EVENEMENTIELLES OPERATIONS UE FINLANDE INVESTOINTIPANKKI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EVENEMENTIELLES OPERATIONS UE FINLANDE INVESTOINTIPANKKI"

Transkriptio

1 BEI PUBLICATIONS OPERATIONS UE FINLANDE INVEST OINTIPANKKI FIT FONDS BEI SOUS-FONDS : PUBLICATIONS SERIES : EVENEMENTIELLES SOUS-SERIES OPERATIONS UE DOSSIERS : FINLANDE PIECES INVESTOINTIPANKKI DATES : VEFISIONS LINGUISTIQUES : Fl

2 EUROOPAN INVESTOINTIPANKKI SUOMESSA ElP on mukana rahoiltamossa Suomen Kontaverkon, Fingridin, suurjännitteisen sähkönsiirloverkon laajenlomisto ja tehostamista. "Rautaruukki 2000"- investoinliohjelma on EIP:n lovoitteiden mukainen edistäessään teollisuuden kilpailuliykyä, ympäristönsuojelua ja energion säästöä. Teräsleollisuuden alalia myös Imatra Steel kuuluu EIP:n asiakkaisiin. ElP edistää ympäristönsuojelua ja energion tehokasta käyttöä osallistumalla Melsä-Botnian Joutsenon sellulebtaan modernisoinnin rahoittamiseen. Kemijoki Oy.lle myöntämällään lainalla ElP on ollut mukana rahoittamassa Kemijoen vorrella olevien vesivoimaloiden nykyaikaistamista. Kuntarahoitus Oy.lle myöntämänsä puileluoton kautta ElP on mukana rahoittamassa Rovaniemen maalaiskunnassa sijailsevaa uutta joulupukin fantasiamaata - kallioan louhittua Santa Parkia, joka edistää Lapin matkailua. ElP an myöntänyt valtion infrastruktuurihankkeisiin lainoja noin 6,5 miljardia markkaa. Rahoitetut lie- ja rautatiehankkeet kuuluvat kaikki TEN-verkostoon ja osa pohjoismaisia pääkaupunkeja yhdistävään nk Pohjolan kolmioon. Helsinki- Vanlaan lenlaasemalla käynnissä oleval suuret investoinnit rahoitetaan mm. ElP-lainalla. Työllisyyden ja kasvun edistömiseksi Euraopassa ElP an saanut omistajiltaan tehtäväksi osallislua päöomasijoituksillo PK-yritysten kehittämiseen. Ensimmäisenä operaationa Suomessa ElP an mukana rahoittamassa CapManin hallinnoiman rahaston investointeja PK-yrityksiin. EUROOPAN INVESTOINTIPANKKI Euroopon Unionin ponkki "^èà^je ^^ ^

3 PAINOPISTEALUEET TAVOITTEENA TASAPAINOISEMPI TALOUDELLINEN KEHITYS Liikenne, televiestintä ja Euroopan loajuiset infrastruktuuriverkot (TEN-honkkeet) ElP rohoittoo hankkeita, jotka edistövät integroatioto Eurooposso, mm. teiden jo routoteiden, siltayhteyksien, lentoosemien, satamien, televiestintäverkkojen sekö energion jokeluverkostojen uudistomisto ja laajentamista. Energiohonkinnon vormistominen Ponkki holuoa olla mukono edistämässä EU:n tovoitteito energion alalia: energion saatovuuden vormistominen, omien energiavarojen kehittäminen, energion sööstäminen jo tuonnin monipuolistominen. Ympäristönsuojelu Ilmonsoosteiden vähentäminen, jätevesien käsittely, vesihuollon vormistominen, moo-olueiden suojelu, metsitys, kulttuuriperinnön säilyttäminen. Terveydenhuolto ja koulutus Terveydenhuolto- ja koulutusverkostojen laajentaminen ja nykyaikoistominen. Kilpailukyvyn parontominen ja Euroopon teollisuuden yhdentyminen Huipputeknologion köytön laajentamista toi eri EU-maisso toimivien yritysten völistö yhteistyötä edistävien investointien rahoitus. Pienet ja keskisuuret yritykset Teollisuus- ja palvelusektorin pienten ja keskisuurten yritysten toteuttamio investointeja rahoitetaan völillisesti pankkien ja rohoituslaitosten kautta myönnettävien EIP:n globaalilainojen, puiteluottojen, ανυιια. Riskipäöomarohoitusto Uusi toimintomuoto on EIP:n ryhtyminen innovotiivisten ja voimokkoasti kosvusuuntoutuneiden pk-yritysten riskirohoittojaksi. Rahoitus toteutetoon läheisessä yhteistyössä jösenvoltioiden pankkien ja rohoituslaitosten sekä riskipöäomayritysten konsso. Myös EU:n ulkopuolella Pöäoso, noin 90 prosenttia, EIP:n luotonannosta kohdistuu jäsenmoihin, mutto pankki rohoittoo myös investointeja Euroopan unionin ulkopuolella. Noin 120:ssä moosso unionin ulkopuolella ponkki on pitkäaikoisilla loinoillaon mukono toteuttomasso EU:n yhteistyö- ja ovustuspolitiikkoa nöiden maiden kehittymisen edistömiseksi. Ponkki rohoittoo investointeja EFTA-moisso, Keski- ja Itö-Euroopossa mm. Boltian moisso, Välimeren moisso, Afrikosso, Aosiosso ja Latinoloisesso Amerikosso. ElP ponostao erityisellö rohoitusjörjestelmällä (Pre-occession Focility) mm. liikenteen, tietoliikenteen, ympäristönsuojelun ja teollisuuden kehittömiseksi torkoitettujen investointien rahoittamiseen Keski-ja Itä- Euroopon EU-jösenyyshakijamaissa. Myös suomolaisio investointeja ulkomoillo ElP on myös rohoittanut suomaloisten yritysten investointeja ulkomoillo, esimerkiksi UPM-Kymmenen ja Enso-Gutzeitin investointeja Isossa-Britonniosso ja Saksassa kuten myös Metron investointeja Egyptissö.

4 LAINAEHDOT ElP rohoittoo suurempio honkkeito yksittäisillä lainoilla joko suoroon toi yhteistyössä muitten rohoituslaitosten konssa. Pienempiö investointeja voidaon rohoittoo poikollisten pankkien tai muiden rohoituslaitosten völityksellö nk. globaalilainojen, puiteluottojen, koutto. ElP voi antoo rohoituksensa honkkeeseen osano "rahoituspakettio", joko kootaon kiinteässö yhteistyössä muiden pankkien konsso. YKSIHAISET LAINAT GLOBAALILAINAT Kuka voi loinota: Yksityiset ja julkiset hankkeiden toteuttojat mukoonlukien ponkit Loinon määrä: Suoraon EIP:n konsso voidaon neuvotella lainoista, joiden suuruus on vähintään noin ECU/Euro 25 miljoonaa ja vostoo enintöön 50 prosenttia hankkeen investointikustonnuksisto. Noin milj. lainoihin otetoon kantoo topouskohtoisesti. Laina-oiko: Teollisuuden alalia korkeintaon n. 12 vuotta, infrostruktuurin olollo jopa 20 vuotto toi sitökin enemmön. Valuutot: EU-moiden voluutot, mutto myös multa voluuttojo, kuten Yhdysvoltain dollari. Japanin jeni ja Sveitsin frangi, loinanottajon toivomusten mukoon. Loino voidoon nostoo yhtenä toi useompono valuuttono. Puiteluotot toi globaaliloinot annetoon ponkeille tai muille rohoituslaitoksille, jotko loinoavot varot edelleen EIP:n omien perusteiden mukoon volittoviin pieniin ja keskisuuriin investointihonkkeisiin. Tässä yhdistyvöt toisaalta ElP:n varot ja sen porhaosto mahdollisesto luottokelpoisuudesta pööomomorkkinoilla sootovo etu ja toisaalta välittäjöpankkien poikallistuntemus. Kyseeseen voivot tulla yritysten investoinnit sekä poikollisten viranomaisten investoinnit pienempimuotoisiin infrostruktuuriprojekteihin (esim. energiantuotonto, jätehuolto jne.). Kuka voi loinota: Yritys jollo on enintöön 500 työntekijöö ja enintöön ECU 75 miljoonan köyttöomoisuus. Korko: Kiinteö tai voihtuvo korko. Takoisinmaksu: Yleensä puolivuosittoin toi vuosittoin; hankkeen rokennusvoiheen ojoksi sovitoon kuitenkin lyhennysvapoosto ojosto päöoman takoisinmoksulle. Myös bullet- eli kertomoksuloinoja. Moksut: Käsittelymaksujo,luottovaraus-provisioita ja multo moksuja ei yleensä perita. Tekninen ja taloudellinen projektiorviointi: ElP arvioi mohdollisesti rahoittamienso projektien toloudellisio, rohoituksellisio jo teknisiö edellytyksiö sekö niiden ympöristövoikutusto. Arviointia suorittoo työryhmä joko koostuu pankin omista eri olojen asiontuntijoisto - yleensä mukono on osiokosvostoavo, insinööri ja ekonomisti. ElP tokao että kaikki tiedot projektista sekä pankin ja osiakkoon völinen yhteistyö kösitellöän luottamuksellisesti. Hankkeiden tulee töyttöö voimosso olevat ympäristö- sekä kilpoiluttamismööröykset. Hankkeet: Uudet köyttöomaisuushonkkeet, joiden päöomoinvestointikustonnukset ovot enintöön ECU 25 miljoonaa. Loinon määrä: Enintöön 50 prosenttio hankkeen investointikustonnuksisto. Laino-aiko on 5-12 vuotta (uusille rokennushonkkeille poikkeuksellisesti 15 vuotta), johon sisöltyy useiden vuosien mittoinen lyhennysvopoo oiko pööomon tokoisinmoksulle. Loino voidoon ontoa ecuino/euroina, jonkin EUmoon voluuttana toi muuna valuuttono. Välittöjöponkki voi pyydettöessö itse myöntöö honkkeeseen lisärohoitusta. Vakuus/korko: Neuvotelloon välittöjäponkin konsso. Vorojen nostominen: Völittöjöpankin kautta. Välittöjä-rohoituslaitokset Suomessa: Kero Oy, Kuntarahoitus Oy ja Osuuspankkien Keskuspankki Oy (ryhmön konttorit).

5 TÀMÀ ON EUROOPAN INVESTOINTIPANKKI (ElP) ElP on Euroopan unionin ponkki, jonko tehtävänä on edistöö integraotiota sekä tosopoinoisto taloudellisto kehitystö ja kosvuo Euroopasso. ElP myöntöö pitkäaikoisia lainoja uusinvestointeihin nun julkisen kuin yksityisen sektorin piirissö. Köytönnössö rahoitusta voidoon myöntöö moniin erilaisiin investointeihin koikillo talouselömön aloilla. Pääoson voroistaon rohoitustoimintoonsa varten ElP honkkii pääomamorkkinoilto. Pankin korkea luottokelpoisuus, AAA, mohdollistoo voroinhankinnon erittäin edullisin ehdoin. Pankin laino-osiakkaot hyötyvöt edullisesto voroinhankinnosta siten, etto ponkki lainoo honkkimonso varot eteenpöin lisöten ottolainouskorkoon voin kopean morginoolin pankin omien toimintokulujen kottomiseksi. EU-instituutiono ponkki tekee läheistö yhteistyötä erityisesti EU-komission kanssa. Ponkkino ElP toimii tiiviisti yhteistyössä kansainvälisen ponkki- ja rohoitussektorin konsso sekö voroinhonkinto- etto rohoitusosioisso. EU:n jösenvoltiot, jotko omistovot pankin, nimittövöt edustojonso korkeimpiin päötöksentekoelimiin: voltuustoon (yleensä voltiovarainministeri) ja hollintoneuvostoon (korkeasso osemosso olevia virkomiehiö). Jösenvoltiot ovat yhteisesti merkinneet pankin pöäomon, joka vuoden 1999 alusto on ECU/Euro 100 miljardia. Suomen osuus merkitystä pööomasta on 1,4 prosenttio. Vuonna 1997 ElP:n ontoloinous nousi 26 miljordiin ecuun, loinokannon ollessa ECU 142 miljardia. Voroinhonkinto oli runsaot 23 miljardia ecua. Tähön mennessö ElP on Suomessa rohoittanut koikkiaon noin 1,5 miljordillo eculla infrostruktuurihankkeito ja teollisuusinvestointejo. YHTEYSHENKILOT Claes de Neergoard Vorotoimitusjohtaja Puh.: Fox: Christopher Knowles Jaostopööllikkö Puh.: Fox: Mario-Luce Sampietro Asiokosvostoava Puh.: "^^àws Ari-Pekka Loitsoori Asiakosvostaova Puh.: Yleistietoa pankisto Monica Löfgren Tiedotusososto, Pohjoismaot Puh.; Fox: Euroopan investointipankki (ElP) 100, boulevord Konrad Adenouer L-2950 Luxemburg Tietoo EIP:stä myös Internetistö: printed by EIB 11/98

Euroopan investointipankki lyhyesti

Euroopan investointipankki lyhyesti Euroopan investointipankki lyhyesti Euroopan unionin rahoituslaitoksena tarjoamme rahoitusta ja asiantuntemusta terveen liiketoiminnan edellytykset täyttäviin kestävällä tavalla toteutettaviin investointihankkeisiin,

Lisätiedot

Tiedote I-2-000. Toiminta vuonna 1999. Euroopan investointipankki

Tiedote I-2-000. Toiminta vuonna 1999. Euroopan investointipankki Euroopan investointipankki I-2-000 Tiedote ί ^ I 1-2000 Ν 104 ISSN 1025-0905 Toiminta vuonna Varainhankinta (miljoonaa euroa) EIP keskitti toimintansa aluekehitykseen, laajentumiseen ja euron käyttöönottoon

Lisätiedot

2012 EIP-ryhmän Euroopan investointipankki www.eib.org info@eib.org Euroopan investointirahasto www.eif.org info@eif.org

2012 EIP-ryhmän Euroopan investointipankki www.eib.org info@eib.org Euroopan investointirahasto www.eif.org info@eif.org Toimintakertomus 2012 Ruotsalaisen korkeateknologian teollisuuskonserni Sandvikin tutkimus- ja tuotekehitystoiminta vahvistaa Euroopan asemaa teollisuusteknologiajohtajana. EIP tukee innovaatiotoimintaa

Lisätiedot

BULLETIN. pohjoismaiden investointipankki helmikuu 2003. Investoinneilla puhtaampaa energiaa

BULLETIN. pohjoismaiden investointipankki helmikuu 2003. Investoinneilla puhtaampaa energiaa BULLETIN pohjoismaiden investointipankki helmikuu 2003 Investoinneilla puhtaampaa energiaa Toimitusjohtajan katsaus Euroopan energiahuolto vaatii investointeja Matias Uusikylä»EU:n itälaajentuminen merkitsee

Lisätiedot

Euroopan näkymätön ala valokeilassa Euroopan komissio Yritys- ja teollisuustoiminta Yksikkö 1.4 Mekaaniset, sähkö- ja telelaitteet

Euroopan näkymätön ala valokeilassa Euroopan komissio Yritys- ja teollisuustoiminta Yksikkö 1.4 Mekaaniset, sähkö- ja telelaitteet NB-31-10-451-FI-C DOI:10.2769/67539 FI Euroopan näkymätön ala valokeilassa Euroopan komissio Yritys- ja teollisuustoiminta Yksikkö 1.4 Mekaaniset, sähkö- ja telelaitteet Metalliteollisuus http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/metalworking/index_en.htm

Lisätiedot

Rucola Plus - rahoitusselvitys

Rucola Plus - rahoitusselvitys Rucola Plus - rahoitusselvitys Tämän selvityksen tavoitteena on löytää rahoituskanavia matkailuyrityksille tai matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla. Rahoitusta

Lisätiedot

1 ledote. Vuoden 1998 toiminta. Sisällys. Euroopan investointipankki

1 ledote. Vuoden 1998 toiminta. Sisällys. Euroopan investointipankki I Euroopan investointipankki 1 ledote 1-1999 Ν:ο 100 ISSN 1025-0905 Sisällys Vuoden toiminta Tärkeimmät avainluvut Vuoden toiminta EIP ralioittaa Euroopan nykyaikaistamista ja suuntaa kurssin koliti uutta

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinohallinnon

Työ- ja elinkeinohallinnon Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen ohjelman toteuttamiseksi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 66/2009 Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen

Lisätiedot

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 201 EU:N TALOUSARVIO. Teuvo Junka

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 201 EU:N TALOUSARVIO. Teuvo Junka VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 201 EU:N TALOUSARVIO Teuvo Junka Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki 1999 ISBN 951-561-286-1 ISSN 0788-5016

Lisätiedot

www.pwc.com Laajakaistahankkeiden rahoitus huhtikuu 2011

www.pwc.com Laajakaistahankkeiden rahoitus huhtikuu 2011 www.pwc.com Laajakaistahankkeiden rahoitus huhtikuu 2011 Sisältö 1. Tausta ja tavoitteet slide 3 2. Rahoitusmallit / osakeyhtiö slide 10 3. Rahoitusmallit / osuuskunta slide 17 4. Rahoittajat ja vakuudet

Lisätiedot

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 1 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus SISÄLLYS KANSAINVÄLISTYMISEN JA KASVUN PALVELUT

Lisätiedot

BULLETIN. pohjoismaiden investointipankki heinäkuu 2004. Teema: Metsäteollisuus

BULLETIN. pohjoismaiden investointipankki heinäkuu 2004. Teema: Metsäteollisuus BULLETIN pohjoismaiden investointipankki heinäkuu 2004 Teema: Metsäteollisuus Toimitusjohtajan katsaus Metsäteollisuus tärkeä NIBille Ari Magg Kolmessa pohjoismaassa Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa metsäteollisuus

Lisätiedot

VESIHUOLLON LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET BALTIAN MAISSA, VENÄJÄLLÄ JA KESKI-AASIASSA. Markkinaselvitys

VESIHUOLLON LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET BALTIAN MAISSA, VENÄJÄLLÄ JA KESKI-AASIASSA. Markkinaselvitys VESIHUOLLON LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET BALTIAN MAISSA, VENÄJÄLLÄ JA KESKI-AASIASSA Markkinaselvitys Tekijä: Anu Hassinen Tilaaja: Green Net Finland ry Marraskuu 2003 SISÄLLYSLUETTELO LUETTELO TAULUKOISTA...

Lisätiedot

FI 2014. Erityiskertomus EUROOPAN TILINTARKASTUS TUOMIOISTUIN. nro

FI 2014. Erityiskertomus EUROOPAN TILINTARKASTUS TUOMIOISTUIN. nro FI 2014 nro 16 Erityiskertomus Alueellisia investointikehyksiä koskevien avustusten ja rahoituslaitosten myöntämien lainojen yhdistämisen vaikuttavuus EU:n ulkopolitiikan tukemisen kannalta EUROOPAN TILINTARKASTUS

Lisätiedot

Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia. Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy

Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia. Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy 1. Tuotannon ja tuotteiden kehityksen rahoitus Sisältö 1. Tuotannon ja tuotteiden kehityksen

Lisätiedot

inforegio EU:n koheesiopolitiikka 1988 2008: Sijoittaminen Euroopan tulevaisuuteen panorama Nro 26 Kesäkuu 2008

inforegio EU:n koheesiopolitiikka 1988 2008: Sijoittaminen Euroopan tulevaisuuteen panorama Nro 26 Kesäkuu 2008 fi inforegio panorama Nro 26 Kesäkuu 2008 EU:n koheesiopolitiikka 1988 2008: Sijoittaminen Euroopan tulevaisuuteen 1986 1992 1989 2008 1999 2003 1993 1997 1999 2002 1997 2001 2004 SISÄLLYS Alkusanat Dirk

Lisätiedot

EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus

EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus Miten EU auttaa pk-yrityksiä? Esipuhe 2 1. EU haluaa helpottaa tavaroiden ja palvelujen myyntiä ulkomaille 4 2. EU haluaa parantaa rahoituksen saantia 10 3. EU haluaa

Lisätiedot

Tekesin tukiohjelma pienten ja keskisuurten yritysten innovaatiotoimintaan

Tekesin tukiohjelma pienten ja keskisuurten yritysten innovaatiotoimintaan Tekesin tukiohjelma pienten ja keskisuurten yritysten innovaatiotoimintaan Tekesin tukiohjelma pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritys) innovaatiotoimintaan perustuu tiettyjen tukimuotojen toteamisesta

Lisätiedot

1) alijäämäsektorin rahoittaminen välittämällä varoja ylijäämäsektorilta (allokaatiofunktio)

1) alijäämäsektorin rahoittaminen välittämällä varoja ylijäämäsektorilta (allokaatiofunktio) RAHOITUSMARKKINOIDEN TEHTÄVÄT 1) alijäämäsektorin rahoittaminen välittämällä varoja ylijäämäsektorilta (allokaatiofunktio) - rahoitusmarkkinoilla luotto- ja rahoituslaitokset välittävät rahoitusta. Ne

Lisätiedot

Ajankohtaista Finnverasta - Aluejohtaja j Pauli Piilma. Puutuotealan neuvottelukunta 26.1.2010

Ajankohtaista Finnverasta - Aluejohtaja j Pauli Piilma. Puutuotealan neuvottelukunta 26.1.2010 Ajankohtaista Finnverasta - Aluejohtaja j Pauli Piilma Puutuotealan neuvottelukunta 26.1.2010 Finnvera Oyj 2 Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, jonka tavoitteena on edistää suomalaisten yritysten

Lisätiedot

Finnvera lyhyesti. Rooli ja toiminnan merkitys. Visio, arvot ja strategia. Rahoituspalvelut. Pääomasijoitukset. Terveyttäminen.

Finnvera lyhyesti. Rooli ja toiminnan merkitys. Visio, arvot ja strategia. Rahoituspalvelut. Pääomasijoitukset. Terveyttäminen. Finnvera Verkkovuosikertomus 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo 1 Finnvera lyhyesti 4 2 Rooli ja toiminnan merkitys 6 3 Visio, arvot ja strategia 12 4 Rahoituspalvelut 16 4.1 Lainat 18 4.2 Takaukset

Lisätiedot

Suppea esiselvitys Osuuskuntamallisen laajakaistahankkeen vastuut ja riskit kunnalle

Suppea esiselvitys Osuuskuntamallisen laajakaistahankkeen vastuut ja riskit kunnalle www.pwc.com Suppea esiselvitys Osuuskuntamallisen laajakaistahankkeen vastuut ja riskit kunnalle Sisältö Tausta ja tavoitteet slide 3 Osuuskuntamallin lainsäädännöllinen perusta slide 8 Rahoitus slide

Lisätiedot

Tartu tilaisuuteen kasva Venäjällä. Rakennusalan Venäjä-strategia

Tartu tilaisuuteen kasva Venäjällä. Rakennusalan Venäjä-strategia 2006 Tartu tilaisuuteen kasva Venäjällä Rakennusalan Venäjä-strategia Rakennusteollisuus RT ry Helsinki 2006 ISBN-10 952-5472-65-5 ISBN-13 978-952-5472-65-3 Kustantaja: Rakennusteollisuuden Kustannus RTK

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS 2012 Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 12 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-93-1490-4 (nid.) ISBN 978-952-93-1491-1 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten yritysten rahoitus Suomessa

Pienten ja keskisuurten yritysten rahoitus Suomessa VATT Muistiot 37 Pienten ja keskisuurten yritysten rahoitus Suomessa Valtter Louhivuori VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT VATT MUISTIOT 37 Pienten ja keskisuurten yritysten rahoitus Suomessa Valtter

Lisätiedot

Cleantech yritysten rahoitusmallit

Cleantech yritysten rahoitusmallit Cleantech yritysten rahoitusmallit Timo Linnainmaa ja Tarja Teppo Cleantech Invest Oy ISBN 951-563-535-7 http://www.sitra.fi Esipuhe Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on käynnistänyt vuonna 2005

Lisätiedot

Hankerahoitusta yrityksille kehitysmaissa ja Venäjällä

Hankerahoitusta yrityksille kehitysmaissa ja Venäjällä Hankerahoitusta yrityksille kehitysmaissa ja Venäjällä Asiantunteva kumppani yritysten kehitysmaahankkeisiin Finnfund on suomalainen kehitysrahoitusyhtiö, joka tarjoaa pitkäaikaisia investointilainoja

Lisätiedot

Pk-yritysten rooli Suomessa 1

Pk-yritysten rooli Suomessa 1 Pk-yritysten rooli Suomessa 1 1 Yritysten määrä on kasvanut 2 Yritystoiminta maakunnittain 3 Pk-yritykset tärkeitä työllistäjiä 4 Tutkimus- ja kehityspanostukset sekä innovaatiot 5 Pk-sektorin rooli kansantaloudessa

Lisätiedot

Yritysrahoituskysely SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND

Yritysrahoituskysely SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Yritysrahoituskysely 2012 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Sisällys Esipuhe 4 Yhteenveto 5 1. Aineisto 6 2. Rahoituksen hankinta 8 3. Rahoituksen hankinta-aikomukset 12 4. Rahoitusongelmat 14

Lisätiedot

bulletin heinäkuu 2000

bulletin heinäkuu 2000 bulletin heinäkuu 2000 Toimitusjohtajan katsaus Rahoituksen välittäjät NNIB tekee yhteistyötä muiden pohjoismaisten pankkien ja kansainvä- projektien rahoituksessa. Nämä kehitys- ja siirtymätalous- välittäjiä

Lisätiedot