TOIMINTA- SUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTA- SUUNNITELMA"

Transkriptio

1 TOIMINTA- SUUNNITELMA 2014 Syysliittokokouksen hyväksymä. Syysliittokokous antoi vuoden 2013 Työ- ja talousvaliokunnalle valtuudet tarkistaa toimintasuunnitelma rahoituksen jakoperusteiden varmistuttua. Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry

2 Sisällysluettelo Vuoden 2014 painopistealueet Suora kontakti jäsenistöön Vahvistusta ja jatkuvuutta verkkoviestintään Kuuloavain.fi hankkeen viimeinen toimintavuosi Vertaisperhekurssit ja leirit sekä suora jäsenjärjestöjen tukitoiminta Oman organisaation kehittäminen Jäsenistön edunvalvonta VETURI vertaistukihanke KLVL ry:n perustehtävä Hallinto Jäsenyhdistykset ja jäsenistö 1. Perusjärjestötyö Jäsenistön suorat tukipalvelut ja jäsenistön osallistaminen Lasten ja nuorten leirit (Ay) Vertaisperhekurssit Viestintä olennaisena osana edunvalvontaa ja jäsenistöpalveluja Edunvalvonta ja verkostoituminen Oman toiminnan ja työn suunnittelu ja kehittäminen sekä yhteisen verkoston vahvistaminen Jäsenyhdistysten tukeminen ja hallinto 2. Kehittämishankkeet Kuuloavain.fi -hanke Hankkeen muut tavoitteet Kuuloavain.fi -hankkeen toiminta 2014 VETURI - Perhekeskeisen vartaistyökalun kehittämishanke kuulovammasektorille Kansainvälinen työ FEPEDA Muu kansainvälinen verkostotyö Lähialueyhteistyö Muu kansainvälinen osallistuminen 4. Toiminnan resurssit Henkilöstö Tilat Talous 2

3 Vuoden 2014 painopistealueet Suora kontakti jäsenistöön KLVL ry:n toiminnassa painotetaan jäsenistön suorien vaikuttamis- ja kommunikointikanavien kehittämistyötä. Sosiaalinen media ja nopeasti kasvava sähköinen mediaympäristö haastavat liiton etsimään ja kokeilemaan rohkeasti uusia toimintatapoja ja avauksia jäsenistönsä aktivoimiseksi ja tavoittamiseksi. Vapaaehtoistoiminta on koko yhteiskunnan tasolla muuttanut luonnettaan samalla kun jäsenistön tarpeet sekä tapa osallistua ovat muuttuneet ajan kuluessa. Yhteinen ja yhteisöllinen kohtaaminen tapahtuu yhä useammin sosiaalisen median kautta ja sosiaalisessa mediassa. Perheiden ja yksilöiden elämä ei rakennu niinkään yhden asian tai identiteetin - kuten vamman tai sairauden - ympärille, vaan yhä useammin se rakentuu monenlaisten viiteryhmien ja kehysten kautta. Tämä haastaa liiton kehittämään omaa viestintäänsä ja vuorovaikutustapojaan jäsenistön kanssa nimenomaan sähköisessä verkossa. Vapaaehtoistyöhön osallistumisen tapoja ja tavoitteita pyritään moninaistamaan tarjoamalla erilaisia helppoja ja yksinkertaisia vaihtoehtoja osallistua yhteisen hyvän rakentamiseen erityisesti verkon kautta. Vapaaehtoisuus on voima sekä liitolle että itse vapaaehtoisille. Se tarjoaa vapaaehtoistoimijoille vertaistuen ja voimaantumisen kokemuksia. Verkkoviestinnän kehittämisen ja sosiaalisen median aktiivisen osallistumisen ja seurannan kautta liitto pyrkii vahvistamaan kansalaislähtöisyyttä toiminnassaan. Vahvistusta ja jatkuvuutta verkkoviestintään KLVL ry hakee tämän tavoitteen vahvistamiseksi sähköiseen viestintään perehtynyttä viestintävastaavaa. Viestintävastaavan tehtävänä on huolehtia liiton verkkoviestinnän edelleen kehittämisestä sekä liiton yleisestä viestinnästä ja osallistua liiton yleiseen edunvalvonta- ja verkostotyöhön. Viestintävastaava työskentelee ensimmäisenä vuotenaan 60 % työajalla liiton yleisavustuksella liiton viestijänä. Viestintävastaava siirtyy kokoaikaiseksi KLVL ry:n viestintävastaavaksi v tukemaan KLVL ry:n osalta myös päättyvän hankkeen toimintoja hankkeen päättymisen jälkeen. 3

4 Kuuloavain.fi - hankkeen viimeinen toimintavuosi Kuuloavain.fi-hanke on toiminut kuulovammasektorilla sähköisen viestinnän kehityksen kärjessä ja edelläkävijänä. Hankkeen kautta luotu ja ylläpidetty sähköinen portaali on tuonut aivan uuden kaikkia toimijoita yhdistävän toiminta- ja tiedonjakokanavan sekä tavan toimia yhteistyössä eri toimijoiden kesken. Tietoportaali on tuonut jäsenistölle ja ammattilaisille kanavan, joka toimii lähes reaaliaikaisesti ja mahdollistaa yhteisen tiedon jakamisen ja luo mahdollisuuden vuorovaikutukseen eri toimijoiden kesken. Hankkeen viimeisenä toimintavuonna kiinnitetään erityistä huomiota sen tulosten ja toimintojen juurruttamiseen ja säilymiseen. KLVL ry ja LapCI ry ovat sitoutuneet yhdessä jatkamaan Kuuloavain.fi-hankkeen puitteissa syntynyttä toimintamallia osana molempien järjestöjen toimintaa vuodesta 2015 eteenpäin. Järjestöt ovat aloittamassa keskustelut toimintojensa entistä syvemmästä yhdistämisestä. Näiden keskustelujen tulos määrittelee tulevien resurssien profiilit vuodesta 2015 eteenpäin Vertaisperhekurssit ja leirit sekä suora jäsenjärjestöjen tukitoiminta Vertaistyökoordinaattori toimii alueiden yhteistyön vastuuhenkilönä leiri- ja kurssitoiminnan osalta. Järjestöassistentti toimii jäsenjärjestöjen ja liiton välisenä tuki- ja yhteyshenkilönä. Liitto järjestää vuoden aikana kolme lasten ja nuorten leiriä sekä seitsemän vertaisperhekurssia. Leirien ja kurssien tarjonnassa on pyritty varmistamaan sekä alueellinen että jäsenistöä koskeva diagnostinen laaja-alaisuus ja yhdenvertaisuus. Järjestöassistentti on jäsenistön kontaktihenkilö ja vastaa jäsenistölle tarjottavista muista tukipalveluista Oman organisaation kehittäminen Liiton vuonna 2013 alkanut strategiatyö jatkuu kevääseen saakka. KLVL ry:n oman organisaation kehittämistyö alkoi vuonna 2013 ja jatkuu teemalla Päätöksenteosta tuloksellisen toimintaan. Vuoden aikana keskitytään liiton johtamisen ja päätöksentekojärjestelmän selkiyttämiseen ja kehittämiseen. Tavoitteena on luoda liitolle linjakas strategisista tavoitteista ohjautuva johtajuus 4

5 joka näkyy parempina toiminnan prosesseina, sekä operatiivisen ja strategisen johtamisen selkeytenä. Tätä kautta liiton päätökset voidaan jalkauttaa todelliseksi ja tulokselliseksi toiminnaksi. Lisäksi panostetaan arvioinnin kehittämistyöhön ja työprosessien kehittämiseen. Yhtä tärkeää on kirkastaa eri toimijoiden roolia yhteisessä työssä. Alueellisen ja kansallisen toiminnan yhteistyön kehittäminen, roolien eriyttäminen sekä selkiyttäminen vahvistavat omalta osaltaan liiton toiminnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Jäsenistön edunvalvonta Edunvalvontaa ohjaavat liiton strategian määrittelemät tavoitteet ja linjaukset. KLVL ry seuraa vuoden aikana mm. uuden perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden jalkauttamista, vammaispalvelulain toteutumista kuulovammaisten lasten osalta, ensitiedon kehittämistyötä, lapsiasianvaltuutetun toimiston aloittamaa kuulovammaisen lapsen kasvun ja kehityksen suositusten valmistelutyötä, 2. asteen oppilaitosten kehittämistä sekä tulkkipalveluiden toteutumista. Edunvalvonnan toteuttamisesta vastaa toiminnanjohtaja. VETURI vertaistukihanke KLVL ry aloittaa uuden kolmivuotisen vertaistuen kehittämishankkeen. Hanke kulkee nimellä VETURI. Hankkeen kautta luodaan kuulovammaisten lasten perheiden omaan asiantuntijuuteen perustuva käytännönläheinen vertaistukimalli, jota voidaan soveltaa ja käyttää KLVL ry:n omassa vertaistukitoiminnassa, jäsenjärjestöissä sekä muissa kuulovammasektorin järjestöissä. Vertaistukimallin käyttö auttaa käsittelemään kuulovammasta aiheutuneiden kuormittavien kokemusten aiheuttamaa stressiä ja ahdistusta sekä tarjoaa monipuolista tietoa kuulovammasta ja sen vaikutuksesta perheen arkeen ja tukee sekä vahvistaa koko perheen hyvinvointia. Hankkeeseen palkataan yksi työntekijä. 5

6 KLVL ry:n perustehtävä Sääntöjensä mukaisesti Kuulovammaisten Lasten Vanhempien liitto ry:n perustehtävänä on kuulovammaisten lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä etujen valvominen, lasten ja nuorten kielen ja kommunikaation, opetus- ja kuntouttamistoiminnan edistäminen ja viittomakielen aseman parantaminen sekä jäsentensä valtakunnallisena keskusjärjestönä toimiminen. KLVL ry:n ydintoimintaa on vertaistuki. Liitto on olemassa perheiden tukemista ja vertaistuen antamista varten. Yhtä tärkeää on perheiden hyväksi tehtävä edunvalvontatyö. Edunvalvonnan kautta mahdollistuvat pysyvän tason laaja-alaiset muutokset ja kuulovammasektorin kehittämistyö. Hallinto KLVL ry:n ylintä päätäntävaltaa käyttää kaksi kertaa vuodessa kokoontuva liittokokous, joka valitsee liitolle sen toimintaa valvovan liittohallituksen. Liittohallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään kahdeksan ja enintään viisitoista muuta jäsentä sekä enintään sama määrä varajäseniä. Syysliittokokous vahvistaa kokousedustajien ehdotusten pohjalta hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärän. Jäsenyhdistykset ja jäsenistö KLVL ry:n varsinaisia jäseniä ovat jäsenyhdistykset. Liittoon kuuluu 15 ympäri maata sijaitsevaa jäsenyhdistystä, joihin kuuluu yhteensä n.900 perhettä. Henkilöjäseninä tämän arvioidaan olevan noin henkilöä. Yhdistykset ovat nimeltään Kuulovammaisten Lasten tuki ry kunkin alueen mukaisesti. Yksi yhdistyksistä on ruotsinkielinen, Döva och hörselskadade barns stödförening rf (DHBS). Liittohallitus pitää jäsenluetteloa, johon merkitään jäsenyhdistysten varsinaiset jäsenet. Keskusjärjestö toimii jäsenyhdistystensä välisenä yhdyssiteenä sekä ohjaa ja tukee jäsenyhdistystensä toimintaa. Liitteenä lista jäsenistöstä. 6

7 1. Perusjärjestötyö 1.1 Jäsenistön suorat tukipalvelut ja jäsenistön osallistaminen Vertaistyö, kuulovammaisten lasten ja nuorten osallistamisen vahvistaminen sekä koko perheen voimaannuttaminen toimivat KLVL ry:n tarjoaman kurssi- ja leiritoiminnan kantavana perustehtävänä. KLVL ry järjestää vuosittain lasten- ja nuorten leirejä kuulovammaisille lapsille ja nuorille ja heidän sisaruksilleen. Vertaisperhekurssien tavoitteena on koko perheen voimavarojen tukeminen. Kurssien ja leirien toteuttamisessa noudatetaan alueellisen tasavertaisuuden periaatetta ja laaja-alaista kohderyhmäajattelua. Kursseja tarjotaan mahdollisimman kattavasti eri kuulovammaja ikäryhmille. Sekä koko perheen vertaisperhekursseille, että lasten- ja nuorten leireille osallistuvista lapsista osalla on kuulovamman lisäksi muita haasteita. Tämä otetaan huomioon ohjaajaresursseissa ja ohjelman laadinnassa. Kurssi- ja leiritoiminnan rakenteiden kehittämiseksi jatketaan prosessikuvausten ja työtapojen sekä toimintakäytäntöjen kehittämistä. Kurssi- ja leiritoiminnassa päästään tätä kautta keskittymään entistä enemmän sisällön kehittämiseen. Tähän kehitystyöhön etsitään soveltuvia yhteistyökumppaneita. Kurssi - ja leiritoiminnassa pyritään kehittämään ennakkosuunnittelua ja luomaan pidemmän tähtäimen tavoitteita ja painopistealueita. Yhteistyöfoorumeille pyritään viemään alueellisen tasa-arvon toteutumiseen tähtäävää linjaa. Lisäksi paikallisyhdistyksiä pyritään aktivoimaan ja osallistamaan leiri- ja kurssitoiminnan suunnitteluun, arviointiin ja toteutukseen entistä vahvemmin. Muutokset Kuuloliiton kurssi- ja leiritarjonnassa pyritään huomioimaan KLVL ry:n vertaistoiminnassa siten, että vähentynyt nuorten ja lasten toiminta huomioidaan lisääntyneenä tarjontana KLVL ry:ssä. 7

8 KLVL ry jatkaa nykyteknologian hyödyntämistä jäsenistön osallistamisessa yhteisiin tapahtumiin. Liitto pyrkii kehittämään edelleen kuntoutusohjaajien ja sairaaloiden kanssa tehtävää yhteistyötä. Toimintansa kohdentamiseksi tehdään edelleen eri toimijoille suunnattuja kyselyitä ja tarvekartoituksia. Vertaisperhekursseilla ja lasten ja nuorten leireillä toimivien ohjaajien koulutusta ja ohjaamista pyritään kehittämään vuonna 2014 ja otetaan ohjaajien kouluttamisen yhteiset tavoitteet yhdeksi teemaksi vuoden 2014 yhteistyössä muiden kuuloalan liittojen kanssa. Ohjaajien koulutus, laatukäsikirjan tuottaminen ja web -pohjaisen seurantamenetelmän käyttöön otto ovat tavoitteita vuodelle Ohjaajista suuri osa on itse kuulovammaisia nuoria tai muun muassa sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita ja ohjauskokemus leireillä ja kursseilla on heille arvokasta työkokemusta. Vertaisperhekurssien sisällön osalta kehitetään menetelmiä, joilla kursseista saadaan edelleen kehittämiseen tarvittavaa palautetta. Menetelmät voivat perustua erilaisiin web-pohjaisiin tiedonhankintasovelluksiin. Edelleen kehittämistyöhön liittyy kurssi- ja leiritoiminnan tavoitteiden seurannan ja arvioinnin luominen. Vertaisperhekursseja järjestetään kiinteässä yhteistyössä alueellisten jäsenjärjestöjen kanssa ja tätä kautta saadaan käyttöön alueellisten toimijoiden asiantuntijuus. Vertaisperhekurssien suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa vertaistyökoordinaattori. Vertaisperhekurssit rahoitetaan RAY:n kohdennetun Ak-avustuksen kautta. Leiritoiminnan toteutus katetaan RAY:n Ay-yleisavustuksesta. 8

9 1.2. Lasten ja nuorten leirit (Ay) KLVL ry järjestää vuosittain lasten- ja nuorten leirejä kuulovammaisille lapsille ja nuorille ja heidän sisaruksilleen. Leirien teemoissa ja kohderyhmissä noudatetaan KLVL ry:n linjauksia ja perustehtävää kuulovammaperheiden ja -lasten tukijärjestönä. Leiritoiminnan osuus yleistoiminnan kuluista Helmikuu 1. Lasten- ja nuortenleiri Kohderyhmä: 8-14 vuotiaat kuulovammaiset ja viittomakieliset lapset ja nuoret sisaruksineen Tavoite: mahdollistaa vertaiskokemusten vaihtoa ja ystävyyssuhteiden solmimista. Paikka ja aika: Kisakallion urheiluopisto, Lohja Yhteistyökumppanit: KLVL ja Kuurojen Liiton nuorisotyö Teema: liikunnallinen hiihtolomaleiri Arviointi ja seuranta: järjestöjen työntekijöiden suunnittelu- ja arviointitapaamiset ennen ja jälkeen leirin, kirjallinen palaute lapsilta ja vanhemmilta leirin jälkeen Kesäkuu 2. Lasten- ja nuortenleiri Kohderyhmä: 7-12 vuotiaat kuulovammaiset lapset ja nuoret Tavoite: vertaisseuran kautta mahdollisuus kuulovammaisen lapsen ja nuoren identiteetin kehittymiseen ja erilaisuuden kokemusten käsittelemiseen. Aika ja paikka: Lehtimäen erityiskansanopisto Yhteistyökumppanit: toteutetaan yksin Teema: omanlainen minä! taide/tanssi/teatteri Arviointi ja seuranta: leirin päättyessä leiriläisten palautteiden kerääminen, leiriläisiltä ja vanhemmilta palautteiden kerääminen leirin jälkeen 9

10 Elokuu 3. Nuortenleiri Kohderyhmä: huonokuuloiset ja viittomakieliset vuotiaat nuoret Tavoite: liikunnallisten lajien ja yhdessäolon kautta ystävyyssuhteiden solmiminen Paikka ja aika: Solvallan Opisto, Espoo Yhteistyökumppanit: Kuurojen Liitto, Kuuloliitto, LapCI ry, KLVL, Kuurojen Palvelusäätiö Teema: KANTO elämysleiri Arviointi ja seuranta: kirjallisten palautteiden kerääminen leirin päätteeksi Nuorten yhteistyöleirin on tarkoitus jatkua tulevaisuudessa. V leiri järjestetään mahdollisuuksien mukaan Pohjois-Suomessa Vertaisperhekurssit (Ak3) Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry (KLVL ry) järjestää vertaisperhekursseja kuulovammaisten lasten perheille eri puolilla Suomea. Kurssit ovat tarkoitetut koko perheelle. Aikuisille ja lapsille on kursseilla omat ohjelmansa. Osallistuminen ei edellytä jäsenyyttä KLVL ry:ssä. Vertaisperhekurssien kulujen osuus (Ak) kokonaiskuluista (Ay, Ci x 2) 10

11 Maaliskuu 1. Vertaisperhekurssi Kohderyhmä: viittomakieltä opiskelevat kouluikäisten kuulovammaisten lasten perheet Tavoite: lisätä viittomakielisten ja viittomakieltä käyttävien kuulovammaisten lasten perheiden tietoa murrosiän tuomista haasteista. Lasten kaksikielisen (suomi-viittomakieli) identiteetin tukeminen ja vertaistuen mahdollistaminen koko perheelle. Paikka ja aika: , Korpilahti, Alkio-opisto Yhteistyökumppanit: KLVL ja Kuurojen Palvelusäätiön Junioriohjelma Teema: Viittomakieltä ja vertaistukea. Kohti murrosikää! Arviointi ja seuranta: järjestöjen työntekijöiden suunnittelu- ja arviointipalaverit kurssia ennen ja sen jälkeen. Kirjallinen palaute osallistujilta. Huhtikuu 2. Vertaisperhekurssi Kohderyhmä: kuulovamma plus lasten perheet, joiden lapsella on kuulovamman lisäksi muita haasteita. Tavoite: Paikka ja aika: Kokkola, huhtikuu aika muuttunut keväälle, oli aiemmin syyskuussa. Yhteistyökumppanit: Vamlas, tiedotuksellinen ja sisällön rakentamisen yhteistyö Teema: vanhempien voimaantuminen ja jaksaminen arjessa, erilaisuuden kohtaaminen Arviointi ja seuranta: kirjallisten palautteiden kerääminen leirin päätteeksi 11

12 Toukokuu 3. Vertaisperhekurssi (Vertaisperheviikonloppu) Kohderyhmä: mikrotialasten ja mikrotiaoireyhtymän lasten perheille Tavoite: Uutta asiantuntijatietoa ja voimauttavaa vertaistukea Paikka ja aika: Helsinki, Valkea Talo, kuntoutuskoti Auris, toukokuun alku 2014, to-su Yhteistyökumppanit: KLVL, Kuuloliiton Harvinaiset-toiminta, Kuuloavain-projekti (KLVL ja LapCi ry) Arviointi ja seuranta: Järjestöjen työntekijöiden suunnittelu- ja arviointitapaamiset ennen ja jälkeen leirin, kirjallinen palaute lapsilta ja vanhemmilta kurssin jälkeen 4. Vertaisperhekurssi Kohderyhmä: Ensitietokurssi. Tavoite: Paikka ja aika: Alastaro, Kanniston kotieläintila, Yhteistyökumppanit: LapCI ry Teema: Arviointi ja seuranta: Lokakuu 5. Vertaisperhekurssi Kohderyhmä: kuulovammaisten/huonokuuloisten/kuurojen lasten isät lapsineen kotikielestä riippumatta. Viittomakielen tulkkaus. Tavoite: yhteistyö: KLVL ja Kuurojen Liitto Paikka ja aika: Hämeenlinna Yhteistyökumppanit: Kuurojen Liitto Teema: Kyllä isä osaa! isä-lapsikurssi Arviointi ja seuranta: kirjallisten palautteiden kerääminen leirin päätteeksi 12

13 Marraskuu 6. vertaisperhekurssi Kemi Kohderyhmä: pohjoisen Suomen kuulovammaisten lasten perheet Tavoite: Pohjois-Suomen alueen kuulovammaisten lasten perheiden tukeminen Paikka ja aika: Kemi, marraskuu Yhteistyökumppanit: toteutetaan omana toimintana Teema: koulu, päiväkoti hyvä yhteistyö Arviointi ja seuranta: kirjallisten palautteiden kerääminen vertaisperhekurssin päätteeksi Syksy vertaisperhekurssi Kohderyhmä: ruotsinkieliset kuulovammaisten lasten perheet, DHBS järjestämä Tavoite: Yhteistyö: toteutetaan omana toimintana Teema: Arviointi ja seuranta: Lisäksi yhteistyössä toteutettava: Suomen Kuurojen Urheiluseuran SKUL ry:n viikonloppu nuorille tammikuussa 2014 Kohderyhmä: vuotiaat huonokuuloiset ja viittomakieliset nuoret KLVL yhden työntekijän palkka Paikka ja aika: Laskettelumatka Tahkon laskettelukeskukseen, Nilsiään, Yhteistyössä SKUL, Kuurojen Liitto, Kuuloliitto; KLVL, LapCI ry Lisäksi vuonna 2014 pyritään etsimään rahoitus, jotta liiton kesäpäiväperinne voitaisiin elvyttää vuodesta 2015 alkaen. 13

14 1.4 Viestintä olennaisena osana edunvalvontaa ja jäsenistöpalveluja KLVL ry:n viestintä perustuu liiton strategisiin linjauksiin ja vahvistaa siinä määriteltyjä edunvalvonnan tärkeimpiä painopisteitä. Liitolle laaditaan strategiaan perustuva viestinnän vuosisuunnitelma, joka tukee liiton edunvalvonta- ja verkostotyötä. Liitto panostaa ennen muuta sähköisen viestinnän ja sosiaalisen median hyväksikäyttöön toiminnan suunnittelussa, kehittämisessä, suorana palautekanavana sekä arvioinnin tukena. Liiton kokonaisviestintää kehitetään vuoropuhelussa ja dialogisessa yhteistyössä järjestön kohderyhmän kanssa. Lisäksi viestinnässä pyritään tiiviiseen yhteistyöhön Valkean talon muiden järjestöjen ja niiden viestinnästä vastaavien kanssa. Viestintävastaava kehittää sähköisen viestinnän malleja ja toimii kuulovammaperheiden edunvalvonnan kärkenä Liiton kokonaisviestinnästä ja sen toteuttamisesta sekä printtiettä sähköisessä mediassa huolehtii erityisesti verkkoviestintään perehtynyt viestintävastaava yhdessä liiton toiminnanjohtajan kanssa. Viestintävastaava vie eteenpäin Kuuloavain-hankkeen kautta sovellettuja ja kokeiltuja sähköisen median malleja ja yhteistyömuotoja ja omalta osaltaan varmistaa Kuuloavain.fiportaalissa kehitettyjen toimintamallien edelleen kehittymisestä KLVL ry:ssä hankkeen jälkeen. Viestintävastaava työskentelee ensimmäisenä vuotenaan 60 %:sti liiton yleisavustuksella liiton kokonaisviestijänä. Viestintävastaava siirtyy kokoaikaiseksi KLVL ry:n viestintävastaavaksi hankkeen päättymisen jälkeen v Viestintävastaava kehittää edelleen toimintamuotoja, joilla jäsenistön tavoitettavuus lisääntyy ja toiminnan läpinäkyvyys sekä vastavuoroisuus on mahdollista toteutua nykyistä paremmin. Jäsenistölle tämä tarkoittaa parempia ja tarkoituksenmukaisempia palveluita sekä tehokasta ja vaikuttavaa edunvalvontaa kansallisella tasolla. 14

15 Nappi-lehti avaa taustoja ja antaa vertaismalleja Kuulovammaisten lasten perheille suunnatun Nappi-lehden linjaukset vahvistavat osaltaan liiton kokonaisviestinnän ja edunvalvonnan tavoitteita. Nappi-lehti avaa perheiden arkea ja todellisuutta ja toimii vertaistuen kanavana, lehden rinnalla viestintää kehitetään sähköisellä puolella. Lehden teemoja avataan liiton web-sivujen ja sosiaalisen median kautta yhä laajemmalle yleisölle. Lisäksi Kuuloavain-hankkeen kanssa kehitetään yhä parempia järjestöviestinnän muotoja, joiden kautta voidaan tavoittaa kohderyhmää mahdollisimman laajasti ja käydä interaktiivista sekä monensuuntaista vuoropuhelua kuulovammaisten lasten ja heidän perheidensä kanssa heitä koskettavista asioista. Nappi-lehden artikkelit avaavat syvemmältä kuulovammaisten lasten perheiden arkea ja taustoittavat muissa medioissa käytävää ajankohtaista keskustelua. Nappi-lehden taitosta vastaa Tapio Lipasti ja lehti painetaan Miktor Oy:ssä. Lehden ilmoitusmyynnistä vastaa Liisa Tirkkonen. 1.5 Edunvalvonta ja verkostoituminen Liitto toteuttaa jäsenistönsä muuta edunvalvontaa ja yhteistyötä vakiintuneiden yhteistyökumppaneiden kanssa, samalla se pyrkii aktivoitumaan yhä laajemman verkoston kanssa. Tärkeimpinä kumppaneina toimivat Valkeassa talossa toimivat lähiliitot, joiden kanssa tehtävää yhteistyötä kehitetään voimakkaasti eri toiminnan tasoilla. 15

16 Yhteistyö muiden liittojen kanssa näkyy konkreettisimmin jäsenjärjestöille yhteisten vertaisperhekurssien sekä muiden yhteisten kehittämisfoorumien kautta. Liitto tekee tiivistä yhteistyötä LapCI ry: n kanssa Kuuloavain hankkeen kautta. Verkostotyö perustuu strategisiin linjauksiin ja noudattaa liiton strategisia tavoitteita. KLVL ry:n tärkeimmät yhteistyöverkostot vuonna 2014 ovat: YTRY - päävastuullisena toiminnanjohtaja, varalla puheenjohtaja Ensitietoverkosto - päävastuullisena Kuulovain- hankkeen projektisuunnittelija, toiminnanjohtaja varalla TTYR ( tulkkitoiminnan yhteistyöryhmä) - päävastuullisena toiminnanjohtaja, varalla puheenjohtaja Kuuloliiton kuntoutusasioiden neuvottelukunta - päävastuullisena toiminnanjohtaja, varalla puheenjohtaja Satakieliohjelman ohjausryhmä - päävastuullisena puheenjohtaja, varalla toiminnanjohtaja Kuuloliiton yhdenvertaisuus ja osallisuus hankeyhteistyö - päävastuullisena toiminnanjohtaja, varalla puheenjohtaja Muiden aistivammaliittojen lisäksi KLVL ry toimii tiiviissä yhteistyössä mm.seuraavien toimijoiden kanssa: Lapsiasiainvaltuutetun toimisto LSKL Allianssi SOSTE Kuluttajaparlamentti Humakin viittomakieliasian neuvottelukunta Suomen Vanhempainliitto Liiton toiminnanjohtaja osallistuu aistivammasektorin toiminnanjohtajien yhteisiin työkokouksiin, joissa jaetaan ajatuksia aistivammatyön ajankohtaisista haasteista sekä pohditaan tulevaisuuden yhteisiä linjauksia organisaatiotasolla. Kokoukset 16

17 toimivat myös yhteisenä työnohjauksellisena keskustelufoorumina aistivammasektorin toiminnanjohtajille. Liiton toiminnanjohtaja ja muut aistivammaliittojen toiminnanjohtajat isännöivät elokuussa järjestettäviä Elovalkeat - verkostopäiviä Valkeassa Talossa. Näiden lisäksi liitto osallistuu ajankohtaisiin vuoden aikana esille tuleviin verkostotapaamisiin ja erilaisiin muihin yhteistyömuotoihin. Liitto seuraa vuoden aikana ainakin seuraavia edunvalvontaan liittyviä aihealueita: Perusopetuksen opetussuunnitelman uudistaminen ja jalkauttaminen kouluissa Tulkkipalvelujen saanti Kaksikielisyys rikkautena ja perhekohtaisena valintana Ensitiedon kehittäminen Vammaispalvelulaki ja sen soveltaminen kuulovammasektorilla 2.asteen koulutuksen ja lisäopetuksen edistyminen Kuulovammaisen lapsen kasvun ja kehityksen suositusten valmistelutyö 1.6 Oman toiminnan ja työn suunnittelu ja kehittäminen sekä yhteisen verkoston vahvistaminen Oman toiminnan jatkuva kehittäminen ja oman työn reflektointi ovat ensiarvoisen tärkeitä koko KLVL ry:n kehittämistyölle ja sen toiminnan vaikuttavuuden kasvulle. KLVL ry haluaa kehittää osaamistaan yksilö-, yhteisö- sekä ja organisaatiotasolla. Liitossa selkiytetään ja kirkastetaan vuoden aikana alueellisten jäsenjärjestöjen ja liiton erilaisia perustehtäviä ja roolia yhteisellä toimintakentällä. Lisäksi vahvistetaan alueellisen ja liittotason toisistaan poikkeavia toiminnan profiileja yhteisessä työssä ja edunvalvonnassa. Liitto kehittää yhteisiä viestinnän muotoja alueellisten toimijoiden kanssa ja tätä kautta vahvistaa tiedonkulkua ja toiminnan ohjausta alueellisesta toiminnasta kansalliseen toimintaan ja päinvastoin. 17

18 Strategian kautta operatiivisen toiminnan vahvistamiseen Liiton pitkän tähtäimen suunnitelman strategiset linjaukset tukevat lyhyen tähtäimen operatiivista toimintaa ja antavat KLVL ry:n toiminnalle jäntevyyttä sekä mahdollistavat liiton organisaatiotason kehittymisen. Organisaatio-osaaminen on rakenteita ja järjestelmiä, jotka jäävät organisaatioon, vaikka väki vaihtuisikin. Se on osaamista joka jää organisaatioon sen jälkeen kun henkilökunta on lopettanut työpäivänsä toimintaa ohjaavat ajattelumallit ja käsitykset (organisaatiokulttuuri) rakenne, järjestelmät kohderyhmäsuhteet Organisaatiotasolla jatketaan rakenteiden ja prosessien uudistamistyötä. Uuden tilitoimiston kautta pyritään vahvistamaan yleistä talouden seurantaa ja suunnittelua. Liitto kehittää myös yhteisöllistä ja yksilötason osaamista Yhteisöllinen osaaminen on työtapoja, työmenetelmiä ja työyhteisön yhteistä työskentelyä tavoitteiden suuntaisesti, jolloin yhdessä tehty työpanos on enemmän kuin osiensa summa. Tähän liittyy mm. yhteinen identiteetti, motivaatio ja sitoutuminen yhteiset tavoitteet ja ideat työntekijöiden väliset suhteet yhteinen tiedon jakaminen ja toisilta oppiminen Yksilöosaaminen on ammattitaidon kehittämistä eri ammattitaidon osa-alueiden sisällä. Tällaisia ammattitaidon osa-alueita ovat mm substanssi/ omaisosaaminen, menetelmäosaaminen toimintaympäristön tuntemus yleiset työelämävalmiudet, mm. yhteistyötaidot, vuorovaikutus- ja viestintätaidot, ongelmanratkaisutaidot 18

19 Yhteisötason kehittämiseksi ja varmistaakseen myös yksilötason työn laadun kehittymisen liitto tarjoaa työntekijöille useita yhteisiä foorumeita vuodessa työn ja ammatillisen vuorovaikutuksen ja osaamisen kehittämiseen. Henkilökunta osallistuu vuoden aikana kahteen henkilöstölle suunnattuun yhteiseen toiminnan kehittämispäivään. Tämän lisäksi kaikilla on mahdollisuus kehittää osaamistaan ja kirkastaa työnsä tavoitteita kerran vuodessa pidettävissä tulos- ja kehityskeskusteluissa. Näiden lisäksi yhteisen työn suunnittelun foorumina on kerran vuodessa pidettävä hallituksen ja työntekijöiden yhteinen toiminnan suunnittelupäivä. Edelleen työtä seurataan ja kehitetään joka päivä työntekijöiden ja lähiesimiehen yhteisissä face to face -keskusteluissa. Hallinnon tasolla pyritään tehostamaan eri toimikuntien työskentelyä. KLVL ry vahvistaa omaa osaamistaan myös verkostojen kautta. Verkostossa tehtävä yhteistyö lisää siinä toimivien organisaatioiden omaa ja yhteistä osaamispääomaa ja vahvistaa verkostossa toimivien ammatillista kompetenssia. KLVL ry on ottanut vahvan verkoston kutojan ja kehittäjän roolin kuulovammakentällä. Liiton aloitteesta Valkean talon järjestöjen eri toimintasektoreiden työntekijät, kuten esim. viestinnän ja vertaistukityön työntekijät, kokoontuvat säännöllisesti yhteen kehittämään toimintaansa ja avaamaan yhteistä keskustelua heidän työtään koskettavista kuulovammasektorin ajankohtaisista asioista. Tämä vahva verkonkutojan rooli jatkuu tuoden merkittävää lisäarvoa perheiden tukemiseksi tehtävään työhön. Verkosto-osaaminen tarkoittaa yhteistyökumppaneiden etsimistä sekä yhteistyön käynnistämistä, ylläpitämistä ja kehittämistä. Tähän liittyy Avoin tiedon jakaminen Täydentävien kompetenssien hakeminen Oman osaamisen integrointi muiden osaamiseen Oman perustehtävän ja kohderyhmän tarpeiden tunnistaminen ja kirkastaminen ja sen niveltäminen muiden toimijoiden kanssa tehtävään yhteistyöhön KLVL ry tuo yhteiseen työhön suoran kontaktipinnan ruohonjuuritasolle ja tarjoaa muille kuulovammajärjestöille ikkunan kuulovammaisten lasten ja heidän perheidensä arkeen. KLVL ry:n roolina yhteisellä kentällä on toimia kuulovammaperheiden ja 19

20 ennen muuta lasten arjen ja ruohonjuuritason tiedon ja kokemusten välittäjänä. Järjestötyön kannalta on olennaista saada kuulovammasektorilla tehtävä työ vastaamaan mahdollisimman hyvin arjen todellisia tarpeita. Liitto pystyy tarjoamaan muille järjestöille niiden työn kehittämiseen tarvittavaa tietoutta perheiden ja lasten arjen näkökulmasta tarkasteltuna. KLVL ry:n toiminnan kehittämisen tavoitteet ja rakenteet - päätöksenteosta toteutukseen ja tulokselliseen toimintaan Alueellisen ja kansallisen toiminnan roolien ja tehtävien kirkastaminen ja erottaminen Yhteistyön ja viestinnän vahvistaminen alueellisen ja kansallisen työn välillä Hallituksen ja työyhteisön muiden jäsenien roolin avaaminen ja kirkastaminen Työskentelytapojen kehittäminen Päätöksenteon ja toteutuksen prosessien kehittäminen Hallituksen johtamistehtävän kehittäminen Osaamisen kehittämisen tukeminen Operatiivinen taso työn kehittäminen Työprosessien kehittäminen Työn tavoitteellisuuden ja arvioinnin kehittäminen Työn tuloksellisuuden parantaminen Osaamisen kehittämisen tukeminen Työnkuvien kirkastamisen jatkaminen KLVL ry:n kokonaistoiminnan kehittyminen KLVL ry:n oman profiilin ja perustehtävän vahvistuminen kolmannella sektorilla Toiminnan kehittyminen ja vahvistuminen Resurssien oikein kohdentuminen Toiminnan tehostuminen ja vaikuttavuuden kasvu edunvalvonnassa Vaikutus ja tulos Kuulovammaisten perheiden osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien kasvattaminen yhteiskunnan eri tasoilla. Vertaistukimuotojen avulla saavutettu kuulovammaisten lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä voimaantumisen vahvistaminen 20

21 1.7 Jäsenyhdistysten tukeminen ja hallinto Jäsenyhdistykset saavat keskustoimiston tukea tiedottamisessa, jäsenrekisterin ylläpidossa sekä edunvalvonnassa. Jokaisella yhdistyksellä on ainakin puheenjohtaja, sihteeri sekä jäsenrekisterin ylläpitäjä, ehkä myös taloudenhoitaja. Jäsenyhdistykset toimivat eri tavoin eri paikoissa. Vertaistyökoordinaattori rakentaa vertaisperhekurssit aina yhteistyössä sen alueen yhdistyksen kanssa, jonne kurssi viedään. Liitossa toteutettiin 2013 kaksi jäsenkyselyä, joista toinen kysely suunnattiin KLVL ry:n jäsenjärjestöille ja toinen jäsenjärjestöjen henkilöjäsenille sekä yksittäisille perheille. Jäsenkyselyjen avulla kartoitettiin kunkin alueellisen jäsenjärjestön tilannetta ja toimintaympäristöä sekä haettiin toiminnan suunnittelun ja toteutuksen tueksi jäsenistön esiin nostamia aiheita. Vuoden aikana hyödynnetään kyselyiden avulla saatuja tuloksia. KLVL ry:n sääntömääräisiä liittokokouksia pidetään kaksi. Keväällä liittokokous ottaa kantaa edellisen vuoden tilinpäätösasiakirjoihin sekä hyväksyy edellisen vuoden toimintakertomuksen. Syksyn liittokokous hyväksyy seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä valitsee hallituksen seuraavalle vuodelle. Kevätliittokokouksen yhteydessä järjestetään vuosittain liittohallinnon kehittämispäivä. Päivän tavoitteena on vahvistaa ja kehittää liittohallinnon työtä ja tarjota edustajille työkaluja ja näkökulmia KLVL ry:n johtamiseen. Syys ja kevätliittokokouksen yhteydessä tarjotaan jäsenistölle mahdollisuus yhteiseen perheille tarkoitettuun voimavarapäivään. Lisäksi liitto juhlii 50-vuotisjuhliaan kevätliittokokouksen yhteydessä Liittokokoukset 2014: Huhti-toukokuussa liiton kevätliittokokous ja 50 vuotisjuhlat sekä historiikin julkistus, Helsinki Loka-marraskuussa syysliittokokous ja perheen yhteinen voimavarapäivä, Pori 21

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry Yhdistyksen hallitus OMA Hoivapalvelu Oy:n hallitus Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2017

VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Katsaus vuoteen 2017 Toimintakauden 2017-2018 aikana VANVARYn toimintaan ei suunnitella merkittäviä suunnanmuutoksia, mutta näkyvyyttä ja vaikuttavuutta pyritään lisäämään

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot riitta.prittinen-maarala@rko.fi puh. 050 4691 946

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12. Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.2012 Osahankkeen nimi: TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Vammaispalveluhankkeen

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Yhdistyksen hallitus Toiminnankoordinaattori OMA Hoivapalvelu Oy:n

Lisätiedot

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien liiton säännöt

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien liiton säännöt 1(6) 7.11.2014 Alla olevat päivitetyt säännöt ovat astuneet voimaan 13.4.2010 Kuulovammaisten Lasten Vanhempien liiton säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on Kuulovammaisten Lasten Vanhempien

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Omaistyön perustehtävä

Omaistyön perustehtävä Omaistyön perustehtävä Valtakunnallinen omaistyö Hyvinvoiva omainen Alueellinen omaistyö Olen onnellinen, että tulin käyneeksi Prospect-kurssin! Se oli minulle erittäin voimauttava kokemus. Tänään olen

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä 8.2.2010 Paasitorni Verkostot sihteerin ja assistentin työssä ammatilliset yhdistykset kollegat muissa yrityksissä henkilökohtaiset kontaktit

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Alueen taidemuseoiden aseman vahvistaminen. Uudet taidemuseo- ja taidehankkeet luovat uutta ja tuovat muutoksia toimintakenttään. 2. Julkisen taiteen

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL n julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2017 Pääkohdat 1 / 2 Järjestötoiminta Liitto JHL;n 2017 toimintasuunnitelma ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme.

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry Sisällys 1. YLEISTÄ... 1-1 2. PAINOPISTEALUEET... 2-1 2.1 Toiminnan kehittäminen... 2-1 2.2 Positiivisen ensitiedon jakaminen... 2-2

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA 1 VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2018. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

NEro II -hankkeen toimintasuunnitelma

NEro II -hankkeen toimintasuunnitelma NEro II -hankkeen toimintasuunnitelma MLL Hyvinkää Sisällys NEro II -hanke... 2 Rahoitus... 3 Hankkeen tavoitteet ja kohderyhmät... 3 Tavoitteet ja vaikutukset... 3 Hankkeen toteuttaminen ja tehtävät...

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Konferenssi on osaamisen kehittämisen prosessi, jonka tavoitteena on 1. tuoda esille ne osaamiset, joita

Lisätiedot

Avustustoiminta RAY-AVUSTEINEN KOULUTUSTOIMINTA

Avustustoiminta RAY-AVUSTEINEN KOULUTUSTOIMINTA Avustustoiminta RAY-AVUSTEINEN KOULUTUSTOIMINTA SISÄLLYSLUETTELO Taustaa... 3 Koulutustoiminnan avustamisen periaatteet... 3 Tunnusmerkkejä koulutustoiminnasta, jota ei rahoiteta RAY-avustuksella... 4

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. (TNL) on teatterialan ammattilaisten ja harrastajien järjestö, joka reagoi nopeasti

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus 2014 Tieto on väline ja perusta elämänhallintaan Miten voi tietää, jos ei ole tietoa tai kokemusta siitä,

Lisätiedot

minäkin voin osallistua ja edustaa! Kehitysvammaisten Tukiliiton uudistus Esittely - lyhyt versio

minäkin voin osallistua ja edustaa! Kehitysvammaisten Tukiliiton uudistus Esittely - lyhyt versio minäkin voin osallistua ja edustaa! Kehitysvammaisten Tukiliiton uudistus Esittely - lyhyt versio Hyvä liittokokousedustaja ja hyvät jäsenyhdistykset, Haluamme, että järjestötoiminta on hauskaa. Haluamme

Lisätiedot

Mitä mieltä olette viittomakieltä käyttävän määritelmästä?

Mitä mieltä olette viittomakieltä käyttävän määritelmästä? Kysymyksiä: Mitä mieltä olette viittomakieltä käyttävän määritelmästä? (KLVL ry) on tyytyväinen siihen, että lakiin ei ole sisällytetty kuulovammaan perustuvaa lääketieteellistä määrittelyä ja näin ollen

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Elävä ja muuttuva liitto Yhteishankkeella voimaa viestintään Liitto eilen, tänään ja huomenna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN Avustustoiminta RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo RAY:n rahoittaman tutkimustoiminnan avustamisen periaatteet...3 Tunnusmerkkejä

Lisätiedot

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 19.3.2012 SISÄLLYS: 1. Viestinnän tavoitteet ja periaatteet 2. JKY:n hallituksen viestinnälliset vastuualueet 3. JKY:n viestintäkanavat 4. Viestintäsuunnitelman

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 19.10.2017 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot Kehityskasvatushanke (RKO/Kepa) riitta.prittinen-maarala@rko.fi

Lisätiedot

Koonti työpajatyöskentelyistä Edustajiston kokouksessa Lahdessa

Koonti työpajatyöskentelyistä Edustajiston kokouksessa Lahdessa Edustajiston kokouksessa Lahdessa 21.03.2015 Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto kokoontui vuoden 2015 ensimmäiseen kasvokkaintapaamiseen Lahdessa 21.03.2015. Kokouksen lisäksi paikalla olleet edustajat

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: pvm: jolloin täytetty työryhmän kanssa KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI TAVOITTEET Leppävaaran sosiaaliohjaajat (Espoo, lastensuojelun avopalvelut)

Lisätiedot

Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet

Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet Järjestöjohdon sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämisfoorumi 30.1.2009 Lahti www.jarvi-hanke.fi Sisältö ja toteutus 30.1. Klo 8.30

Lisätiedot

Rauman normaalikoulu on Turun yliopiston alainen kaksisarjainen harjoittelukoulu. Normaalikoulu on muuttunut yhtenäiskouluksi elokuussa 2012.

Rauman normaalikoulu on Turun yliopiston alainen kaksisarjainen harjoittelukoulu. Normaalikoulu on muuttunut yhtenäiskouluksi elokuussa 2012. Rauman normaalikoulu on Turun yliopiston alainen kaksisarjainen harjoittelukoulu. Normaalikoulu on muuttunut yhtenäiskouluksi elokuussa 2012. Oppilaita koulussa on n. 370. Opetusharjoittelijoita lukuvuoden

Lisätiedot

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma Järjestöhautomo Sosiaalipedagoginen näkökulma Marjo Raivio, 1100247 Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaaliala Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä XXXAC03-2284 Laaja kirjallinen

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

Yhdistysohjelman toimenpide -ehdotukset

Yhdistysohjelman toimenpide -ehdotukset Yhdistysohjelma Yhdistysohjelman toimenpide -ehdotukset TOIMINTA 1. Yhdistyksen perustoimintaa ja ohjelmaa rakennetaan rohkeasti uudelleen Yhdistyksen toiminta on jäsenlähtöistä ja se näyttäytyy raikkaana

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä

Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä 1 2 Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä 3 Terveys ry siirtää toimintansa uudelle Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:lle Yhdessä

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

Hankkeen viestintäsuunnitelma

Hankkeen viestintäsuunnitelma Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa (S20136) 15. elokuuta 2016 / 1 Hankkeen viestintäsuunnitelma 1. Hankkeen kuvaus Ydinosaajat-hankkeessa luodaan malli koulutusorganisaatioiden

Lisätiedot

Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli Heta Malinen

Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli Heta Malinen Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli 3.9.2015 Heta Malinen Nuorten tieto- ja neuvontatyö nuorisotyön tavoitteellisena peruspalveluna sisältää Ammattitaitoista tietoa, neuvontaa ja ohjausta kaikissa

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Osallisuus matkalla Lapin maakuntaan & uudessa maakunnassa. Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun ajatelmia Huhtikuu 2017

Osallisuus matkalla Lapin maakuntaan & uudessa maakunnassa. Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun ajatelmia Huhtikuu 2017 Osallisuus matkalla Lapin maakuntaan & uudessa maakunnassa Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun ajatelmia Huhtikuu 2017 Maakuntauudistuksella luodaan maahamme nykyaikainen ja kustannustehokas, kaikkia

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

1 OAJ Pääkaupunkiseutu

1 OAJ Pääkaupunkiseutu 1 OAJ Pääkaupunkiseutu TOIMINTASUUNNITELMAESITYS Johdanto OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistys edustaa pääkaupunkiseudun kaikkia niin suomenkuin ruotsinkielisiä opettajaryhmiä eli lastentarhanopettajia

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN syksy 2017 ohje Yleistä Yhdistyksen mallisääntöjen mukaan yhdistyksen hallituksen on valmisteltava toimintasuunnitelma ja talousarvio syyskokoukseen, joka on

Lisätiedot

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille Avustustoiminta Vapaaehtoistoiminnan avustamisen periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo Taustaa...3 Vapaaehtoistoiminnan avustamisesta...3 Esimerkkejä linjausten mukaisista vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl 1 (9) Varsinainen toiminta Ay avustus Ray avustukset 879 000 666 000 1. Perusjärjestötyö a) Edunvalvonta Palkat 57 000 56 000 Lakisääteiset sosiaalikulut 10 000 10 000 Työterveyshuolto 500 500 Luontoisedut

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Olemme valtakunnallinen kansalaisjärjestö, jonka perustehtävä on edistää kehitysvammaisen ihmisen ja hänen perheensä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja elämänlaatua - hyvää

Lisätiedot

Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina

Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina KANTU 2015 Eila Hirvonen SAMK, yliopettaja 13.2.2015 Yhteistyökumppanit Satakunnan Syöpäydistys ry vuodesta 2010 alkaen ja edelleen

Lisätiedot

Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE)

Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE) Organisaatio : Hämeen liitto Niittykatu 5 13100 Hämeenlinna Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE) Hankkeen nimi ja tavoite Nimi:

Lisätiedot

Jäsenpalvelut. Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n palvelut on suunnattu liiton jäsenopiskelijakunnille. Palveluidemme tarkoitus on

Jäsenpalvelut. Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n palvelut on suunnattu liiton jäsenopiskelijakunnille. Palveluidemme tarkoitus on Jäsenpalvelut Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n palvelut on suunnattu liiton jäsenopiskelijakunnille. Palveluidemme tarkoitus on tukea opiskelijakuntatoimijoiden edellytyksiä toimia ammattikorkeakouluopiskelijoiden

Lisätiedot

SenioriKasteen väliarviointi 06/ koonti ja esittely Ohjausryhmä

SenioriKasteen väliarviointi 06/ koonti ja esittely Ohjausryhmä Keski-Pohjanmaa / Kainuu / Oulunkaari / Lappi SenioriKasteen väliarviointi 06/2015 - koonti ja esittely Ohjausryhmä 4.11.2015 Liisa Ahonen Arviointiprosessi arviointisuunnitelma 12.1.2015 Hankkeen työntekijät

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Käsitelty työvaliokunnassa 28.8.2007 ja ohjausryhmässä 17.9.2007 Laatijat: viestintäpäällikkö Helinä Mäenpää ja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

1 (7) 16.9.2015/tl. Talousarvio 2016. Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava 2 015 2016. Varsinainen toiminta. Ay avustus

1 (7) 16.9.2015/tl. Talousarvio 2016. Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava 2 015 2016. Varsinainen toiminta. Ay avustus 1 (7) 16.9.2015/tl Talousarvio 2016 Varsinainen toiminta Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava Ay avustus Ray avustukset 795 000 860 000 Palkat 440 000 479 000 Palkkiot, hallitus 6 000 6 000 Eläkekulut

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Kepan voimassaolevan strategian ja ohjelman mukainen Tavoitteena poliittinen muutos, köyhdyttävien rakenteiden purkaminen ja köyhdyttämisen lopettaminen 29,3 % rahoituksesta käytetään

Lisätiedot

Unicefin lapsiystävällinen kunta -mallin käyttöönotto Lappeenrannassa

Unicefin lapsiystävällinen kunta -mallin käyttöönotto Lappeenrannassa Kaupunginhallitus 372 15.09.2014 Unicefin lapsiystävällinen kunta -mallin käyttöönotto Lappeenrannassa 777/00.04.02.02/2014 KH 372 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh. 040

Lisätiedot

Valmistuvien opettajien infotilaisuus OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry.

Valmistuvien opettajien infotilaisuus OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. Valmistuvien opettajien infotilaisuus 3.5.2017 OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. 1 Opetusalan ammattijärjestö OAJ 2 JÄSENJAKAUMA 1.1.2012 1.1.2013 1.1.2014 1.1.2015 1.1.2016 1.1.2017 Lastentarhanopettajaliitto

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

Kumppanuus ohjelma. Tampereen kaupungin ja tamperelaisten hyvinvointialan järjestöjen yhteistyön kehittäminen

Kumppanuus ohjelma. Tampereen kaupungin ja tamperelaisten hyvinvointialan järjestöjen yhteistyön kehittäminen Kumppanuus 2020 -ohjelma Tampereen kaupungin ja tamperelaisten hyvinvointialan järjestöjen yhteistyön kehittäminen Mikä on Kumppanuus 2020 -ohjelma? Tampereen kaupungin ja Kumppanuustalo Artteli ry:n yhdessä

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA VIESTINTÄSUUNNITELMA Hankekunnat Henkilöstö Asiakkaat Järjestöt AVI STM Aikuissosiaalityön eri toimijat THL Sosiaalialan osaamiskeskukset SOS II -HANKE SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä hanke

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin strategian päivitysprosessi

Iisalmen kaupungin strategian päivitysprosessi Iisalmen kaupungin strategian päivitysprosessi 2017 10.8.2017 1 Kuntastrategia kuntalaki 37 Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

RAKENNETAAN YHDESSÄ LIIKKUVAMPAA LAPSUUTTA Johtajuus portin avaajana / OSAAMISEN JOHTAMINEN. Vantaan kaupunki / Leena Lahtinen

RAKENNETAAN YHDESSÄ LIIKKUVAMPAA LAPSUUTTA Johtajuus portin avaajana / OSAAMISEN JOHTAMINEN. Vantaan kaupunki / Leena Lahtinen RAKENNETAAN YHDESSÄ LIIKKUVAMPAA LAPSUUTTA Johtajuus portin avaajana / OSAAMISEN JOHTAMINEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN ESIMIES Toimenkuva ja tehtävät YHTEISKUNNALLINEN JA ASIAKASVAIKUTTAVUUS ARVOT Kestäväkehitys

Lisätiedot

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola SIL2020 Strategia Avainhenkilöpäivät 26.10.2014 Eila Pohjola Keskustelun tavoite Käydä avointa keskustelua liiton toiminnasta, sen kehittämisestä sekä lajitoimikuntien toiveista liittyen SIL 2020 strategiaan

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010. Seinäjoen osahanke Jaana Ahola

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010. Seinäjoen osahanke Jaana Ahola LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010 Seinäjoen osahanke Jaana Ahola Hankkeen toteuttajat Hanke toteutetaan yhteistyössä Seinäjoen kaupungin, Seinäjoen Vajaaliikkeisten Kunto ry:n asiantuntijatoimikunnan

Lisätiedot

Tuloksia ja tunnelmia ENSISYLI -projektista

Tuloksia ja tunnelmia ENSISYLI -projektista Tuloksia ja tunnelmia ENSISYLI -projektista 2008-2013 Tea Viljanen Projektivastaava Syömishäiriöliitto-SYLI ry ENSISYLI -projekti 1 Projektin toimialue Liiton jäsenyhdistykset 2013: Pohjois-Suomen syömishäiriöperheet

Lisätiedot