Sopimus avointen yliopistojen opetustarjonnan julkaisupalvelusta. Korkeakoulu : Y- tunnus: Osoite: puhelin Sähköposti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sopimus avointen yliopistojen opetustarjonnan julkaisupalvelusta. Korkeakoulu : Y- tunnus: Osoite: puhelin Sähköposti"

Transkriptio

1 Liite 1 PALVELUSOPIMUS Sopimus avointen yliopistojen opetustarjonnan julkaisupalvelusta 1. Sopijaosapuolet Korkeakoulu : Y- tunnus: Osoite: Yhteyshenkilö sopimusasioissa: puhelin Sähköposti Laskutuksen yhteyshenkilö: puhelin sähköpostiosoite Laskutusosoite: OVT-tunnus: Palvelutuottaja: CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy (jäljempänä CSC tai Palvelutuottaja ) Y tunnus: Osoite: Keilaranta 14, Espoo CSC:n yhteyshenkilö sopimusasioissa: Palvelukoordinaattori Kristiina Uolia, puh Sopimuskoordinaattori Annu Rosenqvist, puh. (09) Sähköpostiosoitteet: vaihde: (09) Laskutuksen yhteyshenkilö CSC:n puolelta: Inkeri Lyömiö, puh. (09) , Korkeakoulu allekirjoittaa sopimuksen asiasta solmitun Avointen yliopistojenpalvelukonsortion (jäljempänä Palvelukonsortio ) jäsenenä. 2. Sopimuksen tausta Palvelusopimuksen (jäljempänä Sopimus ) tarkoituksena on sopia avoimen yliopisto-opetuksen opetustarjonnan julkaisualustan, avoinyliopisto.fi (jäljempänä Julkaisujärjestelmä) ylläpitopalveluista. Palvelun tilaaja on Palvelukonsortio ja palvelutuottaja on CSC. Avoinyliopisto.fi-järjestelmä on korkeakoulujen yhteisrahoituksella toteutettava tutkimus- ja kehittämishanke (JHL kohta). 1

2 3. Sopimuksen kohde 4. Sopimuksen rakenne Tällä sopimuksella sovitaan avoimen yliopisto-opetuksen opetustarjonnan Julkaisujärjestelmän ylläpidosta, toiminnan käytännön hallinnoinnista ja ohjaamisesta. CSC voi edelleen kehittää Julkaisujärjestelmää yhteistyössä Palvelukonsortion kanssa ja erikseen sovittavin resurssein. Palvelukonsortion johtoryhmä toimii koordinoinnin ja tiedonvaihdon kanavana sekä Palvelukonsortion puolesta neuvottelevana osapuolena palveluvalikoimaan, palvelukuvauksiin, kehityshankkeisiin, kustannustenjakoon ja hinnoitteluun sekä muihin palvelutoiminnan linjauksiin liittyen. Tarvittaessa palvelukonsortion johtoryhmä voi osoittaa käyttäjien asiantuntijaryhmän työnsä avuksi. Tässä sopimuksessa Ylläpito tarkoittaa virheiden korjaamista ja ulkopuolisesta pakosta, kuten lainsäädännöstä tai teknologian kehittymisestä aiheutuvien muutostarpeiden toteuttamista. Hallinnointi tarkoittaa toiminnan järjestämistä Palvelukonsortion puolesta, henkilöstöhallintoa, tilinpitoa, hankintatointa, maksuliikenteen hoitamista, tiedottamista ja muita liiketoimintaa tukevia tehtäviä. Ohjaaminen tarkoittaa CSC:n yhteistoimintaa Palvelukonsortion johtoryhmän ja Käyttäjien asiantuntijaryhmän kanssa. Kehittäminen tarkoittaa uusien ominaisuuksien toteuttamista ja olemassa olevien parantamista. Tämä sopimus solmitaan samansisältöisenä kaikkien Konsortiosopimuksen osapuolten kanssa. Tämä sopimus on avoinyliopisto.fi -palvelukonsortiosopimuksen liite. Tämä sopimus koostuu Palvelusopimuksesta ja liitteistä, joita tulkitaan yhtenä kokonaisuutena. Sopimuksen osat soveltamisjärjestyksessä ovat: 1. Tämä Sopimus 2. Seuraavien tämän sopimuksen liitteiden ajantasaiset versiot numerojärjestyksessä 1. Yhteyshenkilöt 2. Palvelukuvaus 3. Turvallisuusehdot 3. CSC:n palveluiden myyntiä koskevat yleiset sopimusehdot 4. IT2000 Tietotekniikka-alan sopimusehdot, EAP Erityisehtoja konsultointi- ja muista asiantuntijapalveluista () 5. IT2000 Tietotekniikka-alan sopimusehdot, YSE Yleiset sopimusehdot () 5. Yhteyshenkilöt ja yhteydenpito 2

3 Korkeakoulu ja CSC nimeävät palvelutuotantoa varten tarvittavat yhteyshenkilöt liitteessä 1. CSC osoittaa palveluihin liittyvät yhteydenotot ja materiaalin liitteessä nimetyille yhteyshenkilöille. Korkeakouluille luottamuksellisesti osoitettu CSC:n palveluja koskeva sähköinen materiaali pidetään saatavilla julkaisujärjestelmän asiakassivuilla. Käyttöoikeus asiakassivuille myönnetään hallinnollisen yhteyshenkilön pyynnöstä muille yhteyshenkilöille tai sitä muuten työtehtävissään tarvitseville yliopiston edustajille. 6. Palvelun sisältö ja toteuttaminen 7. Immateriaalioikeudet CSC vastaa Palvelukuvauksen (liite 2) mukaisten tietojärjestelmäpalvelujen toimittamisesta Korkeakoululle. Tuotettavat palvelut ja käytännön yksityiskohdat sovitaan CSC:n ja Palvelukonsortion johtoryhmän välillä kulloistenkin tarpeiden mukaisesti. Sopimuksen tekohetken tilanne palveluista ja niiden hinnoittelusta on kirjattu liitteeseen 2 Palvelukuvaus, jota Palvelukonsortion johtoryhmä ja palveluntuottaja voivat yhdessä tarvittaessa päivittää. Palvelun tuottajalla on oikeus sopeuttaa tarjoamansa palvelu muuttuneen budjetin mukaiseksi. Osapuolten välisestä kokeilu-, kehitys- ja tutkimustoiminnan sisällöstä, resursoinnista ja rahoituksesta sovitaan aina erikseen tapauskohtaisesti. Aineistolla (jäljempänä Aineisto ) tarkoitetaan tässä sopimuksessa Julkaisujärjestelmään liittyvää ohjelmisto-, dokumentointi- ym. aineistoa. Sopimuksen mukaiseen Aineistoon ei kuulu palvelun käyttäjän järjestelmäalustoille tuottama asiakaskohtainen sisältö. Aineiston käyttöoikeudet ovat avoimet kaikille niiltä osin kuin toimittajasopimukset eivät näitä oikeuksia rajoita. Aineistoa jatkokehitettäessä syntyvien tuotosten käyttöoikeudet tulee tarjota kaikille samoin ehdoin kuin alkuperäinen aineisto. Palvelukonsortion johtoryhmä sopii Palvelutuottajan kanssa, millä ehdoilla palvelukuvauksen mukaista palvelua tarjotaan Palvelukonsortion ulkopuolisille organisaatioille ja millä ehdoin tämän sopimuksen mukaiset oikeudet ovat Palvelukonsortion ulkopuolisten tahojen hyödynnettävissä. 3

4 Tämä sopimus antaa CSC:lle oikeuden tuottaa maksua vastaan lisäpalveluita niin päättäessään. Lisäpalveluita voivat olla esimerkiksi neuvonta- ja koulutuspalvelut tai Julkaisujärjestelmään perustuva palvelutuotanto (Saas-palvelu). Lisäpalveluita voi tarjota sekä Palvelukonsortion jäsenille että kolmansille osapuolille. CSC informoi Palvelukonsortion johtoryhmää tarjottavista lisäpalveluista. 8. Tietoturvallisuus ja tietosuoja 9. Velvollisuudet Sen lisäksi mitä IT2000 YSE yleisehtojen kohdassa 5 säädetään, allekirjoitetaan sopijapuolten välillä erilliset Turvallisuusehdot (Liite 3.) CSC vastaa ylläpitopalvelujen toteuttamisesta voimassa olevan Palvelukuvauksen (liite 2) mukaisesti. Korkeakoulu osallistuu Palvelukonsortion jäsenenä Julkaisujärjestelmän ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvään päätöksentekoon ja konsortioyhteistyöhön sekä osoittaa yhteistyöhön kulloinkin tarvittavat konsortiosopimuksen mukaiset asiantuntijaresurssit. Korkeakoulu vastaa palveluntuottajan ohjeistusten mukaisten aineistojen tuottamisesta, toimittamisesta ja päivittämisestä Julkaisujärjestelmään. Korkeakoulut vastaavat lisäksi asiakkaiden tukipalveluista, paikallisten käyttösääntöjen laatimisesta ja niiden noudattamisen valvonnasta sekä mahdollisista sanktioista. CSC vastaa siitä, että Julkaisujärjestelmän alusta on toiminnassa ja käytettävissä huolto- ja varmistustenottoaikoja lukuun ottamatta ympäri vuorokauden, paitsi laitteistovauriotapauksissa ja ylivoimaisen esteen sattuessa. CSC vastaa siitä, että julkaisujärjestelmän sisällön varmistus- ja palautustoiminnat on asianmukaisesti järjestetty. CSC huolehtii että sen vastuulla olevaa ylläpito- ja kehittämistoimintaa toteutetaan hyvän ylläpitotavan mukaisesti ja että kehittämisessä ja ylläpidossa noudatetaan lakeja ja viranomaisten määräyksiä. CSC huolehtii että sen käyttämät menettelytavat ja alihankkijat ovat tarkoitukseensa soveltuvia. Palvelukonsortion jäsenet voivat halutessaan saada CSC:ltä listan tämän palvelusopimuksen mukaisen palvelun tuottamiseen käytettävistä alihankkijoista. CSC pitää yllä sähköistä versioarkistoa ja säilyttää siellä ohjelmistokoodia ja siihen liittyviä dokumentteja versioittain. 4

5 10. Vastuunrajoitus Molemmat Osapuolet vastaavat alihankkijoidensa ja yhteistyöoppilaitostensa toiminnasta kuin omastaan. CSC ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, joita aiheutuu Julkaisujärjestelmäpalvelujen käyttämisestä tai käyttämättömyydestä. CSC ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu Julkaisujärjestelmän soveltumattomuudesta johonkin tiettyyn käyttötarkoitukseen, ellei tätä käyttötarkoitusta ole yksilöity voimassa olevassa palvelukuvauksessa. CSC ei vastaa välillisestä tai epäsuorasta vahingosta, kuten esimerkiksi saamatta jääneestä tulosta, kateostoista, käytön tai käyttöhyödyn menetyksestä taikka tiedon tai tiedostojen tuhoutumisesta. Sopijapuolet vastaavat sopimusrikkomuksistaan aiheutuvista välittömistä vahingoista IT2000 YSE yleisehtojen kohdan 9. mukaisesti. 11. Toiminnan rahoitus, hinnoittelu ja laskutus Palvelukonsortion johtoryhmä päättää budjetista kuultuaan jäseniään ja CSC:tä mahdollisesti tarvittavista muutoksista ja kehitystoimista. Tavoitteena on ylläpitää vakaata tasoa ja ennakoitavuutta. CSC laskuttaa palvelumaksun Palvelukonsortion jäseniltä johtoryhmän päätöksen mukaisesti. Vuosien 2011 ja 2012 palvelumaksut on kirjattu Konsortiosopimuksen liitteeseen 1. Vuodesta 2012 alkaen CSC toimittaa seuraavan vuoden kustannuslaskelman Palvelukonsortion johtoryhmälle viimeistään edellisen vuoden maaliskuussa. Palvelukonsortion johtoryhmä toimittaa CSC:lle vuosittain viimeistään edeltävän vuoden marraskuussa luettelon laskutettavien kokonaiskustannusten jakautumisesta kaikkien Palvelukonsortion jäsenten kesken siten, että luettelosta ilmenee kunkin jäsenen osalta laskutettava arvonlisäveroton summa ja laskutuksen yhteystiedot. Arvonlisävero ja muut verot tai julkiset maksut lisätään arvonlisäverottomiin palvelumaksuihin sen suuruisina kuin mitä ne laskutushetkellä ovat. Ellei tapauskohtaisesti erikseen muuta sovita, matkakulut otetaan huomioon Palvelun sisältöä suunniteltaessa ja ne sisältyvät Palvelun hintaan. CSC osoittaa palvelumaksut tämän sopimuksen mukaiseen toimintaan. Mikäli CSC toteuttaa Julkaisujärjestelmään liittyviä maksullisia lisäpalveluita tai lisensoi Julkaisujärjestelmää kolmansille osapuolille, osoittaa se näistä saatavan tuoton tämän sopimuksen mukaiseen toimintaan. 5

6 CSC vahvistaa johtoryhmälle mahdollisten erikseen laskutettavien lisäpalvelujen hinnoittelun vuosittain. Palvelusopimuksen mukainen palveluvalikoima sisältyy palvelumaksuun. Palvelumaksujen laskutus tapahtuu kerran vuodessa maaliskuussa. Laskuun kohdistuvat huomautukset tulee esittää laskun eräpäivään mennessä. Maksuehto on 30 päivää netto laskun päiväyksestä lukien. 12. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti Osapuolten keskinäisin neuvotteluin. Ellei neuvottelussa päästä sopimukseen, sopimusosapuolet voivat saattaa asian Helsingin käräjäoikeuden ratkaistavaksi. 13. Sopimuksen voimaantulo, muuttaminen, voimassaolo ja irtisanominen Tämä sopimus tulee voimaan kummankin Osapuolen allekirjoitettua sen. Tätä sopimusta sekä liitteitä 1, 2 ja 3 voidaan muuttaa Palvelukonsortion johtoryhmän ja CSC:n välisillä neuvotteluilla, ja muutokset hyväksytään Palvelukonsortion johtoryhmässä. Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi. Korkeakoululla on oikeus irtisanoa sopimus kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Ero astuu voimaan seuraavan vuoden alusta. Korkeakoulu on velvollinen maksamaan jäsenmaksunsa koko erovuodelta. CSC:llä on oikeus irtisanoa sopimus vuoden irtisanomisajalla. Irtisanomistapauksessa kumpikin osapuoli vastaa omista kustannuksistaan. 14. Allekirjoitukset Tätä sopimusta on allekirjoitettu kaksi samasanaista kappaletta, yksi kummallekin Osapuolelle.,

7 Espoossa, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy Kimmo Koski Klaus Lindberg Toimitusjohtaja Johtaja 7

8 Liite 1. Yhteyshenkilöt Yliopisto nimeää Julkaisujärjestelmän ylläpitotoimintaa varten tarvittavan yhteyshenkilön ja hänen varahenkilönsä ja toimittaa yhteystiedot CSC:lle. Yliopisto vastaa yhteyshenkilöiden välisestä tiedonkulusta ja työnjaosta. Yliopisto on velvollinen ilmoittamaan yhteystietojen muutoksista CSC:lle viipymättä. Yhteyshenkilö huolehtii Konsortiojäsenen organisaatiossa Julkaisujärjestelmän palveluihin (tai johonkin niiden osa-alueeseen) liittyvien asiantuntijoiden kuulemisesta ja informoimisesta sekä osallistuu tarvittaessa asiantuntijaryhmän työskentelyyn. Tietoja yhteyshenkilöistä ylläpidetään CSC:n asiakasrekisterissä, ja CSC voi jakaa tiedon henkilöistä muille Julkaisujärjestelmän toimintaan nimetyille yhteyshenkilöille. Kulloinkin ajantasainen lista CSC:n muista Julkaisujärjestelmän yhteyshenkilöistä löytyy osoitteesta Yliopisto: Yhteyshenkilö: Yhteyshenkilön varahenkilö:

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot 1. Yleisten sopimusehtojen soveltaminen ja sopimuksen syntyminen 1.1. Näitä yleisiä ehtoja ( Yleiset Ehdot ) sovelletaan Atea Finland Oy:n ( Atea ) ja sen kanssa sopimuksen ( Sopimus ) tehneen asiakkaan

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

SAAS-EHDOT 09 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita.

SAAS-EHDOT 09 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita. 1 (7) ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaalle toimittamiin Software as

Lisätiedot

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 1. EHTOJEN SOVELTAMISALA JA TARKOITUS Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan WAF-Solutions Oy:n (jäljempänä Toimittaja) asiakkaalle toimittamiin

Lisätiedot

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT URAKKAMAAILMA OY Voimassa 15.1.2015 lukien 1 (10) URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA KOHDE 1.1 Näitä Sopimusehtoja sovelletaan Urakkamaailma Oy:n (Urakkamaailma on Remonttibulevardi

Lisätiedot

YR YSE 06 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

YR YSE 06 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 (5) ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaalle toimittamiin palveluihin ja tuotteisiin

Lisätiedot

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö Sopimusluonnos 1 (6) Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite PL 23

Lisätiedot

PUITESOPIMUS YRITYKSEN VIESTINTÄ- JA VERKKOPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA

PUITESOPIMUS YRITYKSEN VIESTINTÄ- JA VERKKOPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA PUITESOPIMUS YRITYKSEN VIESTINTÄ- JA VERKKOPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA Heinolan kaupunki 21.4.2015 S S k DNA Oy Vaihde: 044 kaspalve 0440 lu : 044 144 099 Hennalankatu 71 Vaihde: 044 0440 PL 153 15101 Lahti

Lisätiedot

YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 / 8 YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa)

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan)

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1/12 LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1. SOPIJAOSAPUOLET Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Lisätiedot

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 2 SISÄLLYS 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 1 2. Sopimuksessa käytettävät määritelmät ja termit... 1 3. Käyttöoikeus Ohjelmistopalveluun

Lisätiedot

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 Checkout-palvelun yleiset sopimusehdot Liite 1 Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 1. MÄÄRITELMÄT... 2 2. PALVELUN TOTEUTUS... 2 2.1 LUOTTOKORTTIMAKSUT... 3 2.2 CHECKOUT.FI -PALVELUPORTAALI... 3 3. PALVELUNTARJOAJAN

Lisätiedot

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT 1. SOVELTAMISALA 1.1 Näitä toimitusehtoja (jäljempänä Toimitusehdot) sovelletaan, kun yritys tai yhteisö (jäljempänä Asiakas)

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUSLUONNOS 1(7)

HANKINTASOPIMUSLUONNOS 1(7) HANKINTASOPIMUSLUONNOS 1(7) Seudullinen hankintapalvelukeskus LIITE6 Nurmijärven kunta 15.4.2014 HANKINTASOPIMUS NURMIJÄRVEN KUNNAN TIETOLIIKENNEPALVELUISTA 1. SOPIJAPUOLET Nurmijärven kunta/hankintapalvelut,

Lisätiedot

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 Sopimusluonnos 1 (18) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JA TOIMITTAJAN VÄLINEN < > HUSLABIN JA HUS APTEEKIN KULJETUSPALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät ja soveltamisala 2 Sopimuksen tekeminen 2.1 Sopimuksen tekemättä jättäminen Tässä

Lisätiedot

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1.1 Näitä yleisiä toimitusehtoja ( Yleiset Toimitusehdot ) sovelletaan osana sopimuksia ( Sopimus ), joilla Oy Capnova Ltd ( Toimittaja tai Palveluntarjoaja ) toimittaa

Lisätiedot

1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ).

1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ). LIITE 2 Get it Right Helsinki Oy Yleiset ehdot 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT 1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ). 1.2 Palvelulla

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT

YLEISET SOPIMUSEHDOT 1/5 YLEISET SOPIMUSEHDOT Nämä yleiset sopimusehdot ovat osa asiakkaan ja Lindorff Oy:n (jälj. Lindorff) solmimaa yhteistyösopimusta (jälj. Sopimus ). Yleisiä sopimusehtoja (jälj. YSE ) sovelletaan, ellei

Lisätiedot

Ukkoverkot Oy:n tuottamien viestintäpalveluiden yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille

Ukkoverkot Oy:n tuottamien viestintäpalveluiden yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille Ukkoverkot Oy:n tuottamien viestintäpalveluiden yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille Sisällysluettelo 1. Yleistä...1 2. Sopimuksen syntyminen ja siirtäminen...2 3. Palvelun toimittaminen...2 4. Palvelun

Lisätiedot

Tarjous 1. Tilitoimiston tarjous on voimassa kolmekymmentä(30) päivää tarjouksen päiväyksestä, jos tarjouksessa ei muuta mainita.

Tarjous 1. Tilitoimiston tarjous on voimassa kolmekymmentä(30) päivää tarjouksen päiväyksestä, jos tarjouksessa ei muuta mainita. 1(8) Alan yleiset sopimusehdot YSE KL2004 Tilityy - Tilitoimisto- ja taloushallintopalvelu -alla tarjottaviin palveluihin, tarjouksiin, tilausvahvistuksiin ja palveluiden toimitussopimuksiin sovelletaan

Lisätiedot

TOIMEKSIANTOSOPIMUS. Palkka- ja taloushallintopalvelut

TOIMEKSIANTOSOPIMUS. Palkka- ja taloushallintopalvelut 1 (3) TOIMEKSIANTOSOPIMUS Palkka- ja taloushallintopalvelut 1. Sopijapuolet Kuhilas Oy (Toimittaja) ja Tuusniemen kunta (Asiakas) 2. Sopimuksen tarkoitus Asiakas siirtää tällä toimeksiantosopimuksella

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Sivu 2/13 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen syntyminen... 3 4. Sopimuskausi ja sopimuksen irtisanominen... 4 5. Palvelun toimittaminen ja

Lisätiedot

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT (TALLENTAVAT VERKKOPALVELUT)

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT (TALLENTAVAT VERKKOPALVELUT) Liite 1 31.8.2008 RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT (TALLENTAVAT VERKKOPALVELUT) 1. SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Rakennustiedon tallentaviin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi 1 3 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten syyskokouksessa 26.10.2011. TAL-STA4 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten kevätkokouksessa

Lisätiedot

DIGITAN ANALOGISTEN VALTAKUNNALLISTEN RADIOPALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT

DIGITAN ANALOGISTEN VALTAKUNNALLISTEN RADIOPALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT DIGITAN ANALOGISTEN VALTAKUNNALLISTEN RADIOPALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT 1 SOVELTAMISALA 1.1 Näitä toimitusehtoja sovelletaan kun viestintämarkkinalain tarkoittama teleyritys ( Asiakas ) ostaa Digita

Lisätiedot

Elisa Oyj Sivu 1 / 7. OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2. 2 Sopimuksen syntyminen. 1 Yleistä

Elisa Oyj Sivu 1 / 7. OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2. 2 Sopimuksen syntyminen. 1 Yleistä Sivu 1 / 7 OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun Teleyritys tekee Elisa Oyj:n tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (myöhemmin yhdessä tai

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN HALLINNOINTISOPIMUS

LIIKETOIMINNAN HALLINNOINTISOPIMUS 1(10) LIIKETOIMINNAN HALLINNOINTISOPIMUS 1. SOPIMUKSEN SOPIJAPUOLET Liiketoiminnan hallinnoinnista on sovittu seuraavien sopijapuolten kesken: (Y-tunnus 1004368-8), Mechelininkatu 1a, 00180 HELSINKI (jatkossa

Lisätiedot