METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2001

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2001"

Transkriptio

1 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2001

2 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2001 SISÄLLYS 1. TOIMINTAKATSAUS 3 Toiminta-ajatus ja organisaatio 3 Toimintalinjat 3 Toimintaympäristön muuttuminen 4 Ohjaustapa 5 Toiminnan rahoitus 5 Resurssit 5 Toimitilat ja investoinnit 5 Yhteistyösopimukset 6 Kotimainen yhteistyö 7 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS Tulossopimuksen tavoitteiden toteutuminen 7 Yhteiset tavoitteet 7 Rahoitus 9 Tutkimustoiminta 11 Tutkimustiedon välitys 14 Tutkimusmetsä- ja laboratoriotoiminta 15 Kansainvälinen toiminta 15 Tukipalvelut Muut tulos- ja toimintatavoitteet 17 Budjetin selvitysosan tulostavoitteet 17 Julkaisutoiminta 17 Asiakas- ja sidosryhmävaikuttavuus TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT SEKÄ TILINPÄÄTÖKSEN LASKELMIEN TARKASTELU Tilinpäätöslaskelmat 19 Tuotto- ja kululaskelma 19 Tase 20 Talousarvion toteutumalaskelma Tilinpäätöslaskelmien liitteenä annettavat tiedot Tilinpäätöslaskelmien tarkastelu 34 Tuotto- ja kululaskelma 34 Tase 34 Talousarvion toteutuminen 35 Määrärahojen käyttö SISÄINEN VALVONTA ALLEKIRJOITUKSET 39 LIITTEET

3 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA TOIMINTAKATSAUS Toiminta-ajatus ja organisaatio Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) tehtävänä on lain (1114/1999) mukaan edistää tutkimuksen keinoin metsien taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää hoitoa ja käyttöä. Asetus Metsäntutkimuslaitoksesta (1140/1999) painottaa tutkimustulosten käytäntöön vientiä tehtävien hoidossa ja se lisäsi laitoksen tehtäviä metsänjalostustoiminnan osalta. Metlan uusittu työjärjestys tuli voimaan vuoden 2001 alussa. Metlan strategiassa määritellyn Palvelumetlavision mukaisesti Metla on kansainvälisesti toimiva metsäntutkimuksen huippuyksikkö, joka palvelee suomalaista yhteiskuntaa, kansallista ja kansainvälistä tiedeyhteisöä sekä koko metsäklusteria. Strategian mukaan laitoksen toiminta-ajatus on tiivistetty muotoon: Toimintalinjat Metla rakentaa metsäalan tulevaisuutta tutkimuksen keinoin. Toiminta-ajatuksensa toteuttamiseksi Metla tuottaa tieteellistä tietoa metsäluonnosta, metsien eri käyttömuodoista, metsävaroista ja niiden hyödyntämisestä, toimii asiantuntijana metsäalaan liittyvissä kysymyksissä sekä hoitaa hallinnassaan olevia tutkimusmetsiä ja luonnonsuojelualueita. Metlan toiminta on asiakaslähtöistä ja ongelmakeskeistä ja perustuu henkilöstön korkeaan osaamiseen sekä kotimaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Metlan valtakunnallinen organisaatio perustuu yhtymämalliin. Toimintavuonna laitoksen organisaation muodostivat neljä tulosaluetta ja yhdeksän tulosyksikköä (liite 1). Tulosalueita ovat tutkimus, tutkimusmetsä- ja laboratoriotoiminta, tutkimustiedon välitys, kansainvälinen toiminta ja tukipalvelut. Tulosyksiköitä ovat Joensuun ja Vantaan tutkimuskeskukset sekä seitsemän maakunnallista tutkimusasemaa. Tutkimustoiminnan perusyksikkö on hanke. Ongelmakeskeiset tutkimusaiheet on koottu tutkimusohjelmiin, joita tulosohjataan määräajan itsenäisinä tulosyksikköinä tutkimuskeskusten ja -asemien tavoin. Tutkimusohjelmilla Metla vastaa ajankohtaisiin tutkimustarpeisiin, sekä tavoittelee laajaa yhteistyötä laitoksen sisällä ja sen ulkopuolella. Toimintavuonna Metlassa oli käynnissä kahdeksan tutkimusohjelmaa. Laitoksen toimintalinjoista vastaavan johtokunnan ja johtoryhmän kokoonpanot esitetään liitteessä 2. Metlan toimintalinjat määritellään tutkimuksen painoalojen avulla. Tutkimuksen suuntaamiseen vaikuttivat toimintavuonna erityisesti Kansallisen metsäohjelman tietotarpeet. Tutkimuksen painoaloja olivat Suomen metsien hiilivarat, niiden muutokset ja sosioekonomiset kytkennät, julkinen tuki ja kilpailu metsäalalla, valtakunnan metsien inventointi, Etelä-Suomen metsien uudistaminen, suometsien ekologisesti ja taloudellisesti kestävä kasvatus ja käyttö, metsätalouden suunnittelu, metsänkasvatuksen vaihtoehdot ja niiden puuntuotannolliset seuraukset sekä metsäpuiden jalostus. Tutkimusohjelmien lisäksi jatkettiin lyhyemmän aikavälin tutkimusta käytännön metsätalouden ja metsäpolitiikan ajankohtaisia tietotarpeita varten.

4 Toimintaympäristön muuttuminen Metlan yhtymämalliin perustuvan strategian mukainen uusi tulosaluejako tuli voimaan toimintavuoden alussa. Maa- ja metsätalousministeriön linjausten mukaan Joensuun tutkimusasema muutettiin tutkimuskeskukseksi. Samanaikaisesti Helsingin tutkimuskeskus lakkautettiin ja aloitettiin sen toimintojen keskittäminen Vantaan tutkimuskeskukseen. Tältä pohjalta toimintoja kehitettiin sekä Joensuussa että pääkaupunkiseudulla vuonna 2000 valmistuneiden Joensuun toimintojen sekä Joensuun ja pääkaupunkiseudun henkilöstön kehittämissuunnitelmien mukaisesti. Suunnitelmien mukaan Joensuun tutkimuskeskuksen toimintojen pääpaino kohdistetaan sellaisille soveltaville tutkimusaloille, joiden avulla voidaan parhaiten kehittää alueellista talous- ja yritystoimintaa. Joensuu profiloituu metsätalouden suunnitteluun, metsänhoitoon, metsäteknologiaan ja puutieteeseen painottuneeksi tulosyksiköksi. Näitä tutkimusaloja vahvistetaan niihin liittyvillä taloustieteen, metsätalouden ympäristövaikutusten ja kansainvälisen metsätalouden tutkimuksilla. Pysyvän henkilöstön määrä nostetaan sataan vuoteen 2005 mennessä. Keväällä 2001 valmistui Metsäntutkimuslaitoksen tutkimusyksikkötyöryhmän muistio, joka piti Metlan yhdeksää tutkimusyksikköä tarkoituksenmukaisena lukumääränä ja ehdotti, että Kolarin tutkimusasema säilytetään itsenäisenä tutkimusyksikkönä aiemmin suunnitellun lakkauttamisen sijasta. Työryhmä myös ehdotti, että tutkimusyksiköiden profiilien kehittämistä jatketaan, laitoksen omia sekä yliopistojen ja muiden tutkimuslaitosten yhteisiä professorien virkoja, tutkijoiden suhteellista osuutta laitoksen henkilökunnasta ja verkostoyhteistyötä tutkimustiedon käyttäjien kanssa lisättäisiin. Lisäksi työryhmä järjesti Metlan verkostovaikutukset seminaarin Kolilla , jossa käsiteltiin Metlan tutkimusyksiköiden kehittämistä. Seminaariin osallistui yli 40 henkilöä Metlasta ja sen keskeisistä yhteistyötahoista. Keväällä 2001 järjestettiin myös laitoksen johdon ja tulosyksiköiden johtajien seminaari, jossa tarkennettiin tulosyksiköiden profiileja ja käsiteltiin ehdotuksia uusiksi professorien viroiksi. Syksyllä 2001 tutkimuskeskusten ja -asemien sekä laitoksen johdon välisissä tulosneuvotteluissa erityistä huomiota kiinnitettiin tulosyksiköiden profiilien mukaiseen toimintaan. Kesäkuussa Metlan tutkimuksen asiantuntijaryhmä käsitteli ehdotukset uusista professorien viroista, ja ehdotti, että Metlaan perustettaisiin viisi uutta professorin virkaa, joista kaksi yhteisrahoitteisina Joensuun ja Helsingin yliopistojen sekä yksi yhteisrahoitteisena Lapin yliopiston ja Metsähallituksen kanssa. Metlan johtokunta hyväksyi asiantuntijaryhmän ehdotukset jatkovalmisteluun. Metsäntutkimuslaitosta koskevan lain käsittelyn yhteydessä loppuvuodesta 1999 eduskunta hyväksyi laitoksen hallinnassa olevia alueita koskevan kannanoton, jossa edellytettiin, että ainakin pääosa Metsäntutkimuslaitoksen hallinnoimista kansallis- ja luonnonpuistoista ym. suojelualueista tulee siirtää Metsähallituksen hallintaan. Toimintavuonna käytiin yhteistoimintaneuvottelut ja valmisteltiin alueiden siirtoa siten, että niiden vaikutukset voitiin ottaa huomioon vuoden 2002 talousarvioehdotuksessa. Alueiden siirtosopimus Metlan ja Metsähallituksen välillä allekirjoitettiin syksyllä Sopimuksen mukaan hehtaaria Metsäntutkimuslaitoksen hallinnassa olleita luonnonsuojelualueita sovittiin siirrettäväksi Metsähallituksen hallintaan vuoden 2002 alusta lukien. Syksyllä 2001 Maa- ja metsätalousministeriön aloitteesta käynnistettiin neuvottelut puutavaranmittauslain operatiivisten toimintojen siirtämiseksi Metlan vastuulle, mikä kirjattiin myös ministeriön ja Metlan vuoden 2002 toimintaa koskevaan tulossopimukseen.

5 Ohjaustapa Toiminnan rahoitus Resurssit Toimitilat ja investoinnit Metsäntutkimuslaitoksen ohjaustapa on tulosohjaus. Luonnonsuojelualueiden osalta Metlaa tulosohjaa ympäristöministeriö. Asiakasrahoitteisen toiminnan, yhteisrahoitteisten hankkeiden ja EU-hankkeiden osalta noudatettiin nettobudjetointia. Metlan vuonna 2001 saama kokonaisrahoitus oli 269 milj. markkaa (liite 3). Kokonaisrahoitus oli 12 milj. markkaa suurempi kuin edellisvuotena johtuen lähinnä suoran budjettirahoituksen (213 milj. markkaa) sekä maa- ja metsätalousministeriön (9,1 milj. markkaa) rahoitusten kasvusta. Kasvu johtuu lähinnä Joensuun tutkimuskeskuksen kehittämiseen varatuista määrärahoista sekä vuoden 2001 alussa realisoituneista valpas- ja tupo-ratkaisusta. Ympäristöministeriön (4,6 milj. markkaa) ja valtiovarainministeriön rahoitukset (15,2 milj. markkaa) sen sijaan laskivat lievästi. Oman budjettirahoituksen osuus kokonaisrahoituksesta oli 79 %, joka oli yhden prosenttiyksikön suurempi kuin edellisenä vuotena. Eri ministeriöiden kautta tuli 18 % (48,7 milj. markkaa) rahoituksesta. Hieman vajaa kolme prosenttia (7,5 milj. markkaa) rahoituksesta tuli erilaisten tutkimusyhteistyösopimusten perusteella. Erä oli samansuuruinen kuin edellisenä toimintavuonna. Budjetin ulkopuolinen rahoitus budjetoitiin toimintamenoihin vuonna 2001 toisin kuin edellisinä vuosina. Toimintavuonna Metlalla oli hallinnassaan hehtaaria valtion metsiä, joista hehtaaria luonnonsuojelualueita ja hehtaaria opetusmetsiä (liite 4). Toimintavuonna valmisteltiin luonnonsuojelualueiden siirtoa Metsähallitukselle, joita siirtyi Metsähallituksen hallintaan hehtaaria. Henkilöstön määrä vuonna 2001 oli henkilötyövuosina (htv) mitaten 998, joka oli 18 henkilötyövuotta enemmän kuin edellisenä vuonna. Toimintamenomomentilta palkattiin 846 htv joka oli 37 enemmän kuin vuonna Yli puolet henkilötyövuosilisäyksestä oli seurausta Joensuun tutkimuskeskukseen perustetuista uusista viroista tai toimista. Työministeriön momenteilta palkattiin 94 htv, jossa oli vähennystä 10 htv edellisvuoteen. Muulla rahoituksella palkattiin 58 htv, joka oli 9 htv vähemmän kuin vuonna Vakinaista henkilöstöä oli Metlan palveluksessa toimintavuoden lopussa 751 henkilöä (liite 5), joka oli 8 henkilöä enemmän kuin vuonna Palkkausjärjestelmän uudistaminen ei ole edennyt suunnitellussa aikataulussa vaan on edelleen kesken. Sitä jatketaan. Tavoiteaikatauluna on saada järjestelmä valmiiksi seuraavan sopimuskauden alkuun mennessä. Joensuun ja Vantaan tutkimuskeskusten rakentamishankkeiden hankesuunnitelmat vahvistettiin maa- ja metsätalousministeriössä syksyllä Senaatti-kiinteistöt toimii hankkeiden rakennuttajana. Joensuun tutkimuskeskuksen uudisrakennushanke käsittää 145 hengen työpisteen rakentamisen sekä toiminnalle välttämättömät tutkimus-, laboratorio- ja aputilat sekä tarvittavat yhteiset henkilöstö- ja sosiaalitilat. Rakennukseen tulevat toimitilat myös Joensuun kaupungille ja Joensuun yliopistolle sekä yhteiselle ruokalalle. Hankkeen kokonaislaajuus on brm2 ja kokonaiskustannusarvio on 81,7 miljoonaa

6 Yhteistyösopimukset markkaa. Metlan toimitilojen vuokrakustannukset ovat 5,72 miljoonaa markkaa vuodessa. Rakennuksesta tulee puurakenteinen ja hankkeesta järjestetään arkkitehtuurikilpailu alkuvuodesta Vantaan tutkimuskeskukseen rakennetaan tietopalvelurakennus. Suunnitelmien mukaan rakennukseen sijoittuvat Metlan tieteellinen keskuskirjasto, julkaisutoiminta ja tiedotus (yhteensä 16 työpistettä). Lisäksi rakennukseen tulee koko Metlan Jokiniemen aluetta palvelevat kokous- ja koulutustilat sekä henkilöstöruokala. Rakennuksen laajuus on brm2 ja kustannusarvio 39,3 miljoonaa markkaa. Tietopalvelurakennuksen vuokrakustannukset ovat 3,64 miljoonaa markkaa vuodessa. Vuonna 2001 rakennushankkeita saatiin päätökseen Aulangolla, Pallas-Ounastunturilla, Parkanossa ja Kannuksessa. Aulangon luonnonsuojelualueella sijaitsevan kahvilarakennuksen peruskorjaus- ja laajennustyöt toteutettiin yhteistyössä Rikosseuraamusviraston kanssa. Hankkeen kustannukset olivat 2,24 miljoonaa markkaa. Pallas-Ounastunturin kansallispuistoon Sammaltunturille rakennettiin ilmanlaadun mittausasema. Hankkeen kustannukset olivat 1,60 miljoonaa markkaa ja sen rahoitukseen osallistuivat Metla ( ), Ilmatieteenlaitos ja Lapin TE-keskus. Lisäksi valmistuivat Parkanon tutkimusasemalle erillinen kokousrakennus, jonka kustannukset olivat 1,26 miljoonaa markkaa ja Kannuksen tutkimusaseman Lehtorannan palstalle varastorakennus, jonka kustannukset olivat 0,61 miljoonaa markkaa (mom ). Merkittävimmät ATK-investoinnit olivat seuraavat: Tulosyksiköihin hankittiin uudet mikroverkkopalvelimet varmistuslaitteineen (0,59 milj. mk) sekä Helsinkiin keskitetty Unix-palvelin levypalvelemeksi ja käytöstä poistuvan VAX/VMS-laitteiston korvaajaksi (0,16 milj. mk). Keskuslaboratoriolle myönnettiin laiteinvestointirahaa markkaa kaasukromatografin hankintaan vuodelle Laite Hewlett Packaard 6890 Plus hankittiin Agillent Technologiesilta hintaan markkaa ja otettiin käyttöön Toimintavuonna solmittiin Metlan ja Helsingin yliopiston Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskuksen Seinäjoen toimipisteen välille aiesopimus. Aiesopimuksen tarkoituksena on yhteinen sitoutuminen luontoyrittäjyysverkoston organisoitumiseen. Oulun yliopisto, Suomen ympäristökeskus, Kainuun ympäristökeskus, Lapin ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Metla sekä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos solmivat tutkimusyhteistyösopimuksen. Sopijapuolet muodostavat yhdessä yhteistyöverkoston, josta käytetään nimitystä NorNet (Northern Environmental Research Network). NorNet-yhteistyön tavoitteena on toteuttaa sopijapuolten kesken pohjoiseen ympäristöön ja luonnonvarojen kestävään käyttöön suuntautuvaa perustutkimusta, soveltavaa tutkimusta sekä tuottaa asiantuntija- ja laboratoriopalveluja. Toiminnalla tuetaan myös alan perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta. Suomen Metsätieteellinen Seura ry ja Metla solmivat julkaisutoimintansa kehittämiseksi sopimuksen, joka koskee sopijaosapuolten vuodesta 1994 lähtien yhdessä julkaisemia sarjoja

7 Silva Fennica ja Metsätieteen aikakauskirja. Toimintavuonna sarjojen kehittämistä jatkettiin sopimuksen pohjalta. Yhteistyösopimus ympäristön yhdennetyn seurannan toteuttamisesta Suomessa solmittiin Ilmatieteen laitoksen, Geologian tutkimuskeskuksen, Metlan, Suomen ympäristökeskuksen, Hämeen ympäristökeskuksen ja Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen kesken. Säteilyturvakeskus ja Metla sopivat metsäympäristön radioekologian tutkimusta ja seurantaa koskevasta yhteistyöstä. Osapuolet yhdistävät vahvuustekijöitään ja koordinoivat tarkoituksenmukaisesti yhteisiä intressejään. Yhteistyötä tiivistetään ydinonnettomuuden valmius- ja laskeumatilanteeseen liittyvässä tutkimus- ja seurantatoiminnassa. Kotimainen tutkimusyhteistyö Kotimaista tutkimusyhteistyötä yliopistojen ja muiden tutkimuslaitosten kanssa lisättiin. Laitoksella on yhteistyösopimukset Helsingin yliopiston maatalous- metsätieteellisen tiedekunnan sekä Helsingin yliopiston maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskuksen, Joensuun yliopiston, Oulun yliopiston, Geologian tutkimuskeskuksen, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen, Suomen ympäristökeskuksen ja Säteilyturvakeskuksen kanssa. Metsäntutkimuslaitos osallistuu myös hallinnonalojen ja sektoreiden rajat ylittäviin tutkimus- ja kehittämisohjelmiin. Järjestelmä, jonka avulla Metlan ulkopuoliset tutkijat voivat osallistua laitoksen tutkimushankkeisiin ja käyttää laitoksen tutkimustiloja ja -laitteita, on osoittautunut toimivaksi ja hyödylliseksi. Sitä jatkettiin entisessä laajuudessa. Tulosyksiköiden johtajat antavat riittävän tieteellisen ammattitaidon omaavalle ulkopuoliselle tutkijalle luvan työskennellä Metlassa enintään kolme vuotta kerrallaan. Vastaavasti Metlan tutkijat voivat antaa opetusta dosentteina ja tuntiopettajina yliopistoissa. Opiskelijoille tarjottiin mahdollisuuksia opinnäytetöiden tekemiseen laitoksen tutkimushankkeissa. Laitos osallistui myös opetusministeriön rahoittamaan tutkijakoulutusohjelmaan. Kotimaista tutkimusyhteistyötä tehostettiin niiden metsäoppilaitosten kanssa, joiden metsät siirtyivät Metsäntutkimuslaitoksen hallintaan vuonna Tavoitteena on sekä lisätä tutkimustulosten tarjontaa käytännön koulutusorganisaatioille mahdollisimman ajantasaisen tutkimustiedon hyödyntämiseksi että harjoittaa oppilaitosten metsissä niihin soveltuvaa koetoimintaa, joka voi palvella myös opetuksessa näytekoealoina ja yleisemminkin. 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS 2.1 Tulossopimuksen tavoitteiden toteutuminen Yhteiset tavoitteet Seuraavassa raportoidaan Metlan ja maa- ja metsätalousministeriön välisen vuoden 2001 tulossopimuksen sisältämien tulostavoitteiden toteutuminen. Raportointi on jäsennelty tulossopimuksen mukaisesti. Ympäristöministeriön kanssa solmitun tulossopimuksen tavoitteiden toteutuminen esitetään liitteessä 6. Maa- ja metsätalousministeriön johdolla toiminut tutkimusyksikkötyöryhmä jätti päivätyn raporttinsa Metlan kehittämisestä maa- ja metsätalousministeriölle. Metlan johtokunnassa keskusteltiin työryhmän ehdotuksista. Kehittämistä jatkettiin

8 työryhmän ehdotusten mukaisesti. Tutkimusyksiköiden kehittämissuunnitelmat, profiilit ja painoalat tarkistettiin. Tutkimuskeskusten ja -asemien lukumäärää ei ole työryhmän ehdotuksenkaan mukaan tarpeellista muuttaa. Sivutoimipisteiden tarpeellisuutta tarkasteltiin yksikkökohtaisesti toiminnan suunnittelun ja/tai työjärjestysten tarkistusten yhteydessä. Uusia professorien virkoja on perustettiin viisi (luontomatkailun professorin virka lisäksi tammikuussa 2002) tutkimuksen asiantuntijaryhmän suositusten mukaisesti. Yhteisiä professorin virkoja Metlalla on Oulun, Joensuun ja Lapin yliopistojen kanssa. Henkilöstörakennetta kehitettiin perustamalla joitakin tutkijan toimia lakkauttamalla vastaavasti muulta henkilöstöltä vapaiksi jääneitä virkoja. Metlan www-sivut uudistettiin tiedonvälityksen parantamiseksi. Joensuun tutkimusasema muutettiin tutkimuskeskukseksi ja Helsingin tutkimuskeskuksen toiminnot yhdistettiin Vantaan tutkimuskeskukseen vuoden 2001 alusta lukien. Joensuun tutkimuskeskuksen henkilöstösuunnitelma sisältyy päivättyyn muistioon "Metsäntutkimuslaitoksen Vantaan ja Joensuun henkilöstösuunnitelmien koordinointi". Tutkimuskeskus valmisteli tarkennetun henkilöstösuunnitelmansa tammikuussa Joensuun tutkimuskeskuksen kehittäminen etenee laaditun aikataulun mukaisesti. Vuoden 2001 lopulla vakinaisen henkilöstön määrä oli kasvanut 57 henkilöön alkuperäisestä 40:stä. Hakuprosessissa olevia avoimia virkoja/toimia on neljä ja yhdestä vapaaehtoisestä Joensuuhun siirtyjästä on tehty siirtopäätös. Joensuun tiedossa oleva henkilöstömäärä on siten 62 vakituista henkilöä. Vantaan ja Joensuun tutkimuskeskusten rakentamissuunnitelmat vahvistettiin ja arkkitehtuurikilpailu on käynnissä Joensuun osalta. Eräiden Metlan luonnonsuojelualueiden siirtäminen Metsähallituksen hallintaan valmisteltiin toimintavuonna tapahtuvaksi vuoden vaihteessa. Asiaa koskeva siirtosopimus allekirjoitettiin Metsähallituksen ja Metsäntutkimuslaitoksen välillä. Alueiden hallinnansiirto, henkilöiden ja tehtävien siirto sujuivat joustavasti. Käytännön asioiden toteutus järjestetään siirtosopimuksessa sovitussa aikataulussa. Metsähallituksen ja Metlan välinen sopimus Metsähallituksen maiden käytöstä tutkimus- ja kenttäkoetoimintaan neuvoteltiin laajemmaksi käsittäen myös tutkimusyhteistyön periaatteet. Metlan ja Metsähallituksen tutkimustoiminnan yhteistyösopimusta valmisteltiin vuonna 2001 ja se allekirjoitetaan lähiaikoina. Uusien tulosalueiden koordinointia varten niille nimettiin Metlan johtoryhmässä toimivat vastuuhenkilöt. Toiminnan suunnittelua ja seurantaa varten henkilöstöä koulutettiin tulosyksiköissä ja tutkimusaloittain. Tutkimuksen tulosalueella toimittiin tutkimuksen asiantuntijaryhmän linjausten mukaisesti. Tutkimuksen suuntaamisessa kiinnitetty erityistä huomiota Kansallisen metsäohjelman 2010:n tietotarpeiden tuottamiseen. Tutkimusmetsä- ja laboratoriotoiminnan tulosalueen organisointi ja henkilöstön koulutussuunnitelmat valmisteltiin tutkimusmetsä- ja laboratoriotyöryhmissä. Ryhmien laatimat kehittämisehdotukset hyväksyttiin tulosalueen toimintaohjeiksi Tutkimustiedon välityksen tulosalueen toimintoja esiteltiin keväällä 2001 valmistuneessa ekstensiotyöryhmän raportissa. Kansainvälisen toiminnan tulosalueen strategiset linjaukset hyväksyttiin johtokunnassa syksyllä Tukipalvelujen tulosalueella toimittiin mm. tietohallinnon strategisten linjausten ja henkilöstöstrategian täytäntöönpanon mukaisesti. Metla ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio käynnistivät mm. metsäneuvontaan ja suunnitteluun sekä metsänkasvatuksen päätöksentekoon liittyvät yhteishankkeet. Lisäksi Metla ja Tapio järjestivät yhteisiä seminaareja.

9 Metlalle osoitetut kansainvälisiä metsäkysymyksiä koskevat tietotarvekyselyt ohjattiin kulloinkin parhaalle asiantuntijalle tai ministeriöt olivat suoraan yhteydessä Metlan tutkijoihin. Ministeriön kanssa neuvoteltiin ja sovittiin siitä, miten tuki voidaan erityisesti tärkeimpien metsäalaan liittyvien sopimusten osalta järjestää keskitetymmin. Tätä varten päätettiin perustaa vastuuhenkilöverkosto. Käytännön metsänjalostustoiminnan integrointia metsägenetiikan tutkimukseen ja muuhun toimintaan jatkettiin suunnitelmien mukaisesti. Toimintoja koordinoi metsänjalostuksen uudeksi professoriksi vuonna 2001 nimitetty Katri Kärkkäinen. Rahoitus Metsäntutkimuslaitoksen vuoden 2001 bruttotoimintamenojen ja henkilötyövuosien jakautuminen tulosalueille: Tulosalue Talousarvio Myönnetty Myönnetty Myönnetty v v siirtyneistä yhteensä määrärahasta määrärahoista Milj. mk Htv. Milj. mk Htv. Milj. mk Htv Milj. mk (%) Htv. Tutkimustoiminta 134, , ,9 (60%) 557 Tutkimusmetsät 21, ,4 98 0, ,5 (9%) 98 Asiakasrah. toim. 5,8 15 6,6 16 0,0 0 6,6 (3%) 16 Tukipalvelut 62, , , ,5 (28%) 174 Yhteensä , , ,4 (100%) 845 Markkamääräisesti rahaa myönnettiin talousarvion osoittamille tulosalueille enemmän kuin talousarviossa esitettiin. Tämä johtuu vuodelta 2000 siirtyneistä eristä ja Joensuun tutkimuskeskuksen kehittämiseen saadusta lisämäärärahasta. Toisin kuin muille tulosalueille, tukipalveluille osoitettiin vuoden 2001 määrärahoja vähemmän kuin talousarviossa oli ennakoitu. Tämä johtuu pääosin siitä, että investointimenot ja laboratorioiden hinnoitellut menot myönnettiin tutkimuksen tulosalueelta. Henkilötyövuosia myönnettiin rahoituksesta yhteensä 845 htv eli 18 htv vähemmän kuin mihin talousarvio olisi antanut mahdollisuuden. Tukipalveluja lukuunottamatta myönnetyt henkilötyövuosimäärät alittuivat kaikilla tulosalueilla. Tulokertymä ajalta Tulosalue Talousarvio Toteutuma Milj. mk Milj. mk Tutkimus 11,2 14,5 Tutkimusmetsät 17,9 19,4 ART 8,5 6,7 Tukipalvelut 1,5 2,4 Yhteensä 39,1 43,0

10 Toimintavuoden tulokertymä ylittyi 3,9 milj. markalla talousarviossa asetettuun tavoitteeseen verrattuna. Tutkimuksen, tutkimusmetsien ja tukipalvelujen tavoitteet ylitettiin. Sen sijaan asiakasrahoitteisen toiminnan osalta talousarviossa asetetusta tavoitteesta jäätiin 1,8 milj. markkaa. Tämä johtuu metsänjalostuksen vartehankkeiden menojen ja tulojen eriaikaisesta kirjaamisesta, koska vartehankkeiden tulot kirjataan vasta vartteiden luovutuksen yhteydessä. Nettobudjetoidun toiminnan tulot ajalta Tuloerä Talousarvio Toteutuma Milj. mk Milj. mk ART 8,5 6,7 EU-tulot 6,2 6,5 YRT-tulot 5,0 8,0 Muut tulot 1,5 2,4 TAU-hankkeet 1) 2,2 Yhteensä 21,2 25,8 1) Talousarvion ulkopuolisia hankkeita ei budjetoitu, koska niiden kirjaamiskäytäntö muuttui budjetin valmistelun jälkeen. Nettobudjetoidun toiminnan tulot ylittyivät 4,6 milj. markalla talousarviossa asetettuun tavoitteeseen verrattuna. EU-, YRT- ja muiden tulojen osalla tavoitteet ylitettiin sekä lisäksi TAU-hankkeiden tulot kirjattiin toteutumaan mukaan. Asiakasrahoitteisen toiminnan nettobudjetoidut tulot jäivät budjetoitua pienemmiksi Metsänjalostussäätiöltä Metlaan siirtyneiden sopimusten osalla, joissa ei saavutettu kustannusvastaavuutta.

11 ASIAKASRAHOITTEISEN TOIMINNAN (ART) KUSTANNUSVASTAAVUUS- LASKELMA v Talousarvio Toteutunut Toteutunut Toteutunut kaikki yht. kaikki yht. Metla tavan- metsänjal. om. ART ART Tulot ART:n erilliskustannukset: - Aineet ja tarvikkeet Henkilöstökustannukset Muut erilliskustannukset Varte-enn. hankkeiden palkat ¹) - Varte-enn. hankkeiden muut ek ¹) Erilliskustannukset yhteensä Käyttöjäämä Käyttöjäämä tuloista % Osuus yhteiskustannuksista Korot Kustannukset yhteensä Ylijäämä/Alijäämä Tunnusluvut Ylijäämä/Alijäämä tuloista % Tuotot % kokonaiskustannuksista ) keskeneräisten hankkeiden vartehankkeiden v saatuja ennakkomaksujavastaavat kustannukset vähennetään v kustannuksista 2) josta Metlan tavanomainen ART -73 ja Metsänjalostuksen ART -546 Asiakasrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma vuosilta esitetään liitteessä 9.

12 Bruttobudjetoidun tuloa tuottavan toiminnan kustannusvastaavuuslakelma kokonaismenoista vuodelta 2001 (1000 mk) ) 1) TULOT ) KUSTANNUKSET 2) 3) 4) ERILLISKUSTANNUKSET Muuttuvat kustannukset - henkilökustannukset matkat aineet ja tarvikkeet ostetut palvelut muut ERILLISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 2) 3) 4) KÄYTTÖJÄÄMÄ Osuus yhteiskustannuksista Korot Poistot KUSTANNUKSEN YHTEENSÄ 2) 3) 4) ALIJÄÄMÄ Tunnusluvut Käyttöjäämä tuloista, % Alijäämä tuloista, % ) Ls. alueiden tulot eivät ole mukana, v. 1999: 506, v. 2000: 582, v. 2001: 979 2) Ls. alueiden osuus kustannuksista ei ole mukana, v. 1999: 8 997, v. 2000: 9 112, v. 2001: ) Tutkimuksen avustamisen osuus kustannuksista ei ole mukana, v. 1999: 3 699, v. 2000: 4 604, v uusi hankerakenne eikä vertailtavissa 4) Työministeriön osuus kustannuksista on mukana, v. 1999: 3 199, v. 2000: 4 574, v. 2001: 1154, (paitsi Kolin kansallispuiston luontokeskuksen rakentaminen ja Hotelli Kolin saneeraus)

13 Tutkimustoiminta Vuonna 2001 Metlan työohjelmassa oli 206 tutkimushanketta, jotka jakaantuivat hanketyypin mukaan seuraavasti: Hanketyyppi lkm Tutkimusohjelmiin kuuluvat hankkeet 56 Yhteisrahoitteiset hankkeet (YRT) 65 EU-hankkeet 20 Erillishankkeet 65 Yhteensä 206 Metlan tavoitteena on suurentaa hankkeiden kokoa ja vähentää näin hankkeiden lukumäärää. Vuoteen 2000 verrattuna hankkeiden määrä vähenikin viidellä hankkeella. Eniten vähenivät erillishankkeet (10 kpl). Sen sijaan YRT-hankkeiden määrä lisääntyi viidellä. Yhteisrahoitteisten hankkeiden (YRT) lisäksi lähes joka kolmas Metlan hanke oli yhteistutkimus, jossa tehdään tutkimusyhteistyötä eri yliopistojen ja muiden tutkimusorganisaatioiden kanssa. Resurssitarkastelua varten Metlan tutkimushankkeet on koottu 25 tutkimusaiheryhmäksi. Liitteessä 8 esitetään rahoituksen jakautuminen tutkimusaiheryhmiin vuosina Tutkimusohjelmilla, joita on perustettu Metlan tutkimustoiminnan painoaloille, oli vuonna 2001 käytettävissä seuraavat resurssit: Tutkimusohjelma Milj. mk Htv. Metsänuudistaminen Etelä-Suomessa (EMU) 5,6 23 Valtakunnan metsien inventointi (VMI) 9,6 41 Julkinen tuki ja kilpailu metsäalalla (JUK) 3,1 10 Suometsien kestävä käyttö (SUO) 8,9 39 Metsätalouden suunnittelu (MTS) 2,9 12 Metsänkasvatuksen vaihtoehdot (MOT) 7,8 30 Suometsien hiilivarat (HMS) 2,8 9 Metsäpuiden jalostusohjelma (JAL) 15,9 62 Yhteensä 56,5 227 Tutkimuksen suuntaamisessa kiinnitettiin erityistä huomiota Kansallinen metsäohjelma 2010:n tietotarpeiden tuottamiseen, maaseutuelinkeinojen toimintaedellytysten turvaamiseen ja metsäalan yrittäjyyteen. Nämä kysymykset otettiin huomioon Metlan tutkimuksen asiantuntijaryhmän tekemissä linjauksissa, kun uusia tutkimushankkeita hyväksyttiin laitoksen työohjelmaan ja kun uusia virkoja, mm. uudet professuurit, perustettiin tai vanhoja virkoja täytettiin uudelleen. Metla käynnisti vuoden 2001 alussa 5-vuotisen tutkimushankkeen Metsäpolitiikka yksityismetsätalouden ohjaajana. Hankkeessa tutkitaan erityisesti metsäneuvonnan- ja metsäsuunnittelun vaikuttavuutta sekä lisäksi muita metsäpolitiikan keinoja. Vuonna 2001 hankkeessa käytettiin Metlan työvoimaa 37 henkilötyökuukautta ja lisäksi mukana olivat

14 Tutkimustiedon välitys työpanoksellaan Lounais-Suomen, Etelä-Savon ja Kaakkois-Suomen metsäkeskukset sekä Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio. Metla aloitti hankkeen, jossa selvitetään luonnonmetsien ja talousmetsien rakenteen, kehitysdynamiikan ja monimuotoisuuden erot. Vuosina toteutettavan hankkeen tavoitteena on tuottaa luonnonmetsien rakenteesta ja kehitysdynamiikasta tietoa, jota voidaan hyödyntää vertailuaineistona metsikön kehitystä kuvaavien mallien parantamisessa sekä talousmetsien luonnonhoito-ohjeiden kehittämisessä. Kesällä 2001 mitattiin puolet vuosina luonnonmetsiin perustetuista 400 koealasta. Vuonna 2001 hankkeeseen käytettiin Metlan työvoimaa 44 henkilötyökuukautta. Suonenjoen tutkimusasemalla aloitettiin sinne vuonna 2000 perustetun professorin viran tehtäväalaan liittyvä tutkimus metsänuudistamisen teknis-taloudellisesta toimintaympäristöstä ja logistiikasta. Tutkimuksia varten hyväksyttiin tutkimushanke Metsänuudistamisen teknis-taloudellinen toimintaympäristö ja logistiikka. Lisäksi puuntuotannon tulevaisuusskenaarioita työstettiin organisoidussa työryhmässä ja ne valmistuivat syksyllä Metsänviljelyn ja puunkasvatuksen teknis-taloudelliset kysymykset sisältyivät myös tutkimuksiin. Metsänraja-alueen kestävään kehitykseen liittyvää kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä vahvistettiin valmistelemalla Rovaniemellä toukokuussa 2002 seminaari metsänrajaalueen ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävästä käytöstä ja työstämällä sen pohjalta raportti lokakuussa 2002 pidettävään ministerikokoukseen Saariselälle. Valtakunnan metsien inventoinnin kenttätöitä tehtiin suunnitelmien mukaisesti Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Kainuun kenttätyöt saatiin päätökseen elokuussa. Pohjois-Pohjanmaalla kenttätyöt jatkuvat suunnitelmien mukaisesti keväällä Tutkimustiedon välitys organisoitiin siten, että laitostasolla siitä vastaa Metlan johtoryhmässä nimetty henkilö (toistaiseksi tutkimusjohtaja). Toimintayksiköiden tasolla tutkimustiedon välitys on organisoitu niiden tutkimusjohto hankkeille ja yksiköiden johtajien vastuulle. Hanketasolla tutkimustiedon välityksestä vastaa vastuututkija. Tutkimustiedon välitys otettiin huomioon uusien hankkeiden suunnittelussa siten, että hankkeiden hyväksymisen edellytyksenä oli, että niissä oli suunnitelma tutkimustiedon välityksestä. Hanke-esityksiä arvioitaessa arvioitiin myös odotettavissa olevien tutkimustulosten vaikuttavuus ja hyödynnettävyys. Arviointimittareiden määrityksestä vastaa tulosalueen vetäjä yhdessä tutkimuksen asiantuntijaryhmän kanssa. Metlan tutkimusmetsät, tiedotus, verkkopalvelut ja julkaisutoiminta tukivat tutkimushankkeita tutkimustiedon välityksessä välittämällä siihen liittyvää tietoa, tehostamalla Metlan sisäistä verkostoitumista, tarjoamalla työvälineitä ja osaamista, avustamalla tiedottamisessa ja palvelujen markkinoinnissa. Lisäksi järjestettiin tilaisuuksia, joilla parannettiin tutkimustiedon välityksessä tarvittavia valmiuksia ja taitoja. Verkottumista tutkimustiedon käyttäjien ja välittäjien kanssa lisättiin eri tasoilla. Lisäksi tutkimustiedon välityksen kehittämisen tavoitteena olivat asiakkaiden tunnistaminen ja asiakaspalautteen seurannan, tuotteiden ja palveluiden kehittäminen sekä tuotteiden ja palveluiden markkinointi ja niistä tiedottaminen.

15 Metsänomistajien päätöksenteon tukijärjestelmän sisällöllistä kehitystyötä jatkettiin Metlassa Metsänkasvatuksen vaihtoehdot ja niiden puuntuotannolliset seuraukset -tutkimusohjelman tutkimushankkeissa. Tuotteistamisen edellyttämän ohjelmiston kehitystyön rahoittamiseksi haettiin Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion kanssa yhteistutkimusrahoitusta MMM:n yhteistutkimusmäärärahoista. Hanke ei saanut rahoitusta ja sen jälkeen aloitettiin neuvottelut hankkeen toteuttamiseksi yhteisrahoitteisena potentiaalisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Rahoitus saatiin osin kuntoon Metlan omin voimin vuoden 2001 aikana. Metsätuhotietopalvelun tuotteistaminen aloitettiin tekemällä Metlan metsätuhoihin liittyvää palvelu- ja neuvontatoimintaa tunnetuksi potentiaalisille asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Tiedotuskanavana on ollut Internet, jossa avattiin maaliskuussa 2001 Metlan Metinfo- tiedonjakokanavan osana metsien terveyteen liittyvä palvelukokonaisuus, jonka sisällön kehittämisessä Metsätuhotietopalvelu oli aktiivisesti mukana. Metla jatkoi lokakuussa ilmestyvän Metsäsektorin suhdannekatsauksen ja joulukuussa ilmestyvän englanninkielisen laitoksen, Finnish Forest Sector Economic Outlook in, julkaisemista. Loppusyksyllä 2001 käytiin vilkasta julkista keskustelua Metlan suhdannekatsauksesta, joka päätettiin ottaa uudellen tarkastelun kohteeksi mm. evaluoimalla hanke kesäkuussa Tutkimusmetsä- ja laboratoriotoiminta Kansainvälinen toiminta Kenttäkokeiden evaluointi saatettiin loppuun ja evaluointityöryhmä jätti raporttinsa Metlan johdolle Raportissa esitetään joukko kehittämistoimenpiteitä, joista keskeisimpiä ja laajimpia ovat aineistorekisterin ja kenttäkoetoiminnan laatukäsikirjan laadinta. Tutkimusmetsätoimintoja organisoitiin siten, että tulostavoitteen saavuttamiseksi taloudellinen tulos paranisi. Kustannukset tosin kasvoivat 4 % (tavoite laskea 10 %), mutta vastaavasti tulot kasvoivat 23 % vuoden 2000 tuloihin verrattuna ja 2 % verrattuna talousarvioon. Tulostavoitteena oli tulotason pysyminen ennallaan. Metlan tutkimusmetsäverkosto arvioitiin ja kartoitettiin tarpeet sen parantamiseksi. Tutkimusmetsäverkosto arvioitiin puutteelliseksi Joensuun, Suonenjoen ja Vantaan Ruotsinkylän sekä Kannuksen toiminta-alueilla. Samoin todettiin tarkoituksenmukaiseksi luopua Saariselän matkailualueen hallinnasta ja hoitamisesta. Tältä pohjalta aloitettiin neuvottelut maiden hallinnan siirroista Metsähallituksen kanssa, jotka johtivatkin aiesopimuksen tekoon vuonna Laboratorioiden laatujärjestelmän kehittämiseksi keskuslaboratorioon perustettiin laatupäällikön toimi. Keskuslaboratorion laatukäsikirja ja sen oheismateriaalit valmistuivat ja akkreditointihakemus jätettiin Mittatekniikan keskukselle. Metlan johtokunnan päätöksen mukaisesti laitokselle laadittiin uusi kaksiosainen kv. toiminnan strategia, joka hyväksyttiin marraskuussa Strategian jalkautussuunnitelma, joka koostuu nykytilan kuvauksesta, strategian jalkautussuunnitelmasta ja toiminnan seuraamiseksi tarvittavien mittarien rakentamisesta valmistui vuoden 2001 lopulla.

16 Metlaan perustettiin syyskuussa 2001 kansainvälisen metsätalouden, erityisesti siirtymätalouksien professorin virka yhteisenä Joensuun yliopiston kanssa. Metlan professori Risto Seppälä aloitti vuonna 2001 IUFROn presidenttinä ja toistakymmentä metlalaista toimi erilaisissa tehtävissä IUFROn organisaatiossa. Lisäksi IUFROn WFSE-tutkimushankken vetäjäksi valittiin Metlan tutkija Gerardo Mery. Luoteis-Venäjän metsätalouden kehittämisohjelman II-vaihe käynnistyi vuodenvaihteessa 2001/2002. EU:n 5PO:n syksyn 2001 hakukierrokselle lähti Metlasta 21 hanke-esitystä, joista kolmessa Metlaa esitettiin hankkeen koordinaattoriksi. Metla valmisteli yhdessä MMM:n kanssa asiantuntijaverkoston muodostamista tukemaan ministeriötä tärkeimmissä kansainvälisissä metsäkysymyksissä ja avustamaan prosessien valmistelussa. Asiantuntijaryhmä aloittaa toimintansa vuonna Tukipalvelut Henkilöstöstrategian täytäntöönpanon toteuttamisehdotus valmisteltiin työryhmässä, joka jätti päivätyn ehdotuksensa ylijohtajalle. Työryhmän muistio sisältää kaksi pääasiallista ehdotusta, jotka ovat intranetissa ylläpidettävän ohjetietokannan luominen sekä johtokunnan vuonna 1999 hyväksymän henkilöstöstrategiaa selventävän Mitä se on tyyppisen selittävän tekstiosan. Työryhmän ehdotukset on hyväksytty ja teknistä toteutusta jatketaan. Metsäntutkimuslaitoksen johtokunta hyväksyi pitämässään kokouksessa Metsäntutkimuslaitoksen tietohallintostrategian vuosiksi Tietohallintostrategian toimeenpano aloitettiin ja sitä jatketaan suunnitelmien mukaisesti. Henkilöstötilinpäätöstä varten kerättiin tilastotietoja vuosilta 1999 ja Tilastojen kirjalliseen analysoinnin jäätyä loppuvuoteen 2001, päätettiin tehdä analyysi vasta vuotta 2001 koskevien tietojen keruun jälkeen, jolloin saadaan kolmen vuoden aikasarja ja kehitys näkyviin. Henkilöstöhallintojärjestelmä-PRIMAAN päätettiin hankkia lisäjärjestelmä tilastotietojen keruun helpottamiseksi. Euron käyttöönoton valmistelua jatkettiin vuonna 1998 laaditun siirtymäsuunnitelman pohjalta laajassa työryhmässä. Siirtymäsuunnitelmaa tarkennettiin perusselvityksellä, jolloin on kartoitettu kaikki mahdolliset toiminnot ja ohjelmistot, joihin euron tulo vaikuttaa. Kokonaisuus jaetaan osiin, joille laaditaan aikataulut ja nimetään vastuuhenkilöt. Suunnitelman tarkennus valmistui syksyllä Euron käyttöönotto sujui pääosin ongelmitta huolellisen valmistautumisen ja koulutuksen avulla. Toiminnan suunnittelu- ja seurantajärjestelmää kehitettiin siten, että kustannustietoisuutta ja tulosyksiköiden vastuuta ja toimivaltuuksia lisättiin. Määrärahat kohdennettiin hankkeille tulosyksiköissä. Laboratorioiden perusanalyyseille luotiin sisäiset hinnastot, joiden mukaan hankkeet voivat budjetoida analyysikustannukset. Näin laboratorioiden kapasiteetti voidaan mitoittaa kysyntää vastaavasti. Hankkeiden raportointivelvollisuutta vuodelta 2001 täsmennettiin. Raportointiaikaa muutettiin siten, että raportit voidaan käsitellä loppuvuodesta käytävissä tulosyksiköiden johtajien ja hankkeiden vastuuhenkilöiden välisissä tulosneuvotteluissa.

17 2.2 Muut tulos- ja toimintatavoitteet Budjetin selvitysosan tulostavoitteet Julkaisutoiminta Tutkimusohjelmien lisäksi erillishankkeissa selvitettiin metsien virkistyskäytön kysyntää ja taloudellisia vaikutuksia. Luonnon virkistyskäytön valtakunnallinen inventointi (LVVI) -tutkimuksesta valmistui loppuraportti, joka julkistettiin tiedonkäyttäjille suunnatussa seminaarissa huhtikuussa. Tutkimuksen tuottamia tietoja hyödynnettiin laajalti Ympäristöministeriön toimesta tehdyssä Luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun kehittämisohjelman laadinnassa. Virkistyskäytön taloudellisesta arvioinnista ilmestyi laaja raportti Metsien eri käyttömuotojen arvottaminen ja yhteensovittaminen -julkaisussa. Metsäteollisuustuotteiden ekokilpailukykyä ja siihen liittyvää metsätalouden strategista suuntaamista tutkittiin Metlan ja PTT:n yhteistutkimuksena. Saksalaisten teollisten asiakkaiden käsityksiä puun ekokilpailukyvystä rakentamisessa kuvaava surveytutkimus tehtiin, julkaistiin tutkimusraportti ja posteri. Lisäksi valmistui käsikirjoitus, joka julkaistaan maalis-huhtikuun vaihteessa vuonna Hakkuutähteen talteenottoon liittyvissä tutkimuksissa edettiin suunnitelmien mukaisesti. Useissa eri hankkeissa selvitettiin korjuuvaihtoehtojen vaikutusta tähteistä saatavaan polttopuun määrään, laatuun ja kustannustekijöihin. Tutkimusta kohdistettiin erityisesti talteenotosta mahdollisesti aiheutuviin ympäristövaikutuksiin. Vuonna 2001 aiheesta valmistui laajaa julkisuutta saanut raportti Metlan tiedonantoja -sarjassa. Metsiin sitoutuneen hiilen määrää ja niiden muutosten selvittämiseksi aloitettiin viisivuotinen tutkimusohjelma "Suomen metsien hiilivarat, niiden muutokset ja sosio-ekonomiset kytkennät", johon osallistui 25 tutkijaa. Ministeriöiden tietotarpeita palveltiin erillisselvitysten ja konsultaation kautta sekä osallistumalla Maa- ja metsätalousministeriön Ilmastotyöryhmän ja Ympäristöministeriön Kaasutyöryhmän toimintaan. Ympäristöministeriön kaasutyöryhmälle toimitettiin YK:n ilmastosopimuksen ja Euroopan Unionin edellyttämät, vuotta 1999 koskevat Suomen metsiä koskevat kasvihuonekaasutaselaskelmat. Valtakunnan metsien inventoinnin kenttätyöitä tehtiin suunnitelmien mukaisesti Kainuussa ja osittain Pohjois-Pohjanmaalla. Lisäksi loppusyksyllä 2001 inventoitiin syksyn myrskytuhojen vaikutuksia. Budjetin selvitysosassa mainitut tulosalueiden toimintatavoitteet on raportoitu tulossopimuksen tavoitteiden toteutumisen yhteydessä. Metsäntutkimuslaitoksen tutkimustuloksia julkaistiin vuonna 2001 liitteen 11 mukaisesti. Toimintavuonna Metla julkaisi 180 referee-menettelyn läpikäynyttä julkaisua. Kansainvälisiä julkaisuja oli 159 eli 85 %. Kansainvälisistä sarjoista suosituimmat julkaisumäärällä mitattuna olivat Scandinavian Journal of Forest Research, Forest Ecology and Management, Canadian Journal of Forest Research ja Silva Fennica. Kokonaisjulkaisumäärä oli julkaisua, joista suurimman osan muodostivat referoimattomat julkaisut, 425 kappaletta. Lehtiartikkeleita oli 249 ja muita julkaisuja 221 kappaletta. Toimintavuonna tehtiin päätös uudistaa Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja -sarjan ohjeet sekä perustaa Metsäntutkimuslaitoksen työpapereita -sarja.

18 Asiakas- ja sidosryhmävaikuttavuus Asiakas- ja sidosryhmävaikuttavuuden seurantaa varten päätettiin perustaa seurantajärjestelmä sitten kun tutkimustiedon välityksen -tulosalueen toiminnot saadaan järjestettyä vuonna Aiemmin asiakas- ja sidosryhmävaikuttavuutta seurattiin kahden vuoden välein toteutettavalla asiakaskyselyllä. Viimeksi kysely tehtiin vuonna Aiempien asiakaskyselyjen perusteella tutkimustulosten tarjonta on ollut heikoiten menestynyt osa-alue. Toimintavuonna panostettiinkin tutkimustulosten tarjonnan lisäämiseen uudistamalla laitoksen www-sivut ja päättämällä uudistaa julkaisuja. Lisäksi tehtiin sopimus Metsälehti Kustannuksen kanssa Metsäntutkimuslehden erikoisjakelusta Metsälehden tilaajille maaliskuussa 2002 (jakelu yli metsänomistajaa). Tieteellisten julkaisujen ohella Metlassa tehtiin käytännön metsätaloutta palvelevia katsauksia ja selvityksiä. Tällaisia valmistui toimintavuoden aikana 9 kappaletta (liite 12). Metsäntutkimuslehdestä ilmestyi toimintavuonna neljä numeroa. Asiakaslehdessä julkaistaan myös kaikkien ilmestyneiden Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja -sarjan julkaisujen tiedot.

19 3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT SEKÄ TILINPÄÄTÖKSEN LASKELMIEN TARKASTELU 3.1. Tilinpäätöslaskelmat TUOTTO- JA KULULASKELMA Toiminnan tuotot Maksullisen toiminnan tuotot , ,28 Vuokrat ja käyttökorvaukset , ,86 Muut toiminnan tuotot , , , ,77 Toiminnan kulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Varastojen lisäys(-)tai vähennys(+) , ,18 Ostot tilikauden aikana , ,06 Henkilöstökulut , ,95 Vuokrat , ,17 Palvelujen ostot , ,95 Muut kulut , ,65 Valmistevarastojen lisäys(-)tai vähennys(+) , ,75 Valmistus omaan käyttöön , ,00 Poistot , ,03 Sisäiset kulut , , , ,43 Jäämä I , ,66 Rahoitustuotot ja kulut Rahoitustuotot 0,00 0,00 69,62 69,62 Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaiset tuotot , ,37 Satunnaiset kulut , , ,37 Jäämä II , ,67 Tuotot veroista ja pakollisista maksuista: Verot ja veronluonteiset maksut , ,51 Perityt arvonlisäverot , ,50 Suoritetut arvonlisäverot , , , ,79 Tilikauden kulujäämä , ,46

20 TASE VASTAAVAA KANSALLISOMAISUUS Maa- ja vesialueet , ,00 Rakennusmaa- ja vesialueet , ,00 Rakennukset , ,00 Keskeneräiset hankinnat 0, , , ,00 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,00 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,00 Rakennusmaa- ja vesialueet , ,00 Rakennukset , ,00 Rakennelmat , ,00 Rakenteet , ,00 Koneet ja laitteet , ,00 Kalusteet , ,00 Muut aineelliset hyödykkeet , ,00 Ennakkomaksut ja keskener. hank , , , ,00 Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Käyttöomaisuusarvopaperit , ,00 VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,88 Keskeneräinen tuotanto , ,00 Valmiit tuotteet/tavarat , , , ,10 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,46 Muut lyhytaikaiset saamiset , ,78 Ennakkomaksut 0, , , ,41 Rahat,pankkisaamiset ja muut rah.varat Kassatili , ,10 Muut pankkitilit 0, ,60 0, ,10 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,61 VASTATTAVAA

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 1(3) Päivämäärä Dnro Metsäosasto 23.1.2002 250/06/2002 Viite Asia MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2001

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2001 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 1(5) Päivämäärä Dnro 24.1.2001 337/06/2001 Viite Asia MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2001 Maa- ja metsätalousministeriö ja

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSERITTELYT

TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSERITTELYT TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSERITTELYT 31.12.2001 Tilinpäätöserittelyt -malli SISÄLLYSLUETTELO sivu Tase-erittelyt 1 Poistosuunnitelmat ja niiden muutokset Erittely talousarviotilille tai siirretyn määrärahan

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2004 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 32. Metsäntutkimuslaitoksen tulot Momentille arvioidaan

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2003

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2003 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 1(5) Päivämäärä Dnro Metsäosasto 27.2.2003 725/06/2003 Viite Asia MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2003 Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 02.04.2007 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2006 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT 60 LIITE 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT SISÄLLYS 1. Tilinpäätöslaskelmat Talousarvion toteumalaskelma 61 Tuotto- ja kululaskelma 01.01.-31.12.2005 63 Tase 31.12.2005 64 2.

Lisätiedot

Toteutuneet bruttomenot (432,7 milj. euroa) olivat kertomusvuonna 15 miljoonaa euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna (muutos 3 %).

Toteutuneet bruttomenot (432,7 milj. euroa) olivat kertomusvuonna 15 miljoonaa euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna (muutos 3 %). TALOUSKATSAUS 2007 Tilinpäätösanalyysi Rahoitus ja varojen käyttö Talousarvion nettovaroja oli vuonna 2007 käytettävissä 422,4 miljoonaa euroa, josta varsinainen budjetti oli 339,8 miljoonaa euroa (80

Lisätiedot

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa 31.12.2012 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä 55 50 Mrd 12 kuukauden liukuva summa Tulot Menot Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi 5 0 45-5 40-10 35-15

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1601 VM/2931/00.00.00/2015 Valtiovarainministeriön määräys valtion tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö on

Lisätiedot

VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 11/1997 VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNNAN LAUSUNTO TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN KAA- VOISTA

VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 11/1997 VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNNAN LAUSUNTO TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN KAA- VOISTA VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 11/1997 2.6.1997 Valtiovarainministeriö Viite: Lausuntopyyntö 15.5.1997 VM 24/00/97 VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNNAN LAUSUNTO TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN KAA-

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2017

Talousarvioesitys 2017 9. Valtion tuotto- ja kululaskelma ja tase Tämän luvun tarkoituksena on hallitusohjelman mukaisesti lisätä valtiontalouden tilinpitokäytäntöjen läpinäkyvyyttä ja avoimuutta sekä kuvata valtiontalouden

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

63. (30.33) Metsähallitus

63. (30.33) Metsähallitus 1. Toimintaan liittyvät tasejärjestelyt 63. (30.33) Metsähallitus Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät eriytetään taloudellisesti liiketoiminnasta 1.1.2005 alkaen valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 13/1997

VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 13/1997 VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 13/1997 17.12.1997 Valtion kirjanpitolautakunnan lausunto hakemukseen, jossa ympäristöministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnonsuojelualueista Metsähallitukselle

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

I Tilinpäätöslaskelmien analyysi I

I Tilinpäätöslaskelmien analyysi I Talouskatsaus 2006 I Tilinpäätöslaskelmien analyysi I Rahoitus ja varojen käyttö Talousarvion nettovaroja oli vuonna 2006 käytettävissä 410 miljoonaa euroa, josta varsinainen budjetti oli 86 % (352,8 milj.

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 01.06.2000 Maa- ja metsätalousministerö METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

Tilitiedoille tehtäviä tarkistuksia

Tilitiedoille tehtäviä tarkistuksia Valtiokonttori Ohje 1 (8) 8.6.2015 Tilitiedoille tehtäviä tarkistuksia Tähän ohjeeseen on koottu tarkistuksia, joilla voidaan varmistaa tilitietojen oikeellisuutta sekä tilikauden aikana että tilinpäätöksessä.

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 210 000 euroa. S e l v i t y

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Talousarvioesitys Metsähallitus. 1. Peruspääoman muutokset

Talousarvioesitys Metsähallitus. 1. Peruspääoman muutokset 1. Peruspääoman muutokset 63. Metsähallitus Metsähallituksen peruspääomaa voidaan korottaa 9,7 milj. eurolla, johon sisältyy liikelaitoksen sisäisinä siirtoina 15,1 milj. euron arvoisen omaisuuden siirto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Vuoden 2003 tilinpäätösohje. Tilivirastoille ja talousarvion ulkopuolella oleville valtion rahastoille

Vuoden 2003 tilinpäätösohje. Tilivirastoille ja talousarvion ulkopuolella oleville valtion rahastoille Vuoden 2003 tilinpäätösohje Tilivirastoille ja talousarvion ulkopuolella oleville valtion rahastoille Lukijalle Tämä tilinpäätösohje on yhteenvedonomainen muistilista vuoden 2003 tilinpäätöksen laadinnan

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat

KIRJANPITO 22C Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat KIRJANPITO 22C00100 Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat Luento 5 Maksuperusteen oikaiseminen suoriteperusteeksi: Siirtosaamiset ja velat Henkilöstömenot: Palkat Henkilösivukulut 2 MENON JA TULON SYNTYMINEN,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Valtiokonttori Määräys Kirjanpidon tilit Liikekirjanpidon tilit

Valtiokonttori Määräys Kirjanpidon tilit Liikekirjanpidon tilit Valtiokonttori Määräys 1 (5) 5.5.2015 Dnro VK/391/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpidon tilit Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992)

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Analyysiä vuoden 2012 tilinpäätöksestä sekä uudistettu tilijaottelu ja tilijaotteluprosessi HAUS 4.6.2013

Analyysiä vuoden 2012 tilinpäätöksestä sekä uudistettu tilijaottelu ja tilijaotteluprosessi HAUS 4.6.2013 Analyysiä vuoden 2012 tilinpäätöksestä sekä uudistettu tilijaottelu ja tilijaotteluprosessi HAUS 4.6.2013 Sisältö Valtion tilinpäätöksen keskeisiä lukuja - Talousarvion toteutumalaskelma, tuotto- ja kululaskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot