KERAVAN PERUSOPETUKSEN AAMU-JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KERAVAN PERUSOPETUKSEN AAMU-JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA"

Transkriptio

1 KERAVAN PERUSOPETUKSEN AAMU-JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Kasvatus -ja opetuslautakunta

2 2 SISÄLLYS SISÄLLYS... 2 KERAVAN PERUSOPETUKSEN AAMU - JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Toiminnan järjestämisen lähtökohdat Keravalla... 3 Toiminnan tavoitteet:... 3 Aamu-ja iltapäivätoimintaa ohjaavat linjaukset... 4 Keravan aamu- ja iltapäivätoiminnan arvot Toiminnan järjestäminen ja koordinointi Toiminnan järjestämiseen liittyvät keskeiset asiat... 5 Toiminnan laajuus... 5 Toimintaan hakeminen, valintakriteerit ja ryhmien muodostaminen... 5 Toimintamaksu... 6 Maksu määräytyy perheen bruttotulojen mukaan Maksun alentaminen tai perimättä jättäminen... 6 Toiminnan sisällöt ja niiden suunnittelu... 7 Toimintaympäristö... 7 Henkilöstö... 8 Tiedotus... 8 Yhteistyö huoltajien kanssa... 8 Kouluyhteistyö Toiminnan seuranta ja arviointi Talous Tukea tarvitsevat lapset aamu- ja iltapäivätoiminnassa... 9 Vaativien erityislasten aamu- ja iltapäivätoiminta Keravalla Toiminta-aika Maksut Johtaminen... 10

3 3 KERAVAN PERUSOPETUKSEN AAMU - JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1. Toiminnan järjestämisen lähtökohdat Keravalla Aamu- ja iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain mukaista perusopetuksen oppilaille suunnattua ohjattua toimintaa, jonka kokonaisuudesta kunta vastaa. Perusopetuslain mukaisesti Opetushallitus päättää aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä antamalla toimintaa varten perusteet. (Opetushallitus; Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet 2011). Aamu- ja iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain mukaista päivittäin koulupäivän päättymisen jälkeen tarjottavaa vapaa-ajan toimintaa perusopetuksen luokkien sekä erityisopetuksen luokkien oppilaille. Järjestäminen on kunnalle vapaaehtoista, eikä lapsella tai hänen huoltajallaan ole subjektiivista oikeutta palvelun saamiseen. Toimintaan osallistuminen on perheille vapaaehtoista. Lapsen osallistuessa toimintaan huoltaja päättää lapsen läsnäoloajoista toiminnassa. Mikäli kunta järjestää toimintaa annetun lain ja perusteiden mukaisesti, on se oikeutettu saamaan toiminnan järjestämiseen valtionosuutta 57 % toteutuneista laskennallisista ohjaustuntikustannuksista enintään keskimäärin 4 tunnin päivittäisestä toiminnasta. Aamu - ja iltapäivätoiminnan järjestämistä ohjaavat seuraavat lait ja asetukset: Perusopetuslaki (628/1998) Laki perusopetuslain 48 b ja 48 f :n muuttamisesta (1081/2006) Laki perusopetuslain muuttamisesta (1136/2003) Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (1137/2003) Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain muuttamisesta (1138/2003) Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta (115/2004) Toiminnan tavoitteet: Toiminnan lähtökohtana ovat perusopetuksen yleiset kasvatustavoitteet. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa ohjaavat seuraavat keskeiset arvot; samanarvoisuus, lapsilähtöisyys, turvallisuus ja yhteistyö. Toiminta-ajatuksena on taata kaikille turvallinen ja kiireetön iltapäivä yhteistyössä kotien ja koulujen kanssa. Lapsilähtöinen toiminta antaa aikaa kasvuun ja leikkiin sekä lasten yksilöllisten tarpeiden ja erilaisuuden huomioimiselle.

4 4 Toiminnan sisällöllisenä lähtökohtana on monipuolisuus, yksityiskohtaiset sisällöt määrittelevät ja valitsevat toiminnan järjestäjä ja toteuttaja. Toiminnan yksityiskohtaisiin sisältöihin vaikuttavat paikalliset olosuhteet ja tarjonta, toteuttajan omat vahvuudet, painotukset sekä käytännön mahdollisuudet. Ulkopuolisten palvelun tuottajien toimintasuunnitelmissa, jotka perustuvat kaupungin toimintasuunnitelmaan, määritellään mahdolliset tarkemmat toiminnan sisällölliset painotukset. Toiminnan tavoitteena on pienen koululaisen hyvä ja turvallinen päivä. Aamu-ja iltapäivätoimintaa ohjaavat linjaukset Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa ohjaa opetushallituksen julkaisu; Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet 2011 (määräykset ja ohjeet 2011:1) sekä perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä kerhotoiminnan laatukriteerit (OKM 2012) Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisessä noudatetaan Keravan kaupunginvaltuuston hyväksymän Lapsi ja nuorisopoliittisen ohjelman tavoitteita, linjauksia ja periaatteita. Keravan aamu- ja iltapäivätoiminnan arvot Keravan aamu- ja iltapäivätoimintaa ohjaavat Keravan perusopetuksen arvot. Lisäksi aamu- ja iltapäivätoiminnassa Keravalla huomioidaan perheen kasvatuskulttuuri ja toimitaan tasa-arvoisesti lapsia ja vanhempia kohtaan. Välittäminen ja aikuisen syli on tärkeää myös pienelle koululaiselle. Iltapäivätoiminta on lasten vapaa-aikaa ja toiminta suunnitellaan yhdessä lasten kanssa. Kaikki toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Toiminta on kiireetöntä ja lapsille tarjotaan päivittäin mahdollisuus ulkoilla ja leikkiä. 2. Toiminnan järjestäminen ja koordinointi Keravan kaupunki järjestää vuosiluokkien oppilaille sekä erityisopetukseen otetuille luokan oppilaille tarkoitettua maksullista aamu - ja iltapäivätoimintaa. Toimintaa tarjotaan työssä tai opiskelemassa käyvien perheiden lapsille. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintapisteet toimivat kouluilla tai seurakunnan tiloissa koulujen läheisyydessä. Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämistavasta ja laajuudesta päättää kasvatus- ja opetuslautakunta ja toiminnan järjestämistä ohjaa lautakunnan hyväksymä Keravan perusopetuksen iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma. Keravan kaupungin oman toiminnan lisäksi iltapäivätoimintaa järjestävät omana toimintanaan Keravan ev. lut. seurakunta sekä Folkhälsan i Kervo rf, joiden kanssa toiminnan järjestämisestä sovitaan kaupungin ja palveluntuottajan välisellä sopimuksella. Sopimuksessa määritellään toiminnan järjestämisperiaatteet, -käytännöt ja vastuut mm. oppilaiden vakuuttamisesta, henkilöstöstä, materiaalihankinnoista, tiloista, välipaloista, salassapidosta sekä osallistumismaksujen laskutuksesta ja toiminnan raportoinnista.

5 5 Kaikki toimijat järjestävät toimintaa klo välisen ajan. Iltapäivätoiminnan järjestämisestä vastaa Keravan kaupungin perusopetus. Toimintaa koordinoi varhaiskasvatuksen suunnittelija. Varhaiskasvatuksen suunnittelija toimii yhteistyölinkkinä ulkopuolisten toimijoiden välillä ja kutsuu toimijat säännöllisesti yhteistyöneuvotteluihin toiminnan järjestämisestä. 3. Toiminnan järjestämiseen liittyvät keskeiset asiat Toiminnan laajuus Keravalla järjestetään vain iltapäivätoimintaa peruskoulun luokan oppilaille sekä niille muiden luokka-asteiden oppilaille, joille on tehty päätös erityisestä tuesta. Toimintaa tarjotaan alueellisesti kattavasti talousarviossa vuosittain määritellyssä laajuudessa vähintään 760 tuntia oppilasta kohden lukuvuodessa. Paikkatarve huomioidaan toimintaryhmistä sekä niiden sijainnista ja henkilöstömääristä päätettäessä. Tehostettua tukea tarvitsevan lapsen iltapäivätoiminta järjestään ensisijaisesti lapsen oman koulun iltapäivätoiminnan ryhmässä. Toimintaan hakeminen, valintakriteerit ja ryhmien muodostaminen Iltapäivätoiminnan järjestämisestä ja toimintaan hakemisesta tiedotetaan riittävän aikaisessa vaiheessa. Koulutulokkaiden huoltajille lähetetään tiedote toimintaan hakemisesta samassa yhteydessä kuin ilmoitus oppivelvollisuuden alkamisesta koulutulokaspostin mukana. Tuleville toisen vuosiluokan oppilaille tiedotetaan iltapäivätoimintaan hausta Wilmajärjestelmän kautta. Toimintaan hakemisesta tiedotetaan myös kasvatus- ja opetusviraston nettisivuilla sekä paikallislehdissä kouluun ilmoittautumisilmoituksen yhteydessä. Tarvittaessa voi myös kääntyä iltapäivätoiminnasta vastaavan koordinaattorin puoleen. Toimintaan haetaan sähköisesti Wilma-järjestelmän kautta tai täyttämällä hakulomake, joka palautetaan kasvatus- ja opetusvirastoon. Lapsia iltapäivätoimintaan otettaessa sovelletaan yhdenvertaisia valintaperusteita, mikäli kaikille toimintaan hakeneille ei pystytä järjestämään paikkaa. Valintaperusteet ovat määräaikaan hakulomakkeen palauttaneiden kesken. 1. Ensimmäisen luokan oppilaat ja erityisoppilaat 2. Edelle menevänä perusteena ovat kasvatukselliset ja sosiaaliset perusteet 3. Toisen luokan oppilaat 4. Mikäli kaikille hakijoille ei voida alueelta tarjota paikkaa, kriteerien pohjalta arvioitujen samanarvoisten hakemusten kesken suoritetaan viime kädessä arvonta. Toiminnasta vastaavat esimiehet suorittavat arvonnan alueellisissa valintakokouksissa. Toiminnan järjestämispaikat varmistuvat kokonaistarpeen mukaan. Kunta määrittelee, missä toimipisteessä oppilaan iltapäivätoiminta järjestetään. Huoltajien toiveet otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon paikkaa järjestettäessä. Iltapäivätoiminnassa tukea

6 6 tarvitsevaa lasta ryhmään sijoitettaessa tarkastellaan koko ryhmän toimivuutta ja lapsen mahdollisuuksia toimia ryhmässä. Ryhmiä muodostettaessa otetaan huomioon erityisoppilaiden asettamat lisäresurssitarpeet kuten ohjaajien määrä ja ryhmäkoko. Ryhmät aloittavat toimintansa, jos lapsia ryhmässä on riittävästi. Paikkapäätösten ja ryhmiin sijoittelun valmistelussa tehdään yhteistyötä esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen, koulun sekä toiminnan järjestäjien kanssa. Rehtori vastaa iltapäivätoiminnan toiminnan käytännön järjestelyistä ja tekee päätökset iltapäivätoimintaan ottamisesta, irtisanomisesta ja asiakasmaksuista. Tieto koululaisen iltapäivätoiminnan järjestämispaikasta ilmoitetaan hakijalle kirjallisesti. Palvelun tuottajan vastuulla on toimittaa paikkapäätökset omille asiakkaille sekä hoitaa omien ryhmiensä tiedotus koteihin ja kouluille. Toimintamaksu Iltapäivätoiminnan toimintamaksu sisältää välipalan, ohjauksen, tarvittavat askartelu- ja muut materiaalit sekä tapaturmavakuutuksen. Iltapäivätoiminnassa tapahtuneen tapaturman hoito on perheelle maksuton. Toimintaan osallistumisesta ei peritä muita maksuja. Klo järjestettävästä, keskimäärin 4 tunnin päivittäisestä toiminnasta toimintamaksun suuruus on laissa määritelty 80 euroa kuukaudessa. Maksu määräytyy perheen bruttotulojen mukaan. Perheen bruttotulot/kk Maksu / toiminta-aika euroa alle euroa/kk euroa/kk 56 yli euroa/kk 80 Sopimus tehdään joko lukukaudeksi tai lukuvuodeksi kerrallaan. Maksun alentaminen tai perimättä jättäminen Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa vähintään yksitoista (11) toimintapäivää kalenterikuukaudessa, maksuna peritään puolet kuukausimaksun määrästä. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Maksu peritään jokaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu iltapäivätoimintaan. Elokuulta peritään puolet kuukausimaksusta aloituspäivästä riippumatta. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Erityistä tukea tarvitsevien lasten aamu- ja iltapäivätoiminnassa toiminta on ilmaista, jos koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan tarve on kirjattu lapsen yksilölliseen erityishuoltoohjelmaan ja lapselle on tehty maksuttomuudesta päätös. Mikäli huoltaja pakottavasta

7 7 syystä (esim. muutto, perhesyyt) sanoo paikan irti, tulee irtisanominen tehdä kirjallisesti lopettamiskuukauden aikana. Tällöin laskutus tapahtuu lapsen toimintapäivien mukaan. Toiminnan sisällöt ja niiden suunnittelu Aamu- ja iltapäivätoiminnassa korostuu lasten oikeus turvalliseen lapsuuteen ja kasvuympäristöön. Toiminnan sisällön suunnittelussa otetaan huomioon lasten tarpeet ja omat toiveet. Lapsen, huoltajan ja ohjaajan keskustelu ja tiedonvaihto siitä, millainen toiminta lasta kiinnostaa ja mikä tuottaa hänelle iloa ja virkistystä, vaikuttaa toiminnan sisällön käytännön toteutukseen. Lisäksi toiminnan tarkoituksena on ennaltaehkäistä riskitekijöitä, jotka liittyvät lapsen valvomattomaan ajankäyttöön ja yksinoloon. Toiminnalla pyritään myös edistämään yhteiskunnallista tasa-arvoa ja ehkäisemään syrjäytymistä. Sisällöt suunnitellaan siten, että toiminta muodostuu lapsen kannalta ehyeksi ja monipuoliseksi kokonaisuudeksi, joka tarjoaa sosiaalista vuorovaikutusta, esteettisiä kokemuksia, vireyttä edistävää liikkumista ja ulkoilua sekä mahdollisuuden myös omaan toimintaan, rentoutumiseen ja lepoon. Toiminnassa voidaan varata tarvittaessa aikaa myös koulutyöhön liittyvien tehtävien tekemiseen. Toimintaa suunnitellessa huomioidaan lasten toiveet ja kiinnostuksen kohteet. Lapsille tarjotaan päivittäin mahdollisuus ulkoilla ja leikkiä. Kiusaamistilanteisiin puututaan välittömästi yhteistyössä perusopetuksen, oppilashuollon ja huoltajien kanssa. Toimintaan osallistuvalla lapsille tarjotaan ravitsemussuositusten mukainen välipala. Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäjät suunnittelevat toimintaa perustuen Opetushallituksen aamu -ja iltapäivätoiminnan perusteisiin ja Keravan aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaan. Toiminnassa huomioidaan kaupungin yhteiset linjaukset ja periaatteet sekä yhteistyö perusopetuksen kanssa. Toiminnasta ja toiminnan sisällöstä tiedotetaan huoltajille vähintään kaksi kertaa lukuvuodessa. Toiminnan alkaessa käydään jokaisen perheen kanssa aloituskeskustelu perheen odotuksista ja lapsen tarpeista iltapäivätoiminnan suhteen. Toimintaympäristö Jokaisessa toimintapisteessä on ryhmien käytössä toimintaan soveltuvia ja turvallisia tiloja materiaalien ja tarvikkeiden säilytystiloineen. Toimintapisteet sijaitsevat kouluilla tai niiden välittömässä läheisyydessä. Lisäksi ryhmillä on mahdollisuus käyttää toiminnassaan koulujen salitiloja, piha-alueita ym. tiloja. Tiloissa tulee olla lukollinen kaappi asiakirjoille. Ohjaajat sopivat koulun rehtorin kanssa koulun tilojen ja välineiden käytöstä. Toiminnan järjestäjä vastaa toimintaan osoittamiensa tilojen ja muiden alueiden turvallisuudesta ja on velvollinen puuttumaan mahdollisiin epäkohtiin. Toimintapaikassa tulee olla voimassa oleva turvallisuus- ja pelastussuunnitelma, johon henkilöstö on perehdytetty yhteistyössä perusopetuksen kanssa. Toimintapaikkapäätöksissä ja lasten sijoittamisessa toimintapisteisiin kiinnitetään huomiota matkojen turvallisuuteen ja kohtuullisuuteen. Toiminnan alkaessa pidettävissä vanhempien

8 8 tapaamisessa käydään läpi matkoihin liittyvät turvallisuustekijät. Aamu- ja iltapäivätoiminnassa lapset eivät ulkoile keskenään. Pääsääntöisesti aamu- ja iltapäivätoiminnassa oleville lapsille ei kuulu kuljetusetuuksia. Jos lapsella on perusopetuslain mukainen koulukuljetusoikeus, antaa se oikeuden kahteen matkaan koulupäivää kohti (Keravan kaupungin koulukuljetusopas, Kasvatus- ja opetuslautakunta , liite 113 Voimassa alkaen). Henkilöstö Aamu- ja iltapäivätoiminnassa tulee olla toiminnan järjestämistapa huomioon ottaen riittävä määrä ammattitaitoisia ohjaajia. Järjestäjän tulee varmistaa ohjaajien määrän ja osaamisen lisäksi se, että niiltä henkilöiltä, jotka työskentelevät henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa alaikäisen kanssa ilman huoltajan läsnäoloa, pyydetään nähtäväksi ote rikosrekisteristä. Lain mukaan kunnan tulee määritellä aamu- ja iltapäivätoiminnan ryhmäkokotavoite. Opetushallituksen suositus on 15 lasta/ ohjaaja. Keravalla noudatetaan Opetushallituksen ohjetta. Ohjaajilla on valtioneuvoston asetuksen 115/2004 mukainen pätevyys. Keravalla aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajina toimivilla henkilöillä on asetuksen mukainen pätevyys. Toiminnan järjestäjä vastaa henkilöstön hankinnasta ja palkkauksesta ja huolehtii työnantajavelvoitteista, perehdytyksestä sekä henkilöstönsä rikosrekisteriotteiden tarkistamisesta. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaamiseen osallistuva henkilöstö perehdytetään henkilötietojen käsittelyyn, salassapitoon ja vaitiolovelvollisuuteen liittyviin säädöksiin sekä lastensuojelulain velvoitteisiin. Henkilöstön tulee olla alalle soveltuvaa ja sen vaihtuvuus mahdollisimman vähäistä. Ohjaaja on lapselle aikuisen esimerkki, innostaja ja turvallisuuden luoja. Jokaisessa kaupungin aamu- ja iltapäivätoiminnan ryhmässä työskentelee toiminnasta vastaava ohjaaja, sekä ryhmän toimintojen eriyttämiseksi lapsimäärästä, tukea tarvitsevien lasten määrästä ja käytettävissä olevista tiloista riippuen muita vastuullisia ohjaajia. Keravan aamu- ja iltapäivätoiminnassa työskenteleville ohjaajille järjestetään perehdytyskoulutusta vuosittain. Tiedotus Yleinen tiedotusvastuu on kaupungilla. Kaupunki tiedottaa aamu- ja iltapäivätoiminnan paikkojen hausta, vastaanottaa hakemukset, tekee oman toiminnan paikkapäätökset ja toimittaa ne lasten vanhemmille. Kulloinkin ajantasaiset tiedot aamu- ja iltapäivätoiminnasta ovat nähtävissä sekä toimintaan liittyvät lomakkeet saatavissa kaupungin Internet -sivuilla. Toiminnan järjestäjä voi tiedottaa omasta toiminnastaan omien toimintaryhmiensä kautta.

9 9 Yhteistyö huoltajien kanssa Yhteistyö vanhempien kanssa perustuu kasvatuskumppanuuden periaatteisiin - toisen kuulemiseen, kunnioittamiseen, luottamukseen ja dialogisuuteen. Kasvatuskumppanuudella tarkoitetaan vanhempien ja henkilöstön tietoista sitoutumista toimimaan lapsen kasvun ja oppimisen parhaaksi. Kasvatuskumppanuussuhteen käynnistämisestä on vastuussa henkilöstö. Vanhemmilla on ensisijainen kasvatusoikeusja vastuu, samoin tieto omasta lapsestaan, henkilöstöllä taas koulutuksen ja kokemuksen antama tieto ja osaaminen. Yhteistyö kodin kanssa tukee sekä perheen että ohjaajien kasvatustyötä. Henkilökunnan on kerrottava perheille aamu- ja iltapäivätoiminnasta, sen sisällöstä ja tavoitteista, heidän oman lapsensa toiminnasta ja otettava heidät mukaan toiminnan suunnitteluun. Vanhempien esittämiin ajatuksiin on pelkän kuulemisen sijaan reagoitava. On joko toteutettava vanhempien toiveita tai jatkotyöstettävä asiaa, jos toteuttaminen sellaisenaan ei onnistu. On myös tarjottava konkreettisia mahdollisuuksia osallistua toimintaan. Yhteistyömuotoja ovat esimerkiksi aloituskeskustelu, toimipaikkaan tutustuminen, päivittäiset kohtaamiset ja kirjalliset tiedotteet. Kouluyhteistyö Aamu- ja iltapäivätoiminta ja perusopetus toimivat yhteistyössä. Aamu- iltapäivätoiminta yhdessä oppilashuollon palveluita tuottavan henkilöstön kanssa tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja koulunkäyntiä. Yhteisen päämäärän tulee näkyä myös yksittäistä lasta koskevien asioiden hoidossa, tiedonsiirrossa ja aamu- ja iltapäivätoiminnan henkilöstön osallistumisessa tarpeen mukaan lasta koskeviin neuvotteluihin huoltajien luvalla. Ohjaajat tiedottavat toiminnasta ja siinä tapahtuvista muutoksista iltapäivätoimintaan osallistuvien lasten opettajille. Opettajat tekevät yhteistyötä aamu - ja iltapäivätoiminnan kanssa ja tiedottavat lukujärjestyksen muutoksista hyvissä ajoin ohjaajille. Koulukohtaisen yhteistyön menettelyt tulee sopia lukuvuoden alkaessa. Koulun ja iltapäivätoimintaryhmän viestinnässä hyödynnetään koulun Wilma- järjestelmää. 4. Toiminnan seuranta ja arviointi Perusopetuslain mukaan aamu- ja iltapäivätoiminnan palveluja tulee arvioida. Keravan aamu- ja iltapäivätoiminta osallistuu vuosittain Opetushallituksen valtakunnalliseen arviointiin. Arvioinnin tulokset huomioidaan toimintaa kehitettäessä. 5. Talous Toiminta rahoitetaan toiminnan järjestäjien omarahoituksella, vanhemmilta perittävillä toimintamaksuilla sekä toimintaa koordinoivan Keravan kaupungin saamilla ohjaustuntiperusteisilla valtionosuuksilla. Toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä huomioidaan kaupungin strategiset ja taloudelliset linjaukset. 6. Tukea tarvitsevat lapset aamu- ja iltapäivätoiminnassa

10 10 Lapset, joille on tehty erityistä tukea koskeva päätös, ovat oikeutettuja hakemaan aamu- ja iltapäivätoimintaan koko perusopetuksen ajan. Kunta päättää toiminnan laajuudesta. Mikäli mahdollista, tehostettua ja erityistä tukea saavien lasten iltapäivätoiminta järjestetään muun iltapäivätoiminnan yhteydessä. Jos lasten tarpeet sitä edellyttävät, voidaan toiminta järjestää myös omissa ryhmissä. Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen mahdollisuuksien mukaan oman ikäkauden mukaisissa ryhmissä tukee erityistä tukea saavien kehitystä. Aamu- ja iltapäivätoiminta vahvistaa lasten kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä. Silloinkin, kun kyse on tukea tarvitsevista lapsista, toiminnan järjestämisen ja toteuttamisen lähtökohtana ovat aamu- ja iltapäivätoiminnan yleiset tavoitteet ja sisällöt. Vaativien erityislasten aamu- ja iltapäivätoiminta Keravalla Savion koulun erityistä tukea tarvitsevien koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu Savion koulun L- ja M-luokkien oppilaille, jotka opiskelevat pääsääntöisesti pidennetyn, kokonaan yksilöllistetyn oppimäärän mukaan. Opetus voidaan myös järjestää osittain tai kokonaan toiminta-alueittain. Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat, joilla on laaja-alainen tuen tarve ja / tai perussairauteen liittyvä hoidollinen tarve, voivat hakeutua Savion koulun erityistä tukea tarvitsevien lasten aamu- ja iltapäivätoimintaan oman koulun oppilashuoltotyöryhmän kautta. Koululaisten loma-ajan toimintaa järjestetään pääsääntöisesti Savion koulun L- ja M- luokkien oppilaille sekä harkinnanvaraisesti muille erityistä tukea tarvitseville oppilaille, joilla on laaja-alainen tuen tarve ja / tai perussairauteen liittyvä hoidollinen tarve. Toiminta-aika Savion koulun erityistä tukea tarvitsevien koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään koulun toiminta-aikoina arkipäivänä välisenä aikana. Loma-ajantoimintaa järjestetään koulun loma-aikoina syysloma, joululoma, hiihtoloma ja kesäloma. Kesällä toimintaa järjestetään koulun päättymisestä juhannukseen ja elokuun alusta koulun alkuun saakka. Kesäkeskeytys on viisi viikkoa. Toiminta-aika loma-aikoina on Maksut Mikäli koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan tarve on kirjattu lapsen yksilölliseen erityishuolto-ohjelmaan, on toiminta maksutonta. Päätöksen tekee Keravan sosiaali- ja terveysvirasto. Muuten toimitaan Keravan kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymien päätösten mukaisesti. Johtaminen Savion koulun erityistä tukea tarvitsevien koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan hallinnollisena johtajana toimii Savion koulun rehtori.

KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN

KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN 1/1 KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2013 ALKAEN 1. Taustaa Kiteen kaupungin sivistystoimi on järjestänyt perusopetuslain 8 a luvun mukaista aamu- ja

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU-JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

KERAVAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU-JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA KERAVAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU-JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Käsittelyt: Kasvatus -ja opetuslautakunta 1.3.2017/33 SISÄLLYS 1. Järjestämisen lähtökohdat Keravalla... 3 2. Tavoitteet

Lisätiedot

Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 30.11.2016 2 Sisällys 1. Toiminta-ajatus ja toiminnan tavoitteet 3 2. Aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnittelu

Lisätiedot

2016-17 ASKOLAN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA. Siv.ltk. 7.6.2016 45 VAKKOLAN KOSKI

2016-17 ASKOLAN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA. Siv.ltk. 7.6.2016 45 VAKKOLAN KOSKI 2016-17 ASKOLAN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA VAKKOLAN KOSKI Siv.ltk. 7.6.2016 45 SISÄLTÖ: Johdanto 2 Toiminnan tavoitteet 2 Toiminta-aika ja lukuvuoden työajat 3 Hakumenettely ja haku

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUOSI 2014-2015. 1. Soveltamisala

KAARINAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUOSI 2014-2015. 1. Soveltamisala KAARINAN KAUPUNKI 1 PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUOSI 2014-2015 1. Soveltamisala Lasten aamu- ja iltapäivätoimintaa säätelee Perusopetuslaki (628/1998). Mikäli kunta

Lisätiedot

Jämsän kaupunki ei tarjoa aamutoimintaa lukuvuonna

Jämsän kaupunki ei tarjoa aamutoimintaa lukuvuonna KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI LUKUVUOSI 2016-2017 TOIMINNAN PERUSTEET Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Perusopetuslain 48 a 3 momentin ja Opetushallituksen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 10.8.2010 4.6.2011

ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 10.8.2010 4.6.2011 ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 10.8.2010 4.6.2011 Sivistyslautakunta 15.6.2010 SISÄLTÖ ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA

ILMAJOEN KUNTA PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 27.1.2016 3 ILMAJOEN KUNTA PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA Sisällys 1 JOHDANTO 2 2 TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET 2 3 SISÄLLÖLLISET PAINOALUEET JA SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan

Aamu- ja iltapäivätoiminnan 1 Sivistyslautakunta 73/2011 Yli-Iin kunnan koululaisten Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 1.8.2011 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa ohjaa Opetushallituksen julkaisema Perusopetuksen

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNGIN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA

LOHJAN KAUPUNGIN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LOHJAN KAUPUNGIN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 22.10.2008 20 1. TOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT.. 2 1. Lainsäädäntö.. 2 2. Toiminta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 88/2003 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 88/2003 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 88/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi perusopetuslain, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain

Lisätiedot

Yhdistymishallitus 2.11.2015?

Yhdistymishallitus 2.11.2015? KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Nastolan palvelualueella Nastolan kunnan ja Lahden kaupungin yhdistymisen siirtymäkaudella 1.1. 31.7.2016 Yhdistymishallitus 2.11.2015? Järjestäessään

Lisätiedot

2015-16 ASKOLAN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

2015-16 ASKOLAN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2015-16 ASKOLAN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA VAKKOLAN KOSKI SISÄLTÖ: Johdanto 2 Toiminnan tavoitteet 3 Toiminta-aika ja lukuvuoden työajat 4 Haku iltapäivätoimintaan 4 Maksun määrittäminen

Lisätiedot

Ko u l u l a i s t e n LAINSÄÄDÄNTÖ TOIMINTA OHJAAJAT VASTUU

Ko u l u l a i s t e n LAINSÄÄDÄNTÖ TOIMINTA OHJAAJAT VASTUU Ko u l u l a i s t e n AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA LAINSÄÄDÄNTÖ TOIMINTA OHJAAJAT VASTUU Monet lapset viettävät pitkiä aikoja ilman aikuisen läsnäoloa. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tarkoituksena on ennaltaehkäistä

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Lumijoen kunta päivitetty 4/11 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan laki astui voimaan 1.8.2004. Kunta vastaa järjestetystä iltapäivätoiminnan lainmukaisuudesta.

Lisätiedot

KUIVANIEMEN KOULUN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

KUIVANIEMEN KOULUN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA SISALTÖ 1 Toiminnan tavoitteet ja laajuus 2 Toiminnan järjestämisen periaatteet 3 Hakeminen 4 Maksut 5 Tilat 6 Henkilöstö 7 Sisältö 8 Yhteistyö ö 8.1. Yhteistyö kotien kanssa 8.2. Yhteistyö koulun kanssa

Lisätiedot

Sivistyspalvelukeskus Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta 2015 2016. Sisällysluettelo

Sivistyspalvelukeskus Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta 2015 2016. Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelo 1 Toiminta-ajatus ja tavoitteet... 2 1.1 Kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen... 2 1.2 Hyvinvoinnin, tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen tukeminen... 2 1.3 Eettisen kasvun tukeminen...

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 1 Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 2 TOIMINTASUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Lisätiedot

Koululautakunta 29.09.2011 33, liite 2. ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Siilinjärvi. Sisällysluettelo

Koululautakunta 29.09.2011 33, liite 2. ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Siilinjärvi. Sisällysluettelo 1 Koululautakunta 29.09.2011 33, liite 2 ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Siilinjärvi Sisällysluettelo 1 Toiminta-ajatus ja tavoitteet... 2 1.1 Kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen... 2 1.2 Hyvinvoinnin,

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TAMMELAN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TAMMELAN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Hyväksytty: Koulutuslautakunta 16.3.2005 22 Muutettu: Koulutuslautakunta 18.2.2009 20 Muutettu: Koulutuslautakunta 16.6.2011 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Mäntsälän kunnan perusopetuksen iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

Mäntsälän kunnan perusopetuksen iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma Mäntsälän kunnan perusopetuksen iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma voimassa 1.8.2015- Anne Kihlman vapaa-aikapäällikkö 1 JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT TOIMINNAN TAVOITTEET TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN JA KOORDINOINTI

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNGIN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA

LAITILAN KAUPUNGIN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LAITILAN KAUPUNGIN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA Päivitetty 1.9.2015 Sisällys 1. Toiminta-ajatus ja tavoitteet... 3 2. Sisällölliset painoalueet ja suunnittelun periaatteet... 3 3. Toiminnan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Uudenkaupungin perusopetuksen iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Uudenkaupungin perusopetuksen iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Uudenkaupungin perusopetuksen iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 1 Sisällysluettelo 1. Toiminnan tavoitteet ja tehtävät 3 2. Toiminnan laajuus 3 3. Toiminnan järjestämisen periaatteet

Lisätiedot

Liite 2 nuorisoltk 22.4.2015

Liite 2 nuorisoltk 22.4.2015 Nuorisopalvelut 1 Liite 2 nuorisoltk 22.4.2015 SUUNNITELMA KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASTA NURMIJÄRVELLÄ YLEISTÄ Iltapäivätoiminta on perusopetuslain mukaista päivittäin koulupäivän päättymisen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA. Sivistyslautakunta (Päivitetty )

ILMAJOEN KUNTA PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA. Sivistyslautakunta (Päivitetty ) ILMAJOEN KUNTA PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 27.1.2016 (Päivitetty 16.1.2017) Sisällys 1 JOHDANTO 2 2 TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET 2 3 SISÄLLÖLLISET

Lisätiedot

Orimattilan kaupunki. Koululaisten iltapäivätoiminnan. Toimintasuunnitelma

Orimattilan kaupunki. Koululaisten iltapäivätoiminnan. Toimintasuunnitelma Orimattilan kaupunki Koululaisten iltapäivätoiminnan Toimintasuunnitelma (1. ja 2. luokkien sekä erityisen tuen oppilaille) Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 28.4.2015 Iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

Lisätiedot

ASKOLAN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-13

ASKOLAN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-13 ASKOLAN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-13 Sivistyslautakunta 21.8.2012 73 YLEISTÄ Askolan kunnan sivistystoimi järjestää ja vastaa Opetushallituksen antamien perusteiden (PoL 48 a 3)

Lisätiedot

Järvenpään perusopetuksen iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma. Alkaen 1.8.2011. Opetus- ja kasvatuslautakunta 1.3.2011 7

Järvenpään perusopetuksen iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma. Alkaen 1.8.2011. Opetus- ja kasvatuslautakunta 1.3.2011 7 Järvenpään perusopetuksen iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma Alkaen 1.8.2011. Opetus- ja kasvatuslautakunta 1.3.2011 7 Sisältö Järjestämisen lähtökohdat.... 1 Toiminnan tavoitteet... 1 Toiminnan järjestäminen

Lisätiedot

Perusopetuslain mukainen koululaisten Hyväksytty aamu- ja iltapäivätoiminta Anne Kihlman vapaa-aikapäällikkö

Perusopetuslain mukainen koululaisten Hyväksytty aamu- ja iltapäivätoiminta Anne Kihlman vapaa-aikapäällikkö TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2018-1.6.2019 Aamu- ja iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain mukaista ennen ja jälkeen koulupäivän tarjottavaa vapaa-ajan toimintaa perusopetuksen 1. - 2. luokkien sekä

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKI. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015 -

TURUN KAUPUNKI. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015 - TURUN KAUPUNKI Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015 - SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2. TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET 3. SISÄLLÖLLISET PAINOALUEET JA TOIMINNAN TOTEUTUS 3.1. Toiminnan

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva lainsäädäntö (lait 1136/2003, 1137/2003).

Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva lainsäädäntö (lait 1136/2003, 1137/2003). 1 1. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 1.1 Lainsäädäntö Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva lainsäädäntö (lait 1136/2003, 1137/2003). Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa säädetyn

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA

UUDENKAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA UUDENKAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1. TOIMINNAN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄT Aamu-iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain 8 a luvun mukaista lapsille ja nuorille suunnattua

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA POGOSTAN KOULU 1. TOIMINTA-AJATUS Aamu- ja iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain (19.12.2003/1136)

Lisätiedot

LIITE 22 Opetus- ja kasvatuslautakunta ULVILAN KAUPUNGIN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LV

LIITE 22 Opetus- ja kasvatuslautakunta ULVILAN KAUPUNGIN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LV LIITE 22 Opetus- ja kasvatuslautakunta 13.12.2016 ULVILAN KAUPUNGIN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LV 2016-2017 2 1. JOHDANTO Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on taata lapselle

Lisätiedot

Karstulan kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma lukuvuodeksi

Karstulan kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma lukuvuodeksi Karstulan kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma lukuvuodeksi 2011 2012 1. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 1.1. Lainsäädäntö Perusopetuslaki (628/1998) Laki perusopetuslain

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA

VIHDIN KUNTA PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA VIHDIN KUNTA PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 Vihdin kunta Kasvatus- ja koulutuslautakunta 24.2.2009 12 SISÄLLYS 1 Johdanto...3 2 Perusopetuslain mukainen

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Nastolan kunta KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 SIVLA 19.5.2015 33 Nastolan kunnassa järjestetään koululaisten iltapäivätoimintaa kunnanvaltuuston päätöksellä 21.6.2004 29 sekä

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN. (1. ja 2. luokkien sekä erityisen tuen oppilaille) TOIMINTASUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN. (1. ja 2. luokkien sekä erityisen tuen oppilaille) TOIMINTASUUNNITELMA ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN (1. ja 2. luokkien sekä erityisen tuen oppilaille) TOIMINTASUUNNITELMA 11.8.2014 29.5.2015 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Lisätiedot

ILTAPÄIVÄTOIMINTA HÄMEENKYRÖSSÄ

ILTAPÄIVÄTOIMINTA HÄMEENKYRÖSSÄ 1 (7) Liite 4 Sivistyslautakunta 26.8.2015 52 ILTAPÄIVÄTOIMINTA HÄMEENKYRÖSSÄ Toimintasuunnitelma 1.9.2015 lähtien HÄMEENKYRÖN KUNTA SIVISTYSPALVELUT 2 Iltapäivätoiminta Hämeenkyrössä Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA. Suonenjoen kaupunki

PERUSOPETUKSEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA. Suonenjoen kaupunki PERUSOPETUKSEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Suonenjoen kaupunki 1. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 1.1. Lainsäädäntö Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva lainsäädäntö (lait

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN PERUSTEET

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN PERUSTEET 27.2.2004 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN PERUSTEET OPETUSHALLITUS 1 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN PERUSTEET 1. LUKU AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT...3 2. LUKU

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1 Opetuslautakunta 25.10.2011 liite nro 3 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2 SISÄLLYS TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET 3 TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN 3 Toiminnan

Lisätiedot

ILTAPÄIVÄTOIMINTAA VARTEN

ILTAPÄIVÄTOIMINTAA VARTEN TERVOLAN KUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA ILTAPÄIVÄTOIMINTAA VARTEN Koulutuslautakunta hyväksynyt 15.6.2011 56 JOHDANTO Lasten aamu- ja iltapäivätoiminta määritellään perusopetuslaissa (628/1998) :ssä 48. Muutos

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Kasvun ja oppimisen ltk 19.4.2018 liite nro 2 (1/8) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Kasvun ja oppimisen ltk 19.4.2018 liite nro 2 (2/8) SISÄLLYS TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA

KINNULAN KUNTA KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA KINNULAN KUNTA KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2017 ALKAEN SISÄLTÖ 1. JOHDANTO. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTIA JA ARVOPOHJA 2. TOIMINNAN

Lisätiedot

SivLtk 7.10.2015 46. ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Siilinjärvi. Sisällysluettelo

SivLtk 7.10.2015 46. ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Siilinjärvi. Sisällysluettelo 1 SivLtk 7.10.2015 46 ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Siilinjärvi Sisällysluettelo 1 Toiminta-ajatus ja tavoitteet... 2 1.1 Kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen... 2 1.2 Hyvinvoinnin, tunne-elämän

Lisätiedot

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet. Opetushallitus

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet. Opetushallitus Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet Opetushallitus Kunnanhallituksille DNO 5/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava PÄIVÄMÄÄRÄ 27.2.2004 Voimassaoloaika 1.8.2004 alkaen toistaiseksi

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA ISONKYRÖN KUNNASSA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA ISONKYRÖN KUNNASSA Liite nro 4, sivltk. 1/2014, 10 AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA ISONKYRÖN KUNNASSA TOIMINTASUUNNITELMA Sisällys 1. Toiminnan yleiset periaatteet 2. Toiminnan laajuus 3. Valintaperusteet 4. Toiminnan sisältö

Lisätiedot

Kuusamon kaupungin koululaisten 1(6) aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma alk.

Kuusamon kaupungin koululaisten 1(6) aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma alk. Kuusamon kaupungin koululaisten 1(6) 1. Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen periaatteet 2. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteet 2.1 Kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen 2.2 Hyvinvoinnin, tunne-elämän

Lisätiedot

Koululaisten iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

Koululaisten iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma Koululaisten iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 1. Johdanto Liperin kunnan iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma on laadittu tukemaan kunnan perusopetuslain mukaisen aamu- ja iltapäivätoiminnan toteuttamista.

Lisätiedot

Aamu- ja iltäpäivätoiminnan toimintasuunnitelma Tammisaaressa

Aamu- ja iltäpäivätoiminnan toimintasuunnitelma Tammisaaressa Aamu- ja iltäpäivätoiminnan toimintasuunnitelma Tammisaaressa Sisältö 1. luku Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen lähtökohdat 2. luku Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteet 2.1 Kodin ja koulun kasvatustyön

Lisätiedot

Koululaisten iltapäivätoiminta

Koululaisten iltapäivätoiminta Koululaisten iltapäivätoiminta Lukuvuosi 2015 2016 Huolenpitoa ja kavereita Turvallinen iltapäivä koulupäivän jälkeen Helsingissä järjestetään 1. 2.-luokkalaisille ja erityisen tuen oppilaille iltapäivätoimintaa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA

TOIMINTASUUNNITELMA Mäntsälän kunta perusopetuslain mukainen koululaisten iltapäivätoiminta Anne Kihlman vapaa-aikapäällikkö TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2016- Iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain mukaista päivittäin

Lisätiedot

HE 124/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perusopetuslain

HE 124/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perusopetuslain Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perusopetuslain 48 b ja 48 f :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perusopetuslain aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevia

Lisätiedot

LASTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. OPETUSMINISTERIÖ Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Yleissivistävän koulutuksen yksikkö /tm /16.2.2004 /3.1.

LASTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. OPETUSMINISTERIÖ Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Yleissivistävän koulutuksen yksikkö /tm /16.2.2004 /3.1. LASTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA OPETUSMINISTERIÖ OPETUSMINISTERIÖ Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Yleissivistävän koulutuksen yksikkö /tm /16.2.2004 /3.1. UUDISTUKSEN TAVOITTEET Työn- ja vastuunjaon

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

VARKAUDEN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA VARKAUDEN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 29.3.2016 26 1 Sisällysluettelo PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA... 3

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTA- PÄIVÄTOIMINNAN. Toimintasuunnitelma

SODANKYLÄN KUNTA PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTA- PÄIVÄTOIMINNAN. Toimintasuunnitelma SODANKYLÄN KUNTA PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTA- PÄIVÄTOIMINNAN Toimintasuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN PERUSTEET 2011 1 2. TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET 1 3. SISÄLLÖLLISET

Lisätiedot

LUHANGAN KUNNAN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA. (Laadittu Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet 2011 mukaisesti.

LUHANGAN KUNNAN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA. (Laadittu Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet 2011 mukaisesti. LUHANGAN KUNNAN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA (Laadittu Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet 2011 mukaisesti.) 1.TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET Iltapäivätoiminnan tarkoituksena

Lisätiedot

Lestijärven kunta. Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

Lestijärven kunta. Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma Lestijärven kunta Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma Hyväksytty sivistyslautakunnassa 6.9.2011 1 Sisällysluettelo 1 Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteet... 3 1.2 Lapsen tunne-elämän ja sosiaalisen

Lisätiedot

Askolan kunnan iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma. Vakkolan koski

Askolan kunnan iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma. Vakkolan koski 2017-18 Askolan kunnan iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma Vakkolan koski SIV.LTK. 25.4.2017 SISÄLTÖ: Johdanto 2 Toiminnan tavoitteet 2 Toiminta-aika ja lukuvuoden työajat 3 Hakumenettely ja haku iltapäivätoimintaan

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA PARAISTEN SUOMENKIELISESSÄ OPETUKSESSA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA PARAISTEN SUOMENKIELISESSÄ OPETUKSESSA KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA PARAISTEN SUOMENKIELISESSÄ OPETUKSESSA Hyväksytty 25.4.2018, sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN

Lisätiedot

Koululaisten. Kangasalla

Koululaisten. Kangasalla 1 Koululaisten iltapäivätoiminta Kangasalla Toimintasuunnitelma lukuvuodelle 2015 2016 2 SISÄLLYS: Toiminta-ajatus ja tavoitteet 3 Sisällölliset painoalueet ja suunnittelun periaatteet 4 Toiminnan järjestämiseen

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2015 alkaen. (luonnos)

NOUSIAISTEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2015 alkaen. (luonnos) NOUSIAISTEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2015 alkaen (luonnos) Käsittely: Sivistyslautakunta 9.12.2014 2 Nousiaisten kunta Sivistysosasto Perusopetuksen aamu-

Lisätiedot

Hyvinvointilautakunta 21.6.2011 68, liite 4 KIIMINGIN KUNTA KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITELMA

Hyvinvointilautakunta 21.6.2011 68, liite 4 KIIMINGIN KUNTA KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITELMA Hyvinvointilautakunta 21.6.2011 68, liite 4 KIIMINGIN KUNTA KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN 2 LÄHTÖKOHDAT 2. AAMU- JA

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

TEUVAN KUNNAN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA TEUVAN KUNNAN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2010 2011 2 SISÄLTÖ 1. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1. Lainsäädäntö 3 1.2. Yleistä 3 1.3. Toimintaan

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN

ORIVEDEN KAUPUNGIN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN ORIVEDEN KAUPUNGIN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2017 ALKAEN Toiminta- ajatus; Aamu- ja iltapäivätoiminta on turvallista yhdessäoloa aikuisen kanssa ennen ja jälkeen lapsen koulupäivän.

Lisätiedot

Esioppilaiden ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta Pirkkalassa

Esioppilaiden ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta Pirkkalassa Esioppilaiden ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta Pirkkalassa Toimintasuunnitelma 1.8.2016 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Toiminnan järjestämisen periaatteet... 3 2.1 Aamu- ja iltapäivätoiminnan

Lisätiedot

Iin kunta. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 1.8.2015

Iin kunta. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 1.8.2015 Iin kunta Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 1.8.2015 PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPAIVATOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2015 SISALTÖ 1 Toiminnan tavoitteet ja laajuus 2 Toiminnan

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN

VESILAHDEN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN 1 VESILAHDEN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2019 ALKAEN 1.Toiminnan tavoitteet ja laajuus Toiminnan tavoitteena on turvallisen kasvuympäristön tarjoaminen lapselle koulupäivän jälkeen.

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN Ekaluokkalaisen päivä SEIJA NIEMELÄ JA MINNA KESTI 1AB OPPIMISKULTTUURIN MUUTOS opettajan ja lapsen rooli koulussa lapsen henkilökohtainen oppimispolku yhdessä tekeminen lapsen

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

VARKAUDEN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA VARKAUDEN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 18.12.2014 109 1 Sisällysluettelo PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA...

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2015 alkaen

NOUSIAISTEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2015 alkaen NOUSIAISTEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2015 alkaen Käsittely: Sivistyslautakunta 9.12.2014 Sivistyslautakunta 3.3.2015 Kunnanhallitus 30.3.2015 Sivistyslautakunta

Lisätiedot

1.-2. LUOKKALAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN LAAJUUS JA MAKSUT

1.-2. LUOKKALAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN LAAJUUS JA MAKSUT 1.-2. LUOKKALAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN LAAJUUS JA MAKSUT Aamu- ja iltapäivätoiminta PerusopetusL: 8 a luku (19.12.2003/1136) Aamu- ja iltapäivätoiminta 48 b (19.12.2003/1136) Järjestäminen ja

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI SIVISTYSTOIMI AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI SIVISTYSTOIMI AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA KANKAANPÄÄN KAUPUNKI SIVISTYSTOIMI AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2017-2018 JOHDANTO Toimintasuunnitelma on tehty tukemaan

Lisätiedot

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma Voimassa 1.8.2016- Siviltk 17.5.2016 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 1. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN... 2 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2.1 KODIN

Lisätiedot

Askolan kunnan iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

Askolan kunnan iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2019-2020 Askolan kunnan iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma Takajärvi Sivistyslautakunta 16.4.2019 SISÄLTÖ: Johdanto 2 Toiminnan tavoitteet 2 Toiminta-aika ja lukuvuoden työ- ja loma-ajat 3 Hakumenettely

Lisätiedot

Hattulan kunta PERUSOPETUKSEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA HATTULASSA 2015-2016 TOIMINTASUUNNITELMA

Hattulan kunta PERUSOPETUKSEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA HATTULASSA 2015-2016 TOIMINTASUUNNITELMA Hattulan kunta PERUSOPETUKSEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA HATTULASSA 2015-2016 TOIMINTASUUNNITELMA Päivitetty / Hyväksytty 22.5.2015 Sisällys 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA, TAVOITTEET JA SISÄLLÖLLISET PAINOTUKSET... 2

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2007 31.7.2011 Sivistyslautakunnassa : Hyväksytty 19.6.2007 44 Muutettu 13.11.2007 85 Opetus- ja kasvatuslautakunnassa:

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Perusopetuksen iltapäivätoiminta. Toimintasuunnitelma

Iisalmen kaupunki Perusopetuksen iltapäivätoiminta. Toimintasuunnitelma Iisalmen kaupunki Perusopetuksen iltapäivätoiminta Toimintasuunnitelma 1. Johdanto 3 2. Iltapäivätoiminnan arvopohja ja tehtävät 3 3. Toiminnan tavoitteet 3 4. Toiminnan järjestämisen perusteet 3 4.1 Toiminnan

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta. Huoltajat Pori (N = 202) Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta. Huoltajat Pori (N = 202) Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta Huoltajat - (N = 202) Opetushallitus toteutti valtakunnallisen perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn huoltajille 22.1. 28.2.2013.

Lisätiedot

KH 29.1.2013 LIITE. Paltamon kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2012

KH 29.1.2013 LIITE. Paltamon kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2012 KH 29.1.2013 LIITE Paltamon kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2012 1. Toiminta-ajatus ja tavoitteet Koululaisten aamu- ja iltapäivähoidon toiminta-ajatuksena on tarjota lapselle turvallinen

Lisätiedot

Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31

Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31 Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31 2 (5) 1. TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET Aamu- ja iltapäivätoiminta on perusopetuslain

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.

KINNULAN KUNTA KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8. KINNULAN KUNTA KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2011 ALKAEN SISÄLTÖ 1. JOHDANTO. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTIA JA ARVOPOHJA 2. TOIMINNAN

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Keuruu / Sivistystoimi Hyväksytty sivistyslautakunnassa 29.11.2011 90 Päivitetty 18.2.2014 26 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

KOTIKULLAN AAMU-JA ILTAPÄIVÄKERHON Toimintasuunnitelma

KOTIKULLAN AAMU-JA ILTAPÄIVÄKERHON Toimintasuunnitelma KOTIKULLAN AAMU-JA ILTAPÄIVÄKERHON Toimintasuunnitelma Tominta-ajatus ja tavoitteet Tavoitteena on tukea erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhempia heidän kasvatustyössään sekä mahdollistaa vanhempien

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1. Toiminnan järjestämisen lähtökohdat Itä-Suomen koulun aamu- ja iltapäivätoiminnan lähtökohtana on tarjota

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKI Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

TURUN KAUPUNKI Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma TURUN KAUPUNKI Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2018 - Turun kaupunki 1.8.2018 Sisällys 1. JOHDANTO... 1 2. TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET... 1 3. SISÄLLÖLLISET PAINOALUEET

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2015 31.7.2016. Kakola 12.3.

LOPEN KUNNAN PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2015 31.7.2016. Kakola 12.3. LOPEN KUNNAN PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2015 31.7.2016 Kakola 12.3.2015 28, OHEINEN E 2 SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. LAKISÄÄTEINEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA...

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNNAN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

SAVITAIPALEEN KUNNAN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA SAVITAIPALEEN KUNNAN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Hyväksytty sivistyslautakunnassa 13.3.2018 6 2 Sisällys JOHDANTO 3 1. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN YLEISET PERIAATTEET...3

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta. Huoltajat Kouvola (N = 231) Riitta Rajala

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta. Huoltajat Kouvola (N = 231) Riitta Rajala Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta Huoltajat - (N = 231) Riitta Rajala 30.4.2013 Hyvä aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäjä! Opetushallitus toteutti valtakunnallisen perusopetuksen aamu-

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA RAAHESSA LV

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA RAAHESSA LV Opetustoimi Toimintatiedote 25.4.2019 KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA RAAHESSA LV. 2019 2020 Perusopetuslain mukainen koululaisten iltapäivätoiminta on tarkoitettu Raahen kaupungissa toimivien koulujen

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun KOULULAISTEN AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun KOULULAISTEN AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun KOULULAISTEN AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2007 31.7.2008 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Perusopetuslain mukainen koululaisten aamu

Lisätiedot

SOPIMUS KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN AVUSTAMISESTA

SOPIMUS KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN AVUSTAMISESTA SOPIMUS KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN AVUSTAMISESTA 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET Lappeenrannan kaupunki, Kasvatus- ja opetustoimi/ Varhaiskasvatus, jäljempänä kaupunki PL 214 53101 LAPPEENRANTA Palveluntuottaja

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

LUKUVUONNA 2014 2015

LUKUVUONNA 2014 2015 1 TEUVAN KUNNAN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2014 2015 2 SISÄLTÖ 1. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1. Yleistä 3 1.2. Toimintaan hakeminen ja valintaperusteet

Lisätiedot

Siv.ltk 24.5.2011 PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

Siv.ltk 24.5.2011 PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 0 Siv.ltk 24.5.2011 PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Wiitaunioni Sivistystoimi 2011 1 1 Toiminta-ajatus ja tavoitteet Ai- toiminta tarjoaa lapselle tutun ja turvallisen aikuisen

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE

PYHTÄÄN KUNTA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE PYHTÄÄN KUNTA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2019-2020 JOHDANTO Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tarjota lapselle tuttu ja turvallinen paikka viettää

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Koululaisten iltapäivätoiminta

Toimintasuunnitelma. Koululaisten iltapäivätoiminta Toimintasuunnitelma Koululaisten iltapäivätoiminta Hollolan kunta Sivistyslautakunta 14.12.2016 Tämä toimintasuunnitelma on tehty tukemaan Hollolan kunnan perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan toteuttamista.

Lisätiedot