13. Kansallinen Massaspektrometriasymposium

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "13. Kansallinen Massaspektrometriasymposium"

Transkriptio

1 13. Kansallinen Massaspektrometriasymposium Tampere Ohjelma Abstraktit

2 Ohjelma Torstai Kahvi ja ilmoittautuminen, Kristallisali 1. krs Olli Laine, Suomen Massaspektrometrian Seura Symposiumin avaus (auditorio, pohjakerros) Risto Kostiainen, Helsingin yliopisto Pienten endogeenisten yhdisteiden massaspektrometria Lounas, Kristallisali 1. krs. Ympäristö- ja elintarvikeanalytiikka Marika Jestoi, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Massaspektrometria ja elintarviketurvallisuus Sami Huhtala, Suomen ympäristökeskus Isotooppilaimennuksen soveltaminen orgaanisten yhdisteiden ympäristöanalytiikkaan Martin Söderström, Helsingin yliopisto Risiinitoksiinin tunnistus nestekromatografiamassaspektrometrilla Paavo Kalo, Helsingin yliopisto Lyhytketjuisten triasyyliglyserolien regioisomeerien määrittäminen Kahvi, alalämpiö Lääke- ja huumausaineanalytiikka Tiia Kuuranne, Yhtyneet Medix Laboratoriot Massaspektrometriset sovellukset dopinganalytiikassa Anna Pelander, Helsingin yliopisto Korkean erotuskyvyn lentoaikamassaspektrometria lääkeaineiden laajoissa seulonta-analyyseissa Marko Lehtonen, Itä-Suomen yliopisto Endogeenisten kannabinoidien määritys LC/MS/MS-menetelmällä alkoholistien post-mortem aivonäytteistä Anu Flink, Helsingin yliopisto Desorptioilmanpainefotoionisaatio takavarikoitujen huumausaineiden tutkimuksessa Cocktailtilaisuus, Juhlasali (2. krs.) 2

3 Perjantai Ron Heeren, AMOLF, Alankomaat Imaging mass spectrometry in biomolecular surface analysis Kahvi, alalämpiö Uudet massaspektrometriset tekniikat Anu Vaikkinen, Helsingin yliopisto Rf-viritteisellä VUV-lampulla tehokas ionisaatio mikroilmanpainefotoionisaatiossa Keith Compson, Waters Corporation Development of a lipidomic platform based on a hybrid quadupole time-of-flight (QTof) ion mobility mass spectrometer, Synapt G2 HDMS, for both targeted and non-targeted analysis Jonas Björklund, PerkinElmer Thermogravimetric analysis gas chromatography mass spectrometry (TGA-GC/MS) Lounas, Kristallisali 1. krs. Biomolekyylien massaspektrometria Janne Jänis, Itä-Suomen yliopisto Massaspektrometria rakennebiologian työvälineenä Outi Itkonen, HUSLAB Massaspektrometrisen hepsidiinimenetelmän validointi Heli Nygren, VTT Metabolomiikkamenetelmät maksan rasvoittumista kuvaavien merkkiaineiden etsimisessä ja validoinnissa Ebba Lindgren, LECO Corporation Metabolomics using Pegasus GC- and GCxGC-TOFMS Kahvi, alalämpiö Ilja Ritamo, SPR Veripalvelu Massaspektrometria ja kantasolujen pinnan glykomiikka Symposiumin päätös 3

4 Mass Spectrometry of Small Endogenous Molecules Risto Kostiainen Division of Pharmaceutical Chemistry, University of Helsinki The analysis of small endogenous compounds or metabolites has gained increasing interest during the last few years, since many of the endogenous compounds are the direct link between the regulation of genes and the physiological response of an organism to various environmental constraints. Metabolite levels are good variables to measure cell function, as they represent the downstream amplification of even small changes occurring in mrna levels or proteome. Recently, metabolomics has emerged as a powerful approach to systems biology, providing unique insight into the physiological effects of disease, drugs, toxicants or genetic alternations. The analysis of endogenous small compounds is challenging, since they cover thousands of compounds with various physical and chemical properties and they may exist at very low concentrations or the concentrations may vary several orders of magnitude. The matrices are complex causing extra challenge for the analytical methods. Mass spectrometry (MS) is in practice the only method for the measurement of endogenous compounds at low concentration levels in complex biological matrices. The advantages of MS include a wide dynamic range, the ability to measure large range of diverse molecules and good quantitative performance. The peak capacity, sensitivity and sample throughput determines the efficiency of a MS method. The recent developments in high resolution mass spectrometry and ultra performance liquid chromatography provides high peak capacity and detection of thousands of compounds in one sample. The peak capacity can be improved further by using 2-D separation methods such as GC-GC, LC-LC, and LC-ion mobility spectrometry (IMS) combined to MS. The sensitivity is highly dependent on an ionization technique, operational parameters and ion transmission. The most used ionization techniques in LC-MS are electrospray ionization (ESI), atmospheric pressure chemical ionization (APCI) and atmospheric pressure ionization (APPI) which covers large range of compounds from nonpolar to polar and from small to large molecules. These ionization techniques can be also used in GC in addition to commonly used electron ionization and chemical ionization. The sensitivity can be improved by improving ion transmission for example by using ion funnels. The recent developments in microchip technology have shown that analysis can be carried out from very small sample volumes making possible even single cell analysis. The high sample throughput is possible by using fast chromatography, microfluidics or IMS combined to MS. Recently introduced ambient MS provides fast analysis of small endogenous compounds without sample pretreatment from complex matrices. These techniques are also more suitable for MS imaging than MALDI, in which matrix disturbs analysis of compounds at low mass range. At present, the databases for metabolomics are incomplete and far from the wellannotated gene and protein databases. The databases are needed for identification of the compounds and to project metabolic pathways from genome sequence. Electron ionization spectral libraries are helpful for identification of volatile compounds analyzed by GC-MS. Some databases include high resolution or MS/MS data with list of known metabolite structural information. All these databases, however, are far from complete. Therefore there is still urgent need for universal metabolomics database, which is also the key to turn analytical data to metabolomic information. 4

5 Massaspektrometria ja elintarviketurvallisuus Marika Jestoi, Kati Hakala, Mervi Rokka Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Kemian ja toksikologian tutkimusyksikkö, Helsinki Ruoan laatu ja turvallisuus puhuttaa kuluttajia, tuottajia ja päättäjiä. Elintarviketurvallisuusvirasto Evirassa seurataan tutkimuksen ja valvonnan keinoin koko elintarvikeketjua, lähtien siemenistä, kasveista ja eläinten hyvinvoinnista aina varsinaisiin lopputuotteisiin saakka. Toimintaa ohjaa sekä EU että kansallinen lainsäädäntö. Massaspektrometria on laajasti mukana erilaisissa elintarviketurvallisuuteen liittyvissä tutkimuksissa ja analyyseissä. Johtuen tutkittavien yhdisteiden heterogeenisuudesta, sekä kaasukromatografiset (GC) että nestekromatografiset (LC) tekniikat ovat molemmat voimakkaasti edustettuna. Esimerkiksi ympäristöön ja eliöihin kertyvistä toksisista yhdisteistä useat pestisidit ja polyaromaattiset hiilivedyt analysoidaan tavallisesti GC/MS:llä kun taas esimerkiksi lääkeaineiden ja hometoksiinien analysoinnissa LC/MS on vallitseva tekniikka. Ominaispiirteenä elintarvike- rehu- ja kasvianalyyseissä on tutkittavien matriisien monimuotoisuus, tutkittavien analyyttien pienet pitoisuudet sekä useissa tapauksissa myös autenttisten nollamatriisien puute. Mitattavien yhdisteiden vaadittavat määritysrajat ovat usein pieniä, toisinaan jopa lähellä massaspektrometristen laitteiden suoritusrajoja. Tällöin analyysimenetelmien kehittämisessä riittää haasteita, vaikka käytössä olisi periaatteessa spesifiset ja selektiiviset LC/MS/MS- tai GC/MS/MS -tekniikat. Näytteen esikäsittely onkin erittäin tärkeässä osassa, etenkin kun tutkitaan pieniä pitoisuuksia hankalista, monimutkaisista matriiseista. Haasteellista sekä esikäsittelyn että analytiikan kannalta on myös yhä enenevä tarve kehittää kvalitatiivisia ja/tai kvantitatiivisia seulontamenetelmiä kymmenien - jopa satojen - yhdisteiden samanaikaiseen analysointiin. Esityksessä käydään läpi elintarvikkeista, rehuista ja biologisista näytteistä tehtävien massaspektrometristen analyysien ominaispiirteitä ja vaatimuksia. 5

6 Isotooppilaimennuksen (IDMS) soveltaminen orgaanisten yhdisteiden ympäristöanalytiikkaan Sami Huhtala, Noora Perkola Suomen ympäristökeskus, Laboratoriot, Tutkimus- ja innovaatiolaboratorio Johdanto. Isotooppilaimennustekniikan 1 (IDMS) käyttö on lisääntynyt massaspektrometri- laitteistojen yleistymisen myötä. IDMS-tekniikka parantaa vaikeista matriiseista tehtävien kvantitatiivisten tulosten laatua. Myös IDMS-tekniikan vaatimien massaleimattujen standardien ( 13 C- ja d-leimatut standardit) saatavuus on parantunut. Epäselvyyttä tulosten vertailuun aiheuttavat em. standardien kirjavat käyttörutiinit. Termistökään ei ole täysin vakiintunutta 2. Tässä työssä esitetään IDMS menetelmän soveltaminen yhden perfluoratun yhdisteen (PFC), perfluorooktaanisulfonaatin (PFOS), määritykseen ympäristönäytteistä ja massaleimattujen standardien erilaisten käyttövariaatioiden vaikutusta analyysitulokseen. PFCyhdisteet ovat pintakäsittelyaineita, joita on käytetty laajasti mm. paistinpannuissa, verhoilukankaissa ja ruokapakkauksissa (esim. Teflon, Goretex). PFC yhdisteiden on todettu esiintyvän laajasti ympäristössä. Materiaalit ja menetelmät. Työssä käytettiin erilaisia 13 C-leimattuja standardeja (Wellington Laboratories) PFOS:n kvantitatiiviseen määrittämiseen. Vesinäyte uutettiin käyttäen SPE-tekniikkaa. Kiinteän näytteen (liete) esikäsittelyyn käytettiin nesteuuttoa. PFOS määritettiin puhdistetuista uutteista UPLC-TQMS-laitteistolla (Waters) monitoroimalla yhdisteelle ominaisia siirtymiä (Multiple Reaction Monitoring, MRM). Näytteeseen ennen uuttoa lisättävää sisäistä standardia kutsutaan yleensä saantostandardiksi (surrogate), jonka vasteen perusteella arvioidaan esikäsittelyn onnistumista. Surrogaatin vasteen avulla voidaan tehdä myös analyyttien kvantitointi. Näytteeseen juuri ennen laiteanalyysiä lisättävää standardia kutsutaan yleensä laitestandardiksi (instrument standard), jonka vasteen avulla arvioidaan laitteen toimintaa ja matriisin vaikutusta analyytin vasteeseen. Termiä saantostandardi (recovery standard) käytetään myös sisäisestä standardista, joka lisätään näytteeseen ennen laiteanalyysiä ja usein sen vasteen avulla määritetään surrogaattina käytetyn yhdisteen saanto. Tulokset. PFOS oli mitattavissa molemmista näytteistä pitoisuuksissa 13,32 ng/l ja 13,35 ng/g (tulokset ovat saantokorjattuja). Saantostandardina (surrogaatti) käytettiin 13 C 4 -PFOS:a ja kvantitointiin laitestandardina (instrument standard) 13 C 8 -PFOS:a. Jos määritys tehtiin käyttäen saantostandardina 13 C 4 -PFDA:ta ja laitestandardina 13 C 8 -PFOS:a tulokset poikkeavat -43 % ja +66 % (vesi / liete). Jos puolestaan saantostandardina käytettiin 13 C 4 -PFOS:a ja laitestandardina 13 C 4 -PFOA:a, tulokset poikkeavat +2 % ja +2% (vesi / liete). Kun yhdisteen kvantitointi tehtiin surrogaatin 13 C 4 -PFOS avulla, olivat tulokset -13 % ja +4 % (vesi / liete) suuremmat kuin kvantitoitaessa laitestandardin 13 C 8 -PFOS avulla. Tämä osoittaa käytettävän sisäisen standardin ja käyttötavan voivan vaikuttaa analyysitulokseen. Kirjallisuusviitteet 1 Sargent M., Harrington C., Harte R., Guidelines for Achieving High Accuracy in Isotope Dilution Mass Spectrometry (IDMS), RS C, Tomy G., Halldorson T., Danell R., Law K., Arsenault G., Alaee M., MacInnis G., Marvin C., RCM 19, 2005,

7 Risiinitoksiinin tunnistus nestekromatografiamassaspektrometrilla Martin Söderström, Paula Vanninen Helsingin yliopisto, Kemian laitos, VERIFIN Johdanto. Risiini on ribosomeja inaktivoiva proteiinitoksiini (RIP), jota löytyy risiinikasvin (Ricinus communis) siemenistä. Risiinitoksiini on erittäin myrkyllinen ja siksi sitä on tutkittu potentiaalisena kemiallisena aseena. Lisäksi risiiniä viljellään laajamittaisesti siitä saatavan öljyn takia. Näistä syistä risiinitoksiini on lisätty kemiallisen aseen kieltosopimuksen valvottavien yhdisteiden listalle. Viime aikoina risiinitoksiinia on myös pidetty mahdollisena yhdisteenä käytettäväksi kemiallisessa terrorismissa. Kaikista näistä syistä risiinitoksiinille on kehitettävä luotettava ja selektiivinen analyysimenetelmä. Risiinin siemenissä on myös Ricinus communis Agglutinin (RCA) -proteiinia, joka on aminohappojärjestykseltään hyvin lähellä risiinitoksiinia. Kaikki saatavilla olevat risiinin vasta-aineet sitoutuvat ainakin osittain myös RCA:han, joten immunologisilla menetelmillä ei pystytä selektiivisesti tunnistamaan risiinitoksiinia. Massaspektrometrisella tunnistuksella taas voidaan tunnistaa yksinomaan digestoidulle (esim. käyttäen trypsiiniä) risiiniproteiinille tunnusomaiset peptidit. Materiaalit ja menetelmät. Menetelmien kehityksessä olemme käyttäneet affiniteettikromatografialla puhdistettua risiiniä sekä vertailuyhdisteinä kaupallisia RCAn sekä risiinin A- ja B-ketjujen standardeja. Määrityksissä olemme käyttäneet Thermo TSQ Quantum Ultra -kolmoiskvadrupolia sekä Finnigan LXQ -lineaari-ioniloukkua. Edelliseen oli liitetty UHPLC-tyyppinen Thermo Accela nestekromatografi ja jälkimmäiseen tavanomainen Finnigan Surveyor -nestekromatografi. Tulokset. Risiinin tunnistuksessa olemme käyttäneet kolmea lähestymistapaa: digestoitujen peptidien automaattinen haku LC MS/MS-ajosta tietokantaa vasten (ns. peptide mapping ), valittujen digestoitujen peptidien tunnistus UHPLC MRMmenetelmällä sekä molekyylipainon määritys LC MS-ajosta. Molemmilla LC MS/MS-menetelmillä voidaan risiinitoksiini tunnistaa luotettavasti niistä tryptisistä peptideistä, joissa se eroaa RCAsta. Lisäksi voidaan saada tietoa siitä ovatko A- ja B-ketju olleet liittyneenä toisiinsa. Molekyylipainon määrityksellä voidaan varmistaa kokonaisen toksiinin läsnäolo ja lisäksi nähdä sen erilaiset glykosyloituneet muodot. Mielestämme UHPLC-MRM soveltuu herkkyytensä, selektiivisyytensä ja nopeutensa ansiosta hyvin risiininäytteiden seulontaan. Menetelmää testattiin 2009 Robert Koch - instituutin järjestämässä risiinitoksiinin kansainvälisessä pätevyystestissä, johon osallistui yhteensä 17 laboratoriosta. Testin kuudesta näytteestä viiteen oli lisätty risiiniä pitoisuustasoilla 0,0001, 0,001, 10, 500 ja 1000 µg/ml. Kahdesta alimmasta näyteestä yksikään laboratorio ei pystynyt havaitsemaan risiiniä muilla kuin immunokemiallisilla menetelmillä (ELISA). UHPLC-MRM menetelmämme määritysraja oli testissä 0,08 2 µg/ml riippuen käytetyistä tunnistuskriteereistä, joihin esitelmässä myös otetaan kantaa. 7

8 Lyhytketjuisten triasyyliglyserolien regioisomeerien määrittäminen Paavo Kalo Helsingin Yliopisto, Soveltavan Kemian ja mikrobiologian laitos Johdanto. Maitorasvan lyhytketjuiset triasyyliglyserolit sisältvät runsaasti samamassaisia molekyyli-lajeja, regioisomeerejä ja asyyliketjuisomeerejä. Kallion ym. 1 kehittämää negatiivisten ionien kemiallisen ionisaation tandemmassaspektrometristä menetelmää, on käytetty useiden rasvojen ja öljyjen regioisomeerien rakenteiden määritykseen. Tällä menetelmällä ei kuitenkaan voida erottaa samamassaisia triasyyliglyseroleja toisistaan. Tarkastelen seuraavassa vaihtoehtoista julkaistua menetelmää, jossa lyhytkejuisten triasyyliglyserolien regioisomeerit on erotettu normaali-faasi nestekromatografialla ja tunnistettu ja kvantitoitu positiivisella sähkösumutus-tandem-massaspektrometrialla. 2 Materiaalit ja menetelmät. Voirasva kuivattiin alle 3.3 kpa:n vakuumissa. Randomisoitu voirasva saatiin vaihtoesteröimällä kuivattua voirasvaa ja 1% natriummetoksidi katalyyttiä 1 h C:ssa. NP-LC-ESI tandem MS. Kolonnit: 3 Phenomenex Luna 3 µm 100 x 2 mm silica-kolonnia sarjassa. Eluointiliuokset: heksaani (A), heksaani/metyyli-tert-butyylieetteri/ etikkahappo (B). Massaspektrometri: 3D ion trap Bruker Esquire LC MS. Reagenssiliuotin: kloroformi/metanoli/ammoniakki 20:10:3. Molaariset korjauskertoimet: Randomisoitua voirasvaa analysoitiin NP LC ESI MS:lla. 105 eri TAG ammonium adduktin ionikromatogrammia ekstrahoitiin MS datasta. Nämä samamassaisten TAG:ien ionikromatogrammit integroitiin ja samamassaiset TAG:it identifioitiin tandem MS:eistä. Näytteiden sisältämän sisäisen standardin (trinonanoiini) avulla laskettiin jokaisen integroidun piikin (jokaisessa ionikromatogrammissa) korjaamaton moolimäärä (pinta-ala moolimäärä). Pinta-ala-mol% laskettiin tietyn TAG lajin korjaamattomasta moolimäärästä ja kaikkien pinta-ala moolien summasta. Molaarinen korjauskerroin laskettiin jakamalla triasyyliglyserolin satunnaisjakaantuman mukaan laskettu mol% pinta-ala mol% :lla. Tulokset. ACN alueella tunnistettiin regioisomeerejä, joissa 2 tai 3 lyhyttä asyylia (C 2, C 4, C 6 ). Näiden osuus oli %. Esim. ACN 26:0:ssa tunnistettiin 12:0/10:0/4:0 (14:8:0/4:0), 16:0/6:0/4:0, 6:0/16:0/4:0, 18:0/4:0/4:0. ACN aluella tunnistettiin regioisomeerejä, joissa 1 lyhyt asyyli. Näiden osuus oli 37:5 %. Esim. ACN 36:1:ssä tunnistettiin 18:1/10:0/8:0,18:1/12:0/6:0+16:0/14:1/6:0+14:0/16:1/6:0+14:0/10:1/12:0+14:0/12:0/1 0:1, 18:1/14:0/4:0 (16:0/16:1/4:0+16:1/16:0/4:0), 16:0/18:1/2:0+18:1/16:0/2:0. Kirjallisuusviitteet 1 Kallio, H. ja Currie, G. Lipids , Kalo, P., Kemppinen, A. ja Ollilainen, V. Lipids , Kalo, P., Kemppinen, A., Ollilainen, V. ja Kuksis, A. Lipids , Kalo, P., Kemppinen, A., Ollilainen, V. ja Kuksis, A. Int J. Mass Spectrom ,

9 Massaspektrometriset sovellukset dopinganalytiikassa Tiia Kuuranne Dopingtestauslaboratorio, Yhtyneet Medix laboratoriot, Helsinki Kansainvälisestä dopingvalvonnasta vastaa Maailman Antidopingtoimisto (WADA), joka ylläpitää maailmanlaajuista antidopingsäännöstöä ja dopingnäytteitä analysoivien laboratorioiden valtuutus- eli akkreditointijärjestelmää. Dopingtestauslaboratorioiden toiminnan perustana ovat ISO/IEC17025 standardi, WADAn kansainvälinen laboratorio-standardi sekä toimintaa yksityiskohtaisemmin ohjaavat tekniset dokumentit. Akkreditoinnin säilyttäminen edellyttää laboratorioiden täyttävän henkilökunnan, tieto-taidon, työskentelytapojen ja laitteistojen suhteen WADAn asettamat laatuvaatimukset, WADAn eettisen koodin noudattamista, aktiivista tutkimus- ja julkaisutoimintaa sekä jatkuvaa virheetöntä osallistumista ulkoiseen laaduntarkkailuun. Vaikka verestä ja seerumista tehtävien dopinganalyysien määrä on kasvanut viime vuosina, tehdään testit pääasiassa virtsasta. WADA ylläpitää kiellettyjen aineiden ja menetelmien listaa, jonka yhdisteistä osa on kielletty kaikissa tilanteissa, osa ainoastaan kilpailutilanteessa. Listaa päivitetään vuosittain ja nimeltä mainittuja yhdisteitä on yli kolmesataa, mutta tunnettujen yhdisteiden aineenvaihdunnan ja uusien ns. designer-aineiden myötä analyyseissä seurattavien yhdisteiden lukumäärä on vielä paljon suurempi. Tämän vuoksi laboratorioilla on oltava käytössään tehokkaat seulonta-menetelmät kiellettyjen aineiden nopeaan ja luotettavaan havainnointiin pienestä näytemäärästä. Dopingtestauslaboratorioiden analytiikka perustuu suurelta osin kromatografisiin menetelmiin ja etenkin varmistusanalytiikassa yhdisteiden tunnistaminen tehdään ensisijaisesti massaspektrometrisesti. Menetelmät ovat perinteisesti perustuneet kaasukromatografis-massaspektrometrisiin (GC/MS) sovelluksiin, mutta anabolisten yhdisteiden, kortikosteroidien, proteiinin ja peptidien analytiikka on erityisesti hyötynyt nestekromatografis-massaspektrometristen (LC/MS) rutiinimenetelmien käyttöönotosta. Mahdollisuuksien mukaan laboratorioissa hyödynnetään myös korkean resoluution (HRMS) tai tandemmassaspektrometrian (MS/MS) sovelluksia riittävän herkkyyden saavuttamiseksi. Eräissä lentoaika-analysaattorisovelluksissa on kuvattu myös mittaus- ja tietojenkäsittelymenetelmien hyödyntämistä dopinganalytiikassa siten, että mikäli laboratoriot havaitsevat merkkejä uusien dopingyhdisteiden käytöstä, voidaan aikaisemmin kerätty kattava seulonta-analyysin mittaustieto käsitellä uudestaan sen sijaan, että vanhojen näytteitä jouduttaisiin jälleen analysoimaan. Dopinganalyysien tulosten tulkinnassa on identifioinnin lisäksi pystyttävä varmistumaan siitä, ettei löydös aiheudu poikkeavasta fysiologisesta tai patologisesta tilasta, joten erityisen haasteen asettavat sellaiset elimistön omat yhdisteet, joita voidaan käyttää dopingaineina. Esimerkiksi testosteronin dopingkäytön toteamiseen ei riitä pelkkä kvantitatiivinen määritys vaan synteettisen yhdisteen olemassaolo todetaan steroidiaineen-vaihdunnan kohdeyhdisteiden 13 C/ 12 C-isotooppien suhteesta ns. isotooppisuhdemassa-spektrometrilla (IRMS). 9

10 Korkean erotuskyvyn lentoaikamassaspektrometria lääkeaineiden laajoissa seulonta-analyyseissa Anna Pelander Helsingin yliopisto, Hjelt-instituutti, Oikeuslääketieteen osasto, Helsinki Johdanto. Tarkan massan mittaukseen perustuvat menetelmät pienten molekyylien tunnistamisessa yleistyvät. Lentoaikamassaspektrometriaa (TOFMS) käytettäessä nykylaitteiden rajoituksena on ollut keskinkertainen MS-erotuskyky: tyypillinen erotuskyky on suuruusluokkaa moolimassalle 600 Da. Jos tunnistettavien yhdisteiden moolimassojen ero on pienempi kuin laitteen erotuskyvyn asettama rajaarvo (pienille molekyyleille tyypillisesti suuruusluokka mda), ei tarkan massan mittausta voida käyttää tunnistamiseen: mittaustuloksen massavirhe on suuri summapiikkien muodostumisesta johtuen. Korkean erotuskyvyn TOFMS-laite on ollut markkinoilla vuodesta Esityksessä kootaan tulokset korkean erotuskyvyn TOFMS-laitteen testauksesta, ja pohditaan erotuskyvyn merkitystä analyysituloksen luotettavuuden näkökulmasta. Materiaalit ja menetelmät. Laite oli MaXis (Bruker Daltonik, Bremen, Saksa) korkean erotuskyvyn TOFMS. Laitevalmistajan spesifikaatio suorituskyvylle oli erotuskyky moolimassalle 922 Da (FWHM, puolikorkeuden leveyden perusteella laskettu). Testaukseen valittiin 460 yhdisteen vertailuainetietokannasta 8 kahden tai kolmen yhdisteen lähekkäin eluoituvaa yhdistelmää (yhteensä 17 yhdistettä, moolimassat Da), joiden tunnistaminen perinteisellä TOF-laitteella on vaikeaa tai mahdotonta johtuen moolimassojen pienistä eroista (23,5 mda tai pienempi). MaXiksen erotuskykyä arvioitiin kriittisten yhdistelmien suorasyötöllä (kaksi toistoa/yhdistelmä). Mittaustaajuuden vaikutusta erotuskykyyn, massatarkkuuteen ja isotooppijakauman vastaavuuteen arvioitiin 15 min gradienttierotuksessa PFP-kolonnilla mittaustaajuuksilla 1, 2, 5,10 ja 20 Hz (kolme toistoa/mittaustaajuus, kaikki yhdisteet samassa seoksessa). Tulokset. Testattaville yhdistelmille vaadittu teoreettinen erotuskyky vaihteli välillä Suorasyöttökokeissa mitatut erotuskyvyt (FWHM) vaihtelivat välillä Laitevalmistajan spesifikaatio oli realistinen ja uskottava. Mittaustaajuuskokeissa massatarkkuuden keskiarvo oli 0,33 ppm ja erotuskyvyn Mittaustaajuuskokeissa erotuskyvyn rinnakkaisten suhteellinen standardipoikkeama oli 1,8 %. Mittaustaajuus ei vaikuttanut erotuskykyyn, massatarkkuuteen tai isotooppijakauman vastaavuuteen. MaXiksen toiminta oli toistettavaa, ja kaikki kriittiset yhdistelmät voitiin tunnistaa vaikeuksitta sekä suorasyöttökokeissa, että mittaustaajuuskokeissa. 10

11 Endogeenisten kannabinoidien määritys LC/MS/MS-menetelmällä alkoholistien post-mortem aivonäytteistä Marko Lehtonen, 1 Hanna Malinen, 2 Petri Hyytiä, 2 Markus Storvik, 1 Merja Lakso, 3 Seppo Auriola, 1 Garry Wong, 3 James C. Callaway 3 1 Itä-Suomen yliopisto, Farmasian laitos, Kuopio 2 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki 3 Itä-Suomen yliopisto, Neurobiologian laitos, Kuopio Johdanto. Endogeeninen kannabinoidijärjestelmä (EC) on liitetty useaan fysiologiseen tilaan ja neurodegeneratiiviseen sairauteen. Alkoholin vaikutusta ECjärjestelmään on tutkittu eläinkokeilla, mutta alkoholin vaikutus ihmisen ECjärjestelmään ei ole laajemmin tutkittu. Tämän tutkimuksen tarkoitus oli kehittää kvantitatiivinen nestekromatografimassaspektrometrimenetelmä (LC/MS/MS) ECjärjestelmän ligandien määritykseen ja mitata alkoholistien post-mortem aivonäytteistä yleisimpien endokannabinoidien pitoisuudet. Materiaalit ja menetelmät. Tässä tutkimuksessa määritettiin kuuden eri aivoalueen endokannabinoidipitoisuudet Cloninger tyyppi 1 (n=9) ja tyyppi 2 (n=8) alkoholistien post-mortem näytteistä ja saatuja tuloksia verrattiin kontrolliryhmän (n=10) tuloksiin. Tutkittavat yhdisteet (n=9) eristettiin näytteestä lipofiilisille yhdisteille tarkoitetulla neste-nesteuutolla. Näytteen sisältämät analyytit erotettiin toisistaan isograattisella käänteisfaasinestekromatografialla ja detektoitiin elektrosprayionisaatio kolmoiskvadrupolimassaspektrometrillä. Menetelmän toimivuus ja luotettavuus tutkittiin selektiivisyys-, lineaarisuus-, toistettavuus-, oikeellisuus- ja saantokokeiden avulla. Lisäksi tutkittiin analyyttien säilyvyys. Tulokset. Tutkittavien yhdisteiden endogeenisyyden vuoksi menetelmän selektiivisyys tutkittiin mm. keinotekoisen matriisin, standardin lisäysmenetelmän, laimennossarjan, on-line infuusion ja in-source fragmentaation avulla. Lisäksi selektiivisyys osoitettiin C. Elegans matojen fat-3 mutantteilla, jotka eivät kykene tuottamaan pitkäketjuisia tyydyttymättömiä rasvahappoja. Kyseisiin rasvahappoihin kuuluu myös arakidonidihappo (20:4(n-6)), joka on rakenneosana kahdessa yleisimmässä endokannabinoidissa (2-arakidonyyliglyseroli ja anandamidi). Uuttomenetelmän saanto ja analyyttien säilyvyys olivat hyvät. Lisäksi menetelmällä saatiin toistettavia ja oikeellisia tuloksia testatuilla laadunvalvontapitoisuuksilla. Menetelmän dynaaminen alue oli riittävä tarkoitukseensa, ja yhdistettynä edellä mainittuihin menetelmä todettiin soveltuvaksi post-mortem aivonäytteiden endokannabinoidipitoisuuksien määrittämiseen. Analysoitaessa post mortem aivonäytteitä havaittiin tilastollisesti merkittäviä eroja endokannabinoidipitoisuuksissa kontrolliryhmän ja Cloninger tyyppi 1 ja 2 ryhmien välillä 1. Kirjallisuusviitteet 1 Lehtonen, M., Storvik, M., Tupala, E., Hyytiä, P., Tiihonen, J., ja Callaway, J.C., Eur. Neuropsychopharmacol. 20, 2010,

12 Desorptioilmanpainefotoionisaatio takavarikoitujen huumausaineiden tutkimuksessa Anu Flink, 1 Ulla-Maija Laakkonen, 2 Laura Aalberg, 2 Raimo A. Ketola, 3 Tiina J. Kauppila 1 1 Helsingin yliopisto, Farmaseuttisen kemian osasto, Helsinki 2 Keskusrikospoliisi, Rikostekninen laboratorio, Vantaa 3 Helsingin yliopisto, Lääkkeentutkimuksen keskus, Helsinki Johdanto. Desorptioilmanpainefotoionisaatio (engl. desorption atmospheric pressure photoionization, DAPPI) on erittäin nopea massaspektrometrin ionisaatiotekniikka, jolla voidaan tutkia yhdisteitä suoraan erilaisilta pinnoilta [1]. DAPPI:ssa käytetään lämmitettyä mikrosirua, joka suihkuttaa höyrystynyttä liuotin- ja kaasuvirtausta kohti näytettä. Näytteen pinnan komponentit desorboituvat lämmön vaikutuksesta, jonka jälkeen ionisoituminen tapahtuu kryptonlampun emittoimien fotonien avulla. Molemmissa tekniikoissa desorptio ja ionisaatio tapahtuvat massaspektrometrin ulkopuolella, mikä mahdollistaa näytteen liikuttelun analyysin aikana ja nopeuttaa näytteensyöttöä. Materiaalit ja menetelmät. Tässä työssä tutkittiin DAPPI:n soveltuvuutta takavarikoitujen huumausaineiden rutiinitestaukseen sekä kartoitettiin DAPPItekniikan mahdollisuuksia ja rajoituksia erilaisille näytematriiseille. DAPPI:lla analysoitiin mm. huumekasveja (khat, oopium, kannabis), sieniä, tabletteja ja jauheita. Näytteet analysoitiin pääasiassa sellaisinaan, ilman homogenisointia, uuttoa tai muuta esikäsittelyä. Öljymäisiä näytteitä pipetoitiin 1 µl talouspaperille, joka analysoitiin DAPPI:lla. Jauheet ripoteltiin kaksipuoliselle teipille ja analysoitiin siltä. Tulokset. DAPPI osoittautui nopeaksi ja yksinkertaiseksi menetelmäksi takavarikoitujen huumausaineiden analysoimisessa, joka nopeuttaa ja helpottaa erityisesti huumekasvien ja öljymäisten steroidiliuosten tutkimusta. Näytteen esikäsittely ei minkään näytteen kohdalla ollut tarpeen. Laitteen likaantuminen pystyttiin ehkäisemään säätämällä näytteen etäisyyttä massaspektrometrin suuaukosta. Likaantumista ei havaittu huolimatta näytteiden korkeista konsentraatioista ja useita kuukausia jatkuneista mittauksista. Kirjallisuusviitteet 1 Haapala, M.; Pól, J.; Saarela, V.; Arvola, V.; Kotiaho, T.; Ketola, R. Franssila, S.; Kauppila, T.J. ja Kostiainen, R. Anal. Chem. 79, 2007,

13 Imaging mass spectrometry in biomolecular surface analysis Ron M.A. Heeren FOM-Institute for Atomic and Molecular Physics, Science park 104, 1098 XG Amsterdam, The Netherlands The analysis of biological surfaces with imaging mass spectrometry is an analytical science that experiences a rapid growth as a result of many new fundamental insights and instrumental innovations. The prospect of a capability to directly analyze biomolecular distributions related to societal relevant diseases incited a huge interest by a number of new disciplines. Among those are biomedical sciences, molecular biology, genomic, proteomics and even systems biology. They all share a common interest: obtaining the quantitative spatial distribution of as many biomolecules as possible on a tissue surface preferably on a cellular level. Unfortunately there is no single technique that can provide all of this detail in concert. New, innovative methods are discussed that bring together experimental results from different imaging MS approaches, for example SIMS and MALDI. Combined they provide new molecular visualization tools for medical researchers. The common histological tools typically only provide generic morphological information unless immunohistochemistry is used to determine the distribution one specific known protein. Imaging mass spectrometry has evolved to bring these two disciplines, mass spectrometry and histology. This approach, sometimes referred to as molecular histology, can take great benefit from the use of either high resolution mass spectrometry or gas-phase ion mobility separation. Both approaches combined with imaging mass spectrometry can reveal new tissue details that remain hidden with conventional molecular imaging approaches. In this contribution we will discuss the development and applications of these new chemical microscopes. 13

14 Rf-viritteisellä VUV-lampulla tehokas ionisaatio mikroilmanpainefotoionisaatiossa Anu Vaikkinen, Markus Haapala, Risto Kostiainen, Tiina J. Kauppila Helsingin yliopisto, Farmaseuttisen kemian osasto, Helsinki Johdanto. Mikro-ilmanpainefotoionisaatio (µappi) 1 on miniatyrisoitu massaspektrometrian ionisaatiotekniikka, jota voidaan käyttää mm. yhdistettynä kapillaari- tai nanonestekromatografiaan. Tekniikassa näytevirta höyrystetään kuumennetussa mikrosirussa ja ionisaatioon käytetään 10 ev:n fotoneja emittoivaa kryptonpurkauslamppua kuten ilmanpainefotoionisaatiossa (APPI). Tässä tutkimuksessa on käytetty tehokasta radiotaajuusviritteistä (rf) fotoionisaatiolamppua aiemmin käytetyn tasajännitelampun (dc) sijaan ja vertailtu lamppujen ionisaatiotehokkuuksia. Materiaalit ja menetelmät. Tutkimuksessa vertailtiin dc-lampun ja rf-lampun tehokkuuksia positiivisten ja negatiivisten ionien tuottamisessa µappi:ssa eri liuottimia käytettäessä. Tutkittuja liuottimia ovat mm. APPI-dopantit asetoni ja tolueeni, heksaani ja metanoli sekä metanolin ja veden seos (1:1). Näytteenä oli positiivipuolella parasetamolin, nikotiinin, antraseenin, bentso[a]pyreenin, midazolamin, verapamilin, fluoreseiinin, tetrasyklonin ja testosteronin seos. Negatiivipuolella näytteenä oli parasetamolin, 1,4-dinitrobentseenin ja naftoehapon seos. Lamppuja vertailtiin myös ilmanpaine desorptiofotoionisaatiossa (desorption atmospheric pressure photoionization, DAPPI) 2. Tulokset. Rf-lamppua käytettäessä ionisaatiotehokkuus oli molemmilla polariteeteilla ja kaikkia tutkittuja liuottimia käytettäessä 1 3 kertaluokkaa suurempi kuin dclamppua käytettäessä. Analyyttien signaali kohina-suhteet eivät kuitenkaan kasvaneet rf-lamppua käytettäessä µappi:ssa, paitsi kun ns. dopanttia ei ollut läsnä. Rf-lampulla saatu korkeampi ionisaatiotehokkuus mahdollistaa SRM-mittaukset ja MS/MS-analyysit negatiivipuolella µappi:ssa kasvaneen ionisaatiotehokkuuden ansiosta. Myös DAPPI:ssa ionisaatiotehokkuus oli suurempi rf-lamppua ja kaikkia tutkittuja liuottimia käytettäessä ja DAPPI:ssa saatiin aiempaa suuremmat signaali kohina-suhteet negatiivipuolella. Dc-lamppu vaatii DAPPI:ssa ja µappi:ssa dopantin käytön, mutta rf-lampulla saadaan siis riittävä ionisaatiotehokkuus myös ilman dopanttia. Kirjallisuusviitteet 1 Kauppila T.J., Östman P., Marttila S., Ketola R.A., Kotiaho T., Franssila S., Kostiainen R., Anal.Chem., 76, 2004, Haapala M., Pol J., Saarela V., Arvola V., Kotiaho T., Ketola R.A., Franssila S., Kauppila T.J. ja Kostiainen R., Anal. Chem. 79, 2007,

15 Development of a lipidomic platform based on a hybrid quadrupole time-of-flight (QTof) ion-mobility mass spectrometer, Synapt G2 HDMS, for both targeted and non-targeted analysis Keith Compson, 1 Richard Lock, 1 John P Shockcor, 1 Jose M Castro-Perez, 1 Kate Yu, 1 Emma Marsden-Edwards, 1 Henry Shion, 1 Robert Vreeken, 2 Thomas Hankemeier 2 1 Waters Corporation, Milford, MA USA 2 The Netherlands Metabolomics Centre, Leiden, The Netherlands Lipids are broadly defined as any fat-soluble (lipophilic), naturally-occurring molecule, and include fats, oils, waxes, cholesterol, sterols, monoglycerides, diglycerides triglycerides, and phospholipids. The main biological functions of lipids are energy storage, as structural components of cell membranes, and as important signaling molecules. Mass spectrometry plays an important role in the study of lipid biochemistry. Recent technological advances have yielded hybrid instruments such as the quadrupole time-of-flight (QTof) ion-mobility mass spectrometer, Synapt G2 HDMS which is an ideal platform for lipid analysis. This instrument possesses clear analytical advantages over conventional tandem quadrupole and linear ion-traps in full scan sensitivity, mass accuracy, spectral resolution and fragmentation. It can also provide an added dimension of separation to the analysis via ion-mobility. With the hybrid QTof it is possible to conduct class specific precursor and neutral loss acquisitions over a single experimental run using an instrument acquisition mode called elevated-energy mass spectrometry (MSE). MSE is a term which is used to describe a strategy which performs data-independent fragmentation experiments. Both parent and product ions are measured in accurate mass mode. The specificity and reliability of this strategy allows us to use this technology as a 'shotgun' LC/MS approach to search for phospholipids, diacylglycerides (DAG) and trigacylycerides (TAG) in an unbiased robust manner. Applying this technology allowed the specific detection of intact molecular ions, precursor ions and neutral losses in either positive or negative ionization mode that upon collision-induced dissociation generated characteristic diagnostic fragment and neutral loss ions. For instance, in positive ion mode phosphocholines and sphingomyelins are readily detected as protonated molecular cations. Upon CID they both generate the m/z fragment ion corresponding to the polar head group, [(CH3)3N+C2H4OP(OH)2O]+. However, ions yielding structural information about the fatty acid side-chains are of low abundance and typically other solvents such as LiOH (post column or addition to the mobile phase) are used to obtain structural information about them. Utilizing the unique characteristics of the IMS sector of the instrument we are able to perform timealigned parallel fragmentation experiments which yield fragment ions that facilitate assignment of the fatty-acid side chains. In this presentation, a robust LC/MS platform for detection and characterization of multiple classes of phospholipids, diacylgylercides and triacylgylercides will be discussed and illustrated with data from extracted human plasma samples. 15

16 Thermogravimetric Analysis Gas Chromatography Mass Spectrometry (TGA-GC/MS) Greg Johnson, Jonas Björklund PerkinElmer, Johanneslundsvägen 2, Upplands Väsby, Sweden Introduction. Thermogravimetric analysis (TGA) measures the change in the weight of a sample as a function of temperature. A limitation of TGA is that it cannot identify what material is lost at a specific temperature. The analysis of gases evolved during a TGA experiment by gas chromatography mass spectrometry (GC/MS) provides laboratories with a way to identify the compound or groups of compounds evolved during a specific weight-loss event in a TGA analysis. This presentation discusses the utility of TG-GC/MS with an example application the identification of specific organic acids evolved during TGA analysis of switchgrass. Materials and methods. The instrumentation used in this study was a PerkinElmer Pyris 1 TGA interfaced to the PerkinElmer Clarus 600 GC/MS with the S- Swafer micro-channel flow splitting device. Results. TG-GC/MS is demonstrated to be a valuable technique in the separation and identification of complex mixtures of gas evolved during a TGA analysis. The S- Swafer device is demonstrated as a means to interface a TGA to GC/MS. The main benefits are its simplicity and the inertness of the entire sample path. 16

17 Massaspektrometria rakennebiologian työvälineenä Janne Jänis Itä-Suomen yliopisto, Kemian laitos, Rakennebiologian tutkimuskeskus (BCK), Joensuu Massaspektrometrian (MS) rooli rakennebiologian eli suurten biomolekyylien, erityisesti proteiinien rakennetutkimuksen työvälineenä on selvästi korostunut viime vuosina. Tästä hyvänä osoituksena on EU:n 7. puiteohjelman Instruct"-hanke, Euroopan laajuisen rakennebiologian infrastruktuuriverkoston kehittämiseksi, jossa yhtenä omana osa-alueenaan on MS. Käytetyistä tekniikoista erityisesti natiivi massaspektrometria (natiivi-ms), jossa proteiinimolekyylejä analysoidaan natiiveina (ei-denaturoituneina), on lisännyt menetelmän merkittävyyttä. Rakennebiologian tärkeimmiksi työvälineiksi on perinteisesti luettu röntgenkristallografia (XRD), ydinmagneettinen resonanssispektroskopia (NMR) ja kryoelektronimikroskopia (cryo- EM). MS täydentää erinomaisesti näistä menetelmistä saatavaa informaatiota, mutta myös paikkaa monia niiden merkittävistä puutteista. Perinteisesti proteiinien analysointi MS:lla tapahtuu käyttäen orgaanisia liuottimia (tai niiden vesiseoksia), jolloin proteiinimolekyylit denaturoituvat. Tämä on usein toivottavaa, sillä denaturoituneilla proteiineilla on yleisesti korkea ionisoitumistehokkuus ja lisäksi useasti varautuneet proteiini-ionit pilkkoutuvat tehokkaasti tandemmassaspektrometrian (MS/MS) menetelmillä. Näissä olosuhteissa proteiinit kuitenkin menettävät kolmiulotteisen laskostuneen rakenteensa sekä mahdolliset vuorovaikutukset muiden molekyylien kanssa. Natiivi- MS:ssa proteiinit mitataan käyttäen orgaanisten liuottimien sijasta puskuriliuoksia tai vettä. Tällöin ne säilyttävät natiivin laskostuneen rakenteensa, jolloin on mahdollista tutkia niiden vuorovaikutuksia peptidien, proteiinien, hiilihydraattien, nukleiinihappojen tai metalli-ionien kanssa tai selvittää rakenteissa tapahtuvia konformaatiomuutoksia. MS:n etuja muihin rakennebiologian menetelmiin verrattuna ovat sen ylivoimainen herkkyys, spesifisyys, heterogeenisuuden sietokyky sekä monipuolisuus. Lisäksi vuorovaikutusten stoikiometria on suoraan ja yksiselitteisesti määritettävissä. Perinteisessä proteomiikassa käytetyt menetelmät proteiinivuorovaikutusten tutkimiseksi (mm. hiivan 2-hybridi-tekniikka) ovat epäkäytännöllisiä (fuusioproteiinien tuotto), antavat huomattavan määrän vääriä positiivisia tai negatiivisia identifikaatioita ja ovat luonteeltaan kvalitatiivisia. Vuorovaikutusten stoikiometriasta tai proteiinikompleksien topologiasta ne eivät kerro mitään. Natiivi-MS vastaa erityisesti haasteisiin, joita on vaikea tai mahdoton ratkaista perinteisillä proteomiikan menetelmillä. Natiivi-MS:n menetelmät ovat myös automatisoitavissa, joten suuren mittakaavan analyysit ovat myös mahdollisia. Tässä esityksessä tarkastellaan MS:n käyttöä rakennebiologian monipuolisena työvälineenä, erityisesti käyttäen ultra-korkean erotuskyvyn laitteistoja. Esimerkkejä tarjotaan muun muassa rekombinanttiproteiinien laadun tarkkailusta, proteiiniproteiini-vuorovaikutusten karakterisoinnista sekä vety/deuterium (H/D)- vaihtoreaktioiden käytöstä proteiinien konformaatiomuutosten ja stabiilisuuden analysoinnissa. 17

18 Validation of a mass spectrometric method for hepcidin Outi Itkonen, 1,2 Esa Hämäläinen 1,2 1 HUS, HUSLAB, 2 Helsinki University, Department of Clinical Chemistry, Helsinki Introduction. The peptide hormone hepcidin is the key regulator in systemic iron homeostasis. It is synthesized mainly by the hepatocytes, secreted into blood and excreted into urine. Hepcidin expression is induced by high serum iron level and proinflammatory cytokines (IL-6), and suppressed by the so called erythroid factor. Hepcidin acts as a negative regulator of iron absorption by inducing the degradation of ferroportin, a protein which transfers iron from enterocytes to circulation. It also regulates the recycling of iron through macrophages. Hepcidin determination has a role in diagnosis of inflammation and iron deficiency anaemia, hemochromatosis, thalassemia, hepatitis and renal insufficiency. In clinical laboratories, serum hepcidin can be analyzed with a commercial ELISA method. Recently, Li et al. described an LC-MS method for hepcidin 1 and the method was validated according to FDA guidelines. Materials and methods. We have set up a slightly modified method of Li et al. 1 and validated this LC-MS assay for hepcidin using an Applied Biosystems API 4000 QTRAP mass spectrometer. In addition, we have analysed hepcidin levels in patients with inflammation and elevated serum C reactive protein (CPR) and in patients with suspected iron deficiency anaemia and elevated serum transferrin receptor (TfR) and the results were compared to the levels in healthy individuals. Results. The validation parameters of our method were: limit of detection 0.2 nmol/l, limit of quantification 0.4 nmol/l, within assay variation 2.5% - 5.0%, between assay variation 6.2% - 7.0%, recovery 102% - 120% and linear range nmol/l. Compared to healthy individuals, circulating hepcidin levels were increased in patients with increased CRP and the levels were low in patients with increased TfR as expected. Our method is convenient, robust and reliable. More than 50 samples can easily be analyzed per day. The method is thus well suited for serum hepcidin quantification in clinical laboratories. Reference 1 Li H et al. J. Pharmacol. Toxicol. Methods 59, 2009,

19 Discovery and validation of plasma markers of liver fat content: Metabolomics approach Heli Nygren, 1 Tuulikki Seppänen-Laakso, 1 Ismo Mattila, 1 Tuulia Hyötyläinen, 1 Anna Kotronen, 2 Matej Orešič, 1 Hannele Yki-Järvinen 2 1 VTT Technical Research Centre of Finland, Tietotie 2, Espoo, FI VTT, Finland 2 Department of Medicine, Division of Diabetes, University of Helsinki, Helsinki, Finland Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) is the most common liver disorder in affluent societies, representing the hepatic metabolic consequence. It is in many cases is linked to obesity or overweight. At present, there is a lack of accurate and sensitive diagnostic tests for NALFD that do not involve invasive procedures. For the development of diagnostic tools for NALFD information on the metabolic profiles associated with the NALFD is important. In this study, potential biomarkers for the prediction of liver fat content in NAFLD were studied using two analytical platforms, covering large range of lipids and polar metabolites. Sample set included over 900 plasma samples from ~800 individuals, which were divided into discovery and validation groups. Liver fat content was measured using proton magnetic resonance spectroscopy or histology. In addition, detailed clinical information was available for all subjects. For determination of molecular lipids, ultra high performance liquid chromatography-quadrupole-time-of-flight mass spectrometry (UPLC-QTOFMS) was applied. For further identification of unknown lipids, fractions collected from UPLC run were infused to a LTQ-Orbitrap mass spectrometer by a TriVersa Nanomate using chip-based nanoelectrospray in positive and negative ionisation mode. Identifications were based on the exact mass and MS 2 and MS 3 spectra. For the determination of polar metabolites, comprehensive two-dimensional gas chromatography-time-of-flight mass spectrometry (GCxGC-TOFMS) was used. Statistical analyses were performed using a freely available R package. In the discovery series of samples several lipids, including many triacylglycerols, and several amino acids were found to significantly correlate with liver fat content. On the contrary a strong negative correlation was observed with certain phospholipids. Using these marker lipids in addition to the routinely available clinical and laboratory data may increase the accuracy of the prediction of liver fat content in NAFLD. The validation series of samples will be used to confirm these results. 19

20 Metabolomics using Pegasus GC- and GCxGC-TOFMS Ebba Lindgren, 1 Lorraine Kay 2 1 LECO Corporation Svenska AB, Upplands Väsby SWEDEN 2 LECO Corporation UK, Manchester UK Samples analysed in metabolomic studies are by their very nature extremely complex. The ability to detect biomarkers of disease from samples such as human breath, blood and urine or uncover metabolites in plants that have potential medicinal properties is an exciting concept. However, the complete metabolite characterization of a biological system is an enormous challenge for any analyst irrespective of the starting material. Gas Chromatography coupled to Mass Spectrometry (GCMS) is an ideal tool that can assist in the huge task of analysing the metabolites in these various matrices. Nonetheless, following chromatographic separation of thousands of compounds and dozens of different chemical families, identification and quantification is also necessary. Although GCMS is widely used in this field many methods are limited in their capacity to give anything more than target analysis in a single chromatographic run. Modern methods that use Time of Flight mass spectrometers (TOFMS) such as GC- & GC GC-TOFMS vastly increase the information gleaned from a single sample injection and help to fill this gap [1]. Dallüge et al. [2] reported that only detectors able to acquire fifty or more spectra per second enable effective reconstruction of the two dimensional chromatogram and subsequent quantification. Currently, the only compatible MS is time-of-flight mass spectrometry (TOFMS). Additionally, O Hagan et al have reported the optimisation, automation and high throughput essential for metabolomic studies using GC-TOFMS [3] & GC GC-TOFMS [4]. Furthermore, Dallüge et al. [5] and Shellie et al. [6] concluded that GC GC TOFMS provides a reliable basis for the automated analysis of complex samples. It is possible to achieve both non-target and target analysis in one sample run by acquiring all the peak information initially. Once data are acquired they are processed accordingly, whether this be looking for specific biomarkers or alternatively to provide metabolic profiles/footprints in order to search for unexpected or unknown metabolites. Both GC- & GCxGC-TOFMS as tools for metabolomic analyses are discussed here. [1] P. J. Schoenmakers, J.L.M.M. Oomen, J. Blomberg, W. Genuit, G. Van Velzen, J. Chromatogr. A., 892 (2000) 29 [2] J. Dallüge, R.J.J. Vreuls, J. Beens. U.A.Th. Brinkman, J. Sep. Sci., 25 (2002) 201 [3] S. O Hagan, W.B. Dunn, M. Brown, J.D. Knowles, D.B. Kell. Anal. Chem. (2005), 77, [4] S. O Hagan, W.B. Dunn, J.D. Knowles, D. Broadhurst, R. Williams, J.J. Ashworth, M. Cameron, D.B. Kell. Anal. Chem. (2007), 79, [5] J. Dallüge, L.L.P. van Stee, X. Xu, J. Williams. J. Beens, R.J.J. Vreuls, U.A.Th. Brinkman, J. Chromatogr. A, 974 (2002) 169 [6] R. Shellie, Ph, Marriot, J. Flavour Fragr. 18 (2003)

Massaspektrometria ja kliiniset proteiinibiomarkkerit

Massaspektrometria ja kliiniset proteiinibiomarkkerit Massaspektrometria ja kliiniset proteiinibiomarkkerit 1 Leena Valmu FT, Dosentti, R&D Manager The world leader in serving science MS ja kliiniset proteiinibiomarkkerit Biomarkkereiden massaspektrometria

Lisätiedot

Huumetestauksen tekniikkaa

Huumetestauksen tekniikkaa Huumetestauksen tekniikkaa SKKY ry:n ja Sairaalakemistit ry:n syyskoulutuspäivät 1.11.2013, Helsinki FT Antti Leinonen Huume-, lääkeaine- ja dopinganalytiikan yksikkö Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy Huumetestien

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN POSTI GROUP CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN TIINA KATTILAKOSKI POSTIN TALOUDEN SUUNNITTELU Mistä lähdettiin liikkeelle? Ennustaminen painottui vuosisuunnitteluun

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ

3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ Puhe ja kieli, 27:4, 141 147 (2007) 3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ Soile Loukusa, Oulun yliopisto, suomen kielen, informaatiotutkimuksen ja logopedian laitos & University

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

SEMINAARI SFS:SSÄ UUDET YHTEISET STANDARDIT YMPÄRISTÖANALYTIIKKAAN? 13.5.2014 PENTTI MANNINEN

SEMINAARI SFS:SSÄ UUDET YHTEISET STANDARDIT YMPÄRISTÖANALYTIIKKAAN? 13.5.2014 PENTTI MANNINEN SEMINAARI SFS:SSÄ UUDET YHTEISET STANDARDIT YMPÄRISTÖANALYTIIKKAAN? 13.5.2014 PENTTI MANNINEN PROJECT HORIZONTAL (1) Euroopan komission rahoittama hanke, jonka puitteissa oli tarkoitus luoda yhtenäisiä

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Referenssimenetelmä, mikä se on?

Referenssimenetelmä, mikä se on? Referenssimenetelmä, mikä se on? Määritelmä Referenssimenetelmällä tarkoitetaan menetelmää, jonka arvioitu mittaustarkkuus on pieni verrattuna sen loppukäytön vaatimuksiin. Referenssimenetelmän tarkkuus

Lisätiedot

LX 70. Ominaisuuksien mittaustulokset 1-kerroksinen 2-kerroksinen. Fyysiset ominaisuudet, nimellisarvot. Kalvon ominaisuudet

LX 70. Ominaisuuksien mittaustulokset 1-kerroksinen 2-kerroksinen. Fyysiset ominaisuudet, nimellisarvot. Kalvon ominaisuudet LX 70 % Läpäisy 36 32 % Absorptio 30 40 % Heijastus 34 28 % Läpäisy 72 65 % Heijastus ulkopuoli 9 16 % Heijastus sisäpuoli 9 13 Emissiivisyys.77.77 Auringonsuojakerroin.54.58 Auringonsäteilyn lämmönsiirtokerroin.47.50

Lisätiedot

EBM ja laboratorio. Kristina Hotakainen HY ja HUSLAB

EBM ja laboratorio. Kristina Hotakainen HY ja HUSLAB EBM ja laboratorio Kristina Hotakainen HY ja HUSLAB EBLM Arvioidaan laboratoriokokeiden vaikutuksia kliiniseen päätöksentekoon ja potilaan hoitotuloksiin mm. kliinistä epidemiologiaa, tilastotiedettä,

Lisätiedot

PIKAMENETELMÄT ELINTARVIKKEEN RASVAPITOISUUDEN MÄÄRITTÄMISESSÄ

PIKAMENETELMÄT ELINTARVIKKEEN RASVAPITOISUUDEN MÄÄRITTÄMISESSÄ PIKAMENETELMÄT ELINTARVIKKEEN RASVAPITOISUUDEN MÄÄRITTÄMISESSÄ Tutkija, FM Tiina Ritvanen Kemian ja toksikologian yksikkö Elintarviketurvallisuusvirasto Evira tiina.ritvanen@evira.fi Esityksen runko Johdanto

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia osallistumisesta EU projekteihin. 7. puiteohjelman uusien hakujen infopäivät 2011

Käytännön kokemuksia osallistumisesta EU projekteihin. 7. puiteohjelman uusien hakujen infopäivät 2011 Käytännön kokemuksia osallistumisesta EU projekteihin 7. puiteohjelman uusien hakujen infopäivät 2011 15.3.2010 07.09.2011 Markku Timo Ture Nikkilä T&K yritys, 8 henkilöä Elastopoli Oy PK-yritys, omistajina

Lisätiedot

Liuottimien analytiikka. MUTKU-päivät 2016, 16.3.2016 Jarno Kalpala, ALS Finland Oy

Liuottimien analytiikka. MUTKU-päivät 2016, 16.3.2016 Jarno Kalpala, ALS Finland Oy Liuottimien analytiikka MUTKU-päivät 2016, 16.3.2016 Jarno Kalpala, ALS Finland Oy RIG H T S O L U T I O N S R IGH T PA RT N ER Sisältö Terminologia Näytteenoton ja analysoinnin suurimmat riskit ja niiden

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

ProVent Rakennusmateriaaliluokituksen mukaiset emissiomittaukset

ProVent Rakennusmateriaaliluokituksen mukaiset emissiomittaukset TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-06584-09 15.9.2009 Rakennusmateriaaliluokituksen mukaiset emissiomittaukset Tilaaja: Suomen Pakkausmateriaalit TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-06584-09 1 (3) Tilaaja Suomen Pakkausmateriaalit

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Kemiallisten menetelmien validointi ja mittausepävarmuus Leena Saari Kemian ja toksikologian tutkimusyksikkö

Kemiallisten menetelmien validointi ja mittausepävarmuus Leena Saari Kemian ja toksikologian tutkimusyksikkö Kemiallisten menetelmien validointi ja mittausepävarmuus Leena Saari Kemian ja toksikologian tutkimusyksikkö Validointi Validoinnilla varmistetaan että menetelmä sopii käyttötarkoitukseen ja täyttää sille

Lisätiedot

LC-MS JA MASSASPEKTROMETRIAN MONET KÄYTTÖTARKOITUKSET KLIINISESSÄ KEMIASSA

LC-MS JA MASSASPEKTROMETRIAN MONET KÄYTTÖTARKOITUKSET KLIINISESSÄ KEMIASSA LC-MS JA MASSASPEKTROMETRIAN MONET KÄYTTÖTARKOITUKSET KLIINISESSÄ KEMIASSA Outi Itkonen Sairaalakemisti, dos. HUSLAB 11.2.2016 O. Itkonen 1 LC-MS LC: nestekromatografia näytteen komponenttien erottaminen

Lisätiedot

Näytön jäljillä CINAHL-tietokannassa

Näytön jäljillä CINAHL-tietokannassa BMF, Osaamisen ytimessä -kevätseminaari 13.4.2011 Maarit Putous, informaatikko Näytön jäljillä CINAHL-tietokannassa CINAHL Cumulative index to nursing and allied health literature 1981- viitteitä yli 3000

Lisätiedot

METELI-projekti lopetuskokous 12.4.2005

METELI-projekti lopetuskokous 12.4.2005 METELI-projekti lopetuskokous 12.4.2005 -hankkeen tavoite -keskeiset tulokset, kliininen ja kineettiset kokeet -johtopäätökset Hankkeen tavoite Tuottaa tietoa antioksidatiivisesti vaikuttavien, terveysvaikutteisten

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

7. Product-line architectures

7. Product-line architectures 7. Product-line architectures 7.1 Introduction 7.2 Product-line basics 7.3 Layered style for product-lines 7.4 Variability management 7.5 Benefits and problems with product-lines 1 Short history of software

Lisätiedot

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe etu Monikäyttöpaperi hoitaa useimmat pyyhintätehtävät Sopiva lasipintojen pyyhintään Sopii käsien kuivaamiseen Elintarvikekäyttöön hyväksytty Tork Easy Handling, pakkaus, jota on helppo kantaa mukana,

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T298/A01/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY ESPOTEL OY, TESTILABORATORIO ESPOTEL OY, TEST LABORATORY Tunnus Code Laboratorio Laboratory

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T013 Liite 1.03 / Appendix 1.03 Sivu / Page 1(8) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY TYÖTERVEYSLAITOS, LABORATORIOTOIMINTA FINNISH INSTITUTE OF OCCUPATIONAL HEALTH, LABORATORIES

Lisätiedot

3i Innova*ve Induc*on Ini*a*ve Fixing the broken heart Heikki Ruskoaho Farmakologian ja lääkehoidon osasto Farmasian *edekunta

3i Innova*ve Induc*on Ini*a*ve Fixing the broken heart Heikki Ruskoaho Farmakologian ja lääkehoidon osasto Farmasian *edekunta 3i Innova*ve Induc*on Ini*a*ve Fixing the broken heart Heikki Ruskoaho Farmakologian ja lääkehoidon osasto Farmasian *edekunta www.helsinki.fi/yliopisto 1 Sydänlihasvaurion yleisin syy on sydäninfark*

Lisätiedot

Suomen ja korkeatasoisen tutkimuksen kohtalonyhteys. Raimo Sepponen, prof. Elektroniikan laitos Sähkötekniikan korkeakoulu Aalto yliopisto

Suomen ja korkeatasoisen tutkimuksen kohtalonyhteys. Raimo Sepponen, prof. Elektroniikan laitos Sähkötekniikan korkeakoulu Aalto yliopisto Suomen ja korkeatasoisen tutkimuksen kohtalonyhteys Raimo Sepponen, prof. Elektroniikan laitos Sähkötekniikan korkeakoulu Aalto yliopisto Nordic Innovation Monitor 2009 There is probably no historical

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Nordic Forum for Geostatistics 2007 Session 3, GI infrastructure and use of spatial database Statistics Finland, Population

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T297/A01/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY, TYPE APPROVAL Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite

Lisätiedot

Indoor Environment 2011-2015

Indoor Environment 2011-2015 Indoor Environment 2011-2015 18.4.2013 Risto Kosonen Ohjelma on investointinäkökulmasta edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti Työpaketti Kumulatiiviset kustannukset 1.5.2011 31.8.2012 Kumulatiiviset

Lisätiedot

The spectroscopic imaging of skin disorders

The spectroscopic imaging of skin disorders Automation technology October 2007 University of Vaasa / Faculty of technology 1000 students 4 departments: Mathematics and statistics, Electrical engineerin and automation, Computer science and Production

Lisätiedot

Transport climate policy choices in the Helsinki Metropolitan Area 2025

Transport climate policy choices in the Helsinki Metropolitan Area 2025 Transport climate policy choices in the Helsinki Metropolitan Area 2025 views of transport officials and politicians Vilja Varho Introduction Experts have doubts about whether sufficiently effective policies

Lisätiedot

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 -Jukka Lotvonen -Vice President, Government Solutions -NetHawk Oyj NetHawk Government Solutions PRIVILEGED Your Wireless Forces NetHawk in Brief - Complete solutions

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2012-11-30 1(5) CENELEC TC 9X Rautateiden sähkö- ja elektroniikkalaitteet S380-12 Safety (RAMS). Part 1: Generic RAMS process Esikuva: pren 50126-1:2012 S381-12 Safety (RAMS). Part 2: Systems

Lisätiedot

Making use of BIM in energy management

Making use of BIM in energy management BuildingEQ-Symposium in Berlin, October 1, 2009 Making use of BIM in energy management Tuomas Laine Olof Granlund Oy www.buildingeq.net Content BIM based tools for energy performance analysis and thermal

Lisätiedot

Perustelut HbA1c:n yksikön muutokseksi 1.1.2016 lähtien

Perustelut HbA1c:n yksikön muutokseksi 1.1.2016 lähtien Perustelut HbA1c:n yksikön muutokseksi 1.1.2016 lähtien Ilkka Penttilä Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos 70100 Kuopio Ilkka.penttila@uef.fi HbA1c ja diabeteksen komplikaatioriski Hemoglobin heterotetramer,

Lisätiedot

Helsinki Metropolitan Area Council

Helsinki Metropolitan Area Council Helsinki Metropolitan Area Council Current events at YTV The future of YTV and HKL On the initiative of 4 city mayors the Helsinki region negotiation consortiums coordinating group have presented that:

Lisätiedot

Farmaseuttisen kemian oppiaine

Farmaseuttisen kemian oppiaine Farmaseuttisen kemian oppiaine FARMASEUTTINEN KEMIA Tällä hetkellä noin 45 henkilöä työskentelee oppiaineessa farmaseuttinen kemia Professoreita (7) Senioritutkijoita (20) Tutkijoita (10) Teknistä henkilökuntaa

Lisätiedot

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP December 2011 SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS New Class Warnings

Lisätiedot

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hanketyöpaja LLP-ohjelman keskitettyjä hankkeita (Leonardo & Poikittaisohjelma) valmisteleville11.11.2011 Työsuunnitelma Vastaa kysymykseen mitä projektissa

Lisätiedot

Land-Use Model for the Helsinki Metropolitan Area

Land-Use Model for the Helsinki Metropolitan Area Land-Use Model for the Helsinki Metropolitan Area Paavo Moilanen Introduction & Background Metropolitan Area Council asked 2005: What is good land use for the transport systems plan? At first a literature

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Teollisuusautomaation tietoturvaseminaari Purchasing Manager, Hydro Lead Buyer, Industrial Control Systems 1 Agenda / esityksen tavoite

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo Windows Phone Module Descriptions Mikä on RekryKoulutus? Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja hankkia

Lisätiedot

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Kari Wirman 7.11.2013 Kari Wirman 21.11.2013 Kari Wirman, ICT-pooli Tieto Tieto on nyky-yhteiskunnan

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

Kvantitatiivisen PCR:n käyttö mikrobivaurion toteamisessa

Kvantitatiivisen PCR:n käyttö mikrobivaurion toteamisessa Kvantitatiivisen PCR:n käyttö mikrobivaurion toteamisessa Maria Valkonen, Kaisa Jalkanen, Martin Täubel, Anne Hyvärinen 31.3.2014 Sisäilmastoseminaari 2014 1 Tausta Asumisterveysoppaan mukaiset sisäympäristön

Lisätiedot

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa 1(11) pren ISO 15223-1 rev Medical devices - Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied - Part 1: General requirements Kansainvälinen valmisteluvaihe: 90/385/EEC,

Lisätiedot

EU:n tuulivoimateknologiaplatformin TPWIND:in aktiviteetit. TEKES tuulivoiman workshop 7.11.2013 Hannele Holttinen, VTT

EU:n tuulivoimateknologiaplatformin TPWIND:in aktiviteetit. TEKES tuulivoiman workshop 7.11.2013 Hannele Holttinen, VTT EU:n tuulivoimateknologiaplatformin TPWIND:in aktiviteetit TEKES tuulivoiman workshop 7.11.2013 Hannele Holttinen, VTT TPWind: rakenne 3 TPWIND linkki SET Plan The SET-Plan launched European Industrial

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa?

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Kerro meille datastasi työpaja 10.4.2013 Antti Auer Tietohallintopäällikkö Jyväskylän yliopisto Strateginen kehittäminen Johtamista, tutkimushallintoa

Lisätiedot

Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet

Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet Aalto yliopiston kauppakorkeakoulun tutkimus rahoittajina: TEKES, EK ja Teknologiateollisuus Erkki Ormala, Sampo Tukiainen ja Jukka Mattila http://urn.fi/urn:isbn:978-952-60-5881-8

Lisätiedot

Suomalaiset vahvuudet

Suomalaiset vahvuudet Suomalaiset vahvuudet Korkealaatuinen terveydenhuoltojärjestelmä Luotettavat terveydenhuollon rekisterit Väestöaineistot ja terveydenhuollon näytekokoelmat Geneettisesti homogeeninen väestö Kansainvälisesti

Lisätiedot

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Ostamisen muutos muutti myynnin Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Taking Sales to a Higher Level Mercuri International on maailman suurin myynnin konsultointiyritys. Autamme asiakkaitamme parantamaan

Lisätiedot

Research plan for masters thesis in forest sciences. The PELLETime 2009 Symposium Mervi Juntunen

Research plan for masters thesis in forest sciences. The PELLETime 2009 Symposium Mervi Juntunen Modelling tree and stand characteristics and estimating biomass removals and harvesting costs of lodgepole pine (Pinus contorta) plantations in Iceland Research plan for masters thesis in forest sciences

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10)

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10) RT 80260 EN May 1998 1 (10) AGREEMENT ON BUILDING WORKS This agreement template is based on the General Terms and Conditions of Building Contracts YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-7, KH X4-00241.

Lisätiedot

Data Quality Master Data Management

Data Quality Master Data Management Data Quality Master Data Management TDWI Finland, 28.1.2011 Johdanto: Petri Hakanen Agenda 08.30-09.00 Coffee 09.00-09.30 Welcome by IBM! Introduction by TDWI 09.30-10.30 Dario Bezzina: The Data Quality

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta

4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Päivitetty kauden 2010 sääntöihin Updated for 2010 rules Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen,

Lisätiedot

PRIMARY HPV TESTING IN ORGANIZED CERVICAL CANCER SCREENING

PRIMARY HPV TESTING IN ORGANIZED CERVICAL CANCER SCREENING PRIMARY HPV TESTING IN ORGANIZED CERVICAL CANCER SCREENING Veijalainen O, Kares S, Kujala P, Vuento R, TirKkonen M, Kholová I, Osuala V, Mäenpää J University and University Hospital of Tampere, Finland,

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

GOOD WORK LONGER CAREER:

GOOD WORK LONGER CAREER: Juhani Ilmarinen, Ville Ilmarinen, Pekka Huuhtanen, Veikko Louhevaara, Ove Näsman GOOD WORK LONGER CAREER: WORK WELL-BEING IN FINNISH TECHNOLOGY INDUSTRIES 2010-2015 Background Collective agreement between

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE November 7, 2014 Paula Kilpinen 1 7.11.2014 Aalto University

Lisätiedot

812336A C++ -kielen perusteet, 21.8.2010

812336A C++ -kielen perusteet, 21.8.2010 812336A C++ -kielen perusteet, 21.8.2010 1. Vastaa lyhyesti seuraaviin kysymyksiin (1p kaikista): a) Mitä tarkoittaa funktion ylikuormittaminen (overloading)? b) Mitä tarkoittaa jäsenfunktion ylimääritys

Lisätiedot

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 Jukka Kääriäinen 18.11.2015 VTT, Kaitoväylä 1, Oulu Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 - seminaari Teollinen

Lisätiedot

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Kemppi ARC YOU GET WHAT YOU MEASURE OR BE CAREFUL WHAT YOU WISH FOR HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Puolitetaan hitsauskustannukset seminaari 9.4.2008 Mikko Veikkolainen, Ratkaisuliiketoimintapäällikkö

Lisätiedot

Sähköjärjestelmän käyttövarmuus & teknologia Käyttövarmuuspäivä 25.11.2014

Sähköjärjestelmän käyttövarmuus & teknologia Käyttövarmuuspäivä 25.11.2014 Sähköjärjestelmän käyttövarmuus & teknologia Käyttövarmuuspäivä 25.11.2014 Jarmo Partanen, professori, Lappeenrannan yliopisto jarmo.partanen@lut.fi +358 40 5066 564 Electricity Market, targets Competitive

Lisätiedot

Ympäristöanalytiikan uudet sovellukset vesistöjen vierasaineiden määrityksessä

Ympäristöanalytiikan uudet sovellukset vesistöjen vierasaineiden määrityksessä Ympäristöanalytiikan uudet sovellukset vesistöjen vierasaineiden määrityksessä Joonas Jernberg, FM Lahden tiedepäivä 27.11.2012 27.11.2012 1 Esimerkkejä kemikaalien käytöstä torjunta-aineet 27.11.2012

Lisätiedot

Fungi infecting cultivated moss can also cause diseases in crop plants

Fungi infecting cultivated moss can also cause diseases in crop plants Fungi infecting cultivated moss can also cause diseases in crop plants SEMINAR ON PEST RISK ASSESSMENT 2-3 October 2012, Helsinki, Finland 9.10.2012 1 Fungi infecting cultivated moss can also cause diseases

Lisätiedot

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET.

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. Pekka Ollikainen Open Source Microsoft CodePlex bio Verkkosivustovastaava Suomen Sarjakuvaseura

Lisätiedot

Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti?

Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti? For professional use only Not for public distribution Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti? 08.02.2012 Jyrki Merjamaa, Head of Asset Management Aberdeen Asset

Lisätiedot

Pikamenetelmät ja niiden validointi

Pikamenetelmät ja niiden validointi Pikamenetelmät ja niiden validointi Ajankohtaista laboratoriorintamalla 10.10.2012, Helsinki FT, dos Mika Tuomola Pikamenetelmät Elintarviketurvallisuuden edistäminen hyödyntämällä nopeasti uusia tieteellisiä

Lisätiedot

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence JA CHALLENGE 18.-19.4.2013 Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence 12.11.2014 Challenges of the City of Turku What kind of city you would

Lisätiedot

BENTOMAP = Bentoniitti- ja tunnelin täyteainetutkimuksen osaamistason kartoitus

BENTOMAP = Bentoniitti- ja tunnelin täyteainetutkimuksen osaamistason kartoitus BENTOMAP = Bentoniitti- ja tunnelin täyteainetutkimuksen osaamistason kartoitus KYT puoliväliseminaari 26.9.2008 Leena Korkiala - Tanttu Tutkimuksen tavoitteet Sisältö Tutkimuksen sisältö ja rajoitukset

Lisätiedot

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto 2014 Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto Suomalaisen verkkokaupan arvo Verkkokauppatilasto sisältää kaiken verkkokauppaostamisen Kaikki

Lisätiedot

ELINPATOLOGIAN RYHMÄOPETUS MUNUAINEN

ELINPATOLOGIAN RYHMÄOPETUS MUNUAINEN ELINPATOLOGIAN RYHMÄOPETUS MUNUAINEN KYSYMYKSET: 1. Glomeruluksen rakenne. Mihin seikkoihin perustuu valikoiva läpäiseväisyys veri- ja virtsatilan välillä? 2. Glomerulusvaurion mekanismit A. Immunologiset

Lisätiedot

Making diversity manageable. Miradore. Käytännön kokemuksia rahoituksen hakemisesta. Tiistai 17.4.2012 Technopolis Vapaudenaukio / Lappeenranta

Making diversity manageable. Miradore. Käytännön kokemuksia rahoituksen hakemisesta. Tiistai 17.4.2012 Technopolis Vapaudenaukio / Lappeenranta Miradore Käytännön kokemuksia rahoituksen hakemisesta Tiistai Technopolis Vapaudenaukio / Lappeenranta Miradore Ltd Established in 2006, spin-off from UPM The story started already in 1995 from a burning

Lisätiedot

Reliable sensors for industrial internet

Reliable sensors for industrial internet Reliable sensors for industrial internet 21.5.2015 Anu Kärkkäinen, PhD Research Team Leader VTT Technical Research Centre of Finland anu.karkkainen@vtt.fi Click to edit Master Contents title style Click

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T013 Liite 1.03 / Appendix 1.03 Sivu / Page 1(8) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY TYÖTERVEYSLAITOS, ASIAKASRATKAISUT FINNISH INSTITUTE OF OCCUPATIONAL HEALTH, CLIENT SERVICES

Lisätiedot

HbA1c, tilannekatsaus ja SKKY:n suositus. Ilkka Penttilä Emeritusprofessori HbA1c-kierrosasiantuntija

HbA1c, tilannekatsaus ja SKKY:n suositus. Ilkka Penttilä Emeritusprofessori HbA1c-kierrosasiantuntija HbA1c, tilannekatsaus ja SKKY:n suositus Ilkka Penttilä Emeritusprofessori HbA1c-kierrosasiantuntija HbA1c, % vaiko mooli? Eli olemmeko vielä vanhassa 1960-luvun ajatusmaailmassa mg% vaiko uudessa mmol/l

Lisätiedot

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Arkkitehtuuritietoisku eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Esikysymys Kuinka moni aikoo suunnitella projektityönsä arkkitehtuurin? Onko tämä arkkitehtuuria?

Lisätiedot

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava VAALAN KUNTA TUULISAIMAA OY Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Liite 3. Varjostusmallinnus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 12.5.2015 P25370 SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations

Lisätiedot

WAMS 2010,Ylivieska Monitoring service of energy efficiency in housing. 13.10.2010 Jan Nyman, jan.nyman@posintra.fi

WAMS 2010,Ylivieska Monitoring service of energy efficiency in housing. 13.10.2010 Jan Nyman, jan.nyman@posintra.fi WAMS 2010,Ylivieska Monitoring service of energy efficiency in housing 13.10.2010 Jan Nyman, jan.nyman@posintra.fi Background info STOK: development center for technology related to building automation

Lisätiedot

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies PL 3 00721 Helsinki www.vahinkopalvelut.net info@vahinkopalvelut.net +358-40-900 9856 TUVASA Turvallinen

Lisätiedot

Lähivõrdlusi Lähivertailuja19

Lähivõrdlusi Lähivertailuja19 Lähivõrdlusi Lähivertailuja19 P E A T O I M E T A J A A N N E K A T R I N K A I V A P A L U T O I M E T A N U D E V E M I K O N E, K I R S T I S I I T O N E N, M A R I A - M A R E N S E P P E R E E S T

Lisätiedot

Rekisteröiminen - FAQ

Rekisteröiminen - FAQ Rekisteröiminen - FAQ Miten Akun/laturin rekisteröiminen tehdään Akun/laturin rekisteröiminen tapahtuu samalla tavalla kuin nykyinen takuurekisteröityminen koneille. Nykyistä tietokantaa on muokattu niin,

Lisätiedot

Orgaanisten epäpuhtauksien määrittäminen jauhemaisista näytteistä. FT Satu Ikonen, Teknologiakeskus KETEK Oy Analytiikkapäivät 2012, Kokkola

Orgaanisten epäpuhtauksien määrittäminen jauhemaisista näytteistä. FT Satu Ikonen, Teknologiakeskus KETEK Oy Analytiikkapäivät 2012, Kokkola Orgaanisten epäpuhtauksien määrittäminen jauhemaisista näytteistä FT, Teknologiakeskus KETEK Oy Analytiikkapäivät 2012, Kokkola TEKNOLOGIAKESKUS KETEK OY Kokkolassa sijaitseva yritysten osaamisen kehittämiseen

Lisätiedot

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje haasteet haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) osalta

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje haasteet haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) osalta Asumisterveysasetuksen soveltamisohje haasteet haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) osalta Helena Järnström, FT, Tuotepäällikkö VTT Expert Services Oy Sisältö Sisäilman tutkimukseen liittyvät VOC-

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

Suomen Aurinkolämpö Oy

Suomen Aurinkolämpö Oy Suomen Aurinkolämpö Oy Verkkoon kytkettävät aurinkopaneelijärjestelmät Marko Harju 0505123254 Suomenaurinkolampo.fi Yritysesittely Kajaanilainen 2012 perustettu perheyritys Kilpailukykyisiä tuotteita,

Lisätiedot