Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010"

Transkriptio

1 Etelä-Suomi Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Päätös Helsingin Talosiirto Oy:n Vantaan Petikon betonipurkujätteen käsittelylaitoksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen Nro YS 229, lupamääräysten tarkistamista koskevasta ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta. LUVAN HAKIJA Helsingin Talosiirto Oy Viinikankaari VANTAA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Betonipurkujätteen käsittelylaitos Pyymosantie 900, Vantaa Kiinteistö: Petikonmäki Kiinteistön omistaja: Vantaan kaupunki Liike- ja yhteisötunnus: Toimialatunnus: ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on tullut vireille Uudenmaan ympäristökeskukseen VIRANOMAISTA KOSKEVA MERKINTÄ Ympäristölupavirastot ja alueelliset ympäristökeskukset on lakkautettu Valtion aluehallinnon uudistamista koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (903/2009) 4 :n mukaan alueellisissa ympäristökeskuksissa vireillä olevat asiat, jotka aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) nojalla kuuluvat aluehallintovirastoille, siirtyivät vastaavalle alueellisesti toimivaltaiselle aluehallintovirastolle. ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh fax YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE Helsingin toimipaikka Asemapäällikönkatu 14 PL 115, Helsinki fax

2 2 LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentin kohta 4) Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohdat 7 e) ja 13 f) LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdan 13 g) nojalla ympäristölupa-asian ratkaisee aluehallintovirasto. Helsingin Talosiirto Oy:n Vantaan Petikon betonipurkujätteen käsittelylaitoksen toimintaa koskevassa toistaiseksi voimassaolevassa ympäristölupapäätöksessä Nro YS 229, toiminnanharjoittaja on velvoitettu jättämään hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi mennessä, mikäli alueella jatketaan toimintaa jälkeen. TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Uudenmaan ympäristökeskus on myöntänyt Helsingin Talosiirto Oy:n Vantaan Petikossa toimivalle rakennuspurkujätteen käsittelylaitokselle ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan No YS 229 (dno UUS Y ). Helsingin Talosiirto Oy:n alue on merkitty Vantaan kaupunginvaltuuston hyväksymässä ja ympäristöministeriön vahvistamassa yleiskaavassa urheilu- ja virkistysalueeksi (VU). Alueelle on tarkoitus myöhemmin rakentaa laskettelukeskus. Alueen pohjoispuolinen alue on merkitty urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi (VU), jolla sijaitsee määräaikaisen yhdyskuntateknisen huollon alue (et), Pitkäsuon täyttömäki. Alueen länsipuolinen alue on merkitty luonnonsuojelualueeksi (SL1). Vantaan kaupunginvaltuuston hyväksymässä uudessa yleiskaavassa (ei lainvoimainen) Helsingin Talosiirto Oy:n käsittelylaitos sijaitsee alueella, joka on varattu pääasiassa urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi (VR). Alueen pohjoispuoli on merkitty urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi (VU). Ympäristöministeriön vahvistamassa Uudenmaan maakuntakaavassa laitosalue on merkitty virkistysalueeksi. Alue sijoittuu maakuntakaavaan merkitylle Helsinki-Vantaan lentoaseman ulommalle lentomelualueelle (Ime-1, L DEN dba).

3 3 LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Ympäristön tila ja laatu Betonipurkujätteen käsittelylaitos sijaitsee Vantaalla Petikon kaupunginosassa Pitkäsuon täyttöalueen välittömässä läheisyydessä sen eteläpuolella. Pitkäsuon täyttöalue toimii yleisenä ylijäämämaiden vastaanottoalueena vuoteen 2014 asti. Alueen hydrologia, geologia ja ympäristön luonnon tila Laitosalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Laitosalutta lähinnä sijaitsevat pohjavesialueet ovat noin 2,5 km:n etäisyydellä luoteessa sijaitseva Vestran III luokan pohjavesialue ( ) ja idässä myös noin 2,5 km:n sijaitseva Vantaanpuiston I luokan pohjavesialue ( ). Käsittelylaitoksen hulevedet päätyvät Pikkujärveen ja Pitkäjärveen, jotka sijaitsevat laitokselta lounaaseen noin 4 km:n etäisyydellä. Pitkäjärvi on suhteellisen rehevöitynyt järvi. Rehevöitymisen vuoksi myös järven happitilanne on ajoittain heikko. Laitosalueen välittömässä läheisyydessä, sen länsipuolella, sijaitsee Natura alue Vestran suot, lehdot ja vanhat metsät (FI ), joka koostuu kuudesta erillisestä osasta. Lähin osa on Pyymosan lehto, joka on tyypiltään pähkinälehtoalue, jonka itäosassa on pieniä kallioketoja, pohjoisosassa vanhaa metsälaidunta ja lännessä korpimaisia vedenvaluntajuotteja (Rantalainen, 2004: Vantaan kaupunki Luonnonsuojeluselvitys YK0019). Pyymosan lehto on rauhoitettu luonnonsuojelulailla vuonna Rauhoitetun alueen pinta-ala on 13 ha. Tie käsittelylaitokselle kulkee lehtoalueen itäreunaa pitkin. Natura alueen muut osiot koostuvat vanhoista metsistä, lehdoista ja soista. Laitosalue sijoittuu topografialtaan vaihtelevaan ja pienipiirteiseen maastoon. Laitosalueen eteläpuolella vaihtelevat kalliopaljastumat, moreenipeitteiset rinteet ja alavimpien kohtien suopainanteet. Laitoksen pohjoispuolella sijaitsee laaja Vantaan kaupungin täyttömaa-alue. Alue ja kohteet, joihin toiminnalla on vaikutuksia Lähin häiriintyvä kohde on Koivurinteen asuinalue, jonka lähimmät asuintalot sijaitsevat laitokselta lounaaseen noin 500 m:n etäisyydellä. Laitosalueesta itään sijaitsee Petaksen asuinalue, jonka lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin kilometrin etäisyydellä. Laitosalueen pohjois- ja itäpuolella sijaitsee ulkoilureitti, joka kulkee lähimmillään 500 m:n etäisyydellä laitosalueesta.

4 4 Melu, liikenne ja muu kuormitus alueella Käsittelylaitos sijaitsee alueella, joka kuuluu lentomeluvyöhykkeeseen (L DEN dba). Käsittelylaitoksen läheisyydessä (noin 3 km:n päässä) kulkee myös vilkkaasti liikennöity Kehä III. Käsittelylaitoksen läheisyydessä sijaitsevalle Pitkäsuon ylijäämämaiden vastaanottoalueelle kulkee päivittäin noin 400 ajoneuvoa, joista suurin osa on rekkoja. LAITOKSEN TOIMINTA Yleiskuvaus toiminnasta Helsingin Talosiirto Oy harjoittaa pääasiassa rakennusten purkutyötä sekä siitä saadun rakennusjätteen hyödyntämistä. Vantaan käsittelylaitoksella varastoidaan ja murskataan nykyään vain betonijätettä. Betonijäte on suurimmaksi osaksi peräisin puretuista liike- ja teollisuusrakennuksista. Osa betonista on betoniteollisuuden hukkatuotantoa. Murskattua betonimateriaalia hyödynnetään lähinnä maarakennuksessa. Helsingin Talosiirto Oy hakee betonipurkujätteen käsittelylaitoksen toiminnalle jatkolupaa vuoden 2014 loppuun saakka. Helsingin Talosiirto Oy on vuokrannut Vantaan kaupungilta toimintaa varten 1,6 ha:n suuruisen alueen kiinteistöstä Petikonmäki Laitos toimii ympärivuotisesti pääsääntöisesti arkisin klo Murskausta tehdään pääosin klo välisenä aikana. Kuljetusta ja kuormausta saatetaan poikkeustapauksessa tehdä myös klo välisenä aikana. Tuotteet, tuotanto ja kapasiteetti Vuosittain vastaanotettavan ja käsiteltävän betonijätteen määrä on yhteensä noin tonnia. Valmistettavat murskeet ovat kokojakaumaltaan mm, ja niitä voidaan käyttää esimerkiksi tien perustuksissa. Betonin käsittely Vastaanotto Rakennuspurkujätettä otetaan vastaan omilta työmailta sekä muilta toimittajilta. Omilta rakennustyömailta tulevan rakennuspurkujätteen puhtaus on tarkastettu jo purkuvaiheessa. Ennen purkutyön alkua selvitetään purettavan rakennuksen tai rakenteen materiaalit sekä selvitetään rakennuksen aikaisempi käyttötarkoitus. Rakennusajankohdan perusteella selvitetään

5 5 kulloinkin käytössä olleista rakennustuotteista hyötykäyttöä rajoittavat kohdat. Ennen betonirakenteiden purkua rakennuksesta poistetaan muuhun hyötykäyttöön soveltuvat materiaalit ja jätteeksi menevät materiaalit. Tämän jälkeen poistetaan mahdollisesti asbestia tai muita vaarallisia aineita sisältävät rakenteet. Vastaanotettaessa rakennuspurkujätteen puhtaus tarkastetaan aistinvaraisesti. Mikäli toimitetun materiaalin puhtaudesta on epäilystä, kuormasta otetaan näyte. Jos on syytä epäillä, että materiaali sisältää haitta-aineita, joita betonimurskeessa ei saa olla, on tuottajan osoitettava materiaalin haitattomuus. Vastaanottotarkastuksen yhteydessä kirjataan kuorman vastaanottoaika, syntypaikka, tuottaja, paino, laatu ja tehdään vastaanottohyväksyntä. Hylätyistä kuormista kirjataan päivämäärä, syntypaikka, tuottaja, arvio määrästä ja hylkäysperuste. Esikäsittely Laitosalueella toimitetusta betonijätteestä erotellaan mukana mahdollisesti kulkeutuneet puu-, muovi-, bitumi- ja villajakeet. Ennen varsinaista murskausta kaivinkone paloittelee betonin pulverointisaksilla murskattavaan kokoon ja poistaa isommat teräkset. Tämän jälkeen paloiteltu betoni syötetään murskaimeen kauhakuormaajilla. Loput teräsosat poistetaan murskauksen yhteydessä magneettierottimilla. Laitteistot Murskaus hoidetaan siirrettävällä Extec-merkkisellä yksivaiheisella leukamurskaimella. Varalaitteena toimii Lokomon leukamurskain, jonka maksimikapasiteetti on alle puolet Extec-murskaimen kapasiteetista. Molemmissa murskaimissa on lisälaitteena magneettierotin. Koneet toimivat dieselmoottoreilla. Pitkäsuon murskauslaitoksessa kuljettimet on katettu ja varustettu vesisumutuksella. Pääasiallisesti murskaukseen käytettävän leukamurskaimen (Extec) maksimikapasiteetti on noin 100 t/h. Varalaitteen (Lokomo) maksimikapasiteetti on noin 40 t/h. Murskauslaitokset täyttävät tielaitoksen julkaisun Asfalttiasemien ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelu 1994 (TIEL ) mukaisen B- luokan murskauslaitoksen vaatimukset. Betonimurskeesta tehdään murskauksen yhteydessä laatusuunnitelman mukaiset liukoisuustestit.

6 6 Käsitellyn rakennusjätteen varastointi ja edelleen toimittaminen Betonimursketta varastoidaan alueella enimmillään tonnia. Betonimurske myydään maarakennusaineeksi. Murskeelle laaditaan tuoteseloste sekä suunnittelu- ja työohjeet. Käyttäjä vastaa siitä, että vastaanotettua mursketta käytetään ohjeiden mukaisesti. Rakenteet Laitosalue on päällystetty asfaltilla. Laitosalueen pohjoisreunaan on rakennettu oja puhtaiden yläpuolisten pintavesien johtamiseksi kentän ohi. Kenttä on rakennettu niin, että pintavedet valuvat laitosalueen eteläosassa olevaan selkeytysaltaaseen. Murskauksessa syntyvän pölyn haitallinen leviäminen estetään kesällä kastelemalla ja talvella suojaamalla seulastot ja muut huomattavat pölynlähteet peittein ja koteloinnin. Raaka-aineet ja kemikaalit Käsittelylaitoksella murskataan purkutyömaiden puhdasta betonijätettä, betoniteollisuuden hukkatuotantoa sekä uudisrakennustyömaiden betonihukkamateriaalia. Laitos on käynnissä ympärivuotisesti, millä pyritään pitämään raakaainevarasto minimissään. Työmaalla säilytetään jonkun verran myös laitteistojen voiteluaineita. Nämä voiteluaineet säilytetään lukitussa varastokontissa. Polttoaineet Alueella varastoidaan kevyttä polttoöljyä 5 m 3 :n kokoisessa 2-vaippasäiliössä. Säiliötä säilytetään asfaltoidulla alueella. Työkoneet kuluttavat polttoöljyä vuosittain noin litraa. Veden käyttö Käsittelylaitoksen alueella olevasta kaivosta otetaan vuosittain noin m 3 vettä ja sitä käytetään lähinnä WC:n huuhteluvetenä sekä kasteluvetenä. Juomavesi tuodaan muualta. Tontille myös tuodaan kasteluvettä säiliöautolla, sillä kaivon antoisuus ei täysin kata veden tarvetta. Sosiaalitiloissa syntyvät jätevedet kerätään umpisäiliöön, joka tyhjennetään tarvittaessa. Murskauksen yhteydessä käytetty kasteluvesi imeytyy pääosin tuotteeseen. Asfaltoidulle pihalle päätyvä vesi kulkeutuu selkeytysaltaaseen ja sieltä puroa pitkin Pitkäjärveen.

7 7 Energian käyttö Laitoksella tarvitaan sähköä pihan valaistukseen, toimisto/taukotilan lämmitykseen, sekä vaakakopin käyttöön. Vuonna 2007 näiden toimintojen käyttöön kului sähköä noin kwh. Arvio energian käytön tehokkuudesta Laitoksen energian käyttö on vähäistä. Sähköä kuluu vähemmän kuin keskimääräisessä sähkölämmitteisessä omakotitalossa vuodessa. Koneita ja laitteita pyritään käyttämään tehokkaasti välttäen tyhjäkäyntiä. Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja energiatehokkuus Kierrätysmateriaalien talteenotto- ja tuotteistamistoiminnalle ei ole BATtekniikkaa määrittelevää BREF-asiakirjaa. Helsingin Talosiirto Oy:n toiminnassa käytetään kuitenkin parasta mahdollista tekniikkaa. Kalustoa uusitaan jatkuvasti ja työkalut ja koneet huolletaan säännöllisesti. Murskain on hankittu keväällä Yrityksessä pidetään huoli siitä, että tieto-taito siirtyy työntekijöille. Koulutusta annetaan esimerkiksi materiaalin analysoinnissa. YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Jätevedet ja päästöt vesiin ja viemäriin Päästölähteitä vesistöön ovat alueella syntyvät hulevedet. Alueella syntyvät hulevedet päätyvät ensin selkeytysaltaaseen, josta ne kulkeutuvat tien reunaojaan ja siitä edelleen Herukkapuroon, joka laskee Pikkujärven kautta Espoon Pitkäjärveen. Laitosalueen pohjoisreunaan on rakennettu oja puhtaiden yläpuolisten pintavesien johtamiseksi kentän ohi. Keväällä 2007 selkeytysaltaasta lähtevä vesi oli aistinvaraisesti havainnoituna kohtalaisen sameaa, harmaata ja hajutonta. Näytteen ph oli 8,7 ja kemiallinen hapenkulutus koholla. Pohjavesinäytteet (3 viimeisintä näytteenottokertaa) ovat olleet melko puhtaita. Ainoastaan sähkönjohtavuus ( µs/cm) ja sulfaattipitoisuus ( mg/l) ovat olleet koholla, mutta nämäkin arvot alittavat esimerkiksi talousveden laatusuositukset (sulfaatin enimmäispitoisuus kaivovedessä 250 mg/l ja sähkönjohtavuus alle µs/cm, STMA 401/2001).

8 8 Päästöt ilmaan Käsittelylaitoksen päästöt ilmaan ovat pääasiassa pölyä, jota syntyy murskauksessa sekä murskeen esipaloittelussa ja massojen siirtelyssä. Haitat ovat jaksottaisia. Tielaitoksen ohjeiden (1994) mukaan, kun B-luokan kivenmurskaamon pölyn leviämistä estetään kesällä kastelemalla ja talvella suojaamalla seulastot ja muut huomattavat pölyn lähteet peittein ja koteloinnin, pölyn pitoisuus on enintään 0,4 mg/m 3 vapaassa tilassa 300 m:n etäisyydellä. Laitosalue on asfaltoitu. Asfalttipinta harjataan säännöllisesti pölyn poistamiseksi. Lisäksi alueelle johtava hiekkatie kastellaan tai suolataan aina tarvittaessa pölyämisen ehkäisemiseksi. Polttoöljyn käyttö koneissa aiheuttaa myös jonkin verran päästöjä ilmaan. Vähärikkistä kevyttä polttoöljyä kuluu työkoneissa noin 16 m 3. VTT:n kehittämän laskurin mukaan tämä polttoöljymäärä aiheuttaa NO x päästöjä 1,5 t/a, hiilimonoksidipäästöjä (CO) 1,1 t/a, hiilivetypäästöjä (HC) 0,2 t/a ja hiukkaspäästöjä 0,1 t/a. Melu ja tärinä Murskauslaitoksen aiheuttama melu on luonteeltaan tasaista ja laajakaistaista. Käsittelylaitoksen melutaso on mitattu murskauksen ollessa käynnissä. Melutasoksi mitattiin 20 m:n etäisyydellä murskauslaitoksesta 83 db (A), sekä 500 m etäisyydellä 36 db (A). 500 m:n etäisyydellä mitattu ääni ei mittauksen suorittaneen konsultin mukaan ollut murskauskaluston ääntä, vaan muuta ympäristöääntä. Murskauslaitoksen ääni oli kuitenkin vielä korvin havaittavissa ja tunnistettavissa. Lähimmän asuinrakennuksen pihalla, noin m etäisyydellä murskaamosta pohjoiseen, murskaamon ääntä ei ollut enää kuultavissa. Läjitys voi aiheuttaa vähäistä tärinää välittömässä lähiympäristössä läjitystapahtuman aikana. Haitta arvioidaan kuitenkin erittäin pieneksi. Liikenne ja liikennejärjestelyt Käsittelylaitokselle kuljetaan pääasiassa Petikontietä ja Pyymosantietä pitkin. Käsittelylaitokselle tuodaan rakennusjätettä pääasiassa kuorma-autoilla. Alueelle tuleva kuorma-autoliikenne on kuitenkin jaksottaista ja painottuu kentän toiminta-aikoihin. Käsittelylaitoksen aiheuttama kuormaautoliikenne ei aiheuta merkittävää lisäystä Pitkäsuon maankaatopaikalle muutoinkin suuntautuvaan kuorma-autoliikenteeseen. Vuonna 2007 Helsingin Talosiirto Oy:n käsittelylaitokselle tuotiin kuormaa betonijätettä. Lähteviä kuormia (betonimurske) puolestaan oli Työpäivää kohden tulevien kuormien määrä on noin 15 kpl ja lähtevien 5 kpl.

9 9 Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen Käsittelylaitoksen sosiaalitiloissa syntyy jonkin verran tavallista talousjätettä ( ). Murskattavan betonijätteen mukana tulee myös seuraavia jätejakeita: muovia ( ) bitumia ( ) villaa ( ) puujätettä ( ) Näitä jätejakeita tulee alueelle noin 2 % alueelle toimitettavan rakennusjätteen kokonaismäärästä eli noin t/a. Nämä jätejakeet toimitetaan kaatopaikalle. Vuonna 2007 alueelta toimitettiin noin 23 tonnia sekajätettä ja 1 tonni talousjätettä kaatopaikalle. Murskauksen yhteydessä erotetaan betonista myös jonkun verran metalliromua ( ). Tämä toimitetaan edelleen metalliromun vastaanottokeskukseen. Vuonna 2007 romua kulkeutui alueelle noin 630 tonnia. Mahdollisesti syntyvät ongelmajätteet, kuten jäteöljy ja öljynsuodattimet, toimitetaan ongelmajätelaitokselle. Päästöt maaperään (estäminen) Alue, jolla murskausta tehdään, on asfaltoitu, joten päästöt suoraan maaperään ja pohjaveteen ovat hakijan mukaan epätodennäköisiä. Vedet johdetaan alueelta selkeytysaltaitten kautta ojaan. TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN Vaikutukset yleiseen viihtyisyyteen ja ihmisten terveyteen Käsittelylaitoksen toiminnalla ei arvioida olevan vaikutusta yleiseen viihtyvyyteen eikä ihmisten terveyteen. Laitoksen aiheuttama pölyäminen on paikallista eikä kulkeudu ulkoilualueelle eikä asuinalueelle saakka, eikä näin vaikuta yleiseen viihtyvyyteen eikä ihmisten terveyteen. Käsittelylaitoksen aiheuttama liikenne on myös vähäistä, eikä kulje asuinalueiden läpi, joten liikenteen vaikutukset jäävät myös vähäisiksi.

10 10 Vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin sekä rakennettuun ympäristöön Toiminnalla ei ole hakijan käsityksen mukaan merkittävää vaikutusta luonnonympäristöön. Läheinen Pyymosan lehto kuuluu lehtojensuojeluohjelmaan. Laitoksen merkittävin haitta on melu, eikä melun katsota heikentävän lehtoalueen luontoarvoja. Toiminta on päättymässä alueella tulevaisuudessa. Käsittelylaitoksen on tarkoitus toimia alueella ainoastaan siihen asti kun Pitkäsuon ylijäämämaiden kaatopaikkaa täytetään, eli vuoden 2014 loppuun. Betonimurskeen käytöllä vältytään vastaavan korvaavan luonnonkivimäärän tuottamiselta, joten kyse on neitseellisiä uusiutumattomia luonnonvaroja säästävästä toiminnasta. Vaikutukset vesistöön ja sen käyttöön Selkeytysaltaasta lähtevästä veden kemiallinen hapenkulutus on ollut joissakin mittauksissa hieman koholla. Alueelta tuleva hulevesimäärä on kuitenkin sen verran vähäinen, että toiminnan vaikutuksen veden laatuun Pikkujärvessä ja Espoon Pitkäjärvessä arvioidaan olevan vähäinen. Ilmaan joutuvien päästöjen vaikutukset Käsittelylaitoksen toiminta aiheuttaa jonkin verran pölypäästöjä. Päästöt ovat kuitenkin hyvin vähäisiä eivätkä ne heikennä alueen ilman laatua. Murskauksesta ja liikenteestä syntyvä pöly rajoittuu laitosalueen välittömään lähiympäristöön. Polttoöljyn kulutus on myös suhteellisen pientä. Koneissa käytetään polttoaineena vähärikkistä kevyttä polttoöljyä. Laitoksen aiheuttamat päästöt ja niiden ympäristövaikutukset arvioidaan vähäisiksi. Vaikutukset maaperään ja pohjaveteen Murskausalue on asfaltoitu, joten toiminta ei aiheuta normaalioloissa päästöjä pohjaveteen. Pohjaveden laatua tarkkaillaan alueen eteläpuolella asennetusta pohjavesiputkesta. Putkesta otetuissa näytteissä sähkönjohtavuusarvot ja sulfaattipitoisuus ovat olleet hieman koholla. Päästölähdettä on kuitenkin mahdotonta osoittaa pohjavesien virtauksien johdosta. Alue ei sijaitse pohjavesialueella.

11 11 LAITOKSEN TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Laadunvarmistusjärjestelmä Helsingin Talosiirto Oy:llä on käytössään standardin SFS 5884 mukainen mineraalisen rakennusjätteen laadunhallintajärjestelmä. Järjestelmä kattaa purkutyömailla sekä rakennuspurkujätteen käsittelylaitoksella tapahtuvan mineraalisen rakennuspurkujätteen käsittelyn ja jalostamisen. Laadunhallintajärjestelmällä varmistetaan, että valmistettava uusiotuote täyttää uusiotuotteen tuotannolle asetetut vaatimukset sekä betonimurskeen laatuluokalle (betonimurske I, II ja III) asetetut raja-arvot. Järjestelmän toimivuus ja soveltuvuus arvioidaan säännöllisin väliajoin, kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa. Työssä käytettävä henkilöstö on alaan perehtynyttä niin laatu, työsuojelu kuin ympäristöasioissakin. Työmaaolosuhteissa perehdyttämisestä vastaavat työmaa- ja työsuojelupäälliköt. Laadunhallintajärjestelmä kattaa toimintavaiheet jätteen vastaanotosta toimitukseen käyttäjille. Sen mukaan varmistutaan, että raaka-aine on vaatimusten mukainen ja valmiista tuotteesta on tehty tarpeelliset tutkimukset. Murskattavaksi aiotun rakennuspurkujätteen laadunvarmistus tapahtuu silmämääräisesti työmaakäynneillä ja vastaanottotarkistuksilla. Mikäli materiaalin laadusta on epäilyksiä, otetaan tuotavasta kuormasta näyte. Laadunhallintajärjestelmään kuuluvat betonimurskenäytteet otetaan murskauksen yhteydessä hihnakuljettimelta materiaalin ollessa putoamisliikkeessä. Näytteiden koon on oltava noin 50 kg. Näytteenottotapahtumassa otetaan yleensä kolme erillistä rinnakkaisnäytettä. Näytteisiin merkitään materiaalitietojen lisäksi näytteenottoaika ja -paikka sekä näytteenottoaika. Laadunvalvontanäyte valitaan rinnakkaisnäytteistä satunnaisesti. Näyte lähetetään laboratoriotutkimuksiin kahden viikon sisällä näytteenotosta. Muut näytteet varastoidaan mahdollisia jatkotutkimuksia varten tai kunnes tutkittavan näytteen tulos on hyväksyttävä. Näytteet tutkitaan valtioneuvoston asetuksen 591/2006 "eräiden jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa" mukaisesti. Voimassa olevat tarkkailuohjelmat Murskauslaitoksen toimintaa tarkkaillaan jatkuvasti. Selkeytysaltaasta lähtevän veden laatua tarkkaillaan näytteenotoin ja laboratoriotutkimuksin. Vaikutuksia pohjaveteen tarkkaillaan nykyisen laitosalueen eteläpäässä olevasta pohjavesiputkesta otettavin näyttein. Vesinäytteet otetaan sekä selkeytysaltaasta lähtevästä vedestä että pohjavedestä kaksi kertaa vuodessa keväällä ja syksyllä. Näytteistä tutkitaan ph

12 12 ja sähkönjohtavuus sekä kiintoaine-, sulfaatti-, kloridi-, kromi- ja lyijypitoisuudet. Raportointi Toiminnasta pidetään kirjaa, johon merkitään murskattavaksi toimitettavan rakennusjätteen määrä, alkuperä, toimituspäivä, tuoja tai tuottaja sekä varastoitavan jätteen määrä. Lisäksi pidetään kirjaa pois vietävän betonin, tiilimurskeen, metalliromun, puumurskeen ja muiden jätteiden määrästä, laadusta, vientiajankohdasta sekä -kohteesta. Tarkkailutulokset raportoidaan vuosiraportin yhteydessä, joka toimitetaan vuosittain maaliskuun loppuun mennessä Uudenmaan ympäristökeskukselle ja Vantaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisille. Vesien tarkkailun tulokset toimitetaan vuosittain Uudenmaan ympäristökeskukselle ja Vantaan ympäristönsuojeluviranomaiselle. POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN Laitosalueen suurin ympäristöriski liittyy mahdollisuuteen, että työkoneen rikkoutuessa öljyä saattaa valua maahan. Tätä ehkäistään sillä, että työkonekanta pidetään uutena ja koneita huolletaan säännöllisesti. Alue, jolla murskausta tehdään, on asfaltoitu, joten mahdollinen öljyvuoto ei pääse suoraan imeytymään maaperään. Lisäksi öljyvuotojen varalta työmaalla säilytetään imeytysturvetta. Öljyvuotojen riskiä pienennetään myös siten, että laitteiden huolto suoritetaan erillisellä huoltamolla, joka sijaitsee osoitteessa Viinikankaari 2, Vantaa. Betoninmurskaukseen ja murskeen säilyttämiseen ei liity suuria ympäristöriskejä, sillä murske ei sisällä merkittäviä määriä haitta-aineita. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksen täydennykset Lupahakemusta on täydennetty ja Lupahakemuksesta tiedottaminen Uudenmaan ympäristökeskus on ympäristönsuojelulain 38 :n mukaisesti tiedottanut hakemuksesta kuuluttamalla Vantaan kaupungin ilmoitustaululla ja Uudenmaan ympäristökeskuksen ilmoitustaululla Hakemuksesta on ilmoitettu Vantaan Sanomat ja Huf-

13 13 vudstadsbladet -nimisissä lehdissä. Hakemuksesta on lisäksi ympäristönsuojelulain 38 :n mukaisesti erikseen annettu tieto niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee. Lausunnot Hakemuksesta on pyydetty lausunnot Vantaan kaupunginhallitukselta ja Vantaan ympäristölautakunnalta. Vantaan ympäristölautakunta katsoo antamassaan lausunnossa, että Helsingin Talosiirto Oy:n betonipurkujätteen käsittelylaitokselle voidaan myöntää hakemuksen mukainen ympäristölupa, mikäli tässä lausunnossa esitetyt asiat otetaan päätöstä tehtäessä huomioon. Käsitellyn ja käsittelemättömän vastaanotetun jätteen varastointimäärille on annettava enimmäisrajoitukset. Aiemmin alueella on vastaanotettu ja käsitelty puujätettä. Hakemuksesta ei käy ilmi onko puujätteen käsittelystä luovuttu vai sisältyykö se käsiteltävään rakennuspurkujätteeseen. Melu- ja pölyhaittojen rajoittamiseksi on annettava riittävät lupamääräykset, joissa otetaan huomioon luontotyypiltään arvokkaan Natura-alueen läheisyys. Lupahakemuksen mukaan laitoksella käytetään vettä koneiden putsauksessa. Luvassa tulee antaa riittävät määräykset vesistä aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Ojaan purkautuvat vedet kulkeutuvat Pyymosan lehdon takana virtaavaan Herukkapuroon, joka laskee Pikkujärven kautta Espoon Pitkäjärveen. Vesistöön kohdistuvien päästöjen arvioimiseksi tarkkailua on jatkettava tarkkailuohjelman mukaisesti. Tarkkailua on jatkettava jonkin aikaa toiminnan lopettamisen jälkeen. Toiminnanharjoittajalle on asetettava riittävä vakuus asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi. Toiminnasta aiheutuvista haitoista ei ole tehty ilmoituksia Vantaan ympäristökeskukselle. Vantaan kaupunginhallitus toimitti lausunnon hakemuksesta Lausunnon mukaan, toiminnanharjoittajan on huolehdittava siitä, että varastoon sijoitettavan materiaalin massamäärä ei ylitä sallittua määrää. Lisäksi tulee tarkistaa, ettei toiminta laajene vuokra-alueen ulkopuolelle. Mikäli yrityksen toiminnasta tapahtuu oleellisia muutoksia, on riskinä, että kustannukset lankeaisivat Vantaan kaupungille maanomistajan ominaisuudessa. Ympäristöluvan vakuudet vastaavat nykyistä luvanvaraista varastointia, ei materiaalin ylivarastointia. Toiminnan loputtua alue on siistittävä ja lupaa myönnettäessä on määritettävä riittävän suuri vakuus.

14 14 Alue on luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue, joten alueen käytössä ja hoidossa tulee turvata alueen sisältämien erityisten luonnonarvojen säilyminen. Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia tai esitetty mielipiteitä. Hakijan kuuleminen ja vastine Luvan hakijalle on varattu tilaisuus tulla kuulluksi päivätyllä kirjeellä. Hakija ei ole jättänyt vastinetta lausunnoista. ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU Ratkaisu Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tarkastanut Helsingin Talosiirto Oy:n Vantaan Petikossa sijaitsevan betonipurkujätteen käsittelylaitoksen toimintaa koskevassa ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa ympäristöluvassa Nro YS 229, velvoitetun lupamääräysten tarkistamista koskevan hakemuksen ja muuttaa ympäristöluvan lupamääräykset kuulumaan seuraavasti. Laitoksen toiminta 1. Helsingin Talosiirto Oy:n betonipurkujätteen käsittelylaitoksella saa vastaanottaa ja murskata betonijätettä enintään t/a. Alueella saa varastoida kerrallaan murskaamatonta ja murskattua betonijätettä yhteensä enintään tonnia 2. Alueelle ei saa ottaa vastaan muita jätteitä. Tuotavissa betonijätteissä ei saa olla PCB- tai lyijypitoisia saumanauhoja tai eristeitä. Betonijätettä ei saa tuoda työmailta, joilla mitä ilmeisimmin syntyy asbestijätettä eikä työmaalla ole tehty asianmukaista asbestikartoitusta. Mikäli betonipurkujätteen käsittelylaitokselle tuodaan jätettä, jonka vastaanottoa ei ole tässä ympäristöluvassa sallittu, on jäte viipymättä toimitettava laitokseen, jonka ympäristöluvassa tällaisen jätteen vastaanotto on huomioitu, tai jäte on palautettava sen haltijalle. Muut jätteet on viipymättä toimitettava laitokseen, jonka ympäristöluvassa tällaisen jätteen vastaanotto on huomioitu, tai jäte on palautettava sen haltijalle. 3. Betonipurkujätteen paloittelua ja betonipurkujätteen murskausta saa laitoksella suorittaa arkisin maanantaista perjantaihin klo pois lukien arkipyhät. Muuta toimintaa, kuten kuormausta ja kuljetusta, saa tehdä

15 15 arkisin maanantaista perjantaihin klo pois lukien arkipyhät. Melu 4. Laitoksen toiminnasta, alueen työmaaliikenne mukaan lukien, aiheutuva melu ei saa lähimpien melulle eniten altistuvien asumiseen käytettyjen kiinteistöjen piha-alueilla ylittää päivällä klo ekvivalenttimelutasoa (L Aeq ) 55 db. 5. Murskausta suoritettaessa murskain on sijoitettava siten, että voimakkain ääni ei lähde melulle alttiiden kohteiden suuntaan. Murskattava betonipurkujäte ja valmiit tuotekasat on sijoitettava mahdollisuuksien mukaan siten, että ne estävät melun leviämistä melulle alttiiden kohteiden suuntaan. Päästöt ilmaan 6. Murskattavan betonin on oltava kosteaa. Murskain on koteloitava ja varustettava pölynsuodatus- ja keräyslaitteistolla ja riittävän tehokkaalla kastelujärjestelmällä. Jos murskaimen kastelua ei voida pitää päällä esimerkiksi kovan pakkasen tai laiterikon vuoksi, on murskaus keskeytettävä. Varastokasoja sekä aluetta, jolla työkoneet liikkuvat, on hoidettava siten, että pölyäminen jää mahdollisimman vähäiseksi. Varastokasojen, alueen ja teiden pölyntorjunnassa on ensisijaisesti käytettävä vettä. Polttoaineet 7. Työkoneissa käytettävän kevyen polttoöljyn rikkipitoisuus saa olla enintään 0,10 painoprosenttia. 8. Polttoainesäiliöiden on oltava kaksoisvaipallisia tai varustettuja katetulla vähintään 100 %:n suoja-altaalla. Säiliöautoista täytettävissä öljysäiliöissä on oltava ylitäytön estolaitteet. Polttoaineen jakelulaitteen niin sanottu täyttöpistooli on oltava lukittuna, kun alueella ei työskennellä. Päästöt vesiin ja viemäriin 9. Polttoainesäiliöt sekä ajoneuvojen ja työkoneiden mahdolliset huolto-, tankkaus- ja pesupaikat on sijoitettava alueille, jotka on päällystetty vesitiiviiksi ja varustettu reunakorokkein tai muuten vastaavasti. Hulevedet näiltä alueilta sekä varasto- ja käsittelyaluilta on johdettava selkeytysaltaan kautta ojaan.

16 16 Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen 10. Hyödyntämiskelpoiset jätteet (kuten metallijätteet) on kerättävä erilleen ja toimitettava hyödynnettäviksi asianmukaiseen käsittelyyn. Mikäli hyödyntäminen ei ole kohtuullisin kustannuksin mahdollista, jätteet on toimitettava sellaiselle vastaanottopaikalle, jolla on lupa ottaa vastaan ja käsitellä kyseisenlaista jätettä. Vain hyödyntämiseen kelpaamattomat jätteet saa toimittaa tavanomaisen jätteen kaatopaikalle, mikäli ne eivät ole ongelmajätteiksi luokiteltavia aineita. Hyödyntämiskelpoiset jätteet on ensisijaisesti pyrittävä toimittamaan laitokseen, jossa hyödynnetään jätteen sisältämä aine, ja toissijaisesti laitokseen, jossa hyödynnetään jätteen sisältämä energia. 11. Toiminnassa muodostuvat ongelmajätteet ja muut ympäristölle vaaralliset ja haitalliset aineet on varastoitava suljetuissa ja asianmukaisesti merkityissä astioissa katettuina tai muuten vesitiiviisti. Erilaiset ongelmajätteet on pidettävä erillään toisistaan ja ryhmiteltävä ja merkittävä ominaisuuksiensa mukaan. Öljyjätteeseen ei saa varastoinnin aikana sekoittaa muuta jätettä tai ainetta eikä eri öljyjätelaatuja saa tarpeettomasti sekoittaa keskenään. Nestemäisessä muodossa olevat ongelmajätteet on varastoitava tiiviillä ja reunakorokkein varustetulla alustalla siten, ettei niistä aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle. Ongelmajätteiden pääsy maaperään ja pohja- ja pintavesiin on estettävä. 12. Toiminnassa muodostuvat ongelmajätteet, kuten öljyjäte, öljynsuodattimet ja akut on toimitettava käsiteltäväksi laitokseen, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty kyseisen jätteen vastaanotto. Ongelmajätettä luovutettaessa on jätteiden siirrosta laadittava siirtoasiakirja, josta ilmenevät valtioneuvoston päätöksen 659/1996 mukaiset tiedot ongelmajätteistä. Hyödyntämiskelpoiset jäteöljyt on kerättävä erikseen ja toimitettava hyödynnettäviksi laitokseen, jonka ympäristöluvassa tällaisen jätteen vastaanotto on hyväksytty. Vastaava hoitaja 13. Laitoksen asianmukaista hoitoa, käyttöä ja toiminnan tarkkailua varten on nimettävä vastuuhenkilö, jonka nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Vantaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Mikäli vastaavan hoitajan nimi ja/tai yhteystiedot muuttuvat, on muutos saatettava viipymättä tiedoksi edellä mainituille valvontaviranomaisille. Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet 14. Määrältään tai laadultaan tavanomaisesta poikkeavia päästöjä ilmaan ai-

17 17 heuttavista häiriötilanteista ja muista vahingoista ja onnettomuuksista, joissa polttoainetta pääsee vuotamaan maaperään, pinta- tai pohjavesiin, on viipymättä ilmoitettava Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Vantaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Merkittävistä polttoainevuodoista tai vastaavista tilanteista on lisäksi viipymättä ilmoitettava Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle. 15. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle on laitosalueella oltava riittävä määrä imeytysmateriaalia saatavilla. Häiriötilanteissa ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa on aiheutunut tai uhkaa aiheutua määrältään tai laadultaan tavanomaisesta poikkeavia päästöjä, on ryhdyttävä välittömästi asianmukaisiin tarpeellisiin toimenpiteisiin tällaisten päästöjen ja niiden leviämisen estämiseksi ja päästöistä aiheutuvien vahinkojen torjumiseksi sekä tapahtuman toistumisen estämiseksi. Vuotoina ympäristöön päässeet kemikaalit, polttonesteet ja muut aineet on kerättävä välittömästi talteen. Laitteet tulee saattaa normaaliin toimintakuntoon niin pian kuin se on teknisesti mahdollista. Muut toimet, joilla ehkäistään, vähennetään tai selvitetään pilaantumista, sen vaaraa tai pilaantumisesta aiheutuvia haittoja 16. Ulkopuolisten asiaton pääsy ajoneuvoilla laitosalueelle on estettävä lukittavilla puomeilla tai muulla vastaavalla järjestelyllä. 17. Alueen yleisestä siisteydestä on huolehdittava. Toiminta on järjestettävä siten, ettei siitä aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista, saastumisvaaraa maaperälle, pinta- ja pohjavesille eikä muutakaan haittaa ympäristölle. Tarkkailumääräykset Päästötarkkailu 18. Pinta- ja pohjavesien tarkkailu on suoritettava seuraavasti: Pintavedestä on mitattava vähintään kadmium (Cd), kromi (Cr), kupari (Cu), lyijy (Pb) ja sulfaatti (SO 4 2- ) sekä ph, sähkönjohtavuus, kiintoainepitoisuus, kokonaishiilivetypitoisuus ja COD Cr. Lisäksi on arvioitava tai mitattava selkeytysaltaasta purkautuvan veden virtaama näytteenottohetkellä. Pintavesinäytteet on pyrittävä ottamaan virtaavasta vedestä. Pohjavedestä on mitattava vähintään kadmium (Cd), kromi (Cr), kupari (Cu), lyijy (Pb) ja sulfaatti (SO 4 2- ) sekä ph, sähkönjohtavuus, kokonaishiilivetypitoisuus ja COD Mn. Lisäksi on mitattava pohjaveden pinnankorkeus näytteenottohetkellä.

18 18 Pinta- ja pohjavesinäytteet on otettava vähintään kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä. Tarkkailuraportti on toimitettava kyseessä olevaa vuotta koskevan lupamääräyksessä 20. tarkoitetun vuosiraportin yhteydessä. Edellä velvoitettua tarkkailuohjelmaa voidaan tarkentaa ja muuttaa toiminnanharjoittajan esityksestä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla edellyttäen, että muutokset eivät heikennä tulosten luotettavuutta, lupamääräysten noudattamisen valvottavuutta eivätkä tarkkailun kattavuutta. Murskeen laaduntarkkailu 19. Valmiin betonimurskeen laatu on selvitettävä säännöllisesti toimintaa koskevan laadunvarmistusjärjestelmän mukaisesti. Laadunvalvontatulokset on toimitettava Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Vantaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle kyseessä olevaa vuotta koskevan lupamääräyksessä 20. tarkoitetun vuosiraportin yhteydessä. Tiedot murskeiden laadusta on annettava murskeen vastaanottajalle. Mikäli betonimursketta hyödynnetään kohteissa, joissa hyödyntäminen voi tapahtua ilmoituksella ympäristönsuojelun tietojärjestelmään, on laadunhallintajärjestelmän täytettävä valtioneuvoston asetuksen eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (591/2006) vaatimukset. 20. Näytteiden otto ja analysointi on suoritettava standardien (CEN, ISO, SFS tai vastaavan tasoinen kansallinen tai kansainvälinen yleisesti käytössä oleva standardi) mukaisesti. Tulosten raportoinnissa on esitettävä käytetyt menetelmät ja niiden mittausepävarmuus sekä tulosten edustavuus. Kirjanpito 21. Betonipurkujätteen käsittelylaitoksen toiminnasta ja toimintaan liittyvistä ympäristönsuojelun kannalta merkittävistä tapahtumista on pidettävä käyttöpäiväkirjaa. Kirjanpitoon on merkittävä jäljempänä lupamääräyksessä 22. esitetyt raportointia varten tarvittavat tiedot (kuten vastaanotetut jätteet, edelleen toimitetut jätteet ja häiriötilanteet). Kirjanpito on pyydettäessä esitettävä ympäristöluvan valvontaviranomaisille. Raportointi 22. Luvan saajan on vuosittain helmikuun loppuun mennessä toimitettava Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Vantaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle edellistä vuotta koskeva raportti, josta käyvät ilmi ainakin seuraavat tiedot: pinta- ja pohjavesien tarkkailun tulokset lupamääräyksessä 18. esitetyn mukaisesti tehdyt selvitykset betonimurskeen laadusta ja ympäristökelpoisuudesta laitokselle tuodun betonijätteen määrät ja alkuperät

19 19 varastossa olevan murskatun ja murskaamattoman betonijätteen määrä raportointivuoden lopussa murskauslaitoksen tuotantotiedot ja käyntiajat käytettyjen polttoaineiden laatu- ja kulutustiedot (t/a), polttoaineiden käytöstä aiheutuvat laskennalliset vuosipäästöt ilmaan (typenoksidi-, hiukkas- ja hiilidioksidipäästöt) ja päästöjen laskentaperusteet toiminnassa muodostuneet, käsitellyt ja varastoidut sekä hyötykäyttöön ja kaatopaikalle toimitetut jätteet sekä ongelmajätteet, niiden alkuperä, laatu, määrä ja varastointi sekä edelleen toimittaminen. Raportissa on lisäksi esitettävä tiedot suoritetuista huoltotoimenpiteistä ja ympäristönsuojelun kannalta merkittävistä häiriötilanteista ja onnettomuuksista (syy, kestoaika, arvio päästöistä ilmaan, vesiin tai maaperään sekä niiden ympäristövaikutuksista ja suoritetut toimenpiteet). Toiminnan lopettamiseen liittyvät määräykset 23. Alue on puhdistettava toiminnan loppuessa. Alueelle ei saa jäädä betonilouheita, murskeita tai muita välivarastoituja tai toiminnassa syntyneitä jätejakeita. Luvan saajan on hyvissä ajoin, viimeistään kolme kuukautta ennen toiminnan lopettamista, esitettävä Etelä-Suomen aluehallintovirastolle yksityiskohtainen suunnitelma vesiensuojelua, maaperänsuojelua ja jätehuoltoa koskevista, toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista. Vakuus 24. Helsingin Talosiirto Oy:n on asetettava kuukauden kuluessa siitä, kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi, euron vakuus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Vakuus voidaan asettaa esimerkiksi pankkitakauksena tai pankkitalletuksena. RATKAISUN PERUSTELUT Lupaharkinnan perusteet Etelä-Suomen aluehallintovirasto katsoo, että edellä annetut lupamääräykset ovat tarpeen, jotta Helsingin Talosiirto Oy:n Petikon betonipurkujätteen käsittelylaitoksen toiminta täyttää ympäristönsuojelulaissa ja jätelaissa sekä niiden nojalla annetuissa asetuksissa mainitunlaiselle toiminnalle asetetut vaatimukset. Tällä päätöksellä on tarkistettu Uudenmaan ympäristökeskuksen antaman Helsingin Talosiirto Oy:n Petikon betonipurkujätteen käsittelylaitoksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen No YS 229 lupamääräykset vastaamaan tämän hetken lainsäädännön vaatimuksia ottaen

20 20 huomioon toiminnassa tapahtuneet muutokset. Ympäristölupa on myönnetty määräaikaisena hakijan esityksen mukaisesti. Luvan myöntämisen edellytykset Etelä-Suomen aluehallintovirasto katsoo, että suunnitellusta toiminnasta asetetut lupamääräykset huomioon ottaen ei aiheudu yksinään tai yhdessä alueen muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista tai erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta naapureille. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski sekä alueen kaavamääräykset. Toiminnanharjoittajalla on toiminnan laajuus, laatu ja ympäristöluvan vaatimukset huomioon ottaen käytettävissä ympäristönsuojelulain 42 :n 4 momentissa tarkoitettu riittävä asiantuntemus. Lupamääräysten perustelut Yleiset perustelut Helsingin Talosiirto Oy kykenee luotettavasti huolehtimaan Vantaan betonipurkujätteen käsittelylaitoksen toiminnasta. Toiminta alueella on jatkunut pääasiassa samanmuotoisena noin 10 vuoden ajan. Toiminnasta ei ole aiheutunut haitallisia ympäristövaikutuksia laitoksen lähialueilla eikä laitoksen toiminnasta ole valitettu valvontaviranomaisille. Betonimurskenäytteet tutkitaan valtioneuvoston asetuksen 591/2006 "eräiden jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa" mukaisesti. Näin varmistutaan, että betonimurske täyttää uusiotuotteen tuotannolle asetetut vaatimukset sekä laatuluokalle asetetut raja-arvot. Jätteiden käsitteleminen hyödyntämiskelpoiseksi ja toimittaminen maarakentamiseen vähentää kaatopaikalle toimitettavan jätteen määrää ja korvaa rakennuskohteissa maa-ainesten käyttöä ja edistää kokonaisuudessaan jätteiden hyötykäyttöä. Pölypäästöjä vähennetään kastelulla ja murskaimen koteloinneilla. Polttoaineita varastoidaan asianmukaisesti. Alueen pintavedet johdetaan selkeytysaltaan kautta maastoon. Maastoon johdettavan veden laatua on tarkkailtava. Lupamääräysten mukaisesti toteutetun toiminnan voidaan katsoa edustavan parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa. Päätöksessä on asetettu raja-arvo laitoksen ympäristössä aiheuttamalle melutasolle. Melun mittaamista laitoksen ympäristössä ei ole kuitenkaan

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA ROMUNKÄSITTELYLAITOS Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 28.4.2015 Raahen Romu Oy / Seuranta ja tarkkailusuunnitelma 28.4.2014 1/4 1. Laitokselle käsiteltäviksi hyväksyttävät materiaalit Raahen

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle Ympäristöjaosto 38 08.07.2014 Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle 470/11.01.00/2014, 352/10.00.00.03/2014 YMPJAOST 38 HAKIJA Autovaruste

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Ympäristölautakunta DN:o 6893/11.01.00/2011 Päätöksen antopäivä 28.5.2013

Ympäristölautakunta DN:o 6893/11.01.00/2011 Päätöksen antopäivä 28.5.2013 ESPOON KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta DN:o 6893/11.01.00/2011 Päätöksen antopäivä 28.5.2013 Asia Päätös Maanrakennus Oy Laatutyön esittämästä ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 99. Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 99. Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1 1965/11.01.00/2014 Ympäristölautakunta 56 15.5.2014 99 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, Circulation Oy:n siirtokuormausasema, Arinatie 13,

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS: SOUTH WEST KARTING FIN RY. YMPLTK 44 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 39 :n mukaisesta South West Karting FIN ry:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee moottoriurheiluradalle myönnetyn

Lisätiedot

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 Etelä-Suomi 11.12.2013 Naantalin kaupunki Kaupunginhallitus PL 43 21101 NAANTALI!/. C:'.?('. ()(/ Viite Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen/

Lisätiedot

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen Tekninen lautakunta 33 17.06.2015 Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen 1. ASIA Ympäristölupa

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / NCC Rakennus Oy

Ympäristölupahakemus / NCC Rakennus Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 73 01.02.2005 3 Ymp 15106-2004 (235) Ympäristölupahakemus / NCC Rakennus Oy Ympkaalk 73 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 24.1.2005

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5 Tekninen lautakunta 4 28.01.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Maatalousyhtymä Myntille Teknltk 4 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista. Hakija

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuuden ympäristöasiat Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuudesta mahdollisesti vaadittavia ilmoituksia ja lupia Meluilmoitus Ympäristönsuojelulaki 527/2014 Jätehuoltosuunnitelma Jätelaki 646/2011

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta

Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta 40. Ilmansuojelupäivät, Lappeenranta 18.-19.8.2015 Ylitarkastaja Juha Lahtela Esityksen sisältö Ympäristönsuojelulain mukainen

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Jouko Reuna Oy

Ympäristölupahakemus / Jouko Reuna Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 806 30.11.2004 2 Ymp Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 825 07.12.2004 3 Ymp Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 846 14.12.2004 4 Ymp 9201-2004

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/VEIKKO LEHTI OY Veikko Lehti Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee paperin/pahvin siirtokuormausaseman toimintaa ja hiekanerotuskaivojätteiden

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Helsinki 5.10.2006. No YS 1416

Helsinki 5.10.2006. No YS 1416 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1 (15) Helsinki 5.10.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2006 Y 131 111 No YS 1416 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta koskien uutta

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

YMPA 13.05.2008, 130, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOKSOINTI OY. LUVAN HAKIJA Eloksointi Oy Vanha Raumantie 292 28600 Pori

YMPA 13.05.2008, 130, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOKSOINTI OY. LUVAN HAKIJA Eloksointi Oy Vanha Raumantie 292 28600 Pori YMPA 13.05.2008, 130, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOKSOINTI OY (RJ) ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Eloksointi Oy:n toimintaa. Kyseessä on olemassa oleva

Lisätiedot

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011.

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011. Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 46/2012/1 Dnro ISAVI/106/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2012 ASIA HAKIJA Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 13 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola 8.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 348 21.05.2002 3 Ymp 2731-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) Ympkaalk 348 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle

Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle Ampumaradat ja viranomaisohjauksen tulevaisuuden näkymät Messukeskus,11. maaliskuuta 2011 Outi Pyy/Suomen ympäristökeskus OSA C LUPAVIRANOMAISELLE

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) Ympäristölautakunta Ysp/13 13.01.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) Ympäristölautakunta Ysp/13 13.01.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) 13 Kuusakoski Oy:n ympäristölupa-asia HEL 2014-012351 T 11 01 00 00 Päätösehdotus Hakija päättää Kuusakoski Oy:n ympäristölupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lisätiedot

WAHLBERG HENRI, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖDYNTÄMISTÄ KIINTEISTÖILLÄ 543-403-9-27, 543-403-12-53, 543-403-15-5 JA 543-403-15-77

WAHLBERG HENRI, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖDYNTÄMISTÄ KIINTEISTÖILLÄ 543-403-9-27, 543-403-12-53, 543-403-15-5 JA 543-403-15-77 WAHLBERG HENRI, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖDYNTÄMISTÄ KIINTEISTÖILLÄ 543-403-9-27, 543-403-12-53, 543-403-15-5 JA 543-403-15-77 KU-YK 145/14.10.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU VAASAN HALLINTO-OIKEUS Valitus ympäristöluvasta/ Turun Moottorikerho ry:n enduromoottoripyörien maastoharjoittelurata/liedon Rakennus- ja ympäristölautakunta 101/25.6.2008 (Ympäristönsuojelulain 35 :n

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys Etelä-Suomi Päätös Nro 6/2011/2 Dnro ESAVI/628/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys Oy:n Lahden laitoksen

Lisätiedot

Puhelinnumerot 00280. Työntekijämäärä tai henkilötyövuodet 450

Puhelinnumerot 00280. Työntekijämäärä tai henkilötyövuodet 450 HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. HAKIJAN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7) Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian Lassilan huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan Valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä 1.

Lisätiedot

80100 JOENSUU Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 20.2.2015 4892/11.01.00/2014

80100 JOENSUU Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 20.2.2015 4892/11.01.00/2014 1(7) JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Rakennus ja ympäristölautakunta 18.2.2015 22 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 20.2.2015 4892/11.01.00/2014

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

Ympäristöluvat dataa. huomaa aluehallintouudistus

Ympäristöluvat dataa. huomaa aluehallintouudistus Ympäristölupa Tärkein ympäristönsuojelulainsäädännön ennakkovalvontainstrumentti kuuluu hallinnollisiin ohjauskeinoihin on yksilöllinen hallintopäätös korostaa mm. ennalta varautumisen periaatetta Ympäristöluvat

Lisätiedot

Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Annettu 25.6.2014. Multiantie 1 Dnro 97/11.01.00/2014

Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Annettu 25.6.2014. Multiantie 1 Dnro 97/11.01.00/2014 KEURUUN KAUPUNKI PÄÄTÖS Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Annettu 25.6.2014 Multiantie 1 Dnro 97/11.01.00/2014 42700 KEURUU ASIA Autopurkaamon ympäristölupa, Mänttä-Vilppula HAKIJA Martikainen S & V

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI

NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI KU-YK 69/12.5.2015 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 18.5.2015 ASIA. Päätös ympäristönsuojelulain 71 :n mukaisesta

Lisätiedot

Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet)

Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet) Yritysneuvojakoulutus Gardenia 28.2.2008 Ympäristötarkastaja Hannu Arovaara Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet) Ongelmajätteet Jätelaki (1072/1993) Jäte: aine tai esine, jonka sen haltija on poistanut

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Neste Markkinointi Oy, Vitkalankatu 2

Ympäristölupahakemus / Neste Markkinointi Oy, Vitkalankatu 2 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 44 25.01.2005 2 Ymp 10143-2003 (235, 222) Ympäristölupahakemus / Neste Markkinointi Oy, Vitkalankatu 2 Ympkaalk 44 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/KONEURAKOINTI JA KULJETUS J. ISOMÖTTÖNEN OY

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/KONEURAKOINTI JA KULJETUS J. ISOMÖTTÖNEN OY Ympäristölautakunta 26 26.08.2014 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/KONEURAKOINTI JA KULJETUS J. ISOMÖTTÖNEN OY Ymp 26 Valmistelija vs.rakennustarkastaja Jyri Harju, puh 040 848 8243 HAKEMUS Koneurakointi ja Kuljetus

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 819 12.11.2002 6 Ymp 8535-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205) Ympkaalk 819 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 27.5.2015 7 340/15 Ympäristösihteeri. Yhteyshenkilö: Asko Putto. p.

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 27.5.2015 7 340/15 Ympäristösihteeri. Yhteyshenkilö: Asko Putto. p. Asia, jota päätös koskee Asianosaiset PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 :N MUKAISESTA MELUA AIHEUTTAVASTA TILAPÄISTÄ TOIMINTAA KOSKEVASTA ILMOITUKSESTA Destia Oy Korjaamotie 5 49400 Hamina Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

Liite Kerimäen kunnan rakennuslautakunnan päätökseen 1.10.2012. Rakennuslautakunta Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012

Liite Kerimäen kunnan rakennuslautakunnan päätökseen 1.10.2012. Rakennuslautakunta Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012 Liite Kerimäen kunnan rakennuslautakunnan päätökseen 1.10.2012 KERIMÄEN KUNTA PÄÄTÖS Rakennuslautakunta Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA VIREILLETULO 27.6.2012 Päätös Kerimäen kunnan

Lisätiedot

10 <2006 01156> Ympäristölupapäätös Pasimetalli Ky:n ympäristölupahakemuksesta romumetallin

10 <2006 01156> Ympäristölupapäätös Pasimetalli Ky:n ympäristölupahakemuksesta romumetallin Lahden kaupunki Asia Ympäristölupapäätös Pasimetalli Ky:n ympäristölupahakemuksesta romumetallin kierrätystoiminnalle Päättäjä Lahden seudun ympäristölautakunta Päätöspäivä 08.08.2006 Pykälä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Ympäristölautakunta 13.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Ympäristölautakunta 13.03.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.03.2014 Sivu 1 / 1 376/11.01.00/2014 29 Espoon kaupungin ja ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Anodisointi Janster Oy:n pintakäsittelylaitoksen

Lisätiedot

Toiminnassa on noudatettava hakemusta ja seuraavia lupamääräyksiä. 1. Laitoksella saa ottaa vastaan seuraavia jätejakeita.

Toiminnassa on noudatettava hakemusta ja seuraavia lupamääräyksiä. 1. Laitoksella saa ottaa vastaan seuraavia jätejakeita. ALUEHALLINTO VIRASTON RATKAISU Aluehallintovirasto myöntää MPT-Kuljetus Oylle ympäristöluvan jätteenkäsittelylaitoksen laajentuvaan toimintaan Savonlinnan kaupungin 12 kaupunginosassa (740-12 54-1) osoitteessa

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2010/2 Dnro ESAVI/140/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2010 ASIA Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 241 19.04.2005 1 Ymp 1451-2005 (235, 662) Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos Ympkaalk 241 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä. Luvan hakemisen peruste Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 27 :n 1 momentti

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä. Luvan hakemisen peruste Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 27 :n 1 momentti Ympäristö- ja terveyslautakunta 16 25.03.2015 Siikaisten kunnan maankaatopaikan ympäristölupa Ympäristö- ja terveyslautakunta 16 Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä Asia Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus

Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 368 28.05.2002 1 Ymp 3118-2002 (235) Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus Ympkaalk 368 Ympäristönsuojelutoimisto 16.5.2002/EP 1. ASIA Oy

Lisätiedot

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki Päätös Etelä-Suomi Nro 27/2012/1 Dnro ESAVI/321/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Altia Oyj:n Rajamäen tehtaiden vanhan

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Dno 5522/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2014

Ympäristölautakunta Dno 5522/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2014 1 ESPOON KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Dno 5522/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 55 :n mukaisesta hakemuksesta ympäristöluvan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (12) Ympäristölautakunta Ysp/10 15.12.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (12) Ympäristölautakunta Ysp/10 15.12.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (12) 10 Arkista Oy:n ympäristölupa-asia HEL 2015-010200 T 11 01 00 00 Päätösehdotus Hakija päättää Arkista Oy:n ympäristölupahakemuksen johdosta seuraavaa. Arkista

Lisätiedot

LIITE 8 TARKISTAMISEKSI. Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA

LIITE 8 TARKISTAMISEKSI. Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA ORIMATTILAN KAUPUNKI Ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 71 :n mukaisesta

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 101 :ssä tarkoitettu hakemus 17.3.2010 annetun ympäristölupapäätöksen nro 7/2010/3

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) Kaupunginhallitus Ryj/1 26.5.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) Kaupunginhallitus Ryj/1 26.5.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) Päätöshistoria Ympäristölautakunta 06.05.2014 154 ESAVI/555/04.08/2010 Lausunto Hakija Ympäristölautakunta päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 250 21.03.2006 3 Ymp 17808-2005 (235) Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab Ympkaalk 250 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 14.3.2006/Fredrik

Lisätiedot

N:o 1017 4287. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot

N:o 1017 4287. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot N:o 1017 4287 Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot Taulukko 1. Kiinteitä polttoaineita polttavien polttolaitosten

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo.

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo. ASIA Etelä-Suomi t e l ä - S u o Päätös Nro 107/2014/1 Dnro ESAVI/124/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 2.6.2014 Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä

Lisätiedot

Päätös. Ulvilan kaupungin Saaren jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset, Ulvila

Päätös. Ulvilan kaupungin Saaren jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset, Ulvila Päätös Etelä-Suomi Nro 64/2011/1 Dnro ESAVI/553/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2011 ASIA Ulvilan kaupungin Saaren jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/Upm-Kymmene Oyj Seikun Saha

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/Upm-Kymmene Oyj Seikun Saha YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/Upm-Kymmene Oyj Seikun Saha UPM-Kymmene Oyj Seikun saha hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista. Yj:n ehdotus: PL 80

Lisätiedot

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Silja Suominen, ympäristötarkastaja Pohjavedensuojelu maa-ainesten ottamisessa ja jalostamisessa

Lisätiedot

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku.

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku. Etelä-Suomi Päätös Nro 10/2012/1 Dnro ESAVI/307/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.1.2012 ASIA Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Ympäristö- ja kaavoituslautakunta on toimivaltainen lupaviranomainen kyseisessä asiassa ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n kohdan 5 a perusteella.

Ympäristö- ja kaavoituslautakunta on toimivaltainen lupaviranomainen kyseisessä asiassa ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n kohdan 5 a perusteella. TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 59 23.01.2007 6 Ymp 10756-2004 (235) Ympäristölupahakemus / Oritur Oy SEO, Tuontiväylä Tiivistelmä: - Ympkaalk 59 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010.

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 99/10/1 Dnro ISAVI/242/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.10.2010 ASIA HAKIJA Kuopion Energia Oy:lle 10.8.2010 myönnettyä kivihiilen käyttöä varapolttoaineena

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Satakunnantie 177, A24)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Satakunnantie 177, A24) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 308 06.05.2003 1 Ymp 1401-2003 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Satakunnantie 177, A24) Ympkaalk 308 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 18.12.2008 241 Dnro 541/67/679/2007 Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2008

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 18.12.2008 241 Dnro 541/67/679/2007 Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2008 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 18.12.2008 241 Dnro 541/67/679/2007 Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2008 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta koskien sähkö-

Lisätiedot

Koskenheimo Ky, Louhijantie 10, 48220 KOTKA

Koskenheimo Ky, Louhijantie 10, 48220 KOTKA 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Dnro KAS-2005-Y-305-111 Annettu julkipanon jälkeen 25.10.2005 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta. LUVAN HAKIJA Koskenheimo Ky,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012

PÄÄTÖS. Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012 PÄÄTÖS Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012 ASIA Viljo Viljanmaan Nahkatehdas Oy:n ympäristölupahakemus, Seinäjoki HAKIJA Viljo Viljanmaan

Lisätiedot

ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee maankaatopaikkatoimintaa.

ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee maankaatopaikkatoimintaa. 1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Rakennuslautakunta / Ympäristönsuojelu Rak.ltk 26.11.2014 73 LIITE 3 Vapaudenkatu 8 B 98100 KEMIJÄRVI Puh. 0400-217931 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 17.2.2003 Kokouspvm 13. 2.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka Etelä-Suomi Päätös Nro 223/2010/4 Dnro ESAVI/511/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.11.2010 ASIA HAKIJA Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi,

Lisätiedot

INFRA ry Eija Ehrukainen johtaja, ympäristö ja yhteiskuntavastuu

INFRA ry Eija Ehrukainen johtaja, ympäristö ja yhteiskuntavastuu VALTIONEUVOSTON ASETUS ASFALTTIASEMIEN YMPÄRISTÖNSUOJELUVAATIMUKSISTA Eija Ehrukainen johtaja, ympäristö ja yhteiskuntavastuu VALTIONEUVOSTON ASETUS ASFALTTIASEMIEN YMPÄRISTÖNSUOJELUVAATIMUKSISTA Meluntorjuntaa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 16/ (7) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 16/ (7) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 16/2015 1 (7) 363 Helsingin kaupungin rakennusviraston ympäristölupahakemus rengasrouheen käyttämiseksi tulvasuojarakenteessa HEL 2015-009557 T 11 01 00 00 Päätös Hakija

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1 4278/11.01.00/2014 116 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Fortum Power and Heat Oy:n Kivenlahden lämpökeskuksen toiminnan muutosta ja ympäristöluvan

Lisätiedot

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen,

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, PÄÄTÖS Nro 93/2013/1 Dnro ISAVI/69/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2013 ASIA Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, Mikkeli HAKIJA Etelä-Savon

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi 18.1.2012 1(4) YMPÄRISTÖVALVONTASUUNNITELMA Valvontasuunnitelmassa kuvataan Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset valvonnan tarpeet, valvontaan käytettävät resurssit ja valvonnan tavoitteet sekä raportoidaan

Lisätiedot

ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA

ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA 1 (5) JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 40200 JYVÄSKYLÄ PÄÄTÖS ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta. ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA HAKIJA Osuuskauppa Keskimaa

Lisätiedot