TARJOUSPYYNTÖ KIRKONKIRJOJEN MIKROKUVAUKSESTA, DIGITOINNISTA JA INDEKSOINNISTA SEKÄ PERHELEHTIEN DIGITOINNISTA JA INDEKSOINNISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARJOUSPYYNTÖ KIRKONKIRJOJEN MIKROKUVAUKSESTA, DIGITOINNISTA JA INDEKSOINNISTA SEKÄ PERHELEHTIEN DIGITOINNISTA JA INDEKSOINNISTA"

Transkriptio

1 1 TARJOUSPYYNTÖ KIRKONKIRJOJEN MIKROKUVAUKSESTA, DIGITOINNISTA JA INDEKSOINNISTA SEKÄ PERHELEHTIEN DIGITOINNISTA JA INDEKSOINNISTA Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä (tilaaja) järjestää tarjouskilpailun kirkonkirjojen mikrokuvauksesta, digitoinnista ja indeksoinnista sekä perhelehtien digitoinnista ja indeksoinnista. Hankinnan tavoite Hankinnan tavoite on saada tilaajan vuodesta 1860 eteenpäin olevat kirkonkirjat mikrokuvatuiksi ja digitoiduiksi sekä perhelehdet digitoiduksi. Digitoitu aineisto tullaan aikanaan siirtämään rakenteilla olevaan Suomen evankelisluterilaisen kirkon yhteiseen jäsentietojärjestelmään. Aineiston käsittely ja tietojen haku tapahtuvat tämän yhteisen jäsentietojärjestelmän avulla, joten nyt hankinnan kohteena digitoinnin osalta on ainoastaan skannaus ja skannattujen kuvien indeksointi. Hankinnan sisältö Pyydämme tarjousta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän keskusrekisterin kirkonkirjojen mikrokuvauksen, digitoinnin ja indeksoinnin sekä perhelehtien digitoinnin ja indeksoinnin kokonaisvastuullisesta toimituksesta. Hankinta muodostuu siten, että osa materiaalista ainoastaan mikrokuvataan ja osa sekä mikrokuvataan että digitoidaan. Kaikkien mikrokorttien tulee sisältää otsikkolehtien tunnistetiedot, ja kaiken digitoidun materiaalin tulee sisältää digitoitujen kuvien indeksitiedot. Mikäli perhelehden kääntöpuolella on tietoja, tämän kanssa on meneteltävä samoin kuin etupuolenkin kanssa. Mikäli skannaus tehdään automaattisesti, tyhjien sivujen skannauksesta ei makseta. Tarjoukseen tulee sisältyä toimittajan kuvaamien heikkolaatuisten kuvien uudelleenkuvauksen kaikkine lisäkustannuksineen. Laadun määrittelee tilaaja. Tarjouspyynnön kohteena olevat kirkonkirjat ja perhelehdet on kuvattu ja arvioitu liitteessä 1.

2 Tarjouksen tulee sisältää myös mikrokuvauksesta valmistettava tallefilmi ja kaksi sarjaa käyttökopioita sekä materiaalin kuljetukset ja vahinkovakuutukset. Vahinkovakuutuksen tulee olla voimassa ajan, jolloin materiaali on poissa seurakuntayhtymän käytöstä. Hankinnan ja tarjouksen sisällön tarkempi määrittely ja tarkemmat vaatimukset on kuvattu liitteessä 2. Kirkonkirjojen mikrokuvauksessa tulee noudattaa liitteissä 2 ja 3 esitettyjä määrittelyjä sekä kirkkohallituksen ohjetta 35/1980, joka on liitteenä 5. Digitoinnin yhteydessä tehtävästä kuvien nimeämisestä on tarkempi määrittely liitteissä 3 ja 4. Nimeämisohjeet ovat kirkkohallituksen antamia. Kuvausten aikana näihin voi tulla tarkennuksia tai muutoksia. 2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinnasta on julkaistu ilmoitus sähköisessä tietokannassa ja hankintapäätös tehdään kirjallisten tarjousten perusteella. Tarjoajan soveltuvuus Tarjoajalla on oltava palvelun laatuun ja laajuuteen nähden riittävästi kokemusta vastaavista ja vähintään vastaavan kokoisista palvelutoimituksista. Riittävänä kokemuksena pidetään vähintään viimeisen 3 vuoden aikana hankittua kokemusta vaativista ja laajoista seurakuntien mikrokuvaus-, digitointi- ja indeksointipalveluista. Tarjoajan tulee antaa tarjouksessaan liitteiden 2 ja 7 mukainen selvitys kokemuksesta ja referensseistä aikatietoineen sekä osoittaa riittävä suorituskyky ja pätevyys. Tästä osoituksena on Talle ry:n laatupiirin jäsenyys tai vastaava osoitettu laatukriteerien täyttäminen sekä selvitys siitä, miten mikrokuvattaessa noudatettavat arkistolaitoksen määräykset täyttyvät. Lisäksi tarjoajan tulee pystyä täyttämään liitteessä 2 esitetyt teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä koskevat vaatimukset. Tarjoajalla tulee olla taloudelliset ja muut edellytykset hankinnan toteuttamiseen. Tarjoajan tulee toimittaa vaadittavat asiakirjat, jotka on lueteltu tässä tarjouspyynnössä sekä sen liitteissä. Tarjoaja, joka ei toimita kaikkia pyydettyjä asiakirjoja tai jonka asiakirjat ovat puutteellisia, suljetaan pois tarjouskilpailusta. Tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan riittävää kokemusta, teknistä suorituskykyä, ammatillista pätevyyttä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi, suljetaan pois tarjouskilpailusta. Tällä ei ole mahdollisuutta antaa työnäytettä eikä tätä oteta huomioon vertailussa.

3 3 Mikrokuvauksen, skannauksen ja indeksoinnin tulee tapahtua Suomessa, jotta aineiston kuljettamisesta mahdollisesti aiheutuva riski saadaan minimoitua. Projektiin osallistuvilta toimittajien ja mahdollisten alihankkijoiden työntekijöiltä edellytetään sitoutumista kirjalliseen vaitiolovelvollisuuteen. Vaitiolovelvollisuus koskee kaikkia projektin aikana esiin tulevia kirkonkirjojen ja perhelehtien henkilötietoja niin työ- kuin vapaa-aikana ja myös projektin päättymisen jälkeen. Tarjoushinnan ilmoittaminen Tarjouksessa on eriteltävä hinnat, joista palvelukokonaisuus muodostuu, ja maksuaikataulu. Tällöin on muiden mahdollisten maksujen lisäksi eriteltävä vanhojen kirkonkirjojen mikrokuvauksen hinta euroa/aukeama ja perhelehtien osalta euroa/sivu sekä digitoinnin osalta vanhojen kirkonkirjojen yhden kuvan skannaus- ja indeksointihinta euroa/aukeama ja perhelehtien yhden kuvan skannaus- ja indeksointihinta euroa/sivu. Vastaavat hinnat on ilmoitettava hakukorttien osalta. Mikrokuvaushinnan tulee sisältää otsikkokenttien tunnistetiedot. Tilaaja ei maksa muita kustannuksia kuin mitä tarjouspyynnössä on kuvattu. Tarjouksessa on ilmoitettava tarjotun palvelun kokonaishinta arvioiduilla aukeama- ja sivumäärillä. Hinnat tulee ilmoittaa arvonlisäverollisina. Toimitusaika Tarjouksessa tulee olla toimituksen aikatauluehdotus eli tarjouksessa on ilmoitettava milloin työ alkaa ja mihin mennessä tarjoaja sitoutuu saamaan työn valmiiksi. Toimittajan tulee sitoutua materiaalin tasaiseen kuvaustahtiin. Sopimusta laadittaessa seurakuntayhtymä määrittelee sanktiot toimitusten mahdollisesta myöhästymisestä. Mikäli toimituksen edellytyksenä on asioita, joita seurakunnalta odotetaan, jotta ilmoitettu aikataulu toteutuu, ne on listattava tarjouksessa. Tarjouskilpailun ratkaisuperuste Tarjouskilpailun ratkaisuperuste on kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellisina arviointikriteereinä hankinnassa ovat tarjoushinta (50 %) ja tarjoajan palvelun tuottamiseen liittyvät laatutekijät (50 %). Laatutekijöinä huomioidaan palvelun toimituskyky ja työn laadukkuus sekä tarjoajan esittämä kokemus vastaavan laajuisista seurakuntien kirkonkirjojen mikrokuvauksesta ja digitoinnista indeksointeineen. Seurakunta voi tarvittaessa pyytää tarjoajalta työnäytettä valikoidun materiaalin mikrokuvauksesta ja digitoinnista tarjoajan palvelun laadun arvioimiseksi. Koekuvausten kaikki kustannukset jäävät tarjoajan maksettaviksi.

4 Laatutekijät muodostuvat seuraavista: - toimituskykyä arvioitaessa otetaan huomioon toimitusaikataulu, kuvausten tasainen toimittaminen, henkilöstön kokeneisuus, henkilöstön määrä, laitteiston soveltuvuus kuvauksiin, laitteiston määrä ja tietoturva, - työn laadukkuutta arvioitaessa otetaan huomioon toimittajan oma laaduntarkkailu, arkistolaitoksen ehtojen täyttyminen, kuvausmenetelmän turvallisuus alkuperäismateriaalille ja mahdollinen työnäyte, - kokemusta arvioitaessa otetaan huomioon aiempi kokemus kooltaan ja muuten vastaavista kirkonkirjojen mikrokuvaus- ja digitointihankkeista. Tarjousten pyytäjä voi käyttää tarjousten vertailussa toimittajista riippumatonta konsulttia, joka on vaitiolovelvollinen. Koko tarjousaineisto voidaan luovuttaa konsultille. Seurakuntayhtymä pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista perustellusta syystä. Tarjoajalla ei ole oikeutta saada korvausta tekemästään tarjouksesta. 4 Liike- ja ammattisalaisuudet Tilaajaa sitoo laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Tarjous tulee pyrkiä laatimaan siten, että tarjous ei sisällä laissa tarkoitettuja liike- eikä ammattisalaisuuksia. Mikäli tarjoajan on välttämätöntä sisällyttää tarjoukseensa liike- tai ammattisalaisuuksia, tarjoajan tulee yksilöidä nämä tiedot ja esittää ne omana kokonaisuutenaan erillisellä liitteellä. Tarjous kokonaisuudessaan ei voi olla liike- tai ammattisalaisuuden alainen. Tarjoajan tulee ilmoittaa tarjouksessaan perustelu sille, minkä vuoksi tarjoaja katsoo jonkin tiedon olevan liike- tai ammattisalaisuus. Tarjoushintaa koskevat tiedot ovat julkisia. Tarjouksen kieli Tarjous tulee tehdä suomen kielellä. Asiointikielenä käytetään suomen kieltä. Tarjouksen voimassaoloaika ja julkisuus Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään 5 kuukautta tarjousten viimeisestä toimittamispäivästä Sopimuksen syntyminen Hankinnasta tehdään kirjallinen sopimus Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ja valitun toimittajan kesken. Valitun toimittajan ja seurakuntayhtymän välille syntyy sitova sopimus vasta, kun molemmat osapuolet ovat sopimuksen allekirjoittaneet.

5 5 Tarjouksen toimittaminen Tarjous, joka osoitetaan Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymälle, tulee toimittaa kirjallisesti suljetussa kirjekuoressa viimeistään klo mennessä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirjaamoon, postiosoite PL 922, Turku, käyntiosoite Eerikinkatu 3, Turku. Täydennetyt liitteet 6-8 tulee toimittaa tarjouksen yhteydessä joko cd-rom- tai dvdlevykkeelle sekä paperitulosteina. Tarjouskuoren päällä tulee olla merkintä Tarjous kirkonkirjojen ja perhelehtien mikrokuvauksesta ja digitoinnista sekä tarjouksen jättäneen yrityksen nimi. Lisätiedot Tarjoaja voi pyytää lisätietoja ja esittää kysymyksiä hankinnasta seuraavilta ainoastaan sähköpostitse osoitteella keskusrekisterin johtaja Jouko Räty, tai keskusrekisterin hoitaja Marja Mäkinen. Kysymykset tulee esittää viimeistään , ja niihin vastataan aikaisintaan alkaen. Kysymykset ja niihin annetut vastaukset ovat nähtävinä internetissä osoitteessa tarjouksen jättöajankohtaan saakka. Liiteluettelo Liite 1: Selvitys Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirkonkirjoista ja perhelehdistä vuodesta 1860 eteenpäin Liite 2: Kirkonkirjojen mikrokuvaus ja digitointi ja perhelehtien digitointi Liite 3: Indeksointi Liite 4: Esimerkki csv-tiedostosta Liite 5: Seurakunnille annettavat mikrokuvausohjeet Liite 6: Hinnoittelutaulukko (toimittaja täydentää) Liite 7: Toimittajan soveltuvuus (toimittaja täydentää) Liite 8: Kooste laatutekijöistä (toimittaja täydentää)

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1/7 TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1. Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi- Uudellamaalla.

Lisätiedot

MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä Wiitaunioni. Ruoka- ja puhtauspalvelut toimivat yhteisen teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Hankinnassa sovelletaan lakia julkisista hankinnoista. Hankinnan arvon arvioidaan ylittävän EU-kynnysarvon. Hankinnan arvoon lasketaan kaikki

Hankinnassa sovelletaan lakia julkisista hankinnoista. Hankinnan arvon arvioidaan ylittävän EU-kynnysarvon. Hankinnan arvoon lasketaan kaikki Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) LEASINGRAHOITUS JA SIIHEN LIITTYVÄT PALVELUT Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta Vanha Sairaalantie 5 PL 20 02401 KIRKKONUMMI 1 Tarjouspyynnön taustaa Kirkkonummen

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) RAHOITUSLEASING VUOSILLE 2014-2016 Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne rahoitusleasingista. Tarjousta pyydetään kolmelle (3) vuodelle (sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 31.8.2014)

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI. Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista,

TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI. Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista, 1 TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI Hankintayksikkö ja lisätiedot Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista, johon sisältyy päiväkotien, perhepäivähoidon

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 1 (17) TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 2 (17) PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄN HANKINTA 1. Hankinnan kohde

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Perunat ja juurekset Tuorevihannekset ja hedelmät Tarjouspyynnön sisältö

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (10) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 28.8.2015 25/45.453/2013

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (10) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 28.8.2015 25/45.453/2013 Urakkatarjouspyyntö 1 (10) ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen Sisällysluettelo Tarjouspyynnön kohde... 1 Hankintamenettely... 2 Urakan aikataulu... 2 Tarjouspyyntöasiakirjat... 3

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

LEASINGRAHOITUSPALVELU. Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille.

LEASINGRAHOITUSPALVELU. Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille. LEASINGRAHOITUSPALVELU Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille. 18.6.2015 2 (11) 1 LEASINGRAHOITUS NOKIAN KAUPUNGILLE Nokian kaupunki, jäljempänä

Lisätiedot

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (11) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 14.7.2015 23/45.453/2013

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (11) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 14.7.2015 23/45.453/2013 Urakkatarjouspyyntö 1 (11) ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen Sisällysluettelo Tarjouspyynnön kohde... 1 Hankintamenettely... 2 Urakan aikataulu... 2 Tarjouspyyntöasiakirjat... 3

Lisätiedot

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Tarjouspyyntö 1 (15) Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Tuotteille asetetut ehdottomat vaatimukset...

Lisätiedot

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä.

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä. Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos Tilapalvelut TARJOUSPYYNTÖ SIIVOUSPALVELUT HANKINTA Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelut (jäljempänä Tilaaja ) pyytää tarjousta Turun kaupunkialueella sijaitsevien

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto 1(10) Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne matkojen hallintaohjelmistosta kokonaispalveluna. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TOIMITILOJEN MARKKINOINTI- JA VUOKRAUSPALVELU Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kilpailuttamisen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 28.1.2010 Dnro 19/71/2010

Tarjouspyyntö 28.1.2010 Dnro 19/71/2010 Tarjouspyyntö 28.1.2010 Dnro 19/71/2010 TARJOUSPYYNTÖ Tarjouspyyntö (Suomalaisen ruokakulttuurin edistämisohjelman) vastuulliseen syömiseen ja ruokavalintoihin liittyvästä kuluttajainformaatiomateriaalin

Lisätiedot

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio)

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Tarjouspyyntö 1 (16) Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Palvelulle asetetut ehdottomat

Lisätiedot

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä.

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä. TARJOUSPYYNTÖ SIIVOUSPALVELUT HANKINTA Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelut (jäljempänä Tilaaja ) pyytää tarjousta Turun kaupunkialueella sijaitsevien kiinteistöjen siivouspalvelusta tarjouspyynnön liitteessä

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA 1 KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA Kalajoen kaupunki uudistaa kunnan verkkosivut. Kunta pyytää nyt

Lisätiedot

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ/SIIVOUS- JA PUHDISTUSAINEIDEN, KEITTIÖN PUHDISTUSAINEIDEN, SIIVOUSTARVIKKEIDEN, ROSKAPUSSIEN JA JÄTESÄKKIEN SEKÄ PEHMOPAPEREIDEN HANKINTA 1 Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot

Juhlatalo Rak29, kalustehankinta

Juhlatalo Rak29, kalustehankinta Juhlatalo Rak29, kalustehankinta Sipoon kunta pyytää tarjoustanne Hilma-ilmoituskanavassa 21.11.2014 julkaistun hankintailmoituksen ja tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Juhlatalon Rak 29

Lisätiedot

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 TARJOUSPYYNTÖ LOVIISAN KAUPUNGIN OPPILASKULJETUKSISTA pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 Kyseessä on esiopetus- ja koulukuljetukset johon kuuluu myös vammaisoppilaiden

Lisätiedot