TIETOA FLUORATTUJA KASVIHUONEKAASUJA SISÄLTÄVIEN LAITTEIDEN HALTIJOILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETOA FLUORATTUJA KASVIHUONEKAASUJA SISÄLTÄVIEN LAITTEIDEN HALTIJOILLE"

Transkriptio

1 TIETOA FLUORATTUJA KASVIHUONEKAASUJA SISÄLTÄVIEN LAITTEIDEN HALTIJOILLE Kiinteästi asennetut jäähdytys-, ilmastointija lämpöpumppulaitteet Asetus (EY) N:o 842/2006 tietyistä fluoratuista kasvihuonekaasuista sekä täytäntöönpanosäädökset

2 Europe Direct -palvelu auttaa sinua löytämään vastaukset EU:hun liittyviin kysymyksiisi Yhteinen maksuton palvelunumero (*): (*) Jotkin matkapuhelinoperaattorit eivät salli pääsyä alkuisiin numeroihin, tai niistä voidaan laskuttaa. Suuri määrä muuta tietoa Euroopan unionista on käytettävissä Internetissä Europa-palvelimen kautta (http://europa.eu). Luxemburg: Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto, 2009 ISBN DOI /93971 Euroopan yhteisöt, 2009 Tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan.

3 Sisältö 1 Johdanto... 2 Yleistä F-kaasuista ja F-kaasuasetuksesta Maapallon lämpötilan kohoaminen Mitä fluoratut kasvihuonekaasut ovat? Yleiskatsaus F-kaasuasetuksesta... 3 Kenelle tämä esite on tarkoitettu? Millaisiin laitteisiin F-kaasuasetus vaikuttaa? Mistä asetuksen soveltamisalaan kuuluvat kylmäaineet tunnistaa? Kuka on laitteiston haltija?... 4 Millaisia velvoitteita haltijalla on? Miten käyttösovelluksen sisältämän F-kaasun määrä lasketaan Miten ilmatiiviisti suljetun järjestelmän voi tunnistaa?... 5 Mistä haltija vastaa? Laitteiston asianmukainen asennus, kunnossapito ja huolto Vuotojen esto ja korjaaminen Tarkastukset vuotojen varalta Vuotojen havaitsemisjärjestelmän asentaminen Kirjanpito Kylmäaineen talteenotto... 6 Tietoa teknisen henkilöstön ja yritysten pätevöinnistä... 7 Tietoa merkinnöistä... 8 Noudattamatta jättämisestä seuraavat rangaistukset... Liite I: Asetuksen (EY) N:o 842/2006 täytäntöönpanosäädökset... Liite II: Asetuksen (EY) N:o 842/2006 liitteessä I luetellut F-kaasut... Liite III: Näyte laitetta koskevasta kirjanpidosta... Liite IV: Lisätietoja

4

5 1 Johdanto Kioton pöytäkirjan mukaisesti Euroopan unioni on sitoutunut kaudella vähentämään kasvihuonepäästöjään kahdeksalla prosentilla verrattuna vuoden 1990 tasoon. Kioton sopimus kattaa tärkeimmät kasvihuonekaasut hiilidioksidin (CO 2 ), metaanin (CH 4 ) ja typpioksiduulin (N 2 O) sekä kolme fluorattujen kasvihuonekaasujen ryhmää eli niin kutsutut F-kaasut: fluorihiilivedyt (HFC-yhdisteet), perfluorihiilivedyt (PFC-yhdisteet) sekä rikkiheksafluoridin (SF 6 ). Rajoittaakseen F-kaasujen päästöjä Euroopan unionin Kioton sopimuksessa määriteltyjen ilmastonmuutostavoitteiden ja -velvoitteiden mukaisesti Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät 17. toukokuuta 2006 asetuksen (EY) N:o 842/2006 tietyistä fluoratuista kasvihuonekaasuista (F-kaasuasetuksen). Kyseisessä asetuksessa, jota sovelletaan 4. heinäkuuta alkaen, säädetään erityisiä vaatimuksia, jotka koskevat F-kaasujen koko elinkaaren eri vaiheita tuotannosta käyttöiän loppuun saakka. Tästä syystä asetus vaikuttaa useisiin F-kaasujen kanssa niiden elinkaaren eri vaiheiden aikana tekemisissä oleviin toimijoihin, mukaan lukien F-kaasujen tuottajat, maahantuojat ja viejät, eräiden F-kaasuja sisältävien tuotteiden ja laitteiden valmistajat ja maahantuojat sekä laitteiden haltijat. Asetusta täydentää kymmenen komission asetusta (täytäntöönpanosäädökset), joissa määritetään asetuksen eräiden säännösten tekniset näkökohdat (ks. liite I). Tämä esite on tarkoitettu sellaisten kiinteästi asennettujen jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteiden haltijoille, joissa F-kaasuja käytetään kylmäaineina. Liikennevälineiden jäähdytys- ja ilmastointijärjestelmiä ei käsitellä tässä esitteessä. Se on tarkoitettu antamaan aiheeseen liittyviä asetuksen (EY) N:o 842/2006 säännöksiä ja täytäntöönpanosäädöksiä koskevaa tietoa ja opastusta, eikä se ole luonteeltaan sitova. Muiden asetuksessa tarkoitettujen laitteiden haltijoille ja tekniselle henkilöstölle sekä yrityksille on saatavana erillisiä julkaisuja. F-kaasuasetuksesta kaasujen tuottajille, maahantuojille ja viejille sekä eräiden F-kaasuja sisältävien tuotteiden ja laitteiden valmistajille ja maahantuojille seuraavista vaatimuksista on saatavana yhteenveto erillisessä tiedotteessa. 1 Asetuksen 9 artiklaa ja liitettä II sovelletaan 4. heinäkuuta 2006 alkaen 1

6 2 Yleistä F-kaasuista ja F-kaasuasetuksesta Sanoja maapallon lämpötilan kohoaminen tai kasvihuoneilmiö käytetään yleisesti kuvaamaan ajan myötä tapahtuvaa maapallon pinnan keskilämpötilan kohoamista. Maapallon ilmaston arvioidaan lämmenneen kuluneen vuosisadan aikana 0,6 0,9 C. Asiantuntijat ovat esittäneet johtopäätöksenään, että viime vuosisadan puolivälin jälkeen havaittu maapallon keskilämpötilan nousu johtuu hyvin todennäköisesti pääosin ihmiskunnan tuottamien päästöjen aiheuttamasta kasvihuonekaasujen pitoisuuksien lisääntymisestä 2. Merkittävimmät ihmisen tuottamat kasvihuonekaasut kuuluvat myös Kioton pöytäkirjan soveltamisalaan: hiilidioksidi (CO 2 ), metaani (CH 4 ), typpioksiduuli (N 2 O) sekä ihmisen tuottamat F-kaasut. Merkittäviä kasvihuonekaasuja ovat myös otsonikerrosta heikentävät aineet, joiden käyttöä säädellään Montrealin pöytäkirjalla, esimerkiksi kloorifluorihiilivedyt (CFC-yhdisteet), osittain halogenoidut kloorifluorihiilivedyt (HCFCyhdisteet) sekä halonit. Kuva 1 Maapallon lämpenemisen periaate yksinkertaistettuna Maapallon lämpenemisen periaate yksinkertaistettuna Maa saa energiaa Auringosta auringonvalon muodossa (auringon lyhytaaltoisena säteilynä). Tämä säteily lävistää ilmakehän verrattain esteettömästi. Auringon maahan saapuvasta lyhytaaltoisesta säteilystä noin 30 prosenttia heijastuu ilmakehästä ja maanpinnasta takaisin ulkoavaruuteen. Jäljelle jäävä 70 prosenttia imeytyy maanpintaan (maa- ja merialueisiin) sekä ilmakehän alempaan osaan. Imeytyvä säteily lämmittää maapallon pintakerroksia ja se heijastuu takaisin pitkäaaltoisena lämpösäteilynä (infrapuna-aaltoina). Infrapunasäteily ei kykene läpäisemään ilmakehää yhtä esteettä kuin lyhytaaltoinen säteily, vaan se heijastuu pilvistä ja imeytyy ilmakehässä oleviin kasvihuonekaasuihin. Tällä tavoin kasvihuonekaasut vangitsevat lämpöä maanpinnan ja troposfäärin muodostaman järjestelmän väliin. 2 2 Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n neljäs arviointiraportti. Synteesiraportin yhteenvedon suomennos on saatavilla osoitteesta

