POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ. Tasekirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ. Tasekirja 31.12.2013"

Transkriptio

1 POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Tasekirja

2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 1-17 Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma 18 Konsernin tase Konsernin tuloslaskelman liitteet Konsernin taseen liitteet Konsernin tulosanalyysi ja tunnusluvut Rahoituslaskelma 28 Emoyhtiön tuloslaskelma 29 Emoyhtiön tase Emoyhtiön tuloslaskelman liitteet Emoyhtiön taseen liitteet Sijoitukset saman konsernin yrityksissä ja omistusyhteysyrityksissä 41 Omistukset muissa yrityksissä Pysyvät vastaavat Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 45 Oman pääoman muutokset 46 Takuupääomaosuudet 47 Vakavaraisuutta koskevat liitetiedot 48 Emoyhtiön tulosanalyysi ja tunnusluvut Tunnusluvut, emoyhtiö Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Riskit ja riskienhallinta Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset sekä tilinpäätösmerkintä 72 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 73

3 POHJANTÄHTI Keskinäinen Vakuutusyhtiö TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA

4 POHJANTÄHTI Keskinäinen Vakuutusyhtiö TOIMINTAKERTOMUS AJALTA Olennaiset tapahtumat tilikaudella 1.1 Uusia toimintoja asiakkaiden eduksi Pohjantähden 118. toimintavuosi oli monin tavoin menestyksekäs. Asiakaspysyvyys, joka kuvastaa myös asiakastyytyväisyyttä, vahvistui entisestään. Myynnissä päihitettiin alan kasvukeskiarvot. Korvaukset pysyivät keskimääräisellä tasolla. Sijoitustoiminnan tuotot jäivät alle tavoitellun, mutta yhdistetty kulusuhde parani. Vuonna 2013 jatkui yhteistyön kehittäminen uusien kumppaneiden kanssa. Voidakseen tarjota asiakkailleen mahdollisuuden valita itselleen parhaiten sopiva eläkevakuutusyhtiö, yhtiö käynnisti alkuvuonna yhteistyön eläkevakuutusyhtiö Eteran kanssa ja loppukesällä myös Veritas Eläkevakuutuksen kanssa. FinnairPlus- ja YkkösBonus yhteistyöt jatkuivat asiakasetujen tarjoamisena. Keväällä lanseerattiin täysin uudenlaisen ajotietokoneen sisältävä autovakuutuspalvelu. Markkina ei vielä ollut kypsä tuotteelle ja sen myynti keskeytettiin loppuvuonna. Yhtiö haluaa kuitenkin jatkossakin toimia innovatiivisesti asiakkaillemme ainutlaatuisia etuja tuottaen. Järjestelmäkehitys on jatkuvaa. Vuoden varrella saatiin paljon aikaan tälläkin saralla. Vuoden 2013 lopulla priorisoitiin tulevan vuoden 2014 kehityshankkeet, jolloin sähköisten palvelujen kehittäminen asetettiin vuoden 2014 päähankkeeksi. Merkittävimpiä tapahtumia oli hallituksen joulukuinen päätös hakea toimilupaa omalle henkivakuutusyhtiölle. Hakuprosessi käynnistyi varsinaisesti vuoden 2014 puolella. 1.2 Myynnin ja vakuutuskantojen kehitys, yhteistyökumppanit Yhtiön uusmyynti kehittyi tilikaudella suotuisasti. Vakuutusmaksutulo kasvoi noin 7 % alan keskimääräisen kasvun ollessa 6,3 %. Uusmyynnin kasvu edellisvuoteen nähden oli noin 13 %. Liukuva 12 kuukauden uusmyynti ylitti elokuussa ensimmäistä kertaa 20 M. Pohjantähtiturvan vakuutuskanta niin koti- kuin ajoneuvovakuutustenkin osalta kasvoi tilikaudella. 2

5 1.3 Korvaukset 1.4 Sijoitustoiminta Voimakas hintakilpailu alalla jatkui. Henkilökohtainen palvelu, hyvät tuoteominaisuudet ja huolellisen asiakkaan kotivakuutuksen bonusalennus, enimmillään 30 %, ovat tuottaneet tulosta. Yhtiössä tehdään myyntitilanteissa myös jatkuvaa riskinvalintaa omistaja-asiakkaiden eduksi. Yrityssegmentissä korostuu halu palvella myös pieniä yrityksiä henkilökohtaisesti. Myyntitehtävissä olevien yhteyspäälliköiden tekemä uusasiakashankinta painottuikin vuonna 2013 pienyrityksiin. Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen siirroissa yhtiö oli nettovoittaja. Seinäjoen ja Joensuun palvelukonttorit muuttivat uusiin tiloihin ja Mäntsälään avattiin palvelupiste. Kotkan ja Ranuan palvelupisteet lopetettiin. Lakisääteisessä eläkevakuuttamisessa yhteistyökumppanit olivat Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ja Veritas Eläkevakuutus. Henkivakuutusmyyntiä teimme Aktia Henkivakuutus Oy:öön. Pohjantähden asiakkailleen maksamat korvaukset vuonna 2013 olivat 63 M (62 M ), jossa oli kasvua 1,7 %. Jälleenvakuutuksen osuus maksetuista korvauksista oli 3,6 M (5,4 M ). Korvausvastuun muutos jälleenvakuutus huomioiden oli 4,2 M (6,3 M ) eli muutoksen muutos edelliseen vuoteen oli - 33 %. Korvauspalveluissa on panostettu korvauskäsittelyn tehostamiseen ja erityisesti vahinkojen onnistuneeseen haltuunottoon heti vahingon tapahtumisesta alkaen. Korvausasiakkaiden asiointi verkkopalvelussa on kasvanut ja tämän pohjalta on voitu kehittää korvauspalvelun sujuvuutta. Asiakaslähtöisyyden ja asiakaspalvelun laadun kehittämistyötä jatkettiin vuonna Korvauspalveluissa otettiin käyttöön vahinkojen varausten ja korvausvastuun määrittelemiseksi tehty järjestelmäkehitystyö sekä toimintatapaohjeistus. Vuonna 2013 tapahtui muutama vahinkoarvioltaan yli euron vahinko vapaaehtoisissa vakuutuksissa. Lakisääteisissä vahingoissa suurvahinkojen määrä oli myös aiempien vuosien tasolla. Vuoden 2013 lopulla sattuneiden myrskyvahinkojen vaikutus jää kohtuulliseksi. Korvausmenon kasvu kokonaisuudessaan on ollut maltillista mm. hyvän asiakas- ja riskinvalinnan johdosta. Sijoitusten riski pidettiin edelleen kohtuullisen alhaisena vakavaraisuusaseman säilyttämiseksi. Riskitaso erityisesti osakkeissa pidettiin erittäin maltillisena. Pohjantähden osakesidonnaiset sijoitukset olivat vuoden lopussa alipainossa. Suoraa pörssikauppaa ei käyty. Kiinteistöomaisuuden määrä on edelleen merkittävä, vaikka sen suhteellista osuutta on pyritty pienentämään. Kiinteistöt antoivat vakaata tuottoa, mutta 3

6 1.5 Liikekulut tilojen vuokraus saattaa jonkin verran vaikeutua nykyisessä markkinatilanteessa, mikä vähentää kiinteistösijoitusten tuottoastetta. Emoyhtiön sijoitustoiminnan tuotto oli 3,7 M (5,5 M ). Tilinpäätöksessä kirjatut arvonalennukset lähinnä kiinteistöomaisuutta koskien vähensivät sijoitusten nettotuoton -0,2 M :oon (2,8 M ). Yhtiön kokonaisliikekulut (sis. poistot) tarkastelujaksolla olivat 27,0 M (25,6 M ) ennen menevästä jälleenvakuutuksesta saatuja palkkioita. Lisäystä oli 5,8 %. Menevän jälleenvakuutuksen palkkiot olivat 0,9 M (0,8 M ). Liikekulusuhde oli 23,1 % (23,0 %) ja yhdistetty kulusuhde 98,3 % (101,7 %). Kokonaisliikekuluista suuren osan muodostivat henkilöstökulut, joiden määrä oli 16,6 M (16,8 M ) vähennyksen ollessa 1,0 %. 1.6 Toiminnan tunnusluvut Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo oli 94,1 M (87,9 M ) ja kasvuksi muodostui 7%. Korvauskulujen kasvu oli 1,2 %. Taloussuhdanteen heikkeneminen näkyi luottotappioiden kehityksessä, luottotappiota kirjattiin 0,8 M (0,6 M ). Sijoitusriski pidettiin edelleen pienenä, joten myös tuotto-odotukset jouduttiin asettamaan maltillisiksi. Kokonaistulos bruttomääräisesti oli sijoitussalkun riskiin nähden kuitenkin kohtuullinen. Liikekiinteistöjen arvonalennukset rasittivat sijoitustoiminnan tuottoja merkittävästi. Sijoitusten bruttotuotto oli 3,7 M (5,5 M ) euroa ja nettotuotto -0,2 M (2,8 M ) euroa. Emoyhtiön tulos oli 2,3 M (4,8 M ) voitollinen. Yhtiön vakuutusmaksutuotot olivat 84,6 M (79,8 M ). (sis. luottotappiot ja vakuutusmaksuvastuun muutoksen) Vahinkosuhde jälleenvakuutus huomioituna oli 75,2 % (78,7 %) ja liikekulusuhde 23,1 % (23,0 %). Yhdistetty kulusuhde oli 98,3 % (101,7 %) 2 Rakennejärjestelyt Oma henkivakuutusyhtiö Pohjantähti päätti perustaa oman henkivakuutusyhtiön hoitamaan asiakkaiden henkivakuutustarpeita. Hallitus päätti kokouksessaan esittää toimilupahakemusta Pohjantähti Henkivakuutusosakeyhtiö-nimiselle yhtiölle. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö on sitoutunut merkitsemään perustajaosakkaana Pohjantähti Henkivakuutusosakeyhtiön koko osakepääoman, määrältään 4,5 M, kun toimilupa on saatu. Yhtiöllä on tavoitteena myöntää ensimmäiset riskihenkivakuutukset vuoden 2014 loppupuolella. Henkivakuutusyhtiön toiminta pyritään hoitamaan ostamalla palvelut lähinnä 4

7 emoyhtiöltä. Tuote- ja toimintatapa-asioissa Pohjantähdellä on hyvä perusta asiakaspalvelun laajentamiseen henkivakuutuksiin. Asiakkaille suunnattu takuuosuusanti Vuoden 2013 aikana toteutettiin asiakkaille suunnattu B-sarjan takuuosuusanti. Annin määrä oli miljoona euroa ja merkintäaika Yhden takuuosuuden merkintähinta oli euroa. Takuuosuuksia merkittiin 149 kappaletta. 3 Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta 3.1 Kehitystoiminto Kehitystoiminnon työssä painopiste vuonna 2013 oli yritysajoneuvovakuutustuotteen ja sitä tukevien tietojärjestelmien kehittämisessä. Yritysajoneuvotuotteen lisäksi yksikössä kehitettiin julkisyhteisöille suunnattavia vakuutusratkaisuja. Ajoneuvovakuutustuoteperheeseen julkistettiin ajotapaseurantaan perustuva Fiksuturva-tuote. Yhtiön kumppanuusratkaisuihin liitettiin Suomen Lähikauppa Oy:n kanta-asiakasjärjestelmän edellyttämät ratkaisut YkkösBonuspisteiden kerryttämiseen ja käsittelemiseen. Henkilökunnan kautta kerättävien kehitysideoiden käsittelyä parannettiin toteuttamalla uusi keskitetty ratkaisu, jolla pyritään saamaan henkilöstö entistä paremmin mukaan yhtiön toiminnan kehittämiseen. 3.2 ICT Yksi vuoden keskeisimmistä tietojärjestelmien kehittämisen kohteista oli yhtiön vakuutus- ja laskutusjärjestelmien tulostusratkaisun uusiminen. Uusi keskitetty tulostusratkaisu oli edellytys vakuutussopimusten sähköisen laskutuksen toteutukselle. Uusi tulostusratkaisu toimii tulevaisuudessa asiakirjahallinnan osalta perustana myös muun sähköisen asioinnin kehittämiselle. Uuden tulostusratkaisun piiriin tullaan liittämään jatkossa myös muita operatiivisia tietojärjestelmiä. Asiakaslaskutusjärjestelmään toteutettiin sähköisen laskutuksen vaatimat ominaisuudet ja poistettiin kansallisen suoraveloituksen piirteet. Samaan aikaan toteutettiin vakuutusmaksusaatavien perintäprosessin tehostamiseen tarvittavaa toiminnallisuutta. Yhtiön ostolaskujen käsittelyprosessin sähköistämisen yhteydessä toteutettiin tarvittavat järjestelmämuutokset sekä ostolaskujen käsittelyjärjestelmään että korvausten käsittelyjärjestelmään. Loppuvuodesta ICT:n toimesta toteutettiin asiakkaille suunnattavien sähköisten palvelujen kehittämistä varten tarvekartoitus. Potentiaalisten ratkaisutoimittajien kanssa käynnistettiin neuvottelut tarkoituksena valita lopulliset toimittajat alkuvuodesta 2014.Pohjantähtiturvan hoitojärjestelmää ja siihen liittyviä muita järjestelmäkokonaisuuksia kehitettiin tuotekehityksen suunnitelmien mukaisesti mm. yritysajoneuvojen vakuutusratkaisujen osalta. Vakuutusjärjestelmien elinkaarenhallinnan turvaamiseksi toteutettiin sekä nykytilan selvitys että pitkän aikavälin ratkaisuvaihtoehtojen kartoitusta. Asiakkuuksien hoitojärjestelmään toteutettiin käyttöä helpottavia parannuksia sekä asiakkaiden kontaktointiin liittyvää uutta toiminnallisuutta. Korvaustoiminnan järjestelmiin tehtiin edelleen parannuksia mm. varausten käsittelyyn. Automaatio- 5

8 korvauksen osalta määriteltiin tarvittavat järjestelmämuutokset, joiden toteuttaminen jatkuu vuoden 2014 puolelle. Tietovarastohankeen kehittäminen jatkui vuoden 2013 aikana, vaikka hankkeelle varattuja resursseja jouduttiin karsimaan muiden kriittisimpien töiden takia. Solvenssi II:een liittyviä laskenta- ja raportointiratkaisuja testattiin ja kehitettiin yhdessä ohjelmistotoimittajan kanssa. Laitteistojen ja tietoliikenteen kehittämisen osalta vuosi 2013 oli myös kiireinen. Yhtiössä toteutettiin työasemien käyttöjärjestelmän päivitysprojekti ja merkittävä virtuaalipalvelinten kapasiteetin päivitys. Syksyllä 2013 päätettiin uusia yhtiön puhelinratkaisu ja uusi palvelu on tarkoitus ottaa käyttöön keväällä Yhtiön konesalitilojen osalta kartoitettiin jatkuvuuden turvaamiseen liittyvä selvitys, jonka seurauksena päätettiin, että konesaliratkaisuja tullaan kehittämään vuoden 2014 aikana. Kehitys- ja ICT-yksikön henkilöstön keskuudessa toteutettiin oman toiminnan ja työtapojen kehittämistä ja perehdyttämistä muutamien työpajojen muodossa. Syksyllä yksikössä toteutettiin organisaatiomuutos, jonka tavoitteena on selkeyttää tietojärjestelmien tuotannon hoitamisen ja kehittämisen vastuita. Samassa yhteydessä yksikön toiminnan raportointia muutettiin huomioiden myös Solvenssi II:n vaatimuksia. Kuluneen vuoden aikana yksikköön palkattiin kolme uutta ammattilaista pois lähteneiden tilalle. 4 Riskienhallinta ja sisäinen valvonta 4.1 Riskienhallintapolitiikka ja riskienhallinnan järjestäminen Riskienhallinnalla tarkoitetaan systemaattista toimintaa, jonka tehtävänä on tunnistaa, analysoida, rajoittaa ja valvoa yhtiön toimintaan liittyviä riskejä ja siten edesauttaa yhtiön tavoitteiden saavuttamista ja toiminnan jatkuvuutta. Riskienhallinnasta kokonaisuutena vastaa yhtiön hallitus, jota avustaa yhtiön operatiivisesta organisaatiosta riippumaton riskienhallintatoiminto. Riskienhallinnan lähtökohtana on hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka, joka määrittelee riskienhallinnan periaatteet, tavoitteet, organisaation ja prosessit sekä yhtiössä sovellettavan riskien luokittelun, mittaamisen ja riskienhallintakeinot. Vuotuisessa riskienhallintasuunnitelmassa määritellään konkreettiset tavoitteet, toimenpiteet ja niihin liittyvät valtuusrajat koskien vakuutusliikkeen, annettavan jälleenvakuutuksen ja sijoitustoiminnan järjestämistä Asianmukaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä lakien ja määräysten noudattamisesta vastaa kukin esimies omalla vastuualueellaan hallituksen vahvistaman ohjeistuksen ja määriteltyjen valtuuksiensa puitteissa. Riskinoton rajat ja käytettävät mittarit määritellään erikseen jokaisessa toiminnossa. Yhtiön tavoitteena on varmistaa yhtiön vakavaraisuus kaikissa oloissa. Vakuutustoiminnassaan yhtiö ei ota vastuulleen suuria eikä harvinaisia riskejä vaan keskittyy ensisijaisesti yksityistalouksien sekä pienten ja keskisuurten 6

9 yritysten perusriskien vakuuttamiseen. Myös sijoitustoiminnassaan yhtiö harjoittaa maltillista riskinottoa pyrkien tasaiseen tuottoon. Vakuutustoiminnan suurimmat riskit liittyvät hinnoitteluun. Näiden osalta keskeisiä riskinhallintakeinoja ovat panostaminen laadukkaaseen riskinvalintaan ja riskinmukaiseen hinnoitteluun. Riskikasautumien varalta jälleenvakuutus on järjestetty turvaavasti. Sijoitustoiminnassa keskeisessä asemassa ovat markkinariskit, joiden hallinta nykyisessä taloudellisessa ympäristössä on haastavaa. Riskien välttämiseksi yhtiö on painottanut korko- ja kiinteistösijoituksia ottaen osakeriskiä vain rajoitetusti ja hajauttaen. Yhtiö on valmistautunut aktiivisesti uudistetun vakuutusyhtiölain ja Solvenssi II -ohjeistuksen riskienhallinnalle asettamiin vaatimuksiin. Osana tätä yhtiö on tehostanut operatiivisten riskien hallintaa viemällä sitä systemaattisesti osaksi koko organisaation toimintaa. Merkittävimmät operatiiviset riskit liittyvät uusien tietojärjestelmien käyttöönottoon, joista keskeisiä ovat olleet uusi asiakasjärjestelmä ja verkkolaskutus. Merkittäviä riskitoteutumia ei ole ollut. Yhtiön strategiset riskit liittyvät sen asemaan muuttuvassa kilpailuympäristössä, jota dominoivat suuret finanssikonsernit. Vastauksena näihin haasteisiin yhtiö on luonut uusia yhteistyösuhteita ja päättänyt perustaa oman henkivakuutusyhtiön, jonka toiminnan on tarkoitus käynnistyä vuonna Henkivakuutusyhtiö toimii operatiivisesti kiinteässä yhteydessä emoyhtiön kanssa ja siten sen kulurakenne on kevyt. Näinollen uuden yhtiön perustamiseen liittyvät taloudelliset riskit eivät ole suuret vaikka hanke onkin haasteellinen. Oma henkivakuutusyhtiö laajentaa yhtiön mahdollisuuksia tarjota kokonaisvaltaista palvelua ja vahvistaa siten yhtiön itsenäistä asemaa. Pohjantähden riskienhallinnasta ja merkittävimmistä riskeistä kerrotaan tarkemmin tilinpäätöksen liitetiedoissa kohdassa Riskienhallinta. 4.2 Sisäinen valvonta Yhtiön hallitus on antanut vuosittaisen arvionsa yhtiön sisäisen valvonnan tilasta ja organisoinnista sekä riskien analysoinnista ja ohjeistuksista. Arvion mukaan sisäinen valvonta on yhtiössä hyväksyttävässä kunnossa ja tarkoituksenmukaisella tasolla, hallitusraportointi on riittävää ja hallituksen tietoon ovat tulleet kaikki yhtiön kannalta oleelliset asiat. Sisäinen tarkastus on eriytetty operatiivisesta vakuutus- ja sijoitustoiminnasta. Se tukee organisaatiota arvioimalla ja kehittämällä organisaation riskienhallinta-, valvonta- ja hallintoprosessien tehokkuutta. Sisäisen tarkastuksen organisaatioasema, tehtäväalueet, vastuu ja toimivalta on määritelty hallituksen hyväksymässä toimintaohjeessa. 7

10 4.3 Compliance Osaksi sisäistä valvontaa ja luotettavan hallinnon järjestämistä hallitus on joulukuussa 2013 vahvistanut yhtiölle compliance-toiminnon ja määritellyt sille toimintaperiaatteet ja vastuutukset. Yhtiöön ei ole perustettu erillistä yksikköä, vaan hallitus on nimennyt toimintoa hoitamaan compliance officerin, joka toimii tässä tehtävässä riippumattomana ja erillään yhtiön muista toiminnoista. Toiminnon tehtävänä on varmistaa, että yhtiön toiminnassa noudatetaan lakeja ja viranomaismääräyksiä samoin kuin toimintaa ohjaavia ulkoisia määräyksiä ja Pohjantähden omia toimintaperiaatteita ja ohjeistuksia. Compliance officer koordinoi ja valvoo säännösten noudattamisen varmistamista ja ohjaa, että säädökset, sisäiset ohjeet ja eettiset periaatteet tulevat organisaation toimittamina vastuualueille tiedoksi ja esimiesvoimin asianmukaisesti ohjeistetuiksi ja käytäntöön. Kukin esimies vastaa omalla vastuualueellaan, että yhtiössä voimassa oleva ohjeistus on toiminnan perustana tiedossa ja että sitä noudatetaan. Compliance-toimintoon kuuluvat myös sisäpiirihallintoon, lähipiirin kanssa tehtäviin oikeustoimiin ja eturistiriitoihin kuuluvat asiat. Lähtökohtana kaikessa toiminnassa on, että sääntöjen noudattaminen on keskeinen osa Pohjantähden yrityskulttuuria. 4.4 Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Selvitys merkittävimmistä riskeistä liitteessä. 5 Henkilöstö ja organisaatio Pohjantähden henkilöstömäärä väheni kahdeksalla vuonna Tavoitteena onkin muutaman vuoden kuluessa vähentää henkilöstömäärää luonnollisen poistuman myötä edelleen, toimintojen tehostumisen myötä. Vuoden lopussa yhtiössä työskenteli 324 (332) henkilöä, joista määräaikaisia oli 14 (19). Keskimääräinen henkilöstömäärä vuonna 2013 oli 329 (333). Henkilöstöstä noin puolet työskentelee yhtiön pääkonttorilla Hämeenlinnassa ja loput palvelukonttoreillamme eri puolella Suomea. Henkilöstön koulutus- ja ikäjakaumassa ei tapahtunut oleellisia muutoksia vuoden 2013 aikana. Henkilöstöstä naisia on n. 67 %, miehiä 33 %. Työntekijöidemme keski-ikä vuoden 2013 lopussa oli 45 v 2 kk. Joulukuussa palkittiin koko henkilöstöä ylimääräisellä jouluaaton aattoon sijoittuvalla palkallisella vapaalla marraskuulle asetetun myyntivinkkikampanjan huikeista tuloksista. Varsinaisen koko henkilöstöä koskevan tulospalkkiotavoitteista jäätiin joiltakin osin, eikä palkkioita näin tullut maksuun. Tilikaudella maksetut palkat ja palkkiot ovat kehittyneet seuraavasti: 2013: : :

11 Erillisessä henkilöstöraportissa on kuvattu vuotta 2013 henkilöstön ja henkilöstötoimintojen näkökulmasta tarkemmin. 6 Yhteiskuntavastuu Pohjantähti toteuttaa asiakaslähtöistä toimintatapaa sekä palvelu- että tuotekehityksessään. Keskinäisenä yhtiönä yhtiön tuloksellinen toiminta siirretään omistaja-asiakkaiden hyväksi palvelujen ja tuotteiden kehittämiseen sekä vakuutustoiminnallisiin asiakasetuihin. Näitä etuja ovat esimerkiksi kilpailukykyiset vakuutusmaksut ja erilaiset turvan laajennukset, jotka lisätään asiakkaan vakuutusturvaan veloituksetta. Yhtiössä noudatetaan kaikessa toiminnassa lakeja ja yhtiön tekemiä sitoumuksia sekä hyvää hallintotapaa perustuen corporate governancen tarkoittamiin hallintokoodeihin. Yhtiö on puoluepoliittisesti neutraali eikä anna vaalitukea. Yhtiön edustajia on alan järjestöissä vaikuttamassa useilla eri tasoilla. Pohjantähti toimii sijoitustoiminnassaan eettisesti hyväksyttäviin sijoituskohteisiin sijoittaen ja vain sellaisten toimijoiden kanssa, joilla on samanlaiset periaatteet. Pohjantähti on säilyttänyt henkilöstömääränsä myös taantuman aikana. Henkilöstön valinnassa yhtiössä arvostetaan toisaalta pitkää työkokemusta ja toisaalta annetaan mahdollisuus myös nuorille alan kehittyjille. Pohjantähti tukee työn osaamisen kehittämistä sisäisen ja ulkoisen koulutuksen avulla. Yhtiö tarjoaa monipuolisesti erilaisia mahdollisuuksia fyysisen kunnon ylläpitämiseen ja sitä kautta työvireyden säilyttämiseen. Pohjantähti pitää tärkeänä pitää huolta henkilöstöstään ja varmistaa, että työntekijöillä on mahdollisuus päästä terveenä eläkkeelle. 9

12 7 Ympäristö- ja tuotevastuu, yhtiön eettiset toimintaohjeet 8 Hallinto Pohjantähti tarjoaa yhdessä alan muiden toimijoiden kanssa ympäristövahinkovakuutuksia kattamaan hitaasti ilmeneviä vahinkoja. Yhtiön omassa palveluvalikoimassa ovat vapaaehtoiset vastuuvakuutukset, joista voidaan korvata äkillisiä ympäristövahinkoja. Vahingontorjuntatyöhön on pyritty lisäämään voimavaroja mahdollisuuksien mukaan. Myös aiheeseen liittyvä yhtiön henkilöstön erityisosaaminen on asiakkaiden käytössä mm. neuvonta- ja riskienhallintapalveluina. Pohjantähdestä on lisäksi mahdollisuus saada luototusta esimerkiksi kiinteistön energiatehokkuutta tukeviin hankkeisiin. Yhtiö pyrkii omassa toiminnassaan toteuttamaan ympäristövastuutaan erityisesti kiinteistöomistustensa puitteissa tehokkuutena ja elinkaariajatteluna. Myös päivittäisessä toimistotyössä huomioidaan ympäristöajattelun periaatteet tähdäten mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi paperijätteen vähentämiseen. Yhtiön sisäinen viestintä tapahtuu intranetin kautta paperittomana. Yhtiön ydintoimintoja kehitetään edelleen paperittomaan suuntaan. Tuotevastuuta yhtiö toteuttaa vastaamalla siitä, että asiakkaalle räätälöidään riittävä ja oikein mitoitettu vakuutusturva Pohjantähden tuotevalikoimasta. Vastuullisuus ohjaa sekä päivittäistä asiakastyötä että tulevaisuuden kehittämistä. Yhtiö kehittää jatkuvasti toimintatapojaan ja tuotteitaan, tarjotakseen asiakkailleen mahdollisuuden sähköiseen ja paperittomaan asiointiin. Pohjantähden toimintaa ohjaa vahvasti omistaja-asiakkaidensa eduista huolehtiminen, hyviä liike- ja vakuuttamistapoja noudattaen. Pohjantähden hallintoelimet ja henkilöstö noudattavat kaikessa toiminnassaan voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä yhtiön sisäisiä toimintaohjeita. Pohjantähden eettiset toimintaohjeet on dokumentoitu yhtiön intranettiin. Pohjantähti Keskinäisen Vakuutusyhtiön hallintotapa perustuu yhtiömuodon mukaisesti keskinäisyyteen. Keskinäisen vakuutusyhtiön osakkaita ovat vakuutuksenottajat ja takuuosuuksien omistajat. Toiminnan perustana ovat vakuutusalaa koskeva lainsäädäntö, Finanssivalvonnan määräykset sekä soveltuvin osin yhtiöön määritellyt hyvää hallintotapaa koskevat corporate governance -hallintokoodin mukaiset suositukset ja selvitykset niistä poikkeamisista. Yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu erillinen selvitys, joka sisältää ohjeistuksen sisäpiiritiedon hallinnon järjestämisestä ja lähipiirioikeustoimista. Hallituksen perustehtävänä on strategisen ohjauksen lisäksi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen. Hallitus arvioi niiden tilan vuosittain. Hallitus antaa lausuntonsa myös raportoinnin riittävyydestä ja riippumattomuudesta. Jälkimmäisen arviointi perustuu raportointiprosessien kuvauksiin ja sisäisen valvonnan myötä annettuihin selvityksiin. 10

13 Osaksi ajanmukaista kehittämistä hallitus on joulukuussa 2013 vahvistanut yhtiölle compliance-toiminnon ja määritellyt sille toimintaperiaatteet ja vastuutukset. Tarkempi selvitys toiminnosta on annettu kohdassa 4.3. Hallitus on vahvistanut myös yhtiön eettisen toimintaohjeistuksen, code of conductin. Toimikauden varsinainen yhtiökokous pidettiin Yhtiön toimielimet Hallituksen valiokunnat Hallituksen jäseninä toimivat yhtiökokoukseen asti Helena Jaatinen, Eija Karivaara, Pentti Kotoaro, Seija Mahlamäki-Kultanen ja Vesa Tuominen. Varsinaisessa yhtiökokouksessa hallituksen jäseniksi valittiin Eija Karivaara, Pentti Kotoaro, Markku Moilanen, Seija Mahlamäki-Kultanen ja Kari Välimäki. Hallituksen puheenjohtajana toimi koko toimintavuoden ajan Pentti Kotoaro. Vuoden alussa päätetyn kokouskalenterin mukaisesti hallituksen kokouksia pidettiin kolmetoista. Toimitusjohtajana toimi Eero Ylä-Soininmäki. Hallituksella on nimitysvaliokunta, joka valmistelee asioita yhtiökokoukselle. Selvitys hallituksen ja johdon omistuksesta Pohjantähden hallituksen jäsenten tai toimitusjohtajan nimelle on tilanteessa merkitty yksi B-sarjan takuuosuus, joka tuottaa yhteensä 200 ääntä yhtiökokouksessa käytettäviksi. 9 Hallituksen saamat valtuutukset ja niiden toteuttaminen vuonna 2013 Asiakkaille suunnattu B-sarjan takuuosuusanti 10 Konserni Hallitus päätti varsinaisessa yhtiökokouksessa saamansa valtuutuksen perusteella toteuttaa B-sarjan suunnatun takuuosuusannin, kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 1 M suuruisena. Yhden takuuosuuden merkintähinnaksi päätettiin euroa ja merkintäajaksi Takuuosuusanti toteutettiin pääosin vuoden 2013 aikana. Takuuosuuksia merkittiin yhteensä 149 kappaletta. Takuuosuusannin voimassaolo päättyi Pohjantähden konserniin kuului vuoden 2013 ajan emoyhtiö Pohjantähti Keskinäisen Vakuutusyhtiön lisäksi pääasiassa kiinteistöyhtiöitä. Konserniin kuuluivat Kiinteistö Oy Jyväskylän Kalevankatu 6, Vanajan Liikehuoneistot Oy, Kiinteistö Oy Reskan Kulma ja Vanain Kiinteistö Oy. Omistusosuus tamperelaisessa Kyttälänkontu Oy:ssä on noin 55 %. Keskinäisen osakeomistuksen eliminoinnissa on käytetty hankintamenomenetelmää. Kiinteistöyhtiöiden rakennusten suunnitelman mukaiset poistot on kirjattu konsernitilinpäätöksessä. 11

14 Omistusyhteysyritykset Asunto Oy Hämeenlinnan Hallituskatu 12-yhtiössä yhtiön omistus on noin 22 %. Asunto Oy Lempäälän Toimelanhovi-yhtiössä omistusosuus on noin 36 %. Yhtiöitä ei ole yhdistetty konsernitilinpäätökseen niiden vähäisen merkityksen vuoksi. 11 Takuuosuudet, oma pääoma ja rahastot 11.1 Takuuosuudet Takuupääoman määrä on euroa, mikä vastaa 8064 kappaletta B- sarjan takuuosuuksia, joiden kirjanpidollinen vasta-arvo on euroa kappaleelta. Takuupääoma on hankittu kokonaisuudessaan Pohjantähden omistukseen ja alkaneen suunnatun euron suuruisen takuuosuusannin puitteissa takuuosuuksia on mennessä myyty asiakkaille yhteensä 149 kappaletta, yhteiseltä merkintähinnaltaan euroa. Yhtiön omassa hallussa on kappaletta takuuosuuksia, yhteiseltä kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan euroa Takuuosuudet omassa hallussa Edellisen kohdan mukaisesti yhtiöllä on omassa hallussaan kappaletta B-sarjan takuuosuuksia, yhteiseltä kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan euroa Lähipiirilainat ja vastuut Yhtiöllä on hallituksen vahvistama ohjeistus lähipiirioikeustoimista. Ohjeistusta on osittain sisällytetty myös code of conduct-eettisiin ohjeisiin. Tarkoituksena on, että menettelytavat ovat selkeitä, valvottavissa ja että tehtyjen toimien läpinäkyvyydestä huolehditaan erityisesti. Lähipiirin kanssa tehtäviin oikeustoimiin tulee olla toimitusjohtaja lupa, myös henkilökuntalainat myöntää toimitusjohtaja. Lähipiiriin kuuluvia oikeustoimia valvoo sisäinen tarkastus ja tehdyt oikeistoimet saatetaan hallitukselle tietoon vuosittain Oma pääoma ja rahastot Tilinpäätöksen mukaiset rahastot ovat: SIDOTTU OMA PÄÄOMA Pohjarahasto ,78 Takuupääoma ,00 VAPAA OMA PÄÄOMA Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot 0,00 Muut rahastot ,57 Ylijäämä , ,73 12

15 12 Hallituksen ehdotus voiton käytöstä Tilikauden voitto verojen jälkeen oli ,85 ( ,01) euroa. Takuuosuuksien B-sarjan yhtiön ulkopuolisille omistajille maksetaan voitonjakona yhtiöjärjestyksen mukaan korkoa yhtiökokouksen päättämän koron mukaisesti. Loput yhtiön voitosta jätetään ylijäämien tilille. Yhtiön hallussa oleville omille takuuosuuksille ei makseta korkoa. Hallitus esittää, että yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville B-sarjan takuuosuuksille maksetaan korkoa 4,042 % eli yhtiöjärjestyksen mukaisesti Euribor 12 kk lisättynä 3,5 % marginaalilla, euromääräisesti 6.022,58 euroa. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat ,95 euroa. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. 13

16 POHJANTÄHTI Keskinäinen Vakuutusyhtiö HALLINTO HALLITUS Eija Karivaara, Hämeenlinna Pentti Kotoaro, Helsinki, (puheenjohtaja) Markku Moilanen, Hämeenlinna Seija Mahlamäki-Kultanen, Punkalaidun (varapuheenjohtaja) Kari Välimäki, Vantaa JOHTORYHMÄ Eero Ylä-Soininmäki, toimitusjohtaja, sijoitukset Katja Kankaanpää, johtaja, myynti Maarit Reunanen, tiedotus- ja henkilöstöjohtaja, markkinoinnin tuki Sari Styrman, johtaja, vakuutus- ja korvauspalvelut, yhtiön lakimies Iiris Tuominen, hallituksen sihteeri, compliance officer Seppo Turunen, johtaja, hallinto, kiinteistöt, aktuaaritoimi, kehitys- ja ict-palvelut Olli-Pekka Seppälä, talousjohtaja, perintä ( lähtien) Arvo Juottonen, sisäinen tarkastaja (osallistumisoikeus johtoryhmän kokouksiin) TILINTARKASTAJAT VARSINAISET: Satu Malmi, KHT Hannu Paunikallio, KHT VARALLA: KPMG Oy Ab Timo Markkola, KHT 14

17 TARKASTELUKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Vahinkovakuutusmarkkina on muun finanssialan mukana voimakkaassa muutoksessa. Finanssialalla tapahtuu yhdistymisiä, joiden mukana myös vahinkovakuutusyhtiöiden asema ja yhteistyöryhmät muuttuvat. Yksi oleellisimmista muutoksista on ollut vakuutustoiminnan muuttuminen yleisemminkin itsenäisestä asiakkaiden kannalta tärkeästä asiasta finanssikonsernien vähemmän mielenkiintoiseksi sivuliiketoiminnaksi. Tämä kokonaismuutos vaikuttaa myös Pohjantähden asemaan kahdella tavalla. Pankkikonserneista erillisenä yhtiönä Pohjantähdelle ei tule jatkuvaa asiakaspotentiaalia pankin asiakaskunnasta. Toisaalta taas osa suomalaisista luottaa edelleen henkilökohtaiseen palveluun ja vahinkovakuutustuotteiden erikoisosaamiseen yhtiötä ja vakuutuksia valitessaan. Yhtiön pitkän tähtäimen suunnitelman perustana on näiden palvelua ja asiantuntijuutta arvostavien asiakkaiden löytäminen ja palvelukokemuksen kautta heidän asiakkuutensa ylläpitäminen. Pohjantähdellä näyttää olevan jatkuvasti oma mahdollisuutensa kasvaa ja kehittää palveluitaan tiedetylle ja riittävän laajalle asiakaskunnalle. Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen Yhteistyökumppanit Vuoden 2014 alkupuolella Ilmarinen ilmoitti halustaan keskittyä yhteistyöhön ainoastaan yhden vahinkovakuutusyhtiön kanssa ja irtisanoi yhteistyösopimuksen Pohjantähden kanssa. Pohjantähdellä on yhteistyö- ja myyntisopimukset edelleen kahden eläkeyhtiön: Eteran ja Veritaksen kanssa. Yhteistyö näiden yhtiöiden kanssa on sujunut hyvin. Mahdollisesti voitonjakoon vaikuttavat asiat Vuoden 2014 aikana tulee maksettavaksi tytäryhtiöksi perustetun Pohjantähti Henkivakuutusosakeyhtiön 4,5 M :n osakepääoma, jos toimilupa myönnetään kuluvan vuoden aikana. Osakepääoman maksulla ei ole merkittävää vaikutusta yhtiön vakavaraisuuteen. Arvio yhtiön tulevasta kehityksestä ja mahdolliset poikkeamiset aiemmasta kehityssuunnasta Yhtiön tulevan kehityksen arvioidaan jatkuvan edellisten vuosien mukaisesti ilman merkittäviä poikkeamia. Suurimpia vaikutuksia saattaa olla talouden taantuman maksutulon kasvua hieman heikentävä vaikutus. Vahinkovakuutusyhtiön vakuutusliikkeen tuloksen kannalta oleellista vaikutusta taantumalla ei ole tai vaikutus voi olla jopa tuloksen kannalta positiivinen, mutta sijoitustoiminnan tulosta taantuma voi heikentää. 15

Vuosikertomus 2010. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö. palveleva vakuutusyhtiö. Vuosikertomus 2013. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Vuosikertomus 2010. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö. palveleva vakuutusyhtiö. Vuosikertomus 2013. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Vuosikertomus 2010 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö palveleva vakuutusyhtiö Vuosikertomus 2013 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Keinusaarentie 2, PL 164,

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Vuosikertomus 2012 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Vuosikertomus 2010 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö palveleva vakuutusyhtiö Vuosikertomus 2012 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Keinusaarentie 2, PL 164,

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Vuosikertomus 2014. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Vuosikertomus 2014 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Keinusaarentie 2, PL 164, 13101 HÄMEENLINNA Puhelin 020 763 4000 Y-tunnus 0146905-4, kotipaikka Hämeenlinna

Lisätiedot

POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ. Tasekirja 31.12.2009

POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ. Tasekirja 31.12.2009 POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Tasekirja 31.12.2009 POHJANTÄHTI Keskinäinen Vakuutusyhtiö TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2009 Tulos Hallinto Pohjantähti Keskinäisen Vakuutusyhtiön vakuutusliiketoiminta

Lisätiedot

Pidämme huolta arvokkaista asioista

Pidämme huolta arvokkaista asioista VUOSIKERTOMUS 2009 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Pidämme huolta arvokkaista asioista Toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan katsaus Pohjantähden tulos v. 2009 oli hyvä sekä vahinkovakuutuksen

Lisätiedot

Tasekirja. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 31.12.2013. Y-tunnus 0211695-5

Tasekirja. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 31.12.2013. Y-tunnus 0211695-5 Tasekirja Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 31.12.2013 KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ TURVA SISÄLLYS sivu TOIMINTAKERTOMUS Hallituksen toimintakertomus 1 TILINPÄÄTÖS EMOYHTIÖ Emoyhtiön tuloslaskelma 13 Emoyhtiön

Lisätiedot

TAPIOLA-YHTIÖT VUOSIKERTOMUS 1998

TAPIOLA-YHTIÖT VUOSIKERTOMUS 1998 TAPIOLA-YHTIÖT VUOSIKERTOMUS 1998 S ISÄLTÖ Avaintietoja Tapiolasta... 2 Pääjohtajan katsaus... 4 1 Vahinko-Tapiola... 7 Toimintakertomus... 10 Tuloslaskelma... 19 Tase... 26 2 Eläke-Tapiola... 43 Toimintakertomus...

Lisätiedot

Fennia. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Fennia. Fennia. Fennia. FenniaF. Fennia

Fennia. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Fennia. Fennia. Fennia. FenniaF. Fennia Fennia FenniaF Fennia ia Fennia Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Fennia Fennia Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Fennia Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 5 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös Tuloslaskelma Tase Emoyhtiön rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konserniyhtiöt

Lisätiedot

Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 5 Hallituksen toimintakertomus 6 Tilinpäätös 9 Tuloslaskelma 9 Tase 12 Emoyhtiön

Lisätiedot

Henki-Fenn. Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Henki-Fennia. Henki-Fennia. Fennia. Henki-Fennia

Henki-Fenn. Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Henki-Fennia. Henki-Fennia. Fennia. Henki-Fennia Fennia F ia Henki-Fennia Henki-Fennia Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 i-fennia Henki-Fennia Henki-Fenn Fennia Sisältö Henki-Fennia Henki-Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2011

Lisätiedot

2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös. Henki-Fennia

2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös. Henki-Fennia 2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös Henki-Fennia Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen toimintakertomus 4 Tilinpäätös 6 Tuloslaskelma 6 Tase 7 Emoyhtiön rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 4. Pohjola lyhyesti 5. Hallituksen toimintakertomus 7. Rahoituslaskelma 25. Konsernituloslaskelma 26.

Toimitusjohtajan katsaus 4. Pohjola lyhyesti 5. Hallituksen toimintakertomus 7. Rahoituslaskelma 25. Konsernituloslaskelma 26. Tilinpäätös 2003 SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus 4 Pohjola lyhyesti 5 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus 7 Avaintietoja 13 Rahoituslaskelma 25 Konsernituloslaskelma 26 Konsernitase 28 Emoyhtiön

Lisätiedot

KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Tilinpäätös ja tasekirja 31.12.2014

KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Tilinpäätös ja tasekirja 31.12.2014 1 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Tilinpäätös ja tasekirja 31.12.2014 Keskinäinen Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Kotipaikka Y tunnus 0117086 1 Eläkevakuutusyhtiö Etera PL 20, 00241 Helsinki Palkkatilanportti

Lisätiedot

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Tilinpäätös 2013

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Tilinpäätös 2013 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös- ja tasekirjan sisältö Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013... 1 10 Tilinpäätös Eteran ja konsernin tilinpäätöksen laatimisperiaatteet...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2009

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2009 Henkivakuutusosakeyhtiö Retro TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2009 Vuosi 2009 oli yhtiön 90. toimintavuosi. Henkivakuutusosakeyhtiö Retron liiketoiminta Henkivakuutusosakeyhtiö Retron perinteiseen

Lisätiedot

2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös

2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös Fennia Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen toimintakertomus 4 Tilinpäätös 7 Tuloslaskelma 7 Tase 10 Emoyhtiön rahoituslaskelma 13 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Lisätiedot

Sisällys. 02 Fennia-ryhmän yhtiöt 03 Avainluvut

Sisällys. 02 Fennia-ryhmän yhtiöt 03 Avainluvut FENNIA-RYHMÄ 2000 Sisällys 02 Fennia-ryhmän yhtiöt 03 Avainluvut Yrittäjäin Fennia 04 Toimitusjohtajan katsaus 06 Hallinto 08 Tilinpäätös 31 Tulosanalyysi 32 Henkilöstö Henki-Fennia 34 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

S ISÄLTÖ. Avaintietoja Tapiolasta... 2 Pääjohtajan katsaus... 4. Vahinko-Tapiola... 9. Eläke-Tapiola... 45. Henki-Tapiola... 81

S ISÄLTÖ. Avaintietoja Tapiolasta... 2 Pääjohtajan katsaus... 4. Vahinko-Tapiola... 9. Eläke-Tapiola... 45. Henki-Tapiola... 81 K ESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ TAPIOLA S ISÄLTÖ Avaintietoja Tapiolasta... 2 Pääjohtajan katsaus... 4 Vahinko-Tapiola... 9 Eläke-Tapiola... 45 Henki-Tapiola... 81 Yritysten Henki-Tapiola... 115 Henkilöstöraportti...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010 Henkivakuutusosakeyhtiö Retro TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010 Vuosi 2010 oli yhtiön 91. toimintavuosi. Henkivakuutusosakeyhtiö Retron liiketoiminta Henkivakuutusosakeyhtiö Retron perinteiseen

Lisätiedot

Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva

Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva F E N N I A - R Y H M Ä 1 9 9 8 Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva Fennia-ryhmä syntyi vuonna 1998 pienten ja keskisuurten yritysten sekä yrittäjien täyden palvelun vakuutusryhmäksi.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-tunnus 0117086-1 TILINPÄÄTÖS- TASEKIRJA 31.12.2010 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ Sivu Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12 TILINPÄÄTÖS Eteran ja konsernin

Lisätiedot

Eläke-Fennia Eläke-Fennian tilinpäätös 2004

Eläke-Fennia Eläke-Fennian tilinpäätös 2004 Eläke-Fennia Eläke-Fennian tilinpäätös 2004 Sisältö 3 11 12 14 17 27 29 33 34 35 36 39 41 Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Liitetiedot Riskienhallinta

Lisätiedot

Henki-Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Henki-Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Henki-Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 5 Hallituksen toimintakertomus 6 Tilinpäätös 9 Tuloslaskelma 9 Tase

Lisätiedot

V u o s i k e r t o m u s

V u o s i k e r t o m u s V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 0 VERDANDI-YHTIÖT V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 0 Eläkevakuutusosakeyhtiö Verdandin varsinainen yhtiökokous pidetään 30. toukokuuta 2001 klo 13.30 yhtiön pääkonttorissa

Lisätiedot

0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki

0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki 0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2013 31.12.2013 LUETTELO TILINPÄÄTÖSASIAKIRJOISTA Toimintakertomus... 3 Rahoituslaskelma... 10 Tuloslaskelma 1.1 31.12.2013...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS VAHINKOVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase. Tuloslaskelman liitteet

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS VAHINKOVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase. Tuloslaskelman liitteet VERITAS VAHINKOVAKUUTUS SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös VERITAS KESKINÄINEN VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004 Tuloslaskelma Tase Tuloslaskelman liitteet Taseen liitteet Tulosanalyysi

Lisätiedot

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.07.2011-31.12.2012. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti.

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.07.2011-31.12.2012. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti. TASEKIRJA Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö Y-tunnus: 01.07.2011-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 2(27) Tilinpäätös tilikaudelta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-tunnus 0117086-1 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJA 31.12.2011 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ Sivu Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12 TILINPÄÄTÖS Eteran ja

Lisätiedot

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2013-31.12.2013. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti.

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2013-31.12.2013. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti. TASEKIRJA Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö Y-tunnus: 01.01.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 2(26) Tilinpäätös tilikaudelta

Lisätiedot