METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2001

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2001"

Transkriptio

1 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2001

2 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2001 SISÄLLYS 1. TOIMINTAKATSAUS 3 Toiminta-ajatus ja organisaatio 3 Toimintalinjat 3 Toimintaympäristön muuttuminen 4 Ohjaustapa 5 Toiminnan rahoitus 5 Resurssit 5 Toimitilat ja investoinnit 5 Yhteistyösopimukset 6 Kotimainen yhteistyö 7 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS Tulossopimuksen tavoitteiden toteutuminen 7 Yhteiset tavoitteet 7 Rahoitus 9 Tutkimustoiminta 11 Tutkimustiedon välitys 14 Tutkimusmetsä- ja laboratoriotoiminta 15 Kansainvälinen toiminta 15 Tukipalvelut Muut tulos- ja toimintatavoitteet 17 Budjetin selvitysosan tulostavoitteet 17 Julkaisutoiminta 17 Asiakas- ja sidosryhmävaikuttavuus TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT SEKÄ TILINPÄÄTÖKSEN LASKELMIEN TARKASTELU Tilinpäätöslaskelmat 19 Tuotto- ja kululaskelma 19 Tase 20 Talousarvion toteutumalaskelma Tilinpäätöslaskelmien liitteenä annettavat tiedot Tilinpäätöslaskelmien tarkastelu 34 Tuotto- ja kululaskelma 34 Tase 34 Talousarvion toteutuminen 35 Määrärahojen käyttö SISÄINEN VALVONTA ALLEKIRJOITUKSET 39 LIITTEET

3 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA TOIMINTAKATSAUS Toiminta-ajatus ja organisaatio Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) tehtävänä on lain (1114/1999) mukaan edistää tutkimuksen keinoin metsien taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää hoitoa ja käyttöä. Asetus Metsäntutkimuslaitoksesta (1140/1999) painottaa tutkimustulosten käytäntöön vientiä tehtävien hoidossa ja se lisäsi laitoksen tehtäviä metsänjalostustoiminnan osalta. Metlan uusittu työjärjestys tuli voimaan vuoden 2001 alussa. Metlan strategiassa määritellyn Palvelumetlavision mukaisesti Metla on kansainvälisesti toimiva metsäntutkimuksen huippuyksikkö, joka palvelee suomalaista yhteiskuntaa, kansallista ja kansainvälistä tiedeyhteisöä sekä koko metsäklusteria. Strategian mukaan laitoksen toiminta-ajatus on tiivistetty muotoon: Toimintalinjat Metla rakentaa metsäalan tulevaisuutta tutkimuksen keinoin. Toiminta-ajatuksensa toteuttamiseksi Metla tuottaa tieteellistä tietoa metsäluonnosta, metsien eri käyttömuodoista, metsävaroista ja niiden hyödyntämisestä, toimii asiantuntijana metsäalaan liittyvissä kysymyksissä sekä hoitaa hallinnassaan olevia tutkimusmetsiä ja luonnonsuojelualueita. Metlan toiminta on asiakaslähtöistä ja ongelmakeskeistä ja perustuu henkilöstön korkeaan osaamiseen sekä kotimaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Metlan valtakunnallinen organisaatio perustuu yhtymämalliin. Toimintavuonna laitoksen organisaation muodostivat neljä tulosaluetta ja yhdeksän tulosyksikköä (liite 1). Tulosalueita ovat tutkimus, tutkimusmetsä- ja laboratoriotoiminta, tutkimustiedon välitys, kansainvälinen toiminta ja tukipalvelut. Tulosyksiköitä ovat Joensuun ja Vantaan tutkimuskeskukset sekä seitsemän maakunnallista tutkimusasemaa. Tutkimustoiminnan perusyksikkö on hanke. Ongelmakeskeiset tutkimusaiheet on koottu tutkimusohjelmiin, joita tulosohjataan määräajan itsenäisinä tulosyksikköinä tutkimuskeskusten ja -asemien tavoin. Tutkimusohjelmilla Metla vastaa ajankohtaisiin tutkimustarpeisiin, sekä tavoittelee laajaa yhteistyötä laitoksen sisällä ja sen ulkopuolella. Toimintavuonna Metlassa oli käynnissä kahdeksan tutkimusohjelmaa. Laitoksen toimintalinjoista vastaavan johtokunnan ja johtoryhmän kokoonpanot esitetään liitteessä 2. Metlan toimintalinjat määritellään tutkimuksen painoalojen avulla. Tutkimuksen suuntaamiseen vaikuttivat toimintavuonna erityisesti Kansallisen metsäohjelman tietotarpeet. Tutkimuksen painoaloja olivat Suomen metsien hiilivarat, niiden muutokset ja sosioekonomiset kytkennät, julkinen tuki ja kilpailu metsäalalla, valtakunnan metsien inventointi, Etelä-Suomen metsien uudistaminen, suometsien ekologisesti ja taloudellisesti kestävä kasvatus ja käyttö, metsätalouden suunnittelu, metsänkasvatuksen vaihtoehdot ja niiden puuntuotannolliset seuraukset sekä metsäpuiden jalostus. Tutkimusohjelmien lisäksi jatkettiin lyhyemmän aikavälin tutkimusta käytännön metsätalouden ja metsäpolitiikan ajankohtaisia tietotarpeita varten.

4 Toimintaympäristön muuttuminen Metlan yhtymämalliin perustuvan strategian mukainen uusi tulosaluejako tuli voimaan toimintavuoden alussa. Maa- ja metsätalousministeriön linjausten mukaan Joensuun tutkimusasema muutettiin tutkimuskeskukseksi. Samanaikaisesti Helsingin tutkimuskeskus lakkautettiin ja aloitettiin sen toimintojen keskittäminen Vantaan tutkimuskeskukseen. Tältä pohjalta toimintoja kehitettiin sekä Joensuussa että pääkaupunkiseudulla vuonna 2000 valmistuneiden Joensuun toimintojen sekä Joensuun ja pääkaupunkiseudun henkilöstön kehittämissuunnitelmien mukaisesti. Suunnitelmien mukaan Joensuun tutkimuskeskuksen toimintojen pääpaino kohdistetaan sellaisille soveltaville tutkimusaloille, joiden avulla voidaan parhaiten kehittää alueellista talous- ja yritystoimintaa. Joensuu profiloituu metsätalouden suunnitteluun, metsänhoitoon, metsäteknologiaan ja puutieteeseen painottuneeksi tulosyksiköksi. Näitä tutkimusaloja vahvistetaan niihin liittyvillä taloustieteen, metsätalouden ympäristövaikutusten ja kansainvälisen metsätalouden tutkimuksilla. Pysyvän henkilöstön määrä nostetaan sataan vuoteen 2005 mennessä. Keväällä 2001 valmistui Metsäntutkimuslaitoksen tutkimusyksikkötyöryhmän muistio, joka piti Metlan yhdeksää tutkimusyksikköä tarkoituksenmukaisena lukumääränä ja ehdotti, että Kolarin tutkimusasema säilytetään itsenäisenä tutkimusyksikkönä aiemmin suunnitellun lakkauttamisen sijasta. Työryhmä myös ehdotti, että tutkimusyksiköiden profiilien kehittämistä jatketaan, laitoksen omia sekä yliopistojen ja muiden tutkimuslaitosten yhteisiä professorien virkoja, tutkijoiden suhteellista osuutta laitoksen henkilökunnasta ja verkostoyhteistyötä tutkimustiedon käyttäjien kanssa lisättäisiin. Lisäksi työryhmä järjesti Metlan verkostovaikutukset seminaarin Kolilla , jossa käsiteltiin Metlan tutkimusyksiköiden kehittämistä. Seminaariin osallistui yli 40 henkilöä Metlasta ja sen keskeisistä yhteistyötahoista. Keväällä 2001 järjestettiin myös laitoksen johdon ja tulosyksiköiden johtajien seminaari, jossa tarkennettiin tulosyksiköiden profiileja ja käsiteltiin ehdotuksia uusiksi professorien viroiksi. Syksyllä 2001 tutkimuskeskusten ja -asemien sekä laitoksen johdon välisissä tulosneuvotteluissa erityistä huomiota kiinnitettiin tulosyksiköiden profiilien mukaiseen toimintaan. Kesäkuussa Metlan tutkimuksen asiantuntijaryhmä käsitteli ehdotukset uusista professorien viroista, ja ehdotti, että Metlaan perustettaisiin viisi uutta professorin virkaa, joista kaksi yhteisrahoitteisina Joensuun ja Helsingin yliopistojen sekä yksi yhteisrahoitteisena Lapin yliopiston ja Metsähallituksen kanssa. Metlan johtokunta hyväksyi asiantuntijaryhmän ehdotukset jatkovalmisteluun. Metsäntutkimuslaitosta koskevan lain käsittelyn yhteydessä loppuvuodesta 1999 eduskunta hyväksyi laitoksen hallinnassa olevia alueita koskevan kannanoton, jossa edellytettiin, että ainakin pääosa Metsäntutkimuslaitoksen hallinnoimista kansallis- ja luonnonpuistoista ym. suojelualueista tulee siirtää Metsähallituksen hallintaan. Toimintavuonna käytiin yhteistoimintaneuvottelut ja valmisteltiin alueiden siirtoa siten, että niiden vaikutukset voitiin ottaa huomioon vuoden 2002 talousarvioehdotuksessa. Alueiden siirtosopimus Metlan ja Metsähallituksen välillä allekirjoitettiin syksyllä Sopimuksen mukaan hehtaaria Metsäntutkimuslaitoksen hallinnassa olleita luonnonsuojelualueita sovittiin siirrettäväksi Metsähallituksen hallintaan vuoden 2002 alusta lukien. Syksyllä 2001 Maa- ja metsätalousministeriön aloitteesta käynnistettiin neuvottelut puutavaranmittauslain operatiivisten toimintojen siirtämiseksi Metlan vastuulle, mikä kirjattiin myös ministeriön ja Metlan vuoden 2002 toimintaa koskevaan tulossopimukseen.

5 Ohjaustapa Toiminnan rahoitus Resurssit Toimitilat ja investoinnit Metsäntutkimuslaitoksen ohjaustapa on tulosohjaus. Luonnonsuojelualueiden osalta Metlaa tulosohjaa ympäristöministeriö. Asiakasrahoitteisen toiminnan, yhteisrahoitteisten hankkeiden ja EU-hankkeiden osalta noudatettiin nettobudjetointia. Metlan vuonna 2001 saama kokonaisrahoitus oli 269 milj. markkaa (liite 3). Kokonaisrahoitus oli 12 milj. markkaa suurempi kuin edellisvuotena johtuen lähinnä suoran budjettirahoituksen (213 milj. markkaa) sekä maa- ja metsätalousministeriön (9,1 milj. markkaa) rahoitusten kasvusta. Kasvu johtuu lähinnä Joensuun tutkimuskeskuksen kehittämiseen varatuista määrärahoista sekä vuoden 2001 alussa realisoituneista valpas- ja tupo-ratkaisusta. Ympäristöministeriön (4,6 milj. markkaa) ja valtiovarainministeriön rahoitukset (15,2 milj. markkaa) sen sijaan laskivat lievästi. Oman budjettirahoituksen osuus kokonaisrahoituksesta oli 79 %, joka oli yhden prosenttiyksikön suurempi kuin edellisenä vuotena. Eri ministeriöiden kautta tuli 18 % (48,7 milj. markkaa) rahoituksesta. Hieman vajaa kolme prosenttia (7,5 milj. markkaa) rahoituksesta tuli erilaisten tutkimusyhteistyösopimusten perusteella. Erä oli samansuuruinen kuin edellisenä toimintavuonna. Budjetin ulkopuolinen rahoitus budjetoitiin toimintamenoihin vuonna 2001 toisin kuin edellisinä vuosina. Toimintavuonna Metlalla oli hallinnassaan hehtaaria valtion metsiä, joista hehtaaria luonnonsuojelualueita ja hehtaaria opetusmetsiä (liite 4). Toimintavuonna valmisteltiin luonnonsuojelualueiden siirtoa Metsähallitukselle, joita siirtyi Metsähallituksen hallintaan hehtaaria. Henkilöstön määrä vuonna 2001 oli henkilötyövuosina (htv) mitaten 998, joka oli 18 henkilötyövuotta enemmän kuin edellisenä vuonna. Toimintamenomomentilta palkattiin 846 htv joka oli 37 enemmän kuin vuonna Yli puolet henkilötyövuosilisäyksestä oli seurausta Joensuun tutkimuskeskukseen perustetuista uusista viroista tai toimista. Työministeriön momenteilta palkattiin 94 htv, jossa oli vähennystä 10 htv edellisvuoteen. Muulla rahoituksella palkattiin 58 htv, joka oli 9 htv vähemmän kuin vuonna Vakinaista henkilöstöä oli Metlan palveluksessa toimintavuoden lopussa 751 henkilöä (liite 5), joka oli 8 henkilöä enemmän kuin vuonna Palkkausjärjestelmän uudistaminen ei ole edennyt suunnitellussa aikataulussa vaan on edelleen kesken. Sitä jatketaan. Tavoiteaikatauluna on saada järjestelmä valmiiksi seuraavan sopimuskauden alkuun mennessä. Joensuun ja Vantaan tutkimuskeskusten rakentamishankkeiden hankesuunnitelmat vahvistettiin maa- ja metsätalousministeriössä syksyllä Senaatti-kiinteistöt toimii hankkeiden rakennuttajana. Joensuun tutkimuskeskuksen uudisrakennushanke käsittää 145 hengen työpisteen rakentamisen sekä toiminnalle välttämättömät tutkimus-, laboratorio- ja aputilat sekä tarvittavat yhteiset henkilöstö- ja sosiaalitilat. Rakennukseen tulevat toimitilat myös Joensuun kaupungille ja Joensuun yliopistolle sekä yhteiselle ruokalalle. Hankkeen kokonaislaajuus on brm2 ja kokonaiskustannusarvio on 81,7 miljoonaa

6 Yhteistyösopimukset markkaa. Metlan toimitilojen vuokrakustannukset ovat 5,72 miljoonaa markkaa vuodessa. Rakennuksesta tulee puurakenteinen ja hankkeesta järjestetään arkkitehtuurikilpailu alkuvuodesta Vantaan tutkimuskeskukseen rakennetaan tietopalvelurakennus. Suunnitelmien mukaan rakennukseen sijoittuvat Metlan tieteellinen keskuskirjasto, julkaisutoiminta ja tiedotus (yhteensä 16 työpistettä). Lisäksi rakennukseen tulee koko Metlan Jokiniemen aluetta palvelevat kokous- ja koulutustilat sekä henkilöstöruokala. Rakennuksen laajuus on brm2 ja kustannusarvio 39,3 miljoonaa markkaa. Tietopalvelurakennuksen vuokrakustannukset ovat 3,64 miljoonaa markkaa vuodessa. Vuonna 2001 rakennushankkeita saatiin päätökseen Aulangolla, Pallas-Ounastunturilla, Parkanossa ja Kannuksessa. Aulangon luonnonsuojelualueella sijaitsevan kahvilarakennuksen peruskorjaus- ja laajennustyöt toteutettiin yhteistyössä Rikosseuraamusviraston kanssa. Hankkeen kustannukset olivat 2,24 miljoonaa markkaa. Pallas-Ounastunturin kansallispuistoon Sammaltunturille rakennettiin ilmanlaadun mittausasema. Hankkeen kustannukset olivat 1,60 miljoonaa markkaa ja sen rahoitukseen osallistuivat Metla ( ), Ilmatieteenlaitos ja Lapin TE-keskus. Lisäksi valmistuivat Parkanon tutkimusasemalle erillinen kokousrakennus, jonka kustannukset olivat 1,26 miljoonaa markkaa ja Kannuksen tutkimusaseman Lehtorannan palstalle varastorakennus, jonka kustannukset olivat 0,61 miljoonaa markkaa (mom ). Merkittävimmät ATK-investoinnit olivat seuraavat: Tulosyksiköihin hankittiin uudet mikroverkkopalvelimet varmistuslaitteineen (0,59 milj. mk) sekä Helsinkiin keskitetty Unix-palvelin levypalvelemeksi ja käytöstä poistuvan VAX/VMS-laitteiston korvaajaksi (0,16 milj. mk). Keskuslaboratoriolle myönnettiin laiteinvestointirahaa markkaa kaasukromatografin hankintaan vuodelle Laite Hewlett Packaard 6890 Plus hankittiin Agillent Technologiesilta hintaan markkaa ja otettiin käyttöön Toimintavuonna solmittiin Metlan ja Helsingin yliopiston Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskuksen Seinäjoen toimipisteen välille aiesopimus. Aiesopimuksen tarkoituksena on yhteinen sitoutuminen luontoyrittäjyysverkoston organisoitumiseen. Oulun yliopisto, Suomen ympäristökeskus, Kainuun ympäristökeskus, Lapin ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Metla sekä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos solmivat tutkimusyhteistyösopimuksen. Sopijapuolet muodostavat yhdessä yhteistyöverkoston, josta käytetään nimitystä NorNet (Northern Environmental Research Network). NorNet-yhteistyön tavoitteena on toteuttaa sopijapuolten kesken pohjoiseen ympäristöön ja luonnonvarojen kestävään käyttöön suuntautuvaa perustutkimusta, soveltavaa tutkimusta sekä tuottaa asiantuntija- ja laboratoriopalveluja. Toiminnalla tuetaan myös alan perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta. Suomen Metsätieteellinen Seura ry ja Metla solmivat julkaisutoimintansa kehittämiseksi sopimuksen, joka koskee sopijaosapuolten vuodesta 1994 lähtien yhdessä julkaisemia sarjoja

7 Silva Fennica ja Metsätieteen aikakauskirja. Toimintavuonna sarjojen kehittämistä jatkettiin sopimuksen pohjalta. Yhteistyösopimus ympäristön yhdennetyn seurannan toteuttamisesta Suomessa solmittiin Ilmatieteen laitoksen, Geologian tutkimuskeskuksen, Metlan, Suomen ympäristökeskuksen, Hämeen ympäristökeskuksen ja Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen kesken. Säteilyturvakeskus ja Metla sopivat metsäympäristön radioekologian tutkimusta ja seurantaa koskevasta yhteistyöstä. Osapuolet yhdistävät vahvuustekijöitään ja koordinoivat tarkoituksenmukaisesti yhteisiä intressejään. Yhteistyötä tiivistetään ydinonnettomuuden valmius- ja laskeumatilanteeseen liittyvässä tutkimus- ja seurantatoiminnassa. Kotimainen tutkimusyhteistyö Kotimaista tutkimusyhteistyötä yliopistojen ja muiden tutkimuslaitosten kanssa lisättiin. Laitoksella on yhteistyösopimukset Helsingin yliopiston maatalous- metsätieteellisen tiedekunnan sekä Helsingin yliopiston maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskuksen, Joensuun yliopiston, Oulun yliopiston, Geologian tutkimuskeskuksen, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen, Suomen ympäristökeskuksen ja Säteilyturvakeskuksen kanssa. Metsäntutkimuslaitos osallistuu myös hallinnonalojen ja sektoreiden rajat ylittäviin tutkimus- ja kehittämisohjelmiin. Järjestelmä, jonka avulla Metlan ulkopuoliset tutkijat voivat osallistua laitoksen tutkimushankkeisiin ja käyttää laitoksen tutkimustiloja ja -laitteita, on osoittautunut toimivaksi ja hyödylliseksi. Sitä jatkettiin entisessä laajuudessa. Tulosyksiköiden johtajat antavat riittävän tieteellisen ammattitaidon omaavalle ulkopuoliselle tutkijalle luvan työskennellä Metlassa enintään kolme vuotta kerrallaan. Vastaavasti Metlan tutkijat voivat antaa opetusta dosentteina ja tuntiopettajina yliopistoissa. Opiskelijoille tarjottiin mahdollisuuksia opinnäytetöiden tekemiseen laitoksen tutkimushankkeissa. Laitos osallistui myös opetusministeriön rahoittamaan tutkijakoulutusohjelmaan. Kotimaista tutkimusyhteistyötä tehostettiin niiden metsäoppilaitosten kanssa, joiden metsät siirtyivät Metsäntutkimuslaitoksen hallintaan vuonna Tavoitteena on sekä lisätä tutkimustulosten tarjontaa käytännön koulutusorganisaatioille mahdollisimman ajantasaisen tutkimustiedon hyödyntämiseksi että harjoittaa oppilaitosten metsissä niihin soveltuvaa koetoimintaa, joka voi palvella myös opetuksessa näytekoealoina ja yleisemminkin. 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS 2.1 Tulossopimuksen tavoitteiden toteutuminen Yhteiset tavoitteet Seuraavassa raportoidaan Metlan ja maa- ja metsätalousministeriön välisen vuoden 2001 tulossopimuksen sisältämien tulostavoitteiden toteutuminen. Raportointi on jäsennelty tulossopimuksen mukaisesti. Ympäristöministeriön kanssa solmitun tulossopimuksen tavoitteiden toteutuminen esitetään liitteessä 6. Maa- ja metsätalousministeriön johdolla toiminut tutkimusyksikkötyöryhmä jätti päivätyn raporttinsa Metlan kehittämisestä maa- ja metsätalousministeriölle. Metlan johtokunnassa keskusteltiin työryhmän ehdotuksista. Kehittämistä jatkettiin

8 työryhmän ehdotusten mukaisesti. Tutkimusyksiköiden kehittämissuunnitelmat, profiilit ja painoalat tarkistettiin. Tutkimuskeskusten ja -asemien lukumäärää ei ole työryhmän ehdotuksenkaan mukaan tarpeellista muuttaa. Sivutoimipisteiden tarpeellisuutta tarkasteltiin yksikkökohtaisesti toiminnan suunnittelun ja/tai työjärjestysten tarkistusten yhteydessä. Uusia professorien virkoja on perustettiin viisi (luontomatkailun professorin virka lisäksi tammikuussa 2002) tutkimuksen asiantuntijaryhmän suositusten mukaisesti. Yhteisiä professorin virkoja Metlalla on Oulun, Joensuun ja Lapin yliopistojen kanssa. Henkilöstörakennetta kehitettiin perustamalla joitakin tutkijan toimia lakkauttamalla vastaavasti muulta henkilöstöltä vapaiksi jääneitä virkoja. Metlan www-sivut uudistettiin tiedonvälityksen parantamiseksi. Joensuun tutkimusasema muutettiin tutkimuskeskukseksi ja Helsingin tutkimuskeskuksen toiminnot yhdistettiin Vantaan tutkimuskeskukseen vuoden 2001 alusta lukien. Joensuun tutkimuskeskuksen henkilöstösuunnitelma sisältyy päivättyyn muistioon "Metsäntutkimuslaitoksen Vantaan ja Joensuun henkilöstösuunnitelmien koordinointi". Tutkimuskeskus valmisteli tarkennetun henkilöstösuunnitelmansa tammikuussa Joensuun tutkimuskeskuksen kehittäminen etenee laaditun aikataulun mukaisesti. Vuoden 2001 lopulla vakinaisen henkilöstön määrä oli kasvanut 57 henkilöön alkuperäisestä 40:stä. Hakuprosessissa olevia avoimia virkoja/toimia on neljä ja yhdestä vapaaehtoisestä Joensuuhun siirtyjästä on tehty siirtopäätös. Joensuun tiedossa oleva henkilöstömäärä on siten 62 vakituista henkilöä. Vantaan ja Joensuun tutkimuskeskusten rakentamissuunnitelmat vahvistettiin ja arkkitehtuurikilpailu on käynnissä Joensuun osalta. Eräiden Metlan luonnonsuojelualueiden siirtäminen Metsähallituksen hallintaan valmisteltiin toimintavuonna tapahtuvaksi vuoden vaihteessa. Asiaa koskeva siirtosopimus allekirjoitettiin Metsähallituksen ja Metsäntutkimuslaitoksen välillä. Alueiden hallinnansiirto, henkilöiden ja tehtävien siirto sujuivat joustavasti. Käytännön asioiden toteutus järjestetään siirtosopimuksessa sovitussa aikataulussa. Metsähallituksen ja Metlan välinen sopimus Metsähallituksen maiden käytöstä tutkimus- ja kenttäkoetoimintaan neuvoteltiin laajemmaksi käsittäen myös tutkimusyhteistyön periaatteet. Metlan ja Metsähallituksen tutkimustoiminnan yhteistyösopimusta valmisteltiin vuonna 2001 ja se allekirjoitetaan lähiaikoina. Uusien tulosalueiden koordinointia varten niille nimettiin Metlan johtoryhmässä toimivat vastuuhenkilöt. Toiminnan suunnittelua ja seurantaa varten henkilöstöä koulutettiin tulosyksiköissä ja tutkimusaloittain. Tutkimuksen tulosalueella toimittiin tutkimuksen asiantuntijaryhmän linjausten mukaisesti. Tutkimuksen suuntaamisessa kiinnitetty erityistä huomiota Kansallisen metsäohjelman 2010:n tietotarpeiden tuottamiseen. Tutkimusmetsä- ja laboratoriotoiminnan tulosalueen organisointi ja henkilöstön koulutussuunnitelmat valmisteltiin tutkimusmetsä- ja laboratoriotyöryhmissä. Ryhmien laatimat kehittämisehdotukset hyväksyttiin tulosalueen toimintaohjeiksi Tutkimustiedon välityksen tulosalueen toimintoja esiteltiin keväällä 2001 valmistuneessa ekstensiotyöryhmän raportissa. Kansainvälisen toiminnan tulosalueen strategiset linjaukset hyväksyttiin johtokunnassa syksyllä Tukipalvelujen tulosalueella toimittiin mm. tietohallinnon strategisten linjausten ja henkilöstöstrategian täytäntöönpanon mukaisesti. Metla ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio käynnistivät mm. metsäneuvontaan ja suunnitteluun sekä metsänkasvatuksen päätöksentekoon liittyvät yhteishankkeet. Lisäksi Metla ja Tapio järjestivät yhteisiä seminaareja.

9 Metlalle osoitetut kansainvälisiä metsäkysymyksiä koskevat tietotarvekyselyt ohjattiin kulloinkin parhaalle asiantuntijalle tai ministeriöt olivat suoraan yhteydessä Metlan tutkijoihin. Ministeriön kanssa neuvoteltiin ja sovittiin siitä, miten tuki voidaan erityisesti tärkeimpien metsäalaan liittyvien sopimusten osalta järjestää keskitetymmin. Tätä varten päätettiin perustaa vastuuhenkilöverkosto. Käytännön metsänjalostustoiminnan integrointia metsägenetiikan tutkimukseen ja muuhun toimintaan jatkettiin suunnitelmien mukaisesti. Toimintoja koordinoi metsänjalostuksen uudeksi professoriksi vuonna 2001 nimitetty Katri Kärkkäinen. Rahoitus Metsäntutkimuslaitoksen vuoden 2001 bruttotoimintamenojen ja henkilötyövuosien jakautuminen tulosalueille: Tulosalue Talousarvio Myönnetty Myönnetty Myönnetty v v siirtyneistä yhteensä määrärahasta määrärahoista Milj. mk Htv. Milj. mk Htv. Milj. mk Htv Milj. mk (%) Htv. Tutkimustoiminta 134, , ,9 (60%) 557 Tutkimusmetsät 21, ,4 98 0, ,5 (9%) 98 Asiakasrah. toim. 5,8 15 6,6 16 0,0 0 6,6 (3%) 16 Tukipalvelut 62, , , ,5 (28%) 174 Yhteensä , , ,4 (100%) 845 Markkamääräisesti rahaa myönnettiin talousarvion osoittamille tulosalueille enemmän kuin talousarviossa esitettiin. Tämä johtuu vuodelta 2000 siirtyneistä eristä ja Joensuun tutkimuskeskuksen kehittämiseen saadusta lisämäärärahasta. Toisin kuin muille tulosalueille, tukipalveluille osoitettiin vuoden 2001 määrärahoja vähemmän kuin talousarviossa oli ennakoitu. Tämä johtuu pääosin siitä, että investointimenot ja laboratorioiden hinnoitellut menot myönnettiin tutkimuksen tulosalueelta. Henkilötyövuosia myönnettiin rahoituksesta yhteensä 845 htv eli 18 htv vähemmän kuin mihin talousarvio olisi antanut mahdollisuuden. Tukipalveluja lukuunottamatta myönnetyt henkilötyövuosimäärät alittuivat kaikilla tulosalueilla. Tulokertymä ajalta Tulosalue Talousarvio Toteutuma Milj. mk Milj. mk Tutkimus 11,2 14,5 Tutkimusmetsät 17,9 19,4 ART 8,5 6,7 Tukipalvelut 1,5 2,4 Yhteensä 39,1 43,0

10 Toimintavuoden tulokertymä ylittyi 3,9 milj. markalla talousarviossa asetettuun tavoitteeseen verrattuna. Tutkimuksen, tutkimusmetsien ja tukipalvelujen tavoitteet ylitettiin. Sen sijaan asiakasrahoitteisen toiminnan osalta talousarviossa asetetusta tavoitteesta jäätiin 1,8 milj. markkaa. Tämä johtuu metsänjalostuksen vartehankkeiden menojen ja tulojen eriaikaisesta kirjaamisesta, koska vartehankkeiden tulot kirjataan vasta vartteiden luovutuksen yhteydessä. Nettobudjetoidun toiminnan tulot ajalta Tuloerä Talousarvio Toteutuma Milj. mk Milj. mk ART 8,5 6,7 EU-tulot 6,2 6,5 YRT-tulot 5,0 8,0 Muut tulot 1,5 2,4 TAU-hankkeet 1) 2,2 Yhteensä 21,2 25,8 1) Talousarvion ulkopuolisia hankkeita ei budjetoitu, koska niiden kirjaamiskäytäntö muuttui budjetin valmistelun jälkeen. Nettobudjetoidun toiminnan tulot ylittyivät 4,6 milj. markalla talousarviossa asetettuun tavoitteeseen verrattuna. EU-, YRT- ja muiden tulojen osalla tavoitteet ylitettiin sekä lisäksi TAU-hankkeiden tulot kirjattiin toteutumaan mukaan. Asiakasrahoitteisen toiminnan nettobudjetoidut tulot jäivät budjetoitua pienemmiksi Metsänjalostussäätiöltä Metlaan siirtyneiden sopimusten osalla, joissa ei saavutettu kustannusvastaavuutta.

11 ASIAKASRAHOITTEISEN TOIMINNAN (ART) KUSTANNUSVASTAAVUUS- LASKELMA v Talousarvio Toteutunut Toteutunut Toteutunut kaikki yht. kaikki yht. Metla tavan- metsänjal. om. ART ART Tulot ART:n erilliskustannukset: - Aineet ja tarvikkeet Henkilöstökustannukset Muut erilliskustannukset Varte-enn. hankkeiden palkat ¹) - Varte-enn. hankkeiden muut ek ¹) Erilliskustannukset yhteensä Käyttöjäämä Käyttöjäämä tuloista % Osuus yhteiskustannuksista Korot Kustannukset yhteensä Ylijäämä/Alijäämä Tunnusluvut Ylijäämä/Alijäämä tuloista % Tuotot % kokonaiskustannuksista ) keskeneräisten hankkeiden vartehankkeiden v saatuja ennakkomaksujavastaavat kustannukset vähennetään v kustannuksista 2) josta Metlan tavanomainen ART -73 ja Metsänjalostuksen ART -546 Asiakasrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma vuosilta esitetään liitteessä 9.

12 Bruttobudjetoidun tuloa tuottavan toiminnan kustannusvastaavuuslakelma kokonaismenoista vuodelta 2001 (1000 mk) ) 1) TULOT ) KUSTANNUKSET 2) 3) 4) ERILLISKUSTANNUKSET Muuttuvat kustannukset - henkilökustannukset matkat aineet ja tarvikkeet ostetut palvelut muut ERILLISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 2) 3) 4) KÄYTTÖJÄÄMÄ Osuus yhteiskustannuksista Korot Poistot KUSTANNUKSEN YHTEENSÄ 2) 3) 4) ALIJÄÄMÄ Tunnusluvut Käyttöjäämä tuloista, % Alijäämä tuloista, % ) Ls. alueiden tulot eivät ole mukana, v. 1999: 506, v. 2000: 582, v. 2001: 979 2) Ls. alueiden osuus kustannuksista ei ole mukana, v. 1999: 8 997, v. 2000: 9 112, v. 2001: ) Tutkimuksen avustamisen osuus kustannuksista ei ole mukana, v. 1999: 3 699, v. 2000: 4 604, v uusi hankerakenne eikä vertailtavissa 4) Työministeriön osuus kustannuksista on mukana, v. 1999: 3 199, v. 2000: 4 574, v. 2001: 1154, (paitsi Kolin kansallispuiston luontokeskuksen rakentaminen ja Hotelli Kolin saneeraus)

13 Tutkimustoiminta Vuonna 2001 Metlan työohjelmassa oli 206 tutkimushanketta, jotka jakaantuivat hanketyypin mukaan seuraavasti: Hanketyyppi lkm Tutkimusohjelmiin kuuluvat hankkeet 56 Yhteisrahoitteiset hankkeet (YRT) 65 EU-hankkeet 20 Erillishankkeet 65 Yhteensä 206 Metlan tavoitteena on suurentaa hankkeiden kokoa ja vähentää näin hankkeiden lukumäärää. Vuoteen 2000 verrattuna hankkeiden määrä vähenikin viidellä hankkeella. Eniten vähenivät erillishankkeet (10 kpl). Sen sijaan YRT-hankkeiden määrä lisääntyi viidellä. Yhteisrahoitteisten hankkeiden (YRT) lisäksi lähes joka kolmas Metlan hanke oli yhteistutkimus, jossa tehdään tutkimusyhteistyötä eri yliopistojen ja muiden tutkimusorganisaatioiden kanssa. Resurssitarkastelua varten Metlan tutkimushankkeet on koottu 25 tutkimusaiheryhmäksi. Liitteessä 8 esitetään rahoituksen jakautuminen tutkimusaiheryhmiin vuosina Tutkimusohjelmilla, joita on perustettu Metlan tutkimustoiminnan painoaloille, oli vuonna 2001 käytettävissä seuraavat resurssit: Tutkimusohjelma Milj. mk Htv. Metsänuudistaminen Etelä-Suomessa (EMU) 5,6 23 Valtakunnan metsien inventointi (VMI) 9,6 41 Julkinen tuki ja kilpailu metsäalalla (JUK) 3,1 10 Suometsien kestävä käyttö (SUO) 8,9 39 Metsätalouden suunnittelu (MTS) 2,9 12 Metsänkasvatuksen vaihtoehdot (MOT) 7,8 30 Suometsien hiilivarat (HMS) 2,8 9 Metsäpuiden jalostusohjelma (JAL) 15,9 62 Yhteensä 56,5 227 Tutkimuksen suuntaamisessa kiinnitettiin erityistä huomiota Kansallinen metsäohjelma 2010:n tietotarpeiden tuottamiseen, maaseutuelinkeinojen toimintaedellytysten turvaamiseen ja metsäalan yrittäjyyteen. Nämä kysymykset otettiin huomioon Metlan tutkimuksen asiantuntijaryhmän tekemissä linjauksissa, kun uusia tutkimushankkeita hyväksyttiin laitoksen työohjelmaan ja kun uusia virkoja, mm. uudet professuurit, perustettiin tai vanhoja virkoja täytettiin uudelleen. Metla käynnisti vuoden 2001 alussa 5-vuotisen tutkimushankkeen Metsäpolitiikka yksityismetsätalouden ohjaajana. Hankkeessa tutkitaan erityisesti metsäneuvonnan- ja metsäsuunnittelun vaikuttavuutta sekä lisäksi muita metsäpolitiikan keinoja. Vuonna 2001 hankkeessa käytettiin Metlan työvoimaa 37 henkilötyökuukautta ja lisäksi mukana olivat

14 Tutkimustiedon välitys työpanoksellaan Lounais-Suomen, Etelä-Savon ja Kaakkois-Suomen metsäkeskukset sekä Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio. Metla aloitti hankkeen, jossa selvitetään luonnonmetsien ja talousmetsien rakenteen, kehitysdynamiikan ja monimuotoisuuden erot. Vuosina toteutettavan hankkeen tavoitteena on tuottaa luonnonmetsien rakenteesta ja kehitysdynamiikasta tietoa, jota voidaan hyödyntää vertailuaineistona metsikön kehitystä kuvaavien mallien parantamisessa sekä talousmetsien luonnonhoito-ohjeiden kehittämisessä. Kesällä 2001 mitattiin puolet vuosina luonnonmetsiin perustetuista 400 koealasta. Vuonna 2001 hankkeeseen käytettiin Metlan työvoimaa 44 henkilötyökuukautta. Suonenjoen tutkimusasemalla aloitettiin sinne vuonna 2000 perustetun professorin viran tehtäväalaan liittyvä tutkimus metsänuudistamisen teknis-taloudellisesta toimintaympäristöstä ja logistiikasta. Tutkimuksia varten hyväksyttiin tutkimushanke Metsänuudistamisen teknis-taloudellinen toimintaympäristö ja logistiikka. Lisäksi puuntuotannon tulevaisuusskenaarioita työstettiin organisoidussa työryhmässä ja ne valmistuivat syksyllä Metsänviljelyn ja puunkasvatuksen teknis-taloudelliset kysymykset sisältyivät myös tutkimuksiin. Metsänraja-alueen kestävään kehitykseen liittyvää kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä vahvistettiin valmistelemalla Rovaniemellä toukokuussa 2002 seminaari metsänrajaalueen ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävästä käytöstä ja työstämällä sen pohjalta raportti lokakuussa 2002 pidettävään ministerikokoukseen Saariselälle. Valtakunnan metsien inventoinnin kenttätöitä tehtiin suunnitelmien mukaisesti Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Kainuun kenttätyöt saatiin päätökseen elokuussa. Pohjois-Pohjanmaalla kenttätyöt jatkuvat suunnitelmien mukaisesti keväällä Tutkimustiedon välitys organisoitiin siten, että laitostasolla siitä vastaa Metlan johtoryhmässä nimetty henkilö (toistaiseksi tutkimusjohtaja). Toimintayksiköiden tasolla tutkimustiedon välitys on organisoitu niiden tutkimusjohto hankkeille ja yksiköiden johtajien vastuulle. Hanketasolla tutkimustiedon välityksestä vastaa vastuututkija. Tutkimustiedon välitys otettiin huomioon uusien hankkeiden suunnittelussa siten, että hankkeiden hyväksymisen edellytyksenä oli, että niissä oli suunnitelma tutkimustiedon välityksestä. Hanke-esityksiä arvioitaessa arvioitiin myös odotettavissa olevien tutkimustulosten vaikuttavuus ja hyödynnettävyys. Arviointimittareiden määrityksestä vastaa tulosalueen vetäjä yhdessä tutkimuksen asiantuntijaryhmän kanssa. Metlan tutkimusmetsät, tiedotus, verkkopalvelut ja julkaisutoiminta tukivat tutkimushankkeita tutkimustiedon välityksessä välittämällä siihen liittyvää tietoa, tehostamalla Metlan sisäistä verkostoitumista, tarjoamalla työvälineitä ja osaamista, avustamalla tiedottamisessa ja palvelujen markkinoinnissa. Lisäksi järjestettiin tilaisuuksia, joilla parannettiin tutkimustiedon välityksessä tarvittavia valmiuksia ja taitoja. Verkottumista tutkimustiedon käyttäjien ja välittäjien kanssa lisättiin eri tasoilla. Lisäksi tutkimustiedon välityksen kehittämisen tavoitteena olivat asiakkaiden tunnistaminen ja asiakaspalautteen seurannan, tuotteiden ja palveluiden kehittäminen sekä tuotteiden ja palveluiden markkinointi ja niistä tiedottaminen.

M E T S Ä N T U T K I M U S L A I T O S

M E T S Ä N T U T K I M U S L A I T O S M E T S Ä N T U T K I M U S L A I T O S Metlan tilinpäätösasiakirja 2003 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2003 SISÄLLYS 1. TOIMINTAKATSAUS 3 Toiminta-ajatus ja organisaatio 3 Toimintalinjat

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 31.12.2004 Dnro 87/20/2005 1 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN TILINPÄÄTÖS 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKATSAUS...2 2. TULOKSELLISUUDEN

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 2003 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1.2003 31.12.2003 179. toimintavuosi SISÄLTÖ PÄÄJOHTAJAN

Lisätiedot

Dnro VATT/76/202/2012 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2011

Dnro VATT/76/202/2012 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2011 Dnro VATT/76/202/2012 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2011 Helsinki 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 JOHDON KATSAUS 1.2 VAIKUTTAVUUS 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2004 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT SISÄLTÖ 2 Pääjohtajan katsaus 4 Toimintakatsaus 12 Tuloksellisuuden kuvaus 20 Tilinpäätöslaskelmat ja niiden liitteenä annettavat tiedot sekä tilinpäätöksen

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2007-2010

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2007-2010 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2007-2010 1 1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutokset 1.1 Perustehtävä Metsäntutkimuslaitos (Metla) on maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 6 2.1 Vaikuttavuus... 6 2.1.1 Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet... 6 2.1.2 Tietoa

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön tilinpäätös 2001

Valtiovarainministeriön tilinpäätös 2001 3 2002 VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALAN TOIMINTA JA TALOUS Valtiovarainministeriön tilinpäätös 2001 Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1 2 VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALAN TOIMINTA JA TALOUS

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2014

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2014 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2014 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 7 2.1 Vaikuttavuus... 7 2.1.1 Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet... 7 2.1.2 Toteutuneiden

Lisätiedot

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Helsinki 2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 3 1.1 JOHDON KATSAUS 3 1.2 VAIKUTTAVUUS 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008 ARKISTOLAITOS 13.3.2009 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008 KANSALLISARKISTO Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1.1 JOHDON KATSAUS... 3 1.2 VAIKUTTAVUUS... 4 1.3 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS 1.3.1 Toiminnan tuottavuus...

Lisätiedot

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos TILINPÄÄTÖS 2006

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos TILINPÄÄTÖS 2006 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos TILINPÄÄTÖS 2006 Helsinki 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. JOHDON KATSAUS... 3 1.2. VAIKUTTAVUUS... 4 1.3. TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS... 6 1.3.1

Lisätiedot

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos TILINPÄÄTÖS 2008

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos TILINPÄÄTÖS 2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos TILINPÄÄTÖS 2008 Helsinki 2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS...3 1.1. JOHDON KATSAUS...3 1.2. VAIKUTTAVUUS...4 1.3. TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS...7 1.3.1 Toiminnallinen

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TILINPÄÄTÖS 31.12.2011

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TILINPÄÄTÖS 31.12.2011 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TILINPÄÄTÖS 31.12.2011 Dnro: PRH229/20/2012 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 2 1.1 JOHDON KATSAUS... 2 1.2 VAIKUTTAVUUS... 3 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 4 1.3 TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

E/3/211/2012 15.3.2012. Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011

E/3/211/2012 15.3.2012. Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011 E/3/211/2012 15.3.2012 Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 Johdon katsaus 1 1.2 Vaikuttavuus 3 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2011

KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2011 KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2011 KUV/1472/01/2012 2 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 4 1.2.2 Siirtomenojen vaikuttavuus...

Lisätiedot

GEODEETTISEN LAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA

GEODEETTISEN LAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA GEODEETTISEN LAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 3 1.3 Toiminnallinen tehokkuus... 4 1.3.1 Toiminnan taloudellisuus...

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 1 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Suomenlinnan hoitokunta 1. Toimintakertomus... 2 1.1 Johdon katsaus... 2 1.2 Vaikuttavuus... 3 1.3 Toiminnallinen tehokkuus... 4 1.3.1 Toiminnan tuottavuus... 4 1.3.2

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2013

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2013 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2013 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 6 2.1 Vaikuttavuus... 6 2.1.1 Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet... 6 2.1.2 Strategiset

Lisätiedot

Dn:o 195/035/2005 MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2004

Dn:o 195/035/2005 MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2004 Dn:o 195/035/2005 MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2004 31.3.2005 Sisällysluettelo 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN...2 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS...3 2.1. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS...3

Lisätiedot

70/035/2011. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2010

70/035/2011. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2010 70/035/2011 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2010 14.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus...2 1.1. Johdon katsaus...2 1.2. Vaikuttavuus...5 1.2.1. Tutkimus...5

Lisätiedot

15.3.2006 Tilastokeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1.2005-31.12.2005

15.3.2006 Tilastokeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1.2005-31.12.2005 15.3.2006 Tilastokeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1. - 31.12. Sisällysluettelo 1 Johdon katsaus toimintaan...1 2 Tuloksellisuuden kuvaus...2 2.1 Toiminnan vaikuttavuus...2 2.2 Toiminnallinen

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Dnro 5/211/2005 15.6.2005 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Tuloksellisuus ja tulostavoitteiden

Lisätiedot

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014 Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n hallitus hyväksynyt 31.3.2015 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. JOHDON KATSAUS... 1 1.2. MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN YHTEISKUNNALLINEN

Lisätiedot

Dnro 97/035/2007. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006

Dnro 97/035/2007. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006 Dnro 97/035/2007 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006 13.3.2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 JOHDON KATSAUS... 3 1.2 VAIKUTTAVUUS... 5 1.3. TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

KILPAILUVIRASTON TILINPÄÄTÖS

KILPAILUVIRASTON TILINPÄÄTÖS KILPAILUVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2005 KILPAILUVIRASTO 2 (30) 1. Johdon katsaus toimintaan...3 2. Tuloksellisuuden kuvaus...5 2.1 Toiminnan vaikuttavuus...5 2.1.1 Kilpailun edistäminen...5 2.1.2 Määräävän markkina-aseman

Lisätiedot

SENAATTI-KIINTEISTÖT TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013

SENAATTI-KIINTEISTÖT TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 SENAATTI-KIINTEISTÖT TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 Y-tunnus 1503388-4 Kotipaikka Helsinki SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 n tuloslaskelma 17 n tase 18 n rahoituslaskelma 19 Liikelaitoksen tuloslaskelma

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 32021. 10.3.2010 Dnro 375/023/2010

TOIMINTAKERTOMUS 32021. 10.3.2010 Dnro 375/023/2010 TOIMINTAKERTOMUS 32021 10.3.2010 Dnro 375/023/2010 MAASEUTUVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS 2009 TOIMINTAKERTOMUS 32021 10.3.2010 Dnro 375/023/2010 Sisällysluettelo 1. Johdon katsaus...1 2. Vaikuttavuus...3 3.

Lisätiedot

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2012

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2012 Mittatekniikan keskus Tilinpäätös Johtokunta hyväksynyt 8.3.2013 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. JOHDON KATSAUS... 1 1.2. MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS... 2 1.2.1

Lisätiedot

( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET. Hätäkeskuslaitos - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013

( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET. Hätäkeskuslaitos - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 ( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET Hätäkeskuslaitos - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu 1 12014 Kuvaliulehti HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET Julkaisun paivämäärä: 7.3.2014

Lisätiedot