7 Ajan saatossa luonnollisina pitoisuuksina esiintyvät kasvihuonekaasut säilyttivät maapallon riittävän lämpimänä, jotta meidän tuntemamme elämänmuodot saattoivat selviytyä. Mitä runsaammin ilmakehässä on ihmisen tuottamia kasvihuonekaasuja, sitä enemmän infrapunasäteilyä heijastuu takaisin maanpintaan. Tästä seuraa ihmisen aiheuttama kasvihuoneilmiö, joka saa aikaan maapallon lämpötilan kohoamista. 2.2 Mitä fluoratut kasvihuonekaasut ovat? F-kaasut (HFC- ja PFC-yhdisteet sekä SF 6 ) ovat ihmisen tuottamia kemikaaleja, joita käytetään useilla eri aloilla ja monissa käyttösovelluksissa. Niiden käyttö on lisääntynyt 1990-luvun jälkeen, sillä niillä voidaan korvata eräitä samoissa käyttösovelluksissa aiemmin käytettyjä otsonikerrosta heikentäviä aineita 3, kuten kloorifluorihiilivetyjä (CFC) ja halogenoituja kloorifluorihiilivetyjä (HCFC), joiden käytöstä on Montrealin pöytäkirjan nojalla vähitellen luovuttu. F-kaasuilla ei ole otsonikerrosta heikentäviä ominaisuuksia, mutta useimmilla niistä on korkea lämmitysvaikutus (GWP). F-kaasuasetuksessa käytetty lämmitysvaikutus lasketaan sadan vuoden lämmitysvaikutuksena, joka yhdellä F-kaasukilogrammalla on verrattuna yhteen hiilidioksidikilogrammaan 4. HFC-yhdisteet ovat F-kaasujen yleisin ryhmä. Niitä käytetään lukuisilla aloilla ja useissa käyttösovelluksissa, kuten kylmäaineena jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteissa, solumuovien paisutusaineina, sammutusaineina, aerosolien ponneaineina sekä liuottimina. Lämmitysvaikutus (GWP) Indeksi, joka kuvaa sekoittuneiden kasvihuonekaasujen säteilyominaisuuksia ja joka edustaa ilmakehässä eri aikoina olevien kaasujen yhteisvaikutusta sekä niiden suhteellista ulospäin suuntautuvan infrapunasäteilyn absorboitumistehokkuutta. Tämä indeksi vastaa suunnilleen tietyn kasvihuonekaasun yhden massayksikön aikaintegroitua lämmittävää vaikutusta nykyisessä ilmakehässä suhteessa hiilidioksidin lämmitysvaikutukseen. (lähde: IPCC:n kolmas arviointiraportti) PFC-yhdisteitä käytetään yleensä elektroniikkateollisuudessa (esimerkiksi piikiekkojen plasmapesussa) sekä kosmetiikka- ja lääketeollisuudessa (luontaisten aineiden, kuten ravitsemukseen vaikuttavien tuotteiden sekä aromiaineiden erottamisessa), mutta jonkin verran myös CFC-yhdisteitä korvaavana kylmäaineena, usein yhdessä muiden kaasujen kanssa. Aikaisemmin PFC-yhdisteitä käytettiin sammutusaineina, ja vanhemmista palontorjuntalaitteistoista niitä löytyy edelleen. SF 6 :ta käytetään pääasiassa eristekaasuna, suurjännitekytkinlaitteissa kytkennän yhteydessä esiintyvien valokaarien sammuttamisessa sekä suojakaasuna magnesiumin ja alumiinin tuotannossa. Tämän esitteen liitteessä II on yhteenveto kaikista F-kaasuasetuksessa tarkoitetuista aineista sekä tiedot niiden lämmitysvaikutuksesta sekä tavanomaisista käyttösovelluksista. 3 4 Otsonikerrosta heikentävät aineet ovat aineita, jotka tuhoavat otsonikerrosta. Ne sisältävät yleensä klooria tai bromia. Tällaisia aineita säädellään otsonikerrosta heikentävistä aineista 29 päivänä kesäkuuta 2000 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 2037/2000. Liitteessä II luetellut sadan vuoden GWP-arvot ovat samat kuin hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) hyväksymässä kolmannessa arviointikertomuksessa julkistetut arvot. Nämä vaihtelevat metyylifluoridin (HFC-41) arvosta 97 rikkiheksafluoridin arvoon

8 2.3 Yleiskatsaus F-kaasuasetuksesta F-kaasuasetuksen yleinen päämäärä on F-kaasupäästöjen vähentäminen, mihin pyritään sarjalla kaikissa kaasujen elinkaaren vaiheissa toteutettavia toimenpiteitä. Tiedot F-kaasujen tuotanto-, maahantuonti-ja vientimääristä raportoidaan vuosittain (6 artikla) F-kaasujen maahantuoja F-kaasujen viejä F-kaasujen tuottaja F-kaasujen käyttäjä Tietyt käyttötarkoitukset kielletty (8 artikla) Ketä vaikutukset koskevat? F-kaasuja sisältävien tuotteiden ja laitteiden maahantuoja Tiettyjen tuotteiden ja laitteiden markkinoille saattaminen kielletty (9 artikla) F-kaasuja sisältävien tuotteiden ja laitteiden valmistaja Tuotteiden ja laitteiden merkitseminen ennen markkinoille saattamista (7 artikla) F-kaasuja sisältävien laitteiden/järjestelmien haltija Tekninen henkilöstö ja yritykset Tiettyjen laitteiden vuotojen estäminen. Havaittujen vuotojen korjaaminen ensi tilassa (3 artiklan 1 kohta) Tiettyjen laitteiden ja järjestelmien asentamisesta, kunnossapidosta ja huollosta, myös vuotojen korjaamisesta, vastaavat pätevöity henkilöstö ja yritykset (5 artikla) F-kaasujen talteenotto kunnossapidon ja huollon yhteydessä sekä ennen tuotteiden ja laitteiden lopullista hävittämistä (4 artikla) Pätevöity henkilöstö vastaa eräille laitteille suoritettavista säännöllisistä vuototarkastuksista (3 artiklan 2 kohta) Eräitä laitteita koskeva kirjanpitovelvoite (3 artiklan 6 kohta) Vuotojen havaitsemisjärjestelmä asennetaan tiettyihin sovelluksiin (3 artiklan 3 kohta) Kuva 2 Toimijat, joihin F-kaasuasetus eniten vaikuttaa, sekä toimijoita koskevat vaatimukset 4

9 F-kaasuasetuksen vaatimukset koskevat seuraavia toimijoita: - F-kaasujen tuottajat, maahantuojat ja viejät - valmistajat ja maahantuojat, jotka saattavat tiettyjä F-kaasuja sisältäviä tuotteita ja laitteita Euroopan unionin markkinoille - henkilöt, jotka käyttävät SF 6 :ta magnesiumin painevalussa tai ajoneuvojen renkaiden täyttämiseen - eräiden F-kaasuja sisältävien laitteiden ja järjestelmien haltijat - tekninen henkilöstö ja yritykset, jotka suorittavat eräitä F-kaasuja sisältäviin laitteisiin liittyviä toimenpiteitä. Kuten aiemmin on kuvattu, F-kaasuja käytetään useilla sovellusaloilla. F-kaasuasetuksessa määritetään erityisiä velvoitteita seuraavien laitetyyppien haltijoille: - kiinteästi asennetut jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteet - kiinteästi asennetut palontorjuntalaitteistot ja palosammuttimet - suurjännitekytkinlaitteet - liuottimia sisältävät laitteet. F-kaasuasetus koskee myös muita F-kaasuja sisältäviä tuotteita ja laitteita, mukaan lukien liikkuvat laitteet. 5

10 3 Kenelle tämä esite on tarkoitettu? Tässä esitteessä käsitellään F-kaasuasetuksessa säädettyjä vaatimuksia, jotka koskevat F- kaasuja kylmäaineena sisältävien kiinteästi asennettujen jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteiden haltijoita. Tämän vuoksi on ensin syytä selvittää, keitä F-kaasuasetuksen sovellettavat vaatimukset koskevat ja kenelle tämä esite on tästä syystä tarkoitettu. 3.1 Millaisiin laitteisiin F-kaasuasetus vaikuttaa? Kiinteästi asennettu laite on määritelty laitteeksi, jota ei tavallisesti siirretä käytön aikana. Tästä syystä liikennevälineiden jäähdytys- ja ilmastointilaitteita ei käsitellä tässä esitteessä. Kiinteästi asennettuja laitteita käytetään monenlaisissa kokoonpanoissa ja kaikenlaisissa rakennuksissa, kuten yksityiskodeissa, toimistoissa, supermarketeissa, vähittäismyymälöissä, tehtaissa, tuotantolaitoksissa, kylmävarastoissa, ravintoloissa, kahviloissa, sairaaloissa ja kouluissa. Jäähdytyspiiri Piiri, jossa kylmäaine kiertää ja johon kuuluu kompressori, lauhdutin, paisuntaventtiili ja haihdutin. Jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteet perustuvat samankaltaiseen termodynaamiseen prosessiin, ja ne on täytetty samankaltaisilla kylmäaineilla. Jäähdytys- ja lämmitysvaikutus voidaan saada aikaan suoralla tai epäsuoralla järjestelmällä. Suoralle järjestelmälle on tunnusomaista, että kaikki kylmäaine on yhden piirin sisällä. Kun tarvitaan jäähdytystä tai lämmitystä, tapahtuu lämmönsiirto. Epäsuorassa järjestelmässä on kaksi piiriä. Ensimmäinen lämmönsiirto tapahtuu ensiöpiirin ja toisiopiirin välillä ja toinen lämmönsiirto paikassa, jossa jäähdytystä tai lämmitystä tarvitaan. Kylmäaine on ensiöpiirin sisällä. Jäähdytyslaitteet Jäähdytyslaitteet on tarkoitettu viilentämään tuotteita tai varastotiloja ympäristön lämpötilaa viileämmiksi. Jäähdytyslaitteisiin kuuluvat kotitalouskäytössä olevat jääkaapit ja pakastimet, jäätelöaltaat, jäähdytetyt varastotilat, kylmävarastot sekä teollisuusprosesseissa tarvittavat jäähdyttämöt. Jäähdytyslaitteiden käyttösovelluksia on lukuisia kotitalouskäytöstä vähittäismyynnin kautta aina teollisuuskäyttöön saakka. Näiden käyttösovellusten mitat vaihtelevat yhden osaston käsittävistä kotitalousjääkaapeista suuriin kylmävarastoihin, ja F-kaasujen määrä vaihtelee alle 0,1 kg:sta (kotitalousjääkaapit) useisiin tuhansiin kiloihin (teollisuuden jäähdytyskäyttö). Ilmastointilaitteet Ilmastointilaitteiden tärkein tehtävä on jäähdyttää huoneiden tai rakennusten ilmaa ja/tai säädellä niiden lämpötilaa tietyn lämpöiseksi. Laitteiden koko vaihtelee pienistä yksiköistä (kuten liikuteltavat, pistokekäyttöiset järjestelmät) suuriin, kiinteisiin laitteisiin, joiden avulla pidetään viileänä kokonaisia rakennuksia, esimerkiksi toimistoja tai sairaaloita. Ilmastointilaitteita käytetään asunnoissa, liikehuoneistoissa, julkisissa rakennuksissa ja teollisuusrakennuksissa. 6

11 Mallin perusteella voidaan tehdä ero yksiosaisten järjestelmien (kaikki tarvittavat komponentit on rakennettu yhden kotelon sisään) ja moniosaisten järjestelmien välille (jäähdytyksessä tai lämmityksessä tarvittavat komponentit on rakennettu useiden eri koteloiden sisään). Toimistorakennuksissa, vähittäismyymälöissä ja sairaaloissa on yleensä useita erilaisia järjestelmiä, esimerkiksi pieniä moniosaisia järjestelmiä sekä suuria keskusjärjestelmiä, joiden toisiopiirissä kiertää jäähdytetty vesi. Ilmastointilaitteiden kylmäaineen määrä vaihtelee alle 0,5 kg:sta suurten, muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitettujen laitteiden yli 100 kg:aan. Lämpöpumput Lämpöpumput ovat laitteita, joissa jäähdytyspiirin avulla otetaan energiaa ilmasta tai hukkalämpöä tuottavasta lähteestä ja tuotetaan käyttökelpoista lämpöä. Olemassa on myös vaihtosuuntaisia järjestelmiä, joissa on lämmitystoiminnon ohella myös jäähdytystoiminto. Kiinteästi asennettuja lämpöpumppuja käytetään asuintaloissa, liikehuoneistoissa ja teollisuusrakennuksissa lämmitykseen, jäähdytykseen, prosessiveden tuotantoon, lämmön talteenottoon ja muihin käyttösovelluksiin. Lämpöpumput ovat yleensä ilmatiiviisti suljettuja järjestelmiä, joissa kylmäaineen määrä vaihtelee kuumavesilämpöpumppujen 0,5 kg:sta teollisuuden käyttämien lämpöpumppujen 100 kg:aan. 3.2 Mistä asetuksen soveltamisalaan kuuluvat kylmäaineet tunnistaa? F-kaasuasetus koskee laitteistoja, joiden jäähdytyspiirit sisältävät liitteessä II luetteloituja F-kaasuja tai F-kaasuja sisältäviä valmisteita (joita kutsutaan usein seoksiksi). Yleisiä kylmäainetyyppejä Kylmäaineille käytetään usein teollista nimikkeistöä 5 ja niihin viitataan R-numerolla ( R on lyhennys sanasta refrigerant eli kylmäaine), esim. R-134a tarkoittaa HFC-134a:ta. Käytössä ovat myös erityiset kauppanimet. Euroopassa F-kaasuasetuksen soveltamisalaan kuulumattomat hiilivedyt, kuten R-600a (isobutaani) ja R-290 (propaani), ovat yleisesti käytettyjä kylmäaineita kotitalousjääkaapeissa ja -pakastimissa sekä pienissä vähittäismyymälöissä käytettävissä jäähdytyslaitteissa (esimerkiksi pistokekäyttöisissä kaapeissa). Myös F-kaasuja (joista yleisin on R-134) sisältäviä yksiköitä on silti käytössä. Suuremmissa muun muassa supermarketeissa käytettävissä jäähdytyslaitteissa (esimerkiksi vähittäismyynnissä käytettävissä keskusjäähdytysjärjestelmällä varustetuissa kylmäkaapeissa ja -lasikoissa) käytetään kylmäaineena usein F-kaasuja, kuten HFC-yhdistettä R-134a ja HFC-yhdisteiden sekoitetta R404A. F-kaasujen lisäksi tavaroiden jäähdytyksessä käytettäviä muuntyyppisiä kylmäaineita ovat muun muassa HCFC-yhdisteet 6, R-744 (CO 2 ), R-600a (isobutaani), R-290 (propaani), R-1270 (propeeni) ja R-717 (NH 3 ). Nämä kylmäaineet eivät kuulu F-kaasuasetuksen soveltamisalaan. 5 6 Perustuu ISO 817 -standardiin Asetuksen (EY) N:o 2037/2000 soveltamisalaan kuuluvat otsonikerrosta heikentävät aineet 7

12 Ilmastointilaitteissa käytetään yleisesti kylmäaineina F-kaasuihin kuuluvia aineita (esimerkiksi R-410A tai R-407C, joista molemmat ovat HFC-sekoitteita.) HFC-yhdisteiden lisäksi vanhemmissa laitteissa käytetään edelleen HCFC-yhdisteitä, esimerkiksi R-22:ta. Yleistymässä ovat myös muuntyyppiset kylmäaineet, kuten R-744 (CO 2 ), R-600a (isobutaani), R-290 (propaani), R-1270 (propeeni) ja R-717 (NH 3 ). F-kaasut, esimerkiksi R-134a (HFC-yhdiste) ja R-407C (HFC-yhdisteiden sekoite), ovat pääasiassa lämpöpumpuissa käytettäviä kylmäaineita. Toisaalta yleistymässä ovat vaihtoehtoiset kylmäaineet, kuten R-744 (CO 2 ), R-600a (isobutaani), R-290 (propaani), R-1270 (propeeni) sekä R-717 (NH 3 ). Seuraavassa taulukossa esitetään luettelo aineista, joita käytetään kylmäaineina. Luettelo ei ole tyhjentävä. Tyyppi Yleisiä kylmäaineita Harvemmin käyte yjä kylmäaineita F-kaasuasetuksen soveltamisalaan kuuluvia kylmäaineita HFC-yhdisteet puhtaat nesteet R-134a R-23, R-32, R-125, R-143a HFC-yhdisteitä sisältävät sekoi eet R-403 (A,B), R-404A, R-407C, R-408A, R-410A, R-413A, R-417A, R- 419A, R-507A R-401 (A,B,C), R-402 (A,B), R-405A, R-407 (A,B,D), R-411B, R-416A, R-422 (A,D), R-423A, R-508A Kylmäaineita, jotka eivät kuulu F-kaasuasetuksen soveltamisalaan, mu a kuuluvat otsonikerrosta heikentävistä aineista annetun asetuksen soveltamisalaan 7 HCFC-yhdisteet puhtaat nesteet HCFC-yhdisteiden sekoi eet R-22 R-123, R-124 R-406A, R-409 (A,B) CFC-yhdisteet puhtaat nesteet ja sekoi eet R-11, R-12, R-502 R-13 Muita kylmäaineita, jotka eivät kuulu F-kaasuasetuksen tai otsonikerrosta heikentävistä aineista annetun asetuksen soveltamisalaan Korvaavia aineita R-717 (ammoniakki), R-290 (propaani), R-600a (isobutaani), R (propeeni), hiilivety (HC) -sekoi eet R-744 (CO 2 ) Taulukko 1 Jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteissa yleisesti käytettyjä kylmäaineita Miten laitteessa käytetyn kylmäaineen voi tunnistaa? Helpoimmin kylmäaineen tyypin voi tunnistaa katsomalla laitteessa olevaa merkintää. F-kaasuja sisältävissä jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteissa, jotka on saatettu Euroopan unionin markkinoille 1. huhtikuuta 2008 jälkeen, on oltava merkintä Sisältää Kioton pöytäkirjan soveltamisalaan kuuluvia fluorattuja kasvihuonekaasuja 8 sekä maininta F-kaasun tyypistä ja määrästä. Luvussa 7 on malli tällaisesta merkinnästä. Usein tiedot löytyvät myös markkinoille aikaisemmin saatetuista laitteista Asetus (EY) N:o 2037/2000 Merkintää koskevista vaatimuksista on säädetty komission asetuksessa (EY) N:o 1494/2007

13 Ellei tietoja löydy merkinnästä, laitteen sisältämä kylmäaine tulee mainita laitteen käsikirjassa tai teknisessä eritelmässä. Tietoa voi pyytää myös laitteiston toimittajalta, valmistajalta tai kunnossapidosta tai huollosta vastaavalta yritykseltä tai henkilöstöltä. Miten määritetään, kuuluuko kylmäaineseos (valmiste) asetuksen soveltamisalaan? Puhtaiden aineiden lisäksi käytössä saattaa olla F-kaasuja sisältäviä valmisteita (seoksia). F-kaasuasetuksen soveltamisalaan kuuluvat valmisteet on määritelty seoksiksi - jotka koostuvat kahdesta tai useammasta aineesta, joista ainakin yksi on F-kaasua, ja - joiden yhteenlaskettu lämmitysvaikutus on ainakin 150. Ensimmäistä kriteeriä varten liitteessä II on luettelo asetuksen soveltamisalaan kuuluvista F-kaasuista. Tästä luettelosta haltijat voivat tarkastaa, onko jokin seoksen ainesosista mainittu luettelossa. Valmisteen yhteenlasketun lämmitysvaikutuksen laskemista varten täytyy F-kaasujen lämmitysvaikutuksen lisäksi ottaa huomioon myös muiden samassa tehtävässä toimivien komponenttien (kylmäaineiden) lämmitysvaikutus. Kun valmiste sisältää muita aineita kuin fluorattuja kasvihuonekaasuja, käytetään niiden GWP-arvojen määrittämisessä IPCC:n ensimmäisessä arviointikertomuksessa 9 julkaistuja arvoja. Valmisteen GWP on painotettu keskiarvo, joka saadaan kertomalla eri aineiden painon osuus niiden GWP-arvoilla. Σ [(aine X % x GWP) + (aine Y % x GWP) + (aine N % x GWP)], missä % on painon osuus, jossa sallitaan ±1 prosentin poikkeama. Esimerkki 1 R-415B 25 % HCFC-22 (GWP 1 500) ja 75 % HFC-152a (GWP 120) 50 % HCFC-32 (GWP 550) ja 50 % HFC-152a (GWP 3 400) Label requirements are set out in Commission Regulation (EC) No 1494/2007 Σ [(25 % x 1 500) + (75 % x 120)] Kokonaislämmitysvaikutus = 465 Valmiste kuuluu F-kaasuasetuksen soveltamisalaan (lämmitysvaikutus 150) Taulukko 2 Esimerkki valmisteiden lämmitysvaikutuksen laskemisesta 3.3 Kuka on laitteiston haltija? Esimerkki 2 R-410A Σ [(50 % x 550) + (50 % x 3 400)] Kokonaislämmitysvaikutus = Valmiste kuuluu F-kaasuasetuksen soveltamisalaan (lämmitysvaikutus 150) F-kaasuasetuksessa säädetään, että laitteiston haltija on vastuussa lain noudattamisesta. Haltijalla tarkoitetaan määritelmän mukaan luonnollista tai oikeushenkilöä, jolla on --- laitteiden ja järjestelmien teknistä toimintaa koskevat tosiasialliset valtuudet. Tämän määritelmän mukaan F-kaasulaitteiston omistaja ei aina ole sen haltija. 9 Climate Change, The IPCC Scientific Assessment. J. T. Houghton, G. J. Jenkins, J. J. Ephraums (toim.), Cambridge University Press, Cambridge (UK),

14 Laitteen tai järjestelmän teknistä toimintaa koskevat tosiasialliset valtuudet sisältävät periaatteessa seuraavat oikeudet: - Vapaa pääsy laitteiston luo. Tähän sisältyy mahdollisuus valvoa laitteiston komponentteja ja niiden toimintaa sekä mahdollisuus päästää kolmannet osapuolet laitteiston luo. - Laitteiston jokapäiväisen toiminnan ja käytön valvonta (esimerkiksi laitteiston päälle tai pois kytkemistä koskevat päätökset). - Valtuudet (myös taloudelliset valtuudet) päättää teknisistä muutoksista (esimerkiksi komponentin uusimisesta tai kiinteän vuodonilmaisimen asennuksesta) tai laitteiston tai järjestelmän sisältämän F-kaasun määrän muutoksista sekä tarkastusten (esimerkiksi vuotojen varalta) tai korjausten suorittamisesta. Kotitalouskäyttöön tai pienikokoisen kaupalliseen käyttöön tarkoitetun laitteen haltija on yleensä yksi henkilö, yleensä laitteen omistaja. Kaupalliseen tai teollisuuskäyttöön tarkoitettujen käyttösovellusten haltija on useimmissa tapauksissa oikeushenkilö (yleensä yritys), joka vastaa laitteistoon jokapäiväiseen tekniseen toimintaan liittyvien ohjeiden antamisesta työntekijöille. Erityisesti suurikokoisten laitteistojen ollessa kyseessä siirretään kunnossapito ja huolto usein alihankintana huoltoyrityksille. Tämänkaltaisissa tapauksissa haltijan määrittäminen riippuu osapuolten välillä tehdyistä sopimuksenvaraisista ja käytännön järjestelyistä. Omistajuus ei ole haltijan määrittämisessä käytettävä ehto. Tästä huolimatta jäsenvaltiot saattavat pitää omistajaa haltijan velvoitteista vastuullisena eräissä erikseen määritellyissä tilanteissa, vaikka omistajalla ei olisikaan laitteen tai järjestelmän teknistä toimintaa koskevia tosiasiallisia valtuuksia. Tästä syytä jäsenvaltiokohtaiset täytäntöönpanon ehdot on syytä ottaa huomioon.! 10

15 4 Millaisia velvoitteita haltijalla on? Noudatettavat erityiset velvoitteet riippuvat sovelluksen sisältämästä määrästä. Seuraavan päätöspuun avulla käyttösovellukset voidaan jakaa luokkiin A E 10, ja taulukossa 3 esitetään yhteenveto kutakin luokkaa koskevista velvoitteista. Käyttösovelluksen sisältämän kylmäaineen määrä LUOKKA F-kaasun määrän mukaan 3kg? Ei E Kyllä Miten ilmatiiviisti suljetut järjestelmät voi tunnistaa (katso luku 4.2) 6kg? Ei Ilmatiiviisti suljettu järjestelmä? Kyllä D Kyllä Ei 30kg? Ei C Kyllä 300kg? Ei B Kyllä A Kuva 3 Asianmukaisen toiminnan varmistamisessa käytettävä päättelypuu 10 F-kaasun määrän mukaisia luokkia käytetään tässä esitteessä yksinkertaisuuden vuoksi. Niitä ei määritetä asetuksessa. 11

16 F-kaasun määrän mukainen luokka Haltijaa koskevat velvoitteet Pätevöity henkilöstö ja yritykset vastaavat laitteiston asennuksesta 1, kunnossapidosta ja huollosta, 5 artiklan 3 kohta 12 A ( 300 kg) B ( 30 kg ja < 300 kg) C ( 3 kg ja < 30 kg; ilmatiiviisti suljettu 6 kg ja < 30 kg) D (ilmatiiviisti suljettu 3 kg ja < 6 kg) E (< 3 kg) Vuotojen estäminen ja havaittujen vuotojen korjaaminen ensi tilassa, 3 artiklan 1 kohta 2 Pätevöidyn henkilökunnan suorittamat säännölliset tarkastukset vuotojen varalta, 3 artiklan 2 kohta 2 Asennetaan vuotojen havaitsemisjärjestelmä, joka tarkastetaan vähintään 12 kuukauden välein, 3 artiklan 3 kohta 9 Kirjanpito, 3 artiklan 6 kohta 9 Pätevöity henkilökunta suorittaa F- kaasujen talteenoton ennen laitteiston lopullista hävittämistä ja tarvittaessa huollon ja kunnossapidon yhteydessä, 4 artiklan 1 ja 4 kohta 9 Taulukko 3 Haltijaa koskevat velvoitteet laitteessa olevien F-kaasujen määrästä riippuen Luokkien B ja C välinen ero on vuodon varalta tehtävien tarkastuksen suoritustiheydessä (katso taulukko 5). 4.1 Miten käyttösovelluksen sisältämän F-kaasun määrä lasketaan? Käyttösovellusta luokiteltaessa komissio pitää tärkeimpänä kriteerinä sen teknistä rakennetta (kylmäainepiiriä), ei sijaintia tai toimintaa. Käyttösovelluksella tarkoitetaan komponenteista ja putkista koostuvaa kokonaisuutta, joka muodostaa jatkuvan rakenteen, jonka läpi F-kaasut voivat virrata. Jos yksi F-kaasumolekyyli pääsee virtaamaan rakenteen läpi paikasta toiseen, silloin kyseiset kaksi paikkaa ovat saman käyttösovelluksen osia. Jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteiden kyseessä ollessa tämä tarkoittaa, että myös silloin, kun kahta erillistä kylmäainepiiriä (joita ei ole mahdollista yhdistää toisiinsa millään pysyvällä tai tilapäisellä keinolla) käytetään samaa tarkoitusta varten (esimerkiksi pitämään kylmävarasto viileänä), näitä järjestelmiä pidetään kahtena erillisenä käyttösovelluksena. 11 Sovellettavilta osin; ei koske esimerkiksi pistotulpalla kytkettäviä järjestelmiä 12 Asetus (EY) N:o 842/

17 Esimerkki Tilassa on viisi vedenjäähdy ntä, joista jokainen sisältää 100 kg F-kaasuihin kuuluvaa kylmäaine a. Jäähdy met on kytke y toisiinsa kylmävesipuolelta, mu a kylmäainepiirit eivät ole yhteydessä keskenään. Vaikka kylmäaineen kokonaismäärä on 500 kg, kutakin jäähdy ntä pidetään erillisenä käy ösovelluksena, koska kylmäainepiirit eivät ole yhteydessä keskenään. F-kaasun määrän perusteella kunkin jäähdy men on täyte ävä B-luokkaa koskevat vaa mukset (lai eistoille, joissa kaasua on 30 kg mu a < 300 kg) kiinteän vuotojen havaitsemisjärjestelmän asennusta ei edellytetä (pakollinen lai eille, jotka sijoi uvat F-kaasun määrän perusteella luokkaan A 300 kg) Taulukko 4 Esimerkki käyttösovelluksen sisältämän F-kaasun määrän laskemisesta F-kaasun määrän laskemista varten haltijan tulisi tutkia merkintää (katso myös lukua 7) sekä laitteiston käsikirjaa tai teknistä eritelmää. Ellei laitteiston sisältämän F-kaasun määrää ole ilmoitettu valmistajan teknisessä eritelmässä tai merkinnässä, mutta se saattaa kuulua luokkaan A, B tai C, kaasun määrän määrittelee pätevöity henkilökunta (katso luku 6). Epäselvissä tapauksissa haltijan tulee ottaa yhteyttä laitteiston toimittajaan, valmistajaan tai huoltoyritykseen. Nyrkkisääntöjä Pienikokoiset, kotitalouskäyttöön tarkoitetulla pistotulpalla varustetut ilmatiiviisti suljetut käyttösovellukset sisältävät yleensä alle 6 kg F-kaasuja. Tähän luokkaan kuuluvat lähes kaikki kotitalouskäyttöiset jääkaapit ja pakastimet (erittäin vanhoja laitteita lukuun ottamatta). Esimerkiksi tavallinen kotitalouskäyttöön tarkoitettu jääkaappi sisältää noin 0,1 kg kylmäainetta. Jäähdytyslaitteet, joita käytetään muun muassa pienikokoisissa vähittäismyymälöissä (esimerkiksi jäätelöaltaat, virvoitusjuomapullojen jäähdyttäjät, pienikokoiset jää- ja kylmäkaapit), baareissa ja ravintoloissa (esimerkiksi tuotemerkin mukaiset juomanjäähdyttimet tai jääpalakoneet) ja toimistoissa (esimerkiksi myyntiautomaatit) sisältävät kylmäainetta yleensä 0,05 0,25 kg. Kaksiosaisissa kotitalouskäyttöisissä ilmastointilaitteissa on kylmäainetta yleensä 0,5 4 kg (keskimäärin 0,31 0,34 kg/yksi kw jäähdytyskapasiteettia). Vain veden lämmittämiseen tarkoitetuissa lämpöpumpuissa on yleensä alle 3 kg F- kaasua. Pienikokoisissa lämpöpumppulaitteissa (kotitalouskäyttöön tarkoitetuissa laitteissa, joissa on enintään 6 kg kylmäainetta) kylmäaine on yleensä ilmatiiviisti suljetussa piirissä. Teollisuudessa käytetyissä lämpöpumpuissa F-kaasun määrä on yleensä yli 30 kg. 13

Suomen Kylmäliikkeiden Liitto r.y 1 (5) Esa Aalto 22.11.2006

Suomen Kylmäliikkeiden Liitto r.y 1 (5) Esa Aalto 22.11.2006 Suomen Kylmäliikkeiden Liitto r.y 1 (5) Uusi EU:n asetus 842 / 2006 eli ns. F-kaasuasetus Asetus koskee nykyisin yleisimmin käytössä olevia HFC kylmäaineita R134a, R404A, R407C, R410A, R507 ym. Asetuksen

Lisätiedot

Luettelo otsonikerrosta heikentävistä aineista, joihin asetusta sovelletaan

Luettelo otsonikerrosta heikentävistä aineista, joihin asetusta sovelletaan 3344 Liite 1 Luettelo otsonikerrosta heikentävistä aineista, joihin asetusta sovelletaan CFC-yhdisteet: CFCl 3 CF 2 Cl 2 C 2 F 3 Cl 3 C 2 F 4 Cl 2 C 2 F 5 Cl CF 3 Cl C 2 FCl 5 C 2 F 2 Cl 4 C 3 FCl 7 C

Lisätiedot

NILAN HUOLTOPÄIVÄKIRJA

NILAN HUOLTOPÄIVÄKIRJA Sivu 1 / 8 NILAN HUOLTOPÄIVÄKIRJA LAITOKSEN OMISTAJA / KÄYTTÄJÄ : YHTEYSHENKILÖ JA PUH. NRO: KOHTEEN NIMI JA OSOITE: KÄYTTÖÖNOTON PÄIVÄMÄÄRÄ: Takuun edelletys on Nilan laitteille, joissa ilmamäärä ylittää

Lisätiedot

F-kaasuasetus muuttuu. Nufar Finel, Suomen ympäristökeskus SYKE, SULPU Lämpöpumppupäivä 28.11.2013

F-kaasuasetus muuttuu. Nufar Finel, Suomen ympäristökeskus SYKE, SULPU Lämpöpumppupäivä 28.11.2013 F-kaasuasetus muuttuu Nufar Finel, Suomen ympäristökeskus SYKE, SULPU Lämpöpumppupäivä 28.11.2013 Sisältö Taustaa miksi muutetaan? Asetusehdotuksen käsittely miten etenee? Nykyinen sääntely Uusi asetus

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 20.5.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 150/195 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 517/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, fluoratuista kasvihuonekaasuista ja asetuksen (EY)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 91. Ympäristölautakunta 15.11.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 91. Ympäristölautakunta 15.11.2012 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 15.11.2012 Sivu 1 / 1 4694/11.01.01/2012 91 Kylmäaineiden käytön kartoitus- ja valvontaprojekti Espoossa Valmistelijat / lisätiedot: Ohtonen Katja, puh. (09) 816 24849 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Otsonikerrosta heikentävät aineet ja fluoratut kasvihuonekaasut

Otsonikerrosta heikentävät aineet ja fluoratut kasvihuonekaasut 1 Otsonikerrosta heikentävät aineet ja fluoratut kasvihuonekaasut Osassa 1 kerrotaan otsonikerrosta heikentäviä aineita (esim. CFC- ja HCFC-yhdisteet) koskevista rajoituksista ja osassa 2 kerrotaan fluorattuja

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput (ILP)

Ilmalämpöpumput (ILP) Ilmalämpöpumput (ILP) 1 TOIMINTA Lämmönlähteenä ulkoilma Yleensä yksi sisäja ulkoyksikkö Lämmittää sisäilmaa huonejärjestelyn vaikutus suuri 2 1 ULKO- JA SISÄYKSIKKÖ Ulkoyksikkö kierrättää lävitseen ulkoilmaa

Lisätiedot

TARKISTUS 85 esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt ja Dorette Corbey PSE-ryhmän puolesta. Ehdotus asetukseksi (KOM(2003) 492 C5-0397/2003 2003/0189(COD))

TARKISTUS 85 esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt ja Dorette Corbey PSE-ryhmän puolesta. Ehdotus asetukseksi (KOM(2003) 492 C5-0397/2003 2003/0189(COD)) 25. maaliskuuta 2004 A5-0172/85 TARKISTUS 85 esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt ja Dorette Corbey PSE-ryhmän puolesta Tarkistus 85 2 artiklan h alakohta h) 'parannetulla HFC-134ailmastointijärjestelmällä'

Lisätiedot

Luettelo otsonikerrosta heikentävistä aineista, joihin asetusta sovelletaan

Luettelo otsonikerrosta heikentävistä aineista, joihin asetusta sovelletaan N:o 452 3569 Luettelo otsonikerrosta heikentävistä aineista, joihin asetusta sovelletaan CFC-yhdisteet Liite 1 CFCl3 CF2Cl2 C2F3Cl3 C2F4Cl2 C2F5Cl CF3Cl C2FCl5 C2F2Cl4 C3FCl7 C3F2Cl6 C3F3Cl5 C3F4Cl4 C3F5Cl3

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio (luonnos) Liite 1 Neuvotteleva virkamies 1.4.2016 Eeva Nurmi

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio (luonnos) Liite 1 Neuvotteleva virkamies 1.4.2016 Eeva Nurmi YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio (luonnos) Liite 1 Neuvotteleva virkamies 1.4.2016 Eeva Nurmi VALTIONEUVOSTON ASETUS FLUORATTUJA KASVIHUONEKAASUJA TAI OT- SONIKERROSTA HEIKENTÄVIÄ AINEITA SISÄLTÄVIEN LAITTEIDEN

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS. Tietyistä fluoratuista kasvihuonekaasuista annetun asetuksen (EY) N:o 842/2006 soveltamisesta, vaikutuksista ja riittävyydestä

KOMISSION KERTOMUS. Tietyistä fluoratuista kasvihuonekaasuista annetun asetuksen (EY) N:o 842/2006 soveltamisesta, vaikutuksista ja riittävyydestä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2011 KOM(2011) 581 lopullinen KOMISSION KERTOMUS Tietyistä fluoratuista kasvihuonekaasuista annetun asetuksen (EY) N:o 842/2006 soveltamisesta, vaikutuksista ja riittävyydestä

Lisätiedot

Vientilupamenettelyt

Vientilupamenettelyt Neuvoston asetus (EU) N:o 833/2014 (3) On aiheellista rajoittaa tiettyjen kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiä neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 mukaisesti ja rajoittaa tiettyjen niihin liittyvien

Lisätiedot

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa. L 104/20 Euroopan unionin virallinen lehti 24.4.2010 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 347/2010, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2010, asetuksen (EY) N:o 245/2009 muuttamisesta loistelamppujen, joissa ei ole sisäistä

Lisätiedot

Jäähdytysjärjestelmän tehtävä on poistaa lämpöä jäähdytyskohteista.

Jäähdytysjärjestelmän tehtävä on poistaa lämpöä jäähdytyskohteista. Taloudellista ja vihreää energiaa Scancool-teollisuuslämpöpumput Teollisuuslämpöpumpulla 80 % säästöt energiakustannuksista! Scancoolin teollisuuslämpöpumppu ottaa tehokkaasti talteen teollisissa prosesseissa

Lisätiedot

Jukka Pietilä 2013-06-19

Jukka Pietilä 2013-06-19 1 Jukka Pietilä 2013-06-19 LAITEMELUDIREKTIIVI 1. Yleistä Ns. laitemeludirektiivi saatettiin Suomessa voimaan asetuksella no. 621/01 Ulkona käytettävien laitteiden melupäästöstä. Asetus koskee vain niitä

Lisätiedot

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA TIETOPAKETTI PÄHKINÄNKUORESSA: CE MERKINTÄ N PERUSTEELLA HUOMIO! Vanha konedirektiivi 98/37/EY on kumottu, mutta se on edelleen voimassa siirtymäaikana. Käyttöönoton siirtymäaika -> 29.12.2009 saakka.

Lisätiedot

Valvontaohje otsonikerrosta heikentäviä aineita tai fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien laitteiden huoltoa valvoville viranomaisille

Valvontaohje otsonikerrosta heikentäviä aineita tai fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien laitteiden huoltoa valvoville viranomaisille YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 3 2015 Valvontaohje otsonikerrosta heikentäviä aineita tai fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien laitteiden huoltoa valvoville viranomaisille (2. päivitetty painos) YMPÄRISTÖN-

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Marika Keskinen 21.11.2013. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset asiakirjat

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Marika Keskinen 21.11.2013. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset asiakirjat Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Marika Keskinen 21.11.2013 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset asiakirjat EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus valmistajan vastuu LAATIMALLA EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUKSEN

Lisätiedot

Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari 28.1.2014

Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari 28.1.2014 Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari 28.1.2014 Lentokelpoisuustarkastuksen dokumentointi Jukka Parviainen Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. M.A.710 Lentokelpoisuustarkastus Dokumenttien tarkastus

Lisätiedot

TRILOGY ULKOASENTEISET ILMALAUHDUTTEISET VEDENJÄÄHDYTTIMET. Mikroprosessori JÄÄHDYTYS/LÄMMITYS/KÄYTTÖVESI C_GNR_0508

TRILOGY ULKOASENTEISET ILMALAUHDUTTEISET VEDENJÄÄHDYTTIMET. Mikroprosessori JÄÄHDYTYS/LÄMMITYS/KÄYTTÖVESI C_GNR_0508 TRILO TRILOGY ULKOASENTEISET ILMALAUHDUTTEISET VEDENJÄÄHDYTTIMET JÄÄHDYTYS/LÄMMITYS/KÄYTTÖVESI (lämm.) (sanit.) Kylmäaine Puhallintyyppi Mikroprosessori 44,5 148,8 58,3 207,1 14,6 209,1 scroll R410A aksiaali

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.4.2014 L 107/39 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 361/2014, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen säätämisestä

Lisätiedot

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ],

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2010 KOM(2010)310 lopullinen 2010/0169 (NLE) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöjen nro 1, 3, 4, 6,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015 7/2015 Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa,

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa, Avis juridique important 31993R0752 Komission asetus (ETY) N:o 752/93, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1993, kulttuuriesineiden viennistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3911/92 soveltamista koskevista

Lisätiedot

SUOMEN KYLMÄYHDISTYS ry 2 (14) Jani Kianta 25.5.2008

SUOMEN KYLMÄYHDISTYS ry 2 (14) Jani Kianta 25.5.2008 SUOMEN KYLMÄYHDISTYS ry 1 (14) KYLMÄAINETILANNE 2008 YLEISTÄ Kylmäaineet ovat nesteytettyjä kaasuja, joita käytetään väliaineina lämmön siirtämiseen kylmäkoneistoissa. Kylmäaineiden käyttö kylmäkoneistoissa

Lisätiedot

N:o 12 167 TAVARATODISTUS

N:o 12 167 TAVARATODISTUS N:o 12 167 TAVARATODISTUS 1. Viejä (nimi, täydellinen osoite, maa) EUR.1 N:o A 000.000 Lukekaa kääntöpuolella olevat huomautukset ennen lomakkeen täyttämistä 2. Todistus, jota käytetään etuuskohteluun

Lisätiedot

Määräys 1/2011 1/(8) Dnro xxxx/03.00/2010 28.12.2010. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset

Määräys 1/2011 1/(8) Dnro xxxx/03.00/2010 28.12.2010. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset Määräys 1/2011 1/(8) Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi Valtuutussäännökset Kohderyhmät Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 7 ja 13. Terveydenhuollon

Lisätiedot

TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA

TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA Exilight Oy Hermiankatu 6-8A Tel. +358 (0)10 773 5400 33720 Tampere Fax. +358 (0)10 773 5409 Kiinteistö: Omistaja:

Lisätiedot

Ilmapäästöt toimialoittain 2011

Ilmapäästöt toimialoittain 2011 Ympäristö ja luonnonvarat 2013 Ilmapäästöt toimialoittain Energiahuollon toimialalta lähes kolmannes kasvihuonekaasupäästöistä Energiahuollon toimialan kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna lähes kolmasosa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

Valvontaohje otsonikerrosta heikentäviä aineita tai fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien laitteiden huoltoa valvoville viranomaisille

Valvontaohje otsonikerrosta heikentäviä aineita tai fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien laitteiden huoltoa valvoville viranomaisille Y MPÄ R ISTÖ HA LLINNO N O H J E I TA 3 2012 Valvontaohje otsonikerrosta heikentäviä aineita tai fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien laitteiden huoltoa valvoville viranomaisille Tapio Reinikainen,

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 24 päivänä kesäkuuta 2009 N:o 451 452. Valtioneuvoston asetus. N:o 451. laajakaistarakentamisen tuesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 24 päivänä kesäkuuta 2009 N:o 451 452. Valtioneuvoston asetus. N:o 451. laajakaistarakentamisen tuesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 24 päivänä kesäkuuta 2009 N:o 451 452 SISÄLLYS N:o Sivu 451 Valtioneuvoston asetus laajakaistarakentamisen tuesta... 3561 452 Valtioneuvoston asetus otsonikerrosta

Lisätiedot

Rakennustuotteiden -merkintä

Rakennustuotteiden -merkintä Rakennustuotteiden -merkintä Eurooppalainen käytäntö rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu rakennustuotedirektiiviin Euroopan komission rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja 1 (5) Antopäivä: 29.1.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 1.2.2013 Voimassa: Toistaiseksi Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 45, 46, 119 ja 120 :n nojalla ottaen huomioon lennonjohtajien

Lisätiedot

Lääkedirektiivin muuttaminen lääkeväärennöksien pääsyn estämiseksi lailliseen jakelukanavaan. Anne Junttonen 22.11.2010

Lääkedirektiivin muuttaminen lääkeväärennöksien pääsyn estämiseksi lailliseen jakelukanavaan. Anne Junttonen 22.11.2010 Lääkedirektiivin muuttaminen lääkeväärennöksien pääsyn estämiseksi lailliseen jakelukanavaan Anne Junttonen 22.11.2010 Taustaa direktiivimuutokselle Lääkeväärennöksiä löytynyt laillisesta jakeluketjusta

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 4. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2000/0159(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 20.11.2012 COM(2012) 697 final 2012/0328 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS poikkeamisesta tilapäisesti kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän

Lisätiedot

Mistä tiedämme ihmisen muuttavan ilmastoa? Jouni Räisänen, Helsingin yliopiston fysiikan laitos

Mistä tiedämme ihmisen muuttavan ilmastoa? Jouni Räisänen, Helsingin yliopiston fysiikan laitos Mistä tiedämme ihmisen muuttavan ilmastoa? Jouni Räisänen, Helsingin yliopiston fysiikan laitos 19.4.2010 Huono lähestymistapa Poikkeama v. 1961-1990 keskiarvosta +0.5 0-0.5 1850 1900 1950 2000 +14.5 +14.0

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

Globaalien ympäristöuhkien tunnistamisesta kansalliseen sääntelyyn. SYKE 13.10.2007 vsn. prof. Kai Kokko Lapin yliopisto

Globaalien ympäristöuhkien tunnistamisesta kansalliseen sääntelyyn. SYKE 13.10.2007 vsn. prof. Kai Kokko Lapin yliopisto Globaalien ympäristöuhkien tunnistamisesta kansalliseen sääntelyyn SYKE 13.10.2007 vsn. prof. Kai Kokko Lapin yliopisto Sisältö Tunnistaminen Sääntelyn tasot Kansallinen implementointi Lopuksi Tunnistaminen

Lisätiedot

Terveydenhuollon yksikön oma laitevalmistus: uudet velvoitteet ja menettelytavat. Kimmo Linnavuori. Ylilääkäri

Terveydenhuollon yksikön oma laitevalmistus: uudet velvoitteet ja menettelytavat. Kimmo Linnavuori. Ylilääkäri Terveydenhuollon yksikön oma laitevalmistus: uudet velvoitteet ja menettelytavat Ylilääkäri Lain 629/2010 2 Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ja niiden lisälaitteiden

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat 1(4) Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Pätevyysluokat Tarkastuskohteet Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain 1090/2002 (muutettuna viimeksi 1042/2014) 48 2 momentin nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 31. toukokuuta 2001 2000/0315(COD) PE1 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 31. toukokuuta 2001 Euroopan

Lisätiedot

KOMISSION SUOSITUS. annettu 13.1.2010,

KOMISSION SUOSITUS. annettu 13.1.2010, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2010 K(2010)19 lopullinen KOMISSION SUOSITUS annettu 13.1.2010, jäsenvaltioiden välisestä suojatusta sähköisestä tiedonvaihdosta niiden myöntämien kuljettajakorttien ainutkertaisuuden

Lisätiedot

Alusten turvallisuuslaitteiden huoltoyritysten hyväksymisen edellytykset ja niiden toiminnalle asetettavat vaatimukset

Alusten turvallisuuslaitteiden huoltoyritysten hyväksymisen edellytykset ja niiden toiminnalle asetettavat vaatimukset 1 (6) Antopäivä: 25.9.2015 Voimaantulopäivä: 1.10.2015 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009), 83 Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö:

Lisätiedot

Alusten turvallisuuslaitteiden huoltoyritysten hyväksymisen edellytykset ja niiden toiminnalle asetettavat vaatimukset

Alusten turvallisuuslaitteiden huoltoyritysten hyväksymisen edellytykset ja niiden toiminnalle asetettavat vaatimukset 1 (5) Asianumero Antopäivä: [pp.kk.vvvv] Voimaantulopäivä: [pp.kk.vvvv] Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009) 83 Muutostiedot:

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 2012/0305(COD) 1.3.2013 ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

Uskotko ilmastonmuutokseen? Reetta Jänis Rotarykokous 24.10.2013

Uskotko ilmastonmuutokseen? Reetta Jänis Rotarykokous 24.10.2013 Uskotko ilmastonmuutokseen? Reetta Jänis Rotarykokous 24.10.2013 Maapallolle saapuva auringon säteily 100 % Ilmakehästä heijastuu 6% Pilvistä heijastuu 20 % Maanpinnasta heijastuu 4 % Lämpösäteily Absorboituminen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 27. helmikuuta 2003 PE 321.965/8-16 TARKISTUKSET 8-16 Lausuntoluonnos (PE 321.965) John Purvis Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

ATEX-direktiivit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi

ATEX-direktiivit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi ATEX-direktiivit Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi ATEX direktiivit ATEX-laitedirektiivi (Euroopan yhteisön direktiivi 94/9/EY) Direktiivin tarkoituksena on yhtenäistää EU:n jäsenvaltioiden räjähdysvaarallisten

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) L 301/28 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/2067, annettu 17 päivänä marraskuuta 2015, fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien kiinteästi asennettujen jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteiden

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön määräys A:60

Sisäasiainministeriön määräys A:60 Sisäasiainministeriön määräys A:60 Paloilmoittimien hankinta, asennus, käyttöönotto, huolto, ja tarkastus SISÄLTÖ 1 Soveltamisala 2 Määritelmät 3 Paloilmoittimen määrittelyt 3.1 Perusmäärittelyt 3.2 Muut

Lisätiedot

N:o 1271 5235 MERKKI. Pelkästään jäähdyttävien laitteiden merkki merkki 1

N:o 1271 5235 MERKKI. Pelkästään jäähdyttävien laitteiden merkki merkki 1 N:o 1271 5235 MERKKI Liite 1 Merkin muoto Merkki tehdään seuraavien mallien mukaisesti: Pelkästään jäähdyttävien laitteiden merkki merkki 1 5236 N:o 1271 Jäähdyttävien/lämmittävien laitteiden merkki merkki

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Luonnos 22.4.2016 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun sosiaalija terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Lainsäädännön asettamat vaatimukset Luomuketjulle. Mikkeli 23.1.2014 Jaana Elo KoKo Palvelut

Lainsäädännön asettamat vaatimukset Luomuketjulle. Mikkeli 23.1.2014 Jaana Elo KoKo Palvelut Lainsäädännön asettamat vaatimukset Luomuketjulle Mikkeli 23.1.2014 Jaana Elo KoKo Palvelut Luomutuotteita sääteleviä lainsäädäntöjä Neuvoston asetus 834 / 2007 Komission asetus 889 / 2008 MMMa 846 / 2008

Lisätiedot

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I P7_TA-PROV(2011)0452 Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 25. lokakuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 16. tammikuuta 2002 PE 301.518/1-3 KOMPROMISSITARKISTUKSET 1-3 Mietintöluonnos (PE 301.518) Rainer Wieland Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.1.2015 COM(2014) 749 final 2014/0358 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen

Lisätiedot

onko pelastettu? OTSONIKERROS

onko pelastettu? OTSONIKERROS onko? pelastettu? OTSONIKERROS Polaaripilvet ovat kauniita, mutta niiden yhteydessä olosuhteet otsonikerroksen tuhoutumiseen ovat otollisimmillaan. 20 vuotta otsonikerroksen suojelua On kulunut 20 vuotta

Lisätiedot

I OSA AUTOJA JA PERÄVAUNUJA SEKÄ JÄRJESTELMIÄ, OSIA JA ERILLISIÄ TEK- NISIÄ YKSIKÖITÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET

I OSA AUTOJA JA PERÄVAUNUJA SEKÄ JÄRJESTELMIÄ, OSIA JA ERILLISIÄ TEK- NISIÄ YKSIKÖITÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET 1030 Liite 1 I OSA AUTOJA JA PERÄVAUNUJA SEKÄ JÄRJESTELMIÄ, OSIA JA ERILLISIÄ TEK- NISIÄ YKSIKÖITÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET - 89/491/ETY 38 1.1.1997 11. Dieselmoottorin 72/306/ETY 24 M, N savutus - 97/20/EY

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

Ansarauta-asetuksen mukaiset tuontikiellot

Ansarauta-asetuksen mukaiset tuontikiellot Ansarauta-asetus 1 Ansarauta-asetuksen mukaiset tuontikiellot Yleistä Joulukuun 1. päivänä 1997 tuli voimaan neuvoston asetus 3254/91 (komission asetus 35/97 sekä neuvoston päätös 97/602/EY), joka asettaa

Lisätiedot

Määräys 1/2011 1 (9) Dnro 2026/03.00/2011 18.3.2011. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset

Määräys 1/2011 1 (9) Dnro 2026/03.00/2011 18.3.2011. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset Määräys 1/2011 1 (9) Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 7 ja 13. Terveydenhuollon

Lisätiedot

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle Kimmo Linnavuori Valviran tehtävä lääkinnällisten laitteiden valvonnassa Laki 629/2010 terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista:

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2011. 1020/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. valmistuksen apuaineista elintarvikkeissa

Julkaistu Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2011. 1020/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. valmistuksen apuaineista elintarvikkeissa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2011 1020/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus valmistuksen apuaineista elintarvikkeissa Annettu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 2011

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

N:o 621 1609 LIITTEET: Liite 5: Täydellinen laadunvarmistus. Liite 1: EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus. Liite 6: Valmistuksen sisäinen tarkastus

N:o 621 1609 LIITTEET: Liite 5: Täydellinen laadunvarmistus. Liite 1: EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus. Liite 6: Valmistuksen sisäinen tarkastus N:o 621 1609 LIITTEET: Liite 1: EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Liite 2: Vaatimustenmukaisuutta osoittavan CE-merkinnän ja taatun äänitehotason osoittavan merkinnän mallit Liite 3: Valmistuksen sisäinen

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Auli Lastunen 16.1.2014 Markkinavalvonnan näkökulma

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Auli Lastunen 16.1.2014 Markkinavalvonnan näkökulma Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Auli Lastunen 16.1.2014 Markkinavalvonnan näkökulma Tilanne Rakennustuoteasetus (EU) N:o 305/2011 edellyttää CEmerkintää Markkinoilla on vielä paljon erilaisia

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 29. kesäkuuta 2001 PE 302.207/14-23 TARKISTUKSET 14-23 MIETINTÖLUONNOS: Luís Marinho (PE 302.207)

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011. Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011. Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011 Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011 Painelaitteita koskevien säädösten vaikutus sammutuslaitteistoihin 21.10.2011 Hannu Nuolivirta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014. 1121/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014. 1121/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014 1121/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavien lemmikkieläinten, eläimistä saatavia

Lisätiedot

ELA1 ja Liite II ilma-alusten lentokelpoisuus Savonsolmu

ELA1 ja Liite II ilma-alusten lentokelpoisuus Savonsolmu ELA1 ja Liite II ilma-alusten lentokelpoisuus Savonsolmu 3.-4.3.2012 Onko ilma-alus ELA1 vai Liite II ilma-alus? Huom: ELA1 ilma-alus on aina EASA ilma-alus 2 ELA1-ilma-alus tarkoittaa seuraavia eurooppalaisia

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 23/04

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 23/04 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 23/04 Pvm Dnro 31.3.2004 1608/01/2004 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 14.4.2004 alkaen Valtuussäännökset Rehulaki (396/1998) 9 ja 26 Vastaavat EY-säännökset Euroopan

Lisätiedot

N:o L 176/ 12 EUROOPAN YHTEISÖJEN VIRALLINEN LEHTI 10.8.70

N:o L 176/ 12 EUROOPAN YHTEISÖJEN VIRALLINEN LEHTI 10.8.70 13/Nide 01 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 159 370L0388 N:o L 176/ 12 EUROOPAN YHTEISÖJEN VIRALLINEN LEHTI 10870 NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1970, moottoriajoneuvojen äänimerkinantolaitteita

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.9.2014 C(2014) 6326 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 4.9.2014, maito- ja maitotuotealan tilapäisistä poikkeustoimenpiteistä voin ja rasvattoman maitojauheen

Lisätiedot

Kliinisten laboratoriomittausten jäljitettävyys ja IVD-direktiivi

Kliinisten laboratoriomittausten jäljitettävyys ja IVD-direktiivi Kliinisten laboratoriomittausten jäljitettävyys ja IVD-direktiivi Dos Jaakko-Juhani Himberg HUSLAB /laatupäällikkö JJH November 2004 1 IVD-direktiivi ja siirtymäaika In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuja

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Suomen kasvihuonekaasujen päästöt 5 miljoonaa tonnia yli Kioton velvoitteiden

Suomen kasvihuonekaasujen päästöt 5 miljoonaa tonnia yli Kioton velvoitteiden Julkaistavissa 30.12.2003 klo 13.00 2003:16 Lisätietoja: Tilastokeskus / Mirja Kosonen (09) 1734 3543, 050 5005 203; ympäristöministeriö / Jaakko Ojala (09) 1603 9478, 050 3622 035 Suomen kasvihuonekaasujen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Chiller Service Next - palvelut: Urakointi Huolto ja varaosat Vuositarkastukset ja kartoitukset Etävalvonta ja energiaoptimointi

Chiller Service Next - palvelut: Urakointi Huolto ja varaosat Vuositarkastukset ja kartoitukset Etävalvonta ja energiaoptimointi Chiller Service Next - palvelut: Urakointi Huolto ja varaosat Vuositarkastukset ja kartoitukset Etävalvonta ja energiaoptimointi HelpDesk - laitevalmistajan ammattitaidolla Jäähdytysalalla yy ominaista

Lisätiedot

soveltamisen päättymisaika 1 päivä heinäkuuta 2005 1 päivä heinäkuuta 2008

soveltamisen päättymisaika 1 päivä heinäkuuta 2005 1 päivä heinäkuuta 2008 2392 Liite 1, joihin ei sovelleta 5 :ää A. Lyijy seosaineena 1. Työstettäväksi tarkoitettu teräs ja sinkitty teräs, jonka painosta korkeintaan 0,35 prosenttia on lyijyä 2. a) Työstettäväksi tarkoitettu

Lisätiedot

COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY. 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004

COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY. 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004 FI Tapaus n:o COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo Vain suomenkielinen teksti on saatavilla ja todistusvoimainen. ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004 EUROOPAN

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/0184(COD) 26.2.2013. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/0184(COD) 26.2.2013. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 26.2.2013 2012/0184(COD) LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta liikenne- ja matkailuvaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista-

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista- Liite 1 VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIMENETTELYT A-moduuli (valmistuksen sisäinen tarkastus) 1. Tässä moduulissa esitetään menettely, jolla valmistaja tai tämän yhteisöön kuuluvien valtioidenalueelle

Lisätiedot

Lämpöpumpputekniikkaa Tallinna 18.2. 2010

Lämpöpumpputekniikkaa Tallinna 18.2. 2010 Lämpöpumpputekniikkaa Tallinna 18.2. 2010 Ari Aula Chiller Oy Lämpöpumpun rakenne ja toimintaperiaate Komponentit Hyötysuhde Kytkentöjä Lämpöpumppujärjestelmän suunnittelu Integroidut lämpöpumppujärjestelmät

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

MEHRER -Öljyvapaat kompressorit paineilmalle ja kaasuille

MEHRER -Öljyvapaat kompressorit paineilmalle ja kaasuille MEHRER -Öljyvapaat kompressorit paineilmalle ja kaasuille Öljyvapaa paineilma 100% öljyvapaata paineilmaa Puhdas ja ehdottoman öljytön paineilma on elintärkeä käyttöhyödyke sairaaloiden ja terveyskeskusten

Lisätiedot

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta.

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Aurinkolämpö Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Keräimien sijoittaminen ja asennus Keräimet asennetaan

Lisätiedot

RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2014

RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2014 RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2014 Sähköverkonhaltijoille (jakelu-, alue- ja kantaverkko) lähetettiin keväällä 2015

Lisätiedot

Silloin kun muuta myöhemmin tehtyä käyttösopimusta ei ole voimassa, sovelletaan liittyjän ja laitoksen välistä käyttösopimusta.

Silloin kun muuta myöhemmin tehtyä käyttösopimusta ei ole voimassa, sovelletaan liittyjän ja laitoksen välistä käyttösopimusta. SOPIMUSEHDOT Yleistä 1 Asiakkaalla tarkoitetaan tässä sopimuksessa kiinteistön haltijaa tai muuta osapuolta, joka on vesihuoltolaitoksen (jälj. laitos) sopijapuoli. Liittyjällä tarkoitetaan tässä sopimuksessa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) 8823/16 ENER 146 ENV 279 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 10. toukokuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D044838/02 Asia:

Lisätiedot