Toimielimet, päätöksenteko ja oikeusjärjestys Euroopan unionissa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimielimet, päätöksenteko ja oikeusjärjestys Euroopan unionissa"

Transkriptio

1 Toimielimet, päätöksenteko ja oikeusjärjestys Euroopan unionissa Mitä toimielimiä EU:ssa on? Miten EU:ssa tehdään päätöksiä? Mitkä ovat unionin lainsäädännön välineet? 1

2 Toimielimet Euroopan unionissa 1. Eurooppa-neuvosto 2. Euroopan unionin neuvosto 3. Euroopan parlamentti 4. Euroopan komissio 5. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin 6. Euroopan tilintarkastustuomioistuin 7. Euroopan keskuspankki 2

3 3

4 Toimielimet Euroopan unionissa Eurooppa-neuvosto 4

5 Eurooppa-neuvosto Eurooppa-neuvosto eli huippukokous kokoontuu neljä kertaa vuodessa Antaa yleiset poliittiset suuntaviivat unionin kehitykselle Ratkaisee erimielisyyksiä, joita ei muuten ole saatu sovituksi Määrittää talouspolitiikan sekä yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan suuntaviivat Kokouksiin osallistuvat EU-jäsenmaiden hallitusten tai valtionpäämiehet sekä komission puheenjohtaja Eurooppa-neuvosto voi tehdä oikeudellisesti sitovia päätöksiä 5

6 Eurooppa-neuvosto Eurooppa-neuvoston toimintaa johtaa Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja eli presidentti tehtävään valittiin belgialainen Herman Van Rompuy Puheenjohtaja valitaan kerrallaan kahdeksi ja puoleksi vuodeksi; kausi voidaan uusia kerran Presidentin tehtäviin kuuluu Eurooppaneuvoston kokousten puheenjohtajana toimiminen ja sen työskentelyn ohjaaminen 6

7 Toimielimet Euroopan unionissa Euroopan unionin neuvosto 7

8 Euroopan unionin neuvosto Tärkeä lainsäädäntö- ja päätöksentekoelin Yksinomainen toimivalta niissä asioissa, joita ei ole luovutettu unionin toimielinten päätettäviksi Edustaa jäsenvaltioita unionin päätöksenteossa Neuvostossa kokoontuu jäsenvaltioiden hallitusten edustajat Kutsutaan toisinaan myös ministerineuvostoksi 8

9 Euroopan unionin neuvosto Neuvosto kokoontuu kymmenessä kokoonpanossa ja osallistuva ministeri määräytyy käsiteltävän asian mukaan 1. Yleiset asiat 2. Ulkosuhteet 3. Talous- ja rahoitusasiat (Ecofin) 4. Oikeus- ja sisäasiat 5. Työllisyys, sosiaalipolitiikka, terveys ja kuluttaja-asiat 6. Kilpailukyky (sisämarkkinat, teollisuus ja tutkimus) 7. Liikenne, televiestintä ja energia 8. Maatalous ja kalastus 9. Ympäristö 10. Koulutus, nuoriso ja kulttuuri 9

10 Euroopan unionin neuvosto Neuvoston päätehtävät: lainsäädäntövallan käyttö yhdessä Euroopan parlamentin kanssa jäsenvaltioiden talous- ja sosiaalipolitiikan yhteensovittaminen kansainvälisiä sopimusten solmiminen EU:n ja muiden maiden tai organisaatioiden kanssa EU:n talousarvion hyväksyminen yhdessä Euroopan parlamentin kanssa ulko- ja turvallisuuspolitiikan kehittäminen yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kehittäminen Eurooppa-neuvoston suuntaviivojen perusteella 10

11 Euroopan unionin neuvosto Neuvosto päättää määräenemmistöäänestyksellä yksimielisellä päätöksellä (muun muassa ulkoja turvallisuuspolitiikka, verotus) Jäsenvaltioilla on veto-oikeus yksimielisyyttä vaativissa asioissa 11

12 Euroopan unionin neuvosto Määräenemmistö saavutetaan, jos: jäsenvaltioiden enemmistö hyväksyy ratkaisun JA annetaan vähintään 255 puoltavaa ääntä (73,91 % kokonaismäärästä) Jäsenvaltiot voivat myös vaatia, että annetut äänet vastaavat 62 % unionin koko väestöstä 12

13 Euroopan unionin neuvosto Vuonna 2014 siirrytään uuteen järjestelmään: Määräenemmistö (kaksoisenemmistö) saavutetaan 1. kun päätöstä tukee 55 % neuvoston jäsenistä 2. jotka edustavat 65 % unionin väestöstä 3. Kun päätöstä tukee vähintään 15 jäsenmaata; päätöksen estämiseksi tarvitaan vähintään neljä jäsenmaata 13

14 Euroopan unionin neuvosto Jos aloitteen tekee muu kuin komissio tai unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja määräenemmistö syntyy kun päätöstä tukee 72 prosenttia neuvoston jäsenistä jotka edustavat vähintään 65 prosenttia unionin väestöstä 14

15 Euroopan unionin neuvosto Neuvoston työtä valmistelee viikoittain kokoontuva pysyvien edustajien komitea eli Coreper Coreperin apuna asioiden valmistelussa ovat lukuisat kansallisista viranomaisista koostuvat työryhmät Työkielinä neuvostossa käytetään unionin virallisia kieliä, joita on 23 Neuvoston lainsäädäntötyö on julkista Neuvoston kokoukset pidetään Brysselissä ja Luxemburgissa 15

16 Euroopan unionin neuvosto Puheenjohtajuus Unionilla on kiertävä puheenjohtajuus: kukin jäsenvaltio on vuorollaan puoli vuotta unionin johdossa Puheenjohtajamaa johtaa neuvoston työtä huolehtimalla kokousten esityslistoista ja toimimalla puheenjohtajana kokouksissa Puheenjohtajamaa johtaa myös neuvoston lainsäädäntötyötä ja muuta päätöksentekoa sekä etsii sovitteluratkaisuja jäsenvaltioiden välillä 16

17 Euroopan unionin neuvosto Ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa käsittelevissä neuvoston kokouksissa puheenjohtajana toimii EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja 17

18 Toimielimet Euroopan unionissa Euroopan parlamentti 18

19 Euroopan parlamentti Euroopan parlamentti edustaa unionissa kansalaisia Ainoa demokraattisesti valittu elin Valitaan yleisillä välittömillä vaaleilla joka viides vuosi Ensimmäiset suorat vaalit pidettiin vuonna

20 Euroopan parlamentti Euroopan parlamentin jäsenet eli MEPit (Member of the European Parliament) ovat järjestäytyneet poliittisiin ryhmiin, eivät kansallisuuden mukaan Poliittisia ryhmiä on tällä hetkellä seitsemän Lissabonin sopimuksessa parlamentin paikkamääräksi vahvistettiin 751 Suomella on 13 paikkaa 20

21 Euroopan parlamentti Lainsäädäntövallan käyttö Unionin päätöksenteossa pääsääntönä on tavallinen lainsäätämisjärjestys (yhteispäätösmenettely) Parlamentti on tasavertaisessa asemassa neuvoston kanssa Erityisiä lainsäädäntömenettelyitä sovelletaan ainoastaan erityistapauksiin Parlamenttia joko kuullaan tai sen hyväksyntä vaaditaan 21

22 Euroopan parlamentti Demokraattinen valvonta Parlamentti nimittää komission ja sen puheenjohtajan Kansalaisilla on oikeus esittää vetoomus parlamentille ja pyytää korjausta asioihin, jotka kuuluvat EU:n toiminta-alaan Parlamentti nimittää oikeusasiamiehen Valta asettaa tutkintavaliokuntia tapauksissa, joissa yhteisön oikeutta on rikottu tai sovellettu puutteellisesti 22

23 Euroopan parlamentti Demokraattinen valvonta Oikeus vedota Euroopan yhteisöjen tuomioistuimeen Mahdollisuus nostaa kumoamiskanne oikeuksiensa turvaamiseksi Mahdollisuus nostaa laiminlyöntikanne komissiota tai Euroopan unionin neuvostoa vastaan, jos ne eivät ole täyttäneet velvollisuuksiaan 23

24 Euroopan parlamentti Demokraattinen valvonta Parlamentilla on yleinen tiedonsaanti- ja kuulemisoikeus yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla Parlamentti voi komission ja jäsenvaltioiden rinnalla tehdä ehdotuksia perussopimusten muuttamiseksi 24

25 Euroopan parlamentti Budjettivallan käyttö Parlamentti hyväksyy joka vuosi joulukuussa seuraavan vuoden talousarvion yhdessä neuvoston kanssa Parlamentti myöntää komissiolle talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden 25

26 Euroopan parlamentti Parlamentin työskentely jakautuu kahteen osaan 1. Täysistunnot Parlamentti käsittelee komissiosta tulleita säädösaloitteita valiokuntiensa laatimien mietintöjen pohjalta ja tekee päätöksiä Vuosittain 12 nelipäiväistä täysistuntoa Ranskan Strasbourgissa Lisäksi pidetään parin päivän nk. mini-istuntoja Brysselissä, Belgiassa 26

27 Euroopan parlamentti Parlamentin työskentely jakautuu kahteen osaan 2. Valiokuntatyöskentely Parlamentin jäsenet ovat jakautuneet 20 pysyvään eri toiminta-aloihin erikoistuneeseen valiokuntaan Valmistelevat täysistuntoja laatimalla ja hyväksymällä mietintöjä lakiehdotuksista ja valiokunta-aloitteisista mietinnöistä Jokaisella valiokunnalla on oma sihteeristö Pysyvien valiokuntien lisäksi parlamentti voi asettaa väliaikaisia valiokuntia ja tutkintavaliokuntia 27

28 Euroopan parlamentti Parlamentin kotipaikka on Strasbourgissa, mutta valiokunnat ja poliittiset ryhmät kokoontuvat pääasiassa Brysselissä Euroopan parlamentin pääsihteeristöstä osa toimii Luxemburgissa Sihteeristössä työskentelee virkamiehiä, jotka on valittu kaikissa EU-maissa järjestetyn avoimen hakumenettelyn kautta Lisäksi poliittisilla ryhmillä on oma henkilöstönsä ja parlamentin jäsenillä omat avustajansa 28

29 Toimielimet Euroopan unionissa Euroopan komissio 29

30 Euroopan komissio Poliittisesti riippumaton elin, edustaa ja puolustaa koko unionin etuja Uusi komissio nimitetään joka viides vuosi kuuden kuukauden kuluessa EP:n vaaleista Jäsenvaltiot nimeävät komissaariehdokkaansa Komissiossa he eivät kuitenkaan edusta jäsenvaltioita Komissiolla tarkoitetaan sekä itse toimielintä että 27 komissaarin muodostamaa ryhmää 30

31 Euroopan komissio Komissio on suurin EU:n toimielimistä Pääsihteeristössä Brysselissä työskentelee noin henkilöä 36 pääosastolla Kukin pääosasto (PO / DG) vastaa tietystä hallinnonalasta ja osaston pääjohtaja on vastuussa tietylle komission jäsenelle Komissiolla on toimistoja myös Luxemburgissa, edustustoja kaikissa EU-maissa ja lähetystöjä monissa pääkaupungeissa 31

32 Euroopan komissio Kollegio kokoontuu Brysselissä kerran viikossa Tekee päätöksensä yhteisesti Koko komission tuki hyväksynnän jälkeen Komissiolla on neljä päätehtävää: 1. Aloiteoikeus lainsäädännössä Ehdottaa politiikkoja ja toimintaohjelmia 32

33 Euroopan komissio 2. Unionin toimeenpaneva elin Hallinnoi EU:n politiikkoja ja talousarviota sekä vastaa päätösten täytäntöönpanosta 3. Unionin valvova elin Valvoo EU:n lainsäädännön soveltamista (yhdessä tuomioistuimen kanssa) 4. Edustaa Euroopan unionia kansainvälisissä yhteyksissä 33

34 Ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja eli ulkoministeri virkaan nimitettiin britti Catherine Ashton Korkea edustaja 1. johtaa unionin yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja osallistuu ehdotuksillaan sen muotoiluun 2. toimii ulkoasiainneuvoston puheenjohtajana ja vastaa komissiossa komissiolle ulkosuhteiden alalla kuuluvista tehtavista (yksi komission varapuheenjohtajista) 34

35 Ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Korkea edustaja vastaa unionin ulkoasioiden johdonmukaisuudesta ja edustaa unionia ulkoja turvallisuuspolitiikkaan kuuluvissa asioissa kansainvälisillä areenoilla Korkeaa edustajaa avustamaan perustetaan Euroopan ulkosuhdehallinto 1. Komission edustustot eri puolilla maailmaa muutetaan EU:n edustustoiksi 35

36 Toimielimet Euroopan unionissa Euroopan unionin tuomioistuin 36

37 Euroopan unionin tuomioistuin Varmistaa, että EU:n lainsäädäntöä ( yhteisön oikeutta ) tulkitaan ja sovelletaan samalla tavalla kaikissa jäsenvaltioissa Varmistaa myös, että jäsenvaltiot ja toimielimet hoitavat niille lain mukaan kuuluvat tehtävät Toimivalta ratkaista riitoja, joiden asianosaisina ovat jäsenvaltiot, EU:n toimielimet, yritykset tai yksityishenkilöt Luxemburgissa sijaitsevassa tuomioistuimessa toimii yksi tuomari jokaisesta jäsenvaltiosta 37

38 Euroopan unionin tuomioistuin Unionin yleinen tuomioistuin perustettiin 1989 Toimii EU-tuomioistuimen yhteydessä Haluttiin auttaa EU-tuomioistuinta selviytymään sen käsiteltäviksi saatetuista tuhansista asioista ja parantaa kansalaisten oikeusturvaa Antaa tuomioita tietyissä asioissa, etenkin yksityishenkilöiden kanteissa ja yritysten välistä vilpillistä kilpailua koskevissa asioissa 38

39 Toimielimet Euroopan unionissa Euroopan tilintarkastustuomioistuin 39

40 Euroopan tilintarkastustuomioistuin Valvoo, että veronmaksajilta tulevia EU:n varoja käytetään lainmukaisesti, taloudellisesti ja sovittuun käyttötarkoitukseen Oikeus suorittaa tarkastus missä tahansa organisaatiossa, elimessä tai yrityksessä, jolla on käytössään EU:n varoja Yksi jäsen jokaisesta EU-maasta Sijaitsee Luxemburgissa 40

41 Muita elimiä Euroopan unionissa Euroopan keskuspankki 41

42 Euroopan keskuspankki Hallinnoi euroalueen rahapolitiikkaa Pankin tärkein tehtävä on taata hintojen vakaus euroalueella, jotta Euroopan talous ei kärsisi inflaatiosta Vahvistaa korot koko euroalueelle Tekee päätöksensä itsenäisesti riippumatta hallituksista ja muista elimistä Sijaitsee Frankfurtissa, pääjohtajana Jean-Claude Trichet 42

43 Muita elimiä Euroopan unionissa Euroopan investointipankki Euroopan talous- ja sosiaalikomitea Euroopan unionin alueiden komitea Euroopan oikeusasiamies 43

44 Muita elimiä Euroopan unionissa Euroopan investointipankki 44

45 Euroopan investointipankki Luxemburgissa sijaitseva EU:n jäsenvaltioiden omistama pankki Voi saada pääomaa ja myöntää lainoja edullisesti Myöntää lainoja Euroopan kannalta merkittävien hankkeiden rahoittamiseen Erityisesti heikommassa asemassa olevilla alueilla Rahoittaa infrastruktuuri- ja ympäristöhankkeita Myöntää lainoja pk-yritysten investointeihin, ehdokasvaltioille ja kehitysmaille 45

46 Muita elimiä Euroopan unionissa Euroopan talous- ja sosiaalikomitea 46

47 Euroopan talous- ja sosiaalikomitea Neuvoa-antava elin, joka koostuu 344 jäsenestä Edustaa (järjestäytynyttä) kansalaisyhteiskuntaa ja työmarkkinaosapuolia Työnantajia, ammattijärjestöjä, kuluttajia, ympäristöjärjestöjä Siltä on pyydettävä lausuntoja EU:n päätösehdotuksista, jotka koskevat esimerkiksi työllisyyttä, sosiaalimenoja ja ammatillista koulutusta 47

48 Muita elimiä Euroopan unionissa Euroopan unionin alueiden komitea 48

49 Euroopan unionin alueiden komitea Neuvoa-antava elin Koostuu 344 jäsenestä, jotka ovat yleensä aluehallinnon johtajia tai kaupunginjohtajia Edustaa alueellisia ja paikallisia yhteisöjä Alueiden komiteaa kuullaan ennen kuin EU tekee päätöksiä, joilla on suoria vaikutuksia paikallis- ja aluetasolla Esimerkiksi liikenne, terveys, työllisyys, koulutus 49

50 Muita elimiä Euroopan unionissa Euroopan oikeusasiamies 50

51 Euroopan oikeusasiamies Suojelee EU:n kansalaisia, yrityksiä ja yhteisöjä hallinnollisilta epäkohdilta Suorittaa tutkimuksia omasta aloitteestaan tai kantelun perusteella Euroopan parlamentti valitsi kreikkalaisen P. Nikiforos Diamandouroksen Euroopan oikeusasiamiehen tehtävään (toinen kausi) Ensimmäiseksi oikeusasiamieheksi valittiin suomalainen Jacob Söderman vuonna

52 Päätöksenteko Euroopan unionissa Päätöksenteko Euroopan unionissa 52

53 Päätöksenteko Euroopan unionissa Päätöksentekoon osallistuvat Euroopan unionin tasolla erityisesti seuraavat toimielimet: 1. Euroopan komissio 2. Euroopan parlamentti (EP) 3. Euroopan unionin neuvosto Komissio valmistelee lainsäädäntöä ja tekee lakialoitteen Neuvosto ja parlamentti säätävät lait (asetukset, direktiivit ja päätökset) 53

54 Päätöksenteko Euroopan unionissa Unionin päätöksenteossa pääsääntönä on tavallinen lainsäätämisjärjestys (yhteispäätösmenettely) Komissio tekee lakiehdotuksen Parlamentilla ja neuvostolla tasavertainen rooli lainsäätäjänä Neuvosto tekee päätökset määräenemmistöllä Erityisiä lainsäädäntömenettelyitä sovelletaan ainoastaan erityistapauksiin Neuvosto tekee päätökset parlamenttia kuultuaan tai saatuaan parlamentin hyväksynnän Esim. budjettimenettely 54

55 Päätöksenteko Euroopan unionissa Jokainen ehdotus EU:n uudeksi säädökseksi perustuu tiettyyn perussopimuksen artiklaan Tätä kutsutaan sen oikeusperustaksi Oikeusperusta määrää, mitä menettelyä kulloinkin noudatetaan 55

56 Päätöksenteko Euroopan unionissa Päätöksenteko ulko- ja turvallisuuspolitiikassa Yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa sovelletaan erityisiä sääntöjä ja menettelyitä Unioni ei voi antaa lainsäädännöksi luokiteltuja säädöksiä (asetuksia tai direktiivejä) Luonteeltaan hallitustenvälistä: Euroopan unionin neuvosto tekee päätökset yksimielisesti 56

57 Tavallinen lainsäätämisjärjestys Käytetään EU:n lainsäädännössä nykyään eniten Komissiolla on yksinoikeus lakialoitteen tekemiseen poikkeuksena oikeudellinen yhteistyö rikosoikeuden alalla ja poliisiyhteistyö, joissa myös jäsenvaltiot voivat tehdä aloitteita Parlamentti ja neuvosto jakavat lainsäädäntövallan 57

58 Tavallinen lainsäätämisjärjestys Parlamentti voi yhdenvertaisesti antaa lausuntoja, hyväksyä tai hylätä ehdotuksia Mikäli yhteisymmärrykseen ei kahden käsittelyn jälkeen päästä, siirtyy asia sovittelukomiteaan Neuvostolla ja parlamentilla yhtä monta edustajaa Myös komissio osallistuu Kun komitea on päässyt sopimukseen, teksti annetaan jälleen parlamentille ja neuvostolle Mikäli jompikumpi elin ei vieläkään hyväksy ehdotusta, ei synny säädöstä 58

59 Kaavio: Elinkeinoelämän keskusliitto

60 Oikeusjärjestys Euroopan unionissa Lainsäädännön välineet 60

61 Oikeusjärjestys Euroopan unionissa Unionin oikeusjärjestystä kutsutaan eurooppaoikeudeksi Puhutaan myös yhteisöoikeudesta tai EUoikeudesta Kyseessä on ylikansallinen oikeusjärjestys Jäsenvaltiot ovat luovuttaneet päätöksentekovaltaansa Euroopan unionille Euroopan unionin toimivaltaan kuuluvissa asioissa eurooppaoikeus on ensisijainen kansalliseen lainsäädäntöön nähden 61

62 Oikeusjärjestys Euroopan unionissa Alkuperäinen oikeus (primäärioikeus) Perustamissopimukset muutoksineen Uusien jäsenten liittymissopimukset Jäsenvaltiot voivat yhteisellä päätöksellä tehdä muutoksia, jotka astuvat voimaan kaikkien jäsenmaiden ratifioitua ne Johdannainen oikeus (sekundäärioikeus) Säädökset (asetukset, direktiivit ja päätökset), joita toimielimet antavat tehtäviensä toteuttamiseksi Niin sanottua johdettua yhteisön oikeutta 62

63 Oikeusjärjestys Euroopan unionissa Asetus (vrt. laki) Sitoo sellaisenaan kaikkia jäsenvaltioita Ei edellytä kansallista hyväksymistä Astuu voimaan samanaikaisesti kaikissa jäsenmaissa Mikään kansallinen lainsäädäntö ei saa olla ristiriidassa sen kanssa Direktiivi (vrt. puitelaki) Velvoittaa kunkin jäsenmaan muuttamaan lainsäädäntöään tietyn aikarajan puitteissa Määrittelee tietyn vähimmäistason tai ei salli ollenkaan kansallisia poikkeamia Käytetään kansallisten lainsäädäntöjen lähentämiseen ja yhdenmukaistamiseen 63

64 Oikeusjärjestys Euroopan unionissa Päätös Velvoittaa kaikilta osiltaan niitä, joille se on annettu Käytetään useimmiten täydentämään asetusten ja direktiivien määräyksiä Voidaan osoittaa hallituksille, yrityksille, järjestöille, kansalaisille Suositukset ja lausunnot Eivät ole juridisesti sitovia Annetaan yleensä yhteisön omille toimielimille tehtäviensä täyttämiseksi 64

65 Yhteystiedot Ulkoasiainministeriö Viestintä- ja kulttuuriosasto Eurooppatiedotus PL Valtioneuvosto Valtakunnallinen puhelinnumero

Toimielimet, päätöksenteko ja oikeusjärjestys Euroopan unionissa

Toimielimet, päätöksenteko ja oikeusjärjestys Euroopan unionissa Toimielimet, päätöksenteko ja oikeusjärjestys Euroopan unionissa Toimielimet Euroopan unionissa 1. Euroopan unionin neuvosto 2. Eurooppa-neuvosto 3. Euroopan parlamentti 4. Euroopan komissio 5. Euroopan

Lisätiedot

Ympäristölainsäädäntö lainsäädäntöprosessien seuranta ja niihin vaikuttaminen

Ympäristölainsäädäntö lainsäädäntöprosessien seuranta ja niihin vaikuttaminen Ympäristölainsäädäntö lainsäädäntöprosessien seuranta ja niihin vaikuttaminen 1.10.2010 Sisältö Ympäristösäätelyä useilta tahoilta EU:n lainsäädännön perusteet EU:n toimielimet (3) EU:n päätöksenteko Säädösten

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO LYHYESTI

EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO LYHYESTI EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO LYHYESTI EUROOPPA-NEUVOSTO EU:N STRATEGIAELIN Eurooppa-neuvosto on Euroopan unionin liikkeellepaneva voima. Se määrittelee EU:n toiminnan suuntaviivat ja poliittiset painopisteet.

Lisätiedot

EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta. Pekka Nurminen Kevät 2013

EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta. Pekka Nurminen Kevät 2013 EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta Pekka Nurminen Kevät 2013 Mikä EU on? 27 kohta 28 - jäsenvaltion ja noin 500 miljoonan kansalaisen yhteisö Ei liittovaltio, vaan valtioiden liitto mutta EU:ssa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto EUROOPPA-NEUVOSTO. EU:n strategiaelin

Euroopan unionin neuvosto EUROOPPA-NEUVOSTO. EU:n strategiaelin Euroopan unionin neuvosto EUROOPPA-NEUVOSTO EU:n strategiaelin EUROOPPA-NEUVOSTO STRATEGIAELIN Eurooppa-neuvosto on Euroopan unionin liikkeellepaneva voima. Se määrittelee EU:n suunnan ja poliittiset prioriteetit.

Lisätiedot

2010/06 Euroopan unionin virallisen lehden jäsentely Lissabonin sopimuksen voimaantulosta johtuvat mukautukset Virallisen lehden L-sarja

2010/06 Euroopan unionin virallisen lehden jäsentely Lissabonin sopimuksen voimaantulosta johtuvat mukautukset Virallisen lehden L-sarja 200/06 Euroopan unionin virallisen lehden jäsentely Lissabonin sopimuksen voimaantulosta johtuvat mukautukset Virallisen lehden L-sarja L I Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset a) Asetukset

Lisätiedot

Europarlamenttivaalit

Europarlamenttivaalit Europarlamenttivaalit 25.5.2014 Vaalijärjestelyt Parlamentin toiminta ja tehtävät Äänestysaktiivisuus 1 Europarlamenttivaalit Järjestetään joka 5. vuosi Parlamentti on ainoa unionin toimielin, jonka kokoonpanosta

Lisätiedot

VASTAAVUUSTAULUKOT (*) Euroopan unionista tehty sopimus

VASTAAVUUSTAULUKOT (*) Euroopan unionista tehty sopimus 26.10.2012 Euroopan unionin virallinen lehti C 326/363 VASTAAVUUSTAULUKOT (*) Euroopan unionista tehty sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen aiempi numerointi I OSASTO - YHTEISET MÄÄRÄYKSET Euroopan

Lisätiedot

17033/1/09 REV 1 eho,krl/ess,ajr/tia 1 DQPG

17033/1/09 REV 1 eho,krl/ess,ajr/tia 1 DQPG EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2009 (04.12) (OR. en) 17033/1/09 REV 1 POLGEN 230 CO EUR-PREP 4 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Neuvosto / Eurooppa-neuvosto Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 4.8.2011 Euroopan unionin virallinen lehti C 229/1 II (Tiedonannot) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT EUROOPAN PARLAMENTTI Euroopan unionin parlamenttien unionin

Lisätiedot

Eurooppa-neuvosto Neuvosto

Eurooppa-neuvosto Neuvosto FI NEUVOSTON PÄÄSIHTEERISTÖ YLEISTIETOA Eurooppa-neuvosto Neuvosto Eurooppaa rakentamassa SYYSKUU 2013 Oikeudellinen huomautus Tämän esitteen on tuottanut neuvoston pääsihteeristö ainoastaan tiedotustarkoituksiin.

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.10.2017 COM(2017) 564 final 2017/0246 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2016 COM(2016) 620 final ANNEX 1 LIITE ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden ja Sveitsin valaliiton välisellä eurooppalaisia satelliittinavigointiohjelmia

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS2015-00446 VNEUS Hulkko Johanna(VNK) 29.06.2015 JULKINEN Asia Talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistaminen Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. heinäkuuta 2014 (OR. en) OIKEUDELLISEN YKSIKÖN LAUSUNTO 1 Määräenemmistöpäätöksiä koskevat uudet säännöt

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. heinäkuuta 2014 (OR. en) OIKEUDELLISEN YKSIKÖN LAUSUNTO 1 Määräenemmistöpäätöksiä koskevat uudet säännöt Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. heinäkuuta 2014 (OR. en) PUBLIC 11747/14 LIMITE JUR 413 POLGEN 113 OIKEUDELLISEN YKSIKÖN LAUSUNTO 1 Asia: Määräenemmistöpäätöksiä koskevat uudet säännöt

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. toukokuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. toukokuuta 2017 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. toukokuuta 2017 (OR. en) XT 21017/17 LIMITE PUBLIC BXT 25 POLGEN 64 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS SEU 50 artiklan ad hoc -työryhmän,

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja C(2015) 8000 final.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja C(2015) 8000 final. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. lokakuuta 2015 (OR. en) 13374/15 ECOFIN 803 UEM 387 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 22. lokakuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

"4. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdasta ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohdasta

4. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdasta ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohdasta JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 22. lokakuuta 2007 (23.10) (OR. fr) CIG 3/1/07 REV 1 COR 2 OIKAISU ILMOITUKSEEN Lähettäjä: HVK:n puheenjohtajisto Päivämäärä: 22. lokakuuta 2007

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 28.11.2016 JOIN(2016) 54 final 2016/0366 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI

Lisätiedot

EUROOPPA-NEUVOSTON PÄÄTÖS, tehty 1 päivänä joulukuuta 2009, Eurooppa-neuvoston työjärjestyksen hyväksymisestä (2009/882/EU)

EUROOPPA-NEUVOSTON PÄÄTÖS, tehty 1 päivänä joulukuuta 2009, Eurooppa-neuvoston työjärjestyksen hyväksymisestä (2009/882/EU) 2.12.2009 Euroopan unionin virallinen lehti L 315/51 EUROOPPA-NEUVOSTON PÄÄTÖS, tehty 1 päivänä joulukuuta 2009, Eurooppa-neuvoston työjärjestyksen hyväksymisestä (2009/882/EU) EUROOPPA-NEUVOSTO, joka

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. marraskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. marraskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. marraskuuta 2017 (OR. en) 13992/17 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Eurooppalainen ohjausjakso

Lisätiedot

Kansainvälisen tuomioistuimen johtaminen Oikeushallinto Euroopan unionin tuomioistuimissa

Kansainvälisen tuomioistuimen johtaminen Oikeushallinto Euroopan unionin tuomioistuimissa Kansainvälisen tuomioistuimen johtaminen Oikeushallinto Euroopan unionin tuomioistuimissa Heikki Kanninen Varapresidentti Euroopan unionin yleinen tuomioistuin Hallintotuomioistuinpäivä 30.1.2015 Helsingin

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Australian välisen puitesopimuksen tekemisestä

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Australian välisen puitesopimuksen tekemisestä EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 28.11.2016 JOIN(2016) 51 final 2016/0367 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

PSI-direktiivin tilannekatsaus

PSI-direktiivin tilannekatsaus PSI-direktiivin tilannekatsaus 5.2.2013 Anne Karjalainen, Kerava EU Alueiden komitean jäsen Rapporteur: Review of the directive on re-use of public sector information and open data, 10/2012 Sisältö Mikä

Lisätiedot

Euroopan alueiden komitea (AK): Paikallis- ja aluehallintoa edustava neuvoa-antava elin Euroopan unionissa

Euroopan alueiden komitea (AK): Paikallis- ja aluehallintoa edustava neuvoa-antava elin Euroopan unionissa Euroopan alueiden komitea (AK): Paikallis- ja aluehallintoa edustava neuvoa-antava elin Euroopan unionissa Miksi alueiden komitea? Annetaan alue- ja paikallishallinnolle mahdollisuus vaikuttaa EU:n lainsäädännön

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 4.8.2016 JOIN(2016) 37 final 2016/0241 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Malesian hallituksen

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 11.11.2010 ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) Asia: Ruotsin Riksdagenin lausunto perusteluineen muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Euroopan parlamentti päätöksenteko ja vaikuttaminen. Syksy 2013 Pekka Nurminen Euroopan parlamentin Suomen-tiedotustoimisto

Euroopan parlamentti päätöksenteko ja vaikuttaminen. Syksy 2013 Pekka Nurminen Euroopan parlamentin Suomen-tiedotustoimisto Euroopan parlamentti päätöksenteko ja vaikuttaminen Syksy 2013 Pekka Nurminen Euroopan parlamentin Suomen-tiedotustoimisto Parlamentti: Poliittinen (äänestäjien) intressi: - 754 jäsentä + kroaatit 12 vaaleissa

Lisätiedot

TALOUS- JA RAHALIITON TOIMIELIMET

TALOUS- JA RAHALIITON TOIMIELIMET TALOUS- JA RAHALIITON TOIMIELIMET Euroopan rahaliiton toimielimet ovat paljolti vastuussa EU:n rahapolitiikan määrittelystä, eurojen liikkeeseen laskemiseen liittyvistä säännöistä ja hintavakaudesta EU:ssa.

Lisätiedot

Ohessa lähetetään perustuslain 97 :n mukaisesti selvitys komission jäsenmäärää koskevasta Eurooppa-neuvoston päätösluonnoksesta.

Ohessa lähetetään perustuslain 97 :n mukaisesti selvitys komission jäsenmäärää koskevasta Eurooppa-neuvoston päätösluonnoksesta. Valtioneuvoston EU-sihteeristö E-KIRJE VNEUS2012-00516 VNEUS Kaila Heidi(VNK) 21.09.2012 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia EU/Eurooppa-neuvoston päätös komission jäsenmäärästä U/E-tunnus: EUTORI-numero:

Lisätiedot

JA SEN VAIKUTUS KANSALAISTEN ROOLIIN

JA SEN VAIKUTUS KANSALAISTEN ROOLIIN JA SEN VAIKUTUS KANSALAISTEN ROOLIIN Sisältö Lissabonin sopimuksen taustaa 2 Lissabonin sopimus vahvistaa demokratiaa 2 Lissabonin sopimus vaikuttaa monilla politiikan osa-alueilla 5 Kansalaisaloite lisää

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en) 13883/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Eurooppalainen ohjausjakso

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 23.11.2016 JOIN(2016) 56 final 2016/0373 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö U-JATKOKIRJE SM PO Taavila Hannele Suuri valiokunta

Sisäasiainministeriö U-JATKOKIRJE SM PO Taavila Hannele Suuri valiokunta Sisäasiainministeriö U-JATKOKIRJE SM2013-00040 PO Taavila Hannele 11.02.2013 Suuri valiokunta Viite Asia Neuvoston päätökset päivämäärän asettamisesta päätöksen 2007/533/JHA ja asetuksen 1987/2006 toisen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 3. heinäkuuta 2003 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta perussopimus-, työjärjestys-

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2275(INI)

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2275(INI) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 11.9.2012 2011/2275(INI) MIETINTÖLUONNOS 28. vuosikertomuksesta EU:n lainsäädännön soveltamisen valvonnasta (2010) (2011/2275(INI)) Oikeudellisten

Lisätiedot

HALLITUSTEN VÄLISET PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELYT

HALLITUSTEN VÄLISET PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELYT HALLITUSTEN VÄLISET PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELYT Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla sekä useissa muissa yhteyksissä (kuten tiiviimpi yhteistyö, tietyt nimitykset ja perussopimusten tarkistaminen)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2015 COM(2015) 664 final 2015/0304 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevan Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2016 COM(2016) 649 final 2016/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

Ohessa lähetetään perustuslain 97 :n mukaisesti selvitys, joka koskee Euroopan parlamentin kokoonpanoa vuoden 2014 vaalien jälkeen.

Ohessa lähetetään perustuslain 97 :n mukaisesti selvitys, joka koskee Euroopan parlamentin kokoonpanoa vuoden 2014 vaalien jälkeen. Valtioneuvoston kanslia E-KIRJE VNEUS2013-00389 VNEUS Parko Veera(VNK) 16.05.2013 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen U/E-tunnus: EUTORI-numero:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa sovellettavat avoimuusperiaatteet

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa sovellettavat avoimuusperiaatteet Euroopan neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) XT 21023/17 BXT 31 INF 100 API 73 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0220 (NLE) 10974/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: WTO 196 SERVICES 21 FDI 17 CDN 13 NEUVOSTON PÄÄTÖS Kanadan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0156 (NLE) 11206/15 WTO 157 SERVICES 25 COMER 104 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 23. heinäkuuta 2015 Vastaanottaja:

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 16. huhtikuuta 2002 (22.04) (OR. fr) 7806/02 LIMITE ECO 113 INST 42 FIN 131

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 16. huhtikuuta 2002 (22.04) (OR. fr) 7806/02 LIMITE ECO 113 INST 42 FIN 131 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 16. huhtikuuta 2002 (22.04) (OR. fr) 7806/02 LIMITE ECO 113 INST 42 N 131 SAATE Lähettäjä: Pääsihteeristö Saapunut: Pysyvien edustajien komitea Ed. asiak. nro: 14209/01

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.7.2017 COM(2017) 396 final 2017/0172 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS CARIFORUM-valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden talouskumppanuussopimuksen CARIFORUM

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan EHDOTUS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

LIITE. asiakirjaan EHDOTUS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.7.2015 COM(2015) 368 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan EHDOTUS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bosnia ja Hertsegovinan välisellä vakautus-

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN

EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN Euroopan unionin tuomioistuin on yksi unionin seitsemästä toimielimestä. Se muodostuu kahdesta osasta: unionin tuomioistuin ja unionin yleinen tuomioistuin. Euroopan unionin

Lisätiedot

***I MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0202/

***I MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0202/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0202/2015 22.6.2015 ***I MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi alusten vahinkoa aiheuttavalta hinnoittelulta suojautumisesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Aluekehitysvaliokunta 2016/0393(COD) 14.6.2017 ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1059/2003 muuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta 2. heinäkuuta 2002 PE 313.390/7-16 TARKISTUKSET 7-16 Mietintöluonnos: Hans-Peter Martin (PE 313.390) Vastuuvapausmenettelyä

Lisätiedot

6426/15 tih/msu/vl 1 DG B 3A

6426/15 tih/msu/vl 1 DG B 3A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. helmikuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0258 (NLE) 2014/0259 (NLE) 6426/15 SOC 91 EMPL 43 MIGR 11 JAI 103 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0164(CNS) 13. joulukuuta 2001 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta talous-

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0253 (COD) 10507/15 EF 134 ECON 575 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0029 (NLE) 6040/15 WTO 41 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön perustamisesta

Lisätiedot

DGC 2A. Bryssel, 26. helmikuuta 2016 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN EU:N JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VÄLINEN VAKAUTUS JA ASSOSIAATIO

DGC 2A. Bryssel, 26. helmikuuta 2016 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN EU:N JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VÄLINEN VAKAUTUS JA ASSOSIAATIO EUROOPAN UNIONIN JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VÄLINEN VAKAUTUS JA ASSOSIAATIO Vakautus- ja assosiaationeuvosto Bryssel, 26. helmikuuta 2016 (OR. en) UE-FM 1451/16 Toimielinten välinen asia:

Lisätiedot

8795/2/16 REV 2 ADD 1 team/rir/ts 1 DRI

8795/2/16 REV 2 ADD 1 team/rir/ts 1 DRI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. heinäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0141 (COD) 8795/2/16 REV 2 ADD 1 NEUVOSTON PERUSTELUT Asia: AGRI 253 PHYTOSAN 10 AGRILEG 65 CODEC 634 PARLNAT

Lisätiedot

YHTEISKUNTAOPPI 9. LUOKKA: POLITIIKKA JA PUOLUEET

YHTEISKUNTAOPPI 9. LUOKKA: POLITIIKKA JA PUOLUEET YHTEISKUNTAOPPI 9. LUOKKA: POLITIIKKA JA PUOLUEET Tapio Manni Saarnilaakson koulu Espoo tapio.manni@gmail.com Euroopan Unionin Kotouttamisrahasto osallistuu hankkeen rahoittamiseen. Politiikka on yhteisten

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

EUROOPPA - OIKEUS JA SISÄMARKKINAT. Juha Raitio

EUROOPPA - OIKEUS JA SISÄMARKKINAT. Juha Raitio EUROOPPA - OIKEUS JA SISÄMARKKINAT Juha Raitio TALENTUM Helsinki 2010 Joelille 2., uudistettu painos Copyright 2010 Juha Raitio ja Talentum Media Oy Kustantaja: Talentum Media Oy Kannen suunnittelu: Mika

Lisätiedot

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2014 (OR. en) 14333/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 13884/14 Asia: CDR 109 INST 511 AG 17 Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 25.9.2017 JOIN(2017) 36 final 2017/0236 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en) 6543/15 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Eurooppalainen ohjausjakso

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 214 final 2017/0091 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Eteläisen Intian valtameren kalastussopimuksen (SIOFA) osapuolten kokouksessa Euroopan unionin puolesta esitettävästä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. toukokuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. toukokuuta 2017 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. toukokuuta 2017 (OR. en) XT 21016/17 LIMITE BXT 24 PUBLIC SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta aloittaa neuvottelut Ison-

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9051 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission jäsenten sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön energiainfrastruktuurihankkeiden luettelon hyväksymiseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön energiainfrastruktuurihankkeiden luettelon hyväksymiseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 3 Lisäys asiakirjaan COM(2016) 456 final Täydennys alkuperäisen menettelyn liitteeeseen 3 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta

Lisätiedot

PE-CONS 22/1/16 REV 1 FI

PE-CONS 22/1/16 REV 1 FI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 6. heinäkuuta 2016 (OR. en) 2015/0906 (COD) LEX 1684 PE-CONS 22/1/16 REV 1 JUR 214 INST 212 COUR 28 CODEC 644 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 23.2.2009 KOM(2009)81 lopullinen 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS elatusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

EU-asioiden valmistelu valtioneuvostossa. Yksikön päällikkö Kirsi Pimiä

EU-asioiden valmistelu valtioneuvostossa. Yksikön päällikkö Kirsi Pimiä EU-asioiden valmistelu valtioneuvostossa Yksikön päällikkö Kirsi Pimiä EU-asioiden kansallinen valmistelu - toimintaperiaate Lähtökohtana asioiden järjestelmällinen yhteensovittaminen Yksittäiset linjaukset

Lisätiedot

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 Euroopan unionin virallinen lehti ISSN 1725-261X L 91 Suomenkielinen laitos Lainsäädäntö

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin

Lisätiedot

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I P7_TA-PROV(2012)0294 Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. heinäkuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2017 COM(2017) 416 final 2017/0187 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS kansainvälisessä sokerineuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta vuoden 1992 kansainvälisen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2149(INI) Lausuntoluonnos Franz Obermayr (PE602.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2149(INI) Lausuntoluonnos Franz Obermayr (PE602. Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/2149(INI) 23.6.2017 TARKISTUKSET 1-13 Franz Obermayr (PE602.824v01-00) perussopimusten määräysten täytäntöönpanosta kansallisten parlamenttien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0340 (COD) 11407/16 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 19. heinäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

HE 12/2011 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 136 artiklan muutoksen hyväksymisestä

HE 12/2011 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 136 artiklan muutoksen hyväksymisestä HE 12/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 136 artiklan muutoksen hyväksymisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta

Lisätiedot

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 21.6.2016 KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Asia: Liettuan tasavallan parlamentin perusteltu lausunto

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.12.2016 COM(2016) 779 final 2016/0385 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS julkisesti tuettuja vientiluottoja koskevan OECD:n järjestelyn osallistujien työryhmässä esitettävästä markkinaviitearvoihin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 909 lopullinen 2006/0282 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en) 7003/17 BUDGET 2 PERUSTELUT Asia: Esitys Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 1 varainhoitovuoden 2017 yleiseen talousarvioon oheisasiakirjaksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.6.2011 KOM(2011) 360 lopullinen 2011/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS euron käytön jatkamista Saint-Barthélemyn saarella sen jälkeen, kun sen asema Euroopan unioniin nähden

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot