NEUVOTTELUTULOSTEKSTIT TYÖEHTOSOPIMUKSEEN JA MUIHIN SOPIMUKSIIN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NEUVOTTELUTULOSTEKSTIT TYÖEHTOSOPIMUKSEEN JA MUIHIN SOPIMUKSIIN"

Transkriptio

1 NEUVOTTELUTULOSTEKSTIT TYÖEHTOSOPIMUKSEEN JA MUIHIN SOPIMUKSIIN

2 IV TYÖAIKAMÄÄRÄYKSET 13 Säännöllisen työajan pituus Mom. 2 Työajan tasaaminen päivä- ja kaksivuorotyössä 1. Työajan tasaaminen sivun 70 soveltamisohje siirretään kappaleen 6 jälkeen Kappale 7 muotoon: Työnantaja ja työntekijä voivat sopia tasaamisvapaan siirtämisestä annettavaksi viimeistään seuraavan vuoden loppuun mennessä. Pääluottamusmiehelle annetaan selvitys tasaamisvapaiden siirtokäytännöistä. Soveltamisohje: Siirtämisellä tarkoitetaan sellaista tasaamisvapaata, josta tasaamislisää ei ole maksettu. Siirtämisen yhteydessä sovitaan myös tasaamislisän maksamisesta vapaan pitämisen yhteyteen. Siirrettävän tasaamisvapaan määrästä ja tasaamislisän maksamisajankohdasta voidaan sopia toisin Mom. 3 Työajan järjestäminen paikallisesti sopien Uudistettu 3. kappale: Paikallisesti voidaan sopia: 1 säännöllisen vuorokautisen ja viikoittaisen työajan enimmäispituus 1. momentin 1 kappaleesta poikkeavasti 2 yli vuoden pituisesta tasoittumisjaksosta työaikapankkisopimuksessa 3 työvuorokauden ja työviikon alkaminen 4 vuorokautisen työajan lepoaika 5 työtuntijärjestelmän muuttaminen 6 työpaikkakohtaisista työaikajärjestelyistä allekirjoituspöytäkirjan x :n mukaisesti

3 IV TYÖAIKAMÄÄRÄYKSET 14 Ylityö, sunnuntaityö ja viikkovapaan aikana tehty työ Mom. 4. (Sivuotsikko: Korvaus viikkoylityömääräysten mukaan (tes-ylityö)) Soveltamisohje: Hyväksyttävillä poissaoloilla tarkoitetaan työntekijän vuosilomaa, omasta sairaudesta johtuvaa työkyvyttömyyttä, 20 :n 11 momentissa tarkoitetun lapsen sairaudesta johtuvaa palkallista poissaoloa, taloudellisiin tai tuotannollisiin syihin perustuvaa lomautusta, Teknologiateollisuuden yleissopimuksen 5 luvun mukaista ammatillista tai yhteistä koulutusta sekä koulutustyöryhmän hyväksymää ay-koulutusta, työnantajan määräyksestä tehtyä matkaa tai reservin harjoitusta. Tässä momentissa oleva maininta lomautuksesta ei koske lyhennettyä työviikkoa.

4 14 Ylityö, sunnuntaityö ja viikkovapaan aikana tehty työ Mom. 8 Viikoittainen vapaa-aika ja viikkovapaakorvaus Pöytäkirjamerkintä Viikkovapaan ei katsota toteutuvan aikana, jolloin työntekijä on poissa työstä oman sairautensa tai sairaan lapsen hoidon, työnantajan määräämän koulutuksen tai työnantajan määräyksestä tehdyn matkan vuoksi. Työntekijälle korvataan hänen menettämänsä viikkovapaa 14 :n 8 momentin mukaisesti, ellei hän saa viikkovapaataan muutoin.

5 16 Työskentely varsinaisen työpaikan ulkopuolella Mom. 2 Työkomennuksesta aiheutuvien kustannusten korvaaminen a) Matkakustannukset 2. kappale muotoon: Työnantaja ja työntekijä voivat sopia työntekijän oman auton käytöstä ja siitä maksettavasta korvauksesta ennen matkaa. Lisäkorvausta suoritetaan työnantajan kanssa sovitusta muiden henkilöiden tai tavaran kuljetuksesta. Korvausten määrä on se, jonka verohallitus vuosittain verovapaaksi vahvistaa Mom. 4 Paikallinen sopiminen Muutetaan 1. virke muotoon: Työkomennuksesta aiheutuvien, edellä 2 ja 3 momenteissa tarkoitettujen kustannusten korvaamisesta ja määristä voidaan paikallisesti sopia toisin.

6 16 Työskentely varsinaisen työpaikan ulkopuolella Mom. 2. Työkomennuksesta aiheutuvien kustannusten korvaaminen f) Asunnon hankkiminen Työnantaja selvittää ennen työntekijän työkomennukselle lähtöä asunnon saannin mahdollisuudet komennuspaikkakunnalla tai sen lähistöllä tai varaa tarvittaessa työntekijälle sieltä asunnon. Asunnossa tulee olla normaali kalustus, liinavaatteet sekä olosuhteisiin nähden riittävät sosiaaliset ja virkistystilat. Mikäli työnantaja komennuspaikkakunnalla kiinteässä työkohteessa järjestää työntekijälle asunnon, tulee työnantajan tähän tarkoitukseen hankkiman majoituskaluston olla sellaista, että asumistilaa kutakin majoitettavaa työntekijää kohti on vähintään 10 m 2 ja huoneeseen majoitetaan komennuspaikkakunnan olosuhteet huomioon ottaen enintään yksi henkilö. Pöytäkirjamerkintä: Jos työntekijän työkomennus samassa työkohteessa kestää enintään viikon ajan, voidaan samaan huoneeseen majoittaa kaksi henkilöä. Tällöin asumistilaa on oltava vähintään 13m 2. Jos työkomennus katkeaa työntekijän viikonloppukotimatkojen vuoksi, mutta hän työskentelee samassa työkohteessa keskeytyksen jälkeenkin, tulee työnantajan järjestää hänelle asunto pääsäännön mukaisesti. Työnantajan hankkimassa majoitukseen käytetyssä asuntovaunussa tulee olla asumistilaa 7 m 3 majoitettua työntekijää kohti. Soveltamisohje: Mm. sellaisten ns. liikkuvien työryhmien osalta, jotka työnsä laadun vuoksi asuvat tilapäismajoituksessa ja liikkuvat työn edistymisen mukaan paikasta toiseen, voidaan edellä olevista, asunnon tasoa koskevista säännöksistä joutua olosuhteiden vuoksi poikkeamaan. Tällöin tulevat kyseeseen erilaiset, olosuhteisiin soveltuvat asumismuodot.

7 18 Muita korvauksia ja etuja Mom. 3. Reservin harjoitukset Lisätään 1. kappaleeseen virke: Työnantaja saa vähentää maksettavan reserviläispalkan työtuntijärjestelmän mukaisten työpäivien osalta.

8 18 Muita korvauksia ja etuja Lisätään uusi 4. momentti, jolloin vanha momentti 4 siirtyy momentiksi 5. Mom. 4. Metalliliiton hallintoelimien kokoukset Työntekijällä, joka on valittu Metallityöväen Liitto ry:n liittotoimikuntaan, liittovaltuustoon tai liittokokoukseen, on oikeus saada vapautusta työstä osallistuakseen näiden hallintoelimien virallisiin kokouksiin. Työntekijän on ilmoitettava vapautuksen tarpeestaan niin pian kuin mahdollista ja esitettävä asianmukainen selvitys kokoukseen osallistumiseen tarvitsemastaan ajasta.

9 20 Sairausaika, äitiys- ja isyysvapaa sekä tilapäinen hoitovapaa B. Äitiys- ja isyysvapaa Mom Uusi 3. ja 4. kappale: Isyysvapaan palkka Työntekijälle annetaan isyysvapaaksi se aika, johon hänelle sairausvakuutuslain mukaan tulevan isyysrahan katsotaan kohdistuvan. Työntekijälle, jonka työsuhde on jatkunut vähintään 6 kuukautta ennen isyysvapaan alkamista, maksetaan hänen isyysvapaansa ajalta keskituntiansion mukaista palkkaa enintään 6 arkipäivän pituisen kalenteriajanjakson työtuntijärjestelmän mukaisilta työpäiviltä. Isyysvapaan palkkaa maksetaan vain ensimmäisen isyysvapaajakson osalta D. Vähennykset Mom. 12 Muutetaan muotoon: Vähennykset sairausajan tai äitiys- ja isyysvapaan palkasta Sairausajan tai äitiys- ja isyysvapaan palkasta vähennetään, mitä työntekijä saa saman työkyvyttömyyden tai synnytyksen takia samalta ajanjaksolta päivä- tai äitiys- ja isyysrahaa taikka siihen verrattavaa muuta korvausta lain tai sopimuksen perusteella. Työnantajalla ei kuitenkaan ole oikeutta vähentää korvausta sairausajan tai äitiys- ja isyysvapaan palkasta siltä osin kuin korvausta maksetaan työntekijälle hänen kokonaan tai osaksi itse kustantamansa vapaaehtoisen vakuutuksen perusteella. Soveltamisohje: Tässä kappaleessa mainitulla sopimuksella tarkoitetaan työnantajan ja työntekijän väliseen työsuhteeseen liittyvää tai muutoin heidän välillään tehtyä sopimusta, muttei sen sijaan työntekijän ja jonkun kolmannen henkilön välistä sopimusta. Päivärahaan verrattavilla korvauksilla tarkoitetaan muita päivärahan kaltaisia, ansionmenetyksen johdosta maksettavia etuuksia, kuten esim. työ- ja tapaturmaeläke.

10 Siltä ajalta, jolta työnantaja on maksanut työntekijälle sairausajan tai äitiys- ja isyysvapaan palkan, on hän oikeutettu nostamaan itselleen palautuksena työntekijälle tulevan edellisen kappaleen mukaisen päivä- tai äitiys- ja isyysrahan tai siihen verrattavan korvauksen taikka saamaan sen määrän takaisin työntekijältä, ei kuitenkaan enempää kuin maksamansa määrän. Soveltamisohje: Jos työntekijä on sairaana päivän, jolloin lyhennetyn työviikon takia ei työskennellä, työnantajalla ei kuitenkaan ole oikeutta em. päivä- tai äitiys- ja isyysrahaan kyseiseltä päivältä. Jos päivärahaa tai siihen verrattavaa korvausta ei työntekijästä itsestään johtuvista syistä makseta tai jos se maksetaan vähäisempänä kuin mihin hänellä lain mukaan olisi ollut oikeus, on työnantajalla oikeus vähentää sairausloman tai äitiys- ja isyysvapaan palkasta se päiväraha tai sen osa, mikä työntekijän laiminlyönnin johdosta on jäänyt maksatta.

11 29 Ulkopuolisen työvoiman käyttö Uusi 4 momentti: Mom. 4 Tilaajan vastuu ja selvitysten hankkiminen Ulkopuolista työvoimaa käytettäessä voi syntyä perusteltu epäilys, että tilaajan sopimuspuoli ei hoida lakisääteisiä tai työehtosopimukseen perustuvia velvoitteitaan. Tilaajan tulee yhdessä pääluottamusmiehen kanssa arvioida asiantilaa ja sen ratkaisemiseksi tarpeellisten tietojen hankkimista sekä sen perusteella ryhtyä toimenpiteisiin selvitysten hankkimiseksi. Tilaajan pääluottamusmiehellä on oikeus perehtyä hankittuihin selvityksiin. Pöytäkirjamerkintä: Alihankinta- ja vuokratyösopimuksiin voidaan ottaa ehto, jonka mukaan tilaajalla on sopimussuhteen aikana oikeus velvoittaa sopimuspuolensa luotettavan selvityksen antamiseen edellä tarkoitettujen tietojen osalta. Selvitys ei saa sisältää yksityisyyden suojan piiriin kuuluvia tietoja.

12 MUUTOS LUOTTAMUSMIESSOPIMUKSEEN Luottamusmiehen työsuhdeturva Työsopimuksen irtisanominen ja luottamusmiehen lomauttaminen taloudellisista ja tuotannollisista syistä kappale muotoon: Pääluottamusmiehen varamiehen työsopimuksen irtisanominen tai hänen lomauttamisensa silloin, kun hän ei toimi pääluottamusmiehen sijaisena taikka hänellä ei ole muutoinkaan luottamusmiehen asemaa, ei saa perustua työntekijän luottamusmiestehtävään. Työnantajan tulee ilman erityistä vaatimusta osoittaa toimenpiteen johtuneen muusta seikasta. LISÄYS YLEISSOPIMUKSEEN (TT-SAK yleissopimus, teknologiateollisuus) Työsuhdeturva Taloudelliset ja tuotannolliset irtisanomisperusteet Uusi 2. kappale: Työsuojeluvaravaltuutetun työsopimuksen irtisanominen tai hänen lomauttamisensa silloin, kun hän ei toimi työsuojeluvaltuutetun sijaisena taikka hänellä ei ole luottamusmiehen asemaa, ei saa perustua työntekijän tehtävään työsuojeluyhteistoiminnassa. Työnantajan tulee ilman erityistä vaatimusta osoittaa toimenpiteen johtuneen muusta seikasta.

13 Pääluottamusmiehen kuukausikorvaus Työpaikan työntekijäin lukumäärä (67 ) (73 ) (80 ) (96 ) (113 ) (133 ) (156 ) (187 ) kokonaan vapautettu Työsuojeluvaltuutetun kuukausikorvaus Työstä vapautuksen määrä tunteina /4 viikkoa alkaen Korvaus / kk (67 ) (73 ) (80 ) (96 ) (113 ) (133 ) (156 ) 160 tuntia/ 196 (187 ) kokonaan vapautettu

14 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJAAN

15 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJAAN X Kehittämistyöryhmä Liitot asettavat kehittämistyöryhmän, jonka tarkastelee laaja-alaisesti alan kehittämisvaihtoehtoja ja -tarpeita. Ryhmän tehtävänä on edistää sellaisia hankkeita, jotka tukevat alan työllisyyttä, osaamista ja yritysten kilpailukykyä. Rakennemuutos ja suhdannevaihtelut asettavat erityisiä haasteita yritysten tuottavuuden ja alan osaamisen kehittämiselle. Työryhmän painopistealueita ovat: - yritysten tuottavuuden ja toimintaedellytysten ja -ympäristön parantaminen yhteistyössä, - alan muutostarpeiden ennakointi ja vaikutusten arviointi sekä mahdolliset toimenpiteet niiden perustella, - vaikuttaminen viranomaisiin ja yrityksiin liittojen yhteisten työvoima- ja koulutuspoliittisten tavoitteiden edistämiseksi, - luottamusmiesten taloudellisen koulutuksen arviointi ja kehittäminen.

16 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJAAN X Työpaikkakohtaiset kokeilut Liitot asettavat työryhmän, jonka tehtävänä on työpaikkakohtaisten, työntekijöitä ja/tai muuta henkilöstöä koskevien yhteisten palkka- ja muita työehtoja koskevien kokeilujen seuranta. Paikallisesti sopien näissä kokeiluissa voidaan poiketa työehtosopimuksen määräyksistä kaikkien työntekijöille maksettavia palkka- ja muita rahaeriä koskevien sopimuskohtien osalta. Poikkeamien käyttöönotto edellyttää liittojen hyväksymistä.

17 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJAAN X Ulkomaisen työvoiman käyttöön liittyvät kysymykset Liitot asettavat työryhmän, joka selvittää ulkomaisen työvoiman käyttöön liittyviä kysymyksiä. Työryhmä selvittää lähettyjen työntekijöiden vähimmäistyöehtojen määräytymiseen liittyviä kysymyksiä etenkin suurilla työmailla. Selvityksen perusteella työryhmä arvioi tarvetta liittojen toimenpiteille sekä laatii esityksen mahdollisesti tarvittavista toimenpiteistä lähettyjen työntekijöiden vähimmäistyöehtojen määrittelyä ja valvontaa varten mennessä.

18 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJAAN X Huolto- ja kunnossapitotyöryhmä Liittojen välinen työryhmä selvittää huolto- ja kunnossapitotyön tekemiseen ja teettämiseen liittyviä tarpeita erityisesti tilanteissa, joissa työntekemispaikat vaihtuvat jatkuvasti. Työryhmän tehtävänä on - kerätä työpaikoilta hyviä käytäntöjä ja järjestää kokemustenvaihto- ja koulutustilaisuuksia sekä - laatia mennessä liittojen yhteinen aineisto, jolla ohjeistetaan ja kannustetaan työpaikkoja hyödyntämään työehtosopimuksen mukaisia mahdollisuuksia sopia toimivista ratkaisuista paikallisesti. Tähänastisen selvittelyn perusteella työryhmän painopisteet liittyvät jatkossa matkustamista, työaikaa ja palkan määrittelyä koskeviin määräyksiin sekä työvoiman joustavaan käyttöön myös työmäärän nopeissa vaihteluissa. Työryhmä tekee tarpeelliseksi arvioimiaan ehdotuksia alan työehtosopimusosapuolille mennessä.

19 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJAAN X Työhyvinvointi ja työkyvyn ylläpitäminen Työhyvinvointitoiminta on jatkuvaa ja kokonaisvaltaista työn, työympäristön ja työyhteisön kehittämistä. Henkilöstön hyvinvointi luo edellytyksiä myös menestyvälle liiketoiminnalle. Työikäisen väestön väheneminen korostaa työurien pidentämiseksi suunnattujen toimien tärkeyttä. Liitot asettivat vuonna 2009 työryhmän, jonka tehtävänä on edistää toimialalla yritysten henkilöstön työhyvinvointia, eri ikäisten työntekijöiden työkyvyn ylläpitämistä sekä sairauspoissaolojen hallintaa. Työryhmän tehtävänä on ollut kehittää teknologiateollisuuden työpaikoille soveltuvia työkaluja ja toimintamalleja, joilla työpaikat voivat kartoittaa työhyvinvoinnin nykytilaa sekä tunnistaa tärkeimmät kehittämiskohteet. Työryhmän tehtävänä on myös tukea yrityksiä toteuttamaan kehittämishankkeensa. Työryhmä on yhdessä asiantuntijoiden kanssa kehittänyt työkalut, joiden avulla työpaikat kartoittavat tilanteensa ja määrittelevät tärkeimmät kehittämistoimenpiteensä. Työkaluja testataan valituissa pilottiyrityksissä vuoden 2011 aikana. Vuosina 2012 ja 2013 työkalut ja hyvät käytännöt annetaan kaikkien teknologiateollisuuden yritysten käyttöön. Liitot kannustavat ja tukevat Hyvä työ Pidempi työura hankkeeseen tulevia uusia työpaikkoja työkalujen käytössä sekä hyvinvointihankkeiden toteuttamisessa.

20 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJAAN X Työehtosopimuksen rakenteen ja ulkoasun kehittäminen Liittojen asettama työryhmä jatkaa toimintaansa, jonka tarkoituksena on työehtosopimuksen rakenteen, kielellisen asun ja ulkoasun kehittäminen. Työryhmä pyytää valmistelemastaan työehtosopimusrakenneluonnoksesta syksyllä 2011 kommentit tarpeellisessa laajuudessa liittojen muilta työryhmiltä sekä asiantuntijoilta. Työryhmä tekee ehdotuksensa työehtosopimuksen uudesta rakenteesta mennessä. Työryhmä huomioi työssään sekä painetun työehtosopimuksen että verkkoversion. Tarkoituksena on, että uusi työehtosopimusrakenne on otettavissa käyttöön seuraavan työehtosopimuskauden alussa x.y.zzzz. Ennen uuden työehtosopimusrakenteen käyttöönottoa työryhmä perehdyttää liittojen edustajat sekä selvittää, mitä muutoksia on tehtävä liittojen niihin julkaisuihin, joissa viitataan nykyisen työehtosopimuksen pykäliin. Lisäksi työryhmä selvittää sopimuskauden loppuun mennessä ruotsin- ja englanninkielisten versioiden tarpeelliset laajuudet ja toteuttamistavat sekä laatii ehdotuksen työehtosopimuslyhennelmästä, joka voidaan käännättää myös muille kielille.

21 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJAAN X Vuokratyövoiman käyttö Vuokratyödirektiivin täytäntöönpano Vuokratyödirektiivi tulee yhteen sovittaa kansallisiin lakeihin ja sopimuksiin mennessä. Vuokratyövoiman käyttöön liittyvät käytännöt tulevat tämän johdosta jonkin verran muuttumaan. Liittojen asettama työryhmä tarkastelee teknologiateollisuuden näkökulmasta - vuokratyön käytön rajoitusten ja kieltojen asianmukaisuutta sekä - vuokratyöntekijöiden yhdenvertaisen kohtelun periaatteen toteutumista ottaen lisäksi huomioon työsopimuslain sääntelyn vuokratyöntekijöiden vähimmäistyöehtojen määräytymisestä. Työryhmän tulee huomioida riittävän monipuolisesti eri vaihtoehdot direktiivin vaikutuksista em. määräpäivän jälkeen ja arvioida, mitä yhteisiä toimia liitoilta vaaditaan ja mitä mahdollisia muutoksia työehtosopimuksen 29 :ään tulee valmistella. Työryhmä antaa liitoille väliraportin selvityksistään mennessä ja tämän perusteella liitot päättävät jatkotoimista. Ulkopuolisesta työvoimasta ilmoittaminen Lisäksi työryhmä selvittää työehtosopimuksen ja sen liitesopimusten eri kohtiin ulkopuolisen työvoiman käytöstä kirjattujen ilmoitus- ja tiedotusvelvoitteiden selkeyden ja niihin liittyvän mahdollisen kehittämistarpeen ottaen huomioon muun muassa tilaajavastuulain säännökset. Tältä osin työryhmän tulee antaa selvityksensä ja ehdotuksensa mahdollisista muutoksista työehtosopimukseen ja sen liitesopimuksiin mennessä.

22 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJAAN X Palkkamääräyksien kehittäminen Liitot asettavat työehtosopimuksen palkkamääräyksien uudistamista ja palkkarakenteen ylläpitoa varten työryhmän. Työryhmän tehtävänä on: - Selvittää työehtosopimuksen palkkamääräyksien toimivuutta työpaikoilla sekä määräyksien kehittämisen tarvetta ja vaihtoehtoja. Selvityksen perusteella työryhmä tekee suunnitelman ja esityksen tarvittavista kehittämistoimenpiteistä mennessä. - Laatia vaihtoehtoisia malleja palkkauskokeiluja varten. - Edistää ja hyväksyä työpaikkakohtaisia palkkauskokeiluja, jotka tukevat palkkamääräyksien kehittämistä. Paikallisesti sopien näissä kokeiluissa voidaan poiketa työehtosopimuksen määräyksistä kaikkien työntekijöille maksettavia palkkaeriä koskevien sopimusmääräyksien osalta. Poikkeamien käyttöönotto edellyttää liittojen hyväksymistä. - Laatia esitys mennessä muun kuin tehdyn työajan palkkojen ja korvausten maksamiseen ja keskituntiansion laskemiseen tarvittavista mahdollisista muutoksista. - Järjestää sekä yleisiä että työpaikkakohtaisia tiedotus- ja koulutustilaisuuksia.

23 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJAAN X Työaikakysymykset Liitot asettavat työaikamääräyksiin sekä työaikajärjestelyihin liittyvien kysymysten selvittelyä, seurantaa ja kehittämistä varten työryhmän. Monipuolisten ja joustavien säännöllisen työajan järjestelyjen edistäminen Työaikojen järjestäminen tarpeiden mukaan onnistuu parhaiten, kun työajan käyttö suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työnantajan ja henkilöstön kesken riippumatta siitä, voidaanko työaikajärjestely toimeenpanna työnantajan päätöksin vai edellyttääkö se paikallista sopimista. 1. Työryhmän perustehtäviä sopimuskaudella ovat: Edistää sellaisia hyviä työaikakäytäntöjä, joilla tuetaan yritysten tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä työntekijöiden yksilöllisten työaikatarpeiden huomioon ottamista. Seurata ja selvittää pitkäjänteisen työ- ja vapaa-ajan yhteensovitusjärjestelmän, ns. työaikapankkijärjestelmän ja työehtosopimuksen 14 :ssä sovitun yhden ylityökäsitteen mallin käytännön toimivuutta teknologiateollisuudessa. Selvityksen kohteena on muun ohella myös se, miten paikallisissa sopimuksissa on onnistuttu saavuttamaan niitä tavoitteita, joita osapuolet ovat asettaneet yrityksen ja työntekijöiden yksilöllisten tarpeiden pohjalta. Järjestää yleisiä ja yrityskohtaisia työaikatilaisuuksia. Tehdä kansainvälisiä vertailuja työaika-asioissa.

24 2. Sopimuskaudella xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx työryhmän tehtävänä on edellä mainittujen lisäksi Selvittää työajan tasaamisvapaan antamisen ja maksamisen toimivuutta, kehittämistarpeita ja vaihtoehtoja. Työryhmä tekee tarpeellisiksi arvioimiaan esityksiä alan työehtosopimuspuolille mennessä. Selvittää kolmivuorotyömääräysten toimivuutta ja kehittämistarpeita ottaen huomioon muun muassa vaihtelevat kuormitustilanteet ja niihin soveltuvat tarkoituksenmukaiset työaikajärjestelyt. Työryhmä tekee tarpeellisiksi arvioimiaan esityksiä alan työehtosopimuspuolille mennessä. 3. Sovittaessa paikallisesti työehtosopimuksen 13 :stä toisin, menetellään seuraavasti: paikallinen sopiminen toteutetaan kaksivaiheisesti siten, että - pääluottamusmies ja työnantaja sopivat kirjallisesti poikkeamisen yleisistä edellytyksistä (kehyssopimus) ja - tämän jälkeen kukin työntekijä voi puolestaan sopia esimiehensä kanssa järjestelyn käytöstä. Tämä sopimus annetaan pääluottamusmiehelle tiedoksi - mikäli kyseessä on työajan tasaamisvapaiden siirtäminen, siirrettynä tai ennakkoon pidettyinä niitä voi olla enintään 200 tuntia. nämä sopimukset ovat voimassa työehtosopimuskauden loppuun saakka, ellei paikallisesti ole muusta sovittu, kuitenkin enintään vuoden 2013 loppuun saakka. tarkoituksena on ennakkoluulottomasti edistää ratkaisuja, jotka ottavat huomioon työntekijöiden elämänvaiheet ja niiden muutokset, parantavat yritysten toimituskykyä sekä saavat työn kysynnän ja tarjonnan kohtaamaan tehokkaasti.

25 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJAAN X Malmikaivosten työehtosopimuksen kehittämistarpeet Liitot asettavat työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää malmikaivosten työehtosopimuksen kehittämistarpeita ja vaihtoehtoja. Selvityksen pohjalta työryhmä kokoaa raportin mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Työryhmä antaa väliraportin tammikuussa 2012 ja lopullisen raportin vuoden 2012 loppuun mennessä.

26 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJAAN x Ikääntyneet työntekijät Edistääkseen ikääntyneiden työntekijöiden työhyvinvointia ja työurien jatkumista liitot asettavat työryhmän, jonka tarkoituksena on tarkastella ikääntyneiden työntekijöiden ajankäyttöä, työkykyä, vaihtoehtoisia malleja työurien jatkamiseksi sekä niihin liittyvien kustannusten kattamista. Työryhmä tarkastelee lisäksi työterveyshuollon roolia työssä jaksamisen tukemiseksi. Työryhmän tehtävänä on edistää ja tukea työpaikkakohtaisia kokeiluja ja kerätä kokemuksia erilaisista ikäohjelmista sekä tuottaa aineistoja hyvistä käytännöistä työpaikkojen tueksi. Ikääntyneiden työ- ja toimintakyvyn edistäminen työpaikalla Ikääntyneiden työntekijöiden työkykyyn ja kuormitukseen kiinnitetään erityistä huomiota. Sairauspoissaolojen vähentämiseksi ja työkykyisyyden säilyttämiseksi työpaikkojen on syytä hyödyntää laadittuja työterveyshuollon työpaikkaselvityksiä ja riskien arviointeja. Näiden pohjalta suunnitellaan tarvittaessa yksilöllisiä toimenpiteitä työkyvyn ylläpitämiseksi. Tässä työssä työpaikat voivat hyödyntää liittojen laatimaa yhteistä aineistoa.

27 MUUTA SOVITTUA

28 MUUTA SOVITTUA Neuvottelu- ja luottamusmiesjärjestelmän sekä paikallisen sopimisen kehittäminen 1. LUPA-projekti Todetaan, että liitot ovat tes-ratkaisun 2007 osana käynnistäneet ns. LUPAprojektin, jolla on pyritty kehittämään neuvottelu- ja luottamusmiesjärjestelmää sekä paikallista sopimista. LUPA-projektissa valmistellut hankkeet edellyttävät niin liittojen kuin myös työpaikkojen jatkuvaa sitoutumista neuvottelujärjestelmän toimivuuden edistämiseen. Liittojen välillä on LUPA-projektissa sekä sen jälkeenkin sovittu kehittää seuraavia toimia: - luottamusmiessopimuksen uudistus luottamusmiehen aseman vahvistaminen työpaikalla sovittujen tavoitteiden pohjalta, vuotuinen keskustelu neuvottelujärjestelmän toimivuudesta ja tavoitteista - yritystalouden avaimet luottamushenkilöille koulutusohjelma - vaihtoehtoiset riidanratkaisumenetelmät; sovintoesitys ja sitova ratkaisu - paikallisen sopimisen uusittu tes-kirjaus ja liiteluettelot paikallisesti sovittavista asioista selityksineen - ns. pyöreän pöydän menettely työrauhan paremmaksi turvaamiseksi sekä paikallisen neuvottelukulttuurin vahvistamiseksi - Yhteiset tavoitteet yhteinen etu julkaisu sekä sitä täydentävä työpaikkatason valmennusaineisto

29 2. Jatkohankkeita 2.1. Erimielisyysasioiden ratkaisukulttuuri ja välimiesoikeuskokeilu Liitot tehostavat jo nyt luotujen menettelyjen käyttöönottoa ja valmentavat yhteisesti asiantuntijoitaan/toimitsijoitaan erimielisyysasioiden ratkaisukulttuuriin parantamiseksi. Liitot arvioivat edellä mainittujen toimenpiteiden vaikutuksia kevään 2013 työehtosopimusneuvottelujen yhteydessä. Päätös osana vuonna 2007 sovittua LUPA-projektia valmistellun välimiesoikeuskokeilun aloittamisesta tehdään arvioinnista tehtyjen johtopäätösten ja yhteisesti laaditun työryhmämuistion pohjalta samanaikaisesti Jatkuvan yt-menettelyn (neuvottelun) periaatteet Työpaikkojen yhteistoimintamenettelyn kehittämiseksi liitot valmistelevat muistion ja paikallisen sopimuksen mallin, jolla työpaikka sitoutuu käymään jatkuvaa neuvottelua sopimuksen piiriin kuuluvista asioista. Tällä hankkeella pyritään lisäämään henkilöstön tietoja yrityksen tilasta ja sen suunnitelmista sekä kehittämään työpaikan tarpeita paremmin vastaavat menettelyt työvoiman käytön ja määrän sopeuttamistilanteissa.

30 Pääluottamusmiehen varamiehen ja työsuojeluvaravaltuutettujen työsuhdeturva Luottamusmiessopimus 16 TT-SAK yleissopimus, Teknologiateollisuus Työsuhdeturva 4.3 Työsopimuksen irtisanominen tai lomauttaminen taloudellisista ja tuotannollisista syistä Työnantajan irtisanoessa tai lomauttaessa pääluottamusmiehen varamiehen tai työsuojeluvaravaltuutetun, tulee toimenpidettä toteuttaessa huomioida käännetty näyttövelvollisuus työsopimuslain 7 luvun 9 mukaisesti ja käsitellä em. luottamushenkilöitä kuten laki sanoo raskaana olevasta työntekijästä.

Läsnä Teknologiateollisuus ry Sähköalojen ammattiliitto ry

Läsnä Teknologiateollisuus ry Sähköalojen ammattiliitto ry TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY SÄHKÖALOJEN AMMATTILIITTO RY TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Aika 4.11.2011 Paikka Teknologiateollisuus ry, Helsinki Läsnä Teknologiateollisuus ry Sähköalojen ammattiliitto

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden sähköalan työntekijöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013-31.10.2016

Teknologiateollisuuden sähköalan työntekijöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013-31.10.2016 Teknologiateollisuuden sähköalan työntekijöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013-31.10.2016 1 ISBN 978-952-5998-54-2 2 Sisällysluettelo TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SÄHKÖALAN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...13

Lisätiedot

TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY:N ja METALLITYÖVÄEN LIITTO RY:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS

TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY:N ja METALLITYÖVÄEN LIITTO RY:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY:N ja METALLITYÖVÄEN LIITTO RY:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013-31.10.2016 ISBN 978-952-5998-47-4 Sisällysluettelo Sisällysluettelo ASIAHAKEMISTO...15 TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...35

Lisätiedot

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013-31.10.2016 TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY AMMATTILIITTO PRO RY

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013-31.10.2016 TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY AMMATTILIITTO PRO RY TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013-31.10.2016 TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY AMMATTILIITTO PRO RY ISBN 978-952-5998-53-5 Sisällysluettelo Asiahakemisto...5-12 Allekirjoituspöytäkirja...13-22

Lisätiedot

Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014

Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014 Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus PALKKAUS...27 23 Palkkaus...27 24 Palkan käsite...28 25 Osa-ajan

Lisätiedot

KUMITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 30.11.2016

KUMITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 30.11.2016 KUMITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 30.11.2016 Kumiteollisuus ry Ammattiliitto Pro ry Sisällysluettelo Sisällys KUMITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISTA TYÖMARKKINAKESKUSJÄRJESTÖJEN

Lisätiedot

KUMITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 30.11.2016. Kumiteollisuus ry Ammattiliitto Pro ry

KUMITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 30.11.2016. Kumiteollisuus ry Ammattiliitto Pro ry Sisällysluettelo Sisällys KUMITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISTA TYÖMARKKINAKESKUSJÄRJESTÖJEN TYÖLLISYYS- JA KASVUSOPIMUKSEN MUKAISESTI KOSKEVA ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 6 KUMITEOLLISUUDEN

Lisätiedot

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016 SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016 TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY AMMATTILIITTO PRO RY 2 3 SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN

Lisätiedot

ICT-alan työehtosopimus ylemmille toimihenkilöille

ICT-alan työehtosopimus ylemmille toimihenkilöille ICT-alan työehtosopimus ylemmille toimihenkilöille 1.11.2013 31.10.2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 1 ICT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS YLEMMILLE TOIMIHENKILÖILLE... 5 1 Työehtosopimuksen soveltamisala... 5 2 Sopimuksen

Lisätiedot

Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden pöytäkirja 1.2.2012-28.2.2014

Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden pöytäkirja 1.2.2012-28.2.2014 Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden pöytäkirja 1.2.2012-28.2.2014 Kemianteollisuus KT ry Eteläranta 10 PL 4 00131 Helsinki Puhelin 09 172 841 Faksi 09 630 225 www.chemind.fi Ylemmät Toimihenkilöt

Lisätiedot

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välinen HUOLTOKORJAAMOIDEN TYÖEHTOSOPIMUS

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välinen HUOLTOKORJAAMOIDEN TYÖEHTOSOPIMUS Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välinen HUOLTOKORJAAMOIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO I YLEISTÄ... 1 1 SOVELTAMISALA... 1

Lisätiedot

METALLITEOLLISUUDENHARJOITTAJAIN LIITTO - MTHL:n TYÖNANTAJAT ry:n. METALLITYÖVÄEN LIITTO ry:n. välinen PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖEHTOSOPIMUS

METALLITEOLLISUUDENHARJOITTAJAIN LIITTO - MTHL:n TYÖNANTAJAT ry:n. METALLITYÖVÄEN LIITTO ry:n. välinen PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖEHTOSOPIMUS METALLITEOLLISUUDENHARJOITTAJAIN LIITTO - MTHL:n TYÖNANTAJAT ry:n ja METALLITYÖVÄEN LIITTO ry:n välinen PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013-31.10.2016 1 ISBN 978-952-5998-04-7 Painopaikka:

Lisätiedot

IITTALA GROUP OY AB:N TOIMIHENKILÖITÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

IITTALA GROUP OY AB:N TOIMIHENKILÖITÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS IITTALA GROUP OY AB:N TOIMIHENKILÖITÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 KEMIANTEOLLISUUS KT RY AMMATTILIITTO PRO RY Sisällysluettelo Sisällysluettelo ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 5 IITTALA GROUP

Lisätiedot

YLEISSOPIMUS 1.3.2012 31.3.2014

YLEISSOPIMUS 1.3.2012 31.3.2014 YLEISSOPIMUS 1.3.2012 31.3.2014 Sisällysluettelo YLEISSOPIMUS... 1 1 Sopimuksen ulottuvuus... 1 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus... 1 3 Työsuhteen alkaminen... 1 4 Työsuhteen päättyminen...

Lisätiedot

Energiateollisuuden YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.10.2014 31.1.2017

Energiateollisuuden YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.10.2014 31.1.2017 Energiateollisuuden YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.10.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO Energiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...2 ENERGIATEOLLISUUDEN

Lisätiedot

ICT-alan työehtosopimus toimihenkilöille

ICT-alan työehtosopimus toimihenkilöille ICT-alan työehtosopimus toimihenkilöille 1.11.2014 31.10.2016 Painopaikka: Jumo Oy, Helsinki 2014 SISÄLLYSLUETTELO ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 1 Liite allekirjoituspöytäkirjaan 24.10.2013... 7 YLEISET MÄÄRÄYKSET...

Lisätiedot

AUTOLIIKENNE YLEISET SOPIMUKSET

AUTOLIIKENNE YLEISET SOPIMUKSET AUTOLIIKENNE YLEISET SOPIMUKSET 2012 SISÄLLYSLUETTELO YS YLEISSOPIMUS... 1 LPS LOMAPALKKASOPIMUS... 3 TSS SOPIMUS TYÖSUOJELUYHTEISTOIMINNASTA TYÖPAIKOILLA... 6 LMS LUOTTAMUSMIESSOPIMUS... 19 UTS SOPIMUS

Lisätiedot

Leipomoiden työntekijöitä. koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 24.5.2010-31.3.2014. Elintarviketeollisuusliitto ry Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry

Leipomoiden työntekijöitä. koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 24.5.2010-31.3.2014. Elintarviketeollisuusliitto ry Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Leipomoiden työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 24.5.2010-31.3.2014 Elintarviketeollisuusliitto ry Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry 1 SISÄLLYS I Yleistä Sivu Allekirjoituspöytäkirja 24.5.2010

Lisätiedot

PALKKA- JA HENKILÖSTÖHALLINTOALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS

PALKKA- JA HENKILÖSTÖHALLINTOALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS PALKKA- JA HENKILÖSTÖHALLINTOALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 Sisällysluettelo TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPPÖYTÄKIRJA... 2 PALKKA- JA HENKILÖSTÖHALLINTOALAN TOIMIHENKILÖIDEN

Lisätiedot

TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE (1.5.2012 31.5.2014)

TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE (1.5.2012 31.5.2014) TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE (1.5.2012 31.5.2014) LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry Palvelualojen työnantajat PALTAry Sähkötekniset työnantajat STTA ry Ammattiliitto Pro ry Painopaikka:

Lisätiedot

MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN

MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 2012 2014 SISÄLLYSLUETTELO MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012-2014 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 9 1 SOVELTAMISALA...

Lisätiedot

Työkeskuksia ja sosiaaliseksi yritykseksi muuttuneita työkeskuksia koskeva TYÖEHTOSOPIMUS

Työkeskuksia ja sosiaaliseksi yritykseksi muuttuneita työkeskuksia koskeva TYÖEHTOSOPIMUS Työkeskuksia ja sosiaaliseksi yritykseksi muuttuneita työkeskuksia koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2012-30.4.2014 TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2012-30.4.2014... 2 1 Sopimuksen soveltamisala... 2 2 Yleiset sopimukset...

Lisätiedot

I YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1

I YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 PAPERITEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2016 SISÄLLYSLUETTELO I YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 2 3 4 5 Soveltamisala... 1 Järjestäytymisvapaus... 5 Paperiteollisuuden yleissopimuksen noudattaminen... 5 Työrauhavelvoite...

Lisätiedot

ELINTARVIKEALOJEN TYÖEHTOSOPIMUS

ELINTARVIKEALOJEN TYÖEHTOSOPIMUS ELINTARVIKETEOLLISUUSLIITTO ry:n ja SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTO SEL ry:n välinen ELINTARVIKEALOJEN TYÖEHTOSOPIMUS 24.5.2010 31.3.2014 (Huomioitu 2012 muutokset) ELINTARVIKETEOLLISUUSLIITTO ry:n

Lisätiedot

TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY:N ja METALLITYÖVÄEN LIITTO RY:N välinen MALMIKAIVOSTEN TYÖEHTOSOPIMUS

TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY:N ja METALLITYÖVÄEN LIITTO RY:N välinen MALMIKAIVOSTEN TYÖEHTOSOPIMUS TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY:N ja METALLITYÖVÄEN LIITTO RY:N välinen MALMIKAIVOSTEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013-31.10.2016 ISBN 978-952-5998-48-1 (pdf ISBN 978-952-5998-49-8) Painopaikka: Tammerprint Oy, 2014

Lisätiedot

Viestinvälitys- ja logistiikka-alan ylempien toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS

Viestinvälitys- ja logistiikka-alan ylempien toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS Viestinvälitys- ja logistiikka-alan ylempien toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2014 31.10.2015 VIESTINVÄLITYS- JA LOGISTIIKKA-ALAN YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS ajalla 1.11.2014-31.10.2015.

Lisätiedot

Taloushallintoalan työehtosopimus

Taloushallintoalan työehtosopimus 1000 750 500 250 0 Taloushallintoalan työehtosopimus 1.11.2013 31.10.2016 Palvelualojen työnantajat PALTA/ Tilitoimistojen Työnantajayhdistys Ammattiliitto Pro Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO 2001

Lisätiedot

KULUTUSTAVARARYHMÄN ja YLEISEN TEOLLISUUSLIITON ja TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITON TEKSTIILIHUOLTOALAN TYÖEHTOSOPIMUS

KULUTUSTAVARARYHMÄN ja YLEISEN TEOLLISUUSLIITON ja TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITON TEKSTIILIHUOLTOALAN TYÖEHTOSOPIMUS KULUTUSTAVARARYHMÄN ja YLEISEN TEOLLISUUSLIITON ja TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITON TEKSTIILIHUOLTOALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2012 28.2.2014 KULUTUSTAVARARYHMÄN ja YLEISEN TEOLLISUUSLIITON ja TEAM TEOLLISUUSALOJEN

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014 31.1.2017

TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014 31.1.2017 Meijereiden erikoiskoulutuksen saaneiden ja teknisten toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014 31.1.2017 Elintarviketeollisuusliitto ry Meijerialan Ammattilaiset MVL ry Elintarviketeollisuusliitto ry Pasilankatu

Lisätiedot

VIHERALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2010 31.1.2013

VIHERALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2010 31.1.2013 2010-2013 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN VIHERALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2010 31.1.2013 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan allekirjoittaneiden

Lisätiedot