Teemu Näykki ENVICAL SYKE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teemu Näykki ENVICAL SYKE"

Transkriptio

1 Talousveden kemiallisten määritysmenetelmien oikeellisuus, täsmällisyys, toteamisraja vaatimukset ja vinkkejä laskemiseen Teemu Näykki ENVICAL SYKE AJANKOHTAISTA LABORATORIORINTAMALLA

2 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (461/2000) Liite III, määritysmenetelmät Käytettävällä määritysmenetelmällä on pystyttävä mittaamaan muuttujan pitoisuuksia siten, että menetelmän oikeellisuudelle 1) täsmällisyydelle 2) ja toteamisrajalle 3) saavutetaan vähintään alla olevassa taulukossa esitetyt vaatimukset. 1) Oikeellisuus (trueness) kuvaa hyväksytyn referenssiarvon ja suuren mittaustulosjoukon tulosten keskiarvon läheisyyttä, ja se ilmaistaan tavallisesti systemaattisena virheenä (bias, systematic error). 2) Täsmällisyys = toistotarkkuus (precision) ilmaisee keskenään riippumattomien mittaustulosten läheisyyttä. Mittana käytetään keskihajontaa eli standardipoikkeamaa. 3) Toteamisrajalla (limit of detection) tarkoitetaan pienintä pitoisuutta, jolla voidaan luotettavasti todeta, sisältääkö näyte tutkittavaa yhdistettä vai ei. 2

3

4

5 Toteamis- ja määritysraja Toteamisraja (Limit of detection, LOD): pienin pitoisuus, jolla voidaan luotettavasti todeta, sisältääkö näyte tutkittavaa yhdistettä vai ei. Määritysraja (Limit of quantification, LOQ): Pienin pitoisuus, jolla voidaan luotettavasti määrittää lukuarvo tutkittavan yhdisteen pitoisuudelle. Toteamisrajan ja määritysrajan määritteleminen ja arviointi vaihtelee eri kirjallisuuslähteissä. Lisäksi niiden määrittäminen käytännössä on usein erilainen eri analytiikan alueilla. Eri menettelyjä on esitetty mm. Standardiohjeessa ISO Guidance on analytical quality control for chemical and physicochemical water analysis, Eurachemin ohjeessa The Fitness for Purpose of Analytical Methods IUPAC:n ohjeessa Harmonized guidelines for single-laboratory validation of methods of analysis 5

6 Toteamis- ja määritysraja Toteamisrajan ja määritysrajan kvantitatiivinen määritys voidaan tehdä laskemalla keskihajonta s sellaisen näytteen rinnakkaismääritysten tuloksista, joka ei sisällä määritettävää yhdistettä tai se sisältää määritettävää yhdistettä hyvin vähän. Toteamisraja = µ B + 3s Määritysraja = µ B + 5s, 6s tai 10s Missä μ B = nollanäytteen tulosten keskiarvo s = nollanäytteen tulosten keskihajonta. 6

7 Esimerkki Toteamis- ja määritysraja arvioitiin nollanäytteiden hajonnan perusteella. Nollanäytteitä analysoitiin kolmena päivänä kymmenen rinnakkaisnäytettä. Tuloksista laskettiin keskiarvo (x) ja keskihajonta (s) Toteamisraja = x + 3s Määritysraja = x + 10s Toteamis- ja määritysrajana ilmoitettiin keskiarvo kolmen eri päivän tuloksista LOD = 0,25 ng/l LOQ = 0,60 ng/l 7

8 Nollanäytteiden rinnakkaisanalyysien avulla 8

9 Toteamisrajalla signaalin ja kohinan suhde = 3 Määritysrajalla signaalin ja kohinan suhde on = 10 9

10

11 Satunnaisvirhe Satunnaisvirheiksi sanotaan mittauksissa esiintyviä virheitä, joita ei voida havaita toistamalla mittauksia. Jokaisessa fysikaalisessa ja kemiallisessa systeemissä on lukuisia muuttujia, joita on mahdoton kontrolloida Useiden tekijöiden yhteisvaikutus Rinnakkaismääritysten tulokset esiintyvät satunnaisesti keskiarvon ympärillä ja noudattavat normaalijakaumaa 11

12 Systemaattinen virhe Systemaattisen virheen seurauksena saatu analyysitulos on aina liian suuri tai pieni Vaikuttaa menetelmän oikeellisuuteen Systemaattiset virheet on mahdollista tunnistaa ja poistaa, mutta mittauksissa esiintyy aina satunnaisvirhettä Pienistä vaihteluista on usein vaikea sanoa, onko poikkeama satunnainen vai systemaattinen. _ x T Nordtest Report TR

13 Termejä Lähde: Menditta, Patriarca, Magnusson, Understanding the meaning of accuracy, trueness and precision, Accred Qual Assur (2007) 12:

14 Tarkkuus = oikeellisuus ja täsmällisyys (Accuracy = Trueness and precision) Improving trueness Improving accuracy Improving precision 14

15 Täsmällisyys (precision) Toistettavuus ja uusittavuus Käsitettä toistettavuus (s r ) käytetään silloin, kun sama henkilö analysoi näytteen (tai samanlaiset näytteet) samassa laboratoriossa useita kertoja samalla mittauslaitteistolla. Tällaisissa olosuhteissa tulosten hajonta edustaa pienintä mahdollista hajontaa, mihin analysoija voi päästä kyseisessä määrityksessä. Käsitettä uusittavuus (s R ) käytetään, kun näyte analysoidaan vaihtelevissa määritysolosuhteissa. Tällöin esimerkiksi henkilö, ajankohta, välineistö sekä mittausmenetelmä voivat vaihdella. Myös useat laboratoriot voivat osallistua määritykseen. Laboratorion sisäinen uusittavuus (s Rw ) on jossakin näiden kahden ääritapauksen välillä. Henkilö ja ajankohta voivat vaihdella, mutta välineistö ja mittausmenetelmä voivat pysyä samoina P Wang, NIVA 15

16 Pitoisuus vs. tulosten hajonta Tulosten satunnaisvaihtelu riippuu pitoisuustasosta Asetuksen mukaan laboratorion on ilmoitettava määritysmenetelmän täsmällisyys. Millä pitoisuusalueella laboratorion tulee arvioida täsmällisyys? Yleensä satunnaisvaihtelu (keskihajonta) on suurinta (prosentteina) pienillä pitoisuuksilla 16

17 Pitoisuus vs tulosten hajonta Jotta asetuksen vaatimukset täyttyisivät kaikilla raja-arvon ylittävillä pitoisuuksilla, tulisi täsmällisyyden tarkastelu tehdä (ainakin) raja-arvon pitoisuustasolla. LOQ Raja-arvo 17

18 Usein raja-arvo on kuitenkin huomattavasti suurempi kuin laboratorion mittausmenetelmän määritysraja Menetelmän optimaalinen mittausalue Satunnaisvaihtelu (keskihajonta, prosentteina) on vakio LOQ Raja-arvo 18

19 Miten täsmällisyys ja oikeellisuus tulisi arvioida? Täsmällisyys voidaan arvioida Laboratorion sisäinen uusittavuuden avulla Synteettisen kontrollinäytteen (raja-arvon pitoisuustasolla) toistomittauksista laskettu hajonta Mittauksia useiden päivien/kuukausien ajalta Vaihtelua laitteen kalibroinnista, eri analysoijista, eri reagenssieristä jne. Rutiininäytteiden rinnakkaistuloksista (raja-arvon pitoisuustasolla) laskettu hajonta Vaihtelua todellisten näytteiden epähomogeenisesta matriisista Oikeellisuus voidaan arvioida sertifioidun referenssimateriaalin tai muun tunnetun pitoisuuden omaavan kontrollinäytteen tulosten avulla Mittauksia useiden päivien/kuukausien ajalta Mittaustulosten keskiarvon ja sertifioidun/tunnetun pitoisuuden erotus kuvaa oikeellisuutta. 19

20

21 Mittausepävarmuusarvioinnin mustat laatikot Laboratorion sisäinen uusittavuus, satunn. komponentit Laboratorion ja menetelmän poikkeama system. komponentit ±u + ±u = Arvio mittausepävarmuudesta Kontrollinäytteiden ja rutiininäytteiden tuloksista Sertifioidun ref. materiaalin tai vertailukokeiden tuloksista Saadakseen yksityiskohtaisempaa tietoa mustien laatikoiden sisällöstä on epävarmuusarvio suoritettava EURACHEM/CITAC- oppaan mukaisesti. 21

22 Tarkastelu sisältää kuusi vaihetta: 1. Määritä mitattava suure 2. Määritä laboratorion sisäinen uusittavuus (R W ) 3. Määritä menetelmän ja laboratorion poikkeama (bias) 4. Muuta osatekijät standardi epävarmuuksiksi u(r W ) and u(bias) 5. Laske yhdistetty standardiepävarmuus 6. Laske laajennettu mittausepävarmuus 22

23 MUkit ohjelma mittausepävarmuuden arviointiin Mittausepävarmuuden laskenta perustuu raporttiin Nordtest TR 537 sekä standardiohjeeseen ISO Ohjelmistolla laboratoriot voivat helposti laskea mittausepävarmuuden Laadunvarmistusnäytteiden, rutiininäytteiden rinnakkaistulosten, pätevyyskoetulosten ja saantokoetulosten perusteella. 23

24

25

26 ENVICAL-SYKE 26

27

28 Validoinnin seuranta ja uudelleenvalidointitarve Menetelmän pätevyyttä seurataan laadunohjauksen avulla esim. mittaamalla päivittäin synteettisiä kontrollinäytteitä ja seuraamalla varsinaisten näytteiden rinnakkaistulosten hajontaa (trendien seuranta/tulkinta, jatkotoimenpiteet). Osallistutaan säännöllisesti vertailukokeisiin. Laitteiden ikääntyessä (vaikka varsinaisia muutoksia menetelmässä ei tapahdu) on arvioitava määritysrajaa, lineaarisuutta, mittausepävarmuutta esim. vuosittain. Uudelleenvalidointitarvetta esiintyy mm. silloin, kun aletaan mitata uutta matriisia tai kun laitteistossa tapahtuu muutoksia tai työntekijät vaihtuvat. 28

29 Oppaita Validointiin Eurachemin ohje The Fitness for Purpose of Analytical Methods IUPAC:n ohje Harmonized guidelines for single-laboratory validation of methods of analysis Laadunohjaukseen Nordtest TR569, Sisäinen laadunohjaus käsikirja kemian laboratorioille, ISO Water quality - Guidance on analytical quality control for chemical and physicochemical water analysis Mittausepävarmuuden arviointiin Nordtest TR 537, Handbook for measurement uncertainty calculation in environmental laboratories, SFS-EN ISO Veden laatu. Validointiin ja laadunvarmistusaineistoon perustuva mittausepävarmuuden 29 arviointi

30 Kiitokset mielenkiinnosta 30

Talousveden kemiallisten määritysmenetelmien oikeellisuus, täsmällisyys ja toteamisraja - vaatimukset STMa 461/2000

Talousveden kemiallisten määritysmenetelmien oikeellisuus, täsmällisyys ja toteamisraja - vaatimukset STMa 461/2000 Talousveden kemiallisten määritysmenetelmien oikeellisuus, täsmällisyys ja toteamisraja - vaatimukset STMa 461/2000 Ylitarkastaja Heli Laasonen, FT Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira

Lisätiedot

Kemiallisten menetelmien validointi ja mittausepävarmuus Leena Saari Kemian ja toksikologian tutkimusyksikkö

Kemiallisten menetelmien validointi ja mittausepävarmuus Leena Saari Kemian ja toksikologian tutkimusyksikkö Kemiallisten menetelmien validointi ja mittausepävarmuus Leena Saari Kemian ja toksikologian tutkimusyksikkö Validointi Validoinnilla varmistetaan että menetelmä sopii käyttötarkoitukseen ja täyttää sille

Lisätiedot

Vedenlaadun seurannat murroksessa. Työkaluja laadukkaaseen mittaustulokseen

Vedenlaadun seurannat murroksessa. Työkaluja laadukkaaseen mittaustulokseen Vedenlaadun seurannat murroksessa Työkaluja laadukkaaseen mittaustulokseen FINAS-päivä 27.1.2015 Teemu Näykki FT, kemisti, tiiminvetäjä Taustaa Mittaustulos ei ole koskaan täysin oikein Lukuisia tärkeitä

Lisätiedot

MicroMac1000 fosfaattifosforianalysaattorin mittausepävarmuuden määritys

MicroMac1000 fosfaattifosforianalysaattorin mittausepävarmuuden määritys MicroMac1000 fosfaattifosforianalysaattorin mittausepävarmuuden määritys Maiju Häkkinen Opinnäytetyö Marraskuu 2016 Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma. Luonnonvara- ja ympäristöala Kuvailulehti Tekijä(t)

Lisätiedot

MITTAUSEPÄVARMUUS KEMIALLISISSA MÄÄRITYKSISSÄ WORKSHOP

MITTAUSEPÄVARMUUS KEMIALLISISSA MÄÄRITYKSISSÄ WORKSHOP WORKSHOP 12.10.11 Ajankohtaista laboratoriorintamalla RAMBOLL ANALYTICS Analytics pähkinänkuoressa Ramboll Finland Oy:n ympäristölaboratorio Henkilöstö: n. 70 mittaus- ja analyysialan ammattilaista Suuri,

Lisätiedot

Vertailutestien tulosten tulkinta Mikä on hyvä tulos?

Vertailutestien tulosten tulkinta Mikä on hyvä tulos? Vertailutestien tulosten tulkinta Mikä on hyvä tulos? Pertti Virtala PANK-menetelmäpäivä 29.1.2015 Sisältö Mittaustarkkuuden käsitteitä Mittaustarkkuuden analysointi Stabiilius Kohdistuvuus Toistettavuus

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. tammikuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. tammikuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. tammikuuta 2015 (OR. en) 5747/15 ADD 1 DENLEG 25 AGRI 43 SAN 32 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 29. tammikuuta 2015 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Mittaustekniikka (3 op)

Mittaustekniikka (3 op) 530143 (3 op) Yleistä Luennoitsija: Ilkka Lassila Ilkka.lassila@helsinki.fi, huone C319 Assistentti: Ville Kananen Ville.kananen@helsinki.fi Luennot: ti 9-10, pe 12-14 sali E207 30.10.-14.12.2006 (21 tuntia)

Lisätiedot

Veden laadun jatkuvatoimisen mittaamisen ja manuaalisen na ytteenoton kokonaisepa varmuudet

Veden laadun jatkuvatoimisen mittaamisen ja manuaalisen na ytteenoton kokonaisepa varmuudet Veden laadun jatkuvatoimisen mittaamisen ja manuaalisen na ytteenoton kokonaisepa varmuudet Loppuraportti 6.5.2016 / M-16M042 Maija Ojanen-Saloranta TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Mittatekniikan keskus

Lisätiedot

Kemometriasta. Matti Hotokka Fysikaalisen kemian laitos Åbo Akademi Http://www.abo.fi/~mhotokka

Kemometriasta. Matti Hotokka Fysikaalisen kemian laitos Åbo Akademi Http://www.abo.fi/~mhotokka Kemometriasta Matti Hotokka Fysikaalisen kemian laitos Åbo Akademi Http://www.abo.fi/~mhotokka Mistä puhutaan? Määritelmiä Määritys, rinnakkaismääritys Mittaustuloksen luotettavuus Kalibrointi Mittausten

Lisätiedot

Pätevyyskokeeseen NW 07/2016 osallistuvat laboratoriot. Oheisena toimitamme näytteet pätevyyskokeeseen NW 07/2016.

Pätevyyskokeeseen NW 07/2016 osallistuvat laboratoriot. Oheisena toimitamme näytteet pätevyyskokeeseen NW 07/2016. 10.5.2016 Pätevyyskokeeseen NW 07/2016 osallistuvat laboratoriot Viite: Kirje 14.3.2016 Pätevyyskoe NW 07/2016 Luonnonvesi II Oheisena toimitamme näytteet pätevyyskokeeseen NW 07/2016. 1 Yhteystiedot Yhteyshenkilöt:

Lisätiedot

Kojemeteorologia. Sami Haapanala syksy 2013. Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto

Kojemeteorologia. Sami Haapanala syksy 2013. Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto Kojemeteorologia Sami Haapanala syksy 2013 Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto Mittalaitteiden staattiset ominaisuudet Mittalaitteita kuvaavat tunnusluvut voidaan jakaa kahteen luokkaan Staattisiin

Lisätiedot

Validoinnin suunnittelun opas

Validoinnin suunnittelun opas Validoinnin suunnittelun opas Margareta Hägg 26.1.2017 Margareta Hägg Validoinnin suunnittelun opas 1 Oppaan tekemiseen osallistuneet Andersson Terhi, Tullilaboratorio, Hakola Satu, Evira, Heikkilä Ritva,

Lisätiedot

Akkreditoidut vertailumittausjärjestäjät ja referenssimateriaalien tuottajat tukemassa akkreditoitua teknistä toimintaa

Akkreditoidut vertailumittausjärjestäjät ja referenssimateriaalien tuottajat tukemassa akkreditoitua teknistä toimintaa Akkreditoidut vertailumittausjärjestäjät ja referenssimateriaalien tuottajat tukemassa akkreditoitua teknistä toimintaa Jenni Harjuoja FINAS-päivä 26.1.2017 Luotettavuutta testaus- ja kalibrointituloksille

Lisätiedot

Muutokset talousvesiasetuksessa (461/2000) ja juomavesidirektiivissä. Raili Venäläinen Sosiaali- ja terveysministeriö

Muutokset talousvesiasetuksessa (461/2000) ja juomavesidirektiivissä. Raili Venäläinen Sosiaali- ja terveysministeriö Muutokset talousvesiasetuksessa (461/2000) ja juomavesidirektiivissä Raili Venäläinen Sosiaali- ja terveysministeriö Talousveteen liittyvän lainsäädännön muutokset Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Lisätiedot

JOHTOKYKYMITTAUKSEN AKKREDITOINTI

JOHTOKYKYMITTAUKSEN AKKREDITOINTI JOHTOKYKYMITTAUKSEN AKKREDITOINTI UUTTA! Nyt akkreditoidulla menetelmällä analysoidut johtokykystandartit meiltä. Kansainvälistä huippuosaamista kemian metrologian alueella Suomessa jo vuodesta 2005 alkaen.

Lisätiedot

Proftest SYKE pätevyyskokeeseen 7/2013 osallistuvat laboratoriot. Oheisena toimitamme näytteet pätevyyskokeeseen SYKE 7/2013.

Proftest SYKE pätevyyskokeeseen 7/2013 osallistuvat laboratoriot. Oheisena toimitamme näytteet pätevyyskokeeseen SYKE 7/2013. 1.10.2013 Proftest SYKE pätevyyskokeeseen 7/2013 osallistuvat laboratoriot Kirje 12.8.2013 Proftest SYKE pätevyyskoe 7/2013 näytteet Proftest SYKE pätevyyskoe 7/2013 1 Yhteystiedot Oheisena toimitamme

Lisätiedot

Mittaustulosten tilastollinen käsittely

Mittaustulosten tilastollinen käsittely Mittaustulosten tilastollinen käsittely n kertaa toistetun mittauksen tulos lasketaan aritmeettisena keskiarvona n 1 x = x i n i= 1 Mittaustuloksen hajonnasta aiheutuvaa epävarmuutta kuvaa keskiarvon keskivirhe

Lisätiedot

Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu

Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu TUTKIMUSSELOSTUS NRO RTE9 (8) LIITE Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu Sisältö Sisältö... Johdanto... Tulokset.... Lämpökynttilät..... Tuote A..... Tuote B..... Päätelmiä.... Ulkotulet.... Hautalyhdyt,

Lisätiedot

Pätevyyskokeeseen SPW 01/2016 osallistuvat laboratoriot

Pätevyyskokeeseen SPW 01/2016 osallistuvat laboratoriot 2.2.2016 Pätevyyskokeeseen SPW 01/2016 osallistuvat laboratoriot Viite: Kirje 1.12.2015 Pätevyyskoe SPW 01/2016 Uima-allasvedet 1 Yhteystiedot Oheisena toimitamme näytteet pätevyyskokeeseen SPW 01/2016.

Lisätiedot

Mittausepävarmuudesta. Markku Viander Turun yliopisto Lääketieteellinen mikrobiologia ja immunologia 02.11.2007

Mittausepävarmuudesta. Markku Viander Turun yliopisto Lääketieteellinen mikrobiologia ja immunologia 02.11.2007 Mittausepävarmuudesta Markku Viander Turun yliopisto Lääketieteellinen mikrobiologia ja immunologia 02.11.2007 Mittausepävarmuus on testaustulokseen liittyvä arvio, joka ilmoittaa rajat, joiden välissä

Lisätiedot

Pätevyyskokeeseen SYKE 9/2014 osallistuvat laboratoriot. Näytteet pätevyyskokeeseen Proftest SYKE 9/2014 öljyhiilivedyt vedestä ja maasta

Pätevyyskokeeseen SYKE 9/2014 osallistuvat laboratoriot. Näytteet pätevyyskokeeseen Proftest SYKE 9/2014 öljyhiilivedyt vedestä ja maasta 17.11.2014 Pätevyyskokeeseen SYKE 9/2014 osallistuvat laboratoriot Kirje 17.9.2014 Näytteet pätevyyskokeeseen Proftest SYKE 9/2014 öljyhiilivedyt vedestä ja maasta Pätevyyskoe SYKE 9/2014 Oheisena toimitamme

Lisätiedot

t osatekijät vaikuttavat merkittävästi tuloksen epävarmuuteen Mittaustulosten ilmoittamiseen tulee kiinnittää kriittistä

t osatekijät vaikuttavat merkittävästi tuloksen epävarmuuteen Mittaustulosten ilmoittamiseen tulee kiinnittää kriittistä Mittausepävarmuuden määrittäminen 1 Mittausepävarmuus on testaustulokseen liittyvä arvio, joka ilmoittaa rajat, joiden välissä on todellinen arvo tietyllä todennäköisyydellä Kokonaisepävarmuusarvioinnissa

Lisätiedot

Lääkeainemääritykset ja ulkoinen laaduntarkkailu Jari Lilja dos., erikoislääkäri Helsingin kaupunki

Lääkeainemääritykset ja ulkoinen laaduntarkkailu Jari Lilja dos., erikoislääkäri Helsingin kaupunki Lääkeainemääritykset ja ulkoinen laaduntarkkailu 09.02.2017 Jari Lilja dos., erikoislääkäri Helsingin kaupunki Laboratorion laadukkaan toiminnan edellytykset Henkilöstön ammatillinen koulutus Sisäinen

Lisätiedot

MITTAUS JA VIRHELÄHTEET MITTAAMINEN MITTAAMISEEN LIITTYVIÄ KÄSITTEITÄ. Hanna-Riitta Kymäläinen

MITTAUS JA VIRHELÄHTEET MITTAAMINEN MITTAAMISEEN LIITTYVIÄ KÄSITTEITÄ. Hanna-Riitta Kymäläinen MITTAUS JA VIRHELÄHTEET Hanna-Riitta Kymäläinen Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Agroteknologian laitos MITTAAMINEN Mitä mittaaminen on? Aiemmin määritellyn standardin ja mitattavan

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN ph- JA JOHTOLUKUMITTAUSLAITTEISTON KÄYTTÖÖNOTTO JA VALIDOINTI

AUTOMAATTISEN ph- JA JOHTOLUKUMITTAUSLAITTEISTON KÄYTTÖÖNOTTO JA VALIDOINTI Opinnäytetyö AUTOMAATTISEN ph- JA JOHTOLUKUMITTAUSLAITTEISTON KÄYTTÖÖNOTTO JA VALIDOINTI Elina Jaakkola Laboratorioala 2009 TURUN AMMIKORKEAKOULU TIIVISTELMÄ Laboratorioala Tekijä: Elina Jaakkola Työn

Lisätiedot

Onnistunut vertailumittaus:

Onnistunut vertailumittaus: Onnistunut vertailumittaus: järjestäjän valinta, näytteiden stabiilisuus, z-arvot ja tutkimustulosten tulkinta Mirja Leivuori, Proftest SYKE, Suomen ympäristökeskus, Laboratoriokeskus Evira, Valvira, Finas

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 2007R0333 FI 01.09.2012 001.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B M1 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 333/2007, annettu 28 päivänä maaliskuuta

Lisätiedot

Analysoijan tulee tutustua tämän kirjeen ohjeisiin ennen analysoinnin aloittamista!

Analysoijan tulee tutustua tämän kirjeen ohjeisiin ennen analysoinnin aloittamista! 2.2.2016 Pätevyyskokeeseen THM 02/2016 Trihalometaanit vedestä osallistuvat laboratoriot Viite: Kirje 5.11.2015 Pätevyyskoe THM 02/2016 Trihalometaanit vedestä 1 Yhteystiedot Oheisena toimitamme näytteet

Lisätiedot

Kvantitatiivisen PCR:n käyttö mikrobivaurion toteamisessa

Kvantitatiivisen PCR:n käyttö mikrobivaurion toteamisessa Kvantitatiivisen PCR:n käyttö mikrobivaurion toteamisessa Maria Valkonen, Kaisa Jalkanen, Martin Täubel, Anne Hyvärinen 31.3.2014 Sisäilmastoseminaari 2014 1 Tausta Asumisterveysoppaan mukaiset sisäympäristön

Lisätiedot

Oheisena toimitamme näytteet pätevyyskokeeseen NW 02/2015.

Oheisena toimitamme näytteet pätevyyskokeeseen NW 02/2015. 10.2.2015 Pätevyyskokeeseen NW 02/2015 osallistuvat laboratoriot Viite: Kirje 18.12.2014 Pätevyyskoe NW 02/2015 -Luonnonvesi Oheisena toimitamme näytteet pätevyyskokeeseen NW 02/2015. 1 Yhteystiedot Yhteyshenkilöt:

Lisätiedot

Virhearviointi. Fysiikassa on tärkeää tietää tulosten tarkkuus.

Virhearviointi. Fysiikassa on tärkeää tietää tulosten tarkkuus. Virhearviointi Fysiikassa on tärkeää tietää tulosten tarkkuus. Virhelajit A. Tilastolliset virheet= satunnaisvirheet, joita voi arvioida tilastollisin menetelmin B. Systemaattiset virheet = virheet, joita

Lisätiedot

Mittausepävarmuuden laskeminen

Mittausepävarmuuden laskeminen Mittausepävarmuuden laskeminen Mittausepävarmuuden laskemisesta on useita standardeja ja suosituksia Yleisimmin hyväksytty on International Organization for Standardization (ISO): Guide to the epression

Lisätiedot

Pätevyyskokeeseen SPW 01/2015 osallistuvat laboratoriot

Pätevyyskokeeseen SPW 01/2015 osallistuvat laboratoriot 3.2.2015 Pätevyyskokeeseen SPW 01/2015 osallistuvat laboratoriot Viite: Kirje 3.12.2014 Pätevyyskoe SPW 01/2015 Uima-allasvedet 1 Yhteystiedot Oheisena toimitamme näytteet pätevyyskokeeseen SPW 01/2015.

Lisätiedot

Oheisena toimitamme turve-, kivihiili- ja puupellettinäytteet lämpöarvon määrittämiseksi. Pätevyyskokeeseen osallistuu 25 laboratoriota.

Oheisena toimitamme turve-, kivihiili- ja puupellettinäytteet lämpöarvon määrittämiseksi. Pätevyyskokeeseen osallistuu 25 laboratoriota. 1.9.2015 Lämpöarvoa polttoaineista mittaavat yritykset ja laboratoriot Kirje 15.6.2015 - näytteet Oheisena toimitamme turve-, kivihiili- ja puupellettinäytteet lämpöarvon määrittämiseksi. Pätevyyskokeeseen

Lisätiedot

Pätevyyskoe MET 06/2016 näytteet, metallit luonnonvedestä ja sedimentistä

Pätevyyskoe MET 06/2016 näytteet, metallit luonnonvedestä ja sedimentistä 26.4.2016 Proftest SYKEn pätevyyskokeeseen MET 06/2016 osallistuvat laboratoriot Viite: Infokirje 22.2.2016 Pätevyyskoe MET 06/2016 näytteet, metallit luonnonvedestä ja sedimentistä Oheisena toimitamme

Lisätiedot

Ohje 2/2014 1 (10) Terveydensuojelulain mukaisia tutkimuksia tekevät laboratoriot

Ohje 2/2014 1 (10) Terveydensuojelulain mukaisia tutkimuksia tekevät laboratoriot Ohje 2/2014 1 (10) Terveydensuojelulain mukaisia tutkimuksia tekevät laboratoriot Terveydensuojelulain mukaisissa tutkimuksissa käytettävät menetelmät Tämä ohje on tarkoitettu terveydensuojelulain (763/1994)

Lisätiedot

Pätevyyskokeeseen Proftest SYKE 2/2014 osallistuvat laboratoriot. Oheisena toimitamme näytteet pätevyyskokeeseen Proftest SYKE 2/2014.

Pätevyyskokeeseen Proftest SYKE 2/2014 osallistuvat laboratoriot. Oheisena toimitamme näytteet pätevyyskokeeseen Proftest SYKE 2/2014. 17.2.2014 Pätevyyskokeeseen Proftest SYKE 2/2014 osallistuvat laboratoriot Viite Hänvisning Kirje 18.12.2013 Asia Ärende Pätevyyskoe Proftest SYKE 2/2014 näytteet Pätevyyskoe SYKE 2/2014 Oheisena toimitamme

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA LABORATORIORINTAMALLA Mittausepävarmuuden huomioiminen erityyppisten tutkimustulosten tulkinnassa

AJANKOHTAISTA LABORATORIORINTAMALLA Mittausepävarmuuden huomioiminen erityyppisten tutkimustulosten tulkinnassa AJANKOHTAISTA LABORATORIORINTAMALLA 4.-5.10.2016 Mittausepävarmuuden huomioiminen erityyppisten tutkimustulosten tulkinnassa Timo Lukkarinen, MetropoliLab Oy timo.lukkarinen@metropolilab.fi 010 3913 431

Lisätiedot

Laboratorioiden välinen vertailumittaus 15/2016

Laboratorioiden välinen vertailumittaus 15/2016 SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 34 2016 Laboratorioiden välinen vertailumittaus 15/2016 AOX määritys vesistä Mirja Leivuori, Riitta Koivikko, Keijo Tervonen, Sari Lanteri ja Markku Ilmakunnas Suomen

Lisätiedot

PIKAMENETELMÄT ELINTARVIKKEEN RASVAPITOISUUDEN MÄÄRITTÄMISESSÄ

PIKAMENETELMÄT ELINTARVIKKEEN RASVAPITOISUUDEN MÄÄRITTÄMISESSÄ PIKAMENETELMÄT ELINTARVIKKEEN RASVAPITOISUUDEN MÄÄRITTÄMISESSÄ Tutkija, FM Tiina Ritvanen Kemian ja toksikologian yksikkö Elintarviketurvallisuusvirasto Evira tiina.ritvanen@evira.fi Esityksen runko Johdanto

Lisätiedot

Uusi talousvesiasetus: Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 461/2000

Uusi talousvesiasetus: Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 461/2000 Uusi talousvesiasetus: Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 461/2000 (muutosasetus 442/2014) Ajankohtaista laboratoriorintamalla 2014 1 Muutoksia:

Lisätiedot

Päiväys. Pätevyyskokeeseen Proftest SYKE 4/2013 osallistuvat laboratoriot. Pätevyyskoe Proftest SYKE 4/2013 näytteet, metallit vedestä ja sedimentistä

Päiväys. Pätevyyskokeeseen Proftest SYKE 4/2013 osallistuvat laboratoriot. Pätevyyskoe Proftest SYKE 4/2013 näytteet, metallit vedestä ja sedimentistä Päiväys 14.5.2013 Pätevyyskokeeseen Proftest SYKE 4/2013 osallistuvat laboratoriot Viite Kirje 13.3.2013 Asia Pätevyyskoe Proftest SYKE 4/2013 näytteet, metallit vedestä ja sedimentistä Pätevyyskoe 4/2013

Lisätiedot

dekantterilaseja eri kokoja, esim. 100 ml, 300 ml tiivis, kannellinen lasipurkki

dekantterilaseja eri kokoja, esim. 100 ml, 300 ml tiivis, kannellinen lasipurkki Vastuuhenkilö Tiina Ritvanen Sivu/sivut 1 / 5 1 Soveltamisala Tämä menetelmä on tarkoitettu lihan ph:n mittaamiseen lihantarkastuksen yhteydessä. Menetelmää ei ole validoitu käyttöön Evirassa. 2 Periaate

Lisätiedot

ph-määrityksen MITTAUSEPÄVARMUUS

ph-määrityksen MITTAUSEPÄVARMUUS ph-määrityksen MITTAUSEPÄVARMUUS ph-määrityksen TUTKIMUSTYÖTÄ JO YLI 8 VUOTTA Aloitimme vuonna 2002 systemaattisen ph-määrityksen tutkimustyön syystä, että kansainväliset suositukset phmääritykseen lasielektrodilaitteiston

Lisätiedot

KIVIAINESTEN VERTAILUKOKEET Sami Similä Destia Oy / Asiantuntijapalvelut

KIVIAINESTEN VERTAILUKOKEET Sami Similä Destia Oy / Asiantuntijapalvelut KIVIAINESTEN VERTAILUKOKEET 2015 Sami Similä / Asiantuntijapalvelut Espoo huhtikuu 2015 1 Sisältö: 1. Johdanto sivu 2 2. Testit ja näytteet sivu 3 3. Tulokset testeittäin sivu 3 3.1 Kuulamylly sivu 3 3.2

Lisätiedot

Suhteellisen kosteuden kalibrointien vertailu

Suhteellisen kosteuden kalibrointien vertailu J5/2004 Suhteellisen kosteuden kalibrointien vertailu Loppuraportti Leena Uusipaikka Helsinki 2004 Julkaisu J5/2004 Suhteellisen kosteuden kalibrointien vertailu Leena Uusipaikka Mittatekniikan keskus

Lisätiedot

Otoskoko 107 kpl. a) 27 b) 2654

Otoskoko 107 kpl. a) 27 b) 2654 1. Tietyllä koneella valmistettavien tiivisterenkaiden halkaisijan keskihajonnan tiedetään olevan 0.04 tuumaa. Kyseisellä koneella valmistettujen 100 renkaan halkaisijoiden keskiarvo oli 0.60 tuumaa. Määrää

Lisätiedot

Teemu Pesälä KOKONAISTYPEN MÄÄRITYSMENETELMÄN VALIDOINTI KIIN- TEISTÄ YMPÄRISTÖNÄYTTEISTÄ

Teemu Pesälä KOKONAISTYPEN MÄÄRITYSMENETELMÄN VALIDOINTI KIIN- TEISTÄ YMPÄRISTÖNÄYTTEISTÄ Teemu Pesälä KOKONAISTYPEN MÄÄRITYSMENETELMÄN VALIDOINTI KIIN- TEISTÄ YMPÄRISTÖNÄYTTEISTÄ KOKONAISTYPEN MÄÄRITYSMENETELMÄN VALIDOINTI KIIN- TEISTÄ YMPÄRISTÖNÄYTTEISTÄ Teemu Pesälä Opinnäytetyö Kevät 2016

Lisätiedot

AKKREDITOINNIN VAATIMUKSET TESTAUSMENETELMILLE JA KALIBROINNILLE

AKKREDITOINNIN VAATIMUKSET TESTAUSMENETELMILLE JA KALIBROINNILLE AKKREDITOINNIN VAATIMUKSET TESTAUSMENETELMILLE JA KALIBROINNILLE Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu AKKREDITOINTI Pätevyyden toteamista Perustuu kansainvälisiin standardeihin (ISO/IEC 17025, ISO/IEC

Lisätiedot

Krista Forsström. Veden raudan määritys spektrofotometrisellä menetelmällä

Krista Forsström. Veden raudan määritys spektrofotometrisellä menetelmällä Krista Forsström Veden raudan määritys spektrofotometrisellä menetelmällä Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri Bio- ja elintarviketekniikka Insinöörityö 27.4.2011 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. toukokuuta 2011 (12.05) (OR. en) 10029/11 DENLEG 73 AGRI 364 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. toukokuuta 2011 (12.05) (OR. en) 10029/11 DENLEG 73 AGRI 364 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 12. toukokuuta 2011 (12.05) (OR. en) 10029/11 DENLEG 73 AGRI 364 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 6. toukokuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Tiina Päällysaho, Centria ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Maaliskuu 2013 2 Sisältö 1 JOHDANTO 1-3 2 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2-4 3 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN VAIHEET

Lisätiedot

METROLOGIA. Kemian metrologian opas J6/2005. Toimittanut Tapio Ehder. Kemian ja mikrobiologian jaosto Kemian työryhmä

METROLOGIA. Kemian metrologian opas J6/2005. Toimittanut Tapio Ehder. Kemian ja mikrobiologian jaosto Kemian työryhmä METROLOGIA J6/2005 Kemian metrologian opas Toimittanut Tapio Ehder Kemian ja mikrobiologian jaosto Kemian työryhmä Helsinki 2005 Julkaisu J6/2005 Kemian metrologian opas Kemian ja mikrobiologian jaosto

Lisätiedot

LIITE 1 VIRHEEN ARVIOINNISTA

LIITE 1 VIRHEEN ARVIOINNISTA 1 Mihin tarvitset virheen arviointia? Mittaustuloksiin sisältyy aina virhettä, vaikka mittauslaite olisi miten uudenaikainen tai kallis tahansa ja mittaaja olisi alansa huippututkija Tästä johtuen mittaustuloksista

Lisätiedot

LABORATORIOALAN LUENTOPÄIVÄT 2016

LABORATORIOALAN LUENTOPÄIVÄT 2016 LABORATORIOALAN LUENTOPÄIVÄT 2016 9. 10.5.2016 Tampere Cumulus Koskikatu Kuva: Tampereen kaupunki/susanna Lyly luentopäivien näytteilleasettajat Oy G.W.Berg & Co Ab HyXo Oy Miele Oy Merck Life Science

Lisätiedot

Näytteenoton epävarmuus. Paavo Perämäki

Näytteenoton epävarmuus. Paavo Perämäki Näytteenoton epävarmuus Paavo Perämäki Näytteenottosuunnitelma Näytteenottotapoja: Valikoiva Satunnainen Systemaattinen Huomioitavia seikkoja (monia) Haluttu informaatio Keskimääräinen pitoisuus Aineiden

Lisätiedot

Vertailutestien tulosten tulkinta Mikä on hyvä tulos?

Vertailutestien tulosten tulkinta Mikä on hyvä tulos? Vertailutestien tulosten tulkinta Mikä on hyvä tulos? Pertti Virtala PANK-menetelmäpäivä 28.1.2016 Sisältö Mittaustarkkuuden käsitteitä Mittaustarkkuuden analysointi Stabiilius Kohdistuvuus Toistettavuus

Lisätiedot

Johdanto. I. TARKKUUS Menetelmä

Johdanto. I. TARKKUUS Menetelmä Accu-Chek Aviva -järjestelmän luotettavuus ja tarkkuus Johdanto Järjestelmän tarkkuus on vahvistettu ISO 15197:2003 -standardin mukaisesti. Ulkopuolinen diabetesklinikka toimitti diabeetikoilta otetut

Lisätiedot

Mukautuva pätevyysalue - hyödyntäminen käytännön laboratoriotyössä. FINAS-päivä Sara Heilimo, Tullilaboratorio

Mukautuva pätevyysalue - hyödyntäminen käytännön laboratoriotyössä. FINAS-päivä Sara Heilimo, Tullilaboratorio Mukautuva pätevyysalue - hyödyntäminen käytännön laboratoriotyössä FINAS-päivä 26.1.2017 Sara Heilimo, Tullilaboratorio Esityksen sisältö Tullilaboratoriosta lyhyesti Mukautuva pätevyysalue Tullilaboratoriossa

Lisätiedot

Mittausepävarmuus asumisterveystutkimuksissa, asumisterveysasetuksen soveltamisohje Pertti Metiäinen

Mittausepävarmuus asumisterveystutkimuksissa, asumisterveysasetuksen soveltamisohje Pertti Metiäinen Mittausepävarmuus asumisterveystutkimuksissa, asumisterveysasetuksen soveltamisohje Pertti Metiäinen 30.9.2016 Pertti Metiäinen 1 Valviran soveltamisohje Soveltamisohje on julkaistu viidessä osassa ja

Lisätiedot

ONNISTUNUT VERTAILUMITTAUS Pätevyysvaatimukset vertailumittausjärjestäjälle. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu

ONNISTUNUT VERTAILUMITTAUS Pätevyysvaatimukset vertailumittausjärjestäjälle. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu ONNISTUNUT VERTAILUMITTAUS Pätevyysvaatimukset vertailumittausjärjestäjälle Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu PÄTEVYYSVAATIMUKSET ISO/IEC 17043:2010, Conformity assessment General requirements for

Lisätiedot

Mittausten jäljitettävyysketju

Mittausten jäljitettävyysketju Mittausten jäljitettävyysketju FINAS-päivä 22.1.2013 Sari Saxholm, MIKES @mikes.fi p. 029 5054 432 Mittatekniikan keskus varmistaa kansainvälisesti hyväksytyt mittayksiköt ja pätevyyden arviointipalvelut

Lisätiedot

Referenssimenetelmä, mikä se on?

Referenssimenetelmä, mikä se on? Referenssimenetelmä, mikä se on? Määritelmä Referenssimenetelmällä tarkoitetaan menetelmää, jonka arvioitu mittaustarkkuus on pieni verrattuna sen loppukäytön vaatimuksiin. Referenssimenetelmän tarkkuus

Lisätiedot

COD Cr laitteiston käyttöönotto (Rauman ympäristölaboratoriolle)

COD Cr laitteiston käyttöönotto (Rauman ympäristölaboratoriolle) Opinnäytetyö COD Cr laitteiston käyttöönotto (Rauman ympäristölaboratoriolle) Riku Savila Laboratorialan koulutusohjelma 2008 TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Laboratorioalan koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä:

Lisätiedot

Nestemäisen polttoaineen hiilen bioosuusmääritysmenetelmän

Nestemäisen polttoaineen hiilen bioosuusmääritysmenetelmän Juha Aalto Nestemäisen polttoaineen hiilen bioosuusmääritysmenetelmän validointi bensiinimatriisille nestetuikelaskurilla Metropolia Ammattikorkeakoulu Laboratorioanalyytikko (AMK) Laboratorioalan koulutusohjelma

Lisätiedot

Raidesepelinäytteenottoa ja esikäsittelyä koskevan ohjeistuksen taustaselvitys Mutku-päivät, Tampere Hannu Hautakangas

Raidesepelinäytteenottoa ja esikäsittelyä koskevan ohjeistuksen taustaselvitys Mutku-päivät, Tampere Hannu Hautakangas Raidesepelinäytteenottoa ja esikäsittelyä koskevan ohjeistuksen taustaselvitys 30.3.2017 Mutku-päivät, Tampere Hannu Hautakangas Taustaa Selvityshanke aloitettiin keväällä 2013 Liikenneviraston toimeksiannosta

Lisätiedot

Nikkeliraaka-aineiden epäpuhtausprofiilin määritys

Nikkeliraaka-aineiden epäpuhtausprofiilin määritys Nikkeliraaka-aineiden epäpuhtausprofiilin määritys Analytiikkapäivät Kokkola 28.11.2012 Paul Cooper 1 Sisältö Tavoitteet Analyyttiset menetelmät / näytteen valmistus Nikkeliraaka-aineiden mittaaminen XRF:llä

Lisätiedot

Materiaalinäytteiden qpcr-tulosten tulkinnasta

Materiaalinäytteiden qpcr-tulosten tulkinnasta Materiaalinäytteiden qpcr-tulosten tulkinnasta Helena Rintala ja Teija Meklin Sisäilmastoseminaari 13.3.2014 Taustaa qpcr (kvantitatiivinen PCR) on nopea menetelmä mikrobien toteamiseen Käytetty paljon

Lisätiedot

Emmi Siermala PINAACLE 900T -ATOMIABSORPTIOSPEKTROFOTOMETRIN VALIDOINTI

Emmi Siermala PINAACLE 900T -ATOMIABSORPTIOSPEKTROFOTOMETRIN VALIDOINTI Emmi Siermala PINAACLE 900T -ATOMIABSORPTIOSPEKTROFOTOMETRIN VALIDOINTI PINAACLE 900T -ATOMIABSORPTIOSPEKTROFOTOMETRIN VALIDOINTI Emmi Siermala Opinnäytetyö Kevät 2013 Laboratorioalan koulutusohjelma Oulun

Lisätiedot

Vertailukokeet ja standardimuutokset

Vertailukokeet ja standardimuutokset 1 Vertailukokeet ja standardimuutokset PANK menetelmäpäivä 28.1.2010 Pirjo Kuula-Väisänen, TTY/Maa- ja pohjarakenteet Sisältö 2 Hienoainesten vertailukokeiden tulokset Kiviainesten lujuuskokeiden vertailukokeiden

Lisätiedot

Asfalttimassan vertailukoe 2010. PANK-menetelmäpäivä 27.1.2011 Maria Vähätalo

Asfalttimassan vertailukoe 2010. PANK-menetelmäpäivä 27.1.2011 Maria Vähätalo Asfalttimassan vertailukoe 2010 PANK-menetelmäpäivä 27.1.2011 Maria Vähätalo 2 Esityksen sisältö - Vertailukokeen tausta - Materiaalit - Tulokset - Analysointi - Esille tulleita asioita 3 Vertailukokeen

Lisätiedot

Tiina Päällysaho ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMIN- TAMALLI

Tiina Päällysaho ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMIN- TAMALLI Tiina Päällysaho ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMIN- TAMALLI Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Kemiantekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2013 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Kokkola-Pietarsaari

Lisätiedot

Alkusanat. Kiitämme Jenni Kuva-Belfragea, VTT, avusta tämän oppaan viimeistelemisessä sekä kansikuvan suunnittelusta.

Alkusanat. Kiitämme Jenni Kuva-Belfragea, VTT, avusta tämän oppaan viimeistelemisessä sekä kansikuvan suunnittelusta. S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 276 V alidoinnin opas Margareta Hägg (toim.) suunnittelun VTT T ECHNOLOGY 276 Validoinnin suunnittelun opas Margareta Hägg (toim.) Metrologian neuvottelukunta

Lisätiedot

PÄÄSTÖMITTAUS GASMET FTIR KAASUANALYSAATTORILLA

PÄÄSTÖMITTAUS GASMET FTIR KAASUANALYSAATTORILLA Miia Nikula PÄÄSTÖMITTAUS GASMET FTIR KAASUANALYSAATTORILLA Laitteen käyttöönotto Opinnäytetyö CENTRIA-AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma Maaliskuu 2016 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Centriaammattikorkeakoulu

Lisätiedot

HAKKUUTÄHTEEN METSÄKULJETUSMÄÄRÄN MITTAUS

HAKKUUTÄHTEEN METSÄKULJETUSMÄÄRÄN MITTAUS HAKKUUTÄHTEEN METSÄKULJETUSMÄÄRÄN MITTAUS Projektiryhmä Kaarlo Rieppo, Antti Korpilahti Rahoittajat Osuuskunta Metsäliitto, StoraEnso Oyj, UPM-Kymmene Oyj, Vapo Oy, Tekes Kumppanit koneyrittäjät Työsuoritteen

Lisätiedot

Mitä on huomioitava kaasupäästöjen virtausmittauksissa

Mitä on huomioitava kaasupäästöjen virtausmittauksissa Mitä on huomioitava kaasupäästöjen virtausmittauksissa Luotettavuutta päästökauppaan liittyviin mittauksiin 21.8.2006 Paula Juuti 2 Kaupattavien päästöjen määrittäminen Toistaiseksi CO2-päästömäärät perustuvat

Lisätiedot

Kenttämittausvertailu 11/2014

Kenttämittausvertailu 11/2014 SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 4 2015 Kenttämittausvertailu 11/2014 Luonnonvesien happi, lämpötila, ph, sähkönjohtavuus ja sameus Katarina Björklöf, Mirja Leivuori, Teemu Näykki, Anssi Karppinen,

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 13.5.2016 16-2916 #2 1 (3) Kotakylän Vesiosuuskunta Tirkkonen Erkki Piilianlahdentie 15 73600 KAAVI Tilausnro 204620 (4546/Jatkuva),

Lisätiedot

Kojemeteorologia (53695) Laskuharjoitus 1

Kojemeteorologia (53695) Laskuharjoitus 1 Kojemeteorologia (53695) Laskuharjoitus 1 Risto Taipale 20.9.2013 1 Tehtävä 1 Erään lämpömittarin vertailu kalibrointistandardiin antoi keskimääräiseksi eroksi standardista 0,98 C ja eron keskihajonnaksi

Lisätiedot

Automaattinen betonin ilmamäärämittaus

Automaattinen betonin ilmamäärämittaus Automaattinen betonin ilmamäärämittaus 1.11.2017 DI, Projektityöntekijä Aalto-yliopisto Teemu Ojala Betonitutkimusseminaari 2017 Messukeskus, Kokoustamo Esitelmän sisältö 1. Tausta ja tutkimustarve 2.

Lisätiedot

TYÖPAJA NÄYTETULOSTEN TIEDONSIIRROSTA LABORATORIOISTA VIRANOMAISJÄRJESTELMIIN Vesianalyysitulosten tiedonsiirto

TYÖPAJA NÄYTETULOSTEN TIEDONSIIRROSTA LABORATORIOISTA VIRANOMAISJÄRJESTELMIIN Vesianalyysitulosten tiedonsiirto TYÖPAJA NÄYTETULOSTEN TIEDONSIIRROSTA LABORATORIOISTA VIRANOMAISJÄRJESTELMIIN 1.3.2017 Vesianalyysitulosten tiedonsiirto Ari Markkanen ari.markkanen@valvira.fi Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo

Lisätiedot

Liukoisen fluoridin määritys jätteiden kaatopaikka- ja hyötykäyttökelpoisuusnäytteistä

Liukoisen fluoridin määritys jätteiden kaatopaikka- ja hyötykäyttökelpoisuusnäytteistä Meija Korpela Liukoisen fluoridin määritys jätteiden kaatopaikka- ja hyötykäyttökelpoisuusnäytteistä ionikromatografisesti Metropolia Ammattikorkeakoulu Laboratorioanalyytikko (AMK) Laboratorioala Opinnäytetyö

Lisätiedot

D 3 -vitamiinin määrittäminen maidosta LC-MS/MS-menetelmällä: menetelmän käyttöönotto ja validointi

D 3 -vitamiinin määrittäminen maidosta LC-MS/MS-menetelmällä: menetelmän käyttöönotto ja validointi Soili Nikonen D 3 -vitamiinin määrittäminen maidosta LC-MS/MS-menetelmällä: menetelmän käyttöönotto ja validointi Metropolia Ammattikorkeakoulu Laboratorioanalyytikko (AMK) Laboratorioala Opinnäytetyö

Lisätiedot

Havaintoja uima-allasveden kloori- ja phkenttämittausvertailusta

Havaintoja uima-allasveden kloori- ja phkenttämittausvertailusta Havaintoja uima-allasveden kloori- ja phkenttämittausvertailusta Mirja Leivuori & Katarina Björklöf Proftest SYKE, Suomen ympäristökeskus AJANKOHTAISTA LABORATORIORINTAMALLA Evira, Ke 4.10.2017 Uusi Allasvesiasetuksen

Lisätiedot

PANK PANK-4122 ASFALTTIPÄÄLLYSTEEN TYHJÄTILA, PÄÄLLYSTETUTKAMENETELMÄ 1. MENETELMÄN TARKOITUS

PANK PANK-4122 ASFALTTIPÄÄLLYSTEEN TYHJÄTILA, PÄÄLLYSTETUTKAMENETELMÄ 1. MENETELMÄN TARKOITUS PANK-4122 PANK PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA ASFALTTIPÄÄLLYSTEEN TYHJÄTILA, PÄÄLLYSTETUTKAMENETELMÄ Hyväksytty: Korvaa menetelmän: 9.5.2008 26.10.1999 1. MENETELMÄN TARKOITUS 2. MENETELMÄN SOVELTAMISALUE

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 26.5.2017 17-3029 #2 1 (3) Varparannan vesiosuuskunta Vatanen Kyösti info@varparannanvesihuolto.com Onkaniementie 3 81120 KATAJARANTA

Lisätiedot

Mittausjärjestelmän kalibrointi ja mittausepävarmuus

Mittausjärjestelmän kalibrointi ja mittausepävarmuus Mittausjärjestelmän kalibrointi ja mittausepävarmuus Kalibrointi kalibroinnin merkitys kansainvälinen ja kansallinen mittanormaalijärjestelmä kalibroinnin määritelmä mittausjärjestelmän kalibrointivaihtoehdot

Lisätiedot

Laatusuositukset ympäristöhallinnon vedenlaaturekistereihin vietävälle tiedolle

Laatusuositukset ympäristöhallinnon vedenlaaturekistereihin vietävälle tiedolle SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 22 2016 Laatusuositukset ympäristöhallinnon vedenlaaturekistereihin vietävälle tiedolle Vesistä tehtävien analyyttien määritysrajat, mittausepävarmuudet sekä säilytysajat

Lisätiedot

Päällysteiden laadun tutkimusmenetelmien laadun parantamiseksi. Tutkimushankkeet, joissa PANK ry on mukana

Päällysteiden laadun tutkimusmenetelmien laadun parantamiseksi. Tutkimushankkeet, joissa PANK ry on mukana Tutkimushankkeet Päällysteiden laadun tutkimusmenetelmien laadun parantamiseksi PANK -menetelmäpäivä 2 Tutkimushankkeet, joissa PANK ry on mukana MARA - Rakennetta rikkomattomat mittausmenetelmät maanrakentamisessa

Lisätiedot

IPR:n mukaisia laatuvaatimuksia - mitä mittaajilta odotetaan? Ilmanlaadun mittaajapäivät Helsinki 6.5.2014 Mika Vestenius, Kaisa Korpi IL

IPR:n mukaisia laatuvaatimuksia - mitä mittaajilta odotetaan? Ilmanlaadun mittaajapäivät Helsinki 6.5.2014 Mika Vestenius, Kaisa Korpi IL IPR:n mukaisia laatuvaatimuksia - mitä mittaajilta odotetaan? Ilmanlaadun mittaajapäivät Helsinki 6.5.2014 Mika Vestenius, Kaisa Korpi IL AQUILA:n käytäntö alle LOD:in datalle Alle LOD-arvojen käsittely

Lisätiedot

Laboratorioiden välinen vertailumittaus

Laboratorioiden välinen vertailumittaus SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 14 2011 Laboratorioiden välinen vertailumittaus AOX-määritys Kaija Korhonen-Ylönen, Mirja Leivuori, Olli Järvinen, Keijo Tervonen, Sari Lanteri, Markku Ilmakunnas ja

Lisätiedot

Ympäristönäytteenoton erityispiirteitä

Ympäristönäytteenoton erityispiirteitä Ympäristönäytteenoton erityispiirteitä Finntesting kevätseminaari 24.4.2012 Katarina Björklöf, Suomen ympäristökeskus SYKE, Vertailulaboratorio Mikrobiologi ja maaperätutkija Ympäristönäytteenottajan henkilösertifioinnin

Lisätiedot

metallianalytiikan työkalu

metallianalytiikan työkalu Vertailulaboratoriotoiminta ICP-MS-tekniikan käytöstä Eviran elintarvikeanalytiikassa Keskustelua 1 Evira kansallisena ja kansainvälisenä vertailulaboratoriona Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran perustehtäviin

Lisätiedot

Kemialliset menetelmät kiinteille biopolttoaineille

Kemialliset menetelmät kiinteille biopolttoaineille Kemialliset menetelmät kiinteille biopolttoaineille Martin Englisch ofi Österreichisches Forschungsinstitut für Chemie und Technik Fritz Bakker ECN- Energy Research Centre of the Netherlands Kiinteä biopolttoaine

Lisätiedot

mylife Unio : tarkka, luotettava ja käyttäjäystävällinen Uusimmat tutkimustulokset

mylife Unio : tarkka, luotettava ja käyttäjäystävällinen Uusimmat tutkimustulokset mylife Unio : tarkka, luotettava ja käyttäjäystävällinen Uusimmat tutkimustulokset Kun verensokerimittareita käytetään oikein, diabeetikot pystyvät niiden avulla hallitsemaan hoitoaan sekä säätelemään

Lisätiedot

LIITE 1 VIRHEEN ARVIOINNISTA

LIITE 1 VIRHEEN ARVIOINNISTA Oulun yliopisto Fysiikan opetuslaboratorio Fysikaalisen kemian laboratorioharjoitukset I 1 Mittaustuloksiin sisältyy aina virhettä, vaikka mittauslaite olisi miten uudenaikainen tai kallis tahansa ja mittaaja

Lisätiedot

Kuva 1. Ikkunalle saatu tulos viidessä testilaboratoriossa painemenetelmällä mitattuna.

Kuva 1. Ikkunalle saatu tulos viidessä testilaboratoriossa painemenetelmällä mitattuna. PIENTJUUKSILL - INTENSITEETTI- VI PINEMENETELMÄ? Petra Virjonen, Valtteri Hongisto, Jukka Keränen Työterveyslaitos, sisäympäristölaboratorio Lemminkäisenkatu 4 8 B, 0 Turku petra.virjonen@ttl.fi TUST J

Lisätiedot

PK2, versio 1.2 Sivu 1 / 21 LABORATORIOTOIMINTA. Asiakasohje

PK2, versio 1.2 Sivu 1 / 21 LABORATORIOTOIMINTA. Asiakasohje PK2, versio 1.2 Sivu 1 / 21 Asiakasohje Asiakasohje perustuu Proftest SYKEn toimintaohjeeseen PK2 Ohjeita osallistuville laboratorioille versio 1.2 (10.10.2016). Ohjeeseen on päivitetty joitakin teknisiä

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 5.9.2016 16-6969 #1 1 (3) Pieksänkosken vesiosuuskunta Väänänen Pekka Rannanmaantie 64 73360 PAJULAHTI Tilausnro 210662 (4912/Jaksott),

Lisätiedot