Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1

2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 Maaliskuu NMKY:n kevätkokous Jeägjoetem, TaKo, TaLo Huhtikuu Yrjönpäiväjuhla Tarpojien kevätkisat (or, vi), HP Partioparaati, Tampere Toukokuu 8.5. Sudenpentujen ja seikkailijoiden kevätkisat Yöralli Leon Lenkki ja Hilkan Kilpa, HP Kevät-PT-kisat (or,vi), SP KK 2/10 deadline 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 Käyräklubi CV Kalle Martikainen: Vuosimalli: 1977 Kotkissa vuodesta: 1985 Saavutukset: pi tkän l i nj an kotka, parti oj ohtaj a j a enti nen l i ppukunnanj ohtaj a No enpä ol i s i us konut, että mi näki n ol en näi n vanhaks i tul l ut. Mutta ki i toks et kunni as ta... Milloin j a miksi liityit Tampereen Kotkiin? Li i tyi n Kotki i n vuonna kahdeks anvuoti aana s udenpentuna yhdes s ä s erkkuni Juhana Vuori on kans s a. I s ä j a eno tai s i vat omas ta kokemuks es taan ti etää, mi hi n l i ppukuntaan Tampereel l a kannattaa l i i ttyä. Kuka olet? Ol en nykyi s en l i ppukunnanj ohtaj an edel täj ä, työks eni j ohdan s al ai s ta tuotekehi tys proj ekti a puol us tus teknol ogi an pari s s a, j a kevääl l ä ol en Miten Kotkat ovat muutkol men l aps en i s ä. tuneet partiourasi ai- 12

13 kana? Vai ovatko? Yl l ättävän moni as i a ei ol e muuttunut 2 5 vuodes s a mi hi nkään. Edel l een s udarei s s a takkahuoneel l a pel ataan s i i vous pal l oa j a opetel l aan s ol muj a, varti os s a pel ataan pal l oa ja j uos ti i n korttel i a ympäri. Toi mi nnan s uol ana ol i ai kanaan j a on vi el äki n ki s at j a l ei ri t, s ekä varti oi den j a os as toj en vi i konl oppurei s s ut kympei l l ä j a l aavui l l a. Li ppukunnan vuotui s een toi mi ntaan kuul ui vat Yöral l i, Kohme j a yl ei s urhei l uki l pai l ut, j oul una myyti i n korttej a ja kal enterei ta, j ohtaj i s to kokous ti Ni kamal l a, Ki l j ukotkas s a ol i Ki l j utyttö j a maaparti ol ai s ten purj ehdus toi mi ntaa hal utti i n kehi ttää. Ai ka s amal ta kuul os taa. Vai kka toi mi ntakal enteri onki n muuttunut yl l ättävän vähän, on toi mi nnan tas o muuttunut huomattavas ti. Kun mi nä ol i n varti os s a, Kotkat ei vät i ki nä pärj änneet ki s oi s s a. Ni i hi n ai koi hi n Tampereel l a ja l ähi ympäri s tös s ä ol i yl i kymmenen Kotki en kokoi s ta j a yhtä akti i vi s ta poi kal i ppukuntaa. Nykyi s i n s uuri os a poi kal i ppukunni s ta on l ähes hävi nnyt kartal ta, mutta Kotkat ovat s el keäs ti s äi l yneet yhtenä S uomen tas okkai mmi s ta ja toi mi vi mmi s ta l i ppukunni s ta. Kotki l l a on arvokkaat j a kantavat peri nteet s ekä vanhoj aki n kotki a yhdes s ä pi tävä kotkahenki, mutta myös rohkeus uudi s tua j a ottaa käyttöön uus i a parti o- ohj el mi a ja toi mi ntamal l ej a. Mikä lokeissa viehättää? S aattaahan s i i nä käydä ni i n, että yhtei s es s ä ki pi nävuoros s a l i ekki l ei mahtaa. 13

14 Tai j os s ai n muual l a temutes s a muuten vai n kol ahtaa. Lei rei l l ä j a retki l l ä on hel ppo tutus tua kauni i mpaan s ukupuol een l uonnol l i s i mmi l l aan, j a j os vai kka yhtei s en varti on j ohtami nen l äpi l ei ri n tuntuu s uj uval ta ja mukaval ta, ni i n s i tten s e on menoa, kokemus ta on! Parhaat kokemuksesi partion parissa? Paras ta ai kaa parti os s a ol i ehdottomas ti varti onj ohtaj a- ai ka. S en l i s äks i, että j ärj es ti mme varti on toi mi nnan ja os al l i s tui mme kai kki i n l i ppukunnan tapahtumi i n, ol ei l i mme varti onj ohtaj aporukal l a Pamauks es s a arki s i n j oka päi vä. Pel as i mme pi ngi s tä tai koronaa j a hai mme nyl kyri l tä eväs tä. Lähes j oka vi i konl oppu ol i mme mets äs s ä kes kenämme tai l okki s euras s a. 14 S i l l oi nen kaveri porukka on edel l een koos s a. Parhai ta kokemuks i a j a mui s toj a ( j a myös huonoj a s el l ai s i a) on kerääntynyt l ei rei l tä Ni i ni s aares ta j a Lyl ys tä, vael l uks i l ta j a retki l tä s ekä mel kei n s adas ta parti otai toki l pai l us ta. Mitä olet Kotkissa saanut aikaiseksi? Mitä haluaisit vielä kotkana saavuttaa/kotkien vielä saavuttavan? Onhan s i tä tul l ut tehtyä l ähes kai kkea, mi tä parti os s a voi tehdä, j a kai kenl ai s i a j ohtaj atehtävi äki n ol en kokei l l ut. Mi tä nyt l ei ri kokki na en ol e mui s taaks eni ol l ut. Li ppukunnanj ohtaj akauttani taaks epäi n kats oes s a voi n ol l a yl peä s i i tä, että Kotki en toi mi nta ei s i nä ai kana ai nakaan pääs s yt taantumaan, ja s i l l oi s et varti ol ai s et ja varti onj ohtaj at

15 ovat nykyi s i ä l i ppukunnan vas tuunkantaj i a. I ts eäni ki i nnos ti kokei l l a kai kkea uutta j a ennen kokematonta. Ehkä s uuri mpi na yks i ttäi s i nä s aavutuks i na mi el eeni tul evat Tampereen Parti ol ai s ten ens i mmäi s en yhtei s en tal vi l ei ri n j ärj es tämi nen s ekä Kotki en ens i mmäi nen ul komaan vael l us kes äl ei ri toi s s akes änä Kanders tegi s s a. Kotki en toi voi s i n s aavuttavan vi el ä s euraavatki n 90 vuotta i kää. S i i näpä ri i ttääki n haas tetta nykyi s el l e ja tul evi l l e j ohtaj apol vi l l e. Peri nteet ovat arvokkai ta, j a i l man ni i tä ketj u katkeaa hel pos ti, mutta toi s aal ta l i ppukunnan on el ettävä maai l man mukana j a uudi s tuttava j atkuvas ti. l ä s aatetaan nähdä! Miten parantaisit/muuttaisit kotkien tai vaikka Kilj ukotkan toimintaa? Ki l j ukotka on mi tä mai ni oi n l ehti, kunhan toi mi tus j aks aa pi tää yl l ä kunnon huumori a. Haus kas ti ki rj oi tetut j utut ki s oi s ta ja rei s s ui s ta j a s attunei s ta kommel l uks i s ta tempaavat mukaans a j a s aavat l uki j anki n nauramaan j a el ämään ti l antees s a mukana. S i l l oi n täl l öi n es i i ntyvää toi s ten haukkumi s ta j a mol l aami s ta on s en s i j aan i kävämpi l ukea. Mi nun päätoi mi ttaj ana ol l es s ani perus tettu KK Ki l j uu pal s ta on mi el es täni j o ai kans a el änyt. S en ti l al l a voi s i ol l a j otai n pal j on pi ri s tävämpää. Vi el ä l oppuun hal uan toi votta mukavi a kevätretki ä. Ki l kkeel - 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 -Valtteri Käkönen, fiksu mies 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31

32 Partiolpk Tampereen Kotkat Hämeenpuisto 1 4 F Tampere Kauas on pitkä matka

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 59 04.03.2014 Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 85/06.00/2014 Khall 59 Valmistelija va. kunnanjohtaja Marjatta Laukkanen,

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2020, Kerimäen aluejohtokunnan lausunto

Sivistyslautakunnan tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2020, Kerimäen aluejohtokunnan lausunto Aluejohtokunta Kerimäki 91 25.09.2014 Sivistyslautakunnan tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2020, Kerimäen aluejohtokunnan lausunto 300/02.021/2014 ALJKmäki 91 Selostus: Sivistyslautakunta on kokouksessaan

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

LAUSUNTO TE-PALVELUIDEN TUOTTAMISTA KOSKEVASTA ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖSLUONNOKSESTA. Valmistelija vs. kaupunginjohtaja Sampo Kangastalo:

LAUSUNTO TE-PALVELUIDEN TUOTTAMISTA KOSKEVASTA ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖSLUONNOKSESTA. Valmistelija vs. kaupunginjohtaja Sampo Kangastalo: Kaupunginhallitus 142 18.05.2015 LAUSUNTO TE-PALVELUIDEN TUOTTAMISTA KOSKEVASTA ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖSLUONNOKSESTA 327/00.04.00/2015 KH 18.05.2015 142 Valmistelija vs. kaupunginjohtaja Sampo Kangastalo:

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

Uutta suomalaista kuoromusiikkia New Finnish Choral Music

Uutta suomalaista kuoromusiikkia New Finnish Choral Music Uutta suomalaista kuoromusiikkia New Finnish Choral Musi M118 100 JOULULAULUAJ Lapsi, nuoriso a naiskuorol sovittanut: Ákos G Papp OSA Saksa Itävalta Sveitsi Hollanti Italia M118 ISMN M55003136 Modus Musiikki

Lisätiedot

Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti nro 55.)

Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti nro 55.) Tekninen lautakunta 20 02.04.2015 Kunnanhallitus 127 13.04.2015 Tekninen lautakunta 49 12.06.2015 Kunnanhallitus 234 22.06.2015 Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti

Lisätiedot

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE VIRIKIRJAN JUMALANPALVELULIITE Merkkien selitykset: L Liturgi P Pappi E Esilukija eurakunta * eurakunta seisoo. + Liturgi tai pappi siunaa seurakunnan ristinmerkillä. (+) Liturgi, pappi tai esilukija voi

Lisätiedot

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4.1 Yleisiä periaatteita Seuraavissa luvuissa käsittelemme kokonaisvaltaisesti ja kaikilta osin heit to voi maan ja sen harjoittamiseen liittyviä tekijöitä. Tämä on varsin

Lisätiedot

Älä päästä haitallista ainetta viemäriin

Älä päästä haitallista ainetta viemäriin Ekokemin ohje 1/09 Älä päästä haitallista ainetta viemäriin Minkä viemäriin päästät, sen edestäsi löydät Haitalliset ja vaaralliset aineet voivat aiheuttaa ongelmia ja vaaratilanteita viemäreissä, pumppaamoilla

Lisätiedot

oimalaitoksen sulkeminen t isi al a in neljä koskea ilsää tekisi Heinäve estä urheilukala taflen Su men ykkö paikan

oimalaitoksen sulkeminen t isi al a in neljä koskea ilsää tekisi Heinäve estä urheilukala taflen Su men ykkö paikan al km o k th lutaa taas kuohumaan oimalaitoksen sulkeminen t isi al a in neljä koskea ilsää tekisi Heinäve estä urheilukala taflen Su men ykkö paikan Heinävetisen perimätiedon mukaan kirjai lija u ni Aho

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 56 18.09.2013. Lausunto Valtatien 4 parantamishankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

Ympäristölautakunta 56 18.09.2013. Lausunto Valtatien 4 parantamishankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta Ympäristölautakunta 56 18.09.2013 Lausunto Valtatien 4 parantamishankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta YMPL 56 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäris tö ja luonnonvarat

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi. Kommentti [ 1]: Juu, tämä hyvä! Ehkä alemmat kirjat voisivat olla vielä vähän hailakampia tai jotain?

2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi. Kommentti [ 1]: Juu, tämä hyvä! Ehkä alemmat kirjat voisivat olla vielä vähän hailakampia tai jotain? 2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi Ruutunäkymä: Taustalla sama kirjastohuone, joka on pääsivulla. Lisäksi kuvassa esimerkiksi kirjakasa tai kirjat hyllyssä. Kirjat ovat linkkejä äänneryppäisiin. Äänneryppäät

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT Kaupunginhallitus 311 15.12.2014 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT Kaupunginhallitus 311 Kaupunginhallitus päätti 16.9.2014. että Oriveden kaupunki aloittaa ko ko hen ki lö kun

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh.

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. Kunnanhallitus 138 18.05.2015 Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanvaltuusto on 28.9.2009 tekemällään

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 51 23.02.2015. Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015

Kaupunginhallitus 51 23.02.2015. Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015 Kaupunginhallitus 51 23.02.2015 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015 KH 51 Työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annettu la ki (1369/ 2014) ja siihen

Lisätiedot

ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA

ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA Peruspalvelulautakunta 75 28.08.2014 ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA Peruspalvelulautakunta 75 Peruspalvelulautakunta päätti 20.5.2014 / 52 hankkia

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 Kaupunginhallitus 102 09.03.2015 Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 KHALL 09.03.2015 102 Hakemusnumerolla 101353 on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii ken ne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat Ympäristölautakunta 180 09.12.2014 Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat 546/54.540/2014 YMPLTK 180 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kannanotto kuntajakoselvittäjien esittämistä Turun selvitysalueen kuntarakennevaihtoehdoista 26/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 26.05.2014 190 Valmistelija

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Yhdyskuntalautakunta 83 02.09.2014 Kaupunginhallitus 175 24.09.2014. Lausunto Länsimetron liityntälinjastosuunnitelmasta 2014 (HSL) 654/08.01.

Yhdyskuntalautakunta 83 02.09.2014 Kaupunginhallitus 175 24.09.2014. Lausunto Länsimetron liityntälinjastosuunnitelmasta 2014 (HSL) 654/08.01. Yhdyskuntalautakunta 83 02.09.2014 Kaupunginhallitus 175 24.09.2014 Lausunto Länsimetron liityntälinjastosuunnitelmasta 2014 (HSL) 654/08.01.00/2014 YLK 02.09.2014 83 Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymän

Lisätiedot

Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8

Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Kaava N 95, Nummelan keskustan asemakaavamuutos, vastineet kaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Asemakaavaehdotus

Lisätiedot

Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta

Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta Kunnanhallitus 213 01.06.2015 Valtuusto 27 11.06.2015 Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta 190/10.03.02/2015 KHALL 213 Sivistysjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN LENTOLIIKENTEEN KEHITTÄMINEN. Seutuhallitus on käsitellyt lentoliikenteen kehittämistä 27.4.2015 ko koukses sa seuraavasti:

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN LENTOLIIKENTEEN KEHITTÄMINEN. Seutuhallitus on käsitellyt lentoliikenteen kehittämistä 27.4.2015 ko koukses sa seuraavasti: Kaupunginhallitus 171 25.05.2015 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN LENTOLIIKENTEEN KEHITTÄMINEN Kaupunginhallitus 25.05.2015 171 Seutuhallitus on käsitellyt lentoliikenteen kehittämistä 27.4.2015 ko koukses sa

Lisätiedot