AMW 22 / AMW 22p. Käyttöohjeet AMW 22 AMW 22p

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AMW 22 / AMW 22p. Käyttöohjeet 12.14 - 12.14. AMW 22 AMW 22p"

Transkriptio

1 AMW 22 / AMW 22p Käyttöohjeet s AMW 22 AMW 22p

2 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut edustaja Tyyppi Lisävaruste Sarjanumero Valmistusvuosi AMW 22 AMW 22p Lisätietoja Psta Pvm s EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Allekirjoittaneet vakuuttavat täten, että yksilöity moottorikäyttöinen trukki täyttää EYdirektiivien 2006/42/EY (konedirektiivi) ja 2004/108/ETY (sähkömagneettinen yhteensopivuus EMC) sekä niihin liittyvien muutosten sekä ne voimaansaattavien kansallisten säädösten määräykset. Kullakin allekirjoittajalla on yksikseen oikeus laatia tekniset asiakirjat. Tekijänoikeus Tämän käyttöohjeen tekijänoikeus säilyy JUNGHEINRICH AG:llä. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - Saksa Puhelin: +49 (0) 40/

3 4

4 Johdanto Käyttöohjetta koskevia ohjeita Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä ALKUPERÄISESTÄ KÄYTTÖOHJEESTA. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on järjestetty kirjaimittain ja sivut on numeroitu yhtäjaksoisesti. Tässä käyttöohjeessa dokumentoidaan erilaisia trukkityyppejä. Ohjauksessa ja suoritettaessa huoltotöitä on kiinnitettävä huomiota siihen, että sovelletaan kyseiselle trukkityypille sopivaa ko. kuvausta. Kehitämme laitteitamme jatkuvasti. Sen vuoksi pidätämme oikeuden muoto-, varustus- ja tekniikkamuutoksiin. Tästä syystä tämän käyttöohjeen sisällöstä ei voida johtaa minkäänlaisia laitteen tiettyjä ominaisuuksia koskevia vaatimuksia. Turvaohjeet ja merkinnät Turvaohjeet ja tärkeät selitykset on merkitty seuraavin symbolein: VAARA! Tarkoittaa poikkeuksellisen suurta vaaratilannetta. Jos tätä ohjetta ei noudateta, seurauksena on vakavia pysyviä loukkaantumisia tai kuolema. VAROITUS! Tarkoittaa poikkeuksellisen suurta vaaratilannetta. Jos tätä ohjetta ei noudateta, seurauksena voi olla vakavia pysyviä tai kuolemaan johtavia loukkaantumisia. HUOMIO! Tarkoittaa vaaratilannetta. Jos tätä ohjetta ei noudateta, seurauksena voi olla lieviä tai kohtalaisen vakavia loukkaantumisia. Z HUOMAUTUS Tarkoittaa esinevahinkojen vaaraa. Jos tätä ohjetta ei noudateta, seurauksena voi olla esinevahinkoja. Ohjeet ja selitykset t o Tarkoittaa vakiovarustusta Tarkoittaa lisävarustusta 5

5 6

6 Sisällysluettelo A Määräystenmukainen käyttö Yleistä Määräystenmukainen käyttötapa Sallitut käyttöolosuhteet Laitteen haltijan velvollisuudet Lisälaitteiden tai lisävarusteiden liittäminen B Ajoneuvon kuvaus Käyttökuvaus Kalibroitu punnitusjärjestelmä (AMW 22p) Rakenneryhmä- ja toimintakuvaus Trukin rakenneryhmien yleiskatsaus Punnitusjärjestelmän rakenneryhmien yleiskatsaus Tekniset tiedot Suorituskykytiedot Punnitusjärjestelmän painonäyttö Punnitusjärjestelmän punnituspoikkeama Mitat Painot Akut Renkaat Käyttöolosuhteet Merkintäkohdat ja tyyppikilvet Tuulikuormat C Kuljetus ja ensimmäinen käyttöönotto Nosturikuormaus Kuljetus Ensimmäinen käyttöönotto D Paristot/akut - vaihto/varaus Paristojen ja akkujen käsittelyssä pätevät turvallisuusmääräykset Jännitelähde AMW Jännitelähde AMW 22p

7 E Käyttö Trukin käyttöä koskevat turvallisuusmääräykset Näyttöjen ja käyttöelementtien kuvaus Trukin käyttöönotto Tarkistukset ja toimenpiteet ennen päivittäistä käyttöönottoa Trukilla työskentely Ajokäyttöä koskevat turvallisuussäännöt Trukin turvallinen pysäköiminen Työntö/veto, ohjaus ja jarrutus Työntö/veto Ohjaaminen Jarruttaminen Kuormien ottaminen, kuljettaminen ja laskeminen Punnituslaite AMW 22 / AMW 22p vakio (t) Punnituslaite AMW 22p erikoismalli (o) Punnituslaite AMW 22p erikoismalli kalibroitu (o) Integroitu tulostin (o) Häiriötilanteet Kuorma ei nouse F Trukin tarkastukset Käyttöturvallisuus ja ympäristönsuojelu Tarkastuksia koskevat turvallisuusmääräykset Käyttöaineet ja voitelukaavio Käyttöaineiden turvallinen käsittely Voitelukaavio Käyttöaineet Tarkastustoimenpiteiden kuvaus Trukin valmisteleminen tarkastustoimenpiteitä varten (o) Jalkakäyttöisen seisontajarrun tarkastus ja säätö Trukin seisauttaminen Toimenpiteet ennen seisottamista Trukin ottaminen uudelleen käyttöön seisottamisen jälkeen Turvallisuustarkastus määräajoin ja epätavallisten tapahtumien jälkeen 68 7 Lopullinen käytöstä poistaminen ja hävittäminen Trukin haltijan suorittamat tarkastukset

8 A Määräystenmukainen käyttö 1 Yleistä Trukkia on käytettävä ja huollettava tämän käyttöohjeen mukaisesti. Muunlainen käyttö ei ole määräysten mukaista ja voi aiheuttaa henkilöiden, trukin tai esineiden vahingoittumisen. 2 Määräystenmukainen käyttötapa HUOMAUTUS Suurin sallittu otettava kuorma ja suurin sallittu kuorman etäisyys on merkitty laitekilpeen. Arvoja on noudatettava. Kuorman on oltava kokonaan kuormankäsittelylaitteen päällä, ja se on otettava kokonaan. Seuraavat toimenpiteet ovat määräystenmukaisia ja sallittuja: Kuormien nostaminen ja laskeminen. Laskettujen kuormien kuljettaminen. Seuraavat toimenpiteet ovat kiellettyjä: Henkilökuljetus ja henkilöiden nostaminen. Kuormien työntäminen ja vetäminen. Pitkän tavaran poikittaiskäsittely. 3 Sallitut käyttöolosuhteet Käyttö teollisessa ja yrityskäytössä Sallittu lämpötila-alue ks. "Käyttöolosuhteet" sivulla 16 Käyttö vain kiinteillä, kantavilla ja tasaisilla pinnoilla Käyttö vain näkyvyydeltään hyvillä ajoväylillä, joiden käyttöön on trukin haltijan lupa Ajaminen luiskissa ei ole sallittua Käyttö osittain julkisessa liikenteessä VAROITUS! Käyttö äärimmäisissä olosuhteissa Trukin käyttö äärimmäisissä olosuhteissa voi johtaa toimintahäiriöihin ja tapaturmiin. Trukin käyttö äärimmäisissä olosuhteissa, erityisesti erittäin pölyisessä tai korroosiolle altistavassa ympäristössä, edellyttää erikoisvarustusta ja -lupaa. Käyttö räjähdysvaarallisilla alueilla ei ole sallittua. Trukin käyttö ulkona ja vaarallisilla alueilla on kielletty rajuilmalla (myrsky, salamointi). 9

9 4 Laitteen haltijan velvollisuudet Tässä käyttöohjekirjassa laitteen haltijalla tarkoitetaan sitä luonnollista tai juridista henkilöä, joka käyttää trukkia tai jonka toimeksiannosta sitä käytetään. Erityistapauksissa (esim. leasing, vuokraus) haltija on se henkilö, joka tehtyjen, voimassa olevien omistajan ja trukin käyttäjän välisten sopimusten mukaan huolehtii mainituista velvollisuuksista. Haltijan on varmistettava, että trukkia käytetään ainoastaan määräyksiä noudattaen ja että kaikenlaiset käyttäjän tai kolmannen osapuolen henkeä ja terveyttä uhkaavat vaarat vältetään. Lisäksi on huolehdittava siitä, että tapaturmantorjuntamääräyksiä ja muita turvallisuusteknisiä säädöksiä sekä käyttö-, huolto- ja kunnossapito-ohjeita noudatetaan. Laitteen haltijan on huolehdittava siitä, että kaikki laitteen käyttäjät ovat lukeneet tämän käyttöohjekirjan ja ymmärtäneet sen sisällön. HUOMAUTUS Takuu ei korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat tämän käyttöohjekirjan noudattamatta jättämisestä. Takuu raukeaa myös, jos asiakas tai kolmas osapuoli on ilman valmistajan lupaa suorittanut laitetta koskevia epäasianmukaisia töitä. 5 Lisälaitteiden tai lisävarusteiden liittäminen Trukin toimintoihin vaikuttavien tai niitä täydentävien lisälaitteistojen asentaminen ja liittäminen on sallittu ainoastaan valmistajan kirjallisella luvalla. Tarvittaessa on hankittava myös paikallisten viranomaisten lupa. Viranomaiselta saatu lupa ei kuitenkaan korvaa valmistajan myöntämää lupaa. 10

10 B Ajoneuvon kuvaus 1 Käyttökuvaus Haarukkanostovaunu on tarkoitettu tavaroiden kuljettamiseen tasaisella alustalla. Sillä voi kuljettaa avopohjaisia kuormalavoja ja rullakoita. Nimelliskantavuus ilmenee tyyppikilvestä tai Qmax-kantavuuskilvestä. Punnitusjärjestelmällä voidaan punnita kuormia, laskea kuormien painoja yhteen ja näyttää kokonaispaino. Ajankohtaiset punnitustiedot ja syötetyt tiedot voidaan tulostaa integroidulla tulostimella (o). Päivämäärä- ja kellonaikatiedot tulostetaan vain, jos kyseinen vaihtoehto on aktivoitu. 2 Kalibroitu punnitusjärjestelmä (AMW 22p) Z Trukkiin AMW22p on lisävarusteena saatavana kalibroitava punnitusjärjestelmä ja valmistajakalibrointi standardin OIML kalibrointiluokan III mukaan (eurooppalainen hyväksyntä nro T2782) punnitukseen kaupallista tarkoitusta varten. Ilmoitettu laitos on tarkastanut kalibroidun punnitusjärjestelmän yksittäin sarjanumeron perusteella ja kiinnittänyt siihen virallisen tarkastuslaatan. Tarkastuslaatta vahvistaa tarkkuuden sallitun kalibrointitoleranssin puitteissa. Toimitukseen sisältyvää kalibrointitodistusta on säilytettävä. EY-kalibroinnin voimassaoloalue koskee Euroopan unionin kaikkia jäsenmaita. Käytössä olevien punnitusjärjestelmien tarkastus tapahtuu kyseisen EYmaan lainvoimaisten määräysten mukaisesti. Mikäli kalibroinnin voimassaolon kestoa on rajoitettu kansallisten määräysten mukaan, kalibroidulla punnitusjärjestelmällä varustetun trukin haltija on itse vastuussa asianmukaisesta jälkikalibroinnista. Jos trukin maantieteellistä paikkaa muutetaan huomattavasti, punnitusjärjestelmän käyttäminen vaatii jälkikalibroinnin. HUOMAUTUS Kalibroinnin voimassaolo umpeutuu, kun trukki vaurioituu, laitteen tai kotelon aukon toimintaan tehdään manuaalisia muutoksia, tai jos tarkastuslaatat vaurioituvat tai ne irrotetaan. Kalibroitavat punnitusjärjestelmät, joissa on poikkeamia liikennevirherajojen ulkopuolella, joiden jälkikalibrointiaika on ylitetty tai joiden kalibroinnin voimassaolo on päättynyt, on otettava pois käytöstä. 11

11 3 Rakenneryhmä- ja toimintakuvaus 3.1 Trukin rakenneryhmien yleiskatsaus Koht a Nimike Koht a Nimike 1 o Käyttö- ja seisontajarru 6 t Ohjautuvat pyörät 2 t Kuormankäsittelylaite 7 t Kuormapyörät 3 t Kaarikahva 8 o Seisontajarrupoljin 4 t Haarukan nosto-/ 9 t Tyyppikilpi laskukahva 5 t Ohjausaisa t Vakiovaruste o Lisävaruste 12

12 3.2 Punnitusjärjestelmän rakenneryhmien yleiskatsaus Koht Nimike a 10 t Näyttö- ja arviointiyksikkö (AMW 22p) 11 t Näyttö- ja arviointiyksikkö (AMW 22) 12 t Akku Koht Nimike a 13 t Kuormasolut 14 o Integroitu tulostin t Vakiovarustus o Lisävarustus Painon määritys Neljä kuormasolua on kiinnitetty ruuveilla kuormarunkoon ja myös kuormankäsittelylaitteeseen. Kuormasolut sekä arviointi- ja näyttöyksikköön johtavat kaapelit on suojattu asennuksella Arviointi- ja näyttöyksikkö Painot, järjestelmätilat ja kappalemäärät (o) näkyvät näytössä. Kaikkia punnitusjärjestelmän toimintoja voidaan käyttää näytön alapuolella olevilla painikkeilla. Nolla-asetus suoritetaan automaattisesti määritettyjen rajojen sisällä Integroitu tulostin (o) Yksittäis-, taara- ja kokonaispainot sekä kappalemäärät (o) voidaan tulostaa lämpöpaperille tunnistuskoodien (o) ja tulostusajankohtatietojen (o) kanssa. 13

13 4 Tekniset tiedot Z Teknisten tietojen arvot vastaavat saksalaista määräystä "Trukkien tyyppitiedot". Oikeus teknisiin muutoksiin ja täydennyksiin pidätetään. 4.1 Suorituskykytiedot AMW 22 / AMW 22p Q Nimelliskantavuus 2200 kg c Kuorman painopisteen etäisyys 600 mm x Kuorman etäisyys 890 mm Laskunopeus kuorman kanssa / ilman kuormaa 90/20 mm/s 4.2 Punnitusjärjestelmän painonäyttö Painoalue AMW 22 1) Monialuenäyttö: Painonäytön tarkkuus riippuu painosta. Tarkkuus ei muutu punnituksen yhteydessä, kun seuraavaksi pienemmän painoalueen raja ylitetään. 4.3 Punnitusjärjestelmän punnituspoikkeama Painonäytön tarkkuus AMW 22p (t)1) AMW 22p (o) 1) AMW 22p Kalibroitu (o) 1) kg 0,2 kg 0,1 kg 0,2 kg (o) kg 1,0 kg 0,5 kg 0,2 kg 0,5 kg (o) kg (t) 1,0 kg 0,5 kg 1,0 kg kg (o) AMW 22 Lämpötila-alueella C suurin punnituspoikkeama on 0,1 % koko punnitusalueesta. AMW 22p Lämpötila-alueella C suurin punnituspoikkeama on 0,1 % punnitusta painosta. Z Määritetyn lämpötila-alueen ulkopuolella punnituspoikkeamat voivat olla jopa 0,3 %. 14

14 4.4 Mitat 674 (AMW 22p) h 14 c Q m 2 s h 3 l 2 y l 1 l h W a b 10 x b 11 b 1 = b 5 e 104 a/2=100 l 6 a/2=100 Ast = W a +l 6 -x+a Nimike AMW 22 / AMW 22p h 3 Nosto 122 mm h 13 Korkeus ala-asennossa 86 mm h 14 Ohjausaisan kahvan korkeus 1234 mm y Akseliväli 1110 mm s/e/l Haarukan pituus 62 / 170 / 1150 mm l 1 Kokonaispituus 1546 mm l 2 Pituus ml. haarukan selkä 396 mm b 1 Trukin leveys 540 mm b 5 Haarukan ulkoreunojen etäisyys 540 mm b 10 Akseliväli, edessä 109 mm b 11 Akseliväli, takana 370 mm Ast Työkäytävän leveys 1000 x 1200 poikittain 1763 mm Ast Työkäytävän leveys 800 x 1200 pitkittäin 1813 mm Wa Kääntösäde 1303 mm 15

15 4.5 Painot Nimike AMW 22 / AMW 22p Omapaino AMW 22 / AMW 22p 99/102 kg Akselipaino ilman kuormaa edessä / takana 61/38 kg Akselipaino kuorman kanssa edessä / takana (AMW 22) 578/1721 kg 4.6 Akut AMW 22 AMW 22p 4x1,5 V 12 V / 1,2 Ah 4.7 Renkaat AMW 22 / AMW 22p Rengaskoko edessä Ø 170 x 50 mm Rengaskoko takana Ø 82 x 96 mm Rengaskoko takana (paripyörät) Ø 82 x 62 mm 4.8 Käyttöolosuhteet Ympäristönlämpötila Käytön aikana -10 C - 40 C Valaistusolosuhteet Käytössä vähintään 50 luxia Z Määritetyn lämpötila-alueen ulkopuolella punnituspoikkeamat voivat olla jopa 0,3 %. HUOMAUTUS Nopeita lämpötilamuutoksia on vältettävä, sillä silloin kosteus voi kondensoitua elektroniikassa. Punnitusjärjestelmä on sammutettava akklimatisoitumisen ajaksi suurempien lämpötilaerojen yhteydessä. 16

16 4.9 Merkintäkohdat ja tyyppikilvet Koht Nimike a 9 Trukin laitekilpi 15 Kilpi - ohjaus/nosto 16 Kantavuus Qmax Tyyppikilpi Z Koht Koht Nimike a a Nimike 17 Tyyppi 21 Nimelliskantavuus, kg 18 Valmistusvuosi 22 Valmistaja 19 Sarjanumero 23 Valmistajan logo 20 Tyhjäpaino, kg Trukkia koskevien kysymysten ja varaosatilausten yhteydessä on mainittava trukin sarjanumero (19). 17

17 4.10 Tuulikuormat Tuulen vaikutus heikentää trukin vakautta nostettaessa, laskettaessa ja kuljetettaessa suurikokoisia kuormia. Jos kevyet kuormat altistuvat tuulen vaikutukselle, ne on kiinnitettävä erityisen huolellisesti. Näin vältetään kuorman liikkuminen ja putoaminen. Keskeytä käyttö tarvittaessa molemmissa tapauksissa. 18

18 C Kuljetus ja ensimmäinen käyttöönotto 1 Nosturikuormaus VAROITUS! Asiaton nosturikuormaus aiheuttaa tapaturmavaaran Sopimattomien nostovälineiden käyttö voi johtaa trukin putoamiseen nosturikuormauksen aikana. Varmista, ettei trukki nostettaessa iskeydy mitään vasten eikä se pääse liikkumaan hallitsemattomasti. Kannattele trukkia tarvittaessa ohjainvaijereilla. Trukin kuormauksen saavat suorittaa vain henkilöt, joilla on sidontavälineiden ja nostotyökalujen käsittelyyn vaadittava koulutus. Käytä nosturikuormauksen yhteydessä henkilönsuojaimia (esim. turvakenkiä, suojakypärää, huomioliiviä, suojakäsineitä jne.). Oleskelu riippuvien kuormien alla on kielletty. Vaara-alueelle meneminen ja vaara-alueella oleskelu on kielletty. Käytä vain nostovälineitä, joiden kantavuus on riittävä (katso trukin paino laitekilvestä). Kiinnitä nostovälineet vain niille tarkoitettuihin kiinnityskohtiin ja varmista, etteivät ne irtoa. Käytä nostovälineitä vain niille määrätyssä kuormitussuunnassa. Kiinnitä nosturin sidontavälineet siten, etteivät ne nostettaessa kosketa lisävarusteita. Trukin kuormaus nosturilla Edellytykset Pysäköi trukki turvallisesti, katso sivu 29. Tarvittavat työkalut ja materiaalit Nostolaite Nostovälineet 24 Kiinnitä nostovälineet kiinnityskohtiin (24). Nyt trukin voi kuormata nosturilla. 19

19 2 Kuljetus VAROITUS! Hallitsemattomat liikkeet kuljetuksen aikana Jos trukkia ja mastoa ei varmisteta asianmukaisesti kuljetuksen aikana, seurauksena voi olla vakavia tapaturmia. Kuormauksen saa suorittaa vain tehtävään koulutettu ammattihenkilöstö. Ammattihenkilöstöllä on oltava maantieajoneuvojen kuormankiinnitystä sekä kuormankiinnitysvälineiden käsittelyä koskeva koulutus. Kuormankiinnitystoimenpiteiden oikea mitoitus ja toteutus on määriteltävä erikseen jokaisessa yksittäistapauksessa. Jos trukkia kuljetetaan kuorma-autossa tai perävaunussa, se on kiinnitettävä asianmukaisesti. Kuorma-autossa tai perävaunussa on oltava kiinnitysrenkaat. Trukin tahaton liikkuminen on estettävä kiiloilla. Käytä vain sellaisia kiinnitysvöitä tai kuljetusliinoja, joiden nimellislujuus on riittävä. Käytä kuormausapuvälineiden (lavat, kiilat) kiinnitykseen luistamattomia materiaaleja, esim. luistamatonta mattoa. Trukin kiinnittäminen kuljetusta varten Edellytykset Kuormaa trukki. Pysäköi trukki turvallisesti, katso sivu 29. Tarvittavat työkalut ja materiaalit Kiinnitysvyöt Kiinnitä kiinnitysvyöt (25) trukkiin ja kuljetusajoneuvoon ja kiristä riittävästi. Nyt trukkia voi kuljettaa

20 3 Ensimmäinen käyttöönotto Tarkista varustuksen täydellisyys. Trukin voi nyt ottaa käyttöön, katso sivu 27. Z Seisottamisen jälkeen trukin pyörien kulkupinnat voivat olla litistyneet. Litistymät häviävät lyhyen ajon jälkeen. 21

21 22

22 D Paristot/akut - vaihto/varaus 1 Paristojen ja akkujen käsittelyssä pätevät turvallisuusmääräykset Huoltohenkilöstö Laitteen omistaja saa varata akut ja vaihtaa paristot. Töiden suorittamisessa on noudatettava tätä käyttöohjekirjaa sekä paristojen ja akun varaajan valmistajan antamia määräyksiä. Akun hävittäminen Akkujen hävittämisessä on ehdottomasti noudatettava maakohtaisia ympäristönsuojelumääräyksiä ja ongelmajätettä koskevia lakeja. Valmistajan antamia hävittämisohjeita on ehdottomasti noudatettava. VAROITUS! Tapaturma- ja loukkaantumisvaara paristojen ja akkujen käsittelyssä Paristot ja akut sisältävät myrkyllisiä ja syövyttäviä kemikaaleja. Vältä ehdottomasti kosketusta niiden kanssa. Älä pura paristoja ja akkuja äläkä avaa niitä väkivoimalla. Älä altista paristoja ja akkuja kuumuudelle, tulelle tai suoralle auringonvalolle. Paristoja ja akkuja ei saa oikosulkea. Säilytä paristoja ja akkuja niin, etteivät muut paristot ja akut tai metalliesineet aiheuta oikosulkuja. Älä koskaan käytä laitteessa samanaikaisesti eri valmistajien valmistamia tai kapasiteetiltaan, kooltaan tai tyypiltään erilaisia paristoja tai akkuja. Tämän määräyksen noudattamatta jättäminen johtaa räjähdysvaaraan! Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos paristo tai akku niellään. Suojaa paristot ja akut iskuilta. Pidä paristojen navat ja kontaktit puhtaina ja kuivina. Jos paristo tai akku vuotaa, neste ei saa joutua kosketukseen ihon tai silmien kanssa. Jos näin kuitenkin tapahtuu, huuhtele kyseinen kohta runsaalla vedellä ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin. Säilytä paristoja ja akkuja puhtaassa ja kuivassa ympäristössä poissa lasten ulottuvilta. Trukki on pysäköitävä turvallisesti aina ennen kaikkia paristoilla/akuilla suoritettavia toimenpiteitä (katso sivu 29). 23

23 2 Jännitelähde AMW 22 Jännitelähteenä toimii neljä 1,5 voltin AA-tyypin paristoa. Automaattinen sammuminen tapahtuu 3 minuutin käyttämättäolon jälkeen. Normaalissa käytössä punnitseminen on mahdollista noin 1 vuoden ajan ilman paristojen vaihtoa. Jos paristojen virtataso on liian alhainen, näytössä näkyy LO-BA. Kun paristojen virta on tyhjentynyt, punnitusjärjestelmä sammuu automaattisesti. Käytetyt paristot vaihdetaan seuraavalla tavalla: Irrota näyttö- ja arviointiyksikön kotelon yläosassa olevat sivuttaiset kiinnitysruuvit ja poista kotelon yläosa varovasti. Kotelon ylä- ja alaosat ovat toisiinsa liitettyinä kaapelilla. Poista kaikki käytetyt paristot kotelon alaosan akkupidikkeestä ja aseta uudet paristot paikoilleen napamerkintöjen mukaisesti. Aseta kotelon yläosa takaisin paikalleen. Varo, ettei kaapeli jää puristukseen. Kiristä kiinnitysruuvit. 3 Jännitelähde AMW 22p Z Jännitelähteenä toimii napavarma vaihdettava akkumoduuli 12 V / 1,2 Ah. Automaattinen sammuminen tapahtuu 30 minuutin käyttämättäolon jälkeen. Normaalissa käytössä punnitus on mahdollista jopa 35 tuntia keskeytyksettä (punnitusjärjestelmä ilman asennettavaa tulostinta). Jos akkumoduulin virtataso on liian alhainen, näytössä näkyy "LO-BA" tai asianomaisessa versiossa (o) vain jäljellä oleva akkumoduulin osa. Kun akkumoduulin virta on tyhjentynyt, punnitusjärjestelmä sammuu automaattisesti. Akkumoduuli irrotetaan varausta varten. Se varataan mukana toimitetulla varaajalla. Varaajan LED palaa niin kauan kuin varaus on käynnissä. Kun varaus on päättynyt, varaaja sammuu automaattisesti ja estää akkumoduulin varautumisen liikaa. Suosittelemme akkumoduulin varaamista vähintään 6 tuntia kapasiteettihävikin välttämiseksi. Jos punnitusjärjestelmää käytetään vuorokäytössä tai siinä on asennettava tulostin (o), suosittelemme lisäksi vara-akkumoduulin hankkimista. 24

24 E Käyttö 1 Trukin käyttöä koskevat turvallisuusmääräykset Ajolupa Trukkia saavat käyttää vain sen kuljettamiseen koulutetut henkilöt, jotka ovat osoittaneet laitteen haltijalle tai hänen edustajalleen taitonsa käsitellä ja kuljettaa kuormia ja joille haltija tai hänen edustajansa on erikseen antanut kuljetustehtävän. Tarvittaessa on noudatettava myös kansallisia määräyksiä. Laitteen haltijan oikeudet, velvollisuudet ja käyttäytyminen Käyttäjän on tunnettava oikeutensa ja velvollisuutensa, hänet täytyy olla perehdytetty trukin hallintaan ja hänen on tunnettava tämän käyttöohjeen sisältö. Käytettäessä trukkia, jota ajetaan käyden, on kuljettajalla oltava turvakengät. Käyttö kielletty asiattomilta henkilöiltä Käyttäjä on käytön aikana vastuussa trukista. Käyttäjän on kiellettävä asiattomilta henkilöiltä trukin liikuttaminen tai käyttäminen. Henkilöiden kuljettaminen ja nostaminen trukilla on kielletty. Vauriot ja puutteet Kaikista trukissa ja sen lisälaitteissa ilmenevistä vaurioista tai puutteista on välittömästi ilmoitettava esimiehelle. Käytettävyydeltään riskialttiita trukkeja (joissa on esim. kuluneet renkaat tai vialliset jarrut) ei saa käyttää, ennen kuin ne ovat määräysten mukaisessa kunnossa. Korjaukset Käyttäjä ei saa korjata eikä muuntaa trukkia ilman lupaa ja erityiskoulutusta. Käyttäjä ei saa missään tapauksessa poistaa turvajärjestelmiä toiminnasta tai muuttaa niitä. Vaara-alue VAROITUS! Tapaturma- ja loukkaantumisvaara trukin vaara-alueella Vaara-alueeksi katsotaan alue, jonka sisällä trukin tai sen kuormankäsittelylaitteen ajo- ja nostoliikkeet tai kuljetettavat kuormat voivat aiheuttaa vaaraa ihmisille. Tähän sisältyy myös alue, jolle putoava kuorma tai laskeva/putoava lisälaite saattaa osua. Poista sivulliset henkilöt vaara-alueelta. Jos henkilöitä on vaarassa, anna ajoissa varoitusäänimerkki. Jos sivulliset henkilöt eivät käskystä huolimatta poistu vaara-alueelta, pysäytä trukki välittömästi. Turvalaitteet, varoituskilvet ja varoitukset Tässä käyttöohjekirjassa kuvatut turvalaitteet, varoituskilvet (ks. "Merkintäkohdat ja tyyppikilvet" sivulla 17) ja varoitukset on ehdottomasti otettava huomioon. 25

25 2 Näyttöjen ja käyttöelementtien kuvaus S H 5 8 Koht Hallinta-/näyttölaite Toiminto a 1 Käyttö- ja seisontajarru o Estä trukin liikkeellelähtö. Trukin jarrutus. 3 Kaarikahva t Trukin vetäminen. Trukin työntäminen. 4 Kuormankäsittelylaitteen noston/vapaa-asennon/ laskun kahva t Asennossa "H" (nosto): Kuormankäsittelylaitteen nosto ohjausaisan liikkeellä. Vapaa-asennossa: Trukilla ajaminen. Paina asennossa "S" (lasku): Laske kuormankäsittelylaite. 5 Ohjausaisa t Trukin ohjaus. Kuormankäsittelylaitteen nosto. 8 Jalkakäyttöinen seisontajarru o Estä trukin liikkeellelähtö. 26

26 3 Trukin käyttöönotto 3.1 Tarkistukset ja toimenpiteet ennen päivittäistä käyttöönottoa VAROITUS! Vauriot tai muut puutteet trukissa tai lisälaitteessa (lisävarusteissa) voivat johtaa tapaturmiin. Jos seuraavissa tarkistuksissa todetaan trukissa tai lisälaitteissa (lisävarusteissa) olevan vaurioita tai muita puutteita, trukkia ei saa ottaa käyttöön, ennen kuin se on kunnostettu määräysten mukaisesti. Ilmoita havaituista vioista välittömästi esimiehellesi. Merkitse vikaantunut trukki ja poista se käytöstä. Ota trukki uudelleen käyttöön vasta vian paikantamisen ja poistamisen jälkeen. Päivittäistä käyttöönottoa edeltävän tarkastuksen suorittaminen Tarkista koko trukki ulkoisesti vaurioiden ja vuotojen varalta. Tarkista kuormankäsittelylaite havaittavien vaurioiden, kuten halkeamien, haarukan vääntymisen ja voimakkaan kulumisen, varalta. Tarkista kuormapyörät vaurioiden varalta. Tarkista merkintöjen ja kilpien täydellisyys ja luettavuus, katso sivu 17. Tarkista jarrun toiminta. 27

27 4 Trukilla työskentely 4.1 Ajokäyttöä koskevat turvallisuussäännöt Ajotiet ja työskentelyalueet Ajaminen on sallittua vain liikenteeseen tarkoitetuilla teillä. Työskentelyalueella ei saa olla asiattomia henkilöitä. Kuormat saa varastoida vain niille tarkoitettuihin paikkoihin. Trukkia saa liikuttaa vain työskentelyalueilla, joiden valaistus on riittävä, henkilövahinkojen ja aineellisten vahinkojen vaaran välttämiseksi. Trukin käyttö heikoissa valaistusolosuhteissa edellyttää lisävarustusta. VAARA! Ajoväylien sallittuja piste- ja kokonaiskuormia ei saa ylittää. Jos näkyvyys on huono, toisen henkilön on opastettava käyttäjää. Käyttäjän on varmistettava, ettei kuormausramppia tai lastaussiltaa poisteta tai irroteta kuormauksen tai kuormanpurkauksen aikana. Käyttäytyminen työnnössä/vedossa Käyttäjän on mukautettava nopeus paikallisiin olosuhteisiin. Käyttäjän on vedettävä/ työnnettävä hitaasti esimerkiksi mutkissa, kapeissa aukoissa tai heiluriovien läpi ajettaessa sekä näkyvyyden ollessa huono. Käyttäjän on aina pidettävä turvallinen jarrutusetäisyys edellä kulkevaan trukkiin ja pystyttävä hallitsemaan trukkia kaikissa tilanteissa. Äkillinen pysähtyminen (paitsi vaaratilanteessa), nopea kääntyminen sekä ohittaminen vaarallisissa tai näkyvyydeltään huonoissa paikoissa on kielletty. Nojaaminen tai kurkottaminen työskentely- ja ohjausalueen ulkopuolelle on kielletty. Näkyvyys työnnössä/vedossa Käyttäjän on katsottava kävelysuuntaan ja nähtävä valitsemansa ajoreitti aina riittävän hyvin. Näkyvyyttä haittaavia kuormia kuljetettaessa on trukkia vedettävä kuorman suunnan vastaisesti. Jos tämä ei ole mahdollista, toisen henkilön on kuljettava trukin vieressä opastamassa siten, että hän pystyy samalla tarkkailemaan ajoreittiä ja säilyttämään näköyhteyden käyttäjään. Tällöin trukkia on liikutettava kävelyvauhtia ja noudatettava erityistä varovaisuutta. Pysäytä trukki välittömästi, jos näköyhteys katkeaa. 28

28 Ajaminen kaltevilla pinnoilla VAROITUS! Ajo luiskissa ja kaltevilla pinnoilla on kiellettyä. Hissiin ja lastaussillalle ajaminen Trukin saa ajaa hissiin vain, jos hissin kantokyky on riittävä, sen rakenne soveltuu trukin kuljettamiseen ja sen haltija on sallinut trukin ajamisen hissiin. Nämä seikat on tarkistettava etukäteen. Trukki on vietävä hissiin kuorma edellä ja pysäköitävä asentoon, jossa se ei kosketa hissikuilun seiniä. Hississä mukana kulkevat henkilöt saavat astua hissiin vasta, kun trukki on pysäköity turvallisesti, ja heidän on poistuttava hissistä ennen trukkia. 4.2 Trukin turvallinen pysäköiminen VAROITUS! Pysäköity varmistamaton trukki voi aiheuttaa vaaratilanteen Pysäköi trukki aina tasaiselle alustalle. Erityistapauksissa trukin paikallaan pysyminen on varmistettava esim. kiiloilla. Laske kuormankäsittelylaite aina kokonaan alas. Valitse pysäköintipaikka siten, että alas laskettu kuormankäsittelylaite ei voi vahingoittaa ketään. 29

29 4.3 Työntö/veto, ohjaus ja jarrutus 4.4 Työntö/veto Z Hankautumisen ja kulumisen välttämiseksi aja ilman kuormaa aina kuormankäsittelylaite nostettuna. Edellytykset Ota trukki käyttöön, katso sivu 27. Vapauta seisontajarru painamalla seisontajarrupoljinta (8, o) tai käyttö- ja seisontajarrua (1, o). Trukkia voi työntää tai vetää haluttuun suuntaan kaarikahvasta (3), joka sijaitsee ohjausaisassa (5) Ohjaaminen Käännä ohjausaisaa (5) vasemmalle tai oikealle. Z Tiukoissa kaarteissa ohjausaisa ulottuu trukin ulkorakenteiden ulkopuolelle. 30

30 4.6 Jarruttaminen Trukin jarrutusominaisuudet riippuvat olennaisesti ajoalustan ominaisuuksista. Kuljettajan on otettava ne huomioon ajokäyttäytymisessään. Jarruttaminen käsin Vedä tai paina liikkumissuunnan vastaisesti. Trukkia jarrutetaan Jarruttaminen seisontajarrupolkimella (o) Paina seisontajarrupoljinta (8) B-puolelta. Trukkia jarrutetaan. 8 A B Jarruttaminen käyttö- ja seisontajarrulla (o) Paina käyttö- ja seisontajarrua (1). Trukkia jarrutetaan. 31

31 4.7 Kuormien ottaminen, kuljettaminen ja laskeminen VAROITUS! Epäasianmukaisesti kiinnitettyjen ja otettujen kuormien aiheuttama tapaturmavaara Ennen kuorman ottamista käyttäjän on varmistettava, että kuorma on lavalla asianmukaisesti ja ettei trukin sallittu kantavuus ylity. Pyydä kaikkia henkilöitä poistumaan trukin vaara-alueelta. Jos he eivät poistu vaara-alueelta, keskeytä trukilla työskentely välittömästi. Kuljeta vain määräysten mukaisesti kiinnitettyjä ja otettuja kuormia. Jos on vaara, että kuorman osia voi kaatua tai pudota alas, on toteutettava sopivat turvatoimenpiteet. Viallisia kuormia ei saa kuljettaa. Älä koskaan ylitä kuormakaaviossa ilmoitettuja enimmäiskuormia. Älä koskaan mene nostetun kuormankäsittelylaitteen alle tai oleskele sen alla. Kuormankäsittelylaitteen päälle meneminen on kielletty. Henkilöiden nostaminen on kielletty. Aja kuormankäsittelylaite mahdollisimman pitkälle kuorman alle. HUOMAUTUS Pinoamisen ja pinojen purkamisen aikana on ajettava riittävän hitaalla nopeudella. 32

32 4.7.1 Kuorman nostaminen Edellytykset Kuorma on asetettu lavalle asianmukaisesti. Kuorman paino on trukin kantavuuden mukainen. Kuormita kuormankäsittelylaitetta tasaisesti raskaissa kuormissa. Z Epäkeskisessä kuormituksessa haarukat taipuvat ja kääntyvät hieman, mikä voi johtaa poikkeamiin punnitustuloksessa. Punnitusjärjestelmän tarkkuus laskee 2 :n vinosta asennosta, rei istä ja maan epätasaisuudesta johtuen noin 0,1 % per aste. Tarkka punnitustulos saadaan, kun kuorman painopiste on haarukoiden välissä. Ihanteellinen alusta punnituksessa on tasainen ja suora. Kalibroitu punnitusjärjestelmä (o) (vain AMW 22p): 1000 kg 1000 kg Kun kuormitus on epäkeskinen tai vinous yli 2, näyttö sulkeutuu. Trukkia on kuormitettava keskitetysti ja sen on oltava tasaisella alustalla. Aja trukki hitaasti lavan eteen. Paina kahvaa (4) suuntaan "H". Z Työnnä kuormankäsittelylaite hitaasti lavan sisään, kunnes haarukan selkä on lavaa vasten. Kuorma ei saa ulottua enempää kuin 50 mm haarukan 4 kärkien yli. Nosta kuormankäsittelylaitetta pumppaamalla H ohjausaisaa (5) ylös ja alas, kunnes haluttu Z nostokorkeus on saavutettu. Pikanostossa (kuorma enintään 120 kg, (t)) 5 ohjausaisan liikkeet saavat aikaan huomattavasti suurempia nostoliikkeitä. 33

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Maahantuoja Haklift ABT Oy Asessorinkatu 3-7 20780 Kaarina Kiitos, että valitsit ABT Yellowline vaakahaarukkavaunun. Lue tämä käyttöopas ennen käyttöä. ABT Yellowline

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

EMC 110 Ramppinosto. Käyttöohjeet 03.10 - 03.10 EMC 110

EMC 110 Ramppinosto. Käyttöohjeet 03.10 - 03.10 EMC 110 EMC 110 Ramppinosto 03.10 - Käyttöohjeet 51203576 03.10 s EMC 110 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut edustaja

Lisätiedot

ECE 310. Käyttöohjeet 02.09 - 11.14 ECE 310 ECE 310 HP ECE 310 LJ

ECE 310. Käyttöohjeet 02.09 - 11.14 ECE 310 ECE 310 HP ECE 310 LJ ECE 310 02.09 - Käyttöohjeet 51122390 11.14 s ECE 310 ECE 310 HP ECE 310 LJ Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut

Lisätiedot

ECE 220-225 HP/LJ. Käyttöohjeet ECE L J 01.09 - ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14

ECE 220-225 HP/LJ. Käyttöohjeet ECE L J 01.09 - ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14 ECE 220-225 HP/LJ 01.09 - Käyttöohjeet 51122090 11.14 s ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ ECE L J Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön

Lisätiedot

EJC B14 / B16. Käyttöohjeet 09.05 - 03.11 EJC B14 EJC B16

EJC B14 / B16. Käyttöohjeet 09.05 - 03.11 EJC B14 EJC B16 EJC B14 / B16 09.05 - Käyttöohjeet 50470440 03.11 EJC B14 EJC B16 s Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön alueelle sijoittunut valtuutettu

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

EJD K18. Käyttöohjeet 06.08 - 11.14 EJD K18

EJD K18. Käyttöohjeet 06.08 - 11.14 EJD K18 EJD K18 06.08 - Käyttöohjeet 51106817 11.14 EJD K18 s Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut edustaja Tyyppi

Lisätiedot

Dieselhiukkassuodatin

Dieselhiukkassuodatin Dieselhiukkassuodatin 12.07 - Käyttöohjeet s 51142537 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta.

Lisätiedot

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET Oy Machine Tool Co 1. Käyttökohteet Käsikäyttöinen MACCO BF -haarukkavaunu on matalarakenteinen, vain kuormalavalla olevan, kovilla pinnoilla liikuteltavan tavaran siirtelyyn

Lisätiedot

ULTRALIFT TP. Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012

ULTRALIFT TP. Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012 ULTRALIFT TP Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012 Valmistaja: Maahantuoja: Eclipse Magnetics Ltd. Units 1-4 Vulcan Rd Sheffield S9 1EW England OY

Lisätiedot

EJC 212 / 214 / 216 / 220

EJC 212 / 214 / 216 / 220 EJC 212 / 214 / 216 / 220 05.08 - Käyttöohjeet 51102250 02.11 EJC 212 EJC 214 EJC 216 EJC 220 s Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

EJE C20. Käyttöohjeet 10.07 - 11.14 EJE C20

EJE C20. Käyttöohjeet 10.07 - 11.14 EJE C20 EJE C20 10.07 - Käyttöohjeet 51040480 11.14 EJE C20 s Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut edustaja Tyyppi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on vasenkätiselle lukolle valmistuspäivästä 4/2014 alkaen. Muiden versioiden koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on oikeakätiselle lukolle. Pystymallisen lukon koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset toimituksen yhteydessä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä KÄYTTÖOHJE NO.CX-10 Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä 1 Turvaohjeet Lithium-akulle Turvaohjeet Lithium-akulle Litium-akun lataus voi aiheuttaa tulipalon tai loukkaantumisen tai omaisuuden menettämistä.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

EJC 214-220 / EJC 212z-220z

EJC 214-220 / EJC 212z-220z EJC 214-220 / EJC 212z-220z 11.10 - Käyttöohjeet 51141064 07.15 s EJC 212z EJC 214z EJC 216z EJC 220z EJC 214 EJC 216 EJC 220 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg

Lisätiedot

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS KASO KASSAKAAPIN E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO E1-100 SAFE SERIES K-03 INSTRUCTIONS Kaso Oy Lyhtytie 2, PO Box 27, FI-00751 Helsinki, Finland telephone +358 10 271 3700, fax +358 9 386 0021 sales@kaso.fi,

Lisätiedot

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90 Käyttöohje Thermo Pro 90 Johdanto Hyvä Webasto-asiakas, Kiitos, että valitsit Webaston Thermo Pro 90 vesilämmittimen. Toivomme, että siitä ja sen luotettavasta mukavuudesta on sinulle iloa useiden vuosien

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - Käyttöohjeet 51147721 07.15 s ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja

Lisätiedot

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel.

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel. LUMILINKO TR-270 Käyttö- ja huolto-ohjekirja J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127 Koivukoskentie 2 varilasteel@pp.nic.fi 69950 PERHO www. varilasteel.com 1 Sisällysluettelo 1. Käyttötarkoitus

Lisätiedot

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET Lue käyttöohjeet huolella ennen käyttöä! Alla on listattuna vintturin komponenttejä ja niiden käyttö. Vintturi on tarkoitettu ainoastaan ajoneuvoihin

Lisätiedot

KERN KFP_V20 Versio /2015 FIN

KERN KFP_V20 Versio /2015 FIN KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen, Saksa Sähköposti: info@kernsohn.com Tel: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Kotisivu: www.kern-sohn.com Punnituslevyn käyttöohje ( 300 kg) KERN KFP_V20

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE

NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE POTILA NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit KK 13, KK 15, KK 17 ja KK 19 Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN FINLAND Puh. 02 5286 500 Fax. 02 5531 385 POTILA NOSTOLAITEKULTIVAATTORIEN KÄYTTÖOHJE

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Paperitukosten selvittäminen. Paperitukosalueiden löytäminen. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys.

Paperitukosten selvittäminen. Paperitukosalueiden löytäminen. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Jos valitset tulostusmateriaalin huolellisesti ja lisäät sen tulostimeen oikein, ei paperitukoksia pitäisi juuri syntyä. Jos tukoksia kuitenkin syntyy, toimi tässä jaksossa selostettujen ohjeiden mukaan.

Lisätiedot

Korkeatason keräilytrukki 1000 kg 20.5.1998

Korkeatason keräilytrukki 1000 kg 20.5.1998 ROCLA PICKUP PHL-10 TEKNISET TIEDOT Korkeatason keräilytrukki 1000 kg 20.5.1998 Yleistä Kaikki mallit CE-vaatimusten mukaisia. Materiaaleista on n. 95% kierrätettäviä. Kuljettajan tila Ergonomisesti haarukoiden

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Käyttöohje CONDUCTOR

Käyttöohje CONDUCTOR CONDUCTOR TASO 1 W1 1 2 Oikeudet muutoksiin pidätetään. 20090514 www.swegon.fi Tietoa CONDUCTORista CONDUCTOR on säätöjärjestelmä huonelämpötilan ohjaukseen. Voit itse luoda miellyttävän sisäilmaston säätämällä

Lisätiedot

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje LADDOMAT MR Asennus- ja käyttöohje Laddomat MR on erillisellä liitäntäkeskuksella (LK) varustettu säätölaite. Siinä on 3 relettä ja 4 lämpötilatunnistintuloa. Käytettävissä on useita erilaisia ohjausvaihtoehtoja.

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE Kapasiteetti: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 ja 20000kg Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen käsiketjutaljan käyttöönottoa. 1. Ripusta talja yläkoukusta ja nosta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT FI KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT 2 AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 7-30 liite Asennus- ja käyttöohjeiden Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 7-30:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet

Lisätiedot

LUKEKAA TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLA ENNEN PUNNITUSVAAKOJEN KÄYTTÄMISEN ALOITTAMISTA

LUKEKAA TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLA ENNEN PUNNITUSVAAKOJEN KÄYTTÄMISEN ALOITTAMISTA KÄYTTÖOHJE MPWH 200 LUKEKAA TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLA ENNEN PUNNITUSVAAKOJEN KÄYTTÄMISEN ALOITTAMISTA 1 SISÄLLYSLUETTELO VIRTALÄHDE 3 TEKNISIÄ TIETOJA 3 HUOLTO JA YLEINEN KUNNOSSAPITO 3 1.0 PERUSTOIMINNOT

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

ELECTRONICS. Käyttöopas DENVER DBO-8050. www.facebook.dk/denver-electronics

ELECTRONICS. Käyttöopas DENVER DBO-8050. www.facebook.dk/denver-electronics R ELECTRONICS Käyttöopas DENVER DBO-8050 www.facebook.dk/denver-electronics Lue kaikki ohjeet turvallisesta kokoamisesta ja käytöstä ennen kulkuvälineen käyttämistä. Käyttöoppaassa kerrotaan Balance scooter

Lisätiedot

NANO90 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

NANO90 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET NANO90 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on yhteensopiva kaikkien NANO90-mallien kanssa. Lukkojen asetukset toimituksen yhteydessä Lukot toimitetaan tehdasasetuksilla,

Lisätiedot

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus 2 (8) Muutokset Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 1.1 Rakennetyyppikohtaiset erityispiirteet... 4 1.2 Käyttö ja sijoittelu... 4 2 OPASTINPORTAALIN KÄYTTÖTURVALLISUUS...

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max Omistajan käsikirja Endura C2 Endura Max Käyttöohje Twist Tiller -ohjauskahva: virtakytkin, nopeus, eteen/taakse ja ohjaus 180 käännettävä ohjauspää Säädettävä syvyyskaulus Quick Release kallistusvipu

Lisätiedot

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi)

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) q LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI LÄPI! Se sisältää tärkeää tietoa turvallisuudesta. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) KÄÄNNÖS ALKUPERÄISESTÄ OHJEESTA TUOTTEEN KUVAUS 1 1. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) SÄHKÖPOLKUPYÖRÄT

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Press Brake Productivity -pikaopas

Press Brake Productivity -pikaopas Kuinka aloitat Press Brake Productivity -pikaopas Kiitos, että olet ostanut Wilan valmistaman laatutuotteen Wila on valmistanut jo yli 80 vuotta työkalunpitimiä, työkaluja ja varusteita särmäyspuristimien

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike Tervetuloa. Osat Flare R Mikro-USB-johto Quick Connect -kiinnike Bikeurope BV / Trek Benelux Ceintuurbaan 2-20C 3847 LG Harderwijk Alankomaat Puhelin: +31 (0) 33 4500600 (BLX) Osoite (Yhdysvallat): 801

Lisätiedot

Kiinnitysyksikön vaihtaminen

Kiinnitysyksikön vaihtaminen Tulostin tarkkailee kiinnitysyksikön kuntoa. Kun kiinnitysyksikön käyttöikä lähestyy loppuaan, tulostimen näytössä näkyy 80 Kiinnitysyksikkö kulunut loppuun -ilmoitus. Tämä osoittaa, että kiinnitysyksikkö

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos,

Lisätiedot

GOLF EDITION OHJEKIRJA. 12 V Lyijyakuille 15-85 Ah (AGM/GEL)

GOLF EDITION OHJEKIRJA. 12 V Lyijyakuille 15-85 Ah (AGM/GEL) GOLF EDITION OHJEKIRJA 12 V Lyijyakuille 15-85 Ah (AGM/GEL) FI 1 KIITOS KUN OLET VALINNUT EXIDE TECHNOLOGIES-VARAAJAN Uusi varaajasi auttaa sinua pitämään akkusi täyteen varattuna ja pidentää sen käyttöikää.

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX Trifitek Finland Oy 2014 1. YLEISTÄ Tämä käyttöohje sisältää tietoja ja varoituksia, joita on noudatettava, jotta mittalaitetta voidaan käyttää turvallisesti

Lisätiedot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4 Opaskirja Sisällys Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3 Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4:n mukauttaminen, 5 Lisänäppäimen lisääminen Lisänäppäinten siirtäminen

Lisätiedot

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SEIKO-kello PERPETUAL CALENDAR Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SNQ 003 P Onnittelemme Sinua tämän analogisen SEIKO -kvartsikellon Cal. 6A32 hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolella ennen kellon käyttöönottoa voidaksesi

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

250 arkin vakiolokeron täyttäminen

250 arkin vakiolokeron täyttäminen Pikaopas Paperin ja erikoismateriaalin lisääminen Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä käsinsyöttölokero täytetään.lisäksi siinä on tietoja Paperikoko- ja Paperilaji-asetuksista.

Lisätiedot

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Käyttöohje (Model: DU902) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja Mini sähköketjutalja

Lisätiedot

1. Sisällysluettelo 2

1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 2. Asennus, käyttöönotto, liittäminen 3 3. Painikkeet 4 4. Näyttö 4 5. Tehdasasetukset 5 6. Perustoiminnot 6 7. Viikonpäivien yhdisteleminen ohjelmoinnissa 7

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (1257/1992)

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät Viitteet 000067 - Fi ASENNUS ohje inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS on aurinko- & tuulianturi aurinko- & tuuliautomatiikalla varustettuihin Somfy Altus RTS- ja Orea RTS -moottoreihin. Moottorit

Lisätiedot

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Sisällysluettelo 1. Yleiset tiedot 2 1.1 Asianmukainen käyttö 2 1.2 Rakenne ja toiminnan kuvaus 3 1.3 Käyttöalue 4 1.4 Tekniset tiedot 4

Lisätiedot

PALOKÄRKI SISÄLLYSLUETTELO

PALOKÄRKI SISÄLLYSLUETTELO 1 PALOKÄRKI PÖNTTÖSORVIN KÄYTTÖOHJEKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. VUOKRAUSSÄÄNNÖT 2. YLEISTÄ 3. KULJETUS 4. TEKNINEN ERITTELY 5. VARUSTEET 6. TURVALLISUUSOHJEET JA KÄYTTÖ 7. HUOLTO 8. SÄILYTYS 9. KUITTAUS TURVAOHJEISTA

Lisätiedot

EKS 208-312. Betriebsanleitung 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Betriebsanleitung 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Betriebsanleitung 51121646 01.11 s EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön alueelle

Lisätiedot

ihmiset etusijalle! SANO asettaa Akkutoimiset porraskiipijät

ihmiset etusijalle! SANO asettaa Akkutoimiset porraskiipijät Akkutoimiset porraskiipijät ihmiset SANO asettaa etusijalle! LIFTKAR PT PORRASKIIPIJÄT LIFTKAR PT ON TURVALLINEN PORTAISSA JA HELPPOKÄYTTÖINEN. ELÄMÄNLAATU ON ELÄMÄSTÄ NAUTTIMISTA TÄYSILLÄ JA YHDESSÄ

Lisätiedot

Finnish Research Institute of Agricultural Engineering

Finnish Research Institute of Agricultural Engineering va K 0 LA &eli Helsinki Rukkila.22 Helsinki 4 48 Pitäjänmäki VALTION MAATALOUSKON El DE N TUTKI MUSLAITOS Finnish Research Institute of Agricultural Engineering 1961 Koetusselostus 405 Kuva 1. Malli Juwel

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

ROD -tyypin Sulkusyötin

ROD -tyypin Sulkusyötin Standardi: Q/HFJ02027-2000 ROD -tyypin Sulkusyötin KÄYTTÖOHJE Suomen Imurikeskus Oy Puh. 02-576 700-1 - SISÄLTÖ 1. RAKENNE... 3 2. TOIMINTAPERIAATE JA KÄYTTÖTARKOITUS4 3. TUOTTEEN PIIRTEET... 4 4. TYYPPISELITYS...

Lisätiedot

Käyttöohje. Tasapainolauta

Käyttöohje. Tasapainolauta Käyttöohje Tasapainolauta Kiitos kun ostit tasapainolaudan.! VAROITUS! Opettele ajamaan laitteella turvallisesti, huomioi muu liikenne ja säännöt. Käytä lisäksi säädösten mukaisia turvavarusteita. Älä

Lisätiedot