Lukuvuosi Kuudesluokkalaisen opas. Helsingin kaupungin opetusvirasto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lukuvuosi 2011 2012. Kuudesluokkalaisen opas. Helsingin kaupungin opetusvirasto"

Transkriptio

1 Lukuvuosi Kuudesluokkalaisen opas Helsingin kaupungin opetusvirasto

2 Tervetuloa seitsemännelle luokalle! Helsingissä peruskoululaisille tarjotaan omalla alueella yhtenäinen koulupolku ensimmäiseltä luokalta yhdeksänteen. Koulut ovat tehneet alueittain paljon yhteistyötä tämän toteutumiseksi. Siirtyminen kuudennelta luokalta seitsemännelle luokalle voi kuitenkin tuntua monelle isolta muutokselta. Enää ei ole omaa pysyvää luokkaa eikä luokanopettajaa. Opettajia on useita ja eri oppiaineita opiskellaan omissa luokissaan. Koulutyössä vastaan tulee paljon uutta, uusia oppiaineita ja uusia tapoja opiskella. Seitsemäsluokkalaisilta edellytetään suurempaa itsenäisyyttä, toisaalta yhdessä tekeminen on entistä tärkeämpää. Moni saa myös uusia harrastuksia ja uusia kavereita siirtyessään seitsemännelle luokalle. Koulutyö on nykyään tiivistä vuorovaikutusta koulun, oppilaan ja kodin välillä. Kun tieto kulkee ja kaikki tietävät, missä mennään, sujuu koulutyön arki. Kodin tuki koulutyölle on entistä tärkeämpää, kun oppilas on peruskoulun viimeisillä luokilla. Eri kouluilla voi olla erilaisia kanavia kodin ja koulun välisen yhteydenpidon hoitamiseen. Yhteydenpidon kodin ja koulun välillä tulee olla säännöllistä. Vanhempainillat, vanhempainvartit ja Wilma-käyttöliittymä ovat kaikki hyviä tapoja yhteydenpitoon. Mukaan kannattaa mennä rohkeasti. Wilman kautta vanhemmat voivat seurata lapsensa opiskelun edistymistä, ja palautetta voidaan antaa puolin ja toisin. Oppimisen ilosta puhutaan paljon. Koulutyö saa, ja sen pitääkin olla innostavaa, oppilaiden omalle ajattelulle ja oivalluksille pitää jäädä tilaa. Oppilaat kaipaavat myös vanhempiensa kannustusta ja kiinnostusta koulunkäynnilleen koko peruskoulun ajan. Tehdään yhdessä oppimisesta iloista! Outi Salo, linjanjohtaja Helsingin kaupungin opetusvirasto, perusopetuslinja 2

3 Siirtyminen seitsemännelle luokalle Helsingin kouluverkko on suunniteltu siten, että lähes kaikki oppilaat voivat opiskella koko peruskouluaikansa omalla asuinalueellaan lähikoulussa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lapsella on yhtenäinen koulupolku riippumatta siitä, aloittaako hän koulun yhtenäisessä peruskoulussa, jossa on luokat, tai ala-asteen koulussa, josta sitten siirtyy oman alueensa yläasteelle. Lähikoulu on useimmiten kävelymatkan päässä. Kuudennen ja seitsemännen luokan vaihe on peruskoulussa nivelvaihe. Kuudesluokkalaiset saavat vuoden 2011 alussa oppilastietokortin, johon on merkitty oma lähikoulu. Oppilaalla on oikeus päästä omaan lähikouluun. Tällöin puhutaan ensi- sijaisesta oppilaaksiotosta. Yhtenäisen peruskoulun oppilaiden ei tarvitse täyttää oppilastietokorttia, kun he jatkavat opiskelua omassa koulussaan. Toissijaisessa oppilaaksiotossa oppilas hakee muuhun kuin lähikouluun tai soveltuvuuskokeella painotetun opetuksen luokille. Tällöin hän täyttää oppilastietokortin yhdessä vanhempiensa kanssa. Soveltuvuuskokeeseen ilmoittautujat täyttävät myös ilmoittautumisen soveltuvuuskokeeseen. Luokanopettaja auttaa tarvittaessa. Tarkempaa tietoa oppilaaksiotosta Helsingissä löytyy opetusviraston kotisivuilta osoitteesta > Perusopetus. 3

4 Soveltuvuuskokeella hakeminen Kaikki saman oppiaineen soveltuvuuskokeet pidetään samana päivänä samaan aikaan. Oppilas osallistuu vain yhteen sen saman oppiaineen soveltuvuuskokeeseen, jota opiskelemaan hän ensisijaisesti pyrkii. Soveltuvuuskokeeseen ilmoittaudutaan lomakkeilla, jotka löytyvät opetusviraston kotisivuilta osoitteesta > Palvelut > Lomakkeet. Lomakkeita saa myös kouluista ja koulujen kotisivuilta. Oppilas voi ilmoittautua korkeintaan kahden eri oppiaineen soveltuvuuskokeeseen ja täyttää korkeintaan kaksi eri ilmoittautumislomaketta. Halutessaan oppilas voi merkitä lomakkeeseen myös muita samaa painotusta järjestäviä kouluja toivomassaan järjestyksessä. Koulun kotisivuilta saa tarkemmin tietoa siitä, mitä varusteita ja välineitä oppilaalla tulee olla mukanaan kokeessa. Erityisluokalla jatkaminen ja erityisluokalle siirtyminen Erityisluokilla jatkavien ja sinne hakeutuvien oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa neuvotellaan nykyisessä koulussa erityisen tuen järjestelyistä. Jos päädytään erityisluokkamuotoiseen opetukseen, koulussa täytetään tarvittavat asiakirjat yhdessä luokanopettajan kanssa. Päätökset erityisluokkasiirroista tehdään Helsingin opetusvirastossa. Seitsemännelle luokalle siirtyvän tärkeät määräajat Oppilastietokortti palautetaan omalle luokanopettajalle viimeistään Painotettuun opetukseen soveltuvuuskokeella hakeva oppilas palauttaa soveltuvuuskoelomakkeen viimeistään mennessä siihen kouluun, johon hän hakee. Erityisluokalla jatkavien tai erityisluokalle siirtyvien oppilaiden asiakirjat palautetaan kouluun viimeistään mennessä. Huoltajalle lähetetään tieto lapsensa uudesta koulusta viimeistään tiistaina Koulut julkaisevat oppilaaksiottopäätökset , jonka jälkeen tiedot postitetaan koteihin. Seitsemännen luokan oppilaaksiotto päättyy Oppilaspaikan valinta on tämän jälkeen sitova. 4

5 5

6 6

7 Työskentely koulussa Kun oppilas siirtyy 7. luokalle, niin perusasiat eivät koulutyössä muutu. Koulun tavoitteena on opettaa ja kasvattaa ottaen huomioon oppilaan eri ikäkaudet. Peruskoulun yläasteella oppilailta odotetaan kehittyneitä opiskeluvalmiuksia sekä tiedonhankintataitoja. Peruskoulun 7. luokasta alkaen opettajina ovat aineopettajat, ei enää oma luokanopettaja. Jokaiselle luokalle on nimetty oma luokanvalvoja tai ryhmänohjaaja. Rehtori vastaa opetusryhmien muodostamisesta ja oppilaiden työjärjestyksistä. Syyslukukauden alussa koulussa järjestetään oppilaille toimintaa, joka tukee uusien ryhmien muodostumista. Lukuvuosi luokilla on usein jaettu 4 6 yhtä pitkään jaksoon. Oppitunteja on enemmän kuin alemmilla luokilla, 30 tuntia viikossa. Koulupäivä voi olla maksimissaan 7 tuntia pitkä. Hyppytunteja eli tyhjiä tunteja opetustuntien välissä ei koulupäivän aikana saa olla. Oppilaita kannustetaan itsenäiseen ajatteluun ja koulun koko oppimisympäristön kehittämiseen. Oppilaat osallistuvat koulun toiminnan kehittämiseen oppilaskuntatoiminnassa. Kaikki Helsingin peruskoulut ovat mukana Hesan Nuorten Ääni -osallisuusohjelmassa, jossa oppilaat suunnittelevat opiskeluun liittyviä asioita yhdessä opettajien kanssa. Kaikissa kouluissa on käytössä jokin vuorovaikutusohjelma. Osassa kouluista on käytössä vertaissovittelujärjestelmä oppilaiden välisiin ristiriitatilanteisiin. Koulujen hyvinvointia arvioidaan säännöllisesti. Tavoitteena on, että jokainen oppilas kokee koulun turvalliseksi ja viihtyisäksi työskentely-ympäristöksi, jossa hän saa ohjausta, huolenpitoa ja kannustavaa palautetta koulun päivittäisessä arjessa sekä apua pulmatilanteissa. Kouluilla on omat toimintamallinsa kriisien ja kiusaamisen varalle. Useat helsinkiläiset koulut ovat mukana valtakunnallisessa kiusaamisen vastaisessa Kiva koulu -toimintaohjelmassa. Koulumatkat Jos luokkalaisen oppilaan koulumatka kodista lähikouluun, eli oman oppilaaksiottoalueen kouluun, on vähintään 3 kilometriä, niin hän saa matkakortin. Etuuden saa myös oppilas, joka pääsee soveltuvuuskokeen kautta painotettuun opetukseen muuhun kuin omaan lähikouluun. Koulumatkaedun voi saada myös oman äidinkielen opetukseen osallistuva oppilas, jos matka on yli 3 kilometriä. Kaupungin koulujen koulumatkaedut koskevat myös niitä yksityisiä kouluja, joiden kanssa Helsingin kaupunki on tehnyt sopimuksen perusopetuspalveluista. Näissä kouluissa matkaedusta päättää koulun rehtori. Muissa yksityisissä kouluissa ja valtion kouluissa koulumatkaetuuksista päättää kukin koulu omien ohjeidensa mukaisesti. Helsingin kaupunki on vakuuttanut kaikki peruskoululaiset tapaturmien varalta. Vakuutukset eivät koske oppilaiden henkilökohtaista omaisuutta. 7

8 Koulun työ- ja loma-ajat Peruskoulun oppilas on oppivelvollinen koko lukuvuoden ajan. Lukuvuosi kaupungin peruskouluissa alkaa ja loppuu samaan aikaan, ja suurin osa lomaajoista on yhteisen linjauksen mukaisia. Koulujen syysloma-ajat voivat vaihdella jonkin verran. Tarkempaa tietoa työ- ja loma-ajoista saa koulusta. Koulu on oppilaan työtä ja poissaolo koulusta vähentää oppilaan saaman opetuksen määrää. Perheen lomat tulisi sovittaa koulun loma-aikoihin. Vanhemmat voivat anoa erityisestä syystä lapselle vapautusta koulutyöstä, mutta oppilas on vapautuksen aikanakin oppivelvollinen. Jottei poissaolosta aiheudu haittaa oppilaalle ja luokan työskentelylle, on vanhempien huolehdittava siitä, että lapsi opiskelee poissaoloajan asiat. 8

9 Tukea opiskeluun Jokainen lapsi kasvaa ja kehittyy eri tavalla. Myös oppiminen on yksilöllistä. Koulussa lapsi saattaa tarvita tukea, jotta hän voi kehittää omia taitojaan ja osaamistaan mahdollisimman hyvin. Osa oppilaista on seitsemännelle luokalle siirtyessään jo selkeästi murrosikäisiä, osalla murrosikä alkaa yläasteella. Siirtyminen lapsuudesta nuoruuteen ja lopulta aikuisuuteen asettaa haasteita niin lapselle kuin vanhemmillekin. Helsingin peruskouluissa oppilailla on mahdollisuus saada monenlaista tukea koulutyöhön. Oppimista tukevat yleisesti mm. monipuoliset ja vaihtelevat koulutehtävät, opiskelu joustavissa opetusryhmissä, tukiopetus, kerhotoiminta, osa-aikainen erityisopetus ja oppilashuollon palvelut. Jos yhdessä huoltajien kanssa todetaan, että oppimiseen tarvitaan enemmän tukea, voidaan oppilaalle esimerkiksi laatia oma oppimissuunnitelma, johon kirjataan oppimisen tavoitteet ja keinot. Kodin rooli lapsen oppimisen ja kasvun tukemisessa on tärkeää. Lapsen oppimista arvioidaan ja huoltajien kanssa keskustellaan siitä, onko annettu tuki ollut riittävää. Jos oppilas tarvitsee lisää tukea, voidaan harkita erityisen tuen päätöstä, joka voi olla erityisopetusta omassa luokassa, pienryhmässä tai erityiskoulussa. Oppilaiden hyvinvoinnin rakentaminen on osa koulun oppilashuoltoa. Oppilaan perustarpeista huolehtiminen ja kasvatus kuuluvat kodeille. Koulu tukee kotia kasvatustehtävässä. Opettaja on oppilaiden tukena kaikkina koulupäivinä. 9

10 Oppilashuolto Jokaisessa koulussa toimii oppilashuoltoryhmä, johon kuuluvat yleensä rehtori, terveydenhoitaja, koulukuraattori, psykologi, erityisopettaja ja opinto-ohjaaja. Oppilashuoltoryhmä seuraa ja tukee tarvittaessa oppilaiden koulutyötä ja hyvinvointia yhteistyössä huoltajien kanssa. Koulukuraattorilta saa apua, jos nuorella on pulmia koulunkäynnissä, kavereiden kanssa tai jos hänen elämässään on ollut suuria muutoksia. Koulupsykologia voidaan tarvita ratkomaan oppimiseen, keskittymiseen, ryhmässä toimimiseen ja tunne-elämään liittyvissä pulmissa. Kuraattorin ja psykologin kanssa voi keskustella myös kotitilanteeseen ja kasvatukseen liittyvistä kysymyksistä. Jokaisella koululla on nimetty kouluterveydenhoitaja ja -lääkäri. Kouluterveydenhuolto kutsuu kaikki 8.-luokkalaiset laajaan terveystarkastukseen. Oppilaan ohjaus Oppilas tarvitsee ohjausta peruskoulun eri vaiheissa ja erityisesti perusopetuksen päättövaiheessa. Tavoitteena on auttaa oppilasta hahmottamaan opiskeluun, työelämään ja tulevaisuuteen liittyviä mahdollisuuksia. Ohjauksen onnistuminen edellyttää yhteistyötä etenkin huoltajien kanssa. Peruskoulun luokilla valintojen ohjaus näyttäytyy oppilaalle valinnaisaineiden ja työelämäharjoitteluiden muodossa. Ohjauksesta vastaavat pääasiassa opinto-ohjaajat yhdessä luokanvalvojien tai ryhmänohjaajien ja aineopettajien kanssa. Yksilöllinen ohjaus on erityisen tärkeää erityistä tukea tarvitseville oppilaille sekä valmistavassa opetuksessa oleville ja sieltä perusopetukseen siirtyville oppilaille. 10

11 Mitä ja miten opiskellaan? Opetussuunnitelma luo peruskoulussa pohjan opetukselle. Siinä määritellään koulun kasvatus- ja opetustyön tavoitteet. Opetussuunnitelmaan on kirjattu, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten opiskelua voidaan tukea. Helsingissä koulujen opetussuunnitelmien pohjana ovat valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteet ja kaupungin opetussuunnitelma. Helsingin peruskouluissa oppilaita kannustetaan oma-aloitteisuuteen ja itsenäiseen opiskeluun. Opetus pyritään nivomaan oppilaiden arkeen. Opetuksessa hyödynnetään uusia opetusvälineitä ja -menetelmiä. Helsingin kouluissa on käytössä verkko-oppimisalusta. Opetussuunnitelma kannustaa oppilaita osallisuuteen. Se on toimintaa, jossa lapset ja nuoret asettavat tavoitteita, keskustelevat ja pohtivat eri ratkaisuja, osallistuvat päätöksentekoon ja oppivat kantamaan vastuun tekemisistään. Esimerkiksi vertaissovittelu, ympäristöstä huolehtiminen ja oppilaskuntatoiminta ovat keinoja osallisuuden lisäämiseksi. Mikä ihmeen oppimisympäristö? Oppiminen peruskoulussa ei ole sidottu luokkatilaan. Hyvä oppimisympäristö saa lapsen uteliaaksi ja innostuneeksi uusiin asioihin yhdessä toisten kanssa. Fyysisellä oppimisympäristöllä tarkoitetaan koulun rakennuksia ja tiloja sekä opetusvälineitä ja oppimateriaaleja. Lapsi voi oppia erilaisia asioita eri tilanteissa ja paikoissa. Psyykkisellä ja sosiaalisella oppimisympäristöllä tarkoitetaan oppilaan omia taitoja ja tunteita sekä oppijan ja opettajan vuorovaikutusta. Pedagoginen oppimisympäristö tarkoittaa oppimisessa ja opetuksessa käytettyjä pedagogisia menetelmiä ja käytäntöjä. 11

12 Peruskoulun oppiaineet ja tuntimäärät luokkien aikana Kouluvuosi Äidinkieli ja kirjallisuus luokalta alkava A-kieli luokalta alkava vapaaehtoinen A-kieli 6 B-kieli, 7. tai 8. luokalta alkava kieli 6 Matematiikka Ympäristö- ja luonnontieto 4 5 Biologia ja maantieto (luokilla 5 6) 3 7 Fysiikka ja kemia (luokilla 5 6) 2 7 Uskonto/elämänkatsomustieto Historia ja yhteiskuntaoppi 3 7 Taide- ja taitoaineet: Musiikki Kuvataide Käsityö Liikunta Valinnaisaineet 1 12 Kotitalous 3 Terveystieto 3 Oppilaanohjaus 2 Yhteensä vähintään h/viikko

13 Oppiaineet Seitsemännellä luokalla tulee paljon uutta opittavaa, mutta myös paljon tuttua on jäljellä. Uusia oppiaineita ovat ensimmäinen B-kieli, kotitalous, terveystieto ja oppilaanohjaus. Yhteisiä aineita on yhteensä vähintään 78 vuosiviikkotuntia luokkien aikana. Opinto-ohjelmaa voi painottaa valinnaisaineilla. Valinnaisaineita on vähintään 12 vuosiviikkotuntia. Useimmissa kouluissa valinnaisaineita opiskellaan kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla. Vapaaehtoinen 4. luokalta alkanut A-kieli muuttuu 7. luokalla valinnaiseksi A-kieleksi. Yksi vuosiviikkotunti on 38 oppituntia. Suomi toisena kielenä -opetus Maahanmuuttajataustaisille oppilaille, joiden suomen kielen taito ei yllä äidinkielen tasolle, järjestetään suomi toisena kielenä -opetusta. Opetus soveltuu tarpeen mukaan myös paluumuuttajaperheiden lapsille ja adoptoiduille lapsille. Oppilaan kielitaidon taso arvioidaan koulussa, ja koulu päättää, tarvitseeko lapsi tällaista opetusta. Lapsi opiskelee suomi toisena kielenä -opetuksessa niin kauan, kunnes hänen suomen kielen taitonsa saavuttaa oman äidinkielen tason kaikilla kielitaidon osa-alueilla (lukeminen, kirjoittaminen, puhuminen, kuullun ymmärtäminen, kielen rakenne ja sanasto). Opetus ei ole tuki- tai erityisopetusta. 13

14 Kielivalinnat Oppilaalla voi olla seitsemännelle luokalle tullessaan kaksi A-kieltä, A-kieli ja vapaaehtoinen A-kieli. Kuudennen luokan loppuun mennessä molemmissa kielissä on saavutettu sama taso. Vapaaehtoinen A-kieli muuttuu 7. luokalla valinnaiseksi A-kieleksi ja tunnit otetaan luokilla yleensä valinnaisaineista, mutta ne voivat olla myös ylimääräisiä tunteja. Peruskoulun luokilla opiskellaan vähintään kahta kieltä. Jos oppilas ei ole aikaisemmin aloittanut ruotsin kielen opiskelua, hän aloittaa sen 7. luokalla (B-kieli). Oppilas voi aloittaa valinnaisaineena myös uuden kielen. Tämän B2-kielen opiskelu alkaa yleensä 8. luokalla. Latinan kielen opiskelu alkaa aina 7. luokalta. Opetukseen pyritään soveltuvuuskokeella. Uusi kieliryhmä aloitetaan, kun vähintään oppilasta on valinnut opiskeltavan kielen luokilla opiskeltavat kielet Uskonnot ja elämänkatsomustieto Uskonto ja elämänkatsomustieto ovat peruskoulussa pakollisia oppiaineita. Opetus on poliittisesti sitoutumatonta ja uskonnollisesti tunnustuksetonta. Lasten uskonnollinen kasvatus on kotien tehtävä. Uskonnon tai elämänkatsomustiedon opetukseen osallistumisesta ilmoitetaan kouluun ilmoittautumisen yhteydessä. Koulu voi järjestää uskonnollisia tilaisuuksia kuten jumalanpalveluksia ja uskonnollisia päivänavauksia. Koulu tiedottaa lukuvuoden alussa oppilaiden huoltajille koulussa järjestettävistä uskonnollisista tilaisuuksista ja niiden sisällöstä. Painotettu opetus Osassa Helsingin kouluista järjestetään luokilla painotettua opetusta. Painotetun aineen viikkotuntimäärä on yleensä yksi tai kaksi tuntia enemmän kuin opiskeltavan aineen valtakunnallinen vähimmäistuntimäärä. Painotettuun opetukseen hakevat osallistuvat soveltuvuuskokeeseen. Kokeella arvioidaan oppilaan soveltuvuutta painotetun oppiaineen opiskeluun. Samaa oppiainepainotusta järjestävät koulut käyttävät samaa soveltuvuuskoetta. A-kieli on 3. luokalta alkanut yhteinen kieli. Valinnainen A-kieli on 4. luokalta alkanut vapaaehtoinen kieli. B-kieli on 7. luokalla alkava yhteinen kieli. B2-kieli on 7. tai 8. alkava valinnainen kieli. 14

15 15

16 Kodin ja koulun yhteistyö Lapsi kokee koulun turvalliseksi ja käy mielellään koulua, kun vanhemmat osoittavat kiinnostusta hänen koulunkäyntiinsä ja tekevät yhteistyötä opettajan kanssa. Onnistunut yhteistyö vaatii molemminpuolista sitoutumista ja luottamusta. Peruskoulun luokkalainen tarvitsee edelleen vanhempiaan, mutta suhde hakee uutta muotoa. Ristiriitoja ei voi kokonaan välttää. Kehitykseen kuuluu itsenäistyminen ja vähittäinen irrottautuminen vanhemmista. Suurimmat erimielisyydet vanhempien ja nuorten välillä syntyvät yleensä nuorten arkisista elämäntilanteista ja nuorten tavoista. Nuorelle on tärkeää kehittää itselleen vanhemmista riippumaton elämäntapa ja puolustaa sitä. Koulu tiedottaa oppilaan ja koulun asioista kotiin. Vastaavasti odotetaan, että vanhemmat kertovat koululle lapsensa asioista, esimerkiksi poissaoloista. Kodin ja koulun yhteistyö on opetussuunnitelman perusteissa määriteltyä koulun toimintaa, jonka käytännöt koulut sopivat vanhempien kanssa. Koulussa oppilaan ja kodin yhteydenpidosta huolehtii luokanohjaaja. Kodin ja koulun yhteistyötä varten on luotu Wilma-järjestelmä, joka toimii vanhempien ja koulujen välisenä tiedotuskanavana. Wilmasta vanhemmat saavat ajankohtaista tietoa lapsensa koulunkäynnistä. Myös sähköinen kouluun ilmoittautuminen hoidetaan Wilman kautta Vanhemmilla on mahdollisuus tutustua toisiinsa koulun järjestämissä tilaisuuksissa tai vanhempien perustaman luokkatoimikunnan tapahtumissa. Useissa kouluissa toimii myös vanhempainyhdistys, joka tukee koko koulun toimintaa. Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, johon kuuluvat vanhempien keskuudestaan ehdottamat edustajat. Helsingin opetuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Johtokunta päättää koulun toimintasuunnitelmasta, valitsee vakituiset opettajat, hyväksyy talousarvion ja esittää koulun opetussuunnitelman opetuslautakunnalle hyväksyttäväksi. Miten voin tukea lastani koulutyössä? Lapsesi vahvaa puolta tukemalla kasvatat hänen itsetuntoaan ja teet hänestä vahvan yksilön kaverijoukossa. Osoita kaikin tavoin, että hyväksyt lapsesi ihmisenä, vaikka et aina voisikaan hyväksyä kaikkia hänen tekojaan. Perheen yhteistoiminta on tärkeää me-hengen säilymiseksi ja nuoren tunteiden ja omatoimisuuden kehittämiseksi. Varaa aikaa perheen yhteiselle tekemiselle. Varmista, että lapsesi syö päivän aikana monipuolisesti ja terveellisesti. Myös riittävä lepo ja liikunta ovat tärkeitä asioita. Anna lapsellesi myös tilaa omaan elämään. Ole rohkeasti aikuinen ja vanhempi! 16

17 17

18 Mistä lisää tietoa? Opetusviraston kotisivuilta osoitteesta > Peruskoulut löytyy lisää tietoa mm. seuraavista asioista: Opiskelu peruskoulun luokilla Kielten opiskelu Maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten opetus Oppilashuolto Kodin ja koulun yhteistyö Koulumatkat Opinto-ohjaus Tämän esitteen liitteenä olevasta Helsingin peruskoulut -esitteestä näkee mm. peruskoulun kielipolun ja painotetun opetuksen kaupungin eri suurpiirialueilla. Tietoa koulujen opetustarjonnasta löytyy myös Helsingin kaupungin palvelukartalta osoitteesta > Koulutus ja opiskelu. Hyödyllistä tietoa löytyy myös näiden linkkien alta: Helsingin vanhempainyhdistysten yhdistys HELVARY ry Suomen Vanhempainliitto Mannerheimin Lastensuojeluliitto Kiva Koulu -hanke Kesäleiritoiminta Maahanmuuttajien tietopankki TET-tori työelämäharjoittelun tueksi Hesan Nuorten Ääni, nuorten osallistumisareena Wellsinki, helsinkiläisten lasten ja nuorten ja lapsiperheiden sivusto Nuorisoasiainkeskus, HAPPI 18

19 Jokaisella koululla on oma kotisivu, josta löytyy koulukohtaista tietoa. Koulujen kotisivut löydät osoitteesta > Hae kouluja. Helsingin kaupungin opetusvirasto käyntiosoite Hämeentie 11 A puh. (09) , faksi (09) PL 3000, Helsingin kaupunki Opetusviraston neuvonta- ja palvelupiste puh. (09) , faksi (09) Julkaisija Helsingin kaupungin opetusvirasto Kaikki oppaat ja esitteet ja oppaat Kaikki lomakkeet Taitto Luovaamo Valokuvat Pertti Nisonen, Joska Pyykkö (s. 10) Painopaikka Newprint Oy

20 6. Kuudesluokkalaisen opas 20 Lukuvuosi

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2014 2015 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! 1. 6. luokilla opiskellaan yhtä tai kahta kieltä äidinkielen

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2015 2016 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! Ensimmäisen vieraan kielen eli A-kielen opiskelu aloitetaan

Lisätiedot

Kuudesluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2016 2017. Tietoa 7. luokalle siirtymisestä

Kuudesluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2016 2017. Tietoa 7. luokalle siirtymisestä Kuudesluokkalaisen opas Lukuvuosi 2016 2017 Tietoa 7. luokalle siirtymisestä 1 Tervetuloa yläkoululaiseksi! Sinua kuudesluokkalaisena voi mietityttää yläkouluun siirtyminen. Monissa yhtenäisissä peruskouluissa

Lisätiedot

Lukuvuosi 2012 2013. Tervetuloa kouluun! Opas ensi syksyn ekaluokkalaisen vanhemmille

Lukuvuosi 2012 2013. Tervetuloa kouluun! Opas ensi syksyn ekaluokkalaisen vanhemmille Lukuvuosi 2012 2013 Tervetuloa kouluun! Opas ensi syksyn ekaluokkalaisen vanhemmille Hei! TÄSTÄ OPPAASTA saat tietoa kouluun ilmoittautumisesta ja siitä, mitä peruskoulussa 1. 6. luokilla opiskellaan.

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 Lielahden koulu tänään Oppilaita on yhteensä 577-264 oppilasta vuosiluokilla 1-6 - 313 oppilasta vuosiluokilla 7-10 Luokkia - 7. luokkia

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Lielahden koulu Oppilaita on yhteensä 607 - yläkoulussa 324 - alakoulussa 283 Luokkia - 7. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta - 8. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta

Lisätiedot

Luokanopettajan tilalle tulee useita aineenopettajia. Melkein kaikissa aineissa on eri opettaja.

Luokanopettajan tilalle tulee useita aineenopettajia. Melkein kaikissa aineissa on eri opettaja. Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta kasvaa, ja monet asiat pitää hoitaa

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011 KÄYTTÄYTYMISEN JA TYÖSKENTELYN ARVIOINTI Oppilaan nimi 1. vuosiluokka syntymäaika 04.06.2011 Oppilaan itsearviointi: Kiitettävästi Hyvin Tyydyttävästi Heikosti Käyttäytyminen oppilas Noudatan hyviä tapoja.

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011 KÄYTTÄYTYMISEN JA TYÖSKENTELYN ARVIOINTI Oppilaan nimi syntymäaika 1. vuosiluokka 18.12.2010 Oppilaan itsearviointi: Kiitettävästi Hyvin Tyydyttävästi Heikosti Käyttäytyminen oppilas Noudatan hyviä tapoja.

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 12.1.2016

TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 12.1.2016 TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Mitä odotamme ja mihin pyrimme? Tavoitteenamme on kasvattaa oppilaistamme omatoimisia, vastuuntuntoisia ja hyvin käyttäytyviä nuoria, joilla

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio Kampus tulevaisuuden ajatuksia rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio 1 Uudistuksen aika 2 3 4 Opetussuunnitelma 2016- Laaja-alaiset kokonaisuudet - jatkuva kokonaisuus Monialaiset

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 OPPIMISKÄSITYS

3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 OPPIMISKÄSITYS 3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 OPPIMISKÄSITYS Opetussuunnitelman perusteet on laadittu perustuen oppimiskäsitykseen, jossa oppiminen ymmärretään yksilölliseksi ja yhteisölliseksi tietojen ja taitojen rakennusprosessiksi,

Lisätiedot

Kielten opiskelu Oulussa

Kielten opiskelu Oulussa Kielten opiskelu Oulussa Kielten nimitykset Varhennettu leikinomainen ja toiminnallinen kielenopetus 1. tai 2. luokalla (koulukohtainen) A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa

Lisätiedot

Adoptoitu lapsi ja nuori koulussa

Adoptoitu lapsi ja nuori koulussa Adoptoitu lapsi ja nuori koulussa Adoptioperheet ry:n sunnuntaibrunssi 20.1. Matti Matikainen, erityisopettaja Sisältö Perusopetuksen lainsäädäntöä Oppimisvaikeudet Tukitoimet perusopetuksessa Nivelvaiheet

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012. 422/2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012. 422/2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012 422/2012 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta

Lisätiedot

Aine Vuosiluokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yht.

Aine Vuosiluokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yht. Aine Vuosiluokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yht. Äidinkieli ja kirjallisuus 14 18 10 42 A1-kieli - - - - - - - - - - - - - - 9 7 16 B1-kieli - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus Tuki annetaan mahdollisuuksien mukaan omassa tutussa ympäristössä ja luokassa. Tarpeen kasvaessa tukimuotoja voidaan lisätä joustavasti ja päinvastoin. Tuen kolmiportaisuus Peruskouluissa 3 Tuen kolmiportaisuus

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta MUNKKIVUOREN ALA-ASTEEN KOULUSSA LUODAAN MEIDÄN KOULU -HENKEÄ Koulussa arvostetaan kaikkia niin lapsia kuin aikuisia. Koulussa

Lisätiedot

Munkkiniemen yhteiskoulu. peruskoulu luokat 7 9

Munkkiniemen yhteiskoulu. peruskoulu luokat 7 9 Munkkiniemen yhteiskoulu peruskoulu luokat 7 9 TERVETULOA MUNKAN PERUSKOULUUN! Munkka on moderni yksityiskoulu, jossa toimivat yläkoulu ja lukio. Peruskoulun erityispiirteitä ovat jaksottomuus, laaja kieliohjelma

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Ainekohtainen opetussuunnitelmatyö. Info lyseon lukiolla

Ainekohtainen opetussuunnitelmatyö. Info lyseon lukiolla Ainekohtainen opetussuunnitelmatyö Info lyseon lukiolla 8.9.2015 Yleistä 16 ainekohtaista kirjoitustiimiä (1-2, 3-6 ja 7-9 ope) 3 yleisen osan kirjoitustiimiä Esiopetuksen työryhmä Ohjausryhmä Mukana normaalikoulu

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI Sivistystoimi/ Hallinto Kankurinkatu 4-6 20.10.2015 05800 HYVINKÄÄ

HYVINKÄÄN KAUPUNKI Sivistystoimi/ Hallinto Kankurinkatu 4-6 20.10.2015 05800 HYVINKÄÄ Sivistystoimi/ Hallinto Kankurinkatu 4-6 20.10.2015 Alakoulujen rehtorit ENSIMMÄISEN VIERAAN KIELEN VALINTA JA MUSIIKKILUOKALLE PYRKIMINEN Tämän kirjeen liitteenä on 2. luokkalaisten vanhemmille jaettava

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 10.12.2013 Voimaan 1.1.2014 ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN

Lisätiedot

Toivalan koulun opetussuunnitelma

Toivalan koulun opetussuunnitelma Toivalan koulun opetussuunnitelma 1. ARVOT JA TOIMINTAKULTTUURI Toivalan koulun arvoja ovat yhteisöllisyys, yhteistyö ja turvallisuus. Koulun toiminnan tavoitteena on luoda turvallinen ja virikkeellinen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016...

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... i SISÄLLYSLUETTELO KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... 4 40, KASKO 19.5.2015 17:30 Sivu 2 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO

Lisätiedot

-2, SIV-SU 2016-02-11 16:00

-2, SIV-SU 2016-02-11 16:00 -2, SIV-SU 2016-02-11 16:00 Kokouskutsu Torstaina 11.2.2016 klo 16.00, Päivähoito- ja koulutusvirasto, kokoushuone Selecta Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Markku Pukkinen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Opas 3. luokalle siirtyvälle

Opas 3. luokalle siirtyvälle Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Opas 3. luokalle siirtyvälle Lukuvuosi 2014-2015 Valinnat 2. luokan kevätlukukaudella Oppilas valitsee 2. luokan kevätlukukauden alussa ensimmäisen vieraan

Lisätiedot

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta?

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? - 1 - Mä en osaa! Jos lapsella on oppimisvaikeuksia ja koulunkäynti

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat Kauniaisissa 2. Toimintakulttuuri 3. Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Lisätiedot

Tervetuloa lähikouluun! Hallitusohjelmasta: Perusopetuksen järjestämisen lähtökohtina ovat laadukas ja turvallinen lähikoulu. www.pakilaya.edu.hel.

Tervetuloa lähikouluun! Hallitusohjelmasta: Perusopetuksen järjestämisen lähtökohtina ovat laadukas ja turvallinen lähikoulu. www.pakilaya.edu.hel. Pakilan yläaste Tervetuloa lähikouluun! Hallitusohjelmasta: Perusopetuksen järjestämisen lähtökohtina ovat laadukas ja turvallinen lähikoulu Lähikoulu Tuttu ja turvallinen Lyhyet koulumatkat; enemmän aikaa

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus LIITE 3 Valtioneuvoston asetus N:o 1435 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Joensuun seudun opetussuunnitelma. Keskeiset uudistukset

Joensuun seudun opetussuunnitelma. Keskeiset uudistukset Joensuun seudun opetussuunnitelma Keskeiset uudistukset Opetussuunnitelman käyttöönotto Uuden opetussuunnitelman mukainen opetus alkaa kaikissa kouluissa 1.8.2016 Luokissa 1-6 uusi opetussuunnitelma kokonaisuudessaan

Lisätiedot

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on Yleisellä tuella tarkoitetaan jokaiselle suunnattua Yleinen tukea tuki muoto. erityisen Tehostamalla yleisen tuen tukimuotoja pyritään ennalta ja se on ehkäisemään ensisijainen tuen tehostetun järjestämisen

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun.

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun. Yhtenäiskoulu Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU opas peruskoulun luokille 7 9 Yhtenäiskoulun 7. - 9. luokkien tuntijako Vuosiluokka 7 8 9 Kaikille

Lisätiedot

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Oppilaiden tukimuodot Eriyttäminen, joustavat järjestelyt, yhteisopettajuus 14.3.2013 Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Tuija Vänni

Lisätiedot

Pohjoisen yhteistyöalueen kommentteja perusopetuksen kieliohjelmaluonnoksesta. Laivaseminaari 27.11.2014

Pohjoisen yhteistyöalueen kommentteja perusopetuksen kieliohjelmaluonnoksesta. Laivaseminaari 27.11.2014 Pohjoisen yhteistyöalueen kommentteja perusopetuksen kieliohjelmaluonnoksesta 1 A1-kielenä kaikilla oppilailla alkaa englanti. Nykyiseen tuntijakoon verrattuna vuoden 2016 tuntijaossa yksi vuosiviikkotunti

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

Vartiokylan yläasteen koulun opetussuunnitelma 2005 SISÄLLYS. 1. Koulun työn perusta... 5. 2. Opetuksen toteuttaminen... 6

Vartiokylan yläasteen koulun opetussuunnitelma 2005 SISÄLLYS. 1. Koulun työn perusta... 5. 2. Opetuksen toteuttaminen... 6 VARTIOKYLÄN YLÄASTEEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2005 SISÄLLYS 1. Koulun työn perusta... 5 1.1 Arvoperusta... 5 1.2 Koulun toiminta ajatus... 5 1.3 Koulun kasvatus ja oppimistavoitteet... 5 2. Opetuksen

Lisätiedot

Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II

Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II Esimerkkejä Vaasa: Nivelluokat Jyväskylä: JOPO mmt oppilaille Kontiolahti: Jatkoluokat MOKU 18.9.2009 Vaasan nivelluokat 1 Nivelluokat

Lisätiedot

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Suomenkielisen opetuksen 3.1.2 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 26.1.2012

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

äidinkieli ja kirjallisuus A1-kieli (en) A1-kieli (es) A2-kieli (sa,es)

äidinkieli ja kirjallisuus A1-kieli (en) A1-kieli (es) A2-kieli (sa,es) Käpylän peruskoulu opetussuunnitelman tiivistelmä Koulun toiminta-ajatus Käpylän koulun toiminta-ajatuksena on vahvistaa lapsen juuria ja siipiä. Koulu tukee lapsen kasvua itsetunnoltaan terveeksi nuoreksi,

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Perusopetuslaki ja opetussuunnitelman perusteet uudistuivat Koulun toimintakulttuurin muutos Uudistuksessa keskeistä

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN KOULUJEN OHJAUSSUUNNITELMA. Käytössä alkaen. Hyväksytty Opetustoimen lautakunnassa 29.6.

KÄRSÄMÄEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN KOULUJEN OHJAUSSUUNNITELMA. Käytössä alkaen. Hyväksytty Opetustoimen lautakunnassa 29.6. 1 KÄRSÄMÄEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN KOULUJEN OHJAUSSUUNNITELMA Käytössä 1.8.2016 alkaen Hyväksytty Opetustoimen lautakunnassa 29.6.2016 2 Sisällys 1 Oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet ja toimintatavat...

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kieli A2-kieli alkaa 5. luokalta ja sitä opiskellaan kaksi tuntia viikossa viidennellä ja kuudennella luokalla. Opiskelu jatkuu 9. luokan loppuun saakka. Metsokankaan

Lisätiedot

Koululaisten iltapäivätoiminta

Koululaisten iltapäivätoiminta Koululaisten iltapäivätoiminta Lukuvuosi 2015 2016 Huolenpitoa ja kavereita Turvallinen iltapäivä koulupäivän jälkeen Helsingissä järjestetään 1. 2.-luokkalaisille ja erityisen tuen oppilaille iltapäivätoimintaa

Lisätiedot

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun SYYSKUU Vanhempainilta 7. luokkalaisten huoltajille lokakuun loppuun Alueen vastaava nuoriso-ohjaaja

Lisätiedot

LOTILAN KOULU MUSIIKKILUOKAT, KIELET,ERITYISOPETUS. www.edu.lahti.fi/lotila www.wilmalahti.edu.lahti.fi www.soitankoulussa.fi

LOTILAN KOULU MUSIIKKILUOKAT, KIELET,ERITYISOPETUS. www.edu.lahti.fi/lotila www.wilmalahti.edu.lahti.fi www.soitankoulussa.fi LOTILAN KOULU MUSIIKKILUOKAT, KIELET,ERITYISOPETUS www.edu.lahti.fi/lotila www.wilmalahti.edu.lahti.fi www.soitankoulussa.fi Koulu keskellä kylää n n n n Lotilan koulu vuodesta 1955 Musiikkiluokat vuodesta

Lisätiedot

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne.

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne. YLEINEN TUKI Aloitetaan HETI tuen tarpeen ilmetessä. Ei vaadi testausta tai päätöstä. On yksittäinen pedagoginen ratkaisu sekä ohjaus- ja tukitoimi, jota toteutetaan joustavasti. Tuki järjestetään opettajien

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta Kielten nimitykset perusasteella ja lukiossa A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 2. luokalla. Oulun kaupungissa kaikki oppilaat opiskelevat

Lisätiedot

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 15.3 Vuosiluokkien 7-9 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 15.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

HAAGAN PERUSKOULUN tiivistelmä opetussuunnitelmasta

HAAGAN PERUSKOULUN tiivistelmä opetussuunnitelmasta HAAGAN PERUSKOULUN tiivistelmä opetussuunnitelmasta Koulun toiminta-ajatus Haagan peruskoulun toiminta-ajatus Haagan peruskoulun tehtävänä on kehittää ja ylläpitää turvallista oppimisympäristöä, jossa

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 8.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO

NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO OPPILAS- JA OPISKELUHUOLLON OSA-ALUEET YHTEISÖLLINEN OPISKELUHUOLTO yhteisöllistä, ensisijaisesti ehkäisevää työtä YKSILÖKOHTAINEN OPISKELUHUOLTO yksilöllistä tukea monialaista

Lisätiedot

Oppilaanohjauksen malli

Oppilaanohjauksen malli Espoon kristillinen koulu Oppilaanohjauksen malli Elina Palosaari 2015 Sisällys Espoon kristillisen koulun oppilaanohjauksen malli 1. Ohjauksen toteutuminen käytännössä Henkilökohtainen ohjaus Luokkamuotoinen

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä JOPO Joustava perusopetus 1/2 Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä Uudenmaankatu 17 Rehtori Janne Peräsalmi 05800 Hyvinkää Vehkojan koulu 0400-756276 janne.peräsalmi@hyvinkää.fi

Lisätiedot

Pikkolan koulu TERVETULOA 6-LUOKKALAISTEN VANHEMPAINILTAAN TORSTAINA 18.2.2016

Pikkolan koulu TERVETULOA 6-LUOKKALAISTEN VANHEMPAINILTAAN TORSTAINA 18.2.2016 Pikkolan koulu TERVETULOA 6-LUOKKALAISTEN VANHEMPAINILTAAN TORSTAINA 18.2.2016 MIKÄ MUUTTUU YLÄKOULUUN SIIRRYTTÄESSÄ? (1/5) Hallinnollisesti ei mikään siirrytään peruskoulun luokalta 6 luokalle 7. Mutta

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli)

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli) Täytä tiedot huolellisesti tekstaamalla. Henkilötiedot Sukunimi ja etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Henkilötunnus Huoltajan puhelinnumero Oma puhelinnumero

Lisätiedot

E. Tehtävätyyppi perusopetuksessa ja/tai lukiokoulutuksessa tässä oppilaitoksessa Katso vaihtoehdot luettelosta, kohta E.

E. Tehtävätyyppi perusopetuksessa ja/tai lukiokoulutuksessa tässä oppilaitoksessa Katso vaihtoehdot luettelosta, kohta E. OPETTAJAKOHTAISTEN TIETOJEN LOMAKE Peruskouluopetuksen ja lukiokoulutuksen opettajat 2008 Opettajan tiedot A. Opettajan sukunimi B. Opettajan etunimi D. Työsuhteen luonne tässä oppilaitoksessa (1.3.2008

Lisätiedot

Skenaariot Meilahden ja Pikku Huopalahden kouluverkon kehittämiseksi

Skenaariot Meilahden ja Pikku Huopalahden kouluverkon kehittämiseksi Skenaariot Meilahden ja Pikku Huopalahden kouluverkon kehittämiseksi Haaste ja reunaehdot Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkkotarkastelussa keskitytään erityisesti seuraaviin haasteisiin.

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Luonnos 11.11.2015 Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Arviointi perusopetuksessa Arviointikulttuurin keskeiset piirteet Rohkaisu ja kannustus Oppilaiden osallisuus arvioinnissa Tuetaan

Lisätiedot

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi Tervetuloa koululaisen vanhemmaksi Lukuvuosi 2016-2017 Syyslukukausi ti 16.8. ke 21.12.2016, lisäksi 5.12. on vapaapäivä Syysloma to 13.10. su 16.10. Kevätlukukausi ke 4.1. la 3.6.2017 Talviloma ma 20.

Lisätiedot

Koululaisten iltapäivätoiminta

Koululaisten iltapäivätoiminta Koululaisten iltapäivätoiminta Lukuvuosi 2014 2015 Huolenpitoa ja kavereita Turvallinen iltapäivä koulupäivän jälkeen Helsingissä järjestetään 1. 2.-luokkalaisille ja erityisen tuen oppilaille iltapäivätoimintaa

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Lapsi ja nuori elää samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja

Lisätiedot

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Ohjaus ennen opintojen alkua Ohjaus maahanmuuttajaoppilaan opintojen alkaessa TEHTÄVÄ TEHTÄVÄN SISÄLTÖ JA AJOITUS VASTUUHENKILÖT MUUTA Oppilaan

Lisätiedot

Lukiokokeilu (-21)

Lukiokokeilu (-21) Lukiokokeilu 2016-2020 (-21) Lukiokokeilu Munkkiniemen yhteiskoulu on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön lukiokoulutuksen tuntijakokokeilussa. lukiolaki (629/1998) 15 kokeilu käynnistynyt 1.8.2016

Lisätiedot

Vanhempainilta 30.5.2016. Aurinkokiven koulu Sari Silander Hanna Kurjenluoma

Vanhempainilta 30.5.2016. Aurinkokiven koulu Sari Silander Hanna Kurjenluoma Vanhempainilta Aurinkokiven koulu Sari Silander Hanna Kurjenluoma 2 Lukuvuosi 2016 uusi ops Mitä uutta se meille tuo? 3 Laaja-alainen osaaminen Kaiken koulussa tapahtuvan oppimisen tavoitteena on oppilaan

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu Opetussuunnitelma Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu 1 Hyväksytty opetuslautakunnassa 12.4.2011 Johdanto Perusopetuslaki on muuttunut osittain 24.6.2010 (PoL 642/2010). Tästä johtuen myös perusopetuksen

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

Kielitaidosta on iloa ja hyötyä

Kielitaidosta on iloa ja hyötyä Kielitaidosta on iloa ja hyötyä Kielivalintamateriaalia Tampereen kaupunki Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten Kieli ei ole vain kieli. Oheistuotteena kulttuurien tuntemusta ja yleissivistystä.

Lisätiedot