Kunnanjohtajien erorahat ja johtajasopimukset - Tuuli Tarukannel ja Mika Paavilainen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanjohtajien erorahat ja johtajasopimukset - Tuuli Tarukannel ja Mika Paavilainen 23.2.2010"

Transkriptio

1 1 Kunnanjohtajien erorahat ja johtajasopimukset - Tuuli Tarukannel ja Mika Paavilainen Johtajasopimus Kunnan ja kunnanjohtajan väliset johtajasopimukset ovat yleistyneet kunnissa. Kuntaliitto on suositellut kuntia tekemään kunnanjohtajan kanssa tällaisen sopimuksen, jossa sovitaan kunnan poliittisen johdon ja kunnanjohtajan kesken yhteisistä pelisäännöistä. Kunnanjohtajan roolin muuttuessa yhä enemmän kunnan toimitusjohtajaksi, on perusteltua ottaa myös johtajasopimus entistä laajemmin käyttöön. Vaikka sopimuksen sitovuus ei oikeudellisesti kaikin puolin olisikaan kiistaton, osapuolten tulisi suhtautua siihen vakavasti ja sitoutua sen noudattamiseen, sekä sisäistää sopimuksen tarkoitus. Kun sopimus on tehty ja siihen on sitouduttu molemmin puolin, on ristiriitatilanteidenkin selvittäminen helpompaa. Johtajasopimuksen tarkoituksena on selkeyttää luottamushenkilöiden ja kunnanjohtajan välistä työnjakoa. Sopimukseen kirjataan yleensä tehtävän hoitamisen edellytyksiin, työn arviointiin ja mahdollisten ongelmatilanteiden ratkaisemiseen liittyviä asioita. Sopimuksessa on mahdollista määrätä myös erokorvauksen myöntämisessä noudatettavasta menettelystä. Tässä yhteydessä voidaan sopia mm. siitä, kenen välillä käydään neuvottelut kunnanjohtajan mahdollisesta vapaaehtoisesta irtisanoutumisesta korvausta vastaan ja ottaa kantaa erokorvauksen määrään tai sen määräytymisperusteeseen. Selvyyden vuoksi on syytä mainita siitä, että erokorvauksesta päättäminen kuuluu valtuustolle. Kunnan ja kunnanjohtajan kannalta on tärkeä sopia mahdollisten ristiriitatilanteiden hoitamisesta jo etukäteen johtajasopimuksessa. Jos ristiriitatilanteiden hoitamisesta ei ole sovittu tai mikäli sopimukset ovat epäselviä, voidaan joutua pitkään ja hankalaan erottamisprosessiin, joka on ikävä ja kallis sekä kunnalle että kunnanjohtajalle itselleen, ja joka pahimmillaan kiinnittää huomion henkilökysymyksiin ja pois kunnan johtamisen kannalta keskeisistä asioista. Irtisanomismenettelyn lopputulos voi myös olla epäselvä, joten yhteistyön edellytysten lakattua voi olla sekä hallinnollisesti ja oikeudellisesti yksinkertaisempaa että taloudellisesti ja poliittisesti edullisempaa, että tähän prosessiin ei jouduta. Johtajasopimuksessa on syytä sopia niistä edellytyksistä, joilla kunnanjohtaja irtisanoutuu epäluottamustilanteissa itse erokorvausta vastaan. Sopimuksessa on perusteltua määrätä myös siitä, miten sopimuksen soveltamiseen liittyvät riitatilanteet ratkaistaan. Lisäksi on syytä ottaa huomioon tilanne, jolloin kunnanjohtaja ei sovitusta huolimatta epäluottamuksen synnyttyä eroakaan. Sopimuksessa on selvyyden vuoksi aiheellista mainita, että hän ei tällaisessa tapauksessa ole oikeutettu erokorvaukseenkaan. Johtajasopimukset voivat olla eri kunnissa erilaisia. Jokaisen kunnan tulisi pohtia johtajasopimuksen sisältöä, ylimmän johdon keskinäisiä suhteita ja mahdollisia erokorvauksia omista lähtökohdistaan käsin. Pienissä kunnissa tarpeet voivat olla hyvinkin erilaiset kuin suurissa kunnissa. Myös kuntien poliittisella kentällä voi olla vaikutusta siihen millaista johtajasopimusta tarvitaan. Sopimuksen laatimisvaiheessa tulee huolehtia siitä, että kaikki osapuolet ymmärtävät johtajasopimuksen sisällön samalla tavoin. Sopimusta tulkitaan sen sanamuodon mukaisesti ja ottaen huomioon sopijapuolten tarkoitus, mikäli se on selvitettävissä. Sisältö tulee mahdollisuuksien mukaan pitää niin selkeänä ja yksinkertaisena, ettei tulkintaongelmia tule. Vaikka johtajasopimuksen sitovuus on luonteeltaan poliittista eikä oikeudellista, osapuolten tulisi suhtautua siihen vakavasti ja sitoutua sen noudattamiseen. Oikeudellisesti sitovan päätöksen tekeminen kunnanjohtajan vapaaehtoiseen irtisanoutumiseen liittyvästä erokorvauksesta kuuluu luontevimmin valtuustolle, joka päättää esimerkiksi kunnanjohtajan valinnasta ja erottamisesta.

2 2 Kunnanjohtajan asema Yksityisellä sektorilla johtajasopimukset ja niihin liittyvät erorahat ovat arkipäivää. Kunnanjohtajien ja yksityisen sektorin johtajien johtajasopimukset eivät kuitenkaan ole suoraan verrattavissa toisiinsa. Osakeyhtiön toimitusjohtaja on yhtiön toimielin, jolla ei ole normaalia työ- tai virkasuhteiselle henkilöstölle kuuluvaa palvelussuhdeturvaa. Kunnanjohtaja on tästä poiketen kunnan viranhaltija, jonka irtisanomisesta epäluottamuksen perusteella on säädetty erikseen. Kunnanjohtajan rooli on muuttunut entistä enemmän verkostoissa toimimiseksi ja koko kuntakonsernin johtamiseksi. Tässä mielessä kunnanjohtajan tehtävät ja asema ovat kehittyneet aikaisempaa enemmän yksityisen sektorin johtajien tehtävien kaltaisiksi. Kunnanjohtajan työ on tasapainottelua luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välissä sekä julkisuudessa. Kunnanjohtajan asemaa voidaan pitää suhteellisen pysyvänä verrattuna johtavien luottamushenkilöiden, kuten valtuuston ja hallituksen puheenjohtajien asemaan. Kunnan johtamisessa kunnanjohtajamallin kanssa vaihtoehtoinen pormestarimalli muodostaa poikkeuksen tähän sääntöön. Pormestari on kokopäiväinen luottamushenkilö, joka toimii hallituksen puheenjohtajana. Pormestari rinnastuu monessa suhteessa asemaltaan ja tehtäviltään kunnanjohtajaan, mutta hänet valitaan tehtäväänsä enintään valtuuston toimikauden ajaksi. Kunnanjohtaja on kunnan ylin viranhaltija, jonka kunnanvaltuusto valitsee toistaiseksi tai määräajaksi. Kunnanjohtaja johtaa kuntaa kunnanhallituksen alaisuudessa. Kunnanjohtaja toimii kunnanhallituksen esittelijänä ja johtaa asioiden valmistelua. Kunnanjohtajan osallistuminen poliittiseen johtamiseen sekä kunnanjohtajan ja varsinaisen poliittisen johdon työnjako vaihtelevat kunnittain. Nämä voivat riippua myös kunnanjohtajan ja kunnallispoliitikkojen henkilökohtaisista ominaisuuksista. Kunnanjohtaja voidaan irtisanoa ilman viranhaltijalain mukaista irtisanomisperustetta epäluottamuksen perusteella. Kunnanjohtajan virkasuhteen ehdot määrätään kunnan yksipuolisella päätöksellä, jonka reunaehdot on asetettu laissa ja kunnallisessa virka- ja työehtosopimuksessa. Niistä ei siis sovita. Erillisen johtajasopimuksen tarkoituksena on muun ohessa selkeyttää luottamushenkilöiden ja kunnanjohtajan välistä työnjakoa. Kunnanjohtajaan kohdistuvien odotusten ja toimintaan liittyvien tulostavoitteiden täsmentäminen on erityisen tärkeää nyt, kun kunnanjohtajilta edellytetään vahvaa johtamista muuttuvan toimintaympäristön ja heikon taloudellisen tilanteen johtamisessa. Kunnissa joudutaan tekemään vaikeita päätöksiä. Muutostilanteissa tarvitaan vahvaa johtajuutta ja toimivaa johtamisjärjestelmää. Kunnanjohtajan tehtäviin on viime vuosina tullut entistä vähemmän hakijoita. Johtajasopimus voi auttaa osaltaan parantamaan myös osaavien kunnanjohtajien saatavuutta. Johtajasopimus voi olla kunnalle kilpailuvaltti ja toisaalta tuki ja turva kunnanjohtajalle, joka joutuu tekemään töitä hankalissakin olosuhteissa ja kohtaamaan vaikeita tilanteita. Johtamisen ristiriitatilanteet ja kunnanjohtajan virkasuhteen päättyminen Kunnanjohtajan irtisanomisperusteista säädetään kuntalaissa ja kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa (viranhaltijalaissa). Kaikkiin viranhaltijoihin sovellettavien henkilöön liittyvien perusteiden lisäksi kunnanjohtaja voidaan irtisanoa, mikäli hän ei nauti valtuuston luottamusta. Kuntalaki edellyttää, että irtisanominen johtuu luottamuksen menettämisestä, ja siihen pitää aina liittyä kunnanjohtajalle ilmoitettava riittävä syy. Syyn tulee objektiivisesti olla sellainen, että irtisanomista voidaan pitää oikeutettuna. Epäluottamuksen syntymisen perusteina voivat olla esim. ongelmat kunnan johtamisessa ja suhteessa luottamushenkilöjohtoon.

3 3 Kunnanjohtajan irtisanominen luottamuksen menettämisen johdosta tulee vireille jos vähintään neljäsosa varsinaisista valtuutetuista on tehnyt sitä koskevan aloitteen tai kunnanhallituksen esityksestä. Kunnanjohtajan irtisanomisasian tultua vireille valtuusto päättää, asettaako se keskuudestaan tilapäisen valiokunnan valmistelemaan asiaa. Valtuusto voi jättää valiokunnan asettamatta, jos se voi kunnanhallituksen valmistelun perusteella todeta, ettei esitys tai aloite annan aihetta enempiin toimenpiteisiin. Muutoin valtuusto päättää valiokunnan asettamisesta. Asiaa valmisteltaessa tilapäisen valiokunnan on ilmoitettava kunnanjohtajalle, mihin luottamuksen menetys perustuu, ja varattava hänelle tilaisuus tulla kuulluksi. Lisäksi valiokunnan on pyydettävä asiasta kunnanhallituksen lausunto ennen kuin tilapäisen valiokunnan esitystä käsitellään valtuustossa. Valiokunnan esityksen pohjalta valtuusto päättää siitä, nauttiiko kunnanjohtaja valtuuston luottamusta. Kunnanjohtajan irtisanominen epäluottamuksen perusteella edellyttää sitä, että irtisanomista kannattaa kaksi kolmasosaa kaikista valtuutetuista. Määräenemmistö lasketaan siis kaikkien valtuutettujen, eikä kokouksessa läsnä olevien lukumäärästä. Määräenemmistövaatimus asettaa suhteellisen korkean kynnyksen kunnanjohtajan irtisanomiselle. Päätös kunnanjohtajan irtisanomisesta voidaan panna heti täytäntöön. Samalla kunnanjohtaja voidaan vapauttaa tehtäviensä hoidosta. Mikäli kunnassa on tehty johtajasopimus ja sen noudattamiseen on sitouduttu molemmin puolin, on ristiriitatilanteidenkin selvittäminen helpompaa. Tällöin on selvää, mitä vaihtoehtoja ongelmatilanteissa on käytettävissä. Johtajasopimusta tehtäessä on mahdollista varautua mm. kunnanjohtajan vapaaehtoiseen irtisanoutumiseen silloin, kun välit kunnan luottamushenkilöjohtoon viilenevät epäluottamukseen saakka. Niin sanottu jatkuvuusperiaate koskee ainoastaan tilanteita, joissa kunnan tekemä irtisanomispäätös kumotaan. Laittomasti irtisanotulla viranhaltijalla on oikeus palata virkaansa. Korvausta vastaan eronneella kunnanjohtajalla ei sen sijaan ole oikeutta palata hoitamaan virkaansa, vaikka erokorvausta koskeva päätös myöhemmin kumottaisiin muutoksenhaun johdosta. Koska hän tällöin luopuu pysyvästi virastaan, voidaan jonkinlaisen korvauksen suorittamista pitää tällaisissakin tapauksissa kohtuullisena hyvityksenä palvelussuhteen päättymisestä. Erokorvauksen myöntäminen kunnanjohtajalle Vapaaehtoiseen irtisanoutumiseen liittyvän erokorvauksen myöntämisestä kunnanjohtajalle sen enempää kuin muillekaan kunnan palveluksessa oleville ei säädetä laissa. Kunta voi kuitenkin päättää asiasta. Erokorvauksesta päättämisen on katsottava kuuluvan luontevasti valtuustolle, joka valitsee ja erottaa kunnanjohtajan. Valtuuston päätös erokorvauksesta on yksipuolinen hallintopäätös, eikä asiasta siis sovita. Käytännössä erotilanteissa kuitenkin käydään neuvotteluita esimerkiksi kunnanhallituksen edustajien ja kunnanjohtajan välillä ennen kuin asia viedään hallituksen esityksestä valtuuston ratkaistavaksi. Jos vapaaehtoisesti korvausta vastaan irtisanoutunut kunnanjohtaja on menettänyt tai ainakin ollut menettämässä valtuuston luottamuksen, erokorvauksen myöntäminen voi tietyillä edellytyksillä kuulua kunnan toimialaan. Toimialanmukaisuuden arvioinnissa otetaan huomioon mm. eroon johtaneet syyt, korvauksen määrä ja sen myöntämisen vaihtoehdot. Kunnan on syytä huolehtia siitä, että vaihtoehtojen selvittämiseen liittyvät keskeiset seikat tulevat kirjatuksi asiakirjoihin. Tämä on tärkeää siksi, että mikäli asiassa haetaan muutosta, hallintotuomioistuimissa asiat käsitellään ja ratkaistaan pitkälti kirjallisen todistelun perusteella. Kunnan pitäisi pystyä osoittamaan, että kunnanjohtajan vapaaehtoinen irtisanoutuminen on kunnalle edullisempi vaihtoehto kuin hänen irtisanomisensa epäluottamuksen perusteella tilapäisen valiokunnan valmistelun jälkeen. Ottaen huomioon valmistelun julkisuus, erottamiseen

4 4 vaadittava määräenemmistö, muutoksenhakuriski ja jatkuvuusperiaate, kunnalle saattaa joissakin tilanteissa olla edullisinta maksaa kunnanjohtajalle erokorvaus, jotta hän irtisanoutuu vapaaehtoisesti. Erokorvauksen laillisuutta on käsitelty mm. korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa KHO:2006:34, jossa erokorvausta koskeva päätös kumottiin toimivallan ylityksen perusteella, koska KHO:n käsityksen mukaan asiassa ei sitä kokonaisuutena arvioiden ollut osoitettu olleen sellaisia kaupungin hallinnon järjestämiseen liittyviä seikkoja, joiden perusteella olisi voitu päättää maksaa kaupunginjohtajalle rahallista korvausta irtisanoutumisesta. Voidaan miettiä, olisiko ratkaisu ollut toinen, mikäli kunta olisi erokorvauksesta sopimalla esimerkiksi voinut välttyä pitkältä ja kalliilta oikeudenkäynniltä tai muuten pystynyt esittämään painavia argumentteja korvauksen myöntämisen perusteeksi. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun perusteluista on luettavissa, että tämäntyyppisillä seikoilla olisi voinut olla merkitystä menettelyn toimialanmukaisuuden arvioinnissa. Korkein hallinto-oikeus on kunnanjohtajan irtisanomista koskevassa ratkaisussa KHO: T:924 katsonut mm., että epäluottamustilanne voi kehittyä useamman valtuustokauden kuluessa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kunta voi päätöksensä perusteluna vedota aikaisemmasta valtuustokaudesta alkaen kehittyneeseen epäluottamukseen, vaikka epäluottamuslauseen antamisen aikaan huomattava osa valtuutetuista olisi vaihtunut. Epäluottamuksen arviointia ei siten ole sidottu tietyn valtuuston kokoonpanoon. Kohtuullisen erokorvauksen määrän osalta on vaikea esittää yleispätevää mittapuuta. Oikeuskäytännössä esillä olleissa tapauksissa korvaukset ovat vaihdelleet noin puolen vuoden palkkaa vastaavasta korvauksesta suunnilleen kahden vuoden palkkaa vastaavaan hyvitykseen. Korvausta koskevan valtuuston päätöksen täytäntöönpanon osalta on lähinnä kaksi vaihtoehtoa. On mahdollista menetellä siten, että korvaus maksetaan, kun päätös on lainvoimainen. Lainvoimaisuuden asettaminen korvauksen maksamisen ehdoksi merkitsee käytännössä sitä, että jos korvauksen myöntämistä koskevasta päätöksestä valitetaan, korvauksen maksaminen viivästyy pahimmillaan vuosikausia. Niinpä toimintatapaa ei voida pitää kovin edullisena eroavan kunnanjohtajan kannalta. Toisaalta menettely on kunnan kannalta turvallinen, koska näin vältetään mahdollisesti jo myönnetyn korvauksen takaisin vaatimiseen liittyvät ongelmat siinä tapauksessa, että tuomioistuin kumoaisi päätöksen, jolla korvaus on myönnetty. Toinen mahdollisuus on toimia niin, että korvaus suoritetaan, kun päätös on syntynyt (kun valtuuston pöytäkirja on pykälän osalta tarkastettu ja allekirjoitettu) ja kun kunnanhallitus on arvioinut valtuuston päätöksen täytäntöönpanokelpoisuuden kuntalain 56 :n mukaisesti. Tällöin päätöksen lainvoimaisuutta ei jäädä odottamaan, mikäli hallitus katsoo valtuuston päätöksen täytäntöönpanokelpoiseksi. Jos päätös on tarkoitus panna täytäntöön jo ennen kuin se saavuttaa lainvoiman, erokorvausta koskevaan päätökseen on syytä ottaa maksetun erokorvauksen palauttamista koskeva ehto siltä varalta, että tuomioistuin kumoaa päätöksen valituksen johdosta. Jos kunnanjohtaja on itse irtisanoutunut, viran täyttämisen valmistelu voidaan aloittaa heti irtisanoutumisen jälkeen. Tällöinhän on jo selvillä, milloin kunnanjohtajan virka tulee avoimeksi (kun tiedetään irtisanomisajan päättymispäivä ja kun kunnanjohtaja ei voi enää yksipuolisesti peruuttaa irtisanoutumistaan sen jälkeen, kun se on tullut työnantajan tietoon). Julkisuus ja tiedottaminen Kunnanjohtajan johtajasopimus ja erokorvauksen myöntämistä koskeva päätös ovat viranomaisen asiakirjoja, jotka tulevat julkiseksi siten, kuin julkisuuslaissa (L viranomaisten toiminnan julkisuudesta) säädetään. Kunnan toimielimen pöytäkirja tulee julkiseksi sen jälkeen kun

5 5 se on allekirjoitettu ja tarkastettu. Pöytäkirjaan kuuluvat myös esityslista ja sen liitteet. Johtajasopimus hyväksytään kunnan toimielimen, mieluiten valtuuston, päätöksellä. Johtajasopimus tulee siis esityslistan liitteenä julkiseksi, kun kokouksen pöytäkirja on allekirjoitettu ja tarkastettu. Erokorvauksen myöntämistä koskeva kunnan viranomaisen päätös tulee vastaavalla tavoin julkiseksi. Salassa pidettävät asiakirjat ja tiedot eivät tule julkisiksi. Kunnalla ei ole oikeutta itse päättää, että jokin asiakirja on salainen tai ei-julkinen, sillä salassapitoon pitää olla laissa säädetty peruste. Johtajasopimuksen tai erokorvauksen myöntämistä koskevan päätöksen salassapitoon kokonaisuudessaan ei ole lain mukaista perustetta. Esimerkiksi tieto siitä, että kunnanjohtajalle on päätetty myöntää erokorvaus, ei ole salassa pidettävä. Sama koskee myönnetyn erokorvauksen määrää. Johtajasopimus voi poikkeustapauksissa sisältää yksittäisiä salassa pidettäviä asioita. Erokorvauksen myöntämistä koskevaan päätökseen saattaa sisältyä esimerkiksi terveydentilatietoja tai yksityiselämää koskevia tietoja, jotka ovat lain nojalla salassa pidettäviä. Muilta osin asiakirjat tulevat julkisiksi edellä mainitulla tavalla. Kunnanvaltuuston kokoukset ovat yleensä julkisia, joten myös kunnanjohtajan eroa tai erottamista ja tähän liittyviä esimerkiksi kunnanjohtajan henkilöön liittyviä seikkoja käsitellään yleensä julkisesti. Asia saa usein valmisteluvaiheesta saakka laajasti julkisuutta. Jos kokouksessa käsitellään lain nojalla salassa pidettäviä tietoja, kuten kunnanjohtajan yksityiselämään tai terveydentilaan liittyviä seikkoja, kokous on tältä osin pidettävä suljetuin ovin. Johtajasopimuksen hyväksymisestä ja erokorvauksesta on syytä tiedottaa yleisellä tasolla myös kunnan asukkaille. Tiedottamalla kunnan asioista asukkaille luodaan edellytyksiä vaikuttaa yhteisten asioiden hoitoon ja tuetaan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Asukkaille on tiedotettava, miten asioita on käsitelty, minkälaisia päätöksiä on tehty ja minkälaisia vaikutuksia niillä on asukkaiden jokapäiväiseen elämään. Tiedottamisen laajuus ja tavat ovat kunnan harkinnassa. Kunta voi harkintansa mukaan tiedottaa vireillä olevista asioista jo ennen niiden julkiseksi tuloa. Erokorvauksen suhde verotukseen ja eläkkeisiin Erokorvaus katsotaan palkaksi tai siihen rinnastettavaksi etuudeksi riippumatta siitä, miltä aikaväliltä erokorvaus on kertynyt ja maksetaanko se kertasuorituksena vai jaksotetaanko sen maksu useampaan eri ajankohtana suoritettavaan erään. Tämä merkitsee samalla sitä, että kyse on veroalaisesta ansiotulosta, josta kunta on velvollinen toimittamaan ennakonpidätyksen korvauksen maksamisen yhteydessä. Kunnanjohtaja ei siis saa erorahaa puhtaana käteen. Erokorvausta koskevan päätöksen sisällöstä riippuu, katsotaanko erokorvaus korvaukseksi työstä. Mikäli se katsotaan korvaukseksi työstä, erokorvaus kartuttaa eläkettä ja siitä maksetaan eläkemaksut. Jos erokorvaus tulkitaan korvaukseksi palvelussuhteen päättymisestä, se ei kartuta eläkettä, eikä eläkemaksujakaan suoriteta. Erokorvauksen palauttaminen Mikäli jo maksettua erokorvausta koskevaan päätökseen haetaan muutosta ja päätös lopulta kumotaan, joudutaan pohtimaan sitä, onko entinen kunnanjohtaja velvollinen palauttamaan saamansa erokorvauksen kunnalle. Pelkkä hallintopäätöksen kumoaminen ei riitä perusteluksi sille, että kunnalla olisi saatava ex-kunnanjohtajalta. Vaikka katsottaisiinkin, että kunnalla olisi saatava, joudutaan pohtimaan sen vanhentumiseen liittyviä kysymyksiä. Kysymyksessä olisi julkisoikeudelliseen oikeussuhteeseen (virkasuhteeseen) liittyvä saatava, jonka vanhentumisaika on kolme vuotta. Jos kunta haluaa säilyttää mahdollisuutensa korvauksen vaatimiseen takaisin, sen on katkaistava vanhentuminen ennen vanhentumisajan päättymistä, mikäli oikeudenkäynti asiassa pitkittyy.

6 Mahdollisesti takaisin maksettavaksi tuleva korvaus ei ole määrältään samansuuruinen kuin kunnan bruttona maksama erokorvaus. Tämä johtuu siitä, että erokorvauksesta on suoritettu ennakonpidätys, kun se on aikoinaan maksettu. Kunta on siis mutkan kautta saanut osan bruttosummasta takaisin tuloverojen kautta. Näin ollen erokorvauksen bruttosumma ei siis myöskään suoraan kuvaa erokorvauksen maksaneelle kunnalle asiassa koituneita kuluja. 6

1. Lieksan kaupunki, edustajanaan kaupunginhallitus (jäljempänä kaupunki) 2. kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen (jäljempänä kaupunginjohtaja)

1. Lieksan kaupunki, edustajanaan kaupunginhallitus (jäljempänä kaupunki) 2. kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen (jäljempänä kaupunginjohtaja) JOHTAJASOPIMUS Lieksan kaupunki ja kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen sopivat tällä johtajasopimuksella kaupunginjohtajan avaintehtävistä, työn painopistealueista, niiden arvioinnista ja tarkastamisesta,

Lisätiedot

Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS. Eurajoen kunnanvaltuusto xx

Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS. Eurajoen kunnanvaltuusto xx Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS Eurajoen kunnanvaltuusto 16.1.2017 xx 1.Kunnanjohtajan tehtävät, työnjako ja yhteistyökäytännöt Tällä Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja

Lisätiedot

Tätä johtajasopimusta voidaan tarkistaa sopijaosapuolten yhtäpitävällä suostumuksella. Iin kunta edustajanaan kunnanhallitus (jäljempänä kunta)

Tätä johtajasopimusta voidaan tarkistaa sopijaosapuolten yhtäpitävällä suostumuksella. Iin kunta edustajanaan kunnanhallitus (jäljempänä kunta) 1 IIN KUNTA JOHTAJASOPIMUS 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS Tällä johtajasopimuksella sovitaan kunnanjohtajan avaintehtävistä, työn painopistealueista, niiden arvioinnista, palkkauksesta sekä muista palvelussuhteen

Lisätiedot

Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni

Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni Kunnanhallitus 102 08.04.2013 Kunnanhallitus 73 03.03.2014 Palkanoikaisuvaatimus, Jenni Aro 116/01.02.01/2013 Kunnanhallitus 08.04.2013 102 Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni Erityisluokanopettaja Jenni

Lisätiedot

Anna Mäkelä on toiminut Kittilän kunnan kunnanjohtajana.

Anna Mäkelä on toiminut Kittilän kunnan kunnanjohtajana. SOVINTOSOPIMUS Osapuolet 1. Kittilän kunta 2. Mäkelä Anna, Kauniainen ASIAN TAUSTA Anna Mäkelä on toiminut Kittilän kunnan kunnanjohtajana. Kittilän kunnanvaltuusto on kokouksessaan 12.5.2014/ 15 asettanut

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Kaupunginhallitus 19.01.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Kaupunginhallitus 19.01.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 19.01.2015 Sivu 1 / 1 5299/01.02.01/2014 37 Oikaisuvaatimus aiheettomasti maksetun palkan takaisinperinnästä Valmistelijat / lisätiedot: Pekka Harju, puh. 046 877 2591 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (5) 304 Liikaa maksetun palkan takaisinperintää koskeva oikaisuvaatimus HEL 2016-003359 T 01 02 01 08 Päätös Päätöksen perustelut päätti muuttaa lastensuojelun sosiaalityön

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen. Asianajotoimisto Lakipalvelu Petri Sallinen Oy Malmikatu 7 A

Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen. Asianajotoimisto Lakipalvelu Petri Sallinen Oy Malmikatu 7 A LIPERIN KUNTA 10.09.20114 1 Diaantunnus LIPERIN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNALLE ASIA Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen OIKAISUVAATIMUKSEN TEKIJÄ Eila Hyvärinen, Joensuu AVUSTAJA

Lisätiedot

Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille

Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille 6.2.2015 päätösvalmistelupäällikkö Tiina Kyöttilä-Vettenranta 1 9.2.2015 Kokouksen julkisuus - Valtuuston kokoukset ovat julkisia,

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN. 4.2.2009 Heinola 5.2.2009 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN. 4.2.2009 Heinola 5.2.2009 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTAPÄÄTTÄJÄSEMINAARI 4.2.2009 Heinola 5.2.2009 Lahti VALTUUTETUN ESTEELLISYYS On rajoitetumpaa kuin muun luottamushenkilön esteellisyys Koskee vain valtuuston kokousta (kuntalaki 52 ) Jos

Lisätiedot

Kotkan Haminan seutusopimus

Kotkan Haminan seutusopimus Kotkan Haminan seutusopimus Kotkan Haminan seudun seutuvaltuusto 19.8.2013 Kotkan kaupunginvaltuusto 12.11.2013 Haminan kaupunginvaltuusto 15.10.2013 Miehikkälän kunnanvaltuusto 30.9.2013 Pyhtään kunnanvaltuusto

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 16.12.2016 Taltionumero 5353 Diaarinumero 3105/3/16 ja 3181/3/16 1 (5) Asia Valittajat Täytäntöönpanon kieltämistä koskeva valitus 1. Lulu Ranne, Hämeenlinna

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA. 1. Sopijapuolet. Ehdotus 22.4.2015. Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat

SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA. 1. Sopijapuolet. Ehdotus 22.4.2015. Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat Ehdotus 22.4.2015 Salon kaupunki Saapunut 11.5.2015 1043/00.04.01/2015 1044/00.00.01.01/2015 1 SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA 1. Sopijapuolet Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 42. Kaupunginhallitus 02.02.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 42. Kaupunginhallitus 02.02.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 02.02.2015 Sivu 1 / 1 5299/01.02.01/2014 Kaupunginhallitus 37 19.1.2015 42 Oikaisuvaatimus aiheettomasti maksetun palkan takaisinperinnästä (Pöydälle 19.1.2015) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanjohtajasopimus

Kunnanjohtajasopimus 1 Kunnanjohtajasopimus Euran kunta Kunnanhallitus 17.8.2015 2 1. Kunnanjohtajan tehtävät ja työn painopistealueet Kunnanjohtajan tehtävät määräytyvät kuntalain mukaan. Kunnanjohtaja johtaa kunnan hallintoa,

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa:

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: JOHTAJASOPIMUS Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: 1. Kuntayhtymän johtaminen Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 VIII LUVUN JA IX LUVUN MUUTTAMISESTA Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2005 2007 lomauttamista koskevan

Lisätiedot

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Jarkko Majava FCG Koulutus Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 Uusi kuntalaki on tullut voimaan 1.5.2015 Suuri osa lain säännöksistä

Lisätiedot

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Kunnan konserniohjaus Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Omistajapolitiikka ja konserniohjaus Omistajapolitiikka Omistajastrategia - mitä omistetaan Konsernisohjaus - miten omistetaan Strategegisten tavoitteiden

Lisätiedot

Sopimuksen osapuoliksi voi liittyä myös muita kuntia, jotka ovat ensin hyväksyneet tämän sopimuksen sekä liittyneet Rosk n Roll Oy Ab:n osakkaiksi.

Sopimuksen osapuoliksi voi liittyä myös muita kuntia, jotka ovat ensin hyväksyneet tämän sopimuksen sekä liittyneet Rosk n Roll Oy Ab:n osakkaiksi. SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTELAUTAKUNNASTA LUONNOS 19.5.2015 1. Sopimuksen tarkoitus Allekirjoittaneet kunnat sopivat tällä sopimuksella siitä, että Raaseporin kaupungin lautakunta, jota nimitetään Uudenmaan

Lisätiedot

ASIA Lausunto asioissa 11705/14/2207 ja 11779/14/2207. Polvijärventie 14, 83700 Polvijärvi. Puh. 013-631 610, fax. 013-632 610

ASIA Lausunto asioissa 11705/14/2207 ja 11779/14/2207. Polvijärventie 14, 83700 Polvijärvi. Puh. 013-631 610, fax. 013-632 610 1 Polvijärventie 14, 83700 Polvijärvi Puh. (013) 631 610, Fax (013) 632 610 asianajotoimisto@pietarinen.inet.fi ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS ASIA Lausunto asioissa 11705/14/2207 ja 11779/14/2207 LAUSUNNON

Lisätiedot

Uusi kuntalaki: Miten omistajaohjausta vahvistetaan ja yhteistoimintamuotoja selkeytetään Kuntalaki uudistuu -seminaari Kuntatalo 3.6.

Uusi kuntalaki: Miten omistajaohjausta vahvistetaan ja yhteistoimintamuotoja selkeytetään Kuntalaki uudistuu -seminaari Kuntatalo 3.6. Uusi kuntalaki: Miten omistajaohjausta vahvistetaan ja yhteistoimintamuotoja selkeytetään Kuntalaki uudistuu -seminaari Kuntatalo 3.6.2014 Johtava lakimies Kirsi Mononen Kuntakonserni ja kunnan toiminta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Opetuslautakunta POL/4 25.08.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Opetuslautakunta POL/4 25.08.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 4 Oikaisuvaatimus luokanopettajan virkaan ottamisesta määräajaksi HEL 2015-006724 T 01 01 01 01 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää kuntalain 89 :n

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Seutuhallitus 3.12.2009 205 Seutuvaltuusto 11.12.2009 31 1 Soveltamisala 1) Tätä sääntöä sovelletaan a) yhtymävaltuuston jäseniin b) yhtymähallituksen jäseniin c) tarkastuslautakuntaan

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ

PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA 1 2 KOKOUSPALKKIOT.1 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET.2 4 VUOSIPALKKIOT..2 5 MUUN PALKKION MAKSAMINEN.3

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.11.2016 Taltionumero 4668 Diaarinumero 2984/3/15 1 (6) Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Hämeenkyrön kunnanhallitus Päätös,

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNGIN JOHTAMINEN

KEURUUN KAUPUNGIN JOHTAMINEN KEURUUN KAUPUNGIN JOHTAMINEN Keuruun kaupunkia johdetaan seuraavien asiakirjojen pohjalta: 1. Keuruun kaupungin johtamisen periaatteet 2. johtosääntö (osittain nykyisessä toimintasäännössä) 3. hallintosääntö

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 1 Sisältö TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 1 LUKU PALKKIOT... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA 1 Edun sisältö 2 Edunjättäjä Valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua maksetaan ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua tämän sopimuksen

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ SUOMUSSALMEN KUNTA Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 9.12.2014 62 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 2 3 Yli kolme tuntia kestävät ja samana päivänä pidettävät kokoukset

Lisätiedot

Kunnanjohtaja vastaa ammattijohtajana kunnan operatiivisesta johtamisesta ja työn organisoinnista Kuntalain 24.1 :n mukaisesti.

Kunnanjohtaja vastaa ammattijohtajana kunnan operatiivisesta johtamisesta ja työn organisoinnista Kuntalain 24.1 :n mukaisesti. 1 11.2.2014 Luonnos 362 / 01.00.00 / 2014 Kh. 17.2.2014 Johtajasopimus Tällä Iitin kunnan ja kunnanjohtaja Riku Rönnholmin välisellä johtajasopimuksella sovitaan työn painopistealueista, tavoitteista sekä

Lisätiedot

ASIA. Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU

ASIA. Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU ANONYMISOITU PÄÄTÖS 21.09.2015 Dnro OKV/1735/1/2014 1/5 ASIA Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU Kantelija arvostelee oikeuskanslerille 7.10.2014 osoittamassaan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 238 PALKAN TAKAISINPERINNÄN KOHTUULLISTAMISTA KOSKEVA VAATIMUS Terke 2010-1542 Esityslistan asia TJA/20 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhtymävaltuuston kokouksessa 27.2.2013 / 7 Yhtymähallitus 23.1.2013 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Kokouspalkkioiden määrä... 3 3 Toimielinten puheenjohtajien palkkiot...

Lisätiedot

Hallintolaki. 28.1.2013 Kaupunginlakimies Pekka Lemmetty

Hallintolaki. 28.1.2013 Kaupunginlakimies Pekka Lemmetty Hallintolaki 28.1.2013 Kaupunginlakimies Pekka Lemmetty Hallintolaki Tuli voimaan 1.1.2004 Sovelletaan voimaantulon jälkeen vireille tulleisiin asioihin Samalla kumottiin hallintomenettelylaki (598/1982)

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVI- EN JÄRJESTELYSTÄ

YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVI- EN JÄRJESTELYSTÄ YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVI- EN JÄRJESTELYSTÄ Yhteistoimintasopimuksen sopijapuolet: Säkylän kunta Punkalaitumen kunta Huittisten kaupunki 1 Sopimuksen kohde ja sisältö Tämä sopimus

Lisätiedot

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Sopimuksen osapuolet Palveluntarjoaja: Tampereen kaupunki (jäljempänä: Tampere ja Palveluntarjoaja ) sekä Palvelunsaajat: Nokian ja Ylöjärven

Lisätiedot

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö Hallintosääntö Kokous- ja palkkiosääntö 1 KOKOUS- JA PALKKIOSÄÄNTÖ Yhtymävaltuusto hyväksynyt 5.6.2013 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta

Lisätiedot

1 Määräysten soveltaminen

1 Määräysten soveltaminen Kuopion kaupunki Sääntö 1 (8) Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 Määräysten soveltaminen Tämän johtosäännön määräyksiä noudatetaan, ellei kunnallisesta viranhaltijasta annetussa

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

SODANKYLÄN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Kh 14.08.2012 216, liite nro 8 SODANKYLÄN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kunnanvaltuusto / 2012 Voimaantulo 01.01.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala 1 2 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo MÄNTYHARJUN KUNTA Kh 10.12.2012 Kv 30.1.2013 liite 3 Palkkiosääntö Kvalt hyväksynyt 30.1.2013 25 Voimaantulo 1.2.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ ALKAEN

TEUVAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ ALKAEN TEUVAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 ALKAEN Kvalt 17.12.2008 56 1 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 2 2 Kokouspalkkiot 2 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 3 4 Kuukausipalkkiot

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Voimaan 1.1.2013

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Voimaan 1.1.2013 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 1.1.2013 1 1 Yleistä Tämän säännön mukaan luottamushenkilölle maksetaan 1. palkkiota luottamustoimen hoitamisesta 2. korvausta luottamustoimen hoitamisesta aiheutuvasta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Tehtävä 00.01.02 Asianro 76/2013 1.7.2013

Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Tehtävä 00.01.02 Asianro 76/2013 1.7.2013 Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Kuopion kaupungin Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Muutokset hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.5.2008, voimassa 1.7.2008 ja 1.1.2009 lukien. Muutokset hyväksytty

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta.

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta. Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011 Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa Viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä

Lisätiedot

KUNTALAIN 43 MUKAINEN ALOITE KUNNANJOHTAJAN IRTISANOMISEKSI TAI SIIRTÄMISEKSI MUIHIN TEHTÄVIIN

KUNTALAIN 43 MUKAINEN ALOITE KUNNANJOHTAJAN IRTISANOMISEKSI TAI SIIRTÄMISEKSI MUIHIN TEHTÄVIIN Kunnanhallitus 146 30.06.2015 Kunnanvaltuusto 31 20.08.2015 KUNTALAIN 43 MUKAINEN ALOITE KUNNANJOHTAJAN IRTISANOMISEKSI TAI SIIRTÄMISEKSI MUIHIN TEHTÄVIIN KHALL 146 Valmistelija: kunnanhallituksen puheenjohtaja

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu Hyvän hallintopäätöksen sisältö Lakimies Marko Nurmikolu Hallintopäätöksen sisältö Hallintolain 44 (Päätöksen sisältö) Kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi: 1) päätöksen tehnyt viranomainen

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 Voimaantulo 1.1.2014 1 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 15.10.2012 Valtuusto 14.11.2012 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 3 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto 4. joulukuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto 4. joulukuuta 2015 11/2015 KOKOUSKUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 24. marraskuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kunnantoimisto, Kemiö Päättäjät Muut Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Brita Drugge Hanna Backman

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ

KEMPELEEN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ KEMPELEEN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 30.9.2013 Voimaantulopäivä: 1.7.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kuntaan palvelussuhteessa olevaan sovelletaan palkkioiden osalta tätä palkkiosääntöä sekä kulloinkin voimassa olevia virka- ja työehtosopimuksia.

Kuntaan palvelussuhteessa olevaan sovelletaan palkkioiden osalta tätä palkkiosääntöä sekä kulloinkin voimassa olevia virka- ja työehtosopimuksia. KIRKKONUMMEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaantulopäivämäärä 1.2.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkioita luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Johtokunta 29.5.2009 91 Yhtymäkokous 24.6.2009 91 Johtokunta 18.2.2011 23 Sisältö 1 Tavoitteet 2 2 Monijäseninen toimielin 2 3 Toimielimen tehtävät 2 4 Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2016 Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto 25.04.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2016 Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto 25.04.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika 8:00-9:47 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali Läsnä Jäsenet Männistö, Lasse Pajamäki, Osku Honkasalo, Veronika Lindell, Harri Majuri, Pekka Perälä,

Lisätiedot

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus Sisältö

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus Sisältö Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus 1 1 1 1 1 1 1 0 1 Sisältö I Yleistä... Soveltamisala... II Hakukelpoisuus... Ensisijaisen tutkinnonsuoritusoikeuden vaikutus...

Lisätiedot

Luottamushenkilön asema. Reino Hintsa

Luottamushenkilön asema. Reino Hintsa Luottamushenkilön asema kunnallis- ja hallinto-oikeuden oikeuden näkökulmasta Kunnan jäsenyys kunnan asukas yhteisö, laitos, säätiö, jolla on kotipaikka kunnassa se, joka omistaa kiinteistön kunnassa 2

Lisätiedot

PERHON KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 2015-2016

PERHON KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 2015-2016 1 PERHON KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 2015-2016 1 Soveltamisala Tämän säännön mukaan luottamushenkilölle suoritetaan 1) palkkiota luottamustoimen hoitamisesta; 2) korvausta luottamustoimen

Lisätiedot

Menettely otto-oikeuden käyttämisessä

Menettely otto-oikeuden käyttämisessä ANONYMISOITU PÄÄTÖS 22.04.2015 Dnro OKV/1810/1/2013 1/5 ASIA Menettely otto-oikeuden käyttämisessä KANTELU Rekisteröity yhdistys (jatkossa myös yhdistys) on kantelussaan 28.10.2013 arvostellut kunnanhallituksen,

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Riitta Manninen Jaoston tehtävistä

Riitta Manninen Jaoston tehtävistä Riitta Manninen 3.5.2013 Jaoston tehtävistä Lautakunta ja jaosto sosiaalihuoltolain 6 mukaisesti Sosiaalihuollon toimeenpanoon tämän lain mukaan kuuluvista tehtävistä sekä niistä tehtävistä, jotka muussa

Lisätiedot

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry Onnistu ja menesty vuokranantajana ja asuntosijoittajana Tuorein tieto vuokramarkkinoista, lainsäädännöstä ja yleisistä käytännöistä Neuvontapalvelu, jossa

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

2 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti:

2 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti: PALTAMON KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 22.1.2009 Voimassa: 1.1.2009 alkaen toistaiseksi I LUOTTAMUSHENKILÖT 1 Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti:

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti: Valtuusto 10.12.2012 50 1 (6) LAUKAAN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuuston kokouksessa Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen

Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen SOPIMUS 1 (5) 16.3.2015 Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen 1. Sopimuksen tausta ja lähtökohdat Maakuntajohtajan virkaan sovelletaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kunnallisen

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN KUNTA LAPPAJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ

LAPPAJÄRVEN KUNTA LAPPAJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ LAPPAJÄRVEN KUNTA LAPPAJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Sisältö 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot... 4 5 Esittelijän ja sihteerin palkkio...

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ LUONNOS SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Salon kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.3.2016 Voimaantulopäivä 1.4.2016 Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö. Voimaantulo 1.1.2013

Oulun kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö. Voimaantulo 1.1.2013 Oulun kaupunki Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 118 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Valtuusto hyväksynyt 18.2.2013 22, muutokset 26.10.2015 107 Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö I LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN KUNTA KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

TOHMAJÄRVEN KUNTA KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ TOHMAJÄRVEN KUNTA KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Käsitelty Kunnanhallituksessa 23.5.2005/ 257 Hyväksytty Kunnanvaltuustossa 13.6.2005/ 93 Voimaantulo 22.7.2005 KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 09/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 09/2014 AIKA Tiistai 16.12.2014 kello 16.00 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 1. kerroksen luokkatila B1012 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Liite/Viite * Asia 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN...

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN... AAVIA OY AAVIA OY:N VÄLIMIESMENETTELYN SÄÄNNÖT 1.1.2016 1 YLEISET... 2 1.1 SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN... 2 1.2 TOIMIVALTA... 2 1.3 SOVELLETTAVA LAKI JA MENETTELYN KIELI... 2 1.4 ASIAKIRJOJEN JA VIESTIEN TOIMITTAMINEN...

Lisätiedot

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526)

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526) 1 of 5 21/03/2011 11:41 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1967» 29.12.1967/656 29.12.1967/656 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki oikeudesta

Lisätiedot

3 Valtuuskunta Valtuuskunnan tehtävistä säädetään kunnallisen eläkelain 138 :ssä.

3 Valtuuskunta Valtuuskunnan tehtävistä säädetään kunnallisen eläkelain 138 :ssä. 1 (5) Kevan johtosääntö Valtuuskunnan 13.3.2014 hyväksymä, voimaan 13.5.2014 I YLEISTÄ 1 Soveltaminen Tässä johtosäännössä annetaan kunnallisen eläkelain 168 :ssä tarkoitetut määräykset Keva-nimisen kunnallisen

Lisätiedot

Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015

Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015 Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015 Väärinkäytösten ehkäisy kunnallishallinnossa Vaalikelpoisuusrajoitukset valtuuston ja toimielimiin Esteellisyyssäännökset Kuntalaki

Lisätiedot

Demokratian vahvistaminen ja uusi kuntalaki. Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö

Demokratian vahvistaminen ja uusi kuntalaki. Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö Demokratian vahvistaminen ja uusi kuntalaki Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö Kuntalain uudistamisen tavoitteet TALOUDEN KESTÄVYYS Kunnan toiminnan taloudellisen kestävyyden turvaaminen

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 21.4.2016 30 liite 7 Yhtymäkokous 19.5.2016 12 liite 12 Sisältö 1 Yleistä... 3 1 Henkilöstösäännön soveltaminen... 3 2 Viran ja työsopimussuhteisen

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 1 TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖPALVELUJEN

Lisätiedot

KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ

KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden tiedonsaantioikeus ja saatujen tietojen edelleen välittäminen

Luottamushenkilöiden tiedonsaantioikeus ja saatujen tietojen edelleen välittäminen 8.11.2010 1(5) DocId: 145064 Luottamushenkilöiden tiedonsaantioikeus ja saatujen tietojen edelleen välittäminen Viimeaikaiseen keskusteluun ja yleisönosaston kirjoitteluun liittyen on syytä kerrata luottamushenkilöinä

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 84 12.04.2016 Tekninen lautakunta 93 26.04.2016. Tekniikka- ja ympäristöpalvelut -toimialan organisaatio 1.1.

Tekninen lautakunta 84 12.04.2016 Tekninen lautakunta 93 26.04.2016. Tekniikka- ja ympäristöpalvelut -toimialan organisaatio 1.1. Tekninen lautakunta 84 12.04.2016 Tekninen lautakunta 93 26.04.2016 Tekniikka- ja ympäristöpalvelut -toimialan organisaatio 1.1.2017-11436/00.01.00/2016, 11901/00.01.00/2016 Tela 12.04.2016 84 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMA Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMAN MYÖNTÄMINEN Sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi on haettava sairauslomaa toimivaltaiselta työnantajan edustajalta. Esimies voi myöntää sairauslomaa ilman

Lisätiedot

Hankasalmen kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö. valtuustokaudelle

Hankasalmen kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö. valtuustokaudelle Hankasalmen kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö valtuustokaudelle 2013 2016 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 10.12.2012 1 1 Soveltamisala 1. Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Kv 26.1.2009 Liite nro 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 13.1.2009

Kv 26.1.2009 Liite nro 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 13.1.2009 Kv 26.1.2009 Liite nro 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 13.1.2009 1 1 Yleistä Tämän säännön mukaan luottamushenkilölle maksetaan 1. palkkiota luottamustoimen hoitamisesta 2. korvausta luottamustoimen

Lisätiedot