METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2000

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2000"

Transkriptio

1 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA

2 2 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2000 SISÄLLYS 1. TOIMINTAKATSAUS Toiminta-ajatus ja organisaatio 3 Toimintalinjat 3 Toimintaympäristön muuttuminen 3 Ohjaustapa 4 Toiminnan rahoitus 4 Resurssit 5 Toimitilat ja investoinnit 5 Yhteistyösopimukset 6 Kansainvälinen toiminta 6 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS Tulossopimuksen tavoitteiden toteutuminen 8 Yhteiset tavoitteet 8 Tutkimustoiminta 10 Rahoitukseen liittyvät tulostavoitteet 12 Tutkimusmetsät 14 Tukipalvelut Muut tulos- ja toimintatavoitteet 15 Uusien metsälakien aiheuttamat tietotarpeet 15 Kansainvälisten velvoitteiden toteutuminen metsien terveydentilan ja elinvoimaisuuden seurannassa 16 Julkaisutoiminta 17 Asiakas- ja sidosryhmävaikuttavuus TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT SEKÄ TILINPÄÄTÖKSEN LASKELMIEN TARKASTELU Tilinpäätöslaskelmat 18 Tuotto- ja kululaskelma 18 Tase 19 Talousarvion toteutumalaskelma Tilinpäätöslaskelmien liitteenä annettavat tiedot Tilinpäätöslaskelmien tarkastelu 33 Tuotto- ja kululaskelma 33 Tase 33 Talousarvion toteutuminen 34 Määrärahojen käyttö SISÄINEN VALVONTA Suoritetut tarkastukset ja niiden tulokset ALLEKIRJOITUKSET 38 LIITTEET

3 3 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA TOIMINTAKATSAUS Toiminta-ajatus ja organisaatio Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) tehtävänä on toimintavuoden alussa voimaan tulleen lain (1114/1999) mukaan edistää tutkimuksen keinoin metsien taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää hoitoa ja käyttöä. Uusittu asetus Metsäntutkimuslaitoksesta (1140/1999) painottaa tutkimustulosten käytäntöön vientiä tehtävien hoidossa ja se lisäsi laitoksen tehtäviä metsänjalostustoiminnan osalta. Myös Metlan työjärjestystä tarkistettiin toimintavuonna, mutta sen muutokset tulevat voimaan vuoden 2001 alussa. Metlan strategiassa määritellyn Palvelumetlavision mukaisesti Metla on kansainvälisesti toimiva metsäntutkimuksen huippuyksikkö, joka palvelee suomalaista yhteiskuntaa, kansallista ja kansainvälistä tiedeyhteisöä sekä koko metsäklusteria. Strategian mukaan laitoksen toiminta-ajatus on tiivistetty muotoon: Toimintalinjat Metla rakentaa metsäalan tulevaisuutta tutkimuksen keinoin. Toiminta-ajatuksensa toteuttamiseksi Metla tuottaa tieteellistä tietoa metsäluonnosta, metsien eri käyttömuodoista, metsävaroista ja niiden hyödyntämisestä, toimii asiantuntijana metsäalaan liittyvissä kysymyksissä sekä hoitaa hallinnassaan olevia tutkimusmetsiä ja luonnonsuojelualueita. Metlan toiminta on asiakaslähtöistä ja ongelmakeskeistä ja perustuu henkilöstön korkeaan osaamiseen sekä kotimaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Metlan valtakunnallinen organisaatio perustuu yhtymämalliin. Toimintavuonna laitoksen organisaation muodostivat neljä tulosaluetta ja kymmenen tulosyksikköä. Tulosalueet olivat tutkimus, tutkimusmetsät, asiakasrahoitteinen toiminta ja tukipalvelut. Tulosyksiköitä olivat Helsingin ja Vantaan tutkimuskeskukset sekä alueelliset tutkimusasemat (liite 1). Tutkimustoiminnan perusyksikkö on hanke. Painoalojen tutkimustoiminta on koottu tutkimusohjelmiin. Laitoksen toimintalinjoista vastaavan johtokunnan ja johtoryhmän kokoonpanot esitetään liitteessä 2. Metlan toimintalinjat määritellään tutkimuksen painoalojen avulla. Tutkimuksen suuntaamiseen vaikuttivat toimintavuonna Kansallisesta metsäohjelmasta 2010 (KMO) ja metsälaeista johtuvat rahoitukselliset ja puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen sekä monimuotoisuus- ja ympäristötavoitteiden toteutumiseen liittyvät tutkimus- ja tietotarpeet. Tutkimuksen painoalat olivat metsätalouden ympäristökuormitus, julkinen tuki ja kilpailu metsäalalla, valtakunnan metsien inventointi, Etelä-Suomen metsien uudistaminen, suometsien ekologisesti ja taloudellisesti kestävä kasvatus ja käyttö, metsätalouden suunnittelu, metsänkasvatuksen vaihtoehdot ja niiden puuntuotannolliset seuraukset sekä metsäpuiden jalostus. Tutkimusohjelmien lisäksi jatkettiin lyhyemmän aikavälin tutkimusta käytännön metsätalouden tarpeiden ja metsäpolitiikan valmistelun palvelemiseksi. Toimintaympäristön muuttuminen Tasavallan hallitus teki "aamukoulussaan" periaatepäätöksen, jonka mukaan metsäntutkimusta Joensuussa vahvistetaan. Maa- ja metsätalousministeriö ilmoitti edellä

4 4 mainittuun periaatepäätökseen liittyen, että Helsingin tutkimuskeskus lakkaa ja se yhdistetään Vantaan tutkimuskeskukseen. Joensuun tutkimusasema muutetaan tutkimuskeskukseksi. Tältä pohjalta aloitettiin suunnittelutyö sekä Joensuussa että pääkaupunkiseudulla. Metla laati toimintavuonna kehittämissuunnitelman, jonka mukaan nykyinen Joensuun tutkimusasema muutetaan tutkimuskeskukseksi vuoden 2001 alussa. Sen toiminnan pääpaino kohdistetaan sellaisille soveltaville tutkimusaloille, joiden avulla voidaan parhaiten kehittää alueellista talous- ja yritystoimintaa. Joensuu profiloituu metsätalouden suunnitteluun, metsänhoitoon, metsäteknologiaan ja puutieteeseen painottuneeksi tulosyksiköksi. Näitä tutkimusaloja vahvistetaan niihin liittyvillä taloustieteen, metsätalouden ympäristövaikutusten ja kansainvälisen metsätalouden tutkimuksilla. Pysyvän henkilöstön määrä nostetaan sataan vuoteen 2005 mennessä. Suunnitelman toimeenpano edellyttää lisärakentamista. Keväällä 2000 perustettiin suunnittelutyöryhmä, jonka tehtävänä on valmistella Helsingin ja Vantaan tutkimuskeskusten yhdistymisestä aiheutuvat toiminnan ja tehtävien muutokset ja uudelleenjärjestelyt ja niiden vaikutukset henkilöstön määrään ja rakenteeseen sekä toimitilojen rakentamiseen. Suunnitteluryhmän työ valmistuu vuonna Metlan keskeinen strateginen resurssi, tutkimusmetsät, oli toimintavuonna uudelleentarkastelun kohteena. Metsäntutkimuslaitosta koskevan lain käsittelyn yhteydessä loppuvuodesta 1999 eduskunta hyväksyi laitoksen hallinnassa olevia alueita koskevan kannanoton, jossa edellytettiin, että ainakin pääosa Metsäntutkimuslaitoksen nyt hallinnoimista kansallis- ja luonnonpuistoista ym. suojelualueista tulee siirtää Metsähallituksen hallintaan. Toimintavuonna neuvoteltiin ympäristöministeriön johdolla, miten eduskunnan kannanotossa edellytetyt toimet saatetaan käytäntöön. Valmistuneessa neuvottelumuistiossa esitettiin, että hehtaaria Metsäntutkimuslaitoksen hallinnassa olevia luonnonsuojelualueita siirretään Metsähallituksen hallintaan. Metlan hallintaan jäisi hehtaaria luonnonsuojelualueita. Metlan ylijohtaja ei yhtynyt neuvottelumuistion esitykseen Pallas-Ounastunturin kansallispuiston ja Häädetkeitaan luonnonpuiston hallinnansiirroista. Päätökset asiasta tehtäneen vuoden 2001 aikana. Ohjaustapa Toiminnan rahoitus Metsäntutkimuslaitoksen ohjaustapa on tulosohjaus. Luonnonsuojelualueiden osalta Metlaa tulosohjaa ympäristöministeriö. Asiakasrahoitteisen toiminnan, yhteisrahoitteisten hankkeiden ja EU-hankkeiden osalta noudatettiin nettobudjetointia. Metlan vuonna 2000 saama kokonaisrahoitus oli 257 milj. markkaa (liite 3). Kokonaisrahoitus oli 23 milj. markkaa pienempi kuin edellisvuotena johtuen lähinnä työministeriön rahoituksen (17,6 milj. markkaa) laskusta. Myös ympäristöministeriön (6,2 milj. markkaa) rahoitus ja arvonlisäverot (17,5 milj. markkaa) laskivat. Kaikkien edellä mainittujen erien pieneneminen johtui pääasiassa Kolin luontokeskuksen rakennustyön valmistumisesta. Oma budjettirahoitus oli 200,6 milj. markkaa, joka oli 13,4 milj. markkaa suurempi kuin vuonna Nousu johtui etenkin käytännön metsänjalostustoiminnan (Metsänjalostussäätiö) liittämisestä Metlaan ja valtiolla solmitusta tupo-ratkaisusta. Oman budjettirahoituksen osuus kokonaisrahoituksesta oli 78 %, joka oli 11 prosesttiyksikköä suurempi kuin edellisenä vuotena. Eri ministeriöiden kautta tuli 19 % (48,8 milj. markkaa) rahoituksesta. Noin kolme prosenttia (7,9 milj. markkaa) rahoituksesta tuli erilaisten tutkimusyhteistyösopimusten perusteella. Erä oli samansuuruinen kuin edellisenä toimintavuonna.

5 Resurssit 5 Toimitilat ja investoinnit Toimintavuonna Metlalla oli hallinnassaan hehtaaria valtion metsiä, joista hehtaaria luonnonsuojelualueita ja hehtaaria opetusmetsiä (liite 4). Henkilöstön määrä vuonna 2000 oli henkilötyövuosina (htv) mitaten 980, joka oli 24 henkilötyövuotta enemmän kuin edellisenä vuonna. Toimintamenomomentilta palkattiin 809 htv, joka oli 91 htv enemmän kuin vuonna Runsas puolet henkilötyövuosilisäyksestä oli seurausta Metsänjalostussäätiön liittämisestä Metlaan, mutta myös työllisyysvaroin palkattujen henkilöiden ja pitkään määräaikaisessa työsuhteessa olleiden tutkijoiden vakinaistamiset vaikuttivat toimintamenomomentin palkkauksiin. Työministeriön momenteilta palkattiin 104 htv, jossa oli vähennystä 53 htv edellisvuoteen. Muulla rahoituksella palkattiin 67 htv, joka oli 14 htv vähemmän kuin vuonna Vakinaista henkilöstöä oli toimintavuoden lopussa palveluksessa 743 henkilöä (liite 5), joka oli 37 henkilöä enemmän kuin vuonna Kun Metsänjalostussäätiöltä siirtyi toimintavuoden alussa Metlalle 47 vakituista työntekijää, niin Metlan muussa toiminnassa työskentelevien vakituisten henkilöiden määrä laski kymmenellä. Palkkausjärjestelmän uudistaminen ei ole edennyt suunnitellussa aikataulussa vaan on edelleen kesken. Sitä jatketaan. Tavoiteaikatauluna on saada järjestelmä valmiiksi seuraavan sopimuskauden alkuun mennessä. Ukko-Kolin rakennusinvestoinnit valmistuivat. Hotelli Kolin peruskorjaus saatiin päätökseen vuoden 1999 joulukuussa. Saman vuoden lopussa valmistui myös EUhankkeena toteutettu kiskoköysirata. Luontokeskus Ukko avasi ovensa yleisölle kesäkuussa 2000 ja loppukesästä saatiin valmiiksi alueen olennaisemmat ympäristötyöt. Hankkeiden kokonaiskustannukset olivat 59,1 miljoonaa markkaa. Rahoittajina olivat Euroopan Unionin lisäksi työministeriö ja ympäristöministeriö. Muhoksen tutkimusaseman A-osan peruskorjaus ja laajennustyöt aloitettiin. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 5,9 miljoonaa markkaa. Hankkeen rahoitukseen osallistuvat Metsäntutkimuslaitos (mom ), Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ja Muhoksen kunta. Aulangon luonnonsuojelualueella sijaitsevan kahvilarakennuksen peruskorjaus ja laajennustyöt käynnistyivät. Rakennusprojekti toteutetaan yhteistyössä vankeinhoitolaitoksen kanssa, mikä mahdollistui Metsäntutkimuslaitoksen tehtyä sopimuksen ko. laitoksen ja Hämeenlinnan keskusvankilan kanssa. Pallas-Ounastunturin kansallispuistossa aloitettiin Sammaltunturin ilmanlaadun mittausaseman uudisrakentaminen. Hanke lisää entisestään vilkasta tutkimustoimintaa Pallaksella ja oli merkittävin tutkimuksen infrastruktuurin investointi tutkimusmetsissä. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat lähes 1,5 miljoonaa markkaa ja sen rahoitukseen osallistuvat Metsäntutkimuslaitos, Ilmatieteenlaitos ja Lapin TE-keskus. Vantaan ja Joensuun tutkimuskeskusten hankesuunnitelmien laatiminen aloitettiin. Tavoitteena on rakennusten valmistuminen v lopussa. Hankkeet rakennuttaa Senaatti-kiinteistöt. Merkittävimmät atk-investoinnit vuonna 2000 olivat seuraavat: Vantaan tutkimuskeskuksen lähiverkon kaapelointien uusiminen (0,65 milj. markkaa), Rovaniemen

6 Yhteistyösopimukset Kansainvälinen toiminta 6 tutkimusaseman lähiverkon kaapelointien uusiminen (0,24 milj. markkaa) ja Suonenjoen tutkimuskeskuksen lähiverkon kaapelointien uusiminen (0,21 milj. markkaa). Merkittäviä laboratorioinvestointeja toimintavuonna olivat keskuslaboratorioon hankittu UV-VIS spektrometri (0,11 milj. markkaa), termogravimetrinen analysaattori (0,53 milj. markkaa) ja mylly (0,11 milj. markkaa) maanäytteiden jauhamista varten. Lisäksi hankittiin kapilaarielektroforeesi (0,31 milj. markkaa). Toimintavuonna neuvoteltiin Metlan ja Ilmatieteen laitoksen välille yhteistyösopimus, jossa osapuolet sopivat tutkimusta ja ympäristömuutosten seurantaa koskevasta yhteistyöstä. Oulun yliopiston kanssa Metla teki myös yhteistyösopimuksen, jossa sovittiin tutkimuksen ja opetuksen alueella tapahtuvan yhteistyön parantamisesta erityisesti yhteisen professorin kautta. Joensuun yliopiston kanssa tehtiin sopimus, jolla sovittiin Metlaan perustetun määräaikaisen metsänviljelyteknologian professuurin tehtävistä. Uutta ja ratkaisevaa asiassa oli yksityisen Marjatta ja Eino Kollin säätiön mukaantulo professuurin rahoitukseen. Kansainvälinen toiminta on yksi Metlan uusista tulosalueista, joiden toimintaa kehiteltiin perustetussa kehittämishankkeessa. Vuoden 2000 aikana Metlassa valmisteltiin kaksi kansainvälisen toiminnan kannalta tärkeää asiakirjaa: lähialuestrategia ja Metlan koko kansainvälisen toiminnan strategia. Merkittävimpiä kansainvälisiä tapahtumia v oli Maailman metsäntutkimusjärjestöjen kansainvälisen liiton, IUFROn, 21. maailmankongressi Malesiassa. Metlan yli 50 esitelmää ja posteria nosti Suomen Yhdysvaltojen ja Kiinan ohella runsaslukuisimmaksi osallistujamaaksi isäntämaata Malesiaa lukuunottamatta. Metlalla oli myös oma osasto kongressin näyttelyhallissa. IUFROn maailmankongressi oli erityisen merkityksellinen, sillä tilaisuudessa nimitettiin Metlan professori Risto Seppälä järjestön uudeksi presidentiksi. Metla sai kunniaa myös palkintojen muodossa: Kannuksen tutkimusaseman johtaja Jyrki Kankaalle luovutettiin IUFROn Scientific Achievement Award palkinto monitavoitteisen metsäsuunnittelun kehittämistyöstä ja kaksi metlalaista sai IUFROn kiitospalkinnon järjestön toimintaa edistävästä työstä. Ylijohtaja Eljas Pohtila oli edellisvuosien tapaan Suomen IUFROtoimikunnan puheenjohtajana ja 18 Metlan tutkijaa jatkoi erilaisissa tehtävissä IUFROn organisaatiossa, kaksi heistä IUFROn Task Forcen koordinoijana. IUFROn lisäksi Metlalla oli runsaasti yhteyksiä myös muihin kansainvälisiin organisaatioin. Metlan edustaja aloitti toimintavuonna YK-ECE:n ja EU:n yhteisen yleiseurooppalaisen metsien terveydentilan seurantaohjelman lehti- ja neulasanalytiikkaa käsittelevän asiantuntijapaneelin puheenjohtajana ja ohjelman tieteellisen asiantuntijaryhmän (SAG) jäseneksi valittiin Metlan tutkija. ECE/FAO-yhteistyö koski metsien inventointia, metsätilastoja ja metsätuotteiden kaupan kehitystä. Metlan panos oli erityisen suuri lauhkeiden ja pohjoisten metsien arviointi (TBFRA 2000) projektissa, jossa Metlan professori ja tutkijoita oli asiantuntijoina. Yksi tutkijoista työskenteli vuoden ko. projektissa Genevessä. Metlan edustaja valittiin kansalliseksi yhdyshenkilöksi FAO/ECE:n EFSOS-projektiin, joka tutkii Euroopan metsäsektorin tulevaa kehitystä. Euroopan Metsäinstituutin EFIn kanssa Metlalla oli kuusi yhteishanketta, joista kolme päättyi vuoden aikana; neljää uutta yhteistä hanke-esitystä valmisteltiin. Muista kansain-

7 7 rahoitti Metlan metsä- välisistä yhteistyöjärjestöistä voidaan mainita IEA, joka teknologiahanketta. Euroopan maiden kanssa käytävässä yhteistyössä EU oli eri muodoin mukana lähes jokaisessa hankkeessa. Vuoden lopulla Metlassa oli käynnissä tai sopimusneuvotteluvaiheessa yhteensä 24 EU:n T&K puiteohjelman yhteisrahoitteista tai verkostohanketta. Hankkeista yhtä koordinoitiin Metlassa. Puiteohjelmasta saatiin rahoitusta myös neljään pienimuotoisempaan yhteistyökohteeseen. Hanke-esitysten hyväksymisprosentti oli Metlassa yli 40, mikä on Suomen oloissa keskimääräistä parempi. Metsien terveydentilan seurantaan liittyvään EU-säädökseen perustuvia ns. viranomaishankkeita oli Metlassa kertomusvuonna neljä. Kaksi hankkeista oli uusia ja niiden saama EU-rahoitus oli yli neljä miljoonaa markkaa. Metla koordinoi edellisvuoden tapaan toimintaa kansallisella tasolla. EU:n ympäristörahastosta ja teknisen avun rahastosta tuettiin kolmea hanketta ja valmisteltiin yksi uusi hanke-esitys. EU:n rakennerahastoista sekä Leader ja Interregohjelmista sai lisäksi tukea yhteensä kuusi hanketta. Metlan tutkija työskenteli edellisvuosien tapaan EU:n tilastotoimistossa Eurostatissa ja vastavuoroisesti EU rahoitti Suomen metsäsektorin informointijärjestelmän kehittämishanketta. Vuonna 2000 päättyi yksi COST-hanke ja kaksi uutta käynnistyi. Metlan tutkijat osallistuivat hallintokomitean jäseninä tai varapuheenjohtajina yhteensä seitsemään COSThankkeeseen. Lisäksi lukuisat tutkijat osallistuivat eri COST-hankkeiden työryhmätyöskentelyyn ja kokouksiin. Metlan edustaja jatkoi toimintaa Suomen edustajana COSTin metsätaloustuotteiden teknisessä komiteassa ja metsäryhmässä. Lähialueyhteistyö sisälsi niin Venäjän kuin Baltian maidenkin kanssa yhteisten hankkeiden lisäksi vierailukäyntejä, yhteisiä kokeita ja materiaalin vaihtoa. Osa yhteistyöstä toteutettiin pohjoismaisen rahoituksen turvin. Kertomusvuonna päättyi mm. Pohjoismaiden ministerineuvoston tuella toteutettu metsätalouden sosiaalista kestävyyttä käsittelevä laaja yhteishanke, jossa olivat mukana Baltian maat ja Venäjä. Venäjän kanssa yhteistyö koski mm. metsien terveydentilaa, eri tekijöistä johtuvaa metsämaan ja kasvillisuuden vaihtelua, ilmanlaatuun vaikuttavia tekijöitä, metsänrajatutkimusta, alue-ekologista suunnittelua, raskasmetallikartoituksia ja kestävän metsätalouden kehittämistä. Baltian maiden kanssa yhteistyö oli perinteisesti vilkkainta Viron kanssa. Tärkeimmät yhteistyöaiheet Baltian maiden kanssa olivat suontutkimus, metsänjalostus ja -suojelu sekä metsätilastot ja metsien terveydentila. Vuonna 2000 Metlassa oli käynnissä yksi kehitysmaahanke, joka koski taimituotantoa ja viljelymetsien hoitoa. Hankkeseen kuului Afrikan maista Tansania, Kenia, Zimbabwe ja Namibia. Metlan globaali hanke, Maailman metsät, yhteiskunta ja ympäristö (WFSE), jota on toteutettu Metlan johdolla yhteisenä tutkimusohjelmana Euroopan metsäinstituutin ja YK:n yliopiston kanssa, sai vuonna 2000 viisi uutta jäsenorganisaatiota eri puolilta maailmaa. Kertomusvuonna hankkeessa valmistui maailman metsien megatrendejä käsittelevä 15 kirjoittajan julkaisu sekä useita lehtiartikkeleita. Tutkimus- ja toimitustöissä työskenteli Metlassa viiden tutkijan ryhmä. Pohjoismaisia hankkeita oli Metlassa kertomusvuonna kuusi. Vuoden aikana aloitettiin lisäksi valmistelut yhteispohjoismaiseksi koerekisteriksi, jonka tekninen toteutus tapahtuu Metlassa. Lähes kaikki pohjoismaiset hankkeet saivat tukea SNS:ltä (Samnordisk Skogsforskning) tai Pohjoismaiden Ministerineuvostolta (NMR). SNS:n hallituksen jäseneksi nimitettiin ylijohtajan seuraajaksi Metlan tutkimusjohtaja.

8 Yhdysvaltojen ja Kanadan kanssa Metlalla oli viisi yhteishanketta, joista kahta koordinoitiin Metlasta. Metla oli lisäksi mukana Kanadan IUCN toimiston karttahankkeessa. Maa- ja metsätalousministeriö osoitti Suomi-USA yhteistyövaroista määrärahan neljän Metlan tutkijan vierailuun Yhdysvalloissa.. Kanadan kanssa käytiin neuvotteluja pysähdyksissä olleen, puitesopimukseen pohjautuvan yhteistyön elvyttämiseksi. Suomen ja Kiinan yhteistyön tärkein aihe oli metsänjalostus. Myös Suomi-Puola metsäalan yhteistyössä Metla oli mukana. Yhteistyön kohteina olivat peltojen metsitys ja metsäsertifiointi. Viisi metlalaista työskenteli usean kuukauden ajan, yhteensä kolme henkilötyövuotta, ulkomaisissa tutkimuslaitoksissa. Tutkijoista kolme työskenteli Yhdysvalloissa, yksi Luxemburgissa ja yksi Genevessä. Lyhytaikaiseen ulkomaanharjoitteluun ja matkoihin käytettiin aikaa yhteensä yli neljä henkilötyövuotta. Vastaavasti Metlassa työskenteli useita ulkomaisia tutkijoita ja harjoittelijoita. Pisimmän ajan, yli seitsemän kuukautta, viettivät Metlassa kiinalainen, ranskalainen ja saksalainen tutkija, mutta tutkijoita ja harjoittelijoita saatiin myös Pohjoismaista, Sveitsistä, Italiasta, Yhdysvalloista, Japanista ja Brasiliasta. Metlan Suomessa järjestämistä kansainvälisistä kokouksista tärkeimpiä oli IUFRO:n hallintokomitean kokous joulukuussa Valmisteluja tehtiin Metlassa myös seuraavana vuonna järjestettäviin kansainvälisiin kokouksiin. Metla osallistui myös kansainvälisen metsäpolitiikan valmistelutyöhön. Metlan edustaja toimi Suomen Metsäsertifiointi ry:n puheenjohtajana ja edisti Suomen sertifiointijärjestelmien liittymistä yleiseurooppalaiseen metsäsertifiointi-järjestelmään (PEFC). Metlan asiantuntijat osallistuivat lisäksi Euroopan metsäministerikokouksen valmisteluun ja muutamaan OECD:n kokoukseen. Edellä mainittujen yhteistyömuotojen lisäksi Metlan asiantuntemusta käytettiin kansainvälisesti hyväksi monella eri tavalla: metlalaiset toimivat mm. koti- ja ulkomailta pyydettyjen kansainvälisten selvitysten ja lausuntojen laatijoina, vastaväittäjinä ja väitöskirjojen tarkastajina, julkaisujen referoijina sekä EU-hankkeiden ja ulkomaisten viranhakujen arvioijina TULOKSELLISUUDEN KUVAUS 2.1 Tulossopimuksen tavoitteiden toteutuminen Yhteiset tavoitteet Seuraavassa esityksessä raportoidaan Metlan ja maa- ja metsätalousministeriön välisen vuoden 2000 tulossopimuksen sisältämien tulostavoitteiden toteutuminen. Tulossopimukseen oli kirjattu myös talousarviossa Metlalle asetetut tavoitteet. Esitys on jäsennelty tulossopimuksen mukaisesti. Ympäristöministeriön kanssa solmitun tulossopimuksen tavoitteiden toteutuminen esitetään liitteessä 6. Vuoden 2001 budjettiesitys valmisteltiin siten, että siinä otettiin huomioon Joensuun tutkimusaseman kehittäminen tutkimuskeskukseksi ja Helsingin tutkimuskeskuksen yhdistäminen Vantaan tutkimuskeskukseen. Metlan tekemän suunnitelman mukaan Joensuun tutkimusasema muutetaan tutkimuskeskukseksi ja sitä kehitetään niin, että tavoitteena on nostaa vakituisen henkilöstön määrä 100 henkilöön vuoden 2005 loppuun mennessä. Kehittämisen pääpaino kohdistuu uudisrakennuksen valmistumisen ajankohtaan. Vuonna 2000 vapautuneista

9 9 viroista siirrettiin Joensuun tutkimusasemalle sen profiilin mukaisesti metsäteknologian professorin virka ja puutieteen vanhemman tutkijan virka Vantaan tutkimuskeskuksesta. Johtokunta perusti uuden metsänviljelyteknologian professorin viran yhdessä Joensuun yliopiston ja edellä mainitun yksityisen Kollin säätiön kanssa. Virka täytettiin Suonenjoen tutkimusasemalle. Lisäksi johtokunta perusti yrityksen taloustieteen ja metsäsuunnittelun professorin viran. Molempien uusien virkojen sijoituspaikka on Joensuun tutkimusasema. Syksyllä 2000 selvitettiin, ketkä henkilöt ovat halukkaita siirtymään työskentelemään Joensuun tutkimusasemalle. Selvityksen tuloksena tehtiin kahden tutkijan osalta siirtopäätökset Joensuuhun ja neuvotteluja käydään vielä muutamien henkilön osalta. MMM asetti työryhmän, jonka tehtävänä on laatia selvitys Metlan tutkimuskeskusten ja -asemien kehittämisestä. Työryhmään nimettiin kaksi jäsentä ja sihteeri Metlasta. Metla laati työryhmälle selvityksen "Metsäntutkimuslaitoksen tutkimusyksiköiden toiminnallinen ja rakenteellinen kehittäminen". Tulostavoitteen mukaisesti Metlassa uusittiin työjärjestys. Metlassa perustettiin kehittämishanke, jossa toteutettiin ministeriön kanssa tehdyn tulossopimuksen tavoitteet ekstensiotoiminnan organisoinnin, laboratorio- ja koetoiminnan kehittämisen ja evaluoinnin sekä kansainvälisen toiminnan vahvistamisen osalta (liite 7). Kehittämishanke järjesti Metlan henkilöstölle "kuulemistilaisuuksia", joissa esiteltiin kehittämistyön etenemistä. Tilaisuuksiin osallistui lähes 300 henkeä. Tulossopimuksessa mainitut yhteistyöhankkeet (metsien metsänhoidollisen tilan seurantajärjestelmä ja metsänhoidon periaatteet) ovat meneillään. Useat Metlan tutkijat toimivat asiantuntijoina vuodenvaihteessa ilmestyneiden Tapion metsänhoitosuositusten laadinnassa. Mainittujen kahden hankkeen lisäksi yhteistyö käsittää kymmenen muuta hanketta tai aihealuetta, joiden tiimoilta järjestettiin vuoden aikana kaksi seminaaria. Puuenergiaa (hakkuutähteiden talteenottoa) käsittelevän hankkeen tukiryhmässä oli mukana Tapion edustaja. Tutkimusjohtaja Kari Mielikäinen oli jäsenenä Kansallisen metsäohjelman metsänhoidollisten tavoitteiden tukemiseksi käynnistetyn Huomisen Metsät-hankkeen tukiryhmässä. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion kanssa tutkittiin uudistusalojen luokitusmahdollisuuksia uudistamistoimenpiteiden suhteen erilaisilla kaukokartoitusmateriaaleilla. Luokitusmenetelmien käyttökelpoisuutta testattiin maastotarkastuksin. Metsänuudistamisen laadun seurantamenetelmää testattiin Pohjois-Savossa kahden mhy:n alueella. Menetelmän jatkokäyttömahdollisuuksia yksityismetsätaloudessa suunniteltiin metsäkeskusten, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion ja MMM:n kanssa. Hankesuunnittelun ohjeistusta muutettiin vuoden 2001 alusta voimaan tulevan uuden tulosaluejaon vaatimusten mukaisesti. Hankesuunnitelmiin lisättiin kohta, jossa arvioidaan tutkimuksen tulosten pääasiallinen kohderyhmä ja tiedonvälityksen kanava ajatellen tutkimustiedon käyttökelpoisuutta ja vaikuttavuutta. Vuoden aikana kehitettiin myös tulosjohtamisen mallia, jolla parannetaan Metlan mahdollisuuksia vastata nopeasti ilmeneviin tutkimuksellisiin ja erityisasiantuntemusta edellyttäviin haasteisiin. MMT Heikki Pajuoja Metlasta osallistui Metsäneuvoston työvaliokunnan työhön. Alueellisten metsäohjelmien (AMO) laadinnan tukiryhmässä oli Metlan edustajana MMT Tuula Nuutinen. AMO-tukiryhmän kanssa yhdessä määritellyt MELA-vaihtoehtolaskelmat metsäkeskusten alueille perustuen tuoreimpaan valtakunnan metsien inventointiaineistoon julkistettiin MMM:n ja Metsäntutkimuslaitoksen järjestämässä tilaisuudessa Tulokset julkaistiin internetissä sekä toimitettiin MMM:n ja metsäkeskusten käyttöön extranet-palveluna.

10 10 Tuloksellisuutta kuvaavien mittareiden soveltuvuutta tutkimustoimintaan pohdittiin kehittämisseminaarissa. Elokuussa käynnistettiin HAUSin konsultoimana "mittaribenchmarking"-selvitys hallinnon tuloksellisuuden mittaamiseksi ja vertailemiseksi eri laitosten välillä. Selvityksessä ovat Metlan lisäksi mukana KTL, GTK ja MTT. Tutkimustoiminta Yhteensä Metlan työohjelman mukaan oli vuonna 2000 käynnissä 211 tutkimushanketta, jotka jakaantuivat hanketyypin mukaan seuraavasti: Hanketyyppi lkm Tutkimusohjelmiin kuuluvat hankkeet 56 Yhteisrahoitteiset hankkeet (YRT) 60 EU-hankkeet 20 Erillishankkeet 75 Yhteensä 211 Toimintavuonna aloitettiin 71 tutkimushanketta. Eniten lisääntyivät vuoteen 1999 verrattuna YRT-hankkeet, joita tuli lisää 29 kappaletta. Yhteisrahoitteisten hankkeiden (YRT) lisäksi lähes joka kolmas Metlan hanke oli yhteistutkimus, jossa tehdään tutkimusyhteistyötä eri yliopistojen ja muiden tutkimusorganisaatioiden kanssa. EUhankkeet raportoitiin kohdassa "Kansainvälinen toiminta". Toimintavuoden lopussa päättyi 62 tutkimushanketta. Resurssitarkastelua varten Metlan tutkimushankkeet on koottu 25 tutkimusaiheryhmäksi. Liitteessä 8 esitetään rahoituksen jakautuminen tutkimusaiheryhmiin vuosina Tutkimusohjelmilla, joita on perustettu Metlan tutkimustoiminnan painoaloille, oli vuonna 2000 käytettävissä voimavaroja seuraavasti: Tutkimusohjelmien resurssit vuonna 2000 Tutkimusohjelma Milj. mk Htv MTS 2,99 11 VMI 8,33 34 EMU 6,23 27 YMP 3,84 13 JUK 3,15 11 SUO 7,73 35 MOT 6,61 28 (MOM) 3,77 13 Yhteensä 42, Tulostavoitteen mukaisesti Metlassa valmisteltiin hankesuunnitelma Etelä-Suomen talousmetsien ennallistamisen ja uusien luonnonhoitomenetelmien ekologiset hyödyt, tekniikka ja kustannukset. Hanke hyväksyttiin Metlan työohjelmaan vuoden mittaisena esitutkimuksena, jonka tavoitteena on vuoden 2001 aikana koota ennallistamista ja uusia metsäluonnon hoidon menetelmiä koskeva pohjoismainen tutkimustieto, kartoittaa käyn-

11 11 nissä olevat hankkeet ja niiden tavoitteet sekä käyttäjien tietotarpeet, ja näiden perusteella valmistella tarpeen mukaan laajempi hanke-esitys syksyn 2001 hankesuunnitteluun. Tulostavoitteen mukainen tilanneraportti työnimeltä "Energiapuun käytön vaikutukset metsissä" valmistuu keväällä Asiaa valmisteltiin yhteistyössä metsäenergian suurkäyttäjien kanssa. Vuonna 2000 aloitettiin uusi bioenergia-aiheinen hanke Hakkuutähteen talteenotto osana metsätaloutta. Käynnistynyt tutkimushanke selvittää monitieteellisin keinoin hakkuutähteestä saatavan biopolttoaineen laadun hallintaa eri talteenottoketjuissa. Se antaa luotettavan ja yleistyskelpoisen kuvan hakkuutähteen talteenoton vaikutuksista maanmuokkaukseen, metsänviljelyyn, uudistamistulokseen ja taimikon alkukehitykseen ja metsämaan ravinteikkuuteen ja puuntuotoskykyyn. Hankkeessa tutkitaan myös talteenoton vaikutusta metsän tuhohyönteisten esiintymiseen ja kuusen hakkuutähteen seassa olevien tyveysten merkitystä juurikäävän leviämiselle. Lisäksi hankkeessa selvitetään talteenotosta metsän uudistamiselle koituvia taloudellisia vaikutuksia lähinnä yksityisen metsänomistajan näkökulmasta. Hanke on viisivuotinen. Uuden sukupolven metsäsuunnittelujärjestelmää valmisteltiin tulostavoitteen mukaisesti laajennetussa Metsätalouden suunnittelun tutkimusohjelmassa. Parametriohjattu päätösmuuttujien keruu otettiin käyttöön MELA-kehitysversiossa ja laadittiin oppaan käsikirjoitus. Uuden simulointikielen prototyyppi valmistui laajempaan testikäyttöön. Prototyypin jakelu toteutettiin internetin avulla. Uudella simulointikielellä toteutettu (Pohjois-Amerikan olosuhteisiin tarkoitettu) FVS-emulaattori on viimeisteltävänä ja pieni testisimulaattori tehtiin Saksassa. Uuden metsäsimulaattorin vaatimusten määrittely aloitettiin samoin kuin Suomen oloihin tarkoitetun J-simulaattorin kehittäminen. Lisäksi tehtiin yhteistyötä MMM:n rahoittaman yhteistutkimushankkeen "Metsätietojen ylläpito" kanssa eri tietolähteiden ja laskennallisen ajantasaistuksen yhdistämiseksi aluesuunnittelua varten sekä aloitettiin MMM:n rahoittama yhteistutkimushanke "Paikkatiedon ja satelliittikuvaaineiston integrointi metsätalouden mallintamisessa ja analyyseissä". Tulostavoitteen mukaisesti tilakohtaisen metsäsuunnittelun ja metsäneuvonnan vaikuttavuustutkimuksista (57 kpl) laadittiin tiivistelmät ja alustava yhteenveto. Tuloksia esiteltiin Tapion "Metsäneuvonnan ja suunnittelun vaikuttavuus" seminaarissa. Tilaisuuteen osallistui 31 henkilöä Tapiosta, metsäkeskuksista, Metlasta, Helsingin yliopistosta ja ammattikorkeakouluista. Tilaisuudessa saatu palaute otettiin huomioon uutta tutkimusta suunniteltaessa. Hankesuunnitelma metsäneuvonnan ja suunnittelun vaikuttavuuden selvittämiseksi tehtiin yhteistyössä Kymen, Lounais-Suomen ja Etelä-Savon metsäkeskusten sekä Tapion asiantuntijoiden kanssa. Tulostavoitteen "Metsäntutkimuslaitos laatii selvityksen puutavaran mittauskäytännön edellyttämistä tutkimustarpeista ja huolehtii tutkimusasiantuntemuksen käytettävyydestä ministeriössä ja alan yhteistyöelimissä" kohdalla Metlassa toimittiin niin, että asianomaiset virkamiehet (Paloniemi, MMM/Verkasalo, Metla) ovat Puutavaran mittausneuvoston työn yhteydessä arvioineet em. tutkimustarpeet. Kirjallista suunnitelmaa laitoksen osallistumisesta kansallisessa metsäohjelmassa tunnistettujen tietotarpeiden tyydyttämiseen ei laadittu. Tutkijoille ilmoitettiin toimintavuonna hankesuunnittelun yhteydessä, että ne hankkeet, jotka liittyvät kansallisen metsäohjelman tietotarpeisiin, priorisoidaan hankkeiden jatkokäsittelyssä. Menettely tuotti hyvän tuloksen, sillä valtaosa uusista hanke-ehdotuksista liittyi kansallisen metsäohjelman tietotarpeiden tyydyttämiseen. Rahoitukseen liittyvät tulostavoitteet

M E T S Ä N T U T K I M U S L A I T O S

M E T S Ä N T U T K I M U S L A I T O S M E T S Ä N T U T K I M U S L A I T O S Metlan tilinpäätösasiakirja 2003 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2003 SISÄLLYS 1. TOIMINTAKATSAUS 3 Toiminta-ajatus ja organisaatio 3 Toimintalinjat

Lisätiedot

Dnro VATT/76/202/2012 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2011

Dnro VATT/76/202/2012 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2011 Dnro VATT/76/202/2012 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2011 Helsinki 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 JOHDON KATSAUS 1.2 VAIKUTTAVUUS 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 2003 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1.2003 31.12.2003 179. toimintavuosi SISÄLTÖ PÄÄJOHTAJAN

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2004 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT SISÄLTÖ 2 Pääjohtajan katsaus 4 Toimintakatsaus 12 Tuloksellisuuden kuvaus 20 Tilinpäätöslaskelmat ja niiden liitteenä annettavat tiedot sekä tilinpäätöksen

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 6 2.1 Vaikuttavuus... 6 2.1.1 Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet... 6 2.1.2 Tietoa

Lisätiedot

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Helsinki 2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 3 1.1 JOHDON KATSAUS 3 1.2 VAIKUTTAVUUS 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2014

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2014 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2014 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 7 2.1 Vaikuttavuus... 7 2.1.1 Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet... 7 2.1.2 Toteutuneiden

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 31.12.2004 Dnro 87/20/2005 1 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN TILINPÄÄTÖS 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKATSAUS...2 2. TULOKSELLISUUDEN

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön tilinpäätös 2001

Valtiovarainministeriön tilinpäätös 2001 3 2002 VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALAN TOIMINTA JA TALOUS Valtiovarainministeriön tilinpäätös 2001 Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1 2 VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALAN TOIMINTA JA TALOUS

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008 ARKISTOLAITOS 13.3.2009 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008 KANSALLISARKISTO Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1.1 JOHDON KATSAUS... 3 1.2 VAIKUTTAVUUS... 4 1.3 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS 1.3.1 Toiminnan tuottavuus...

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2007-2010

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2007-2010 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2007-2010 1 1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutokset 1.1 Perustehtävä Metsäntutkimuslaitos (Metla) on maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos TILINPÄÄTÖS 2006

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos TILINPÄÄTÖS 2006 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos TILINPÄÄTÖS 2006 Helsinki 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. JOHDON KATSAUS... 3 1.2. VAIKUTTAVUUS... 4 1.3. TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS... 6 1.3.1

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2013

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2013 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2013 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 6 2.1 Vaikuttavuus... 6 2.1.1 Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet... 6 2.1.2 Strategiset

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TILINPÄÄTÖS 31.12.2011

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TILINPÄÄTÖS 31.12.2011 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TILINPÄÄTÖS 31.12.2011 Dnro: PRH229/20/2012 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 2 1.1 JOHDON KATSAUS... 2 1.2 VAIKUTTAVUUS... 3 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 4 1.3 TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 1 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Suomenlinnan hoitokunta 1. Toimintakertomus... 2 1.1 Johdon katsaus... 2 1.2 Vaikuttavuus... 3 1.3 Toiminnallinen tehokkuus... 4 1.3.1 Toiminnan tuottavuus... 4 1.3.2

Lisätiedot

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos TILINPÄÄTÖS 2008

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos TILINPÄÄTÖS 2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos TILINPÄÄTÖS 2008 Helsinki 2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS...3 1.1. JOHDON KATSAUS...3 1.2. VAIKUTTAVUUS...4 1.3. TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS...7 1.3.1 Toiminnallinen

Lisätiedot

E/3/211/2012 15.3.2012. Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011

E/3/211/2012 15.3.2012. Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011 E/3/211/2012 15.3.2012 Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 Johdon katsaus 1 1.2 Vaikuttavuus 3 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

KILPAILUVIRASTON TILINPÄÄTÖS

KILPAILUVIRASTON TILINPÄÄTÖS KILPAILUVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2005 KILPAILUVIRASTO 2 (30) 1. Johdon katsaus toimintaan...3 2. Tuloksellisuuden kuvaus...5 2.1 Toiminnan vaikuttavuus...5 2.1.1 Kilpailun edistäminen...5 2.1.2 Määräävän markkina-aseman

Lisätiedot

Dnro VATT/7/202/2013 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2012

Dnro VATT/7/202/2013 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2012 Dnro VATT/7/202/2013 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2012 Helsinki 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 JOHDON KATSAUS 1 1.2 VAIKUTTAVUUS 2 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

GEODEETTISEN LAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA

GEODEETTISEN LAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA GEODEETTISEN LAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 3 1.3 Toiminnallinen tehokkuus... 4 1.3.1 Toiminnan taloudellisuus...

Lisätiedot

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014 Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n hallitus hyväksynyt 31.3.2015 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. JOHDON KATSAUS... 1 1.2. MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN YHTEISKUNNALLINEN

Lisätiedot

Dnro 1/031/2007 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006

Dnro 1/031/2007 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 Dnro 1/031/2007 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 Helsinki 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 3 1.1 JOHDON KATSAUS 3 1.2 VAIKUTTAVUUS 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

Dn:o 195/035/2005 MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2004

Dn:o 195/035/2005 MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2004 Dn:o 195/035/2005 MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2004 31.3.2005 Sisällysluettelo 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN...2 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS...3 2.1. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS...3

Lisätiedot

353/02 02 03/2015. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2014

353/02 02 03/2015. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2014 353/02 02 03/2015 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2014 13.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 2 1.1. JOHDON KATSAUS... 2 1. JOHDON KATSAUS... 2 1.2. VAIKUTTAVUUS...

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat

Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1. 31.12. Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1. 31.12. Helsinki 2012 Juvenes Print Tampereen Yliopistopaino Oy, Helsinki 2012 Sisällys 1 Toimintakertomus.................................

Lisätiedot

15.3.2006 Tilastokeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1.2005-31.12.2005

15.3.2006 Tilastokeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1.2005-31.12.2005 15.3.2006 Tilastokeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1. - 31.12. Sisällysluettelo 1 Johdon katsaus toimintaan...1 2 Tuloksellisuuden kuvaus...2 2.1 Toiminnan vaikuttavuus...2 2.2 Toiminnallinen

Lisätiedot

VTT:n vuosikertomus VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS 33

VTT:n vuosikertomus VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS 33 VTT:n vuosikertomus 1997 VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS 33 VTT:n toiminta-ajatus ja arvot...3 Pääjohtajan katsaus...4 Hallituksen kertomus...5 Tulosyksiköt VTT Elektroniikka...12 VTT Tietotekniikka...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 32021. 10.3.2010 Dnro 375/023/2010

TOIMINTAKERTOMUS 32021. 10.3.2010 Dnro 375/023/2010 TOIMINTAKERTOMUS 32021 10.3.2010 Dnro 375/023/2010 MAASEUTUVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS 2009 TOIMINTAKERTOMUS 32021 10.3.2010 Dnro 375/023/2010 Sisällysluettelo 1. Johdon katsaus...1 2. Vaikuttavuus...3 3.

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2011

KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2011 KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2011 KUV/1472/01/2012 2 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 4 1.2.2 Siirtomenojen vaikuttavuus...

Lisätiedot

70/035/2011. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2010

70/035/2011. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2010 70/035/2011 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2010 14.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus...2 1.1. Johdon katsaus...2 1.2. Vaikuttavuus...5 1.2.1. Tutkimus...5

Lisätiedot