Kuulovammaisten Lasten Vanhempien liiton säännöt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuulovammaisten Lasten Vanhempien liiton säännöt"

Transkriptio

1 1(6) Alla olevat päivitetyt säännöt ovat astuneet voimaan Kuulovammaisten Lasten Vanhempien liiton säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry, Hörselskadade Barns Föräldraförbund rf ja kotipaikka Tampere. Näissä säännöissä kutsutaan yhdistystä liitoksi. 2. Kuulovammaisilla tarkoitetaan näissä säännöissä kuuroja, huonokuuloisia, kuulomonivammaisia lapsia ja nuoria sekä lapsia ja nuoria, joille on asennettu sisäkorvaistute. 2 Tarkoitus Liiton tarkoituksena on kuulovammaisten lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä etujen valvominen, lasten ja nuorten kielen ja kommunikaation, opetus- ja kuntouttamistoiminnan edistäminen ja viittomakielen aseman parantaminen sekä jäsentensä valtakunnallisena keskusjärjestönä toimiminen. 3 Toiminnan laatu 1. Tarkoituksensa tukemiseksi liitto tekee esityksiä ja aloitteita ja antaa lausuntoja kuulovammaisia lapsia ja nuoria koskevissa asioissa. toimii jäsenyhdistystensä välisenä yhdyssiteenä sekä ohjaa ja tukee jäsenyhdistystensä toimintaa pitää yhteyttä viranomaisiin, muihin toimintapiiriinsä kuuluviin yhteisöihin ja laitoksiin samoin kuin vastaaviin ulkomaisiin järjestöihin järjestää kuulovammaisille lapsille ja heidän omaisilleen kursseja järjestää kuulovammaisille lapsille ja nuorille ja heidän sisaruksilleen kesäleirejä järjestää koulutus-, tiedotus- ja huvitilaisuuksia julkaisee omaa lehteä ja alaa koskevia painotuotteita pyrkii edistämään ja tukemaan lasten ja nuorten kielen ja kommunikaation kehittymistä ja kuulovammaisalan tutkimusta.

2 2. Toiminnan tukemiseksi liitto voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta, toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä harjoittaa kahvila-, kioski- ja kustannustoimintaa. 4 Jäsenet 1. Liiton varsinaiseksi jäseneksi voi liittohallitus hyväksyä kuulovammaisten lasten vanhempien rekisteröidyn yhdistyksen, joka hyväksyy liiton periaatteet ja sitoutuu noudattamaan liiton päättävien elinten päätöksiä. Varsinaisia jäseniä sanotaan näissä säännöissä jäsenyhdistyksiksi. 2. Kannattajajäseneksi voi liittohallitus hyväksyä yksityisen henkilön, rekisteröidyn yhdistyksen ja muun oikeustoimikelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea liiton toimintaa. 3. Kunniajäseneksi voi liittokokous liittohallituksen esityksestä kutsua yksityisen henkilön, joka huomattavalla tavalla on tukenut liiton toimintaa tai on muuten erityisen ansiokkaasti toiminut kuulovammaisten lasten ja nuorten hyväksi. 5 Jäsenluettelo 1. Liittohallitus pitää jäsenluetteloa, johon merkitään jäsenyhdistysten varsinaiset jäsenet. Liittohallituksen tulee vuosittain marraskuun aikana lähettää kullekin jäsenyhdistykselle ote luettelosta, johon on merkitty jäsenyhdistysten jäsenet osoitteineen. Kunkin jäsenyhdistyksen tulee tehdä luetteloon tarvittavat korjaukset, poistot ja lisäykset kyseisen vuoden joulukuun viimeisen päivän tilanteen mukaan ja palauttaa vahvistamansa jäsenluettelo liittohallituksen sihteerille ennen seuraavan vuoden tammikuun loppua. 2. Alkaneen kalenterivuoden jäsenmaksu ja äänimäärä liittokokouksissa lasketaan edellä mainitun jäsenluettelon mukaan. 3. Jos jäsenyhdistys laiminlyö jäsenluettelonsa vahvistamisen voi liittohallitus vahvistaa luettelon marraskuussa lähettämänsä otteen mukaiseksi. 6 Jäsenmaksut 1. Jäsenyhdistyksen on vuosittain ennen kevätliittokokousta suoritettava liitolle jäsenmaksu, jonka suuruuden syysliittokokous määrää. 2. Kannattajajäsenen on vuosittain suoritettava liitolle kannattajajäsenmaksu, jonka suuruuden syysliittokokous määrää. 3. Jäsenyhdistys tai kannattajajäsen, joka on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta, menettää sääntöjen mukaiset jäsenoikeutensa siksi kunnes maksamatta jääneet erät on suoritettu.

3 4. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua. 7 Jäsenen eroaminen ja erottaminen 1. Jäsen, joka haluaa erota liitosta, ilmoittakoon siitä kirjallisesti liittohallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti tai kirjallisesti liittokokouksen pöytäkirjaan. 2. Liittohallitus voi erottaa liitosta jäsenen, joka toimii liiton tarkoitusta vastaan tai joka on laiminlyönyt jäsenmaksunsa maksamisen tai on huomattavasti vaikeuttanut liiton toimintaa. 3. Erotetulla jäsenellä on oikeus saattaa erottamispäätös liittokokouksen tutkittavaksi jättämällä kirjallinen valitus liittohallituksen puheenjohtajalle 30 vuorokauden kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. 8 Toimielimet 1. Liiton päätösvaltaa käyttävä elin on liittokokous. 2. Toimeenpanovaltaa käyttävä elin ja yhdistyslain tarkoittama hallitus on liittohallitus. 9 Liittokokoukset 1. Sääntömääräisiä eli varsinaisia liittokokouksia ovat kevätliittokokous ja syysliittokokous. 2. Ylimääräinen liittokokous pidetään, jos liittohallitus tai liittokokous niin päättää tai jos vähintään 1/10 liiton äänioikeutetuista jäsenistä sitä esittämänsä asian käsittelyä varten kirjallisesti liittohallitukselta pyytää. Ylimääräinen liittokokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa siitä kun kirjallinen vaatimus kokouksen pitämiseksi on esitetty. 3. Liittokokouksen tarkemman ajan määrää liittohallitus, joka myös kutsuu kokoukset koolle. Kokouskutsu on julkaistava liiton jäsenlehdessä ja lisäksi lähetettävä kirjallisena jäsenyhdistyksille viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kokousta. 10 Äänivaltaisuus ja päätöksenteko liittokokouksessa 1. Liittokokouksessa on kullakin jäsenyhdistyksellä yksi ääni kutakin alkavaa viittä varsinaista jäsentään kohti. 2. Kokousedustajiksi voi jäsenyhdistys valtuuttaa vain omia jäseniään. Liittohallituksen jäsen tai liiton toimihenkilö ei voi toimia kokousedustajana. 3. Kannattaja- ja kunniajäsenillä on liittokokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. 4. Liittokokouksessa päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan

4 vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 11 Kevätliittokokous 1. Kevätliittokokous pidetään huhti- toukokuussa. 2. Mikäli liiton jäsen haluaa saada jonkin asian kevätliittokokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava liittohallitukselle 30 vrk ennen kokousta. 3. Kevätliittokokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaus 2. Todetaan läsnäolevat ja heidän äänioikeutensa 3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 6. Esitetään tilinpäätös, liittohallituksen toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä liittohallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille 8. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä seuraavan kevätliittokokouksen lopussa päättyväksi toimikaudeksi 9. Käsitellään liiton toiminnan tavoitteita 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 11. Käsitellään muut esille tulevat asiat 12. Kokouksen päättäminen 12 Syysliittokokous 1. Syysliittokokous pidetään loka- marraskuussa. 2. Mikäli jäsen haluaa saada jonkin asian syysliittokokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava liittohallitukselle 30 vrk ennen kokousta. 3. Syysliittokokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaus 2. Todetaan läsnäolevat ja heidän äänioikeutensa 3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 6. Valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi liittohallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan liiton puheenjohtajaksi

5 7. Valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi liittohallituksen varapuheenjohtaja, jota kutsutaan liiton varapuheenjohtajaksi 8. Valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi vähintään kahdeksan (8) ja enintään viisitoista (15) liittohallituksen muuta varsinaista jäsentä ja enintään sama määrä varajäseniä kuin varsinaisia jäseniä sekä vahvistetaan samalla liittohallituksen jäsenmäärä 9. Hyväksytään seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma 10. Määrätään liittohallituksen ja sen asettamien valio- ja toimikuntien palkkiot seuraavaksi kalenterivuodeksi 11. Määrätään varsinaisten jäsenten jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi 12. Hyväksytään liiton tulo- ja menoarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi 13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 14. Käsitellään muut esille tulevat asiat 15. Kokouksen päättäminen 13 Liittohallitus 1. Liittohallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään kahdeksan (8) ja enintään viisitoista (15) muuta varsinaista jäsentä sekä enintään sama määrä varajäseniä kuin varsinaisia jäseniä. Syysliittokokous vahvistaa hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärän. 2. Liittohallituksen jäsenistä tulee vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) olla kuulovammaisten lasten tai nuorten vanhempia, holhoojia tai muita lähiomaisia. 3. Liittohallitus voi asettaa avukseen asioita valmistelemaan ja juoksevia asioita hoitamaan keskuudestaan työvaliokunnan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan toimikuntia. 4. Liittohallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Kutsu on lähetettävä liittohallituksen jäsenille viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. 5. Liittohallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet (1/2) muista jäsenistä on läsnä. 6. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa kokouksen päätökseksi tulee puheenjohtajan mielipide. 14 Liittohallituksen tehtävät Liittohallituksen tehtävänä on muun muassa: 1. Valmistella liittokokouksissa käsiteltävät asiat 2. Panna toimeen liittokokouksen päätökset

6 3. Johtaa liiton toimintaa liittokokousten päätösten mukaisesti 4. Huolehtia varojen hankinnasta ja taloudenhoidosta sekä kirjanpidosta 5. Pitää yhteyttä jäseniin sekä auttaa jäsenyhdistyksiä neuvoilla ja ohjeilla 6. Ottaa ja vapauttaa liittohallituksen sihteeri, jota voi kutsua myös pääsihteeriksi tai toiminnanjohtajaksi, sen mukaan kuin liittohallitus päättää sekä varainhoitaja ja muut toimihenkilöt 7. Sopia toimihenkilöiden kanssa heidän palkkauksestaan ja muista työehdoista 8. Laatia tarvittavat johto-, ohje-, matkustus- ja taloussäännöt 15 Liiton nimen kirjoittaminen Liiton nimen kirjoittavat liittohallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi heistä yhdessä liittohallituksen sihteerin, varainhoitajan tai muun liittohallituksen määräämän henkilön kanssa. 16 Tilit Liiton tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on laadittava viimeistään helmikuun loppuun mennessä. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja liittohallituksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kevätliittokokousta. Tilintarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa liittohallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätliittokokousta. 17 Sääntöjen muuttaminen ja liiton purkaminen 1. Päätös sääntöjen muuttamisesta ja liiton purkamisesta on tehtävä liittokokouksessa vähintään 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä. 2. Liiton purkautuessa käytetään liiton varat sääntöjen pykälän 2 mukaiseen tarkoitukseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Liiton tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Aikuisneurologinen Fysioterapiayhdistys

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Helsingin Melojat ry on aatteellinen melontaseura, jonka tarkoituksena on melontaharrastuksen

Lisätiedot

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on BMX Helsinki ry ja sen kotipaikka on Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää pyöräilyä ja levittää pyöräilyn harrastusta,

Lisätiedot

HELSINGIN OSAKESÄÄSTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty kokouksessa 24.4.2014

HELSINGIN OSAKESÄÄSTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty kokouksessa 24.4.2014 1 HELSINGIN OSAKESÄÄSTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty kokouksessa 24.4.2014 Rekisteröity 26.11.2014 I. NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Osakesäästäjät ry. ruotsiksi Helsingfors Aktiesparare

Lisätiedot

Senioriyhdistys Säännöt 1(5)

Senioriyhdistys Säännöt 1(5) Senioriyhdistys Säännöt 1(5) 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus Yhdistyksen nimi on Matinkylän seniorit ry ja yhdistys kuuluu paikallisyhdistyksenä Kansallinen senioriliitto ry:hyn, jota näissä säännöissä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Faktoriklubi Pro ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Faktoriklubi Pro ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Helsingin Faktoriklubi Pro ry SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Faktoriklubi Pro ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys on Ammattiliitto Pro ry:n jäsenyhdistys

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

Hallitus hyväksyy jäseneksi kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä.

Hallitus hyväksyy jäseneksi kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Vapaaotteluliitto ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan liitosta käyttää epävirallista nimeä Finnish Mixed Martial Arts Federation.

Lisätiedot

2 Yhdistyksen tarkoituksena on Kuuloliiton jäsenyhdistyksenä:

2 Yhdistyksen tarkoituksena on Kuuloliiton jäsenyhdistyksenä: 1(8) VANTAAN KUULOYHDISTYKSEN ry:n SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Vantaan Kuuloyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Vantaan kaupunki. ja toiminta - alueena on

Lisätiedot

HELSINGIN KANSALLINEN SENIORIPIIRI RY SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE

HELSINGIN KANSALLINEN SENIORIPIIRI RY SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 SÄÄNNÖT HELSINGIN KANSALLINEN SENIORIPIIRI RY 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Helsingin Kansallinen Senioripiiri ry ja yhdistys kuuluu piirijärjestönä Kansallinen senioriliitto

Lisätiedot

ja toiminta - alueena on Tampere, Juupajoki,Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi

ja toiminta - alueena on Tampere, Juupajoki,Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi Patentti ja rekisterihallitus 5.10.2011 I LUKU YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Kuloyhdistys ry ja sen kotipaikka on _Tampere ja toiminta - alueena on Tampere,

Lisätiedot

VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT

VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT Vuosikokous hyv. 21.3.2011 VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vesiliikuntakeskus ry-vattenidrottscentrum rf ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan Bioanalyytikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toiminta-alueena on Imatra, Joutseno,

Lisätiedot

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Triathlonliitto ry, ruotsiksi Finlands Triathlonförbund rf Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään

Lisätiedot

Helsingin Kuuloyhdistys ry Säännöt 1/6

Helsingin Kuuloyhdistys ry Säännöt 1/6 Helsingin Kuuloyhdistys ry Säännöt 1/6 Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 26.2.2011 Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt säännöt 21.2.2012 SÄÄNNÖT I LUKU YHDISTYKSEN NIMI,

Lisätiedot

HELSINGIN RESERVIUPSEERIEN VIESTIOSASTO RY:N SÄÄNNÖT

HELSINGIN RESERVIUPSEERIEN VIESTIOSASTO RY:N SÄÄNNÖT HELSINGIN RESERVIUPSEERIEN VIESTIOSASTO RY 1 (6) HELSINGIN RESERVIUPSEERIEN VIESTIOSASTO RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin reserviupseerien Viestiosasto ry, josta näissä säännöissä

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on Sinebrychoffin taidemuseon ystävät r.y., ruotsiksi Konstmuseet Sinebrychoffs vänner r.f. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti ja Nastola

Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti ja Nastola SÄÄNNÖT 1(7) S Ä Ä N N Ö T I LUKU YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on ja sen kotipaikka on ja toiminta - alueena on LAHTI Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti

Lisätiedot

TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT

TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT Seuran nimi Tiirin Golf ry. TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 2 Yhdistyksen nimi on Tiirin Golf ry (epävirallinen lyhenne TIGo). Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

HELSINGIN HUONOKUULOISET ry. S Ä Ä N N Ö T

HELSINGIN HUONOKUULOISET ry. S Ä Ä N N Ö T Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 19.02.1994, vahvistettu Kuulonhuoltoliiton liittovaltuuston kokouksessa 23.04.1994, sekä merkitty Yhdistysrekisteriin 05.12.1995. HELSINGIN HUONOKUULOISET

Lisätiedot

ITÄ-VANTAAN KOKOOMUS RY 19.6.2012

ITÄ-VANTAAN KOKOOMUS RY 19.6.2012 Vahvistettu puoluehallituksessa 28.8.2001 1 ITÄ-VANTAAN KOKOOMUS RY SÄÄNNÖT 19.6.2012 I LUKU NIMI JA TARKOITUS 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Itä-Vantaan Kokoomus ry. Yhdistys kuuluu paikallisyhdistyksenä

Lisätiedot

Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt

Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt 1 / 5 Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry, ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen

Lisätiedot

.Yhdistyksen tarkoituksena on edistää palontutkinnan laatua ja palontutkijoiden ammattitaitoa

.Yhdistyksen tarkoituksena on edistää palontutkinnan laatua ja palontutkijoiden ammattitaitoa 1 SÄÄNNÖT Suomen palontutkijat ry Rekisteröitävä yhdistys Yhdistyksen nimi ja kotipaikka.1 Yhdistyksen nimi on Suomen palontutkijat Ry.ja sen kotipaikka on Vantaa Tarkoitus ja toiminnan laatu.2.yhdistyksen

Lisätiedot

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen fotoniikan seura ry, englanniksi Photonics Finland, jota näissä säännöissä kutsutaan Yhdistykseksi. Kansainvälisissä,

Lisätiedot

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Sivu 1 / 6 OLARIN VOIMISTELIJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on Olari Gymnastics Association. Yhdistyksen nimestä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Myyrmäen Eläkkeensaajat ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on Vantaan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Myyrmäen Eläkkeensaajat ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on Vantaan kaupunki. 1(6) Yhdistyksen säännöt Myyrmäen Eläkkeensaajat ry, Vantaa 1 Yhdistyksen nimi on Myyrmäen Eläkkeensaajat ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on Vantaan kaupunki.

Lisätiedot

JALJENNOS 26.08.2013

JALJENNOS 26.08.2013 1(5) Rekisterinumero: 143.363 YHDISTYKSEN SAANNOT Nimi: Kotipaikka: Osoite: Rekisterinumero: Merkitty rekisteriin: Jaljennos annettu: Hyvinkaan Elainsuojeluyhdistys ry Hyvinkaa c/o Varikaihdin Vaino Jukka,

Lisätiedot

1.1 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

1.1 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 1.1 Säännöt 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Järvenpään Uintiklubi ry. Yhdistyksen kotipaikka on Järvenpään kaupunki Etelä- Suomen läänissä. Yhdistys on perustettu lokakuun

Lisätiedot

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 1 Yhdistyksen nimi on Kasvinsuojeluseura ry. Sen toiminta-alueena on koko maa ja kotipaikkana Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 2 Seuran tarkoituksena on edistää

Lisätiedot