Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta"

Transkriptio

1 Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta 1

2 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksessa selvitetään vuonna 2012 valmistuneiden lakimiesten kokemuksia oikeustieteellisistä opinnoista sekä heidän sijoittumistaan työelämään. Tutkimus on jatkoa Lakimiesliiton vastavalmistuneille tehtäville sijoittumistutkimuksille, joista viimeisin on vuodelta Aikaisemmat tutkimukset ovat keskittyneet nimenomaisesti työelämään sijoittumiseen. Tämän tutkimuksen toisena painopisteenä ovat kokemukset oikeustieteellisistä opinnoista. Tutkimuksen suunnittelussa on saatu tukea Suomen Ekonomiliitolta ja kysymykset on tehty mahdollisuuksien mukaan yhteismitallisiksi Ekonomiliiton oman vastavalmistuneille suunnatun kyselyn kanssa. Vastaajien taustatiedot Yliopisto Helsinki Turku Lappi Valmistuneita Vastanneita Vastausaste 30 % 30 % 31 % Yksikön osuus kaikista vastanneista Yksikön osuus kaikista valmistuneista 47 % 26 % 27 % 47 % 27 % 26 % Vuonna 2012 valmistui 493 oikeustieteen maisteria. Kysely lähetettiin toukokuussa 2013 sähköpostin kautta 390:lle henkilölle, joilla oli toimiva sähköpostiosoite Lakimiesliiton jäsenrekisterissä. Tutkimukseen vastasi yhteensä 153 henkilöä. Kyselyyn siis vastasi 31,0 % kaikista valmistuneista ja 39 % niistä, joille kysely lähetettiin. Vastausprosentti laski huomattavasti edellisestä tutkimuksesta, johon vastasi noin 43,1 % vuosina valmistuneista Vastaajat syntymävuosittain Suurin osa vastaajista oli syntynyt vuonna 1984 vastaajien keski-iän ollessa 29,4 vuotta. 2

3 Gradun oikeudenala Esineoikeus (n= 7) Eurooppaoikeus (n= 5) Finanssioikeus (n= 14) Hallinto-oikeus (n= 7) Kansainvälinen oikeus (n= 4) Kansainvälinen yksityisoikeus ja oikeusvertailu (n= 1) Kauppaoikeus / Immateriaalioikeus (n= 21) Maa-, vesi- ja ympäristöoikeus (n= 2) Oikeuden ja sukupuolen tutkimus / Naisoikeus (n= 1) Oikeushistoria (n= 3) Oikeussosiologia / Kriminologia (n= 3) Oikeustaloustiede (n= 2) Persoonallisuus-, perhe- ja jäämistöoikeus (n= 9) Mies Nainen Prosessi- ja insolvenssioikeus (n= 9) Rikosoikeus (n= 22) Työ- ja sosiaalioikeus (n= 15) Urheiluoikeus (n= 1) Valtiosääntöoikeus (n= 8) Velvoiteoikeus (n= 18) Muu (n= 1) 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % Suosituimmat pro gradun oikeudenalat vastaajilla olivat rikosoikeus (22) ja kauppaoikeus (21). Yli kymmenen vastaajaa teki gradunsa myös velvoiteoikeudesta (18), työ- ja sosiaalioikeudesta (15) sekä finanssioikeudesta (14). Suhteellisesti suurempi osa miehistä teki gradunsa kauppaoikeudesta ja eurooppaoikeudesta. Naisten keskuudessa suosittuja olivat rikosoikeus, prosessioikeus ja finanssioikeus. 3

4 Valmistunut VTM/YTM Valmistunut KTM Valmistunut DI Valmistunut Tradenomi Valmistunut muu yliopistotutkinto Valmistunut muu AMKtutkinto Opinnot kesken VTM/YTM Opinnot kesken KTM Opinnot kesken DI Opinnot kesken Tradenomi Opinnot kesken muu yliopistotutkinto Opinnot kesken muu AMK-tutkinto Muut korkeakouluopinnot 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Vastaajista 39,9 %:lla oli toinen korkeakoulututkinto suoritettu tai kesken. Toisen tutkinnon suorittaneita oli n. 17 % vastaajista ja tutkinnon suorittaminen oli kesken n. 22 %:lla vastaajista. Toisen tutkinnon suorittajista 75 % oli suorittanut tai suorittamassa yliopistotutkintoa ja 25 % ammattikorkeakoulututkintoa. Kauppatieteiden maisterin tutkinto oli suosituin toinen tutkinto. Se oli kesken tai suoritettu jopa yli 14 %:lla vastaajista. 4

5 Opintoni eivät viivästyneet Työskentely opintojen ohella kokopäiväisesti Työskentely opintojen ohella osa-aikaisesti Varusmiespalvelu / siviilipalvelu Äitiys-, isyys- tai vanhempainloma Tutkielman viivästyminen Opiskelu ulkomailla Opiskelu jossakin muussa oppilaitoksessa Opiskelumotivaation puute Puutteellinen opintojen ohjaus tai opintojärjestelyt Harrastukset Epävarmuus työllistymisestä Sairaus Muu syy Valmistuneiden osuus vastaajista Valmistumisajat ja opintojen viivästymisen syyt 100% Vastaajien valmistumisajat 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1 v 2 v 3 v 4 v 5 v 6 v 7 v 8 v 9 v 10 v Aika Helsinki Turku Lappi Nopeimmat valmistumisajat olivat Lapin yliopistossa opiskelleilla (mediaani, keksiarvo). Valmistumisaikojen mediaaneissa ei ollut suuria eroja. Helsingin yliopistosta valmistuneiden mediaanivalmistumisaika oli 5 vuotta 8 kuukautta ja valmistumisaikojen keskiarvo 6 vuotta 4 kuukautta. Opintojen viivästymisen syyt 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Helsinki Turku Lappi 5

6 Yksikön maine Katsoin mahdollisuudet opiskelijaksi pääsemiseen hyviksi kyseiseen yksikköön Sain yksiköistä enemmän tietoa kuin muista Valintamenettely Yksikön sijaintipaikkakunta Yksikön erikoistuminen Ystävien ja/tai sukulaisten vaikutus Halu itsenäistyä Opiskelukieli Laajat opiskelumahdollisuudet / valinnanvara Muu syy Vain noin kolmasosa vastaajista ei kokenut opintojensa viivästyneen. Tärkeimmiksi syiksi opintojen viivästymiseen valmistuneet mainitsivat työskentelyn opintojen ohessa. Kaikkien yliopistojen kohdalla täyspäiväinen työskentely viivästytti opintoja. Helsingin yliopisto erottautui siinä, että myös osa-aikaisen työskentelyn koettiin viivästyttäneen opintoja. Suoraan opintoihin liittyviä syitä opintojen viivästymiseen olivat tutkielman viivästyminen, opiskelumotivaation puute sekä puutteellinen opintojen ohjaus tai opintojärjestelyt. Noin % opiskelijoista koki näiden syiden viivästyttäneen opintoja. Oikeustieteellisen alan saamat arviot Koulutusyksikköjen valintaperusteet 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Helsinki Turku Lappi Koulutusyksikköjen valintaperusteet erosivat toisistaan huomattavasti. Helsingin kohdalla yksikön maine vaikutti huomattavasti muita yksiköitä enemmän. Lapin yliopiston valinnan taustalla oli muita useammin se, että opiskelija katsoi hyväksi omat mahdollisuutensa päästä kyseiseen yksikköön opiskelemaan. Tärkeäksi valintaperusteeksi muodostui kaikkien yliopistojen kohdalla yksikön sijaintipaikkakunta. 6

7 Arviot yliopistoon liittyvistä osa-alueista yksiköittäin, asteikko 1 5 Helsinki Turku Lappi Yliopiston tilat 3,6 3,5 4,0 Yliopiston laitteet 3,4 2,8 3,7 ATK-tuki 3,2 2,8 3,6 Kirjastopalvelut 3,7 3,9 3,6 Arviot opetukseen liittyvistä osa-alueista yksiköittäin, asteikko 1 5 Helsinki Turku Lappi Opetusmenetelmät 2,9 3,0 3,0 Pakolliset opinnot 3,1 3,1 3,3 Pro Gradun oppiaineen opetus 3,7 3,8 3,7 Kielten ja viestinnnän opetus 3,7 3,8 4,0 Englanti 3,6 3,4 3,8 Suomen kieli ja viestintä 3,1 3,1 3,0 Ruotsi 3,6 3,5 3,9 Vieraskieliset kurssit 3,5 3,7 3,5 Yksikkökohtaisia kommentteja Helsinki Äidinkielen opetusta ihan liian vähän, varsinkin kun otetaan huomioon sen tärkeys työvälineenä. Mikä viestinnän opetus? Graduvaiheessa olisin kaivannut enemmän asianmukaista opetusta metodeista sekä opettajilta aktiivisempaa otetta gradutyöskentelyyn. Yleisestikin monilla luennoilla opetusmenetelmät ovat auttamattomasti vanhanaikaisia: luennoilla käytettiin vanhentuneita kalvoja tai pahimmassa tapauksessa ei luentomateriaaleja ollenkaan, pedagogiikkaan oli opettajilla harvemmin kiinnostusta ja muutoinkin opetusmenetelmien monipuolisuuteen käytettiin melko vähän huomiota. Itsenäiseen ajatteluun, ongelmanratkaisuun, viestintään tai argumentaatiotaitoihin liittyviä harjoitteita ei juuri oikeustieteellisen ohjelmassa ollut. Toivottavasti tilanne olisi opiskeluajoistani jo hieman parantunut. Kuten edellisessäkin kohdassa, niin opetusmenetelmät riippuvat täysin opettajasta. Ei mitään yhtenäistä. Muutenkin opetusmenetelmiä pitäisi monipuolistaa. Useimmissa oppiaineissa kirjatentillä voi suorittaa 100 % kurssista. Miksi näin? Opiskelijoilta voi ja tulee vaatia enemmän. Arvosanat voisivat muodostua kirjallisuudesta vain osaksi ja loppusuoritus olisi jotain muuta. Esim. kauppiksessa kurssit suoritetaan usein (tentti 50 %, laskuharjoitukset 30% ja case-esitys 20%) Monipuolisemmat opetusmenetelmät auttaisivat myös kehittämään muita työelämässä tarvittavia taitoja kuin kirjallisen tiedon omaksumista. Tutkinnon yhteisten opintojen opetus on liian hajanaista. Vaikka teoriatasolla ne muodostaisivat järkevän kokonaisuuden, on yksittäisten kurssien sisältö liian vaihtelevaa. Esimerkkejä: Ympäristöoikeudessa opetettiin vanhojen kalvojen pohjalta jo vanhentunutta lakia. Hallintooikeuden kurssi oli niin helppo, että sain hyvän arvosanan, vaikka en avannut yhtään tenttivaatimuksiin kuuluvaa kirjaa jne. Yleisesti taas kysymys siitä, että yksittäisten oppiaineiden sisältö saa olla ihan mitä tahansa. Massaluentojen rooli koulutuksessa on aivan liian suuri. Monien luennoitsijoiden pedagogisissa taidoissa ja motivaatiossa olisi parantamisen varaa. Positiivisia poikkeuksia löytyy kyllä myös. 7

8 Ryhmätöitä ja esimerkiksi ongelmalähtöistä opiskelua ja kirjallisia töitä tenttien sijaan tai niiden rinnalla saisi olla enemmän. Turku Lappi Parikymppiselle opiskelijalle, jolla ei ole oikeudenaloihin liittyen mitään elämänkokemusta, on kaikkiaan 16 oikeudenalan kahlaaminen lähes täysin itsenäisesti pusertaen mielestäni väärä lähestymistapa oikeustieteisiin. Jos resursseja siis olisi, tulisi opetusta tehdä tarkoituksenmukaisemmaksi opiskelijan kannalta. Ei ole mielestäni mitään hyötyä opiskelijalle opetella yli 1000 sivun koealueita alle kuukauden aikataululla ''hauki on kala'' -tyylillä. Enemmän hyötyä olisi siitä, että asiantuntevan opettajan avustamana voitaisiin paneutua oikeudenaloittain niihin keskeisimpiin asioihin, myöhemmin kerkeää sitten yksityiskohtaistaa tietopohjaansa jos kiinnostusta riittää. Keskeisimpiin asioihin huomion kohdistaminen antaisi tulevaisuuden kannalta paremmat eväät kuin avuttomat yritykset opetella sieltä sun täältä mainittuja yli 1000 sivun koealueita. Tällöin opiskelijalla olisi jopa tosiasiallinen mahdollisuus ymmärtää todella oikeudenalan lähtökohtia oikealla tavalla ja oikeista lähtökohdista. Liikaa ulkoaopettelua ja muutenkin opetus on hyvin teoreettista ja kirjekurssimaista. Enemmän käytännön harjoituksia ja esimerkiksi mahdollisuus, että jonkun tenttikysymyksen voisi korvata laadukkaalla esseellä. Opiskelijan ja opettajan välistä vuorovaikutusta tulisi lisätä ja luennot voisi muuttaa interaktiivisemmiksi. Ylipitkät tenttialueet eivät palvele ketään, koska käytännössä niin laajaa aluetta ei kukaan pysty ottamaan hallintaan ja tällöin tieto jää päähän vain juuri sen ajaksi, että sen saa syljettyä ulos tenttipaperiin. Opetusmenetelmät voisivat olla monipuolisemmat ja toivoisin enemmän oikeustapausopetusta. Suurimmassa osassa opetettavia oikeusaloja asiat jäisivät huomattavasti paljon paremmin mieleen kun oikeustapausten kautta käytäisiin asioita läpi. Pelkkä luentojen kuunteleminen on pidemmän päälle pitkästyttävää ja ne käydään vain sen vuoksi, koska ne ovat pakollisia. Opetusmenetelmät koostuivat liikaa "pakollisista massaluennoista", joiden tarkoituksena oli lähinnä täyttää opinto-oppaaseen kirjatut edellytykset, ei oppiminen. Liian usein myös luennoitsija vaikutti täyttävän ainoastaan hänelle kuuluvaa opetusvelvollisuutta ilman, että hän olisi ollut aidosti kiinnostunut opettamisesta. Massaluentojen rooli koulutuksessa on aivan liian suuri. Monien luennoitsijoiden pedagogisissa taidoissa ja motivaatiossa olisi parantamisen varaa. Positiivisia poikkeuksia löytyy kyllä myös. Ryhmätöitä ja esimerkiksi ongelmalähtöistä opiskelua ja kirjallisia töitä tenttien sijaan tai niiden rinnalla saisi olla enemmän. 8

9 Arviot opintojen ohjauksesta yksiköittäin, asteikko 1 5 Helsinki Turku Lappi Orientaatiopäivät tai muu opintojen aloittamiseen liittyvä 3,1 3,6 3,3 Opintohallinnon / opintotoimiston palvelut ohjaus 3,1 3,4 3,2 Ohjaus opintojaksoilla 2,4 3,2 2,9 Opinto-opas 3,7 3,8 4,0 WebOodi 3,4-3,9 Informaatio www-sivuilla 3,1 3,2 3,5 Opiskelijatutorointi 2,9 2,9 2,8 Opettajatutorointi 1,9 2,2 2,3 Yksikkökohtaisia kommentteja Helsinki Välillä esim. seminaareissa tunnelma oli se, että ilmeisesti oletettiin kaiken olevan valmiiksi tuttua. Alustavaa ohjausta ei useinkaan ollut niille, jotka olivat ensimmäistä kertaa mukana. Opettajatuutorointia ei käsittääkseni ollut lainkaan. Ohjaukset "opintojaksoilla" jäivät ainakin minun osallani "näin suoritat tämän luennon" - ohjauksiksi. Minkäänlaista koko ko. tentin/opintokokonaisuuden kattavaa ohjausta ei näkynyt muutoin, kuin projektissa. Opinto-opas (se paperinen) oli toivoton sillisalaatti täynnä virheitä, puuttuvia opintokokonaisuuksia ja paikkaansapitämättömiä tietoja. Edelleen se oli lähinnä luettelo tenteistä, opintokokonaisuuksista tai muusta se ei kerro mitään. Joka perkeleen tentin kohdalla lukee "lakikirjan siteeraamisesta ei pisteitä - edellytetään kokonaisuuden hallintaa" ja ketunmarjat, monta tenttiä meni läpi puhtaalla lakikirjabingolla. Taisi olla copy-pastella vedetty opintokokonaisuuksien kuvaukset aineesta toiseen. Oodi oli muutamaa viimeistä vuotta lukuunottamatta - jolloin en sitä enää tarvinnut, graduvaihe - vain ja ainoastaan ilmoittautumisjärjestelmä. Ilmeisesti nykyään se tarjoaa jo enemmänkin tietoa, mutta minä en sitä käyttänyt about viimeistä tenttiä lukuunottamatta mihinkään muuhun, kuin ilmoittautumiseen. Ohjaus opintojaksoilla on täysin oppiaine- / professorikohtaista. Yliopistolla ei ollut mitään yhteinäistä käytäntöä. Hyvät opettajat hoitivat hommat hyvin ja huonot huonosti. Asian ei pitäisi olla näin, vaan laadun pitäisi olla suurelta osin opetuksen vastuuhenkilöstä riippumatonta. Tuntuu, että kaikki saavat tehdä hommat täysin oman mielensä mukaan, eikä tiedekunnalla ole intressiä valvoa ohjauksen ja opetuksen laatua Turku Lappi Tapasin opettajatuutorini kaksi kertaa, eika hanta kiinnostanut kovin paljon tuutorityoskentely. Tapasin opiskelijatuutoreita ainoastaan opintojeni ensimmäisellä viikolla ja opettajatuutoria kaksi kertaa viiden vuoden aikana. Opiskelijatutor liittyi lähinnä vapaa-ajan toimintaan, opiskeluun liittyvissä asioissa hänestä ei ollut apua. Tutoropettajan lähestyminen oli liian korkean kynnyksen takana. Välillä tuntuu, että opiskelija jää todella yksin, esim. tilanteessa, jossa reputtanut pari tenttiä putkeen ja tuntuu, ettei asiat etene. Opintojen alussa enemmän infoa siitä, että opinnot kannattaa oikeasti suunnitella kokonaisuutena, eikä kulkea vain yhdestä tentistä seuraavaan. 9

10 Heti opintojen alussa enemmän opintoihin liittyvää ohjausta ja informaatiota. Opintojen loppuvaiheessa enemmän realistista informaatiota käytännön työelämästä, eikä mitään satukertomuksia kuinka hienoa on työskennellä jossain as.ajotoimistossa isona. Enemmän tukea opettajatutorilta myös opintojen loppuvaiheessa (esim.tutkielman tekoon liittyvissä käytännön kysymyksissä). Itse tapasin oman opettajatutorini vain kerran henkilökohtaisesti opintojen alkuvaiheessa. 10

11 Arviot oikeustieteellisen koulutuksen antamista valmiuksista yksiköittäin, asteikko 1 5 Helsinki Turku Lappi Juridiikan yleinen tuntemus 3,7 3,6 3,8 Juridiikan tuntemus pro gradun oikeudenalalla 4,0 4,0 4,1 Viestintävalmiudet äidinkielellä 3,7 3,8 3,7 Viestintävalmiudet toisella kotimaisella kielellä 3,0 2,7 2,9 Viestintävalmiudet englanniksi 3,3 3,5 3,3 Viestintävalmiudet muilla vierailla kielillä 2,2 2,8 2,2 Tieteelliset valmiudet 3,5 3,2 3,5 Yrittäjävalmiudet, tiedolliset 2,0 2,1 2,1 Yrittäjävalmiudet, asenteelliset 2,1 2,3 2,3 Valmiudet toimia kansainvälisessä ympäristössä 3,0 3,0 3,0 Valmiudet ryhmässä työskentelyyn 3,2 3,2 3,4 Yleiset johtamisvalmiudet 2,5 2,5 2,8 Henkilöstöjohtamis- /esimiesvalmiudet 2,2 2,3 2,6 Tietotekniset valmiudet 3,1 2,8 3,2 Valmius omaksua uusia asioita 4,2 4,1 4,1 Ongelmanratkaisuvalmius 4,0 3,9 4,0 Esiintymisvalmiudet 2,9 3,3 3,3 Vuorovaikutusvalmiudet 3,1 3,5 3,3 Neuvottelutaidot 2,8 3,0 3,1 Projektinhallintataidot 3,0 3,2 3,0 Työelämätietous 2,8 2,8 2,8 Eettisen toiminnan valmiudet 2,9 3,1 3,2 Yksikkökohtaisia kommentteja Helsinki Yrittäjyydestä ei ole ollut mitään puhetta, lukuunottamatta tentittävää lainsäädäntöä, mutta esim. lakimiesyrittäjyys vaihtoehtona ja käytännössä puuttuu. Pakollinen työharjoittelu olisi hyvä. Neuvottelutaitoja tai muitakaan käytäntöön liittyviä taitoja ei juurikaan ole käyty läpi. Aihetta käydään läpi ammattikouluissakin paremmin. Tietotekniikan kanssa oli itselläni se ongelma, että opetusta ei juuri ollut ja silloinkin opettaja oletti, että kaikki osaa jo valmiiiksi kaiken. Koko tutkintoon ei missään vaiheessa kuulunut minkäälaista koulutusta liittyen projektinhallintaan tai johtamiseen. Vuorovaikutus- ja ryhmätyötaidot ovat varmasti jonkin verran kehittyneet opiskelijatoiminnassa, mutta ei niinkään oppitunneilla. Ne harvat oikeustieteeseen liittyvät ryhmätyöt eivät kuitenkaan ole varsinaisesti kehittäneet mitään taitoja, kun ryhmäläiset ovat edellisenä iltana tehneet oman osuutensa ja lähettäneet pätkät yhdelle ryhmäläiselle, joka copypastella liittää tarinat yhteen. Tällaista "ryhmätyöopetusta" en siis kaipaisi yhtään lisää, paremmin oppii lukemalla kirjastossa. Juridisen englannin taidot ovat suorastaan surkeat, koska yhtään kirjaa en koko opiskeluaikana lukenut englanniksi. Kaksi taisi kuulua tutkintoon, mutta ne oli helppo skipata; ainakin kv-oikeuteen liittyvä englanninkielinen kirja oli aivan karseaa luettavaa, jopa sellaiselle jolla oli hyvät juridisen englannin kielen taidot - tästä käytiin aikoinaan keskustelua. Tämän tyyppiset tenttikirjat ovat surkeaa oppimateriaalia (niin kielen kuin juridisen sisällön kannalta). Englannin kielen taitoni on muuten kuitenkin ok, ja jonkin verran työelämässä olen oppinut lisää alan sanastoa. 11

12 Turku Lappi Juridiikan yleisen tuntemuksen osalta itse koulutus ei anna riittävästi valmiuksia. Yliopiston tulisi kannustaa opiskelijoita aktiivisempaan juridiseen kansalaisuuteen. Ottamaan osaa yleiseen keskusteluun, seuraamaan juridisia uutisia ja lainsäädännön kehitystä yms. Viestintävalmiuksia kehittyi ainoastaan viestinnän kursseilla, jotka suoritin avian opintojen alussa. Miksei niitä voisi kehittää enemmän myös yleisessä opetuksessa. Yrittäjyyttä ei käsitelty mitenkään koko tutkinnon aikana. Yrittäjyyttä ja esimiestoimintaa ei tuoda opinnoissa millään tavoin esille. Lakimiesyrittäjyyden "peruskurssi" voisi olla pohdinnan arvoinen kokonaisuus, jonka voisi sijoittaa valinnaisiin opintoihin. Kurssilla voisi käydä läpi yrittäjyyttä yleisellä tasolla, yrityksen perustamista ja arjen pyörittämistä sekä erityisesti lakiasiaintoimiston arkisisa haasteita. Mielestäni oikeustieteellinen koulutus nykyisellään ei valmista työelämään muuten kuin siten, että opiskelija omaksuu juridisen ajattelutavan ja valmiudet etsiä tietoa. OTM tutkinnon suorittaneet työllistyvät hyvin erilaisille aloille ja valmiin työntekijän kouluttaminen työpaikasta riippumatta on todennäköisesti käytännössä mahdotonta. Työssä tarvittavat tiedot opitaan sitten kantapään kautta. Kielten opetus oli tiedekunnassa hyvää, mutta itse opiskelin vain pakolliset kurssit ja nämäkin opintojen alkuvaiheessa. Kurssien päättymisen jälkeen en ole aktiivisesti käyttänyt enkä opiskellut vieraita kieliä, joten taidot ovat hyvin ruosteessa. Tämä on oma vikani, ei nähdäkseni tiedekunnan syy. Oikeustieteellinen koulutus tiedekunnassamme ei nähdäkseni valmistanut opiskelijoita yrittäjyyteen. Yrittäjyyden tulee nousta omasta mielenkiinnosta ja aktiivisuudesta. Tietotekniikkapuoli oikeustieteellisissä opinnoissa ontuu. Ei esim. opeteta pakollisena tiettyjä perusjuttuja, kuten Excelin käyttäminen. Myös esiintymistä tulisi olla enemmän, koska se on käytännössä yksi tärkeimpiä asioita juristin työssä. Mielestäni opinnoissa tulisi kertoa enemmän alan yrittäjyydestä sekä valmentaa esimiestyöhön. Kokemukseni mukaan nämä asiat jäivät osaltani käytännössä kokonaan pimentoon yliopiston puolesta. Toki Lakimiesliiton osalta järjestettiin erilaisia työnhakuseminaareja yms. YTM:n tutkintoon verrattuna oikeustieteellisen teoriapuoli on kevyehko. Lisäksi johtamis- ja henkilöstöosaamisen kursseja ei ollut tarjolla. Ryhmätöitä ei juurikaan ole. Kielitaidon ja kansainvälisyyden puute johtuvat opiskelijasta itsestään, niitä kursseja olisi ollut tarjolla 12

13 Vastaajien arviot väittämiin koulutuksesta, asteikko 1 5 Helsinki Turku Lappi Koulutus vastasi odotuksia 3,5 3,5 3,6 Koulutus oli laadukasta 3,3 3,7 3,6 Koulutus oli vaativaa 3,5 4,0 4,0 Koulutus oli motivoivaa 3,2 3,2 3,6 Opinnot olivat mielenkiintoisisa 3,8 3,6 4,0 Koulutus antoi hyvät valmiudet työelämän tehtäviin 3,2 3,2 3,6 Opetuksessa huomioitiin kansainvälisyys 3,0 3,2 3,4 Kielten opetusta oli riittävästi saatavilla 3,5 3,6 3,7 Opiskeluilmapiiri oli hyvä 3,7 3,8 3,8 Yksikkökohtaisia kommentteja Helsinki Niitä tekijöitä, jotka muodostavat koulutuksen laadun yksittäiselle opiskelijalle ei valvota. Tämän laadun muodostavat yksittäiset luennot, tentit ja muut opintosuoritukset. Jos halutaan todellista laatua, tulee näiden osatekijöiden heikoimpia lenkkejä parantaa huomattavasti. Koulutuksen vaativuuden osalta kyse on liikaa siitä, onko jokin tentti vaikea vai helppo. Molempia löytyy, mutta vaikeistakin tenteistä voi hyvällä yleistiedolla ja tuurilla päästä helposti läpi. Varsinaista läsnäoloa vaativaa työtä ei vaadita. Ei palautettavia harjoituksia, ei aktiivisuutta luennoilla, ei esiintymistä, ei ryhmätöitä. Tenttien vaativuuden sijaan tulisi keskittyä siihen prosessiin mitä opiskelijoilta vaaditaan opintosuorituksen saavuttamiseksi. Työelämätaitojen hankkiminen ulkoistettiin täysin työelämälle. Ne jotka kävivät töissä ovat hyvin valmiita työelämään, ne jotka eivät niin päinvastoin. Opetus on liian kirjekurssimaista massaluentojen seuraamista ja massatenttejä. Sellaisista tietomääristä ei jää mitään pidemmän aikavälin muistiin. Tämä ei vastaa käsitystäni laadukkaasta opetuksesta. Ulkomailla opiskellessa pienryhmäopetuksen laatu oli aivan eri luokkaa. Hyödyin ulkomailla vietetystä vuodesta hyvin paljon keskustelevan ja avoimen ilmapiirin vuoksi. Oman yliopiston koulutus keskittyi kalvosulkeisiin. Turku Opinnot etenivät hyvin pitkälti niin, että istuin kirjastossa ja luin tentteihin neljä viikkoa ja sitten menin tenttiin. En käynyt luennoilla, koska niihin meni suhteettman paljon aikaa, kun luettavaa oli niin paljon. Luennoilta saaduilla tiedoilla ei olisi päässyt tentistä läpi. Jos luentoihin olisi panostettu enemmän, olisin käynyt. Jotkut proffat panostivat ja niissä ihmiset kyllä kävivät. Notaarivaiheen jälkeen kävin pakollisilla luennoilla. Enemmän käytännön kursseja ja sellaista, että luentoihin panostettaisiin tai luennoilta tulisi kysymys tai, että läsnäolosta saisi esim. hyvityspisteen tenttiin. Kotitentit ym. hyviä. Lakikirjankäyttöä pitäisi harjoitella ja myös tietotekniikkaa enemmän. Koulutus ei valmistanut käytännön työelämään kovin hyvin. (tästä kirjoitettu jo yllä) Opiskeluilmapiiri muutaman läheisen ystävän välistä kanssakäymistä lukuunottamatta oli heikko. Ilmapiirissä paistoi oman edun tavoittelu ja menestyminen muiden kustannuksella. Tämä sai minut karttamaan esimerkiksi suuria pääkaupunkiseudun asianajotoimistoja ja 13

14 Lappi olenkin päättänyt luoda uraani toisaalla. Pinnallisuus ja itsekeskeisyys opiskeluporukoissa sai minut kyseenalaistamaan lakimiesammattikuntaa kohtaan aiemmin kokemani arvostuksen. Opinnot eivät todellakaan aina olleet mielenkiintoisia, koska monet aineet olivat sellaisia, joissa joutui pänttäämään hirmuisen määrän sivuja ja luennot olivat tosi huonoja. Jos professori ei osaa luennoida, ei luennoista yksinkertaisesti saa mitään irti. Oikeustieteellisessä opiskelu on suureksi osaksi itsenäistä puurtamista, olisi kiva, jos välillä olisi jotain käytännön harjoituksiakin enemmän. Esim. harjoiteltaisiin vaikka oikeussalityöskentelyä. Opinnot on tosi teoreettisia, joten työelämä vasta käytännössä opettaa kaikki asiat. Koulutuksen laatu sinänsä oli ihan hyvää keskitasoa, mutta koulustusta ei mielestäni voinut mitenkään sanoa erityisen vaativaksi. Hyvällä lukutekniikalla varustettu opiskelija pärjää helposti. Itselläni oli selkeä motivaatio koulutukseen hakeutumiselle, mutta koulutuksen motivoivuus kärsii mielestäni siitä, että opetus painottuu valtavan isoihin kirjatentteihin ja joissakin oppiaineissa on hyvin mielivaltaisia käytäntöjä. Työelämävalmiudet jäävät hyvin keskinkertaisiksi, ellei työkokemusta JOLTAIN ALALTA ole jo ennestään ja ellei kokemusta hanki itsenäisesti opiskelujen aikana. 14

15 Vastaajien arviot koulutusyksiköstään, asteikko 1 5 Helsinki Turku Lappi on kiinnostunut opiskelijoiden mielipiteistä 3,0 3,5 3,1 Käyttää elinkeinoelämän / julkisen sektorin 3,1 3,2 3,0 asiantuntijoita opetuksessaan Hyväksyy opiskelijat osaksi asiantuntijayhteisöä 3,0 3,5 3,1 Huolehtii koulutuksen kilpailukyvystä työmarkkinoilla 3,2 3,4 3,1 Tarjoaa kansainvälisia opiskelumahdollisuuksia 3,8 3,8 3,8 Koulutus antoi hyvät valmiudet työelämän tehtäviin 3,2 3,2 3,6 On kiinnostunut työnantajien toiveista, jotka koskevat 2,8 2,6 2,9 vastavalmistuneiden taitoja Pyrkii tarjoamaan opiskelijoille yhteyksiä työmarkkinoihin 2,8 2,9 2,9 Yksikkökohtaisia kommentteja Helsinki Jälkeenpäin ajatellen olisi ollut hyvä, jos opintojen ohjauksessa olisi voitu antaa vinkkejä, mitä kannattaa tehdä, jotta saisi töitä mahdollisimman nopeasti valmistumisen jälkeen. Esim. olisi voitu tuoda esille, millaiset ovat työllisyysnäkymät eri oikeudenaloilla. Itse taisin valita syventävät opintoni järkevästi, mutta se oli osittain sattumaa. Muutenkin voisi tuoda esille sitä, mitä kaikkea työmarkkinat juristilta vaativat (suuntautumista, lisäopintoja muilta aloilta jne.). Nämä asiat ovat viimeisenä opiskeluvuotena/valmistumisen jälkeen kyllä käyneet selviksi, mutta olisi ollut kiva kuulla "vanhemmilta ja viisammilta" vinkkejä työelämään jo opintojen alkuvaiheessa. Infoa (ja miel. opintojen alkuvaiheessa) olisi tullut antaa reippaasti enemmän esim siitä, miten pääsee vaikkapa tuomarin uralle ja auskultoimaan (esim. eräs työkaveri meni valtiohallinnon harjoittelluun esittelijän tehtäviin, mutta ei syyttäjänvirastoon - mikä oli virhe - auskultointipaikasta haaveileminen on osoittautunut turhaksi). Jotta olisin saanut vaikutelman siitä, että yliopisto olisi kiinnostunut opiskelijoiden mielipiteistä, olisin joskus halunnut kuulla, että jokin muutos, uudistus tai parannus olisi tehty annetun palautteen perusteella. Mikäli palautetta kerättiin, ei sitä koskaan esitelty tai kerrottu mitä sen perusteella ollaan tehty. Perusopetukseen kuuluville luennoille olisin toivonut joskus asiantuntijavieraita. Jos asiasta järjestetään 20h luentoja voisi yksi 2h luento olla jonkin työelämässä olevan esittämä, jossa teoria heräisi käytännön kautta eloon. Helsingin tiedekunta tuntui elävän Helsinki-kuplassa. Eli koska yliopisto saavuttaa maantieteellisen sijaintinsa kautta parhaat mahdolliset opiskelijat ja opettajat, ei sen tarvi huolehtia asioista sen enempää. Taas viittaan opetusmenetelmien epätasaisuuteen ja siihen, että hyviä käytäntöjä olisi mahdollisuus kopioida vaikka mistä pääkaupunkiseudun yliopistosta pienellä vaivalla, mutta näin ei tunnuta tekevän. Etenkin seminaareissa ja lopputöissä törmäsi valitettavan usein ajatusmalliin, jonka mukaan opiskelija ei ole pätevä esittämään juuri omaa argumentaatiota. Myön professoreiden näkökantojen kritisoiminen aiheutti usein vähintäänkin huonoa ilmapiiriä. Mitä tulee opintosisältöjen jatkuvaan ajankohtaisuuteen tai työmarkkinoiden seuraamiseen, ei ollut poikkeuksellista, että esimerkiksi luentomaterilaaleissa puhuttiin markoista. 15

16 Turku Lappi Julkisen sektorin ja elinkeinoelämän asiantuntijoita voisi hyödyntää opetuksessa huomattavasti nykyistä enemmän ja monissa aineissa paras käytännön näkemys ja kokemus sekä uusin tieto tulisikin sitä kautta. Lapin yo:ssa opiskelijoiden asema asiantuntijaýhteisössä jää olemattomaksi, sillä opiskelijakunta on hajanaista ja opiskelijoiden mahdollista muuta osaamista ei tunneta eikä siten hyödynnetä. Joukossa on kuitenkin määrällisesti paljon 30+ opiskelijoita, joilla on pitkä kokemus muilta aloilta ja jota voisi myös hyödyntää. Opetusmenetelmien uudistaminen palvelisi paremmin myös koulutuksen kilpailukykyä työmarkkinoilla ja parantaisi valmiuksia työelämään siirtymiselle. 16

17 Kansainvälisyys Suoritin osan tutkintoon sisältyneistä opinnoista ulkomailla? 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Helsinki Turku Lappi Helsingissä opiskelleiden keskuudessa opiskelijavaihto oli kaikista suosituinta Vaihtoon osallistuneiden vastaajien arviot opiskelijavaihdosta yksiköittäin, asteikko 1 5 Sain riittävästi tietoa käytettävissä olevista vaihtoyliopistoista ennen lähtöäni Pystyin asianmukaisesti sisällyttämään suorittamani vaihto-opinnot osaksi tutkintoani Uskon saaneeni vaihto-opintojaksoni aikana sellaista osaamista, jota muuten en tutkinnon aikana olisi saanut Helsinki Turku Lappi 3,8 3,4 4,0 4,0 4,1 4,4 4,0 4,1 4,8 Koen vaihto-opintojaksoni olleen minulle hyödyksi 3,6 3,9 4,6 laadukkaan työllistymisen kannalta Opetus vaihto-opintojaksoni aikana oli laadukasta 4,0 3,6 4,2 Vaihtoon lähtöön kannustettiin riittävästi yliopiston 4,0 3,2 4,6 taholta Taloudellinen tuki ja muu tuki vaihtoon lähtöön oli 3,5 3,4 4,0 riittävää Tutkinnon rakenne mahdollisti luontevasti vaihtoon lähdön 3,8 4,2 4,4 17

18 Mikä asia tai mitkä asiat olivat avainasemassa vaihtoonlähtöpäätöksesi kannalta? Mitä useammin sana esiinynyt vastauksessa, sitä suurempana se näkyy kuvassa. Mikä asia ratkaisi vaihto-opintokohteen valinnan kohdallasi? Mitä useammin sana esiinynyt vastauksessa, sitä suurempana se näkyy kuvassa. 18

19 Mikäli et ollut opiskelijavaihdossa tutkintosi aikana, mihin päätöksesi perustui? Mitä useammin sana esiinynyt vastauksessa, sitä suurempana se näkyy kuvassa. 19

20 Olen vakinaisessa kokopaivätyössä Olen vakinaisessa osapäivästyössä h/vko Olen määräaikaisessa kokopäivätyössä Olen määräaikaisessa osapäivätyössä h/vko Olen päätoiminen yrittäjä Olen osa-aikainen yrittäjä/toiminimi/osakas yrityksessä Jatkan opiskelua Olen vanhempainlomalla tai hoitovapaalla Suoritan varusmies- tai siviilipalvelua Haen työtä (ei vielä työpaikkaa) Jokin muu, mikä Työllistyminen Opiskeluaikainen oman alan työkokemus kuukausissa Osa-aikaista työtä Kokopäiväistä työtä Työtä yhteensä F10 0 kk 0 kk 0 kk F25 0 kk 3 kk 3,5 kk Mediaani 3 kk 7 kk 16 kk F75 18 kk 14 kk 39 kk F90 36 kk 25 kk 56 kk Vastavalmistuneella juristilla oli Erot oman alan työkokemuksessa olivat suuret eri tiedekuntien välillä. Helsingissä opiskelleiden mediaanityökokemus oli 28,5 kuukautta kokopäiväistä tai osaaikaista työtä, Turun kohdalla vastaava luku oli 13 kuukautta ja Lapin 7 kuukautta. 12,5 % vastaajista ei ollut hankkinut oman alan työkokemusta koko opiskeluaikana. 60% 50% Valmistuneiden työtilanne keväällä % 30% 20% 10% Helsinki Turku Lappi 0% 20

Kauppatieteellinen tiedekunta Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto

Kauppatieteellinen tiedekunta Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta TODISTUSPYYNTÖLOMAKE Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto Sukunimi (myös entinen) Etunimet Henkilötunnus Opiskelijanumero Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka

Lisätiedot

KYSELY KAUPPATIETEIDEN MAISTERIKSI VALMISTUVALLE 2015

KYSELY KAUPPATIETEIDEN MAISTERIKSI VALMISTUVALLE 2015 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu ARVOISA KAUPPATIETEIDEN MAISTERI Olet menestyksekkäästi suorittanut tutkintosi, onnea! Nyt toivomme Sinulta palautetta yliopistostasi sekä saamastasi koulutuksesta. Mielipiteesi

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Kauppatieteiden maisterin tutkinto

Kauppatieteellinen tiedekunta Kauppatieteiden maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta TODISTUSPYYNTÖLOMAKE Kauppatieteiden maisterin tutkinto Sukunimi (myös entinen) Henkilötunnus Lähiosoite Puhelin virka-aikana Sähköpostiosoite Etunimet Opiskelijanumero

Lisätiedot

KYSELY KAUPPATIETEIDEN MAISTERIKSI VALMISTUVALLE 2015

KYSELY KAUPPATIETEIDEN MAISTERIKSI VALMISTUVALLE 2015 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta TODISTUSPYYNTÖLOMAKE Kauppatieteiden maisterin tutkinto Sukunimi (myös entinen) Henkilötunnus Lähiosoite Puhelin virka-aikana Sähköpostiosoite Etunimet Opiskelijanumero

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

Olen saanut koulusivistykseni kielellä (perus-/keskikoulu, lukio tai ammatillinen oppilaitos)

Olen saanut koulusivistykseni kielellä (perus-/keskikoulu, lukio tai ammatillinen oppilaitos) TODISTUSPYYNTÖLOMAKE Kauppatieteiden maisterin tutkinto Teknillinen tiedekunta Sukunimi (myös entinen) Etunimet Henkilötunnus Opiskelijanumero Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Puhelin virka-aikana

Lisätiedot

Kotimainen kirjallisuus

Kotimainen kirjallisuus Kotimainen kirjallisuus Kysely lähetettiin 80 kotimaisen kirjallisuuden alumnille, joista 27 vastasi. Vastausprosentti oli 34 %. Vastaajista 89 % on naisia. Vastaajien keski-ikä on 35 vuotta. Opintojen

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 7 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 13 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 12 uraseurantakysely toteutettiin

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET

Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET Tekniikan akateemiset TEKin ja tekniikan yliopistojen yhteisesti

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Olen saanut koulusivistykseni kielellä (perus-/keskikoulu, lukio tai ammatillinen oppilaitos)

Olen saanut koulusivistykseni kielellä (perus-/keskikoulu, lukio tai ammatillinen oppilaitos) VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Teknillinen tiedekunta TODISTUSPYYNTÖLOMAKE Kauppatieteiden maisterin tutkinto Sukunimi (myös entinen) Henkilötunnus Lähiosoite Puhelin virka-aikana Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2013 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Arkkitehdit, maisemaarkkitehdit maisterit työelämässä 2014

Arkkitehdit, maisemaarkkitehdit maisterit työelämässä 2014 Arkkitehdit, maisemaarkkitehdit ja taiteen maisterit työelämässä 2014 Vuosina 2010, 2011 ja 2012 valmistuneet Emilia Keijonen Kesäkuu 2014 Johdanto Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa korkeakoulusta valmistuneiden

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Huhtikuu 2013 2/12 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 KYSYMYKSIÄ OPINNOISTA... 3 TYÖMARKKINATILANNE...

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelija! Kyselyyn vastaamalla olet mukana kehittämässä opetusta ja mielekästä oppimisympäristöä. Kysely on anonyymi, joten

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 } Pedagogiset näkökulmat taito opettaa, koulutuspolitiikan ymmärrys, itsevarmuuden kasvu opettajana } Palkkaan liittyvät näkökulmat Pätevä opettaja saa yleensä

Lisätiedot

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO Osaamistavoitteet Oikeustieteen maisterin tutkinnon (120 op) suorittanut henkilö: - on syventänyt ja laajentanut oikeusnotaarin tutkinnossa hankkimaansa oikeudellista osaamista

Lisätiedot

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Opiskelijoiden kokemuksia oppimisesta ITK 2010 seminaari; Hämeenlinna Soile Bergström Opintojakson esittely

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 204 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.2.205 Pirre Hyötynen, TEK TEKNIIKAN ALAN PALAUTEKYSELY VASTAVALMISTUNEILLE 3.2.205 2 3.2.205 204 ENG:LTÄ VALMISTUNEET, YHTEENVETO /4 Sivunumerot

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

I TAUSTATIEDOT. Kaikki vastaukset käsitellään anonyymisti. 1. Sukupuoli 1 mies 2 nainen

I TAUSTATIEDOT. Kaikki vastaukset käsitellään anonyymisti. 1. Sukupuoli 1 mies 2 nainen 1 Kyselylomakkeen on laatinut HELA:n tohtorikoulutettava Kirsi-Maria Hytönen (kianhyto@jyu.fi). Apuna on käytetty lähteenä eri yliopistoissa tehtyjä selvityksiä: Hänninen, Kirsi 2005. Turun yliopiston

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

Palautetta ekonomikoulutuksesta

Palautetta ekonomikoulutuksesta SEFEN RAPORTTEJA 5/2012 Palautetta ekonomikoulutuksesta kysely vastavalmistuneille 2011 Johanna Saarinen SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN Sisältö 1 Johdanto... 6 2 Kauppatieteiden maisterit... 9

Lisätiedot

Tulevaisuuden teologi

Tulevaisuuden teologi Tulevaisuuden teologi Teologikoulutustarveselvitys 2015 Heikki Salomaa Teotar 2 kyselyyn vastanneet (N=527) HY (N=366) 45 % ISY (N=126) 51 % ÅA (N=27) 30 % Koko aineisto Mies (N = 190) 33 % 42 % 48 % 36

Lisätiedot

Projektityö. Vuosina vastavalmistuneiden vastauksista poimittua. Suunnittelija Outi Suorsa. UEF // University of Eastern Finland

Projektityö. Vuosina vastavalmistuneiden vastauksista poimittua. Suunnittelija Outi Suorsa. UEF // University of Eastern Finland Projektityö Vuosina 2010-14 vastavalmistuneiden vastauksista poimittua Suunnittelija Outi Suorsa Taustatiedot Tiedot perustuvat v.2011-2015 vastavalmistuneille tehdystä kyselystä (vuosina 2010-2014 loppututkinnon

Lisätiedot

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu. Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti 14.6.

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu. Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti 14.6. OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat Raportti 14.6.2010 Heikki Likitalo, Liiketalous, Kuopio Sisällysluettelo 1. Kyselyn

Lisätiedot

Tutkintotavoitteiset opinnot

Tutkintotavoitteiset opinnot Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa Tutkintotavoitteiset opinnot aikuiskoulutus Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen strateginen painopistealue etäopiskelumahdollisuuksien

Lisätiedot

YTM. Politiikkatieteet

YTM. Politiikkatieteet YTM Politiikkatieteet Koontia ura- ja sijoittumisseurannoista Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Syksy 2011 2 1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA o Yhteiskuntatieteen maistereita o

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen tulevaisuus työelämän kehittymisen näkökulmasta. Wiipurista Kotkaan 250 vuotta tekniikan ja merenkulun koulutusta 16.10.

Insinöörikoulutuksen tulevaisuus työelämän kehittymisen näkökulmasta. Wiipurista Kotkaan 250 vuotta tekniikan ja merenkulun koulutusta 16.10. Insinöörikoulutuksen tulevaisuus työelämän kehittymisen näkökulmasta Wiipurista Kotkaan 250 vuotta tekniikan ja merenkulun koulutusta 16.10.2008 2 Tutkintojen sisällöistä ja tavoitteista (A352/2003): Ammattikorkeakoulututkinnot

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua 15.6.2015 Uraseurantakysely 2014 Kysely lähetettiin syksyllä

Lisätiedot

Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen kehittämisessä ja koulutuspoliittisessa vaikuttamisessa

Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen kehittämisessä ja koulutuspoliittisessa vaikuttamisessa Tekniikan akateemiset TEKin ja tekniikan alan yliopistojen toteuttavat yhdessä palautekyselyn vastavalmistuneille diplomi-insinööreille ja arkkitehdeille Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen

Lisätiedot

Vastavalmistuneiden sijoittumistutkimus 2014

Vastavalmistuneiden sijoittumistutkimus 2014 Vastavalmistuneiden sijoittumistutkimus 2014 Vuonna 2013 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta Tutkimuksessa selvitetään vuonna 2013 valmistuneiden oikeustieteen

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

Kansainvälinen politiikka

Kansainvälinen politiikka Kansainvälinen politiikka Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 1994 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin

Lisätiedot

Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey. Suomi Svenska English

Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey. Suomi Svenska English Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey Suomi Svenska English Hyvä opiskelija, Suomalaissa yliopistoissa toteutetaan valtakunnallinen opiskelijapalautekysely Kandipalaute. Kysely

Lisätiedot

Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa

Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa Hyväksytty tiedekuntaneuvoston kokouksessa 15.3.2011 Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa 1. Oikeustieteen maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden

Lisätiedot

TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET, 2013 VALMISTUNEET

TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET, 2013 VALMISTUNEET TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET, 2013 VALMISTUNEET 4. - Tekniikan akateemiset TEKin ja tekniikan yliopistojen yhteisesti toteuttama vuotuinen palautekysely vastavalmistuneille

Lisätiedot

Oikeustieteelliseen! tietopaketti oikeustieteen. opiskelusta kiinnostuneille

Oikeustieteelliseen! tietopaketti oikeustieteen. opiskelusta kiinnostuneille Oikeustieteelliseen! tietopaketti oikeustieteen opiskelusta kiinnostuneille Esityksen rakenne 1. Pyrkiminen oikeustieteelliseen tiedekuntaan 2. Opiskelu oikeustieteellisessä tiedekunnassa 3. Juristi työelämässä

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012

Lisätiedot

LÄHIOPETUKSEN KÄYTÄNTEET. Opiskelumotivaatioon vaikuttavat tekijät lähiopetuksessa tekniikan alan opetuksessa

LÄHIOPETUKSEN KÄYTÄNTEET. Opiskelumotivaatioon vaikuttavat tekijät lähiopetuksessa tekniikan alan opetuksessa LÄHIOPETUKSEN KÄYTÄNTEET Opiskelumotivaatioon vaikuttavat tekijät lähiopetuksessa tekniikan alan opetuksessa INSSI-hankkeessa tutkittua Ari-Pekka Kainu, SAMK Jorma Kärkkäinen, KYAMK Pekka Rantala, OAMK

Lisätiedot

BJ20A1700 Johdatus kemiantekniikan opiskeluun HOPS

BJ20A1700 Johdatus kemiantekniikan opiskeluun HOPS BJ20A1700 Johdatus kemiantekniikan opiskeluun HOPS 17.9.2013 Ritva Tuunila Opintojen suunnittelu - Hops HOPS eli henkilökohtainen opinto/opiskelusuunnitelma tarkoittaa opiskelijan tekemää suunnitelmaa

Lisätiedot

Sijoittumisen yhteisseuranta

Sijoittumisen yhteisseuranta Sijoittumisen yhteisseuranta Seuraavat korkeakoulut keräsivät vuonna 2009 yhteistyössä tietoa valmistuneistaan Jyväskylän yliopisto Lapin yliopisto Turun yliopisto Turun kauppakorkeakoulu Åbo Akademi Hämeen

Lisätiedot

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely OPINTOKYSELY 2014 Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely Inkubio on saanut ensimmäiset uuden kandidaattiohjelman mukaiset opiskelijat fuksien myötä ja korkeakoulun päässä sorvataan paraikaa maisteriuudistusta.

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset Uudesta tutkintoasetuksesta johtuvia muutoksia

Siirtymäsäännökset Uudesta tutkintoasetuksesta johtuvia muutoksia 1 Siirtymäsäännökset Uusi tutkintoasetus (794/2004) tulee voimaan 1.8.2005. Tätä ennen oikeustieteelliseen tiedekuntaan tutkinnonsuoritusoikeuden saaneet ja opintonsa aloittaneet opiskelijat voivat valita,

Lisätiedot

Sisustuskoulutuksen vaikuttavuus kyselytutkimuksen tuloksia

Sisustuskoulutuksen vaikuttavuus kyselytutkimuksen tuloksia Sisustuskoulutuksen vaikuttavuus kyselytutkimuksen tuloksia AJK-Jatkokoulutuksen sisustuskoulutuksesta vuosina 2006-2009 valmistuneille järjestettiin verkkokyselytutkimus syksyllä 2009. Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Miksi lähtisin vaihtoon? Miksi en lähtisi vaihtoon?

Miksi lähtisin vaihtoon? Miksi en lähtisi vaihtoon? Miksi en lähtisi vaihtoon? Kysely Bastian Fähnrich Kansainvälisyys- ja kulttuurisihteeri 2008: N = 35 opiskelijaa (Oulainen) 2007: N = 66 opiskelijaa (Oulainen) + 29 (Oulu) yhteensä = 95 - uusia kokemuksia

Lisätiedot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot 1. TUTKITTAVIEN TAUSTATIEDOT...3 Taulukko 1. Tutkinnon suorittaneet ja vastanneet koulutusaloittain... 3 Taulukko

Lisätiedot

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja!

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Akateemiselta asiantuntijalta edellytetään monipuolista viestintä-osaamista. Kansainvälinen

Lisätiedot

MTI -valmistumiskyselyn alustavia tuloksia 2015

MTI -valmistumiskyselyn alustavia tuloksia 2015 MTI- opetuksen tulevaisuus yhdessä tehden Metsätalousinsinöörien AMK- opetuksen kehittämisseminaari 29.10.2015 Tutkija Eila Lautanen, TTS Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen toteutus 1. vastaajajoukon kuvaus

Lisätiedot

Kauppatieteiden kandidaattien ja maistereiden valmistumishetken palaute vuodelta 2010

Kauppatieteiden kandidaattien ja maistereiden valmistumishetken palaute vuodelta 2010 SEFEN RAPORTTEJA 3/2011 Kauppatieteiden kandidaattien ja maistereiden valmistumishetken palaute vuodelta 2010 Johanna Saarinen SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN Sisältö 1 Johdanto... 6 2 Kauppatieteiden

Lisätiedot

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009 YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009 Täytä hakulomake kuulakärkikynällä TEKSTATEN ISOILLA kirjaimilla. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi,

Lisätiedot

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38)

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38) Valtio-oppi Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 99 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin tutkinnon suorittaneet

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen keskeyttäminen Sari Mettiäinen 6.5.009 Miksi tällainen kysely? Arviolta noin 9 % VirtuaaliAMK:n opintojaksoille vuonna 008 hyväksytyistä opiskelijoista jäi ilman opintosuoritusta

Lisätiedot

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista YTM, suunnittelija Sanna Lähteinen Sosnet, Valtakunnallinen

Lisätiedot

Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen

Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen Marja-Kaisa Pihko, Virpi Bursiewicz Varhennettua kielenopetusta, kielisuihkuttelua, CLIL-opetusta Alakoulun luokkien 1 6 vieraiden

Lisätiedot

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1 Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka ka ka ka. 1 Opiskeluryhmissäni on ollut hyvä yhteishenki. 4,2 4,2 3,9 4,1 2 Opiskeluryhmissäni vallitsee

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2005 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteuttaminen V. 2010 toteutettu uraseurantakysely v.2005 maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Tradenomit työmarkkinoilla

Tradenomit työmarkkinoilla Tradenomit työmarkkinoilla Uudistu ja uudista 2011 Johanna Tuovinen asiamies, koulutus-, työvoima- ja elinkeinopolitiikka Tradenomiliitto TRAL ry Minkälaista osaamista tarvitaan? Yleinen osaaminen korostuu

Lisätiedot

Vaasan yliopisto kouluttaa uusia terminologian asiantuntijoita

Vaasan yliopisto kouluttaa uusia terminologian asiantuntijoita Vaasan yliopisto kouluttaa uusia terminologian asiantuntijoita Anita Nuopponen Vaasan yliopisto, viestintätieteet Anita.Nuopponen@uv a.f i Sisältö Terminologiaoppia 36 vuotta Vaasan yliopistossa Teknisen

Lisätiedot

OIKEUSNOTAARIN TUTKINTO

OIKEUSNOTAARIN TUTKINTO OIKEUSNOTAARIN TUTKINTO Osaamistavoitteet Oikeusnotaarin tutkinnon (180 op) suorittanut henkilö: - tuntee oikeudellista kulttuuria sekä oikeushistorian ja - teorian perusteita - tuntee kansallisen oikeusjärjestyksen

Lisätiedot

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain 8.3.2016, Meet Your Community 2.0 @Saha Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot Hallintotieteellisen alan kieliopinnot 26.8.2015 Susanna Mäenpää Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille Suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten ja vieraiden kielten opinnot

Lisätiedot

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä Kauppatieteiden maisteri KTM Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Kaisu Säilä Luennon sisältö Kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkinto tutkinnon rakenne Tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet Täydentävät

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

OPAL: Laatuvertailun tulokset

OPAL: Laatuvertailun tulokset 1 / 6 5.4.2016 10:14 OPAL: Laatuvertailun tulokset Takaisin Koulutuksia Opiskelijoita Kansallinen, ESR, Ammatillinen, Nonstop, Rintamakoulutus, , Päättymispäivämäärä 01.01.2015 jälkeen, Päättymispäivämäärä

Lisätiedot

Uraseuranta aineisto

Uraseuranta aineisto Aarresaari-verkosto Kooste vuoden 2012 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2007 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Uraseuranta aineisto Kysely lähetettiin

Lisätiedot

Kalvomateriaalia: SCI-A0000 Johdatus opiskeluun

Kalvomateriaalia: SCI-A0000 Johdatus opiskeluun Kalvomateriaalia: SCI-A0000 Johdatus opiskeluun 2016 Luento #3 Tiedeyhteisö ja työelämä Kysymyksiä parin viikon takaa Toinen kotimainen kieli https://into.aalto.fi/display/filc/toinen+kotimainen+kieli

Lisätiedot

Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset. Arttu Piri

Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset. Arttu Piri Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset Arttu Piri 1 Yleistä - Aineiston keruu sähköisesti 26.9. 14.10.12013 - Otos: Opiskelijajäsenet, poislukien 1.5.2013 jälkeen liittyneet - Otos

Lisätiedot

Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa 6.6.2016

Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa 6.6.2016 Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa 6.6.2016 Tutkintotavoitteiset opinnot aikuiskoulutus Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen strateginen painopistealue

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset

Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset Kyselyn tavoite selvittää nuorten tulevaisuuden suunnitelmia ammattiin, opiskeluun sekä opintojen sisältöihin ja oppimisympäristöihin (Mun koulu!) liittyviä

Lisätiedot

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ Studentum.fi:n tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2013 TIETOA TUTKIMUKSESTA Studentum.fi Studentum.fi aloitti toimintansa vuoden

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

SIJOITTUMISSEURANTA 2011

SIJOITTUMISSEURANTA 2011 SIJOITTUMISSEURANTA 2011 AlueEnnakko Alueellinen ennakointi työkaluksi Pohjois-Karjalassa -hanke Projektisuunnittelija Hanna Silvennoinen 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 4 2. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN JA VASTAUSMÄÄRÄT

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen 1. TYÖNHAKIJAN PERUSTIEDOT OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Työnhakijan nimi Sosiaaliturvatunnus Lähiosoite Postinumero Sähköpostiosoite 2. AIKAISEMPI KOULUTUS Postitoimipaikka puh. gsm Pohjakoulutus, suoritusvuosi

Lisätiedot

INFO AVOIMEN YLIOPISTON OIKEUSTIETEEN OPINNOT

INFO AVOIMEN YLIOPISTON OIKEUSTIETEEN OPINNOT INFO AVOIMEN YLIOPISTON OIKEUSTIETEEN OPINNOT 8.6.2015 Avoin yliopisto 1 INFON SISÄLTÖ Tutustut oikeustieteen opintoihin ja opiskeluun Avoimessa yliopistossa Mahdollisuus kysyä: paikalla myös tiedekunnan

Lisätiedot

KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA

KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA Jorma Tukeva 17.1.2012 KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA 1. TAUSTATIETOJA Sijoittumiskyselyn kohderyhmänä olivat nuorisoasteen opiskelijat, jotka ovat suorittaneet metsäalan perustutkinnon

Lisätiedot

4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE

4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE 1 G6 Opistot/ Mari Uusitalo RAPORTTI 4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE Sijoittumiskyselyn kohderyhmä Sijoittumiskyselyn

Lisätiedot

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Hanna Lindholm Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 2005 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

Työnantajien palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2014 Urapalvelut/ Susan Blomberg

Työnantajien palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2014 Urapalvelut/ Susan Blomberg Työnantajien palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2014 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään harjoitteluun.

Lisätiedot

Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute 2010: HTM

Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute 2010: HTM Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute 2010: HTM Opintoasiat/ Susan Blomberg Kysely toteutettiin e-lomakkeella ajalla 1.1. 31.12.2010 ja siihen vastasi 18 hallintotieteiden maisteriksi valmistuvaa.

Lisätiedot

OPS-seminaari: Korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointi. Hanna Laitinen, yliopistonopettaja Psykologian laitos

OPS-seminaari: Korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointi. Hanna Laitinen, yliopistonopettaja Psykologian laitos OPS-seminaari: Korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointi Hanna Laitinen, yliopistonopettaja Psykologian laitos Jyväskylän yliopiston linjaukset opetussuunnitelmiin ja opetusohjelmiin lukuvuosille 2017-2020

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE kevät 2016 Vastausprosentti: 87,6 % Työ, työnhaku ja työllistyminen Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten

Lisätiedot

LÄÄKÄRI 2013. Kyselytutkimus lääkäreille

LÄÄKÄRI 2013. Kyselytutkimus lääkäreille LÄÄKÄRI 2013 Kyselytutkimus lääkäreille Tutkimusryhmän jäsenet Teppo Heikkilä LL, tutkijalääkäri Kuopion yliopistollinen sairaala Jukka Vänskä VTM, tutkimuspäällikkö Suomen Lääkäriliitto Hannu Halila LKT,

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot