ASKOLAN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASKOLAN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-13"

Transkriptio

1 ASKOLAN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta

2 YLEISTÄ Askolan kunnan sivistystoimi järjestää ja vastaa Opetushallituksen antamien perusteiden (PoL 48 a 3) ja perusopetuslain 8 a luvun mukaisesta koulujen iltapäivätoiminnan järjestämisestä lukukaudella Iltapäivätoiminta on tarkoitettu ensisijaisesti ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä luokkien erityisopetukseen otetuille/siirretyille oppilaille mikäli ryhmissä on tilaa. Toiminnan järjestäminen on kunnalle vapaaehtoista, eikä lapsella tai hänen huoltajallaan ole subjektiivista oikeutta palvelun saamiseen. Iltapäivätoimintaan osallistuminen on vapaaehtoista ja mikäli lapsi osallistuu huoltaja päättää lapsen osallistumisajoista toiminnan aukioloaikojen rajoissa. Toiminnan järjestäminen on kunnalle edullista, sillä se saa valtionosuutta 57% toteutuneista laskennallisista ohjaustuntikustannuksista. Toiminnan järjestämisen yhteiskunnallisena lähtökohtana on turvallisen kasvuympäristön tarjoaminen lapselle ennen ja jälkeen koulupäivän. Toiminnan tarkoituksena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä, luoda perustaa hyville vapaa-ajanviettotavoille ja auttaa perheitä kasvatustehtävän toteutumisessa. Lisäksi toiminnan tarkoituksena on ennaltaehkäistä riskitekijöitä, jotka liittyvät lapsen valvomattomaan ajankäyttöön ja yksinoloon. Toiminnalla pyritään myös edistämään yhteiskunnallista tasa-arvoa ja ehkäisemään syrjäytymistä. Aamu- ja iltapäivätoiminta tulee rakentaa jatkumona varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kasvatustehtävälle, ja sen lähtökohtana ovat perusopetuksen yleiset kasvatustavoitteet. Toiminnalla on myös oma erityisluonteensa, jossa painottuu laadukas vapaa-ajan toiminta. Lapsuudessa ja varhaisnuoruudessa itsenäisyys lisääntyy vähitellen, mutta lapsi tarvitsee vielä aikuisen turvaa, läsnäoloa ja ohjausta. Aamu- ja iltapäivätoiminnassa painotetaan lapsen omia kokemuksia. Toiminnan suunnittelun lähtökohtana ovat yksilölliset ja yhteisölliset sekä sosiaaliseen kasvuun liittyvät näkökohdat. Tavoitteena on tarjota lapselle hänen tarpeensa huomioonottavaa, monipuolista ja virkistävää toimintaa sekä antaa myös mahdollisuus lepoon ja itsekseen oloon. Koulupäivän aikana tapahtuneet asiat tulee mahdollisuuksien mukaan ottaa toiminnassa huomioon. Lapsille tarjotaan joka päivä maittava välipala.

3 Kunta vastaa toiminnan kokonaisuudesta. Kunta voi järjestää toimintaa itse tai hankkia palveluja erilaisilta julkisilta tai yksityisiltä palveluntuottajilta. Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisessä voidaan hyödyntää kunnan eri toimialojen sekä muiden toimijoiden palveluja. Toiminnan toteutuksen tulee tapahtua ammattitaitoisen ja tehtävään soveltuvan henkilöstön valvonnassa. Aamu- ja iltapäivätoiminnassa voidaan käyttää koulun tiloja tai muita toimintaan soveltuvia toimintaympäristöjä ja tiloja. Kunnan on huolehdittava siitä, että tilat ja välineet ovat turvallisia. Lapset eivät saa joutua kiusaamisen, häirinnän tai väkivallan kohteiksi. Toimintaympäristön tulee tukea toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista, ja sitä suunniteltaessa tulee ottaa turvallisuuden lisäksi huomioon toiminnan luonne ja tarkoitus, lapsen kiinnostuksen kohteet ja toiminnan monipuolisuus. Iltapäivätoiminnan laadun arvioinnin vuoksi huoltajille lähetetään kysely toiminnan toimivuudesta ja kehittämistarpeista kaksi kertaa toimintakauden aikana. Ensimmäinen kysely tehdään joulukuussa syyslukukauden päätteeksi ja toinen toukokuussa lukuvuoden lopuksi. Vastausten perusteella pyritään kehittämään toimintaa vieläkin paremmin lapsia ja heidän huoltajiaan palvelemaan, mikäli mahdollista. Tuloksia käsitellään lukuvuosittain järjestettävässä vanhempainillassa, jonka ajankohta sovitaan ohjaajien kanssa syksyllä. Vanhempainillassa kerrotaan myös kaikesta toimintaan liittyvästä ja huoltajilla on myös mahdollista esittää kysymyksiä ja antaa palautetta kerhon toiminnasta. Iltapäivätoiminnassa oleville lapsille tulee tarjota mahdollisuus osallistua kerhotoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Tämä järjestetään jokaisessa toimipisteessä tehdyllä joko suullisella tai kirjallisella kyselyllä (ohjaajien avustaessa) joka lukukauden alussa. ILTAPÄIVÄKERHON TOIMINTA-AIKA Toimintaa voidaan järjestää koulun työvuoden aikana arkipäivisin tuntia keskimäärin 3 tai 4 tuntia päivässä pääsääntöisesti kello välisenä aikana. Iltapäivätoiminta on koulupäivien kanssa samaan aikaan. Syyslukukaudella sekä kevätkaudella kaikkina koulupäivinä (ei lauantaisin) klo välisenä aikana. Koulujen loma-aikoina iltapäivätoimintaa ei järjestetä.

4 Lukuvuoden loma-ajat: syysloma , joululoma ja talviloma Lisäksi koulut voivat anoa sivistyslautakunnalta oikeutta lauantaityöpäivään ja korvata sillä jonkin koulupäivän, jolloin iltapäivätoimintaa ei järjestetä. Iltapäivätoimintaa ei järjestetä lukukausien päättöpäivinä. Askolan kunta järjestää perusopetuksen oppilaille (1.- 9.lk) ainoastaan iltapäivätoimintaa. ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTAPERIAATTEET - Perusopetuslaissa tarkoitettu aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisopetukseen otetuille tai siirretyille oppilaille. - Toimintaa voidaan järjestää koulun työvuoden aikana arkipäivisin tuntia keskimäärin 3 tai 4 tuntia päivässä pääsääntöisesti kello välisenä aikana. - Aamu- ja iltapäivätoimintaan otettaviin lapsiin on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita. - Toimintaan osallistumisesta voidaan periä kohtuullisia asiakasmaksuja ( /kk). - Päätös koululaisten iltapäivätoiminnasta tehdään lukukaudeksi/lukuvuodeksi kerrallaan. - Mikäli huoltaja pakottavasta syystä (esim. muutto, perhesyyt) sanoo iltapäiväpaikan irti, tulee irtisanominen tehdä kirjallisesti kuukautta ennen. - Vapaita paikkoja voi tiedustella iltapäivätoiminnan koordinaattorilta varsinaisen hakuajan jälkeen - Matkaa koulusta kerhoon ja kerhosta kotiin ei järjestetä

5 ILTAPÄIVÄTOIMINNAN VALINTAPERUSTEET Iltapäivätoimintaa tarjotaan työssä tai opiskelemassa käyvien perheiden lapsille. Lapsia iltapäivätoimintaan otettaessa sovelletaan yhdenvertaisia valintaperusteita. Ellei kaikille hakeneille voida järjestää paikkaa niin etusijalla ovat koulunsa aloittavat ensimmäisen luokan oppilaat. Paikkaa hakeneiden toisen luokan oppilaiden kesken tullaan tarvittaessa järjestämään arvonta määräaikaan mennessä. Paikan saamisen perusteena voi käy olla myös kasvatuksellisia ja sosiaalisia perusteita. Ryhmämitoitus on lasta/ohjaaja. Mikäli ryhmässä on tukea tarvitsevia lapsia niin ryhmän koko voi olla pienempi. Keväällä voidaan ottaa varapaikoille muutama lapsi. Jos ryhmän lasten enimmäismäärä ylittyy, niin hakemukset tullaan määrittelemän tarpeellisuuden ja yhdenvertaisuuden mukaisesti seuraavalla tavalla: 1. Ensimmäisen luokan oppilaat. Etusijalla ovat koko lukuvuoden toimintaan sitoutuvat hakijat. 2. Erityisen tarpeessa olevat toisen vuosiluokan oppilaat. Erityinen tarve määritellään seuraavasti: I. lapsella on asiantuntijalausunto iltapäivätoiminnan tarpeesta II. lapsen vanhempi on yksinhuoltaja III. vanhemmat ovat ansiotyössä tai opiskelevat toisella paikkakunnalla 3. Muut toisen luokan oppilaat. Etusijalla ovat koko lukuvuoden toimintaan sitoutuvat hakijat. 4. Muut toimintaan hakeneet oppilaat 5. Arvonta, jos hakijoiden välillä ei ole eroa.

6 Varsinaisen hakuajan jälkeen vapaiksi jääneet paikat täytetään hakemusten saapumisjärjestyksessä. Iltapäivätoiminnan ryhmä muodostetaan, jos hakijoita on vähintään 7. Mikäli ryhmän toiminta joudutaan lopettamaan lapsimäärän vähenemisen vuoksi, oppilaat sijoitetaan, huoltajan halutessa, toisiin ryhmiin. Syksyllä toiminnan alkaessa huoltaja allekirjoittaa sopimuksen, jossa hän sitoutuu iltapäivätoiminnan sääntöihin ja velvoitteisiin. KERHOMAKSUN MÄÄRITTÄMINEN JA KERHOSTA IRTISANOUTUMINEN Kerhoajan voi valita. Kerhomaksu on 60 euroa/kk (3 tuntia/ päivä), 80 euroa/kk (4 tuntia/ päivä) tai 100 euroa/kk (5 tuntia/päivä). Kuukausimaksu vahvistetaan pisimmän kerhoajan mukaan ja se koskee koko kuukautta. Järjestäjällä on myös oikeus vahvistaa alhaisempi kerhomaksu sekä veloittaa viiden euron päivämaksua tilapäisiltä kerholaisilta. Elokuussa kerhomaksu on puolet kuukausimaksusta ja kesäkuussa neljäsosa kuukausimaksusta. Maksu voidaan periä jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu toimintaan. Maksusta peritään puolet, jos toimintaa järjestetään enintään 10 päivänä tai lapsi ei sairautensa vuoksi voi osallistua toimintaan yli 10 päivänä kyseisen kuukauden aikana. Jos sairauspoissaolo toiminnasta jatkuu koko kuukauden, maksua ei peritä. Sairauslomista tulee esittää sairaustodistus. Jos lapsi jostakin muusta syystä kuin sairauden vuoksi on poissa toiminnasta koko kalenterikuukauden, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Iltapäivätoimintaa rahoitetaan pääosin vanhempien maksamilla osallistumismaksuilla. Allekirjoittamalla hakulomakkeet perheet sitoutuvat toimintaan ja kerhomaksujen maksamiseen koko lukuvuodeksi. Kerhomaksujen laiminlyöminen voi johtaa kerhopaikan menettämiseen kirjallisen muistutuksen jälkeen. Paikan voi lakkauttaa, jos lapsi on ollut koko kuukauden kerhosta pois ja yhteyttä vanhempiin ei saada. Iltapäivätoimintapaikka voidaan jättää myöntämättä maksamattomien toimintamaksujen perusteella. Kerhotoiminnan järjestäjä laskuttaa osanottajamaksut kuukausittain. Kerhopaikan irtisanoutumisaika on vähintään kalenterikuukausi ennen muutoksen alkua.

7 Kerhosuhde päättyy aina kuukauden loppuun. Sama koskee myös kerhoajan muuttamista. Muutosta myönnettyyn päivittäiseen toiminta-aikaan tulee hakea vähintään kuukautta ennen muutoksen astumista voimaan. Perustellusta syystä toiminta-aikaa voidaan myös muuttaa edellä mainittua lyhyemmällä hakuajalla. Toiminnan järjestäjällä on oikeus periä 4 tunnin toimintapaikasta pidennetyn toiminta-ajan maksu, mikäli lapsen kotiinlähtö iltapäivätoiminnasta viivästyy toistuvasti. Kerhon lopettamisesta on aina oltava ensisijaisesti yhteydessä kerho-ohjaajaan. Kerhoajan muuttaminen voi tapahtua vain kerran lukuvuoden aikana. Kirjallinen irtisanoutuminen ja kerhoajan muuttaminen perusteluineen tulee tehdä koordinaattorille vähintään 4 viikkoa ennen viimeisen läsnäolokuukauden loppua. Lopettamisesta tulee olla aina yhteydessä myös ryhmän ohjaajaan. Lomakkeen irtisanoutumiseen saa kerhosta. Irtisanoutumistilanteissa täydellisen vapautuksen maksuista irtisanomisajan jälkeen saa ainoastaan seuraavista syistä: 1. paikkakunnalta muutto 2. muutos perhetilanteessa (mm. työttömyys, vuorotteluvapaa, äitiysloma) 3. lapsen edun sitä vaatiessa Mikäli irtisanoutuminen tehdään lapsen edun perusteella, tullaan asiassa kuulemaan myös ryhmän ohjaajia ja tarvittaessa myös muita tahoja. Muilla kuin edellä mainituilla perusteilla tehtävissä toimipaikan irtisanomisissa laskutetaan irtisanomisajan jälkeen puolet toimintamaksusta kulloinkin kuluvan kuukauden loppuun saakka. Alennusta kerhomaksuun voi anoa sosiaalisista tai taloudellisista syistä Askolan kunnan sosiaalipalveluilta oman sosiaalityöntekijän kautta.

8 HAKEMINEN ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN Iltapäivätoimintaan haetaan keväisin ja ilmoittautumislomake jaetaan koululla 1. ja 2.lk:n oppilaille. Lomake on myös saatavilla kunnan kotisivuilta. Hakemus tulee toimittaa suoraan siihen kouluun, jonka kerhoon haetaan. Iltapäivätoiminnan koordinaattori tekee päätöksen toimintaan otettavista oppilaista toiminnan järjestäjien toiminnan järjestäjien esityksen mukaisesti. Päätös iltapäivätoimintaan pääsystä lähetetään oppilaan kotiin viimeistään viikolla 22. ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTAOHJEET HUOLTAJALLE - Muutoksista hoitopäiviin tai aikoihin on ilmoitettava riittävän aikaisin, viimeistään edellisenä päivänä, iltapäiväkerhoon. - Sairaspoissaoloista on ilmoitettava viipymättä iltapäiväkerhoon. - Oppilas on haettava kerhosta viimeistään sen päättymisaikaan. Ellei huoltaja ei pysty hakemaan oppilasta kerhon loppumisaikaan mennessä niin tästä on sovittava kirjallisesti iltapäiväkerhon kanssa. - Oppilas on velvollinen ilmoittautumaan iltapäiväkerhoon viipymättä koulun päättymisen jälkeen. OHJAAJIEN KELPOISUUSVAATIMUKSET Ohjaajaksi on kelpoinen henkilö, jolla on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto, opistoasteen tutkinto, ammatillinen perustutkinto tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot, näyttötutkintona suoritettu ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto. Kelpoisuus antaa luokanopetusta, esiopetusta, erityisopetusta tai aineenopetusta tai toimia oppilaanohjaajana tuottaa myös pätevyyden toimia aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajana.

9 Ohjaajilla on valtioneuvoston asetuksen 115/2004 mukainen pätevyys. Ohjaajien lisäksi henkilökuntaan voi kuulua tilapäisesti mm. liikunnanohjaajia, alan opiskelijoita työssäoppijoina ja sairas-/vuosilomasijaisia. Toiminnan järjestäjä vastaa henkilöstön hankinnasta ja palkkauksesta ja huolehtii työnantajavelvoitteista, perehdytyksestä sekä henkilöstönsä rikosrekisteriotteiden tarkistamisesta. Iltapäivätoiminnan ohjaamiseen osallistuva henkilöstö perehdytetään henkilötietojen käsittelyyn, salassapitoon, ja vaitiolovelvollisuuteen liittyviin säädöksiin sekä lastensuojelulain velvoitteisiin. Henkilöstön tulee olla alalle soveltuvaa ja sen vaihtuvuus tulisi olla mahdollisimman vähäistä. Ohjaaja on lapselle aikuisen esimerkki, innostaja ja turvallisuuden luoja. Jokaisessa Askolan kunnassa toimivassa ryhmässä tulee työskennellä toiminnasta vastaava ohjaaja, sekä ryhmän toimintojen eriyttämiseksi lapsimäärästä, tukea tarvitsevien lasten määrästä ja käytettävissä olevista tiloista riippuen muita vastuullisia ohjaajia. Ohjaajien työ koostuu iltapäivätoiminnanohjaajan ja koulunkäyntiavustajan tehtävistä tai kokonaan iltapäivätoiminnanohjaajan tehtävistä. Kaikille Askolan kunnassa iltapäivätoiminnassa työskenteleville tullaan järjestämään perehdytyskoulutusta vuosittain ennen koulujen alkua. Ohjaajilla on myös mahdollisuus hakeutua täydennyskoulutukseen ja ohjaajatapaamisiin toimintavuoden aikana. Koulutuksiin ja tapaamisiin osallistumisesta ja niiden sisällöistä päättää koordinaattori. TIEDOTUS Yleinen tiedotusvastuu on Askolan kunnalla, joka tiedottaa iltapäivätoiminnan paikkojen hausta, ottaa vastaan hakemukset, tekee paikkapäätökset ja toimittaa ne lasten vanhemmille. Kulloinkin ajantasaiset tiedot iltapäivätoiminnasta ovat nähtävissä sekä toimintaan liittyvät lomakkeet saatavissa kunnan Internet -sivuilla. Toiminnan järjestäjän vastuulla on omien ryhmiensä tiedotus koteihin ja kouluille. Toiminnan järjestäjä voi tiedottaa omasta toiminnastaan omien toimintaryhmiensä kautta.

10 Toiminnassa tapahtuvista poikkeamista ja muutoksista tiedotetaan ensitilassa koordinaattorille. YHTEYSTIEDOT Iltapäivätoiminnan koordinaattori Jani Alakangas Monninkylän koulun iltapäiväkerho Kirkonkylän koulun iltapäiväkerho Särkijärven koulun iltapäiväkerho Juornaankylän koulun iltapäiväkerho

Koululaisten iltapäivätoiminta Ylöjärvellä

Koululaisten iltapäivätoiminta Ylöjärvellä Koululaisten iltapäivätoiminta Ylöjärvellä Toimintasuunnitelma lukuvuodelle 2015-2016 www.ylojarvi.fi 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. TOIMINNAN TAVOITTEET 3. TOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET 3.1.

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 2 (11) 1. Iltapäivätoiminta on laadukasta vapaa-ajan toimintaa... 2 1.1 Tavoitteet... 3 1.1.1 Kodin kasvatustyön tukeminen... 3 2.1.2 Hyvinvoinnin,

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTA- SUUNNITELMA 2013 -

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTA- SUUNNITELMA 2013 - KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTA- SUUNNITELMA 2013 - SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET... 3 2. TOIMINNAN SISÄLLÖLLISET PAINOALUEET JA SUUNNITTELUN PERIAATTEET... 4 3. TOIMINNAN

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut - 2011. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

Lasten ja nuorten palvelut - 2011. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma Lasten ja nuorten palvelut - 2011 Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma SISÄLTÖ 1 Johdanto... 4 2 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen lähtökohdat... 4 3 Toiminnan tavoitteet...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodeksi 2010 2011. Jyväskylän seudun koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintajälkkäri

TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodeksi 2010 2011. Jyväskylän seudun koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintajälkkäri TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodeksi 2010 2011 Jyväskylän seudun koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintajälkkäri SISÄLTÖ 1. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 1 1.1. LAINSÄÄDÄNTÖ... 1

Lisätiedot

Ko u l u l a i s t e n LAINSÄÄDÄNTÖ TOIMINTA OHJAAJAT VASTUU

Ko u l u l a i s t e n LAINSÄÄDÄNTÖ TOIMINTA OHJAAJAT VASTUU Ko u l u l a i s t e n AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA LAINSÄÄDÄNTÖ TOIMINTA OHJAAJAT VASTUU Monet lapset viettävät pitkiä aikoja ilman aikuisen läsnäoloa. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tarkoituksena on ennaltaehkäistä

Lisätiedot

LUVIAN KUNNAN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN ELI IIPAN TOIMINTASUUNNITELMA. 1.1.2005 alkaen

LUVIAN KUNNAN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN ELI IIPAN TOIMINTASUUNNITELMA. 1.1.2005 alkaen LUVIAN KUNNAN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN ELI IIPAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2005 alkaen päivitetty 1.8.2008 1 Johdanto... 3 2 Toiminnan lähtökohdat... 3 3 Toiminnan tavoitteet... 4 4 Toiminnan

Lisätiedot

Säkylän iltapäivätoiminnan yleinen toimintasuunnitelma

Säkylän iltapäivätoiminnan yleinen toimintasuunnitelma 2014 Säkylän iltapäivätoiminnan yleinen toimintasuunnitelma Sivistyslautakunta 7.5.2014 18 1 Sisällys 1. Tavoitteet... 2 2. Järjestämisen yleiset periaatteet... 2 3. Toimintaympäristö ja tilat... 3 4.

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016

KONTIOLAHDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 KONTIOLAHDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 Kasvatus- ja koulutuslautakunta 29.4.2015 2 1. PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN

Lisätiedot

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.)

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.) LAPSEN PARHAAKSI tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan Riitta Rajala (toim.) Aamu- ja iltapäivätoiminnan logon kuvaus Jokaisen tuntema sympaattinen noppa kuvastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitetta

Lisätiedot

Opetuspalvelut Liite 16/Launula 25.5.2010 57 Rauhankatu 8 13100 Hämeenlinna

Opetuspalvelut Liite 16/Launula 25.5.2010 57 Rauhankatu 8 13100 Hämeenlinna Opetuspalvelut Liite 16/Launula 25.5.2010 57 Rauhankatu 8 13100 Hämeenlinna Hämeenlinnan lasten ja nuorten lautakunta Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma Toiminnan säädöspohja

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta) Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1 (18) Kasvatus- ja opetuslautakunta 19.03.2015 Aika 19.03.2015, klo 17:00-18:57 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Lisätiedot

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 Opas koulutulokkaan huoltajalle 1 Sisällys sivu 3 Koulutulokkaan huoltajalle 4 Koulun aloittaminen 5 Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Hakeutuminen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014 2015 MÄNTYMÄEN KOULU

PERUSOPETUKSEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014 2015 MÄNTYMÄEN KOULU PERUSOPETUKSEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014 2015 MÄNTYMÄEN KOULU SISÄLLYS 1. Johdanto 2. Toiminta-ajatus ja visio 3. Toiminnan tavoitteet a. Tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen

Lisätiedot

Oppilaan tuen käsikirja

Oppilaan tuen käsikirja Mika Rantanen Oppilaan tuen käsikirja Kaarinan kaupungin perusopetukseen Mika Rantanen Oppilaan tuen käsikirja Kaarinan kaupungin perusopetukseen Kaarinan kaupunki Taitto ja valokuvat Reima Orvasto reima@grafiro.fi

Lisätiedot

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Riitta Rajala (toim.)

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Riitta Rajala (toim.) Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa Riitta Rajala (toim.) Sisältö Saatesanat...3 Perusopetuslaki erityisopetuksen tukena...4 Aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet...4 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 1 Sisällysluettelo 1 PALVELUSETELI... 3 2 SÄÄNTÖKIRJA JA MÄÄRITELMÄT... 3 Määritelmät... 4 3 ASIAKKAAN ASEMA... 5 3.1 Päivähoitomuodon

Lisätiedot

TUKIKANSIO. Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari

TUKIKANSIO. Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari 2012 TUKIKANSIO Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari 2 Sisältö JOHDANTO... 5 Kolmiportainen tuki... 7 Lakiteksti... 8 VARHAISKASVATUS... 12 Pidennetty oppivelvollisuus... 14 Varhennettu esiopetus...

Lisätiedot

Hyväksytty Turun seudun steinerkouluyhdistys ry:n hallituksen kokouksessa 24.1.2011.

Hyväksytty Turun seudun steinerkouluyhdistys ry:n hallituksen kokouksessa 24.1.2011. Turun Steiner-koulun johtosääntö Hyväksytty Turun seudun steinerkouluyhdistys ry:n hallituksen kokouksessa 24.1.2011. YLEISTÄ 1 Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjänä toimii esiopetuksen ja luokkien

Lisätiedot

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20).

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20). MASKUN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Luvut 1,2,3,4,5 ja 8 Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA.2 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2 3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3 4 OPPIMISEN JA KOULUN TUKI ETENEE PORTAITTAIN...5

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO JA KOULUNKÄYNNIN TUKI LIMINGASSA

OPPILASHUOLTO JA KOULUNKÄYNNIN TUKI LIMINGASSA tarkastusversio OPPILASHUOLTO JA KOULUNKÄYNNIN TUKI LIMINGASSA Oppilashuolto ja koulunkäynnin tuki Limingassa Hyväksytty Päivitetty Päivitetty Päivitetty Päivitetty Päivitetty Päivitetty Päivitetty 2 ESIPUHE

Lisätiedot

SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA

SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA 0 SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA 1 sisällysluettelo SÄÄNTÖKIRJAN YLEINEN OSA... 3 1 PALVELUSETELI... 3 2. SÄÄNTÖKIRJA... 3 3. MÄÄRITELMÄT... 4 4. TUOTTAJILLE ASETTAVAT

Lisätiedot

Huoltajat ovat ensisijaisesti velvollisia opastamaan ja opettamaan lapsiaan liikkumaan turvallisesti liikenteessä.

Huoltajat ovat ensisijaisesti velvollisia opastamaan ja opettamaan lapsiaan liikkumaan turvallisesti liikenteessä. Sitla 26.8.2014 79 KULJETUSSÄÄNTÖ KOULUKULJETUKSISTA Tässä asiakirjassa esitellään ne periaatteet, joiden mukaan esi- ja perusopetuksen oppilaille myönnetään koulukuljetus. Ohjeissa on tietoa myös toimintatavoista

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI YKSITYISESSÄ PÄIVÄKOTIHOIDOSSA

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI YKSITYISESSÄ PÄIVÄKOTIHOIDOSSA Liite 1 Keuruun kaupunki Sivistystoimi Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI YKSITYISESSÄ PÄIVÄKOTIHOIDOSSA SÄÄNTÖKIRJA Sisällys YLEINEN OSA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMINEN... 3 1. PALVELUSETELI...

Lisätiedot

Muille kuin oppivelvollisille järjestettävästä perusopetuksesta säädetään 46 :ssä.

Muille kuin oppivelvollisille järjestettävästä perusopetuksesta säädetään 46 :ssä. Perusopetuslaki 21.8.1998/628 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Soveltamisala ja tavoitteet 1 Soveltamisala Tässä laissa säädetään perusopetuksesta ja oppivelvollisuudesta. Lisäksi laissa

Lisätiedot

Opintiella Huittisissa

Opintiella Huittisissa Opintiella Huittisissa Perusopetuksen opas 1 OPINTIELLÄ HUITTISISSA Sisallys Tervetuloa kouluun!... 3 Oppivelvollisuus... 4 Kouluun ilmoittautuminen... 5 Perusopetus Huittisissa... 5 Koulukuljetukset...

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ

Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry Hyväksytty hallituksessa 23.11.2011 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalveluiden asiakasmaksut 1.8.2014 alkaen Tuusulassa

Varhaiskasvatuspalveluiden asiakasmaksut 1.8.2014 alkaen Tuusulassa Varhaiskasvatuspalveluiden asiakasmaksut 1.8.2014 alkaen Tuusulassa Kasvatus- ja koulutuslautakunta 18.3.2014 24 1 1. Huoltajille... 3 2. Päivähoitomaksun määräytymisen yleiset periaatteet... 4 2.1 KOKO-

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2014 ALKAEN

LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2014 ALKAEN LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2014 ALKAEN YLEISET PERIAATTEET Perusopetuslain 32 :n mukaisesti perusopetusta, esiopetusta tai lisäopetusta saavalla oppilaalla on oikeus saada maksuton koulukuljetus,

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2005

OPETUSSUUNNITELMA 2005 OPETUSSUUNNITELMA 2005 KALLION ALA ASTEEN KOULU OPETUSSUUNNITELMAN RUNKO 1. Koulun työn perusta. 1 1.1. Arvoperusta... 1 1.2. Koulun toiminta ajatus 1 1.3. Koulun kasvatus ja oppimistavoitteet. 1 1.3.1.

Lisätiedot