KAARINAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUOSI Soveltamisala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAARINAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUOSI 2014-2015. 1. Soveltamisala"

Transkriptio

1 KAARINAN KAUPUNKI 1 PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUOSI Soveltamisala Lasten aamu- ja iltapäivätoimintaa säätelee Perusopetuslaki (628/1998). Mikäli kunta järjestää lain mukaan toimintaa, on sitä tarjottava perusopetuksen 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien osalta perusopetuslain 17 :n 2 momentissa tarkoitetuille erityisopetukseen otetuille tai siirretyille oppilaille (3.-9. luokkien erityisoppilaat). Jos kunta järjestää laissa tarkoitettua aamu- ja iltapäivätoimintaa, se saa toimintaan valtionosuutta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesti. Kunta päättää, missä laajuudessa se toimintaa tarjoaa. Valtionosuuden saamisen edellytyksenä on, että toimintaa järjestetään kaikille edellä mainituille lapsiryhmille. Otettaessa lapsia aamu- ja iltapäivätoimintaan heihin on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita. 2. Toiminnan tavoitteet Koululaisten iltapäivätoiminnan tavoitteena on järjestää turvallinen, monipuolinen ja toiminnallinen iltapäivä koululaiselle välittömästi koulupäivän jälkeen. Aktiivisen toiminnan vastapainoksi on myös mahdollisuus lepoon ja rauhoittumiseen tutun aikuisen seurassa Toiminnalla pyritään vähentämään lasten yksinoloa ilman turvallisen aikuisen läsnäoloa ennen ja jälkeen koulupäivän ja helpottamaan perheen ja työelämän yhteensovittamista. Toiminnan tavoitteena on yhteistyössä lasten vanhempien ja koulun kanssa edistää lasten tasa-arvoisuutta ja ennaltaehkäistä syrjäytymistä. 3. Toiminnan laajuus ja toiminta-aika Valtionosuuteen oikeuttavaa lasten aamu- ja iltapäivätoimintaa tulee tarjota 570 tuntia tai 760 tuntia koulun työvuoden aikana kullekin toimintaan osallistuvalle lapselle. Kun toimintaa järjestetään koulun työpäivinä, sitä on keskimäärin kolme tuntia tai neljä tuntia päivässä.

2 2 Kaarinassa aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään lukuvuonna kaikissa kouluissa lukuun ottamatta Niemenkulman koulua. Aamupäivätoimintaa järjestetään Hovirinnassa, Kuusiston Empolassa ja Piispanlähteen koululla klo , Piikkiön yhtenäiskoulussa klo ja Valkeavuoren koulussa klo Iltapäivätoimintaa järjestetään koulun päättymisestä klo asti. Toimintaa järjestetään maanantaista perjantaihin koulupäivinä. Poikkeavat toiminta-ajat: perjantaina klo asti perjantaina klo asti 4. Ohjaajien määrä ja ryhmäkoot lukuvuodesta lähtien Koululle perustetaan iltapäiväkerho, mikäli toimintaan ilmoittautuu 10 lasta. Jokaisen koulun aamu- ja iltapäivätoiminnan laajuuteen ilmoittautuneiden lasten lisäksi vaikuttavat myös käytettävissä olevat henkilöstöresurssit ja koululla tarjolla olevat tilat. Iltapäivätoimintaryhmät muotoutuvat joka koululle käytettävissä olevan ohjaajamäärän, hakijatilanteen ja tilojen mukaan. Turvallinen toimintaympäristö on oleellinen asia. Ryhmäkoot tarkistetaan joka lukuvuosi uudelleen. Mikäli lapsen omalle koululle ei toimintaa synny, tarjotaan paikkaa sellaisesta koulusta, missä paikkoja on. Tällöin huoltajat järjestävät itse lapselleen kuljetuksen ja vastaavat itse kuljetuskustannuksista. Kunta ei järjestä koulukuljetuksia kotiin iltapäivätoiminnasta. Iltapäiväkerhoissa toimii 1-6 ohjaajaa kerhon lapsimäärän mukaan: lasta = 1 ohjaaja lasta = 2 ohjaajaa lasta = 3 ohjaajaa lasta = 4 ohjaajaa lasta = 5 ohjaajaa lasta = 6 ohjaajaa Ohjaajien lukumäärän ja työajan määrittelee lasten määrä, läsnäolo lukujärjestysten mukaan sekä erityistä tukea olevien lasten osuus ryhmässä. Koulukohtaiset ryhmien maksimikoot: Auranlaakso: lasta Hovirinta: lasta Kotimäki / Ristikallio: lasta

3 Kuusisto / Empola: lasta Niemenkulma: 13 lasta Piikkiön yhtenäiskoulu: lasta Piispanlähde: lasta Runko: lasta St. Karins svenska skola: lasta Valkeavuori: lasta 3 5. Toiminnan järjestämisen periaatteet Toiminnasta vastaa kouluissa rehtori. Lukuvuodesta lähtien St. Karins svenska skola järjestää itse aamu- ja iltapäivätoiminnan eikä toimintaa enää osteta ulkopuoliselta. Erityistä tukea tarvitsevien lasten aamu- ja iltapäivätoiminta, nk. Krossin kerho, siirtyi lukuvuoden alusta vammaispalveluista koulutuksen vastuualueelle. Oppilaat Krossin kerhoon tulevat Turun Luolavuoren koulusta ja Hovirinnan koulusta. Esimiehenä toimii vastaava ohjaaja. Toiminnan yleiset järjestelyt (järjestämisaika ja -paikka, välipala), henkilöstö ja varsinainen toiminta (tavoitteet, viikko-ohjelma, yhteistyö, turvallisuus) on kuvattu koulun vuotuisessa suunnitelmassa. Krossin kerho tekee oman suunnitelmansa. Osa aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajista siirtyy iltapäiväkerhoihin oltuaan aamupäivän koulussa koulunkäynnin ohjaajina. 6. Toimintaan hakeminen ja valintaperusteet Lukuvuoden aamu- ja iltapäiväkerhopaikkaa koulutulokkaat hakevat alkuvuodesta samassa yhteydessä ilmoittautumisen kanssa. Muut kuin koulutulokkaat hakevat paikkaa mennessä. Tästä hausta tiedotetaan aamu- ja iltapäiväkerhosta, Wilmassa ja internetsivuilla. Kaarinan kaupunki järjestää iltapäiväkerhopaikan kaikille annettuun määräaikaan mennessä sähköisesti tai hakemuslomakkeella paikkaa hakeville 1. luokan oppilaille sekä luokkalaisille erityisen tuen oppilaille. Mikäli toiminnan piiriin hakeutuu enemmän lapsia kuin paikkoja voidaan järjestää, otetaan toimintaan ensin 1. luokan oppilaat ja luokkien erityisen tuen oppilaat. Jos tämän

4 jälkeen on paikkoja vähemmän kuin hakijoita, suoritetaan arvonta määräaikaan mennessä toimintaan hakeneiden 2. luokkalaisten oppilaiden kesken mennessä tapahtuneen haun jälkeen seuraava haku on mennessä, jolloin paikka annetaan syyslukukauden alusta alkaen, mikäli on tilaa. Jos paikkoja on vähemmän kuin hakijoita, suoritetaan arvonta määräaikaan hakeneiden kesken. Ajanjaksolla voidaan kuitenkin käsitellä kuntaan / kouluun muuttaneiden 1. luokan oppilaiden sekä luokkalaisten erityisen tuen oppilaiden hakemuksia. Koulun alkamisesta lähtien huoltajat voivat tiedustella vapautuneita paikkoja. Päätöksen lapsen ottamisesta aamu- ja iltapäivätoimintaan tekee koulun rehtori, lukuun ottamatta Kuusiston ja Krossin kerhoa, joiden osalta päätöksen tekee johtava rehtori. Kevätlukukauden päätökset toimintaan ottamisesta tehdään viimeistään toukokuussa. 7. Arviointi Toiminnan laatua arvioidaan ja kehitetään yhteisen laatutyön keinoin. Se on jatkuvaa asiakaspalautteen keräämistä ja vuosittaisen asiakaskyselyn tekemistä sekä työntekijöiden itsearviointia. 8. Maksut ja irtisanoutuminen Perusopetuslaki 48 f ( /1136) "Maksut Aamu- ja iltapäivätoiminnasta voidaan määrätä kuukausimaksu. Kunta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien kuukausimaksujen määrästä, joka saa olla 570 tunnin osalta enintään 60 euroa ja 760 tunnin osalta enintään 80 euroa. Maksu voidaan periä jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu aamu- tai iltapäivätoimintaan. Jos aamu- ja iltapäivätoimintaa annetaan enintään 10 päivänä kuukaudessa, peritään vain puolet maksusta. Samoin jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua aamu- tai iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä, maksusta peritään vain puolet. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Toimintaan osallistumisesta ei voida periä muita maksuja. ( /1081)

5 Maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä." 5 Sivistyslautakunta on hyväksynyt koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhomaksut. Toiminnasta irtisanoutuminen tulee tehdä kirjallisesti tai sähköpostilla kerhoon tai rehtorille. 9. Lait ja säädökset Toiminnan järjestämisessä sovelletaan mm. seuraavia lakeja ja säädöksiä: Perusopetuslaki (628/1998) Perusopetuslaki (628/1998) 48 a, b, c, d, e ja f (1136/2003) Perusopetuslaki 40 2 mom. (642/2009) Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/ mom.), (1138/2003) Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan ammattitutkinto Lastensuojelulaki (417/2007) 12 ja 25 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muuttaminen ja täydentäminen, määräys 50/01/2010 Kuntalaki (365/1995) 16 1 mom. ja 50 mom. (1068/2008) ja 2 mom. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 8621/1999) Laki julkisista hankinnoista (348/2007) 10. Suunnitelman voimassaolo Tämä toimintasuunnitelma koskee lukuvuotta ja sisältää kuvauksen kevään 2015 hakumenettelystä lukuvuodeksi sekä toimintaperiaatteita lukuvuodeksi

KAARINAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNNÖN MUKAINEN RATKAISUVALTA JA RATKAISUVALLAN SIIRROT

KAARINAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNNÖN MUKAINEN RATKAISUVALTA JA RATKAISUVALLAN SIIRROT KAARINAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNNÖN MUKAINEN RATKAISUVALTA JA RATKAISUVALLAN SIIRROT Päätösvalta Ratkaisuvalta Ratkaisuvalta siirretty 41 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta henkilöstöasioissa 1. myöntävät vuosiloman

Lisätiedot

KTO kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä

KTO kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä , korjattu 21.1.2015 Sivu 1/7 KTO kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä , korjattu 21.1.2015 Sivu 2/7 PALVELUSUORITTEIDEN YKSIKKÖHINNAT KUNNILLE 1.1.

Lisätiedot

YHTEENVETO LAINATARJOUKSISTA 17.6.2015

YHTEENVETO LAINATARJOUKSISTA 17.6.2015 1 YHTEENVETO LAINATARJOUKSISTA 17.6.2015 Danske Bank Oyj Kuntarahoitus Oyj Rantasalmen Osuuspankki Lainan määrä 1.000.000 euroa 1.000.000 euroa 1.000.000 euroa Laina-aika 10 vuotta 15 vuotta 15 vuotta

Lisätiedot

VASKI kirjastot: uusi järjestelmä ja uusia kirjastoja 2.5. alkaen

VASKI kirjastot: uusi järjestelmä ja uusia kirjastoja 2.5. alkaen VASKI kirjastot: uusi järjestelmä ja uusia kirjastoja 2.5. alkaen Kysymyksiä ja vastauksia (muutokset mahdollisia) Milloin Vaski laajenee? Milloin oma kirjasto on osa Vaskia? Laajentunut Vaski avaa ovensa

Lisätiedot

Teräsosien CE merkintä

Teräsosien CE merkintä 1.0 SOVELTAMISALA Tässä teknisessä tiedotteessa käsitellään puurakenteiden liitoksissa käytettävien liitososien CE-merkintätarvetta. Erityisesti käsitellään ns. tilausteräsosia, jotka terästoimittaja valmistaa

Lisätiedot

JHS 109 Huoneiston tunniste

JHS 109 Huoneiston tunniste JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JHS 109 Huoneiston tunniste Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Soveltamisala... 1 2 Huoneiston tunnisteen antaminen...

Lisätiedot

LINJA-AUTOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMISTILANTEISSA NOUDATETTAVAT TYÖSUHTEEN EHDOT JA MENETTELYTAVAT

LINJA-AUTOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMISTILANTEISSA NOUDATETTAVAT TYÖSUHTEEN EHDOT JA MENETTELYTAVAT Tarjouspyynnön liite: LIITE 6 LINJA-AUTOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMISTILANTEISSA NOUDATETTAVAT TYÖSUHTEEN EHDOT JA MENETTELYTAVAT 1 Sopimuksen soveltamisala Sopimuksen perusteella määräytyvät henkilöstön asema

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS Nro 1.4003 Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: 1.4003 EN 100884:2009 EN 100884:2009 Mitta ja muototoleranssit Toleranssit standardien EN ISO 94442 ja EN ISO 94452 mukaan 0,2%venymisraja (myötöraja) Rp0,2

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN METSÄNHOITAJAT RY. Matka Kannakselle ja Pietariin -metsäasiaa, kulttuuria, nähtävyyksiä

KESKI-SUOMEN METSÄNHOITAJAT RY. Matka Kannakselle ja Pietariin -metsäasiaa, kulttuuria, nähtävyyksiä KESKI-SUOMEN METSÄNHOITAJAT RY Matka Kannakselle ja Pietariin -metsäasiaa, kulttuuria, nähtävyyksiä Keski-Suomen metsänhoitajat ry suunnittelee kolmipäiväistä matkaa Kannaksen ja Pietarin suuntaan syksyllä,

Lisätiedot

KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011

KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus

Lisätiedot

YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET

YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET Kh 18.3.2012 53 LIITE 15 YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET Hyväksytty: Voimaantulo: 1 YLEISTÄ 1.1 Määrittelyt Kuntakonsernilla tarkoitetaan kunnan ja yhden tai useamman muun yhteisön muodostamaa taloudellista

Lisätiedot

HOTELLIVARAUKSET MAJOITUSALA TUTUKSI

HOTELLIVARAUKSET MAJOITUSALA TUTUKSI Mirja Rautiainen, Mika Siiskonen: HOTELLIVARAUKSET MAJOITUSALA TUTUKSI HARJOITUSTEHTÄVIÄ: Majoitustoiminta Suomessa ja maailmalla 1. Mainitse hotellitasoisen majoituksen tunnusomaisia piirteitä? 2. Vertaile

Lisätiedot

FURUBERGIN AVIISI MAALISKUU 2014

FURUBERGIN AVIISI MAALISKUU 2014 KAARINAN KAUPUNKI LITTOISTEN PÄIVÄKOTI VILLAKUJA 4 / NIPSIKATU 1 20660 LITTOINEN www.kaarina.fi FURUBERGIN AVIISI Furubergin aviisi on Littoisten päiväkodin tiedotuslehti hoitolasten koteihin. Tässä lehdykässä

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 Kaupunginhallitus 14.4.2008 Kaupunginvaltuusto 28.4.2008 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO 1 SOVELTAMISALA... 1

Lisätiedot

INNOVATIIVISET HANKINNAT. Kaarinan kaupunki / RUOKAKULJETUKSET

INNOVATIIVISET HANKINNAT. Kaarinan kaupunki / RUOKAKULJETUKSET INNOVATIIVISET HANKINNAT Kaarinan kaupunki / RUOKAKULJETUKSET Innovatiiviset hankinnat - projekti Kolme valmennuspäivää kevät/ kesä 2013 - hankkijat, käyttäjät, palveluntuottajat - yliopistolla Avoin foorumi

Lisätiedot

Asunto Oy Lahden Alfred RS-hinnasto pvm 26.11.2010 Osoite Radansivunkatu 10, 15100 LAHTI Voimassa toistaiseksi Päivitetty 26.10.2012.

Asunto Oy Lahden Alfred RS-hinnasto pvm 26.11.2010 Osoite Radansivunkatu 10, 15100 LAHTI Voimassa toistaiseksi Päivitetty 26.10.2012. 1(5) Asunto Oy Lahden Alfred RS-hinnasto pvm 26.11.2010 Osoite Radansivunkatu 10, 15100 LAHTI Voimassa toistaiseksi Päivitetty 26.10.2012 Krs. Huoneistotyyppi Ominaisuudet Pinta-ala nrot Asunto A1 I 1h+tupak+s

Lisätiedot

Kuinka haastavaa uusien työntekijöiden rekrytointi on ollut teidän organisaationne kohdalla viimeisen kahden vuoden aikana? /

Kuinka haastavaa uusien työntekijöiden rekrytointi on ollut teidän organisaationne kohdalla viimeisen kahden vuoden aikana? / Profiilittaiset erot arviointikysymyksissä Tarkasteltaessa aineistoa profiileittain jaoteltuna tilastollisesti merkittäviä eroja ryhmien välillä ei esiinny. Henkilöstömäärän mukaan jaoteltuna aineistosta

Lisätiedot

KUINKA MIELELLÄÄN NÄKISI OMASSA VALTUUTETUSSAAN ERILAISIA OMINAI- SUUKSIA TAI PIIRTEITÄ: KOKO MAA (tekstejä osin lyhennetty, %).

KUINKA MIELELLÄÄN NÄKISI OMASSA VALTUUTETUSSAAN ERILAISIA OMINAI- SUUKSIA TAI PIIRTEITÄ: KOKO MAA (tekstejä osin lyhennetty, %). Kuvio km. KUINKA MIELEL NÄKISI OMASSA VALTUUTETUSSAAN ERILAISIA OMINAI- SUUKSIA TAI PIIRTEITÄ: O MAA (tekstejä osin lyhennetty, %). ERITTÄIN MELKO EI OSAA SANOA EI KOVINK. EI LAIN- KAAN MIE- LEL Kunnallisalan

Lisätiedot

ViNOn graafinen ohjeisto, alpha 22.1.2013

ViNOn graafinen ohjeisto, alpha 22.1.2013 ViNOn graafinen ohjeisto, alpha 22.1.2013 Johdanto Graafiset ohjeistot ovat viestinnän alan yleinen käytäntö. Kaikessa järjestöviestinnässä käytetään organisaatiokohtaisia graafisia ohjeistuksia, jotta

Lisätiedot

KULJETUSSOPIMUKSET JA SOPIMUSTEKNIIKKA

KULJETUSSOPIMUKSET JA SOPIMUSTEKNIIKKA KULJETUSSOPIMUKSET JA SOPIMUSTEKNIIKKA Syksy 2014 Harri Parkkinen OTL, emba Kuljetussopimukset ja sopimustekniikka -koulutus on osa Turun yliopiston Merilogis hanketta. I JOHDATUS KULJETUSOIKEUTEEN 1 Kuljetusoikeuden

Lisätiedot

Yksityissektorin työehtosopimusten neuvottelutulokset 25.10.2013

Yksityissektorin työehtosopimusten neuvottelutulokset 25.10.2013 Yksityissektorin ten neuvottelutulokset 25.10.2013 Terveyspalvelualan PlusTerveys Oy:n ja Tehy ry:n Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry:n ja Tehyn välinen 1.3.2014 31.1.2017 1.7.2014 lukien taulukkopalkkoja

Lisätiedot

Julkiset hankinnat yhteiskunnallisen yritystoiminnan mahdollistajana ja keinoina työllisyydenhoidossa

Julkiset hankinnat yhteiskunnallisen yritystoiminnan mahdollistajana ja keinoina työllisyydenhoidossa Julkiset hankinnat yhteiskunnallisen yritystoiminnan mahdollistajana ja keinoina työllisyydenhoidossa johtaja, hankintapalvelut Timo Martelius 13.05.2011 Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat - miksi? Kunnan

Lisätiedot

Toimintayksikkö TUSO/TUVE. Puhelinnumero 029-524 6371

Toimintayksikkö TUSO/TUVE. Puhelinnumero 029-524 6371 Hankintayksikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Toimintayksikkö TUSO/TUVE Yhteyshenkilö Nimi Ilkka Miettinen Puhelinnumero 029-524 6371 Sähköpostiosoite ilkka.miettinen@thl.fi Hankinnan kohteen

Lisätiedot

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta 22.6.2010 98, liite Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Kansanterveyslaki 22 127,63 Kiireellinen

Lisätiedot

Palveluseteliä ja julkisten palveluiden tuottajan valitsemista koskeva kansalaistutkimus

Palveluseteliä ja julkisten palveluiden tuottajan valitsemista koskeva kansalaistutkimus Palveluseteliä ja julkisten palveluiden tuottajan valitsemista koskeva kansalaistutkimus TNS 014 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin osana TNS Gallup Oy:n puhelinomnibustutkimusta.

Lisätiedot

kulttuurituottajat Vähimmäispalkkasuositus 1.6.2014 31.3.2016 Akavan Erityisalat Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU

kulttuurituottajat Vähimmäispalkkasuositus 1.6.2014 31.3.2016 Akavan Erityisalat Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU kulttuurituottajat Vähimmäispalkkasuositus 1.6.2014 31.3.2016 Akavan Erityisalat Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU Akavan Erityisalat AE ry ja Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry

Lisätiedot

Väestökatsaus. Heinäkuu 2015

Väestökatsaus. Heinäkuu 2015 Väestökatsaus Heinäkuu 2015 Turun ennakkoväkiluku oli heinäkuun lopussa 183975, jossa kasvua vuodenvaihteesta 151 henkeä. Elävänä syntyneet 1 159 Kuolleet 1 038 Syntyneiden enemmyys 121 Kuntien välinen

Lisätiedot

www.mustasaari.fi Muistamisohjeet

www.mustasaari.fi Muistamisohjeet www.mustasaari.fi Muistamisohjeet Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto on hyväksynyt ohjeet 15.12.2005. Ohjeet tulevat voimaan 1.2.2006. Päivitetty 23.3.2011 Sisällys Yleistä.....................................................................

Lisätiedot

HYLLYKALLION YRITYSKAUPPA - ERKIN VAIHTOEHDOT. 29 tammikuuta 2011

HYLLYKALLION YRITYSKAUPPA - ERKIN VAIHTOEHDOT. 29 tammikuuta 2011 HYLLYKALLION YRITYSKAUPPA - ERKIN VAIHTOEHDOT 29 tammikuuta 2011 1. Nykyinen suunnitelma 1. Wasaborg myy uusille osakkaille Hyllykallion liikkeen saaden 450,000 myyntituloa Tästä ei jouduta maksamaan myyntivoittoveroa,

Lisätiedot