusratkaisut Ajoneuvoliikenteen järjestelyt Suunnitteluperusteena on, että mitoitusnopeus on 80 km/h. Poikkileikkaus on kustannustehokas 1+1 ja mahdollistaa maakuntakaavan mukaisen viheryhteystarpeen toteutumisen. Viheryhteystarve osoittaa seudullista tavoitteellisia ulkoilun runkoreitistöjä viheralueineen Jalankulku- ja pyörätiejärjestelyt Suunnitteluperusteena ovat 1,75 metriä leveät pientereet, jotka mahdollistavat turvallisen jalankulun ja pyöräilyn Joukkoliikenne Suunnitteluperusteena on säännöllinen ja ennakoitava joukkoliikenne. Pengertiellä ei ole joukkoliikennepysäkkejä Levähdys- ja pysäköimisalueet Suunnitteluperusteena on, että pengertien yhteydessä on kaksi pysäköintialuetta, joilla ei ole palveluvarustusta sekä kääntymispaikat mantereelta ja saarelta lähtiessä Sillat Suunnitteluperusteena ovat siltapituudet, joilla turvataan virtaamat (padotus enintään 20 %). Huikun sillan vapaa alikulkukorkeus 75 metrin väyläleveydellä on vähintään 15 metriä. Riutun sillan vapaa alikulkukorkeus vähintään 12 metrin väyläleveydellä on 3,5-5 metriä. Siltojen perustukset mitoitetaan jäävoimille. Siltojen hyötyleveydet ovat 9,5 metriä. 5

10 Yleiskaavaan sisältyy lisäksi yleismääräys: Silta-aukkoja ei saa muuttaa siten, että vaikutukset veden virtauksiin ja jääoloihin sekä veneilyn edellytyksiin muuttuvat merkittävästi Liikenteen hallinta Suunnitteluperusteena on, että yhteys on liikenteen hallinnan erityiskohde, johon toteutetaan kattava kelivaroitus ja siihen liittyvät liikenteen hallintalaitteet Valaistus Suunnitteluperusteena on, ettei pengertielle tule tievalaistusta Luonnonolosuhteet Suunnitteluperusteena on, että pengerkorkeus on vähintään 3,5 metriä keskivedestä ja koko välillä on säävaikutuksilta suojaavat kaiteet Tieympäristön käsittely Melusuojaus Suunnitteluperusteena on, että tielle ei rakenneta melusuojausta Ympäristön käsittelyn periaatteet Suunnitteluperusteena on viimeistellä tieympäristö siten, että se tarjoaa kasvuedellytykset luonnonmukaiselle lajistolle Maisemointi ja istutukset Suunnitteluperusteena on, että pengerosuuksille ei istuteta puita tai pensaita. Keinosaaren pysäköimisalueelle kylvetään maisemanurmetus ja istutetaan mäntyjä ja luonnonheiniä Kuivatus Suunnitteluperusteena on, että kuivatuksessa ei käytetä keräilyjärjestelmiä tai reunakiviä Alustava kustannusarvio Suunnitteluperusteena on, että alustava kustannusarvio on miljoonaa euroa. 6

11 3.6. Koordinaatti- ja korkeustasojärjestelmät Suunnitelmat on toteutettu korkeusjärjestelmässä KKJ2 ja N Suunnittelijan testamentti Yleissuunnitelman perusratkaisut Yleissuunnitelmassa kiinteän yhteyden linjaus on sovitettu maisemaan käyttämällä suuria geometriaelementtejä ja vähäeleisiä rakenteita. Suunnittelun lähtötietona olivat tuore keilaustieto merenpohjan topografiasta sekä aiemmat pohjatutkimustiedot. Suunnitelmat on laadittu Teklan Civil ohjelmistolla. Yleissuunnitelmassa on pitäydytty yleissuunnitelman alkuvaiheessa käytetyssä korkeusjärjestelmässä KKJ2 ja N60, joka on tarpeen päivittää jatkosuunnittelussa. Suunnitelmassa on määritelty syvänteiden kohdille virtausmallin pohjalta riittävät silta-aukot syvänteisiin ja jäävoimatarkastelujen perusteella penkereelle toimiva korkeus. Tielle valittiin yleissuunnitelmassa poikkileikkaustyyppi 9/6, jossa on kapeat ajoradat ja leveät pientareet Tämä poikkileikkaus on kustannustehokas ja symmetrinen. Poikkileikkauksessa ajokaistojen leveys on 3,0+3,0 metriä ja 1,75 metriä leveät pientareet molemmin puolin tietä. Penkereen rakenteellinen kokonaisleveys on 10,5 metriä ja se on varustettu kaiteilla. Valittu poikkileikkaus on toimiva yhteyden alhaisilla liikennemäärillä. Sen on myös katsottu mahdollistavan maakunnallisen viheryhteyden kehittämisen ja olevan turvallinen kevyen liikenteen käyttäjille. Riutunkarin satama-alueen ja sillan kohdasta on laadittu yleissuunnitelmatasoa tarkempia suunnitelmavaihtoehtoja tiesuunnitelmavaiheen lähtökohdaksi. Näistä yleissuunnitelmassa esitetään VE2, jossa silta alkaa mahdollisimman läheltä rantaa. ELY-keskuksen liikenne- ja infrastuktuurivastuualue on sitoutunut pengertiestä johtuvien haitallisten vaikutusten lieventämistoimenpiteisiin. Liikenneviraston johtoryhmän päätöksellä tienpitäjä on sitoutunut toteuttamaan Hailuodon kiinteän tieyhteyden rakentamisen jälkeen vesilain mukaisessa luvassa velvoitetut toimenpiteet. Jatkosuunnittelussa muistettavaa Jatkosuunnittelussa keskeisenä tarkennettavana asiana on perustamisolosuhteiden tarkentaminen riittävillä pohjatutkimuksilla. Ennen toteuttamista on selvitettävä linjauksen mahdollisten muinaisjäännösten olemassa olo yhteistyössä museoviranomaisten kanssa. Penkereen tekninen rakenne voidaan toteuttaa useammalla tavalla. Jatkosuunnittelussa pyritään säilyttämään mahdollisuus innovoida toteutusvaiheessa mahdollisimman taloudellinen, ympäristöarvot ja luonnonvoimat huomioon ottava ratkaisu. Penger on suunniteltu 3,5 metriä keskiveden yläpuolelle. Suunnittelussa on tunnistettu riski jäiden nousulle tiepenkereelle erityisissä sääoloissa, jolloin kiinteän yhteyden käyttäjiä varoitetaan huonoista keliolosuhteista ja varaudutaan tehostettuihin hoitotoimenpiteisiin häiriötilanteissa. Silloista on esitetty yksi ratkaisutapa, joka mahdollistaa riittävät alikulut ja aukkoleveydet. Silloissa ei käytetä korkeita rakenteita, eikä koko yhteydelle tule kiinteää valaistusta. Siltojen kulkuaukot ovat tien yleissuunnitelmassa meriväyläviranomaisen lausunnon mukaisia ja virtaama-aukot virtausmallin mukaiset. Siltojen vapaat alikulkukorkeudet on määritelty kiinteän yhteyden yleissuunnittelussa ja ne ovat väyläviranomaisten vaatimusten mukaiset ja palvelevat pääosaa veneilijöistä. Yleissuunnitelmassa Huikun sillan vapaa alikulkukorkeus väylän kohdalla on 15 metriä (viranomaisvaatimus vähintään metriä 75 metrin väyläleveydellä). Riutunkarin sillassa viranomaisvaatimuksen mukaisesti vapaa alikulkukorkeus on 3,5-5 metriä 12 metrin väyläleveydellä. Huomioitavaa on, että termiin vapaa alikulkukorkeus sisältyy tällä merialueella 7

12 myös turvaväli 0,5-1,0 metriä. Esimerkiksi Huikun sillan 15 metrin vapaa alikulkukorkeus tarkoittaa keskivedestä 15,5-16,0 metrin etäisyyttä sillan alimpiin rakenteisiin. Siltojen osalta kaavaan sisältyvät yleismääräykset: - silta-aukkoja ei saa muuttaa siten, että vaikutukset veden virtauksiin ja jääoloihin sekä veneilyn edellytyksiin muuttuvat merkittävästi - pengertien ja siltojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee erityistä huomiota kiinnittää ratkaisun toimivuuteen ja turvallisuuteen sekä maisemaan sopivuuteen Jatkosuunnittelussa on otettava huomioon Liikenneviraston kannanotto, että alueen nykyinen vesiväyläverkosto ja niiden linjaukset tulisi pitää ennallaan. Mikäli kiinteä liikenneyhteys Hailuodon ja Oulun välille toteutuu, nykyinen lossiväylä (Oulunsalo-Hailuoto väylä) tulee toimimaan alemman väyläluokan väylänä kalastajille ja huviveneilijöille. Osana vesiväylästön tulevaa kehittämistä on mahdollista, että nykyisin Riutunkarin sillan edustalle päättyvää Varjakan kalasataman venereittiä tullaan jatkamaan Riutunkarin pohjoispuolella kulkevalle Oulunsalon Riutunkarin kalasataman väylälle asti. Veneväyliin liittyvät muutokset on jatkosuunnittelussa määriteltävä yhteistyössä Liikenneviraston kanssa. Hanke toteutetaan luonto-, kulttuuri- ja maisema-arvoiltaan merkittävään kohteeseen. Tämä edellyttää suunnitelman toteuttamista mahdollisimman tarkasti suunnitelmavaiheessa määriteltyjen vaikuttavuusehtojen ja lieventämistoimenpiteiden mukaisesti. Tieympäristön toteutuksen lähtökohtana on, että se tarjoaa kasvuedellytykset luonnonmukaiselle lajistolle. Hankkeen tarkemmassa suunnittelussa on tavoiteltava pysymistä arvioidussa investointikustannustasossa. Tunnistetut riskit kohdistuvat penkereen painumien ja pohjan hienoaineksen syrjäytymisen vaikutus arviointiin sekä kiviaineksen kuljetusmatkojen poikkeamiseen arvioidusta. Hankkeen merkittävä viivästyminen estää keskeisten tavoitteiden saavuttamisen ja saattaa edellyttää vaikutusten uudelleen arviointia. Toteutuksen viivästymisen myötä lähialueelle voidaan ryhtyä toteuttamaan muita infrahankkeita ja ne saattavat edellyttää yhteisvaikutusten arviointia ja meriosayleiskaavan muuttamista. Vesilupakäsittelyssä määräytyvät tarkemmin yhteysviranomaisen YVA-lausunnon näkökohdat tarkennettavista asioista. Nämä ovat: Lisänäytteet pohjaeläimistöstä hankealueella Sedimettien lisätutkimukset Kalastus- ja kalatalousvaikutusten arviointi Vesistövaikutusten seurantaohjelma 8

13

Ympäristövaikutusten arviointiselostus

Ympäristövaikutusten arviointiselostus Pohjois-Pohjanmaa Ympäristövaikutusten arviointiselostus Ympäristövaikutusten arviointimenettely Hailuodon liikenneyhteys Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja Ympäristövaikutusten

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA LAUSUNTO 13.4.2015 Kunnanhallitus

HAILUODON KUNTA LAUSUNTO 13.4.2015 Kunnanhallitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeus PL 189 90101 OULU Hallinto-oikeuden asia 00104/15/4102 Valituksen kohde Valittajat: Hailuodon kunnanvaltuuston päätös 18.12.2014 57 koskien merialueen osayleiskaavaa. 1.

Lisätiedot

Asia: Muistutus merialueen osayleiskaavaehdotuksesta 1/13. Hailuodon luonnonsuojeluyhdistys ry Sorrontie 51 90480 Hailuoto info@hsly.

Asia: Muistutus merialueen osayleiskaavaehdotuksesta 1/13. Hailuodon luonnonsuojeluyhdistys ry Sorrontie 51 90480 Hailuoto info@hsly. 1/13 Hailuodon luonnonsuojeluyhdistys ry Sorrontie 51 90480 Hailuoto info@hsly.info Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry PL 326 90101 Oulu 044-9290550 pohjois-pohjanmaa@sll.fi Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen

Lisätiedot

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA Ee KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA Kaavaselostus, luonnos 24.3.2014 Kaava KAAVASELOSTUS Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava 24.3.2014 KAINUUN LIITTO Julkaisija: Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 KAJAANI

Lisätiedot

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA Ee KAINUUN KAUPAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA Kaavaselostus 1.12.2014 A:4 Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava 2030 KAINUUN LIITTO 2014 A:4 Julkaisija: Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 KAJAANI Puh. (08) 615 541

Lisätiedot

Tahkoluodon merituulipuiston osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.11.2013, 11.3.2014, 6.10.2014 OAS

Tahkoluodon merituulipuiston osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.11.2013, 11.3.2014, 6.10.2014 OAS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.11.2013, 11.3.2014, 6.10.2014 OAS Sisältö 1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 4 1.1 Suunnittelualue 4 1.2 Nykyinen maankäyttö, maisema, suojelu ja ympäristöhäiriöt 5 2 OSAYLEISKAAVAN

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointiselostus

Ympäristövaikutusten arviointiselostus Valtatien 9 parantaminen välillä Tampere Orivesi Ympäristövaikutusten arviointimenettely Valtatien 9 parantaminen välillä Tampere Orivesi Ympäristövaikutusten arviointiselostus Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Lisätiedot

Valtatien 3 parantaminen välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö. Ympäristövaikutusten arviointiselostus

Valtatien 3 parantaminen välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö. Ympäristövaikutusten arviointiselostus Valtatien 3 parantaminen välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö Ympäristövaikutusten arviointiselostus Valtatien 3 parantaminen välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö Ympäristövaikutusten arviointiselostus Tiehallinto Tampere

Lisätiedot

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta Vastaanottaja Multian kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 15.2.2012, tark. 1.10.2014 MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MULTIAN

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 10.1.2012, tark. 1.10.2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ÄHTÄRIN

Lisätiedot

LIIKENNEYHTEYS JA TUULIVOIMA

LIIKENNEYHTEYS JA TUULIVOIMA HAILUODON JA OULUNSALON VÄLISEN MERIALUEEN LIIKENNEYHTEYS JA TUULIVOIMA www.paikkatieto.airix.fi/tietopankki/hailuoto 3 Alueella on käynnissä kolme hanketta Hailuodon liikenneyhteyden yleissuunnittelu

Lisätiedot

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely marraskuu 2013 Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatie 13 Lappeenranta-Nuijamaa Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Lisätiedot

OULUNSALO-HAILUOTO TUULIPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA MAALISKUU 2009

OULUNSALO-HAILUOTO TUULIPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA MAALISKUU 2009 OULUNSALO-HAILUOTO TUULIPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA MAALISKUU 2009 -2- TIIVISTELMÄ Oulunsalon ja Hailuodon väliselle merialueelle on suunnitteilla tuulipuisto. Suunnitelmien mukaan alueelle

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa KANSI

Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa KANSI E simerkki! Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa KANSI VÄGFÖRVALTNINGEN 2 Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa 4 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

KEMPELE TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 2040 KEMPELE LUONNOS 21.5.2012

KEMPELE TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 2040 KEMPELE LUONNOS 21.5.2012 KEMPELE TAAJAMAN OSAYLEISKAAAN MUUTOS JA LAAJENNUS 00 LUONNOS.5.0 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 7 A 9000 OULU Puhelin 00 600 Telefax 00 60 Y-tunnus 05680-5 ireilletulokuulutus.8.0 Hyväksytty kunnanhallituksessa..0

Lisätiedot

Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Hankkeesta vastaa Tiehallinto, Savo-Karjalan tiepiiri PL 1117 (Kirkkokatu

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA TAALINTEHTAAN SATAMAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KEMIÖNSAAREN KUNTA TAALINTEHTAAN SATAMAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KEMIÖNSAAREN KUNTA TAALINTEHTAAN SATAMAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :ssä mm. seuraavasti:

Lisätiedot

Valtatien 22 kehittäminen välillä Oulu - Kajaani

Valtatien 22 kehittäminen välillä Oulu - Kajaani Valtatien 22 kehittäminen välillä Oulu - Kajaani Esiselvitys Valtatien 22 kehittäminen välillä Oulu-Kajaani Esiselvitys Ramboll Finland Oy Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 28.2.2012 12 Ympa liite 2 Asia 414/10.02.03/2011 Kaavan valmistelija: Tuula Vuorinen, kaavasuunnittelija Asemantie

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä Nurmo. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä Nurmo. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä Nurmo Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatie 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä Nurmo Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Lisätiedot

Paluumuuttajien työllistyminen ja palvelut Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaava. Selvitystyön raportti Blominmäen jätevedenpuhdistamo

Paluumuuttajien työllistyminen ja palvelut Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaava. Selvitystyön raportti Blominmäen jätevedenpuhdistamo selostus Paluumuuttajien työllistyminen ja palvelut Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaava Selvitystyön raportti Blominmäen jätevedenpuhdistamo Uudenmaan liiton julkaisuja A 32-2014 Uudenmaan liiton julkaisuja

Lisätiedot

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2012 (tehdyt muutokset punaisella)

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2012 (tehdyt muutokset punaisella) Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2012 (tehdyt muutokset punaisella) 2 Sisältö Johdanto... 5 Maakuntakaava maakunnan suunnittelujärjestelmässä... 6 Maakuntakaavan

Lisätiedot

KOPSAMON OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA

KOPSAMON OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JUUPAJOEN KUNTA KOPSAMON OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Selostus, ehdotusvaihe FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22696 Selostus ehdotusvaihe I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C. Kaavaselostus

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C. Kaavaselostus Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C Kaavaselostus Kate 6.11.2013 Kh 14.2.2011 Ympa 2.2.2011 Ympa 18.1.2011 Ympa 22.10.2009 Asia 73/10.02.02/2011 (ent. 145/712/2008) Kaavan laatijat:

Lisätiedot

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava. Kaavaehdotuksen selostus

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava. Kaavaehdotuksen selostus Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava Kaavaehdotuksen selostus Kh 14.2.2011 Ympa 2.2.2011 20 liite 2 Ympa 18.1.2011 Asia 145/712/2008 Kaavan laatijat: Suvi Lehtoranta, kaavoitusarkkitehti MA S-posti

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA

KESKUSTAAJAMAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA Seppä Mari MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Pyhäjärvenkatu 1, 33200 Tampere Puh. 010 4090, fax 010 409 6730, www.fcg.fi Y-tunnus

Lisätiedot