METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2001"

Transkriptio

1 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2001

2 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2001 SISÄLLYS 1. TOIMINTAKATSAUS 3 Toiminta-ajatus ja organisaatio 3 Toimintalinjat 3 Toimintaympäristön muuttuminen 4 Ohjaustapa 5 Toiminnan rahoitus 5 Resurssit 5 Toimitilat ja investoinnit 5 Yhteistyösopimukset 6 Kotimainen yhteistyö 7 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS Tulossopimuksen tavoitteiden toteutuminen 7 Yhteiset tavoitteet 7 Rahoitus 9 Tutkimustoiminta 11 Tutkimustiedon välitys 14 Tutkimusmetsä- ja laboratoriotoiminta 15 Kansainvälinen toiminta 15 Tukipalvelut Muut tulos- ja toimintatavoitteet 17 Budjetin selvitysosan tulostavoitteet 17 Julkaisutoiminta 17 Asiakas- ja sidosryhmävaikuttavuus TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT SEKÄ TILINPÄÄTÖKSEN LASKELMIEN TARKASTELU Tilinpäätöslaskelmat 19 Tuotto- ja kululaskelma 19 Tase 20 Talousarvion toteutumalaskelma Tilinpäätöslaskelmien liitteenä annettavat tiedot Tilinpäätöslaskelmien tarkastelu 34 Tuotto- ja kululaskelma 34 Tase 34 Talousarvion toteutuminen 35 Määrärahojen käyttö SISÄINEN VALVONTA ALLEKIRJOITUKSET 39 LIITTEET

3 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA TOIMINTAKATSAUS Toiminta-ajatus ja organisaatio Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) tehtävänä on lain (1114/1999) mukaan edistää tutkimuksen keinoin metsien taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää hoitoa ja käyttöä. Asetus Metsäntutkimuslaitoksesta (1140/1999) painottaa tutkimustulosten käytäntöön vientiä tehtävien hoidossa ja se lisäsi laitoksen tehtäviä metsänjalostustoiminnan osalta. Metlan uusittu työjärjestys tuli voimaan vuoden 2001 alussa. Metlan strategiassa määritellyn Palvelumetlavision mukaisesti Metla on kansainvälisesti toimiva metsäntutkimuksen huippuyksikkö, joka palvelee suomalaista yhteiskuntaa, kansallista ja kansainvälistä tiedeyhteisöä sekä koko metsäklusteria. Strategian mukaan laitoksen toiminta-ajatus on tiivistetty muotoon: Toimintalinjat Metla rakentaa metsäalan tulevaisuutta tutkimuksen keinoin. Toiminta-ajatuksensa toteuttamiseksi Metla tuottaa tieteellistä tietoa metsäluonnosta, metsien eri käyttömuodoista, metsävaroista ja niiden hyödyntämisestä, toimii asiantuntijana metsäalaan liittyvissä kysymyksissä sekä hoitaa hallinnassaan olevia tutkimusmetsiä ja luonnonsuojelualueita. Metlan toiminta on asiakaslähtöistä ja ongelmakeskeistä ja perustuu henkilöstön korkeaan osaamiseen sekä kotimaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Metlan valtakunnallinen organisaatio perustuu yhtymämalliin. Toimintavuonna laitoksen organisaation muodostivat neljä tulosaluetta ja yhdeksän tulosyksikköä (liite 1). Tulosalueita ovat tutkimus, tutkimusmetsä- ja laboratoriotoiminta, tutkimustiedon välitys, kansainvälinen toiminta ja tukipalvelut. Tulosyksiköitä ovat Joensuun ja Vantaan tutkimuskeskukset sekä seitsemän maakunnallista tutkimusasemaa. Tutkimustoiminnan perusyksikkö on hanke. Ongelmakeskeiset tutkimusaiheet on koottu tutkimusohjelmiin, joita tulosohjataan määräajan itsenäisinä tulosyksikköinä tutkimuskeskusten ja -asemien tavoin. Tutkimusohjelmilla Metla vastaa ajankohtaisiin tutkimustarpeisiin, sekä tavoittelee laajaa yhteistyötä laitoksen sisällä ja sen ulkopuolella. Toimintavuonna Metlassa oli käynnissä kahdeksan tutkimusohjelmaa. Laitoksen toimintalinjoista vastaavan johtokunnan ja johtoryhmän kokoonpanot esitetään liitteessä 2. Metlan toimintalinjat määritellään tutkimuksen painoalojen avulla. Tutkimuksen suuntaamiseen vaikuttivat toimintavuonna erityisesti Kansallisen metsäohjelman tietotarpeet. Tutkimuksen painoaloja olivat Suomen metsien hiilivarat, niiden muutokset ja sosioekonomiset kytkennät, julkinen tuki ja kilpailu metsäalalla, valtakunnan metsien inventointi, Etelä-Suomen metsien uudistaminen, suometsien ekologisesti ja taloudellisesti kestävä kasvatus ja käyttö, metsätalouden suunnittelu, metsänkasvatuksen vaihtoehdot ja niiden puuntuotannolliset seuraukset sekä metsäpuiden jalostus. Tutkimusohjelmien lisäksi jatkettiin lyhyemmän aikavälin tutkimusta käytännön metsätalouden ja metsäpolitiikan ajankohtaisia tietotarpeita varten.

4 Toimintaympäristön muuttuminen Metlan yhtymämalliin perustuvan strategian mukainen uusi tulosaluejako tuli voimaan toimintavuoden alussa. Maa- ja metsätalousministeriön linjausten mukaan Joensuun tutkimusasema muutettiin tutkimuskeskukseksi. Samanaikaisesti Helsingin tutkimuskeskus lakkautettiin ja aloitettiin sen toimintojen keskittäminen Vantaan tutkimuskeskukseen. Tältä pohjalta toimintoja kehitettiin sekä Joensuussa että pääkaupunkiseudulla vuonna 2000 valmistuneiden Joensuun toimintojen sekä Joensuun ja pääkaupunkiseudun henkilöstön kehittämissuunnitelmien mukaisesti. Suunnitelmien mukaan Joensuun tutkimuskeskuksen toimintojen pääpaino kohdistetaan sellaisille soveltaville tutkimusaloille, joiden avulla voidaan parhaiten kehittää alueellista talous- ja yritystoimintaa. Joensuu profiloituu metsätalouden suunnitteluun, metsänhoitoon, metsäteknologiaan ja puutieteeseen painottuneeksi tulosyksiköksi. Näitä tutkimusaloja vahvistetaan niihin liittyvillä taloustieteen, metsätalouden ympäristövaikutusten ja kansainvälisen metsätalouden tutkimuksilla. Pysyvän henkilöstön määrä nostetaan sataan vuoteen 2005 mennessä. Keväällä 2001 valmistui Metsäntutkimuslaitoksen tutkimusyksikkötyöryhmän muistio, joka piti Metlan yhdeksää tutkimusyksikköä tarkoituksenmukaisena lukumääränä ja ehdotti, että Kolarin tutkimusasema säilytetään itsenäisenä tutkimusyksikkönä aiemmin suunnitellun lakkauttamisen sijasta. Työryhmä myös ehdotti, että tutkimusyksiköiden profiilien kehittämistä jatketaan, laitoksen omia sekä yliopistojen ja muiden tutkimuslaitosten yhteisiä professorien virkoja, tutkijoiden suhteellista osuutta laitoksen henkilökunnasta ja verkostoyhteistyötä tutkimustiedon käyttäjien kanssa lisättäisiin. Lisäksi työryhmä järjesti Metlan verkostovaikutukset seminaarin Kolilla , jossa käsiteltiin Metlan tutkimusyksiköiden kehittämistä. Seminaariin osallistui yli 40 henkilöä Metlasta ja sen keskeisistä yhteistyötahoista. Keväällä 2001 järjestettiin myös laitoksen johdon ja tulosyksiköiden johtajien seminaari, jossa tarkennettiin tulosyksiköiden profiileja ja käsiteltiin ehdotuksia uusiksi professorien viroiksi. Syksyllä 2001 tutkimuskeskusten ja -asemien sekä laitoksen johdon välisissä tulosneuvotteluissa erityistä huomiota kiinnitettiin tulosyksiköiden profiilien mukaiseen toimintaan. Kesäkuussa Metlan tutkimuksen asiantuntijaryhmä käsitteli ehdotukset uusista professorien viroista, ja ehdotti, että Metlaan perustettaisiin viisi uutta professorin virkaa, joista kaksi yhteisrahoitteisina Joensuun ja Helsingin yliopistojen sekä yksi yhteisrahoitteisena Lapin yliopiston ja Metsähallituksen kanssa. Metlan johtokunta hyväksyi asiantuntijaryhmän ehdotukset jatkovalmisteluun. Metsäntutkimuslaitosta koskevan lain käsittelyn yhteydessä loppuvuodesta 1999 eduskunta hyväksyi laitoksen hallinnassa olevia alueita koskevan kannanoton, jossa edellytettiin, että ainakin pääosa Metsäntutkimuslaitoksen hallinnoimista kansallis- ja luonnonpuistoista ym. suojelualueista tulee siirtää Metsähallituksen hallintaan. Toimintavuonna käytiin yhteistoimintaneuvottelut ja valmisteltiin alueiden siirtoa siten, että niiden vaikutukset voitiin ottaa huomioon vuoden 2002 talousarvioehdotuksessa. Alueiden siirtosopimus Metlan ja Metsähallituksen välillä allekirjoitettiin syksyllä Sopimuksen mukaan hehtaaria Metsäntutkimuslaitoksen hallinnassa olleita luonnonsuojelualueita sovittiin siirrettäväksi Metsähallituksen hallintaan vuoden 2002 alusta lukien. Syksyllä 2001 Maa- ja metsätalousministeriön aloitteesta käynnistettiin neuvottelut puutavaranmittauslain operatiivisten toimintojen siirtämiseksi Metlan vastuulle, mikä kirjattiin myös ministeriön ja Metlan vuoden 2002 toimintaa koskevaan tulossopimukseen.

5 Ohjaustapa Toiminnan rahoitus Resurssit Toimitilat ja investoinnit Metsäntutkimuslaitoksen ohjaustapa on tulosohjaus. Luonnonsuojelualueiden osalta Metlaa tulosohjaa ympäristöministeriö. Asiakasrahoitteisen toiminnan, yhteisrahoitteisten hankkeiden ja EU-hankkeiden osalta noudatettiin nettobudjetointia. Metlan vuonna 2001 saama kokonaisrahoitus oli 269 milj. markkaa (liite 3). Kokonaisrahoitus oli 12 milj. markkaa suurempi kuin edellisvuotena johtuen lähinnä suoran budjettirahoituksen (213 milj. markkaa) sekä maa- ja metsätalousministeriön (9,1 milj. markkaa) rahoitusten kasvusta. Kasvu johtuu lähinnä Joensuun tutkimuskeskuksen kehittämiseen varatuista määrärahoista sekä vuoden 2001 alussa realisoituneista valpas- ja tupo-ratkaisusta. Ympäristöministeriön (4,6 milj. markkaa) ja valtiovarainministeriön rahoitukset (15,2 milj. markkaa) sen sijaan laskivat lievästi. Oman budjettirahoituksen osuus kokonaisrahoituksesta oli 79 %, joka oli yhden prosenttiyksikön suurempi kuin edellisenä vuotena. Eri ministeriöiden kautta tuli 18 % (48,7 milj. markkaa) rahoituksesta. Hieman vajaa kolme prosenttia (7,5 milj. markkaa) rahoituksesta tuli erilaisten tutkimusyhteistyösopimusten perusteella. Erä oli samansuuruinen kuin edellisenä toimintavuonna. Budjetin ulkopuolinen rahoitus budjetoitiin toimintamenoihin vuonna 2001 toisin kuin edellisinä vuosina. Toimintavuonna Metlalla oli hallinnassaan hehtaaria valtion metsiä, joista hehtaaria luonnonsuojelualueita ja hehtaaria opetusmetsiä (liite 4). Toimintavuonna valmisteltiin luonnonsuojelualueiden siirtoa Metsähallitukselle, joita siirtyi Metsähallituksen hallintaan hehtaaria. Henkilöstön määrä vuonna 2001 oli henkilötyövuosina (htv) mitaten 998, joka oli 18 henkilötyövuotta enemmän kuin edellisenä vuonna. Toimintamenomomentilta palkattiin 846 htv joka oli 37 enemmän kuin vuonna Yli puolet henkilötyövuosilisäyksestä oli seurausta Joensuun tutkimuskeskukseen perustetuista uusista viroista tai toimista. Työministeriön momenteilta palkattiin 94 htv, jossa oli vähennystä 10 htv edellisvuoteen. Muulla rahoituksella palkattiin 58 htv, joka oli 9 htv vähemmän kuin vuonna Vakinaista henkilöstöä oli Metlan palveluksessa toimintavuoden lopussa 751 henkilöä (liite 5), joka oli 8 henkilöä enemmän kuin vuonna Palkkausjärjestelmän uudistaminen ei ole edennyt suunnitellussa aikataulussa vaan on edelleen kesken. Sitä jatketaan. Tavoiteaikatauluna on saada järjestelmä valmiiksi seuraavan sopimuskauden alkuun mennessä. Joensuun ja Vantaan tutkimuskeskusten rakentamishankkeiden hankesuunnitelmat vahvistettiin maa- ja metsätalousministeriössä syksyllä Senaatti-kiinteistöt toimii hankkeiden rakennuttajana. Joensuun tutkimuskeskuksen uudisrakennushanke käsittää 145 hengen työpisteen rakentamisen sekä toiminnalle välttämättömät tutkimus-, laboratorio- ja aputilat sekä tarvittavat yhteiset henkilöstö- ja sosiaalitilat. Rakennukseen tulevat toimitilat myös Joensuun kaupungille ja Joensuun yliopistolle sekä yhteiselle ruokalalle. Hankkeen kokonaislaajuus on brm2 ja kokonaiskustannusarvio on 81,7 miljoonaa

6 Yhteistyösopimukset markkaa. Metlan toimitilojen vuokrakustannukset ovat 5,72 miljoonaa markkaa vuodessa. Rakennuksesta tulee puurakenteinen ja hankkeesta järjestetään arkkitehtuurikilpailu alkuvuodesta Vantaan tutkimuskeskukseen rakennetaan tietopalvelurakennus. Suunnitelmien mukaan rakennukseen sijoittuvat Metlan tieteellinen keskuskirjasto, julkaisutoiminta ja tiedotus (yhteensä 16 työpistettä). Lisäksi rakennukseen tulee koko Metlan Jokiniemen aluetta palvelevat kokous- ja koulutustilat sekä henkilöstöruokala. Rakennuksen laajuus on brm2 ja kustannusarvio 39,3 miljoonaa markkaa. Tietopalvelurakennuksen vuokrakustannukset ovat 3,64 miljoonaa markkaa vuodessa. Vuonna 2001 rakennushankkeita saatiin päätökseen Aulangolla, Pallas-Ounastunturilla, Parkanossa ja Kannuksessa. Aulangon luonnonsuojelualueella sijaitsevan kahvilarakennuksen peruskorjaus- ja laajennustyöt toteutettiin yhteistyössä Rikosseuraamusviraston kanssa. Hankkeen kustannukset olivat 2,24 miljoonaa markkaa. Pallas-Ounastunturin kansallispuistoon Sammaltunturille rakennettiin ilmanlaadun mittausasema. Hankkeen kustannukset olivat 1,60 miljoonaa markkaa ja sen rahoitukseen osallistuivat Metla ( ), Ilmatieteenlaitos ja Lapin TE-keskus. Lisäksi valmistuivat Parkanon tutkimusasemalle erillinen kokousrakennus, jonka kustannukset olivat 1,26 miljoonaa markkaa ja Kannuksen tutkimusaseman Lehtorannan palstalle varastorakennus, jonka kustannukset olivat 0,61 miljoonaa markkaa (mom ). Merkittävimmät ATK-investoinnit olivat seuraavat: Tulosyksiköihin hankittiin uudet mikroverkkopalvelimet varmistuslaitteineen (0,59 milj. mk) sekä Helsinkiin keskitetty Unix-palvelin levypalvelemeksi ja käytöstä poistuvan VAX/VMS-laitteiston korvaajaksi (0,16 milj. mk). Keskuslaboratoriolle myönnettiin laiteinvestointirahaa markkaa kaasukromatografin hankintaan vuodelle Laite Hewlett Packaard 6890 Plus hankittiin Agillent Technologiesilta hintaan markkaa ja otettiin käyttöön Toimintavuonna solmittiin Metlan ja Helsingin yliopiston Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskuksen Seinäjoen toimipisteen välille aiesopimus. Aiesopimuksen tarkoituksena on yhteinen sitoutuminen luontoyrittäjyysverkoston organisoitumiseen. Oulun yliopisto, Suomen ympäristökeskus, Kainuun ympäristökeskus, Lapin ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Metla sekä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos solmivat tutkimusyhteistyösopimuksen. Sopijapuolet muodostavat yhdessä yhteistyöverkoston, josta käytetään nimitystä NorNet (Northern Environmental Research Network). NorNet-yhteistyön tavoitteena on toteuttaa sopijapuolten kesken pohjoiseen ympäristöön ja luonnonvarojen kestävään käyttöön suuntautuvaa perustutkimusta, soveltavaa tutkimusta sekä tuottaa asiantuntija- ja laboratoriopalveluja. Toiminnalla tuetaan myös alan perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta. Suomen Metsätieteellinen Seura ry ja Metla solmivat julkaisutoimintansa kehittämiseksi sopimuksen, joka koskee sopijaosapuolten vuodesta 1994 lähtien yhdessä julkaisemia sarjoja

7 Silva Fennica ja Metsätieteen aikakauskirja. Toimintavuonna sarjojen kehittämistä jatkettiin sopimuksen pohjalta. Yhteistyösopimus ympäristön yhdennetyn seurannan toteuttamisesta Suomessa solmittiin Ilmatieteen laitoksen, Geologian tutkimuskeskuksen, Metlan, Suomen ympäristökeskuksen, Hämeen ympäristökeskuksen ja Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen kesken. Säteilyturvakeskus ja Metla sopivat metsäympäristön radioekologian tutkimusta ja seurantaa koskevasta yhteistyöstä. Osapuolet yhdistävät vahvuustekijöitään ja koordinoivat tarkoituksenmukaisesti yhteisiä intressejään. Yhteistyötä tiivistetään ydinonnettomuuden valmius- ja laskeumatilanteeseen liittyvässä tutkimus- ja seurantatoiminnassa. Kotimainen tutkimusyhteistyö Kotimaista tutkimusyhteistyötä yliopistojen ja muiden tutkimuslaitosten kanssa lisättiin. Laitoksella on yhteistyösopimukset Helsingin yliopiston maatalous- metsätieteellisen tiedekunnan sekä Helsingin yliopiston maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskuksen, Joensuun yliopiston, Oulun yliopiston, Geologian tutkimuskeskuksen, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen, Suomen ympäristökeskuksen ja Säteilyturvakeskuksen kanssa. Metsäntutkimuslaitos osallistuu myös hallinnonalojen ja sektoreiden rajat ylittäviin tutkimus- ja kehittämisohjelmiin. Järjestelmä, jonka avulla Metlan ulkopuoliset tutkijat voivat osallistua laitoksen tutkimushankkeisiin ja käyttää laitoksen tutkimustiloja ja -laitteita, on osoittautunut toimivaksi ja hyödylliseksi. Sitä jatkettiin entisessä laajuudessa. Tulosyksiköiden johtajat antavat riittävän tieteellisen ammattitaidon omaavalle ulkopuoliselle tutkijalle luvan työskennellä Metlassa enintään kolme vuotta kerrallaan. Vastaavasti Metlan tutkijat voivat antaa opetusta dosentteina ja tuntiopettajina yliopistoissa. Opiskelijoille tarjottiin mahdollisuuksia opinnäytetöiden tekemiseen laitoksen tutkimushankkeissa. Laitos osallistui myös opetusministeriön rahoittamaan tutkijakoulutusohjelmaan. Kotimaista tutkimusyhteistyötä tehostettiin niiden metsäoppilaitosten kanssa, joiden metsät siirtyivät Metsäntutkimuslaitoksen hallintaan vuonna Tavoitteena on sekä lisätä tutkimustulosten tarjontaa käytännön koulutusorganisaatioille mahdollisimman ajantasaisen tutkimustiedon hyödyntämiseksi että harjoittaa oppilaitosten metsissä niihin soveltuvaa koetoimintaa, joka voi palvella myös opetuksessa näytekoealoina ja yleisemminkin. 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS 2.1 Tulossopimuksen tavoitteiden toteutuminen Yhteiset tavoitteet Seuraavassa raportoidaan Metlan ja maa- ja metsätalousministeriön välisen vuoden 2001 tulossopimuksen sisältämien tulostavoitteiden toteutuminen. Raportointi on jäsennelty tulossopimuksen mukaisesti. Ympäristöministeriön kanssa solmitun tulossopimuksen tavoitteiden toteutuminen esitetään liitteessä 6. Maa- ja metsätalousministeriön johdolla toiminut tutkimusyksikkötyöryhmä jätti päivätyn raporttinsa Metlan kehittämisestä maa- ja metsätalousministeriölle. Metlan johtokunnassa keskusteltiin työryhmän ehdotuksista. Kehittämistä jatkettiin

8 työryhmän ehdotusten mukaisesti. Tutkimusyksiköiden kehittämissuunnitelmat, profiilit ja painoalat tarkistettiin. Tutkimuskeskusten ja -asemien lukumäärää ei ole työryhmän ehdotuksenkaan mukaan tarpeellista muuttaa. Sivutoimipisteiden tarpeellisuutta tarkasteltiin yksikkökohtaisesti toiminnan suunnittelun ja/tai työjärjestysten tarkistusten yhteydessä. Uusia professorien virkoja on perustettiin viisi (luontomatkailun professorin virka lisäksi tammikuussa 2002) tutkimuksen asiantuntijaryhmän suositusten mukaisesti. Yhteisiä professorin virkoja Metlalla on Oulun, Joensuun ja Lapin yliopistojen kanssa. Henkilöstörakennetta kehitettiin perustamalla joitakin tutkijan toimia lakkauttamalla vastaavasti muulta henkilöstöltä vapaiksi jääneitä virkoja. Metlan www-sivut uudistettiin tiedonvälityksen parantamiseksi. Joensuun tutkimusasema muutettiin tutkimuskeskukseksi ja Helsingin tutkimuskeskuksen toiminnot yhdistettiin Vantaan tutkimuskeskukseen vuoden 2001 alusta lukien. Joensuun tutkimuskeskuksen henkilöstösuunnitelma sisältyy päivättyyn muistioon "Metsäntutkimuslaitoksen Vantaan ja Joensuun henkilöstösuunnitelmien koordinointi". Tutkimuskeskus valmisteli tarkennetun henkilöstösuunnitelmansa tammikuussa Joensuun tutkimuskeskuksen kehittäminen etenee laaditun aikataulun mukaisesti. Vuoden 2001 lopulla vakinaisen henkilöstön määrä oli kasvanut 57 henkilöön alkuperäisestä 40:stä. Hakuprosessissa olevia avoimia virkoja/toimia on neljä ja yhdestä vapaaehtoisestä Joensuuhun siirtyjästä on tehty siirtopäätös. Joensuun tiedossa oleva henkilöstömäärä on siten 62 vakituista henkilöä. Vantaan ja Joensuun tutkimuskeskusten rakentamissuunnitelmat vahvistettiin ja arkkitehtuurikilpailu on käynnissä Joensuun osalta. Eräiden Metlan luonnonsuojelualueiden siirtäminen Metsähallituksen hallintaan valmisteltiin toimintavuonna tapahtuvaksi vuoden vaihteessa. Asiaa koskeva siirtosopimus allekirjoitettiin Metsähallituksen ja Metsäntutkimuslaitoksen välillä. Alueiden hallinnansiirto, henkilöiden ja tehtävien siirto sujuivat joustavasti. Käytännön asioiden toteutus järjestetään siirtosopimuksessa sovitussa aikataulussa. Metsähallituksen ja Metlan välinen sopimus Metsähallituksen maiden käytöstä tutkimus- ja kenttäkoetoimintaan neuvoteltiin laajemmaksi käsittäen myös tutkimusyhteistyön periaatteet. Metlan ja Metsähallituksen tutkimustoiminnan yhteistyösopimusta valmisteltiin vuonna 2001 ja se allekirjoitetaan lähiaikoina. Uusien tulosalueiden koordinointia varten niille nimettiin Metlan johtoryhmässä toimivat vastuuhenkilöt. Toiminnan suunnittelua ja seurantaa varten henkilöstöä koulutettiin tulosyksiköissä ja tutkimusaloittain. Tutkimuksen tulosalueella toimittiin tutkimuksen asiantuntijaryhmän linjausten mukaisesti. Tutkimuksen suuntaamisessa kiinnitetty erityistä huomiota Kansallisen metsäohjelman 2010:n tietotarpeiden tuottamiseen. Tutkimusmetsä- ja laboratoriotoiminnan tulosalueen organisointi ja henkilöstön koulutussuunnitelmat valmisteltiin tutkimusmetsä- ja laboratoriotyöryhmissä. Ryhmien laatimat kehittämisehdotukset hyväksyttiin tulosalueen toimintaohjeiksi Tutkimustiedon välityksen tulosalueen toimintoja esiteltiin keväällä 2001 valmistuneessa ekstensiotyöryhmän raportissa. Kansainvälisen toiminnan tulosalueen strategiset linjaukset hyväksyttiin johtokunnassa syksyllä Tukipalvelujen tulosalueella toimittiin mm. tietohallinnon strategisten linjausten ja henkilöstöstrategian täytäntöönpanon mukaisesti. Metla ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio käynnistivät mm. metsäneuvontaan ja suunnitteluun sekä metsänkasvatuksen päätöksentekoon liittyvät yhteishankkeet. Lisäksi Metla ja Tapio järjestivät yhteisiä seminaareja.

9 Metlalle osoitetut kansainvälisiä metsäkysymyksiä koskevat tietotarvekyselyt ohjattiin kulloinkin parhaalle asiantuntijalle tai ministeriöt olivat suoraan yhteydessä Metlan tutkijoihin. Ministeriön kanssa neuvoteltiin ja sovittiin siitä, miten tuki voidaan erityisesti tärkeimpien metsäalaan liittyvien sopimusten osalta järjestää keskitetymmin. Tätä varten päätettiin perustaa vastuuhenkilöverkosto. Käytännön metsänjalostustoiminnan integrointia metsägenetiikan tutkimukseen ja muuhun toimintaan jatkettiin suunnitelmien mukaisesti. Toimintoja koordinoi metsänjalostuksen uudeksi professoriksi vuonna 2001 nimitetty Katri Kärkkäinen. Rahoitus Metsäntutkimuslaitoksen vuoden 2001 bruttotoimintamenojen ja henkilötyövuosien jakautuminen tulosalueille: Tulosalue Talousarvio Myönnetty Myönnetty Myönnetty v v siirtyneistä yhteensä määrärahasta määrärahoista Milj. mk Htv. Milj. mk Htv. Milj. mk Htv Milj. mk (%) Htv. Tutkimustoiminta 134, , ,9 (60%) 557 Tutkimusmetsät 21, ,4 98 0, ,5 (9%) 98 Asiakasrah. toim. 5,8 15 6,6 16 0,0 0 6,6 (3%) 16 Tukipalvelut 62, , , ,5 (28%) 174 Yhteensä , , ,4 (100%) 845 Markkamääräisesti rahaa myönnettiin talousarvion osoittamille tulosalueille enemmän kuin talousarviossa esitettiin. Tämä johtuu vuodelta 2000 siirtyneistä eristä ja Joensuun tutkimuskeskuksen kehittämiseen saadusta lisämäärärahasta. Toisin kuin muille tulosalueille, tukipalveluille osoitettiin vuoden 2001 määrärahoja vähemmän kuin talousarviossa oli ennakoitu. Tämä johtuu pääosin siitä, että investointimenot ja laboratorioiden hinnoitellut menot myönnettiin tutkimuksen tulosalueelta. Henkilötyövuosia myönnettiin rahoituksesta yhteensä 845 htv eli 18 htv vähemmän kuin mihin talousarvio olisi antanut mahdollisuuden. Tukipalveluja lukuunottamatta myönnetyt henkilötyövuosimäärät alittuivat kaikilla tulosalueilla. Tulokertymä ajalta Tulosalue Talousarvio Toteutuma Milj. mk Milj. mk Tutkimus 11,2 14,5 Tutkimusmetsät 17,9 19,4 ART 8,5 6,7 Tukipalvelut 1,5 2,4 Yhteensä 39,1 43,0

10 Toimintavuoden tulokertymä ylittyi 3,9 milj. markalla talousarviossa asetettuun tavoitteeseen verrattuna. Tutkimuksen, tutkimusmetsien ja tukipalvelujen tavoitteet ylitettiin. Sen sijaan asiakasrahoitteisen toiminnan osalta talousarviossa asetetusta tavoitteesta jäätiin 1,8 milj. markkaa. Tämä johtuu metsänjalostuksen vartehankkeiden menojen ja tulojen eriaikaisesta kirjaamisesta, koska vartehankkeiden tulot kirjataan vasta vartteiden luovutuksen yhteydessä. Nettobudjetoidun toiminnan tulot ajalta Tuloerä Talousarvio Toteutuma Milj. mk Milj. mk ART 8,5 6,7 EU-tulot 6,2 6,5 YRT-tulot 5,0 8,0 Muut tulot 1,5 2,4 TAU-hankkeet 1) 2,2 Yhteensä 21,2 25,8 1) Talousarvion ulkopuolisia hankkeita ei budjetoitu, koska niiden kirjaamiskäytäntö muuttui budjetin valmistelun jälkeen. Nettobudjetoidun toiminnan tulot ylittyivät 4,6 milj. markalla talousarviossa asetettuun tavoitteeseen verrattuna. EU-, YRT- ja muiden tulojen osalla tavoitteet ylitettiin sekä lisäksi TAU-hankkeiden tulot kirjattiin toteutumaan mukaan. Asiakasrahoitteisen toiminnan nettobudjetoidut tulot jäivät budjetoitua pienemmiksi Metsänjalostussäätiöltä Metlaan siirtyneiden sopimusten osalla, joissa ei saavutettu kustannusvastaavuutta.

11 ASIAKASRAHOITTEISEN TOIMINNAN (ART) KUSTANNUSVASTAAVUUS- LASKELMA v Talousarvio Toteutunut Toteutunut Toteutunut kaikki yht. kaikki yht. Metla tavan- metsänjal. om. ART ART Tulot ART:n erilliskustannukset: - Aineet ja tarvikkeet Henkilöstökustannukset Muut erilliskustannukset Varte-enn. hankkeiden palkat ¹) - Varte-enn. hankkeiden muut ek ¹) Erilliskustannukset yhteensä Käyttöjäämä Käyttöjäämä tuloista % Osuus yhteiskustannuksista Korot Kustannukset yhteensä Ylijäämä/Alijäämä Tunnusluvut Ylijäämä/Alijäämä tuloista % Tuotot % kokonaiskustannuksista ) keskeneräisten hankkeiden vartehankkeiden v saatuja ennakkomaksujavastaavat kustannukset vähennetään v kustannuksista 2) josta Metlan tavanomainen ART -73 ja Metsänjalostuksen ART -546 Asiakasrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma vuosilta esitetään liitteessä 9.

12 Bruttobudjetoidun tuloa tuottavan toiminnan kustannusvastaavuuslakelma kokonaismenoista vuodelta 2001 (1000 mk) ) 1) TULOT ) KUSTANNUKSET 2) 3) 4) ERILLISKUSTANNUKSET Muuttuvat kustannukset - henkilökustannukset matkat aineet ja tarvikkeet ostetut palvelut muut ERILLISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 2) 3) 4) KÄYTTÖJÄÄMÄ Osuus yhteiskustannuksista Korot Poistot KUSTANNUKSEN YHTEENSÄ 2) 3) 4) ALIJÄÄMÄ Tunnusluvut Käyttöjäämä tuloista, % Alijäämä tuloista, % ) Ls. alueiden tulot eivät ole mukana, v. 1999: 506, v. 2000: 582, v. 2001: 979 2) Ls. alueiden osuus kustannuksista ei ole mukana, v. 1999: 8 997, v. 2000: 9 112, v. 2001: ) Tutkimuksen avustamisen osuus kustannuksista ei ole mukana, v. 1999: 3 699, v. 2000: 4 604, v uusi hankerakenne eikä vertailtavissa 4) Työministeriön osuus kustannuksista on mukana, v. 1999: 3 199, v. 2000: 4 574, v. 2001: 1154, (paitsi Kolin kansallispuiston luontokeskuksen rakentaminen ja Hotelli Kolin saneeraus)

13 Tutkimustoiminta Vuonna 2001 Metlan työohjelmassa oli 206 tutkimushanketta, jotka jakaantuivat hanketyypin mukaan seuraavasti: Hanketyyppi lkm Tutkimusohjelmiin kuuluvat hankkeet 56 Yhteisrahoitteiset hankkeet (YRT) 65 EU-hankkeet 20 Erillishankkeet 65 Yhteensä 206 Metlan tavoitteena on suurentaa hankkeiden kokoa ja vähentää näin hankkeiden lukumäärää. Vuoteen 2000 verrattuna hankkeiden määrä vähenikin viidellä hankkeella. Eniten vähenivät erillishankkeet (10 kpl). Sen sijaan YRT-hankkeiden määrä lisääntyi viidellä. Yhteisrahoitteisten hankkeiden (YRT) lisäksi lähes joka kolmas Metlan hanke oli yhteistutkimus, jossa tehdään tutkimusyhteistyötä eri yliopistojen ja muiden tutkimusorganisaatioiden kanssa. Resurssitarkastelua varten Metlan tutkimushankkeet on koottu 25 tutkimusaiheryhmäksi. Liitteessä 8 esitetään rahoituksen jakautuminen tutkimusaiheryhmiin vuosina Tutkimusohjelmilla, joita on perustettu Metlan tutkimustoiminnan painoaloille, oli vuonna 2001 käytettävissä seuraavat resurssit: Tutkimusohjelma Milj. mk Htv. Metsänuudistaminen Etelä-Suomessa (EMU) 5,6 23 Valtakunnan metsien inventointi (VMI) 9,6 41 Julkinen tuki ja kilpailu metsäalalla (JUK) 3,1 10 Suometsien kestävä käyttö (SUO) 8,9 39 Metsätalouden suunnittelu (MTS) 2,9 12 Metsänkasvatuksen vaihtoehdot (MOT) 7,8 30 Suometsien hiilivarat (HMS) 2,8 9 Metsäpuiden jalostusohjelma (JAL) 15,9 62 Yhteensä 56,5 227 Tutkimuksen suuntaamisessa kiinnitettiin erityistä huomiota Kansallinen metsäohjelma 2010:n tietotarpeiden tuottamiseen, maaseutuelinkeinojen toimintaedellytysten turvaamiseen ja metsäalan yrittäjyyteen. Nämä kysymykset otettiin huomioon Metlan tutkimuksen asiantuntijaryhmän tekemissä linjauksissa, kun uusia tutkimushankkeita hyväksyttiin laitoksen työohjelmaan ja kun uusia virkoja, mm. uudet professuurit, perustettiin tai vanhoja virkoja täytettiin uudelleen. Metla käynnisti vuoden 2001 alussa 5-vuotisen tutkimushankkeen Metsäpolitiikka yksityismetsätalouden ohjaajana. Hankkeessa tutkitaan erityisesti metsäneuvonnan- ja metsäsuunnittelun vaikuttavuutta sekä lisäksi muita metsäpolitiikan keinoja. Vuonna 2001 hankkeessa käytettiin Metlan työvoimaa 37 henkilötyökuukautta ja lisäksi mukana olivat

14 Tutkimustiedon välitys työpanoksellaan Lounais-Suomen, Etelä-Savon ja Kaakkois-Suomen metsäkeskukset sekä Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio. Metla aloitti hankkeen, jossa selvitetään luonnonmetsien ja talousmetsien rakenteen, kehitysdynamiikan ja monimuotoisuuden erot. Vuosina toteutettavan hankkeen tavoitteena on tuottaa luonnonmetsien rakenteesta ja kehitysdynamiikasta tietoa, jota voidaan hyödyntää vertailuaineistona metsikön kehitystä kuvaavien mallien parantamisessa sekä talousmetsien luonnonhoito-ohjeiden kehittämisessä. Kesällä 2001 mitattiin puolet vuosina luonnonmetsiin perustetuista 400 koealasta. Vuonna 2001 hankkeeseen käytettiin Metlan työvoimaa 44 henkilötyökuukautta. Suonenjoen tutkimusasemalla aloitettiin sinne vuonna 2000 perustetun professorin viran tehtäväalaan liittyvä tutkimus metsänuudistamisen teknis-taloudellisesta toimintaympäristöstä ja logistiikasta. Tutkimuksia varten hyväksyttiin tutkimushanke Metsänuudistamisen teknis-taloudellinen toimintaympäristö ja logistiikka. Lisäksi puuntuotannon tulevaisuusskenaarioita työstettiin organisoidussa työryhmässä ja ne valmistuivat syksyllä Metsänviljelyn ja puunkasvatuksen teknis-taloudelliset kysymykset sisältyivät myös tutkimuksiin. Metsänraja-alueen kestävään kehitykseen liittyvää kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä vahvistettiin valmistelemalla Rovaniemellä toukokuussa 2002 seminaari metsänrajaalueen ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävästä käytöstä ja työstämällä sen pohjalta raportti lokakuussa 2002 pidettävään ministerikokoukseen Saariselälle. Valtakunnan metsien inventoinnin kenttätöitä tehtiin suunnitelmien mukaisesti Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Kainuun kenttätyöt saatiin päätökseen elokuussa. Pohjois-Pohjanmaalla kenttätyöt jatkuvat suunnitelmien mukaisesti keväällä Tutkimustiedon välitys organisoitiin siten, että laitostasolla siitä vastaa Metlan johtoryhmässä nimetty henkilö (toistaiseksi tutkimusjohtaja). Toimintayksiköiden tasolla tutkimustiedon välitys on organisoitu niiden tutkimusjohto hankkeille ja yksiköiden johtajien vastuulle. Hanketasolla tutkimustiedon välityksestä vastaa vastuututkija. Tutkimustiedon välitys otettiin huomioon uusien hankkeiden suunnittelussa siten, että hankkeiden hyväksymisen edellytyksenä oli, että niissä oli suunnitelma tutkimustiedon välityksestä. Hanke-esityksiä arvioitaessa arvioitiin myös odotettavissa olevien tutkimustulosten vaikuttavuus ja hyödynnettävyys. Arviointimittareiden määrityksestä vastaa tulosalueen vetäjä yhdessä tutkimuksen asiantuntijaryhmän kanssa. Metlan tutkimusmetsät, tiedotus, verkkopalvelut ja julkaisutoiminta tukivat tutkimushankkeita tutkimustiedon välityksessä välittämällä siihen liittyvää tietoa, tehostamalla Metlan sisäistä verkostoitumista, tarjoamalla työvälineitä ja osaamista, avustamalla tiedottamisessa ja palvelujen markkinoinnissa. Lisäksi järjestettiin tilaisuuksia, joilla parannettiin tutkimustiedon välityksessä tarvittavia valmiuksia ja taitoja. Verkottumista tutkimustiedon käyttäjien ja välittäjien kanssa lisättiin eri tasoilla. Lisäksi tutkimustiedon välityksen kehittämisen tavoitteena olivat asiakkaiden tunnistaminen ja asiakaspalautteen seurannan, tuotteiden ja palveluiden kehittäminen sekä tuotteiden ja palveluiden markkinointi ja niistä tiedottaminen.

15 Metsänomistajien päätöksenteon tukijärjestelmän sisällöllistä kehitystyötä jatkettiin Metlassa Metsänkasvatuksen vaihtoehdot ja niiden puuntuotannolliset seuraukset -tutkimusohjelman tutkimushankkeissa. Tuotteistamisen edellyttämän ohjelmiston kehitystyön rahoittamiseksi haettiin Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion kanssa yhteistutkimusrahoitusta MMM:n yhteistutkimusmäärärahoista. Hanke ei saanut rahoitusta ja sen jälkeen aloitettiin neuvottelut hankkeen toteuttamiseksi yhteisrahoitteisena potentiaalisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Rahoitus saatiin osin kuntoon Metlan omin voimin vuoden 2001 aikana. Metsätuhotietopalvelun tuotteistaminen aloitettiin tekemällä Metlan metsätuhoihin liittyvää palvelu- ja neuvontatoimintaa tunnetuksi potentiaalisille asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Tiedotuskanavana on ollut Internet, jossa avattiin maaliskuussa 2001 Metlan Metinfo- tiedonjakokanavan osana metsien terveyteen liittyvä palvelukokonaisuus, jonka sisällön kehittämisessä Metsätuhotietopalvelu oli aktiivisesti mukana. Metla jatkoi lokakuussa ilmestyvän Metsäsektorin suhdannekatsauksen ja joulukuussa ilmestyvän englanninkielisen laitoksen, Finnish Forest Sector Economic Outlook in, julkaisemista. Loppusyksyllä 2001 käytiin vilkasta julkista keskustelua Metlan suhdannekatsauksesta, joka päätettiin ottaa uudellen tarkastelun kohteeksi mm. evaluoimalla hanke kesäkuussa Tutkimusmetsä- ja laboratoriotoiminta Kansainvälinen toiminta Kenttäkokeiden evaluointi saatettiin loppuun ja evaluointityöryhmä jätti raporttinsa Metlan johdolle Raportissa esitetään joukko kehittämistoimenpiteitä, joista keskeisimpiä ja laajimpia ovat aineistorekisterin ja kenttäkoetoiminnan laatukäsikirjan laadinta. Tutkimusmetsätoimintoja organisoitiin siten, että tulostavoitteen saavuttamiseksi taloudellinen tulos paranisi. Kustannukset tosin kasvoivat 4 % (tavoite laskea 10 %), mutta vastaavasti tulot kasvoivat 23 % vuoden 2000 tuloihin verrattuna ja 2 % verrattuna talousarvioon. Tulostavoitteena oli tulotason pysyminen ennallaan. Metlan tutkimusmetsäverkosto arvioitiin ja kartoitettiin tarpeet sen parantamiseksi. Tutkimusmetsäverkosto arvioitiin puutteelliseksi Joensuun, Suonenjoen ja Vantaan Ruotsinkylän sekä Kannuksen toiminta-alueilla. Samoin todettiin tarkoituksenmukaiseksi luopua Saariselän matkailualueen hallinnasta ja hoitamisesta. Tältä pohjalta aloitettiin neuvottelut maiden hallinnan siirroista Metsähallituksen kanssa, jotka johtivatkin aiesopimuksen tekoon vuonna Laboratorioiden laatujärjestelmän kehittämiseksi keskuslaboratorioon perustettiin laatupäällikön toimi. Keskuslaboratorion laatukäsikirja ja sen oheismateriaalit valmistuivat ja akkreditointihakemus jätettiin Mittatekniikan keskukselle. Metlan johtokunnan päätöksen mukaisesti laitokselle laadittiin uusi kaksiosainen kv. toiminnan strategia, joka hyväksyttiin marraskuussa Strategian jalkautussuunnitelma, joka koostuu nykytilan kuvauksesta, strategian jalkautussuunnitelmasta ja toiminnan seuraamiseksi tarvittavien mittarien rakentamisesta valmistui vuoden 2001 lopulla.

16 Metlaan perustettiin syyskuussa 2001 kansainvälisen metsätalouden, erityisesti siirtymätalouksien professorin virka yhteisenä Joensuun yliopiston kanssa. Metlan professori Risto Seppälä aloitti vuonna 2001 IUFROn presidenttinä ja toistakymmentä metlalaista toimi erilaisissa tehtävissä IUFROn organisaatiossa. Lisäksi IUFROn WFSE-tutkimushankken vetäjäksi valittiin Metlan tutkija Gerardo Mery. Luoteis-Venäjän metsätalouden kehittämisohjelman II-vaihe käynnistyi vuodenvaihteessa 2001/2002. EU:n 5PO:n syksyn 2001 hakukierrokselle lähti Metlasta 21 hanke-esitystä, joista kolmessa Metlaa esitettiin hankkeen koordinaattoriksi. Metla valmisteli yhdessä MMM:n kanssa asiantuntijaverkoston muodostamista tukemaan ministeriötä tärkeimmissä kansainvälisissä metsäkysymyksissä ja avustamaan prosessien valmistelussa. Asiantuntijaryhmä aloittaa toimintansa vuonna Tukipalvelut Henkilöstöstrategian täytäntöönpanon toteuttamisehdotus valmisteltiin työryhmässä, joka jätti päivätyn ehdotuksensa ylijohtajalle. Työryhmän muistio sisältää kaksi pääasiallista ehdotusta, jotka ovat intranetissa ylläpidettävän ohjetietokannan luominen sekä johtokunnan vuonna 1999 hyväksymän henkilöstöstrategiaa selventävän Mitä se on tyyppisen selittävän tekstiosan. Työryhmän ehdotukset on hyväksytty ja teknistä toteutusta jatketaan. Metsäntutkimuslaitoksen johtokunta hyväksyi pitämässään kokouksessa Metsäntutkimuslaitoksen tietohallintostrategian vuosiksi Tietohallintostrategian toimeenpano aloitettiin ja sitä jatketaan suunnitelmien mukaisesti. Henkilöstötilinpäätöstä varten kerättiin tilastotietoja vuosilta 1999 ja Tilastojen kirjalliseen analysoinnin jäätyä loppuvuoteen 2001, päätettiin tehdä analyysi vasta vuotta 2001 koskevien tietojen keruun jälkeen, jolloin saadaan kolmen vuoden aikasarja ja kehitys näkyviin. Henkilöstöhallintojärjestelmä-PRIMAAN päätettiin hankkia lisäjärjestelmä tilastotietojen keruun helpottamiseksi. Euron käyttöönoton valmistelua jatkettiin vuonna 1998 laaditun siirtymäsuunnitelman pohjalta laajassa työryhmässä. Siirtymäsuunnitelmaa tarkennettiin perusselvityksellä, jolloin on kartoitettu kaikki mahdolliset toiminnot ja ohjelmistot, joihin euron tulo vaikuttaa. Kokonaisuus jaetaan osiin, joille laaditaan aikataulut ja nimetään vastuuhenkilöt. Suunnitelman tarkennus valmistui syksyllä Euron käyttöönotto sujui pääosin ongelmitta huolellisen valmistautumisen ja koulutuksen avulla. Toiminnan suunnittelu- ja seurantajärjestelmää kehitettiin siten, että kustannustietoisuutta ja tulosyksiköiden vastuuta ja toimivaltuuksia lisättiin. Määrärahat kohdennettiin hankkeille tulosyksiköissä. Laboratorioiden perusanalyyseille luotiin sisäiset hinnastot, joiden mukaan hankkeet voivat budjetoida analyysikustannukset. Näin laboratorioiden kapasiteetti voidaan mitoittaa kysyntää vastaavasti. Hankkeiden raportointivelvollisuutta vuodelta 2001 täsmennettiin. Raportointiaikaa muutettiin siten, että raportit voidaan käsitellä loppuvuodesta käytävissä tulosyksiköiden johtajien ja hankkeiden vastuuhenkilöiden välisissä tulosneuvotteluissa.

17 2.2 Muut tulos- ja toimintatavoitteet Budjetin selvitysosan tulostavoitteet Julkaisutoiminta Tutkimusohjelmien lisäksi erillishankkeissa selvitettiin metsien virkistyskäytön kysyntää ja taloudellisia vaikutuksia. Luonnon virkistyskäytön valtakunnallinen inventointi (LVVI) -tutkimuksesta valmistui loppuraportti, joka julkistettiin tiedonkäyttäjille suunnatussa seminaarissa huhtikuussa. Tutkimuksen tuottamia tietoja hyödynnettiin laajalti Ympäristöministeriön toimesta tehdyssä Luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun kehittämisohjelman laadinnassa. Virkistyskäytön taloudellisesta arvioinnista ilmestyi laaja raportti Metsien eri käyttömuotojen arvottaminen ja yhteensovittaminen -julkaisussa. Metsäteollisuustuotteiden ekokilpailukykyä ja siihen liittyvää metsätalouden strategista suuntaamista tutkittiin Metlan ja PTT:n yhteistutkimuksena. Saksalaisten teollisten asiakkaiden käsityksiä puun ekokilpailukyvystä rakentamisessa kuvaava surveytutkimus tehtiin, julkaistiin tutkimusraportti ja posteri. Lisäksi valmistui käsikirjoitus, joka julkaistaan maalis-huhtikuun vaihteessa vuonna Hakkuutähteen talteenottoon liittyvissä tutkimuksissa edettiin suunnitelmien mukaisesti. Useissa eri hankkeissa selvitettiin korjuuvaihtoehtojen vaikutusta tähteistä saatavaan polttopuun määrään, laatuun ja kustannustekijöihin. Tutkimusta kohdistettiin erityisesti talteenotosta mahdollisesti aiheutuviin ympäristövaikutuksiin. Vuonna 2001 aiheesta valmistui laajaa julkisuutta saanut raportti Metlan tiedonantoja -sarjassa. Metsiin sitoutuneen hiilen määrää ja niiden muutosten selvittämiseksi aloitettiin viisivuotinen tutkimusohjelma "Suomen metsien hiilivarat, niiden muutokset ja sosio-ekonomiset kytkennät", johon osallistui 25 tutkijaa. Ministeriöiden tietotarpeita palveltiin erillisselvitysten ja konsultaation kautta sekä osallistumalla Maa- ja metsätalousministeriön Ilmastotyöryhmän ja Ympäristöministeriön Kaasutyöryhmän toimintaan. Ympäristöministeriön kaasutyöryhmälle toimitettiin YK:n ilmastosopimuksen ja Euroopan Unionin edellyttämät, vuotta 1999 koskevat Suomen metsiä koskevat kasvihuonekaasutaselaskelmat. Valtakunnan metsien inventoinnin kenttätyöitä tehtiin suunnitelmien mukaisesti Kainuussa ja osittain Pohjois-Pohjanmaalla. Lisäksi loppusyksyllä 2001 inventoitiin syksyn myrskytuhojen vaikutuksia. Budjetin selvitysosassa mainitut tulosalueiden toimintatavoitteet on raportoitu tulossopimuksen tavoitteiden toteutumisen yhteydessä. Metsäntutkimuslaitoksen tutkimustuloksia julkaistiin vuonna 2001 liitteen 11 mukaisesti. Toimintavuonna Metla julkaisi 180 referee-menettelyn läpikäynyttä julkaisua. Kansainvälisiä julkaisuja oli 159 eli 85 %. Kansainvälisistä sarjoista suosituimmat julkaisumäärällä mitattuna olivat Scandinavian Journal of Forest Research, Forest Ecology and Management, Canadian Journal of Forest Research ja Silva Fennica. Kokonaisjulkaisumäärä oli julkaisua, joista suurimman osan muodostivat referoimattomat julkaisut, 425 kappaletta. Lehtiartikkeleita oli 249 ja muita julkaisuja 221 kappaletta. Toimintavuonna tehtiin päätös uudistaa Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja -sarjan ohjeet sekä perustaa Metsäntutkimuslaitoksen työpapereita -sarja.

18 Asiakas- ja sidosryhmävaikuttavuus Asiakas- ja sidosryhmävaikuttavuuden seurantaa varten päätettiin perustaa seurantajärjestelmä sitten kun tutkimustiedon välityksen -tulosalueen toiminnot saadaan järjestettyä vuonna Aiemmin asiakas- ja sidosryhmävaikuttavuutta seurattiin kahden vuoden välein toteutettavalla asiakaskyselyllä. Viimeksi kysely tehtiin vuonna Aiempien asiakaskyselyjen perusteella tutkimustulosten tarjonta on ollut heikoiten menestynyt osa-alue. Toimintavuonna panostettiinkin tutkimustulosten tarjonnan lisäämiseen uudistamalla laitoksen www-sivut ja päättämällä uudistaa julkaisuja. Lisäksi tehtiin sopimus Metsälehti Kustannuksen kanssa Metsäntutkimuslehden erikoisjakelusta Metsälehden tilaajille maaliskuussa 2002 (jakelu yli metsänomistajaa). Tieteellisten julkaisujen ohella Metlassa tehtiin käytännön metsätaloutta palvelevia katsauksia ja selvityksiä. Tällaisia valmistui toimintavuoden aikana 9 kappaletta (liite 12). Metsäntutkimuslehdestä ilmestyi toimintavuonna neljä numeroa. Asiakaslehdessä julkaistaan myös kaikkien ilmestyneiden Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja -sarjan julkaisujen tiedot.

19 3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT SEKÄ TILINPÄÄTÖKSEN LASKELMIEN TARKASTELU 3.1. Tilinpäätöslaskelmat TUOTTO- JA KULULASKELMA Toiminnan tuotot Maksullisen toiminnan tuotot , ,28 Vuokrat ja käyttökorvaukset , ,86 Muut toiminnan tuotot , , , ,77 Toiminnan kulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Varastojen lisäys(-)tai vähennys(+) , ,18 Ostot tilikauden aikana , ,06 Henkilöstökulut , ,95 Vuokrat , ,17 Palvelujen ostot , ,95 Muut kulut , ,65 Valmistevarastojen lisäys(-)tai vähennys(+) , ,75 Valmistus omaan käyttöön , ,00 Poistot , ,03 Sisäiset kulut , , , ,43 Jäämä I , ,66 Rahoitustuotot ja kulut Rahoitustuotot 0,00 0,00 69,62 69,62 Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaiset tuotot , ,37 Satunnaiset kulut , , ,37 Jäämä II , ,67 Tuotot veroista ja pakollisista maksuista: Verot ja veronluonteiset maksut , ,51 Perityt arvonlisäverot , ,50 Suoritetut arvonlisäverot , , , ,79 Tilikauden kulujäämä , ,46

20 TASE VASTAAVAA KANSALLISOMAISUUS Maa- ja vesialueet , ,00 Rakennusmaa- ja vesialueet , ,00 Rakennukset , ,00 Keskeneräiset hankinnat 0, , , ,00 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,00 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,00 Rakennusmaa- ja vesialueet , ,00 Rakennukset , ,00 Rakennelmat , ,00 Rakenteet , ,00 Koneet ja laitteet , ,00 Kalusteet , ,00 Muut aineelliset hyödykkeet , ,00 Ennakkomaksut ja keskener. hank , , , ,00 Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Käyttöomaisuusarvopaperit , ,00 VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,88 Keskeneräinen tuotanto , ,00 Valmiit tuotteet/tavarat , , , ,10 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,46 Muut lyhytaikaiset saamiset , ,78 Ennakkomaksut 0, , , ,41 Rahat,pankkisaamiset ja muut rah.varat Kassatili , ,10 Muut pankkitilit 0, ,60 0, ,10 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,61 VASTATTAVAA

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 1(3) Päivämäärä Dnro Metsäosasto 23.1.2002 250/06/2002 Viite Asia MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2001

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2001 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 1(5) Päivämäärä Dnro 24.1.2001 337/06/2001 Viite Asia MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2001 Maa- ja metsätalousministeriö ja

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2003 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 32. Metsäntutkimuslaitoksen tulot Momentille arvioidaan

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2005 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 32. Metsäntutkimuslaitoksen tulot Momentille arvioidaan

Lisätiedot

2002 tuloarvio ( ) tuloarvio ( ) 2000 tilinpäätös ( )

2002 tuloarvio ( ) tuloarvio ( ) 2000 tilinpäätös ( ) METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2002 1 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 32. Metsäntutkimuslaitoksen tulot Momentille arvioidaan kertyvän 3 010 564 euroa (17 900 000

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2002

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2002 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2002 2 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2002 SISÄLLYS 1. TOIMINTAKATSAUS 3 Toiminta-ajatus ja organisaatio 3 Toimintalinjat 3

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2004 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 32. Metsäntutkimuslaitoksen tulot Momentille arvioidaan

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2003

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2003 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 1(5) Päivämäärä Dnro Metsäosasto 27.2.2003 725/06/2003 Viite Asia MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2003 Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSERITTELYT

TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSERITTELYT TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSERITTELYT 31.12.2001 Tilinpäätöserittelyt -malli SISÄLLYSLUETTELO sivu Tase-erittelyt 1 Poistosuunnitelmat ja niiden muutokset Erittely talousarviotilille tai siirretyn määrärahan

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 1 24.3.2006 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 60. Metsäntutkimuslaitoksen tulot Momentille

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 17.7.2009 Valtiontalouden kuukausitiedote 30.6.2009 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2000

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2000 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2000 1 2 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2000 SISÄLLYS 1. TOIMINTAKATSAUS Toiminta-ajatus ja organisaatio 3 Toimintalinjat 3

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0,00 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 661 352,05 9 211

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 3.4.2006 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2005 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 31.03.2008 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2007 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT 60 LIITE 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT SISÄLLYS 1. Tilinpäätöslaskelmat Talousarvion toteumalaskelma 61 Tuotto- ja kululaskelma 01.01.-31.12.2005 63 Tase 31.12.2005 64 2.

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 02.04.2007 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2006 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Toteutuneet bruttomenot (432,7 milj. euroa) olivat kertomusvuonna 15 miljoonaa euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna (muutos 3 %).

Toteutuneet bruttomenot (432,7 milj. euroa) olivat kertomusvuonna 15 miljoonaa euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna (muutos 3 %). TALOUSKATSAUS 2007 Tilinpäätösanalyysi Rahoitus ja varojen käyttö Talousarvion nettovaroja oli vuonna 2007 käytettävissä 422,4 miljoonaa euroa, josta varsinainen budjetti oli 339,8 miljoonaa euroa (80

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

M E T S Ä N T U T K I M U S L A I T O S

M E T S Ä N T U T K I M U S L A I T O S M E T S Ä N T U T K I M U S L A I T O S Metlan tilinpäätösasiakirja 2003 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2003 SISÄLLYS 1. TOIMINTAKATSAUS 3 Toiminta-ajatus ja organisaatio 3 Toimintalinjat

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa 31.12.2012 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä 55 50 Mrd 12 kuukauden liukuva summa Tulot Menot Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi 5 0 45-5 40-10 35-15

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Metsähallituksen kirjanpidosta, tilinpäätöksestä, erillisestä kirjanpidosta ja erillisestä tilinpäätöksestä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Metsähallituksesta annetun

Lisätiedot

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213)

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot 1000 Aineettomat hyödykkeet Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2008 31.12.2008 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 Maa- ja metsätalousministeriö Metsäntutkimuslaitos METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Ammatinharjoittaja - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto

Ammatinharjoittaja - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik.

Lisätiedot

VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 11/1997 VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNNAN LAUSUNTO TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN KAA- VOISTA

VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 11/1997 VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNNAN LAUSUNTO TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN KAA- VOISTA VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 11/1997 2.6.1997 Valtiovarainministeriö Viite: Lausuntopyyntö 15.5.1997 VM 24/00/97 VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNNAN LAUSUNTO TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN KAA-

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Pro Luomu ry TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2016 Sisällys Sivu Toimintakertomus 1-11 Tase 12 Tuloslaskelma 13 Liitetiedot 14 Luettelo kirjanpitokirjoista

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004- Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2004- aikana neljä huutokauppaa. Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 01.06.2000 Maa- ja metsätalousministerö METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

63. (30.33) Metsähallitus

63. (30.33) Metsähallitus 1. Toimintaan liittyvät tasejärjestelyt 63. (30.33) Metsähallitus Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät eriytetään taloudellisesti liiketoiminnasta 1.1.2005 alkaen valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (ub11)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (ub11) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta palkat muut henkilöstökulut Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Ammatinharjoittaja - Asteri mallitilikartta (am11)

Ammatinharjoittaja - Asteri mallitilikartta (am11) T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2017

Talousarvioesitys 2017 9. Valtion tuotto- ja kululaskelma ja tase Tämän luvun tarkoituksena on hallitusohjelman mukaisesti lisätä valtiontalouden tilinpitokäytäntöjen läpinäkyvyyttä ja avoimuutta sekä kuvata valtiontalouden

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot