PERUSTURVAKESKUS OULAISTEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON AVOPALVELUIDEN PALVELUJEN HANKINTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERUSTURVAKESKUS 11.6.2015 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON AVOPALVELUIDEN PALVELUJEN HANKINTA"

Transkriptio

1 1 OULAISTEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVAKESKUS OULAISTEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON AVOPALVELUIDEN PALVELUJEN HANKINTA JOHDANTO Oulaisten kaupunki pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia Oulaisten kaupungin perusturvan kotihoidon avopalveluiden ja kevyen palveluasumisen asumisyksikön palveluja koskien. Hankinta käsittää Oulaisten perusturvan kotihoidon kokonaisuudesta yhden aluetiimin toiminnan, johon sisältyy ARA-rahoitteinen vanhusten 20-paikkainen palveluasumisyksikkö. Hankinnassa painotetaan kotihoidon toiminnan järjestämistä, mutta tarkoituksena on myös kevyen palveluasumisen toiminnan kehittämisellä vaikuttaa avopalvelujen käyttöön ja kustannuksiin. Hankinnan tavoitteena on kehittää ja ylläpitää Oulaisten kaupungin vanhuspalveluja asukkaille laadukkaana, ja samalla kustannustehokkaana. Tarjoajilta odotetaan näkemystä kaupungin kotihoidon kehittämisestä ja hallinnasta. Kyseessä on kilpailutus, jossa tarjousvertailu tehdään sekä hintavertailun että laatukriteerien perusteella liitteen 2 mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE Tämä tarjouspyyntö koskee alla esitettyä avopalvelujen palvelukokonaisuutta. Tarkempi toiminnan sisältökuvaus on liitteessä 1. Tuottajan on järjestettävä väestölle avohuollon palvelut siinä laajuudessa ja sen sisältöisenä kuin niistä on säädetty sosiaalihuoltolain ( /710) 17, ja vanhuspalvelulain ( /980) 1-3, 6-8, 15-18, sekä :ssä kunnan vastuulle kuuluvina palveluina. Avohuollon palveluihin sisältyvät: 1) väestön kotona selviytymisen edistäminen ja seuranta; 2) perushoiva; 3) kotisairaanhoidolliset toimenpiteet; 4) vaativa sairaanhoito jää kaupungin vastuulle 6) tukipalvelut jäävät kaupungin vastuulle 7) turvajärjestelmään vastaaminen ARA-yksikössä; muutoin yhteistyö muu kotihoito 8) asiakkaiden ohjaus ja neuvonta

2 2 Palvelujen tuottajan on avohuollon palveluja järjestäessään toimittava yhteistyössä sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon henkilöstön kanssa. Hankittavan palvelun tulee olla yksityisestä sosiaalihuollosta annetun lain ( /922) mukaista sosiaalihuollon palvelua, johon tuottajalla tulee olla kyseisen lain 7 :n mukainen lupa (myöhemmin "toimilupa") sekä 8 :n mukainen vastaava johtaja Vaihtoehtoinen lisäpalvelu / optio: vanhusten päiväkeskustoiminta ja kotihoidon yöpartiotoiminta Mahdollisen lisäpalvelun lähtökohtana on, että vanhusten päiväkeskuspalvelut halutaan tuottaa viitenä päivänä viikossa nykyisen neljän päivän sijasta ja omissa saneeratuissa tiloissa Reservikomppanian kadulla nykyisten vuokratilojen sijasta. Yöpartiotoiminnan perusteluina ovat tarve turvata vanhusten yöaikainen kotona selviytyminen ja avun saaminen akuuteissa hoivan tarpeen tilanteissa. Kotihoidon palvelurakenteen kehittäminen edellyttää tehokasta ja oikein kohdennettua päiväkeskustoimintaa sekä oikein mitoitettua yöpartiotoimintaa. Tässä tarkoituksessa pyydetään tarjoukset päiväkeskustoiminnan ja yöpartiotoiminnan hoitamisesta ostopalveluna. Päiväkeskustoiminnan ja yöpartiotoiminnan raamit on selvitetty liitteessä 1. Näistä palveluista maksetaan kiinteähintainen kuukausittainen korvaus, jonka määrä sovitaan tilaajan ja tuottajan välisissä neuvotteluissa, ja ne ovat muutoin pääsopimuksen ehtojen mukaisia. Tarjoaja voi tarjota palvelua, mutta tarjoamatta jättäminen ei johda tarjouksen hylkäämiseen. Lisäpalvelun tarjoaminen on toisin sanoen valinnaista. Vastaavasti Oulaisten kaupungilla ei ole velvollisuutta ostaa palvelua vaikka itse pääpalveluja koskeva sopimus tehtäisiinkin. Kyseessä on siis optio hankkia palvelu Sopimuksen kesto Sopimus on määräaikainen ja koskee palvelujen tuottamista ajalla ja optiona 1 v + 1 v eli ajalla Asukkaan oikeus palveluihin Tuottajan tulee mahdollistaa avohoidon hoidon tarpeen arviointi ja hoitoon pääsy viipymättä siten, että se täyttää vanhuspalvelulain ( /980) 18 :n asettamat vaatimukset. Tarjoaja sitoutuu myös liitteessä 2 esittämiensä toiminnan kuvausten mukaiseen palvelutuotantoon Toimitilat Palvelut tuotetaan asukkaiden kotona ja tilaajan osoittamassa toimitilassa osoitteessa Kuntotie 15, Oulaisten kaupungissa, jonka käyttöoikeuden tilaaja luovuttaa tuottajalle vastikkeetta sopimuksen ajaksi. Käyttöoikeuden piiriin kuuluvat myös toimitilojen kalusteet,

3 3 lääkintälaitteet, koneet ja muu irtaimisto. Tarkempi jaottelu toimitilojen ja välineiden vastuista ja oikeuksista on esitetty liitteenä 3 olevassa vastuunjakotaulukossa. Palvelun tilaaja vastaa kustannuksellaan ARA-yksikön kiinteistöhuollosta, irtaimiston vakuutuksista, sekä käyttöoikeuden piiriin kuuluvien koneiden, laitteiden ja huonekalujen huollosta ja uusimisesta tarvittaessa. Palveluntuottaja vastaa tilojen siivouksesta. Palvelun tilaaja vastaa myös ARA-yksikössä mm. vedestä, sähköstä yms. kustannuksista liitteenä 3 olevan vastuunjakotaulukon mukaan. Toimitiloja, os. Kuntotie 15, esitellään klo 14:00 jälkeen tarjoajille (Huom. tilojen esittelytilaisuudessa ei ole mahdollisuus kysyä kysymyksiä, vaan mahdolliset kysymykset lähetetään sähköpostitse klo 14:00 mennessä). Palvelun tuottajan edellytetään tutustuvan tiloihin ja irtaimistoon ja esittävän mahdolliset niitä koskevat huomautukset viimeistään viimeisen neuvottelun kuluessa. Ellei kirjallisia huomautuksia ole esitetty, palvelun tuottajan katsotaan hyväksyneen tilat sellaisenaan. Tuottaja on velvollinen huolehtimaan käyttöoikeusomaisuudesta ja -tiloista huolellisesti, sekä korvaamaan tahallisesti taikka laiminlyönnillään tai muulla huolimattomuudellaan aiheuttamansa vahingot. Ennen toiminnan aloitusta osapuolet tarkastavat toimitilat, irtaimisto inventoidaan ja niistä laaditaan erillinen kirjallinen käyttöoikeussopimus Siirtyvä henkilöstö Hankinnan kohteena olevat palvelut tuottaa tällä hetkellä kunta omana toimintana ja kevyen palveluasumisen yksikön toiminta on uutta toimintaa. Tuottaja on velvollinen ottamaan tilaajan osoittamat 0-8 (8 = nykyinen itätiimin työntekijämäärä) Oulaisten kaupungin palveluksessa olevaa kotihoidon työntekijää palvelukseensa vanhoina työntekijöinä sopimuksen alkaessa. Luettelo mahdollisesti siirtyvästä henkilöstä on nimikkeiden mukaan liitteessä 7. Tuottajan palvelukseen mahdollisesti siirtyvälle henkilöstölle myönnetään toimivapautta kaupungin palveluksesta sopimuksen ajalle ainoastaan tuottajan palvelukseen siirtymisen perusteella. Valitun tuottajan tulee turvata nykyisen kaupungin palveluksessa olevan henkilöstön asema liikkeen luovutuksen periaatetta noudattaen, siten kuin työsopimuslain ( /55) 10 :ssä on säädetty. Liikkeen luovuttaja on luovutuksen saajalle vastuussa ennen luovutusta syntyneistä työntekijän saatavista, mukaan lukien kertyneet ylityöt, lomat ja muut vastaavat vapaat. Tuottajan on tarjottava siirtyville työntekijöille samat työsuhteen ehdot kuin aiemmassa palvelussuhteessa Oulaisten kaupunkiin Palvelun kieli ja käytettävä henkilöstö Palvelu tulee antaa väestölle hyvällä suullisella ja kirjallisella suomen kielellä. Tuottajan tulee lisäksi noudattaa mitä laissa asiakkaan asemasta ja oikeuksista ( /812)) säädetään asiakkaan oikeudesta käyttää ruotsin kieltä.

4 4 Tuottajalla tulee olla palveluksessaan riittävä määrä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä ja muuta henkilökuntaa. Tuottaja vastaa, että sen palveluksessa työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt täyttävät lain, asetusten ja viranomaismääräysten kullekin ammattiryhmälle asettamat vaatimukset Hankinnassa noudatettavat muut ehdot Valtionvarainministeriön julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2009 PALVELUT) tulevat osaksi sopimusta. Tarjous tulee antaa huomioiden nykyinen vallitseva sosiaalihuoltotoimintaa sekä soveltuvin osin terveydenhuoltoa koskeva lainsäädäntö ja tulkintakäytäntö. Mikäli sopimuskauden järjestämisvastuut tai velvoitteet muuttuvat olennaisesti, neuvotellaan niiden korvaamisesta palvelun tuottajalle tai Oulaisten kaupungille erikseen. Lähtökohtana neuvottelulle on palvelujen tuottamisen kustannustason nousun (muuttumisen) korvaaminen omakustannushinnoitteluun perustuen. Palvelun tuottaja vastaa tämän sopimuksen mukaisista kustannuksista siltä osin, kun palveluista vastaa palvelun tuottajan sijasta kolmas osapuoli. 2. HANKINTAHINTA Palvelu tuotetaan arvonlisäverottomana sosiaali- ja terveydenhuollon palveluna. Palvelun arvonlisäveroton (ALV 0 %) enimmäishinta on (viisisataaseitsemänkymmentäneljätuhatta) euroa vuodessa vuoden 2015 hintaperustein. Hinta on kiinteä saakka. Hinnan tarkistus tehdään kuluttajahintaindeksin mukaisesti verrattuna 12/2016 kuluttajahintaindeksiin ja kuluttajahintaindeksin mukaisesti verrattuna 12/2017 indeksiin. Tarjoaja voi esittää enimmäishinnan suuruisen tai tätä pienemmän tarjouksen. Kokonaisvuosihinta ei saa olla yli enimmäishinnan eikä alle liitteessä 2 esitetyn minimihinnan. Tarjousvertailussa hinnan osuus on 40 % ja laatukriteereiden osuus 60 % liitteen 2 mukaisesti. 3. HANKINTAMENETTELY JA HANKINTAEHDOT Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus julkisten hankintojen sähköisellä kanavalla (HILMA) Kyseessä on EU -kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankinnassa käytetään avointa menettelyä. Kaikki halukkaat voivat tehdä tarjouksen. Tarjottavien palvelujen tulee olla tarjouspyynnön asiakirjojen sisällön mukaisia. Vaihtoehtoisia tarjouksia tai osatarjouksia ei oteta huomioon. Tarjous ei saa olla ehdollinen. Oulaisen kaupungilla on oikeus olla hyväksymättä mitään tarjousta ja Oulaisten kaupungilla on oikeus neuvotella tarjouksen sisällöstä. Oulaisten kaupunki ei maksa korvausta tarjouksen tekemisestä. Tarjous on tehtävä liitteen nro: 8 lomakkeella.

5 5 4. TARJOAJAN JA TARJOUKSEN KELPOISUUS SEKÄ TARJOUSTEN VERTAILU 4.1. Tarjousten käsittely Tarjouspyyntöä vastaamaton tarjous hylätään. Samoin enimmäishinnan ylittävä tarjous hylätään. Tarjous ei vastaa tarjouspyyntöä mm. silloin kun siihen ei sisälly vaadittuja tietoja ja liitteitä. Tarjoaja, joka ei täytä vaadittuja teknisiä ja taloudellisia edellytyksiä, jotka on esitetty liitteessä 4, voidaan sulkea tarjouskilpailusta pois. Myöhästynyttä tarjousta ei oteta tarjouskilpailussa huomioon. Jättämällä tarjouksen tähän tarjouspyyntöön tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnössä ja sen liitteissä olevat ehdot osaksi myöhemmin laadittavaa sopimusta. Tarjousten avaamisen jälkeen suoritetaan määräajassa saapuneiden tarjousten tarkistus ja arviointi. Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan arviointiryhmän toimesta kolmessa vaiheessa: - Tarjoajien kelpoisuuden arviointi - Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen - Tarjousten vertailu 4.2. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi Tarjoajien kelpoisuutta arvioidaan tässä tarjouspyynnössä ja erityisesti liitteessä 4 ilmoitettujen vaatimusten mukaisesti. Hankintalain mukaisesti tarjouskilpailusta tulee sulkea pois sellainen ehdokas tai tarjoaja, jolla ei ole teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi. Nämä edellytykset on esitetty liitteessä 4, joka jokaisen tarjoajan on täytettävä ja palautettava osana tarjousta vakuutena siitä, että kyseiset edellytykset täyttyvät. Koska tarjouspyynnön kohteena on tilaajan järjestämisvastuulla oleva lakisääteinen peruspalvelu, jonka häiriötön toiminta on väestön kannalta erityisen tärkeää, asetetaan tarjoajille seuraavat edellytykset: Tarjoajalla tulee olla esittää ao. palvelun referenssikohde. Referenssin tulee olla tarjoajan omana toimintana toteutettua kotihoidon avohuollon sosiaali- ja terveydenhuollon palvelua edellisen kolmen vuoden aikana vähintään puolen vuoden ajan siten, että tarjoajan kotihoidon väestöpohja on vähintään 1000 asukasta tai useammasta kohteesta koostuvana vähintään 2000 asukasta. Pelkkä työvoiman vuokralle tarjoaminen ei ole kelpoinen referenssiksi. Pakollisesta referenssistä on esitettävä selvitys. Esitetyn referenssin on oltava tilaajan tarkistettavissa ja kohteista tulee ilmoittaa kohteen yhteyshenkilön yhteystiedot. Yksilöimättömiä referenssejä ei hyväksytä. Referenssikohteista on esitettävä seuraavat tiedot: palvelusopimuksen sisältö, väestöpohja, toimitusajankohta, vastaanottajatiedot (tilaaja, tilaajan yhteyshenkilö ja puhelinnumero). Tarjoajalla tulee olla käytössään yleisesti tunnustettuun kansainväliseen tai kansalliseen standardiin (ISO 9001 tai vastaava) perustuva laadunhallintajärjestelmä tai muu

6 6 systemaattinen laadunvarmistusmenetelmä. Selvitys tarjoajan laadunvarmistusjärjestelmästä sekä asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamismenetelmistä on liitettävä tarjoukseen. Tarjoajan tulee toimittaa tarjoajan kelpoisuuden arviointia varten täytettynä tämän tarjouspyynnön liite 4, sekä kaikki siinä vaaditut todistukset ja selvitykset, mm. tarjoajan teknisten, laadunhallinnallisten, taloudellisten ja ammatillisten edellytysten arvioimiseksi Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen Hankintamenettelyn toisessa vaiheessa arvioidaan ensimmäisen vaiheen läpäisseiden tarjoajien tarjoukset. Tässä vaiheessa tarjouksia arvioidaan suhteessa niihin vaatimuksiin, joita ostettavilta palveluilta edellytetään. Tarjouksen tulee vastata tarjouspyyntöä ja siinä mainittuja vaatimuksia Tarjousten vertailu Tarjousten vertailuvaiheeseen pääsevät tarjoukset, jotka täyttävät tarjoajalle, tarjottavalle palvelulle ja tarjouksen muodolle asetetut kelpoisuusehdot. Tarjousvertailu tehdään sopimuskauden vuosittaisen hinnan ja laatukriteerien mukaisesti siten, että hinnasta annettavien pisteiden osuus on 40 % ja laadun osuus 60 %. Suurimman yhteispistemäärän saanut tarjous valitaan. Palvelun arvonlisäveroton enimmäishinta sopimuskaudelle on (viisisataaseitemänkymmenneljätuhatta) euroa 12/12 vuodessa. Hinta on kiinteä saakka. Hinnan tarkistus tehdään kuluttajahintaindeksin mukaisesti verrattuna 12/2016 kuluttajahintaindeksiin ja kuluttajahintaindeksin mukaisesti verrattuna 12/2017 indeksiin. Tarjoaja voi tarjota matalampaa vuosittaista palvelun hintaa, joka ei saa kuitenkaan alittaa ilmoitettua minimihintaa. Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava sitova vuosittainen hinta tarjottavalle palvelulle. Hinnan perusteella tarjoaja voi saada enimmillään 40 vertailupistettä. Hinnan perusteella annettavat pisteet lasketaan alla olevan taulukon mukaisesti. Esimerkki. Tarjoajan tarjouksessaan esittämä palvelun vuosittainen hinta on Tarjous sijoittuu tuolloin taulukossa välille (alle euroa, mutta yli euroa). Hintapisteitä tarjous saa tuolloin 20 kpl. Tarjottu hinta Hintapisteet

7 Minimihinta MAX 40 Laatuvertailu tehdään tarjoukseen liitettävän vapaamuotoisen toimintasuunnitelman sekä tämän tarjouspyynnön liitteessä 2 esitetyn muun laatukriteeristön perusteella. Laadun perusteella tarjoaja voi saada enimmillään 60 vertailupistettä. Tarjoajan on täytettävä liite 2 sen sisältämien ohjeiden mukaisesti ja palautettava täytetty lomake ja muut selvitykset osana tarjousta. Laatukriteeristö sisältää sekä pakollisia vaatimuksia, joiden on välttämättä täytyttävä, että pisteytyksen perusteena olevia kriteereitä. Vapaamuotoinen toimintasuunnitelma ja muut selvitykset pisteytetään Oulaisten kaupungin toimesta. Laatua koskevat pisteytykset tehdään kohdassa 14 ja liitteessä 2 kuvattujen kriteerien perusteella. Pisteytys on kuvattu tarkemmin liitteessä ASIAKASMAKSUT JA LASKUTUS Kaikki sopimukseen liittyvät maksut ja tulot kuuluvat Oulaisten kaupungille eikä palvelun tuottaja saa periä mitään asiakasmaksuja tai muitakaan maksuja itselleen. Palvelun tuottajalla on velvollisuus hoitaa kaikkea laskutusta varten tarvittava tiedonkeruu sekä muu mahdollinen tiedonkeruu tilaajan ohjeiden mukaan. 6. ALIHANKKIJAT Mikäli palveluntuottaja käyttää alihankkijoita, vastaa palveluntuottaja alihankkijoidensa työn tekemisestä ja lopputuloksen laadusta kuin omastaan. Alihankkijoita koskevat samat kelpoisuusehdot ja palvelua koskevat laatuvaatimukset kuin tässä tarjouspyynnössä on palveluntuottajalta edellytetty. Palveluntarjoajan on ilmoitettava tarjouksessaan palvelutoiminnassaan käyttämänsä alihankkijat. Palveluntarjoajan on myös jatkossa hyväksytettävä Oulaisten kaupungilla käyttämänsä alihankkijat. Alihankkijan oikeudesta asiakastietojen käsittelyyn päättää tilaaja.

8 8 7. HANKINTASOPIMUS Oulaisten kaupungin tehtyä hankintapäätöksensä, osapuolten välille tehdään määräaikainen sopimus, joka on voimassa asti. Hankinta vahvistetaan valitun tarjoajan kanssa allekirjoittamalla hankintasopimus. Hankinta-asiakirjat sekä vakioehdot tulevat osaksi sopimusta ja asiakirjojen keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava: 1. Hankintasopimus liitteineen 2. Tarjouspyyntö liitteineen 3. JYSE 2009 PALVELUT 4. Tarjous Kaikki muutokset sopimukseen tehdään kirjallisesti. Sopimusta ei siis voi muuttaa suullisella sopimuksella tai tosiasiallisesti noudatettuun käytäntöön vetoamalla. Sopimus on kummankin osapuolen allekirjoitettava mennessä. Mikäli tarjouskilpailun voittanut toimittaja ei allekirjoita sopimusta edellä mainittuun päivämäärään mennessä, kaupunki varaa oikeuden tehdä sopimuksen tarjouskilpailussa voittaneen toimittajan sijaan tarjouskilpailussa toiseksi tulleen toimittajan kanssa ja kaupungilla on oikeus saada tarjouskilpailun voittaneelta toimittajalta sakkoa 10 % tarjoamastaan vuosihinnasta sopimuksen viivästymisen vuoksi. Kuitenkin hankintalain mukaan hankintasopimus voidaan tehdä ja päätös panna täytäntöön aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja hakemusosoituksen tiedoksi. Kaupungin ja palveluntuottajan välinen sopimus tulee osapuolia sitovaksi, kun osapuolet ovat sen allekirjoittaneet. 8. SOPIMUSEHDOT Tarjoajan on tutustuttava huolellisesti tarjouspyynnön liitteenä olevaan sopimusluonnokseen, tähän tarjouspyyntöön liitteineen sekä sovellettaviin yleisiin sopimusehtoihin. Sopimusehdot ovat ehdottomia vaatimuksia eikä niihin saa tehdä muutoksia. Tarjoaja ei voi esittää omia sopimusehtoja tarjouksessaan. Muita kuin taloudellisesti merkityksellisiä tai tarjoajien vertailuun vaikuttavia sopimusehtokohtia voidaan täsmentää sopimusneuvotteluissa. Tarjoajalta vaaditaan sitova vastaus vertailuperusteiden liitteissä 2 ja 4 esitettyihin tekijöihin. Jättämällä tarjouksen tarjoaja sitoutuu tuottamaan palvelua koko sopimuskauden ajan tarjouksensa mukaisessa laajuudessa ja laatutasossa. Palveluntarjoajan on toimitettava liitteet 2 ja 4 näissä esitetyllä tavalla täytettynä, ja siten,

9 9 että yksiselitteisesti käy ilmi, minkä tasoiseen palveluun tarjoaja sitoutuu. Tarjouksessa esitetty palvelun sisältö muodostaa hankintasopimuksen pääsuoritusvelvoitteen. 9. REKISTERINPITOON LIITTYVÄT OSAPUOLTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET Tilaaja on henkilötietolain tarkoittama rekisterinpitäjä, jonka käyttöä varten rekisteri on perustettu ja jolla on asiakasrekisteritietoja koskeva määräysvalta. Tilaaja vastaa henkilörekisterien käyttötarkoituksen määrittelystä sekä sen muodostavien potilasasiakirjojen säilyttämisestä. Palveluntuottaja huolehtii rekisterinpidosta ostopalvelun osalta kaupungin lukuun. Toiminnassa syntyneisiin asiakirjoihin sekä niiden käyttöön ja luovutukseen sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia, henkilötietolakia, arkistolakia, lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, lakia potilaan asemasta ja oikeuksista, sosiaali- ja terveysministeriön asetusta potilasasiakirjojen laatimisesta ja säilyttämisestä, lakeja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä, muita henkilötietojenkäsittelyä koskevia säädöksiä sekä tilaajan yhteyshenkilöiden antamia ohjeita. Valittavalla palveluntuottajalla on oltava seuranta- ja valvontatehtävää varten tietosuojavastaava. Palvelun tilaajan tulee antaa ohjeet asiakastietojen käsittelystä ja noudatettavista menettelytavoista. Palveluntuottajan vastaavan johtajan tulee huolehtia henkilökunnan riittävästä asiantuntemuksesta ja osaamisesta asiakastietojen käsittelyssä. Kaupungin asiakas- ja potilasrekisterin tietosuojaseloste on käytössä myös yksityisellä palveluntuottajalla. Kaupunki rekisterinpitäjänä päättää kaupunkia koskevien tietojen käsittelyssä noudatettavasta menettelystä ja tietojen luovuttamisesta. Rekisteröidyn informoinnin toteutuksesta vastaavat Oulaisten kaupunki ja palveluntuottaja kumpikin omalta osaltaan. Palveluntuottaja huolehtii ja vastaa siitä, että palveluja annettaessa ja toiminnassa muutenkin noudatetaan salassapidosta, vaitiolovelvollisuudesta, tietosuojasta ja -turvasta sekä salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta annettuja voimassa olevia säädöksiä. Palveluntuottajan henkilökunnan tulee allekirjoittaa tietosuoja- ja tietoturvasitoumukset. Palveluntuottajan tulee omalta osaltaan täyttää KanTa (Kansallinen terveysarkisto) - palveluihin Sosiaali- ja terveysministeriön asettamat kriteerit. Palveluntuottaja kouluttaa oman henkilökuntansa uuden toiminnanohjaus-järjestelmän käyttöön. Sopimuksen piiriin kuuluvien asiakkaiden asiakastiedot kirjataan palvelun tilaajan rekisteriin. Tiedot ovat erillään palveluntuottajan muusta rekisteristä ja tietoja käyttävät vain ne henkilöt, jotka tarvitsevat niitä palvelujen toteuttamiseksi. Palveluntuottaja kouluttaa oman henkilökuntansa myös muihin asiakastietojärjestelmässä mahdollisesti tapahtuviin muutoksiin.

10 VIRKAVELVOLLISUUTTA VAATIVIEN TEHTÄVIEN HOITO Tehtäviä, joihin liittyy julkisen vallan käyttöä, voi suorittaa ainoastaan virkasuhteessa toimiva henkilö. Virkavastuuta edellyttävistä tehtävistä vastaa Oulaisten kaupungin osoittama virkasuhteinen henkilö. 11. VAKUUTUKSET JA VAKUUDET Palveluntuottajalla tulee olla asiakasvakuutus. Vakuutusyhtiön todistus asiakasvakuutuksesta tulee toimittaa tilaajalle viimeistään ennen sopimuksen allekirjoitusta. Palveluntuottajalla on oltava voimassa oleva riittävä toiminnan vastuuvakuutus, joka kattaa kaikki palvelun tuottamisessa asiakkaalle, tilaajalle, kolmannelle osapuolelle tai näiden omaisuudelle aiheutuneet vahingot. Todistus vastuuvakuutuksesta on toimitettava tilaajalle viimeistään ennen sopimuksen allekirjoittamista. Palvelun tuottaja asettaa tämän sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi suuruisen pankkitakauksen tai muun vakuuden. Vakuutta voidaan käyttää sopimukseen liittyvien vastuiden, kuten sopimussakkojen ja vahingonkorvausten kattamiseen. Lisäksi palveluntuottajalla on oltava lakisääteiset tapaturma- ja vahinkovakuutukset. 12. AMMATTIHENKILÖSTÖN TOIMINNAN SEURANTA, VASTUUT JA REKLAMAATIOT Sopimussairaanhoitajien ja lähihoitajien toimintaan liittyvät mahdolliset muistutukset, valitukset, kantelut, asiakas- ja potilasvahinkoilmoitukset, korvausvaatimukset ja muut vastaavat vaatimukset ohjataan palveluntuottajan vastuusairaanhoitajalle. Palveluntuottajan vastaavan sairaanhoitajan toimesta selvitetään tilanteeseen johtaneet syyt asiakkaan ja asiakasta hoitaneen palveluntuottajan työntekijän/työntekijöiden kanssa. Tarvittaessa annetaan kirjallinen vastine, josta toimitetaan kopio tilaajan vastaavalle esimiehelle tai perusturvajohtajalle, joka tekee tarvittaessa vastineen tilaajan puolesta. Sosiaali- ja potilasasiamiehenä toimii tilaajan oma nimetty sosiaali- ja potilasasiamies. Mikäli yksittäinen palveluun osallistuva sopimussairaanhoitaja tai lähihoitaja saa negatiivista palautetta esimerkiksi hoiva-/hoitotyön osaamisen tai asiakaspalvelukykyjensä vuoksi, tilaaja informoi tästä palveluntuottajan nimettyä yhteyshenkilöä. Mikäli sopimussairaanhoitajien ja lähihoitajien toiminta ei palautteesta huolimatta korjaannu tilaajaa tyydyttäväksi yhden (1) kuukauden kuluessa tilaajan tekemästä tuottajan informoinnista, palveluntuottaja sitoutuu siihen, että sopimussairaanhoitaja tai lähihoitaja korvataan toisella tarjouksen mukaisella henkilöllä.

11 SOPIMUSRIKKOMUKSET, RIKKOMUSTEN TODENTAMINEN JA SEURAAMUKSET Palveluiden tuottaja on velvollinen maksamaan sopimussakkoa mahdollisen olennaisen laadullisen poikkeaman johdosta. Laadullinen poikkeama määritellään muun muassa toiminnan poikkeamana tarjoajan tarjouksessaan esittämästä toteuttamissuunnitelmasta ja niistä laadullisista kriteereistä, joiden täyttämiseen tarjoaja on tarjouksessaan sitoutunut (liite 2). Lisäksi alla on esitetty palvelujärjestelmään ja henkilöstön vaihtuvuuteen liittyviä reunaehtoja, jotka oikeuttavat tilaajan sopimussakkoon, jos palvelutaso poikkeaa alla määritellystä. Erikseen nimettävä, Oulaisten kaupungin edustajista koottava seurantaryhmä käsittelee mahdolliset laadulliset poikkeamat ennen sopimussakkoa koskevan vaatimuksen esittämistä. Seurantaryhmän tätä asiaa käsittelevään kokoukseen kutsutaan tarvittaessa kuultavaksi palveluiden tuottajan edustaja. Seurantaryhmää johtaa Oulaisten kaupungin perusturvajohtaja. Sopimusrikkomukseksi katsotaan ensinnäkin hoivan piiriin pääsyn toteutumatta jääminen vastoin palvelusopimusta. Tähän kuuluu asianmukainen hoivan, hoivan tarpeen arvioinnin tai hoivan piiriin pääsyn viivästyminen lain velvoittamasta tai siitä ajasta, johon palvelun tuottaja on tarjouksessaan sitoutunut. Näistä sopimusrikkomuksista maksettava sopimussakko on euroa/ sopimusrikkomus. Samoin sopimusrikkomukseksi katsotaan tarjouksessa esitettyyn nähden havaittu poikkeama henkilökunnan pätevyydessä taikka henkilöstön olennainen vaihtuvuus. Pätevyysvaatimuksen toteutumatta jäämisestä tarjouksessa esitetystä seuraa kultakin päivältä 500 euron sopimussakko. Mikäli henkilökunnan vaihtuvuus ilman hyväksyttävää syytä (esimerkiksi sairaus- tai äitiysloma taikka eläke) on yli neljäkymmentä (40) % kahdentoista (12) kuukauden aikana, palveluntuottaja maksaa sopimussakkona viisituhatta (5 000) euroa. Toiminnan poiketessa palvelun tuottajan tarjouksessaan (liitteessä 2) esittämistä muista kuin yllä mainituista vähimmäisvaatimuksia ja palvelutasoa koskevista sitoumuksista, on kyseessä sopimusrikkomus. Tällöin sopimusrikkomuksista maksettava sopimussakko on sopimusrikkomusta kohti. Olennaiseksi laadulliseksi poikkeamaksi, ja siten sopimusrikkomuksen ja -sanktion perusteeksi, katsotaan näissä tapauksissa palvelutason poikkeama, joka on jatkunut yhden viikon ajan, paitsi asiakastyytyväisyysselvitysten laatimista koskien, jossa palvelutason poikkeama todennetaan, jos asiakastyytyväisyyskyselyjä ei ole tehty vuoden aikana sovittua määrää. Mikäli poikkeama johtaa laatukriteereiden täyttymättä jäämiseen, tulee palveluntuottajan ilmoittaa asiasta välittömästi seurantaryhmälle. Maksimisopimussakko on yhteensä vuodessa enintään 10 % sopimuksen kokonaisvuosiarviosta.

12 12 Mikäli palveluntuottaja ei kykene tuottamaan pääosaa sovitusta palvelusta tai asiakasturvallisuus vaarantuu, on tilaajalla oikeus sopimuksen purkamiseen välittömästi ja palveluntuottaja on korvausvelvollinen järjestelyn aiheuttamista ylimääräisistä kustannuksista. Palveluntuottajalla pitää olla resurssit toiminnan aloittamiseksi Mikäli palvelun aloittaminen viivästyy, kaupungilla on oikeus sopimussakkoon euroa/ päivä. 14. TOIMINTASUUNNITELMA, LAATUKRITEERIT JA TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Tarjoajan on liitettävä tarjoukseen vapaamuotoinen toimintasuunnitelma, josta ilmenee hankinnan kohteena olevien palveluiden aiottu toteuttamistapa, henkilöstöresursoinnit, muut palveluntuottajan käyttämät resurssit, ja muut tarjoajan ehdottaman tulevan toimintamallin arvioimiseksi tarvittavat relevantit tiedot. Vapaamuotoisen toimintasuunnitelman maksimikoko on neljä (4) A4-sivua. Toimintasuunnitelman on sisällettävä tarjoajan suunnitelma koskien tämän tarjouspyynnön kohdassa 1 mainittujen hankinnan kohteiden palvelutuotantoa. Toimintasuunnitelmalta odotetaan erityisesti selkeyttä toteuttaa kotihoidon avopalvelujen ja asumisyksikön palveluja koskeva palvelutuotanto mielekkäällä ja asukasta parhaiten palvelevalla tavalla. Käytännön ehdotukset toiminnan kehittämiseksi ja uusiksi palvelumuodoiksi ovat erittäin tervetulleita. Toimintasuunnitelman kokonaisuus, asukas- ja asiakaslähtöisyys sekä ehdotettujen kehittämisideoiden toteutettavuus ja innovatiivisuus arvioidaan osana tarjouksen laatupisteytystä. Tarjoajan toimintasuunnitelmaa rajaavat liitteessä 2 esitetyt toiminnan vähimmäisvaatimukset hankinnan kohteena olevaa palvelua koskien. Tarjoajan edellytetään myös täyttävän liitteen ja siten ilmoittavan, mihin palvelutasoon tarjoaja sitoutuu vähimmäisvaatimusten lisäksi. Liitettä 2 käytetään tarjousten vertailun perusteena rinnan toimintasuunnitelman vapaamuotoisen osan arvioinnin kanssa. Vapaamuotoinen toimintasuunnitelma ei saa olla sisällöltään ristiriidassa liitteeseen 2 vastausten kanssa. Palveluiden järjestämisen nykytilanne on kuvattu sisältökuvauksessa liitteessä 1. Palvelutuotannon nykytilannekuvaus ei sido palveluntuottajaa muutoin kuin niiltä osin kuin laissa on palvelutuotannosta säädetty. Henkilöstön aseman osalta noudatetaan liikkeenluovutusta koskevaa säännöstöä ja ehtoja. 15. LAADUNVALVONTA JA RAPORTOINTI Tilaajan seurantaryhmä tulee seuraamaan palveluntuottajan toimintaa niin asiakkaiden hoivan ja palvelun kuin myös laskutuksen oikeellisuuden osalta. Pääasiallisina seurantakohteina ovat liitteessä 2 esitetyt laatukriteerit sekä yllä esitetyt mahdollisiin sopimussakkoihin oikeuttavat mittarit. Lisäksi voidaan yhdessä tilaajan ja valitun tuottajan

13 13 kesken sopia palvelukohtaisista laadunseurantamittareista ja -menetelmistä, jotka eivät johda sopimussakkoon, mutta joita seurataan toiminnan kehittämisen kannalta. Tilaaja edellyttää, että palvelun tuottaja tuottaa laatukriteereiden toteutumisen seurantaan tarvittavat tiedot seurantaryhmän kokouksissa käsiteltäviksi. Tilaajan tietojärjestelmistä voidaan kerätä valtaosa tarvittavista tiedoista. 16. YHTEYDENPITO Palveluntuottajan tulee sitoutua nimeämään yhteyshenkilö, joka palveluntuottajan puolesta vastaa yhteistyöstä tilaajan kanssa sekä toiminnan käytännön järjestelyistä. Yhteyshenkilön tai hänen varahenkilönsä on oltava tavoitettavissa jokaisena päivänä kello 8 16 välisenä aikana. 17. POIKKEUSOLOJEN VALMIUS Palveluiden tuottaja sitoutuu noudattamaan valmiussuunnitelmaa sekä ohjeistamaan henkilökuntansa näiden varalle. Palveluiden tuottaja laskuttaa tilaajaa erikseen normaaliolojen erityistilanteissa tai poikkeusoloissa suoritetusta ylimääräisestä työstä aiheutuneista kustannuksista. 18. MUUT EHDOT Mikäli tuottaja ostaa palveluja tai tavaroita tilaajalta, noudatetaan hinnoittelussa aina omakustannusperiaatetta. Mikäli tilaaja tekee tähän sopimukseen liittyvän lisätilauksen, joista on kysymyskohta liitteessä 2 kohta 3. optiona esitettävät muut palvelut, neuvotellaan hinnat kaupungin omakustannushinnoittelun pohjalta. 19. TARJOUS JA SEN JÄTTÄMINEN Sitova allekirjoitettu suomenkielinen kirjallinen tarjous, liite nro: 8 muine liitteineen on toimitettava kolmena (3) samansisältöisenä kappaleena ja tiedostoversiona yhtenä (1) kappaleena (CD-levyllä, DVD-levyllä tai USB-tikulla) suljetussa kirjekuoressa Oulaisten kaupungin alla olevaan osoitteeseen klo 14:00 mennessä. Tarjousten palautusosoite: Oulaisten kaupunki / Perusturva Lautatarhankatu 7 A Oulainen Tarjouskuoren päällä on oltava merkintä: "TARJOUS KOTIHOIDON AVOPALVELUIDEN JA PALVELUASUMISEN YKSIKÖIDEN PALVELUISTA". Lisäksi kuoressa on ilmoitettava tarjoavan yrityksen nimi. Mikäli paperimuotoisen tarjouksen ja tiedostomuotoisen tarjouksen välillä on ristiriitaa, on paperimuotoinen tarjous ensisijainen.

14 14 Tarjous sisältää vähintään seuraavat palvelua koskevat asiakirjat/tiedot: - Toimintasuunnitelman - Sitovan ilmoituksen vuosittaisesta arvonlisäverottomasta hinnasta, jolla palveluntarjoaja tarjoaa palveluita sopimuskaudelle - Tämän tarjouksen liitteen 2 täytettynä liitteessä esitetyllä tavalla - Tämän tarjouksen liitteen 4 täytettynä liitteessä esitetyllä tavalla - Tämän tarjouksen liitteessä 4 pyydettävät selvitykset ja todistukset - Tulevan toiminnan alustavan henkilöstöluettelon, jossa yksilöitynä jokaisen työntekijän kohdalla liitteessä 2 vaaditut tiedot (koulutus- ja kokemustiedot). Vastaavan sairaanhoitajan osalta tilaaja velvoittaa tarjoajaa ilmoittamaan nimet ja yhteystiedot em. luettelossa. - Selvityksen palveluntuottajan omasta laadunseurantakriteeristöstä ja sen seurannasta sekä tiedonkeruusta JA/TAI selvityksen auditoidusta laatujärjestelmästä - Selvityksen palveluntuottajan asiakas- ja potilasturvallisuuden seurannan järjestelmästä / menetelmistä Tarjoajan tulee antaa sähköpostiosoite hankintapäätöksen tiedoksiantoa varten. Sitovien tarjousten on oltava voimassa saakka. Myöhästyneitä, ilman vaadittuja liitteitä toimitettuja tai allekirjoittamattomia tarjouksia ei käsitellä. Tarjouskirjeeseen saa sisällyttää vain ko. tarjouspyyntöön liittyviä asiapapereita. Tarjouspyyntöön liittyvät mahdolliset lisäkysymykset on laadittava erilliseen Wordtiedostoon ja lähetettävä klo 14:00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: Tarjoukset ovat pääsääntöisesti julkisia viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisesti. Liikesalaisuudet tulee ilmoittaa erillisellä liitteellä. Julkisuuslain nojalla tarjouksia pyytävälle viranomaiselle kuuluu päätöksen tekeminen tarjouksen julkisuudesta ja liikesalaisuuksista. Tarjouspyynnön liitteet: 1. Toiminnan sisältökuvaus 2. Tarjousten vertailuperusteet 3. Vastuunjakotaulukko 4. Tarjoajaa koskevat vaatimukset 5. Luettelo kotihoidon avopalveluiden ja palveluasumisyksikön sopimuksista 6. Sopimusmalli 7. Luettelo tuottajan palvelukseen siirtyvästä henkilöstöstä Tarjouslomake

TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUJEN HANKINTA / PIHTIPUTAAN KUNNAN YKSIKKÖ

TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUJEN HANKINTA / PIHTIPUTAAN KUNNAN YKSIKKÖ TARJOUSPYYNTÖ VIITASAAREN KAUPUNKI SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUJEN HANKINTA / PIHTIPUTAAN KUNNAN YKSIKKÖ JOHDANTO Viitasaaren kaupunki pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia Pihtiputaan väestön tarvitsemien

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Sopimuskausi Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta lukien

Sopimuskausi Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta lukien TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) VERKKONEUVONTAPALVELUJÄRJESTELMÄN HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia verkkoneuvontapalvelujärjestelmän hankintaa koskevaan tarjouskilpailuun.

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva pyytää tarjoustanne kotihoidon kauppapalvelun hankinnasta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta.

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Espoon henkilöstölehden tuottaminen Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Hankinnalla tullaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki ei voi sitoutua tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana.

Espoon kaupunki ei voi sitoutua tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SUUN TERVEYDENHUOLLON RÖNTGENKUVIEN LAUSUNTOPALVELUIDEN HANKINTA Tarjouspyyntö Puitesopimus ja sopimuskausi Hankintapäätös Espoon kaupunki pyytää tarjousta suun terveydenhuollon röntgenkuvien

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta Puitejärjestely Sopimuskausi Hankintapäätös Hankintasopimus Espoon kaupunki pyytää tarjousta rotaatio- ja suurarkkipainotöistä (arkkikoot

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti:

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti: KOTALAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN OSTOPALVELULIIKENNE 1. HANKINTAYKSIKKÖ JA YHTEYSHENKILÖ Hankintayksikkö Virtain kaupunki Sivistyslautakunta Virtaintie 26 34800 VIRRAT Y-tunnus: 0206333-9 2. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v.

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v. Alustava Tarjouspyyntö 1 (6) Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle 1.6.2017(tavoite) - 31.8.2022 + optio 3.v. Sisällys 1 Hankinnan taustaa... 2 2 Palvelun kuvaus... 2

Lisätiedot

Espoon kaupunki pyytää tarjousta yhdestä lajittelevasta palautusautomaatista Espoon kaupunginkirjaston Tapiolan aluekirjastoon.

Espoon kaupunki pyytää tarjousta yhdestä lajittelevasta palautusautomaatista Espoon kaupunginkirjaston Tapiolan aluekirjastoon. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Lajitteleva palautusautomaatti Espoon kaupunginkirjastoon Espoon kaupunki pyytää tarjousta yhdestä lajittelevasta palautusautomaatista Espoon kaupunginkirjaston Tapiolan aluekirjastoon.

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8)

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) 1 HEUREKAN AV-HANKINTA Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 23.6.2016 sähköisessä tietokannassa www.hankintailmoitukset.fi. Tiedekeskussäätiö järjestää tarjouskilpailun

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TYÖVOIMANVUOKRAUS PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TYÖVOIMANVUOKRAUS PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN 1 (9) SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TYÖVOIMANVUOKRAUS PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun työvoiman vuokraamiseksi puitejärjestelyn

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 14.1.2016 ASEMAKAAVAN POHJAKARTAN TÄYDENNYSKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely Tuusulan kunta on toteuttamassa Vanhakylän alueen kaavan pohjakartan täydennyskartoitustyötä. Ilmakuvaukseen perustuvan

Lisätiedot

LINJA-AUTON KULJETTAJIEN WC- JA TAUKOTILOJEN SEKÄ YLEISÖWC-TILOJEN SIIVOUS JA HUOLTO ALKAEN TOISTAISEKSI. Hankintaa ei saa jakaa osiin.

LINJA-AUTON KULJETTAJIEN WC- JA TAUKOTILOJEN SEKÄ YLEISÖWC-TILOJEN SIIVOUS JA HUOLTO ALKAEN TOISTAISEKSI. Hankintaa ei saa jakaa osiin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) LINJA-AUTON KULJETTAJIEN WC- JA TAUKOTILOJEN SEKÄ YLEISÖWC-TILOJEN SIIVOUS JA HUOLTO 1.6.2012 ALKAEN TOISTAISEKSI Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä Espoon kaupunki pyytää

Lisätiedot

Hankinnan yksilöinti on liitteessä 1.

Hankinnan yksilöinti on liitteessä 1. TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) Uimahallikemikaalien hankinta Espoon uimahalleihin Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin kolmeen eri uimahalliin (Tapiola, Espoonlahti ja Leppävaara)

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LAKAISUKONEESTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta imulakaisukoneesta kokonaispainoltaan

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) 1943/ / Apuvälinehuollon ja -korjauksen hankinta

TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) 1943/ / Apuvälinehuollon ja -korjauksen hankinta TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Apuvälinehuollon ja -korjauksen hankinta Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta apuvälineiden huolto- ja korjauspalveluista. Apuvälineiden huolto ja korjaus sisältää

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 16/2014/MSI Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Pienhankinnat...

Lisätiedot

RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA

RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA TARJOUSPYYNTÖ RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA 18.12.2014 TARJOUSPYYNTÖ TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN SOVELTUVAN RADIOGRAAFISEN LAITTEISTON HANKKIMISESTA

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu 1 Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu Tarjouspyyntö jätekuljetuksista KIINTEISTÖJEN JÄTEKULJETUKSET Keuruun kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne kiinteistöjensä jätteidenkuljetuksista sekä

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista Tarjouspyyntö YTHS:n tilintarkastuspalveluista Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely...

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet 1 LIEDON KUNTA Tekniset ja ympäristöpalvelut PL 24 21421 Lieto TARJOUSPYYNTÖ VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE 2014-2015 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan sisältö 2.1. Hoidettavat viheralueet

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta):

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta): Tarjouspyyntö 1 (5) YDINLAITOSTEN SÄHKÖJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN SEKÄ OHJELMISTOPOHJAISTEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN ARVIOINTIA KOSKEVAT ASIANTUNTIJAPALVELUT Säteilyturvakeskus (jäljempänä

Lisätiedot

Espoon kaupunki ei sitoudu tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana.

Espoon kaupunki ei sitoudu tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana. TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) HAMMASHOIDON UNITIEN HANKINTA ESPOON KAUPUNGILLE Hankinnan kohde ja kuvaus Puitejärjestely Espoon kaupunki pyytää tarjousta hammashoidon unitiestön ja niiden huolloista puitejärjestelynä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI Lounais Suomen koulutuskuntayhtymä / Lounais Suomen ammattiopisto Novida pyytää tarjoustanne viljelykonsultoinnin hankinnasta tarjouspyynnön

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Keskuspuistokatu Kemi DIGITAALISEN SANELUJÄRJESTELMÄN HANKINTA TERVEYSPALVELUIHIN

KEMIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Keskuspuistokatu Kemi DIGITAALISEN SANELUJÄRJESTELMÄN HANKINTA TERVEYSPALVELUIHIN 31.1.2017 1(5) KEMIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Keskuspuistokatu 30 94100 Kemi DIGITAALISEN SANELUJÄRJESTELMÄN HANKINTA TERVEYSPALVELUIHIN 1. Hankinnan kohde: Hankinnan kohteena on digitaalinen

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1/5 1.9.2016 TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1 HANKINNAN KOHDE Liedon kunta pyytää tarjouksia Liedon keskustaajamaan sijoittuvan Lietohallin palveluista ja Liedon lukion

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1/5 JOUTSAN KUNNAN KATUJEN ASFALTOINTI 2015 Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Hankintamenettely ja hankinnasta

Lisätiedot

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus.

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus. SANELUJÄRJESTELMÄ JA SANELUNPURKUPALVELU Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 10.2.2017 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT LIITE 2 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT Tilaaja: Vaihtoehtoisesti: Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Helena Räsänen, palvelujohtaja

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Nurmijärven kunnan tietoliikennepalveluista

Tarjouspyyntö Nurmijärven kunnan tietoliikennepalveluista 1(5) Tarjouspyyntö Nurmijärven kunnan tietoliikennepalveluista Nurmijärven kunnan pyytää tarjoustanne toimipisteet yhdistävästä tietoliikenneratkaisusta. Sopimuskausi alkaa 10.10.2014 tai sitten kun sopimus

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu Tarjouspyyntö 1 (6) 4.10.2013 Hallinto-osasto HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS Diaarinumero: HEL 2013-005356 Hanke 1. Helsingin kaupungin rakennusvirasto pyytää Helsingin kaupunkitilaohjetta

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne kolmesta (3) elektronisesta, teholtaan 2000 W, suurtehohälyttimestä asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) ALLE 65-VUOTIAIDEN MONISAIRAIDEN ASIAKKAIDEN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Helsingin kaupungin hankintakeskus yhteistyönä

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n verkkolaitteet

Tarjouspyyntö. YTHS:n verkkolaitteet Tarjouspyyntö YTHS:n verkkolaitteet Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Alue 1, tiistaina 20.8.2013 kello 8.00 Lähtöpaikka: Veräjäpellonkoulu, Lintuvaarantie 14

Alue 1, tiistaina 20.8.2013 kello 8.00 Lähtöpaikka: Veräjäpellonkoulu, Lintuvaarantie 14 TARJOUSPYYNTÖ 1 (8) KIINTEISTÖJEN TALVIKUNNOSSAPITO Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoo Kiinteistöpalvelut - liikelaitokselle liitteen 1 mukaisten alueittain jaettujen kiinteistöjen

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on jäljempänä tarkemmin määritelty hoitajatyövoima.

Hankinnan kohteena on jäljempänä tarkemmin määritelty hoitajatyövoima. HOITAJATYÖVOIMAN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 29.9.2016 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO URAKKAOHJELMA ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO Tilaaja Espoon Asunnot Oy Upseerinkatu 3 B 02600 Espoo Espoon Asunnot

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) 1405/ / SÄHKÖINEN OPPIMISYMPÄRISTÖPALVELU

TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) 1405/ / SÄHKÖINEN OPPIMISYMPÄRISTÖPALVELU TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SÄHKÖINEN OPPIMISYMPÄRISTÖPALVELU Hankinnan kohde ja kuvaus Sopimuskausi Espoon kaupunki pyytää tarjousta sähköisestä oppimisympäristöpalvelusta. Espoon kaupungin konserniyhteisöt voivat

Lisätiedot

Sopimuskauden aikana saattaa kaupungin oma rekrytointijärjestelmä vaihtua.

Sopimuskauden aikana saattaa kaupungin oma rekrytointijärjestelmä vaihtua. TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) SÄHKÖISEN VERKKOILMOITUSKANAVAN HANKINTA Espoon kaupunki pyytää tarjousta sähköisestä verkkoilmoituskanavasta kaupungin käyttöön. Espoon kaupungin konserniyhteisöt voivat halutessaan

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta Yleistä Itä-uudenmaan koulutuskuntayhtymän ylläpitämä oppilaitos Porvoon ammattiopisto (jatkossa

Lisätiedot

Espoon kaupunki pyytää tarjousta kiinteistöjen ikkunapesupalveluista.

Espoon kaupunki pyytää tarjousta kiinteistöjen ikkunapesupalveluista. TARJOUSPYYNTÖ 1(6) IKKUNOIDEN PESUPALVELUIDEN HANKINTA 2012 Hankinnan kohde ja kuvaus Muut ikkunanpesut Ympäristö Espoon kaupunki pyytää tarjousta kiinteistöjen ikkunapesupalveluista. Pesukohteet on eritelty

Lisätiedot

Klaukkalan ja Kirkonkylän jätevedenpuhdistamoilta syntyy linkokuivattua ja suotonauhakuivattua mädätettyä ja mädättämätöntä lietettä.

Klaukkalan ja Kirkonkylän jätevedenpuhdistamoilta syntyy linkokuivattua ja suotonauhakuivattua mädätettyä ja mädättämätöntä lietettä. 05.01.2016 1(6) TARJOUSPYYNTÖ JÄTEVESILIETTEEN JATKOKÄSITTELYSTÄ Nurmijärven kunnan hankintapalvelut / Nurmijärven Vesi pyytää (myöhemmin tilaaja) tarjoustanne linkokuivatun ja suotonauhakuivatun jätevesilietteen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. TARJOUSPYYNTÖ PUISTO- JA LEIKKIKENTTÄVÄLINEIDEN HANKINNASTA (puitejärjestely)

TARJOUSPYYNTÖ. TARJOUSPYYNTÖ PUISTO- JA LEIKKIKENTTÄVÄLINEIDEN HANKINNASTA (puitejärjestely) Hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ Puisto- ja leikkikenttävälineet 1(5) 12.12.2016 TARJOUSPYYNTÖ PUISTO- JA LEIKKIKENTTÄVÄLINEIDEN HANKINNASTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut

Lisätiedot

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero LIITE 2 TARJOUSTIEDOT JA TARJOAJAN SOVELTUVUUS Tarjouslomake, palautetaan täytettynä OHJEET TARJOAJALLE Seuraavassa tarjoajaa pyydetään yksilöimään tarjoajan tunnistetiedot (kohta 1) sekä ilmoittamaan

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

Tarjouspyyntö - Sivu 1/5 Tekniset palvelut/ Ruoka- ja siivouspalvelut

Tarjouspyyntö - Sivu 1/5 Tekniset palvelut/ Ruoka- ja siivouspalvelut Tarjouspyyntö - Sivu 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 1 Hankinnan kohde 2 Hankintailmoitus 3 Sopimusaika 4 Hankintamuoto Mäntsälän kunta pyytää tarjoustanne puhtaanapitopalveluista ja ruokapalveluista Mäntsälän kunnan

Lisätiedot

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta Tarjouspyyntö pp.kk.2015 Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta 1 Tarjouskilpailun järjestäjä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama ammatillisen osaamisen ja työelämän

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

Sähköisen asiointialustan ylläpito ja kehittäminen

Sähköisen asiointialustan ylläpito ja kehittäminen TIETOPYYNTÖ / LIITE 1 1 (6) Sähköisen asiointialustan ylläpito ja kehittäminen 1. Hankinnan kohde ja kuvaus 1.1 Taustatiedot 1.2 Tarjouksen sisältö Espoon kaupunki pyytää tarjousta sähköisen asiointialustan

Lisätiedot

LIEDENPOHJAN, VASKIVEDEN, KILLINKOSKEN, KOTALAN, ÄIJÄNNEVAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN OSTOPALVELULIIKENNETARJOUSPYYNTÖ AJALLE

LIEDENPOHJAN, VASKIVEDEN, KILLINKOSKEN, KOTALAN, ÄIJÄNNEVAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN OSTOPALVELULIIKENNETARJOUSPYYNTÖ AJALLE VIRTAIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Koulutoimisto Tuula Jokinen PL 85 7.2.2014 34801 VIRRAT P. 03-4851260 tuula.jokinen@virrat.fi LIEDENPOHJAN, VASKIVEDEN, KILLINKOSKEN, KOTALAN, ÄIJÄNNEVAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) SIIRRETTÄVIEN PILARINOSTIMIEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne neljästä siirrettävästä pilarinostimista. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

Espoon kaupunki pyytää tarjousta sijoitustoiminnan raportointipalvelun hankinnasta.

Espoon kaupunki pyytää tarjousta sijoitustoiminnan raportointipalvelun hankinnasta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) Espoon kaupungin sijoitustoiminnan raportointi Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta sijoitustoiminnan raportointipalvelun hankinnasta. Espoon kaupungilla on viisi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ /

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ / TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) PITKÄAIKAISASUNNOTTOMIEN KESKITETTY Tarjoajan nimi Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (johon esim. päätös lähetetään tiedoksi) Valintaperusteena on halvin hinta. Vertailuvaiheeseen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö monitoimilaitteista

Tarjouspyyntö monitoimilaitteista Sivu 1 / 5 Tarjouspyyntö monitoimilaitteista Tilaaja Epilepsialiito ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki Y-tunnus: 0221136-2 Hankintamenettely Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinnasta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ 1 LAPINLAHDEN JA VARPAISJÄRVEN HAUTAUSMAIDEN HAUDANKAIVUU- JA PEITTÖTÖISTÄ SEKÄ AURAUS- JA KUNNOSSAPITOTÖISTÄ Ylä-Savon seurakuntayhtymä pyytää kirjallista tarjousta Lapinlahden (kirkonkylä, Alapitkä ja

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

HEL 2015-003207. 2. Hankinnan kohde. 3. Hankinnan taustaa 1/6. Helsingin kaupungin rakennusvirasto. 0201256-6 Oili Khadraoui

HEL 2015-003207. 2. Hankinnan kohde. 3. Hankinnan taustaa 1/6. Helsingin kaupungin rakennusvirasto. 0201256-6 Oili Khadraoui 1/6 TARJOUSPYYNTÖ HEL 2015-003207 Rajoitettu hankintailmoitus, tapahtumanhallintajärjestelmä Allu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Oili Khadraoui Suomi puh. +358 931038430 fax oili.khadraoui@hel.fi

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN KAPPALETAVARAKUORMA-AUTON HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä kappaletavarakuorma-autosta. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) 4131/ / Kotihoidon kehittämishankkeen konsultointipalvelujen hankinta

TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) 4131/ / Kotihoidon kehittämishankkeen konsultointipalvelujen hankinta TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Kotihoidon kehittämishankkeen konsultointipalvelujen hankinta Hankinnan taustaa Espoon kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Sujuva arki kotihoidossa asiakaslähtöisellä resursoinnilla

Lisätiedot

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta Hankintayksikkö Oulun kaupunki/rakennusvalvonta y-tunnus: 0187690-1 Solistinkatu 2, Oulu, PL 83,

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kiinteistönhoito. Sammakkolammentie 2, Kuopio

TARJOUSPYYNTÖ. Kiinteistönhoito. Sammakkolammentie 2, Kuopio TARJOUSPYYNTÖ Kiinteistönhoito Sammakkolammentie 2, Kuopio 1.2.2017 Sivu 2/5 Sammakkolammentie 2, Kuopio 1. KOHDETIEDOT Tilaaja Savon koulutuskuntayhtymä PL 87 70101 Kuopio Tilaajan yhteyshenkilö Ari Orsjoki

Lisätiedot

Espoon kaupunki ei voi sitoutua tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana.

Espoon kaupunki ei voi sitoutua tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Toimistotyön ergonomiatuotteiden hankinta Espoon kaupunki pyytää tarjousta toimistotyön ergonomiatuotteista. Tuotteiden tulee olla ammatilliseen toimistokäyttöön tarkoitettuja. Toimistotyön

Lisätiedot

Porvoon kaupunkiopas 2014 Painotyö nelivärivaihdolla

Porvoon kaupunkiopas 2014 Painotyö nelivärivaihdolla Tarjouspyyntö 1 (5) Porvoon kaupunkiopas 2014 Painotyö nelivärivaihdolla Porvoon kaupungin matkailutoimisto pyytää tarjoustanne Porvoon kaupunkioppaan painotyöstä. Esite painetaan neljälle (4) eri kielellä.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n Tampereen Kalevantien toimipisteen autoklaavin hankinta

Tarjouspyyntö. YTHS:n Tampereen Kalevantien toimipisteen autoklaavin hankinta Tarjouspyyntö YTHS:n Tampereen Kalevantien toimipisteen autoklaavin hankinta Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ URJALAN YHTENÄISKOULUN TEKNISEN TYÖN KONEISTA JA KALUSTEISTA

TARJOUSPYYNTÖ URJALAN YHTENÄISKOULUN TEKNISEN TYÖN KONEISTA JA KALUSTEISTA Urjalan kunta Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ URJALAN YHTENÄISKOULUN TEKNISEN TYÖN KONEISTA JA KALUSTEISTA 1. Hankinnan kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä Urjalan kunta (jäljempänä tilaaja) pyytää toimittajilta

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PURKU-URAKKAAN Hanke numero 004500 Tilaaja Loimaan kaupungin tekninen lautakunta / rakennuttamispalvelut pyytää urakkatarjoustanne alla mainitusta kohteesta liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Tarjous

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN DUMPPERIN (TRD) HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä Traktoridumpperista, TRD (dumpperista). Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen.

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. 1 (5) Tarjousnimike 5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. OHJE Tarjoaja täyttää tarjoajan soveltuvuuslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 11.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAIVINKONETÖISTÄ Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kaivinkonetöistä 1.1.2016 31.12.2017. Kohde

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Hankinnan tavoitteena on järjestää päihteidenkäyttäjille laadukkaat ja vaikuttavat laitosvieroitus- ja laitoskuntoutuspalvelut.

Hankinnan tavoitteena on järjestää päihteidenkäyttäjille laadukkaat ja vaikuttavat laitosvieroitus- ja laitoskuntoutuspalvelut. PÄIHDEPALVELUJEN HANKINTA / LAITOSVIEROITUS JA LAITOSKUNTOUTUS Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 7.6.2016 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely 1 (6) Kuntatekniikka Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely Tarjouspyyntö: Jokilaakson kaava-alueen kunnallistekniset työt osa 1 Sipoon kunnan tekniikka- ja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIA SEULONTATUTKIMUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ SIPOON KUNNASSA

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIA SEULONTATUTKIMUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ SIPOON KUNNASSA TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIA SEULONTATUTKIMUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ SIPOON KUNNASSA 1. Taustatietoja Sipoon kunta ostaa joukkotarkastuksen rintasyövän varhaistoteamiseksi seulontana kansanterveysasetuksen ohjekirjeen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) 4715/ / Työnohjauspalveluiden hankinta

TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) 4715/ / Työnohjauspalveluiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Työnohjauspalveluiden hankinta Puitejärjestely Sopimuskausi Espoon kaupunki pyytää tarjousta työnohjauspalveluista etupäässä kaupungin suomenkielisten oppilaitosten käyttöön. Suomenkielisen

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

Lämmitysöljy ja ajoneuvopolttoaineet TKS120 Tarjouspyyntö

Lämmitysöljy ja ajoneuvopolttoaineet TKS120 Tarjouspyyntö Lämmitysöljy ja ajoneuvopolttoaineet TKS120 Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia lämmitysöljystä sekä ajoneuvopolttoaineista Nokian, Oriveden ja Ylöjärven kaupungeille sekä Kangasalan,

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

SOPIMUSMALLI, JONKA EHTOIHIN TARJOAJAN ON SITOUDUTTAVA, LOPULLINEN SOPIMUS VOI TARKENTUA.

SOPIMUSMALLI, JONKA EHTOIHIN TARJOAJAN ON SITOUDUTTAVA, LOPULLINEN SOPIMUS VOI TARKENTUA. LIITE 6.1 SOPIMUSMALLI, JONKA EHTOIHIN TARJOAJAN ON SITOUDUTTAVA, LOPULLINEN SOPIMUS VOI TARKENTUA. PUITEJÄRJESTELYSOPIMUS MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUIDEN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT

Lisätiedot

1. +DQNLQWD\NVLN Q SHUXVWLHGRW +DQNLQWD\NVLNN

1. +DQNLQWD\NVLN Q SHUXVWLHGRW +DQNLQWD\NVLNN 06.10.2016 1/7 70236 Kh 10.10.2016 152 liite 1 1. : Antti Luukkanen Suomi puh. fax cloudia@vihti.fi : : 2. Hankinnan kohde Hankinnan nimi: Hankinnan tunniste- tai viitenumero: 70236 Hankinnan kuvaus: 18

Lisätiedot