Maakuntahallituksen päätös (8) Päiväys / /2013. Maakunnan kehittämisraha. Hakemusnumero Hankenumero

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maakuntahallituksen päätös 168 1 (8) Päiväys 16.12.2013 306/03.03.02/2013. Maakunnan kehittämisraha. Hakemusnumero 13034 Hankenumero 118113."

Transkriptio

1 Maakuntahallituksen päätös (8) Päiväys / /2013 Asia Maakunnan kehittämisraha Hakemusnumero Hankenumero Hakija Hakemus saapunut Hanke Vantaan Innovaatioinstituutti Oy ( ) CityMobil2 Vantaa demonstraatio Hankkeen kustannusarvio Hankkeen rahoitussuunnitelma Palkkakulut ja henkilöstösivukulut Matkakulut 0 Ostopalvelut, joista asiantuntijapalveluita Koneiden ja laitteiden hankintamenot Toimisto- ja vuokrakustannukset 0 Luontoissuoritukset Muut menot Bruttokustannukset yhteensä Hankkeeseen liittyvät tulot (vähennetään) 0 Nettokustannukset yhteensä Maakunnan kehittämisraha Valtion rahoitus 0 Kunta Muu julkinen rahoitus Yksityinen Hakijan omarahoitusosuus (sisältyy em. lukuihin) Yhteensä

2 2 (8) Hankkeen kuvaus Hankkeen tavoitteena on tutkia, miten kuljettajattomia busseja voitaisiin hyödyntää osana joukkoliikennettä. CityMobil2 on EU:n 7 puiteohjelman hanke, johon osallistuu kokonaisuudessaan yli 40 kansainvälistä toimijaa. Aiemmin Vantaan kaupunki on osallistunut hankkeen esiselvitysvaiheeseen. Toisessa vaiheessa luodaan kansainvälinen demonstraatioympäristö, jossa testataan joukkoliikennepalveluita automaattisilla pikkubusseilla Vantaan asuntomessujen yhteydessä. Hanke kerää kokemuksia järjestelmästä ja ne on mahdollista ottaa huomioon järjestelmien ja lainsäädännön kehittämisessä. Hanke tuo myös kansainvälistä näkyvyyttä Vantaan asuntomessuille. Toteuttamisaikataulu Kansallinen ohjelma Yhteys Uudenmaan maakuntaohjelmaan PÄÄTÖS Yhteys Uudenmaan liiton maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman toimintalinjaan 2: Metropolimaakunnan kilpailuetu ja elinkeinoelämä. Avustus Vantaan Innovaatioinstituutti Oy:lle myönnetään CityMobil 2 Vantaa demonstraatio hankkeen toteuttamiseen maakunnan kehittämisrahaa euroa, mikäli hanke saa rahoituksen EU:n 7. puiteohjelmasta ja mikäli Uudenmaan liitolla on hankkeen käynnistyessä maakunnan kehittämisrahaa käytettävissään. Hankesuunnitelmassa on osoitettava, minkä kustannusten kattamiseen maakunnan kehittämisraha käytetään. Perustelut Hanke edistää uuden kehittymässä olevan toimialan innovaatiokeskittymän muodostamista Uudellemaalle. Lisätietoja Hankkeen valmistelija Erkki Vähätörmä puh Hankkeen yhteyshenkilö Rosa Vihavainen puh

3 3 (8) Rahoituspäätöksen liitteet Uudenmaan liiton hallinnon merkintöjä Liite 1: Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä Liite 2: Hankintaohje projektien toteuttajille Liite 3: Maksatushakemuslomake Ohjelmarakenne momentti tili fimos pvm

4 4 (8) EHDOT 1. Avustuksen maksaminen 1.1 Avustuksen maksaminen edellyttää, että hanke toteutetaan esitetyn hankesuunnitelman mukaisesti ja hakemuksessa esitetty kokonaisrahoitus toteutuu. Hakija on velvollinen esittämään muiden rahoittajien päätökset rahoitukseen sitoutumisesta. 1.2 Hankkeen toimenpiteet ja niiden kustannukset ovat hyväksyttäviä rahoituspäätökseen kirjatun hankkeen keston ajalta, edellyttäen, että rahoitushakemus on saapunut vastuuviranomaiselle ennen hankkeen alkamista. Avustusta voidaan myöntää vain avustuksen hakemisen jälkeen syntyneisiin kustannuksiin Kun maakunnan kehittämisrahaa on myönnetty haettua määrää vähemmän, tulee hakijan välittömästi esittää tarkistettu kustannusarvio sekä rahoitus- ja hankesuunnitelma. Jos muista syistä kustannusarvioon, rahoitussuunnitelmaan, hankesuunnitelmaan, prosenttiosuuksiin tai hankkeen päättymisajankohtaan tulee muutoksia, tulee hakijan heti jättää muutoshakemus Uudenmaan liitolle. 1.4 Myönnetty avustus maksetaan takautuvasti hakemuksesta hyväksytyn kustannusarvion mukaisten toteutuneiden hyväksyttävien kustannusten perusteella 2. Hyväksyttävistä menoista tulee vähentää avustettavaan hankkeeseen välittömästi kohdistuvat tai liittyvät tulot. 1.5 Avustus maksetaan yhdessä tai useammassa erässä. Avustus tulee hakea maksuun viimeistään neljän (4) kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä 3. Maksatushakemuslomake on tämän päätöksen liitteenä. 1.6 Avustuksen maksamista koskevaan hakemukseen tulee liittää erittely hankkeesta aiheutuneista menoista ja rahoituksesta sekä hankkeen etenemisestä. Erittelystä tulee käydä ilmi menojen yhteys kirjanpitoon Hankkeen vastuuhenkilön allekirjoittama tarkistuslista 5 on liitettävä jokaiseen maksatushakemukseen. 1.8 Viimeisen maksatushakemuksen liitteenä tulee toimittaa auktorisoidun tilintarkastajan (JHTT, KHT, HTM) lausunto koko hankkeen ajalta, että kuluerittely perustuu kirjanpidon mukaisiin hyväksyttäviin tositteisiin eikä kuluerittelyyn sisälly menoja, jotka säännösten ja annettujen ohjeiden mukaan eivät ole tukikelpoisia. 1 Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta /1652, Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta /1695, luku Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta /1695, luku Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta /1695, luku Tarkistuslista löytyy Uudenmaan liiton kotisivuilta osoitteesta -> tietotori

5 5 (8) Lisäksi viimeisen maksatuksen edellytyksenä on, että liitolle on toimitettu loppuraportti, joka sisältää hyväksyttävän selvityksen hankkeen toteuttamisesta ja varojen käytöstä sekä rahoituksen toteutumisesta avustuspäätöksen ehtojen mukaisesti 6. Loppuraportin tulee lisäksi sisältää seuraavat tiedot: Kuvaus hankkeelle asetettujen tavoitteiden toteutumisesta ja tuloksista seuraavasti: - hankkeen henkilöstö, organisaatio ja keskeiset yhteistyötahot - uuden yhteistyön syntyminen ( uudet yritykset, työpaikat, kontaktit, yhteistyösopimukset) - verkostoyhteistyön syntyminen (yhteistyökumppaneiden määrä ja laatu) - kansainvälisten yhteyksien syntyminen (määrä, maa, laatu) - uuden tuotteen tai liiketoiminnan syntyminen - uuden toiminnan/ toimintamallin syntyminen tai toimenpideehdotuksen syntyminen - tuotekehitystyö ja sen kautta syntyvä toiminta - uusi toimenpide-ehdotus selvityshankkeissa - nykyisen toiminnan tukeminen Kuvaus hankkeiden vaikuttavuudesta ja hyödyistä tulevaisuudessa seuraavasti: - hankkeesta saatu hyöty muille tahoille ( laatu ja kestoisuus) - yhteistyö muiden tahojen kanssa (laatu ja kestoisuus) - taloudellinen hyöty laajemmalle alueelle tai taholle - imagollinen hyöty ja positiivinen vaikuttavuus organisaatioon (tahot, laatu) - yrittäjyyden edistäminen - uuden pysyvän toiminnan syntyminen Loppuraportin tiedot tuloksista tulee kirjata myös maksatushakemukseen kohtaan TULOKSET toteuma (1. perustulokset, 2. Erityistulokset ja 3. Tulostoteumakuvauksen tiivistelmä) 1.9 Hankkeen tulee lähteä liikkeelle kolmen (3) kuukauden kuluessa tässä päätöksessä mainitusta alkamispäivämäärästä laskien. Muussa tapauksessa hakija on velvollinen ilmoittamaan hankkeen peruuntumisesta tai hankkeen uudesta aloittamisajankohdasta Uudenmaan liitolle. 2. Avustuksen käytön valvonta 2.1 Uudenmaan liitto määrää hankkeelle valvojan. Valvojalla on oikeus saada hankkeen seurantaa varten tarpeelliset tiedot ja hänelle on varattava tilaisuus olla läsnä hankkeen toteutumisen kannalta keskeisissä kokouksissa ja muissa tilaisuuksissa. 6 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta /1695, luku 3 30.

6 6 (8) 3. Avustuksen takaisinperintä 4. Hankkeen tilinpito ja asiakirjojen säilytys 5. Raportit hankkeen etenemisestä 2.2 Hakemuksessa mainitut tiedot ovat Uudenmaan liiton ja asianomaisen ministeriön käytössä seurantaa varten. Uudenmaan liitolla on oikeus käyttää ja julkaista hanketta toteutettaessa syntyneitä tutkimuksia ja selvityksiä. 2.3 Työ- ja elinkeinoministeriöllä, valtiontilintarkastajilla ja valtiontalouden tarkastusvirastolla sekä Uudenmaan liiton tilintarkastajalla on oikeus tarkastaa maakunnan kehittämisrahasta myönnettyjen avustusten myöntämistä, maksatusta, käyttöä ja valvontaa. Tarkastusoikeus koskee jokaista hankkeessa mukana olevaa yksityistä henkilöä tai yhteisöä. 2.4 Avustuksensaaja on velvollinen esittämään valvontaviranomaisille kaikki tarkastuksessa tarvittavat tili- ja muut asiakirjat sekä avustamaan tarkastuksen suorittamisessa. 3.1 Uudenmaan liitolla on oikeus keskeyttää avustuksen maksaminen tai periä jo maksettu avustus korkoineen takaisin, mikäli havaitaan, että avustusta on käytetty muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on myönnetty tai avustusta haettaessa on annettu olennaisesti vääriä tietoja tai salattu avustuksen myöntämiseen olennaisesti vaikuttavia seikkoja taikka jos avustuksen saaja ei ole noudattanut avustuspäätöksessä asetettuja ehtoja Takaisin perittävälle määrälle on maksettava valtionavustuslain (688/2001) 24 ja 25 :ssä mainittu korko ja mahdollisesti myös viivästyskorko. 4.1 Hankkeella tulee olla oma erillinen kirjanpito. 4.2 Kirjanpitoon on tehtävä jako tilityskelpoisiin ja ei-tilityskelpoisiin kuluihin. 4.3 Kirjanpito tulee laatia niin selkeästi, että kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman toteutumista pystyy seuraamaan hankkeen kirjanpidosta. 4.4 Kirjanpitoaineisto ja kaikki sitä tukevat kuluihin liittyvät asiakirjat tulee säilyttää vähintään kymmenen (10) vuotta tilikauden päättymisestä. 5.1 Rahoittajaviranomainen voi myöntää hankkeelle jatkoaikaa perustelluista syistä. Jatkoaikaa tulee hakea kirjallisesti ennen rahoituspäätökseen merkittyä hankkeen päättymisajankohtaa. 5.2 Kaikki hankkeeseen liittyvä aineisto (kirjeenvaihto, sähköposti ja faksit) on säilytettävä seurantaa ja raportointia varten. 7 Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta /1652, luku 3 20.

7 7 (8) 6. Alihankintojen ja konsultointien kilpailuttaminen 7. Kone- ja laitehankinnat sekä poistot 8. Tiedottaminen 6.1 Kaikki hankinnat (koneet, laitteet, materiaalit yms.) ja ostopalvelut on kilpailutettava voimassa olevien säädösten mukaisesti Koneiden ja laitteiden osuus hankkeen hyväksyttävistä kokonaismenoista voi olla korkeintaan viisikymmentä (50) prosenttia. 7.2 Kone- ja laitehankintojen poistoaika on viisi (5) vuotta. Jäännösarvo vähennetään hyväksyttävistä kustannuksista viimeisen maksatuksen yhteydessä. 8.1 Hankkeen julkistamis- ja tiedotustoimenpiteissä on mainittava hankkeen rahoittaminen Uudenmaan liiton maakunnan kehittämisrahalla ja käytettävä Uudenmaan liiton tunnusta (logo). Lainkohdat Muutoksen haku Laki alueiden kehittämisestä /1651. Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta /1695. Valtionavustuslaki /688, 10, 14-20, 24-25, 27-33, 35. Laki rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista /1353. Sisäasiainministeriön antamat ohjeet alueellisen kehittämistuen käytöstä. Maakunnan kehittämisrahan hakija ja Uudenmaan liiton jäsenkunnan jäsen voivat tehdä tästä päätöksestä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (oikaisuvaatimusohjeet liitteenä). Maakuntajohtaja Ossi Savolainen 8 Julkisista hankinnoista annettu laki (348/2007) ja komission asetus , 448/2004: sääntö 1, kohta 3

8 8 (8) Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimuksen voivat tehdä maakunnan kehittämisrahan hakija ja Uudenmaan liiton jäsenkunnan jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Siitä on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus tehdään Uudenmaan liiton maakuntahallitukselle, osoite Esterinportti 2 B, Helsinki. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Hakijan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimus on toimitettava Uudenmaan liiton maakuntahallitukselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Tiedoksianto Päätös on lähetetty asianosaiselle tiedoksi kirjeellä. Lähettäjän nimi ja allekirjoitus

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014 357/2014 Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 1(8) MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 SISÄLTÖ 1. YLEISET OHJEET 1.1 Käyttöehdot ja soveltamisala 1.2 Hankkeen vastuullisen

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot 10.3.2015 1 (11) Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Projektin toteuttaminen... 2 2.1 Ohjausryhmän kokoonpano ja tehtävät...

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleiset ehdot

Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleiset ehdot RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT 1.1.2015 1 (10) Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Kustannusten seuranta...

Lisätiedot

De minimis -avustuksen yleiset ehdot

De minimis -avustuksen yleiset ehdot RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT 1.1.2015 1 (8) De minimis -avustuksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Kustannusten seuranta... 2 3 Hyväksyttävät kustannukset...

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

OHJE TUKIHAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ

OHJE TUKIHAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ Ohje 1 (10) 4.4.2013 OHJE TUKIHAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ Yleistä Tukihakemuslomaketta käytetään haettaessa laajakaistarakentamisen tuesta hajaasutusalueille annetussa laissa (1186/2009, laajakaistatukilaki)

Lisätiedot

2. Maksatushakemuksen laatiminen hankkeen toteuttajan toimesta

2. Maksatushakemuksen laatiminen hankkeen toteuttajan toimesta 3.7.2008 Liite 11 OHJE MAKSATUSHAKEMUKSISTA 1. Yleistä Hankkeen kokonaiskustannukset on hyväksytty rahoituspäätöksessä ja hyväksytyssä projektisuunnitelmassa. Rahoituspäätöksessä on myös asetettu hankkeen

Lisätiedot

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella - Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaiset yritystuet - Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), lain valtionavustuksesta yritystoiminnan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015. 34/2015 Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015. 34/2015 Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015 34/2015 Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaus 18.6.2008

Hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaus 18.6.2008 MAAKUNTAHALLITUS 10.10.2008 LIITTYY ASIAAN 22 Hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaus 18.6.2008 EAKR 3. PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 3.1. Päijät-Hämeen liiton päätehtävät 3.1.1. Päijät-Hämeen liiton päätehtävien

Lisätiedot

Avustustoiminta HAKUOPAS

Avustustoiminta HAKUOPAS Avustustoiminta HAKUOPAS 2 0 1 2 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY Voimassa 1.3.2012 31.12.2012 2 Sisältö 1. Johdanto...4 2. Yleistä avustusten hakemisesta...6 2.1 Hakuajat...7

Lisätiedot

20.3.2014 HALLINNOIJAN OHJE POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN KEHITTÄMIOSIOILLE

20.3.2014 HALLINNOIJAN OHJE POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN KEHITTÄMIOSIOILLE 1 HALLINNOIJAN OHJE POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN KEHITTÄMIOSIOILLE 1. SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TEHTÄVÄT Satakunnan sairaanhoitopiiri toimii koko hankkeen hallinnoivana tahona. Sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE. Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013

POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE. Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013 POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 4 1.1 Kenelle tarkoitettu... 4 1.2 Rahoituksen käytön perusperiaatteet...

Lisätiedot

Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa. Erillisliite: Sairaanhoitopiirien alueiden hankkeet liite 4

Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa. Erillisliite: Sairaanhoitopiirien alueiden hankkeet liite 4 Tuloksellisuustarkastuskertomus Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa Erillisliite: Sairaanhoitopiirien alueiden hankkeet liite 4 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset

Lisätiedot

Palosuojelurahaston erityisavustushakemuksen täyttöohje

Palosuojelurahaston erityisavustushakemuksen täyttöohje Palosuojelurahaston erityisavustushakemuksen täyttöohje YLEISTÄ Lomakkeen käyttötarkoitus: lomakkeella haetaan määräaikoina haettavaksi julistettavia erityisavustuksia (oppimateriaalin tuotantoon/hankintaan,

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja -1, KH 26.5.2014 17:00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014 7/2014 Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

LIIKEKUMPPANUUSTUEN TARKASTUSOHJE JA TARKASTUSRAPORTIN MALLI

LIIKEKUMPPANUUSTUEN TARKASTUSOHJE JA TARKASTUSRAPORTIN MALLI LIIKEKUMPPANUUSTUEN TARKASTUSOHJE JA TARKASTUSRAPORTIN MALLI Liikekumppanuustukea saaneen yrityksen tilintarkastaja on velvollinen suorittamaan hankkeen tarkastuksen tämän ohjeen mukaisesti. Yleistä liikekumppanuustuen

Lisätiedot

LAAJAKAISTAHANKKEEN KUSTANNUSTEN JA TULOJEN RAPORTOINTI

LAAJAKAISTAHANKKEEN KUSTANNUSTEN JA TULOJEN RAPORTOINTI Ohje 1 (6) 4.4.2013 LAAJAKAISTAHANKKEEN KUSTANNUSTEN JA TULOJEN RAPORTOINTI 1. Tarkoitus ja sisältö Laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain (1186/2009) mukaan rakennettavien viestintäverkkojen

Lisätiedot

Valtionavustusten taloudenhoito

Valtionavustusten taloudenhoito Valtionavustusten taloudenhoito Yleistä avustusten myönnöstä Valtionavustuspäätös Avustuksen käyttötarkoitus/hyväksyttävät menot/ valtionavustus Avustuksen maksu, käyttöaika Avustuksen käytön valvonta/tarkastus

Lisätiedot

Ideasta liiketoimintaan Tekesin rahoituspalvelut yrityksille. Copyright Tekes

Ideasta liiketoimintaan Tekesin rahoituspalvelut yrityksille. Copyright Tekes Ideasta liiketoimintaan Tekesin rahoituspalvelut yrityksille 06-2010 Tekesin rahoitus yrityksille Tekes tarjoaa rahoitusta ja siihen liittyvää asiantuntemusta tutkimus- ja kehitys- (t&k) projekteihin kaiken

Lisätiedot

TUKIHAKEMUS KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKE

TUKIHAKEMUS KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKE TUKIHAKEMUS KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKE Lomake 3306A 1 Uusi hakemus Korjaus/täydennys hakemukseen Muutoshakemus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin

Lisätiedot

Hanki -koulutukset. Helmikuu 2013. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin. www.viisaankivi.

Hanki -koulutukset. Helmikuu 2013. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin. www.viisaankivi. Hanki -koulutukset Helmikuu 2013 Hankkeen vastuut ja velvollisuudet Hankkeesta vastaa aina hakija. Koordinointihankkeessa useita pieniä hankkeita on laitettu yhteen ja hankkeen hakijana on Viisari. Koordinointihankkeen

Lisätiedot

Ideasta liiketoimintaan Tekesin (ja ELYn) rahoituspalvelut yrityksille

Ideasta liiketoimintaan Tekesin (ja ELYn) rahoituspalvelut yrityksille Ideasta liiketoimintaan Tekesin (ja ELYn) rahoituspalvelut yrityksille Esittäjänä Manu Setälä, Tekes@Pirkanmaan ELY-keskus Tekesin rahoitus yrityksille Tekes tarjoaa rahoitusta ja siihen liittyvää asiantuntemusta

Lisätiedot

Luotonantajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, mikäli asiakas rikkoo olennaisesti sopimusehtoja.

Luotonantajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, mikäli asiakas rikkoo olennaisesti sopimusehtoja. Puitesopimus limiittiluotosta (yleiset ehdot) Tässä sopimuksessa määritellään limiittiluottosopimukseen sovellettavat yleiset ehdot. Nostettavan luoton ja sen takaisinmaksuehdot tulee sopia osapuolten

Lisätiedot

Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet

Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet Kaupunginvaltuusto 17.10.2011 115 Liikunta- ja nuorisolautakunta 29.02.2012 14 2 (6) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot