MPHASIS. Asunnottomuuden ymmärtämisen edistäminen tietojärjestelmiä kehittämällä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MPHASIS. Asunnottomuuden ymmärtämisen edistäminen tietojärjestelmiä kehittämällä"

Transkriptio

1 MPHASIS Asunnottomuuden ymmärtämisen edistäminen tietojärjestelmiä kehittämällä Euroopan komission työllisyyden, sosiaalisten asioiden ja tasa-arvoisuuden yleisen direktoraatin rahoittama tutkimushanke Kuinka perustietoa asunnottomuudesta voidaan kehittää alueellisella, kansallisella ja eurooppalaisella tasolla Taustatutkimus kansallisia seminaareja varten Toukokuu 2008

2 MPHASIS-projektin tutkimuksen ja toimeenpanon on rahoittanut Euroopan komission työllisyyden, sosiaalisten asioiden ja tasa-arvoisuuden yleinen direktoraatti, työllisyyden ja sosiaalisen solidaarisuuden ohjelman PROGRESSin (VS/2007/0617 SI ) yhteydessä. Pääasiallinen toimeksipanija : Town and Regional Planning University of Dundee Nethergate Dundee, DD1 4HN Scotland, United Kingdom Yhteystiedot: Bill Edgar: Barbara Illsley: Volker Busch-Geertsema: Matt Harrison: Peter Watson: Tämän raportin sisältö ei välttämättä edusta Euroopan komission ja sen työllisyyden, sosiaalisten asioiden ja tasa-arvoisuuden yleisen direktoraatin mielipidettä tai suhtautumista. European Commission

3 Sisällysluettelo Tämän dokumentin tarkoitus 5 1 Asunnottomuus ja asumisesta syrjäytyminen Eurooppalainen ja kansallinen konteksti Asunnottomuuden määritelmä 7 2 Asunnottomuuden seurannan informaatiostrategiat Hallinnointi Tutkimusaineistoon perustuvat järjestelmät asunnottomuuden seurannan tietojärjestelmän kehittäminen 12 3 Palveluntarjoajien tiedot Palveluntarjoajien tietokannat Olemassaolevat palveluntarjoajien tietokannat Ohjeistusta palveluntarjoajien tietokannan kehittämiseen Johtopäätös Asiakasrekisteri ja tietojärjestelmät Johdanto Palveluntarjoajat ja tietojenkeräys Asiakasrekisteröintijärjestelmät Yleiskatsaus tutkituista järjestelmistä Toimeenpano 23 4 Tiedot väestörekistereistä, väestönlaskennasta, tutkimuksista ja muista palveluista Asunnoton väestö Terveyslaitokset Rangaistuslaitokset Väestönlaskenta ja muut tutkimukset 28 5 Yhtenäistäminen 30

4 5.1 Ydinvariaabelit Yhtenäiset määritelmät 33 6 Toimeenpano Tietostrategian kehittäminen asunnottomuuden seurantaan Tiedonhankinnan hallinnointi Haasteet 37 7 Lähteet 39 4

5 Tämän dokumentin tarkoitus Tämä dokumentti antaa kokonaiskäsityksen joistakin Euroopan komission rahoittamassa tutkimuksessa Measuring Homelessness (Edgar et al, 2007) esitetyistä ideoista. Tämän dokumentin tarkoituksena on antaa taustatietoa niihin keskusteluihin, joita toivomme eri toimijoiden käyvän ennen ja jälkeen MPHASIS-seminaaria, joka pidetään kaikissa 20 jäsenvaltiossa tämän projektin aikana. Measuring Homelessness raportissa esitettiin useita suosituksia siitä, kuinka voitaisiin parantaa kansallisten viranomaisten mahdollisuuksia kerätä sellaista asunnottomuuteen littyvää tietoa, joka vaatii toimenpiteitä kansallisella ja EU-tasolla. Näistä on esitetty alla yhteenveto, ja voidaan olettaa, että kansalliset seminaarit tulevat monessa maassa olemaan tärkeä osa näiden suositusten toimeenpanossa. Suositukset kansallisella tasolla 1. Kehitetään informaatiostrategia asunnottomuuden seurantaan, yhteistyössä kaikkien relevanttien ministeriöiden ja muiden toimijoiden kanssa. 2. Tunnistetaan (tai luodaan) yhteistyömekanismi tai asiatoimisto asunnottomuustietojen keräämistä varten. 3. Omaksutaan asumisolosuhteiden ja asunnottomuuden yhtenäinen määritelmä, joka toimii perusviitekehyksenä tiedonkeruussa. 4. Omaksutaan standardit ydinvariaabelit ja niiden määritelmät, ja tunnustetaan ne tiedonkeruun perusvariaabeleiksi. 5. Määritellään asunnottomuuspalvelut kansallisella tasolla. 6. Luodaan palveluhakemisto ja ylläpidetään sitä. 7. Varmistetaan, että asunnottomuuspalveluja tarjoavien toimijoiden rahoituksen myöntäminen edellyttää (anonyymien) perustietojen olemassaloa asiakkaista, ja rahoitetaan tätä tarpeen vaatiessa. 8. Luodaan strategia tietojen keräämiseeen palveluntarjoajien asiakasrekistereistä. 9. Varmistetaan, että tietojenkeruusta saadaan lisäarvoa palvelujen kehittämisen ja asunnottomien ihmisten kannalta. Suositukset EU-tasolla 10. Vaaditaan jäsenvaltioita kehittämään kansallisia strategioita asunnottomuuden vähentämiseen, EU:n yhtenäisen sosiaalisen turvallisuuden ja sosiaalisen inkluusiostrategian puitteissa. 11. Vaaditaan jäsenvaltioita seuraamaan kansallisten strategioiden edistymistä sekä sitä, liittyykö niihin tietojärjestelmä asunnottomuuden seurantaa varten. 12. Seurataan jäsenvaltioiden edistymistä asiakasrekistereiden jatkuvassa kehittämisessä. 13. Kannustetaan kansallisia tilastointiviranomaisia omaksumaan yhtenäinen asunnottomuuden määritelmä tietojenkeruuta varten, mutta hyväksytään myös, että muitakin määritelmiä saatetaan käyttää poliittisista syistä. 14. Kannustetaan kansallisia tilastointiviranomaisia toimimaan koordinaattoreina asunnottomuustietojen keräämisessä. 15. Pyritään vähentämään esteitä, jotka vaikeuttavat asunnottomuustietojen seurantaa (esim. käyttämällä FP7 rahoitusta, strukturaalista rahoitusta ja eurooppalaista tutkimusohjelmaa). 5

6 1 Asunnottomuus ja asumisesta syrjäytyminen Jotta voidaan päättää, mitä toimenpiteitä asunnottomuustietouden parantaminen vaatii, täytyy ymmärtää eurooppalainen ja kansallinen poliittinen konteksti, jossa näitä asioita arvioidaan. Samoin eri tahoilla täytyy olla yhteinen käsitys siitä, mistä asunnottomuus johtuu, minkä luonteista se on, ja varsinkin, mitä käsitteellä tarkoitetaan. Tämä kappale pyrkii selventämään tätä kontekstia. 1.1 Eurooppalainen ja kansallinen konteksti Asunnottomuustietojen keräämisen tarkoituksena pitäisi olla se, että niiden avulla voidaan parantaa palveluja, jotta asunnottomuutta voidaan ehkäistä ja lievittää. Asunnottomista kerättävä tieto pitäisi olla asianmukaista kansallisille ja paikallisille viranomaisille, joiden tulisi EU:n sosiaalisen inkluusion strategian puitteissa kehittää suunnitelma: asunnottomuuden ehkäisyyn, asunnottomuuden syiden selvittämiseen, asunnottomuuden vähentämiseen, niiden negatiivisten vaikutusten vähentämiseen, jotka koskevat asunnottomia ihmisiä ja heidän perheitään, sekä sen varmistamiseen, että aiemmin asunnottomat ihmiset pystyvät ylläpitämään itsenäistä ja vakituista asumista. Niiden poliittisten tavoitteiden, joiden tarkoituksena on ehkäistä asunnottomuutta ja vähentää sen vaikutuksia vaarassa oleviin talouksiin, toimeenpano vaatii tietoa, joka heijastaa asunnottomuuden ja asumisesta syrjäytymisen realiteettaja. Siten myös piiloasunnottomuus pitäisi tulla julki viranomaisille ja palveluntarjoajille. Tämä tarkoittaa, että ymmärretään ja arvioidaan myös sellainen asunnottomuus, jossa ihmiset joutuvat asumaan turvattomassa asumuksessa, joutuvat muuttamaan jatkuvasti epätyydyttävästä asumuksesta toiseen, tai joutuvat asumaan asumuksessa, joka yleisesti hyväksyttyjen standardien mukaan on asumiseen kelpaamaton. Jos hallitusohjelman tarkoituksena on varmistaa, että kukaan ei joudu asumaan kadulla, tarvitaan tietoa ja seurantaa siitä, kuinka moni henkilö asuu kadulla, kuinka monta käyttäjää asunnottomuuspalveluilla on ja kuinka paljon asuntopaikkoja on saatavilla. Jos taas hallitussuunnitelman tarkoituksena on varmistaa, että mahdollisimman harvasta tulee asunnoton, tarvitaan tarkkaa tietoa ja seurantaa siitä, mikä on asunnottomien talouksien kokonaismäärä, kuinka moni asuu väliaikaisessa tai epäkelvossa asumuksessa, ja kuinka monesta on mahdollisesti tulossa asunnoton. Jos hallitusohjelman tarkoituksena on estää asunnottomuutta, on tärkeää saada tietoa myös siitä, kuinka moni henkilö on vaarassa joutua häädetyksi, ja kuinka monella laitoksesta poislähtevällä henkilöllä ei ole asuntoa. Asunnottomuuden ehkäisy vaatii 6

7 myös vakituisen majoituksen järjestämistä aikaisemmin asunnottomille ihmisille. Tämä vaatii tietoa siitä, kuinka moni asunnoton henkilö pääsee tuetun asumisen piiriin. Vastuu asunnottomuutta koskevasta politiikasta, ohjelmista ja toimintasuunnitelmista jakautuu eri tavalla eri jäsenvaltioissa. Lisäksi asunnottomuuspolitiikan ja asuntopolitiikan väliset suhteet, sekä sosiaalisen hyvinvoinnin ja sosiaaliturvan väliset suhteet vaihtelevat Euroopan eri maissa. Siksi kansallisilla, alueellisilla ja paikallisilla toimijoilla on kaikilla oma roolinsa tiedonkeruussa ja tietojen käyttämisessä suunnitelmien seurannassa ja toimeenpanossa. Vaikka suunnitelmat joissakin maissa määritellään kansallisella tasolla, voi vastuu niiden toimeenpanosta olla paikallisella tasolla. Maaliskuussa 2006 ministerineuvosto hyväksyi uuden viitekehyksen sosiaaliselle suojelulle ja sosiaaliselle inkluusiolle. Tämän uuden viitekehyksen puitteissa hyväksyttiin kolme uutta EU:n yhteistä tavoitetta, mm: "Varmistetaan, että kaikilla on mahdollisuus niihin resursseihin, oikeuksiin ja palveluihin, joita tarvitaan yhteiskunnassa toimimiseen, ehkäistään ja pyritään ratkaisemaan syrjäytyminen, ja taistellaan kaikkea sellaista syrjintää vastaan, joka voi johtaa syrjäytymiseen. EU:n maiden kansallisissa sosiaalisen inkluusion toimintasuunnitelmissa (National Action Plans, Joint Report, 2006) korostetaan seitsemää pääprioriteettia. Prioriteetti 5 on: "Kunnollisen asumuksen varmistaminen: Joissakin jäsenvaltioissa keskitytään parantamaan asuntojen tasoa, joissakin maissa taas keskitytään lisäämään asuntojen määrää vaarassa oleville ryhmille. Useat jäsenmaat kehittävät yhtenäisempiä toimintatapoja asunnottomuuden vähentämiseen. 1.2 Asunnottomuuden määritelmä Asunnottomuuden määrittelemisen vaikeus vaikuttaa hallitusten mahdollisuuksiin vastata riittävän hyvin asunnottomuuden haasteeseen. Vaikka asunnottomuuden käsite vaihtelee Euroopan eri maiden välillä ja muuttuu ajan myötä, on kuitenkin mahdollista johdonmukaisesti tunnistaa ihmisten erilaiset asumistilanteet. Euroopan tilastotieteilijöiden konferenssi (The European Conference of Statisticians, UNECE / EUROSTAT, 2006) erottelee perinteiset asumukset, yhteisasumukset ja muut asumukset tai epätavalliset asumukset (s. 23). Tässä tutkimuksessa omaksutaan tämä käsitys, jotta voidaan antaa yhteenveto erilaisista asumistilanteista, joista moni voidaan nähdä asunnottomuutena, asunnottomuuden vaarana, tai syrjäytymisenä asumisesta (ks. taulukko 1, s. 9). Vaikka voidaan määritellä ja olla yhtä mieltä erilaisista asumistilanteista, joita voidaan myös kohtuullisen johdonmukaisesti soveltaa eri maissa, on paljon vaikeampaa määritellä, mitä tarkoitetaan asunnottomuudella. Tämä johtuu osittain siitä, että asunnottomuuden ilmiötä voidaan tarkastella erilaisista poliittisista näkökulmista. Asunnottomuus koskettaa ihmisiä, jotka ovat heikossa asemassa asuntomarkkinoilla 7

8 (joilla ei ole taloudellisia tai muita mahdollisuuksia päästä kunnolliseen asuntoon), mutta se koskettaa myös niitä, jotka tiettyjen poliittisten päätösten seurauksena asuvat laitoksissa (esim. koska yhteiskunnassa ei ole investoitu riittävästi mielenterveyspalveluihin). Sen voidaan ymmärtää koskettavan myös niitä henkilöitä, jotka joutuvat turvautumaan sosiaalisiin palveluihin. Asunnottomuus voidaan siten ymmärtää asuntopoliittisena asiana tai sosiaalisena hyvinvointiasiana, ja se vaikuttaa myös terveyspolitiikkaan ja oikeuspolitiikkaan. On myös vaikea laskea asunnottomien määrä, koska ihmiset muuttavat asumisolosuhteitaan henkilökohtaisista syistä tai poliittisten muutosten takia. Samoin, jos pyritään seuraaamaan sitä, kuinka tietty poliittinen päätös vaikuttaa asunnottomuuteen, on joskus tarpeen laskea niiden ihmisten määrä, jotka eivät enää ole asunnottomia tämän päätöksen jälkeen (esim. tuettuun asumiseen investointi). Siten on mahdollista omaksua laaja käsitys, joka heijastaa asunnottomuuden prosessia, jossa ihmiset siirtyvät eri asumistilanteiden välillä. FEANTSA:n kehittämä ETHOS - typologia edustaa juuri tällaista asunnottomuuden ja asumisesta syrjäytymisen typologiaa. Samoin on myös mahdollista omaksua kapeampi käsitys asunnottomuudesta, joka voi olla tarpeen, jotta voidaan kerätä tietoa säännöllisesti ja johdonmukaisesti. Tämä on erityisen tarpeellista silloin, jos pyrkimyksenä on vertailla asunnottomuuden laajuutta. Tutkimus Measuring Homelessness (Edgar et al, 2007) käytti kapeaa määritelmää, joka saattaa soveltua paremmin tiedonkeräämiseen (ks. taulukko 2, s. 10). Ensimmäinen askel asunnottomuutta koskevien tietojen keräämisen parantamisessa on harkita ja omaksua asunnottomuuden määritelmä kansallisessa (tai alueellisessa) kontekstissa. On tärkeää, että määritelmän laajat käsitteet ymmärretään, ja että harkitaan määritelmän käsitteellistä perustaa siten, että se heijastaa asunnottomuuden ja asumisesta syrjäytymisen prosessia. On myös välttämätöntä, että operationaalinen nimistö ja terminologia heijastaa kansallisen politiikan pääpiirteitä. Lisäksi on vielä tärkeää, että kaikki relevantit toimijat omaksuvat määritelmän. Näihin kuuluvat kaikki pääministeriöt kansallisella ja alueellisella tasolla. Voidaan olettaa, että ministeriöillä, jotka vastaavat asunnoista, sosiaalisista palveluista, terveysasioista, työllisyydestä, rangaistusjärjestelmästä ja maahanmuutosta, voi kaikilla olla oma osansa tässä prosessissa. Lisäksi mukana ovat vielä tärkeimmät palveluntarjoajat, varsinkin sellaiset, joiden päärahoitus tulee julkisista varoista. 8

9 Taulukko 1 Yhteenvetomääritelmä asumistilanteista Asumustyypit Asunnot Yhteisasumukset Muut asumistilanteet Tavanomaiset asutut asunnot Muut / epätavanomai set Laitokset Muut Leirit Yleiset tilat / ulkotilat Rangaistu slaitokset Tervey slaitok set Uskonno lliset Työhön liittyvät Koulutukse en liittyvät Hotelli Hostelli Sosiaalipalv eluihin liittyvä Työläisten hostelli / asuntola Liikkuva t yksiköt Puolivakitui set asumukset Muut asumiseen tarkoitetut yksiköt Muut ei asumiseen tarkoitetut yksiköt Lähde: Sovellettu raportista UNECE / EUROSTAT

10 Taulukko 2 Yhtenäinen asunnottomuuden määritelmä Operationaalinen Asumistilanne Määritelmä kategoria 1. Henkilö asuu kadulla 1. Yleinen tila / ulkotila Henkilö asuu kadulla tai yleisessä tilassa ilman suojaa, joka voidaan määritellä asumukseksi 2. Henkilö asuu hätämajoituksessa 2. Yömajat Henkilö, jolla ei ole vakituista asuntoa ja joka muuttaa jatkuvasti 3. Henkilö asuu asunnottomien majoituksessa 3. Kodittomien hostellit 4. Väliaikainen majoitus 5. Siirtymävaiheen tuettu majoitus 6. Naisten turvakoti tai muu turvapaikka 4. Henkilö asuu laitoksessa 7. Terveyslaitokset majoituksesta toiseen Oleskelu kestää alle vuoden 1 Asuntopulan takia oleskellaan kauemmin kuin olisi tarvetta 5. Henkilö asuu epätavanomaisessa asumuksessa asuntopulan takia 8. Rangaistuslaitokset 9. Asuntovaunut tai muut liikkuvat yksiköt 10. Epätavanomainen rakennus 11. Väliaikainen rakennelma Ei asuntoja saatavilla ennen vapautumista Asumusta käytetään asuntopulan takia ja se ei ole henkilön normaali asuinpaikka 6. Asunnoton henkilö asuu väliaikaisesti tavanomaisessa asunnossa perheen tai ystävien luona (asuntopulan takia) 12. Tavanomainen asunto, mutta ei henkilön normaali asuinpaikka Majoitusta käytetään asuntopulan takia ja se ei ole henkilön normaali asuinpaikka Lähde: Edgar et al, Yhden vuoden ajanjakso on valittu johdonmukaisuussyistä UNECE / EUROSTAT:in väestönlaskennan suositusten mukaisesti 10

11 2 Asunnottomuuden seurannan informaatiostrategiat Informaatio on asunnottomuuspolitiikan kehittämisen, toimeenpanon ja seurannan perusta. Siten luotettavaa tietoa asunnottomuudesta vaaditaan kaikilla päätöksenteon tasoilla strategisen toiminnan suunnittelussa, organisaatiotason johtamisessa ja projektin arvioinnissa. Asunnottomuutta koskevien tietojen keräämisen vastuuta pitää harkita asunnottomuusstrategioiden kehittämisen ja toimeenpanon kontekstissa kansallisella tasolla.tietojen kerääminen asunnottomuudesta on kaikkein tehokkainta silloin, jos se kehitetään osana yhtenäisstrategiaa, jonka tarkoituksena on vähentää tai estää asunnottomuutta. Tällä tavoin asunnottomuusstrategia informoi tietojenkeruuta ja varmistaa, että toimintasuunnitelmat perustuvat tutkimusaineistoon. 2.1 Hallinnointi Tämänhetkinen keskustelu eurooppalaisista asunnottomuusstrategioista korostaa tarvetta: kehittää kansallisia asunnottomuusstrategioita, joissa ovat mukana kaikki relevantit toimijat, mukaanlukien kaikki relevantit ministeriöt, tunnistaa mekanismit, joiden avulla strategiat voidaan toimeenpanna paikallisella tasolla, luoda selkeä vastuunjako koordinointiin ja toimeksipanoon, asettaa selkeät tavoitteet ja mekanismit tulosten mittaamiseen luotettavan tiedon perusteella, ja luoda tutkimusaineistoon perustuvia toimintasuunnitelmia. Pääperiaate valtion osallisuudesta tietojenkeruussa on se, että sen pitäisi olla upotettu kansallisen tai alueellisen asunnottomuusstrategian viitekehykseen. Asunnottomuusstrategiaan pitäisi kuulua asunnottomuuden seurannan informaatiostrategia. Jos asunnottomuusstrategioiden suoritusvastuu on delegoitu alueellisille tai paikallisille viranomaisille, on valtion tehtävänä parantaa näiden viranomaisten kompetenssia ja kykyä hallinnoida ja johtaa tiedonkeruuta asunnottomuudesta. Esimerkiksi hiljattain tehty vertaistutkimus norjalaisesta asunnottomuuden ehkäisemisen strategiasta osoitti, että koordinoivalle taholle (The Housing Bank) annettiin vastuu strategian koordinoinnista, toimeenpanosta ja edistämisestä (Edgar, 2006). Tähän rooliin liittyi myös kompetenssiapurahojen myöntäminen kunnille sekä alueellisten ja paikallisten verkostojen luominen, jotta kunnat pystyisivät paremmin toteuttamaan strategian. Kansallisella (ja alueellisella) tasolla eri ministeriöillä on oma tehtävänsä asunnottomuusstrategioiden kehittämisessä ja toimeenpanossa, sekä tulosten arvioinnissa tarvittavassa tiedonkeruussa. Joissakin maissa kansalliset tai alueelliset tilastokeskukset ovat osallistuneet asunnottomuudesta kertovien tietojen keräämiseen (esim. Ranskassa, Italiassa, Espanjassa ja Saksassa). Vaikka ei ole välttämätöntä, että tällaisten tietojen keräämisen ja järjestelyn suoranaisesti hoitaa kansallinen 11

12 tilastokeskus, niitä olisi kuitenkin kuunneltava, jotta voidaan varmistaa kansallisten tietojen laatu ja luotettavuus. Jokaisessa asunnottomuuden seurannan informaatiostrategian toimeenpanon vaiheessa syntyy kustannuksia, jotka voidaan tunnistaa ja budjetoida. Kansallisten viranomaisten täytyy arvioida jokaisen toimeenpanovaiheen kustannukset sekä valtiolle että palveluntarjoajille. Nämä kustannukset täytyy budjetoida strategian toimeenpanon koko ajalle, sekä ottaa huomioon vuosittaiset kustannukset. Vaikka riittävä rahoitus onkin välttämätöntä onnistuneessa informaatiostrategian toimeenpanossa, kustannuksia pitäisi arvioida myös suhteessa suoriin ja epäsuoriin asunnottomuustietojen seurannan hyötyihin. 2.2 Tutkimusaineistoon perustuvat järjestelmät asunnottomuuden seurannan tietojärjestelmän kehittäminen On esitetty (Edgar et al, 2007), että asunnottomuusstrategia vaatii, että kehitetään informaatiostrategia sen seurantaa varten. Koska tiedonlähteitä voi olla hyvin monenlaisia, voi olla tarpeen tutkia kansallisella tasolla näiden lähteiden käytännöllisyyttä ja laatua sekä sitä, miten niitä voidaan yhdistää ja käyttää sopivalla tavalla. Tämän pitäisi olla osa asunnottomuusstrategian kehittämistä. Ensimmäinen askel asunnottomuuden seurannan informaatiostrategian kehittämisessä pitäisi olla saatavilla olevien tiedonlähteiden arviointi suhteessa erilaisiin asunnottomien henkilöiden ryhmiin ja riskialttiiden ihmisten ryhmiin (esim. ne henkilöt, jotka asuvat laitoksissa ja turvattomissa tai riittämättömissä olosuhteissa) ja suhteessa siihen asunnottomuuden määritelmään, jota strategiassa noudatetaan. Pitäisi siis arvioida hallinnolliset lähteet sekä tutkimuslähteet, ja pitäisi arvioida tiedon laatua, saatavuutta ja luotettavuutta. Samoin pitäisi myös arvioida palveluntarjoajien käyttämät tiedonlähteet. Asunnottomuuden seurantastrategiassa pitäisi myös olla päätöksiä suhteessa siihen informaation lähestymistapaan, joka on omaksuttu strategian eri osa-alueilla. Yksi tärkeimmistä päätöksistä, jonka pitäisi myös koskea kaikkia tärkeimpiä toimijoita, on asunnottomuuden määritelmä, jonka pitäisi olla selkeästi esitetty. Se voi olla laajempi käsitys, esim. silloin kun strategian pääkohteena on asunnottomuuden ehkäisy, koska silloin strategiassa ovat mukana myös riskiryhmät. Tiedonkeruun perustana pitäisi olla yhtenäinen asumistilanteiden määritelmä, kuten eurooppalaisessa tilastotieteilijöiden konferenssissa suositeltiin (Conference of European Statisticians, ks. yllä taulukko 2, s. 10). Tarvitaan myös päätös siitä, mitä palveluntarjoajien tietoja otetaan huomioon tiedonkeruussa. Informaatiostrategiassa pitäisi myös määritellä lähestymistapa ja vastuu palveluntarjoajien tietokantojen kehittämisestä ja ylläpitämisestä. Samoin tarvitaan päätös siitä, mikä informaatio on olennaista seurannan kannalta. Päävariaabelit, jotka on listattu tuonnempana (kuvio 5, s. 31), ovat todennäköisesti olennaista ja välttämätöntä tietoa. On tärkeää varmistaa näiden variaabeleiden 12

13 määritelmät, jotta voidaan taata tietojenkeruun johdonmukaisuus maantieteellisten alueiden välillä ja tutkimuksen aikavälillä. Tässä yhteydessä pitäisi konsultoida kansallista tilastokeskusta suhteessa Eurostat-protokollaan, joka on kehitetty käsitteiden, määritelmien ja luokitteluiden yhtenäistämistä varten. Pitää selventää, minkälaista tietoa seurantaa varten vaaditaan. Muuttuvuutta ja vallitsevuutta kuvaavien tietojen välinen ero pitäisi ymmärtää selvästi, kun suunnitellaan tiedonkeruuta. Esim. jos tarvitaan muuttuvuutta kuvaavaa tietoa, on asiakasrekisterissä huomioitava sekä asiakkaan tulo että lähtö jonkin palvelun piiristä. Vaikka kansallisen tiedon saavuttaminen pitäisikin olla tavoitteena, se ei aina ole mahdollista kustannus- tai muista syistä. Vaiheittainen maantieteellinen toimeenpano voi olla tarpeen, ja silloin maantieteellisten alueiden priorisointi palveluntarjoajien tietojen hyödyntämisen suhteen on yksi tärkeimmistä päätöksistä. Näissäkin tilanteissa suositellaan kuitenkin, että palveluntarjoajien rekisteri suunniteltaisiin kattamaan koko maan. Tämä mahdollistaa arviointien tekemisen palveluntarjoajien tiedoista ja vaiheittaisen toimeenpanon, jossa alueellista asunnottomuutta voidaan arvioida kansallisella tasolla. Vuoden 2011 (Iso-Britannian) väestönlaskennan suunnittelussa pitäisi huomioida kansalaisrekisteritietojen hyväksikäyttö sekä lähestymistapa asunnottomien laskentaan (ainakin niiden henkilöiden osalta, jotka asuvat yhteisasumuksissa ja epätavallisissa asumuksissa). Väestönlaskennan suunnittelussa pitäisi pohtia myös, voidaanko siinä saada perustietoa joistakin asunnottomien ryhmistä (esim. niistä henkilöistä, jotka asuvat perheen tai ystävien luona tai jotka joutuvat jakamaan asuintilansa vastoin omaa tahtoaan). Samoin kansallisten sosiaalisten tutkimusten suunnittelussa pitäisi harkita, voidaanko niihin lisätä takautuvia asunnottomuusmoduleita (kuten EU-SILC tutkimuksessa ja Urban Audit Surveyssa). Informaatiostrategiassa pitäisi myös harkita hallinnollisten ja virallisten tietojen arvoa ja hyväksikäyttöä. Esim. oikeusistuinten tiedot häädöistä, vankiloiden tiedot vapautumisista tai sairaaloiden tiedot kotiinpääsystä ovat kaikki relevantteja tietoja aiemmin esitetyn asunnottomuusmääritelmän puitteissa. On selvää, että asunnottomuus on yksi aspekti, joka osoittaa asuntomarkkinoiden toimintatehokkuuden. Asuntojen tarpeen arviointi on avainasemassa monessa Euroopan maassa. Samoin sosiaalisissa inkluusio-ohjelmissa, joissa tuetaan heikossa asemassa olevia asumaan itsenäisesti yhteiskunnassa, käytetään asiakastietoja palvelujen suunnittelussa ja seurannassa. Asunnottomuuden seurannan informaatiostrategian tulisikin olla yhteensopiva tällaisten muiden relevanttien suunnitelmien kanssa. Asunnottomuuden seurannan informaatiostrategian tulisi siten huomioida eri vaiheet ja prosessit, joita palveluntarjoajien ja asiakasrekistereiden toimeenpanossa ja hallinnassa on. Seuraavat kappaleet antavat yhteenvedon tähän tarkoitukseen suositelluista menettelytavoista. 13

14 3 Palveluntarjoajien tiedot 3.1 Palveluntarjoajien tietokannat Asunnottomuuden mittaamisen pääelementteinä ovat olleet tietojen kerääminen asunnottomille tarjottavista palveluista ja palveluntarjoajien tietokantojen luominen. Koska nämä palvelut ovat yhteydessä tai jopa tarjoavat majoituksen asunnottomille ihmisille, ne antavat tärkeitä tilastotietoja asunnottomuuden laajuudesta ja muista asunnottomuuteen liittyvistä seikoista, ja ne tarjoavat tutkijoille myös mahdollisuuden olla yhteydessä asiakkaisiin tutkimuksen puitteissa. Jotta voidaan kerätä tietoa palveluista asunnottomuuden mittaamiseksi, on välttämätöntä luokitella, minkälaiset palvelut pitää ottaa huomioon. Sen jälkeen luodaan tietokanta, josta saadaan relevanttia tietoa palveluista, niin että niiden asiakasrekistereistä tai tutkimusten kautta voidaan sitten kerätä tietoa vakiovariaabeleista. Arvioimalla olemassaolevia tietokantoja ja asunnottomuuspalvelujen luetteloita, jotka on luotu tutkimus- ja muuhun käyttöön EU:n eri maissa, on mahdollista esittää soveltuvia metodologioita kansallisille viranomaisille, jotka sitten luovat ja ylläpitävät tietokantoja, arvioivat, mitä tietoja tarvitaan, ja päättävät resursseista, ATK- ja hallinnointiasioista. Sen lisäksi, että ne antavat tietoa asunnottomuuden mittaamiseen, hyvät palveluntarjoajien tietokannat voivat myös edesauttaa ja ohjata parempaa poliittista päätöksentekoa, rahoituspäätöksiä ja palvelujen suunnittelua asunnottomien ihmisten auttamiseksi. Ne voivat myös auttaa huomaamaan puutteita palveluverkostossa tai päällekkäisiä palveluita, ja edistää hyvää toimintatapaa ja palveluntarjoajien välistä verkottumista. Siksi tällaisista tietokannoista voi olla monenlaista hyötyä, ne voivat olla taloudellisesti kannattavia ja niillä voi olla kauaskantoisia positiivisia vaikutuksia monille tahoille ja loppujen lopuksi asunnottomille ihmisille itselleen Olemassaolevat palveluntarjoajien tietokannat EU-maissa on useita esimerkkejä palveluntarjoajien tietokannoista, joissa annetaan tietoa asunnottomien ihmisten palveluista. Useimmat niistä on julkaistu viimeisten 5 vuoden aikana ja ne osoittavat tällaisten resurssien toimivuuden. Monissa maissa tällaiset tiedostot antavat jo valmiiksi tietoa organisaatioista, joista sitten voi tulla varsinaisia tietojen tarjoajia. Tietokannat / tiedostot vaihtelevat tietojen laajuuden ja laadun suhteen, mm. seuraavien pääseikkojen osalta: Tarkoitus ja kohderyhmä (esim. asunnottomuuden kartoitukset, rahoitusrekisterit, ja/tai lähetetavat) Julkaisijat (kansalliset tai alueelliset viranomaiset, kunnat tai valtiosta/kunnista riippumattomat toimijat) Maantieteellinen laajuus (esim. paikallinen mukaan lukien pääkaupungit, alueellinen, kansallinen) 14

15 Kattavuus eri palveluiden osalta (esim. erikoispalvelut ja tavalliset palvelut, asumiseen liittyvät palvelut ja siihen liittymättömät palvelut, valtion, kuntien, paikallisten viranomaisten järjestämät palvelut, valtiosta/kunnista riippumattomat palvelut tai yksityiset palvelut, jne.) Palvelutietojen yksityiskohtaisuus ja merkityksellisyys ja mitä tietoa on tutkittu Tietojen laatu ja käytettävyys Tutkimusmetodi ja kuinka usein tietoja päivitetään Tietojen saatavuus ja ovatko tiedot julkisia Ohjeistusta palveluntarjoajien tietokannan kehittämiseen Olemassaolevien palveluntarjoajien tietokantojen perusteella on mahdollista esittää joustava 7 kohdan ohjeistus siihen, kuinka paikalliset viranomaiset voivat luoda tietokannan asunnottomille ihmisille tarjottavista palveluista. Ensimmäiset neljä kohtaa on esitetty lyhyesti alla: 1. Olemassaolevien tietokantojen ja rekistereiden arviointi yllämainittujen seikkojen perusteella Koska tietokannan kehittäminen voi olla vaativa tehtävä, on parasta ensin varmistaa, onko resursseja riittävästi saatavilla, ja jos on, on parasta tarkistaa, voidaanko jo olemassaolevaa tietoa palveluista ottaa mukaan tai muuten käyttää hyväksi. On hyödyllistä ottaa yhteyttä kansallisiin ja paikallisiin viranomaisiin ja rahoittajatahoihin, mahdollisiin kansallisiin viranomaisista riippumattomiin organisaatoihin, joilla on jäsenyystietoja tai koordinaatiotehtäviä, tutkimusjärjestöihin, kunnan viranomaisiin, paikallisiin viranomaisista riippumattomiiin organisaatioihin, ja sellaisiin merkittäviin tietokantojen ylläpitäjiin, joilla on tietoa suurimmista asutusalueista ja kaupungeista, joissa asunnottomuutta todennäköisesti esiintyy enemmän. Varsinkin jos olemassaolevat tiedot jonkin maan tai alueen osalta ovat vähäiset, voi olla apua myös siitä, etta tutkitaan muiden samantyyppisten maiden tai naapurimaiden resurssit. 2. Vaatimukset ja spesifikaatio Yllämainituista seikoista voidaan laatia lista projektivaatimuksista (esim. tarkoitus, laajuus, kattavuus, tiedot, joita on tarkoitus kerätä, jne.) sekä vaadittavista resursseista ja henkilökunnasta (projektin johto, ATK, tutkimus- ja hallintohenkilöstö). Projektivaatimuksissa pitäisi listata myös: tietojenkeräämisen metodologia, ATK-seikat, tietojen päivittäminen, ja tietojen saatavuus. Voidaan ehdottaa, että asunnottomuuden mittaamiseksi pitää saada tietyt vähimmäistiedot palveluista (tason 1 tiedot). Tällaisten tietojen kerääminen tutkimuskäyttöön varmistaa tehokkaan yhteistyön eri toimjoiden kanssa, sekä sen arvioinnin, mitä kohderyhmiä palveluilla tavoitetaan, mitä palveluita on olemassa, ja mitä mahdollisuuksia on saada tietoa asiakkaista asunnottomuuden mittaamiseksi. Muuta lisätietoa (tason 2 ja 3 tietoja) voidaan kerätä, jos se on tarpeellista tietokannan tarkoituksen ja kohdeyleisön perusteella. Tason 2 tiedot ovat yksityiskohtaisempaa tietoa lähetteisiin liittyen (esim. palveluiden hinnat, palvelujen saatavuus vammaisille 15

16 asiakkaille, kuljetus, henkilökunnan määrä, jne.) ja tason 3 tiedot ovat syvempää tietoa asunnottomien ihmisten palvelujen analysointia varten (esim. rahoitus, laatu ja tulokset). Taulukko 3 TASON 1 TIEDOT Organisaatiotiedot Organisaation / palvelun nimi Yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, fax, sähköposti) Lähetetiedot (osoite, puhelinnumero, fax, sähkoposti) Palvelun maantieteellinen sijainti Organisaatiotyyppi Asiakastiedot Kohde- ja asiakasryhmä Palveltava alue Palvelutiedot Palvelun tarkoitus / päämäärä Saatavuuskriteerit Oleskelun pituus Tarjotut tukitoimet Organisaatiot, jotka tarjoavat useita palveluita, kannattaa ehkä eritellä ja ilmoittaa eri yksikköinä. Voi olla hallinto- tai päätoimiston osoite eikä välttämättä varsinaisen palveluntarjoajan osoite. Jotkut osoitteet voivat olla luottamuksellisia ja jotkut palvelut ovat vain puhelinpalveluita. Jos eri kuin yllä. HUOM. Nämä tiedot tarvitaan jos tiedot julkaistaan lähetteitä varten. Kaupunki, kunta, alue tai muu relevantti maantieteellinen sijanti. Erikoistunut asunnottomien palvelu tai yleinen palvelu, ja onko palvelu kunnan palvelu, ei valtioon littyvä palveu, yksityinen, jne. Mukaanlukien ikä, sukupuoli, jne. ja mahdolliset rajoitukset. Jotkut palvelut, varsinkin hostellit ja päiväkeskukset, eivät välttämättä rajoita palvelujensa saantia tietylle alueelle. Eri organisaatiot saattavat myös palvella eri, mutta myös päällekkäisiä alueita (esim. sellaiset palvelut, jotka on rajattu maantieteellisesti, kuntien rajojen mukaan tai rahoittavien tahojen mukaan). Esim. hätämajoitus, väliaikainen, välivaiheen tai erikoismajoitus, päiväkeskus, kaukopalvelu, jne. käytettyjen palveluiden luokitteluun perustuen. Esim. suora henkilökohtainen saatavuus, asiatoimiston lähete, sovittu tapaaminen, jne. Asuntopalvelun oleskelun enimmäispituus. Tämä voi olla vapaa kuvaus ja/tai voi sisältää koodausjärjestelmän, jolla 16

ARVIOINTI JA RAPORTOINTI

ARVIOINTI JA RAPORTOINTI ww.mue25.net ARVIOINTI JA RAPORTOINTI TIETOJA TEKIJÖISTÄ ovat Managing Urban Europe-25 -projektin tuote. Projektia rahoitti osittain Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto. The Projektia koordinoi

Lisätiedot

Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa. Opassarja

Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa. Opassarja Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa Yritys- ja teollisuustoiminta 1 3 Opassarja Miten

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

ÄLYKKÄÄT PÖYTÄKIRJAT - PROJEKTIKOKOUKSISSA SYNTYVÄN TIEDON HALLINNAN TEHOSTAMINEN RAKENTEISEN DOKUMENTINHALLINNAN AVULLA

ÄLYKKÄÄT PÖYTÄKIRJAT - PROJEKTIKOKOUKSISSA SYNTYVÄN TIEDON HALLINNAN TEHOSTAMINEN RAKENTEISEN DOKUMENTINHALLINNAN AVULLA TEKNILLINEN KORKEAKOULU Automaatio- ja systeemitekniikan osasto Heidi Pehu-Lehtonen ÄLYKKÄÄT PÖYTÄKIRJAT - PROJEKTIKOKOUKSISSA SYNTYVÄN TIEDON HALLINNAN TEHOSTAMINEN RAKENTEISEN DOKUMENTINHALLINNAN AVULLA

Lisätiedot

OSALLISTUMINEN JA VIESTINTÄ

OSALLISTUMINEN JA VIESTINTÄ OSALLISTUMINEN JA VIESTINTÄ TIETOJA TEKIJÖISTÄ ovat Managing Urban Europe-25 -projektin tuote. Projektia rahoitti osittain Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto. Projektin koordinoijina toimivat

Lisätiedot

Kestävää liikkumista. Opas kestävän kaupunkiliikenteen suunnitteluun

Kestävää liikkumista. Opas kestävän kaupunkiliikenteen suunnitteluun Kestävää liikkumista Opas kestävän kaupunkiliikenteen suunnitteluun Kiitokset -materiaalin ovat laatineet Sakari Saarinen ja Anna Granberg Itämeren kaupunkien liiton (Union of the Baltic Cities, UBC) ympäristökomissiosta,

Lisätiedot

MAAHANMUUTTO TYÖVOIMAN TARPEEN TÄYTTÄJÄNÄ SATISFYING LABOUR DEMAND THROUGH MIGRATION

MAAHANMUUTTO TYÖVOIMAN TARPEEN TÄYTTÄJÄNÄ SATISFYING LABOUR DEMAND THROUGH MIGRATION MAAHANMUUTTO TYÖVOIMAN TARPEEN TÄYTTÄJÄNÄ SATISFYING LABOUR DEMAND THROUGH MIGRATION Maahanmuutto työvoiman tarpeen täyttäjänä Euroopan muuttoliikeverkosto Kesäkuu 2011 Tämä synteesiraportti kokoaa yhteen

Lisätiedot

Tilastotuotannon yleinen prosessimalli GSBPM. (Versio 5.0, joulukuu 2013)

Tilastotuotannon yleinen prosessimalli GSBPM. (Versio 5.0, joulukuu 2013) Tilastotuotannon yleinen prosessimalli GSBPM (Versio 5.0, joulukuu 2013) Dokumentin sisältö Tässä dokumentissa kuvataan tilastotuotannon yleinen prosessimalli (GSBPM) ja sen suhde muihin tilastotuotannon

Lisätiedot

Tietoturvatietoisuuden edistäminen

Tietoturvatietoisuuden edistäminen Tietoturvatietoisuuden edistäminen Seminaariraportti Tampereen teknillinen yliopisto Tietoliikennetekniikan laitos Seminaari, Tietojenkäsittelyn turvallisuus (TLT-3600) Talvilukukausi 2008 2009 Jukka Koskinen

Lisätiedot

Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit

Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit Qualitative methods of demand forecasting for innovative products Kandidaatintyö

Lisätiedot

ARTS MAASEUDUN LIIKENNEPALVELUJEN INTEGROINTI MAASEUDUN JOUKKOLIIKENNE KÄSIKIRJA. www.rural-transport.net

ARTS MAASEUDUN LIIKENNEPALVELUJEN INTEGROINTI MAASEUDUN JOUKKOLIIKENNE KÄSIKIRJA. www.rural-transport.net ARTS MAASEUDUN LIIKENNEPALVELUJEN INTEGROINTI MAASEUDUN JOUKKOLIIKENNE KÄSIKIRJA www.rural-transport.net ARTS on Euroopan Unionin viidennen puiteohjelman projekti kilpailukykyinen ja kestävä kasvu Sisällysluettelo

Lisätiedot

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2006 Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2006 Edita Prima Oy ISBN 978-951-804-733-2 (nidottu) ISBN 978-951-804-734-9 (pdf) Sisällys

Lisätiedot

Työelämäosallisuuden eurooppalaiset kontekstit: Vammaisuus ja työllisyys. Eurooppalainen UEmploy-raportti

Työelämäosallisuuden eurooppalaiset kontekstit: Vammaisuus ja työllisyys. Eurooppalainen UEmploy-raportti Työelämäosallisuuden eurooppalaiset kontekstit: Vammaisuus ja työllisyys Eurooppalainen UEmploy-raportti UEmploy: Consultancy for Employment Inclusion 510784-LLP-1-2010-1-RO-LEONARDO-LMP Käännös: Greta

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuun raportointiohjeisto 2000-2006 GRI. Version 3.0

Yhteiskuntavastuun raportointiohjeisto 2000-2006 GRI. Version 3.0 G 2000-2006 GI G Sisällys Esipuhe Kestävä kehitys edellyttää avoimuutta Johdanto Yleiskatsaus yhteiskuntavastuuraportointiin Yleisiä huomautuksia raportoinnista Tiedonkeruu 36 aportin julkaisumuoto ja

Lisätiedot

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla Saku Airosmaa Sisällysluettelo 1 Lähtökohta: Mistä tehokkuus syntyy? 5 2 Tavoitteiden määrittely 8 3 Mitä tehdään ICT:n mahdollisuudet 10

Lisätiedot

EMU JA GLOBALISOITUMINEN... 31 Markkinat ja hyvinvointi... 31 Markkinat ja rauha... 32 Markkinat ja demokratia... 32

EMU JA GLOBALISOITUMINEN... 31 Markkinat ja hyvinvointi... 31 Markkinat ja rauha... 32 Markkinat ja demokratia... 32 TIETOA EMU:STA Johdanto ESIPUHE....................................... 1 MÄKI ON OPINTOKERHO?.......................... 2 EUROOPAN UNIONI ALKU JA SYYT................. 4 Euroopan hiili ja teräsunioni................................

Lisätiedot

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Kirjoittajat Eeva Ketola LT, Käypä hoito -päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim PL 713, 00101 Helsinki eeva.ketola@duodecim.fi

Lisätiedot

YHTEENKUULUVUUS JA TIETOYHTEISKUNTA

YHTEENKUULUVUUS JA TIETOYHTEISKUNTA KOM (97) 7 Brysselissä YHTEENKUULUVUUS JA TIETOYHTEISKUNTA KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE ALUEIDEN KOMITEALLE SEKÄ TALOUS-JA SOSIAALIKOMITEALLE - JOHDANTO - ASIA - TAUSTA RAKENNERAHASTOJEN

Lisätiedot

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Enterprise and Industry 3 3 Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista?

Lisätiedot

Yleiskatsaus, haasteet ja tulevaisuuden näkymät

Yleiskatsaus, haasteet ja tulevaisuuden näkymät EWMA dokumentti: Kotihoito -Haavanhoito Yleiskatsaus, haasteet ja tulevaisuuden näkymät EWMA Document: HomeCare- Wound Care; Overview, Challenges and Perspectives. Käännös alkuperäisestä: Veera Hjerppe,

Lisätiedot

Esteiden poistaminen Romaninaiset ja julkisen terveydenhuollon saatavuus

Esteiden poistaminen Romaninaiset ja julkisen terveydenhuollon saatavuus European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia Observatories Européen des Phénomènes Racistes et Xénophobes Europäische STELLE zur Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit Esteiden poistaminen

Lisätiedot

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS Köyhyyttä kokevien ihmisten osallisuus yhteiskunnassa Tie osallisuuteen on kaksisuuntainen EU:n kolmas köyhyyttä kokevien ihmisten kokous Palais d Egmont,

Lisätiedot

Isännöintialan verkkopalvelun toteutus ketterällä ohjelmistotuotantomenetelmällä. Riku Venno

Isännöintialan verkkopalvelun toteutus ketterällä ohjelmistotuotantomenetelmällä. Riku Venno Isännöintialan verkkopalvelun toteutus ketterällä ohjelmistotuotantomenetelmällä Riku Venno Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu-tutkielma Ohjaaja: Pirkko

Lisätiedot

Internet-pohjainen koulutuspaketti sukupuolten tasa-arvon edistämisestä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä

Internet-pohjainen koulutuspaketti sukupuolten tasa-arvon edistämisestä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä Internet-pohjainen koulutuspaketti sukupuolten tasa-arvon edistämisestä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä 10.06.2003 1 / 26 I Etusivu Sukupuolten välinen tasa-arvo kuuluu Suomen kehitysmaapolitiikan

Lisätiedot

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Tapaustutkimus Käypä hoito -suositusten käytöstä ja terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksistä päätöksenteon tuesta Merja

Lisätiedot

20.9.2011 Esiselvitysraportti Palautepalvelut. THL / Market-Visio Oy SADe-ohjelma. Palautepalvelut. Esiselvitysraportti

20.9.2011 Esiselvitysraportti Palautepalvelut. THL / Market-Visio Oy SADe-ohjelma. Palautepalvelut. Esiselvitysraportti THL / Market-Visio Oy SADe-ohjelma 20.9.2011 Esiselvitysraportti Palautepalvelut Palautepalvelut Esiselvitysraportti 2(23) Versiohistoria versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä hyväksyjä 0.1 7.3.2011 Perusversio

Lisätiedot

ETSIVÄ TYÖ. Euroopan syrjäytyneiden väestönosien parissa. Suuntaviivoja yhdenmukaisiin etsivän työn palveluihin

ETSIVÄ TYÖ. Euroopan syrjäytyneiden väestönosien parissa. Suuntaviivoja yhdenmukaisiin etsivän työn palveluihin ETSIVÄ TYÖ Euroopan syrjäytyneiden väestönosien parissa Suuntaviivoja yhdenmukaisiin etsivän työn palveluihin ETSIVÄTYÖ Euroopan syrjäytyneiden väestönosien parissa Suuntaviivoja yhdenmukaisiin etsivän

Lisätiedot

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Kaarina Patrikainen 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Aalto-yliopiston

Lisätiedot

H.E.-L.P. käsikirja ja yleisohjeet

H.E.-L.P. käsikirja ja yleisohjeet H.E.-L.P. käsikirja ja yleisohjeet 1 SISÄLTÖ 1 Johdanto...4 2 H.E.-L.P.-projekti...6 3 Mitä potilaat ja sairaalahenkilökunta todella haluavat - empiirisen tutkimuksen tuloksia...9 4 H.E.-L.P. sinulle!

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot