Järjestöllinen sivistystyö Työhyvinvointi, arvot ja koulutus. Kansanopistopäivät 2012 Aki Ojakangas rehtori AKi Ojakangas Sivu 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Järjestöllinen sivistystyö Työhyvinvointi, arvot ja koulutus. Kansanopistopäivät 2012 Aki Ojakangas. 13.8.2012 rehtori AKi Ojakangas Sivu 1"

Transkriptio

1 Järjestöllinen sivistystyö Työhyvinvointi, arvot ja koulutus Kansanopistopäivät 2012 Aki Ojakangas rehtori AKi Ojakangas Sivu 1

2 Murikan tehtävä rehtori Aki Ojakangas Sivu 2

3 Liikkeen valinnat kuvastavat arvoja Ihmisen ja ryhmän, kuten ammattiliiton, tai järjestön arvot ja näiden arvojen keskinäinen järjestys ilmaisevat, mitä pidetään hyvänä ja siten myös tavoiteltavana. Tällaisia arvoja ovat vapaus, veljeys, tasavertaisuus, rakkaus, yhteys, solidaarisuus, itsensä toteuttaminen, vastuunkanto itsestä ja toisista jne. Nämä arvot välittyvät kansanliikkeen sivistystoimintaan rehtori Aki Ojakangas Sivu 3

4 Koulutuksen järjestökeskeisyys vai järjestösidonnaisuus? Järjestö määrittelee koulutukselleen tavoitteet omista tulevaisuusnäkymistään ja perustehtävästään käsin. Koulutuksen järjestäjä määrittelee kokonaisuuden ja talouden. Opisto määrittelee pedagogiikan ja sisällölliset ratkaisut. Liika kontrollointi ja tavoiteohjaus voi johtaa pedagogisen vapauden näivettymiseen ja opetusosaamisen aliarviointiin. Myös järjestöllisessä koulutuksessa opiskelijalle tulee antaa tila toteuttaa omia sivistyksellisiä tarpeitaan rehtori Aki Ojakangas Sivu 4

5 Ay-liikkeen kehittämisintressit Työyhteisön hyvinvoinnin edistäminen Palkat ja palkkausjärjestelmät Työpaikkaoikeudet, neuvottelutoiminta Työturvallisuus, laatujärjestelmät Ammattilaisten osaamisen kehittyminen Työorganisaatioiden kehittäminen, tuottavuus rehtori Aki Ojakangas Sivu 5

6 Talouspolitiikan vakaus, ostovoiman kehitys Teollisuuden toimintaedellytysten vahvistaminen Työllisyyden turvaaminen Kansalaisten sosiaaliturvan ylläpitäminen Eläketurvan puolustaminen Kansainvälinen vakaus ja yhteistyö rehtori Aki Ojakangas Sivu 6

7 Ammattiyhdistyskoulutuksen kenttä OPISKELIJAT/JÄSENET - odotukset, hyödyt, elämäntilanne - oppimisvalmiudet ja motiivit TYÖNANTAJAT TYÖNANTAJALIITTO PEDAGOGIIKKA - osallistumisoikeus - oppimiskokemukset - resursointi - opettamisen osaaminen VALTIOVALTA OPETUSHALLINTO - ohjaus, resurssit AMMATTILIITTO, SAK - päätöksentekoelimet - suunnittelutiimit - koulutusyksikkö -toimijat STRATEGIA TEHTÄVÄ - ideologia - resurssit - opettajat - hallinto - suunnittelutiimit rehtori Aki Ojakangas Sivu 7

8 Murikka-opiston strategiaprosessit Alkuinnostuksesta arjen ongelmiin Kurssilaisesta asiakas ja keittiöstä ravintola fokus täsmentyy: Työelämän kansanopisto Vision voimalla strategiaa Metalliliiton skenaariot ja opistostrategia His Master s Voice, teollisuuden työelämän kansanopisto rehtori Aki Ojakangas Sivu 8

9 Järjestöllisen sivistystyön ohjaus rehtori Aki Ojakangas Sivu 9

10 Vapauden ja auktoriteetin suhde on kansansivistyksen tärkeä vedenjakaja niin järjestön kuin yksilönkin tasoilla. Vapaassa sivistystyössä on korostettu sisäistä vapautta järjestää ja sisällöllisesti ja pedagogisesti itse määräten sivistystyön sisällöt. Toisaalta on kyse organisoidun vapaan sivistystyön autonomiasta suhteessa valtiovaltaan, taustayhteisöihin, kuntiin tai muihin tahoihin. Toisaalta on kyse kansansivistyksen sisällä yksilön suhteesta organisaatioon, jonka jäsenenä hän on ja toimii ja jonka järjestämään sivistystyöhön hän osallistuu. Ratkomme yhtälöä Järjestön äänen his master s voice ja yksilöllistyvän yhteiskunnan sankarin, yksilön, sivistystavoitteiden välillä rehtori Aki Ojakangas Sivu 10

11 Helena Koskisen väitöstutkimuksen (2003) mukaan kansanopiston yhteisökuvassa on osatekijänä opiston taustayhteisö. Opistojen toimintaesittelyissä taustayhteisöön ja sen aatehistoriaan viitataan esimerkiksi opiston nimellä. Järjestösidonnaisuus on nähtävillä joka kuudennen opiston yhteisökuvassa. Pentti Yrjölän (2005) mukaan vapaan sivistystyön tehtävänä on tukea elinikäistä oppimista ja sen laaja-alaisia tavoitteita, persoonallisuuden monipuolista kehittymistä, kansalaisyhteiskunnan vahvistumista sekä demokratian ja sen arvojen vahvistumista. Vapaan sivistystyön keskeisiä tunnuspiirteitä ovat edelleen vapaus, vapaaehtoisuus, omaehtoinen tehtävänhaku sekä helppo saavutettavuus rehtori Aki Ojakangas Sivu 11

12 Järjestöllisen sivistystyön vaikuttavuus Seuraava jaottelu saattaa auttaa pohtimaan ay-liikkeen kansanopiston yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Alueellinen ja paikallinen vaikuttavuus, eli vaikutus fyysiseen lähiympäristöön ja sen kansalaisjärjestöihin ja niiden toimintaan, vaikutus henkilöstön yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen, taloudelliset vaikutukset. Keinoja ovat tilojen tarjonta, konsultaatiot, työhyvinvoinnin ylläpitäminen, työllistäminen, ostopalvelujen käyttö, opiston avainhenkilöiden osallistuminen erilaisiin paikallisiin ja alueellisiin verkostoihin. Arvioijat ovat verkostokumppanit, henkilöstö, palvelu- ja tavaratoimittajat, opiston palveluiden käyttäjät sekä kunnalliset vaikuttajat rehtori Aki Ojakangas Sivu 12

13 Työmarkkinavaikuttavuus, eli opiston koulutuksen vaikutus työpaikkojen neuvottelutoimintaan, työyhteisöjen kehittämiseen, työturvallisuuteen, työhyvinvointiin ja palkansaajien asemaan työpaikoilla. Keinoja ovat tarpeeseen soveltuva muutoksia ennakoiva koulutustoiminta, yksilön oppimista, itsetuntoa ja aktiivisuutta tukeva pedagogiikka, koulutuksen saatavuuden varmistaminen ja tehokas markkinointi. Myös osallistuminen koulutustarvetta ja edunvalvontaosaamista koskevaan keskusteluun on tätä prosessia. Opistoa koskevat liittokokouspäätökset ja niiden toteutumisen arviointi. Arvioijat ovat työmarkkinaosapuolet valtakunnallisesti ja paikallisesti, julkishallinnon virkamiehet ja opiskelijat rehtori Aki Ojakangas Sivu 13

14 Yksilöllinen vaikuttavuus, jolla on kytkentä yhteiskunnallisuuteen. Tarkastellaan koulutuksessa hankittujen yksilön kompetenssien soveltamista työssä, järjestö-toiminnassa, henkilökohtaisessa elämässä. Tiedämme, että koulutuksemme sisältää sellaisia elementtejä, jotka tukevat työmarkkinakompetensseja laajemmin yksilön osaamisen kehittymistä. Keinoja ovat yksilölliset koulutuksen vaikuttavuuden arvioinnit, jälkikäteisarvioinnit, opiskelijoiden seuranta esim. luottamustehtävissä etenemisessä rehtori Aki Ojakangas Sivu 14

15 Vaikuttavuudesta Sosiaalisen pääoman kasvattaminen, eli opiskelijoiden, henkilöstön, taustayhteisön tavoitteisten verkostojen tukeminen ja yhteisyyden lisääminen. Keinoja ovat henkilöstön yhteistyön kehittäminen, taustayhteisön verkostojen tukeminen ja kehittäminen (esim. liiton tuntiopettajien sidos), opiskelijoiden liike-yhteisyyden tukeminen, kognitiivinen työ yhteenliittymisen sisällöistä ja eduista (opetus), työyhteisöjen kehittämistyö jne. Arvioijat ovat taustayhteisön toimijat ja päättäjät, liiton jäsenet, luottamushenkilöt, opiskelijat rehtori Aki Ojakangas Sivu 15

16 Kansanliikevaikuttavuus, eli opiston vaikutukset taustayhteisöönsä, sen kehittämiseen ja suunnan varmistamiseen ja organisaatioiden toimijoiden osaamiseen sekä liikkeen strategioiden toteuttamiseen. Keinoja ovat koulutuksen suuntaaminen taustayhteisön tarpeisiin ja tarpeiden ennakointi, osallistuminen aineistojen tuotantoon, toimitsijakoulutus, kirjallinen esiintyminen lehdissä ym. taustayhteisön välineissä, osallistuminen ohjelmien laadintaan, päätöksenteon valmisteluun, koulutettujen osallistumisaktiivisuuden ja osaamisen arviointi jne. Arvioijat ovat taustayhteisön päättäjät, paikallisen ay-toiminnan aktiivit sekä taustayhteisön palkattu työvoima rehtori Aki Ojakangas Sivu 16

17 Koulutus tukee työhyvinvointia Luo, tukee ja kehittää jäsenen sosiaalisia verkostoja ja toimintakykyä Luo, tukee ja kehittää luottamusta ay-liikkeen toimintaan Perehdyttää jäsenen toiminnan pelisääntöihin, ja toimintatapoihin Kehittää vastavuoroisuutta ja edistää toiminnan kriittistä arviointia ja kehittämistä Luo hengähdystaukoja työelämään Tuottaa edunvalvonta- ja työelämävalmiuksia rehtori Aki Ojakangas Sivu 17

18 Työhyvinvointi ei ole työsuojelun asia - on palkkausasia - on työaika-asia - on työorganisaation kehittämisasia - on tuottavuusasia - on ammattitaitoasia - on turvallisuusasia - on osaamisasia SE on edunvalvonnan ja yhteistyön asia kaikille työmarkkinatoimijoille rehtori Aki Ojakangas Sivu 18

19 Työhyvinvoinnin koulutustarjontaa Murikassa 2012 Hyvinvointi työyhteisössä Työn sisällön kehittäminen Ihmissuhteet työpaikalla Voimavarat ja muutoksen hallinnan välineet Yhdenvertaisuus työpaikalla Riskien arviointi Osallistujan areenat Työhyvinvointikorttikoulutus 4 pv 5 pv 5 pv 3 pv 3 pv 3 pv 4 viikkoa 1 pv rehtori Aki Ojakangas Sivu 19

20 TYÖHYVINVOINTILUPAUS Me lupaamme ja vahvistamme toisillemme, että toimimme kaikissa olosuhteissa edustamiemme työntekijöiden työhyvinvoinnin puolesta. Me emme jätä jäsentämme missään olosuhteissa yksin työhyvinvointiin liittyvien ongelmiensa kanssa. Emme salli työpaikalla epäoikeudenmukaisuutta, emme turvattomuutta ja turvaamme jokaisen oikeutta sopimuksenmukaiseen palkkaan. Me edistämme ammattiosaamisen kehittämistä ja tuemme järjestäytymistä työpaikallamme. Me lupaamme, että ammattiliittomme toimii sen puolesta, että jokainen palkansaaja voi osaamistaan kasvattaen työskennellä koko työuransa työkykyisenä ja turvallisesti rehtori Aki Ojakangas Sivu 20

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tulevaisuuden kunnalliset palvelut perustuvat kestävään tuottavuuskehitykseen ja vastuulliseen työelämään. Tämä tarkoittaa työelämän

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

Aina on opittavaa ja voi oppia lisää - Kiljavan opiston opettajien osaamisen kehittäminen

Aina on opittavaa ja voi oppia lisää - Kiljavan opiston opettajien osaamisen kehittäminen Aina on opittavaa ja voi oppia lisää - Kiljavan opiston opettajien osaamisen kehittäminen Pro gradu - tutkielma Jere Juntumaa Kasvatustiede 2015 Lapin yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta Työn nimi:

Lisätiedot

KESKISUOMALAISTEN KANSANOPISTOJEN ROOLI MAAKUNNAN AIKUISKOULUTUKSESSA

KESKISUOMALAISTEN KANSANOPISTOJEN ROOLI MAAKUNNAN AIKUISKOULUTUKSESSA KESKISUOMALAISTEN KANSANOPISTOJEN ROOLI MAAKUNNAN AIKUISKOULUTUKSESSA Julkaisu B 165 ISBN 978-951-594-319-4 ISBN 978-951-594-320-0 sähköinen versio ISSN 0788-7043 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisutiedot Julkaisija:

Lisätiedot

KANSALAISOPISTOJEN CAF -ARVIOINTIOPAS

KANSALAISOPISTOJEN CAF -ARVIOINTIOPAS KANSALAISOPISTOJEN CAF -ARVIOINTIOPAS 2012 FCG Koulutus ja konsultointi Oy Snellmaninkatu 10, 53100 Lappeenranta Puh. 010 4090, fax 010 409 2181, www.fcg.fi Y-tunnus 2474033-7 Kotipaikka Helsinki FCG KOULUTUS

Lisätiedot

Kansanopiston johtaminen ja arviointi

Kansanopiston johtaminen ja arviointi Kansanopiston johtaminen ja arviointi Aki Ojakangas Antiikin filosofi Senecan mukaan tyynellä säällä voi kuka tahansa on perämiehenä. Kun meri käy, tarvitaan sellaista perämiestä, jonka taidoilla, tiedoilla

Lisätiedot

Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN CAF 2014 C A F. Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF)

Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN CAF 2014 C A F. Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN C A F 2014 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) 2014 TOIMINTATAVAT TULOKSET 3. Henkilöstö 7. Henkilöstö tulokset 1

Lisätiedot

JHL kouluttaa utbildar 2015

JHL kouluttaa utbildar 2015 JHL kouluttaa utbildar 2015 JHL kouluttaa 2015 2 NÄIN HELPOSTI HAET KOULUTUKSEEN Kurssikalenteri löytyy liiton kotisivuilta www.jhl.fi/kurssit. Kurssikuvauksessa on kerrottu kurssin kohderyhmä eli kenelle

Lisätiedot

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaa sivistystyö

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaa sivistystyö Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaa sivistystyö Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnin tunnus: Marisa Saarinen Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012. (Hyväksytty hallituksen kokouksessa 25.1.2012)

Toimintasuunnitelma 2012. (Hyväksytty hallituksen kokouksessa 25.1.2012) Toimintasuunnitelma 2012 (Hyväksytty hallituksen kokouksessa 25.1.2012) 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1 toiminnanjohto... 3 1.1 Johdanto... 3 1.2 Viestintä... 5 1.3 Kansainvälinen toiminta... 6 2 Opinto-

Lisätiedot

HÄMEEN KESÄYLIOPISTON

HÄMEEN KESÄYLIOPISTON HÄMEEN KESÄYLIOPISTON TOIMINTASTRATEGIA KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2009-2013 HÄMEEN KESÄYLIOPISTO 2013 Hämeen kesäyliopisto on alueellinen ympäri vuoden toimiva vapaan sivistystyön oppilaitos, joka on erikoistunut

Lisätiedot

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä PROGRESS/APPLICATION FOR PROGRAMME VP/2007/005/371 RESTRUCTURING, WELL-BEING AT WORK AND FINANCIAL PARTICIPATION Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Esitys TEAM-liiton perustamisesta

Esitys TEAM-liiton perustamisesta Esitys TEAM-liiton perustamisesta Projektihallitus 5.5.2008 2 TEAM liittoesitys Esitys TEAM-liiton perustamisesta Sisällys TOIMINNALLINEN LIITTO... 4 EDUNVALVONNAN KULMAKIVET... 6 Työehtosopimustoiminta...

Lisätiedot

Humanistinen ja kasvatusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov NUORISO JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen koulutusohjelma

Humanistinen ja kasvatusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov NUORISO JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen koulutusohjelma Humanistinen ja kasvatusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov NUORISO JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen koulutusohjelma NUORISO- JA VAPAA-AJAN OHJAAJA Tämä opetussuunnitelma

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017

Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017 Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto...5 Yhteenveto strategisista valinnoista ja painopisteistä... 6-9 2. Henkilöstösuunnitteluun

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA PILOTTIPROJEKTI. Mabuhay Laurea. Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen

KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA PILOTTIPROJEKTI. Mabuhay Laurea. Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen Laurea Julkaisut I Laurea Publications Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen PILOTTIPROJEKTI KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA Mabuhay Laurea Laurea Julkaisut I Laurea Publications

Lisätiedot

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ KUNTATYÖ 2010 Päivi Rainio: Kiinnitä työhön ja tulokseen Opas kuntatyön perehdyttäjille Kuntatyö hyvä työ Sisältö Johdanto 2 Mitä perehdyttäminen on? 4 Milloin perehdyttämistä tarvitaan? 6 Kuka perehdyttää?

Lisätiedot

TAVOITTEENA HYVÄ LUOTTAMUSMIES ESIMERKKINÄ JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITON LUOTTAMUSMIESKOULUTUS. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden yksikkö

TAVOITTEENA HYVÄ LUOTTAMUSMIES ESIMERKKINÄ JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITON LUOTTAMUSMIESKOULUTUS. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden yksikkö TAVOITTEENA HYVÄ LUOTTAMUSMIES ESIMERKKINÄ JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITON LUOTTAMUSMIESKOULUTUS Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus Tuikku

Lisätiedot

KEURUUN SEUDUN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 2017

KEURUUN SEUDUN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 2017 KEURUUN SEUDUN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 2017 Ulkoasu ja taitto: Hanna Söderström Kustantaja: Keuruun seudun aikuiset työelämään Koulutuksella on katetta -hanke, Kehittämisyhtiö KeuLink

Lisätiedot

Invalidiliiton Hyvä. kuntoutuskäytäntö. Invalidiliitto

Invalidiliiton Hyvä. kuntoutuskäytäntö. Invalidiliitto Invalidiliiton Hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliitto Invalidiliiton hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliiton julkaisuja M.9., 2009 ISBN 978-952-5548-28-0 ISSN 1457-8298 Kuvat: Timo Porthan Ulkoasu ja taitto:

Lisätiedot

JHL. Järjestötiedon käsikirja

JHL. Järjestötiedon käsikirja TOIMIVAT YHDISTYKSET - TOIMIVAT JHL YHDISTYKSET - - YHDISTYKSET TOIMIVAT Järjestötiedon käsikirja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n järjestötiedon käsikirja 04/2015 Järjestö- ja jäsenpalvelulinjan

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUSPOLITIIKKA ALKUVUOSINA

AIKUISKOULUTUSPOLITIIKKA ALKUVUOSINA Aikuiskoulutusneuvoston julkaisuja 19/2008 AIKUISKOULUTUSPOLITIIKKA SUOMESSA 2010 -LUVUN ALKUVUOSINA Helsinki 2008 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. AIKUISKOULUTUSPOLITIIKKAAN VAIKUTTAVIA LÄHTÖKOHTIA...

Lisätiedot

Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa

Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Sivu 1 Tuottavuuden pyöreä pöytä 7.3.2007 Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Sisältö

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA Sisällysluettelo Miksi yrittäjyyskasvatuksen strategia?... 4 Suomi osana globaalia toimintaympäristöä...

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Pelastakaa Lapset ry:n

Pelastakaa Lapset ry:n Pelastakaa Lapset ry:n toimintastrategia 2015 2018 Sisällysluettelo VISIO JA MISSIO 3 ESIPUHE 4 TOIMINTAPERIAATTEET 5 LAPSEN OIKEUKSIEN TILANNEANALYYSI 8 PELASTAKAA LASTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 10 STRATEGISET

Lisätiedot

Osaamispalvelujen lähtökohdat...4 Arvot...4 Oppiminen ja osaaminen...6. Osaamispalvelujen suunnittelu...7 Suunnittelujärjestelmä...7 Rahoitus...

Osaamispalvelujen lähtökohdat...4 Arvot...4 Oppiminen ja osaaminen...6. Osaamispalvelujen suunnittelu...7 Suunnittelujärjestelmä...7 Rahoitus... Osaamispalvelujen strateginen suunnitelma 2010 2011 Johdanto osaamispalvelujen strategiseen suunnitelmaan Osaamispalveluilla tarkoitetaan kaikkia Edupolin palveluja, jotka liittyvät henkilön tai työorganisaation

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! 1 Tampereen elinkeinostrategia alkuperäinen 19.8.2002 uudistettu 11.2.2004 tarkistettu osaamis- ja elinkeinolautakunnassa 7.3.2005 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot