TIETOA FLUORATTUJA KASVIHUONEKAASUJA SISÄLTÄVIEN LAITTEIDEN HALTIJOILLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETOA FLUORATTUJA KASVIHUONEKAASUJA SISÄLTÄVIEN LAITTEIDEN HALTIJOILLE"

Transkriptio

1 TIETOA FLUORATTUJA KASVIHUONEKAASUJA SISÄLTÄVIEN LAITTEIDEN HALTIJOILLE Kiinteästi asennetut jäähdytys-, ilmastointija lämpöpumppulaitteet Asetus (EY) N:o 842/2006 tietyistä fluoratuista kasvihuonekaasuista sekä täytäntöönpanosäädökset

2 Europe Direct -palvelu auttaa sinua löytämään vastaukset EU:hun liittyviin kysymyksiisi Yhteinen maksuton palvelunumero (*): (*) Jotkin matkapuhelinoperaattorit eivät salli pääsyä alkuisiin numeroihin, tai niistä voidaan laskuttaa. Suuri määrä muuta tietoa Euroopan unionista on käytettävissä Internetissä Europa-palvelimen kautta (http://europa.eu). Luxemburg: Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto, 2009 ISBN DOI /93971 Euroopan yhteisöt, 2009 Tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan.

3 Sisältö 1 Johdanto... 2 Yleistä F-kaasuista ja F-kaasuasetuksesta Maapallon lämpötilan kohoaminen Mitä fluoratut kasvihuonekaasut ovat? Yleiskatsaus F-kaasuasetuksesta... 3 Kenelle tämä esite on tarkoitettu? Millaisiin laitteisiin F-kaasuasetus vaikuttaa? Mistä asetuksen soveltamisalaan kuuluvat kylmäaineet tunnistaa? Kuka on laitteiston haltija?... 4 Millaisia velvoitteita haltijalla on? Miten käyttösovelluksen sisältämän F-kaasun määrä lasketaan Miten ilmatiiviisti suljetun järjestelmän voi tunnistaa?... 5 Mistä haltija vastaa? Laitteiston asianmukainen asennus, kunnossapito ja huolto Vuotojen esto ja korjaaminen Tarkastukset vuotojen varalta Vuotojen havaitsemisjärjestelmän asentaminen Kirjanpito Kylmäaineen talteenotto... 6 Tietoa teknisen henkilöstön ja yritysten pätevöinnistä... 7 Tietoa merkinnöistä... 8 Noudattamatta jättämisestä seuraavat rangaistukset... Liite I: Asetuksen (EY) N:o 842/2006 täytäntöönpanosäädökset... Liite II: Asetuksen (EY) N:o 842/2006 liitteessä I luetellut F-kaasut... Liite III: Näyte laitetta koskevasta kirjanpidosta... Liite IV: Lisätietoja

4

5 1 Johdanto Kioton pöytäkirjan mukaisesti Euroopan unioni on sitoutunut kaudella vähentämään kasvihuonepäästöjään kahdeksalla prosentilla verrattuna vuoden 1990 tasoon. Kioton sopimus kattaa tärkeimmät kasvihuonekaasut hiilidioksidin (CO 2 ), metaanin (CH 4 ) ja typpioksiduulin (N 2 O) sekä kolme fluorattujen kasvihuonekaasujen ryhmää eli niin kutsutut F-kaasut: fluorihiilivedyt (HFC-yhdisteet), perfluorihiilivedyt (PFC-yhdisteet) sekä rikkiheksafluoridin (SF 6 ). Rajoittaakseen F-kaasujen päästöjä Euroopan unionin Kioton sopimuksessa määriteltyjen ilmastonmuutostavoitteiden ja -velvoitteiden mukaisesti Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät 17. toukokuuta 2006 asetuksen (EY) N:o 842/2006 tietyistä fluoratuista kasvihuonekaasuista (F-kaasuasetuksen). Kyseisessä asetuksessa, jota sovelletaan 4. heinäkuuta alkaen, säädetään erityisiä vaatimuksia, jotka koskevat F-kaasujen koko elinkaaren eri vaiheita tuotannosta käyttöiän loppuun saakka. Tästä syystä asetus vaikuttaa useisiin F-kaasujen kanssa niiden elinkaaren eri vaiheiden aikana tekemisissä oleviin toimijoihin, mukaan lukien F-kaasujen tuottajat, maahantuojat ja viejät, eräiden F-kaasuja sisältävien tuotteiden ja laitteiden valmistajat ja maahantuojat sekä laitteiden haltijat. Asetusta täydentää kymmenen komission asetusta (täytäntöönpanosäädökset), joissa määritetään asetuksen eräiden säännösten tekniset näkökohdat (ks. liite I). Tämä esite on tarkoitettu sellaisten kiinteästi asennettujen jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteiden haltijoille, joissa F-kaasuja käytetään kylmäaineina. Liikennevälineiden jäähdytys- ja ilmastointijärjestelmiä ei käsitellä tässä esitteessä. Se on tarkoitettu antamaan aiheeseen liittyviä asetuksen (EY) N:o 842/2006 säännöksiä ja täytäntöönpanosäädöksiä koskevaa tietoa ja opastusta, eikä se ole luonteeltaan sitova. Muiden asetuksessa tarkoitettujen laitteiden haltijoille ja tekniselle henkilöstölle sekä yrityksille on saatavana erillisiä julkaisuja. F-kaasuasetuksesta kaasujen tuottajille, maahantuojille ja viejille sekä eräiden F-kaasuja sisältävien tuotteiden ja laitteiden valmistajille ja maahantuojille seuraavista vaatimuksista on saatavana yhteenveto erillisessä tiedotteessa. 1 Asetuksen 9 artiklaa ja liitettä II sovelletaan 4. heinäkuuta 2006 alkaen 1

6 2 Yleistä F-kaasuista ja F-kaasuasetuksesta Sanoja maapallon lämpötilan kohoaminen tai kasvihuoneilmiö käytetään yleisesti kuvaamaan ajan myötä tapahtuvaa maapallon pinnan keskilämpötilan kohoamista. Maapallon ilmaston arvioidaan lämmenneen kuluneen vuosisadan aikana 0,6 0,9 C. Asiantuntijat ovat esittäneet johtopäätöksenään, että viime vuosisadan puolivälin jälkeen havaittu maapallon keskilämpötilan nousu johtuu hyvin todennäköisesti pääosin ihmiskunnan tuottamien päästöjen aiheuttamasta kasvihuonekaasujen pitoisuuksien lisääntymisestä 2. Merkittävimmät ihmisen tuottamat kasvihuonekaasut kuuluvat myös Kioton pöytäkirjan soveltamisalaan: hiilidioksidi (CO 2 ), metaani (CH 4 ), typpioksiduuli (N 2 O) sekä ihmisen tuottamat F-kaasut. Merkittäviä kasvihuonekaasuja ovat myös otsonikerrosta heikentävät aineet, joiden käyttöä säädellään Montrealin pöytäkirjalla, esimerkiksi kloorifluorihiilivedyt (CFC-yhdisteet), osittain halogenoidut kloorifluorihiilivedyt (HCFCyhdisteet) sekä halonit. Kuva 1 Maapallon lämpenemisen periaate yksinkertaistettuna Maapallon lämpenemisen periaate yksinkertaistettuna Maa saa energiaa Auringosta auringonvalon muodossa (auringon lyhytaaltoisena säteilynä). Tämä säteily lävistää ilmakehän verrattain esteettömästi. Auringon maahan saapuvasta lyhytaaltoisesta säteilystä noin 30 prosenttia heijastuu ilmakehästä ja maanpinnasta takaisin ulkoavaruuteen. Jäljelle jäävä 70 prosenttia imeytyy maanpintaan (maa- ja merialueisiin) sekä ilmakehän alempaan osaan. Imeytyvä säteily lämmittää maapallon pintakerroksia ja se heijastuu takaisin pitkäaaltoisena lämpösäteilynä (infrapuna-aaltoina). Infrapunasäteily ei kykene läpäisemään ilmakehää yhtä esteettä kuin lyhytaaltoinen säteily, vaan se heijastuu pilvistä ja imeytyy ilmakehässä oleviin kasvihuonekaasuihin. Tällä tavoin kasvihuonekaasut vangitsevat lämpöä maanpinnan ja troposfäärin muodostaman järjestelmän väliin. 2 2 Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n neljäs arviointiraportti. Synteesiraportin yhteenvedon suomennos on saatavilla osoitteesta

