Hankehallinnoinnin ehdot ja ohjeet. Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen, maksatus ja valvonta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hankehallinnoinnin ehdot ja ohjeet. Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen, maksatus ja valvonta"

Transkriptio

1 Hankehallinnoinnin ehdot ja ohjeet Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen, maksatus ja valvonta Hämeen maakuntahallitus

2 Hankehallinnoinnin ehdot ja ohjeet: Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen, maksatus ja valvonta - Hyväksytty Hämeen maakuntahallituksessa Tällä päätöksellä on korvattu Hämeen maakuntahallituksen hyväksymät alueiden kehittämistoimenpiteiden rahoituksen käytössä noudatettavat yleiset ehdot. Maakunnan kehittämisrahasta säädetään laissa eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta (1652/2009) sekä valtioneuvoston asetuksessa (1695/2009). - Uutta ohjetta sovelletaan jälkeen hyväksyttyihin hankkeisiin ja soveltuvin osin käynnissä oleviin aiemmin hyväksyttyihin hankkeisiin. - Ohje on voimassa toistaiseksi. 2 (15)

3 Sisällysluettelo 1. Maakunnan kehittämisraha Ohjeen soveltamisala Säädösperusta Hakemus- ja päätöstietojen julkisuus Hankkeiden toteuttaminen ja toteutumisen seuranta Hankkeen toteutusaika Yhteyshenkilö Ohjausryhmä Talouden seuranta Väli- ja loppuraportti Muutokset hanke- ja rahoitussuunnitelmaan Tiedottaminen Hankkeeseen liittyvän aineiston säilyttäminen Maksatukset Maksatushakemus Maksatushakemuksen liitteet Hankkeen hyväksyttävät, tukikelpoiset kustannukset Tukikelpoiset kustannukset kustannuslajeittain Henkilöstökustannukset Ostopalvelut Matkakustannukset Kone- ja laitehankinnat Vuokrakustannukset Toimistokulut Muut kustannukset Laskennalliset kustannukset ja luontoissuoritukset Arvonlisävero Ennakon maksaminen Hankintamenettelyt Tulot Myönnetyn tuen käytön valvonta ja tarkastus Tuen takaisinperintä tai palauttaminen Hämeen liiton yhteyshenkilöt Liitelomakkeet (15)

4 1. Maakunnan kehittämisraha Maakunnan kehittämisraha on valtion talousarviossa alueiden kehittämiseen tarkoitettu kansallinen määräraha. Sitä voidaan osoittaa mm. koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan ja osaamiskeskusohjelmiin, ulkomaisiin yhteistyöhankkeisiin sekä alueiden elinkeinotoiminnan kehittämiseen. Yleisesti maakunnan kehittämisrahaa käytetään maakuntaohjelman toimintalinjojen mukaisen määräaikaisten kehittämishankkeiden toteuttamiseen Ohjeen soveltamisala Tätä ohjetta sovelletaan Hämeen liiton myöntäessä maakunnan kehittämisrahasta tukea kansallisin varoin toteutettaviin toimenpiteisiin. Tukea voidaan myöntää määräaikaisiin, suunnitelmiin perustuviin kehittämishankkeisiin, joissa käyttöomaisuuden osuus ei ole merkittävä Säädösperusta Maakunnan kehittämisrahasta säädetään laissa eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta (1652/2009). Lain säädöksiä täydentää valtioneuvoston asetus (1695/2009), ns. rahoitusasetus. Valtion varoista myönnettävien tukien myöntämisessä, käyttämisessä, maksamisessa ja käytön valvonnassa on lisäksi aina noudatettava valtionavustuslain (688/2001) määräyksiä, jollei laissa tai asetuksessa toisin säädetä Hakemus- ja päätöstietojen julkisuus Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) koskee valtion ja kuntien viranomaisia. Lain mukaan viranomaiselle toimitetut asiakirjat (esim. hakemukset) ja viranomaisen laatimat asiakirjat (kuten päätökset) ovat julkisia. Poikkeuksena julkisuudesta ovat liikesalaisuuteen tai yksityisyyden suojaan liittyvät asiat. Salassa pidettävistä asiakirjoista saa tiedon vain asianosainen. Edellä mainittujen pääsääntöjen mukaisesti hakemus tulee julkiseksi, kun se on merkitty saapuneeksi viranomaiselle. Päätös on julkinen heti, kun se on tehty. Maksatushakemuksen ja -päätöksen osalta noudatetaan em. periaatteita. Hankkeen tuottamat raportit ovat julkisia, kun ne on toimitettu viranomaiselle. Tarkastusraportti on julkinen, kun sen oikeellisuus on varmistettu viranomaisessa tai sen osalta on kuultu hankkeen toteuttajaa. 2. Hankkeiden toteuttaminen ja toteutumisen seuranta Hakemuksessa esitetyt tiedot hakijasta ja hankkeesta ovat Hämeen liiton ja työ- ja elinkeinoministeriön käytettävissä hankkeen toteutumisen seurantaa varten. Hämeen liitolla on oikeus käyttää ja julkaista hanketta toteutettaessa syntyneitä tutkimuksia ja selvityksiä. 4 (15)

5 2.1. Hankkeen toteutusaika Hankkeen toimenpiteet ja niiden kustannukset ovat hyväksyttäviä Hämeen liiton rahoituspäätökseen kirjatun hankkeen keston ajalta. Tukea voidaan myöntää vain tuen hakemisen jälkeen syntyneisiin kustannuksiin. Mikäli hanke käynnistetään ennen rahoituspäätöksen saamista, tapahtuu se hakijan omalla riskillä. Hanke on käynnistettävä viimeistään kahden kuukauden kuluessa rahoituspäätöksen päivämäärästä lukien. Muussa tapauksessa tuensaaja on velvollinen ilmoittamaan Hämeen liitolle hankkeen peruuntumisesta tai hankkeen uudesta aloittamisajankohdasta Yhteyshenkilö Hämeen liitto nimeää rahoituspäätöksessä hankkeelle yhteyshenkilön, joka seuraa hankkeen suunnitelman mukaista toteutumista. - Hankkeen toteuttajan on pidettävä yhteyshenkilö ajan tasalla hankkeen etenemisestä. - Yhteyshenkilölle on toimitettava hankkeeseen liittyvä olennainen materiaali kuten ohjausryhmän kokouskutsut, pöytäkirjat, hankkeen väliraportit ja muut tulokset. - Yhteyshenkilö on oikeutettu osallistumaan ohjausryhmän kokouksiin ja hankkeen tapahtumiin. - Yhteyshenkilö arvioi hankkeen päättyessä sen tulokset ja vaikuttavuuden Ohjausryhmä Hankkeelle tulee nimetä ohjausryhmä. Ohjausryhmän asettaminen hankkeelle on tuen maksamisen ehto. Ohjausryhmään tulee kuulua riittävä määrä asiantuntijoita. Ohjausryhmän kokouksiin kutsutaan myös Hämeen liiton nimeämä yhteyshenkilö. Liiton edustaja ei ole ohjausryhmän päätöksentekoon osallistuva jäsen vaan läsnäolo- ja puheoikeuden omaava asiantuntija, joka osaltaan huolehtii tiedonkulusta hankkeen ja rahoittajan välillä. Asiantuntijana hän voi antaa ryhmässä neuvoja esimerkiksi menettelytavoista. Ohjausryhmän kokouksissa käsiteltäviä hankkeen toteuttamiseen liittyviä asioita ovat mm. - hankesuunnitelman tavoitteiden ja toiminnan toteutumisen tilanne - hankkeen toiminnan itsearviointi - hankkeen etenemisen kokonaisarviointi, mahdollisten muutostarpeiden ja ongelmakohtien tunnistaminen sekä tarvittavien korjaavien toimenpiteiden osoittaminen - hankeen toteuttajaorganisaatiolle tarvittaessa tehtävät ehdotukset hankesuunnitelman muuttamiseksi (toteuttaja tekee varsinaisen muutosesityksen rahoittajalle) - seurantatiedot - vaikuttavuus ja tuloksellisuus sekä tulosten hyödyntäminen - hyvien käytäntöjen levittäminen - tiedottaminen (tiedostussuunnitelma ja sen toteutuminen) - väli- ja loppuraportit - rahoitussuunnitelman toteutuminen ja maksatuksen eteneminen. 5 (15)

6 Hankkeen toteuttamista, sisältöä ja rahoitusta koskevat muutostarpeet käsitellään ohjausryhmässä pääsääntöisesti ennen kuin niitä koskeva hakemus toimitetaan tuen myöntäneelle viranomaiselle. Hämeen liitto päättää hankesuunnitelman muutoksesta hankkeen toteuttajan hakemuksesta Talouden seuranta - Hankkeessa tulee seurata kumulatiivisesti sekä kustannusarvion että rahoitussuunnitelman toteutumista. - Hankkeelle tulee perustaa oma kustannuspaikka, johon projektin menot, tulot ja rahoitukset kirjataan. - Tilipuitteet/kustannuslajit tulisi saada mahdollisimman hyvin vastaamaan rahoituspäätöksen ja maksatushakemuksen jaottelua, jotta kirjanpidosta saa pääkirjan raportin ilman suurta lisätyötä. Kustannuslajien ja tilien sisältö tulee pitää samanlaisena koko projektin toteutusajan. - Tuensaajan kirjanpidon ulkopuolella syntyvistä kustannuksista kootaan tiedot hyväksytyn kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman mukaisella jaottelulla. - Myös yhteishankkeissa jokaisella osatoteuttajalla tulee olla hankkeelle oma kustannuspaikka kirjanpidossa Väli- ja loppuraportti Hankkeen tulokset raportoidaan jokaisen maksatushakemuksen yhteydessä toimitettavalla maksatuskautta koskevalla vapaamuotoisella väliraportilla. Raportointi kuuluu tuensaajan velvollisuuksiin ja se on myönnettyjen tukien maksatuksen edellytys. Väliraportin tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot: - kuvaus hankkeen tavoitteista ja keskeisistä toiminnoista sekä hankkeen edistyminen maksatuskaudella - hankkeen organisaatio ja keskeiset yhteistyötahot - selvitys hankkeen toteutuneesta rahoituksesta ja kustannuksista - hankkeen tähänastiset tulokset - allekirjoitus ja päiväys. Viimeisen maksatuksen edellytyksenä on, että Hämeen liitolle on toimitettu vapaamuotoinen loppuraportti, joka sisältää selvityksen hankkeen toteuttamisesta ja varojen käytöstä sekä rahoituksen toteutumisesta rahoituspäätöksen ehtojen mukaisesti. Loppuraportin tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot: - kuvaus hankkeen tavoitteista ja keskeisistä toiminnoista - hankkeen organisaatio ja keskeiset yhteistyötahot - selvitys hankkeen toteutuneesta rahoituksesta ja kustannuksista - hankkeen tulokset ja vaikuttavuus - hankkeen tulosten hyödyntäminen jatkossa - ilmoitus hankkeeseen liittyvän aineiston säilytyspaikasta - allekirjoitus ja päiväys. 6 (15)

7 2.6. Muutokset hanke- ja rahoitussuunnitelmaan Mikäli hankkeen toteutuksen yhteydessä on tarvetta tarkistaa hankkeen hyväksyttyä toteuttamissuunnitelmaa ja/tai kustannusarviota ja rahoitussuunnitelmaa tai jatkaa toteutusaikaa, tulee muutosta hakea kirjallisesti Hämeen liitolta. Muutoksista tulee neuvotella etukäteen hankkeen yhteyshenkilön kanssa ja kaikki muutosesitykset tulee hyväksyä hankkeen ohjausryhmässä. Rahoittajaviranomainen voi myöntää hankkeelle jatkoaikaa perustelluista syistä. Jatkoaikaa tulee hakea kirjallisesti ennen hankkeen päättymisajankohtaa. Jatkoaikaa voidaan myöntää kerrallaan enintään 6 kk ja yhteensä enintään 12 kk Tiedottaminen Tiedottamisen tarkoitus on kertoa hankkeen tuloksista ja levittää hyviä käytäntöjä. Hyvä hankesuunnitelma sisältää myös tiedotussuunnitelman. Hankkeen tiedottamisessa on mainittava hankkeen rahoittaminen Hämeen liiton myöntämällä maakunnan kehittämisrahalla ja käytettävä Hämeen liiton logoa Hankkeeseen liittyvän aineiston säilyttäminen Maakunnan kehittämisrahahankkeiden osalta noudatetaan kirjanpitolain säilytysvelvollisuutta koskevia säädöksiä. Säilyttämisvelvollisuus koskee kaikkea hankkeeseen liittyvää aineistoa, mm. hakemusasiakirjoja, päätöksiä, ohjausryhmän pöytäkirjoja, väli- ja loppuraportteja, kirjanpitoaineistoa tositteineen, maksatushakemuksia ym. 3. Maksatukset Tuen maksaminen edellyttää, että hanke toteutetaan esitetyn hankesuunnitelman mukaisesti ja hakemuksessa esitetty kokonaisrahoitus toteutuu Maksatushakemus Tuen maksamista on haettava Hämeen liitolta maksatushakemuslomakkeella. Tuki maksetaan takautuvasti toteutuneiden, hyväksyttävien kustannusten ja rahoituspäätöksessä määrätyn tukiprosentin perusteella. Maksatusta haetaan kolme kertaa vuodessa, ellei rahoittavan viranomaisen kanssa ole etukäteen sovittu muusta aikataulusta. Maksatusjaksot ovat , ja Maksatushakemus liitteineen on toimitettava Hämeen liittoon kahden kuukauden kuluessa maksatusjakson päättymisestä. Maksatushakemuksen allekirjoittaa organisaation virallisen nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö. Viimeinen maksatushakemus tulee jättää neljän kuukauden kuluessa hankkeen toteutusajan päättymisestä. Viimeiselle maksatushakemukselle ei voida myöntää jatkoaikaa. Myöhästyneenä saapuneen maksatushakemuksen perusteella maksatusta ei voida suorittaa, vaan viranomainen joutuu tekemään kielteisen maksatuspäätöksen. 7 (15)

8 Maksatushakemuksen laadintaa varten tarkoitettu lomakepohja liitteineen lähetetään tuensaajalle rahoituspäätöksen yhteydessä. Lomakkeita voi myös pyytää erikseen Hämeen liitosta tai tulostaa liiton kotisivuilta suunnittelu ja kehittäminen ohjelmien toteutus ja hankerahoitus maakunnan kehittämisraha Maksatushakemuksen liitteet - Ensimmäisen maksatushakemuksen liitteenä tulee toimittaa selvitys yleiskustannusten laskentaperusteista. Allekirjoitetusta selvityksestä on vaivattomasti voitava todentaa kustannusten perustuminen kirjanpidosta osoitettaviin kustannuksiin ja se, että kustannuksiin sisältyy varmuudella vain tukikelpoisia eriä. Lisäksi jokaiseen maksatushakemukseen on liitettävä: - Ote suljetun kirjanpidon pääkirjasta allekirjoituksella varmennettuna ja tarvittaessa erillinen kustannuslajien mukainen lajittelu / pääkirjan avain. Pääkirjan otteella tai pääkirjan avaimella on esitettävä hakemusjakson kustannukset, tulot ja rahoitus tositekohtaisesti. Mikäli kustannukset, tulot ja rahoitus todennetaan vain pääkirjan otteella, niiden liittyminen hankesuunnitelman mukaiseen toimintaan avataan pääkirjan selitekentässä (kuka, mitä, missä, milloin ja miten kustannus liittyy hankkeen toteuttamiseen) tai pääkirjan avaimella. Pääkirjan on vastattava maksatushakemuksen tietoja. - Tositejäljennökset kustannuslajeittain pääkirjan otteen tai pääkirjan avaimen mukaisessa järjestyksessä. Tositenumero on kirjoitettava selvästi tositteeseen sekä liitteisiin. Lisäselvitykset näkyviin, jos esim. laskun selitteet eivät ole selkeät. Tositteeseen/kuittijäljennökseen tulee kirjoittaa selvitys siitä, miten kulu liittyy hankkeeseen. Mitä selkeämpi selvitys on, sitä nopeammin maksatushakemuksen käsittely ja tuen maksaminen sujuu. Tositekopiossa tulee näkyä myös hyväksymismerkinnät. Jos lasku on yhteinen tuensaajaorganisaation muun toiminnan kanssa, tulee hankkeen osuus erotella selkeästi. Kokonaiskustannuksen tulee kuitenkin käydä laskusta selkeästi ilmi. Tositteen tulee vastata kysymyksiin: mitä, missä, milloin, kuka, miksi? Erityistä huomiota tulee kiinnittää matkalaskuihin, poistoihin ja yleiskustannuksiin. Esimerkkejä: Ei : Ostettu elintarvikkeita 30 Vaan: Ostettu kahvia ja sämpylöitä xx kokouksen ( ) tarjoilua varten 30, liitteenä osallistujaluettelo. Ei: Helsinki Hotellin lasku, vrk/ 1hh 77 Vaan: Helsinki Hotellin lasku, vrk/ 1hh 77. Projektipäällikkö xx:n osallistuminen työ- ja elinkeinoministeriön xx -seminaariin Helsingissä Yhteenvetotaulukko hankkeen hyväksytystä kustannusarviosta ja rahoitussuunnitelmasta sekä aiemmin toteutuneista ja maksatushakemuksen tarkoittamalta ajalta kertyneistä menoista, tuloista ja rahoituksesta. - Rahoitusosuudet (kuntarahoitus, muu julkinen rahoitus, yksityinen rahoitus) tuloutetaan hankkeen kirjanpitoon kunkin maksatushakemuksen yhteydessä hankkeen toteutuneiden kustannusten ja rahoituspäätöksessä määriteltyjen rahoitusosuuksien mukaisesti. 8 (15)

9 - Selvitys hankehenkilöstön työajoista ja maksetuista palkoista aina, kun hankkeessa on henkilöstökustannuksia. Selvityksessä vakuutetaan lisäksi, ettei palkkoihin ole saatu muuta julkista tukea. - Kokonaistyöajanseurantalomakkeet kaikista hankkeessa osa-aikaisesti työskentelevistä henkilöistä. Pakollisissa työajanseurannoissa on kerrottava hankkeelle tehty työ ja henkilön kokonaistyöaika päiväkohtaisesti. Henkilöstökustannukset on kohdistettava hankkeelle tehdyn työn mukaisessa suhteessa. - Hankintaselvityslomake tulee täyttää kaikista hankinnoista kumulatiivisesti, jotta kokonaisuus voidaan havaita helposti. Hankinnoista toimitetaan kaikki hankintaasiakirjat hankintaselvityslomakkeen liitteenä (ks. kohta 3.6.). - Selvitys laskennallisista kustannuksista ja luontoissuorituksista mikäli niitä on rahoituspäätöksessä hyväksytty. - Tiivistelmä maksatuskauden toiminnasta (väliraportti, ks. kohta 2.5.). - Laskelma poistoista, mikäli poistomenettelyllä siirtyy kustannuksia hankkeelle. - Selvitys de minimis -tuen kertymisestä, mikäli rahoituspäätöksessä on de minimis -ehto. Selvitys on tehtävä niin, että kullekin taloudellista liiketoimintaa harjoittavalle yksikölle (esim. yritys) kohdentuva tuki on yksilöitävissä. Viimeiseen maksatushakemukseen on lisäksi liitettävä: - Tilintarkastajan lausunto hankkeen koko toteutusajalta. - Loppuraportti hankkeen koko toteutusajalta (ks. kohta 2.5.). Liitelomakkeet on allekirjoitettava tositekopioita lukuun ottamatta. Yhteishankkeissa päätoteuttajan tulee laatia eri osapuolten kirjanpitotiedoista yhdistelmä maksatushakemuksen pohjaksi. Maksatushakemuksen liitteenä tulee tämän lisäksi olla kaikkien osapuolten edellä tarkoitetut kirjanpitoajot. Hämeen liitto tekee yhden maksatuspäätöksen päätoteuttajalle, jonka tehtävänä on tilittää maksettu tuki edelleen rahoitusosuuksien suhteessa muille osapuolille Hankkeen hyväksyttävät, tukikelpoiset kustannukset Pääsääntöisesti tukikelpoisia ovat menot, jotka ovat: - hankkeen rahoituspäätöksessä hyväksyttyjä ja toimet sisältyvät hankesuunnitelmaan - hanketyyppisestä toiminnasta johtuvia (joka eroaa organisaation vakiintuneesta toiminnasta) - rahoituspäätöksessä hyväksyttyyn hankkeen toteutusaikaan kohdistuvia (poikkeuksena hankkeeseen kohdistuvan tilintarkastuksen kustannukset) - tuensaajan tosiasiallisesti maksatuskaudella maksamia, osoitettava pääsääntöisesti tositekopioilla ja pääkirjan otteella - hankkeen toteuttamisen kannalta tarpeellisia ja määrältään kohtuullisia. 9 (15)

10 3.4. Tukikelpoiset kustannukset kustannuslajeittain Henkilöstökustannukset - Tukikelpoisia ovat hankkeeseen tehdystä ja hankkeen edellyttämästä työstä aiheutuvat välittömät ja välilliset lakisääteiset kustannukset: varsinainen palkka lakisääteiset menot, kuten sosiaali- ja eläketurvakustannukset, poissaoloajan palkat lomapalkka- ja lomarahavaraus. - Jos vain osa henkilön työpanoksesta liittyy hankkeeseen, on palkan tukikelpoisuuden ehtona asianmukainen kokonaistyöajanseuranta Ostopalvelut - Ostopalveluilla tarkoitetaan ulkopuolisilta ostettavia palveluja. - Mikäli oma organisaatio tuottaa hankkeelle palveluja, kustannuksina voi esittää vain todelliset kustannukset ilman katetta. - Myös yhteistyökumppaneiden palvelut, joita ei ole kilpailutettu, hyväksytään vain todellisten kustannusten mukaisesti ja laskuttajan pitää pystyä selvittämään, miten kustannukset ovat muodostuneet - Palvelut tulee hankkia edullisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla, ulkopuolista toimittajaa tulee käyttää, mikäli se muodostuu edullisemmaksi kuin oma työ - Palvelut, myös koulutus- yms. palvelut, on kilpailutettava! (ks. kohta 3.6.) - Kilpailuttamatta jättäminen on kustannusten hylkäämisen ja/tai takaisinperinnän peruste - Kaikki hankintamenettelyt (sekä pienhankinnat että kilpailutettavat hankinnat) on dokumentoitava selkeästi - Ostopalveluista tehdään aina kirjallinen sopimus - Ketjuttaminen on kielletty (=alihankkijan alihankinnat) Markkinointikustannukset Tukikelpoisia tiedotus- ja markkinointikustannuksia ovat mm. - Tiedotukseen ja markkinointiin liittyvät painatuskulut. Painotuotteiden tulee valmistua projektin toteutusaikana. - Lehti-ilmoitukset, esitteet - Markkinointimateriaali - Messu- ja näyttelykulut - Projektin tulosten levitysseminaarit ja tiedotustapahtumat Vakuutukset Vain toiminnan kannalta välttämättömät vakuutuskustannukset ovat tukikelpoisia. - Mm. laite- ja tilavakuutukset, esim. messuilla tarvittavien koneiden ja laitteiden vakuuttaminen messujen aikana. Muut kulut - Kohtuulliset tarjoilukustannukset, kuten esim. kokouskahvitarjoilu, seminaaripäivän ruokailu (kun kyseessä on koko päivän kestävä tilaisuus), jotka liittyvät oleellisesti ja välittömästi hankkeeseen. - Kohderyhmälle järjestettyjen koulutustilaisuuksien ja kurssien ruokailu ei ole tukikelpoista. 10 (15)

11 Matkakustannukset - Tukikelpoisia ovat hankehenkilöstön hankkeen toteuttamiseen liittyvät matkakustannukset, esim. juna-, linja-auto- ja lentomatkat, kilometrikustannukset, päivärahat ja majoituskustannukset. - Ulkomaanmatkat on hyväksytettävä etukäteen rahoittajalla (matkaraportti matkalaskun liitteeksi). - Ohjausryhmän jäsenten matkakustannukset ohjausryhmän kokouksiin silloin, kun heidän taustayhteisönsä ei maksa niitä. Ohjausryhmän ulkomaan matkakustannukset eivät ole tukikelpoisia. Matkustustapa tulee valita halvimman kulkuneuvon mukaan. Oman auton käyttö tulee aina perustella (kokonaistaloudellisuus, yhteydet, matka-aika). Matkalaskun tulee olla selkeä ja riittävän informatiivinen (matkan kohde, yhteys hankkeeseen, mahdollinen koulutustilaisuuden, seminaarin, messutapahtuman tms. ohjelma liitteeksi). Matkat tulee aina pystyä perustelemaan hankkeen tavoitteista Kone- ja laitehankinnat - Hankinnoissa noudatetaan hankintalakia ja rahoituspäätöksen ehtoja / rahoittajan ohjeita (ks. kohta 3.6.). - Koneet ja laitteet on voitava todentaa mahdollisessa tarkastuksessa. - Kustannukseksi hyväksytään hankintahinta tai vuotuinen suunnitelman mukainen poisto. - Käytettyjen koneiden ja laitteiden hankinnasta on sovittava etukäteen rahoittajan kanssa Vuokrakustannukset Tukikelpoisia vuokrakustannuksia ovat mm: - ulkopuolisilta projektille vuokrattujen tilojen vuokrat - hankkeen henkilöstön työtilavuokrat tuensaajan omissa tiloissa (ks. kohta 3.2. yleiskustannukset) - koulutus- ja kokoustilojen vuokrat - hankkeelle vuokrattujen kalusteiden ja laitteiden vuokrat. Sellaisten yleisten tilojen kustannuksia, joita hanke ei käytä tai tarvitse, ei hyväksytä hankkeen kustannuksiksi Toimistokulut Tukikelpoisia toimistokuluja ovat mm. - Hankkeen tarvitsemat toimistotarvikkeet - Postitus- ja monistuskulut, puhelinkulut - Mikäli hankkeen henkilöstö tekee osa-aikaisesti hankkeen töitä, ovat mm. puhelinkulut hyväksyttävissä vain siltä osin kuin ne aiheutuvat hankkeesta - Monistus- ja postituskustannukset on kohdistettava määrän suhteessa hankkeelle - Välilliset kustannukset (yleiskustannukset), sisäinen laskutus - Oman organisaation hankkeelle kohdistamat laskut esim. atk-laitteiden käytöstä - Taloushallinnosta ja muista sisäisistä palveluista aiheutuvat todelliset kulut 11 (15)

12 Muut kustannukset Muihin kustannuksiin kuuluvat yllättävät pienet menot, joita ei voida kohdentaa aiemmin mainittuihin kustannuslajeihin Laskennalliset kustannukset ja luontoissuoritukset Laskennalliset kustannukset ovat tosiasiallisesti maksettuja, mutta eivät näy hankekirjanpidossa. Nämä kustannukset tulee voida todentaa erillisellä selvityksellä, esim. hankkeelle tehdyn työn määrä, jonka ajalta työntekijälle on maksettu omasta työstä normaalia palkkaa, on voitava todentaa. Hankkeen omarahoitusosuus voi muodostua myös vastikkeetta luovutetusta työstä ja tuotantopanoksista eli luontoissuorituksista. Luontoissuorituksen rahallinen arvo ja laskentaperusteet hyväksytään rahoituspäätöksessä. Luontoissuorituksista on pidettävä kirjanpitoa, josta voidaan selvittää luontoissuoritusten rahallinen arvo. Valtion viranomaisilla ja kunnallisilla viranomaisilla ei voi olla luontoissuorituksia. Laskennallisten kustannusten ja luontoissuoritusten arvo voi olla enintään puolet omarahoitusosuudesta Arvonlisävero Arvonlisävero on hankkeen hyväksyttävä kustannus, jos hakija ei saa vähentää sitä omassa verotuksessaan ja se jää tuensaajan lopulliseksi kustannukseksi. Kunnille, kuntayhtymille ja valtion laitoksille alv hyväksytään lopulliseksi kustannukseksi hallinnollisessa toiminnassa (viranomaistoiminnassa) Ennakon maksaminen Hankkeelle voidaan maksaa ennakkoa, mikäli se on välttämätöntä hankkeen toteuttamiselle. Julkisyhteisöille ennakkoa ei makseta. Ennakon suuruus voi olla enintään 30 % hankkeelle myönnetystä tuesta. Ennakkoa haetaan erikseen kirjallisesti ja sen tarve tulee perustella. Ennakkoa voidaan maksaa vain kerran. Maksettu ennakko huomioidaan ensimmäisen varsinaisen maksatushakemuksen vähennyksenä Hankintamenettelyt Julkisista hankinnoista annettua lakia (348/2007) noudatetaan sen soveltamisalaan kuuluvissa hankinnoissa. - Hankinta on aina kilpailutettava tai siitä on tehtävä hintavertailu. - Kaikki hankintamenettelyt dokumentoidaan hankintamuistioon, jossa kerrotaan kuka tarjosi, mitä tarjosi, mihin hintaan, mitä valittiin ja miksi. Muistioon liitetään kaikki hankinta-asiakirjat: mm. tarjouspyynnöt, tarjoukset, hintavertailut ja hankintasopimukset. - Menettelytapa valitaan siten, että sen kustannus ei ole suurempi kuin hyöty. - Tarjouksia on pyydettävä riittävä määrä hankinnan kokoon ja laatuun nähden. - Arvoltaan enintään euron hankinnat kilpailutetaan pyytämällä esim. puhelimitse tai sähköpostilla tarjoukset 3 5 taholta. 12 (15)

13 - Arvoltaan yli euron, mutta alle kansallisen kynnysarvon ( euroa) suuruiset hankinnat kilpailutetaan pyytämällä postitse, sähköpostilla tai faksilla 3 5 taholta kirjallinen tarjous euron suuruiset ja sen ylittävät hankinnat kilpailutetaan hankintalain mukaan. - EU:n kynnysarvon ( euroa) ylittävät hankinnat kilpailutetaan EU:n alueella. Hankinnat on tehtävä mahdollisimman edullisesti. Tarjouksista tulee hyväksyä se, joka on joko halvin tai kokonaistaloudellisesti edullisin. Kokonaistaloudellisuuden arviointiperusteita ovat mm. hinta, toimitusaika, valmistumisaika, käyttökustannukset, laatu, tekniset tukipalvelut, toimintavarmuus, tekniset ansiot, esteettiset ja toiminnalliset ominaisuudet. Kun valintaperusteena on kokonaistaloudellisuus, on tarjouspyynnössä mainittava kaikki ne arviointiperusteet, joita sovelletaan tarjousta hyväksyttäessä. Valintaperusteita ei voi muuttaa kesken tarjousmenettelyn. Hanke voi käyttää myös oman organisaationsa valmiiksi kilpailuttamia voimassaolevia tavara- tai palveluhankintasopimuksia Tulot Rahoitettavien kustannusten määrän selvittämiseksi menoista tulee vähentää rahoitettavaan hankkeeseen kohdistuvat tai liittyvät tulot (osanottajamaksut, pääsylippu-, myynti- ja vuokratulot yms.). 4. Myönnetyn tuen käytön valvonta ja tarkastus Tuen käyttöä valvoo Hämeen liitto, jolla on oikeus suorittaa siihen liittyviä tarkastuksia. Yhteishankkeissa, joissa on useita yhteisvastuullisia osapuolia, liiton tarkastusoikeus ulottuu kaikkien hankkeen toteuttajien kirjanpito- ym. aineistoihin. Valvontaa varten tuensaaja on velvollinen esittämään kaiken kirjanpitoaineiston, muut asiakirjat ja selvitykset sekä tarpeellisen muun aineiston ja muutoinkin avustamaan tarkastuksissa. Hämeen liiton lisäksi tuen käyttöä valvovat työ- ja elinkeinoministeriö, valtiontilintarkastajat sekä valtiontalouden tarkastusvirasto. Tarkastusraportit ovat julkisia asiakirjoja siinä vaiheessa, kun niiden oikeellisuus on varmistettu tai niiden osalta on kuultu tuensaajaa Tuen takaisinperintä tai palauttaminen Myönnetyn tuen maksamisen keskeyttämisestä ja maksetun tuen takaisinperinnästä säädetään laissa eräiden työ- ja elinkeinoministeriön ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta (1652/2009). Hämeen liiton on päätöksellään määrättävä tuen maksaminen lopetettavaksi sekä jo maksettu tuki takaisinperittäväksi, jos: 1) tuen myöntämistä, maksamista tai valvontaa varten on annettu virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja taikka tietoja on salattu ja virheellisten tai harhaanjohtavien tietojen antamisella tai tietojen salaamisella on ollut vaikutusta rahoituksen saamiseen 13 (15)

14 2) tuen maksamista tai valvontaa varten on kieltäydytty antamasta tarvittavia tietoja, asiakirjoja tai muuta aineistoa taikka tarkastusta suoritettaessa kieltäydytty täyttämästä muita tuensaajalle tarkastuksen suorittamiseksi laissa säädettyjä velvollisuuksia 3) tukea on käytetty muuhun tarkoitukseen kuin se on myönnetty 4) tuensaaja on olennaisesti laiminlyönyt noudattaa rahoituspäätöksessä määrättyjä ehtoja. Hämeen liitto voi päätöksellään määrätä tuen maksamisen lopetettavaksi taikka osittain tai kokonaan takaisinperittäväksi, jos: 1) tuensaaja ei ole noudattanut rahoituspäätöksessä mainittuja ehtoja 2) sellaisen omaisuuden omistus- tai hallintaoikeus, jonka hankkimiseen tuki on myönnetty, on luovutettu ennen kun viisi vuotta on kulunut tuen maksamispäivästä taikka tuensaaja on lopettanut tuen kohteena olleen toiminnan tai supistanut sitä olennaisesti 3) tuensaaja on joutunut ulosottotoimenpiteiden kohteeksi, selvitystilaan, konkurssiin taikka yrityksen saneerauksesta annetussa laissa (47/1993) tarkoitetun saneerausmenettelyn kohteeksi 4) perusrakenteen investointitukena maksetun tuen kohteena olevan toiminnan omistussuhteissa on tapahtunut viiden vuoden aikana tuen maksamispäivästä sellaisia olennaisia muutoksia, jotka vaikuttavat hankkeen luonteeseen tai täytäntöönpanon edellytyksiin taikka hyödyttävät aiheettomasti jotakin yritystä tai julkista yhteisöä 5) tuki tai sen osa on myönnetty tai maksettu väärin perustein. Takaisinperittävää määrää voidaan korottaa enintään 20 prosentilla, mikäli tuensaaja on menetellyt edellä mainitulla tavalla. Mikäli mainittu menettely on ollut törkeää, voidaan takaisinperittävää määrää korottaa enintään 100 prosentilla. Valtionavustuslain 20 :n mukaan tuensaajan on viipymättä palautettava virheellisesti, liikaa tai perusteettomasti saamansa tuki. Tuensaajan on myös palautettava tuki, jota hän ei voi käyttää rahoituspäätöksen mukaisesti (ennakko). Jos tuensaaja ei palauta em. tukea oma-aloitteisesti, se on perittävä takaisin. Valtionavustuslain 24 :n mukaan tuensaajan on maksettava palautettavalle tai takaisin perittävälle määrälle tuen maksupäivästä lukien korkolain (633/1982) 3 :n 2 momentin mukaista vuotuista korkoa lisättynä kolmella prosenttiyksiköllä. Jos takaisin perittävää määrää ei makseta viimeistään sille määrättynä eräpäivänä, sille on maksettava vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 :n 3 momentin mukaisesti (valtionavustuslain 25 ). 5. Hämeen liiton yhteyshenkilöt Rahoitus Ohjelmapäällikkö Osmo Väistö Erikoissuunnittelija Arto Saarinen Neuvotteleva virkamies Hannu Saarinen Maksatus Assistentti Pirkko Kiikeri-Kuusela Tarkastaja Katja Koskelin Yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi (15)

15 6. Liitelomakkeet - Maksatushakemuslomake - Pääkirjan avain - Kustannuserittely - Palkkaselvityslomake - Selvitys osa-aikaisen hankehenkilöstön palkoista - Lomapalkka- ja lomarahavarausten seurantalomake - Kokonaistyöajanseurantalomake - Hankintaselvityslomake - Hankintamuistio - Selvitys luontoissuorituksista 15 (15)

Maakunnan kehittämisraha

Maakunnan kehittämisraha Maakunnan kehittämisraha Hankkeen aloitus Ohjeita hankkeen toteuttajalle Pohjois-Karjalan maakuntaliitto jakaa vuosittain valtioneuvoston myöntämää maakunnan kehittämisrahaa hakemusten perusteella erilaisiin

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Flat rate 24% - EAKR 24.8.2016 Yksinkertaistettu kustannusmalli Flat rate 24% Hankkeen välilliset kustannukset korvataan prosenttimääräisenä hyväksyttävistä välittömistä

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli - EAKR 14.6.2016 Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli Toteutetaan kokonaan investointina tai

Lisätiedot

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA EURA 2007 järjestelmän rahoituspäätösmallit 2010 ESR:ssa käytössä seuraavat

Lisätiedot

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA 31.8.2012 SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA Hankkeen hallittu päättäminen Rahoituskoordinaattori Merja Rossi Kaakkois-Suomen ELY-keskus HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN Päättäminen on osa hankkeen suunnitelmaa ja toteuttamista

Lisätiedot

Hankehallinnoinnin ehdot ja ohjeet

Hankehallinnoinnin ehdot ja ohjeet Ohjeet 1 (12) 09.05.2016 HL/81/04.00.04.05/2016 Hankehallinnoinnin ehdot ja ohjeet Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Hyväksytty Hämeen maakuntahallituksessa

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off , Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off , Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off 12.5.2014, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä perusteista

Lisätiedot

PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17%

PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17% PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17% YLEISTÄ Joensuun KAKE hankkeen budjetti 1 274 914 Pikku KAKE Palkkakustannukset Ostopalvelut Muut kustannukset Joensuun kaupungin rahoitus Kaupunki

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti 10.02.2015 Sivu 1 9.2.2015 Yksinkertaistetut kustannusmallit Tavoitteena on, että ohjelmakaudella 2014-2020 käytetään

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMIEN ESR-HANKKEIDEN MAKSATUSHAKEMUSTEN LAADINTA

OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMIEN ESR-HANKKEIDEN MAKSATUSHAKEMUSTEN LAADINTA OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMIEN ESR-HANKKEIDEN MAKSATUSHAKEMUSTEN LAADINTA Yleistä maksaa hankkeelle rahoituksen maksatushakemuksen perusteella rahoituspäätöksen mukaisin ehdoin toteutuneisiin tukikelpoisiin

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt. Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info

Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt. Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5.2015 Sivu 1 27.5.2015 Kustannusmallivaihtoehdot Prosenttiperusteinen yleiskustannusten laskenta

Lisätiedot

MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE

MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE Tuija Nikkari Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE Seinäjoki 24.5.2011 Rahoituspäätös ja projektisuunnitelma Rahoituspäätös sisältää päätösasiakirjan

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen)

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Rahoituspäätökset EURA 2007 -järjestelmässä

Lisätiedot

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta Valtionavustushankkeiden talouden hallinta 7.11.2016 Hankeryhmät: Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Marja Savilepo taloustarkastaja

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Kymenlaakson liitto täyttää Saapumispvm Hakemusnumero Valmistelija Diaari-/muu tunnus 1. HANKE Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (9) 14.4.2015 EURA 2014/440/09 02 01 01/2014/UML Tuensaajat Lappeenrannan teknillinen yliopisto Y-tunnus:0245904-2 Teknologian

Lisätiedot

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero Työ- ja elinkeinokeskus 1(6) MAKSUHAKEMUS YRITYKSEN INVESTOINTITUKI Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 ROOPAN YHTEISÖ Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMIEN ESR-HANKKEIDEN MAKSATUSHAKE- MUSTEN LAADINTA

OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMIEN ESR-HANKKEIDEN MAKSATUSHAKE- MUSTEN LAADINTA OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMIEN ESR-HANKKEIDEN MAKSATUSHAKE- MUSTEN LAADINTA Yleistä maksaa hankkeelle rahoituksen maksatushakemuksen perusteella rahoituspäätöksen mukaisin ehdoin toteutuneisiin tukikelpoisiin

Lisätiedot

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi.

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi. 7.11.2011 EU:n rakennerahasto-ohjelmat 2007-2013 FLAT RATE ohje Välittömät ja välilliset kustannukset flat rate -hankkeissa - Kustannusmalli otettu käyttöön tukikelpoisuusasetuksen muutoksella (501/2011)

Lisätiedot

HYVÄÄ LAATUA KOHTUULLISILLA KUSTANNUKSILLA. Tukikelpoisuusasetus 29.11.2007 Hankintojen kilpailuttaminen Hankkeiden viestintä

HYVÄÄ LAATUA KOHTUULLISILLA KUSTANNUKSILLA. Tukikelpoisuusasetus 29.11.2007 Hankintojen kilpailuttaminen Hankkeiden viestintä HYVÄÄ LAATUA KOHTUULLISILLA KUSTANNUKSILLA Tukikelpoisuusasetus 29.11.2007 Hankintojen kilpailuttaminen Hankkeiden viestintä TUKIKELPOISUUDEN EDELLYTYKSET Kustannukset aiheutuneet päätöksessä hyväksyttynä

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmallit

Yksinkertaistetut kustannusmallit Yksinkertaistetut kustannusmallit Jukka Kotro 25.5.2015 Savonlinna 27.5.2015 Mikkeli Sivu 1 28.5.2015 Hankkeiden kustannusmallit Tuen hakija valitsee ja perustelee hakuvaiheessa, minkä kustannusmallin

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Toni Bärman 22.3.2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset, taustaa 18.3.2016 2 Taustaa, laki & asetus Valtionavustuslaki 688/2001 Hakemus-, myöntö-, maksatusprosessi

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (9) 18.3.2016 EURA 2014/3312/09 02 01 01/2015/POPELY Tuensaajat Seinäjoen koulutuskuntayhtymä SEDU/ Koulutuskeskus SEDU Y-tunnus:1007629-5

Lisätiedot

ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA)

ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA) VM056:00/2016 3.10.2016 ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA) 1. AUTA-hankkeen valtionavustusohje Tässä ohjeessa kuvataan AUTA-hankkeen kokeilulle

Lisätiedot

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMIEN ESR-HANKKEIDEN MAKSATUSHAKEMUSTEN LAADINTA

OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMIEN ESR-HANKKEIDEN MAKSATUSHAKEMUSTEN LAADINTA OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMIEN ESR-HANKKEIDEN MAKSATUSHAKEMUSTEN LAADINTA Yleistä maksaa hankkeelle rahoituksen maksatushakemuksen perusteella rahoituspäätöksen mukaisin ehdoin toteutuneisiin tukikelpoisiin

Lisätiedot

Hyvä hankehallinto. Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off Eeva-Kaisa Linna

Hyvä hankehallinto. Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off Eeva-Kaisa Linna Hyvä hankehallinto Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off 20.9.2016 Eeva-Kaisa Linna Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä perusteista ja menettelyistä,

Lisätiedot

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta.

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta. 1(5) LOMAKKEEN 3317 TOIMINTARYHMÄN TOIMINTARAHAN MAKSUHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Lnro 3316A EUROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen

Lisätiedot

Maksatus Lump sum -hankkeissa. Aila Jumppanen

Maksatus Lump sum -hankkeissa. Aila Jumppanen Maksatus Lump sum -hankkeissa Aila Jumppanen Maksatushakemus 1 Maksatushakemukset ja seurantaraportit tehdään EURA:ssa hankepäätöksen mukaisessa aikataulussa. Maksatuskaudet 1-2 ja palautuspäivät on mainittu

Lisätiedot

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1.2.2012 1 VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA... 1 Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita...

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma , hakeminen ja tukikelpoisuus

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma , hakeminen ja tukikelpoisuus Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014 2020, hakeminen ja tukikelpoisuus Pohjois-Pohjanmaan liitto 6.5.2014 Hallintoa kevennetään Yksinkertaistetut kustannusmallit laajempaan käyttöön

Lisätiedot

ESR-RAHOITUKSEN EHTOLIITE OHJELMAKAUSI 2007 2013

ESR-RAHOITUKSEN EHTOLIITE OHJELMAKAUSI 2007 2013 ESR-RAHOITUKSEN EHTOLIITE OHJELMAKAUSI 2007 2013 ESR-projektin toteutuksen ja rahoituksen maksamisen ehdot tiedoksi projektissa toimiville alihankkijoille ja yhteistyökumppaneille Projektin toteuttajan/rahoituksen

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola 21.5.2014 Avustuksen tausta: lainsäädäntö Avustuksen taustaa Avustuksella on tarkoitus tukea kestävien liikkumisen muotojen edistämiseen tähtääviä hankkeita

Lisätiedot

Valtionavustuksen yleisohje hakijoille ja rahoituksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen yleisohje hakijoille ja rahoituksen asianmukainen käyttö Jaana Summanen, asiantuntija Valtionavustuksen yleisohje hakijoille ja rahoituksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2013 tiedotustilaisuus 2.11.2012, Opetushallitus Valtionavustuslaki

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmallit

Yksinkertaistetut kustannusmallit Yksinkertaistetut kustannusmallit Rahoitusinfo Noormarkun klubi 12.2.2015 Satakunnan ELY-keskus, Maaseutuyksikkö, Raija Wessman 2.2.2015 1 Yksinkertaistetut kustannusmallit Käytetään ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankkeiden toteuttaminen ELY-keskuksesta suoraan haettujen kehittämishankkeiden toteuttajille

Maaseuturahaston hankkeiden toteuttaminen ELY-keskuksesta suoraan haettujen kehittämishankkeiden toteuttajille Maaseuturahaston hankkeiden toteuttaminen ELY-keskuksesta suoraan haettujen kehittämishankkeiden toteuttajille Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Päivitetty 23.8.2016 Sivu 1 25.8.2016

Lisätiedot

Maksatus Lump sum -hankkeissa

Maksatus Lump sum -hankkeissa Maksatus Lump sum -hankkeissa Uudenmaan ELY-keskuksen Lump sum -koulutus 28.5.2013 Mikael Posti Uudenmaan ELY-keskus Maksatushakemus 1 Maksatushakemukset EURA:ssa rahoituspäätöksen mukaisessa aikataulussa

Lisätiedot

Hankesuunnitelma (Hyrrä-palvelun mukainen hankesuunnitelma, jonka hakija kirjaa hyrrään)

Hankesuunnitelma (Hyrrä-palvelun mukainen hankesuunnitelma, jonka hakija kirjaa hyrrään) Luethan ensin hakemuksen täyttöohjeet. Huom! Hyrrä toimii parhaiten Mozilla Firefox selaimella varmista, että selaimen oikeassa yläkulmassa olevasta pudotusvalikosta, kohdasta uusi yksityinen ikkuna selain

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Messuavustukset Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta

Messuavustukset Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta Messuavustukset Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta Rahoitusehdot: Yritysten de minimis -avustus 5.5.2017 DM 1817791 v.2 Copyright Tekes Mitä asioita otettava huomioon heti projektin alussa

Lisätiedot

Maatalouden investointitukien maksatus

Maatalouden investointitukien maksatus Maatalouden investointitukien maksatus 21.4.2015 1 Miten saada myönnetty investointituki maksuun? Hyrrän kautta Maksua ja nostolupaa on mahdollista hakea myös lomakkeella Tuki maksetaan/lainaa myönnetään

Lisätiedot

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016 Hankinnat ja kilpailuttaminen Leena Karjalainen 27.4.2016 Sivu 1 27.4.2016 Hanki huolella Nämä ohjeet koskevat maaseuturahastosta ohjelmakaudella 2014-2020 rahoitettavia hankkeita Muutoksia voi tulla,

Lisätiedot

Palvelusetelijärjestelmän tavoitteena aktivoida yrityksiä kehittämiseen ja lisätä yksityisten palvelujen käyttöä.

Palvelusetelijärjestelmän tavoitteena aktivoida yrityksiä kehittämiseen ja lisätä yksityisten palvelujen käyttöä. PALVELUSETELI Tuen myöntämisen kriteerit Tavoite Kenelle Palvelusetelijärjestelmän tavoitteena aktivoida yrityksiä kehittämiseen ja lisätä yksityisten palvelujen käyttöä. Entisen Rovaniemen maalaiskunnan

Lisätiedot

LINJAUKSET TUKIKELPOISISTA KUSTANNUKSISTA ESR-HANKKEISSA

LINJAUKSET TUKIKELPOISISTA KUSTANNUKSISTA ESR-HANKKEISSA Viite Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta (501/2011) Muistio 12.5.2011 Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus 16.6.2003 280 Paavo Leskinen Puheenjohtaja Kirsi-Tiina Ikonen Pöytäkirjanpitäjä Unto Matilainen Mauno Tuoriniemi 2 HANKINTAOHJEET

Lisätiedot

EUSA-järjestelmän ohje maksatushakemuksille

EUSA-järjestelmän ohje maksatushakemuksille EUSA-järjestelmän ohje maksatushakemuksille 0 Sisällys Maksatushakemuksien täyttäminen sähköisessä järjestelmässä... 2 Ennakkomaksatushakemus... 2 Välimaksatushakemus... 3 Välimaksatushakemus operatiivinen

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot

TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.-1.9.2010 Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot Riitta Mensalo Neuvotteleva virkamies Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

ESR-hankkeissa Hämeen ELY-keskus

ESR-hankkeissa Hämeen ELY-keskus De minimis ESR-hankkeissa Hämeen ELY-keskus Mitä on de minimis-tuki? De minimis -tuella tarkoitetaan vähämerkityksistä julkista tukea, jonka määrä on maksimissaan 200 000 euroa per yritys nykyisen ja kahden

Lisätiedot

Laki. kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta

Laki. kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta Laki kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (34/2015) 14, muutetaan 3 :n 3 momentti,

Lisätiedot

TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET HANKKEISSA, JOISSA VÄLILLISET KULUT KORVATAAN PROSENTTIMÄÄ- RÄISENÄ (NS. FLAT RATE)

TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET HANKKEISSA, JOISSA VÄLILLISET KULUT KORVATAAN PROSENTTIMÄÄ- RÄISENÄ (NS. FLAT RATE) 1 (6) 12.1.2017 TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET HANKKEISSA, JOISSA VÄLILLISET KULUT KORVATAAN PROSENTTIMÄÄ- RÄISENÄ (NS. FLAT RATE) Keski-Suomen liitto myöntää tukea maakunnan kehittämisraha-, EAKR- ja ESR-

Lisätiedot

Starttikoulutus ESR-hankkeiden toteuttajille Hämeen ELY-keskus

Starttikoulutus ESR-hankkeiden toteuttajille Hämeen ELY-keskus Starttikoulutus ESR-hankkeiden toteuttajille 2016 Hämeen ELY-keskus STARTTI aloittaville hankkeille 9.00 Kahvitarjoilu 9.30 Avaus Päätöksen ehdot (muutokset, ohjausryhmä, viestintä) Seuranta ja raportointi

Lisätiedot

MAKSATUSHAKEMUS AIKO-rahoitus

MAKSATUSHAKEMUS AIKO-rahoitus 1 (5) TIEDOT AVUSTUKSEN SAAJASTA Avustuksen saaja Puutteellisesti täytettyä maksatushakemusta ei käsitellä Osoite Yhteyshenkilö Puhelin/email TIEDOT HANKKEESTA JA RAHOITUSPÄÄTÖKSESTÄ Hankkeen nimi Avustuksen

Lisätiedot

EURA järjestelmässä rahoitettavan ESR-osarahoitteisen hankkeen päätöksen ehdot

EURA järjestelmässä rahoitettavan ESR-osarahoitteisen hankkeen päätöksen ehdot EURA 2014 -järjestelmässä rahoitettavan ESR-osarahoitteisen hankkeen päätöksen ehdot Päätöksen säädösperusta Laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta (8/2014), jäljempänä

Lisätiedot

EURA järjestelmässä rahoitettavan EAKR-osarahoitteisen hankkeen päätöksen ehdot

EURA järjestelmässä rahoitettavan EAKR-osarahoitteisen hankkeen päätöksen ehdot EURA 2014 -järjestelmässä rahoitettavan EAKR-osarahoitteisen hankkeen päätöksen ehdot Päätöksen säädösperusta Laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta (8/2014), jäljempänä

Lisätiedot

Mikä muuttui maaseuturahaston maksatuksessa? vs

Mikä muuttui maaseuturahaston maksatuksessa? vs Mikä muuttui maaseuturahaston maksatuksessa? 2014-2020 vs. 2007-2013 Maksua haetaan sähköisesti ja käsittely tapahtuu sähköisesti (paperillakin voi hakea, mutta ei mielellään) Hakijalle lähtee ilmoitus

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Keskeisimmät muutokset toimeenpanossa ohjelmakaudella ALKE-lainsäädäntö (HE 190/2013)

Keskeisimmät muutokset toimeenpanossa ohjelmakaudella ALKE-lainsäädäntö (HE 190/2013) Keskeisimmät muutokset toimeenpanossa ohjelmakaudella 2014-2020 ALKE-lainsäädäntö (HE 190/2013) Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista, ns. hallintolaki Laki alueiden kehittämisen

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa PÄÄTÖS Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa Ohjelmakausi 2007-2013 Päätöspäiväys 21.06.2012 Päätöksen järjestysnumero 1/1

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (9) 21.10.2015 EURA 2014/2486/09 02 01 01/2015/UML Tuensaaja Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Y-tunnus:1039730-4 Hankehakemuksenne

Lisätiedot

Hankkeen hallinto ja raportointi - Ohjausryhmä - Hankkeen asiakirjat - Hankkeen raportointi

Hankkeen hallinto ja raportointi - Ohjausryhmä - Hankkeen asiakirjat - Hankkeen raportointi Maksatusprosessikoulutus ESR -hanketoimijoille Seinäjoki 24.5.2011 Hankkeen hallinto ja raportointi - Ohjausryhmä - Hankkeen asiakirjat - Hankkeen raportointi ESR - koordinaattori Terhi Pajumäki OHJAUSRYHMÄ

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (9) 18.12.2014 EURA 2014/691/09 02 01 01/2014/UML Tuensaaja Lappeenrannan kaupunki Y-tunnus:0162193-3 Hankehakemuksenne 14.11.2014

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (9) 21.10.2015 EURA 2014/2302/09 02 01 01/2015/UML Tuensaajat Tampereen Yliopisto Y-tunnus:0155668-4 Tampereen kaupunki Y-tunnus:0211675-2

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: METSIIN - metsäalan kehittämishanke investoin... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (9) 24.3.2016 EURA 2014/3197/09 02 01

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallituksen toimiala NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Nastolan aluejohtokunta 23.02.2016 12 1 NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo Sivu 1. Avustuksen saajat... 2 2. Avustuksen

Lisätiedot

TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET

TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET 6.8.2008 TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET Keski-Suomen liitto myöntää kehittämisavustusta EAKR- ja ESR hankkeille. Avustusten käyttöä ja päätöksentekoa ohjaavat kansalliset ja Euroopan unionin säädökset ja ohjeet.

Lisätiedot

Oheismateriaali Kult

Oheismateriaali Kult KANGASALAN KUNTA Avustustoiminnan yleiset periaatteet 1. Johdanto Tähän Kangasalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteetasiakirjaan on koottu Kangasalan kunnan avustusten myöntämiseen liittyviä ohjeita,

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (9) 18.12.2014 EURA 2014/283/09 02 01 01/2014/UML Tuensaaja Lappeenrannan teknillinen yliopisto Y-tunnus:0245904-2 Hankehakemuksenne

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Co-Design Bay - Suunnittelupalveluverkostojen... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (10) 30.4.2015 EURA 2014/773/09 02 01

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (9) 10.8.2015 EURA 2014/2558/09 02 01 01/2015/UML Tuensaajat Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Y-tunnus:0855115-7 Aalto-yliopisto,

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (10) 30.4.2015 EURA 2014/2457/09 02 01 01/2015/UML Tuensaajat Hämeen ammattikorkeakoulu Oy Y-tunnus:2617489-3 Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yleisesittely Pohjois-Savon ELY-keskus, viestintä 20.4.2010 1 Tausta Aloitti toimintansa 1.1.2010 osana valtion aluehallinnon uudistusta Tehtävät

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Toimijalle, joka järjestää ja kehittää työttömille työnhakijoille työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKEMUSLOMAKKEESTA

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKEMUSLOMAKKEESTA MÄÄRÄYS Pvm. 29.4.2015 Dnro 969/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 33/15 Kumotaan Määräys Nro 11/15, Dnro 307/54/2015 Valtuutussäännökset: Laki (28/2014) 13 3. mom., 35 6. mom. 36 5. mom., 38

Lisätiedot

Sulkemistoimet ja aikataulut Ohjelmakausi 2007-2013

Sulkemistoimet ja aikataulut Ohjelmakausi 2007-2013 Sulkemistoimet ja aikataulut Ohjelmakausi 2007-2013 Rahoittajien ja maksajien työkokoukset Tampere 13.11.2012, Kuopio 20.11.2012, Helsinki 22.11.2012 ja Rovaniemi 29.11.2012 Ylitarkastaja Martta Viitaniemi

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Biojalostamoinvestointien edistäminen ja valm... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (9) 20.1.2016 EURA 2014/3097/09 02 01

Lisätiedot

Toiminta-aika suunnitellaan hakemuksessa. Toiminnan on päätyttävä kuitenkin viimeistään

Toiminta-aika suunnitellaan hakemuksessa. Toiminnan on päätyttävä kuitenkin viimeistään TIETOA HAKIJALLE 1. Mihin voi hakea rahoitusta? Toiminnalla tuetaan ja edistetään sosiaalista osallisuutta ja työelämävalmiuksia sekä kehitetään asuinympäristöä Joensuun kantakaupungin alueella. Kantakaupungin

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (9) 29.6.2016 EURA 2014/3770/09 02 01 01/2016/ESAVO Tuensaaja Helsingin yliopisto Y-tunnus:0313471-7 Hankehakemuksenne 3.6.2016

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Soludus - Pelillistäen kohti uusiutuvaa energ... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (9) 8.12.2015 EURA 2014/2573/09 02 01

Lisätiedot

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen logo Hankehakemuksia voi jättää pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä, joka avautuu hakijoille toukokuun

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (9) 6.2.2015 EURA 2014/297/09 02 01 01/2014/UML Tuensaaja Cursor Oy Y-tunnus:0727178-6 Hankehakemuksenne 12.11.2014 Alueellinen

Lisätiedot

Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi.

Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi. 19.1.2010 HANKEHAKU Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi. Rahoitushakemukset on jätettävä viimeistään 5.2.2010

Lisätiedot

Muutokset yritysten rahoituksen kustannusmallissa ja tarkastusraporttipohjassa ja DM

Muutokset yritysten rahoituksen kustannusmallissa ja tarkastusraporttipohjassa ja DM Muutokset yritysten rahoituksen kustannusmallissa ja tarkastusraporttipohjassa 9.9. ja 16.9.2014 DM 1321497 Yksinkertaisen kustannusarvion (flat rate) kokeilu Tekesin rahoittamissa hankkeissa Kokeiluun

Lisätiedot

Talous- ja matkustusohjesääntö

Talous- ja matkustusohjesääntö Talous- ja matkustusohjesääntö Yleistä 1 Opiskelijakunnan taloudenhoidossa on noudatettava kirjanpitolain ja -asetuksen, tilintarkastuslain, opiskelijakunnan sääntöjen, muiden opiskelijakuntaa koskevien

Lisätiedot

PÄÄTÖS Hankkeen tunniste 014/HTO/KH/2011 VALTIONAVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN KEHITTÄMISHANKKEESEEN

PÄÄTÖS Hankkeen tunniste 014/HTO/KH/2011 VALTIONAVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN KEHITTÄMISHANKKEESEEN PÄÄTÖS 30.3.2011 Hankkeen tunniste 014/HTO/KH/2011 VALTIONAVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN KEHITTÄMISHANKKEESEEN HAKIJA Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 Rovaniemi HAKEMUS Kolpeneen palvelukeskuksen

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (9) 27.3.2015 EURA 2014/288/09 02 01 01/2014/UML Tuensaajat Lappeenrannan teknillinen yliopisto Y-tunnus:0245904-2 Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Maksatusprosessikoulutus ESRhanketoimijoille

Maksatusprosessikoulutus ESRhanketoimijoille Maksatusprosessikoulutus ESRhanketoimijoille 24.5.2011 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus/ Maksatus- ja tarkastusryhmä Esityksen sisältö Yleistä 1. Maksatushakemus 2. Hankkeen kirjanpito 3. Tositteet 4. Kustannusten

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) RAHOITUS- JA MAKSATUSOHJE

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) RAHOITUS- JA MAKSATUSOHJE 1 (8) Liite rahoituspäätökseen 10.1.2017 ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) RAHOITUS- JA MAKSATUSOHJE 1. AIKO-rahoituksen hakeminen ja myöntäminen Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoitus

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (9) 1.4.2016 EURA 2014/2196/09 02 01 01/2015/LL Tuensaaja Sodankylän kunta Y-tunnus:0193169-1 Hankehakemuksenne 31.3.2016 Alueellinen

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN KEHITTÄMISHANKKEESEEN

VALTIONAVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN KEHITTÄMISHANKKEESEEN PÄÄTÖS 27.2.2009 STM/4810/2008 Hankkeen tunniste 031/HTO/KH/2009 VALTIONAVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN KEHITTÄMISHANKKEESEEN HAKIJA Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Mariankatu 16-20 67200 Kokkola HAKEMUS Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot