TIETOA FLUORATTUJA KASVIHUONEKAASUJA SISÄLTÄVIEN LAITTEIDEN HALTIJOILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETOA FLUORATTUJA KASVIHUONEKAASUJA SISÄLTÄVIEN LAITTEIDEN HALTIJOILLE"

Transkriptio

1 TIETOA FLUORATTUJA KASVIHUONEKAASUJA SISÄLTÄVIEN LAITTEIDEN HALTIJOILLE Kiinteästi asennetut jäähdytys-, ilmastointija lämpöpumppulaitteet Asetus (EY) N:o 842/2006 tietyistä fluoratuista kasvihuonekaasuista sekä täytäntöönpanosäädökset

2 Europe Direct -palvelu auttaa sinua löytämään vastaukset EU:hun liittyviin kysymyksiisi Yhteinen maksuton palvelunumero (*): (*) Jotkin matkapuhelinoperaattorit eivät salli pääsyä alkuisiin numeroihin, tai niistä voidaan laskuttaa. Suuri määrä muuta tietoa Euroopan unionista on käytettävissä Internetissä Europa-palvelimen kautta (http://europa.eu). Luxemburg: Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto, 2009 ISBN DOI /93971 Euroopan yhteisöt, 2009 Tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan.

3 Sisältö 1 Johdanto... 2 Yleistä F-kaasuista ja F-kaasuasetuksesta Maapallon lämpötilan kohoaminen Mitä fluoratut kasvihuonekaasut ovat? Yleiskatsaus F-kaasuasetuksesta... 3 Kenelle tämä esite on tarkoitettu? Millaisiin laitteisiin F-kaasuasetus vaikuttaa? Mistä asetuksen soveltamisalaan kuuluvat kylmäaineet tunnistaa? Kuka on laitteiston haltija?... 4 Millaisia velvoitteita haltijalla on? Miten käyttösovelluksen sisältämän F-kaasun määrä lasketaan Miten ilmatiiviisti suljetun järjestelmän voi tunnistaa?... 5 Mistä haltija vastaa? Laitteiston asianmukainen asennus, kunnossapito ja huolto Vuotojen esto ja korjaaminen Tarkastukset vuotojen varalta Vuotojen havaitsemisjärjestelmän asentaminen Kirjanpito Kylmäaineen talteenotto... 6 Tietoa teknisen henkilöstön ja yritysten pätevöinnistä... 7 Tietoa merkinnöistä... 8 Noudattamatta jättämisestä seuraavat rangaistukset... Liite I: Asetuksen (EY) N:o 842/2006 täytäntöönpanosäädökset... Liite II: Asetuksen (EY) N:o 842/2006 liitteessä I luetellut F-kaasut... Liite III: Näyte laitetta koskevasta kirjanpidosta... Liite IV: Lisätietoja

4

5 1 Johdanto Kioton pöytäkirjan mukaisesti Euroopan unioni on sitoutunut kaudella vähentämään kasvihuonepäästöjään kahdeksalla prosentilla verrattuna vuoden 1990 tasoon. Kioton sopimus kattaa tärkeimmät kasvihuonekaasut hiilidioksidin (CO 2 ), metaanin (CH 4 ) ja typpioksiduulin (N 2 O) sekä kolme fluorattujen kasvihuonekaasujen ryhmää eli niin kutsutut F-kaasut: fluorihiilivedyt (HFC-yhdisteet), perfluorihiilivedyt (PFC-yhdisteet) sekä rikkiheksafluoridin (SF 6 ). Rajoittaakseen F-kaasujen päästöjä Euroopan unionin Kioton sopimuksessa määriteltyjen ilmastonmuutostavoitteiden ja -velvoitteiden mukaisesti Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät 17. toukokuuta 2006 asetuksen (EY) N:o 842/2006 tietyistä fluoratuista kasvihuonekaasuista (F-kaasuasetuksen). Kyseisessä asetuksessa, jota sovelletaan 4. heinäkuuta alkaen, säädetään erityisiä vaatimuksia, jotka koskevat F-kaasujen koko elinkaaren eri vaiheita tuotannosta käyttöiän loppuun saakka. Tästä syystä asetus vaikuttaa useisiin F-kaasujen kanssa niiden elinkaaren eri vaiheiden aikana tekemisissä oleviin toimijoihin, mukaan lukien F-kaasujen tuottajat, maahantuojat ja viejät, eräiden F-kaasuja sisältävien tuotteiden ja laitteiden valmistajat ja maahantuojat sekä laitteiden haltijat. Asetusta täydentää kymmenen komission asetusta (täytäntöönpanosäädökset), joissa määritetään asetuksen eräiden säännösten tekniset näkökohdat (ks. liite I). Tämä esite on tarkoitettu sellaisten kiinteästi asennettujen jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteiden haltijoille, joissa F-kaasuja käytetään kylmäaineina. Liikennevälineiden jäähdytys- ja ilmastointijärjestelmiä ei käsitellä tässä esitteessä. Se on tarkoitettu antamaan aiheeseen liittyviä asetuksen (EY) N:o 842/2006 säännöksiä ja täytäntöönpanosäädöksiä koskevaa tietoa ja opastusta, eikä se ole luonteeltaan sitova. Muiden asetuksessa tarkoitettujen laitteiden haltijoille ja tekniselle henkilöstölle sekä yrityksille on saatavana erillisiä julkaisuja. F-kaasuasetuksesta kaasujen tuottajille, maahantuojille ja viejille sekä eräiden F-kaasuja sisältävien tuotteiden ja laitteiden valmistajille ja maahantuojille seuraavista vaatimuksista on saatavana yhteenveto erillisessä tiedotteessa. 1 Asetuksen 9 artiklaa ja liitettä II sovelletaan 4. heinäkuuta 2006 alkaen 1

6 2 Yleistä F-kaasuista ja F-kaasuasetuksesta Sanoja maapallon lämpötilan kohoaminen tai kasvihuoneilmiö käytetään yleisesti kuvaamaan ajan myötä tapahtuvaa maapallon pinnan keskilämpötilan kohoamista. Maapallon ilmaston arvioidaan lämmenneen kuluneen vuosisadan aikana 0,6 0,9 C. Asiantuntijat ovat esittäneet johtopäätöksenään, että viime vuosisadan puolivälin jälkeen havaittu maapallon keskilämpötilan nousu johtuu hyvin todennäköisesti pääosin ihmiskunnan tuottamien päästöjen aiheuttamasta kasvihuonekaasujen pitoisuuksien lisääntymisestä 2. Merkittävimmät ihmisen tuottamat kasvihuonekaasut kuuluvat myös Kioton pöytäkirjan soveltamisalaan: hiilidioksidi (CO 2 ), metaani (CH 4 ), typpioksiduuli (N 2 O) sekä ihmisen tuottamat F-kaasut. Merkittäviä kasvihuonekaasuja ovat myös otsonikerrosta heikentävät aineet, joiden käyttöä säädellään Montrealin pöytäkirjalla, esimerkiksi kloorifluorihiilivedyt (CFC-yhdisteet), osittain halogenoidut kloorifluorihiilivedyt (HCFCyhdisteet) sekä halonit. Kuva 1 Maapallon lämpenemisen periaate yksinkertaistettuna Maapallon lämpenemisen periaate yksinkertaistettuna Maa saa energiaa Auringosta auringonvalon muodossa (auringon lyhytaaltoisena säteilynä). Tämä säteily lävistää ilmakehän verrattain esteettömästi. Auringon maahan saapuvasta lyhytaaltoisesta säteilystä noin 30 prosenttia heijastuu ilmakehästä ja maanpinnasta takaisin ulkoavaruuteen. Jäljelle jäävä 70 prosenttia imeytyy maanpintaan (maa- ja merialueisiin) sekä ilmakehän alempaan osaan. Imeytyvä säteily lämmittää maapallon pintakerroksia ja se heijastuu takaisin pitkäaaltoisena lämpösäteilynä (infrapuna-aaltoina). Infrapunasäteily ei kykene läpäisemään ilmakehää yhtä esteettä kuin lyhytaaltoinen säteily, vaan se heijastuu pilvistä ja imeytyy ilmakehässä oleviin kasvihuonekaasuihin. Tällä tavoin kasvihuonekaasut vangitsevat lämpöä maanpinnan ja troposfäärin muodostaman järjestelmän väliin. 2 2 Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n neljäs arviointiraportti. Synteesiraportin yhteenvedon suomennos on saatavilla osoitteesta

7 Ajan saatossa luonnollisina pitoisuuksina esiintyvät kasvihuonekaasut säilyttivät maapallon riittävän lämpimänä, jotta meidän tuntemamme elämänmuodot saattoivat selviytyä. Mitä runsaammin ilmakehässä on ihmisen tuottamia kasvihuonekaasuja, sitä enemmän infrapunasäteilyä heijastuu takaisin maanpintaan. Tästä seuraa ihmisen aiheuttama kasvihuoneilmiö, joka saa aikaan maapallon lämpötilan kohoamista. 2.2 Mitä fluoratut kasvihuonekaasut ovat? F-kaasut (HFC- ja PFC-yhdisteet sekä SF 6 ) ovat ihmisen tuottamia kemikaaleja, joita käytetään useilla eri aloilla ja monissa käyttösovelluksissa. Niiden käyttö on lisääntynyt 1990-luvun jälkeen, sillä niillä voidaan korvata eräitä samoissa käyttösovelluksissa aiemmin käytettyjä otsonikerrosta heikentäviä aineita 3, kuten kloorifluorihiilivetyjä (CFC) ja halogenoituja kloorifluorihiilivetyjä (HCFC), joiden käytöstä on Montrealin pöytäkirjan nojalla vähitellen luovuttu. F-kaasuilla ei ole otsonikerrosta heikentäviä ominaisuuksia, mutta useimmilla niistä on korkea lämmitysvaikutus (GWP). F-kaasuasetuksessa käytetty lämmitysvaikutus lasketaan sadan vuoden lämmitysvaikutuksena, joka yhdellä F-kaasukilogrammalla on verrattuna yhteen hiilidioksidikilogrammaan 4. HFC-yhdisteet ovat F-kaasujen yleisin ryhmä. Niitä käytetään lukuisilla aloilla ja useissa käyttösovelluksissa, kuten kylmäaineena jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteissa, solumuovien paisutusaineina, sammutusaineina, aerosolien ponneaineina sekä liuottimina. Lämmitysvaikutus (GWP) Indeksi, joka kuvaa sekoittuneiden kasvihuonekaasujen säteilyominaisuuksia ja joka edustaa ilmakehässä eri aikoina olevien kaasujen yhteisvaikutusta sekä niiden suhteellista ulospäin suuntautuvan infrapunasäteilyn absorboitumistehokkuutta. Tämä indeksi vastaa suunnilleen tietyn kasvihuonekaasun yhden massayksikön aikaintegroitua lämmittävää vaikutusta nykyisessä ilmakehässä suhteessa hiilidioksidin lämmitysvaikutukseen. (lähde: IPCC:n kolmas arviointiraportti) PFC-yhdisteitä käytetään yleensä elektroniikkateollisuudessa (esimerkiksi piikiekkojen plasmapesussa) sekä kosmetiikka- ja lääketeollisuudessa (luontaisten aineiden, kuten ravitsemukseen vaikuttavien tuotteiden sekä aromiaineiden erottamisessa), mutta jonkin verran myös CFC-yhdisteitä korvaavana kylmäaineena, usein yhdessä muiden kaasujen kanssa. Aikaisemmin PFC-yhdisteitä käytettiin sammutusaineina, ja vanhemmista palontorjuntalaitteistoista niitä löytyy edelleen. SF 6 :ta käytetään pääasiassa eristekaasuna, suurjännitekytkinlaitteissa kytkennän yhteydessä esiintyvien valokaarien sammuttamisessa sekä suojakaasuna magnesiumin ja alumiinin tuotannossa. Tämän esitteen liitteessä II on yhteenveto kaikista F-kaasuasetuksessa tarkoitetuista aineista sekä tiedot niiden lämmitysvaikutuksesta sekä tavanomaisista käyttösovelluksista. 3 4 Otsonikerrosta heikentävät aineet ovat aineita, jotka tuhoavat otsonikerrosta. Ne sisältävät yleensä klooria tai bromia. Tällaisia aineita säädellään otsonikerrosta heikentävistä aineista 29 päivänä kesäkuuta 2000 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 2037/2000. Liitteessä II luetellut sadan vuoden GWP-arvot ovat samat kuin hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) hyväksymässä kolmannessa arviointikertomuksessa julkistetut arvot. Nämä vaihtelevat metyylifluoridin (HFC-41) arvosta 97 rikkiheksafluoridin arvoon

8 2.3 Yleiskatsaus F-kaasuasetuksesta F-kaasuasetuksen yleinen päämäärä on F-kaasupäästöjen vähentäminen, mihin pyritään sarjalla kaikissa kaasujen elinkaaren vaiheissa toteutettavia toimenpiteitä. Tiedot F-kaasujen tuotanto-, maahantuonti-ja vientimääristä raportoidaan vuosittain (6 artikla) F-kaasujen maahantuoja F-kaasujen viejä F-kaasujen tuottaja F-kaasujen käyttäjä Tietyt käyttötarkoitukset kielletty (8 artikla) Ketä vaikutukset koskevat? F-kaasuja sisältävien tuotteiden ja laitteiden maahantuoja Tiettyjen tuotteiden ja laitteiden markkinoille saattaminen kielletty (9 artikla) F-kaasuja sisältävien tuotteiden ja laitteiden valmistaja Tuotteiden ja laitteiden merkitseminen ennen markkinoille saattamista (7 artikla) F-kaasuja sisältävien laitteiden/järjestelmien haltija Tekninen henkilöstö ja yritykset Tiettyjen laitteiden vuotojen estäminen. Havaittujen vuotojen korjaaminen ensi tilassa (3 artiklan 1 kohta) Tiettyjen laitteiden ja järjestelmien asentamisesta, kunnossapidosta ja huollosta, myös vuotojen korjaamisesta, vastaavat pätevöity henkilöstö ja yritykset (5 artikla) F-kaasujen talteenotto kunnossapidon ja huollon yhteydessä sekä ennen tuotteiden ja laitteiden lopullista hävittämistä (4 artikla) Pätevöity henkilöstö vastaa eräille laitteille suoritettavista säännöllisistä vuototarkastuksista (3 artiklan 2 kohta) Eräitä laitteita koskeva kirjanpitovelvoite (3 artiklan 6 kohta) Vuotojen havaitsemisjärjestelmä asennetaan tiettyihin sovelluksiin (3 artiklan 3 kohta) Kuva 2 Toimijat, joihin F-kaasuasetus eniten vaikuttaa, sekä toimijoita koskevat vaatimukset 4

9 F-kaasuasetuksen vaatimukset koskevat seuraavia toimijoita: - F-kaasujen tuottajat, maahantuojat ja viejät - valmistajat ja maahantuojat, jotka saattavat tiettyjä F-kaasuja sisältäviä tuotteita ja laitteita Euroopan unionin markkinoille - henkilöt, jotka käyttävät SF 6 :ta magnesiumin painevalussa tai ajoneuvojen renkaiden täyttämiseen - eräiden F-kaasuja sisältävien laitteiden ja järjestelmien haltijat - tekninen henkilöstö ja yritykset, jotka suorittavat eräitä F-kaasuja sisältäviin laitteisiin liittyviä toimenpiteitä. Kuten aiemmin on kuvattu, F-kaasuja käytetään useilla sovellusaloilla. F-kaasuasetuksessa määritetään erityisiä velvoitteita seuraavien laitetyyppien haltijoille: - kiinteästi asennetut jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteet - kiinteästi asennetut palontorjuntalaitteistot ja palosammuttimet - suurjännitekytkinlaitteet - liuottimia sisältävät laitteet. F-kaasuasetus koskee myös muita F-kaasuja sisältäviä tuotteita ja laitteita, mukaan lukien liikkuvat laitteet. 5

10 3 Kenelle tämä esite on tarkoitettu? Tässä esitteessä käsitellään F-kaasuasetuksessa säädettyjä vaatimuksia, jotka koskevat F- kaasuja kylmäaineena sisältävien kiinteästi asennettujen jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteiden haltijoita. Tämän vuoksi on ensin syytä selvittää, keitä F-kaasuasetuksen sovellettavat vaatimukset koskevat ja kenelle tämä esite on tästä syystä tarkoitettu. 3.1 Millaisiin laitteisiin F-kaasuasetus vaikuttaa? Kiinteästi asennettu laite on määritelty laitteeksi, jota ei tavallisesti siirretä käytön aikana. Tästä syystä liikennevälineiden jäähdytys- ja ilmastointilaitteita ei käsitellä tässä esitteessä. Kiinteästi asennettuja laitteita käytetään monenlaisissa kokoonpanoissa ja kaikenlaisissa rakennuksissa, kuten yksityiskodeissa, toimistoissa, supermarketeissa, vähittäismyymälöissä, tehtaissa, tuotantolaitoksissa, kylmävarastoissa, ravintoloissa, kahviloissa, sairaaloissa ja kouluissa. Jäähdytyspiiri Piiri, jossa kylmäaine kiertää ja johon kuuluu kompressori, lauhdutin, paisuntaventtiili ja haihdutin. Jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteet perustuvat samankaltaiseen termodynaamiseen prosessiin, ja ne on täytetty samankaltaisilla kylmäaineilla. Jäähdytys- ja lämmitysvaikutus voidaan saada aikaan suoralla tai epäsuoralla järjestelmällä. Suoralle järjestelmälle on tunnusomaista, että kaikki kylmäaine on yhden piirin sisällä. Kun tarvitaan jäähdytystä tai lämmitystä, tapahtuu lämmönsiirto. Epäsuorassa järjestelmässä on kaksi piiriä. Ensimmäinen lämmönsiirto tapahtuu ensiöpiirin ja toisiopiirin välillä ja toinen lämmönsiirto paikassa, jossa jäähdytystä tai lämmitystä tarvitaan. Kylmäaine on ensiöpiirin sisällä. Jäähdytyslaitteet Jäähdytyslaitteet on tarkoitettu viilentämään tuotteita tai varastotiloja ympäristön lämpötilaa viileämmiksi. Jäähdytyslaitteisiin kuuluvat kotitalouskäytössä olevat jääkaapit ja pakastimet, jäätelöaltaat, jäähdytetyt varastotilat, kylmävarastot sekä teollisuusprosesseissa tarvittavat jäähdyttämöt. Jäähdytyslaitteiden käyttösovelluksia on lukuisia kotitalouskäytöstä vähittäismyynnin kautta aina teollisuuskäyttöön saakka. Näiden käyttösovellusten mitat vaihtelevat yhden osaston käsittävistä kotitalousjääkaapeista suuriin kylmävarastoihin, ja F-kaasujen määrä vaihtelee alle 0,1 kg:sta (kotitalousjääkaapit) useisiin tuhansiin kiloihin (teollisuuden jäähdytyskäyttö). Ilmastointilaitteet Ilmastointilaitteiden tärkein tehtävä on jäähdyttää huoneiden tai rakennusten ilmaa ja/tai säädellä niiden lämpötilaa tietyn lämpöiseksi. Laitteiden koko vaihtelee pienistä yksiköistä (kuten liikuteltavat, pistokekäyttöiset järjestelmät) suuriin, kiinteisiin laitteisiin, joiden avulla pidetään viileänä kokonaisia rakennuksia, esimerkiksi toimistoja tai sairaaloita. Ilmastointilaitteita käytetään asunnoissa, liikehuoneistoissa, julkisissa rakennuksissa ja teollisuusrakennuksissa. 6

11 Mallin perusteella voidaan tehdä ero yksiosaisten järjestelmien (kaikki tarvittavat komponentit on rakennettu yhden kotelon sisään) ja moniosaisten järjestelmien välille (jäähdytyksessä tai lämmityksessä tarvittavat komponentit on rakennettu useiden eri koteloiden sisään). Toimistorakennuksissa, vähittäismyymälöissä ja sairaaloissa on yleensä useita erilaisia järjestelmiä, esimerkiksi pieniä moniosaisia järjestelmiä sekä suuria keskusjärjestelmiä, joiden toisiopiirissä kiertää jäähdytetty vesi. Ilmastointilaitteiden kylmäaineen määrä vaihtelee alle 0,5 kg:sta suurten, muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitettujen laitteiden yli 100 kg:aan. Lämpöpumput Lämpöpumput ovat laitteita, joissa jäähdytyspiirin avulla otetaan energiaa ilmasta tai hukkalämpöä tuottavasta lähteestä ja tuotetaan käyttökelpoista lämpöä. Olemassa on myös vaihtosuuntaisia järjestelmiä, joissa on lämmitystoiminnon ohella myös jäähdytystoiminto. Kiinteästi asennettuja lämpöpumppuja käytetään asuintaloissa, liikehuoneistoissa ja teollisuusrakennuksissa lämmitykseen, jäähdytykseen, prosessiveden tuotantoon, lämmön talteenottoon ja muihin käyttösovelluksiin. Lämpöpumput ovat yleensä ilmatiiviisti suljettuja järjestelmiä, joissa kylmäaineen määrä vaihtelee kuumavesilämpöpumppujen 0,5 kg:sta teollisuuden käyttämien lämpöpumppujen 100 kg:aan. 3.2 Mistä asetuksen soveltamisalaan kuuluvat kylmäaineet tunnistaa? F-kaasuasetus koskee laitteistoja, joiden jäähdytyspiirit sisältävät liitteessä II luetteloituja F-kaasuja tai F-kaasuja sisältäviä valmisteita (joita kutsutaan usein seoksiksi). Yleisiä kylmäainetyyppejä Kylmäaineille käytetään usein teollista nimikkeistöä 5 ja niihin viitataan R-numerolla ( R on lyhennys sanasta refrigerant eli kylmäaine), esim. R-134a tarkoittaa HFC-134a:ta. Käytössä ovat myös erityiset kauppanimet. Euroopassa F-kaasuasetuksen soveltamisalaan kuulumattomat hiilivedyt, kuten R-600a (isobutaani) ja R-290 (propaani), ovat yleisesti käytettyjä kylmäaineita kotitalousjääkaapeissa ja -pakastimissa sekä pienissä vähittäismyymälöissä käytettävissä jäähdytyslaitteissa (esimerkiksi pistokekäyttöisissä kaapeissa). Myös F-kaasuja (joista yleisin on R-134) sisältäviä yksiköitä on silti käytössä. Suuremmissa muun muassa supermarketeissa käytettävissä jäähdytyslaitteissa (esimerkiksi vähittäismyynnissä käytettävissä keskusjäähdytysjärjestelmällä varustetuissa kylmäkaapeissa ja -lasikoissa) käytetään kylmäaineena usein F-kaasuja, kuten HFC-yhdistettä R-134a ja HFC-yhdisteiden sekoitetta R404A. F-kaasujen lisäksi tavaroiden jäähdytyksessä käytettäviä muuntyyppisiä kylmäaineita ovat muun muassa HCFC-yhdisteet 6, R-744 (CO 2 ), R-600a (isobutaani), R-290 (propaani), R-1270 (propeeni) ja R-717 (NH 3 ). Nämä kylmäaineet eivät kuulu F-kaasuasetuksen soveltamisalaan. 5 6 Perustuu ISO 817 -standardiin Asetuksen (EY) N:o 2037/2000 soveltamisalaan kuuluvat otsonikerrosta heikentävät aineet 7

12 Ilmastointilaitteissa käytetään yleisesti kylmäaineina F-kaasuihin kuuluvia aineita (esimerkiksi R-410A tai R-407C, joista molemmat ovat HFC-sekoitteita.) HFC-yhdisteiden lisäksi vanhemmissa laitteissa käytetään edelleen HCFC-yhdisteitä, esimerkiksi R-22:ta. Yleistymässä ovat myös muuntyyppiset kylmäaineet, kuten R-744 (CO 2 ), R-600a (isobutaani), R-290 (propaani), R-1270 (propeeni) ja R-717 (NH 3 ). F-kaasut, esimerkiksi R-134a (HFC-yhdiste) ja R-407C (HFC-yhdisteiden sekoite), ovat pääasiassa lämpöpumpuissa käytettäviä kylmäaineita. Toisaalta yleistymässä ovat vaihtoehtoiset kylmäaineet, kuten R-744 (CO 2 ), R-600a (isobutaani), R-290 (propaani), R-1270 (propeeni) sekä R-717 (NH 3 ). Seuraavassa taulukossa esitetään luettelo aineista, joita käytetään kylmäaineina. Luettelo ei ole tyhjentävä. Tyyppi Yleisiä kylmäaineita Harvemmin käyte yjä kylmäaineita F-kaasuasetuksen soveltamisalaan kuuluvia kylmäaineita HFC-yhdisteet puhtaat nesteet R-134a R-23, R-32, R-125, R-143a HFC-yhdisteitä sisältävät sekoi eet R-403 (A,B), R-404A, R-407C, R-408A, R-410A, R-413A, R-417A, R- 419A, R-507A R-401 (A,B,C), R-402 (A,B), R-405A, R-407 (A,B,D), R-411B, R-416A, R-422 (A,D), R-423A, R-508A Kylmäaineita, jotka eivät kuulu F-kaasuasetuksen soveltamisalaan, mu a kuuluvat otsonikerrosta heikentävistä aineista annetun asetuksen soveltamisalaan 7 HCFC-yhdisteet puhtaat nesteet HCFC-yhdisteiden sekoi eet R-22 R-123, R-124 R-406A, R-409 (A,B) CFC-yhdisteet puhtaat nesteet ja sekoi eet R-11, R-12, R-502 R-13 Muita kylmäaineita, jotka eivät kuulu F-kaasuasetuksen tai otsonikerrosta heikentävistä aineista annetun asetuksen soveltamisalaan Korvaavia aineita R-717 (ammoniakki), R-290 (propaani), R-600a (isobutaani), R (propeeni), hiilivety (HC) -sekoi eet R-744 (CO 2 ) Taulukko 1 Jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteissa yleisesti käytettyjä kylmäaineita Miten laitteessa käytetyn kylmäaineen voi tunnistaa? Helpoimmin kylmäaineen tyypin voi tunnistaa katsomalla laitteessa olevaa merkintää. F-kaasuja sisältävissä jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteissa, jotka on saatettu Euroopan unionin markkinoille 1. huhtikuuta 2008 jälkeen, on oltava merkintä Sisältää Kioton pöytäkirjan soveltamisalaan kuuluvia fluorattuja kasvihuonekaasuja 8 sekä maininta F-kaasun tyypistä ja määrästä. Luvussa 7 on malli tällaisesta merkinnästä. Usein tiedot löytyvät myös markkinoille aikaisemmin saatetuista laitteista Asetus (EY) N:o 2037/2000 Merkintää koskevista vaatimuksista on säädetty komission asetuksessa (EY) N:o 1494/2007

13 Ellei tietoja löydy merkinnästä, laitteen sisältämä kylmäaine tulee mainita laitteen käsikirjassa tai teknisessä eritelmässä. Tietoa voi pyytää myös laitteiston toimittajalta, valmistajalta tai kunnossapidosta tai huollosta vastaavalta yritykseltä tai henkilöstöltä. Miten määritetään, kuuluuko kylmäaineseos (valmiste) asetuksen soveltamisalaan? Puhtaiden aineiden lisäksi käytössä saattaa olla F-kaasuja sisältäviä valmisteita (seoksia). F-kaasuasetuksen soveltamisalaan kuuluvat valmisteet on määritelty seoksiksi - jotka koostuvat kahdesta tai useammasta aineesta, joista ainakin yksi on F-kaasua, ja - joiden yhteenlaskettu lämmitysvaikutus on ainakin 150. Ensimmäistä kriteeriä varten liitteessä II on luettelo asetuksen soveltamisalaan kuuluvista F-kaasuista. Tästä luettelosta haltijat voivat tarkastaa, onko jokin seoksen ainesosista mainittu luettelossa. Valmisteen yhteenlasketun lämmitysvaikutuksen laskemista varten täytyy F-kaasujen lämmitysvaikutuksen lisäksi ottaa huomioon myös muiden samassa tehtävässä toimivien komponenttien (kylmäaineiden) lämmitysvaikutus. Kun valmiste sisältää muita aineita kuin fluorattuja kasvihuonekaasuja, käytetään niiden GWP-arvojen määrittämisessä IPCC:n ensimmäisessä arviointikertomuksessa 9 julkaistuja arvoja. Valmisteen GWP on painotettu keskiarvo, joka saadaan kertomalla eri aineiden painon osuus niiden GWP-arvoilla. Σ [(aine X % x GWP) + (aine Y % x GWP) + (aine N % x GWP)], missä % on painon osuus, jossa sallitaan ±1 prosentin poikkeama. Esimerkki 1 R-415B 25 % HCFC-22 (GWP 1 500) ja 75 % HFC-152a (GWP 120) 50 % HCFC-32 (GWP 550) ja 50 % HFC-152a (GWP 3 400) Label requirements are set out in Commission Regulation (EC) No 1494/2007 Σ [(25 % x 1 500) + (75 % x 120)] Kokonaislämmitysvaikutus = 465 Valmiste kuuluu F-kaasuasetuksen soveltamisalaan (lämmitysvaikutus 150) Taulukko 2 Esimerkki valmisteiden lämmitysvaikutuksen laskemisesta 3.3 Kuka on laitteiston haltija? Esimerkki 2 R-410A Σ [(50 % x 550) + (50 % x 3 400)] Kokonaislämmitysvaikutus = Valmiste kuuluu F-kaasuasetuksen soveltamisalaan (lämmitysvaikutus 150) F-kaasuasetuksessa säädetään, että laitteiston haltija on vastuussa lain noudattamisesta. Haltijalla tarkoitetaan määritelmän mukaan luonnollista tai oikeushenkilöä, jolla on --- laitteiden ja järjestelmien teknistä toimintaa koskevat tosiasialliset valtuudet. Tämän määritelmän mukaan F-kaasulaitteiston omistaja ei aina ole sen haltija. 9 Climate Change, The IPCC Scientific Assessment. J. T. Houghton, G. J. Jenkins, J. J. Ephraums (toim.), Cambridge University Press, Cambridge (UK),

14 Laitteen tai järjestelmän teknistä toimintaa koskevat tosiasialliset valtuudet sisältävät periaatteessa seuraavat oikeudet: - Vapaa pääsy laitteiston luo. Tähän sisältyy mahdollisuus valvoa laitteiston komponentteja ja niiden toimintaa sekä mahdollisuus päästää kolmannet osapuolet laitteiston luo. - Laitteiston jokapäiväisen toiminnan ja käytön valvonta (esimerkiksi laitteiston päälle tai pois kytkemistä koskevat päätökset). - Valtuudet (myös taloudelliset valtuudet) päättää teknisistä muutoksista (esimerkiksi komponentin uusimisesta tai kiinteän vuodonilmaisimen asennuksesta) tai laitteiston tai järjestelmän sisältämän F-kaasun määrän muutoksista sekä tarkastusten (esimerkiksi vuotojen varalta) tai korjausten suorittamisesta. Kotitalouskäyttöön tai pienikokoisen kaupalliseen käyttöön tarkoitetun laitteen haltija on yleensä yksi henkilö, yleensä laitteen omistaja. Kaupalliseen tai teollisuuskäyttöön tarkoitettujen käyttösovellusten haltija on useimmissa tapauksissa oikeushenkilö (yleensä yritys), joka vastaa laitteistoon jokapäiväiseen tekniseen toimintaan liittyvien ohjeiden antamisesta työntekijöille. Erityisesti suurikokoisten laitteistojen ollessa kyseessä siirretään kunnossapito ja huolto usein alihankintana huoltoyrityksille. Tämänkaltaisissa tapauksissa haltijan määrittäminen riippuu osapuolten välillä tehdyistä sopimuksenvaraisista ja käytännön järjestelyistä. Omistajuus ei ole haltijan määrittämisessä käytettävä ehto. Tästä huolimatta jäsenvaltiot saattavat pitää omistajaa haltijan velvoitteista vastuullisena eräissä erikseen määritellyissä tilanteissa, vaikka omistajalla ei olisikaan laitteen tai järjestelmän teknistä toimintaa koskevia tosiasiallisia valtuuksia. Tästä syytä jäsenvaltiokohtaiset täytäntöönpanon ehdot on syytä ottaa huomioon.! 10

15 4 Millaisia velvoitteita haltijalla on? Noudatettavat erityiset velvoitteet riippuvat sovelluksen sisältämästä määrästä. Seuraavan päätöspuun avulla käyttösovellukset voidaan jakaa luokkiin A E 10, ja taulukossa 3 esitetään yhteenveto kutakin luokkaa koskevista velvoitteista. Käyttösovelluksen sisältämän kylmäaineen määrä LUOKKA F-kaasun määrän mukaan 3kg? Ei E Kyllä Miten ilmatiiviisti suljetut järjestelmät voi tunnistaa (katso luku 4.2) 6kg? Ei Ilmatiiviisti suljettu järjestelmä? Kyllä D Kyllä Ei 30kg? Ei C Kyllä 300kg? Ei B Kyllä A Kuva 3 Asianmukaisen toiminnan varmistamisessa käytettävä päättelypuu 10 F-kaasun määrän mukaisia luokkia käytetään tässä esitteessä yksinkertaisuuden vuoksi. Niitä ei määritetä asetuksessa. 11

16 F-kaasun määrän mukainen luokka Haltijaa koskevat velvoitteet Pätevöity henkilöstö ja yritykset vastaavat laitteiston asennuksesta 1, kunnossapidosta ja huollosta, 5 artiklan 3 kohta 12 A ( 300 kg) B ( 30 kg ja < 300 kg) C ( 3 kg ja < 30 kg; ilmatiiviisti suljettu 6 kg ja < 30 kg) D (ilmatiiviisti suljettu 3 kg ja < 6 kg) E (< 3 kg) Vuotojen estäminen ja havaittujen vuotojen korjaaminen ensi tilassa, 3 artiklan 1 kohta 2 Pätevöidyn henkilökunnan suorittamat säännölliset tarkastukset vuotojen varalta, 3 artiklan 2 kohta 2 Asennetaan vuotojen havaitsemisjärjestelmä, joka tarkastetaan vähintään 12 kuukauden välein, 3 artiklan 3 kohta 9 Kirjanpito, 3 artiklan 6 kohta 9 Pätevöity henkilökunta suorittaa F- kaasujen talteenoton ennen laitteiston lopullista hävittämistä ja tarvittaessa huollon ja kunnossapidon yhteydessä, 4 artiklan 1 ja 4 kohta 9 Taulukko 3 Haltijaa koskevat velvoitteet laitteessa olevien F-kaasujen määrästä riippuen Luokkien B ja C välinen ero on vuodon varalta tehtävien tarkastuksen suoritustiheydessä (katso taulukko 5). 4.1 Miten käyttösovelluksen sisältämän F-kaasun määrä lasketaan? Käyttösovellusta luokiteltaessa komissio pitää tärkeimpänä kriteerinä sen teknistä rakennetta (kylmäainepiiriä), ei sijaintia tai toimintaa. Käyttösovelluksella tarkoitetaan komponenteista ja putkista koostuvaa kokonaisuutta, joka muodostaa jatkuvan rakenteen, jonka läpi F-kaasut voivat virrata. Jos yksi F-kaasumolekyyli pääsee virtaamaan rakenteen läpi paikasta toiseen, silloin kyseiset kaksi paikkaa ovat saman käyttösovelluksen osia. Jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteiden kyseessä ollessa tämä tarkoittaa, että myös silloin, kun kahta erillistä kylmäainepiiriä (joita ei ole mahdollista yhdistää toisiinsa millään pysyvällä tai tilapäisellä keinolla) käytetään samaa tarkoitusta varten (esimerkiksi pitämään kylmävarasto viileänä), näitä järjestelmiä pidetään kahtena erillisenä käyttösovelluksena. 11 Sovellettavilta osin; ei koske esimerkiksi pistotulpalla kytkettäviä järjestelmiä 12 Asetus (EY) N:o 842/

17 Esimerkki Tilassa on viisi vedenjäähdy ntä, joista jokainen sisältää 100 kg F-kaasuihin kuuluvaa kylmäaine a. Jäähdy met on kytke y toisiinsa kylmävesipuolelta, mu a kylmäainepiirit eivät ole yhteydessä keskenään. Vaikka kylmäaineen kokonaismäärä on 500 kg, kutakin jäähdy ntä pidetään erillisenä käy ösovelluksena, koska kylmäainepiirit eivät ole yhteydessä keskenään. F-kaasun määrän perusteella kunkin jäähdy men on täyte ävä B-luokkaa koskevat vaa mukset (lai eistoille, joissa kaasua on 30 kg mu a < 300 kg) kiinteän vuotojen havaitsemisjärjestelmän asennusta ei edellytetä (pakollinen lai eille, jotka sijoi uvat F-kaasun määrän perusteella luokkaan A 300 kg) Taulukko 4 Esimerkki käyttösovelluksen sisältämän F-kaasun määrän laskemisesta F-kaasun määrän laskemista varten haltijan tulisi tutkia merkintää (katso myös lukua 7) sekä laitteiston käsikirjaa tai teknistä eritelmää. Ellei laitteiston sisältämän F-kaasun määrää ole ilmoitettu valmistajan teknisessä eritelmässä tai merkinnässä, mutta se saattaa kuulua luokkaan A, B tai C, kaasun määrän määrittelee pätevöity henkilökunta (katso luku 6). Epäselvissä tapauksissa haltijan tulee ottaa yhteyttä laitteiston toimittajaan, valmistajaan tai huoltoyritykseen. Nyrkkisääntöjä Pienikokoiset, kotitalouskäyttöön tarkoitetulla pistotulpalla varustetut ilmatiiviisti suljetut käyttösovellukset sisältävät yleensä alle 6 kg F-kaasuja. Tähän luokkaan kuuluvat lähes kaikki kotitalouskäyttöiset jääkaapit ja pakastimet (erittäin vanhoja laitteita lukuun ottamatta). Esimerkiksi tavallinen kotitalouskäyttöön tarkoitettu jääkaappi sisältää noin 0,1 kg kylmäainetta. Jäähdytyslaitteet, joita käytetään muun muassa pienikokoisissa vähittäismyymälöissä (esimerkiksi jäätelöaltaat, virvoitusjuomapullojen jäähdyttäjät, pienikokoiset jää- ja kylmäkaapit), baareissa ja ravintoloissa (esimerkiksi tuotemerkin mukaiset juomanjäähdyttimet tai jääpalakoneet) ja toimistoissa (esimerkiksi myyntiautomaatit) sisältävät kylmäainetta yleensä 0,05 0,25 kg. Kaksiosaisissa kotitalouskäyttöisissä ilmastointilaitteissa on kylmäainetta yleensä 0,5 4 kg (keskimäärin 0,31 0,34 kg/yksi kw jäähdytyskapasiteettia). Vain veden lämmittämiseen tarkoitetuissa lämpöpumpuissa on yleensä alle 3 kg F- kaasua. Pienikokoisissa lämpöpumppulaitteissa (kotitalouskäyttöön tarkoitetuissa laitteissa, joissa on enintään 6 kg kylmäainetta) kylmäaine on yleensä ilmatiiviisti suljetussa piirissä. Teollisuudessa käytetyissä lämpöpumpuissa F-kaasun määrä on yleensä yli 30 kg. 13

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) L 301/22 18.11.2015 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/2066, annettu 17 päivänä marraskuuta 2015, fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien sähköisten kytkinlaitteistojen asennuksen, kunnossapidon,

Lisätiedot

Luettelo otsonikerrosta heikentävistä aineista, joihin asetusta sovelletaan

Luettelo otsonikerrosta heikentävistä aineista, joihin asetusta sovelletaan 3344 Liite 1 Luettelo otsonikerrosta heikentävistä aineista, joihin asetusta sovelletaan CFC-yhdisteet: CFCl 3 CF 2 Cl 2 C 2 F 3 Cl 3 C 2 F 4 Cl 2 C 2 F 5 Cl CF 3 Cl C 2 FCl 5 C 2 F 2 Cl 4 C 3 FCl 7 C

Lisätiedot

L 92/12 Euroopan unionin virallinen lehti

L 92/12 Euroopan unionin virallinen lehti L 92/12 Euroopan unionin virallinen lehti 3.4.2008 KOMISSION ASEUS (EY) N:o 304/2008, annettu 2 päivänä huhtikuuta 2008, yrityksille ja henkilöstölle tiettyjä fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 20.5.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 150/195 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 517/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, fluoratuista kasvihuonekaasuista ja asetuksen (EY)

Lisätiedot

(Säädökset, jotka on julkaistava)

(Säädökset, jotka on julkaistava) 14.6.2006 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 161/1 I (Säädökset, jotka on julkaistava) EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 842/2006, annettu 17 päivänä toukokuuta 2006, tietyistä fluoratuista

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio (luonnos) Liite 1 Neuvotteleva virkamies 1.4.2016 Eeva Nurmi

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio (luonnos) Liite 1 Neuvotteleva virkamies 1.4.2016 Eeva Nurmi YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio (luonnos) Liite 1 Neuvotteleva virkamies 1.4.2016 Eeva Nurmi VALTIONEUVOSTON ASETUS FLUORATTUJA KASVIHUONEKAASUJA TAI OT- SONIKERROSTA HEIKENTÄVIÄ AINEITA SISÄLTÄVIEN LAITTEIDEN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

Jukka Pietilä 2013-06-19

Jukka Pietilä 2013-06-19 1 Jukka Pietilä 2013-06-19 LAITEMELUDIREKTIIVI 1. Yleistä Ns. laitemeludirektiivi saatettiin Suomessa voimaan asetuksella no. 621/01 Ulkona käytettävien laitteiden melupäästöstä. Asetus koskee vain niitä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2006/40/EY,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2006/40/EY, L 161/12 FI Euroopan unionin virallinen lehti 14.6.2006 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2006/40/EY, annettu 17 päivänä toukokuuta 2006, moottoriajoneuvojen ilmastointijärjestelmien päästöistä

Lisätiedot

N:o 12 167 TAVARATODISTUS

N:o 12 167 TAVARATODISTUS N:o 12 167 TAVARATODISTUS 1. Viejä (nimi, täydellinen osoite, maa) EUR.1 N:o A 000.000 Lukekaa kääntöpuolella olevat huomautukset ennen lomakkeen täyttämistä 2. Todistus, jota käytetään etuuskohteluun

Lisätiedot

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ],

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2010 KOM(2010)310 lopullinen 2010/0169 (NLE) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöjen nro 1, 3, 4, 6,

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.4.2014 L 107/39 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 361/2014, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen säätämisestä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2012 COM(2012) 591 final 2012/0285 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat 1(4) Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Pätevyysluokat Tarkastuskohteet Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain 1090/2002 (muutettuna viimeksi 1042/2014) 48 2 momentin nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 27. helmikuuta 2003 PE 321.965/8-16 TARKISTUKSET 8-16 Lausuntoluonnos (PE 321.965) John Purvis Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.10.2016 COM(2016) 650 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 16. tammikuuta 2002 PE 301.518/1-3 KOMPROMISSITARKISTUKSET 1-3 Mietintöluonnos (PE 301.518) Rainer Wieland Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Mistä tiedämme ihmisen muuttavan ilmastoa? Jouni Räisänen, Helsingin yliopiston fysiikan laitos

Mistä tiedämme ihmisen muuttavan ilmastoa? Jouni Räisänen, Helsingin yliopiston fysiikan laitos Mistä tiedämme ihmisen muuttavan ilmastoa? Jouni Räisänen, Helsingin yliopiston fysiikan laitos 19.4.2010 Huono lähestymistapa Poikkeama v. 1961-1990 keskiarvosta +0.5 0-0.5 1850 1900 1950 2000 +14.5 +14.0

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Luonnos 22.4.2016 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun sosiaalija terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta EV 35/1997 vp - HE 248/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä Euroopan talousalueen

Lisätiedot

Alusten turvallisuuslaitteiden huoltoyritysten hyväksymisen edellytykset ja niiden toiminnalle asetettavat vaatimukset

Alusten turvallisuuslaitteiden huoltoyritysten hyväksymisen edellytykset ja niiden toiminnalle asetettavat vaatimukset 1 (6) Antopäivä: 25.9.2015 Voimaantulopäivä: 1.10.2015 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009), 83 Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö:

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2008 (OR. en) 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 ENER 215 ENV 450 MI 198 CODEC 902 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN

Lisätiedot

Alusten turvallisuuslaitteiden huoltoyritysten hyväksymisen edellytykset ja niiden toiminnalle asetettavat vaatimukset

Alusten turvallisuuslaitteiden huoltoyritysten hyväksymisen edellytykset ja niiden toiminnalle asetettavat vaatimukset 1 (5) Asianumero Antopäivä: [pp.kk.vvvv] Voimaantulopäivä: [pp.kk.vvvv] Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009) 83 Muutostiedot:

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp. Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp. Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta (HE 118/2007 vp).

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön määräys A:60

Sisäasiainministeriön määräys A:60 Sisäasiainministeriön määräys A:60 Paloilmoittimien hankinta, asennus, käyttöönotto, huolto, ja tarkastus SISÄLTÖ 1 Soveltamisala 2 Määritelmät 3 Paloilmoittimen määrittelyt 3.1 Perusmäärittelyt 3.2 Muut

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 31. toukokuuta 2001 2000/0315(COD) PE1 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 31. toukokuuta 2001 Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. helmikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. helmikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0016 (NLE) 5918/17 ADD 1 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 2. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: CLIMA 24 ENV 100 MI

Lisätiedot

Uskotko ilmastonmuutokseen? Reetta Jänis Rotarykokous 24.10.2013

Uskotko ilmastonmuutokseen? Reetta Jänis Rotarykokous 24.10.2013 Uskotko ilmastonmuutokseen? Reetta Jänis Rotarykokous 24.10.2013 Maapallolle saapuva auringon säteily 100 % Ilmakehästä heijastuu 6% Pilvistä heijastuu 20 % Maanpinnasta heijastuu 4 % Lämpösäteily Absorboituminen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) 12176/14 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. heinäkuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: MI 565 ENT 167 COMPET 459 DELACT 135 Euroopan komission

Lisätiedot

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4.4.1. MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 9. TOUKOKUUTA 2016 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ,

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO EUROOPAN UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 6.11.2014 JOIN(2014) 37 final 2014/0323 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS Syyrian tilanteen johdosta

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ansarauta-asetuksen mukaiset tuontikiellot

Ansarauta-asetuksen mukaiset tuontikiellot Ansarauta-asetus 1 Ansarauta-asetuksen mukaiset tuontikiellot Yleistä Joulukuun 1. päivänä 1997 tuli voimaan neuvoston asetus 3254/91 (komission asetus 35/97 sekä neuvoston päätös 97/602/EY), joka asettaa

Lisätiedot

Ohjeita API:en tuontiin EU alueelle. GMP tilaisuus FIMEA

Ohjeita API:en tuontiin EU alueelle. GMP tilaisuus FIMEA Ohjeita API:en tuontiin EU alueelle GMP tilaisuus FIMEA 19.11.2013 Euroopan komissio on julkaissut uusia ohjeita API:ien (Active Pharmaceutical Ingredients) tuontiin EU-alueelle. Uudet ohjeet tulevat voimaan

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta Luonnos 1.12.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta

Lisätiedot

Ilmapäästöt toimialoittain 2011

Ilmapäästöt toimialoittain 2011 Ympäristö ja luonnonvarat 2013 Ilmapäästöt toimialoittain Energiahuollon toimialalta lähes kolmannes kasvihuonekaasupäästöistä Energiahuollon toimialan kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna lähes kolmasosa

Lisätiedot

Määräys 1/2011 1 (9) Dnro 2026/03.00/2011 18.3.2011. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset

Määräys 1/2011 1 (9) Dnro 2026/03.00/2011 18.3.2011. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset Määräys 1/2011 1 (9) Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 7 ja 13. Terveydenhuollon

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti

Euroopan unionin virallinen lehti L 55/4 KOMISSION ASETUS (EU) 2016/293, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2016, pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteen I muuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. helmikuuta 2014 Vastaanottaja: MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42 Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

ELA1 ja Liite II ilma-alusten lentokelpoisuus Savonsolmu

ELA1 ja Liite II ilma-alusten lentokelpoisuus Savonsolmu ELA1 ja Liite II ilma-alusten lentokelpoisuus Savonsolmu 3.-4.3.2012 Onko ilma-alus ELA1 vai Liite II ilma-alus? Huom: ELA1 ilma-alus on aina EASA ilma-alus 2 ELA1-ilma-alus tarkoittaa seuraavia eurooppalaisia

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp.

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp. Eduskunta Talousvaliokunta 15.9.2016 Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi HE 117/2016 vp. Sami Teräväinen hallitussihteeri, TEM Nykytilanne VOIMASSA OLEVA LAINSÄÄDÄNTÖ 1) Painelaitelaki (869/1999)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Ajoneuvojen tyyppihyväksyntä EU:ssa. Ajoneuvojen tyyppihyväksyntä, yleistä. Taustat ja tarkoitus

Ajoneuvojen tyyppihyväksyntä EU:ssa. Ajoneuvojen tyyppihyväksyntä, yleistä. Taustat ja tarkoitus Ajoneuvojen tyyppihyväksyntä, yleistä Ajoneuvojen tyyppihyväksyntä, yleistä Taustat ja tarkoitus EU:lla on ollut jo pitkään direktiivi, joka koskee henkilöautojen ja moottoripyörien tyyppihyväksyntää.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.1.2015 COM(2014) 749 final 2014/0358 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.9.2014 C(2014) 6326 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 4.9.2014, maito- ja maitotuotealan tilapäisistä poikkeustoimenpiteistä voin ja rasvattoman maitojauheen

Lisätiedot

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle Kimmo Linnavuori Valviran tehtävä lääkinnällisten laitteiden valvonnassa Laki 629/2010 terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista:

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) C7-0205/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun

Lisätiedot

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista-

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista- Liite 1 VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIMENETTELYT A-moduuli (valmistuksen sisäinen tarkastus) 1. Tässä moduulissa esitetään menettely, jolla valmistaja tai tämän yhteisöön kuuluvien valtioidenalueelle

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 4. lokakuuta 2001 PE 298.408/16-22 KOMPROMISSITARKISTUKSET 16-22 Mietintöluonnos (PE 298.408) Stefano Zappalà Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 84 final 2016/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, vuosia 2014

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot

OHJEET VÄHIMMÄISPALVELUT JA -TOIMINNOT SISÄLTÄVÄSTÄ LUETTELOSTA EBA/GL/2015/ Ohjeet

OHJEET VÄHIMMÄISPALVELUT JA -TOIMINNOT SISÄLTÄVÄSTÄ LUETTELOSTA EBA/GL/2015/ Ohjeet EBA/GL/2015/06 06.08.2015 Ohjeet direktiivin 2014/59/EU 65 artiklan 5 kohdan nojalla laadittavasta luettelosta, joka sisältää vastaanottajalle siirrettävän liiketoiminnan harjoittamiseksi tarvittavat vähimmäispalvelut

Lisätiedot

N:o L 176/ 12 EUROOPAN YHTEISÖJEN VIRALLINEN LEHTI 10.8.70

N:o L 176/ 12 EUROOPAN YHTEISÖJEN VIRALLINEN LEHTI 10.8.70 13/Nide 01 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 159 370L0388 N:o L 176/ 12 EUROOPAN YHTEISÖJEN VIRALLINEN LEHTI 10870 NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1970, moottoriajoneuvojen äänimerkinantolaitteita

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.5.2014 COM(2014) 291 final 2014/0152 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Islannin välisen sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin

Lisätiedot

Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari

Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari 28.1.2014 Lentokelpoisuustarkastuksen tekeminen Jukka Parviainen Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. LENTOKELPOISUUSTARKASTUKSEEN VALMISTAUTUMINEN (EASA ilma-alukset)

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel, XXX C KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2014 COM(2014) 627 final 2014/0291 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä meriturvallisuuskomitean 94. istunnossa

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu T. Mattila Koulutuspäivä Siirtymäajat ja tietojen käyttölupa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu T. Mattila Koulutuspäivä Siirtymäajat ja tietojen käyttölupa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu T. Mattila Koulutuspäivä 10.4.2013 Siirtymäajat ja tietojen käyttölupa Sisältö Siirtymäajat Unionin lupa Biosidivalmisteet Käsitellyt esineet Tehoaineen

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE KYSELY NMVOC-INVENTAARIOSSA TARVITTAVISTA LIUOTTIMIEN KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖMÄÄRISTÄ MAALIEN, LAKAN, PAINOVÄRIEN YMS.

TÄYTTÖOHJE KYSELY NMVOC-INVENTAARIOSSA TARVITTAVISTA LIUOTTIMIEN KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖMÄÄRISTÄ MAALIEN, LAKAN, PAINOVÄRIEN YMS. TÄYTTÖOHJE KYSELY NMVOC-INVENTAARIOSSA TARVITTAVISTA LIUOTTIMIEN KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖMÄÄRISTÄ MAALIEN, LAKAN, PAINOVÄRIEN YMS. VALMISTAJILLE Suomen ympäristökeskus ylläpitää ympäristöhallinnon ilmapäästötietojärjestelmää,

Lisätiedot

MEHRER -Öljyvapaat kompressorit paineilmalle ja kaasuille

MEHRER -Öljyvapaat kompressorit paineilmalle ja kaasuille MEHRER -Öljyvapaat kompressorit paineilmalle ja kaasuille Öljyvapaa paineilma 100% öljyvapaata paineilmaa Puhdas ja ehdottoman öljytön paineilma on elintärkeä käyttöhyödyke sairaaloiden ja terveyskeskusten

Lisätiedot

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Finvac seminaari 25.1.2017 Lainsäädäntöpohja MRL Olennaiset tekniset

Lisätiedot

Yleiset varotoimet Suomi

Yleiset varotoimet Suomi Yleiset varotoimet Yleiset varotoimet Suomi 1 Yleiset varotoimet 1 Yleiset varotoimet Yksiköissä on seuraava symboli: 1.1 Tietoja asiakirjasta Alkuperäinen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EY)

KOMISSION ASETUS (EY) 3.4.2008 Euroopan unionin virallinen lehti L 92/3 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 303/2008, annettu 2 päivänä huhtikuuta 2008, yrityksille ja henkilöstölle tiettyjä fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/0184(COD) 26.2.2013. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/0184(COD) 26.2.2013. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 26.2.2013 2012/0184(COD) LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta liikenne- ja matkailuvaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 13. heinäkuuta 2009 (OR. en) 2007/0284 (COD) LEX 976 PE-CONS 3689/1/08 REV 1 CODIF 137 ENT 232 CODEC 1162 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Vesilukot Tyyppihyväksyntäohjeet 2007 Ympäristöministeriön asetus vesilukkojen tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2007 Ympäristöministeriön päätöksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies 7.9.2010 Anneli Karjalainen EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI ORGAANISTEN LIUOTTIMIEN KÄYTÖSTÄ ERÄISSÄ TOIMINNOISSA JA LAITOKSISSA AIHEUTUVIEN HAIHTUVI-

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä 1 30.8.2016 1. PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) 10044/15 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. kesäkuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: FSTR 34 FC 36 REGIO 48 SOC 419 EMPL 273 RECH 198 ERAC

Lisätiedot

Määräys SUUREN HÄIRIÖRISKIN AIHEUTTAVIEN RADIOLÄHETTIMIEN TARKASTUSMENETTELYSTÄ. Annettu Helsingissä 26. päivänä maaliskuuta 2013

Määräys SUUREN HÄIRIÖRISKIN AIHEUTTAVIEN RADIOLÄHETTIMIEN TARKASTUSMENETTELYSTÄ. Annettu Helsingissä 26. päivänä maaliskuuta 2013 1 (6) Viestintävirasto 2 A/2013 M Määräys SUUREN HÄIRIÖRISKIN AIHEUTTAVIEN RADIOLÄHETTIMIEN TARKASTUSMENETTELYSTÄ Annettu Helsingissä 26. päivänä maaliskuuta 2013 Viestintävirasto on määrännyt 16 päivänä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp. Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp. Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS, 21.1.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 16/55 EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS, annettu 29 päivänä elokuuta 2013, kansallisten keskuspankkien keskinäisiä Euroopan keskuspankin pääoman osuuksien siirtoja

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) 8823/16 ENER 146 ENV 279 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 10. toukokuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D044838/02 Asia:

Lisätiedot

A7-0276/185

A7-0276/185 2.10.2013 A7-0276/185 Tarkistus 185 Lorenzo Fontana EFD-ryhmän puolesta Mietintö A7-0276/2013 Linda McAvan Tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistaminen, esittämistapa ja myynti COM(2012)0788

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Repo 19.11.2013. Biosidivalmisteiden hakeminen yrityksen näkökulmasta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Repo 19.11.2013. Biosidivalmisteiden hakeminen yrityksen näkökulmasta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Repo 19.11.2013 Biosidivalmisteiden hakeminen yrityksen näkökulmasta SAARA SIVONEN Esityksen sisältö Biosidivalmisteiden hyväksyminen Kansallinen lupa

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt 10/11/2016 ESMA/2016/1477 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

asennettujen AVAS-järjestelmien suurimmasta sallitusta melutasosta. Or. en FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

asennettujen AVAS-järjestelmien suurimmasta sallitusta melutasosta. Or. en FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 30.1.2013 A7-0435/66 66 Chris Davies, Fiona Hall ALDE-ryhmän puolesta 9 artikla Jos valmistaja päättää asentaa ajoneuvoihin ajoneuvon akustisen varoitusjärjestelmän, liitteen X vaatimusten on täytyttävä.

Lisätiedot

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON. LAUSUNTO nro 04/2007

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON. LAUSUNTO nro 04/2007 EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON LAUSUNTO nro 04/2007 komission asetuksesta, jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilmaalusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus-

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

ASETUKSET. ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ASETUKSET. ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, 25.11.2016 L 319/3 ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/2054, annettu 22 päivänä marraskuuta 2016, asetuksista (EY) N:o 2305/2003, (EY) N:o 969/2006, (EY) N:o 1067/2008 ja täytäntöönpanoasetuksesta

Lisätiedot

Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä. Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila Jaana Elo KoKo Palvelut

Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä. Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila Jaana Elo KoKo Palvelut Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila 20.10.2016 Jaana Elo KoKo Palvelut EU-tasoinen lainsäädäntöä Neuvoston asetus 834 /2007 Neuvosto ja parlamentti: periaatteet ja tavoitteet

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. tammikuuta 2014 (OR. en) 5305/14 ENV 30 MI 31 IND 11 ENER 14 SAATE. Saapunut: 10.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. tammikuuta 2014 (OR. en) 5305/14 ENV 30 MI 31 IND 11 ENER 14 SAATE. Saapunut: 10. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. tammikuuta 2014 (OR. en) 5305/14 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 10. tammikuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D031326/02 Asia: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot