TOIMINTA- SUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTA- SUUNNITELMA"

Transkriptio

1 TOIMINTA- SUUNNITELMA 2014 Syysliittokokouksen hyväksymä. Syysliittokokous antoi vuoden 2013 Työ- ja talousvaliokunnalle valtuudet tarkistaa toimintasuunnitelma rahoituksen jakoperusteiden varmistuttua. Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry

2 Sisällysluettelo Vuoden 2014 painopistealueet Suora kontakti jäsenistöön Vahvistusta ja jatkuvuutta verkkoviestintään Kuuloavain.fi hankkeen viimeinen toimintavuosi Vertaisperhekurssit ja leirit sekä suora jäsenjärjestöjen tukitoiminta Oman organisaation kehittäminen Jäsenistön edunvalvonta VETURI vertaistukihanke KLVL ry:n perustehtävä Hallinto Jäsenyhdistykset ja jäsenistö 1. Perusjärjestötyö Jäsenistön suorat tukipalvelut ja jäsenistön osallistaminen Lasten ja nuorten leirit (Ay) Vertaisperhekurssit Viestintä olennaisena osana edunvalvontaa ja jäsenistöpalveluja Edunvalvonta ja verkostoituminen Oman toiminnan ja työn suunnittelu ja kehittäminen sekä yhteisen verkoston vahvistaminen Jäsenyhdistysten tukeminen ja hallinto 2. Kehittämishankkeet Kuuloavain.fi -hanke Hankkeen muut tavoitteet Kuuloavain.fi -hankkeen toiminta 2014 VETURI - Perhekeskeisen vartaistyökalun kehittämishanke kuulovammasektorille Kansainvälinen työ FEPEDA Muu kansainvälinen verkostotyö Lähialueyhteistyö Muu kansainvälinen osallistuminen 4. Toiminnan resurssit Henkilöstö Tilat Talous 2

3 Vuoden 2014 painopistealueet Suora kontakti jäsenistöön KLVL ry:n toiminnassa painotetaan jäsenistön suorien vaikuttamis- ja kommunikointikanavien kehittämistyötä. Sosiaalinen media ja nopeasti kasvava sähköinen mediaympäristö haastavat liiton etsimään ja kokeilemaan rohkeasti uusia toimintatapoja ja avauksia jäsenistönsä aktivoimiseksi ja tavoittamiseksi. Vapaaehtoistoiminta on koko yhteiskunnan tasolla muuttanut luonnettaan samalla kun jäsenistön tarpeet sekä tapa osallistua ovat muuttuneet ajan kuluessa. Yhteinen ja yhteisöllinen kohtaaminen tapahtuu yhä useammin sosiaalisen median kautta ja sosiaalisessa mediassa. Perheiden ja yksilöiden elämä ei rakennu niinkään yhden asian tai identiteetin - kuten vamman tai sairauden - ympärille, vaan yhä useammin se rakentuu monenlaisten viiteryhmien ja kehysten kautta. Tämä haastaa liiton kehittämään omaa viestintäänsä ja vuorovaikutustapojaan jäsenistön kanssa nimenomaan sähköisessä verkossa. Vapaaehtoistyöhön osallistumisen tapoja ja tavoitteita pyritään moninaistamaan tarjoamalla erilaisia helppoja ja yksinkertaisia vaihtoehtoja osallistua yhteisen hyvän rakentamiseen erityisesti verkon kautta. Vapaaehtoisuus on voima sekä liitolle että itse vapaaehtoisille. Se tarjoaa vapaaehtoistoimijoille vertaistuen ja voimaantumisen kokemuksia. Verkkoviestinnän kehittämisen ja sosiaalisen median aktiivisen osallistumisen ja seurannan kautta liitto pyrkii vahvistamaan kansalaislähtöisyyttä toiminnassaan. Vahvistusta ja jatkuvuutta verkkoviestintään KLVL ry hakee tämän tavoitteen vahvistamiseksi sähköiseen viestintään perehtynyttä viestintävastaavaa. Viestintävastaavan tehtävänä on huolehtia liiton verkkoviestinnän edelleen kehittämisestä sekä liiton yleisestä viestinnästä ja osallistua liiton yleiseen edunvalvonta- ja verkostotyöhön. Viestintävastaava työskentelee ensimmäisenä vuotenaan 60 % työajalla liiton yleisavustuksella liiton viestijänä. Viestintävastaava siirtyy kokoaikaiseksi KLVL ry:n viestintävastaavaksi v tukemaan KLVL ry:n osalta myös päättyvän hankkeen toimintoja hankkeen päättymisen jälkeen. 3

4 Kuuloavain.fi - hankkeen viimeinen toimintavuosi Kuuloavain.fi-hanke on toiminut kuulovammasektorilla sähköisen viestinnän kehityksen kärjessä ja edelläkävijänä. Hankkeen kautta luotu ja ylläpidetty sähköinen portaali on tuonut aivan uuden kaikkia toimijoita yhdistävän toiminta- ja tiedonjakokanavan sekä tavan toimia yhteistyössä eri toimijoiden kesken. Tietoportaali on tuonut jäsenistölle ja ammattilaisille kanavan, joka toimii lähes reaaliaikaisesti ja mahdollistaa yhteisen tiedon jakamisen ja luo mahdollisuuden vuorovaikutukseen eri toimijoiden kesken. Hankkeen viimeisenä toimintavuonna kiinnitetään erityistä huomiota sen tulosten ja toimintojen juurruttamiseen ja säilymiseen. KLVL ry ja LapCI ry ovat sitoutuneet yhdessä jatkamaan Kuuloavain.fi-hankkeen puitteissa syntynyttä toimintamallia osana molempien järjestöjen toimintaa vuodesta 2015 eteenpäin. Järjestöt ovat aloittamassa keskustelut toimintojensa entistä syvemmästä yhdistämisestä. Näiden keskustelujen tulos määrittelee tulevien resurssien profiilit vuodesta 2015 eteenpäin Vertaisperhekurssit ja leirit sekä suora jäsenjärjestöjen tukitoiminta Vertaistyökoordinaattori toimii alueiden yhteistyön vastuuhenkilönä leiri- ja kurssitoiminnan osalta. Järjestöassistentti toimii jäsenjärjestöjen ja liiton välisenä tuki- ja yhteyshenkilönä. Liitto järjestää vuoden aikana kolme lasten ja nuorten leiriä sekä seitsemän vertaisperhekurssia. Leirien ja kurssien tarjonnassa on pyritty varmistamaan sekä alueellinen että jäsenistöä koskeva diagnostinen laaja-alaisuus ja yhdenvertaisuus. Järjestöassistentti on jäsenistön kontaktihenkilö ja vastaa jäsenistölle tarjottavista muista tukipalveluista Oman organisaation kehittäminen Liiton vuonna 2013 alkanut strategiatyö jatkuu kevääseen saakka. KLVL ry:n oman organisaation kehittämistyö alkoi vuonna 2013 ja jatkuu teemalla Päätöksenteosta tuloksellisen toimintaan. Vuoden aikana keskitytään liiton johtamisen ja päätöksentekojärjestelmän selkiyttämiseen ja kehittämiseen. Tavoitteena on luoda liitolle linjakas strategisista tavoitteista ohjautuva johtajuus 4

5 joka näkyy parempina toiminnan prosesseina, sekä operatiivisen ja strategisen johtamisen selkeytenä. Tätä kautta liiton päätökset voidaan jalkauttaa todelliseksi ja tulokselliseksi toiminnaksi. Lisäksi panostetaan arvioinnin kehittämistyöhön ja työprosessien kehittämiseen. Yhtä tärkeää on kirkastaa eri toimijoiden roolia yhteisessä työssä. Alueellisen ja kansallisen toiminnan yhteistyön kehittäminen, roolien eriyttäminen sekä selkiyttäminen vahvistavat omalta osaltaan liiton toiminnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Jäsenistön edunvalvonta Edunvalvontaa ohjaavat liiton strategian määrittelemät tavoitteet ja linjaukset. KLVL ry seuraa vuoden aikana mm. uuden perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden jalkauttamista, vammaispalvelulain toteutumista kuulovammaisten lasten osalta, ensitiedon kehittämistyötä, lapsiasianvaltuutetun toimiston aloittamaa kuulovammaisen lapsen kasvun ja kehityksen suositusten valmistelutyötä, 2. asteen oppilaitosten kehittämistä sekä tulkkipalveluiden toteutumista. Edunvalvonnan toteuttamisesta vastaa toiminnanjohtaja. VETURI vertaistukihanke KLVL ry aloittaa uuden kolmivuotisen vertaistuen kehittämishankkeen. Hanke kulkee nimellä VETURI. Hankkeen kautta luodaan kuulovammaisten lasten perheiden omaan asiantuntijuuteen perustuva käytännönläheinen vertaistukimalli, jota voidaan soveltaa ja käyttää KLVL ry:n omassa vertaistukitoiminnassa, jäsenjärjestöissä sekä muissa kuulovammasektorin järjestöissä. Vertaistukimallin käyttö auttaa käsittelemään kuulovammasta aiheutuneiden kuormittavien kokemusten aiheuttamaa stressiä ja ahdistusta sekä tarjoaa monipuolista tietoa kuulovammasta ja sen vaikutuksesta perheen arkeen ja tukee sekä vahvistaa koko perheen hyvinvointia. Hankkeeseen palkataan yksi työntekijä. 5

6 KLVL ry:n perustehtävä Sääntöjensä mukaisesti Kuulovammaisten Lasten Vanhempien liitto ry:n perustehtävänä on kuulovammaisten lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä etujen valvominen, lasten ja nuorten kielen ja kommunikaation, opetus- ja kuntouttamistoiminnan edistäminen ja viittomakielen aseman parantaminen sekä jäsentensä valtakunnallisena keskusjärjestönä toimiminen. KLVL ry:n ydintoimintaa on vertaistuki. Liitto on olemassa perheiden tukemista ja vertaistuen antamista varten. Yhtä tärkeää on perheiden hyväksi tehtävä edunvalvontatyö. Edunvalvonnan kautta mahdollistuvat pysyvän tason laaja-alaiset muutokset ja kuulovammasektorin kehittämistyö. Hallinto KLVL ry:n ylintä päätäntävaltaa käyttää kaksi kertaa vuodessa kokoontuva liittokokous, joka valitsee liitolle sen toimintaa valvovan liittohallituksen. Liittohallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään kahdeksan ja enintään viisitoista muuta jäsentä sekä enintään sama määrä varajäseniä. Syysliittokokous vahvistaa kokousedustajien ehdotusten pohjalta hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärän. Jäsenyhdistykset ja jäsenistö KLVL ry:n varsinaisia jäseniä ovat jäsenyhdistykset. Liittoon kuuluu 15 ympäri maata sijaitsevaa jäsenyhdistystä, joihin kuuluu yhteensä n.900 perhettä. Henkilöjäseninä tämän arvioidaan olevan noin henkilöä. Yhdistykset ovat nimeltään Kuulovammaisten Lasten tuki ry kunkin alueen mukaisesti. Yksi yhdistyksistä on ruotsinkielinen, Döva och hörselskadade barns stödförening rf (DHBS). Liittohallitus pitää jäsenluetteloa, johon merkitään jäsenyhdistysten varsinaiset jäsenet. Keskusjärjestö toimii jäsenyhdistystensä välisenä yhdyssiteenä sekä ohjaa ja tukee jäsenyhdistystensä toimintaa. Liitteenä lista jäsenistöstä. 6

7 1. Perusjärjestötyö 1.1 Jäsenistön suorat tukipalvelut ja jäsenistön osallistaminen Vertaistyö, kuulovammaisten lasten ja nuorten osallistamisen vahvistaminen sekä koko perheen voimaannuttaminen toimivat KLVL ry:n tarjoaman kurssi- ja leiritoiminnan kantavana perustehtävänä. KLVL ry järjestää vuosittain lasten- ja nuorten leirejä kuulovammaisille lapsille ja nuorille ja heidän sisaruksilleen. Vertaisperhekurssien tavoitteena on koko perheen voimavarojen tukeminen. Kurssien ja leirien toteuttamisessa noudatetaan alueellisen tasavertaisuuden periaatetta ja laaja-alaista kohderyhmäajattelua. Kursseja tarjotaan mahdollisimman kattavasti eri kuulovammaja ikäryhmille. Sekä koko perheen vertaisperhekursseille, että lasten- ja nuorten leireille osallistuvista lapsista osalla on kuulovamman lisäksi muita haasteita. Tämä otetaan huomioon ohjaajaresursseissa ja ohjelman laadinnassa. Kurssi- ja leiritoiminnan rakenteiden kehittämiseksi jatketaan prosessikuvausten ja työtapojen sekä toimintakäytäntöjen kehittämistä. Kurssi- ja leiritoiminnassa päästään tätä kautta keskittymään entistä enemmän sisällön kehittämiseen. Tähän kehitystyöhön etsitään soveltuvia yhteistyökumppaneita. Kurssi - ja leiritoiminnassa pyritään kehittämään ennakkosuunnittelua ja luomaan pidemmän tähtäimen tavoitteita ja painopistealueita. Yhteistyöfoorumeille pyritään viemään alueellisen tasa-arvon toteutumiseen tähtäävää linjaa. Lisäksi paikallisyhdistyksiä pyritään aktivoimaan ja osallistamaan leiri- ja kurssitoiminnan suunnitteluun, arviointiin ja toteutukseen entistä vahvemmin. Muutokset Kuuloliiton kurssi- ja leiritarjonnassa pyritään huomioimaan KLVL ry:n vertaistoiminnassa siten, että vähentynyt nuorten ja lasten toiminta huomioidaan lisääntyneenä tarjontana KLVL ry:ssä. 7

8 KLVL ry jatkaa nykyteknologian hyödyntämistä jäsenistön osallistamisessa yhteisiin tapahtumiin. Liitto pyrkii kehittämään edelleen kuntoutusohjaajien ja sairaaloiden kanssa tehtävää yhteistyötä. Toimintansa kohdentamiseksi tehdään edelleen eri toimijoille suunnattuja kyselyitä ja tarvekartoituksia. Vertaisperhekursseilla ja lasten ja nuorten leireillä toimivien ohjaajien koulutusta ja ohjaamista pyritään kehittämään vuonna 2014 ja otetaan ohjaajien kouluttamisen yhteiset tavoitteet yhdeksi teemaksi vuoden 2014 yhteistyössä muiden kuuloalan liittojen kanssa. Ohjaajien koulutus, laatukäsikirjan tuottaminen ja web -pohjaisen seurantamenetelmän käyttöön otto ovat tavoitteita vuodelle Ohjaajista suuri osa on itse kuulovammaisia nuoria tai muun muassa sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita ja ohjauskokemus leireillä ja kursseilla on heille arvokasta työkokemusta. Vertaisperhekurssien sisällön osalta kehitetään menetelmiä, joilla kursseista saadaan edelleen kehittämiseen tarvittavaa palautetta. Menetelmät voivat perustua erilaisiin web-pohjaisiin tiedonhankintasovelluksiin. Edelleen kehittämistyöhön liittyy kurssi- ja leiritoiminnan tavoitteiden seurannan ja arvioinnin luominen. Vertaisperhekursseja järjestetään kiinteässä yhteistyössä alueellisten jäsenjärjestöjen kanssa ja tätä kautta saadaan käyttöön alueellisten toimijoiden asiantuntijuus. Vertaisperhekurssien suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa vertaistyökoordinaattori. Vertaisperhekurssit rahoitetaan RAY:n kohdennetun Ak-avustuksen kautta. Leiritoiminnan toteutus katetaan RAY:n Ay-yleisavustuksesta. 8

9 1.2. Lasten ja nuorten leirit (Ay) KLVL ry järjestää vuosittain lasten- ja nuorten leirejä kuulovammaisille lapsille ja nuorille ja heidän sisaruksilleen. Leirien teemoissa ja kohderyhmissä noudatetaan KLVL ry:n linjauksia ja perustehtävää kuulovammaperheiden ja -lasten tukijärjestönä. Leiritoiminnan osuus yleistoiminnan kuluista Helmikuu 1. Lasten- ja nuortenleiri Kohderyhmä: 8-14 vuotiaat kuulovammaiset ja viittomakieliset lapset ja nuoret sisaruksineen Tavoite: mahdollistaa vertaiskokemusten vaihtoa ja ystävyyssuhteiden solmimista. Paikka ja aika: Kisakallion urheiluopisto, Lohja Yhteistyökumppanit: KLVL ja Kuurojen Liiton nuorisotyö Teema: liikunnallinen hiihtolomaleiri Arviointi ja seuranta: järjestöjen työntekijöiden suunnittelu- ja arviointitapaamiset ennen ja jälkeen leirin, kirjallinen palaute lapsilta ja vanhemmilta leirin jälkeen Kesäkuu 2. Lasten- ja nuortenleiri Kohderyhmä: 7-12 vuotiaat kuulovammaiset lapset ja nuoret Tavoite: vertaisseuran kautta mahdollisuus kuulovammaisen lapsen ja nuoren identiteetin kehittymiseen ja erilaisuuden kokemusten käsittelemiseen. Aika ja paikka: Lehtimäen erityiskansanopisto Yhteistyökumppanit: toteutetaan yksin Teema: omanlainen minä! taide/tanssi/teatteri Arviointi ja seuranta: leirin päättyessä leiriläisten palautteiden kerääminen, leiriläisiltä ja vanhemmilta palautteiden kerääminen leirin jälkeen 9

10 Elokuu 3. Nuortenleiri Kohderyhmä: huonokuuloiset ja viittomakieliset vuotiaat nuoret Tavoite: liikunnallisten lajien ja yhdessäolon kautta ystävyyssuhteiden solmiminen Paikka ja aika: Solvallan Opisto, Espoo Yhteistyökumppanit: Kuurojen Liitto, Kuuloliitto, LapCI ry, KLVL, Kuurojen Palvelusäätiö Teema: KANTO elämysleiri Arviointi ja seuranta: kirjallisten palautteiden kerääminen leirin päätteeksi Nuorten yhteistyöleirin on tarkoitus jatkua tulevaisuudessa. V leiri järjestetään mahdollisuuksien mukaan Pohjois-Suomessa Vertaisperhekurssit (Ak3) Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry (KLVL ry) järjestää vertaisperhekursseja kuulovammaisten lasten perheille eri puolilla Suomea. Kurssit ovat tarkoitetut koko perheelle. Aikuisille ja lapsille on kursseilla omat ohjelmansa. Osallistuminen ei edellytä jäsenyyttä KLVL ry:ssä. Vertaisperhekurssien kulujen osuus (Ak) kokonaiskuluista (Ay, Ci x 2) 10

11 Maaliskuu 1. Vertaisperhekurssi Kohderyhmä: viittomakieltä opiskelevat kouluikäisten kuulovammaisten lasten perheet Tavoite: lisätä viittomakielisten ja viittomakieltä käyttävien kuulovammaisten lasten perheiden tietoa murrosiän tuomista haasteista. Lasten kaksikielisen (suomi-viittomakieli) identiteetin tukeminen ja vertaistuen mahdollistaminen koko perheelle. Paikka ja aika: , Korpilahti, Alkio-opisto Yhteistyökumppanit: KLVL ja Kuurojen Palvelusäätiön Junioriohjelma Teema: Viittomakieltä ja vertaistukea. Kohti murrosikää! Arviointi ja seuranta: järjestöjen työntekijöiden suunnittelu- ja arviointipalaverit kurssia ennen ja sen jälkeen. Kirjallinen palaute osallistujilta. Huhtikuu 2. Vertaisperhekurssi Kohderyhmä: kuulovamma plus lasten perheet, joiden lapsella on kuulovamman lisäksi muita haasteita. Tavoite: Paikka ja aika: Kokkola, huhtikuu aika muuttunut keväälle, oli aiemmin syyskuussa. Yhteistyökumppanit: Vamlas, tiedotuksellinen ja sisällön rakentamisen yhteistyö Teema: vanhempien voimaantuminen ja jaksaminen arjessa, erilaisuuden kohtaaminen Arviointi ja seuranta: kirjallisten palautteiden kerääminen leirin päätteeksi 11

12 Toukokuu 3. Vertaisperhekurssi (Vertaisperheviikonloppu) Kohderyhmä: mikrotialasten ja mikrotiaoireyhtymän lasten perheille Tavoite: Uutta asiantuntijatietoa ja voimauttavaa vertaistukea Paikka ja aika: Helsinki, Valkea Talo, kuntoutuskoti Auris, toukokuun alku 2014, to-su Yhteistyökumppanit: KLVL, Kuuloliiton Harvinaiset-toiminta, Kuuloavain-projekti (KLVL ja LapCi ry) Arviointi ja seuranta: Järjestöjen työntekijöiden suunnittelu- ja arviointitapaamiset ennen ja jälkeen leirin, kirjallinen palaute lapsilta ja vanhemmilta kurssin jälkeen 4. Vertaisperhekurssi Kohderyhmä: Ensitietokurssi. Tavoite: Paikka ja aika: Alastaro, Kanniston kotieläintila, Yhteistyökumppanit: LapCI ry Teema: Arviointi ja seuranta: Lokakuu 5. Vertaisperhekurssi Kohderyhmä: kuulovammaisten/huonokuuloisten/kuurojen lasten isät lapsineen kotikielestä riippumatta. Viittomakielen tulkkaus. Tavoite: yhteistyö: KLVL ja Kuurojen Liitto Paikka ja aika: Hämeenlinna Yhteistyökumppanit: Kuurojen Liitto Teema: Kyllä isä osaa! isä-lapsikurssi Arviointi ja seuranta: kirjallisten palautteiden kerääminen leirin päätteeksi 12

13 Marraskuu 6. vertaisperhekurssi Kemi Kohderyhmä: pohjoisen Suomen kuulovammaisten lasten perheet Tavoite: Pohjois-Suomen alueen kuulovammaisten lasten perheiden tukeminen Paikka ja aika: Kemi, marraskuu Yhteistyökumppanit: toteutetaan omana toimintana Teema: koulu, päiväkoti hyvä yhteistyö Arviointi ja seuranta: kirjallisten palautteiden kerääminen vertaisperhekurssin päätteeksi Syksy vertaisperhekurssi Kohderyhmä: ruotsinkieliset kuulovammaisten lasten perheet, DHBS järjestämä Tavoite: Yhteistyö: toteutetaan omana toimintana Teema: Arviointi ja seuranta: Lisäksi yhteistyössä toteutettava: Suomen Kuurojen Urheiluseuran SKUL ry:n viikonloppu nuorille tammikuussa 2014 Kohderyhmä: vuotiaat huonokuuloiset ja viittomakieliset nuoret KLVL yhden työntekijän palkka Paikka ja aika: Laskettelumatka Tahkon laskettelukeskukseen, Nilsiään, Yhteistyössä SKUL, Kuurojen Liitto, Kuuloliitto; KLVL, LapCI ry Lisäksi vuonna 2014 pyritään etsimään rahoitus, jotta liiton kesäpäiväperinne voitaisiin elvyttää vuodesta 2015 alkaen. 13

14 1.4 Viestintä olennaisena osana edunvalvontaa ja jäsenistöpalveluja KLVL ry:n viestintä perustuu liiton strategisiin linjauksiin ja vahvistaa siinä määriteltyjä edunvalvonnan tärkeimpiä painopisteitä. Liitolle laaditaan strategiaan perustuva viestinnän vuosisuunnitelma, joka tukee liiton edunvalvonta- ja verkostotyötä. Liitto panostaa ennen muuta sähköisen viestinnän ja sosiaalisen median hyväksikäyttöön toiminnan suunnittelussa, kehittämisessä, suorana palautekanavana sekä arvioinnin tukena. Liiton kokonaisviestintää kehitetään vuoropuhelussa ja dialogisessa yhteistyössä järjestön kohderyhmän kanssa. Lisäksi viestinnässä pyritään tiiviiseen yhteistyöhön Valkean talon muiden järjestöjen ja niiden viestinnästä vastaavien kanssa. Viestintävastaava kehittää sähköisen viestinnän malleja ja toimii kuulovammaperheiden edunvalvonnan kärkenä Liiton kokonaisviestinnästä ja sen toteuttamisesta sekä printtiettä sähköisessä mediassa huolehtii erityisesti verkkoviestintään perehtynyt viestintävastaava yhdessä liiton toiminnanjohtajan kanssa. Viestintävastaava vie eteenpäin Kuuloavain-hankkeen kautta sovellettuja ja kokeiltuja sähköisen median malleja ja yhteistyömuotoja ja omalta osaltaan varmistaa Kuuloavain.fiportaalissa kehitettyjen toimintamallien edelleen kehittymisestä KLVL ry:ssä hankkeen jälkeen. Viestintävastaava työskentelee ensimmäisenä vuotenaan 60 %:sti liiton yleisavustuksella liiton kokonaisviestijänä. Viestintävastaava siirtyy kokoaikaiseksi KLVL ry:n viestintävastaavaksi hankkeen päättymisen jälkeen v Viestintävastaava kehittää edelleen toimintamuotoja, joilla jäsenistön tavoitettavuus lisääntyy ja toiminnan läpinäkyvyys sekä vastavuoroisuus on mahdollista toteutua nykyistä paremmin. Jäsenistölle tämä tarkoittaa parempia ja tarkoituksenmukaisempia palveluita sekä tehokasta ja vaikuttavaa edunvalvontaa kansallisella tasolla. 14

15 Nappi-lehti avaa taustoja ja antaa vertaismalleja Kuulovammaisten lasten perheille suunnatun Nappi-lehden linjaukset vahvistavat osaltaan liiton kokonaisviestinnän ja edunvalvonnan tavoitteita. Nappi-lehti avaa perheiden arkea ja todellisuutta ja toimii vertaistuen kanavana, lehden rinnalla viestintää kehitetään sähköisellä puolella. Lehden teemoja avataan liiton web-sivujen ja sosiaalisen median kautta yhä laajemmalle yleisölle. Lisäksi Kuuloavain-hankkeen kanssa kehitetään yhä parempia järjestöviestinnän muotoja, joiden kautta voidaan tavoittaa kohderyhmää mahdollisimman laajasti ja käydä interaktiivista sekä monensuuntaista vuoropuhelua kuulovammaisten lasten ja heidän perheidensä kanssa heitä koskettavista asioista. Nappi-lehden artikkelit avaavat syvemmältä kuulovammaisten lasten perheiden arkea ja taustoittavat muissa medioissa käytävää ajankohtaista keskustelua. Nappi-lehden taitosta vastaa Tapio Lipasti ja lehti painetaan Miktor Oy:ssä. Lehden ilmoitusmyynnistä vastaa Liisa Tirkkonen. 1.5 Edunvalvonta ja verkostoituminen Liitto toteuttaa jäsenistönsä muuta edunvalvontaa ja yhteistyötä vakiintuneiden yhteistyökumppaneiden kanssa, samalla se pyrkii aktivoitumaan yhä laajemman verkoston kanssa. Tärkeimpinä kumppaneina toimivat Valkeassa talossa toimivat lähiliitot, joiden kanssa tehtävää yhteistyötä kehitetään voimakkaasti eri toiminnan tasoilla. 15

16 Yhteistyö muiden liittojen kanssa näkyy konkreettisimmin jäsenjärjestöille yhteisten vertaisperhekurssien sekä muiden yhteisten kehittämisfoorumien kautta. Liitto tekee tiivistä yhteistyötä LapCI ry: n kanssa Kuuloavain hankkeen kautta. Verkostotyö perustuu strategisiin linjauksiin ja noudattaa liiton strategisia tavoitteita. KLVL ry:n tärkeimmät yhteistyöverkostot vuonna 2014 ovat: YTRY - päävastuullisena toiminnanjohtaja, varalla puheenjohtaja Ensitietoverkosto - päävastuullisena Kuulovain- hankkeen projektisuunnittelija, toiminnanjohtaja varalla TTYR ( tulkkitoiminnan yhteistyöryhmä) - päävastuullisena toiminnanjohtaja, varalla puheenjohtaja Kuuloliiton kuntoutusasioiden neuvottelukunta - päävastuullisena toiminnanjohtaja, varalla puheenjohtaja Satakieliohjelman ohjausryhmä - päävastuullisena puheenjohtaja, varalla toiminnanjohtaja Kuuloliiton yhdenvertaisuus ja osallisuus hankeyhteistyö - päävastuullisena toiminnanjohtaja, varalla puheenjohtaja Muiden aistivammaliittojen lisäksi KLVL ry toimii tiiviissä yhteistyössä mm.seuraavien toimijoiden kanssa: Lapsiasiainvaltuutetun toimisto LSKL Allianssi SOSTE Kuluttajaparlamentti Humakin viittomakieliasian neuvottelukunta Suomen Vanhempainliitto Liiton toiminnanjohtaja osallistuu aistivammasektorin toiminnanjohtajien yhteisiin työkokouksiin, joissa jaetaan ajatuksia aistivammatyön ajankohtaisista haasteista sekä pohditaan tulevaisuuden yhteisiä linjauksia organisaatiotasolla. Kokoukset 16

17 toimivat myös yhteisenä työnohjauksellisena keskustelufoorumina aistivammasektorin toiminnanjohtajille. Liiton toiminnanjohtaja ja muut aistivammaliittojen toiminnanjohtajat isännöivät elokuussa järjestettäviä Elovalkeat - verkostopäiviä Valkeassa Talossa. Näiden lisäksi liitto osallistuu ajankohtaisiin vuoden aikana esille tuleviin verkostotapaamisiin ja erilaisiin muihin yhteistyömuotoihin. Liitto seuraa vuoden aikana ainakin seuraavia edunvalvontaan liittyviä aihealueita: Perusopetuksen opetussuunnitelman uudistaminen ja jalkauttaminen kouluissa Tulkkipalvelujen saanti Kaksikielisyys rikkautena ja perhekohtaisena valintana Ensitiedon kehittäminen Vammaispalvelulaki ja sen soveltaminen kuulovammasektorilla 2.asteen koulutuksen ja lisäopetuksen edistyminen Kuulovammaisen lapsen kasvun ja kehityksen suositusten valmistelutyö 1.6 Oman toiminnan ja työn suunnittelu ja kehittäminen sekä yhteisen verkoston vahvistaminen Oman toiminnan jatkuva kehittäminen ja oman työn reflektointi ovat ensiarvoisen tärkeitä koko KLVL ry:n kehittämistyölle ja sen toiminnan vaikuttavuuden kasvulle. KLVL ry haluaa kehittää osaamistaan yksilö-, yhteisö- sekä ja organisaatiotasolla. Liitossa selkiytetään ja kirkastetaan vuoden aikana alueellisten jäsenjärjestöjen ja liiton erilaisia perustehtäviä ja roolia yhteisellä toimintakentällä. Lisäksi vahvistetaan alueellisen ja liittotason toisistaan poikkeavia toiminnan profiileja yhteisessä työssä ja edunvalvonnassa. Liitto kehittää yhteisiä viestinnän muotoja alueellisten toimijoiden kanssa ja tätä kautta vahvistaa tiedonkulkua ja toiminnan ohjausta alueellisesta toiminnasta kansalliseen toimintaan ja päinvastoin. 17

18 Strategian kautta operatiivisen toiminnan vahvistamiseen Liiton pitkän tähtäimen suunnitelman strategiset linjaukset tukevat lyhyen tähtäimen operatiivista toimintaa ja antavat KLVL ry:n toiminnalle jäntevyyttä sekä mahdollistavat liiton organisaatiotason kehittymisen. Organisaatio-osaaminen on rakenteita ja järjestelmiä, jotka jäävät organisaatioon, vaikka väki vaihtuisikin. Se on osaamista joka jää organisaatioon sen jälkeen kun henkilökunta on lopettanut työpäivänsä toimintaa ohjaavat ajattelumallit ja käsitykset (organisaatiokulttuuri) rakenne, järjestelmät kohderyhmäsuhteet Organisaatiotasolla jatketaan rakenteiden ja prosessien uudistamistyötä. Uuden tilitoimiston kautta pyritään vahvistamaan yleistä talouden seurantaa ja suunnittelua. Liitto kehittää myös yhteisöllistä ja yksilötason osaamista Yhteisöllinen osaaminen on työtapoja, työmenetelmiä ja työyhteisön yhteistä työskentelyä tavoitteiden suuntaisesti, jolloin yhdessä tehty työpanos on enemmän kuin osiensa summa. Tähän liittyy mm. yhteinen identiteetti, motivaatio ja sitoutuminen yhteiset tavoitteet ja ideat työntekijöiden väliset suhteet yhteinen tiedon jakaminen ja toisilta oppiminen Yksilöosaaminen on ammattitaidon kehittämistä eri ammattitaidon osa-alueiden sisällä. Tällaisia ammattitaidon osa-alueita ovat mm substanssi/ omaisosaaminen, menetelmäosaaminen toimintaympäristön tuntemus yleiset työelämävalmiudet, mm. yhteistyötaidot, vuorovaikutus- ja viestintätaidot, ongelmanratkaisutaidot 18

19 Yhteisötason kehittämiseksi ja varmistaakseen myös yksilötason työn laadun kehittymisen liitto tarjoaa työntekijöille useita yhteisiä foorumeita vuodessa työn ja ammatillisen vuorovaikutuksen ja osaamisen kehittämiseen. Henkilökunta osallistuu vuoden aikana kahteen henkilöstölle suunnattuun yhteiseen toiminnan kehittämispäivään. Tämän lisäksi kaikilla on mahdollisuus kehittää osaamistaan ja kirkastaa työnsä tavoitteita kerran vuodessa pidettävissä tulos- ja kehityskeskusteluissa. Näiden lisäksi yhteisen työn suunnittelun foorumina on kerran vuodessa pidettävä hallituksen ja työntekijöiden yhteinen toiminnan suunnittelupäivä. Edelleen työtä seurataan ja kehitetään joka päivä työntekijöiden ja lähiesimiehen yhteisissä face to face -keskusteluissa. Hallinnon tasolla pyritään tehostamaan eri toimikuntien työskentelyä. KLVL ry vahvistaa omaa osaamistaan myös verkostojen kautta. Verkostossa tehtävä yhteistyö lisää siinä toimivien organisaatioiden omaa ja yhteistä osaamispääomaa ja vahvistaa verkostossa toimivien ammatillista kompetenssia. KLVL ry on ottanut vahvan verkoston kutojan ja kehittäjän roolin kuulovammakentällä. Liiton aloitteesta Valkean talon järjestöjen eri toimintasektoreiden työntekijät, kuten esim. viestinnän ja vertaistukityön työntekijät, kokoontuvat säännöllisesti yhteen kehittämään toimintaansa ja avaamaan yhteistä keskustelua heidän työtään koskettavista kuulovammasektorin ajankohtaisista asioista. Tämä vahva verkonkutojan rooli jatkuu tuoden merkittävää lisäarvoa perheiden tukemiseksi tehtävään työhön. Verkosto-osaaminen tarkoittaa yhteistyökumppaneiden etsimistä sekä yhteistyön käynnistämistä, ylläpitämistä ja kehittämistä. Tähän liittyy Avoin tiedon jakaminen Täydentävien kompetenssien hakeminen Oman osaamisen integrointi muiden osaamiseen Oman perustehtävän ja kohderyhmän tarpeiden tunnistaminen ja kirkastaminen ja sen niveltäminen muiden toimijoiden kanssa tehtävään yhteistyöhön KLVL ry tuo yhteiseen työhön suoran kontaktipinnan ruohonjuuritasolle ja tarjoaa muille kuulovammajärjestöille ikkunan kuulovammaisten lasten ja heidän perheidensä arkeen. KLVL ry:n roolina yhteisellä kentällä on toimia kuulovammaperheiden ja 19

20 ennen muuta lasten arjen ja ruohonjuuritason tiedon ja kokemusten välittäjänä. Järjestötyön kannalta on olennaista saada kuulovammasektorilla tehtävä työ vastaamaan mahdollisimman hyvin arjen todellisia tarpeita. Liitto pystyy tarjoamaan muille järjestöille niiden työn kehittämiseen tarvittavaa tietoutta perheiden ja lasten arjen näkökulmasta tarkasteltuna. KLVL ry:n toiminnan kehittämisen tavoitteet ja rakenteet - päätöksenteosta toteutukseen ja tulokselliseen toimintaan Alueellisen ja kansallisen toiminnan roolien ja tehtävien kirkastaminen ja erottaminen Yhteistyön ja viestinnän vahvistaminen alueellisen ja kansallisen työn välillä Hallituksen ja työyhteisön muiden jäsenien roolin avaaminen ja kirkastaminen Työskentelytapojen kehittäminen Päätöksenteon ja toteutuksen prosessien kehittäminen Hallituksen johtamistehtävän kehittäminen Osaamisen kehittämisen tukeminen Operatiivinen taso työn kehittäminen Työprosessien kehittäminen Työn tavoitteellisuuden ja arvioinnin kehittäminen Työn tuloksellisuuden parantaminen Osaamisen kehittämisen tukeminen Työnkuvien kirkastamisen jatkaminen KLVL ry:n kokonaistoiminnan kehittyminen KLVL ry:n oman profiilin ja perustehtävän vahvistuminen kolmannella sektorilla Toiminnan kehittyminen ja vahvistuminen Resurssien oikein kohdentuminen Toiminnan tehostuminen ja vaikuttavuuden kasvu edunvalvonnassa Vaikutus ja tulos Kuulovammaisten perheiden osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien kasvattaminen yhteiskunnan eri tasoilla. Vertaistukimuotojen avulla saavutettu kuulovammaisten lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä voimaantumisen vahvistaminen 20

21 1.7 Jäsenyhdistysten tukeminen ja hallinto Jäsenyhdistykset saavat keskustoimiston tukea tiedottamisessa, jäsenrekisterin ylläpidossa sekä edunvalvonnassa. Jokaisella yhdistyksellä on ainakin puheenjohtaja, sihteeri sekä jäsenrekisterin ylläpitäjä, ehkä myös taloudenhoitaja. Jäsenyhdistykset toimivat eri tavoin eri paikoissa. Vertaistyökoordinaattori rakentaa vertaisperhekurssit aina yhteistyössä sen alueen yhdistyksen kanssa, jonne kurssi viedään. Liitossa toteutettiin 2013 kaksi jäsenkyselyä, joista toinen kysely suunnattiin KLVL ry:n jäsenjärjestöille ja toinen jäsenjärjestöjen henkilöjäsenille sekä yksittäisille perheille. Jäsenkyselyjen avulla kartoitettiin kunkin alueellisen jäsenjärjestön tilannetta ja toimintaympäristöä sekä haettiin toiminnan suunnittelun ja toteutuksen tueksi jäsenistön esiin nostamia aiheita. Vuoden aikana hyödynnetään kyselyiden avulla saatuja tuloksia. KLVL ry:n sääntömääräisiä liittokokouksia pidetään kaksi. Keväällä liittokokous ottaa kantaa edellisen vuoden tilinpäätösasiakirjoihin sekä hyväksyy edellisen vuoden toimintakertomuksen. Syksyn liittokokous hyväksyy seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä valitsee hallituksen seuraavalle vuodelle. Kevätliittokokouksen yhteydessä järjestetään vuosittain liittohallinnon kehittämispäivä. Päivän tavoitteena on vahvistaa ja kehittää liittohallinnon työtä ja tarjota edustajille työkaluja ja näkökulmia KLVL ry:n johtamiseen. Syys ja kevätliittokokouksen yhteydessä tarjotaan jäsenistölle mahdollisuus yhteiseen perheille tarkoitettuun voimavarapäivään. Lisäksi liitto juhlii 50-vuotisjuhliaan kevätliittokokouksen yhteydessä Liittokokoukset 2014: Huhti-toukokuussa liiton kevätliittokokous ja 50 vuotisjuhlat sekä historiikin julkistus, Helsinki Loka-marraskuussa syysliittokokous ja perheen yhteinen voimavarapäivä, Pori 21

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA 1 VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

SenioriKaste. Johtajat

SenioriKaste. Johtajat SenioriKaste Johtajat 2.11.2015 Hanketyöskentely Hanke tukee kuntien omaa kehittämistyötä Järjestämällä mm. kaikille yhteisiä työkokouksia (vertaistuki ja hyvien käytäntöjen jakaminen), seminaareja, koulutuksia

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli Heta Malinen

Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli Heta Malinen Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli 3.9.2015 Heta Malinen Nuorten tieto- ja neuvontatyö nuorisotyön tavoitteellisena peruspalveluna sisältää Ammattitaitoista tietoa, neuvontaa ja ohjausta kaikissa

Lisätiedot

RAKENNETAAN YHDESSÄ LIIKKUVAMPAA LAPSUUTTA Johtajuus portin avaajana / OSAAMISEN JOHTAMINEN. Vantaan kaupunki / Leena Lahtinen

RAKENNETAAN YHDESSÄ LIIKKUVAMPAA LAPSUUTTA Johtajuus portin avaajana / OSAAMISEN JOHTAMINEN. Vantaan kaupunki / Leena Lahtinen RAKENNETAAN YHDESSÄ LIIKKUVAMPAA LAPSUUTTA Johtajuus portin avaajana / OSAAMISEN JOHTAMINEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN ESIMIES Toimenkuva ja tehtävät YHTEISKUNNALLINEN JA ASIAKASVAIKUTTAVUUS ARVOT Kestäväkehitys

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola SIL2020 Strategia Avainhenkilöpäivät 26.10.2014 Eila Pohjola Keskustelun tavoite Käydä avointa keskustelua liiton toiminnasta, sen kehittämisestä sekä lajitoimikuntien toiveista liittyen SIL 2020 strategiaan

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET

N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET 2012-2013 2/5 SISÄLLYSLUETTELO 1. Missio 2. Nykytila-analyysi ja johtopäätökset analyyseista 3. Pelikenttä 4. Visio 5. Päämäärät 6. Menestyskonsepti 7.

Lisätiedot

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto Esimiestyö Kevan Kaari-työpaja & Kunteko2020 14.4.2016 Helsinki, Paasitorni Oppimisverkosto Open space työskentelyn tulokset Kokemuksia verkostoista: olen ollut Hyödyllisissä verkostoissa Hyödyttömissä

Lisätiedot

Orimattilan varhaiskasvatuksen pedagogisten työtapojen kehittäminen varhaiskasvatussuunnitelman näkökulmasta. hanke

Orimattilan varhaiskasvatuksen pedagogisten työtapojen kehittäminen varhaiskasvatussuunnitelman näkökulmasta. hanke Orimattilan varhaiskasvatuksen pedagogisten työtapojen kehittäminen varhaiskasvatussuunnitelman näkökulmasta hanke 2016-2017 Hankkeen esittely 2.9.2016 Hanketyöryhmä Hanke pähkinänkuoressa Hankkeella tavoitellaan

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Olemme valtakunnallinen kansalaisjärjestö, jonka perustehtävä on edistää kehitysvammaisen ihmisen ja hänen perheensä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja elämänlaatua - hyvää

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 1 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet 3

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Socom

Toimintasuunnitelma. Socom Toimintasuunnitelma 2011 Kaakkois-Suomen sosiaalialan 1 osaamiskeskus Oy Socom 1 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä- Karjalan maakunnissa. Socomin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 1 Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 Hyvä yhdistysväki Tässä kirjeessä kerrotaan seuraavista asioista: Liiton organisaatiouudistus Revanssin toimituksen uudet yhteystiedot Yhdistysten juhlista ja tapahtumista

Lisätiedot

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Tellervo Tarko, AMKE ry Mikä on AMKE? Mikä on järjestö Ihmisten yhteenliittymä, joka on organisoitunut

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella

PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella Kehitysvammahuolto/ Satu Seppelin-Kivelä Sisältö Sisältö 2 Lähtökohta 3 Projektin

Lisätiedot

MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi

MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi luukku, monialainen tieto ja tuki 2. nuorten työmahdollisuuksien

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 1 (5) 17.10.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriölle LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 Suomen Vanhempainliitto esittää kunnioittavasti pyydettynä

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

Itsearviointi ja laadunhallinta

Itsearviointi ja laadunhallinta Itsearviointi ja laadunhallinta Case yliopiston koulu Joensuun normaalikoulu Johtava rehtori, KT UEF Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen itsearviointi- ja laadunhallintakäytänteet Kuopio 7.2.2017 Koulun

Lisätiedot

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa Osaamisen hallinta ja kehittäminen tiedot kokemus kontaktit taidot henkinen ja fyysinen energia motivaatio henkilökohtaiset taidot arvot ja asenteet Yksilön osaaminen Lähde. Otala 2002 Osaaminen Tieto

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Hyvää huomenta ja tervetuloa

Hyvää huomenta ja tervetuloa Hyvää huomenta ja tervetuloa POP Oppilashuollon laadun ja palvelurakenteen kehittämisohjelma 20.5.2009 Ritva Järvinen Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen yksikön päällikkö Terveisiä Opetushallituksesta

Lisätiedot

Heta-Liitto Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry

Heta-Liitto Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry Heta-Liitto Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry Henkilökohtaisen avun päivä Merikeskus Vellamo 13.5.2016 Jan Hänninen janhanni@janhanni.org puh. 0400 710 516 Kuka minä olen? Toimin toista

Lisätiedot

VUOSIIN HYVÄÄ ELÄMÄÄ

VUOSIIN HYVÄÄ ELÄMÄÄ VUOSIIN HYVÄÄ ELÄMÄÄ Oulussa käynnistyneen Pisara-hankekokonaisuuden tarkoituksena on parantaa pitkäaikaissairauksien hoitoa ja seurantaa sekä tarjota kuntalaisille mahdollisuus saada vertaistukea muilta

Lisätiedot

Byströmin nuorten palvelut ja työpajatoiminta - askelia matkan varrella. Anneli Koistinen

Byströmin nuorten palvelut ja työpajatoiminta - askelia matkan varrella. Anneli Koistinen Byströmin nuorten palvelut ja työpajatoiminta - askelia matkan varrella Anneli Koistinen 15.9.2015 nuorten työpajatoiminnan vakinaistaminen v. 2003 nuorten työpajakeskus, päätös 2010, valmistui 2013 Byströmin

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Erityisen hyvää liikuntaa

Erityisen hyvää liikuntaa Erityisen hyvää liikuntaa Saku Rikala KKI-Päivät 16.-17.3.2016 Soveltava Liikunta SoveLi ry Valtakunnallinen liikuntajärjestö Tavoitteena parantaa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten mahdollisuuksia liikuntaan

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen on merkittävä julkishallinnon johtajien osaamisen sisältöalue.

Osaamisen johtaminen on merkittävä julkishallinnon johtajien osaamisen sisältöalue. Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Osaamisen johtaminen on merkittävä julkishallinnon johtajien osaamisen sisältöalue. 1 1. Koulutus- ja kehittämistoiminta

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot

SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016

SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016 Keski-Pohjanmaa / Kainuu / Oulunkaari / Lappi SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016 Ohjausryhmä 20.9.2016 Liisa Ahonen Arviointiprosessi arviointisuunnitelma 12.1.2015 Hankkeen työntekijät Toiminnalliset

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Kysely Lähetettiin aluekehittämisen keskeisille toimijoille heinäkuussa: Ministeriöt, ELYkeskukset, Maakuntien liitot, Tekes, eri sidosryhmät ja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

Miten strategiatyö vaikuttaa Allianssin toimintaan? Strategiatyön kulku ja roolit sekä strategian menestyksellinen toteutus.

Miten strategiatyö vaikuttaa Allianssin toimintaan? Strategiatyön kulku ja roolit sekä strategian menestyksellinen toteutus. Miten strategiatyö vaikuttaa Allianssin toimintaan? Strategiatyön kulku ja roolit sekä strategian menestyksellinen toteutus. Mitä strategia tarkoittaa? Kuka tarvitsee strategiaa? Strategiatyön tavoitteet

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola 19.5.2016 Taustaa Vuonna 2007 pääkaupunkiseudulla kehitettiin nuorisotyön avointen nuorteniltojen auditointi- ja itsearviointimalli

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 2 1. ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS Itä-Lapin kuntayhtymä on vuonna 1994 perustettu Itä-Lapin kuntien vapaaehtoinen yhteistyö- ja

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI 1 Sisällys 1. Tausta... 2 2. Kohderyhmä... 3 3. Tavoitteet... 3 4. Järjestäjät... 3 5. Resurssit... 4 6. Markkinointi... 5 7. Kurssin teemat... 5 8. Palautteiden kerääminen

Lisätiedot

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia Alueellisten TNO-asiantuntijoiden koulutus 11.-12.11.2014 LAITURI-projekti LAITURI projektin tavoite ja tuloksia Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

ARVO. Lohja 25.11.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta

ARVO. Lohja 25.11.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta ARVO Lohja 25.11.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta Haasteet: asiakas & kumppanuus Asiakkuuden määrittäminen - segmentit Kasvatuskumppanuuden toteutuminen perheiden

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi?

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistyksen toiminta-ajatus Onko meillä yhteinen näkemys siitä, miksi yhdistys on olemassa?

Lisätiedot

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä Salo 4.9.2014 Esityksen sisältö 1. Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä 2. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän, YTR:n verkosto,

Lisätiedot

Asiakasraati. Jyväskylän kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut

Asiakasraati. Jyväskylän kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut Asiakasraati Jyväskylän kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut 21.9.2016 Asiakasraati aloittanut toimintansa maaliskuussa 2008 on kunnallisten ja yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen asiakkaiden osallisuus-

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 EVIVA Ennaltaehkäisevä virikkeellinen vapaa-aika TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällysluettelo Tavoite ja päämäärä... 2 EVIVA toimintaohjelman hallinto... 2 Päätoimenpiteet 2015... 2 Arviointi ja seuranta

Lisätiedot

Tulokset Turun kaupungin näkökulmasta

Tulokset Turun kaupungin näkökulmasta Tulokset Turun kaupungin näkökulmasta Rakli Elinvoimaa lähiöihin klinikkatyöskentelyn tulostyöseminaari 7.6.2016 Tuomas Heikkinen, johtaja, konsernihallinto Minna Sartes, toimialajohtaja, vapaa-aikatoimiala

Lisätiedot

Liiton strategia Karoliina Öystilä

Liiton strategia Karoliina Öystilä Liiton strategia 2017-2027 15.10.2016 Karoliina Öystilä Liitto-kokonaisuus Jäseniä 34 000 Ammattiosastoja 69 Aluejärjestöjä 7 Liiton toiminnan kulmakivet SEL Työehtosopimukset Järjestäytyminen Alan työpaikat

Lisätiedot

MIEPÄ -kuntoutusmalli. Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa seminaari Amira Bushnaief

MIEPÄ -kuntoutusmalli. Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa seminaari Amira Bushnaief MIEPÄ -kuntoutusmalli Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa seminaari 15.1.2014 Amira Bushnaief MIEPÄ RAY:n rahoittama kehityshanke vuosina 2003-2010 Oulun kaupungin

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA. Maria Kankkio Vs. erityispäivähoidon ohjaaja, Vasu-työryhmän vetäjä

LAUKAAN KUNTA. Maria Kankkio Vs. erityispäivähoidon ohjaaja, Vasu-työryhmän vetäjä LAUKAAN KUNTA Varhaiskasvatussuunnitelma Maria Kankkio Vs. erityispäivähoidon ohjaaja, Vasu-työryhmän vetäjä Prosessin aloitus varhaiskasvatuksen johtoryhmässä helmikuussa 2016 Vasu-työryhmän perustaminen

Lisätiedot

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus. Pekka Linna,

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus. Pekka Linna, Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus Pekka Linna, 3.6.2014 Yhteistyöryhmän perustaminen Perustetaan yhteistyöryhmä tukemaan opintohallinnon ja tietohallinnon vastuualueita

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

Hankkeistaminen Webinaari Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1)

Hankkeistaminen Webinaari Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Hankkeistaminen Webinaari 24.11.2015 Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Ulkopuolisen rahoituksen konteksti AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN KONTEKSTI: STRATEGIAT, LINJAUKSET, KEHITTÄMISTARPEET, RESURSSIT,

Lisätiedot

GeroMetro vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla Koulutusta, kehittämistä ja tutkimusta

GeroMetro vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla Koulutusta, kehittämistä ja tutkimusta GeroMetro vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla Koulutusta, kehittämistä ja tutkimusta 1 Unelma hyvinvoivasta ikäihmisestä Yhdessä jakaen ikäihmisen hyväksi! 2 Yhdessä jakaen ikäihmisen hyväksi!

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011 Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi Miessakit ry:n raportteja 1/2011 Peter Peitsalo Annankatu 16 B 28 00120 Helsinki SISÄLLYS JOHDANTO... 5 MIESLÄHTÖISEN TYÖN KEHITTÄMISPROSESSI... 6

Lisätiedot

Laatutyö opinnäytetyön kehittämisessä Case Stadia

Laatutyö opinnäytetyön kehittämisessä Case Stadia Laatutyö opinnäytetyön kehittämisessä Case Stadia Työseminaari 24.11.2005 Taru Ruotsalainen Sosiaali- ja terveysala Hoitotyö ja ensihoito Kuntoutus Erityisalat Sosiaaliala Hoitotyö Apuvälinetekniikka Bioanalytiikka

Lisätiedot