KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA"

Transkriptio

1 KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Lumijoen kunta päivitetty 4/11

2 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan laki astui voimaan Kunta vastaa järjestetystä iltapäivätoiminnan lainmukaisuudesta. Aamu- ja iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain 8 a luvun mukaista lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa, jota kunta voi järjestää tai hankkia. Perusopetuslain 48 a :n 3 momentin mukaisesti Opetushallitus päättää aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä antamalla toimintaa varten perusteet. 1. Toiminnan tavoitteet - tukea kodin ja koulun kasvatustyötä - luoda lapselle turvallinen ja virikkeinen iltapäivä ammattitaitoisten ohjaajien seurassa - mahdollistaa lepo rauhallisessa ympäristössä - lapsi kokee olevansa hyväksytty ja arvostettu omana itsenään - tukea lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua sekä oppia sosiaalisia vuorovaikutustaitoja - edistää lasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta - ennaltaehkäistä syrjäytymistä 2. Toiminnan laajuus Toimintaa tarjotaan 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä erityisopetukseen otetuille vuosiluokan oppilaille iltapäivätoimintana 570 tuntia tai 760 tuntia kullekin toimintaan osallistuvalle lapselle koulun arkityöpäivinä klo Toiminnan järjestämisen periaatteet Lumijoen kunta järjestää koululaisten iltapäivätoiminnan palvelun Lumijoen peruskoululla. Iltapäivätoiminnan ohjaajina toimivat koulunkäyntiavustajat. Toiminnassa tulee olla riittävä määrä ammattitaitoisia ohjaajia ja koordinaattori pyytää nähtäväksi rikosrekisteriotteen työsopimusta kirjoitettaessa. Jos ryhmässä on erityistä tukea tarvitsevia lapsia, tulee heillä olla henkilökohtainen ohjaaja. Uusien ohjaajien perehdyttämisestä huolehtii vastaava ohjaaja.

3 4. Toiminnan koordinointi Koululaisten iltapäivätoimintaa koordinoi Lumijoen kunnassa sivistyslautakunta. Se hyväksyy toimintasuunnitelman, päättää lapsen ottamisesta iltapäivätoimintaan, osallistumismaksuista, niiden alentamisesta tai perimättä jättämisestä ja toiminnan arvioinnista. 5. Yhteistyö eri hallintokuntien kanssa Yhteistyötä tehdään sosiaali- ja terveyslautakunnan kanssa lasten perhekohtaisesta tilanteesta. Lasten erityistarpeet huomioidaan iltapäivätoiminnassa sekä taloudellinen tilanne huomioidaan osallistumismaksuissa. 6. Yhteistyö kotien kanssa Huomioidaan lasten yksilölliset tarpeet ja arvioidaan iltapäivätoimintaa yhteistyössä lasten vanhempien/huoltajien kanssa. Kirjallinen sopimus, jossa seuraavat tiedot: tekeekö lapsi läksyt toiminnan aikana, hakevatko vanhemmat tai joku muu lapsen sekä lapsen mahdolliset allergiat ja muut rajoitteet, jos sellaisia on. Toimintatapoja ovat vanhempien tapaamiset, tiedottaminen iltapäivätoiminnasta myös koulun Internet sivulla ja lukukauden päättyessä tehtävä palautekysely. 7. Yhteistyö koulun kanssa Otetaan huomioon koulun päättymisajankohdat sekä mahdollisuuksien mukaan käytetään koulun tiloja (piha-alueet, liikuntahalli ja -kenttä, musiikkiluokka, kuvaamataidonluokka, atk-luokka, tekstiilityö/ teknisentyön luokka, kotitalousluokka, kirjasto). Opettajilla on myös mahdollisuus pyytää IP-toiminnassa olevan oppilaansa taitojen harjaannuttamista. Esim. jos oppilaalla on vaikeuksia lukutaidon kehittymisessä, voi ohjaaja tehdä oppilaan kanssa lukutaitoa kehittäviä tehtäviä.

4 8. Tukea tarvitsevat lapset iltapäivätoiminnassa Oppilaat, joille on tehty erityistä tukea koskeva päätös, ovat oikeutettuja hakemaan iltapäivätoimintaan koko perusopetuksen ajan. Toiminnassa tulee ottaa huomioon oppilaan yksilölliset tarpeet. Toiminnan tulee tukea itsetunnon ja omatoimisuuden kehitystä, sosiaalista kasvua sekä itsenäistymistä oppilaan omien edellytysten mukaan. Toiminnassa huolehditaan aina lasten psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta turvallisuudesta. Tehostetun tuen aikana käytettävä oppimissuunnitelma sekä erityiseen tukeen kuuluva henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) voivat tarvittaessa sisältää kuvaukset oppilaan osallistumisesta aamu- ja iltapäivätoimintaan sekä yhteistyöstä toiminnan järjestäjän kanssa. Niissä voidaan kuvata miten aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteet ja toimintamallit tukevat oppilaan kehitystä. Tällä tavoin oppilaan päivästä muodostuu kasvatuksellinen kokonaisuus. Iltapäivätoiminnan ohjaaja voi osallistua oppilaan tehostettuun tukeen kuuluvan oppimissuunnitelman tai erityiseen tukeen kuuluvan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) laadintaan huoltajan luvalla. Jos ohjaaja ei osallistu suunnitelman laadintaan, hänen olisi hyvä kuitenkin nähdä oppilaan tiedot. Siinä tapauksessa tulee pyytää oppilaan huoltajalta kirjallinen lupa. 9. Toimintaan hakeminen ja valintaperusteet Koulu lähettää tulevien 1. ja 2. vuosiluokan oppilaiden sekä erityisopetukseen otettujen oppilaiden huoltajille tiedotteen iltapäivätoiminnan järjestämispaikasta, toiminnan alkamis- ja päättymisajankohdista, lasten valintaperusteista sekä hakulomakkeen. Hakulomake löytyy myös koulun Internet sivulta ja se palautetaan koulutoimistoon. Toimintaan otetaan enintään 15 lasta ja valintaperusteena on ilmoittautumisjärjestys. Jos ryhmään jää täyttämättä tai vapautuu paikkoja, iltapäivätoimintaan voi hakea erikseen lukuvuoden aikana.

5 10. Sisällölliset painotukset Iltapäivätoiminnan sisällöt suunnitellaan opetushallituksen antamien perusteiden pohjalta. Iltapäivätoiminnan toiminta-ajatuksena on tarjota lapselle laadukkaat, luotettavat ja turvalliset puitteet viettää koulupäivän jälkeistä aikaa. Toiminta tukee lasten tasapainoista kehitystä ja elämänhallintaa edistämällä lapsen omatoimisuutta, yritteliäisyyttä, arjen taitoja, yhteistyötaitoja, luonnon ja ympäristön kunnioitusta sekä tarjoaa lapselle monipuolisia onnistumisen kokemuksia. Iltapäivätoiminnalle on ominaista toiminnan monipuolisuus, tarvelähtöisyys ja vapaaehtoisuus. Sisällöt suunnitellaan mahdollisimman ehyeksi ja monipuoliseksi kokonaisuudeksi. Toiminta tarjoaa sosiaalista vuorovaikutusta, esteettisiä kokemuksia, monipuolista liikuntaa ja ulkoilua sekä mahdollisuuden omaan toimintaan ja rentoutumiseen. Toiminta sisältää leikkejä, luovaa toimintaa, liikuntaa, musiikkia sekä kädentaitoihin ja arkiaskareisiin harjaantumista. Tärkeänä osana on myös atk-taitojen opetteleminen ja mediataidot. Toiminnassa otetaan huomioon kalenteri- ja kirkkovuoden juhlapäivät. Aikaa on mahdollista käyttää myös koulutehtävien tekoon. Toiminnan kuvaus: - toiminnan osa-alueita ovat käden- ja arjentaidot, luonto- ja ympäristökasvatus, liikunta ja leikit, mediataidot, kansainvälisyyskasvatus sekä kotiseutukasvatus. - iltapäivätoiminta sisältää lasten ohjauksen, välipalan sekä lasten ohjatun toiminnan päiväohjelman mukaan klo välisenä aikana koulun työpäivinä. - vuosisuunnitelma liitteenä. - viikkosuunnitelmat laaditaan toimintasuunnitelman liitteeksi toimintakauden alussa. 11. Toiminta-aika Koulun lukuvuoden aikana koulun arkityöpäivinä klo välisenä aikana.

6 12. Arviointi Vastaava ohjaaja ja koordinaattori arvioivat iltapäivätoiminnan laatua tasaisin ajoin. Laadun tarkkailuun valittavat tiedot kerätään sekä henkilöstöltä että asiakkailta. Laadun arviointi tehdään kevätlukukauden lopussa. Asiakkaiden tyytyväisyyttä arvioidaan kyselyn avulla, jossa kysytään asiakkaiden mielipidettä iltapäivätoiminnan tiedottamisesta, ohjaajien ammattitaidosta, välipalasta, toiminnan sisällöstä sekä muista tarvittavista asioista. Asiakaspalautteen keräämisestä vastaa IP-toiminnan vastaava ohjaaja. Henkilöstön toiminnan laatua arvioidaan työtyytyväisyyskyselyn avulla. Henkilöstöltä ja asiakkailta saadun palautteen pohjalta pyritään parantamaan toiminnan laatua. Arvioinnin tulokset toimitetaan sivistyslautakunnalle ja keskeisistä tuloksista tiedotetaan myös lasten huoltajia. Sivistyslautakunta arvioi iltapäivätoimintaa ja sen tavoitteiden toteutumista. Kunta osallistuu myös lakisääteiseen toiminnan ulkopuoliseen arviointiin sekä varmistaa arvioinnin keskeisten tulosten julkistamisen.

KONTIOLAHDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016

KONTIOLAHDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 KONTIOLAHDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 Kasvatus- ja koulutuslautakunta 29.4.2015 2 1. PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Aamu- ja iltapäivätoiminnan työryhmä Haapaveden kaupunki 27.9.2011 SISÄLLYS 2 JOHDANTO 3 1. TOIMINNAN TAVOITTEET 4 1.1 Kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen ja

Lisätiedot

siv.ltk 26.3.2015 12 liite 2 kv 15.6.2015 13 Lappajärvi Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 1.8.2015 alkaen

siv.ltk 26.3.2015 12 liite 2 kv 15.6.2015 13 Lappajärvi Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 1.8.2015 alkaen siv.ltk 26.3.2015 12 liite 2 kv 15.6.2015 13 1 Lappajärvi Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 1.8.2015 alkaen Sisältö 1 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen lähtökohdat ja toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Koululaisten Aamu- ja iltapäivätoiminta Kurikassa. Toimintasuunnitelma

Koululaisten Aamu- ja iltapäivätoiminta Kurikassa. Toimintasuunnitelma Koululaisten Aamu- ja iltapäivätoiminta Kurikassa Toimintasuunnitelma lukuvuodelle 2015 2016 Kurikan kaupunki 2 Sisältö Johdanto... 4 1 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen lähtökohdat... 5 1.1 Lainsäädäntö...5

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Sivistystoimi. Heinolan kaupungin perusopetuslain mukainen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Heinolan kaupunki Sivistystoimi. Heinolan kaupungin perusopetuslain mukainen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta Heinolan kaupunki Sivistystoimi Heinolan kaupungin perusopetuslain mukainen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta Toimintasuunnitelma 2015 2016 1. Johdanto... 3 2. Toiminta-ajatus... 3 3. Tavoitteet...

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNNAN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODESTA 2015-2016 ALKAEN

MUHOKSEN KUNNAN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODESTA 2015-2016 ALKAEN MUHOKSEN KUNTA OPETUS- JA VARHAISKASVATUS- PALVELUT PYSYVÄISMÄÄRÄYS 6.5.2015 MUHOKSEN KUNNAN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODESTA 2015-2016 ALKAEN 1 AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN

Lisätiedot

Koululaisten iltapäivätoiminta Ylöjärvellä

Koululaisten iltapäivätoiminta Ylöjärvellä Koululaisten iltapäivätoiminta Ylöjärvellä Toimintasuunnitelma lukuvuodelle 2015-2016 www.ylojarvi.fi 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. TOIMINNAN TAVOITTEET 3. TOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET 3.1.

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2015 31.7.2016. Kakola 12.3.

LOPEN KUNNAN PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2015 31.7.2016. Kakola 12.3. LOPEN KUNNAN PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2015 31.7.2016 Kakola 12.3.2015 28, OHEINEN E 2 SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. LAKISÄÄTEINEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA...

Lisätiedot

Hollolan kunta Koululaisten iltapäivätoiminnan. Toimintasuunnitelma

Hollolan kunta Koululaisten iltapäivätoiminnan. Toimintasuunnitelma Hollolan kunta Koululaisten iltapäivätoiminnan Toimintasuunnitelma Hollolan kunta Sivistyslautakunta 25.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto.2 2. Perusopetuslain mukainen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta..2

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 2 (11) 1. Iltapäivätoiminta on laadukasta vapaa-ajan toimintaa... 2 1.1 Tavoitteet... 3 1.1.1 Kodin kasvatustyön tukeminen... 3 2.1.2 Hyvinvoinnin,

Lisätiedot

1. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toiminta-ajatus ja tavoitteet 2. 2. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen 2

1. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toiminta-ajatus ja tavoitteet 2. 2. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen 2 JOENSUUN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi 2014 2015 1 Sisältö 1. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 2. Perusopetuksen

Lisätiedot

LUVIAN KUNNAN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN ELI IIPAN TOIMINTASUUNNITELMA. 1.1.2005 alkaen

LUVIAN KUNNAN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN ELI IIPAN TOIMINTASUUNNITELMA. 1.1.2005 alkaen LUVIAN KUNNAN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN ELI IIPAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2005 alkaen päivitetty 1.8.2008 1 Johdanto... 3 2 Toiminnan lähtökohdat... 3 3 Toiminnan tavoitteet... 4 4 Toiminnan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodeksi 2010 2011. Jyväskylän seudun koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintajälkkäri

TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodeksi 2010 2011. Jyväskylän seudun koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintajälkkäri TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodeksi 2010 2011 Jyväskylän seudun koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintajälkkäri SISÄLTÖ 1. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 1 1.1. LAINSÄÄDÄNTÖ... 1

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut - 2011. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

Lasten ja nuorten palvelut - 2011. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma Lasten ja nuorten palvelut - 2011 Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma SISÄLTÖ 1 Johdanto... 4 2 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen lähtökohdat... 4 3 Toiminnan tavoitteet...

Lisätiedot

Urjalan kunnan. AAMU- ja ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITELMA

Urjalan kunnan. AAMU- ja ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITELMA Urjalan kunnan AAMU- ja ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITELMA 2011 SISÄLTÖ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT 1. TOIMNTA-AJATUS JA TAVOITTEET 2. SISÄLLÖLLISET PAINOALUEET JA SUUNNITTELUN PERIAATTEET 3. TOIMINNAN

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA Seinäjoen varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan hyväksymä 10.12.2014 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 3 ARVOPOHJA JA TEHTÄVÄ...

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTA- SUUNNITELMA 2013 -

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTA- SUUNNITELMA 2013 - KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTA- SUUNNITELMA 2013 - SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET... 3 2. TOIMINNAN SISÄLLÖLLISET PAINOALUEET JA SUUNNITTELUN PERIAATTEET... 4 3. TOIMINNAN

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNGIN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

PAIMION KAUPUNGIN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA PAIMION KAUPUNGIN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 27.9.2011 2 PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN LÄHTÖKOHTIA PAIMIOSSA Toimintaa ohjaavat asiakirjat Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan

Lisätiedot

Säkylän iltapäivätoiminnan yleinen toimintasuunnitelma

Säkylän iltapäivätoiminnan yleinen toimintasuunnitelma 2014 Säkylän iltapäivätoiminnan yleinen toimintasuunnitelma Sivistyslautakunta 7.5.2014 18 1 Sisällys 1. Tavoitteet... 2 2. Järjestämisen yleiset periaatteet... 2 3. Toimintaympäristö ja tilat... 3 4.

Lisätiedot

5.3 Kouvolan aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

5.3 Kouvolan aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 5.3 Kouvolan aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma Kunta on velvoitettu tekemään aamu- ja iltapäivätoiminnasta toimintasuunnitelman. Tämä toimintasuunnitelma on tehty kunnan ja palveluntuottajien

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2015 alkaen. (luonnos)

NOUSIAISTEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2015 alkaen. (luonnos) NOUSIAISTEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2015 alkaen (luonnos) Käsittely: Sivistyslautakunta 9.12.2014 2 Nousiaisten kunta Sivistysosasto Perusopetuksen aamu-

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013-2014

Toimintasuunnitelma 2013-2014 VISIO Nuoret Kotkat on hyvän, lapsilähtöisen iltapäivätoiminnan tuottaja, edistäjä ja kehittäjä. TUOTTAJA tuottaa palveluja kaupungin kanssa tehtävän sopimuksen mukaisesti EDISTÄJÄ edistää lasten osallistumista

Lisätiedot

ILTAPÄIVÄTOIMINTAA VARTEN

ILTAPÄIVÄTOIMINTAA VARTEN TERVOLAN KUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA ILTAPÄIVÄTOIMINTAA VARTEN Koulutuslautakunta hyväksynyt 15.6.2011 56 JOHDANTO Lasten aamu- ja iltapäivätoiminta määritellään perusopetuslaissa (628/1998) :ssä 48. Muutos

Lisätiedot

Ko u l u l a i s t e n LAINSÄÄDÄNTÖ TOIMINTA OHJAAJAT VASTUU

Ko u l u l a i s t e n LAINSÄÄDÄNTÖ TOIMINTA OHJAAJAT VASTUU Ko u l u l a i s t e n AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA LAINSÄÄDÄNTÖ TOIMINTA OHJAAJAT VASTUU Monet lapset viettävät pitkiä aikoja ilman aikuisen läsnäoloa. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tarkoituksena on ennaltaehkäistä

Lisätiedot

Opetuspalvelut Liite 16/Launula 25.5.2010 57 Rauhankatu 8 13100 Hämeenlinna

Opetuspalvelut Liite 16/Launula 25.5.2010 57 Rauhankatu 8 13100 Hämeenlinna Opetuspalvelut Liite 16/Launula 25.5.2010 57 Rauhankatu 8 13100 Hämeenlinna Hämeenlinnan lasten ja nuorten lautakunta Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma Toiminnan säädöspohja

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA

KOULULAISTEN AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA KOULULAISTEN AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Toimintasuunnitelma lukuvuodelle 2015-2016 Rauman kaupunki Kasvatus ja opetusvirasto Jutta Liiten SISÄLTÖ 1 Toiminnan järjestämisen periaatteet 1.1 Iltapäivätoiminnan

Lisätiedot

Loviisan kaupungin aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

Loviisan kaupungin aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma Loviisan kaupungin aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma Suunnitelma hyväksytty sivistyslautakunnassa 26.3.2014 31 M- J ILTPÄIVÄTOIMINNN TOIMINTSNNITELM SISÄLTÖ 1. M- J ILTPÄIVÄTOIMINNN JÄRJESTÄMISEN

Lisätiedot

Hyvinkään perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma lukuvuodelle 2015 2016

Hyvinkään perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma lukuvuodelle 2015 2016 Hyvinkään perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma lukuvuodelle 2015 2016 Hyvinkäällä 2.4.2015 Heidi Torkkeli aamu ja iltapäivätoiminnan koordinaattori HYVINKÄÄN PERUSOPETUKSEN AAMU-

Lisätiedot

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.)

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.) LAPSEN PARHAAKSI tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan Riitta Rajala (toim.) Aamu- ja iltapäivätoiminnan logon kuvaus Jokaisen tuntema sympaattinen noppa kuvastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitetta

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Sivistystoimen lautakunta 14.6.2004 86 Voimassa 3. - 7. luokilla 1.8.2004 alkaen 8. luokilla

Lisätiedot