M E T S Ä N T U T K I M U S L A I T O S

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "M E T S Ä N T U T K I M U S L A I T O S"

Transkriptio

1 M E T S Ä N T U T K I M U S L A I T O S Metlan tilinpäätösasiakirja 2003

2 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2003 SISÄLLYS 1. TOIMINTAKATSAUS 3 Toiminta-ajatus ja organisaatio 3 Toimintalinjat 3 Ohjaustapa 4 Toiminnan rahoitus 4 Resurssit 4 Toimitilat ja investoinnit 4 Kotimainen tutkimusyhteistyö 4 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS Talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutuminen 6 Tutkimustiedon tuottaminen 6 Tutkimustiedon välitys 8 Tutkimusmetsä- ja laboratoriotoiminta 9 Nettobudjetoitu maksullinen toiminta 9 Tukipalvelut Tulossopimuksen tavoitteiden toteutuminen 10 Yhteiset tavoitteet 10 Rahoitus 11 Tutkimustiedon välitys 11 Kansainvälinen toiminta 12 Tutkimusmetsä- ja laboratoriotoiminta 12 Tukipalvelut Kannattavuus TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT SEKÄ TILINPÄÄTÖKSEN LASKELMIEN TARKASTELU Tilinpäätöslaskelmat 16 Tuotto- ja kululaskelma 16 Tase 17 Talousarvion toteutumalaskelma Tilinpäätöslaskelmien liitteenä annettavat tiedot Tilinpäätöslaskelmien tarkastelu 29 Tuotto- ja kululaskelma 29 Tase 29 Talousarvion toteutuminen 30 Määrärahojen käyttö SISÄINEN VALVONTA ALLEKIRJOITUKSET 34 LIITTEET I-XIII 35 2

3 1. TOIMINTAKATSAUS Toiminta-ajatus ja organisaatio Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) tehtävänä on lain (1114/1999) mukaan edistää tutkimuksen keinoin metsien taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää hoitoa ja käyttöä. Asetus Metsäntutkimuslaitoksesta (1140/1999) painottaa tutkimustulosten käytäntöön vientiä tehtävien hoidossa. Metlan työjärjestys on vuodelta Metlan strategiassa määritellyn Palvelumetlavision mukaisesti Metla on kansainvälisesti toimiva metsäntutkimuksen huippuyksikkö, joka palvelee suomalaista yhteiskuntaa, kansallista ja kansainvälistä tiedeyhteisöä sekä koko metsäklusteria. Strategian mukaan laitoksen toiminta-ajatus on tiivistetty muotoon: Metla rakentaa metsäalan tulevaisuutta tutkimuksen keinoin. Toiminta-ajatuksensa toteuttamiseksi Metla tuottaa tieteellistä tietoa metsäluonnosta, metsien eri käyttömuodoista, metsävaroista ja niiden hyödyntämisestä, toimii asiantuntijana metsäalaan liittyvissä kysymyksissä sekä hoitaa hallinnassaan olevia tutkimusmetsiä ja luonnonsuojelualueita. Metlan toiminta on asiakaslähtöistä ja ongelmakeskeistä ja perustuu henkilöstön korkeaan osaamiseen sekä kotimaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Metlan valtakunnallinen organisaatio perustuu yhtymämalliin. Toimintavuonna laitoksen organisaation muodostivat viisi tulosaluetta ja yhdeksän tulosyksikköä (liite I). Tulosalueita ovat tutkimustiedon tuottaminen, tutkimusmetsä- ja laboratoriotoiminta, tutkimustiedon välitys, kansainvälinen toiminta ja tukipalvelut. Tulosyksiköitä ovat Joensuun ja Vantaan tutkimuskeskukset sekä seitsemän maakunnallista tutkimusasemaa. Tutkimustoiminnan perusyksikkö on hanke. Ongelmakeskeiset tutkimusaiheet on koottu tutkimusohjelmiin, joita tulosohjataan määräajan itsenäisinä tulosyksikköinä tutkimuskeskusten ja -asemien tavoin. Tutkimusohjelmilla Metla vastaa ajankohtaisiin tutkimustarpeisiin, sekä tavoittelee laajaa yhteistyötä laitoksen sisällä ja sen ulkopuolella. Toimintavuonna Metlassa oli käynnissä kuusi tutkimusohjelmaa. Laitoksen toimintalinjoista vastaavan johtokunnan ja johtoryhmän kokoonpanot esitetään liitteessä II. Toimintalinjat Metlan toimintalinjat määritellään tutkimuksen painoalojen avulla. Tutkimuksen suuntaamiseen vaikuttivat toimintavuonna erityisesti Suomen kansainvälisten sitoumusten ja Kansallisen metsäohjelman tietotarpeet. Tutkimuksen painoaloja olivat Suomen metsien hiilivarat, niiden muutokset ja sosio-ekonomiset kytkennät, valtakunnan metsien inventointi, suometsien ekologisesti ja taloudellisesti kestävä kasvatus ja käyttö, metsätalouden suunnittelu sekä metsänkasvatuksen vaihtoehdot ja niiden puuntuotannolliset seuraukset. Tutkimusohjelmien lisäksi jatkettiin lyhyemmän aikavälin tutkimusta käytännön metsätalouden ja metsäpolitiikan ajankohtaisia tietotarpeita varten. 3

4 Ohjaustapa Metsäntutkimuslaitoksen ohjaustapa on tulosohjaus. Luonnonsuojelualueiden osalta Metlaa tulosohjaa ympäristöministeriö. Asiakasrahoitteisen toiminnan, yhteisrahoitteisten hankkeiden ja EU-hankkeiden osalta noudatettiin nettobudjetointia. Toiminnan rahoitus Metlan vuonna 2003 saama kokonaisrahoitus oli 48,4 milj. euroa (liite III). Kokonaisrahoitus oli lähes samansuuruinen kuin edellisenä vuotena. Budjettirahoituksen osuus kokonaisrahoituksesta oli 86 %, joka oli kaksi prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisenä vuotena. Muu rahoitus oli siten 14 % eli 6,7 milj. euroa. Suurin erä siitä tuli työllisyysrahoituksesta 2,8 milj. euroa. Suomen Akatemialta tuli 1,5 milj. euroa. Resurssi Toimintavuoden 2003 lopussa Metlalla oli hallinnassaan hehtaaria valtion metsiä, joista oli hehtaaria luonnonsuojelualueita (liite IV). Henkilöstön määrä oli henkilötyövuosina (htv) mitaten 974, joka oli 24 htv vähemmän kuin edellisenä vuotena. Toimintamenomomentilta palkattiin 807 htv, joka oli 34 htv vähemmän kuin vuonna Työministeriön momenteilta palkattiin 84 htv, jossa oli vähennystä 5 htv edellisvuoteen. Muulla rahoituksella palkattiin 83 htv, joka oli 15 htv enemmän kuin vuonna Vakinaista henkilöstöä oli Metlan palveluksessa toimintavuoden lopussa 747 henkilöä (liite V), joka oli 2 henkilöä enemmän kuin vuonna Palkkausjärjestelmän uudistamistyö jatkuu edelleen. Tavoiteaikatauluna on saada järjestelmä käyttöön kuluvan sopimuskauden aikana. Toimitilat ja investoinnit Joensuun tutkimuskeskuksen uuden toimitilarakennuksen rakentaminen aloitettiin huhtikuussa Puurakenteinen uudisrakennushanke käsittää 145 hengen työpisteen rakentamisen sekä toiminnalle välttämättömät tutkimus-, laboratorio- ja aputilat sekä tarvittavat yhteiset henkilöstö- ja sosiaalitilat. Lisäksi rakennukseen tulevat toimitilat myös Joensuun yliopistolle ja Joensuun kaupungille. Rakennuksen kerrosala on 7313 m2 ja kustannusarvio 13,26 milj. euroa. Rakennuttajana toimii Senaatti-kiinteistöt ja rakennus valmistuu loppuvuodesta Kertomusvuotena loppuunsaatettiin koko laitoksen kattava puhe- ja tietoliikennejärjestelmien uudistaminen. Puheverkkoratkaisun innovatiivisuus perustuu dataverkkoon ja VoIP-tekniikkaan. Investointiin käytettiin 0,38 milj. euroa vuonna Kotimainen tutkimusyhteistyö Kotimaista tutkimusyhteistyötä yliopistojen ja muiden tutkimuslaitosten kanssa lisättiin. Laitoksella on yhteistyösopimukset Helsingin yliopiston maatalous- metsätieteellisen tiedekunnan sekä Helsingin yliopiston maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskuksen, Joensuun yliopiston, Oulun yliopiston, Geologian tutkimuskeskuksen, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen, Suomen ympäristökeskuksen, Ilmatieteen laitoksen ja Säteilyturvakeskuksen kanssa. 4

5 Metsäntutkimuslaitos osallistuu myös hallinnonalojen ja sektoreiden rajat ylittäviin tutkimus- ja kehittämisohjelmiin. Toimintavuonna täytettiin Metlan ja Oulun yliopiston yhteinen metsänuudistumisen ekologian professorin virka. Helsingin yliopiston ja Metlan yhteinen yksityismetsätalouden professorin virka oli haussa ja täyttöprosessi aloitettiin. Järjestelmä, jonka avulla Metlan ulkopuoliset tutkijat voivat osallistua laitoksen tutkimushankkeisiin ja käyttää laitoksen tutkimustiloja ja -laitteita, on osoittautunut toimivaksi ja hyödylliseksi. Sitä jatkettiin entisessä laajuudessa. Tulosyksiköiden johtajat antavat riittävän tieteellisen ammattitaidon omaavalle ulkopuoliselle tutkijalle luvan työskennellä Metlassa enintään kolme vuotta kerrallaan. Vastaavasti Metlan tutkijat voivat antaa opetusta dosentteina ja tuntiopettajina yliopistoissa. Opiskelijoille tarjottiin mahdollisuuksia opinnäytetöiden tekemiseen laitoksen tutkimushankkeissa. Toimintavuonna Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen kanssa solmittiin tietojenluovutussopimus. KTTK luovuttaa tietoja Metlan ylläpitämään metsägeneettiseen rekisteriin. 5

6 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS 2.1 Talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutuminen Tutkimustiedon tuottaminen Vuonna 2003 Metlan työohjelmassa oli 224 tutkimushanketta, jotka jakaantuivat hanketyypin mukaan seuraavasti: Hanketyyppi lkm Tutkimusohjelmiin kuuluvat hankkeet 57 Yhteisrahoitteiset hankkeet (YRT) 52 EU-hankkeet 24 Erillishankkeet 91 Yhteensä 224 Hankkeiden lukumäärä oli pysynyt edellisvuotisella tasolla. Tutkimusohjelmilla, joita on perustettu Metlan tutkimustoiminnan painoaloille, oli vuonna 2003 käytettävissä seuraavat resurssit: Tutkimusohjelma Htv. Valtakunnan metsien inventointi (VMI, ) Suometsien kestävä käyttö (SUO, ) Metsätalouden suunnittelu (MTS, ) Metsänkasvatuksen vaihtoehdot (MOT, ) Suomen metsien hiilivarat (HMS, ) Puunkäytön mahdollisuudet (PKM, ) Yhteensä Vuoden 2003 lopussa päättyi yksi tutkimusohjelma (Suometsien ekologisesti ja taloudellisesti kestävä kasvatus ja käyttö). Kahdelle vuonna 2002 päättyneelle tutkimusohjelmalle järjestettiin loppuevaluointi ("Metsänuudistaminen Etelä-Suomessa" ja "Julkinen tuki ja kilpailu metsäalalla"). Tutkimusohjelmassa "Suomen metsien hiilivarat, niiden muutokset ja sosio-ekonomiset kytkennät" toteutettiin kansainvälinen välievaluointi. Metsänjalostustoiminnasta laadittiin pitkän ajan strategiasuunnitelma. Suunnitelman evaluoi kansainvälinen asiantuntijaryhmä ja suunnitelmaa käsiteltiin metsänjalostuksen neuvottelukunnassa. Strategia korjailtiin ja viimeisteltiin saadun palautteen perusteella. Resurssitarkastelua varten Metlan tutkimushankkeet on koottu 25 tutkimusaiheryhmäksi. Liitteessä VI esitetään tutkimusrahoituksen (sis. ulkopuolinen rahoitus) 6

7 jakautuminen tutkimusaiheryhmiin vuonna 2003 ja keskiarvo vuosien rahoituksesta. Seuraavassa kuvassa esitetään samat tiedot suuruusjärjestyksessä pelkästään Metlan toimintamenomomentin rahoituksen osalta. Rahan arvon muuttumista ei ole huomioitu luvuissa. TUTKIMUKSEN TULOSALUEEN KÄYTTÄMÄ METLAN TOIMINTAMENOMOMENTIN RAHOITUS ( ) TUTKIMUSAIHERYHMITTÄIN Metsäekosysteemi ja ympäristömuutokset Metsägenetiikka ja metsänjalostus Metsien terveydentila, taudit ja tuholaiset Puuntutkimus ja puutavaran mittaus Metsän kasvatus Metsien inventointi Metsän uudistaminen Metsäluonnon monimuotoisuus Metsätalouden ympäristövaikutukset Metsämaa ja sen hoito Metsäsuunnittelu Metsien monikäyttö Taimituotanto Metsäpolitiikka Metsätilastot Puun jalostus- ja energiakäyttö Tietojärjestelmät Kansainväliset metsäasiat Puun korjuu ja kaukokuljetus Metsäteollisuus ja sen tuotteet Metsätalouden kannattavuus Metsäsektorin pienyritykset ja työvoima Puukauppa Informaatio-, lab.-,tut.metsä yms.menetelmät Kasvupaikkojen kuvaus ja luokitus V VV KESKIARVO

8 Tutkimuskeskusten ja tutkimusasemien toiminnan kehittyminen tukemaan niiden painoalojen mukaisia profiileja eteni sekä uusien tutkimushankkeiden että myös painoaloille perustettujen uusien virkojen ansiosta. Yliopistoyhteistyö tiivistyi yhteisten professorin virkojen ja yhteisrahoitteisten tutkimusten kautta. Tutkimustiedon välitys Metlan tuottamaa tutkimustietoa välitetään tiedon käyttäjille monin eri tavoin. Vuonna 2003 tutkimustuloksia esiteltiin tieteellisissä julkaisusarjoissa, Metlan wwwsivuilla, asiakaslehdessä, tiedotteissa, esitteissä ja katsauksissa, lehtiartikkeleissa, erilaisissa koulutustilaisuuksissa, seminaareissa sekä messuilla ja näyttelyissä. Lisäksi Metlan tutkimusmetsiin rakennettiin polkuja ja muita palveluita, joiden avulla kaikki halukkaat voivat tutustua metsäntutkimukseen ja sen tuloksiin. Metlan julkisten verkkosivujen tietoja päivitettiin ja palveluja kehitettiin edelleen. Metlan tiedonantoja -sarjan julkaisujen perustiedoista, tiivistelmistä ja yleiskuvauksista rakennettiin tietokantapohjainen palvelu, joka helpottaa käyttäjäänsä löytämään aiempaa paremmin tarvitsemansa tiedon. Tutkimushankkeiden kotisivujen sisältöä parannettiin ja sivuille toimitettiin tutkimuksien tuloksia ja kuvauksia aiempaa enemmän. Myös Metlan tiedotetietokanta uudistui: uudistuksen myötä myös metsätilastotiedotteet löytyvät tiedotehausta muiden tiedotteiden rinnalta. Kaikissa uudistuksissa haluttiin parantaa käyttäjän pääsyä tiedon alkulähteille: palvelut on linkitetty tietoa tuottaviin tutkimushankkeisiin, -julkaisuihin ja alan tutkijoihin. Internetissä toimivaa Metinfo Metsätietopalvelut -kokonaisuutta laajennettiin uudella Puulaji-palvelulla. Palvelussa esitellään Metlan tutkimuksiin perustuvaa tietoa ulkomaisten puulajien menestymisestä Suomessa. Myös Metinfo Monikäyttö - palvelua laajennettiin, palveluun lisättiin maakunnalliset ulkoilutilastot valtakunnallisten tilastojen rinnalle. Muut Metinfo -palvelut pidettiin ajan tasalla niin, että ne toimivat jatkossakin luotettavana metsätiedon lähteenä. Metsäntutkimuslaitoksen tutkimustuloksia julkaistiin vuonna 2003 liitteen VII mukaisesti. Toimintavuonna Metla julkaisi 216 referee-menettelyn läpikäynyttä julkaisua. Kansainvälisiä julkaisuja niistä oli 184 eli 85 %. Kansainvälisistä sarjoista suosituimmat julkaisumäärällä mitattuna olivat Scandinavian Journal of Forest Research, Forest Ecology and Management, Canadian Journal of Forest Research ja Silva Fennica. Kokonaisjulkaisumäärä oli 945 julkaisua, joista suurimman osan muodostivat referoimattomat julkaisut, 316 kappaletta. Lehtiartikkeleita oli 193 ja muita julkaisuja 222 kappaletta. Tieteellisten julkaisujen ohella Metlassa tehtiin käytännön metsätaloutta palvelevia katsauksia ja oppaita. Tällaisia valmistui toimintavuoden aikana 11 kappaletta (liite VIII). Metsäntutkimuslehdestä ilmestyi toimintavuonna neljä numeroa. 8

9 Tutkimusmetsä- ja laboratoriotoiminta Metsäntutkimuslaitoksen bruttobudjetoidun toiminnan tulot tehtävittäin vuonna 2003 olivat seuraavat: Tehtävä Tilinpäätös Talousarvio Vertailu Tot-% Puunmyynti Taimien ja siementen myynti Rakennusten vuokrat Muut tulot Yhteensä Bruttobudjetoitu tulokertymätavoite vuodelle 2003 oli 2,4 milj. euroa. Toteutunut tulokertymä jäi 2,3 milj. euroon eli vähän suunniteltua pienemmäksi. Suurimmaksi vajaus jäi puunmyyntitulojen kohdalla, jossa kauppojen ja hakkuiden jaksottuminen vaihtelee vuodesta toiseen. Muut tulot olivat pääasiassa maanvuokratuloja. Nettobudjetoitu maksullinen toiminta Talousarviossa asetettiin nettobudjetoidun maksullisen toiminnan tulostavoitteeksi 4,3 milj. euroa siten, että asiakasrahoitteinen toiminta kattaa siitä aiheutuvat kustannukset. Tehtävä Tilinpäätös Talousarvio Vertailu Tot-% Asiakasrahoitteisen toiminnan tulot EU-hankkeiden rahoitusosuus Yhteisrahoitteisen toiminnan tulot Talousarvion ulkopuolinen rahoitus Muut tulot Yhteensä YRT- ja TAU- hankkeiden arvioidut tulot ylittyivät yhteensä 12 %. ART:n tulos jäi 24 % alijäämäiseksi verrattuna talousarvioon. Tilivuoden päättyessä ART-tuloksi kirjaamista odottavia varte-ennakoita oli yhteensä euroa. Tulot kirjataan vartteiden luovutuksen jälkeen. Muut tulot olivat pääasiassa Kela-palautuksia. 9

10 Tukipalvelut Tulokertymä ja henkilötyövuodet sekä vertailu talousarvioon nähdään seuraavasta taulukosta: Tulokertymä milj. Henkilötyövuodet Toiminta Talous- Toteutunut Talous- Toteutunut arvio arvio Tutkimus 2,5 2, Tutkimusmetsä- ja laboratoriotoiminta 2,4 2, Nettobudjetoitu maksullinen toiminta 1,5 1, Tukipalvelut 0,3 0, Yhteensä 6,7 6, EU:n Metsien terveydentilan seurantaohjelman aiheuttamat tulonmenetykset kompensoitiin lisätalousarviolla 0,4 milj. euroa. Vuonna 2003 kokonaiskustannukset ja kokonaishenkilötyövuodet ja tulot jakaantuivat seuraavasti: Pääkaupunkiseutu Muu Suomi TA 2003 Toteutuma TA 2003 Toteutuma Kustannukset 49% 51% 51% 49% Tulot 19% 28% 81% 72% Henkilötyövuodet 44% 43% 56% 57% 2.2 Tulossopimuksen tavoitteiden toteutuminen Tämä luku sisältää tulosraportin tiedot, jotka on maa- ja metsätalousministeriön kanssa sovittu sisällytettäväksi tilinpäätösasiakirjaan. Siksi luvun asiakohdat on numeroitu tulossopimusta vastaavasti. Yhteiset tavoitteet (1) Joensuun tutkimuskeskuksen uusien tilojen rakentaminen aloitettiin keväällä. Rakentaminen etenee aikataulussa. Rakennus valmistuu lokakuussa Joensuun vakinaisen henkilöstön tavoitemäärä vuoden 2003 lopussa on suunnitelman mukaan 76. Toimintavuoden lopussa vakituisia oli 72. Lisäksi kaksi vakanssia oli täyttöprosessissa. Vuodenvaihteessa koko Metlan henkilöstölle tehtiin uusintakysely vapaaehtoisten siirtyjien löytämiseksi. 10

11 Rahoitus (2) Metsäntutkimuslaitoksen vuoden 2003 bruttomenojen toteutuma tulosalueittain: Bruttomenot Bruttomenot milj. Toiminta Talous- v Yhteensä Toteutunut Siirto arvio 2003 siirtynyt v Tutkimus 24,7 0,7 25,4 24,3 0,3 Tutkimusmetsä- ja laboratoriotoiminta 4,7 0,1 4,8 4,4 0,1 Nettobudjetoitu maksullinen toiminta 1,1 0,0 1,1 0,7 Tukipalvelut 11,0 0,6 11,6 12,0 1,1 Yhteensä *41,5 1,4 42,9 41,4 1,5 * Sisältää lisätalousarvion 0,8 milj. euroa. Tutkimus sisältää tutkimustiedon tuottamisen tulosalueen menojen lisäksi myös kansainvälisen toiminnan ja ekstensiotoiminnan tulosalueiden menot. (3) Toimintavuoden alussa käynnistettiin 15 uutta tutkimushanketta. Kun tutkimuksen asiantuntijaryhmää kehotettiin puoltamaan vain tutkimusyksiköiden profiileja tukevia tutkimushankkeita, kaikki uudet hankkeet ovat tällaisia. (4) Ulkopuolisia asiantuntijoita käytettiin eniten tutkimuksen evaluoinnissa. Päättynyt "Etelä-Suomen metsien uudistaminen" -tutkimusohjelma ja sen 12 tutkimushanketta evaluoitiin keväällä. Myös päättyneen "Julkinen tuki ja kilpailu" - tutkimusohjelman evaluointiin valmistauduttiin ja evaluointiseminaari pidettiin Tässä evaluointiseminaarissa hyödynnettiin asiakkaita ja sidosryhmiä. Käynnissä oleva "Suomen metsien hiilivarat, niiden muutokset ja sosio-ekonomiset kytkennät" -tutkimusohjelma välievaluoitiin keväällä kansainvälisin voimin. Samoin kansainvälisiä asiantuntijoita käyttäen evaluoitiin metsänjalostustoiminnot - sekä tutkimus että käytännön metsänjalostustyö. SAB (Scientific Advisory Board) osallistui toimintavuoden keväällä ensimmäisen kerran Metlan innotiimiin, kuten alun perin oli suunniteltu. (5) Maa- ja metsätalousministeriön ja Metlan erikseen sopimat ajankohtaiset tietotarpeet esitetään liitteissä IX. Tutkimustiedon välitys (6) Asiakastyytyväisyyden seurantajärjestelmää mietittiin myös yhteistyössä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen kanssa. Talon sisällä pohdittiin mahdollisuutta yhdistää eri palautekanavien tuottama tieto yhtenäiseksi järjestelmäksi. 11

12 Kansainvälinen toiminta (7) Metlassa oli käynnissä yli kaksikymmentä EU:n viidennen puiteohjelman hanketta, mutta uusien hyväksyttyjen hankkeiden määrä jäi selvästi edellisvuosia pienemmäksi. Lisäksi Metsien terveyden tilan seurantaan ei 2003 EU-asetuksen yllättävän viivästymisen johdosta saatu odotettua rahoitusta. Tämän johdosta EUrahoitus jäi noin puoleen ennakoidusta. Kuudennen puiteohjelman teema-alueet eivät suosi metsähankkeita. Jotta EU-tulot pystyttäisiin pitämään nykytasolla, Metlassa ryhdyttiin etsimään vaihtoehtoja muista EU-ohjelmista kuten Marie Curie ohjelmasta. Yhteistyö jatkui aktiivisena kansainvälisten organisaatioiden, IUFROn, FAOn, EFIn ja JRC:n kanssa. IUFROssa oli eri tehtävissä kaikkiaan 15 Metlan tutkijaa. FAO:n organisoimassa Maailman metsäkongressissa yksi pääpuhujista tuli Metlasta ja Metlan panos oli onnistunut myös kongressin Suomen näyttelyosastolla. Pohjoismaista yhteistyötä vahvisti Metlan järjestämä kokous Pohjoismaiden metsäntutkimuslaitosten johtajille. Myös kahdenvälistä yhteistyötä laajennettiin Euroopassa, ministeriötasolla myös Euroopan ulkopuolella. Metlan tieteellisen neuvoston, Scientific Advisory Board'in (SAB) toiminta vakiintui. Metlan tutkijoista koottu asiantuntijaverkosto avusti maa- ja metsätalousministeriötä kansainvälisiin metsäpolitiikan prosesseihin erityisti YK:n ilmasto-sopimukseen sekä ICP:n/Forest Focuksen, FAO/ECE:n ja UNFF:n toimintaan liittyvissä tehtävissä. Tutkimusmetsä- ja laboratoriotoiminta (8) Metlan ja Metsähallituksen yhteisesti valmistelemat esitykset tutkimusmetsien tilusrakenteen parantamiseksi, edustavuuden lisäämiseksi ja valtion maiden tarkoituksenmukaiseksi hallinnoksi tehtiin MMM:lle. (9) Tutkimusmetsien ja kenttäkoetoiminnan palveluita (paikkatieto- ja aineistorekisterit) kehitettiin, ja yhteistyötä tutkimusmetsien ja mittausaineistojen hyväksikäytössä sekä Metlan sisällä ja Metlan ulkopuolisten tutkimusorganisaatioiden suuntaan pyrittiin lisäämään. Näiden pyrkimysten toteutuminen erityisesti vanhojen tutkimusaineistojen hyväksikäytössä alkoi näkyä erilaisten yhteishankkeiden lukumäärässä ja niiden tutkimusraporteissa. Ehdotus kenttäkoetoiminnan laatujärjestelmäksi valmistui. Tutkimusmetsien ja kenttäkokeiden kansainvälistä käyttöä edistettiin osallistumalla ENFORS- ja ALTER-verkostojen valmistelutyöhön, sekä FOREXPE-hankesuunnitelmalla, jolla haettiin EU:n 6. puiteohjelmasta tutkimusinfrastruktuurien kehittämiseen tarkoitettua rahoitusta tutkimusmetsien, kokeiden ja valmiiden aineistojen tarjoamiseksi eurooppalaisten tutkimusryhmien käyttöön (päätös tulee keväällä 2004). (10) Tutkimusasemien laboratoriohankkeiden laatukäsikirjat valmistuivat standardin ISO/IEC mukaisesti. Vuoden aikana lisättiin Keskuslaboratorion akkreditoitujen menetelmien määrää yhdellä. Laboratoriotoiminnan sisäistä rahoitusjärjestelmää kehitettiin. Laboratorioiden ART-hinnoittelua kehitettiin ja analyysien kustannusvastaavuutta verrattiin kaupallisiin laboratorioihin. Ympäristöministeriön osalta loppuraportti tulossopimuksesta "Metsäntutkimuslaitoksen tulostavoitteiden toteutuminen luonnonsuojelualueiden hoidossa" esitetään liitteessä X. 12

13 Tukipalvelut 11) Henkilöstön tehtävät arvioitiin vaativuustekijöittäin kaikissa tulosyksiköissä. Järjestöjen kanssa arvioidaan parhaillaan eri tulosyksiköiden suorittaman tehtävien vaativuuden arvioinnin yhdenmukaisuutta. Henkilökohtaisen suoriutumisen arvioinnin testaus käynnistettiin parissa tulosyksikössä. Alustavat neuvottelut järjestelmän käyttöönotosta aloitettiin henkilöstöjärjestöjen kanssa. Metlan edustajat osallistuivat alkuvuonna Valtiokonttorin KAIKU-projektin järjestämään työhyvinvoinnin kehittäjäkoulutukseen. Työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelman pohjaksi tehtiin joulukuussa koko henkilöstölle työtyytyväisyyskysely. 13

14 2.3 Kannattavuus Bruttobudjetoidun tuloa tuottavan toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma 2003 (1000 ) Talousarvio Toteutunut TUOTOT - myyntituotot muut tuotot 289 Tuotot yhteensä KUSTANNUKSET ERILLISKUSTANNUKSET Muuttuvat kustannukset - henkilökustannukset matkat aineet ja tarvikkeet ostetut palvelut muut Erilliskustannukset yhteensä KÄYTTÖJÄÄMÄ Osuus yhteiskustannuksista Korot Poistot Kokonaiskustannukset yhteensä ALIJÄÄMÄ Tunnusluvut Käyttöjäämä tuotoista % Alijäämä tuotoista % Tuotot %:a kok.kust Työministeriön osuus laskelman kustannuksista on 147. Bruttobudjetoidun maksullisen toiminnan tuotot olivat 2,2 milj. euroa. Vähennystä edelliseen vuoteen oli 14 % ja tavoitteeseen 9 %. Vähennys johtuu puun myyntitulojen vuotuisesta vaihtelusta. Erilliskustannukset olivat 1,2 milj. euroa. Vähennystä edelliseen vuoteen oli 15 % ja tavoitteeseen 14 %. Vähennys johtui kustannusvastaavuuslaskelman perusteiden muuttamisesta tarkemmin vastaamaan tuottojen hankinnasta aiheutuneita kustannuksia. Osuus yhteiskustannuksista 0,6 milj. euroa, joka lasketaan henkilökustannusten suhteessa suureni edelliseen vuoteen 16 % ja tavoitteeseen 21 %. Yhteiskustannusten nousu johtuu yhteiskustannusprosentin noususta. Pääomakustannukset (korot ja poistot) 0,6 milj. euroa vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna 59 % ja tavoitteeseen 45 %. Muutokset johtuivat pääomakustannusten laskentapohjan muutoksesta, jossa korot lasketaan tosiasiallisen käyttöasteen perusteella. 14

15 Alijäämä pieneni edelliseen vuoteen verrattuna 85 % ja tavoitteeseen 76 %. Käyttöjäämä tuloista oli 47 %, alijäämä tuloista -5 % ja tuotot kattoivat 95 % kokonaiskustannuksista. Kaikissa tunnusluvuissa oli parannusta edelliseen vuoteen, mutta tavoitteita ei saavutettu kaikilta osin. Tunnuslukujen muutokset johtuivat suurimmaksi osaksi kustannusvastaavuuslaskennan perusteiden muutoksesta. Bruttobudjetoidun tuloa tuottavan toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma vuosilta esitetään liitteessä XI. Nettobudjetoidun maksullisen palvelutoiminnan (asiakasrahoitteinen toiminta/art) kustannusvastaavuuslaskelma 2003 (1000 ) Talousarvio Toteutunut TUOTOT - Maksullisen toiminnan myyntituotot Tuotot yhteensä KUSTANNUKSET ERILLISKUSTANNUKSET Muuttuvat kustannukset: - henkilökustannukset aineet ja tarvikkeet muut Erilliskustannukset yhteensä KÄYTTÖJÄÄMÄ Osuus yhteiskustannuksista Korot Poistot 12 Kokonaiskustannukset yhteensä YLIJÄÄMÄ 0 47 Tunnusluvut Käyttöjäämä tuotoista % Ylijäämä tuotoista % 0 4 Tuotot % kokonaiskustannuksista ART:n euromääräistä tulostavoitetta ei saavutettu, mutta toiminta oli muutoin kannattavaa. Tilikauden ylijäämä oli yli euroa. Nettobudjetoidun asiakasrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma vuosilta esitetään liitteessä XII. 15

16 3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT SEKÄ TILINPÄÄTÖKSEN LASKELMIEN TARKASTELU 3.1 Tilinpäätöslaskelmat TUOTTO- JA KULULASKELMA TOIMINNAN TUOTOT Maksullisen toiminnan tuotot , ,40 Vuokrat ja käyttökorvaukset , ,57 Muut toiminnan tuotot , , , ,15 TOIMINNAN KULUT Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,98 Varastojen lisäys(-) tai vähennys(+) 1 019, ,20 Henkilöstökulut , ,99 Vuokrat , ,04 Palveluiden ostot , ,96 Muut kulut , ,71 Valmistevarastojen lisäys(-) tai vähennys(+) 1 329, ,21 Valmistus omaan käyttöön (-) , ,11 Poistot , ,32 Sisäiset kulut , , , ,68 JÄÄMÄ I , ,53 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Rahoitustuotot 13,00 0,00 Rahoituskulut -233,11-220, , ,54 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset tuotot , ,61 Satunnaiset kulut , , , ,15 JÄÄMÄ II , ,22 SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT Tuotot Euroopan unionilta , ,60 0,00 0,00 JÄÄMÄ III , ,22 TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA Verot ja veronluonteiset maksut 7 815, ,27 Perityt arvonlisäverot , ,94 Suoritetut arvonlisäverot , , , ,78 TILIKAUDEN KULUJÄÄMÄ , ,00 16

17 TASE VASTAAVAA KANSALLISOMAISUUS Maa- ja vesialueet , ,55 Rakennusmaa- ja vesialueet , ,05 Rakennukset , , , ,03 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Aineettomat oikeudet , ,65 AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueet , ,88 Rakennusmaa- ja vesialueet , ,59 Rakennukset , ,78 Rakennelmat , ,79 Rakenteet , ,40 Koneet ja laitteet , ,87 Kalusteet , ,87 Muut aineelliset hyödykkeet 5 634, ,30 Ennakkomaksut ja keskener.hank , , , ,64 KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET Käyttöomaisuusarvopaperit 9 511, ,52 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET YHTEENSÄ , ,84 VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS VAIHTO-OMAISUUS Aineet ja tarvikkeet , ,80 Keskeneräinen tuotanto , ,77 Valmiit tuotteet/tavarat , , , ,60 LYHYTAIKAISET SAAMISET Myyntisaamiset , ,36 Muut lyhytaikaiset saamiset , ,69 Ennakkomaksut 3 699, , , ,10 RAHA, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT Kassatili 5 199, , , ,20 VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ , ,90 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,74 17

18 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA VALTION PÄÄOMA Valtion pääoma , ,27 Edellisten tilikausien pääoman muutos , ,19 Pääoman siirrot , ,60 Tilikauden kulujäämä , , , ,06 VIERAS PÄÄOMA PITKÄAIKAINEN Pitkäaikaiset velat , ,40 LYHYTAIKAINEN Saadut ennakot , ,37 Ostovelat , ,66 Tilivirastojen väliset siirrot , ,73 Edelleen tilitettävät erät , ,99 Siirtovelat , ,00 Muut lyhytaikaiset velat , , , ,28 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,68 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,74 18

19 TALOUSARVION TOTEUTUMALASKELMA Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Tilinpäätös talousarvio Suurempi Pienempi (-) Tuloarviotilit Arvonlisävero Metsäntutkimuslaitoksen tulot Maa- ja metsät.hallinnonalan muut tulot Ympäristömin.hallinnonalan muut tulot Menorästin ja siirr. määrärahojen peruutus Muut sekalaiset tulot Tuloarviotilit yhteensä Menoarviotilit Arvonlisäveromenot (UM) Lähialueyhteistyö VEL- perusteinen kuntoutus Arvonlisäveromenot Arvonlisäveromenot (Lähialueyht.) Arvonlisäveromenot (OPM) Tutkimus-, kehittämis- ja julkaisutoiminta Suomen Akatemian tutkimusrahat Arvonlisäveromenot (MMM) Maa- ja metsät.min. toimintamenot Yhteistutkimukset Toimintamenot Talonrakennukset Metsien perusparannukset Maan hankkiminen Hirvieläinten aih. vahinkojen korvaaminen Arvonlisäveromenot (KTM) Arvonlisäveromenot (TM) Palkkaperusteinen työllistämistuki Palkkaukset Muut menot Sijoitusmenot työllisyyden turv Luonnonsuoj. alueiden hoito Luonnonsuoj. alueiden talonrak.työt Arvonlisäveromenot (YM) Menoarviotilit yhteensä Tilikauden alijäämä Erittely siirretyistä määrärahoista on liitteessä

20 3.2. Tilinpäätöksen liitteenä annettavat tiedot Liite 1: Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu Metsäntutkimuslaitoksessa yhdenmukaisin periaattein kansallis- ja käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisen käyttöiän mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet eivät ole muuttuneet varainhoitovuoden aikana. Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat: Kansallisomaisuus Rakennukset Käyttöomaisuus Ostetut atk-ohjelmat Asuinrakennukset Toimistorakennukset Teollisuusrakennukset Varastorakennukset Muut rakennukset Rakennelmat Rakenteet Toimistokoneet ja laitteet Audiovisuaaliset koneet ja laitteet Muut koneet laitteet Kalusteet 30 vuotta 5 vuotta 30 vuotta 30 vuotta 30 vuotta 20 vuotta 10 vuotta 10 vuotta 10 vuotta 3 vuotta 3 vuotta 5 vuotta 5 vuotta Vähäiset omaisuushankinnat, joiden hankintameno on alle 1000 euroa, on kirjattu vuosikuluksi. Liite 2: Henkilöstökulut ja luontoisedut sekä lomapalkkavelka Henkilöstökulut ja luontoisedut euroa Palkat ja palkkiot Luontoisedut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Yhteensä Palkat ja palkkiot sisältää palkkioita euroa. Tulospalkkioita ei ole maksettu. Lomapalkkavelat Muutos euroa Lomapalkkavelat Henkilösivukuluvelka Lomapalkkavelka yhteensä

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 1(3) Päivämäärä Dnro Metsäosasto 23.1.2002 250/06/2002 Viite Asia MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2004 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 32. Metsäntutkimuslaitoksen tulot Momentille arvioidaan

Lisätiedot

TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSERITTELYT

TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSERITTELYT TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSERITTELYT 31.12.2001 Tilinpäätöserittelyt -malli SISÄLLYSLUETTELO sivu Tase-erittelyt 1 Poistosuunnitelmat ja niiden muutokset Erittely talousarviotilille tai siirretyn määrärahan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2003

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2003 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 1(5) Päivämäärä Dnro Metsäosasto 27.2.2003 725/06/2003 Viite Asia MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2003 Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT 60 LIITE 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT SISÄLLYS 1. Tilinpäätöslaskelmat Talousarvion toteumalaskelma 61 Tuotto- ja kululaskelma 01.01.-31.12.2005 63 Tase 31.12.2005 64 2.

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

Toteutuneet bruttomenot (432,7 milj. euroa) olivat kertomusvuonna 15 miljoonaa euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna (muutos 3 %).

Toteutuneet bruttomenot (432,7 milj. euroa) olivat kertomusvuonna 15 miljoonaa euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna (muutos 3 %). TALOUSKATSAUS 2007 Tilinpäätösanalyysi Rahoitus ja varojen käyttö Talousarvion nettovaroja oli vuonna 2007 käytettävissä 422,4 miljoonaa euroa, josta varsinainen budjetti oli 339,8 miljoonaa euroa (80

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 02.04.2007 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2006 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2001

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2001 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 1(5) Päivämäärä Dnro 24.1.2001 337/06/2001 Viite Asia MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2001 Maa- ja metsätalousministeriö ja

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

I Tilinpäätöslaskelmien analyysi I

I Tilinpäätöslaskelmien analyysi I Talouskatsaus 2006 I Tilinpäätöslaskelmien analyysi I Rahoitus ja varojen käyttö Talousarvion nettovaroja oli vuonna 2006 käytettävissä 410 miljoonaa euroa, josta varsinainen budjetti oli 86 % (352,8 milj.

Lisätiedot

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa 31.12.2012 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä 55 50 Mrd 12 kuukauden liukuva summa Tulot Menot Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi 5 0 45-5 40-10 35-15

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Tilitiedoille tehtäviä tarkistuksia

Tilitiedoille tehtäviä tarkistuksia Valtiokonttori Ohje 1 (8) 8.6.2015 Tilitiedoille tehtäviä tarkistuksia Tähän ohjeeseen on koottu tarkistuksia, joilla voidaan varmistaa tilitietojen oikeellisuutta sekä tilikauden aikana että tilinpäätöksessä.

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2017

Talousarvioesitys 2017 9. Valtion tuotto- ja kululaskelma ja tase Tämän luvun tarkoituksena on hallitusohjelman mukaisesti lisätä valtiontalouden tilinpitokäytäntöjen läpinäkyvyyttä ja avoimuutta sekä kuvata valtiontalouden

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 11/1997 VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNNAN LAUSUNTO TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN KAA- VOISTA

VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 11/1997 VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNNAN LAUSUNTO TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN KAA- VOISTA VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 11/1997 2.6.1997 Valtiovarainministeriö Viite: Lausuntopyyntö 15.5.1997 VM 24/00/97 VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNNAN LAUSUNTO TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN KAA-

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 01.06.2000 Maa- ja metsätalousministerö METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1601 VM/2931/00.00.00/2015 Valtiovarainministeriön määräys valtion tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö on

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

KÄYTTÖOMAISUUSKIRJANPITO SEKÄ POISTOSUUNNITELMIEN LAATIMINEN JA POISTOJEN KIRJAAMINEN

KÄYTTÖOMAISUUSKIRJANPITO SEKÄ POISTOSUUNNITELMIEN LAATIMINEN JA POISTOJEN KIRJAAMINEN VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 19.12.2005 Dnro 388/03/2005 Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KÄYTTÖOMAISUUSKIRJANPITO SEKÄ POISTOSUUNNITELMIEN LAATIMINEN JA POISTOJEN KIRJAAMINEN

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 13/1997

VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 13/1997 VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 13/1997 17.12.1997 Valtion kirjanpitolautakunnan lausunto hakemukseen, jossa ympäristöministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnonsuojelualueista Metsähallitukselle

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

63. (30.33) Metsähallitus

63. (30.33) Metsähallitus 1. Toimintaan liittyvät tasejärjestelyt 63. (30.33) Metsähallitus Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät eriytetään taloudellisesti liiketoiminnasta 1.1.2005 alkaen valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Valtiokonttori Määräys Kirjanpidon tilit Liikekirjanpidon tilit

Valtiokonttori Määräys Kirjanpidon tilit Liikekirjanpidon tilit Valtiokonttori Määräys 1 (5) 5.5.2015 Dnro VK/391/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpidon tilit Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992)

Lisätiedot

Analyysiä vuoden 2012 tilinpäätöksestä sekä uudistettu tilijaottelu ja tilijaotteluprosessi HAUS 4.6.2013

Analyysiä vuoden 2012 tilinpäätöksestä sekä uudistettu tilijaottelu ja tilijaotteluprosessi HAUS 4.6.2013 Analyysiä vuoden 2012 tilinpäätöksestä sekä uudistettu tilijaottelu ja tilijaotteluprosessi HAUS 4.6.2013 Sisältö Valtion tilinpäätöksen keskeisiä lukuja - Talousarvion toteutumalaskelma, tuotto- ja kululaskelma

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat

KIRJANPITO 22C Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat KIRJANPITO 22C00100 Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat Luento 5 Maksuperusteen oikaiseminen suoriteperusteeksi: Siirtosaamiset ja velat Henkilöstömenot: Palkat Henkilösivukulut 2 MENON JA TULON SYNTYMINEN,

Lisätiedot

Käyttöomaisuuden määrittely

Käyttöomaisuuden määrittely 1 (5) 8.70 IISALMEN KAUPUNGIN POISTOSUUNNITELMA 1.1.1997 LUKIEN Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.1996 134, tarkastettu kaupunginvaltuuston päätöksellä 25.3.2002 23 ja kaupunginvaltuuston päätöksellä

Lisätiedot

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtiokonttori Määräys 1 (7) 20.11.2014 Dnro VK/1077/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtion talousarviosta annetun asetuksen 55 :n 1 momentin

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä 31.12.2024 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Valtiokonttori Määräys Kirjanpidon tilit Liikekirjanpidon tilit

Valtiokonttori Määräys Kirjanpidon tilit Liikekirjanpidon tilit Valtiokonttori Määräys 1 (6) 2.3.2015 Dnro VK/180/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpidon tilit Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992)

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

Vuoden 2003 tilinpäätösohje. Tilivirastoille ja talousarvion ulkopuolella oleville valtion rahastoille

Vuoden 2003 tilinpäätösohje. Tilivirastoille ja talousarvion ulkopuolella oleville valtion rahastoille Vuoden 2003 tilinpäätösohje Tilivirastoille ja talousarvion ulkopuolella oleville valtion rahastoille Lukijalle Tämä tilinpäätösohje on yhteenvedonomainen muistilista vuoden 2003 tilinpäätöksen laadinnan

Lisätiedot