EIP:n työllisyyspaketh

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EIP:n työllisyyspaketh"

Transkriptio

1 Φ±ξΐ6 E U R O O P A N I N V E S T O I N T I P A N K K I ElP TIEDOTE DEN EUROP/tlSKE INVESTERINGSBANK EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ EUROPEAN INVEST/VAENT BANK BANCO EUROPEO DE INVERSIONES BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT BANCA EUROPEA PER GII INVESTIMENTI EUROPESE INVESTERINGSBANK BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTO N:o95 ISSN EUROOPAN INVESTOINTIPANKKI EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN EIP:n työllisyyspaketh H EU:n ylimääräisessä työllisyyshuippukokouksessa, joka pidettiin Luxemburgissa 20. ja 2 1. marraskuuta, EIP:n pääjohtaja Sir Brian Unwin tiedotti valtioiden ja hallitusten päämiehille pankin edistymisestä Euroopan kasvua ja työllisyyttä tukevan "Amsterdamin toimintoohjelman" (ASAP) toteuttamisessa. EIP:n valtuusto hyväksyi ASAP-ohjelman pääkohdat elokuun 20. päivänä vastauksena Amsterdamin Eurooppaneuvoston päätöslauselmaan (^). Kolmivuotisen ohjelman (syyskuu ) tavoitteena on suunnata huomattava osa pankin rahoituksesta työvoimavaltaisille talouden aloille ja siten tukea työllisyyttä niiden toimintaa lisäämällä. Ohjelman merkittävimpänä uutuutena on pankin todellinen riskinotto pk-yritysten työpaikkoja synnyttävien hankkeiden hyväksi. ElP ottaa ASAP-ohjelman yhteydessä käyttöön erityisen rahoitusohjelman innovatiivisia pk-yrityksiä varten, jotka ovat voimakkaassa kasvuvaiheessa teknologiapainotteisuutensa ansiosta. ASAP-ohjelmaan kuuluu myös ElP-rahoituksen lisääminen työpaikkoja luovilla ja työvoimavaltaisilla aloilla. Näitä ovat muun muassa Euroopan laajuiset verkot (TEN), ympäristönsuojelu, kaupunkien uudistaminen, terveydenhuolto ja koulutus (ks. s. 3, kehystetty teksti). (') Kokoontui 16. ja 17. kesäkuuta 1997 ks "ElP Tiedote" NO 94, s 1 Sisällys - ElP investoi työpaikkojen luomiseen 1 Rahoitussopimuksia on allekirjoitettu jo arviolta 440 miljoonan ecun edestö elokuussa hahmotellun Amsferdannin toinnintaohjelman puitteissa. Lainat ovat vastaus kesäkuussq kokoontuneen Amsterdomin Eurooppa-neuvoston pyyntöön lisätä EIP:n rahoitusapua paljon työvoimaa vaativille hankkeille. - Euroon siirtymisen valmistelu 5 Yhtenä Euroopan suurimmista kansainvälisistä joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskijoista pankki tekee aktiivisesti yhteistyötä EU:n jäsenvaltioiden ja Euroopan komission konssa etenkin euron käyttöönottoon liittyvien juridisten ja teknisten näkökohtien selvittämiseksi. - METAP-aJuetoimisto Kairoon 7 Pankki ja muut "Välimeren ympäristön teknisen avustusohjelman" yhteistyökumppanit avasivat aluetoimiston-kairoon ανυηαηηοη keskittämiseksi ja tehostamiseksi. -ElP-foorumi Tukholmassa pidetyn ElP-foorumin 1997 otsikkona oll "Sillanrakentojana Pohjois-Euroopassa". Keskeisinä teemoina olivat Pohjois- Euroopan ja Itämeren alueen haasteet ja tulevaisuudennäkymät alueellisen yhteistyön lisäännisessä. -ElP-palkinfo Tämän vuoden ensimmäisellä palkinnolla palkittu essee selvittää optinnaalista strategica kurssisuhteiden lukitsemiseksi Emun kolmannen vaiheen käynnistyessä.

2 E U R O O P A N N V E S T O I N T i P A N K K UUDENLAINEN TENTAVA KOKEMUKSEN POHJALTA Pyytäessään ElPiltä kasvun ja työllisyyden edistämisapua Eurooppa-neuvosto tunnusti "EIP:n ja Euroopan investointirahaston tärkeän tehtävön Euroopan työllisyyden edistäjinä järjestämällä uusia investointimahdollisuuksia (...) hyvän pankkitoiminnan periaatteiden ja käytäntöjen mukaisesti". Euroopan talouteen 1996 investoimil- Ιααη lähes 21 miljardilla eculla ElP on tukemiensa hankkeiden koutta vaikuttanut liki viiteen prosenttiin kiinteän päöoman bruttomuodostuksesta Euroopassa. Talouselämän tarpeisiin vastatakseen pankki on jo viime vuosina huomattavasti mukauttanut rahoitusvalikoimaansa, jotta se volsi tehokkaammin tukea Euroopan kasvua antamalla käyttöön rahoituskapasiteettinsa ja asiantuntemuksensg hankkeiden arvioinnissa sekä toimimalla Euroopan pankeille vetoapuna sellaisten hankkeiden tukemisessa, jotka vahvistavat talouden perusteita. Tämän kehityksen pöökohtia ovat seuroavat: Joulukuussa 1992 ElP perusti "Edinburghin rahoitusjärjestelmän" jouduttamaan liikenteen, ympäristönsuojelun ja kaupunkisuunnittelun infrastruktu uri hankkeiden rahoitusta. Ohjelman pöättyessö vuoden 1994 loppuun mennessä oli myönnetty seitsemän miljardia ecua arviolta 134 laajamittaiseen hankkeeseen ja satoihin keskisuuriin infrastruktuureihin yhteentoista unionin kahdestafoista jäsenmaasta. Eurooppa-neuvostot asettivat pk-yritykset etusijalle sekä Kööpenhaminan huippukokouksessa kesäkuussa 1993 että Cannesin huippukokouksessa kesäkuussa Tuloksena ElP laajensi toimintaansa pienten ja keskisuurten yritysten hyväksi. Se perusti perinteisten globaalilainojensa rinnalle - joiden ανυιια rahoitetaan vuosittain noin pk-yritystö - väliaikaisen rahoitusjärjestelmän, joka käsittää 1 miljardi ecua korkotuettuina lainoina (^) työpaikkoja luoville pk-yrityksille. Vuoden 1996 loppuun mennessä pankin ja unionin varoilla oli vaikutettu työpaikan syntymiseen viidessötoista jösenmaassa. Kesäkuussa 1994 ElP, Euroopan komissio ja 77 liikepankkia kaikisto unionin jäsenmaistö perustivat Euroopan investointirahaston (EIR). Se on ainutlootuinen julkisen ja yksityisen sektorin yhteisyritys ('^), jonka tehtävänä on tukea investointeja myöntömällä takauksia TENhankkeille ja pk-yritysten investointeihin. Perustamisestaan lähtien EIR on taannut 22 TEN-hanketta ja 23:a pk-yrityksiä tukevaa pankkien investointisalkkua yli 2 miljardilla eculla, joista 630 miljoonaa pk-yritysten hyväksi. Joulukuussa 1994 ElP tehosti Euroopan laajuisten liikenne-, televiestintä- ja energiansiirtoverkkojen rahoitusta esittämällä Essenin Eurooppa-neuvostolle erityisen TEN-Ioinaohjelman perustamista. Sen ανυιια pankki voi myöntäö yksilöllisesti suunniteltua rahoitusta näihin useimmiten (^) Kahden prosentin korkotuki, joka rahoitetaan EU:n budjeltivaroista. I'') EIR:n peruspäöoma on 2 miljardia ecua. Rahaston pääosakas on ElP (40 %), muut osakkaat ovat Euroopan komissio (30 %) ja 77 pankkia(30%). poikkeuksellisen suuriin hankkeisiin, jotka ovat kannattavia vasta pitkällä aikavälillä. Siitö lähtien ElP on käyttönyt tätö ohjelmaa runsaasti ja vakiinnuttanut asemansa laajojen infrastruktuurihankkeiden törkeimpönä pankkirahoituslähteenä. Se on käyttönyt yli 35,7 miljardia ecua erityisesti ensisijoisiksi luokiteltuihin TENhankkeisiin, joiden kokonaisinvestoinnit ovat noin 137 miljardia ja joiden rakentaminen koskettaa EU:ssa yli työpaikkaa. Kesökuussa 1995 EIP:n valtuusto pääfti ulottaa pankin rahoituksen myös tutkimuksen ja kehityksen (T&K) sekä vöhittäiskaupan aloille vastatakseen nöiden Sektoreiden uusien toimintojen rahoitustarpeisiin. Tuloksena oli, etto aiemmin myönnetyistä globaalilainoista rahoitettiin satoja pk- ja pkt-yritysten investointeja. Sen lisöksi annettiin huomattavaa rahoitusapua laajamittaisille hankkeille muun muassa Saksassa (BMW Rolls- Royce, Quelle, Otto-Versand), Itävallassa (Steyer-Puch), Britanniassa (Ford- Jaguar, Pirelli), Ranskassa (SNECMA, PSA-Trémery, Atmel-Rousset) ja Itoliassa (Pirelli). Kesäkuussa 1996 ElP ja muut EIR:n osakkaat oikeuttivat rahaston antamaan pööomarahoitusta TEN-hankkeille sekä innovatiivisille ja kehittyville pk-yrityksille. EIR sai valtuudet käyttöö töhön tarkoitukseen 75 miljoonaa ecua vuoden 1998 loppuun mennessä. Se on antanut töllaista rahoitusta jo kahdeksaan operaatioon yhteensö yli 20 miljoonaa ecua Belgian, Ranskan, Skandinavian, Saksan ja Britannian pk-yrityksille. Elokuussa 1997 ElP määritteli Amsterdamin toimintaohjelman (ks. s. 3, kehystetty teksti). UUSIA JA KESTÄVIÄ TYÖLLISTÄMISMAHDOLLISUUKSIA Nöitö uusia työllistömistoimia - ja etenkin pk-yrityksiin kohdistuvia sellaisia - tuetaan jatkossa EIP:n ylijöämistö. EIP:n valtuusto pöötti 20. elokuuta 1997 antamassaan päötöslauselmassa, että pankki voi kolmen seuraavan vuoden aikana ottaa toiminnan ylijäämöstö kaikkiaan J I E D 0 τ E 5-97

3 Ε ϋ Ρ Ω Ο Ρ Α Ν I N V E S T O I N T I P A N K K ASAP-OHJELMAN TOIMINTAPERIAATTEET Amsterdamin folmintaohjelma (ASAP) on vastaus päätöslauselmaan kasvusta ja työllisyydestä, jonka valtioiden ja hallitusten pöömiehet antoivat Amsterdamin Eurooppa-neuvoston kokouksessa kesäkuussa 1997 Ohjelma sisältää useita uudistuksellisia piirteitä, joista erityisen merkittävö on EIP:n ryhtyminen innovatiivisten pk-yritysten riskirahoittajaksi. Tähän tarkoitukseen pankin toiminnan ylijöämistö on varattu miljardi ecua vuoteen 2000 mennessä. Pankin johto on möäritellyt ohjelman pöökohdat seuraavasti: 1. Erityinen PK-rahoitusohjelma Ohjelman farkoituksena on tarjota EIP:n varoista pienille ja keskisuurille korkean teknologian yrityksille tai kasvaville pkyrityksille riskipäöomainstrumentteja, päöomalainoja tai venture capital - rahoitusta. ElP myöntäö ensi sijassa globaalilainoja riskirahoituksena tiiviissa yhteisfyössö EIP:n rahoitusta völittävien eurooppalaisten yhteistyöpankkien kanssa. Joissakin tapauksissa noma yksilöllisesti suunnitellut globaalilainat voidaan antaa myös pääomasijoituksina erikoistuneille tytärpankeiile. Näihin globaalilainoihin ja päöomosijoituksiin on varattu ASAP-ohjelmaan myönnetyistä miljardista ecusta noin 800 miljoonaa. Niiden ανυιια innovatiivisia pk-yrityksio voidaan rahoittaa kaikkiaan arviolta 5-8 miljardilla eculla. Lisöksi ElP ja Euroopan investointirahasto (EIR) ovat yhteisesti perustaneet uuden "Euroopan teknologian rahoitusjärjestelmän" (ETF). Jörjestelmön tarkoituksena on antaa riskipäöomarahoitusta ja varsinaista pööomaa tukemaan kasvavien tai korkean teknologian pk-yritysten hankkeita. ElP antaa ETF-jörjestelmöän 125 miljoonaa ecua, joita EIR hallinnoi rahaston harkinnanvaraisella hoitosopimuksella. ETF sijoittaa pöäasiallisesti rahastoihin tai kehitysyhtiöihin, jotka ovat erikoistuneet myöntömöön riskipääomia pk-yrityksiin niiden käynnistysvaiheessa tai toiminnan kehittämiseen. Ennakoidun vipuvaikutuksen pk-yrityksille odotetaan olevan miljoonaa ecua omaa pööomaa vastaavaa rahoitusta. ETF-järjestelmön 125 miljoonaa ecua tulevat EIR:n jo heinäkuussa 1996 tekemien 75 miljoonan ecuna pööomasijoitusten lisöksi. ElP ja EIR ovat siten yhteisesti varanneet innovatiivisten pk-yritysten päöomarahoitukseen yhteensä 200 miljoonaa ecua. Tämä summa on oikeassa suhteessa Euroopan talouden rahoitustarpeisiin: vuonna 1996 pööomasijoituksia tehtiin noin 500 miljoonan dollarin (430 milj. ecun) arvosta. 2. Koulutus, terveydenhuolto, kaupunkien uudistaminen ja ympäristönsuojelu Pankin valtuusto hyväksyi EIP:n toiminnan laajentamisen koulutuksen, terveydenhuollon, kaupunkien uudistamisen ja ympäristönsuojelun aloilla. Pankki on aloittanut huomattavien koulutus- ja terveydenhuoltohankkeiden arvioinnin Saksassa, Espanjassa ja Kreikassa ja tömöntyyppisiin investointeihin myönnetöön globaalilainoja Belgiassa, Ranskassa ja Alankomaissa. Samanaikaisesti infrastruktuurihankkeisiin jo aiemmin myönnetyt globaalilainat ulotetaan koskemaan myös terveydenhuoltoa ja koulutusta. Pankki hioo sito paitsi rahoitusehtojaan kaupunkien uudistamisen ja ympäristönsuojelun investointien osalta, joita se rahoittaa vuosittain 4-6 miljardilla eculla. Pariokymmentä tällaista hanketta koskevat neuvottelut ovat jo loppusuoralla Saksassa (varsinkin Berliinissä), Ranskassa, Espanjassa, Alankomaissa ja Italiassa. 3. Uutto vauhtia TEN-honkkeisiin Euroopan laajuisten verkkojen (TEN) ja muiden laajojen infrastruktuurihankkeiden rahoitus ovat soaneet uutta vauhtia. Pankki, joka on mukana komissaari Kinnockin johtamasso TEN-hankkeiden rahoitusta kösittelevössö korkean tason työryhmössö, tehostaa erityistö TEN-hankkeiden rahoitusohjelmaansa muun muassa myöntömöllö pitkiö lyhennysvapaita vuosia ja takaisinmaksuaikoja, antamalla "röätälöityä" rahoitusta, osallistumalla hankkeiden suunnitteluun entistö varhaisemmassa vaiheessa ja lisäämällä tukea julkisen ja yksityisen sektorin yhteisyrityksille. Viime kuukausina EIP:n hallintoneuvosto on hyväksynyt yhteensä yii 3,6 miljardin ecun TEN-lainat, joissa on mukana useita tällaisia yhteisyrityksiä Saksassa, Britanniassa, Belgiassa ja Italiassa. Lisöksi ElP-rahoituksen ylarojaa voidaan nostaa tiettyjen suurten infrastruktuuri - ja ympöristöhankkeiden osalta erityistapauksissa tavanomaisesta 50 prosentista hankkeen kustannuksista sekä tukea hankkeita jo vorhaisessa vaiheessa kannattavuustutkimusten rahoituksella. ElP Τ I E D Ο I E i'-^tîn

4 E U R O O P A N I N V E S T O I N T I P A N K K I NOPEITAJA KONKREETTISIATOIMIA TYOLLISYYSKONFERENSSI Tammikuun 15. pöivänö 1998 pankki kokoaa pööekonomisti Alfred Steinherrin aloitteesta useil lita tunnettuja taloustieteilijöitö ja muita asiantuntijoita konferenssiin, iok ika kösittelee Euroopan työllisyyteen liittyviö liittyvii taloudellisia aspekteja. Konferenssin pöäa heita ovat työllistämiser 3n kehityssuuntien tarkastelu, pk-yritysten ongeimi simat työllistäjinä "" α rahoituksessa sekä investointien kytkeymö työllisyyteen. Merkittövimpiä asiantuntijoita ovat Espanjan keskuspankin pööekonomisti José Viiìais, Michael Burda Berliinin Humboldtin yliopisfosta, Charles Bean London School of Economicsista sekä Jacques Drèze ja Henri Snessens Louvainin katolisesta yliopistosta. ElP on pöättönyt omistaa myös vuoden 1998 ElP-fooruminsa Euroopan työllisyyskysymyksille. Tilaisuus pidetöön Lontoossa lokakuuta. Ohjelman yksityiskohtiin palataan "ElP Tiedotteen" myöhemmissö numeroissa. miljardi ecua suojaamaan niiltö riskeiltä, nille yrityksille myönnettövien luottojen jotka väistämöttö liittyvöt unionin työllisyyttä lisöksi. Siihen kuuluu toisaalta EIP:n edistövien uusien hankkeiden rahoittamien ja EIR:n hallinnoimien "ven rohoitukseen. Nömö rahoitusvarat, joita ei tuie pitäö avustuksina, toimivat kyseisten hankkeiden riskitappiovarauksina. ture capital" - eli riskipäöomainstrumenttien perustaminen ("Euroopan teknologian rahoitusjörjestelmö", ETF) ja toisaalta joukko globaalilainoja, jotka jörjestetöön Koska EIP:n tehtävänä on tukea taloudellisesti kaikissa jäsenmaissa tiiviissö perusteltuja ja rahoituksellisesti terveitö investointeja, se ottaa ASAP-ohjelmaa yhteisfyössö pankkisektorin konssa, joka myös kattaa osan uuden osakepöäoma- toteuttaessoan huomioon kunkin rahoituksen riskeistä. Nömö globaalilai jösenvaltion toimintaympöristön realiteetit. nat ovat erilaisio jäsenmaasta riippuen Tarkoituksena ei ole perusfaa vastatakseen mahdollisimman hyvin sekä yhtenöistö järjestelmöö, jossa rahoitusosuudet on jaettu ennalta maittain tai toimialoittain. ElP tukee erityisesti terveydenhuoltoa pk-yritysten oman pööoman vahvistamistorpeita etto pankkisektorin mahdollisuuksia unionin eri alueilla. EIP:n tavoitteena ja kaupunkien uudistamista, on osaltaon vahvistaa EU:n pööomora- koska nöiden alojen hankkeet saavat niukasti hoituksen ja sita vastaavan pööoman valtion budjettivaroja. Hankkeet rahoituksen rakenteito, jotka Britanniaa ovat myös nopeasti mööriteltävissö ja ja Alankomaita lukuunottamotta ovat niillä on todellista vaikutusta työllisyyteen. Samasta syystö rahoitusta suunnataan edelleen kohtalaisen heikkoja verrattuna Pohjois-Amerikkaan toijapaniin. koulutukseen. Tavoitteena on tallo tavalla vahvistaa unionin inhimillistö pööomaa parantamalla nuorten koulutusjörjestelmiä Vaikka tössö vaiheessa on vielö liian vorhaista esittöä tarkkoja lukuja, pk-yri sekä tukemalla koulurakennusten tyksille myönnettävö rahoitus saattaisi nykyaikaistamista ja kehittömistä. ASAP-ohjelman vaikutuksesta lisööntyö arviolta 5-9 miljardia ecua eri rahoitusinstrumenttien Aivan uutta ASAP-ohjelmassa on kuitenkin tehokkuudesta riippuen. pankin ryhtyminen pk-yritysten riskirahoittajaksi. Pööomarahoituksen osuus töstä olisi Tömä pk-yritysten rahoitusoh- jelma tulee EIP:n globaalilainoista pie miljoonaa kolmen seuraavan vuoden kuluessa. EIP:n yksiköt ovat viime kesön kuluessa ja syksystö lähtien luoneet jösenmaihin ASAP-ohjelman rahoituksen nopean toteuttamisen kannalta völttämöttömöt toiminnalliset yhteydet. Pankki saattoi siten esittöä valtioiden ja hallitusten päämiehille konkreettisia toimenpiteitö Eurooppaneuvoston erityisessö työllisyyskokouksessa Luxemburgissa 20. ja 2 1. marraskuuta ElPillö on nyt arvioitavanaan nelisenkymmentö ASAP-ohjelman koutta rahoitettavaksi soveltuvaa hanketta tai globaalilaiηαα, riskirahoituksena onnettavat lainat mukaan lukien. Pankin hallintoneuvosto on jo hyvöksynyt kymmenkunta operaatiota, joiden kokonaissumma on miljoonaa ecua; myös useita rahoitussopimuksia (kaikkiaan yli 440 miljoonaa ecua) on allekirjoitettu: koulutukseen ja terveydenhuoltoon liittyvöt globaalilainat Belgiaan (Crédit Communal-Dexia), Ranskaan (CLF-Dexia) ja Alankomaihin (BNG) sekä koulutushanke Espanjan Valenciasso. Tämän ohella ElP ja EIR perustivat ETF-jörjestelmön (125 milj. ecua), joka on jo operatiivisesti toimintavalmis sijoittamaan osakepöäomaa eurooppalaisiin pk-yrityksiin. tè TIEDOTE 5 -

5 E υ O O P A N I N V E S T O I N T I P A N K K Euroon siirtymisen valmistelu - lainakannan muuntaminen Yhtenä Euroopan suurimpana ja merkittävimpänä kansainvölisenö joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskijana ElPJIö on kiistatta törkeö rooli myös tulevilla euromarkkinoilla. Pankki tekee aktiivisesti yhteistyötä useimpien jösenvaltioiden ja Euroopan komission kanssa selvittöäkseen euron köyttöönottoon liittyvöt juridiset ja tekniset nökökohdat. Kuten aiemmassa artikkelissa esitettiin ('), voimassa olevat kansallisino voluuttoina ilmaistut velat on tärkeöö muuntaa euroiksi mahdollisimman vorhaisessa vaiheessa sen johdosta, että markkinoille saataisiin riittövän lavea valikoimo voihdettavia arvopapereita uudessa valuutassa jo etto euron pööomamorkkinot pöäsisivöt hyvin köyntiin vuodesta lähtien. Joulukuussa 1995 Madridin Eurooppaneuvoston kokouksessa jäsenvoltiot sopivat, etto vuoden alusta kaikki julkisesti noteeratut valtionobligootiot lasketaon liikkeeseen euroina. Töllaisten emissioiden korot ja pöäomat maksetaan takoisin sen jölkeen automaattisesti euroissa. Yksityiset liikkeeseenloskijat voivat oman harkintansa mukaisesti emittoido joukkolainoja osti joko euroissa tai konsallisissa valuutoissa. Tömön jälkeen kaikki uusemissiot toteutetoan vain euromööröisinö. Ulkona olevio lainoja ei tarvitse muuntaa euroiksi ennen Siihen asti kaupanköynnin kohteena olevan velan muuntamisessa noudatetaon "ei estettö, ei pakkoa" - periootetta. Vasta tosto eteenpöin muuntaminen tulee pakolliseksi kokonaisuudessaan liikkeeseenlaskijoille ja EUvaluuttamööröisten velkojen osalta. MITA MUUNTAMINEN OIKEASTAAN TARKOITTAA? Yksinkertaistettuna se merkitsee jonkin EUmaan kansallisen 'ffi'ò valuutan konvertointia euroon. J, Asiallisesti ottaen kyse on pelkästä kirjanpidollisesta 100 toimenpiteestä, eikö missöön tapauksessa ναluuttakaupasta, siila muuntokurssi on vain hallinnollisesti hyvöksytty kerroin. Varsinaisessa konversiossa euroon on kaavoiltu köytettävön kahto eri tapao. Ne tunnetaan yieisesti ylhööltö alaspöin- ja alhaalto ylöspöin- menettelyinö. Ylhööltö alaspöin - menettelyn soveltaminen velkaemissioon tarkoittaisi emissioehdoisso sovitun pienimmön nimellisarvon konvertointia. Emissio kösittöö möärötyn möörän nöitö pienimmön nimellisarvon yksiköitö. Yksikkö konvertoidaan virallisella muuntokertoimella (kuuden merkitsevän numeron tarkkuudella), pyöristetäön löhimpöön euron sadososaan (kahden merkitsevän numeron tarkkuudella) ja nöin saatu tulos kerrotaan olkuperöisellö yksiköiden möörällä. Euroina ilmaistu loppusummo erooo vööjöämöttö jossain möörin alkuperöisestö emission mööröstö. Jos yksiköiden summa ylittöö koko emission nimellismäörön, tietty möärö maksetaan takaisin köteisenö kutokin yksikköö kohden. Jos yksiköiden summa sito vostoin on nimellismööröö pienempi, on itse MiTEN KONVERSIO EUROON KAYTANNOSSATAPAHTUU?, Asiantuntijat ovat esittäneet koinnea perusratkaisumallia muuntamiseen (^). 1. Valuutfayksikön muuntaminen: Sen valuuttayksikön nnuuntaminen, jossa arvopaperin nimellisarvo on ilmaistu, käyttämällä muuniokurssia ja pyöristämällä lähimpään euron sadasosaon. Näin arvopaperin taloudellinen arvo säilyy tarkasti. 2. Nimellisarvon muuntaminen: Tassa menetelmässä valuuttayksikön muuntamisen jälkeen muunnetaan pienin nimeliisnräärä, jolla orvopaperia voidaan omistaa ja käydä kauppao. Tämän tarkoituksena on yksinkertaistaa orvopaperikouppaa ja- selvitystä. Nimellisarvon muuntaminen suoritetaan alentamallo arvopaperin pienin nimellismäärä yhdeksi euroksi tai yhdeksi euron sadasosaksi tai pyöristämällä epätasainen luku siten, että kaupanköyntiä varten saadaan tasolukuinen euromäärä. Nimellisarvon muuntamisesto syntyy pyöristysvirheitä, etenkin Jos pyöristys tehdään lähimpään tasalukuiseen euroon eikä lähimpään euron sadasosaan. Nämä erot voitaisiin korvata käteismaksuin. 3. Emissioehfojen muuntaminen: Tämä tarkoittaa arvopaperiemission ehtojen muuntamista ilmentämään uuden valuutan määräisten arvopaperimorkkinoiden erilaisia morkkinokäytäntöjä. Tavoitteena on porontaa nykyisten arvopapereiden vertailtavuutta uusiin euromääräisiin orvopopereihin sekä niiden korvattavuutta uusilla arvopapereilla. Tämä on normaalisti mahdollista tehdä vain kutsumolla koolle velkokirjanhaltijoiden kokous. ') ElP Tiedote N:o 92, sivu 14. (') Katso Englannin pankin julkaisu: "Practical issues arising from the introduction of the Euro", huhtikuu ElP Τ I E D 0 T,.E, 4ai.J

6 E υ O O P A N I N V E S T O I N T I P A N K K I asiassa tapahtunut emission laskennal nen ennokkolunostus. Alhaalta ylöspöin - menettely lähtisi kunkin yksittöisen sijoittajan joukkovelkakirjaomistuksen tasolta, jonka valuutta muunnetaan tai kunkin joukkovelkakirjan tasolta. Molemmissa tapauksissa konvertointi tehdöön virallisella muuntokertoimella ja pyöristetäön löhimpöön sadasosaan (ei euroiksi, kuten ylhööltö alaspöin - menettelyssä). Jos sijoittajan omistus on pankin nimissö, arvopaperirekisterin pitöjö soveltaa samankoltaista menettelyö kaikkiin pankkien nimissä oleviin tileihin. Kukin pankki tasaa sitten asiakkaidensa tilit siten, etto niiden loppusumma vastaa pankin omia (euromööröisiö) omistuksio arvopaperirekisterissä Arvopaperirekisterin pitöjö tekee tarvittavat tasaukset varmistaakseen, että rekisteröityjen osuuksien summa,' vastaa alkuperöisen emission möörää konvertoituna. Sekö ylhööltö alaspöin - että alhaalta ylöspöin menettely on perusteltavissa. Jokaisen maan on itse punnittava kummankin voihtoehdon edut ja haitat. Valinnan ratkaisevat viime ködessö muun muassa tekniset seikat, kustannusnökökohdat ja lainsöödöntö. Tömönhetkinen suuntaus osoittao, etto alhaalta ylöspöin - menettelyö tultaisiin köyttömöön yleisimmin, kun taos ylhööltö alaspöin - konversion köyttö jöisi pikemminkin poikkeukseksi. Erilaisten menetelmien köytöllö on vaikutusta myös yksityissektoriin, joka kuitenkin seuronnee muuntamisen suhteen oman valtionsa ratkaisuja. Töstö on saatu jo muutomia esimerkkejö. Ranskassa suuret, pöäasiossa julkiset liikkeeseenloskijat ovat jo ilmoittaneet köyttövänsö Ranskan hollituksen omoksumao menettelyö. Saksassa jölleenrakentamisen rahoituslaitos KfW on julkisesti ilmoittonut, etto se tulee noudattamaan Sokson hollituksen mollia. Edellisestö johtuen markkinoilla tulee olemaan ainakin kahdenlaisia eri tavalla konvertoitujo arvopapereita. Nimellismööröltöön euroiksi pyöristetyt joukkovelkakirjat jakavat markkinat euron sadososan tarkkuudella muunnettujen kanssa. Alkuvaiheen kirjavuuden ei kuitenkaan pitöisi vaarantaa Euroopan joukkovelkakirjamarkkinoiden likviditeetfiö eikö avoimuutto pitköllö oikavölillö. Sekavuus on poistettavissa melko nopeasti, heti kun yksityiskohdot ovat paremmin selvillö. Sito paitsi markkinat painostavat valitsemoan menetelmistö köyttökelpoisimman. KUKA PÄÄTTÄÄ MUUNTAMISESTA? PeriaatteessQ ratkaisun voi tehdö ainakin kolme oscpuolta: hallitus, joka vastaa oman valuuttanso kösittelystö, lainan liikkeeseenlaskija tai Ì sijoittajat, jotka pitövöt hallussaan lainoja. Tömö antaa potentiaalisille päötöksentekijöille laajat toimintamahdollisuudet. Itse asiassa voidaan soveltaa kahta periootetta, jotka ovat keskenöön vastokkaisia ja voivat siksi johtaa töysin eriloisiin lopputuloksiin. Ensinnökin on kiistatta selvöö, etto osallistuvot jösenvaltiot pööttövät oman velkansa muuntamisesta. Tömö johtuu valtion suvereenisuusoikeudesta (kuuluisa "lex monetae"), johon kukaan muu osapuoli ei sao puuttuo. Honkalampi kysymys onkin, kuka pööttöö valtion laitosten ja voltionyhtiöiden lainojen muuntamisesta? Entä yksityisestö velasta, ja miten yksityinen möäritellöön? Kuuluvatko siihen myös julkisten lainanottajien velat riippumatta siitö, onko sopimukset tehty yksityis - vai julkisoikeuden mukaan? Voidoonko sopimusvelvollisuudet kumota hollituksen päötöksillö nun, että käytönnössö kaikissa emissioissa on noudatettava sita, mito asiasta pöötetöön toisaalla? Odotetusti vostousta odottaa edelleen suuri joukko avoimia kysymyksiö. Niiden selvittöminen vaotii todennököisesti sekö valtion ohjausta että markkinalöhtöisiö aloitteita. KUKA VASTAA MUUNTAMISKUSTANNUKSISTA? Tömä on erittöin arka kysymys, jota on jo alettu pohtia useisso moissa etenkin pankkiyhdistysten ja hallitusten kesken. Asiasta ei toistoiseksi ole soatavilla paljoakaon tietoa. On kuitenkin jotakuinkin selväö, etteivöt kustannukset tuie pankkien asiakkaiden maksettoviksi ainakaan ennen vuotto Pääasialliset keskustelut köydäön pankkien ja hallitusten välillö, ja rotkoisut ovat eri maissa erilaisia. Jöljellö on sus vielö monio rotkoistavia ongelmia. ElP Tiedote ραΐαα asian edistymiseen myöhemmin. ElP ENNAKOI MUUNTAMISTA Kuten edellö mainittiin, vorhaisella rahayksikön muuttamisella haetoon riittövän laveaa valikoimoa eli "kriittistö massaa" helposti vaihdettavia euroinstrumentteja. Yksittöinen konvertoitu emissio ei völttömöttö ole kovin helposti voihdettava, mutto se on varmosti markkinoiden ja sijoittajien kannalta tavallisesti houkuttelevompi kuin ne konsollisten valuuttojen mäöröiset joukkovelkakirjat, joita ei ole konvertoitu. Koska emission koko vaikuttaa merkittövösti sen likviditeettiin, ElP ja muutamat muut liikkeeseenlaskijat ovat keksineet ajotuksen emittoida eurosidonnoisio joukkolainoja. Tälloisten jörjestelyjen ojotuksena on laskea liikkeeseen suuria lainoeriö eri EUvaluutoissa ennen vuofta 1 999, konvertoido ne euroiksi heti kun se on mahdollista ja sulouttao ne sitten toisiinsa. Töllö toimenpiteellö syntyy suuria joukkovelkakirjaemissioita, jotko ovat markkinoilla varmosti kovin haluttuja etenkin, Jos ne ovat myös siirrettövissö erilaisiin futuurikauppajörjestelmiin. ElP onkin jo onnistuneesti loskenut liikkeeseen useita eurosidonnoisio joukkovelkakirjoja, ja uusia on suunnitteilla. Tarkoituksena on luoda huomattovan suuria euroemissioto, jotka ovat riittövän kaupoksikäyviö ja likvidejö vuoden 1999 markkinoille. ElP toivoo myös soavansa euron tuottokäyrön käyttöön hetimmiten vuonna TIEDOTE 5-97

7 E U R O O P A N N V E S T O I N T I P A N K K I METAP-aluetoimisto Kairoon H Euroopan investointiponkki jo sen yhteistyökumppanit "Völimeren ympöristön teknisessö avustusohjelmossa" (METAP) avasivat kesöllö 1997 aluetoimiston Kairoon. Toimisto perustettiin avustomaan parhaalla mahdollisella tovollo tulevoisuuden ympöristöinvestointien suunnittelua yhteistyössö kohdemaiden konsallisten viranomaisten konssa. METAP-ohjelma köynnistettiin vuonna 1990 Välimeren maiden erityisiin ympöristöongelmiin puuttumiseksi. Ohjelmaa johtavat ElP ja Maoilmanponkki kumppaneiηααη Euroopan komissio ja Yhdistyneiden kansakuntien kehitysohjelma (UNDP). METAP-aluetoimisto käsittää kaksi yksikköö; kapositeetin vohvistomisyksikön (Capacity Building Unit) ja hankkeiden valmisteluyksikön (Project Preparation Unit). Kapositeetin vohvistamisyksikköö If^s».. t'ïj «M 4f^ detaankin erikseen, ne toimivat läheisessö yhteisfyössö tukemoon hankkeiden konkreettista suunnittelua, mikä puolestaon johtaa ympöristön pilaontumisto vöhentöviin investointeihin. Aluetoimistoa valvoo neljän yhteistyökumppanin muodostama johtokomiteo. Kapasiteetin vohvistomisyksikön tekninen henkilöstö kösittöö kolme αίαη ammattilaisto. Hankkeiden valmisteluyksikön vuoden 1998 toimintoohjelmasta vastaa yhdeksön asiantuntijan työryhmä, jolla on αρυηααη viisi tukihenkilöö. Sen operaatioita johtavat ympöristönsuojelusta jo luonnonvoroista vostaava Moailmonponkin ekonomisti Aziz Bouzaher ja honen voromiehensö, EIP:n vesihuollon jo kuljetusten osiontuntijo Philippe Ostenc. Ohjelma kösittöö yhteisen vesihuollon ja jöteveden käsittelyn hankkeiden suunnittelun, saostumisen ongelmakohtien tunnistamisen jo johtaa UNDP, ja se avustaa valtioita tunnistomoon ympöristöosioiden hallintoan liittyvöt ensisijaiset kapasiteetin lisöömisvaatimukset ja vostaamaan niihin. Hankkeiden volmisteluyksikköö johtavat yhteisesti Moailmanponkki ja ElP. Yksikön toiminnosso on keskeistö ympöristöhankkeiden luettelon loojentaminen ja ovustaminen toteutuskelpoisten hanke-esitysten Ιααdinnassa. Voikko molempio yksiköitö johkopasiteetin rokentamisen Alboniasso, Egyptissö, Turkisso, Morokosso sekö Gazan ja Lönsironnon alueilla. METAP-ohjelman yhteistyökumppanit ja kohdemoat ovat sopineet kolmesta toiminnan teemosto. Ne ovat luonnonvarojen niukkuus, saastumisen pysöyttöminen ja alueen ympöristöolan toimijoiden valmiuksien vohvistaminen. Töhön mennessä on saatu pöötökseen METAP-ohjelman kaksi vaihetta. METAP I -vaiheessa ( ) kartoitettiin Völimeren ympöristön tilo. METAP II -vaiheessa ( ) luotiin tarvittavot institutionoaliset rokenteet ja tehtiin kannottovuustutkimuksia erityisten investointihankkeiden osalta. Kuuden viime vuoden aikana METAP-ohjelmasta on tuettu yli 120 teknistä avustusohjelmoo yhteensö yli 26 miljoonallo ecuila. Rahoituksesta 85 prosenttia köytettiin toimintaan Välimeren etelö- ja itäpuolen valtioisso. Yhteistyökumppanit ovat jo köynnistöneet ohjelman kolmannen vaiheen. METAP lll:n ( ) tarkoituksena on syventäö ohjelman tovoitteito keskittymöllö erityisten ympäristöinvestointihonkkeiden toteuttomiseen. ElP on ohjelman yhteistyökumppanina jo voronnut tarvittavot henkilöresurssit sekö tekniset ja rohoitusvölineet, jotta saavutettoisiin kestövö kehitys EU:n ympöristöstrotegion ja- politiikan sekö Rion ympöristökonferenssissa 1992 loaditun Agenda 21:n johtopöötösten mukaisesti. Pankki tulee myös jatkossa ontomoan rahoituskapasiteettinsa ja kokemuksenso ohjelman köyttöön. Se pyrkii yhteistyössö Völimeren maiden konssa torkistamaan erityisiö ympöristöpoliittisia osa-alueita ja selvittömöän tarvittovien toimenpiteiden Ιααdun vuoden 2010 tienoilla perustettavaan Euroopan ja Välimeren maiden yhteiseen vopoakauppa-alueeseen vol misto utu misto ja sen hyödyntömistö varten. Tavoitteena on luodo institutionaalisio valmiuksia jo tunnistao voodittovat päöomainvestoinnit ympöristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja pysöyttömiseksi. W. METAP REGIONAL OFFICE Philippe Ostenc, Aziz Bouzaher Puh. (-E20) Faksi(+20) Söhköposti: org, ElP Τ I E D 0 Τ E,..

8 E U R O O P A N I N V E S T O I N T I P A N K K I FORUM I997 STOCKHOIM ElP-Foorumi 1997 'Sillanrakentajana Pohjois-Euroopassa" I B Kolmas ElP-Foorumi pidettiin Tukholmassa 23. ja 24. lokakuuta Se kerösi arviolta 350 ammottilaisto, jotka edustivat hollituksio, parlomenfteja ja muito julkisio elimiö, ponkkeja, yrityksiö, kcnsalaisjärjestöjö, tiedotusvälineitö sekö kansoinvölisiö jörjestöjö. Suuri osollistujamöörö yli 25 moosta ja yli 20 orvostetun puhujan puheenvuorot olivat osoituksena oiheen ajonkohtoisuudesta. Foorumisso torkasteltiin töllö kertoa Pohjois-Euroopan ja Itömeren alueen tulevoisuudennökymiö ja haosteita sekö orvioitiin mahdollisuuksio alueellisen yhteistyön lisöömiseen. Pohjois-Euroopassa ja etenkin Itömeren olueello on köynnissö perustavia muutoksio. Suomi ja Ruotsi liittyivöt Euroopan unioniin vasta kolme vuotto sitten, Puolo ja Bolticn moot ovat pyrkimössö EU:n jäseniksi ja myös Venöjö on otettova mukaan alueen loojempaan yhdentymiskehitykseen. Tulevien vuosien suuri haoste on infrastruktuurien rakentaminen ja nykyoikaistominen, jotta Pohjois-Euroopan ETA-maat ja Keski- ja Itö-Euroopon hakijomoat voidaan tehokkoosti yhdistöö muuhun Eurooppaan. ElP-Foorumin neljössö keskustelutilaisuudesso kösiteltiin alueen yhteistyön haosteita ja mahdollisuuksio, kumpponuuden merkitystä kaupunkien välillö, energia- ja ympöristökysymyksiö sekö Pohjois-Euroopan tulevoisuuden nökymiö 2000-luvulla. Kaikki foorumin tilaisuudet alustettiin poneelikeskustelulla. Alustajina oli alueen kehittömisen tärkeitö vaikuttajia ja useimmillo on runsaasti kokemusto alueellisesto yhteistyöstö. He edustivat foorumisso kansallisia ja paikallisio vironomaisia, ponkkeja, yrityksiö ja alueen törkeimpiä kansalaisjärjestöjö. Ruotsin pöäministeri Göran Persson piti rohkoisevan avauspuheenvuoron, jossa hön korosti Itämeren alueen mahdollisuuksio kehittyö Euroopan nopeimman kosvun olueeksi vuosiksi eteenpöin. Nopeasti kasvavien uusien morkkinatolouksien. kuten Puolon, Baltion maiden ja Luoteis- Venöjän eli Kuolon, jo toisaalta Pohjoismoiden vakaiden tolouksien yhdistömisellö syntyisi kaksi toisiaon töydentävöö toloudellista suuroluetta. Toiset puhujot viittasivot Itömeren alueellisen yhteistyön merkittövöön monipuolisuu- Ruotsin pääministeri Göran Persson avasi ElP-foorumin. Marraskuussa Puolan ulkoministeriksi nimitetty Bronislav Geremek oli vierailevana puhujana. teen ja pitköän perinteeseen, jota nyt οιιααη elvyttömössö koikilla yhteiskunnan tasoilla. Vierailevo puhujo, historioitsija Bronislav Geremek, joka oli foorumin oikoan Puolan parlamentin jösen ja morroskuusfa löhtien moonso ulkoosioinministeri, muistutti yleisööön erityisesti Itämeren alueen ja koko Euroopan yhteisen henkisen ja kulttuurisen perinnön lujittamisen torpeesto. Euroopan on luotova oma kulttuurinen ja poliittinen identiteettinsö, jonka perustana on yhteinen historio. Tömä vohvistoisi alueen konsojen jo yhteiskuntien yhteenkuuluvuutta ja edistöisi yhdentymiskehitystö. EIP:n pääjohtaja Sir Brian Unwin töhdensi ovouspuheessoon pankin toiminnan merkitystä Pohjois-Euroopassa ja Itömeren olueello. Hön painotti, etto ElP on sitoutunut edistömöön alueen kestäväö kehitystö merkittövällö infrastruktuuri- jo ympäristörahoituksella ja osallistumalla Itömeren suojeluohjelmoon. Pankki on rahoittanut useita hankkeita, jotko liittyvöt ohjelmassa nimettyihin 132 ympöristön ongelmakohtaon, mukaan lukien Oderjoen volumo-olueen suojelun esitutkimuksen valvonto ja koordinointi. Pankki on yksistöön Itömeren olueello rahoittanut yhteensä 31 miljardin ecun investointeja viiden viime vuoden oikono. Jotkut puhujot jo edustajot konnustivat ponkkio tehostomaon toimintaonso alueella esimerkiksi edistömällö julkisen ja yksityisen sektorin yhteisyritysten muodostamisto. Pietarin varakuvernööri esitti ElP-rahoituksen ulottamisto Venöjön luoteisosoon. Greenpeocen edustojo kehotti EIP:tö jo muita ponkkeja tukemoan hiilidioksidipöösföjen vöhentämistovoitteiden köyttöönottoo, lisöömöön luotonantoo uusiutuviin energiomuotoihin ja antamaan lisäö rahoa energiotehokkuuden porantamiseen. EIP:n hallintoneuvoston varapuheenjohtojo Claes de Neergaard lousui pöötöspuheessoon, etto hyvien oikomusten on johdettavo konkreettisiin toimiin. Hallitusten, ponkkien jo yksityisten hankkeiden toteuttojien yhteistyössö on omaksuttava hyötyö ja tuloksio korostovo löhestymistopo. Hön lupasi viedö osallistujien esiin tuomot ajatukset Luxemburgiin edelleen pohdittoviksi ja toimenpiteitö varten. TIEDOTE 5-97

9 E U R O O P A N I N V E S T O I N T I P A N K K I m^mm^mim^i^mi^mmmem^?m^mm ElP-Foorumi 1997 onnistui erinomoisesti, kuten myös Modridisso 1996 pidetty Völimeren alueen haosteita jo mahdollisuuksio kösitellyt tilaisuus ja Amsterdamissa jörjestetty ensimmöinen foorumi, jossa torkasteltiin yksityissektorin roolia suurten infrastruktuurihankkeiden rahoituksessa. Menestyksen innoittomono ElP jörjestöä seuraavan fooruminso lokakuusso 1998 Lontoossa. Se puuttuu Euroopan suurimpoon hoosteeseen, nimittöin työpaikkojen luomiseen. Vuoden 1997 ElP-Foorumin pöytökirjot julkoistoan alkuvuodesta Ne ovat maksutto tilottovisso englonninkielisinö pankin tiedotus- ja viestintöosastolta Luxemburgisto, foksi: (+352) ElP-palkinto 1997 ^m Viime vuonna ovottuun vuoden ElP-polkintoon (ks. ElP Tiedote N:o 90) jötettiin huomottovo möörö töitö monista eri moisto. Firenzessö 9. lokakuuta 1997 jörjestetyillö seremonioillollisilla EIP:n pööjohtoja Sir Brian Unwin luovutti polkinnot kaikkiaan kymmenelle paikinnon saajolle Firenzen prefektin ja pormestarin lösnöollessa. Illallisille osallistui myös korkeita julkisuuden henkilöitä ja orvostettujo tutkijoito sekö Italian teollisuuden jo ponkkiolon merkkihenkilöitö. Palkitut esseet volitsi riippumaton rooti, johon kuuluivot Lord Roll of Ipsden, INSEADin dekaoni Antonio Borges, Edmond Malinvaud Collège de Francesta, Alberto Quadrio-Curzio Milonon katolisesta yliopistosto, Soksan keskuspankin Bundesbankin entinen pääjohtaja Helmut Schlesinger, Jacques-François Thisse Louvainin katolisesta yliopistosta ja EIP:n pööekonomisti Alfred Steinherr. 1. polkinto: "Quelle stratégie optimale pour geler les parités de change au démarrage de l'ue/vi?" - Bernadette Frederick & Peter Vanden Houte, tutkimus- ja strotegiaosasto, Bank Brussels Lambert (BBL). Frederick ja Vanden Houte esittävöt, etto Emu-honkkeen epäonnistuminen merkitsisi myös Euroopan integraotion pysähtymistö ja etto Ensimmäisellä palkinnolla palkitut Bernadette Frederick ja Peter Vanden Houte sekä EIP:n pääjohtaja Sir Brian Unwin palkintoseremoniassa Firenzessä. ti hyvöksyttövölle tosolle on ehtono joustovoon Emuun siirfymiseen. Tötö toustoo vosten he möörittelevöt optimoalisen strotegian, joka ottaa huomioon morkkinokurssif viiteorvona vaihtokurssien vohvistomiselle. Nöin meneteltöessö valuuttokurssit lukitoon taloudellisesti hyvöksyttövölle tosolle, mikö pitöö kurisso keinotteluo. 2. palkinto: "Eurobanking, a new world" - Jean Dermine, finonssitieteen professo- kurssisuhteiden lukitseminen toloudellisesri, INSEAD. Derminen tutkimustyön iähtökohtono on Euroopan sisöisten voluuttakurssien poistuminen Emun synnyttömössö uudessa toimintaympöristössö. Hön tarkastelee sito, miten euroon siirtyminen tulee voikuttomaan pankkien kilpailuedun perustoihin ja siten muuttamoon Euroopan pankkitoiminnan markkinoito pysyvösti jo perinpohjaisesti. 3. palkinto (joettu): "The Dynamics of European Integration" - Daniel Gros, apulaisjohtojo. Centre for European Policy Studies (CEPS). Gros laojentaa edelleen uuden toimintaympöristön käsitettö ja rakentao Euroopan integrootiomallin, joka osoittoa, miten poliittisesti perusteltu koupon vapouttamiseen töhtöövä hanke voi köynnistöö dynoomisen toloudellisen yhdentymisprosessin. 3. palkinto (jaettu): "Zur Effizienz nationaler Sozialversicherungssysteme in der Europäischen Union" - Martin Kolmar, Konstanzin yliopisto. Kolmar pyrkii tunnistamoon ne konsollisten turvojörjestelmien kriisitekijöt, joiden voidoon katsoo johtuvon Euroopan markkinoiden yhdentymiskehityksestö ja tekee ehdotuksio EU- E I ρ T I E D O T E

10 EUROOPAN NVESTOINTIPANKK maiden sosiaoliturvon kohdentamiseen moille) ja kösitellöön päöosiosso liittyvien tehottomuuksien poistamiseksi. Euroopan integraotion tulevoisuudennökymiö. Voihtoehtono olijöämäkriteereille Alle 30-vuotiaiden palkinnot: "Financial Köllmann ja Kopperschmidt esittövöt system models, corporate governance and capital investment in OECD countries: Some stylized facts" - rahotoloustieteen velon pienentömistö ja motolainflaotioisen Emun rakentamista siten, etto Emumoot sopivot tarkoin möäritellystö menet- professore Pablo de Andres telystö julkisen talouden bruttovelan Alonso & Félix J. Lopez Iturriaga, alentomiseksi suhteessa bruttokansontuotteeseen Vallodolidin yliopisto. Lopez ja de sekö toteuttoisivat käy Andres torkostelevat Euroopan rohoitusjörjestelmien löhentymistö yritysrohoituksen tönnössö tilivelvollisuutta jo kannustustoimio Euroopan keskusponkille. nökökulmosta. Keskeisenö ojatuksetönnössö ηα on, etto yritysten pööomarakenteisso "Comment concilier élargissement de havaittovot erot eri moiden välillö soottoisivot l'union européenne et construction johtua konsollisten rohoitusjörjes- monétaire?" - Jérôme Vacher, Sor telmien roolisto yritysten strategisten bonnen yliopisto. Tosso tutkielmasso investoi ntirotkoisujen hai lin nassa. kösitellöön toimivan Emun perustomiseen liittyviö voikeuksio askelto edempönö jo "A more stable stability pact" - Volker pohditaan, onko Euroopan taloudellinen Köllmann ja Andri Kopperschmidt, yhdentyminen sovitettavissa yhteen EU:n Kielin yliopisto. Tutkielmasso torkastelloon loojenemisen kanssa. Vacher esittäö, viimeoikaisio esityksiö vakaussopi- muksesta (jonka tarkoituksena on taota tulevien vuosien budjettikuri koikille Emu- etto euron köyttöönotto voidoon sovittoo EU:n laajenemiseen luomalla currency board - järjestelmien koltoisia jörjeste- ElP-polkinto perustettiin alunperin pankin 25-vuotisjuhlan kunnicksi, ja se on myönnetty joka toinen vuosi vuodesta 1985 lähtien. Vuoden 1997 palkintoo varten myöntämisperusteita tarkistettiin olennaisesti, jotta kilpailuun saataisiin tuoreito nökemyksiä Euroopan talouteen ja finanssipolitiikkaan liittyvistä oiheista. Päömöäränä oli tarjota puolueeton foorumi ojankohtaisille poliittisille keskusteluille ja edistöö siten köynnissö olevaa pohdintaa Euroopan unionin rakenteesta tulevoisuudessa. Tätö taustaa vasten palkittujen esseiden kirjoittajat esittelivöt työnsä juhlakonferenssissa, joka jörjestettiin Euroopan yliopistoinstituutin (Eülj suojeluksessc perjantaina 10. lokakuuta. Eül:n johtoja, professori Patrick Masterson ja EIP:n pööekonomisti Alfred Steinherr avasivat konferenssin ja alustivat keskustelutilaisuudet, joista jokaisen puheenjohtajona toimi palkintolautokunnan jösen. Koikilla paikinnon saajillo oli tilaisuus esitellä työnsä ja myös puolustca näkemyksiäön vilkkoissa keskusteluissa, joita usein syntyi esitysten pöötteeksi. Konferenssissa puhui myös Euroopan yliopistoinstituutin vanhempia tutkijoita. Professori Michael Artis pohti inflaatiotovoitteiden asettamista Euroopan keskusponkille ja professori Giuseppe Bertola toi esiin monia kiistokysymyksiä suppeasso esityksessään, joka käsitteli palkkoja ja työllisyyttä yhdentyvässö Euroopassa. Professori Edmond Malinvaud pöötti konferenssin Euroopan kasvua ja työllisyyttä koskevolla analyysillaan "Growth and Employment in Europe: Evolving priorities and policy responses in the post-war period". Raadin jäsenet Bundesbankin entinen pääjohtaja Helmut Schlesinger (vas.) ja EIP:n pääekonomisti Alfred Steinherr. lyitä, joissa euro toimisi onkkuri- ja vorontovoluuttono. EIP-PALKINTO 1999 ElP-palkinto myönnetöön seuraavan kerron vuonna Tavoitteena on koota omoperöisiö tutkimustöitö, jotko osaltaon merkittövösti vievät eteenpöin Euroopan politiikosta köytävöö keskusteluo. Töstö syystö polkittavien töiden on töllökin kerrallo oltovo lyhyitä esseitä, jotko käsittelevät Euroopan talouteen ja finanssipolitiikkaan liittyviö aiheita. Kilpoilu julkistetoon syksyllö 1 998, ja töiden on oltava perillö viimeistöön ElP-palkinto 1999 sisöltöö seuroavat palkintoluokot: ecua (ensimmöinen palkinto), ecua (toinen palkinto), ecuo (kolmas palkinto), ecua (aiheenmukoinen erityispalkinto) jo kolme ecun polkintoa alle 30-vuotiaiden töille. Kilpoilu on ovoin kaikille EU- ja EFTAmoiden konsoloisille sekö assosiootiosopimuksen tehneiden maiden konsaloisille ilman ikörajoituksio. ElP-polkinnon ehdot, EIB Papers -julkaisu ja löhempiö tietojo on saatovisso osoitteesta: Palkitut esseet on julkaistu "EIB Papers" -sorjan erikoisnumerossa, joka jaettiin kaikille konferenssin osanottajille jo joka on nyt tilaftavissa Euroopan investointipankista. EIB Prize Secretariat European Investment Bank 100, Boulevard Konrad Adenauer L-2950 LUXEMBOURG Foksi (+352) J.,.l E D 0 τ E 5-97

11 E U R O O P A N I N V E S T O I N T I P A N K K I Pankin toiminta mennessä LAINANOTTO: 15,6 MIUARDIA ECUA Töksi vuodeksi arvioidusto yli 20 miljardin ecun loinanotto-ohjelmasto loskettiin liikkeeseen vuoden kolmen ensimmöisen neijönneksen aikana yhteensä 15,6 miljardia ecua keskipitkiö ja pitköoikoisia lainoja 19 eri valuutassa. EU-valuuttojen osuus oli 80 % eli 48 % suurempi kuin vuotta aikoisemmin. Voroinhonkinnan painopiste oli vuoden olkupuoliskolla; kolmannen vuosineijönneksen toiminta oli 1,6 miljardia ecua. Sovitut lainat, joissa on mukana joitakin loppuvuodesto 1996 liikkeeseen loskettuja lainoja, olivat syyskuun lopussa yhteensö 16,2 miljardia ecua. Emissiotoiminnon voimokos kosvu johtui luottojen rahoituksesta, siilo myös luotonanto kosvoi liki 20% (12,3 miljardista ecusta 14,8 miljardiin ecuun) jo varsinkin pankin pyrkimyksestö laskea liikkeeseen edullisisso morkkinotilonteissa loinojo, jotka ovat alle liborin ja joilla voidaan merkittövösti olentao rahoituskustonnuksia. Oso nöiden terövien operootioiden tuotosto on jo loinottu eteenpöin erittöin edullisesti. Euron morkkinostrotegian puitteissa ElP loski liikkeeseen euroemissioita sekö eurosidonnoisio lainoja törkeimmissö Euroopan valuutoissa (NLG, FRF, DEM, PTE, GBP, ITL) yhteensä 4,9 miljardin edestö. Kolmannella vuosineljönneksellö pankki toimi unionin ulkopuolello edelleen pööasiossa Keski- ja Itö-Euroopon (KIE-maiden) markkinoilla helpottookseen maiden kehitystö niiden tulevoa EU-jösenyyttö silmöllö pitöen (ks. ElP Tiedote n:o 93, 3-97, SS. 1-3). Tössö tarkoituksessa pankki - jörjesti lokakuun lopussa ollekirjoitetun keskipitkön joukkovelkokirjaohjelmon Unkorin forinteisso; - laski liikkeeseen Tsekin kruunu -emissioita; - jotkoi tai köynnisti neuyottelujo osianomaisten viranomaisten konssa joissakin Euroopan unionin jösenehdokosmaisso. Euroop'on markkinoiden ohella - pankin vorainhonkinto tehtiin myös jenin, US-dollorin. Hongkongin dollarin sekö Etelö- Afrikon randin markkinoilla. Osa randeina nostetuisto varoista köytettiin suoraan Etelö-Afrikolle myönnettyjen loinojen maksatuksiin. SOVITUT LAINAT: 13,2 MIUARDIA ECUA ElP myönsi kuluvon vuoden tammi-syyskuusso luottojo miljoonan ecun edestö (11%) yhteisöpolitiikan tovoitteiden mukaisiin investointeihin. Euroopan unionisso ElP antoi rahoitusta neljäöntoisto moohon yhteensä miljoonaa ecuo. Lainat jokautuvot seuraavasti: miljoonaa yksittöisiö loinojo; miljoonaa globaalilainoja, joista sovittiin EIP:n yhteistyöpankkien toi rohoitusloitosten kanssa. Aiemmin sovituista globaalilainoista myönnettiin miljoonaa arviolta pienimuotoiselle honkkeelle sekö pk-sektorille (9 530 yritystö) etto poikallistason infrostruktuureihin, pöäosin vesihuoltoon (960 hanketta). Infrostruktuureihin myönnettyjen yksittöisten lainojen osuus oli edelleen suuri eli 81 % luotononnosta. Loinot jokoutuvat seuraavasti: - liikenne ja viestintä: miljoonaa Kolmonnello vuosineljönneksellö sovitut uudet lainat osoitettiin seuraaville aloille: - rautatieliikenne: erityisesti etelö-pohjoissuuntaisen Helsinki-Tompere- Seinöjoki -radon löhes 400 kilometriö pitkön rotoosuuden nykyaikoistominen. Hanke on törkeö oso Suomen routotieliikenteen kehittämisohjelmoo, jolla pyritöön parontomaon routatieliikenteen tehokkuutta jo sito koutta vohvistamoon vientiteollisuuden kilpoilukykyö; - lentoliikenne: Kööpenhaminan lentokentön loojennus, Espanjan lentoyhtiön Iberion pitkön motkon lentokaluston nykyoikaistominen kahden Airbus A koneen hankinnallo, jolla myös tuetaon Euroopan ilmoiluteollisuutto, sekö British Airwaysin pitkön motkan lentokaluston nykyaikoistominen; - kaupunkiliikenne: Madridin metro, Montpellier'n raitiovounuliikenne; - televiestintä: motkopuhelinverkon rakentaminen Esponjaon. - energia: miljoonaa Törkeimpönä rohoituskohteeno oli 840 kilometriö pitkö mookaasuputki Norjon Pohjanmeren sektorilto Dunkerqueen Pohjois-Ranskoan. Putki mohdollistaa maokaosun siirron Ranskaan jo sieltö edelleen Euroopan verkon koutta Esponjaon. - Ympäristöinfrastruktuurit: miljoonaa Uudet hankkeet koskevat Kotalonian jötevedenpuhdistusloitteistoja ja Saksassa Hessenin osovoltion pohjoisoson kunnollisto jötehuoltoo, johon on yhdistetty lömmön ja söhkön tuotonto. - Teollisuus: miljoonaa Kolmannella vuosineljönneksellö ElP myönsi lainoja kosvinsuojeluoineiden tuotantoyksikön rokentamiseen Ylö-Normondioan, maotalous- ja elintorviketuotteiden pakkouksesso köytettävön polyamidikolvotehtoon rokentamiseen Materon provinssiin, teollisuuskaosun tuotantolaitosten rokentamiseen Sussexiin ja puolijohdealustoja valmistovon tehtoan tuotontokapasiteetin lisöömiseen sekö uudenloisten menetelmien köyttöönottoon Londshutiin Boijerin osavaltioon. - Polveluala: 274 miljoonaa Tonskolle myönnettiin loino lööketeollisuuden tutkimus- ja kehitysloitosten nykyaikoistomiseen ja laajennukseen. ElP TIEDOTE 5 97 ] '

12 E U R O O P A N I N V E S T O I N T I P A N K K Καυραη alalia myönnettiin rahoitusta vöhittäiskaupan varosto-jokelukeskuksen rokentamiseen Unnaon Dortmundin löhistölle Saksoan sekö kahden kouppokeskuksen rokentamiseen Portoon jo Lissoboniin Portugaliin. Euroopan unionin ulkopuolello lainoja oli myönnetty 30. pöivöön syyskuuta mennessö miljoonaa. ElP myönsi lainoja Välimeren alueen moihin (791 miljoonaa), Keski- ja Itö-Euroopon moihin (200 miljoonaa), Etelö-Afrikkoon (125 miljoonaa), Afrikon, Karibion ja Tyynenmeren moihin (18,8 miljoonaa), Lotinoloiseen Amerikkoon (50 miljoonaa) sekö Aosiaon (46 miljoonaa). Kolmannella vuosineljönneksellö Välimeren olueello lainoja sovittiin Egyptissö keskipitkön matkon lentokaluston uusimiseen, kahden moottoritieosuuden rokentamiseen, Niilin sivuhaaron yli rakennettavoon siltohankkeeseen sekä sementtitehtoan rokentamiseen 100 kilometriö Koirosto itöön. Muita kohteita olivat Algeriossa koosuputken rakentaminen Alsorista Hossi R'Meliin, Turkisso pienten jo keskisuurten yritysten rahoitus globaoliloinon koutta sekö Libononissa pohjoisen ronnikkotien kunnosfus, Tripolin toojoman vesijohtoverkon ja vedenpuhdistusloitosten nykyaikoistominen jo voltokunnollisen söhkönsöötelykeskuksen nykyoikaistominen Beirutisso. KIE-maissa rahoitus kohdistui kokonoon liikenteeseen. Loinojo osoitettiin Slovokion tasovollasso pööteihin 1 8 kilometrin matkolto Brotislovosta Itävollon jo Unkorin rajolle, Ventspilsin satoman sisöäntulovöylön parontomiseen ja satomoloitureiden vohvistomiseen Latviossa sekö Sofian lentoasemon laajennukseen Bulgoriossa. Etelö-Afrikolle myönnettiin globoolilaino pienten ja keskisuurten investointien rohoitukseen. Mouritiuksesso ElP puolestaon rahoitti Port Louis'n sotoman muuttomista konttioluksille sopivoksi sekö pienyritysten kehittämistö Tyynenmeren saorten alueella. Rahoitusta myönnettiin myös Ghozy- Borothan vesivoimalaitokselle Pakistonissa ja kahden lentokentön loojentamiseen Filippiinien etelöososso. M ECU Oheisesta taulukosta selviää ecun keskikurssit kansallisissa valuutoissa Näitä kursseja sovelletaan v:n viimeisen vuosineijönneksen tilinpäätöstietoihin ja EIP:n toimintaa kuvaaviin tilastoihin. DEM FRF GBP NLG DKK IEP SEK FIM 1, , , , , , , ,88343 BEF 40,5744 LUF 40,5744 ITL 1921,48 ESP 166,06 PTE 200,251 GRD 310, 728 ATS 13,8368 USD 1,113 ElP tiedote on Euroopan investointipankin toimittama kausijulkaisu, joka ilmestyy samanaikaisesti 1 1 :llä eri kielellä (englanti, espanjo, hollanti, italia, kreikka, portugali, ranska, ruotsi, saksa, suomi ja tanska). Tämän julkaisun aineisto on vapaasti käytettävissä. Lähde on lainattaessa mainittava ja artikkelileike toimitettava julkaisijalle. Ì 00, bd Konrad Adenauer L Luxembourg Pufielin: ! - Telekopie: H320 V/deoneuvotte/u Varainhallinta sai uuden johtajan Anneli Peshkoff Eurooppaa, muun muassa treasury-markkinoinnin on kutsuttu päällikkönö Amsterdamissa lähtien EIP:n uudeksi varainhallinta-yksikön johtajaksi. ( ) ja johdannais- ja pööomamarkkinoiden markkinoinnista vastaavana pööllikkönä Milanossa vuoteen asti. Aiemmin Anneli Peshkoff on toiminut vuodesta 1996 tehtävöö hoitanut lähtien Citibankin Lontoon konttorissa Euroo- Luc V\/inand pasta vastaavana markkinariskien hallinnan on siirtynyt Euroopan pööllikkönä vastuullaan kaupanköynnin inves- kohteena olevat tuotteet. Peshkoff on suorit- tointirahostoon tanut kansainvälisen rahoituksen MBA-tutkinnon. (EIR) rahoitusjohtajaksi erityisinä vastuualueinaan rahoitus, varainhallinta, Varainhallinta-yksikön johtajana Anneli laskento, riskienhallinta, valvonta ja jör- Peshkoff raportoi rahoitus ja varainhoito- jestelmät. osaston ylijohtajalle René Karsentille. EIP:ssä Peshkoffin vastuualueita ovat pankin noin 25 Suomalaissyntyinen Anneli Peshkoff, 43, on eri valuutassa olevien arviolta 10 miljardin hankkinut huomattavan kansainvälisen ecun likvidien varojen hallinto, sijoitussalkun ammattikokemuksen Citibankissö, jonka pah hallinta sekä koko taseriskienhallinta. velukseen hön tuli vuonna 1979 San Rahoitus ja varainhoito -osaste vastaa EIP:n Franciscoon. Hän on työskennellyt monenlaisissa varainhankinnasta ja varainhallinnasta sekä varainhallintatehtövissä eri puolilla sisäisesfä rahoituslaskennasta. Β Italian osasto: Via Sardegna, Rome Puhelm: Telekopie: H320 Videoneuvofte/u Afeenan konttori: Amalias, 12 - GR Athens Puhelin: /774/775 Telekopio: Lissabonin konttori: Avenida da Liberdade, , 8 Ρ-1250 Lisbon Puhelm: tai Telekopio: Lontoon konttori: 68, Ρα//Α4α/Ι - london SWIY5ES Puhelm: Telekopio: Madridin konttori: Calle José Ortega y Gasset, 29 E Madrid Pulie/in: Te/eliopio-43 I Brysselin edustusto: Rue de la Loi Β-1040 Brussels Puhelin: Telekopio H320 Videoneuvotte/y 280 ) I 40 Internet Valokuvot; EIP:n kuva-arkisto, Euroopan komissio, Leppin Maschinenbau, SADE 'ί'γι Poinettu Arctic Silk-poperille ("Nordic Swan") Ceuterick ß-3000 Leuven ΙΧ-ΑΑ ΕΕα 12,Ε ι ρ TIEDOTE 5 -

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

Euroopan Investointiohjelma

Euroopan Investointiohjelma Euroopan Investointiohjelma Oulu 2.11.2015 Euroopan komission Suomen-edustusto Vesa-Pekka Poutanen Vuotuinen kasvuselvitys 2015 Talouspolitiikan kolme toisiaan tukevaa perustekijää: INVESTOINNIT (alkusysäys

Lisätiedot

- ECOFIN /02 (Presse 72) (OR. en) Neuvoston istunto. Barcelona,

- ECOFIN /02 (Presse 72) (OR. en) Neuvoston istunto. Barcelona, 7131/02 (Presse 72) (OR. en) Neuvoston 2418. istunto - ECON - Barcelona, 14.3.2002 Puheenjohtaja: Rodrigo RATO Y GAREDO Espanjan kuningaskunnan varapääministeri ja talousministeri Internet: http://ue.eu.int/newsroom

Lisätiedot

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEIDEN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN SISÄINEN SOPIMUS AKT EY-KUMPPANUUSSOPIMUKSEN

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) 10343/1/16 REV 1 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENFOPOL 209 JAIEX 67 COEST 161 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS hyväksynnän antamisesta Euroopan

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.5.2016 COM(2016) 353 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE EUROOPAN STRATEGISTEN INVESTOINTIEN RAHASTON TAKUURAHASTON

Lisätiedot

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT)

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Likvidit varat 1.1. Yleiset huomautukset FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Tämä on yhteenvetotaulukko, johon kootaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 412 artiklan

Lisätiedot

Euroopan Investointiohjelma. Vesa-Pekka Poutanen, talouspoliittinen neuvonantaja Euroopan komission Suomen-edustusto

Euroopan Investointiohjelma. Vesa-Pekka Poutanen, talouspoliittinen neuvonantaja Euroopan komission Suomen-edustusto Euroopan Investointiohjelma Vesa-Pekka Poutanen, talouspoliittinen neuvonantaja Euroopan komission Suomen-edustusto 12.4.2016 Vuotuinen kasvuselvitys 2015 (ja 2016) Talouspolitiikan kolme toisiaan tukevaa

Lisätiedot

Informaatiotilaisuus Euroopan Strategisten Investointien Rahastosta (ESIR)

Informaatiotilaisuus Euroopan Strategisten Investointien Rahastosta (ESIR) Informaatiotilaisuus Euroopan Strategisten Investointien Rahastosta (ESIR) 18.1.2016 Pohjois-Savon liitto Kuopio Neuvotteleva virkamies Jussi Yli-Lahti Työ- ja elinkeinoministeriö jussi.yli-lahti@tem.fi

Lisätiedot

Euroopan talouden elvytyssuunnitelman ensimmäinen soveltamisvuosi alueilla ja kunnissa Online-kyselyn paperiversio http://www.cor.europa.

Euroopan talouden elvytyssuunnitelman ensimmäinen soveltamisvuosi alueilla ja kunnissa Online-kyselyn paperiversio http://www.cor.europa. Lausuntotyön osasto Yksikkö 3 Verkostot & toissijaisuusperiaate EUROOPAN UNIONI Alueiden komitea Euroopan talouden elvytyssuunnitelman ensimmäinen soveltamisvuosi alueilla ja kunnissa Kysely Viimeinen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

Laajentumisesta vastaava komissaari Günter Verheugen totesi, että

Laajentumisesta vastaava komissaari Günter Verheugen totesi, että Brysselissä, 30. tammikuuta 2002 Laajentumisesta vastaava komissaari Günter Verheugen totesi, että Budjettikomissaari Michaele Schreyer totesi Tänään hyväksymässään ilmoituksessa komissio esittelee yleistä

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 3.11.23/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula?

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Pääjohtaja Erkki Liikanen Kaupan päivä 23.1.2006 Marina Congress Center Talouden arvonlisäys, Euroalue 2004 Maatalous ja kalastus 3 % Rakennusala 5 % Teollisuus

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Finnpartnershipin ja Finnfundin pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus cleantech-alueella

Finnpartnershipin ja Finnfundin pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus cleantech-alueella Finnpartnershipin ja Finnfundin pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus cleantech-alueella Finnpartnershipin ja Finnfundin kohdemaat 2 Finnpartnership lyhyesti Ulkoasiainministeriön rahoittama liikekumppanuusohjelma

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2007 N:o 39 40 SISÄLLYS N:o Sivu 39 Laki Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-25 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 EU-25 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 21.9.24/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 21/2003 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 4.3.2003 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä?

Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä? Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja . Ranskan edellinen presidentti Nicolas Sarkozy on julistanut eurokriisin voitetuksi jo 2012

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.3.2016 COM(2016) 152 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä FI FI Euroopan komissio

Lisätiedot

EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010

EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010 IP/07/584 Bryssel, 27 april 2007 EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010 Euroopan komissio käynnisti

Lisätiedot

Euroopan Investointiohjelma. Vesa-Pekka Poutanen, talouspoliittinen neuvonantaja Euroopan komission Suomen-edustusto Kokkola Port Tower

Euroopan Investointiohjelma. Vesa-Pekka Poutanen, talouspoliittinen neuvonantaja Euroopan komission Suomen-edustusto Kokkola Port Tower Euroopan Investointiohjelma Vesa-Pekka Poutanen, talouspoliittinen neuvonantaja Euroopan komission Suomen-edustusto 17.06.2016 Kokkola Port Tower Vuotuinen kasvuselvitys 2015 (ja 2016) Talouspolitiikan

Lisätiedot

Komissio esittää yhtiöoikeutta ja omistajaohjausta koskevan toimintasuunnitelman

Komissio esittää yhtiöoikeutta ja omistajaohjausta koskevan toimintasuunnitelman IP/03/716 Bryssel 21. toukokuuta 2003 Komissio esittää yhtiöoikeutta ja omistajaohjausta koskevan toimintasuunnitelman Euroopan komission tuoreella toimintasuunnitelmalla yhtiöoikeuden uudistamisesta ja

Lisätiedot

Valtioneuvoston EU-sihteeristö Martti SALMI

Valtioneuvoston EU-sihteeristö Martti SALMI EU:n budjetti vuonna 2006: yhteensä 121 mrd. euroa Maataloustuet: 43,3 mrd. euroa Muut menot: 3,6 mrd. euroa Hallintomenot: 6,7 mrd. euroa Rahoitus EU:n ulkopuolelle: 5,5 mrd. euroa Muut sisäiset politiikat:

Lisätiedot

10517/11 HKE/tan DG C

10517/11 HKE/tan DG C EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 7. kesäkuuta 2011 (OR. en) 10517/11 Toimielinten välinen asia: 2011/0064 (NLE) ATO 48 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS yhteisyritykselle Hochtemperatur-

Lisätiedot

ESIR-rahoituksen hyödyntäminen Suomessa Liiketoimintajohtaja Jouko Pölönen / OP. Valtiovarainvaliokunta

ESIR-rahoituksen hyödyntäminen Suomessa Liiketoimintajohtaja Jouko Pölönen / OP. Valtiovarainvaliokunta 1 ESIR-rahoituksen hyödyntäminen Suomessa Liiketoimintajohtaja Jouko Pölönen / OP Valtiovarainvaliokunta 12.4.2016 12/2010 3/2011 6/2011 9/2011 12/2011 3/2012 6/2012 9/2012 12/2012 3/2013 6/2013 9/2013

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0823 (CNS) 15778/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENFOPOL 499 JAIEX 127 JAI 1113 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin YLEISIÄ HUOMAUTUKSIA Tämä lomake on Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV) laatima ja perustuu

Lisätiedot

Finanssikriisistä pankkiunioniin

Finanssikriisistä pankkiunioniin Finanssikriisistä pankkiunioniin Kauppakamarilounas Turussa 26.5.2014 Johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen Finanssikriisi jätti pitkän jäljen Bruttokansantuote Yhdysvallat Euroalue Japani Suomi

Lisätiedot

EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO LYHYESTI

EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO LYHYESTI EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO LYHYESTI EUROOPPA-NEUVOSTO EU:N STRATEGIAELIN Eurooppa-neuvosto on Euroopan unionin liikkeellepaneva voima. Se määrittelee EU:n toiminnan suuntaviivat ja poliittiset painopisteet.

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö Lainakohtaiset ehdot Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2003 Erillisjoukkovelkakirjalaina Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea

Lisätiedot

"Resurssitehokas Eurooppa" Alue- ja paikallisviranomaisille suunnattu kyselytutkimus Tiivistelmä tuloksista

Resurssitehokas Eurooppa Alue- ja paikallisviranomaisille suunnattu kyselytutkimus Tiivistelmä tuloksista "Resurssitehokas Eurooppa" Alue- ja paikallisviranomaisille suunnattu kyselytutkimus Tiivistelmä tuloksista FI Tässä asiakirjassa esitettävät päätelmät perustuvat Wirtschaftsuniversität Wienin yhteydessä

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Euro & talous 4/2015. Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015. Julkinen

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Euro & talous 4/2015. Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015. Julkinen Erkki Liikanen Suomen Pankki Euro & talous 4/2015 Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015 1 EKP:n neuvosto seuraa taloustilannetta ja on valmis toimimaan 2 Inflaatio hintavakaustavoitetta hitaampaa

Lisätiedot

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto BEAM-ohjelma KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto 2 Tarve Suomen talouden elinehto on elinkeinoelämän uudistuminen ja kasvaminen. Suomalaisilla yrityksillä

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore Käännös norjan kielestä Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore 1 Sijoitusrahaston nimi Sijoitusrahasto ODIN Offshore on itsenäinen varallisuusmassa, joka muodostuu määrittelemättömän henkilöjoukon pääomasijoituksista,

Lisätiedot

Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät

Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät Pidetty maanantaina 17.9.2007 Helsingissä Osallistujat: JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Merja LAUNIS Urheilutyönantajat ry Esko RANTO Jalkapallon

Lisätiedot

15774/14 vpy/sj/kkr 1 DG D 2A

15774/14 vpy/sj/kkr 1 DG D 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 204 (.2) (OR. en) 5774/4 EJUSTICE 8 JUSTCIV 30 COPEN 296 JAI 90 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI LAADITTU LAUSUNTO (KIINTEISTÖPOLITIIKKA)

VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI LAADITTU LAUSUNTO (KIINTEISTÖPOLITIIKKA) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 14.12.2011 VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI LAADITTU LAUSUNTO (KIINTEISTÖPOLITIIKKA) Brysselissä sijaitsevaa MONTOYER 70 -rakennusta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

EU ja Välimeren maahanmuuttopaineet. EMN-seminaari 17.12.2013. Erityisasiantuntija Tuomas Koljonen SM/maahanmuutto-osasto

EU ja Välimeren maahanmuuttopaineet. EMN-seminaari 17.12.2013. Erityisasiantuntija Tuomas Koljonen SM/maahanmuutto-osasto EU ja Välimeren maahanmuuttopaineet EMN-seminaari 17.12.2013 Erityisasiantuntija Tuomas Koljonen SM/maahanmuutto-osasto 30.1.2014 Korkean tason toimintaryhmä (TFM) Perustettiin OSA-neuvostossa 8.10.2013

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto EUROOPPA-NEUVOSTO. EU:n strategiaelin

Euroopan unionin neuvosto EUROOPPA-NEUVOSTO. EU:n strategiaelin Euroopan unionin neuvosto EUROOPPA-NEUVOSTO EU:n strategiaelin EUROOPPA-NEUVOSTO STRATEGIAELIN Eurooppa-neuvosto on Euroopan unionin liikkeellepaneva voima. Se määrittelee EU:n suunnan ja poliittiset prioriteetit.

Lisätiedot

ZA6587. Flash Eurobarometer 423 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 4) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6587. Flash Eurobarometer 423 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 4) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA87 Flash Eurobarometer (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave ) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Citizens' awareness and perception of EU regional policyfif D Minkä

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2016 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin 72 milj. euroa Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 84 final 2016/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, vuosia 2014

Lisätiedot

- mistä EU:n kriisijärjestelmissä on kyse? - miten ne vaikuttavat Suomeen?

- mistä EU:n kriisijärjestelmissä on kyse? - miten ne vaikuttavat Suomeen? The Economist ERVV, EVM, EVVK? - mistä EU:n kriisijärjestelmissä on kyse? - miten ne vaikuttavat Suomeen? Martti Salmi Kansainvälisten asioiden sihteeristö Valtiovarainministeriö Kriisin eteneminen EU-maissa

Lisätiedot

Kolarctic ENPI CBC - Rahoitusohjelma. Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Rovaniemi 21.09.2010

Kolarctic ENPI CBC - Rahoitusohjelma. Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Rovaniemi 21.09.2010 Kolarctic ENPI CBC - Rahoitusohjelma Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Rovaniemi 21.09.2010 Kolarctic ENPI CBC Yleistä - ENPI = European Neighbourhood and Partnership Instrument - CBC = Cross-border

Lisätiedot

Toimialojen rahoitusseminaari 2016. Uusia tuulia kasvurahoituksessa Jyrki Orpana TEM

Toimialojen rahoitusseminaari 2016. Uusia tuulia kasvurahoituksessa Jyrki Orpana TEM Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Uusia tuulia kasvurahoituksessa Jyrki Orpana TEM MUUT HALLITUS VÄLI- NE Yritysten rahoitusaseman vahvistaminen KASVURAHOITUS: LISÄPANOSTUS 2016-18 RAHASTOT VÄLI - RAHOITUS

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2015/0009(COD) 6.3.2015 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

Asiaa eurosta. Tiedotusohjelma eurokansalaisille

Asiaa eurosta. Tiedotusohjelma eurokansalaisille Asiaa eurosta Tiedotusohjelma eurokansalaisille Suuri määrä muuta tietoa Euroopan unionista on käytettävissä internetissä Europa-palvelimen kautta (http://europa.eu.int). Luxemburg: Euroopan yhteisöjen

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 84 final ANNEX 3 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen,

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN INVESTOINTIPANKILLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN INVESTOINTIPANKILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.6.2016 COM(2016) 385 final ANNEX 2 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN INVESTOINTIPANKILLE Euroopan

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0276(COD) aluekehitysvaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0276(COD) aluekehitysvaliokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Aluekehitysvaliokunta 2016/0276(COD) 20.12.2016 LAUSUNTOLUONNOS aluekehitysvaliokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Puolan tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

Luottotappioiden kotvaamista koskevan sitoumuksen piirissä olevien luottojen enimmäismäärä. Yleistä. HE 200/1997 vp

Luottotappioiden kotvaamista koskevan sitoumuksen piirissä olevien luottojen enimmäismäärä. Yleistä. HE 200/1997 vp HE 200/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kera Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kera Oy -nimisestä

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.12. COM() 597 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden sekä näihin palkkoihin

Lisätiedot

Yhteistyöllä riskit hallintaan

Yhteistyöllä riskit hallintaan Työterveys ja -turvallisuus on yhteinen asia. Hyväksi sinulle. Hyväksi tuottavuudelle. Terveellinen työ Yhteistyöllä riskit hallintaan www.healthy-workplaces.eu Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto

Lisätiedot

Suomen maksut EU:n budjettiin vuonna 2012

Suomen maksut EU:n budjettiin vuonna 2012 Suomen maksut EU:n budjettiin vuonna 2012 2/8 SUOMEN JÄSENMAKSUT EU:LLE 2012 Suomi on Euroopan unionin budjetin nettomaksaja: unionin kassaan maksetaan enemmän kuin sieltä saadaan. Vuonna 2012 Suomi maksoi

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) 10044/15 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. kesäkuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: FSTR 34 FC 36 REGIO 48 SOC 419 EMPL 273 RECH 198 ERAC

Lisätiedot

European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org

European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org ESLC pähkinänkuoressa PISA-tutkimusten kaltainen OECD Organization for

Lisätiedot

Rahapelilainsäädäntö. ja markkinat. Mikko Alkio

Rahapelilainsäädäntö. ja markkinat. Mikko Alkio Rahapelilainsäädäntö ja markkinat Mikko Alkio TALENTUM Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Mikko Alkio Kansi: Lauri Karmila Sivunvalmistus: NotePad, www.notepad.fi ISBN 978-952-14-1838-9

Lisätiedot

Itämeren alueen ohjelma Kansallisen työryhmän puheenjohtaja Matti Lipsanen

Itämeren alueen ohjelma Kansallisen työryhmän puheenjohtaja Matti Lipsanen Itämeren alueen ohjelma 2014+ Kansallisen työryhmän puheenjohtaja Matti Lipsanen 5.6.2013 Itämeren alueen ohjelma Baltic Sea Region Programme 2014+ Euroopan alueellisen yhteistyön (EAY) ohjelmia Valmisteilla

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.7.2014 COM(2014) 438 final 2014/0203 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS kansainvälisen oliivineuvoston jäsenneuvostossa esitettävästä Euroopan unionin kannasta, joka koskee oliiviöljyä

Lisätiedot

EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 9. joulukuuta 2011

EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 9. joulukuuta 2011 EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 9. joulukuuta 2011 EUROALUEEN VALTION- TAI HALLITUSTEN PÄÄMIESTEN JULKILAUSUMA Euroopan unioni ja euroalue ovat tehneet viimeisten 18 kuukauden aikana paljon talouden ohjausjärjestelmän

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Valtion velanhallinnasta

Valtion velanhallinnasta Valtiokonttori 1 (6) Valtion velanhallinnasta Aika klo 10.00 Paikka Eduskunta, Verojaosto 1 Yleistä Valtiokonttori vastaa valtion velanhallintaan liittyvistä käytännön toimista. Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

(Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT KOMISSIO

(Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT KOMISSIO 7.6.2008 C 141/27 V (Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT KOMISSIO Ehdotuspyyntö 2008 Kulttuuriohjelma (2007 2013) Ohjelmatoimien toteutus: monivuotiset yhteistyöhankkeet, yhteistyötoimet, erityistoimet

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Budjettivaliokunta 2009 6.12.2007 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Euroopan parlamentin vuoden 2007 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C25

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 86 final 2016/0052 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, ETA:n rahoitusjärjestelmää

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0092(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0092(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0092(NLE) 9.9.2016 *** SUOSITUSLUONNOS ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0052(NLE) 7.6.2016 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.2.2014 COM(2014) 91 final ANNEX 2 LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Kroatian tasavallan osallistumista Euroopan talousalueeseen koskevan

Lisätiedot

Kuinka pitkälle ja nopeasti asuntomarkkinat yhdentyvät?

Kuinka pitkälle ja nopeasti asuntomarkkinat yhdentyvät? Kuinka pitkälle ja nopeasti asuntomarkkinat yhdentyvät? OP -kiinteistökeskusten 60-vuotisjuhlaseminaari 9.8.2006 Pentti Hakkarainen, johtokunnan jäsen, Suomen Pankki Asuntomarkkinoilla vahvoja kansallisia

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM ASA-30 Salmi Iivo VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM ASA-30 Salmi Iivo VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM2011-02468 ASA-30 Salmi Iivo 08.12.2011 VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta Viite Asia EU; E-kirje Euroopan Unionin ja Latinalaisen Amerikan ja

Lisätiedot

Lähde: Reuters. Lähde: Venäjän keskuspankki

Lähde: Reuters. Lähde: Venäjän keskuspankki BOFIT - BLOGI Venäjän keskuspankki ilmoitti jo vuonna 2010 virallisesti vähentävänsä asteittain ruplan kurssin ohjausta, ja vuonna 2012 keskuspankki ilmoitti, että täyden kellutuksen edellyttämät valmistelut

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen 400.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia ostowarrantteja, joiden kohde-etuutena on

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen 400.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia ostowarrantteja, joiden kohde-etuutena on SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen 400.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia ostowarrantteja, joiden kohde-etuutena on BRENT BLEND CRUDE OIL futuuri Päättymispäivänä automaattisesti

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2210(INI) 18.3.2015. perheyrityksistä Euroopassa (2014/2210(INI))

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2210(INI) 18.3.2015. perheyrityksistä Euroopassa (2014/2210(INI)) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 18.3.2015 2014/2210(INI) MIETINTÖLUONNOS perheyrityksistä Euroopassa (2014/2210(INI)) Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Lisätiedot

Maailmantalouden murros

Maailmantalouden murros Maailmantalouden murros Leena Mörttinen 5.11.2015 Maailmantalouden murros kolme näkökulmaa 1. Teknologian murros: tarve aikaisempaa suuremmalle riskinotolle 2. Rahoituksen murros: mahdollisuus rahoittaa

Lisätiedot