TOIMINTA- SUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTA- SUUNNITELMA"

Transkriptio

1 TOIMINTA- SUUNNITELMA 2014 Syysliittokokouksen hyväksymä. Syysliittokokous antoi vuoden 2013 Työ- ja talousvaliokunnalle valtuudet tarkistaa toimintasuunnitelma rahoituksen jakoperusteiden varmistuttua. Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry

2 Sisällysluettelo Vuoden 2014 painopistealueet Suora kontakti jäsenistöön Vahvistusta ja jatkuvuutta verkkoviestintään Kuuloavain.fi hankkeen viimeinen toimintavuosi Vertaisperhekurssit ja leirit sekä suora jäsenjärjestöjen tukitoiminta Oman organisaation kehittäminen Jäsenistön edunvalvonta VETURI vertaistukihanke KLVL ry:n perustehtävä Hallinto Jäsenyhdistykset ja jäsenistö 1. Perusjärjestötyö Jäsenistön suorat tukipalvelut ja jäsenistön osallistaminen Lasten ja nuorten leirit (Ay) Vertaisperhekurssit Viestintä olennaisena osana edunvalvontaa ja jäsenistöpalveluja Edunvalvonta ja verkostoituminen Oman toiminnan ja työn suunnittelu ja kehittäminen sekä yhteisen verkoston vahvistaminen Jäsenyhdistysten tukeminen ja hallinto 2. Kehittämishankkeet Kuuloavain.fi -hanke Hankkeen muut tavoitteet Kuuloavain.fi -hankkeen toiminta 2014 VETURI - Perhekeskeisen vartaistyökalun kehittämishanke kuulovammasektorille Kansainvälinen työ FEPEDA Muu kansainvälinen verkostotyö Lähialueyhteistyö Muu kansainvälinen osallistuminen 4. Toiminnan resurssit Henkilöstö Tilat Talous 2

3 Vuoden 2014 painopistealueet Suora kontakti jäsenistöön KLVL ry:n toiminnassa painotetaan jäsenistön suorien vaikuttamis- ja kommunikointikanavien kehittämistyötä. Sosiaalinen media ja nopeasti kasvava sähköinen mediaympäristö haastavat liiton etsimään ja kokeilemaan rohkeasti uusia toimintatapoja ja avauksia jäsenistönsä aktivoimiseksi ja tavoittamiseksi. Vapaaehtoistoiminta on koko yhteiskunnan tasolla muuttanut luonnettaan samalla kun jäsenistön tarpeet sekä tapa osallistua ovat muuttuneet ajan kuluessa. Yhteinen ja yhteisöllinen kohtaaminen tapahtuu yhä useammin sosiaalisen median kautta ja sosiaalisessa mediassa. Perheiden ja yksilöiden elämä ei rakennu niinkään yhden asian tai identiteetin - kuten vamman tai sairauden - ympärille, vaan yhä useammin se rakentuu monenlaisten viiteryhmien ja kehysten kautta. Tämä haastaa liiton kehittämään omaa viestintäänsä ja vuorovaikutustapojaan jäsenistön kanssa nimenomaan sähköisessä verkossa. Vapaaehtoistyöhön osallistumisen tapoja ja tavoitteita pyritään moninaistamaan tarjoamalla erilaisia helppoja ja yksinkertaisia vaihtoehtoja osallistua yhteisen hyvän rakentamiseen erityisesti verkon kautta. Vapaaehtoisuus on voima sekä liitolle että itse vapaaehtoisille. Se tarjoaa vapaaehtoistoimijoille vertaistuen ja voimaantumisen kokemuksia. Verkkoviestinnän kehittämisen ja sosiaalisen median aktiivisen osallistumisen ja seurannan kautta liitto pyrkii vahvistamaan kansalaislähtöisyyttä toiminnassaan. Vahvistusta ja jatkuvuutta verkkoviestintään KLVL ry hakee tämän tavoitteen vahvistamiseksi sähköiseen viestintään perehtynyttä viestintävastaavaa. Viestintävastaavan tehtävänä on huolehtia liiton verkkoviestinnän edelleen kehittämisestä sekä liiton yleisestä viestinnästä ja osallistua liiton yleiseen edunvalvonta- ja verkostotyöhön. Viestintävastaava työskentelee ensimmäisenä vuotenaan 60 % työajalla liiton yleisavustuksella liiton viestijänä. Viestintävastaava siirtyy kokoaikaiseksi KLVL ry:n viestintävastaavaksi v tukemaan KLVL ry:n osalta myös päättyvän hankkeen toimintoja hankkeen päättymisen jälkeen. 3

4 Kuuloavain.fi - hankkeen viimeinen toimintavuosi Kuuloavain.fi-hanke on toiminut kuulovammasektorilla sähköisen viestinnän kehityksen kärjessä ja edelläkävijänä. Hankkeen kautta luotu ja ylläpidetty sähköinen portaali on tuonut aivan uuden kaikkia toimijoita yhdistävän toiminta- ja tiedonjakokanavan sekä tavan toimia yhteistyössä eri toimijoiden kesken. Tietoportaali on tuonut jäsenistölle ja ammattilaisille kanavan, joka toimii lähes reaaliaikaisesti ja mahdollistaa yhteisen tiedon jakamisen ja luo mahdollisuuden vuorovaikutukseen eri toimijoiden kesken. Hankkeen viimeisenä toimintavuonna kiinnitetään erityistä huomiota sen tulosten ja toimintojen juurruttamiseen ja säilymiseen. KLVL ry ja LapCI ry ovat sitoutuneet yhdessä jatkamaan Kuuloavain.fi-hankkeen puitteissa syntynyttä toimintamallia osana molempien järjestöjen toimintaa vuodesta 2015 eteenpäin. Järjestöt ovat aloittamassa keskustelut toimintojensa entistä syvemmästä yhdistämisestä. Näiden keskustelujen tulos määrittelee tulevien resurssien profiilit vuodesta 2015 eteenpäin Vertaisperhekurssit ja leirit sekä suora jäsenjärjestöjen tukitoiminta Vertaistyökoordinaattori toimii alueiden yhteistyön vastuuhenkilönä leiri- ja kurssitoiminnan osalta. Järjestöassistentti toimii jäsenjärjestöjen ja liiton välisenä tuki- ja yhteyshenkilönä. Liitto järjestää vuoden aikana kolme lasten ja nuorten leiriä sekä seitsemän vertaisperhekurssia. Leirien ja kurssien tarjonnassa on pyritty varmistamaan sekä alueellinen että jäsenistöä koskeva diagnostinen laaja-alaisuus ja yhdenvertaisuus. Järjestöassistentti on jäsenistön kontaktihenkilö ja vastaa jäsenistölle tarjottavista muista tukipalveluista Oman organisaation kehittäminen Liiton vuonna 2013 alkanut strategiatyö jatkuu kevääseen saakka. KLVL ry:n oman organisaation kehittämistyö alkoi vuonna 2013 ja jatkuu teemalla Päätöksenteosta tuloksellisen toimintaan. Vuoden aikana keskitytään liiton johtamisen ja päätöksentekojärjestelmän selkiyttämiseen ja kehittämiseen. Tavoitteena on luoda liitolle linjakas strategisista tavoitteista ohjautuva johtajuus 4

5 joka näkyy parempina toiminnan prosesseina, sekä operatiivisen ja strategisen johtamisen selkeytenä. Tätä kautta liiton päätökset voidaan jalkauttaa todelliseksi ja tulokselliseksi toiminnaksi. Lisäksi panostetaan arvioinnin kehittämistyöhön ja työprosessien kehittämiseen. Yhtä tärkeää on kirkastaa eri toimijoiden roolia yhteisessä työssä. Alueellisen ja kansallisen toiminnan yhteistyön kehittäminen, roolien eriyttäminen sekä selkiyttäminen vahvistavat omalta osaltaan liiton toiminnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Jäsenistön edunvalvonta Edunvalvontaa ohjaavat liiton strategian määrittelemät tavoitteet ja linjaukset. KLVL ry seuraa vuoden aikana mm. uuden perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden jalkauttamista, vammaispalvelulain toteutumista kuulovammaisten lasten osalta, ensitiedon kehittämistyötä, lapsiasianvaltuutetun toimiston aloittamaa kuulovammaisen lapsen kasvun ja kehityksen suositusten valmistelutyötä, 2. asteen oppilaitosten kehittämistä sekä tulkkipalveluiden toteutumista. Edunvalvonnan toteuttamisesta vastaa toiminnanjohtaja. VETURI vertaistukihanke KLVL ry aloittaa uuden kolmivuotisen vertaistuen kehittämishankkeen. Hanke kulkee nimellä VETURI. Hankkeen kautta luodaan kuulovammaisten lasten perheiden omaan asiantuntijuuteen perustuva käytännönläheinen vertaistukimalli, jota voidaan soveltaa ja käyttää KLVL ry:n omassa vertaistukitoiminnassa, jäsenjärjestöissä sekä muissa kuulovammasektorin järjestöissä. Vertaistukimallin käyttö auttaa käsittelemään kuulovammasta aiheutuneiden kuormittavien kokemusten aiheuttamaa stressiä ja ahdistusta sekä tarjoaa monipuolista tietoa kuulovammasta ja sen vaikutuksesta perheen arkeen ja tukee sekä vahvistaa koko perheen hyvinvointia. Hankkeeseen palkataan yksi työntekijä. 5

6 KLVL ry:n perustehtävä Sääntöjensä mukaisesti Kuulovammaisten Lasten Vanhempien liitto ry:n perustehtävänä on kuulovammaisten lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä etujen valvominen, lasten ja nuorten kielen ja kommunikaation, opetus- ja kuntouttamistoiminnan edistäminen ja viittomakielen aseman parantaminen sekä jäsentensä valtakunnallisena keskusjärjestönä toimiminen. KLVL ry:n ydintoimintaa on vertaistuki. Liitto on olemassa perheiden tukemista ja vertaistuen antamista varten. Yhtä tärkeää on perheiden hyväksi tehtävä edunvalvontatyö. Edunvalvonnan kautta mahdollistuvat pysyvän tason laaja-alaiset muutokset ja kuulovammasektorin kehittämistyö. Hallinto KLVL ry:n ylintä päätäntävaltaa käyttää kaksi kertaa vuodessa kokoontuva liittokokous, joka valitsee liitolle sen toimintaa valvovan liittohallituksen. Liittohallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään kahdeksan ja enintään viisitoista muuta jäsentä sekä enintään sama määrä varajäseniä. Syysliittokokous vahvistaa kokousedustajien ehdotusten pohjalta hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärän. Jäsenyhdistykset ja jäsenistö KLVL ry:n varsinaisia jäseniä ovat jäsenyhdistykset. Liittoon kuuluu 15 ympäri maata sijaitsevaa jäsenyhdistystä, joihin kuuluu yhteensä n.900 perhettä. Henkilöjäseninä tämän arvioidaan olevan noin henkilöä. Yhdistykset ovat nimeltään Kuulovammaisten Lasten tuki ry kunkin alueen mukaisesti. Yksi yhdistyksistä on ruotsinkielinen, Döva och hörselskadade barns stödförening rf (DHBS). Liittohallitus pitää jäsenluetteloa, johon merkitään jäsenyhdistysten varsinaiset jäsenet. Keskusjärjestö toimii jäsenyhdistystensä välisenä yhdyssiteenä sekä ohjaa ja tukee jäsenyhdistystensä toimintaa. Liitteenä lista jäsenistöstä. 6

7 1. Perusjärjestötyö 1.1 Jäsenistön suorat tukipalvelut ja jäsenistön osallistaminen Vertaistyö, kuulovammaisten lasten ja nuorten osallistamisen vahvistaminen sekä koko perheen voimaannuttaminen toimivat KLVL ry:n tarjoaman kurssi- ja leiritoiminnan kantavana perustehtävänä. KLVL ry järjestää vuosittain lasten- ja nuorten leirejä kuulovammaisille lapsille ja nuorille ja heidän sisaruksilleen. Vertaisperhekurssien tavoitteena on koko perheen voimavarojen tukeminen. Kurssien ja leirien toteuttamisessa noudatetaan alueellisen tasavertaisuuden periaatetta ja laaja-alaista kohderyhmäajattelua. Kursseja tarjotaan mahdollisimman kattavasti eri kuulovammaja ikäryhmille. Sekä koko perheen vertaisperhekursseille, että lasten- ja nuorten leireille osallistuvista lapsista osalla on kuulovamman lisäksi muita haasteita. Tämä otetaan huomioon ohjaajaresursseissa ja ohjelman laadinnassa. Kurssi- ja leiritoiminnan rakenteiden kehittämiseksi jatketaan prosessikuvausten ja työtapojen sekä toimintakäytäntöjen kehittämistä. Kurssi- ja leiritoiminnassa päästään tätä kautta keskittymään entistä enemmän sisällön kehittämiseen. Tähän kehitystyöhön etsitään soveltuvia yhteistyökumppaneita. Kurssi - ja leiritoiminnassa pyritään kehittämään ennakkosuunnittelua ja luomaan pidemmän tähtäimen tavoitteita ja painopistealueita. Yhteistyöfoorumeille pyritään viemään alueellisen tasa-arvon toteutumiseen tähtäävää linjaa. Lisäksi paikallisyhdistyksiä pyritään aktivoimaan ja osallistamaan leiri- ja kurssitoiminnan suunnitteluun, arviointiin ja toteutukseen entistä vahvemmin. Muutokset Kuuloliiton kurssi- ja leiritarjonnassa pyritään huomioimaan KLVL ry:n vertaistoiminnassa siten, että vähentynyt nuorten ja lasten toiminta huomioidaan lisääntyneenä tarjontana KLVL ry:ssä. 7

8 KLVL ry jatkaa nykyteknologian hyödyntämistä jäsenistön osallistamisessa yhteisiin tapahtumiin. Liitto pyrkii kehittämään edelleen kuntoutusohjaajien ja sairaaloiden kanssa tehtävää yhteistyötä. Toimintansa kohdentamiseksi tehdään edelleen eri toimijoille suunnattuja kyselyitä ja tarvekartoituksia. Vertaisperhekursseilla ja lasten ja nuorten leireillä toimivien ohjaajien koulutusta ja ohjaamista pyritään kehittämään vuonna 2014 ja otetaan ohjaajien kouluttamisen yhteiset tavoitteet yhdeksi teemaksi vuoden 2014 yhteistyössä muiden kuuloalan liittojen kanssa. Ohjaajien koulutus, laatukäsikirjan tuottaminen ja web -pohjaisen seurantamenetelmän käyttöön otto ovat tavoitteita vuodelle Ohjaajista suuri osa on itse kuulovammaisia nuoria tai muun muassa sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita ja ohjauskokemus leireillä ja kursseilla on heille arvokasta työkokemusta. Vertaisperhekurssien sisällön osalta kehitetään menetelmiä, joilla kursseista saadaan edelleen kehittämiseen tarvittavaa palautetta. Menetelmät voivat perustua erilaisiin web-pohjaisiin tiedonhankintasovelluksiin. Edelleen kehittämistyöhön liittyy kurssi- ja leiritoiminnan tavoitteiden seurannan ja arvioinnin luominen. Vertaisperhekursseja järjestetään kiinteässä yhteistyössä alueellisten jäsenjärjestöjen kanssa ja tätä kautta saadaan käyttöön alueellisten toimijoiden asiantuntijuus. Vertaisperhekurssien suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa vertaistyökoordinaattori. Vertaisperhekurssit rahoitetaan RAY:n kohdennetun Ak-avustuksen kautta. Leiritoiminnan toteutus katetaan RAY:n Ay-yleisavustuksesta. 8

9 1.2. Lasten ja nuorten leirit (Ay) KLVL ry järjestää vuosittain lasten- ja nuorten leirejä kuulovammaisille lapsille ja nuorille ja heidän sisaruksilleen. Leirien teemoissa ja kohderyhmissä noudatetaan KLVL ry:n linjauksia ja perustehtävää kuulovammaperheiden ja -lasten tukijärjestönä. Leiritoiminnan osuus yleistoiminnan kuluista Helmikuu 1. Lasten- ja nuortenleiri Kohderyhmä: 8-14 vuotiaat kuulovammaiset ja viittomakieliset lapset ja nuoret sisaruksineen Tavoite: mahdollistaa vertaiskokemusten vaihtoa ja ystävyyssuhteiden solmimista. Paikka ja aika: Kisakallion urheiluopisto, Lohja Yhteistyökumppanit: KLVL ja Kuurojen Liiton nuorisotyö Teema: liikunnallinen hiihtolomaleiri Arviointi ja seuranta: järjestöjen työntekijöiden suunnittelu- ja arviointitapaamiset ennen ja jälkeen leirin, kirjallinen palaute lapsilta ja vanhemmilta leirin jälkeen Kesäkuu 2. Lasten- ja nuortenleiri Kohderyhmä: 7-12 vuotiaat kuulovammaiset lapset ja nuoret Tavoite: vertaisseuran kautta mahdollisuus kuulovammaisen lapsen ja nuoren identiteetin kehittymiseen ja erilaisuuden kokemusten käsittelemiseen. Aika ja paikka: Lehtimäen erityiskansanopisto Yhteistyökumppanit: toteutetaan yksin Teema: omanlainen minä! taide/tanssi/teatteri Arviointi ja seuranta: leirin päättyessä leiriläisten palautteiden kerääminen, leiriläisiltä ja vanhemmilta palautteiden kerääminen leirin jälkeen 9

10 Elokuu 3. Nuortenleiri Kohderyhmä: huonokuuloiset ja viittomakieliset vuotiaat nuoret Tavoite: liikunnallisten lajien ja yhdessäolon kautta ystävyyssuhteiden solmiminen Paikka ja aika: Solvallan Opisto, Espoo Yhteistyökumppanit: Kuurojen Liitto, Kuuloliitto, LapCI ry, KLVL, Kuurojen Palvelusäätiö Teema: KANTO elämysleiri Arviointi ja seuranta: kirjallisten palautteiden kerääminen leirin päätteeksi Nuorten yhteistyöleirin on tarkoitus jatkua tulevaisuudessa. V leiri järjestetään mahdollisuuksien mukaan Pohjois-Suomessa Vertaisperhekurssit (Ak3) Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry (KLVL ry) järjestää vertaisperhekursseja kuulovammaisten lasten perheille eri puolilla Suomea. Kurssit ovat tarkoitetut koko perheelle. Aikuisille ja lapsille on kursseilla omat ohjelmansa. Osallistuminen ei edellytä jäsenyyttä KLVL ry:ssä. Vertaisperhekurssien kulujen osuus (Ak) kokonaiskuluista (Ay, Ci x 2) 10

11 Maaliskuu 1. Vertaisperhekurssi Kohderyhmä: viittomakieltä opiskelevat kouluikäisten kuulovammaisten lasten perheet Tavoite: lisätä viittomakielisten ja viittomakieltä käyttävien kuulovammaisten lasten perheiden tietoa murrosiän tuomista haasteista. Lasten kaksikielisen (suomi-viittomakieli) identiteetin tukeminen ja vertaistuen mahdollistaminen koko perheelle. Paikka ja aika: , Korpilahti, Alkio-opisto Yhteistyökumppanit: KLVL ja Kuurojen Palvelusäätiön Junioriohjelma Teema: Viittomakieltä ja vertaistukea. Kohti murrosikää! Arviointi ja seuranta: järjestöjen työntekijöiden suunnittelu- ja arviointipalaverit kurssia ennen ja sen jälkeen. Kirjallinen palaute osallistujilta. Huhtikuu 2. Vertaisperhekurssi Kohderyhmä: kuulovamma plus lasten perheet, joiden lapsella on kuulovamman lisäksi muita haasteita. Tavoite: Paikka ja aika: Kokkola, huhtikuu aika muuttunut keväälle, oli aiemmin syyskuussa. Yhteistyökumppanit: Vamlas, tiedotuksellinen ja sisällön rakentamisen yhteistyö Teema: vanhempien voimaantuminen ja jaksaminen arjessa, erilaisuuden kohtaaminen Arviointi ja seuranta: kirjallisten palautteiden kerääminen leirin päätteeksi 11

12 Toukokuu 3. Vertaisperhekurssi (Vertaisperheviikonloppu) Kohderyhmä: mikrotialasten ja mikrotiaoireyhtymän lasten perheille Tavoite: Uutta asiantuntijatietoa ja voimauttavaa vertaistukea Paikka ja aika: Helsinki, Valkea Talo, kuntoutuskoti Auris, toukokuun alku 2014, to-su Yhteistyökumppanit: KLVL, Kuuloliiton Harvinaiset-toiminta, Kuuloavain-projekti (KLVL ja LapCi ry) Arviointi ja seuranta: Järjestöjen työntekijöiden suunnittelu- ja arviointitapaamiset ennen ja jälkeen leirin, kirjallinen palaute lapsilta ja vanhemmilta kurssin jälkeen 4. Vertaisperhekurssi Kohderyhmä: Ensitietokurssi. Tavoite: Paikka ja aika: Alastaro, Kanniston kotieläintila, Yhteistyökumppanit: LapCI ry Teema: Arviointi ja seuranta: Lokakuu 5. Vertaisperhekurssi Kohderyhmä: kuulovammaisten/huonokuuloisten/kuurojen lasten isät lapsineen kotikielestä riippumatta. Viittomakielen tulkkaus. Tavoite: yhteistyö: KLVL ja Kuurojen Liitto Paikka ja aika: Hämeenlinna Yhteistyökumppanit: Kuurojen Liitto Teema: Kyllä isä osaa! isä-lapsikurssi Arviointi ja seuranta: kirjallisten palautteiden kerääminen leirin päätteeksi 12

13 Marraskuu 6. vertaisperhekurssi Kemi Kohderyhmä: pohjoisen Suomen kuulovammaisten lasten perheet Tavoite: Pohjois-Suomen alueen kuulovammaisten lasten perheiden tukeminen Paikka ja aika: Kemi, marraskuu Yhteistyökumppanit: toteutetaan omana toimintana Teema: koulu, päiväkoti hyvä yhteistyö Arviointi ja seuranta: kirjallisten palautteiden kerääminen vertaisperhekurssin päätteeksi Syksy vertaisperhekurssi Kohderyhmä: ruotsinkieliset kuulovammaisten lasten perheet, DHBS järjestämä Tavoite: Yhteistyö: toteutetaan omana toimintana Teema: Arviointi ja seuranta: Lisäksi yhteistyössä toteutettava: Suomen Kuurojen Urheiluseuran SKUL ry:n viikonloppu nuorille tammikuussa 2014 Kohderyhmä: vuotiaat huonokuuloiset ja viittomakieliset nuoret KLVL yhden työntekijän palkka Paikka ja aika: Laskettelumatka Tahkon laskettelukeskukseen, Nilsiään, Yhteistyössä SKUL, Kuurojen Liitto, Kuuloliitto; KLVL, LapCI ry Lisäksi vuonna 2014 pyritään etsimään rahoitus, jotta liiton kesäpäiväperinne voitaisiin elvyttää vuodesta 2015 alkaen. 13

14 1.4 Viestintä olennaisena osana edunvalvontaa ja jäsenistöpalveluja KLVL ry:n viestintä perustuu liiton strategisiin linjauksiin ja vahvistaa siinä määriteltyjä edunvalvonnan tärkeimpiä painopisteitä. Liitolle laaditaan strategiaan perustuva viestinnän vuosisuunnitelma, joka tukee liiton edunvalvonta- ja verkostotyötä. Liitto panostaa ennen muuta sähköisen viestinnän ja sosiaalisen median hyväksikäyttöön toiminnan suunnittelussa, kehittämisessä, suorana palautekanavana sekä arvioinnin tukena. Liiton kokonaisviestintää kehitetään vuoropuhelussa ja dialogisessa yhteistyössä järjestön kohderyhmän kanssa. Lisäksi viestinnässä pyritään tiiviiseen yhteistyöhön Valkean talon muiden järjestöjen ja niiden viestinnästä vastaavien kanssa. Viestintävastaava kehittää sähköisen viestinnän malleja ja toimii kuulovammaperheiden edunvalvonnan kärkenä Liiton kokonaisviestinnästä ja sen toteuttamisesta sekä printtiettä sähköisessä mediassa huolehtii erityisesti verkkoviestintään perehtynyt viestintävastaava yhdessä liiton toiminnanjohtajan kanssa. Viestintävastaava vie eteenpäin Kuuloavain-hankkeen kautta sovellettuja ja kokeiltuja sähköisen median malleja ja yhteistyömuotoja ja omalta osaltaan varmistaa Kuuloavain.fiportaalissa kehitettyjen toimintamallien edelleen kehittymisestä KLVL ry:ssä hankkeen jälkeen. Viestintävastaava työskentelee ensimmäisenä vuotenaan 60 %:sti liiton yleisavustuksella liiton kokonaisviestijänä. Viestintävastaava siirtyy kokoaikaiseksi KLVL ry:n viestintävastaavaksi hankkeen päättymisen jälkeen v Viestintävastaava kehittää edelleen toimintamuotoja, joilla jäsenistön tavoitettavuus lisääntyy ja toiminnan läpinäkyvyys sekä vastavuoroisuus on mahdollista toteutua nykyistä paremmin. Jäsenistölle tämä tarkoittaa parempia ja tarkoituksenmukaisempia palveluita sekä tehokasta ja vaikuttavaa edunvalvontaa kansallisella tasolla. 14

15 Nappi-lehti avaa taustoja ja antaa vertaismalleja Kuulovammaisten lasten perheille suunnatun Nappi-lehden linjaukset vahvistavat osaltaan liiton kokonaisviestinnän ja edunvalvonnan tavoitteita. Nappi-lehti avaa perheiden arkea ja todellisuutta ja toimii vertaistuen kanavana, lehden rinnalla viestintää kehitetään sähköisellä puolella. Lehden teemoja avataan liiton web-sivujen ja sosiaalisen median kautta yhä laajemmalle yleisölle. Lisäksi Kuuloavain-hankkeen kanssa kehitetään yhä parempia järjestöviestinnän muotoja, joiden kautta voidaan tavoittaa kohderyhmää mahdollisimman laajasti ja käydä interaktiivista sekä monensuuntaista vuoropuhelua kuulovammaisten lasten ja heidän perheidensä kanssa heitä koskettavista asioista. Nappi-lehden artikkelit avaavat syvemmältä kuulovammaisten lasten perheiden arkea ja taustoittavat muissa medioissa käytävää ajankohtaista keskustelua. Nappi-lehden taitosta vastaa Tapio Lipasti ja lehti painetaan Miktor Oy:ssä. Lehden ilmoitusmyynnistä vastaa Liisa Tirkkonen. 1.5 Edunvalvonta ja verkostoituminen Liitto toteuttaa jäsenistönsä muuta edunvalvontaa ja yhteistyötä vakiintuneiden yhteistyökumppaneiden kanssa, samalla se pyrkii aktivoitumaan yhä laajemman verkoston kanssa. Tärkeimpinä kumppaneina toimivat Valkeassa talossa toimivat lähiliitot, joiden kanssa tehtävää yhteistyötä kehitetään voimakkaasti eri toiminnan tasoilla. 15

16 Yhteistyö muiden liittojen kanssa näkyy konkreettisimmin jäsenjärjestöille yhteisten vertaisperhekurssien sekä muiden yhteisten kehittämisfoorumien kautta. Liitto tekee tiivistä yhteistyötä LapCI ry: n kanssa Kuuloavain hankkeen kautta. Verkostotyö perustuu strategisiin linjauksiin ja noudattaa liiton strategisia tavoitteita. KLVL ry:n tärkeimmät yhteistyöverkostot vuonna 2014 ovat: YTRY - päävastuullisena toiminnanjohtaja, varalla puheenjohtaja Ensitietoverkosto - päävastuullisena Kuulovain- hankkeen projektisuunnittelija, toiminnanjohtaja varalla TTYR ( tulkkitoiminnan yhteistyöryhmä) - päävastuullisena toiminnanjohtaja, varalla puheenjohtaja Kuuloliiton kuntoutusasioiden neuvottelukunta - päävastuullisena toiminnanjohtaja, varalla puheenjohtaja Satakieliohjelman ohjausryhmä - päävastuullisena puheenjohtaja, varalla toiminnanjohtaja Kuuloliiton yhdenvertaisuus ja osallisuus hankeyhteistyö - päävastuullisena toiminnanjohtaja, varalla puheenjohtaja Muiden aistivammaliittojen lisäksi KLVL ry toimii tiiviissä yhteistyössä mm.seuraavien toimijoiden kanssa: Lapsiasiainvaltuutetun toimisto LSKL Allianssi SOSTE Kuluttajaparlamentti Humakin viittomakieliasian neuvottelukunta Suomen Vanhempainliitto Liiton toiminnanjohtaja osallistuu aistivammasektorin toiminnanjohtajien yhteisiin työkokouksiin, joissa jaetaan ajatuksia aistivammatyön ajankohtaisista haasteista sekä pohditaan tulevaisuuden yhteisiä linjauksia organisaatiotasolla. Kokoukset 16

17 toimivat myös yhteisenä työnohjauksellisena keskustelufoorumina aistivammasektorin toiminnanjohtajille. Liiton toiminnanjohtaja ja muut aistivammaliittojen toiminnanjohtajat isännöivät elokuussa järjestettäviä Elovalkeat - verkostopäiviä Valkeassa Talossa. Näiden lisäksi liitto osallistuu ajankohtaisiin vuoden aikana esille tuleviin verkostotapaamisiin ja erilaisiin muihin yhteistyömuotoihin. Liitto seuraa vuoden aikana ainakin seuraavia edunvalvontaan liittyviä aihealueita: Perusopetuksen opetussuunnitelman uudistaminen ja jalkauttaminen kouluissa Tulkkipalvelujen saanti Kaksikielisyys rikkautena ja perhekohtaisena valintana Ensitiedon kehittäminen Vammaispalvelulaki ja sen soveltaminen kuulovammasektorilla 2.asteen koulutuksen ja lisäopetuksen edistyminen Kuulovammaisen lapsen kasvun ja kehityksen suositusten valmistelutyö 1.6 Oman toiminnan ja työn suunnittelu ja kehittäminen sekä yhteisen verkoston vahvistaminen Oman toiminnan jatkuva kehittäminen ja oman työn reflektointi ovat ensiarvoisen tärkeitä koko KLVL ry:n kehittämistyölle ja sen toiminnan vaikuttavuuden kasvulle. KLVL ry haluaa kehittää osaamistaan yksilö-, yhteisö- sekä ja organisaatiotasolla. Liitossa selkiytetään ja kirkastetaan vuoden aikana alueellisten jäsenjärjestöjen ja liiton erilaisia perustehtäviä ja roolia yhteisellä toimintakentällä. Lisäksi vahvistetaan alueellisen ja liittotason toisistaan poikkeavia toiminnan profiileja yhteisessä työssä ja edunvalvonnassa. Liitto kehittää yhteisiä viestinnän muotoja alueellisten toimijoiden kanssa ja tätä kautta vahvistaa tiedonkulkua ja toiminnan ohjausta alueellisesta toiminnasta kansalliseen toimintaan ja päinvastoin. 17

18 Strategian kautta operatiivisen toiminnan vahvistamiseen Liiton pitkän tähtäimen suunnitelman strategiset linjaukset tukevat lyhyen tähtäimen operatiivista toimintaa ja antavat KLVL ry:n toiminnalle jäntevyyttä sekä mahdollistavat liiton organisaatiotason kehittymisen. Organisaatio-osaaminen on rakenteita ja järjestelmiä, jotka jäävät organisaatioon, vaikka väki vaihtuisikin. Se on osaamista joka jää organisaatioon sen jälkeen kun henkilökunta on lopettanut työpäivänsä toimintaa ohjaavat ajattelumallit ja käsitykset (organisaatiokulttuuri) rakenne, järjestelmät kohderyhmäsuhteet Organisaatiotasolla jatketaan rakenteiden ja prosessien uudistamistyötä. Uuden tilitoimiston kautta pyritään vahvistamaan yleistä talouden seurantaa ja suunnittelua. Liitto kehittää myös yhteisöllistä ja yksilötason osaamista Yhteisöllinen osaaminen on työtapoja, työmenetelmiä ja työyhteisön yhteistä työskentelyä tavoitteiden suuntaisesti, jolloin yhdessä tehty työpanos on enemmän kuin osiensa summa. Tähän liittyy mm. yhteinen identiteetti, motivaatio ja sitoutuminen yhteiset tavoitteet ja ideat työntekijöiden väliset suhteet yhteinen tiedon jakaminen ja toisilta oppiminen Yksilöosaaminen on ammattitaidon kehittämistä eri ammattitaidon osa-alueiden sisällä. Tällaisia ammattitaidon osa-alueita ovat mm substanssi/ omaisosaaminen, menetelmäosaaminen toimintaympäristön tuntemus yleiset työelämävalmiudet, mm. yhteistyötaidot, vuorovaikutus- ja viestintätaidot, ongelmanratkaisutaidot 18

19 Yhteisötason kehittämiseksi ja varmistaakseen myös yksilötason työn laadun kehittymisen liitto tarjoaa työntekijöille useita yhteisiä foorumeita vuodessa työn ja ammatillisen vuorovaikutuksen ja osaamisen kehittämiseen. Henkilökunta osallistuu vuoden aikana kahteen henkilöstölle suunnattuun yhteiseen toiminnan kehittämispäivään. Tämän lisäksi kaikilla on mahdollisuus kehittää osaamistaan ja kirkastaa työnsä tavoitteita kerran vuodessa pidettävissä tulos- ja kehityskeskusteluissa. Näiden lisäksi yhteisen työn suunnittelun foorumina on kerran vuodessa pidettävä hallituksen ja työntekijöiden yhteinen toiminnan suunnittelupäivä. Edelleen työtä seurataan ja kehitetään joka päivä työntekijöiden ja lähiesimiehen yhteisissä face to face -keskusteluissa. Hallinnon tasolla pyritään tehostamaan eri toimikuntien työskentelyä. KLVL ry vahvistaa omaa osaamistaan myös verkostojen kautta. Verkostossa tehtävä yhteistyö lisää siinä toimivien organisaatioiden omaa ja yhteistä osaamispääomaa ja vahvistaa verkostossa toimivien ammatillista kompetenssia. KLVL ry on ottanut vahvan verkoston kutojan ja kehittäjän roolin kuulovammakentällä. Liiton aloitteesta Valkean talon järjestöjen eri toimintasektoreiden työntekijät, kuten esim. viestinnän ja vertaistukityön työntekijät, kokoontuvat säännöllisesti yhteen kehittämään toimintaansa ja avaamaan yhteistä keskustelua heidän työtään koskettavista kuulovammasektorin ajankohtaisista asioista. Tämä vahva verkonkutojan rooli jatkuu tuoden merkittävää lisäarvoa perheiden tukemiseksi tehtävään työhön. Verkosto-osaaminen tarkoittaa yhteistyökumppaneiden etsimistä sekä yhteistyön käynnistämistä, ylläpitämistä ja kehittämistä. Tähän liittyy Avoin tiedon jakaminen Täydentävien kompetenssien hakeminen Oman osaamisen integrointi muiden osaamiseen Oman perustehtävän ja kohderyhmän tarpeiden tunnistaminen ja kirkastaminen ja sen niveltäminen muiden toimijoiden kanssa tehtävään yhteistyöhön KLVL ry tuo yhteiseen työhön suoran kontaktipinnan ruohonjuuritasolle ja tarjoaa muille kuulovammajärjestöille ikkunan kuulovammaisten lasten ja heidän perheidensä arkeen. KLVL ry:n roolina yhteisellä kentällä on toimia kuulovammaperheiden ja 19

20 ennen muuta lasten arjen ja ruohonjuuritason tiedon ja kokemusten välittäjänä. Järjestötyön kannalta on olennaista saada kuulovammasektorilla tehtävä työ vastaamaan mahdollisimman hyvin arjen todellisia tarpeita. Liitto pystyy tarjoamaan muille järjestöille niiden työn kehittämiseen tarvittavaa tietoutta perheiden ja lasten arjen näkökulmasta tarkasteltuna. KLVL ry:n toiminnan kehittämisen tavoitteet ja rakenteet - päätöksenteosta toteutukseen ja tulokselliseen toimintaan Alueellisen ja kansallisen toiminnan roolien ja tehtävien kirkastaminen ja erottaminen Yhteistyön ja viestinnän vahvistaminen alueellisen ja kansallisen työn välillä Hallituksen ja työyhteisön muiden jäsenien roolin avaaminen ja kirkastaminen Työskentelytapojen kehittäminen Päätöksenteon ja toteutuksen prosessien kehittäminen Hallituksen johtamistehtävän kehittäminen Osaamisen kehittämisen tukeminen Operatiivinen taso työn kehittäminen Työprosessien kehittäminen Työn tavoitteellisuuden ja arvioinnin kehittäminen Työn tuloksellisuuden parantaminen Osaamisen kehittämisen tukeminen Työnkuvien kirkastamisen jatkaminen KLVL ry:n kokonaistoiminnan kehittyminen KLVL ry:n oman profiilin ja perustehtävän vahvistuminen kolmannella sektorilla Toiminnan kehittyminen ja vahvistuminen Resurssien oikein kohdentuminen Toiminnan tehostuminen ja vaikuttavuuden kasvu edunvalvonnassa Vaikutus ja tulos Kuulovammaisten perheiden osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien kasvattaminen yhteiskunnan eri tasoilla. Vertaistukimuotojen avulla saavutettu kuulovammaisten lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä voimaantumisen vahvistaminen 20

21 1.7 Jäsenyhdistysten tukeminen ja hallinto Jäsenyhdistykset saavat keskustoimiston tukea tiedottamisessa, jäsenrekisterin ylläpidossa sekä edunvalvonnassa. Jokaisella yhdistyksellä on ainakin puheenjohtaja, sihteeri sekä jäsenrekisterin ylläpitäjä, ehkä myös taloudenhoitaja. Jäsenyhdistykset toimivat eri tavoin eri paikoissa. Vertaistyökoordinaattori rakentaa vertaisperhekurssit aina yhteistyössä sen alueen yhdistyksen kanssa, jonne kurssi viedään. Liitossa toteutettiin 2013 kaksi jäsenkyselyä, joista toinen kysely suunnattiin KLVL ry:n jäsenjärjestöille ja toinen jäsenjärjestöjen henkilöjäsenille sekä yksittäisille perheille. Jäsenkyselyjen avulla kartoitettiin kunkin alueellisen jäsenjärjestön tilannetta ja toimintaympäristöä sekä haettiin toiminnan suunnittelun ja toteutuksen tueksi jäsenistön esiin nostamia aiheita. Vuoden aikana hyödynnetään kyselyiden avulla saatuja tuloksia. KLVL ry:n sääntömääräisiä liittokokouksia pidetään kaksi. Keväällä liittokokous ottaa kantaa edellisen vuoden tilinpäätösasiakirjoihin sekä hyväksyy edellisen vuoden toimintakertomuksen. Syksyn liittokokous hyväksyy seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä valitsee hallituksen seuraavalle vuodelle. Kevätliittokokouksen yhteydessä järjestetään vuosittain liittohallinnon kehittämispäivä. Päivän tavoitteena on vahvistaa ja kehittää liittohallinnon työtä ja tarjota edustajille työkaluja ja näkökulmia KLVL ry:n johtamiseen. Syys ja kevätliittokokouksen yhteydessä tarjotaan jäsenistölle mahdollisuus yhteiseen perheille tarkoitettuun voimavarapäivään. Lisäksi liitto juhlii 50-vuotisjuhliaan kevätliittokokouksen yhteydessä Liittokokoukset 2014: Huhti-toukokuussa liiton kevätliittokokous ja 50 vuotisjuhlat sekä historiikin julkistus, Helsinki Loka-marraskuussa syysliittokokous ja perheen yhteinen voimavarapäivä, Pori 21

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry Sisällys 1. YLEISTÄ... 1-1 2. PAINOPISTEALUEET... 2-1 2.1 Toiminnan kehittäminen... 2-1 2.2 Positiivisen ensitiedon jakaminen... 2-2

Lisätiedot

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Elävä ja muuttuva liitto Yhteishankkeella voimaa viestintään Liitto eilen, tänään ja huomenna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lisätiedot

Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset

Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 2. JÄRJESTÖTYÖ JA HALLINTO 2.1. Liittokokoukset, hallitus ja työryhmät 2.2. Henkilöstö 2.3. Toimitilat

Lisätiedot

PESÄPUU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

PESÄPUU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 PESÄPUU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO MISSIO... 4 VISIO... 4 YLEISTÄ... 4 LAPSEN JA NUOREN OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN... 7 Lapsilähtöiset työskentelymallit osallisuuden ja lapsen edun toteuttamiseksi...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 18.9.2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 EHYT ry:n

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2014. Liittokokous 25.5.2013

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2014. Liittokokous 25.5.2013 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Toimintasuunnitelma 2014 Liittokokous 25.5.2013 1 Toimintasuunnitelma 2014 Kehitysvammaisten Tukiliitto Esitys Liittokokous 25.5.2013 YLEISTÄ VUODESTA 2014 - UUDISTUVA JÄRJESTÖ

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 FinFami Etelä-Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto@finfamiep.fi www.finfamiep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Hetki unelmaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Vuosikertomus 2012. Hetki unelmaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Vuosikertomus 2012 Hetki unelmaa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Kansi: Hetki unelmaa -muotokuvanäyttely tuli avautui ensimmäisen kerran Porvoossa syyskuussa 2012. Nina Kautonen toteuttaa unelmaansa avustajan

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017

Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017 Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto.omaiset@netikka.fi www.omaisetep.fi 2

Lisätiedot

MURKKUNEUVOLA. Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015

MURKKUNEUVOLA. Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015 MURKKUNEUVOLA Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. TAUSTA JA TARVE 4 2.1. Nuoruusikä elämänvaiheena ja vanhemmuuden haasteet 4 2.2. Nuorten hyvinvointi Varsinais-Suomessa

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma 2012. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma 2012. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 Pasilan puistotie 7 00240

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013 Adoptioperheet ry, Adoptivfamiljer rf tukee toiminnallaan adoptioprosessin eri vaiheissa olevia perheitä vertaistuella,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2009

TOIMINTASUUNNITELMA 2009 TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry SISÄLTÖ TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2009...3 VISIO 2010...4 PAINOPISTEALUEET 2009...4 KANSALAISTOIMINTA...4 EDUNVALVONTA JA YHTEISKUNTASUHTEET...6

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 1 Sisällys 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 4 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 5 4. TOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

Omaisen arjessa mukana Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto ry:n strategia vuosille 2007 2011

Omaisen arjessa mukana Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto ry:n strategia vuosille 2007 2011 Omaisen arjessa mukana Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto ry:n strategia vuosille 2007 2011 Sisällysluettelo Johdanto...4 Strategiatyöskentelyyn osallistujat...5 Katsaus historiaan ja nykyiseen

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015 TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015 KÄPY Lapsikuolemaperheet ry Pyhäjärvenkatu 5B, 2. krs. 33200 Tampere toimisto(a)kapy.fi 045-6524395 www.kapy.fi 2/12 Sisältö YLEISTÄ KÄPY RY:N TOIMINNASTA... 3 AJANKOHTAISTA...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa 1 Suomen lasten ja nuorten säätiö Yrjönkatu 29 A 00100 Helsinki saatio@nuori.fi www.nuori.fi 2 SISÄLTÖ ALKUSANAT... 4 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS

Lisätiedot

Kansallinen Sivistysliitto ry Toimintasuunnitelmaehdotus 2014. Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi

Kansallinen Sivistysliitto ry Toimintasuunnitelmaehdotus 2014. Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2014 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET... 4 1.1 JOHDANTO JA YLEISTÄ... 4 1.2 YHTEISKUNTAPOLIITTINEN YMPÄRISTÖ... 5 1.3 KOKOOMUSYHTEISÖ

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry

Vuosikertomus 2013. Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry 1 Vuosikertomus 2013 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto.omaiset@netikka.fi www.omaisetep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus,

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 Hyväksytty valtuustossa 29.11.2014 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 II Viestinnästä voimaa 5 III Kansalaistoiminta 5 3.1. Kulttuuripalvelut

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 YAD Youth Against Drugs ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2015 YAD Youth Against Drugs ry / Keskustoimisto Lutakonaukio 3 40100 Jyväskylä yad@yad.fi puh. 040 827 6250 Toiminnanjohtaja Janne Paananen Lutakonaukio

Lisätiedot