SOTERKO Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten yhteenliittymä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOTERKO Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten yhteenliittymä"

Transkriptio

1 SOTERKO SOTERKO- yhteistyön terveyden ja hyvinvoinnin tietovarannot on nyt kartoitettu SOTERKOn tutkimuspäivä Osastojohtaja Päivi Hämäläinen, erikoissuunnittelija Antti Tuomi-Nikula (THL) ja Soterko- tutkimusohjelmat Päivi Hämäläinen

2 SOTERKO SOTERKO-konsortion kuudes ohjelma Tietovarantojen kehittämisohjelma TIETOKO Laitosten yhteistyöllä kehitetään tietovarantoja näkyvämmiksi ja luodaan niiden hyödyntämisen käytäntöjä, jotka palvelevat sekä laitoksen omia tutkijoita ja asiantuntijoita, että tietovarantojen ulkopuolisia käyttäjiä Tietosuojavaltuutetun toimisto Päivi Hämäläinen 2

3 VM Tietohallintolaki KA-työ Tietoturva-asetus JULK-ICT strategia JUHTA-standardit (Metatietomallit, Perustietovarannot Aineistokatalogi Etäkäyttö, tilastolakiuudistus). OKM Tutkimuksen infrastruktuuri Metatietomallit Aineistokatalogit Etäkäyttö Tutkimusaineistojen luovutusperiaatteet STM KA-työt/tietoarkkitehtuuri Rekisterilainsäädäntö SOTERKO TIETOVARANNOT Valtioneuvoston kanslia Sektorilaitosuudistus Hallitusohjelma MMM Inspirepaikkatietolainsäädäntö LVM, VM Avoimen datan ohjelma Biopankki EU Tietosuoja -asetus KanTa Kansa THL/Tieto-osasto 3

4 Tietovarantoihin liittyvät ydinkysymykset SOTERKO Tietovarannot pitää tunnistaa (Mitä tietovarannot ovat?) Tieto tietovarannoista pitää saattaa yleisesti saataville (Mitä tietoa tietovarannoista?) Tietovarantojen hallinnoinnin on oltava asianmukaista (Tietovarannon turvaaminen ja elinkaarisuunnittelu) Tulee olla pelisäännöt sille, miten tutkimusryhmän ulkopuolella olevat toimijat voivat saada tietovarantoja käyttöönsä (Luovutuksen pelisäännöt ja organisointi) Tietovarantojen keskinäisiä suhteita ja rajapintoja ulkomaailmaan kuvaava arkkitehtuuri tulee olla olemassa ja hallinnoitu (eli ajantasainen kuvaus kokonaisuudesta, piirustukset ) THL/TITO/PH 4

5 SOTERKO Nuorten aikuisten terveys- ja hyvinvointierojen sekä työhön osallistumisen erojen kaventaminen Kansantautien kanssa työelämässä: ehkäisevän, edistävän ja kuntouttavan toiminnan kehittämis- ja arviointihankkeet Yhteiskunnallinen eriarvoisuus Asiakaskeskeiset sosiaali- ja terveyspalvelut paikallisessa ja alueellisessa yhteistyössä Riskienhallinnalla terveyttä ja hyvinvointia Tietovarantojen kehittämisohjelma SOTERKO-kysely lähti selvittämään sitä, miten tietovarantoasiat huomioidaan SOTERKO-tutkimusohjelmissa. Selvityksen tavoitteena oli tunnistaa asioita, joissa tietovarantotoimintaan kohdistettu yhteistyö ja kehittäminen edistää laitosten yhteisiä tietovarantoasioita. 5

6 SOTERKO Survey, SOTERKO tulokset Kysely tutkimusohjelmille: Osa 1; tietovarantojen tunnistaminen, löytyi 30 tietovarantoa ja Osa 2, Tunnistettujen tietovarantojen vastuuhenkilöille lähetettiin yksityiskohtaisempi kysely, saatu tiedot 29 tietovarannosta. Tuloksissa ei ole vielä mukana SOTERKO-tutkimusohjelmien ulkopuolelle oleville TIETOKO jäsenille lähetetty vastaava kysely laajennettu vaihe (FIMEA, KELA, Valvira) Päivi Hämäläinen

7 Mitä ovat tutkimusohjelmien tietovarannot? SOTERKO Yhteen tutkimuskokonaisuuteen (tietovarantoon) liittyy usein erityyppisiä aineistoja Ohjelmissa on tällä hetkellä valmiita, valmistumassa olevia ja suunniteltuja tietovarantoja, reilu 50% oli analyysivalmiita Päivi Hämäläinen

8 Päivi Hämäläinen

9 14 Kysymys 1. Tietovarannon tyyppi (monivalinta; sama tietovaranto voi koostua useammasta tyypistä) Uusi aineisto Vanha aineisto 0 Kysely Haastattelu (muu kuin terveystarkastuksen yhteydessä) Näytteiden otto Terveystarkastus Mittaukset (muu kuin terveystarkastuksen yhteydessä) Kvalitatiivinen menetelmä (esim. yksilö- ja ryhmähaastattelut, havainnointi, videointi, kulttuurituotteet) Muu; mikä?* Rekisteri Tilasto Vanha kysely- /haastatteluaineisto Näyteaineisto Muu; mikä?# * Satunnaistettu ryhmäinterventio (2), Käyttömäärätiedot (1), Rekisteritiedot, imputointi (1), Aineistoon tullaan liittämään myös rekisteritietoja (1) # Vanha mittausaineisto (1), yhdistetty Kelan ja TK:n (ryhmätasoisia) tietoja (1) 9

10 Mitä tietoa tietovarannoista? SOTERKO Kysymys: Miten aineisto on kuvattu? (monivalinta) Vapaa kuvaus Organisaation ohjeiden mukaisesti Aineiston kuvaus kesken Metatietomallin mukaisesti; mikä malli?* Muu tapa; mikä?# -Vain yksi vastaaja mainitsi jonkin tietyn metatietoformaatin -Melkein kaikki vastanneet ympäripyöreästi vapaa kuvaus taikka organisaation ohjeiden mukaisesti

11 Kysymys: Missä aineisto on kuvattu? (monivalinta) Tutkimussuunnitelmassa Organisaation keskitetyssä aineistokatalogissa Artikkelissa SOTERKO-ohjelman yhteisessä työtilassa Muualla; missä?* * Verkkosivuilla (2), Access-tietokannassa (1), Dokumenttina joka ei ole keskitetyssä aineistokatalogissa (1), Mallin käyttöoppaassa; myöhemmin myös TK:n metatietokannassa (1), THL:n hankeluettelossa (1), Paperilomakkeet arkistoitu; aineisto sähköisenä 11

12 Tietovarannon turvaaminen ja elinkaarisuunnittelu) SOTERKO Tietovarannot sisälsivät sekä salassa pidettäviä (n. 50%ssa) että muita aineistoja. Henkilötietoja sisältävistä tietovarannoista oli pääsääntöisesti tehty rekisteriseloste, 15/30 tietovarantoa antoi linkin selosteeseen. Monivalintavastauksia/30: 21 aineistoa sijaitsi organisaation palvelimella, 17 tutkijoiden tietokoneella, 5 CD:llä, 1 fyysisessä näytekokoelmassa, 1 ulkoisella palvelimella, 2 etäkäyttö TK:sta, 1 lukitussa kaapissa, 1 lukitussa tietokoneessa Päivi Hämäläinen

13 Kysymys: Pitkäaikaissäilytys (monivalinta) Aineisto tullaan säilyttämään tutkimuksen päätyttyä; missä? A) Sähköisenä B) Paperimuodossa C) Näytteet D) Muussa muodossa; missä?* Aineisto on tuhottava Säilyttämisestä ei ole vielä sovittu A) Ylläpito-organisaatiossa, ei tarkennusta (8), Ylläpito-organisaation palvelimella (2), Aineiston vastuuhenkilön (lukitulla) työkoneella (2), Arkistossa (2), Anotaan lupaa säilyttää aineisto merkittävänä aineistona (1) D) Aineisto anonymisoidaan (4), FSD:ssä (1) Tutkimusaineisto, jonka henkilötiedot eivät enää ole tarpeen tutkimuksen suorittamiseksi tai sen tulosten asianmukaisuuden varmistamiseksi, tulee henkilötietolain (523/1999) mukaan joko a) hävittää, b) siirtää arkistoitavaksi tai c) sen tiedot tulee muuttaa sellaiseen muotoon, ettei tiedon kohde ole niistä tunnistettavissa 13

14 Luovutuksen, jakamisen, pelisäännöt ja organisointi SOTERKO Kysymys: Missä tutkimuksen vaiheessa jaatte tai jakaisitte aineistonne muille? (monivalinta, n= 30) * Tutkimusraportin jälkeen, noin vuosi tiedonkeruusta (1) # Perustarkastuksen ja -raportoinnin jälkeen (5) Aineiston käyttö rajattu vain tähän tutkimukseen (7), Aineiston käyttöön liittyy saatekirjeen rajauksen vuoksi rajoituksia tutkimusryhmän ulkopuolella (3), Salassa pidettävien henkilötietojen takia (3), "Ei lupaa jakaa" (1)

15 Kysymys: Millä tavoin on pyritty tai aiotaan pyrkiä mahdollistamaan aineiston jatkokäyttöä? (monivalinta) Sisältö ja prosessit on dokumentoitu Aineiston tiedot on syötetty organisaation tai muun tahon aineistokatalogiin (esim. THL:n aineistorekisteriin) Aineiston tiedot ovat verkossa; URL: Jatkokäyttö on huomioitu suostumuksissa ja sopimuksissa Aineiston luovutukseen liittyvää käyttölupaprosessia on kehitetty Muulla tavoin; miten?* *Aineiston jatkohyödyntämistä on aktiivisesti markkinoitu (2), Tilastolliset perustiedot verkossa (1), Data saatavilla verkosta (1), Data raportin liitteenä excel-taulukoina (1), Käyttö vaatii aina tutkimussuunnitelman ja tutkimusluvat, aineiston koordinaatiovastuu säilyy vastuuhenkilöillä (1), Aineisto arkistoidaan FSD:en, josta se tutkimuslupaa vastaan saatavilla (1), Jatkokäyttö vaatii tukea kehittäjätiimiltä (1) 15

16 Kysymys: Jatkokäyttöön liittyviä ehtoja (monivalinta) Aineiston muokkaus ennen luovutusta (anonymisointi, taulukointi) Käyttölupa Lisensointi Vapaasti jaettava Aineistoa ei saa luovuttaa jatkokäyttöön Muu ehto; mikä?* * Vain yhteistyössä tutkimusryhmän kanssa (7), Tutkimussuunnitelmat ja -luvat oltava kunnossa (4); Copyright (1) 16

17 Kysymys17. Mikäli aineiston jatkokäyttö ei ole mahdollista, mitkä ovat syyt? (monivalinta) Tiedon käyttöluvan/-lupien rajoitukset Tutkittavilta ei ole saatu suostumusta jatkokäyttöön Aineiston käyttöä rajoittavat sopimukset Tutkijoiden haluttomuus antaa aineistoaan muiden tutkijoiden käyttöön Vaillinaiset kuvailutiedot Muu syy; mikä?* * Jatkokäyttö mahdollista, mutta vaatii luvat (1), Jatkokäyttö vaatii tukea kehittäjätiimiltä (1) 17

18 Kysymys: Miten ja keneltä haetaan käyttölupa aineistoonne?* Aineiston vastuuhenkilö, tutkimus- tai johtoryhmä Aineiston omistavalta organisaatiolta (ei tarkempaa tietoa) Ei erillistä tutkimuslupaa Eettiseltä toimikunnalta tai THL:n tutkimuseettiseltä toimikunnalta, tämän jälkeen vaitiolositoumukset

19 Tietovarannon hankintaaika ja hinta SOTERKO Mikäli käytitte valmiiksi kerättyä tietoa (jonkin muun tahon keräämää; esim. rekisteritietoa), kuinka kauan tiedon saanti kesti (käyttöluvan pyynnöstä aineiston toimittamiseen)?: Vaihteluväli alle 1 vko ( 1kpl) yli 1 v (5 kpl) Hankinta toiselta hinta pääosin alle e, ei yhtään yli e Mikäli aineistonne kerättiin suoraan tutkittavilta/kohteista tutkimustanne varten, kuinka kauan kerääminen kesti? (1-3 kk, 1 kpl, yli vuoden, 7 kpl. Oman aineiston keruun hinta, yli 1,5 milj, usein vastattuna. Oman aineiston luovutus jatkokäyttöön; ei maksuja 8 kpl, muu hinta aineistojen irrotuskustannukset, tavanomainen suuruusluokka muutama tuhat euroa.

20 Mitä kyselystä on SOTERKO toistaiseksi selvinnyt? Aineistojen kuvaaminen ja kuvausten näkyminen ovat vielä puutteellisia Systeemattinen aineistojen elinkaaren hallinta ja tietoturvan varmistaminen ovat hyvin vaihtelevia ja osaamisen vahvistamista tarvittanee Pitkäaikaissäilytyksen ratkaisuja kaivataan kipeästi Jatkokäyttöön luovuttamisen pelisääntöjen yhdenmukaistaminen ja läpinäkyväksi tekeminen kannattaa ottaa työn alle Tietovarannot ovat arvokkaita, paitsi immateriaalisesti tietona, myös rahallisesti. SOTERKO-ohjelman tietovarantotilanne vastannee yleiskuvaltaan muiden sektoritutkimuslaitosten ja yliopistojen tietovarantotilannetta

21 Lista tietovarannoista ohjelma ylläpitäjä Tietovaranto valmiustila 1 TTL Koulutuksesta työhön -interventiotutkimus 1 TTL Kohti työelämää -interventiotutkimus 1 TTL Nuorten sosialisaatio työorganisaatioihin 2 THL FINRISKI-tutkimus 1 TTL Nuori kuski osaa! -kyselyaineisto ja työpaja-aineisto 1 HY/JY Finedu 2 TTL Työ ja terveys -haastattelututkimus 2 THL ATH Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus 5 THL & STUK CHEFIN pienalue annosarviokartta 5 STUK (osti tiedot TK:lta) CHEFIN tausta-aineisto 5 Syöpärekisteri CHEFIN Syöpärekisterin tiedot 5 STUK COSMOS kyselyaineisto 5 STUK COSMOS matkapuhelimen käyttömäärätiedot operaattoreilta 5 STUK & TK COSMOS väestölaskennat ja kuolemansyyt 5 STUK & THL COSMOS sairaaloiden hoitoilmoitusrekisteri 5 STUK & Syöpärekisteri COSMOS pään alueen kasvaimet 5 STUK & KELA COSMOS lääkekorvaustietokannat 5 STUK RATIKKA radonturvallisuus 5 STUK SecurEau 5 STUK Asuntojen radonkorjausten seurantatutkimus 3 THL Terveytemme.fi 3 TK Suom. hyvinvointimallin kestävyys - SISU tulonsiirtojen mikrosimulointimalli 2_Keruu/saanti kesken 2. OSAN VASTAUS PUUTTUU 4_Muu tila: vuosien 2010 ja 2011 aineistot analyysivalmiina. Keruuvaiheessa n suomalaisen otos vuosina _Muu tila: Ei julkinen 2_Keruu/saanti kesken 2_Keruu/saanti kesken 3_Keruuta suunnitellaan 3_Keruuta suunnitellaan 3_Keruuta suunnitellaan 3_Keruuta suunnitellaan 4_Muu tila: Aineistoa kerätään jatkuvasti 2_Keruu/saanti kesken 4_Muu tila: Pilotointivaihe 3 TK Suom. hyvinvointimallin kestävyys - väestölaskentojen pitkittäistiedosto 2_Keruu/saanti kesken 3 THL Eriarvoisuus elämänkulussa; 1987-kohortti 2_Keruu/saanti kesken 3 TK & HY Eriarvoisuus elämänkulussa EKSY 3 THL Maamu-data 4 THL HYPA 4_Muu tila: Raportti julkaistaan Kelan nettipaperina 4 KELA Työterveyshuollon palvelujen kustannusten alueelliset erot 4 THL RAI-arviointiaineistot 4 THL RAI -toiminta- ja kustannustiedot 21

22 SOTERKO Kiitos kyselyyn vastanneille ja yleisölle! Päivi Hämäläinen, 22

Tutkimuseettinen neuvottelukunta

Tutkimuseettinen neuvottelukunta Humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen eettiset periaatteet ja ehdotus eettisen ennakkoarvioinnin järjestämiseksi Tutkimuseettinen neuvottelukunta Helsinki 2009 1

Lisätiedot

OKM:n tiedonkeruun avoin saatavuus -tieto

OKM:n tiedonkeruun avoin saatavuus -tieto Muistio, 2.3.2015 Jyrki Ilva, Kansalliskirjasto OKM:n tiedonkeruun avoin saatavuus -tieto 1. Kerättävä tieto ja tehtävänanto OKM:n tiedonkeruun avoin saatavuus -tieto koodataan tällä hetkellä seuraavan

Lisätiedot

Liikenteen ja viestinnän avoin tieto. Työryhmän raportti

Liikenteen ja viestinnän avoin tieto. Työryhmän raportti Liikenteen ja viestinnän avoin tieto Työryhmän raportti Julkaisuja 10/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Palveluhakemisto-esiselvitys

Palveluhakemisto-esiselvitys 1 Palveluhakemisto-esiselvitys Hyvinvointipalvelusuunnittelu palvelukokonaisuus SADe-SOTE Virve Jokiranta 12/2011 2 Taustaa Tiivistelmä Sisällysluettelo 1. Nykytilan kuvaus... 6 1.1. Internetin käyttö...

Lisätiedot

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Kunnallinen työterveyshuoltotutkimus 2010 Kuntien eläkevakuutuksen raportteja 2/2010 Toni Pekka, Risto Kaartinen, Maija Träskelin, Pauli Forma

Lisätiedot

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA MULLA ON ASIAA OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA 1 OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA Sisältö Aluksi...5 Miksi hyvinvointitietoa kerätään?...6 Lasten hyvinvoinnin tietolähteitä...8

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston toimintamallit ja käyttöönotto

Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston toimintamallit ja käyttöönotto Versio 1.0 Julkaistu 10.2.2014 Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston toimintamallit ja käyttöönotto 1 Muutoshistoria Versio Muutos 1.0 Ensimmäinen versio 2 Sisällys Yleistä... 6 Työterveyshuollon

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

Toiminnan ja prosessien mallintaminen

Toiminnan ja prosessien mallintaminen Irmeli Luukkonen, Juha Mykkänen, Timo Itälä, Saara Savolainen, Maarit Tamminen Toiminnan ja prosessien mallintaminen Tasot, näkökulmat ja esimerkit SOLEA-hanke Itä-Suomen yliopisto Aalto-yliopisto Irmeli

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

TUTKIMUKSEN PERUSTEET: TUTKIMUSDATAN JA MUUN PRIMÄÄRIN TUTKIMUSAINEISTON SAATAVUUTEEN LIITTYVÄ OIKEUDELLINEN SÄÄNTELY

TUTKIMUKSEN PERUSTEET: TUTKIMUSDATAN JA MUUN PRIMÄÄRIN TUTKIMUSAINEISTON SAATAVUUTEEN LIITTYVÄ OIKEUDELLINEN SÄÄNTELY Marjut Salokannel OTT, Dosentti, Helsingin yliopisto TUTKIMUKSEN PERUSTEET: TUTKIMUSDATAN JA MUUN PRIMÄÄRIN TUTKIMUSAINEISTON SAATAVUUTEEN LIITTYVÄ OIKEUDELLINEN SÄÄNTELY Artikkeli Julkaistu Edilexissä

Lisätiedot

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 32/2010 satu aaltonen jarna heinonen jaana hildén anne kovalainen

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot

Työelämän tietosuoja

Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Johdannoksi Työnantajan toimintaan liittyy tarve kerätä työntekijöiden henkilötietoja. Yksityisyyden suojaan taas kuuluu työnhakijan, työntekijän ja virkamiehen

Lisätiedot

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi Työterveyslaitokselta keväällä 2009 työterveyshuolloille tarkoitetun suosituksen: Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö.

Lisätiedot

Päätelaitteiden. tietoturvaohje SUOJAKOODI: 5/2013 ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Päätelaitteiden. tietoturvaohje SUOJAKOODI: 5/2013 ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Päätelaitteiden tietoturvaohje SUOJAKOODI: ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 5/2013 VAHTI Päätelaitteiden tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Anna Karttunen, Keijo Piirainen & Aija Kettunen Politiikkaohjelmasta käytännöksi vai käytännöstä ohjelmaksi? Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto

Lisätiedot

Tietoturvallisuus. on asenne! 6/2008. Selvitys julkishallinnon tietoturvakoulutustarpeista VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Tietoturvallisuus. on asenne! 6/2008. Selvitys julkishallinnon tietoturvakoulutustarpeista VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Tietoturvallisuus on asenne! Selvitys julkishallinnon tietoturvakoulutustarpeista Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 6/2008 VAHTI Tietoturvallisuus on asenne! Selvitys julkishallinnon tietoturvakoulutustarpeista

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 17/2012

Lisätiedot

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Arviointiraportti Mari Hjelt Ylva Gilbert Alina Pathan Teknologiaohjelmaraportti 7/2005 Helsinki 2005 Kilpailukykyä teknologiasta

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

Olis siistiä, jos ei tarttis määritellä

Olis siistiä, jos ei tarttis määritellä Olis siistiä, jos ei tarttis määritellä Kuriton ja tavallinen sateenkaarinuoruus Riikka Taavetti Olis siistiä, jos ei tarttis määritellä Kuriton ja tavallinen sateenkaarinuoruus Riikka Taavetti Nuorisotutkimusverkoston

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot