AMW 22 / AMW 22p. Käyttöohjeet AMW 22 AMW 22p

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AMW 22 / AMW 22p. Käyttöohjeet 12.14 - 12.14. AMW 22 AMW 22p"

Transkriptio

1 AMW 22 / AMW 22p Käyttöohjeet s AMW 22 AMW 22p

2 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut edustaja Tyyppi Lisävaruste Sarjanumero Valmistusvuosi AMW 22 AMW 22p Lisätietoja Psta Pvm s EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Allekirjoittaneet vakuuttavat täten, että yksilöity moottorikäyttöinen trukki täyttää EYdirektiivien 2006/42/EY (konedirektiivi) ja 2004/108/ETY (sähkömagneettinen yhteensopivuus EMC) sekä niihin liittyvien muutosten sekä ne voimaansaattavien kansallisten säädösten määräykset. Kullakin allekirjoittajalla on yksikseen oikeus laatia tekniset asiakirjat. Tekijänoikeus Tämän käyttöohjeen tekijänoikeus säilyy JUNGHEINRICH AG:llä. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - Saksa Puhelin: +49 (0) 40/

3 4

4 Johdanto Käyttöohjetta koskevia ohjeita Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä ALKUPERÄISESTÄ KÄYTTÖOHJEESTA. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on järjestetty kirjaimittain ja sivut on numeroitu yhtäjaksoisesti. Tässä käyttöohjeessa dokumentoidaan erilaisia trukkityyppejä. Ohjauksessa ja suoritettaessa huoltotöitä on kiinnitettävä huomiota siihen, että sovelletaan kyseiselle trukkityypille sopivaa ko. kuvausta. Kehitämme laitteitamme jatkuvasti. Sen vuoksi pidätämme oikeuden muoto-, varustus- ja tekniikkamuutoksiin. Tästä syystä tämän käyttöohjeen sisällöstä ei voida johtaa minkäänlaisia laitteen tiettyjä ominaisuuksia koskevia vaatimuksia. Turvaohjeet ja merkinnät Turvaohjeet ja tärkeät selitykset on merkitty seuraavin symbolein: VAARA! Tarkoittaa poikkeuksellisen suurta vaaratilannetta. Jos tätä ohjetta ei noudateta, seurauksena on vakavia pysyviä loukkaantumisia tai kuolema. VAROITUS! Tarkoittaa poikkeuksellisen suurta vaaratilannetta. Jos tätä ohjetta ei noudateta, seurauksena voi olla vakavia pysyviä tai kuolemaan johtavia loukkaantumisia. HUOMIO! Tarkoittaa vaaratilannetta. Jos tätä ohjetta ei noudateta, seurauksena voi olla lieviä tai kohtalaisen vakavia loukkaantumisia. Z HUOMAUTUS Tarkoittaa esinevahinkojen vaaraa. Jos tätä ohjetta ei noudateta, seurauksena voi olla esinevahinkoja. Ohjeet ja selitykset t o Tarkoittaa vakiovarustusta Tarkoittaa lisävarustusta 5

5 6

6 Sisällysluettelo A Määräystenmukainen käyttö Yleistä Määräystenmukainen käyttötapa Sallitut käyttöolosuhteet Laitteen haltijan velvollisuudet Lisälaitteiden tai lisävarusteiden liittäminen B Ajoneuvon kuvaus Käyttökuvaus Kalibroitu punnitusjärjestelmä (AMW 22p) Rakenneryhmä- ja toimintakuvaus Trukin rakenneryhmien yleiskatsaus Punnitusjärjestelmän rakenneryhmien yleiskatsaus Tekniset tiedot Suorituskykytiedot Punnitusjärjestelmän painonäyttö Punnitusjärjestelmän punnituspoikkeama Mitat Painot Akut Renkaat Käyttöolosuhteet Merkintäkohdat ja tyyppikilvet Tuulikuormat C Kuljetus ja ensimmäinen käyttöönotto Nosturikuormaus Kuljetus Ensimmäinen käyttöönotto D Paristot/akut - vaihto/varaus Paristojen ja akkujen käsittelyssä pätevät turvallisuusmääräykset Jännitelähde AMW Jännitelähde AMW 22p

7 E Käyttö Trukin käyttöä koskevat turvallisuusmääräykset Näyttöjen ja käyttöelementtien kuvaus Trukin käyttöönotto Tarkistukset ja toimenpiteet ennen päivittäistä käyttöönottoa Trukilla työskentely Ajokäyttöä koskevat turvallisuussäännöt Trukin turvallinen pysäköiminen Työntö/veto, ohjaus ja jarrutus Työntö/veto Ohjaaminen Jarruttaminen Kuormien ottaminen, kuljettaminen ja laskeminen Punnituslaite AMW 22 / AMW 22p vakio (t) Punnituslaite AMW 22p erikoismalli (o) Punnituslaite AMW 22p erikoismalli kalibroitu (o) Integroitu tulostin (o) Häiriötilanteet Kuorma ei nouse F Trukin tarkastukset Käyttöturvallisuus ja ympäristönsuojelu Tarkastuksia koskevat turvallisuusmääräykset Käyttöaineet ja voitelukaavio Käyttöaineiden turvallinen käsittely Voitelukaavio Käyttöaineet Tarkastustoimenpiteiden kuvaus Trukin valmisteleminen tarkastustoimenpiteitä varten (o) Jalkakäyttöisen seisontajarrun tarkastus ja säätö Trukin seisauttaminen Toimenpiteet ennen seisottamista Trukin ottaminen uudelleen käyttöön seisottamisen jälkeen Turvallisuustarkastus määräajoin ja epätavallisten tapahtumien jälkeen 68 7 Lopullinen käytöstä poistaminen ja hävittäminen Trukin haltijan suorittamat tarkastukset

8 A Määräystenmukainen käyttö 1 Yleistä Trukkia on käytettävä ja huollettava tämän käyttöohjeen mukaisesti. Muunlainen käyttö ei ole määräysten mukaista ja voi aiheuttaa henkilöiden, trukin tai esineiden vahingoittumisen. 2 Määräystenmukainen käyttötapa HUOMAUTUS Suurin sallittu otettava kuorma ja suurin sallittu kuorman etäisyys on merkitty laitekilpeen. Arvoja on noudatettava. Kuorman on oltava kokonaan kuormankäsittelylaitteen päällä, ja se on otettava kokonaan. Seuraavat toimenpiteet ovat määräystenmukaisia ja sallittuja: Kuormien nostaminen ja laskeminen. Laskettujen kuormien kuljettaminen. Seuraavat toimenpiteet ovat kiellettyjä: Henkilökuljetus ja henkilöiden nostaminen. Kuormien työntäminen ja vetäminen. Pitkän tavaran poikittaiskäsittely. 3 Sallitut käyttöolosuhteet Käyttö teollisessa ja yrityskäytössä Sallittu lämpötila-alue ks. "Käyttöolosuhteet" sivulla 16 Käyttö vain kiinteillä, kantavilla ja tasaisilla pinnoilla Käyttö vain näkyvyydeltään hyvillä ajoväylillä, joiden käyttöön on trukin haltijan lupa Ajaminen luiskissa ei ole sallittua Käyttö osittain julkisessa liikenteessä VAROITUS! Käyttö äärimmäisissä olosuhteissa Trukin käyttö äärimmäisissä olosuhteissa voi johtaa toimintahäiriöihin ja tapaturmiin. Trukin käyttö äärimmäisissä olosuhteissa, erityisesti erittäin pölyisessä tai korroosiolle altistavassa ympäristössä, edellyttää erikoisvarustusta ja -lupaa. Käyttö räjähdysvaarallisilla alueilla ei ole sallittua. Trukin käyttö ulkona ja vaarallisilla alueilla on kielletty rajuilmalla (myrsky, salamointi). 9

9 4 Laitteen haltijan velvollisuudet Tässä käyttöohjekirjassa laitteen haltijalla tarkoitetaan sitä luonnollista tai juridista henkilöä, joka käyttää trukkia tai jonka toimeksiannosta sitä käytetään. Erityistapauksissa (esim. leasing, vuokraus) haltija on se henkilö, joka tehtyjen, voimassa olevien omistajan ja trukin käyttäjän välisten sopimusten mukaan huolehtii mainituista velvollisuuksista. Haltijan on varmistettava, että trukkia käytetään ainoastaan määräyksiä noudattaen ja että kaikenlaiset käyttäjän tai kolmannen osapuolen henkeä ja terveyttä uhkaavat vaarat vältetään. Lisäksi on huolehdittava siitä, että tapaturmantorjuntamääräyksiä ja muita turvallisuusteknisiä säädöksiä sekä käyttö-, huolto- ja kunnossapito-ohjeita noudatetaan. Laitteen haltijan on huolehdittava siitä, että kaikki laitteen käyttäjät ovat lukeneet tämän käyttöohjekirjan ja ymmärtäneet sen sisällön. HUOMAUTUS Takuu ei korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat tämän käyttöohjekirjan noudattamatta jättämisestä. Takuu raukeaa myös, jos asiakas tai kolmas osapuoli on ilman valmistajan lupaa suorittanut laitetta koskevia epäasianmukaisia töitä. 5 Lisälaitteiden tai lisävarusteiden liittäminen Trukin toimintoihin vaikuttavien tai niitä täydentävien lisälaitteistojen asentaminen ja liittäminen on sallittu ainoastaan valmistajan kirjallisella luvalla. Tarvittaessa on hankittava myös paikallisten viranomaisten lupa. Viranomaiselta saatu lupa ei kuitenkaan korvaa valmistajan myöntämää lupaa. 10

10 B Ajoneuvon kuvaus 1 Käyttökuvaus Haarukkanostovaunu on tarkoitettu tavaroiden kuljettamiseen tasaisella alustalla. Sillä voi kuljettaa avopohjaisia kuormalavoja ja rullakoita. Nimelliskantavuus ilmenee tyyppikilvestä tai Qmax-kantavuuskilvestä. Punnitusjärjestelmällä voidaan punnita kuormia, laskea kuormien painoja yhteen ja näyttää kokonaispaino. Ajankohtaiset punnitustiedot ja syötetyt tiedot voidaan tulostaa integroidulla tulostimella (o). Päivämäärä- ja kellonaikatiedot tulostetaan vain, jos kyseinen vaihtoehto on aktivoitu. 2 Kalibroitu punnitusjärjestelmä (AMW 22p) Z Trukkiin AMW22p on lisävarusteena saatavana kalibroitava punnitusjärjestelmä ja valmistajakalibrointi standardin OIML kalibrointiluokan III mukaan (eurooppalainen hyväksyntä nro T2782) punnitukseen kaupallista tarkoitusta varten. Ilmoitettu laitos on tarkastanut kalibroidun punnitusjärjestelmän yksittäin sarjanumeron perusteella ja kiinnittänyt siihen virallisen tarkastuslaatan. Tarkastuslaatta vahvistaa tarkkuuden sallitun kalibrointitoleranssin puitteissa. Toimitukseen sisältyvää kalibrointitodistusta on säilytettävä. EY-kalibroinnin voimassaoloalue koskee Euroopan unionin kaikkia jäsenmaita. Käytössä olevien punnitusjärjestelmien tarkastus tapahtuu kyseisen EYmaan lainvoimaisten määräysten mukaisesti. Mikäli kalibroinnin voimassaolon kestoa on rajoitettu kansallisten määräysten mukaan, kalibroidulla punnitusjärjestelmällä varustetun trukin haltija on itse vastuussa asianmukaisesta jälkikalibroinnista. Jos trukin maantieteellistä paikkaa muutetaan huomattavasti, punnitusjärjestelmän käyttäminen vaatii jälkikalibroinnin. HUOMAUTUS Kalibroinnin voimassaolo umpeutuu, kun trukki vaurioituu, laitteen tai kotelon aukon toimintaan tehdään manuaalisia muutoksia, tai jos tarkastuslaatat vaurioituvat tai ne irrotetaan. Kalibroitavat punnitusjärjestelmät, joissa on poikkeamia liikennevirherajojen ulkopuolella, joiden jälkikalibrointiaika on ylitetty tai joiden kalibroinnin voimassaolo on päättynyt, on otettava pois käytöstä. 11

11 3 Rakenneryhmä- ja toimintakuvaus 3.1 Trukin rakenneryhmien yleiskatsaus Koht a Nimike Koht a Nimike 1 o Käyttö- ja seisontajarru 6 t Ohjautuvat pyörät 2 t Kuormankäsittelylaite 7 t Kuormapyörät 3 t Kaarikahva 8 o Seisontajarrupoljin 4 t Haarukan nosto-/ 9 t Tyyppikilpi laskukahva 5 t Ohjausaisa t Vakiovaruste o Lisävaruste 12

12 3.2 Punnitusjärjestelmän rakenneryhmien yleiskatsaus Koht Nimike a 10 t Näyttö- ja arviointiyksikkö (AMW 22p) 11 t Näyttö- ja arviointiyksikkö (AMW 22) 12 t Akku Koht Nimike a 13 t Kuormasolut 14 o Integroitu tulostin t Vakiovarustus o Lisävarustus Painon määritys Neljä kuormasolua on kiinnitetty ruuveilla kuormarunkoon ja myös kuormankäsittelylaitteeseen. Kuormasolut sekä arviointi- ja näyttöyksikköön johtavat kaapelit on suojattu asennuksella Arviointi- ja näyttöyksikkö Painot, järjestelmätilat ja kappalemäärät (o) näkyvät näytössä. Kaikkia punnitusjärjestelmän toimintoja voidaan käyttää näytön alapuolella olevilla painikkeilla. Nolla-asetus suoritetaan automaattisesti määritettyjen rajojen sisällä Integroitu tulostin (o) Yksittäis-, taara- ja kokonaispainot sekä kappalemäärät (o) voidaan tulostaa lämpöpaperille tunnistuskoodien (o) ja tulostusajankohtatietojen (o) kanssa. 13

13 4 Tekniset tiedot Z Teknisten tietojen arvot vastaavat saksalaista määräystä "Trukkien tyyppitiedot". Oikeus teknisiin muutoksiin ja täydennyksiin pidätetään. 4.1 Suorituskykytiedot AMW 22 / AMW 22p Q Nimelliskantavuus 2200 kg c Kuorman painopisteen etäisyys 600 mm x Kuorman etäisyys 890 mm Laskunopeus kuorman kanssa / ilman kuormaa 90/20 mm/s 4.2 Punnitusjärjestelmän painonäyttö Painoalue AMW 22 1) Monialuenäyttö: Painonäytön tarkkuus riippuu painosta. Tarkkuus ei muutu punnituksen yhteydessä, kun seuraavaksi pienemmän painoalueen raja ylitetään. 4.3 Punnitusjärjestelmän punnituspoikkeama Painonäytön tarkkuus AMW 22p (t)1) AMW 22p (o) 1) AMW 22p Kalibroitu (o) 1) kg 0,2 kg 0,1 kg 0,2 kg (o) kg 1,0 kg 0,5 kg 0,2 kg 0,5 kg (o) kg (t) 1,0 kg 0,5 kg 1,0 kg kg (o) AMW 22 Lämpötila-alueella C suurin punnituspoikkeama on 0,1 % koko punnitusalueesta. AMW 22p Lämpötila-alueella C suurin punnituspoikkeama on 0,1 % punnitusta painosta. Z Määritetyn lämpötila-alueen ulkopuolella punnituspoikkeamat voivat olla jopa 0,3 %. 14

14 4.4 Mitat 674 (AMW 22p) h 14 c Q m 2 s h 3 l 2 y l 1 l h W a b 10 x b 11 b 1 = b 5 e 104 a/2=100 l 6 a/2=100 Ast = W a +l 6 -x+a Nimike AMW 22 / AMW 22p h 3 Nosto 122 mm h 13 Korkeus ala-asennossa 86 mm h 14 Ohjausaisan kahvan korkeus 1234 mm y Akseliväli 1110 mm s/e/l Haarukan pituus 62 / 170 / 1150 mm l 1 Kokonaispituus 1546 mm l 2 Pituus ml. haarukan selkä 396 mm b 1 Trukin leveys 540 mm b 5 Haarukan ulkoreunojen etäisyys 540 mm b 10 Akseliväli, edessä 109 mm b 11 Akseliväli, takana 370 mm Ast Työkäytävän leveys 1000 x 1200 poikittain 1763 mm Ast Työkäytävän leveys 800 x 1200 pitkittäin 1813 mm Wa Kääntösäde 1303 mm 15

15 4.5 Painot Nimike AMW 22 / AMW 22p Omapaino AMW 22 / AMW 22p 99/102 kg Akselipaino ilman kuormaa edessä / takana 61/38 kg Akselipaino kuorman kanssa edessä / takana (AMW 22) 578/1721 kg 4.6 Akut AMW 22 AMW 22p 4x1,5 V 12 V / 1,2 Ah 4.7 Renkaat AMW 22 / AMW 22p Rengaskoko edessä Ø 170 x 50 mm Rengaskoko takana Ø 82 x 96 mm Rengaskoko takana (paripyörät) Ø 82 x 62 mm 4.8 Käyttöolosuhteet Ympäristönlämpötila Käytön aikana -10 C - 40 C Valaistusolosuhteet Käytössä vähintään 50 luxia Z Määritetyn lämpötila-alueen ulkopuolella punnituspoikkeamat voivat olla jopa 0,3 %. HUOMAUTUS Nopeita lämpötilamuutoksia on vältettävä, sillä silloin kosteus voi kondensoitua elektroniikassa. Punnitusjärjestelmä on sammutettava akklimatisoitumisen ajaksi suurempien lämpötilaerojen yhteydessä. 16

16 4.9 Merkintäkohdat ja tyyppikilvet Koht Nimike a 9 Trukin laitekilpi 15 Kilpi - ohjaus/nosto 16 Kantavuus Qmax Tyyppikilpi Z Koht Koht Nimike a a Nimike 17 Tyyppi 21 Nimelliskantavuus, kg 18 Valmistusvuosi 22 Valmistaja 19 Sarjanumero 23 Valmistajan logo 20 Tyhjäpaino, kg Trukkia koskevien kysymysten ja varaosatilausten yhteydessä on mainittava trukin sarjanumero (19). 17

17 4.10 Tuulikuormat Tuulen vaikutus heikentää trukin vakautta nostettaessa, laskettaessa ja kuljetettaessa suurikokoisia kuormia. Jos kevyet kuormat altistuvat tuulen vaikutukselle, ne on kiinnitettävä erityisen huolellisesti. Näin vältetään kuorman liikkuminen ja putoaminen. Keskeytä käyttö tarvittaessa molemmissa tapauksissa. 18

18 C Kuljetus ja ensimmäinen käyttöönotto 1 Nosturikuormaus VAROITUS! Asiaton nosturikuormaus aiheuttaa tapaturmavaaran Sopimattomien nostovälineiden käyttö voi johtaa trukin putoamiseen nosturikuormauksen aikana. Varmista, ettei trukki nostettaessa iskeydy mitään vasten eikä se pääse liikkumaan hallitsemattomasti. Kannattele trukkia tarvittaessa ohjainvaijereilla. Trukin kuormauksen saavat suorittaa vain henkilöt, joilla on sidontavälineiden ja nostotyökalujen käsittelyyn vaadittava koulutus. Käytä nosturikuormauksen yhteydessä henkilönsuojaimia (esim. turvakenkiä, suojakypärää, huomioliiviä, suojakäsineitä jne.). Oleskelu riippuvien kuormien alla on kielletty. Vaara-alueelle meneminen ja vaara-alueella oleskelu on kielletty. Käytä vain nostovälineitä, joiden kantavuus on riittävä (katso trukin paino laitekilvestä). Kiinnitä nostovälineet vain niille tarkoitettuihin kiinnityskohtiin ja varmista, etteivät ne irtoa. Käytä nostovälineitä vain niille määrätyssä kuormitussuunnassa. Kiinnitä nosturin sidontavälineet siten, etteivät ne nostettaessa kosketa lisävarusteita. Trukin kuormaus nosturilla Edellytykset Pysäköi trukki turvallisesti, katso sivu 29. Tarvittavat työkalut ja materiaalit Nostolaite Nostovälineet 24 Kiinnitä nostovälineet kiinnityskohtiin (24). Nyt trukin voi kuormata nosturilla. 19

19 2 Kuljetus VAROITUS! Hallitsemattomat liikkeet kuljetuksen aikana Jos trukkia ja mastoa ei varmisteta asianmukaisesti kuljetuksen aikana, seurauksena voi olla vakavia tapaturmia. Kuormauksen saa suorittaa vain tehtävään koulutettu ammattihenkilöstö. Ammattihenkilöstöllä on oltava maantieajoneuvojen kuormankiinnitystä sekä kuormankiinnitysvälineiden käsittelyä koskeva koulutus. Kuormankiinnitystoimenpiteiden oikea mitoitus ja toteutus on määriteltävä erikseen jokaisessa yksittäistapauksessa. Jos trukkia kuljetetaan kuorma-autossa tai perävaunussa, se on kiinnitettävä asianmukaisesti. Kuorma-autossa tai perävaunussa on oltava kiinnitysrenkaat. Trukin tahaton liikkuminen on estettävä kiiloilla. Käytä vain sellaisia kiinnitysvöitä tai kuljetusliinoja, joiden nimellislujuus on riittävä. Käytä kuormausapuvälineiden (lavat, kiilat) kiinnitykseen luistamattomia materiaaleja, esim. luistamatonta mattoa. Trukin kiinnittäminen kuljetusta varten Edellytykset Kuormaa trukki. Pysäköi trukki turvallisesti, katso sivu 29. Tarvittavat työkalut ja materiaalit Kiinnitysvyöt Kiinnitä kiinnitysvyöt (25) trukkiin ja kuljetusajoneuvoon ja kiristä riittävästi. Nyt trukkia voi kuljettaa

20 3 Ensimmäinen käyttöönotto Tarkista varustuksen täydellisyys. Trukin voi nyt ottaa käyttöön, katso sivu 27. Z Seisottamisen jälkeen trukin pyörien kulkupinnat voivat olla litistyneet. Litistymät häviävät lyhyen ajon jälkeen. 21

21 22

22 D Paristot/akut - vaihto/varaus 1 Paristojen ja akkujen käsittelyssä pätevät turvallisuusmääräykset Huoltohenkilöstö Laitteen omistaja saa varata akut ja vaihtaa paristot. Töiden suorittamisessa on noudatettava tätä käyttöohjekirjaa sekä paristojen ja akun varaajan valmistajan antamia määräyksiä. Akun hävittäminen Akkujen hävittämisessä on ehdottomasti noudatettava maakohtaisia ympäristönsuojelumääräyksiä ja ongelmajätettä koskevia lakeja. Valmistajan antamia hävittämisohjeita on ehdottomasti noudatettava. VAROITUS! Tapaturma- ja loukkaantumisvaara paristojen ja akkujen käsittelyssä Paristot ja akut sisältävät myrkyllisiä ja syövyttäviä kemikaaleja. Vältä ehdottomasti kosketusta niiden kanssa. Älä pura paristoja ja akkuja äläkä avaa niitä väkivoimalla. Älä altista paristoja ja akkuja kuumuudelle, tulelle tai suoralle auringonvalolle. Paristoja ja akkuja ei saa oikosulkea. Säilytä paristoja ja akkuja niin, etteivät muut paristot ja akut tai metalliesineet aiheuta oikosulkuja. Älä koskaan käytä laitteessa samanaikaisesti eri valmistajien valmistamia tai kapasiteetiltaan, kooltaan tai tyypiltään erilaisia paristoja tai akkuja. Tämän määräyksen noudattamatta jättäminen johtaa räjähdysvaaraan! Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos paristo tai akku niellään. Suojaa paristot ja akut iskuilta. Pidä paristojen navat ja kontaktit puhtaina ja kuivina. Jos paristo tai akku vuotaa, neste ei saa joutua kosketukseen ihon tai silmien kanssa. Jos näin kuitenkin tapahtuu, huuhtele kyseinen kohta runsaalla vedellä ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin. Säilytä paristoja ja akkuja puhtaassa ja kuivassa ympäristössä poissa lasten ulottuvilta. Trukki on pysäköitävä turvallisesti aina ennen kaikkia paristoilla/akuilla suoritettavia toimenpiteitä (katso sivu 29). 23

23 2 Jännitelähde AMW 22 Jännitelähteenä toimii neljä 1,5 voltin AA-tyypin paristoa. Automaattinen sammuminen tapahtuu 3 minuutin käyttämättäolon jälkeen. Normaalissa käytössä punnitseminen on mahdollista noin 1 vuoden ajan ilman paristojen vaihtoa. Jos paristojen virtataso on liian alhainen, näytössä näkyy LO-BA. Kun paristojen virta on tyhjentynyt, punnitusjärjestelmä sammuu automaattisesti. Käytetyt paristot vaihdetaan seuraavalla tavalla: Irrota näyttö- ja arviointiyksikön kotelon yläosassa olevat sivuttaiset kiinnitysruuvit ja poista kotelon yläosa varovasti. Kotelon ylä- ja alaosat ovat toisiinsa liitettyinä kaapelilla. Poista kaikki käytetyt paristot kotelon alaosan akkupidikkeestä ja aseta uudet paristot paikoilleen napamerkintöjen mukaisesti. Aseta kotelon yläosa takaisin paikalleen. Varo, ettei kaapeli jää puristukseen. Kiristä kiinnitysruuvit. 3 Jännitelähde AMW 22p Z Jännitelähteenä toimii napavarma vaihdettava akkumoduuli 12 V / 1,2 Ah. Automaattinen sammuminen tapahtuu 30 minuutin käyttämättäolon jälkeen. Normaalissa käytössä punnitus on mahdollista jopa 35 tuntia keskeytyksettä (punnitusjärjestelmä ilman asennettavaa tulostinta). Jos akkumoduulin virtataso on liian alhainen, näytössä näkyy "LO-BA" tai asianomaisessa versiossa (o) vain jäljellä oleva akkumoduulin osa. Kun akkumoduulin virta on tyhjentynyt, punnitusjärjestelmä sammuu automaattisesti. Akkumoduuli irrotetaan varausta varten. Se varataan mukana toimitetulla varaajalla. Varaajan LED palaa niin kauan kuin varaus on käynnissä. Kun varaus on päättynyt, varaaja sammuu automaattisesti ja estää akkumoduulin varautumisen liikaa. Suosittelemme akkumoduulin varaamista vähintään 6 tuntia kapasiteettihävikin välttämiseksi. Jos punnitusjärjestelmää käytetään vuorokäytössä tai siinä on asennettava tulostin (o), suosittelemme lisäksi vara-akkumoduulin hankkimista. 24

24 E Käyttö 1 Trukin käyttöä koskevat turvallisuusmääräykset Ajolupa Trukkia saavat käyttää vain sen kuljettamiseen koulutetut henkilöt, jotka ovat osoittaneet laitteen haltijalle tai hänen edustajalleen taitonsa käsitellä ja kuljettaa kuormia ja joille haltija tai hänen edustajansa on erikseen antanut kuljetustehtävän. Tarvittaessa on noudatettava myös kansallisia määräyksiä. Laitteen haltijan oikeudet, velvollisuudet ja käyttäytyminen Käyttäjän on tunnettava oikeutensa ja velvollisuutensa, hänet täytyy olla perehdytetty trukin hallintaan ja hänen on tunnettava tämän käyttöohjeen sisältö. Käytettäessä trukkia, jota ajetaan käyden, on kuljettajalla oltava turvakengät. Käyttö kielletty asiattomilta henkilöiltä Käyttäjä on käytön aikana vastuussa trukista. Käyttäjän on kiellettävä asiattomilta henkilöiltä trukin liikuttaminen tai käyttäminen. Henkilöiden kuljettaminen ja nostaminen trukilla on kielletty. Vauriot ja puutteet Kaikista trukissa ja sen lisälaitteissa ilmenevistä vaurioista tai puutteista on välittömästi ilmoitettava esimiehelle. Käytettävyydeltään riskialttiita trukkeja (joissa on esim. kuluneet renkaat tai vialliset jarrut) ei saa käyttää, ennen kuin ne ovat määräysten mukaisessa kunnossa. Korjaukset Käyttäjä ei saa korjata eikä muuntaa trukkia ilman lupaa ja erityiskoulutusta. Käyttäjä ei saa missään tapauksessa poistaa turvajärjestelmiä toiminnasta tai muuttaa niitä. Vaara-alue VAROITUS! Tapaturma- ja loukkaantumisvaara trukin vaara-alueella Vaara-alueeksi katsotaan alue, jonka sisällä trukin tai sen kuormankäsittelylaitteen ajo- ja nostoliikkeet tai kuljetettavat kuormat voivat aiheuttaa vaaraa ihmisille. Tähän sisältyy myös alue, jolle putoava kuorma tai laskeva/putoava lisälaite saattaa osua. Poista sivulliset henkilöt vaara-alueelta. Jos henkilöitä on vaarassa, anna ajoissa varoitusäänimerkki. Jos sivulliset henkilöt eivät käskystä huolimatta poistu vaara-alueelta, pysäytä trukki välittömästi. Turvalaitteet, varoituskilvet ja varoitukset Tässä käyttöohjekirjassa kuvatut turvalaitteet, varoituskilvet (ks. "Merkintäkohdat ja tyyppikilvet" sivulla 17) ja varoitukset on ehdottomasti otettava huomioon. 25

25 2 Näyttöjen ja käyttöelementtien kuvaus S H 5 8 Koht Hallinta-/näyttölaite Toiminto a 1 Käyttö- ja seisontajarru o Estä trukin liikkeellelähtö. Trukin jarrutus. 3 Kaarikahva t Trukin vetäminen. Trukin työntäminen. 4 Kuormankäsittelylaitteen noston/vapaa-asennon/ laskun kahva t Asennossa "H" (nosto): Kuormankäsittelylaitteen nosto ohjausaisan liikkeellä. Vapaa-asennossa: Trukilla ajaminen. Paina asennossa "S" (lasku): Laske kuormankäsittelylaite. 5 Ohjausaisa t Trukin ohjaus. Kuormankäsittelylaitteen nosto. 8 Jalkakäyttöinen seisontajarru o Estä trukin liikkeellelähtö. 26

26 3 Trukin käyttöönotto 3.1 Tarkistukset ja toimenpiteet ennen päivittäistä käyttöönottoa VAROITUS! Vauriot tai muut puutteet trukissa tai lisälaitteessa (lisävarusteissa) voivat johtaa tapaturmiin. Jos seuraavissa tarkistuksissa todetaan trukissa tai lisälaitteissa (lisävarusteissa) olevan vaurioita tai muita puutteita, trukkia ei saa ottaa käyttöön, ennen kuin se on kunnostettu määräysten mukaisesti. Ilmoita havaituista vioista välittömästi esimiehellesi. Merkitse vikaantunut trukki ja poista se käytöstä. Ota trukki uudelleen käyttöön vasta vian paikantamisen ja poistamisen jälkeen. Päivittäistä käyttöönottoa edeltävän tarkastuksen suorittaminen Tarkista koko trukki ulkoisesti vaurioiden ja vuotojen varalta. Tarkista kuormankäsittelylaite havaittavien vaurioiden, kuten halkeamien, haarukan vääntymisen ja voimakkaan kulumisen, varalta. Tarkista kuormapyörät vaurioiden varalta. Tarkista merkintöjen ja kilpien täydellisyys ja luettavuus, katso sivu 17. Tarkista jarrun toiminta. 27

27 4 Trukilla työskentely 4.1 Ajokäyttöä koskevat turvallisuussäännöt Ajotiet ja työskentelyalueet Ajaminen on sallittua vain liikenteeseen tarkoitetuilla teillä. Työskentelyalueella ei saa olla asiattomia henkilöitä. Kuormat saa varastoida vain niille tarkoitettuihin paikkoihin. Trukkia saa liikuttaa vain työskentelyalueilla, joiden valaistus on riittävä, henkilövahinkojen ja aineellisten vahinkojen vaaran välttämiseksi. Trukin käyttö heikoissa valaistusolosuhteissa edellyttää lisävarustusta. VAARA! Ajoväylien sallittuja piste- ja kokonaiskuormia ei saa ylittää. Jos näkyvyys on huono, toisen henkilön on opastettava käyttäjää. Käyttäjän on varmistettava, ettei kuormausramppia tai lastaussiltaa poisteta tai irroteta kuormauksen tai kuormanpurkauksen aikana. Käyttäytyminen työnnössä/vedossa Käyttäjän on mukautettava nopeus paikallisiin olosuhteisiin. Käyttäjän on vedettävä/ työnnettävä hitaasti esimerkiksi mutkissa, kapeissa aukoissa tai heiluriovien läpi ajettaessa sekä näkyvyyden ollessa huono. Käyttäjän on aina pidettävä turvallinen jarrutusetäisyys edellä kulkevaan trukkiin ja pystyttävä hallitsemaan trukkia kaikissa tilanteissa. Äkillinen pysähtyminen (paitsi vaaratilanteessa), nopea kääntyminen sekä ohittaminen vaarallisissa tai näkyvyydeltään huonoissa paikoissa on kielletty. Nojaaminen tai kurkottaminen työskentely- ja ohjausalueen ulkopuolelle on kielletty. Näkyvyys työnnössä/vedossa Käyttäjän on katsottava kävelysuuntaan ja nähtävä valitsemansa ajoreitti aina riittävän hyvin. Näkyvyyttä haittaavia kuormia kuljetettaessa on trukkia vedettävä kuorman suunnan vastaisesti. Jos tämä ei ole mahdollista, toisen henkilön on kuljettava trukin vieressä opastamassa siten, että hän pystyy samalla tarkkailemaan ajoreittiä ja säilyttämään näköyhteyden käyttäjään. Tällöin trukkia on liikutettava kävelyvauhtia ja noudatettava erityistä varovaisuutta. Pysäytä trukki välittömästi, jos näköyhteys katkeaa. 28

28 Ajaminen kaltevilla pinnoilla VAROITUS! Ajo luiskissa ja kaltevilla pinnoilla on kiellettyä. Hissiin ja lastaussillalle ajaminen Trukin saa ajaa hissiin vain, jos hissin kantokyky on riittävä, sen rakenne soveltuu trukin kuljettamiseen ja sen haltija on sallinut trukin ajamisen hissiin. Nämä seikat on tarkistettava etukäteen. Trukki on vietävä hissiin kuorma edellä ja pysäköitävä asentoon, jossa se ei kosketa hissikuilun seiniä. Hississä mukana kulkevat henkilöt saavat astua hissiin vasta, kun trukki on pysäköity turvallisesti, ja heidän on poistuttava hissistä ennen trukkia. 4.2 Trukin turvallinen pysäköiminen VAROITUS! Pysäköity varmistamaton trukki voi aiheuttaa vaaratilanteen Pysäköi trukki aina tasaiselle alustalle. Erityistapauksissa trukin paikallaan pysyminen on varmistettava esim. kiiloilla. Laske kuormankäsittelylaite aina kokonaan alas. Valitse pysäköintipaikka siten, että alas laskettu kuormankäsittelylaite ei voi vahingoittaa ketään. 29

29 4.3 Työntö/veto, ohjaus ja jarrutus 4.4 Työntö/veto Z Hankautumisen ja kulumisen välttämiseksi aja ilman kuormaa aina kuormankäsittelylaite nostettuna. Edellytykset Ota trukki käyttöön, katso sivu 27. Vapauta seisontajarru painamalla seisontajarrupoljinta (8, o) tai käyttö- ja seisontajarrua (1, o). Trukkia voi työntää tai vetää haluttuun suuntaan kaarikahvasta (3), joka sijaitsee ohjausaisassa (5) Ohjaaminen Käännä ohjausaisaa (5) vasemmalle tai oikealle. Z Tiukoissa kaarteissa ohjausaisa ulottuu trukin ulkorakenteiden ulkopuolelle. 30

30 4.6 Jarruttaminen Trukin jarrutusominaisuudet riippuvat olennaisesti ajoalustan ominaisuuksista. Kuljettajan on otettava ne huomioon ajokäyttäytymisessään. Jarruttaminen käsin Vedä tai paina liikkumissuunnan vastaisesti. Trukkia jarrutetaan Jarruttaminen seisontajarrupolkimella (o) Paina seisontajarrupoljinta (8) B-puolelta. Trukkia jarrutetaan. 8 A B Jarruttaminen käyttö- ja seisontajarrulla (o) Paina käyttö- ja seisontajarrua (1). Trukkia jarrutetaan. 31

31 4.7 Kuormien ottaminen, kuljettaminen ja laskeminen VAROITUS! Epäasianmukaisesti kiinnitettyjen ja otettujen kuormien aiheuttama tapaturmavaara Ennen kuorman ottamista käyttäjän on varmistettava, että kuorma on lavalla asianmukaisesti ja ettei trukin sallittu kantavuus ylity. Pyydä kaikkia henkilöitä poistumaan trukin vaara-alueelta. Jos he eivät poistu vaara-alueelta, keskeytä trukilla työskentely välittömästi. Kuljeta vain määräysten mukaisesti kiinnitettyjä ja otettuja kuormia. Jos on vaara, että kuorman osia voi kaatua tai pudota alas, on toteutettava sopivat turvatoimenpiteet. Viallisia kuormia ei saa kuljettaa. Älä koskaan ylitä kuormakaaviossa ilmoitettuja enimmäiskuormia. Älä koskaan mene nostetun kuormankäsittelylaitteen alle tai oleskele sen alla. Kuormankäsittelylaitteen päälle meneminen on kielletty. Henkilöiden nostaminen on kielletty. Aja kuormankäsittelylaite mahdollisimman pitkälle kuorman alle. HUOMAUTUS Pinoamisen ja pinojen purkamisen aikana on ajettava riittävän hitaalla nopeudella. 32

32 4.7.1 Kuorman nostaminen Edellytykset Kuorma on asetettu lavalle asianmukaisesti. Kuorman paino on trukin kantavuuden mukainen. Kuormita kuormankäsittelylaitetta tasaisesti raskaissa kuormissa. Z Epäkeskisessä kuormituksessa haarukat taipuvat ja kääntyvät hieman, mikä voi johtaa poikkeamiin punnitustuloksessa. Punnitusjärjestelmän tarkkuus laskee 2 :n vinosta asennosta, rei istä ja maan epätasaisuudesta johtuen noin 0,1 % per aste. Tarkka punnitustulos saadaan, kun kuorman painopiste on haarukoiden välissä. Ihanteellinen alusta punnituksessa on tasainen ja suora. Kalibroitu punnitusjärjestelmä (o) (vain AMW 22p): 1000 kg 1000 kg Kun kuormitus on epäkeskinen tai vinous yli 2, näyttö sulkeutuu. Trukkia on kuormitettava keskitetysti ja sen on oltava tasaisella alustalla. Aja trukki hitaasti lavan eteen. Paina kahvaa (4) suuntaan "H". Z Työnnä kuormankäsittelylaite hitaasti lavan sisään, kunnes haarukan selkä on lavaa vasten. Kuorma ei saa ulottua enempää kuin 50 mm haarukan 4 kärkien yli. Nosta kuormankäsittelylaitetta pumppaamalla H ohjausaisaa (5) ylös ja alas, kunnes haluttu Z nostokorkeus on saavutettu. Pikanostossa (kuorma enintään 120 kg, (t)) 5 ohjausaisan liikkeet saavat aikaan huomattavasti suurempia nostoliikkeitä. 33

ESC 214/214z/216/216z

ESC 214/214z/216/216z ESC 214/214z/216/216z 07.09 - Käyttöohjeet 51189038 11.14 s ESC 214 ESC 214z ESC 216 ESC 216z Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön

Lisätiedot

ERD 220. Käyttöohjeet 11.03 - 09.10

ERD 220. Käyttöohjeet 11.03 - 09.10 ERD 220 11.03 - Käyttöohjeet s 50428254 09.10 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön alueelle sijoittunut valtuutettu edustaja Tyyppi

Lisätiedot

EKS 110. Käyttöohjeet 11.09 - 02.14

EKS 110. Käyttöohjeet 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Käyttöohjeet s 51206542 02.14 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut edustaja Tyyppi Lisävaruste

Lisätiedot

EFG 425-430. Käyttöohjeet 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430

EFG 425-430. Käyttöohjeet 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 EFG 425-430 10.09 - Käyttöohjeet 51151502 11.11 s EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön

Lisätiedot

EFG 110-115. Käyttöohjeet 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115

EFG 110-115. Käyttöohjeet 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 EFG 110-115 10.09 - Käyttöohjeet 51151445 11.14 s EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut

Lisätiedot

EJC M10. Käyttöohjeet 05.09 - 51145329 05.09

EJC M10. Käyttöohjeet 05.09 - 51145329 05.09 EJC M10 05.09 - Käyttöohjeet s 51145329 05.09 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

ESC 213/216/Z13/Z16. Käyttöohjeet 01.05- 50453617 07.08

ESC 213/216/Z13/Z16. Käyttöohjeet 01.05- 50453617 07.08 ESC 213/216/Z13/Z16 01.05- Käyttöohjeet s 50453617 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut

Lisätiedot

ECE 220. Käyttöohjeet 04.04 - 50439713 10.06

ECE 220. Käyttöohjeet 04.04 - 50439713 10.06 ECE 220 04.04 - Käyttöohjeet s 50439713 10.06 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

EME 112. Käyttöohjeet 05.00- 77800702 07.08

EME 112. Käyttöohjeet 05.00- 77800702 07.08 EME 112 05.00- Käyttöohjeet s 77800702 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

KMS 100. Käyttöohjeet 07.99- 50145728 04.02

KMS 100. Käyttöohjeet 07.99- 50145728 04.02 KMS 100 07.99- Käyttöohjeet s 50145728 04.02 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

Nostokorkeuden esivalinta

Nostokorkeuden esivalinta Nostokorkeuden esivalinta 09.11 - Käyttöohjeet s 51235484 09.11 Johdanto Käyttöohjetta koskevia ohjeita Nostokorkeuden esivalinnan turvallinen käyttö edellyttää tietoja, jotka ovat saatavana tästä ALKUPERÄISESTÄ

Lisätiedot

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana.

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. LIFTLUX Mallit 210-25 ja 245-25 Varhaisempi S/N 20465 Paitsi S/N: 16563, 18190, 19542, 19543, 19933, 20020, 20242 ja 20317 Osanro

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B Suomi 2011 Handicare Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitettyjä tietoja ei saa jäljentää eikä julkaista missään muodossa, painettuna, valokopiona, mikrofi lminä tai millään

Lisätiedot

Käyttöohje. Asfaltinlevitin F 181 C 900 98 10 81 03-0506 637...

Käyttöohje. Asfaltinlevitin F 181 C 900 98 10 81 03-0506 637... Käyttöohje 03-0506 637... Asfaltinlevitin F 181 C 900 98 10 81 Vain alkuperäiset varaosat Kaikki samasta paikasta KORKEALAATUIS ET VARAOSAT Paikallinen DYNAPAC-edustajasi: Esipuhe Laitteen turvallista

Lisätiedot

Käyttöohje. Tiger AS LT MT XL. Art.: 80581803 fi Painos : 09/2014. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje!

Käyttöohje. Tiger AS LT MT XL. Art.: 80581803 fi Painos : 09/2014. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! Käyttöohje Tiger AS LT MT XL Art.: 80581803 fi Painos : 09/2014 Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus vaihdettavat laitteet (konedirektiivi

Lisätiedot

Käyttäjän opaskirja. Z-33/18 Tasavirta. Kattaa sarjanumerot. Sarjanumerosta: Z331815M-101. ja huoltotiedot

Käyttäjän opaskirja. Z-33/18 Tasavirta. Kattaa sarjanumerot. Sarjanumerosta: Z331815M-101. ja huoltotiedot . Käyttäjän opaskirja Kattaa sarjanumerot Z-33/18 Tasavirta Sarjanumerosta: Z331815M-101 CE ja huoltotiedot Alkuperäisten ohjeiden käännös Ensimmäinen julkaisu Ensimmäinen painos Koodi 1257143FI Käyttäjän

Lisätiedot

PrintJet ADVANCED. Käyttöopas

PrintJet ADVANCED. Käyttöopas PrintJet ADVANCED Käyttöopas Esipuhe Esipuhe Päivitykset Versio Päivämäärä Vaihda 1,0 01/13 Ensimmäinen painos 1,1 03/13 Ensimmäinen muutettu painos Yhteystiedot Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Postfach

Lisätiedot

Käyttöohje DXR 310. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR 310. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR 310 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas!... 3 Hyvä huolto... 3 Valmistusnumero...

Lisätiedot

Käyttö- ja turvallisuusopas Pidä käyttöohje aina koneen mukana.

Käyttö- ja turvallisuusopas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. Käyttö- ja turvallisuusopas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. Malli(t) - SSV10 ANSI 3122463 July 6, 2005 Finnish - Operators & Safety OSA - JOHDANTO JOHDANTO Tämä käyttöohje on tärkeä apuväline! Pidä

Lisätiedot

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI)

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) JOHDANTO Arvoisa Asiakas, Kiitämme tuotteidemme valinnasta ja toivomme että ruohonleikkurisi vastaa odotuksiasi kaikilta osin. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena

Lisätiedot

Ketjunostimet_ Käännös alkuperäisestä käyttöja asennusoppaasta

Ketjunostimet_ Käännös alkuperäisestä käyttöja asennusoppaasta ST Ketjunostimet_ Käännös alkuperäisestä käyttöja asennusoppaasta Yleiskatsaus ja tärkeitä ohjeita Olette hankkineet käyttöönne STAHL CraneSystems GmbH:n tuotteen. Tämä tuote on rakennettu voimassa olevien

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PUMA 20 9006401D

KÄYTTÖOHJE PUMA 20 9006401D KÄYTTÖOHJE FI PUMA 20 9006401D Suomi 2011 Handicare Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitettyjä tietoja ei saa jäljentää eikä julkaista missään muodossa, painettuna, valokopiona, mikrofi lminä tai millään

Lisätiedot

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K DFG/TFG 16-50 A/B/C-K 03.01 - Käyttöohjeet s 50045354 12.03 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa.

Lisätiedot

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru Pioneering for You Wilo-Stratos GIGA sv fi pl ru Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohje Instrukcja montażu i obsługi Инструкция по монтажу и эксплуатации 2 136 512-Ed.02 / 2013-11-Wilo

Lisätiedot

Onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Toivomme sen olevan sinulle hyvä matkakumppani vuoden parhaimpina päivinä.

Onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Toivomme sen olevan sinulle hyvä matkakumppani vuoden parhaimpina päivinä. Hyvä matkailuvaunuilija, Onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Toivomme sen olevan sinulle hyvä matkakumppani vuoden parhaimpina päivinä. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi,

Lisätiedot

08/2012. Pronto 3-6 DC. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! Art.: 80441803 fi

08/2012. Pronto 3-6 DC. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! Art.: 80441803 fi 08/2012 Pronto 3-6 DC Art.: 80441803 fi Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! EY-vaatimustemukaisuusvakuutus konedirektiivin 2006/42/EY mukaisesti Me, HORSCH

Lisätiedot

2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34

2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34 Sisällysluettelo 2011-10-12 Käyttöohje Sähkömoottori ATEX Dok-ID: 7439 Lue käyttöohje aina ennen töiden aloittamista! Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford Puh.:+49

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Permobil C500. Sähköpyörätuoli

KÄYTTÖOHJE. Permobil C500. Sähköpyörätuoli KÄYTTÖOHJE FI Permobil C500 Sähköpyörätuoli Permobilin yhteystiedot Permobil-konsernin pääkonttori Permobil AB Box 120 861 23 Timrå Sweden Tel: +46 60 59 59 00 Fax: +46 60 57 52 50 E-mail: info@permobil.se

Lisätiedot

onnittelemme Sinua ostopäätöksestä ja toivomme, että uusi HOBBY-käyttöohje tarjoaa Sinulle aina hyvää matkaseuraa.

onnittelemme Sinua ostopäätöksestä ja toivomme, että uusi HOBBY-käyttöohje tarjoaa Sinulle aina hyvää matkaseuraa. Hyvä matkailuvaunuilija, onnittelemme Sinua ostopäätöksestä ja toivomme, että uusi HOBBY-käyttöohje tarjoaa Sinulle aina hyvää matkaseuraa. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi, vaikka olisitkin

Lisätiedot

Käyttöohje. Hevoskuljetusvaunu Eläinkuljetusvaunu. www.boeckmann.com

Käyttöohje. Hevoskuljetusvaunu Eläinkuljetusvaunu. www.boeckmann.com Käyttöohje Hevoskuljetusvaunu Eläinkuljetusvaunu www.boeckmann.com Käyttöohje Hevoskuljetusvaunu, Eläinkuljetusvaunu Ajoneuvosi tiedot Ajoneuvon tyyppi: Rungon numero: Sallittu kokonaispaino: Valmistusvuosi:

Lisätiedot