7 Ajan saatossa luonnollisina pitoisuuksina esiintyvät kasvihuonekaasut säilyttivät maapallon riittävän lämpimänä, jotta meidän tuntemamme elämänmuodot saattoivat selviytyä. Mitä runsaammin ilmakehässä on ihmisen tuottamia kasvihuonekaasuja, sitä enemmän infrapunasäteilyä heijastuu takaisin maanpintaan. Tästä seuraa ihmisen aiheuttama kasvihuoneilmiö, joka saa aikaan maapallon lämpötilan kohoamista. 2.2 Mitä fluoratut kasvihuonekaasut ovat? F-kaasut (HFC- ja PFC-yhdisteet sekä SF 6 ) ovat ihmisen tuottamia kemikaaleja, joita käytetään useilla eri aloilla ja monissa käyttösovelluksissa. Niiden käyttö on lisääntynyt 1990-luvun jälkeen, sillä niillä voidaan korvata eräitä samoissa käyttösovelluksissa aiemmin käytettyjä otsonikerrosta heikentäviä aineita 3, kuten kloorifluorihiilivetyjä (CFC) ja halogenoituja kloorifluorihiilivetyjä (HCFC), joiden käytöstä on Montrealin pöytäkirjan nojalla vähitellen luovuttu. F-kaasuilla ei ole otsonikerrosta heikentäviä ominaisuuksia, mutta useimmilla niistä on korkea lämmitysvaikutus (GWP). F-kaasuasetuksessa käytetty lämmitysvaikutus lasketaan sadan vuoden lämmitysvaikutuksena, joka yhdellä F-kaasukilogrammalla on verrattuna yhteen hiilidioksidikilogrammaan 4. HFC-yhdisteet ovat F-kaasujen yleisin ryhmä. Niitä käytetään lukuisilla aloilla ja useissa käyttösovelluksissa, kuten kylmäaineena jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteissa, solumuovien paisutusaineina, sammutusaineina, aerosolien ponneaineina sekä liuottimina. Lämmitysvaikutus (GWP) Indeksi, joka kuvaa sekoittuneiden kasvihuonekaasujen säteilyominaisuuksia ja joka edustaa ilmakehässä eri aikoina olevien kaasujen yhteisvaikutusta sekä niiden suhteellista ulospäin suuntautuvan infrapunasäteilyn absorboitumistehokkuutta. Tämä indeksi vastaa suunnilleen tietyn kasvihuonekaasun yhden massayksikön aikaintegroitua lämmittävää vaikutusta nykyisessä ilmakehässä suhteessa hiilidioksidin lämmitysvaikutukseen. (lähde: IPCC:n kolmas arviointiraportti) PFC-yhdisteitä käytetään yleensä elektroniikkateollisuudessa (esimerkiksi piikiekkojen plasmapesussa) sekä kosmetiikka- ja lääketeollisuudessa (luontaisten aineiden, kuten ravitsemukseen vaikuttavien tuotteiden sekä aromiaineiden erottamisessa), mutta jonkin verran myös CFC-yhdisteitä korvaavana kylmäaineena, usein yhdessä muiden kaasujen kanssa. Aikaisemmin PFC-yhdisteitä käytettiin sammutusaineina, ja vanhemmista palontorjuntalaitteistoista niitä löytyy edelleen. SF 6 :ta käytetään pääasiassa eristekaasuna, suurjännitekytkinlaitteissa kytkennän yhteydessä esiintyvien valokaarien sammuttamisessa sekä suojakaasuna magnesiumin ja alumiinin tuotannossa. Tämän esitteen liitteessä II on yhteenveto kaikista F-kaasuasetuksessa tarkoitetuista aineista sekä tiedot niiden lämmitysvaikutuksesta sekä tavanomaisista käyttösovelluksista. 3 4 Otsonikerrosta heikentävät aineet ovat aineita, jotka tuhoavat otsonikerrosta. Ne sisältävät yleensä klooria tai bromia. Tällaisia aineita säädellään otsonikerrosta heikentävistä aineista 29 päivänä kesäkuuta 2000 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 2037/2000. Liitteessä II luetellut sadan vuoden GWP-arvot ovat samat kuin hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) hyväksymässä kolmannessa arviointikertomuksessa julkistetut arvot. Nämä vaihtelevat metyylifluoridin (HFC-41) arvosta 97 rikkiheksafluoridin arvoon

8 2.3 Yleiskatsaus F-kaasuasetuksesta F-kaasuasetuksen yleinen päämäärä on F-kaasupäästöjen vähentäminen, mihin pyritään sarjalla kaikissa kaasujen elinkaaren vaiheissa toteutettavia toimenpiteitä. Tiedot F-kaasujen tuotanto-, maahantuonti-ja vientimääristä raportoidaan vuosittain (6 artikla) F-kaasujen maahantuoja F-kaasujen viejä F-kaasujen tuottaja F-kaasujen käyttäjä Tietyt käyttötarkoitukset kielletty (8 artikla) Ketä vaikutukset koskevat? F-kaasuja sisältävien tuotteiden ja laitteiden maahantuoja Tiettyjen tuotteiden ja laitteiden markkinoille saattaminen kielletty (9 artikla) F-kaasuja sisältävien tuotteiden ja laitteiden valmistaja Tuotteiden ja laitteiden merkitseminen ennen markkinoille saattamista (7 artikla) F-kaasuja sisältävien laitteiden/järjestelmien haltija Tekninen henkilöstö ja yritykset Tiettyjen laitteiden vuotojen estäminen. Havaittujen vuotojen korjaaminen ensi tilassa (3 artiklan 1 kohta) Tiettyjen laitteiden ja järjestelmien asentamisesta, kunnossapidosta ja huollosta, myös vuotojen korjaamisesta, vastaavat pätevöity henkilöstö ja yritykset (5 artikla) F-kaasujen talteenotto kunnossapidon ja huollon yhteydessä sekä ennen tuotteiden ja laitteiden lopullista hävittämistä (4 artikla) Pätevöity henkilöstö vastaa eräille laitteille suoritettavista säännöllisistä vuototarkastuksista (3 artiklan 2 kohta) Eräitä laitteita koskeva kirjanpitovelvoite (3 artiklan 6 kohta) Vuotojen havaitsemisjärjestelmä asennetaan tiettyihin sovelluksiin (3 artiklan 3 kohta) Kuva 2 Toimijat, joihin F-kaasuasetus eniten vaikuttaa, sekä toimijoita koskevat vaatimukset 4

9 F-kaasuasetuksen vaatimukset koskevat seuraavia toimijoita: - F-kaasujen tuottajat, maahantuojat ja viejät - valmistajat ja maahantuojat, jotka saattavat tiettyjä F-kaasuja sisältäviä tuotteita ja laitteita Euroopan unionin markkinoille - henkilöt, jotka käyttävät SF 6 :ta magnesiumin painevalussa tai ajoneuvojen renkaiden täyttämiseen - eräiden F-kaasuja sisältävien laitteiden ja järjestelmien haltijat - tekninen henkilöstö ja yritykset, jotka suorittavat eräitä F-kaasuja sisältäviin laitteisiin liittyviä toimenpiteitä. Kuten aiemmin on kuvattu, F-kaasuja käytetään useilla sovellusaloilla. F-kaasuasetuksessa määritetään erityisiä velvoitteita seuraavien laitetyyppien haltijoille: - kiinteästi asennetut jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteet - kiinteästi asennetut palontorjuntalaitteistot ja palosammuttimet - suurjännitekytkinlaitteet - liuottimia sisältävät laitteet. F-kaasuasetus koskee myös muita F-kaasuja sisältäviä tuotteita ja laitteita, mukaan lukien liikkuvat laitteet. 5

10 3 Kenelle tämä esite on tarkoitettu? Tässä esitteessä käsitellään F-kaasuasetuksessa säädettyjä vaatimuksia, jotka koskevat F- kaasuja kylmäaineena sisältävien kiinteästi asennettujen jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteiden haltijoita. Tämän vuoksi on ensin syytä selvittää, keitä F-kaasuasetuksen sovellettavat vaatimukset koskevat ja kenelle tämä esite on tästä syystä tarkoitettu. 3.1 Millaisiin laitteisiin F-kaasuasetus vaikuttaa? Kiinteästi asennettu laite on määritelty laitteeksi, jota ei tavallisesti siirretä käytön aikana. Tästä syystä liikennevälineiden jäähdytys- ja ilmastointilaitteita ei käsitellä tässä esitteessä. Kiinteästi asennettuja laitteita käytetään monenlaisissa kokoonpanoissa ja kaikenlaisissa rakennuksissa, kuten yksityiskodeissa, toimistoissa, supermarketeissa, vähittäismyymälöissä, tehtaissa, tuotantolaitoksissa, kylmävarastoissa, ravintoloissa, kahviloissa, sairaaloissa ja kouluissa. Jäähdytyspiiri Piiri, jossa kylmäaine kiertää ja johon kuuluu kompressori, lauhdutin, paisuntaventtiili ja haihdutin. Jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteet perustuvat samankaltaiseen termodynaamiseen prosessiin, ja ne on täytetty samankaltaisilla kylmäaineilla. Jäähdytys- ja lämmitysvaikutus voidaan saada aikaan suoralla tai epäsuoralla järjestelmällä. Suoralle järjestelmälle on tunnusomaista, että kaikki kylmäaine on yhden piirin sisällä. Kun tarvitaan jäähdytystä tai lämmitystä, tapahtuu lämmönsiirto. Epäsuorassa järjestelmässä on kaksi piiriä. Ensimmäinen lämmönsiirto tapahtuu ensiöpiirin ja toisiopiirin välillä ja toinen lämmönsiirto paikassa, jossa jäähdytystä tai lämmitystä tarvitaan. Kylmäaine on ensiöpiirin sisällä. Jäähdytyslaitteet Jäähdytyslaitteet on tarkoitettu viilentämään tuotteita tai varastotiloja ympäristön lämpötilaa viileämmiksi. Jäähdytyslaitteisiin kuuluvat kotitalouskäytössä olevat jääkaapit ja pakastimet, jäätelöaltaat, jäähdytetyt varastotilat, kylmävarastot sekä teollisuusprosesseissa tarvittavat jäähdyttämöt. Jäähdytyslaitteiden käyttösovelluksia on lukuisia kotitalouskäytöstä vähittäismyynnin kautta aina teollisuuskäyttöön saakka. Näiden käyttösovellusten mitat vaihtelevat yhden osaston käsittävistä kotitalousjääkaapeista suuriin kylmävarastoihin, ja F-kaasujen määrä vaihtelee alle 0,1 kg:sta (kotitalousjääkaapit) useisiin tuhansiin kiloihin (teollisuuden jäähdytyskäyttö). Ilmastointilaitteet Ilmastointilaitteiden tärkein tehtävä on jäähdyttää huoneiden tai rakennusten ilmaa ja/tai säädellä niiden lämpötilaa tietyn lämpöiseksi. Laitteiden koko vaihtelee pienistä yksiköistä (kuten liikuteltavat, pistokekäyttöiset järjestelmät) suuriin, kiinteisiin laitteisiin, joiden avulla pidetään viileänä kokonaisia rakennuksia, esimerkiksi toimistoja tai sairaaloita. Ilmastointilaitteita käytetään asunnoissa, liikehuoneistoissa, julkisissa rakennuksissa ja teollisuusrakennuksissa. 6

11 Mallin perusteella voidaan tehdä ero yksiosaisten järjestelmien (kaikki tarvittavat komponentit on rakennettu yhden kotelon sisään) ja moniosaisten järjestelmien välille (jäähdytyksessä tai lämmityksessä tarvittavat komponentit on rakennettu useiden eri koteloiden sisään). Toimistorakennuksissa, vähittäismyymälöissä ja sairaaloissa on yleensä useita erilaisia järjestelmiä, esimerkiksi pieniä moniosaisia järjestelmiä sekä suuria keskusjärjestelmiä, joiden toisiopiirissä kiertää jäähdytetty vesi. Ilmastointilaitteiden kylmäaineen määrä vaihtelee alle 0,5 kg:sta suurten, muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitettujen laitteiden yli 100 kg:aan. Lämpöpumput Lämpöpumput ovat laitteita, joissa jäähdytyspiirin avulla otetaan energiaa ilmasta tai hukkalämpöä tuottavasta lähteestä ja tuotetaan käyttökelpoista lämpöä. Olemassa on myös vaihtosuuntaisia järjestelmiä, joissa on lämmitystoiminnon ohella myös jäähdytystoiminto. Kiinteästi asennettuja lämpöpumppuja käytetään asuintaloissa, liikehuoneistoissa ja teollisuusrakennuksissa lämmitykseen, jäähdytykseen, prosessiveden tuotantoon, lämmön talteenottoon ja muihin käyttösovelluksiin. Lämpöpumput ovat yleensä ilmatiiviisti suljettuja järjestelmiä, joissa kylmäaineen määrä vaihtelee kuumavesilämpöpumppujen 0,5 kg:sta teollisuuden käyttämien lämpöpumppujen 100 kg:aan. 3.2 Mistä asetuksen soveltamisalaan kuuluvat kylmäaineet tunnistaa? F-kaasuasetus koskee laitteistoja, joiden jäähdytyspiirit sisältävät liitteessä II luetteloituja F-kaasuja tai F-kaasuja sisältäviä valmisteita (joita kutsutaan usein seoksiksi). Yleisiä kylmäainetyyppejä Kylmäaineille käytetään usein teollista nimikkeistöä 5 ja niihin viitataan R-numerolla ( R on lyhennys sanasta refrigerant eli kylmäaine), esim. R-134a tarkoittaa HFC-134a:ta. Käytössä ovat myös erityiset kauppanimet. Euroopassa F-kaasuasetuksen soveltamisalaan kuulumattomat hiilivedyt, kuten R-600a (isobutaani) ja R-290 (propaani), ovat yleisesti käytettyjä kylmäaineita kotitalousjääkaapeissa ja -pakastimissa sekä pienissä vähittäismyymälöissä käytettävissä jäähdytyslaitteissa (esimerkiksi pistokekäyttöisissä kaapeissa). Myös F-kaasuja (joista yleisin on R-134) sisältäviä yksiköitä on silti käytössä. Suuremmissa muun muassa supermarketeissa käytettävissä jäähdytyslaitteissa (esimerkiksi vähittäismyynnissä käytettävissä keskusjäähdytysjärjestelmällä varustetuissa kylmäkaapeissa ja -lasikoissa) käytetään kylmäaineena usein F-kaasuja, kuten HFC-yhdistettä R-134a ja HFC-yhdisteiden sekoitetta R404A. F-kaasujen lisäksi tavaroiden jäähdytyksessä käytettäviä muuntyyppisiä kylmäaineita ovat muun muassa HCFC-yhdisteet 6, R-744 (CO 2 ), R-600a (isobutaani), R-290 (propaani), R-1270 (propeeni) ja R-717 (NH 3 ). Nämä kylmäaineet eivät kuulu F-kaasuasetuksen soveltamisalaan. 5 6 Perustuu ISO 817 -standardiin Asetuksen (EY) N:o 2037/2000 soveltamisalaan kuuluvat otsonikerrosta heikentävät aineet 7

12 Ilmastointilaitteissa käytetään yleisesti kylmäaineina F-kaasuihin kuuluvia aineita (esimerkiksi R-410A tai R-407C, joista molemmat ovat HFC-sekoitteita.) HFC-yhdisteiden lisäksi vanhemmissa laitteissa käytetään edelleen HCFC-yhdisteitä, esimerkiksi R-22:ta. Yleistymässä ovat myös muuntyyppiset kylmäaineet, kuten R-744 (CO 2 ), R-600a (isobutaani), R-290 (propaani), R-1270 (propeeni) ja R-717 (NH 3 ). F-kaasut, esimerkiksi R-134a (HFC-yhdiste) ja R-407C (HFC-yhdisteiden sekoite), ovat pääasiassa lämpöpumpuissa käytettäviä kylmäaineita. Toisaalta yleistymässä ovat vaihtoehtoiset kylmäaineet, kuten R-744 (CO 2 ), R-600a (isobutaani), R-290 (propaani), R-1270 (propeeni) sekä R-717 (NH 3 ). Seuraavassa taulukossa esitetään luettelo aineista, joita käytetään kylmäaineina. Luettelo ei ole tyhjentävä. Tyyppi Yleisiä kylmäaineita Harvemmin käyte yjä kylmäaineita F-kaasuasetuksen soveltamisalaan kuuluvia kylmäaineita HFC-yhdisteet puhtaat nesteet R-134a R-23, R-32, R-125, R-143a HFC-yhdisteitä sisältävät sekoi eet R-403 (A,B), R-404A, R-407C, R-408A, R-410A, R-413A, R-417A, R- 419A, R-507A R-401 (A,B,C), R-402 (A,B), R-405A, R-407 (A,B,D), R-411B, R-416A, R-422 (A,D), R-423A, R-508A Kylmäaineita, jotka eivät kuulu F-kaasuasetuksen soveltamisalaan, mu a kuuluvat otsonikerrosta heikentävistä aineista annetun asetuksen soveltamisalaan 7 HCFC-yhdisteet puhtaat nesteet HCFC-yhdisteiden sekoi eet R-22 R-123, R-124 R-406A, R-409 (A,B) CFC-yhdisteet puhtaat nesteet ja sekoi eet R-11, R-12, R-502 R-13 Muita kylmäaineita, jotka eivät kuulu F-kaasuasetuksen tai otsonikerrosta heikentävistä aineista annetun asetuksen soveltamisalaan Korvaavia aineita R-717 (ammoniakki), R-290 (propaani), R-600a (isobutaani), R (propeeni), hiilivety (HC) -sekoi eet R-744 (CO 2 ) Taulukko 1 Jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteissa yleisesti käytettyjä kylmäaineita Miten laitteessa käytetyn kylmäaineen voi tunnistaa? Helpoimmin kylmäaineen tyypin voi tunnistaa katsomalla laitteessa olevaa merkintää. F-kaasuja sisältävissä jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteissa, jotka on saatettu Euroopan unionin markkinoille 1. huhtikuuta 2008 jälkeen, on oltava merkintä Sisältää Kioton pöytäkirjan soveltamisalaan kuuluvia fluorattuja kasvihuonekaasuja 8 sekä maininta F-kaasun tyypistä ja määrästä. Luvussa 7 on malli tällaisesta merkinnästä. Usein tiedot löytyvät myös markkinoille aikaisemmin saatetuista laitteista Asetus (EY) N:o 2037/2000 Merkintää koskevista vaatimuksista on säädetty komission asetuksessa (EY) N:o 1494/2007

13 Ellei tietoja löydy merkinnästä, laitteen sisältämä kylmäaine tulee mainita laitteen käsikirjassa tai teknisessä eritelmässä. Tietoa voi pyytää myös laitteiston toimittajalta, valmistajalta tai kunnossapidosta tai huollosta vastaavalta yritykseltä tai henkilöstöltä. Miten määritetään, kuuluuko kylmäaineseos (valmiste) asetuksen soveltamisalaan? Puhtaiden aineiden lisäksi käytössä saattaa olla F-kaasuja sisältäviä valmisteita (seoksia). F-kaasuasetuksen soveltamisalaan kuuluvat valmisteet on määritelty seoksiksi - jotka koostuvat kahdesta tai useammasta aineesta, joista ainakin yksi on F-kaasua, ja - joiden yhteenlaskettu lämmitysvaikutus on ainakin 150. Ensimmäistä kriteeriä varten liitteessä II on luettelo asetuksen soveltamisalaan kuuluvista F-kaasuista. Tästä luettelosta haltijat voivat tarkastaa, onko jokin seoksen ainesosista mainittu luettelossa. Valmisteen yhteenlasketun lämmitysvaikutuksen laskemista varten täytyy F-kaasujen lämmitysvaikutuksen lisäksi ottaa huomioon myös muiden samassa tehtävässä toimivien komponenttien (kylmäaineiden) lämmitysvaikutus. Kun valmiste sisältää muita aineita kuin fluorattuja kasvihuonekaasuja, käytetään niiden GWP-arvojen määrittämisessä IPCC:n ensimmäisessä arviointikertomuksessa 9 julkaistuja arvoja. Valmisteen GWP on painotettu keskiarvo, joka saadaan kertomalla eri aineiden painon osuus niiden GWP-arvoilla. Σ [(aine X % x GWP) + (aine Y % x GWP) + (aine N % x GWP)], missä % on painon osuus, jossa sallitaan ±1 prosentin poikkeama. Esimerkki 1 R-415B 25 % HCFC-22 (GWP 1 500) ja 75 % HFC-152a (GWP 120) 50 % HCFC-32 (GWP 550) ja 50 % HFC-152a (GWP 3 400) Label requirements are set out in Commission Regulation (EC) No 1494/2007 Σ [(25 % x 1 500) + (75 % x 120)] Kokonaislämmitysvaikutus = 465 Valmiste kuuluu F-kaasuasetuksen soveltamisalaan (lämmitysvaikutus 150) Taulukko 2 Esimerkki valmisteiden lämmitysvaikutuksen laskemisesta 3.3 Kuka on laitteiston haltija? Esimerkki 2 R-410A Σ [(50 % x 550) + (50 % x 3 400)] Kokonaislämmitysvaikutus = Valmiste kuuluu F-kaasuasetuksen soveltamisalaan (lämmitysvaikutus 150) F-kaasuasetuksessa säädetään, että laitteiston haltija on vastuussa lain noudattamisesta. Haltijalla tarkoitetaan määritelmän mukaan luonnollista tai oikeushenkilöä, jolla on --- laitteiden ja järjestelmien teknistä toimintaa koskevat tosiasialliset valtuudet. Tämän määritelmän mukaan F-kaasulaitteiston omistaja ei aina ole sen haltija. 9 Climate Change, The IPCC Scientific Assessment. J. T. Houghton, G. J. Jenkins, J. J. Ephraums (toim.), Cambridge University Press, Cambridge (UK),

14 Laitteen tai järjestelmän teknistä toimintaa koskevat tosiasialliset valtuudet sisältävät periaatteessa seuraavat oikeudet: - Vapaa pääsy laitteiston luo. Tähän sisältyy mahdollisuus valvoa laitteiston komponentteja ja niiden toimintaa sekä mahdollisuus päästää kolmannet osapuolet laitteiston luo. - Laitteiston jokapäiväisen toiminnan ja käytön valvonta (esimerkiksi laitteiston päälle tai pois kytkemistä koskevat päätökset). - Valtuudet (myös taloudelliset valtuudet) päättää teknisistä muutoksista (esimerkiksi komponentin uusimisesta tai kiinteän vuodonilmaisimen asennuksesta) tai laitteiston tai järjestelmän sisältämän F-kaasun määrän muutoksista sekä tarkastusten (esimerkiksi vuotojen varalta) tai korjausten suorittamisesta. Kotitalouskäyttöön tai pienikokoisen kaupalliseen käyttöön tarkoitetun laitteen haltija on yleensä yksi henkilö, yleensä laitteen omistaja. Kaupalliseen tai teollisuuskäyttöön tarkoitettujen käyttösovellusten haltija on useimmissa tapauksissa oikeushenkilö (yleensä yritys), joka vastaa laitteistoon jokapäiväiseen tekniseen toimintaan liittyvien ohjeiden antamisesta työntekijöille. Erityisesti suurikokoisten laitteistojen ollessa kyseessä siirretään kunnossapito ja huolto usein alihankintana huoltoyrityksille. Tämänkaltaisissa tapauksissa haltijan määrittäminen riippuu osapuolten välillä tehdyistä sopimuksenvaraisista ja käytännön järjestelyistä. Omistajuus ei ole haltijan määrittämisessä käytettävä ehto. Tästä huolimatta jäsenvaltiot saattavat pitää omistajaa haltijan velvoitteista vastuullisena eräissä erikseen määritellyissä tilanteissa, vaikka omistajalla ei olisikaan laitteen tai järjestelmän teknistä toimintaa koskevia tosiasiallisia valtuuksia. Tästä syytä jäsenvaltiokohtaiset täytäntöönpanon ehdot on syytä ottaa huomioon.! 10

15 4 Millaisia velvoitteita haltijalla on? Noudatettavat erityiset velvoitteet riippuvat sovelluksen sisältämästä määrästä. Seuraavan päätöspuun avulla käyttösovellukset voidaan jakaa luokkiin A E 10, ja taulukossa 3 esitetään yhteenveto kutakin luokkaa koskevista velvoitteista. Käyttösovelluksen sisältämän kylmäaineen määrä LUOKKA F-kaasun määrän mukaan 3kg? Ei E Kyllä Miten ilmatiiviisti suljetut järjestelmät voi tunnistaa (katso luku 4.2) 6kg? Ei Ilmatiiviisti suljettu järjestelmä? Kyllä D Kyllä Ei 30kg? Ei C Kyllä 300kg? Ei B Kyllä A Kuva 3 Asianmukaisen toiminnan varmistamisessa käytettävä päättelypuu 10 F-kaasun määrän mukaisia luokkia käytetään tässä esitteessä yksinkertaisuuden vuoksi. Niitä ei määritetä asetuksessa. 11

16 F-kaasun määrän mukainen luokka Haltijaa koskevat velvoitteet Pätevöity henkilöstö ja yritykset vastaavat laitteiston asennuksesta 1, kunnossapidosta ja huollosta, 5 artiklan 3 kohta 12 A ( 300 kg) B ( 30 kg ja < 300 kg) C ( 3 kg ja < 30 kg; ilmatiiviisti suljettu 6 kg ja < 30 kg) D (ilmatiiviisti suljettu 3 kg ja < 6 kg) E (< 3 kg) Vuotojen estäminen ja havaittujen vuotojen korjaaminen ensi tilassa, 3 artiklan 1 kohta 2 Pätevöidyn henkilökunnan suorittamat säännölliset tarkastukset vuotojen varalta, 3 artiklan 2 kohta 2 Asennetaan vuotojen havaitsemisjärjestelmä, joka tarkastetaan vähintään 12 kuukauden välein, 3 artiklan 3 kohta 9 Kirjanpito, 3 artiklan 6 kohta 9 Pätevöity henkilökunta suorittaa F- kaasujen talteenoton ennen laitteiston lopullista hävittämistä ja tarvittaessa huollon ja kunnossapidon yhteydessä, 4 artiklan 1 ja 4 kohta 9 Taulukko 3 Haltijaa koskevat velvoitteet laitteessa olevien F-kaasujen määrästä riippuen Luokkien B ja C välinen ero on vuodon varalta tehtävien tarkastuksen suoritustiheydessä (katso taulukko 5). 4.1 Miten käyttösovelluksen sisältämän F-kaasun määrä lasketaan? Käyttösovellusta luokiteltaessa komissio pitää tärkeimpänä kriteerinä sen teknistä rakennetta (kylmäainepiiriä), ei sijaintia tai toimintaa. Käyttösovelluksella tarkoitetaan komponenteista ja putkista koostuvaa kokonaisuutta, joka muodostaa jatkuvan rakenteen, jonka läpi F-kaasut voivat virrata. Jos yksi F-kaasumolekyyli pääsee virtaamaan rakenteen läpi paikasta toiseen, silloin kyseiset kaksi paikkaa ovat saman käyttösovelluksen osia. Jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteiden kyseessä ollessa tämä tarkoittaa, että myös silloin, kun kahta erillistä kylmäainepiiriä (joita ei ole mahdollista yhdistää toisiinsa millään pysyvällä tai tilapäisellä keinolla) käytetään samaa tarkoitusta varten (esimerkiksi pitämään kylmävarasto viileänä), näitä järjestelmiä pidetään kahtena erillisenä käyttösovelluksena. 11 Sovellettavilta osin; ei koske esimerkiksi pistotulpalla kytkettäviä järjestelmiä 12 Asetus (EY) N:o 842/

17 Esimerkki Tilassa on viisi vedenjäähdy ntä, joista jokainen sisältää 100 kg F-kaasuihin kuuluvaa kylmäaine a. Jäähdy met on kytke y toisiinsa kylmävesipuolelta, mu a kylmäainepiirit eivät ole yhteydessä keskenään. Vaikka kylmäaineen kokonaismäärä on 500 kg, kutakin jäähdy ntä pidetään erillisenä käy ösovelluksena, koska kylmäainepiirit eivät ole yhteydessä keskenään. F-kaasun määrän perusteella kunkin jäähdy men on täyte ävä B-luokkaa koskevat vaa mukset (lai eistoille, joissa kaasua on 30 kg mu a < 300 kg) kiinteän vuotojen havaitsemisjärjestelmän asennusta ei edellytetä (pakollinen lai eille, jotka sijoi uvat F-kaasun määrän perusteella luokkaan A 300 kg) Taulukko 4 Esimerkki käyttösovelluksen sisältämän F-kaasun määrän laskemisesta F-kaasun määrän laskemista varten haltijan tulisi tutkia merkintää (katso myös lukua 7) sekä laitteiston käsikirjaa tai teknistä eritelmää. Ellei laitteiston sisältämän F-kaasun määrää ole ilmoitettu valmistajan teknisessä eritelmässä tai merkinnässä, mutta se saattaa kuulua luokkaan A, B tai C, kaasun määrän määrittelee pätevöity henkilökunta (katso luku 6). Epäselvissä tapauksissa haltijan tulee ottaa yhteyttä laitteiston toimittajaan, valmistajaan tai huoltoyritykseen. Nyrkkisääntöjä Pienikokoiset, kotitalouskäyttöön tarkoitetulla pistotulpalla varustetut ilmatiiviisti suljetut käyttösovellukset sisältävät yleensä alle 6 kg F-kaasuja. Tähän luokkaan kuuluvat lähes kaikki kotitalouskäyttöiset jääkaapit ja pakastimet (erittäin vanhoja laitteita lukuun ottamatta). Esimerkiksi tavallinen kotitalouskäyttöön tarkoitettu jääkaappi sisältää noin 0,1 kg kylmäainetta. Jäähdytyslaitteet, joita käytetään muun muassa pienikokoisissa vähittäismyymälöissä (esimerkiksi jäätelöaltaat, virvoitusjuomapullojen jäähdyttäjät, pienikokoiset jää- ja kylmäkaapit), baareissa ja ravintoloissa (esimerkiksi tuotemerkin mukaiset juomanjäähdyttimet tai jääpalakoneet) ja toimistoissa (esimerkiksi myyntiautomaatit) sisältävät kylmäainetta yleensä 0,05 0,25 kg. Kaksiosaisissa kotitalouskäyttöisissä ilmastointilaitteissa on kylmäainetta yleensä 0,5 4 kg (keskimäärin 0,31 0,34 kg/yksi kw jäähdytyskapasiteettia). Vain veden lämmittämiseen tarkoitetuissa lämpöpumpuissa on yleensä alle 3 kg F- kaasua. Pienikokoisissa lämpöpumppulaitteissa (kotitalouskäyttöön tarkoitetuissa laitteissa, joissa on enintään 6 kg kylmäainetta) kylmäaine on yleensä ilmatiiviisti suljetussa piirissä. Teollisuudessa käytetyissä lämpöpumpuissa F-kaasun määrä on yleensä yli 30 kg. 13

Suomen Kylmäliikkeiden Liitto r.y 1 (5) Esa Aalto 22.11.2006

Suomen Kylmäliikkeiden Liitto r.y 1 (5) Esa Aalto 22.11.2006 Suomen Kylmäliikkeiden Liitto r.y 1 (5) Uusi EU:n asetus 842 / 2006 eli ns. F-kaasuasetus Asetus koskee nykyisin yleisimmin käytössä olevia HFC kylmäaineita R134a, R404A, R407C, R410A, R507 ym. Asetuksen

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) L 301/22 18.11.2015 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/2066, annettu 17 päivänä marraskuuta 2015, fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien sähköisten kytkinlaitteistojen asennuksen, kunnossapidon,

Lisätiedot

Luettelo otsonikerrosta heikentävistä aineista, joihin asetusta sovelletaan

Luettelo otsonikerrosta heikentävistä aineista, joihin asetusta sovelletaan 3344 Liite 1 Luettelo otsonikerrosta heikentävistä aineista, joihin asetusta sovelletaan CFC-yhdisteet: CFCl 3 CF 2 Cl 2 C 2 F 3 Cl 3 C 2 F 4 Cl 2 C 2 F 5 Cl CF 3 Cl C 2 FCl 5 C 2 F 2 Cl 4 C 3 FCl 7 C

Lisätiedot

NILAN HUOLTOPÄIVÄKIRJA

NILAN HUOLTOPÄIVÄKIRJA Sivu 1 / 8 NILAN HUOLTOPÄIVÄKIRJA LAITOKSEN OMISTAJA / KÄYTTÄJÄ : YHTEYSHENKILÖ JA PUH. NRO: KOHTEEN NIMI JA OSOITE: KÄYTTÖÖNOTON PÄIVÄMÄÄRÄ: Takuun edelletys on Nilan laitteille, joissa ilmamäärä ylittää

Lisätiedot

L 92/12 Euroopan unionin virallinen lehti

L 92/12 Euroopan unionin virallinen lehti L 92/12 Euroopan unionin virallinen lehti 3.4.2008 KOMISSION ASEUS (EY) N:o 304/2008, annettu 2 päivänä huhtikuuta 2008, yrityksille ja henkilöstölle tiettyjä fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 20.5.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 150/195 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 517/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, fluoratuista kasvihuonekaasuista ja asetuksen (EY)

Lisätiedot

F-kaasuasetus muuttuu. Nufar Finel, Suomen ympäristökeskus SYKE, SULPU Lämpöpumppupäivä 28.11.2013

F-kaasuasetus muuttuu. Nufar Finel, Suomen ympäristökeskus SYKE, SULPU Lämpöpumppupäivä 28.11.2013 F-kaasuasetus muuttuu Nufar Finel, Suomen ympäristökeskus SYKE, SULPU Lämpöpumppupäivä 28.11.2013 Sisältö Taustaa miksi muutetaan? Asetusehdotuksen käsittely miten etenee? Nykyinen sääntely Uusi asetus

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

ROTEX lämpöpumput. Laitteen haltijalle. Käyttöohjekirja. Tyypit

ROTEX lämpöpumput. Laitteen haltijalle. Käyttöohjekirja. Tyypit Laitteen haltijalle ROTEX lämpöpumput Käyttöohjekirja Tyypit ROTEX HPSU compact 4-8 kw ROTEX HPSU compact 11-16 kw ROTEX HPSU Bi-Bloc 4-8 kw ROTEX HPSU Bi-Bloc 11-16 kw ROTEX HPSU monobloc 11-16 kw ROTEX

Lisätiedot

(Säädökset, jotka on julkaistava)

(Säädökset, jotka on julkaistava) 14.6.2006 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 161/1 I (Säädökset, jotka on julkaistava) EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 842/2006, annettu 17 päivänä toukokuuta 2006, tietyistä fluoratuista

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 91. Ympäristölautakunta 15.11.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 91. Ympäristölautakunta 15.11.2012 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 15.11.2012 Sivu 1 / 1 4694/11.01.01/2012 91 Kylmäaineiden käytön kartoitus- ja valvontaprojekti Espoossa Valmistelijat / lisätiedot: Ohtonen Katja, puh. (09) 816 24849 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Otsonikerrosta heikentävät aineet ja fluoratut kasvihuonekaasut

Otsonikerrosta heikentävät aineet ja fluoratut kasvihuonekaasut 1 Otsonikerrosta heikentävät aineet ja fluoratut kasvihuonekaasut Osassa 1 kerrotaan otsonikerrosta heikentäviä aineita (esim. CFC- ja HCFC-yhdisteet) koskevista rajoituksista ja osassa 2 kerrotaan fluorattuja

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput (ILP)

Ilmalämpöpumput (ILP) Ilmalämpöpumput (ILP) 1 TOIMINTA Lämmönlähteenä ulkoilma Yleensä yksi sisäja ulkoyksikkö Lämmittää sisäilmaa huonejärjestelyn vaikutus suuri 2 1 ULKO- JA SISÄYKSIKKÖ Ulkoyksikkö kierrättää lävitseen ulkoilmaa

Lisätiedot

TARKISTUS 85 esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt ja Dorette Corbey PSE-ryhmän puolesta. Ehdotus asetukseksi (KOM(2003) 492 C5-0397/2003 2003/0189(COD))

TARKISTUS 85 esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt ja Dorette Corbey PSE-ryhmän puolesta. Ehdotus asetukseksi (KOM(2003) 492 C5-0397/2003 2003/0189(COD)) 25. maaliskuuta 2004 A5-0172/85 TARKISTUS 85 esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt ja Dorette Corbey PSE-ryhmän puolesta Tarkistus 85 2 artiklan h alakohta h) 'parannetulla HFC-134ailmastointijärjestelmällä'

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Luettelo otsonikerrosta heikentävistä aineista, joihin asetusta sovelletaan

Luettelo otsonikerrosta heikentävistä aineista, joihin asetusta sovelletaan N:o 452 3569 Luettelo otsonikerrosta heikentävistä aineista, joihin asetusta sovelletaan CFC-yhdisteet Liite 1 CFCl3 CF2Cl2 C2F3Cl3 C2F4Cl2 C2F5Cl CF3Cl C2FCl5 C2F2Cl4 C3FCl7 C3F2Cl6 C3F3Cl5 C3F4Cl4 C3F5Cl3

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio (luonnos) Liite 1 Neuvotteleva virkamies 1.4.2016 Eeva Nurmi

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio (luonnos) Liite 1 Neuvotteleva virkamies 1.4.2016 Eeva Nurmi YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio (luonnos) Liite 1 Neuvotteleva virkamies 1.4.2016 Eeva Nurmi VALTIONEUVOSTON ASETUS FLUORATTUJA KASVIHUONEKAASUJA TAI OT- SONIKERROSTA HEIKENTÄVIÄ AINEITA SISÄLTÄVIEN LAITTEIDEN

Lisätiedot

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika Pirje Lankinen 1 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (Art. 15) vakuutuksessa on ilmoitettava, että liitteessä II olevien sovellettavien olennaisten

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS. Tietyistä fluoratuista kasvihuonekaasuista annetun asetuksen (EY) N:o 842/2006 soveltamisesta, vaikutuksista ja riittävyydestä

KOMISSION KERTOMUS. Tietyistä fluoratuista kasvihuonekaasuista annetun asetuksen (EY) N:o 842/2006 soveltamisesta, vaikutuksista ja riittävyydestä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2011 KOM(2011) 581 lopullinen KOMISSION KERTOMUS Tietyistä fluoratuista kasvihuonekaasuista annetun asetuksen (EY) N:o 842/2006 soveltamisesta, vaikutuksista ja riittävyydestä

Lisätiedot

Vientilupamenettelyt

Vientilupamenettelyt Neuvoston asetus (EU) N:o 833/2014 (3) On aiheellista rajoittaa tiettyjen kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiä neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 mukaisesti ja rajoittaa tiettyjen niihin liittyvien

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2006/40/EY,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2006/40/EY, L 161/12 FI Euroopan unionin virallinen lehti 14.6.2006 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2006/40/EY, annettu 17 päivänä toukokuuta 2006, moottoriajoneuvojen ilmastointijärjestelmien päästöistä

Lisätiedot

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa. L 104/20 Euroopan unionin virallinen lehti 24.4.2010 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 347/2010, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2010, asetuksen (EY) N:o 245/2009 muuttamisesta loistelamppujen, joissa ei ole sisäistä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.2.2017 COM(2017) 51 final 2017/0016 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS otsonikerrosta heikentävistä aineista tehdyn Montrealin pöytäkirjan muuttamista koskevan Kigalissa hyväksytyn

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 8. huhtikuuta 2011 (OR. en) 2010/0255 (COD) PE-CONS 9/11 PECHE 63 CODEC 338 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. huhtikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. huhtikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. huhtikuuta 207 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 207/006 (NLE) 7725/7 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: CLIMA 73 ENV 294 MI 278 DEVGEN 48 ONU 47 NEUVOSTON PÄÄTÖS

Lisätiedot

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA TIETOPAKETTI PÄHKINÄNKUORESSA: CE MERKINTÄ N PERUSTEELLA HUOMIO! Vanha konedirektiivi 98/37/EY on kumottu, mutta se on edelleen voimassa siirtymäaikana. Käyttöönoton siirtymäaika -> 29.12.2009 saakka.

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/0016(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/0016(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 18.5.2017 2017/0016(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi otsonikerrosta heikentävistä

Lisätiedot

Jäähdytysjärjestelmän tehtävä on poistaa lämpöä jäähdytyskohteista.

Jäähdytysjärjestelmän tehtävä on poistaa lämpöä jäähdytyskohteista. Taloudellista ja vihreää energiaa Scancool-teollisuuslämpöpumput Teollisuuslämpöpumpulla 80 % säästöt energiakustannuksista! Scancoolin teollisuuslämpöpumppu ottaa tehokkaasti talteen teollisissa prosesseissa

Lisätiedot

N:o 12 167 TAVARATODISTUS

N:o 12 167 TAVARATODISTUS N:o 12 167 TAVARATODISTUS 1. Viejä (nimi, täydellinen osoite, maa) EUR.1 N:o A 000.000 Lukekaa kääntöpuolella olevat huomautukset ennen lomakkeen täyttämistä 2. Todistus, jota käytetään etuuskohteluun

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.12.2016 COM(2016) 793 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Tiettyjen neuvoston direktiivin 91/692/EY mukaisesti annettujen unionin ympäristöalan

Lisätiedot

Jukka Pietilä 2013-06-19

Jukka Pietilä 2013-06-19 1 Jukka Pietilä 2013-06-19 LAITEMELUDIREKTIIVI 1. Yleistä Ns. laitemeludirektiivi saatettiin Suomessa voimaan asetuksella no. 621/01 Ulkona käytettävien laitteiden melupäästöstä. Asetus koskee vain niitä

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX,

KOMISSION ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX SANCO/10387/2013 Rev. 1 (POOL/E3/2013/10387/10387R1- FI.doc) D030733/02 [ ](2013) XXX draft KOMISSION ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX, poikkeuksen myöntämisestä asetuksen (EY)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.8.2015 COM(2015) 409 final 2015/0182 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Marika Keskinen 21.11.2013. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset asiakirjat

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Marika Keskinen 21.11.2013. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset asiakirjat Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Marika Keskinen 21.11.2013 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset asiakirjat EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus valmistajan vastuu LAATIMALLA EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUKSEN

Lisätiedot

Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari 28.1.2014

Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari 28.1.2014 Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari 28.1.2014 Lentokelpoisuustarkastuksen dokumentointi Jukka Parviainen Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. M.A.710 Lentokelpoisuustarkastus Dokumenttien tarkastus

Lisätiedot

TRILOGY ULKOASENTEISET ILMALAUHDUTTEISET VEDENJÄÄHDYTTIMET. Mikroprosessori JÄÄHDYTYS/LÄMMITYS/KÄYTTÖVESI C_GNR_0508

TRILOGY ULKOASENTEISET ILMALAUHDUTTEISET VEDENJÄÄHDYTTIMET. Mikroprosessori JÄÄHDYTYS/LÄMMITYS/KÄYTTÖVESI C_GNR_0508 TRILO TRILOGY ULKOASENTEISET ILMALAUHDUTTEISET VEDENJÄÄHDYTTIMET JÄÄHDYTYS/LÄMMITYS/KÄYTTÖVESI (lämm.) (sanit.) Kylmäaine Puhallintyyppi Mikroprosessori 44,5 148,8 58,3 207,1 14,6 209,1 scroll R410A aksiaali

Lisätiedot

Valvontaohje otsonikerrosta heikentäviä aineita tai fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien laitteiden huoltoa valvoville viranomaisille

Valvontaohje otsonikerrosta heikentäviä aineita tai fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien laitteiden huoltoa valvoville viranomaisille YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 3 2015 Valvontaohje otsonikerrosta heikentäviä aineita tai fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien laitteiden huoltoa valvoville viranomaisille (2. päivitetty painos) YMPÄRISTÖN-

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EY)

KOMISSION ASETUS (EY) 3.4.2008 Euroopan unionin virallinen lehti L 92/3 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 303/2008, annettu 2 päivänä huhtikuuta 2008, yrityksille ja henkilöstölle tiettyjä fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien

Lisätiedot

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Ohjeet toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 24 päivänä kesäkuuta 2009 N:o 451 452. Valtioneuvoston asetus. N:o 451. laajakaistarakentamisen tuesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 24 päivänä kesäkuuta 2009 N:o 451 452. Valtioneuvoston asetus. N:o 451. laajakaistarakentamisen tuesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 24 päivänä kesäkuuta 2009 N:o 451 452 SISÄLLYS N:o Sivu 451 Valtioneuvoston asetus laajakaistarakentamisen tuesta... 3561 452 Valtioneuvoston asetus otsonikerrosta

Lisätiedot

Rakennustuotteiden -merkintä

Rakennustuotteiden -merkintä Rakennustuotteiden -merkintä Eurooppalainen käytäntö rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu rakennustuotedirektiiviin Euroopan komission rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

Määräys 1/2011 1/(8) Dnro xxxx/03.00/2010 28.12.2010. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset

Määräys 1/2011 1/(8) Dnro xxxx/03.00/2010 28.12.2010. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset Määräys 1/2011 1/(8) Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi Valtuutussäännökset Kohderyhmät Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 7 ja 13. Terveydenhuollon

Lisätiedot

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ],

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2010 KOM(2010)310 lopullinen 2010/0169 (NLE) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöjen nro 1, 3, 4, 6,

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa,

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa, Avis juridique important 31993R0752 Komission asetus (ETY) N:o 752/93, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1993, kulttuuriesineiden viennistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3911/92 soveltamista koskevista

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015 7/2015 Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. kaasumaisia polttoaineita käyttävistä laitteista

EUROOPAN PARLAMENTTI Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. kaasumaisia polttoaineita käyttävistä laitteista EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2014/0136(COD) 4.3.2015 TARKISTUKSET 202-229 Mietintöluonnos Catherine Stihler (PE544.262v01-00) kaasumaisia polttoaineita käyttävistä

Lisätiedot

(4) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EU) N:o 517/ artiklan 1 kohdalla perustetun komitean lausunnon mukaiset, 1 artikla

(4) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EU) N:o 517/ artiklan 1 kohdalla perustetun komitean lausunnon mukaiset, 1 artikla 5.11.2014 L 318/5 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1191/2014, annettu 30 päivänä lokakuuta 2014, fluoratuista kasvihuonekaasuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 517/2014

Lisätiedot

Valvontaohje otsonikerrosta heikentäviä aineita tai fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien laitteiden huoltoa valvoville viranomaisille

Valvontaohje otsonikerrosta heikentäviä aineita tai fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien laitteiden huoltoa valvoville viranomaisille Y MPÄ R ISTÖ HA LLINNO N O H J E I TA 3 2012 Valvontaohje otsonikerrosta heikentäviä aineita tai fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien laitteiden huoltoa valvoville viranomaisille Tapio Reinikainen,

Lisätiedot

SUOMEN KYLMÄYHDISTYS ry 2 (14) Jani Kianta 25.5.2008

SUOMEN KYLMÄYHDISTYS ry 2 (14) Jani Kianta 25.5.2008 SUOMEN KYLMÄYHDISTYS ry 1 (14) KYLMÄAINETILANNE 2008 YLEISTÄ Kylmäaineet ovat nesteytettyjä kaasuja, joita käytetään väliaineina lämmön siirtämiseen kylmäkoneistoissa. Kylmäaineiden käyttö kylmäkoneistoissa

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D049061/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D049061/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2017 (OR. en) 5896/17 AGRILEG 26 VETER 10 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 1. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D049061/02 Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 4. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2000/0159(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Neuvoston

Lisätiedot

Ilmapäästöt toimialoittain 2011

Ilmapäästöt toimialoittain 2011 Ympäristö ja luonnonvarat 2013 Ilmapäästöt toimialoittain Energiahuollon toimialalta lähes kolmannes kasvihuonekaasupäästöistä Energiahuollon toimialan kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna lähes kolmasosa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 262. Valtioneuvoston päätös. otsonikerrosta heikentävistä aineista. Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 1998

SISÄLLYS. N:o 262. Valtioneuvoston päätös. otsonikerrosta heikentävistä aineista. Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 1998 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä huhtikuuta 1998 N:o 262 264 SISÄLLYS N:o Sivu 262 Valtioneuvoston päätös otsonikerrosta heikentävistä aineista... 979 263 Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA

TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA Exilight Oy Hermiankatu 6-8A Tel. +358 (0)10 773 5400 33720 Tampere Fax. +358 (0)10 773 5409 Kiinteistö: Omistaja:

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2012 COM(2012) 591 final 2012/0285 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

Fluoratut kasvihuonekaasut

Fluoratut kasvihuonekaasut Fluoratut kasvihuonekaasut (F-kaasut) 1 1. Yleistä Fluoratut kasvihuonekaasut Fluoratut kasvihuonekaasut (F-kaasut) ovat usean kemiallisen yhdisteen muodostama ryhmä kasvihuonekaasuja. Niihin kuuluvat

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.10.2016 COM(2016) 650 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä

Lisätiedot

Lääkedirektiivin muuttaminen lääkeväärennöksien pääsyn estämiseksi lailliseen jakelukanavaan. Anne Junttonen 22.11.2010

Lääkedirektiivin muuttaminen lääkeväärennöksien pääsyn estämiseksi lailliseen jakelukanavaan. Anne Junttonen 22.11.2010 Lääkedirektiivin muuttaminen lääkeväärennöksien pääsyn estämiseksi lailliseen jakelukanavaan Anne Junttonen 22.11.2010 Taustaa direktiivimuutokselle Lääkeväärennöksiä löytynyt laillisesta jakeluketjusta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

Taustaa EU:n ilmastotavoitteet edellyttävät päästövähennystoimia. Uusi F-kaasuasetus ja kylmäaineet Petri Hannula

Taustaa EU:n ilmastotavoitteet edellyttävät päästövähennystoimia. Uusi F-kaasuasetus ja kylmäaineet Petri Hannula Uusi F-kaasuasetus ja kylmäaineet Petri Hannula 10.5.2016 Taustaa EU:n ilmastotavoitteet edellyttävät päästövähennystoimia kaikilta kasvihuonekaasujen päästösektoreilta päästövähennys 2030 mennessä n.

Lisätiedot

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja 1 (5) Antopäivä: 29.1.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 1.2.2013 Voimassa: Toistaiseksi Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 45, 46, 119 ja 120 :n nojalla ottaen huomioon lennonjohtajien

Lisätiedot

Mistä tiedämme ihmisen muuttavan ilmastoa? Jouni Räisänen, Helsingin yliopiston fysiikan laitos

Mistä tiedämme ihmisen muuttavan ilmastoa? Jouni Räisänen, Helsingin yliopiston fysiikan laitos Mistä tiedämme ihmisen muuttavan ilmastoa? Jouni Räisänen, Helsingin yliopiston fysiikan laitos 19.4.2010 Huono lähestymistapa Poikkeama v. 1961-1990 keskiarvosta +0.5 0-0.5 1850 1900 1950 2000 +14.5 +14.0

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 2012/0305(COD) 1.3.2013 ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

Terveydenhuollon yksikön oma laitevalmistus: uudet velvoitteet ja menettelytavat. Kimmo Linnavuori. Ylilääkäri

Terveydenhuollon yksikön oma laitevalmistus: uudet velvoitteet ja menettelytavat. Kimmo Linnavuori. Ylilääkäri Terveydenhuollon yksikön oma laitevalmistus: uudet velvoitteet ja menettelytavat Ylilääkäri Lain 629/2010 2 Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ja niiden lisälaitteiden

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.4.2014 L 107/39 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 361/2014, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen säätämisestä

Lisätiedot

Alusten turvallisuuslaitteiden huoltoyritysten hyväksymisen edellytykset ja niiden toiminnalle asetettavat vaatimukset

Alusten turvallisuuslaitteiden huoltoyritysten hyväksymisen edellytykset ja niiden toiminnalle asetettavat vaatimukset 1 (6) Antopäivä: 25.9.2015 Voimaantulopäivä: 1.10.2015 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009), 83 Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö:

Lisätiedot

Alusten turvallisuuslaitteiden huoltoyritysten hyväksymisen edellytykset ja niiden toiminnalle asetettavat vaatimukset

Alusten turvallisuuslaitteiden huoltoyritysten hyväksymisen edellytykset ja niiden toiminnalle asetettavat vaatimukset 1 (5) Asianumero Antopäivä: [pp.kk.vvvv] Voimaantulopäivä: [pp.kk.vvvv] Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009) 83 Muutostiedot:

Lisätiedot

Globaalien ympäristöuhkien tunnistamisesta kansalliseen sääntelyyn. SYKE 13.10.2007 vsn. prof. Kai Kokko Lapin yliopisto

Globaalien ympäristöuhkien tunnistamisesta kansalliseen sääntelyyn. SYKE 13.10.2007 vsn. prof. Kai Kokko Lapin yliopisto Globaalien ympäristöuhkien tunnistamisesta kansalliseen sääntelyyn SYKE 13.10.2007 vsn. prof. Kai Kokko Lapin yliopisto Sisältö Tunnistaminen Sääntelyn tasot Kansallinen implementointi Lopuksi Tunnistaminen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 16. tammikuuta 2002 PE 301.518/1-3 KOMPROMISSITARKISTUKSET 1-3 Mietintöluonnos (PE 301.518) Rainer Wieland Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

I OSA AUTOJA JA PERÄVAUNUJA SEKÄ JÄRJESTELMIÄ, OSIA JA ERILLISIÄ TEK- NISIÄ YKSIKÖITÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET

I OSA AUTOJA JA PERÄVAUNUJA SEKÄ JÄRJESTELMIÄ, OSIA JA ERILLISIÄ TEK- NISIÄ YKSIKÖITÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET 1030 Liite 1 I OSA AUTOJA JA PERÄVAUNUJA SEKÄ JÄRJESTELMIÄ, OSIA JA ERILLISIÄ TEK- NISIÄ YKSIKÖITÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET - 89/491/ETY 38 1.1.1997 11. Dieselmoottorin 72/306/ETY 24 M, N savutus - 97/20/EY

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. helmikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. helmikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0016 (NLE) 5918/17 ADD 1 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 2. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: CLIMA 24 ENV 100 MI

Lisätiedot

onko pelastettu? OTSONIKERROS

onko pelastettu? OTSONIKERROS onko? pelastettu? OTSONIKERROS Polaaripilvet ovat kauniita, mutta niiden yhteydessä olosuhteet otsonikerroksen tuhoutumiseen ovat otollisimmillaan. 20 vuotta otsonikerroksen suojelua On kulunut 20 vuotta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 17.9.2007 KOM(2007) 525 lopullinen 2007/0192 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1338/2001

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 20.11.2012 COM(2012) 697 final 2012/0328 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS poikkeamisesta tilapäisesti kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän

Lisätiedot

EV 6/2011 vp HE 6/2011 vp. (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 765/2008.

EV 6/2011 vp HE 6/2011 vp. (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 765/2008. EDUSKUNNAN VASTAUS 6/2011 vp Hallituksen esitys laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 27. helmikuuta 2003 PE 321.965/8-16 TARKISTUKSET 8-16 Lausuntoluonnos (PE 321.965) John Purvis Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. syyskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. syyskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. syyskuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0238 (NLE) 12525/17 ADD 4 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 25. syyskuuta 2017 Vastaanottaja: COEST 240 CFSP/PESC

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.1.2013 COM(2013) 15 final 2013/0010 (COD) C7-0021/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran tuontia koskevan FLEGTlupajärjestelmän

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta

Lisätiedot

Paloilmoitin- ja sammutuslaitteistoasetusten valmistelu. Keskustelutilaisuudet ja 28.9.

Paloilmoitin- ja sammutuslaitteistoasetusten valmistelu. Keskustelutilaisuudet ja 28.9. Paloilmoitin- ja sammutuslaitteistoasetusten valmistelu Keskustelutilaisuudet 13.9. ja 28.9. Keskustelutilaisuuden ohjelma 1) Yleistä asetusten valmistelusta 2) Laitteiden vaatimukset 3) Laitteiston toteutus

Lisätiedot

Tekniset asiakirjat, merkinnät ja käyttöohjeet ja tiedot

Tekniset asiakirjat, merkinnät ja käyttöohjeet ja tiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 5.12.2017 Katri Sihvola EU:n henkilönsuojainasetus Tekniset asiakirjat, merkinnät ja käyttöohjeet ja tiedot 1 Tekniset asiakirjat Teknisissä asiakirjoissa on ilmoitettava

Lisätiedot

Uskotko ilmastonmuutokseen? Reetta Jänis Rotarykokous 24.10.2013

Uskotko ilmastonmuutokseen? Reetta Jänis Rotarykokous 24.10.2013 Uskotko ilmastonmuutokseen? Reetta Jänis Rotarykokous 24.10.2013 Maapallolle saapuva auringon säteily 100 % Ilmakehästä heijastuu 6% Pilvistä heijastuu 20 % Maanpinnasta heijastuu 4 % Lämpösäteily Absorboituminen

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011. Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011. Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011 Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011 Painelaitteita koskevien säädösten vaikutus sammutuslaitteistoihin 21.10.2011 Hannu Nuolivirta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) 16253/14 AVIATION 224 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 28. marraskuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D035899/03 Asia:

Lisätiedot

TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA (Euroopan kemikaaliviraston hallintoneuvoston päätös) TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Suomenkielinen versio on epävirallinen konsolidoitu versio Euroopan kemikaaliviraston

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2008 (OR. en) 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 ENER 215 ENV 450 MI 198 CODEC 902 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN

Lisätiedot

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 29.1.2014 A7-0467/2013/err01 LISÄYS mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.11.2016 COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1101/89 sekä asetusten (EY) N:o 2888/2000 ja (EY)

Lisätiedot